دانلود کتاب های دکتر بهروز محمودی بختیاری دانلود کتاب های دکتر بهروز محمودی بختیاری

{"query":"PUB::*::PID::129::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804895,"title":"مطالعات نوین در زبان‌شناسی ایرانی: مقالات تقدیم شده به دکتر سید محمدضیا حسینی","price":230000,"ebook_price":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d5bc0862ca3262b2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d5bc0862ca3262b2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d5bc0862ca3262b2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d5bc0862ca3262b2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d5bc0862ca3262b2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175789","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"این کتاب مجموعه فصلهایی در حوزه زبان شناسی نظری است که در قدردانی از استاد دکتر سید محمد ضیای حسینی به رسم سپاس از 40 سال حضور موثر و سازنده ایشان در زبانشناسی تالیف شده است این کتاب در امتداد کتاب قب...","pages_count":398,"keywords":null,"token":"d5bc0862ca3262b2","created_at":"2024-03-16 11:21:43","updated_at":"2024-03-16 16:37:12","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-16 16:37:12","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931869,"title":"دکتر بهروز محمودی بختیاری","meta_title":"دکتر بهروز محمودی بختیاری","meta_description":"دکتر بهروز محمودی بختیاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهروز محمودی بختیاری","token":"c8eb7199199f58a7","created_at":"2024-03-16 16:37:11","updated_at":"2024-03-16 16:37:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931870,"title":"دکتر ضیا تاج‌الدین","meta_title":"دکتر ضیا تاج‌الدین","meta_description":"دکتر ضیا تاج‌الدین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ضیا تاج‌الدین","token":"7c5aaea41b946f4b","created_at":"2024-03-16 16:37:11","updated_at":"2024-03-16 16:37:11","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931869,"title":"دکتر بهروز محمودی بختیاری","meta_title":"دکتر بهروز محمودی بختیاری","meta_description":"دکتر بهروز محمودی بختیاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهروز محمودی بختیاری","token":"c8eb7199199f58a7","created_at":"2024-03-16 16:37:11","updated_at":"2024-03-16 16:37:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931870,"title":"دکتر ضیا تاج‌الدین","meta_title":"دکتر ضیا تاج‌الدین","meta_description":"دکتر ضیا تاج‌الدین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ضیا تاج‌الدین","token":"7c5aaea41b946f4b","created_at":"2024-03-16 16:37:11","updated_at":"2024-03-16 16:37:11","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788843,"file":"65f54f8f3f3079.72487958.pdf","book_id":3804895,"toc":null,"created_at":"2024-03-16 11:21:43","updated_at":"2024-03-16 16:37:12","process_started_at":"2024-03-16 11:21:43","process_done_at":"2024-03-16 11:21:48","process_failed_at":null,"pages_count":398,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b57bc22f4ef0991e5644cd972a8446b6c71ce6b0e92024206082aa96920028c10e7388dcf8a39f87cb8fb05317b5c3f68ec6363ff5f0eccf890cc8f0aa2cec1c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۹۸"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۳۹۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931869/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-بهروز-محمودی-بختیاری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"176ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"222ms","total":"398ms"},"extra":{}}
خرید یا کرایه
cancel
19