دانلود کتاب های پیتر دی. بلیر دانلود کتاب های پیتر دی. بلیر

تحلیل داده - ستانده: شالوده‌ها و بسط‌ها - جلد اول

رونالد ای. میلر , پیتر دی. بلیر , دکتر پریسا مهاجری , دکتر علی‌اصغر بانویی ,

تحلیل داده - ستانده شالوده‌ها و بسط‌ها - جلد دوم

رونالد ای. میلر , پیتر دی. بلیر , دکتر پریسا مهاجری , دکتر علی‌اصغر بانویی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931858::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804892,"title":"تحلیل داده - ستانده: شالوده‌ها و بسط‌ها - جلد اول","price":300000,"ebook_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/95295e9b41bcb63a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/95295e9b41bcb63a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/95295e9b41bcb63a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/95295e9b41bcb63a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/95295e9b41bcb63a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175758","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بعد از جنگ جهانی دوم جهان شاهد هفت پدیده در عرصه اقتصاد بوده است توسعه اقتصادی برنامه ریزی ،اقتصادی اقتصاد منطقه ای آمارهای نظام مند ملی و منطقه ای، دیدگاه های رشد محور و انسان محور توسعه پایدار و سپس...","pages_count":642,"keywords":null,"token":"95295e9b41bcb63a","created_at":"2024-03-16 11:18:22","updated_at":"2024-03-16 16:22:36","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-16 16:22:36","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931857,"title":"رونالد ای. میلر","meta_title":"رونالد ای. میلر","meta_description":"رونالد ای. میلر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رونالد","lastname":"ای. میلر","token":"20fc6089136aeeab","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931858,"title":"پیتر دی. بلیر","meta_title":"پیتر دی. بلیر","meta_description":"پیتر دی. بلیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پیتر","lastname":"دی. بلیر","token":"40cdf1c6e5534eef","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931859,"title":"دکتر پریسا مهاجری","meta_title":"دکتر پریسا مهاجری","meta_description":"دکتر پریسا مهاجری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پریسا مهاجری","token":"e8a822103b5a15d0","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931861,"title":"دکتر علی‌اصغر بانویی","meta_title":"دکتر علی‌اصغر بانویی","meta_description":"دکتر علی‌اصغر بانویی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی‌اصغر بانویی","token":"58e49951f3a75e1a","created_at":"2024-03-16 16:22:35","updated_at":"2024-03-16 16:22:35","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931857,"title":"رونالد ای. میلر","meta_title":"رونالد ای. میلر","meta_description":"رونالد ای. میلر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رونالد","lastname":"ای. میلر","token":"20fc6089136aeeab","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931858,"title":"پیتر دی. بلیر","meta_title":"پیتر دی. بلیر","meta_description":"پیتر دی. بلیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پیتر","lastname":"دی. بلیر","token":"40cdf1c6e5534eef","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931859,"title":"دکتر پریسا مهاجری","meta_title":"دکتر پریسا مهاجری","meta_description":"دکتر پریسا مهاجری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پریسا مهاجری","token":"e8a822103b5a15d0","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931861,"title":"دکتر علی‌اصغر بانویی","meta_title":"دکتر علی‌اصغر بانویی","meta_description":"دکتر علی‌اصغر بانویی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی‌اصغر بانویی","token":"58e49951f3a75e1a","created_at":"2024-03-16 16:22:35","updated_at":"2024-03-16 16:22:35","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788840,"file":"65f54ec6586249.62894043.pdf","book_id":3804892,"toc":null,"created_at":"2024-03-16 11:18:22","updated_at":"2024-03-16 16:22:36","process_started_at":"2024-03-16 11:18:23","process_done_at":"2024-03-16 11:18:32","process_failed_at":null,"pages_count":642,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2778adb2e8c0a1bf74cf5af98362e1b383424a6113b343e7bb5a9f0c75194d621f5e7499a8f04e283b7e178d41f0615466caeaea25e5517a06d23ba90903fdde","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۴۲"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87---%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87--%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%A7---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87---%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87--%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%A7---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۶۴۲","previews":null,"score":0},{"id":3804891,"title":"تحلیل داده - ستانده شالوده‌ها و بسط‌ها - جلد دوم","price":300000,"ebook_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/453720c4dfa30289/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/453720c4dfa30289/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/453720c4dfa30289/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/453720c4dfa30289/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/453720c4dfa30289/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175741","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":646,"description":" \n\r\nبعد از جنگ جهانی دوم جهان شاهد هفت پدیده در عرصه اقتصاد بوده است توسعه اقتصادی برنامه ریزی ،اقتصادی اقتصاد منطقه ای آمارهای نظام مند ملی و منطقه ای، دیدگاه های رشد محور و انسان محور توسعه پایدار و...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"453720c4dfa30289","created_at":"2024-03-16 11:17:46","updated_at":"2024-03-16 16:23:10","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-16 16:18:03","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931857,"title":"رونالد ای. میلر","meta_title":"رونالد ای. میلر","meta_description":"رونالد ای. میلر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رونالد","lastname":"ای. میلر","token":"20fc6089136aeeab","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931858,"title":"پیتر دی. بلیر","meta_title":"پیتر دی. بلیر","meta_description":"پیتر دی. بلیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پیتر","lastname":"دی. بلیر","token":"40cdf1c6e5534eef","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931859,"title":"دکتر پریسا مهاجری","meta_title":"دکتر پریسا مهاجری","meta_description":"دکتر پریسا مهاجری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پریسا مهاجری","token":"e8a822103b5a15d0","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931860,"title":"دکتر علی‌اصغر بانویی","meta_title":"دکتر علی‌اصغر بانویی","meta_description":"دکتر علی‌اصغر بانویی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی‌اصغر بانویی","token":"6225e6aa4959e833","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931857,"title":"رونالد ای. میلر","meta_title":"رونالد ای. میلر","meta_description":"رونالد ای. میلر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رونالد","lastname":"ای. میلر","token":"20fc6089136aeeab","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931858,"title":"پیتر دی. بلیر","meta_title":"پیتر دی. بلیر","meta_description":"پیتر دی. بلیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پیتر","lastname":"دی. بلیر","token":"40cdf1c6e5534eef","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931859,"title":"دکتر پریسا مهاجری","meta_title":"دکتر پریسا مهاجری","meta_description":"دکتر پریسا مهاجری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پریسا مهاجری","token":"e8a822103b5a15d0","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931860,"title":"دکتر علی‌اصغر بانویی","meta_title":"دکتر علی‌اصغر بانویی","meta_description":"دکتر علی‌اصغر بانویی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی‌اصغر بانویی","token":"6225e6aa4959e833","created_at":"2024-03-16 16:18:03","updated_at":"2024-03-16 16:18:03","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788839,"file":"65f54ea2661763.08455444.pdf","book_id":3804891,"toc":null,"created_at":"2024-03-16 11:17:46","updated_at":"2024-03-16 16:23:10","process_started_at":"2024-03-16 11:17:47","process_done_at":"2024-03-16 11:17:55","process_failed_at":null,"pages_count":646,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"15ae6c9f693c97169e960aaff0d9b65856311177c1b202809a3a61d6c9b79b5cc5b30fede5144ba0c9e90cabc66695aeedd894da797e9767ba039b8156588078","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87---%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%A7---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85","urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87---%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%A7---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931858/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C.-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B1","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"پیتر-دی.-بلیر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"127ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"129ms","total":"256ms"},"extra":{"id":1931858,"title":" ","token":"40cdf1c6e5534eef","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19