دانلود کتاب های پوریا شیخ محبوبی دانلود کتاب های پوریا شیخ محبوبی

مدیریت ایمنی در اماکن ورزشی

دکتر غلامعلی کارگر , محمدحسین قربانی , پوریا شیخ محبوبی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931868::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804896,"title":"مدیریت ایمنی در اماکن ورزشی","price":220000,"ebook_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c437a4e489aca89e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c437a4e489aca89e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c437a4e489aca89e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c437a4e489aca89e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c437a4e489aca89e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175734","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":" \n\r\nامروزه مدیریت ایمنی در اماکن ورزشی به یکی از حوزههای مهم در سازمانها و انجمنهای ورزشی تبدیل شده است و سازمانها سعی میکنند اماکن ورزشی خود را با مدرنترین و به روزترین اصول ایمنی، طراحی و بازسازی کن...","pages_count":429,"keywords":null,"token":"c437a4e489aca89e","created_at":"2024-03-16 11:23:28","updated_at":"2024-03-16 16:32:58","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-16 16:32:58","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931866,"title":"دکتر غلامعلی کارگر","meta_title":"دکتر غلامعلی کارگر","meta_description":"دکتر غلامعلی کارگر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامعلی کارگر","token":"1a2fc01f2751a6e8","created_at":"2024-03-16 16:32:57","updated_at":"2024-03-16 16:32:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931867,"title":"محمدحسین قربانی","meta_title":"محمدحسین قربانی","meta_description":"محمدحسین قربانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدحسین","lastname":"قربانی","token":"2bbce378c43508f1","created_at":"2024-03-16 16:32:57","updated_at":"2024-03-16 16:32:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931868,"title":"پوریا شیخ محبوبی","meta_title":"پوریا شیخ محبوبی","meta_description":"پوریا شیخ محبوبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پوریا","lastname":"شیخ محبوبی","token":"6194b5d1753cab39","created_at":"2024-03-16 16:32:57","updated_at":"2024-03-16 16:32:57","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931866,"title":"دکتر غلامعلی کارگر","meta_title":"دکتر غلامعلی کارگر","meta_description":"دکتر غلامعلی کارگر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامعلی کارگر","token":"1a2fc01f2751a6e8","created_at":"2024-03-16 16:32:57","updated_at":"2024-03-16 16:32:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931867,"title":"محمدحسین قربانی","meta_title":"محمدحسین قربانی","meta_description":"محمدحسین قربانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدحسین","lastname":"قربانی","token":"2bbce378c43508f1","created_at":"2024-03-16 16:32:57","updated_at":"2024-03-16 16:32:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931868,"title":"پوریا شیخ محبوبی","meta_title":"پوریا شیخ محبوبی","meta_description":"پوریا شیخ محبوبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پوریا","lastname":"شیخ محبوبی","token":"6194b5d1753cab39","created_at":"2024-03-16 16:32:57","updated_at":"2024-03-16 16:32:57","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788844,"file":"65f54ff8249bb7.30312655.pdf","book_id":3804896,"toc":null,"created_at":"2024-03-16 11:23:28","updated_at":"2024-03-16 16:32:58","process_started_at":"2024-03-16 11:23:31","process_done_at":"2024-03-16 11:23:36","process_failed_at":null,"pages_count":429,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"cb8745d3a8628ba910a1ccf242017554edcbbe56b4c71d4bafd08013fffb5efc3e3af8607d2b2d8e9871289fd9edfd3e9db35a0822ad46d521e974c1735b05a6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۲۹"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۴۲۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931868/%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"پوریا-شیخ-محبوبی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"39ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931868,"title":" ","token":"6194b5d1753cab39","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19