1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت فرهنگی و هنری
  4. اصول کتابداری و اطلاع رسانی
  5. کتاب راهنماى کمک کتابداران

راهنماى کمک کتابداران


نویسنده : ف.جان چرگوینف فیلیپس الدفیلد

مترجم : فرخنده سعیدى


درباره کتاب راهنماى کمک کتابداران

_

سال
۶۳
تعداد صفحات
۱۳۴
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب راهنماى کمک کتابدارانکتاب‌های مشابه کتاب راهنماى کمک کتابداران


خرید یا کرایه
cancel
19