1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
  4. آز-زیست شناسی مولکولی سلول
  5. کتاب تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های انگلی روده

تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های انگلی روده


نویسندگان : ماریون م . بروک , دوروتی م . ملوین

مترجم : ناصر حقوقی راد


درباره کتاب تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های انگلی روده

_

سال
۱۳۶۷
تعداد صفحات
۲۳۱
شابک
978-964-01-0383-8
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های انگلی رودهکتاب‌های مشابه کتاب تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های انگلی روده


خرید یا کرایه
cancel
19