1. بوکت
  2. هنر
  3. باستان سنجی
  4. آزمایشگاه فیزیک مصالح معماری
  5. کتاب معماری برای معلولان

معماری برای معلولان


نویسنده : رابرت جیمز٬ سورنسن

مترجم : راما فیاض٬ فرح حبیب


درباره کتاب معماری برای معلولان

_

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۲۱۵
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب معماری برای معلولانکتاب‌های مشابه کتاب معماری برای معلولان


خرید یا کرایه
cancel
19