دانلود کتاب های زهرا جلاییان زعفرانی دانلود کتاب های زهرا جلاییان زعفرانی

{"query":"BSS::A::*::I::1931862::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804893,"title":"رمز‌ارز مفاهیم و کاربردها","price":240000,"ebook_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1e5e264e10cfcf85/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1e5e264e10cfcf85/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1e5e264e10cfcf85/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1e5e264e10cfcf85/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1e5e264e10cfcf85/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175826","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"پول و ارز و بانکداری معمولا با ابزاریها و روشهایی که برای مبادله کالا و خدمات استفاده میشود تعریف میشود. سیر تاریخی پول از پولهای کالایی شروع شده با طلا و نقره و سایر پولهای فلزی ادامه می یابد و نهایت...","pages_count":326,"keywords":null,"token":"1e5e264e10cfcf85","created_at":"2024-03-16 11:18:44","updated_at":"2024-03-16 16:25:53","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-16 16:25:53","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1920485,"title":"دکتر محمدرضا تقوا","meta_title":"دکتر محمدرضا تقوا","meta_description":"دکتر محمدرضا تقوا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر محمدرضا","lastname":"تقوا","token":"12a41fdeb860804f","created_at":"2021-09-06 15:07:27","updated_at":"2021-09-06 15:07:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931862,"title":"زهرا جلاییان زعفرانی","meta_title":"زهرا جلاییان زعفرانی","meta_description":"زهرا جلاییان زعفرانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهرا","lastname":"جلاییان زعفرانی","token":"2d32d3a0df9b1380","created_at":"2024-03-16 16:25:53","updated_at":"2024-03-16 16:25:53","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920485,"title":"دکتر محمدرضا تقوا","meta_title":"دکتر محمدرضا تقوا","meta_description":"دکتر محمدرضا تقوا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر محمدرضا","lastname":"تقوا","token":"12a41fdeb860804f","created_at":"2021-09-06 15:07:27","updated_at":"2021-09-06 15:07:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931862,"title":"زهرا جلاییان زعفرانی","meta_title":"زهرا جلاییان زعفرانی","meta_description":"زهرا جلاییان زعفرانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهرا","lastname":"جلاییان زعفرانی","token":"2d32d3a0df9b1380","created_at":"2024-03-16 16:25:53","updated_at":"2024-03-16 16:25:53","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788841,"file":"65f54edcdde385.46486732.pdf","book_id":3804893,"toc":null,"created_at":"2024-03-16 11:18:45","updated_at":"2024-03-16 16:25:53","process_started_at":"2024-03-16 11:18:47","process_done_at":"2024-03-16 11:18:51","process_failed_at":null,"pages_count":326,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4f19fa1921b5169050f9e91857e673eab14a4d550edbf514ba7e0a2d0652249018db6e618881aceb0ee97b0702e6b5d535706e6de82f9e2ecfd0e5c2a89911b9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۶"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۳۲۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931862/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"زهرا-جلاییان-زعفرانی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"116ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"117ms","total":"233ms"},"extra":{"id":1931862,"title":" ","token":"2d32d3a0df9b1380","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19