1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. بیوانفورماتیک
  4.    سیستمهای تصمیم گیری در بهداشت و درمان
  5. کتاب شیر و بهداشت همگانی

شیر و بهداشت همگانی


نویسنده : عباس فرخنده ٬گیتى کریم


درباره کتاب شیر و بهداشت همگانی

_

سال
۱۳۶۹
تعداد صفحات
۱۴۰
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب شیر و بهداشت همگانیکتاب‌های مشابه کتاب شیر و بهداشت همگانی


خرید یا کرایه
cancel
19