دومین درس در جبرخطی عددی دومین درس در جبرخطی عددی

توضیحات

از سال 1946 میلادی که نخستین رایانۀ مدرن تولید شد، جبرخطی عددی، که محاسبات ماتریسی نیز نامیده می‌شود، جایگاه مهم و بی‌نظیری در علوم کاربردی و مهندسی یافت. اهمیت و کاربردهای ویژۀ جبرخطی عددی در مسایل کاربردی که غالباً اندازه‌های بزرگ نیز دارند، انکارناپذیر است. امروزه کمتر مهندس یا دانش‌آموخته‌ای را در رشته‌های کاربردی می‌شناسیم که برای حل مسایل تخصصی، به حل دستگاه‌های معادلات خطی و غیرخطی، یافتن مقادیر و بردارهای ویژۀ یک ماتریس و یا تقریب مقادیر یک تابع با استفاده ‌از روش‌های عددی نیاز نداشته باشد. کاربرد جبرخطی عددی در علوم کاربردی گوناگون و زمینه‌های جدیدی که در سال‌های اخیر با شتاب بسیار در حال پیشرفت‌اند، نیاز مبرم به تالیف کتابی در موضوع جبرخطی عددی با تاکید بر زمینه‌های کاربردی و نوین را نشان می‌داد. کتاب نخستین درس در جبرخطی عددی در سال 1394 تالیف شد. در همان زمان و با توجه به حجم مباحث مطرح‌شده، بخشی از مطالب درسی مهم که مدنظر بود باقی ماند و بدین‌ترتیب، شالودۀ تالیف کتاب دیگری در جبرخطی عددی از همان زمان شکل گرفت که ماحصل آن کتاب دومین درس در جبرخطی عددی است. در این کتاب، مباحث متنوعی شامل روش‌های تکراری برای حل دستگاه‌های نامتقارن با ابعاد بسیار بزرگ، چندجداسازها، دستگاه نقطۀ زینی، منظم‌سازی، روش‌های تکراری برای یافتن جواب‌های معادلات ماتریسی مقید و متناوب، روش‌های مبتنی بر ابزارهای جبرخطی عددی برای حل مسیلۀ مکمل خطی، روش‌های تکراری برای حل مسایل مقادیر ویژۀ وارون و محاسبات تانسوری و کاربرد آن در داده‌کاوی و پردازش تصویر بیان شده است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797890","title":"دومین درس در جبرخطی عددی","price":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/018ed5f48e348def/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/018ed5f48e348def/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/018ed5f48e348def/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/018ed5f48e348def/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/018ed5f48e348def/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-510-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["از سال 1946 میلادی که نخستین رایانۀ مدرن تولید شد، جبرخطی عددی، که محاسبات ماتریسی نیز نامیده می‌شود، جایگاه مهم و بی‌نظیری در علوم کاربردی و مهندسی یافت. اهمیت و کاربردهای ویژۀ جبرخطی عددی در مسایل کاربردی که غالباً اندازه‌های بزرگ نیز دارند، انکارناپذیر است. امروزه کمتر مهندس یا دانش‌آموخته‌ای را در رشته‌های کاربردی می‌شناسیم که برای حل مسایل تخصصی، به حل دستگاه‌های معادلات خطی و غیرخطی، یافتن مقادیر و بردارهای ویژۀ یک ماتریس و یا تقریب مقادیر یک تابع با استفاده ‌از روش‌های عددی نیاز نداشته باشد. کاربرد جبرخطی عددی در علوم کاربردی گوناگون و زمینه‌های جدیدی که در سال‌های اخیر با شتاب بسیار در حال پیشرفت‌اند، نیاز مبرم به تالیف کتابی در موضوع جبرخطی عددی با تاکید بر زمینه‌های کاربردی و نوین را نشان می‌داد. کتاب نخستین درس در جبرخطی عددی در سال 1394 تالیف شد. در همان زمان و با توجه به حجم مباحث مطرح‌شده، بخشی از مطالب درسی مهم که مدنظر بود باقی ماند و بدین‌ترتیب، شالودۀ تالیف کتاب دیگری در جبرخطی عددی از همان زمان شکل گرفت که ماحصل آن کتاب دومین درس در جبرخطی عددی است. در این کتاب، مباحث متنوعی شامل روش‌های تکراری برای حل دستگاه‌های نامتقارن با ابعاد بسیار بزرگ، چندجداسازها، دستگاه نقطۀ زینی، منظم‌سازی، روش‌های تکراری برای یافتن جواب‌های معادلات ماتریسی مقید و متناوب، روش‌های مبتنی بر ابزارهای جبرخطی عددی برای حل مسیلۀ مکمل خطی، روش‌های تکراری برای حل مسایل مقادیر ویژۀ وارون و محاسبات تانسوری و کاربرد آن در داده‌کاوی و پردازش تصویر بیان شده است.",""],"pages_count":"1","keywords":"جبر خطی","token":"018ed5f48e348def","created_at":"2021-09-10 15:00:37","updated_at":"2022-08-30 10:46:07","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 15:25:38","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920903","title":"دکتر مسعود حجاریان","firstname":"دکتر مسعود","lastname":"حجاریان","token":"b0309ca28d4a7477","created_at":"2021-09-10 15:00:22","updated_at":"2021-09-10 15:00:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920903","title":"دکتر مسعود حجاریان","firstname":"دکتر مسعود","lastname":"حجاریان","token":"b0309ca28d4a7477","created_at":"2021-09-10 15:00:22","updated_at":"2021-09-10 15:00:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786543","file":"613b33cdb81496.86068181.pdf","book_id":"3797890","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:00:37","updated_at":"2022-08-30 10:46:07","process_started_at":"2021-09-10 15:00:52","process_done_at":"2021-09-10 15:00:59","process_failed_at":null,"pages_count":"348","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fc5e01e140a02234da4d293f456ef8e30b82314e7ae771bc9847ace90bfecb53862b803add8255921545a701c1372be43e0f3b3b307d265bdb45a4fdfdc9cb00","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۸"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[],"titleLink":"%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C","ebook_price_en":"56000","urlify":"%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر مسعود حجاریان","tocStr":"","url":"/preview/018ed5f48e348def/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":348,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"018ed5f48e348def","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/egBLAkatPtLodeIo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/JQFzdKTmagndBbQX.jpg","blurred":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/KRNzKrNKdDMHzHLm.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0005418322172040254,0.00028290480962305355,0.9988998355740816,0.9995415901586866]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.23106060922145844},{"x":0.5898692607879639,"y":0.23106060922145844},{"x":0.5898692607879639,"y":0.28535354137420654},{"x":0.4950980246067047,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"پاندا","boundary":[0.4950980246067047,0.23106060922145844,0.5898692607879639,0.28535354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.23106060922145844},{"x":0.491830050945282,"y":0.23106060922145844},{"x":0.491830050945282,"y":0.28535354137420654},{"x":0.42320260405540466,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"نمایم","boundary":[0.42320260405540466,0.23106060922145844,0.491830050945282,0.28535354137420654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.23106060922145844},{"x":0.5898692607879639,"y":0.23106060922145844},{"x":0.5898692607879639,"y":0.28535354137420654},{"x":0.42320260405540466,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.41820260405540466,0.22406060922145843,0.5948692607879639,0.29235354137420655],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6683006286621094,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6045751571655273,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دومین","boundary":[0.6045751571655273,0.3308080732822418,0.6683006286621094,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.3295454680919647},{"x":0.593137264251709,"y":0.3295454680919647},{"x":0.593137264251709,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5441176295280457,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.5441176295280457,0.3295454680919647,0.593137264251709,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5326797366142273,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5326797366142273,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5114378929138184,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5114378929138184,0.3295454680919647,0.5326797366142273,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5016340017318726,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4084967374801636,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبرخطی","boundary":[0.4084967374801636,0.3295454680919647,0.5016340017318726,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.3295454680919647},{"x":0.3986928164958954,"y":0.3295454680919647},{"x":0.3986928164958954,"y":0.35479798913002014},{"x":0.3366013169288635,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.3366013169288635,0.3295454680919647,0.3986928164958954,0.35479798913002014]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6683006286621094,"y":0.35606059432029724},{"x":0.3366013169288635,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3316013169288635,0.3225454680919647,0.6733006286621094,0.36306059432029725],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/BhtckSbEBeiWQeqK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/KsPYyRNyzJKpiFEm.jpg","blurred":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/hdRrMDxnldJjHuCQ.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/XJeYBDKAEAEmukST-sec.webp","jpeg":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/FBtOpXHYhDJeaGef.jpg","blurred":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/LrhWpueZKhuTphvY.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0005418322172040254,0.0003913120931447154,0.9988998355740816,0.9990234669627566]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6683006286621094,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6029411554336548,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دومین","boundary":[0.6029411554336548,0.3181818127632141,0.6683006286621094,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.3181818127632141},{"x":0.593137264251709,"y":0.3181818127632141},{"x":0.593137264251709,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5424836874008179,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.5424836874008179,0.3181818127632141,0.593137264251709,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5326797366142273,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5326797366142273,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5114378929138184,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5114378929138184,0.3181818127632141,0.5326797366142273,0.34217172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.3169191777706146},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5016340017318726,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4084967374801636,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جبرخطی","boundary":[0.4084967374801636,0.3169191777706146,0.5016340017318726,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.3169191777706146},{"x":0.3986928164958954,"y":0.3169191777706146},{"x":0.3986928164958954,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3366013169288635,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.3366013169288635,0.3169191777706146,0.3986928164958954,0.34217172861099243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6683006286621094,"y":0.34343433380126953},{"x":0.3366013169288635,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3316013169288635,0.3099191777706146,0.6733006286621094,0.35043433380126954],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5539215803146362,0.5189393758773804,0.5915032625198364,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.4901960790157318,0.5189393758773804,0.5457516312599182,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.5176767706871033},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5189393758773804},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5378788113594055},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حجاریان","boundary":[0.4133986830711365,0.5176767706871033,0.4820261299610138,0.5378788113594055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40839868307113647,0.5106767706871033,0.5965032625198364,0.5461414165496826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.691919207572937},{"x":0.5326797366142273,"y":0.691919207572937},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7247474789619446},{"x":0.46405228972435,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.46405228972435,0.691919207572937,0.5326797366142273,0.7247474789619446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.691919207572937},{"x":0.5326797366142273,"y":0.691919207572937},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7247474789619446},{"x":0.46405228972435,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.45905228972434997,0.684919207572937,0.5376797366142273,0.7317474789619446],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5245097875595093,"y":0.7386363744735718},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"هشی","boundary":[0.46405228972435,0.7285353541374207,0.5245097875595093,0.7386363744735718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5245097875595093,"y":0.7386363744735718},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.45905228972434997,0.7215353541374206,0.5295097875595093,0.7456363744735718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.7373737096786499},{"x":0.516339898109436,"y":0.7373737096786499},{"x":0.516339898109436,"y":0.743686854839325},{"x":0.4852941036224365,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4852941036224365,0.7373737096786499,0.516339898109436,0.743686854839325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.7373737096786499},{"x":0.516339898109436,"y":0.7373737096786499},{"x":0.516339898109436,"y":0.743686854839325},{"x":0.4852941036224365,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.4802941036224365,0.7303737096786499,0.521339898109436,0.750686854839325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.752525269985199},{"x":0.5179738402366638,"y":0.752525269985199},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7664141654968262},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"1399","boundary":[0.48366013169288635,0.752525269985199,0.5179738402366638,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.752525269985199},{"x":0.5179738402366638,"y":0.752525269985199},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7664141654968262},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47866013169288635,0.745525269985199,0.5229738402366638,0.7734141654968262],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/dQhrWiMJoFbGJqXh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/YOuYCkvrPCnFqFhZ.jpg","blurred":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/lxgmniZgGoPomDap.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00045372505982716876,0.00024304917048324236,0.998806388541764,0.9990760764154522]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.19949494302272797},{"x":0.5310457348823547,"y":0.19191919267177582},{"x":0.5375816822052002,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4689542353153229,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.4624182879924774,0.19949494302272797,0.5375816822052002,0.22601009905338287]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.19949494302272797},{"x":0.5310457348823547,"y":0.19191919267177582},{"x":0.5375816822052002,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4689542353153229,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.4574182879924774,0.19249494302272796,0.5425816822052002,0.23301009905338288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.24116161465644836},{"x":0.516339898109436,"y":0.24116161465644836},{"x":0.516339898109436,"y":0.24621212482452393},{"x":0.48856207728385925,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48856207728385925,0.24116161465644836,0.516339898109436,0.24621212482452393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.24116161465644836},{"x":0.516339898109436,"y":0.24116161465644836},{"x":0.516339898109436,"y":0.24621212482452393},{"x":0.48856207728385925,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.48356207728385925,0.23416161465644836,0.521339898109436,0.25321212482452393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5114378929138184,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5114378929138184,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"777","boundary":[0.4901960790157318,0.2512626349925995,0.5114378929138184,0.2626262605190277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5114378929138184,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5114378929138184,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4851960790157318,0.24426263499259948,0.5164378929138184,0.2696262605190277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.26893940567970276},{"x":0.6111111044883728,"y":0.26893940567970276},{"x":0.6111111044883728,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5898692607879639,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5898692607879639,0.26893940567970276,0.6111111044883728,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.26893940567970276},{"x":0.5833333134651184,"y":0.26893940567970276},{"x":0.5833333134651184,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5604575276374817,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5604575276374817,0.26893940567970276,0.5833333134651184,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.26893940567970276},{"x":0.5555555820465088,"y":0.26893940567970276},{"x":0.5555555820465088,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5522875785827637,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5522875785827637,0.26893940567970276,0.5555555820465088,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.26893940567970276},{"x":0.5457516312599182,"y":0.26893940567970276},{"x":0.5457516312599182,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5049019455909729,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5049019455909729,0.26893940567970276,0.5457516312599182,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.26893940567970276},{"x":0.49836599826812744,"y":0.26893940567970276},{"x":0.49836599826812744,"y":0.28282827138900757},{"x":0.4624182879924774,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4624182879924774,0.26893940567970276,0.49836599826812744,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.26893940567970276},{"x":0.45588234066963196,"y":0.26893940567970276},{"x":0.45588234066963196,"y":0.28282827138900757},{"x":0.4297385513782501,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4297385513782501,0.26893940567970276,0.45588234066963196,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.26893940567970276},{"x":0.42320260405540466,"y":0.26893940567970276},{"x":0.42320260405540466,"y":0.28282827138900757},{"x":0.39052286744117737,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.39052286744117737,0.26893940567970276,0.42320260405540466,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.2904040515422821},{"x":0.6454248428344727,"y":0.2904040515422821},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دومین","boundary":[0.6143791079521179,0.2904040515422821,0.6454248428344727,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6078431606292725,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.5898692607879639,0.2891414165496826,0.6078431606292725,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5784313678741455,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5653594732284546,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5653594732284546,0.2891414165496826,0.5784313678741455,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3055555522441864},{"x":0.516339898109436,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جبرخطی","boundary":[0.516339898109436,0.2891414165496826,0.5588235259056091,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.2891414165496826},{"x":0.508169949054718,"y":0.2891414165496826},{"x":0.508169949054718,"y":0.3042929172515869},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.4820261299610138,0.2891414165496826,0.508169949054718,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4771241843700409,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3042929172515869},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.47058823704719543,0.2891414165496826,0.4771241843700409,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.2891414165496826},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2891414165496826},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3042929172515869},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.44771242141723633,0.2891414165496826,0.47058823704719543,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.2891414165496826},{"x":0.44117647409439087,"y":0.2891414165496826},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3042929172515869},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.4084967374801636,0.2891414165496826,0.44117647409439087,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4019607901573181,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3042929172515869},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حجاریان","boundary":[0.36274510622024536,0.2891414165496826,0.4019607901573181,0.3042929172515869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.26893940567970276},{"x":0.6454248428344727,"y":0.26893940567970276},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3055555522441864},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35774510622024536,0.26193940567970275,0.6504248428344727,0.3125555522441864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3320707082748413},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5277777910232544,0.3181818127632141,0.5669934749603271,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3320707082748413},{"x":0.5245097875595093,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5245097875595093,0.3181818127632141,0.5277777910232544,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3320707082748413},{"x":0.4852941036224365,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.4852941036224365,0.3181818127632141,0.5179738402366638,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.3181818127632141},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3181818127632141},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3320707082748413},{"x":0.45588234066963196,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.45588234066963196,0.3181818127632141,0.4820261299610138,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.3181818127632141},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3181818127632141},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3320707082748413},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.43790850043296814,0.3181818127632141,0.45098039507865906,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.3320707082748413},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3320707082748413},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5686274766921997,0.3320707082748413,0.5980392098426819,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5490196347236633,0.3333333432674408,0.5669934749603271,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5392156839370728,0.3333333432674408,0.5441176295280457,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5049019455909729,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5049019455909729,0.3333333432674408,0.5343137383460999,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3472222089767456},{"x":0.491830050945282,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.491830050945282,0.3333333432674408,0.5016340017318726,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3472222089767456},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48856207728385925,0.3333333432674408,0.4901960790157318,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.3333333432674408},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3333333432674408},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3484848439693451},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.45098039507865906,0.3333333432674408,0.48366013169288635,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4444444477558136,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4444444477558136,"y":0.3484848439693451},{"x":0.4035947620868683,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حجاریان","boundary":[0.4035947620868683,0.3333333432674408,0.4444444477558136,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5555555820465088,0.3497474789619446,0.5800653696060181,0.3623737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5343137383460999,0.3497474789619446,0.5506535768508911,0.3623737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5277777910232544,0.3497474789619446,0.5310457348823547,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3636363744735718},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.47058823704719543,0.3497474789619446,0.5228758454322815,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.3497474789619446},{"x":0.46568626165390015,"y":0.3497474789619446},{"x":0.46568626165390015,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4215686321258545,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4215686321258545,0.3497474789619446,0.46568626165390015,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5375816822052002,0.3648989796638489,0.5571895241737366,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5326797366142273,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5326797366142273,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5147058963775635,0.3648989796638489,0.5326797366142273,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5065359473228455,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5065359473228455,0.3648989796638489,0.5098039507865906,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3787878751754761},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.4820261299610138,0.3648989796638489,0.5016340017318726,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.3648989796638489},{"x":0.47549018263816833,"y":0.3648989796638489},{"x":0.47549018263816833,"y":0.3787878751754761},{"x":0.4444444477558136,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیفان","boundary":[0.4444444477558136,0.3648989796638489,0.47549018263816833,0.3787878751754761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3787878751754761},{"x":0.4035947620868683,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3985947620868683,0.3111818127632141,0.6030392098426819,0.3857878751754761],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5424836874008179,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5424836874008179,"y":0.39520201086997986},{"x":0.5196078419685364,"y":0.39393940567970276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5212418437004089,0.38005051016807556,0.5424836874008179,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5147058963775635,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5147058963775635,"y":0.39393940567970276},{"x":0.5016340017318726,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5032680034637451,0.38005051016807556,0.5147058963775635,0.39393940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5,"y":0.38005051016807556},{"x":0.49836599826812744,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4950980246067047,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4950980246067047,0.38005051016807556,0.49836599826812744,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.3775252401828766},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3787878751754761},{"x":0.48856207728385925,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"1399","boundary":[0.46078431606292725,0.3775252401828766,0.48856207728385925,0.39267677068710327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.3775252401828766},{"x":0.5424836874008179,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5424836874008179,"y":0.39520201086997986},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.45578431606292724,0.3705252401828766,0.5474836874008179,0.40220201086997986],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.39520201086997986},{"x":0.5392156839370728,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5375816822052002,"y":0.41035354137420654},{"x":0.49673202633857727,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.49836599826812744,0.39520201086997986,0.5375816822052002,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.39520201086997986},{"x":0.4950980246067047,"y":0.39520201086997986},{"x":0.4950980246067047,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4901960790157318,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.491830050945282,0.39520201086997986,0.4950980246067047,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.39393940567970276},{"x":0.4869281053543091,"y":0.39393940567970276},{"x":0.4852941036224365,"y":0.40782827138900757},{"x":0.46405228972435,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"200","boundary":[0.46405228972435,0.39393940567970276,0.4852941036224365,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5571895241737366,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5571895241737366,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5310457348823547,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5326797366142273,0.41161617636680603,0.5571895241737366,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.41161617636680603},{"x":0.529411792755127,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5277777910232544,"y":0.42297980189323425},{"x":0.5261437892913818,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5261437892913818,0.41161617636680603,0.5277777910232544,0.42297980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5196078419685364,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5196078419685364,"y":0.42297980189323425},{"x":0.516339898109436,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"0","boundary":[0.516339898109436,0.41161617636680603,0.5196078419685364,0.42297980189323425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.39393940567970276},{"x":0.5571895241737366,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5555555820465088,"y":0.42424243688583374},{"x":0.46405228972435,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.45905228972434997,0.38693940567970275,0.5605555820465088,0.43124243688583375],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5277777910232544,"y":0.40909090638160706},{"x":0.529411792755127,"y":0.42171716690063477},{"x":0.5245097875595093,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5228758454322815,0.40909090638160706,0.529411792755127,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5196078419685364,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5196078419685364,"y":0.42171716690063477},{"x":0.47058823704719543,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"870.000","boundary":[0.47058823704719543,0.41035354137420654,0.5196078419685364,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.41161617636680603},{"x":0.46568626165390015,"y":0.41035354137420654},{"x":0.46568626165390015,"y":0.42424243688583374},{"x":0.4444444477558136,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4444444477558136,0.41161617636680603,0.46568626165390015,0.42424243688583374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5277777910232544,"y":0.40909090638160706},{"x":0.529411792755127,"y":0.42171716690063477},{"x":0.4444444477558136,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4394444477558136,0.404616176366806,0.534411792755127,0.42871716690063477],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6274510025978088,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6274510025978088,"y":0.44949495792388916},{"x":0.6078431606292725,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6078431606292725,0.43686869740486145,0.6274510025978088,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6029411554336548,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6029411554336548,"y":0.44949495792388916},{"x":0.576797366142273,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.576797366142273,0.43686869740486145,0.6029411554336548,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5718954205513,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5718954205513,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5522875785827637,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5522875785827637,0.43686869740486145,0.5718954205513,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5473856329917908,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5473856329917908,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5147058963775635,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5147058963775635,0.43686869740486145,0.5473856329917908,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5098039507865906,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5098039507865906,"y":0.44949495792388916},{"x":0.4852941036224365,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4852941036224365,0.43686869740486145,0.5098039507865906,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4803921580314636,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4803921580314636,"y":0.44949495792388916},{"x":0.4493463933467865,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4493463933467865,0.43686869740486145,0.4803921580314636,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4444444477558136,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4444444477558136,"y":0.44949495792388916},{"x":0.4117647111415863,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.4117647111415863,0.43686869740486145,0.4444444477558136,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.43686869740486145},{"x":0.406862735748291,"y":0.43686869740486145},{"x":0.406862735748291,"y":0.44949495792388916},{"x":0.3888888955116272,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3888888955116272,0.43686869740486145,0.406862735748291,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.43686869740486145},{"x":0.38562092185020447,"y":0.43686869740486145},{"x":0.38562092185020447,"y":0.44949495792388916},{"x":0.3839869201183319,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3839869201183319,0.43686869740486145,0.38562092185020447,0.44949495792388916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6274510025978088,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6274510025978088,"y":0.44949495792388916},{"x":0.3839869201183319,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3789869201183319,0.42986869740486144,0.6324510025978088,0.45649495792388917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5212418437004089,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5196078419685364,"y":0.469696968793869},{"x":0.4950980246067047,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"1363","boundary":[0.4950980246067047,0.4583333432674408,0.5196078419685364,0.469696968793869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5212418437004089,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5196078419685364,"y":0.469696968793869},{"x":0.4950980246067047,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4900980246067047,0.4513333432674408,0.5246078419685364,0.476696968793869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4709596037864685},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4709596037864685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6192810535430908,0.4595959484577179,0.6666666865348816,0.4709596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4709596037864685},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4709596037864685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.4595959484577179,0.6209150552749634,0.4709596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.4608585834503174},{"x":0.5996732115745544,"y":0.4608585834503174},{"x":0.5996732115745544,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حجاریان","boundary":[0.5669934749603271,0.4608585834503174,0.5996732115745544,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.4608585834503174},{"x":0.563725471496582,"y":0.4608585834503174},{"x":0.563725471496582,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5604575276374817,0.4608585834503174,0.563725471496582,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4608585834503174},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4608585834503174},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4722222089767456},{"x":0.529411792755127,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.529411792755127,0.4608585834503174,0.5571895241737366,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.4608585834503174},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4608585834503174},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5261437892913818,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5261437892913818,0.4608585834503174,0.5277777910232544,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4734848439693451},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4734848439693451},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4873737394809723},{"x":0.686274528503418,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.686274528503418,0.4734848439693451,0.7140522599220276,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6830065250396729,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6830065250396729,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6797385811805725,0.4734848439693451,0.6830065250396729,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.4734848439693451},{"x":0.673202633857727,"y":0.4734848439693451},{"x":0.673202633857727,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6633986830711365,0.4734848439693451,0.673202633857727,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6209150552749634,0.4734848439693451,0.6584967374801636,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6192810535430908,0.4734848439693451,0.6225489974021912,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.4734848439693451},{"x":0.601307213306427,"y":0.4734848439693451},{"x":0.601307213306427,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5718954205513,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دومین","boundary":[0.5718954205513,0.4734848439693451,0.601307213306427,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.5441176295280457,0.4734848439693451,0.5669934749603271,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4873737394809723},{"x":0.529411792755127,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.4734848439693451,0.5392156839370728,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جبرخطی","boundary":[0.4820261299610138,0.4734848439693451,0.5228758454322815,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.4734848439693451},{"x":0.47549018263816833,"y":0.4734848439693451},{"x":0.47549018263816833,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.4444444477558136,0.4734848439693451,0.47549018263816833,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4734848439693451},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4734848439693451},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.4117647111415863,0.4734848439693451,0.44117647409439087,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.4734848439693451},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4734848439693451},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4873737394809723},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حجاریان","boundary":[0.36764705181121826,0.4734848439693451,0.40522876381874084,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.4734848439693451},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4734848439693451},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4873737394809723},{"x":0.36437907814979553,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.36437907814979553,0.4734848439693451,0.36764705181121826,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.4734848439693451},{"x":0.35947713255882263,"y":0.4734848439693451},{"x":0.35947713255882263,"y":0.4873737394809723},{"x":0.32189542055130005,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.32189542055130005,0.4734848439693451,0.35947713255882263,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.4734848439693451},{"x":0.31699347496032715,"y":0.4734848439693451},{"x":0.31699347496032715,"y":0.4873737394809723},{"x":0.2826797366142273,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.2826797366142273,0.4734848439693451,0.31699347496032715,0.4873737394809723]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4873737394809723},{"x":0.2826797366142273,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2776797366142273,0.45512121844291686,0.7190522599220276,0.4943737394809723],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.4886363744735718},{"x":0.601307213306427,"y":0.4886363744735718},{"x":0.601307213306427,"y":0.5},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.5800653696060181,0.4886363744735718,0.601307213306427,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.5620915293693542,0.4886363744735718,0.5751634240150452,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5555555820465088,0.4886363744735718,0.5588235259056091,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6437908411026001,0.5012626051902771,0.6879084706306458,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6209150552749634,0.5012626051902771,0.6388888955116272,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6192810535430908,0.5012626051902771,0.6209150552749634,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5784313678741455,0.5012626051902771,0.5996732115745544,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.5012626051902771},{"x":0.576797366142273,"y":0.5012626051902771},{"x":0.576797366142273,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5735294222831726,0.5012626051902771,0.576797366142273,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5359477400779724,0.5012626051902771,0.5686274766921997,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5065359473228455,0.5012626051902771,0.5310457348823547,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5138888955116272},{"x":0.47385621070861816,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.47385621070861816,0.5012626051902771,0.5016340017318726,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.5012626051902771},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5012626051902771},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5138888955116272},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4673202633857727,0.5012626051902771,0.47058823704719543,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5138888955116272},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.44117647409439087,0.5012626051902771,0.4624182879924774,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5138888955116272},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4166666567325592,0.5012626051902771,0.4362744987010956,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.5012626051902771},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5012626051902771},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5138888955116272},{"x":0.406862735748291,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.406862735748291,0.5012626051902771,0.41013070940971375,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3660130798816681,0.5012626051902771,0.4019607901573181,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.5012626051902771},{"x":0.36437907814979553,"y":0.5012626051902771},{"x":0.36437907814979553,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3611111044883728,0.5012626051902771,0.36437907814979553,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.5012626051902771},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5012626051902771},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"1399","boundary":[0.3284313678741455,0.5012626051902771,0.35457515716552734,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.5012626051902771},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5012626051902771},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.5012626051902771,0.32679739594459534,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.5164141654968262},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5265151262283325},{"x":0.656862735748291,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.656862735748291,0.5164141654968262,0.7026143670082092,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.5164141654968262},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5164141654968262},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6241829991340637,0.5164141654968262,0.6519607901573181,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5277777910232544},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.5176767706871033,0.6209150552749634,0.5277777910232544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7009803652763367,"y":0.4861111044883728},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5265151262283325},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3201633942127228,0.48416161465644836,0.7076143670082092,0.5335151262283325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5151515007019043},{"x":0.601307213306427,"y":0.5151515007019043},{"x":0.601307213306427,"y":0.5277777910232544},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.5784313678741455,0.5151515007019043,0.601307213306427,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5277777910232544},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5735294222831726,0.5151515007019043,0.5751634240150452,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5277777910232544},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"338","boundary":[0.5473856329917908,0.5151515007019043,0.5669934749603271,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5277777910232544},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5343137383460999,0.5151515007019043,0.5457516312599182,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5277777910232544},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310457348823547,0.5151515007019043,0.5310457348823547,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5441918969154358},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6241829991340637,0.5303030014038086,0.6552287340164185,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5441918969154358},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6192810535430908,0.5303030014038086,0.6209150552749634,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.5303030014038086},{"x":0.601307213306427,"y":0.5303030014038086},{"x":0.601307213306427,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5800653696060181,0.5303030014038086,0.601307213306427,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5555555820465088,0.5303030014038086,0.5751634240150452,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5457516312599182,0.5303030014038086,0.5490196347236633,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5032680034637451,0.5303030014038086,0.5408496856689453,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.5303030014038086},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5303030014038086},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5441918969154358},{"x":0.46405228972435,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46405228972435,0.5303030014038086,0.49673202633857727,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.5303030014038086},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5303030014038086},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5441918969154358},{"x":0.4346405267715454,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4346405267715454,0.5303030014038086,0.4591503143310547,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.5303030014038086},{"x":0.4297385513782501,"y":0.5303030014038086},{"x":0.4297385513782501,"y":0.5441918969154358},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4019607901573181,0.5303030014038086,0.4297385513782501,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.5303030014038086},{"x":0.40032678842544556,"y":0.5303030014038086},{"x":0.40032678842544556,"y":0.5441918969154358},{"x":0.3970588147640228,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3970588147640228,0.5303030014038086,0.40032678842544556,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.5303030014038086},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5303030014038086},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5441918969154358},{"x":0.370915025472641,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"777","boundary":[0.370915025472641,0.5303030014038086,0.39052286744117737,0.5441918969154358]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5441918969154358},{"x":0.370915025472641,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.365915025472641,0.5081515007019043,0.6602287340164185,0.5511918969154358],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.5441918969154358},{"x":0.648692786693573,"y":0.5441918969154358},{"x":0.648692786693573,"y":0.5542929172515869},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5542929172515869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6274510025978088,0.5441918969154358,0.648692786693573,0.5542929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5542929172515869},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5542929172515869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6192810535430908,0.5429292917251587,0.6209150552749634,0.5542929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.5429292917251587},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5429292917251587},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5555555820465088},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5542929172515869}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"9789644575105","boundary":[0.49346405267715454,0.5429292917251587,0.5996732115745544,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.560606062412262},{"x":0.7222222089767456,"y":0.560606062412262},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6895424723625183,0.560606062412262,0.7222222089767456,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6715686321258545,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6715686321258545,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ست","boundary":[0.6535947918891907,0.5593434572219849,0.6715686321258545,0.5707070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6241829991340637,0.5593434572219849,0.6519607901573181,0.5707070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.5593434572219849,0.6209150552749634,0.5707070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.5593434572219849},{"x":0.601307213306427,"y":0.5593434572219849},{"x":0.601307213306427,"y":0.5707070827484131},{"x":0.584967315196991,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.584967315196991,0.5593434572219849,0.601307213306427,0.5707070827484131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.5416666865348816},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5441918969154358},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5719696879386902},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.48846405267715454,0.5346666865348816,0.7272222089767456,0.5789696879386902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6225489974021912,0.5719696879386902,0.6617646813392639,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.5719696879386902,0.6209150552749634,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.5732323527336121},{"x":0.601307213306427,"y":0.5732323527336121},{"x":0.601307213306427,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5866013169288635,0.5732323527336121,0.601307213306427,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5718954205513,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5718954205513,0.5732323527336121,0.5866013169288635,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5718954205513,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5718954205513,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5686274766921997,0.5732323527336121,0.5718954205513,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.5732323527336121},{"x":0.563725471496582,"y":0.5732323527336121},{"x":0.563725471496582,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5457516312599182,0.5732323527336121,0.563725471496582,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5424836874008179,0.5732323527336121,0.5441176295280457,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.5883838534355164},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5883838534355164},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6225489974021912,0.5883838534355164,0.6552287340164185,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5883838534355164},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5883838534355164},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6192810535430908,0.5883838534355164,0.6209150552749634,0.5984848737716675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5374836874008179,0.5649696879386902,0.6667646813392639,0.6067474789619446],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جبرخطی","boundary":[0.5653594732284546,0.5871211886405945,0.5980392098426819,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5571895241737366,0.5871211886405945,0.5604575276374817,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Linear","boundary":[0.4820261299610138,0.5858585834503174,0.5130718946456909,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5997474789619446},{"x":0.516339898109436,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Algebra","boundary":[0.516339898109436,0.5871211886405945,0.5522875785827637,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.5858585834503174},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5858585834503174},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5984848737716675},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.47549018263816833,0.5858585834503174,0.4803921580314636,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.5858585834503174},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5871211886405945},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4297385513782501,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ماتریسهاء","boundary":[0.4297385513782501,0.5858585834503174,0.47058823704719543,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.5858585834503174},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5858585834503174},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5984848737716675},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Matrices","boundary":[0.3807189464569092,0.5858585834503174,0.4248366057872772,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6535947918891907,0.5984848737716675,0.6846405267715454,0.6123737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5997474789619446},{"x":0.648692786693573,"y":0.5997474789619446},{"x":0.648692786693573,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6192810535430908,0.5997474789619446,0.648692786693573,0.6123737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.5997474789619446,0.6209150552749634,0.6123737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5669934749603271,0.5997474789619446,0.5996732115745544,0.6123737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5375816822052002,0.5997474789619446,0.5620915293693542,0.6123737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5065359473228455,0.5997474789619446,0.5326797366142273,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5,0.5997474789619446,0.5016340017318726,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.5997474789619446},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5997474789619446},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6136363744735718},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4722222089767456,0.5997474789619446,0.49346405267715454,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.5997474789619446},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5997474789619446},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6136363744735718},{"x":0.44771242141723633,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.44771242141723633,0.5997474789619446,0.4673202633857727,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.6010100841522217},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6010100841522217},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6136363744735718},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4395424723625183,0.6010100841522217,0.44281044602394104,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.6010100841522217},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5997474789619446},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6136363744735718},{"x":0.39542484283447266,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.39542484283447266,0.6010100841522217,0.43300652503967285,0.6136363744735718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.5858585834503174},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5858585834503174},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6136363744735718},{"x":0.3807189464569092,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3757189464569092,0.5788585834503174,0.6896405267715454,0.6206363744735718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6846405267715454,"y":0.625},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6535947918891907,0.6136363744735718,0.6846405267715454,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.6148989796638489},{"x":0.648692786693573,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6209150552749634,0.6148989796638489,0.6503267884254456,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.6148989796638489,0.6209150552749634,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6401515007019043},{"x":0.6781045794487,"y":0.6401515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6781045794487,0.6300504803657532,0.6928104758262634,0.6401515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6401515007019043},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6401515007019043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6552287340164185,0.6287878751754761,0.6764705777168274,0.6401515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.6287878751754761},{"x":0.648692786693573,"y":0.6287878751754761},{"x":0.648692786693573,"y":0.6401515007019043},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6192810535430908,0.6287878751754761,0.648692786693573,0.6401515007019043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6401515007019043},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6126470518112183,0.6066363744735718,0.6994444179534912,0.6471515007019043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6781045794487,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6781045794487,0.6452020406723022,0.6928104758262634,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6781045794487,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6781045794487,"y":0.6540403962135315},{"x":0.656862735748291,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.656862735748291,0.6452020406723022,0.6781045794487,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.6452020406723022},{"x":0.648692786693573,"y":0.6452020406723022},{"x":0.648692786693573,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6258170008659363,0.6452020406723022,0.648692786693573,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.6452020406723022,0.6209150552749634,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6993464231491089,0.6565656661987305,0.7254902124404907,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6679292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6437908411026001,0.6565656661987305,0.6944444179534912,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6679292917251587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6241829991340637,0.6565656661987305,0.6372548937797546,0.6679292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6679292917251587}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.6565656661987305,0.6209150552749634,0.6679292917251587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6452020406723022},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6679292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6126470518112183,0.6382020406723022,0.7304902124404907,0.6736666865348816],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.6123737096786499},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6123737096786499},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6237373948097229},{"x":0.3153594732284546,"y":0.6237373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.3153594732284546,0.6123737096786499,0.3480392098426819,0.6237373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.6123737096786499},{"x":0.3937908411026001,"y":0.6123737096786499},{"x":0.3937908411026001,"y":0.6237373948097229},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6237373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.3513071835041046,0.6123737096786499,0.3937908411026001,0.6237373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.6123737096786499},{"x":0.4493463933467865,"y":0.6123737096786499},{"x":0.4493463933467865,"y":0.6237373948097229},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6237373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.3986928164958954,0.6123737096786499,0.4493463933467865,0.6237373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.6123737096786499},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6123737096786499},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6237373948097229},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6237373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.45098039507865906,0.6123737096786499,0.45261436700820923,0.6237373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.6123737096786499},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6123737096786499},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6237373948097229},{"x":0.4575163424015045,"y":0.6237373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.4575163424015045,0.6123737096786499,0.4950980246067047,0.6237373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6123737096786499},{"x":0.508169949054718,"y":0.6123737096786499},{"x":0.508169949054718,"y":0.6237373948097229},{"x":0.5,"y":0.6237373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5,0.6123737096786499,0.508169949054718,0.6237373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6237373948097229},{"x":0.5130718946456909,"y":0.6237373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5130718946456909,0.6123737096786499,0.5653594732284546,0.6237373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.6123737096786499},{"x":0.601307213306427,"y":0.6123737096786499},{"x":0.601307213306427,"y":0.6237373948097229},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6237373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5686274766921997,0.6123737096786499,0.601307213306427,0.6237373948097229]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.6123737096786499},{"x":0.601307213306427,"y":0.6123737096786499},{"x":0.601307213306427,"y":0.6237373948097229},{"x":0.3153594732284546,"y":0.6237373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3103594732284546,0.6053737096786499,0.606307213306427,0.6307373948097229],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5996732115745544,"y":0.627525269985199},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6376262903213501},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"QA184","boundary":[0.5604575276374817,0.6287878751754761,0.5996732115745544,0.6376262903213501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5996732115745544,"y":0.627525269985199},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6376262903213501},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5554575276374817,0.6217878751754761,0.6046732115745544,0.6446262903213501],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.6414141654968262},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6414141654968262},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"51215","boundary":[0.5702614188194275,0.6414141654968262,0.5996732115745544,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.6553030014038086},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6553030014038086},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"7438054","boundary":[0.5506535768508911,0.6553030014038086,0.5996732115745544,0.6654040217399597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.6414141654968262},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6414141654968262},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5456535768508911,0.6344141654968262,0.6046732115745544,0.6724040217399597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.689393937587738},{"x":0.5457516312599182,"y":0.689393937587738},{"x":0.5457516312599182,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5343137383460999,0.689393937587738,0.5457516312599182,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.6881313323974609},{"x":0.529411792755127,"y":0.689393937587738},{"x":0.529411792755127,"y":0.7007575631141663},{"x":0.508169949054718,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5098039507865906,0.6881313323974609,0.529411792755127,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5032680034637451,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7007575631141663},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۷۳۴","boundary":[0.47385621070861816,0.6881313323974609,0.5032680034637451,0.7007575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.6868686676025391},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6881313323974609},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6994949579238892},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.4542483687400818,0.6868686676025391,0.47385621070861816,0.6994949579238892]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.6868686676025391},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5457516312599182,"y":0.7007575631141663},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4492483687400818,0.6798686676025391,0.5507516312599182,0.7077575631141663],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.7020202279090881},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7133838534355164},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"WWW.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.44771242141723633,0.7020202279090881,0.5522875785827637,0.7133838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.7133838534355164},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7121211886405945},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7247474789619446},{"x":0.43300652503967285,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.43300652503967285,0.7133838534355164,0.5669934749603271,0.7247474789619446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.7020202279090881},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7247474789619446},{"x":0.43300652503967285,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.42800652503967285,0.6950202279090881,0.5719934749603272,0.7317474789619446],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/wyLnjiIErMrLMohi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/tIztSyCbBfdEWWfU.jpg","blurred":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/RykKiXxDjiYLPYbD.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000310783142803096,0.0003211071593299349,0.9986329355079587,0.9989609688192996]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.36623066663742065},{"x":0.2201680690050125,"y":0.36623066663742065},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3769322335720062},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻔﻫ","boundary":[0.1899159699678421,0.36623066663742065,0.2201680690050125,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.36623066663742065},{"x":0.8084033727645874,"y":0.36623066663742065},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮕﺸﯿﭘ","boundary":[0.7596638798713684,0.36623066663742065,0.8084033727645874,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.36623066663742065},{"x":0.8084033727645874,"y":0.36623066663742065},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3769322335720062},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.35923066663742065,0.8134033727645874,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3983353078365326},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3983353078365326},{"x":0.19663865864276886,"y":0.40903687477111816},{"x":0.1899159699678421,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.1899159699678421,0.3983353078365326,0.19663865864276886,0.40903687477111816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3983353078365326},{"x":0.653781533241272,"y":0.3983353078365326},{"x":0.653781533241272,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.6184874176979065,0.3983353078365326,0.653781533241272,0.40903687477111816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3983353078365326},{"x":0.707563042640686,"y":0.3983353078365326},{"x":0.707563042640686,"y":0.40903687477111816},{"x":0.658823549747467,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.658823549747467,0.3983353078365326,0.707563042640686,0.40903687477111816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7378151416778564,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.7126050591468811,0.3983353078365326,0.7378151416778564,0.40903687477111816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7815126180648804,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.7411764860153198,0.3983353078365326,0.7815126180648804,0.40903687477111816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.3983353078365326},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3983353078365326},{"x":0.8084033727645874,"y":0.40903687477111816},{"x":0.8016806840896606,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.8016806840896606,0.3983353078365326,0.8084033727645874,0.40903687477111816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.41617122292518616},{"x":0.19663865864276886,"y":0.41617122292518616},{"x":0.19663865864276886,"y":0.42687276005744934},{"x":0.1899159699678421,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.1899159699678421,0.41617122292518616,0.19663865864276886,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.41617122292518616},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41617122292518616},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42687276005744934},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.41617122292518616,0.23361344635486603,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.41617122292518616},{"x":0.24873949587345123,"y":0.41617122292518616},{"x":0.24873949587345123,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24537815153598785,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.41617122292518616,0.24873949587345123,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.41617122292518616},{"x":0.26218488812446594,"y":0.41617122292518616},{"x":0.26218488812446594,"y":0.42687276005744934},{"x":0.25882354378700256,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.41617122292518616,0.26218488812446594,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.41617122292518616},{"x":0.27731093764305115,"y":0.41617122292518616},{"x":0.27731093764305115,"y":0.42687276005744934},{"x":0.27394959330558777,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.41617122292518616,0.27731093764305115,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.41617122292518616},{"x":0.29075631499290466,"y":0.41617122292518616},{"x":0.29075631499290466,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2873949706554413,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.41617122292518616,0.29075631499290466,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.41617122292518616},{"x":0.30588236451148987,"y":0.41617122292518616},{"x":0.30588236451148987,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3025210201740265,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.41617122292518616,0.30588236451148987,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3210084140300751,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3176470696926117,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.41617122292518616,0.3210084140300751,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3344537913799286,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3344537913799286,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3310924470424652,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.41617122292518616,0.3344537913799286,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3495798408985138,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3495798408985138,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3462184965610504,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.41617122292518616,0.3495798408985138,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3630252182483673,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3630252182483673,"y":0.42687276005744934},{"x":0.35966387391090393,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.41617122292518616,0.3630252182483673,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3781512677669525,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3781512677669525,"y":0.42687276005744934},{"x":0.37478992342948914,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.41617122292518616,0.3781512677669525,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.41617122292518616},{"x":0.39159664511680603,"y":0.41617122292518616},{"x":0.39159664511680603,"y":0.42687276005744934},{"x":0.38823530077934265,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.41617122292518616,0.39159664511680603,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4436974823474884,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4436974823474884,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4000000059604645,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"نرﺎﻘﺘﻣﺎﻧ","boundary":[0.4000000059604645,0.41617122292518616,0.4436974823474884,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.41617122292518616},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41617122292518616},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42687276005744934},{"x":0.45042017102241516,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.45042017102241516,0.41617122292518616,0.49747899174690247,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5428571701049805,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5428571701049805,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5042017102241516,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.5042017102241516,0.41617122292518616,0.5428571701049805,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5747899413108826,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5747899413108826,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5495798587799072,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.5495798587799072,0.41617122292518616,0.5747899413108826,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6218487620353699,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5815126299858093,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻠﯾﺮﮐ","boundary":[0.5815126299858093,0.41617122292518616,0.6218487620353699,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.41617122292518616},{"x":0.680672287940979,"y":0.41617122292518616},{"x":0.680672287940979,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻀﻓﺮﯾز","boundary":[0.6285714507102966,0.41617122292518616,0.680672287940979,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6873949766159058,0.41617122292518616,0.7092437148094177,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7411764860153198,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7126050591468811,0.41617122292518616,0.7411764860153198,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7815126180648804,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7815126180648804,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7630252242088318,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"١.١","boundary":[0.7630252242088318,0.41617122292518616,0.7815126180648804,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4447086751461029},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"٣۶","boundary":[0.1899159699678421,0.4340071380138397,0.2050420194864273,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4340071380138397},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4340071380138397},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4447086751461029},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.4340071380138397,0.23361344635486603,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4340071380138397},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4340071380138397},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4447086751461029},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.4340071380138397,0.24873949587345123,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4340071380138397},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4340071380138397},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4447086751461029},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.4340071380138397,0.26218488812446594,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4340071380138397},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4340071380138397},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4447086751461029},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.4340071380138397,0.27731093764305115,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.4340071380138397},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4340071380138397},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4447086751461029},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.4340071380138397,0.29075631499290466,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4340071380138397},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4340071380138397},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4447086751461029},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.4340071380138397,0.30588236451148987,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4447086751461029},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.4340071380138397,0.3210084140300751,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4447086751461029},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.4340071380138397,0.3344537913799286,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4447086751461029},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.4340071380138397,0.3495798408985138,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4447086751461029},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.4340071380138397,0.3630252182483673,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4447086751461029},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.4340071380138397,0.3781512677669525,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4340071380138397},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4340071380138397},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4447086751461029},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.4340071380138397,0.39159664511680603,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4340071380138397},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4340071380138397},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4447086751461029},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.4340071380138397,0.40672269463539124,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4340071380138397},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4340071380138397},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4447086751461029},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.4340071380138397,0.42184874415397644,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4340071380138397},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4340071380138397},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.4340071380138397,0.43529412150382996,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4340071380138397},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4340071380138397},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.4340071380138397,0.45042017102241516,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.4340071380138397,0.4638655483722687,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.4340071380138397,0.4789915978908539,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.4340071380138397,0.4941176474094391,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4340071380138397},{"x":0.507563054561615,"y":0.4340071380138397},{"x":0.507563054561615,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.4340071380138397,0.507563054561615,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.4340071380138397,0.5226891040802002,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.4340071380138397,0.5361344814300537,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.4340071380138397,0.5512605309486389,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4447086751461029},{"x":0.561344563961029,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.4340071380138397,0.5647059082984924,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.4340071380138397,0.5798319578170776,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.4340071380138397,0.5949580073356628,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4447086751461029},{"x":0.605042040348053,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.605042040348053,0.4340071380138397,0.6084033846855164,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.4340071380138397,0.6235294342041016,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4340071380138397},{"x":0.680672287940979,"y":0.4340071380138397},{"x":0.680672287940979,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"زﺎﺳاﺪﺟ","boundary":[0.6386554837226868,0.4340071380138397,0.680672287940979,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6873949766159058,0.4340071380138397,0.7092437148094177,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7126050591468811,0.4340071380138397,0.7411764860153198,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"٢.١","boundary":[0.7630252242088318,0.4340071380138397,0.7815126180648804,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2050420194864273,"y":0.46254459023475647},{"x":0.1899159699678421,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"۴٢","boundary":[0.1899159699678421,0.4518430531024933,0.2050420194864273,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4518430531024933},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4518430531024933},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46254459023475647},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.4518430531024933,0.23361344635486603,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4518430531024933},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4518430531024933},{"x":0.24873949587345123,"y":0.46254459023475647},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.4518430531024933,0.24873949587345123,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4518430531024933},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4518430531024933},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46254459023475647},{"x":0.25882354378700256,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.4518430531024933,0.26218488812446594,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4518430531024933},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4518430531024933},{"x":0.27731093764305115,"y":0.46254459023475647},{"x":0.27394959330558777,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.4518430531024933,0.27731093764305115,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.4518430531024933},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4518430531024933},{"x":0.29075631499290466,"y":0.46254459023475647},{"x":0.2873949706554413,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.4518430531024933,0.29075631499290466,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4518430531024933},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4518430531024933},{"x":0.30588236451148987,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3025210201740265,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.4518430531024933,0.30588236451148987,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3210084140300751,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3176470696926117,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.4518430531024933,0.3210084140300751,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3344537913799286,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3310924470424652,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.4518430531024933,0.3344537913799286,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3495798408985138,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3462184965610504,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.4518430531024933,0.3495798408985138,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3630252182483673,"y":0.46254459023475647},{"x":0.35966387391090393,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.4518430531024933,0.3630252182483673,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3781512677669525,"y":0.46254459023475647},{"x":0.37478992342948914,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.4518430531024933,0.3781512677669525,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4518430531024933},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4518430531024933},{"x":0.39159664511680603,"y":0.46254459023475647},{"x":0.38823530077934265,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.4518430531024933,0.39159664511680603,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4518430531024933},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4518430531024933},{"x":0.40672269463539124,"y":0.46254459023475647},{"x":0.40336135029792786,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.4518430531024933,0.40672269463539124,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4518430531024933},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4518430531024933},{"x":0.42184874415397644,"y":0.46254459023475647},{"x":0.41848739981651306,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.4518430531024933,0.42184874415397644,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4518430531024933},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4518430531024933},{"x":0.43529412150382996,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4319327771663666,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.4518430531024933,0.43529412150382996,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4518430531024933},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4518430531024933},{"x":0.45042017102241516,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4470588266849518,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.4518430531024933,0.45042017102241516,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4638655483722687,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4605042040348053,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.4518430531024933,0.4638655483722687,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4789915978908539,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.4518430531024933,0.4789915978908539,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4941176474094391,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4907563030719757,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.4518430531024933,0.4941176474094391,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4518430531024933},{"x":0.507563054561615,"y":0.4518430531024933},{"x":0.507563054561615,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.4518430531024933,0.507563054561615,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5226891040802002,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.4518430531024933,0.5226891040802002,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.4518430531024933,0.5361344814300537,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5478991866111755,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.4518430531024933,0.5512605309486389,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46254459023475647},{"x":0.561344563961029,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.4518430531024933,0.5647059082984924,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5798319578170776,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.4518430531024933,0.5798319578170776,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5949580073356628,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.4518430531024933,0.5949580073356628,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46254459023475647},{"x":0.605042040348053,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.605042040348053,0.4518430531024933,0.6084033846855164,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6235294342041016,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.4518430531024933,0.6235294342041016,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﯾز","boundary":[0.6403361558914185,0.4518430531024933,0.6655462384223938,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻄﻘﻧ","boundary":[0.6722689270973206,0.4518430531024933,0.6957983374595642,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46254459023475647},{"x":0.702521026134491,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.702521026134491,0.4518430531024933,0.7411764860153198,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7815126180648804,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7630252242088318,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"٣.١","boundary":[0.7630252242088318,0.4518430531024933,0.7815126180648804,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4708680212497711},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4708680212497711},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4815695583820343},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"۴۶","boundary":[0.1899159699678421,0.4708680212497711,0.2050420194864273,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4708680212497711},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4708680212497711},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4815695583820343},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.4708680212497711,0.23361344635486603,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4708680212497711},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4708680212497711},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4815695583820343},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.4708680212497711,0.24873949587345123,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4708680212497711},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4708680212497711},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4815695583820343},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.4708680212497711,0.26218488812446594,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4708680212497711},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4708680212497711},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4815695583820343},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.4708680212497711,0.27731093764305115,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.4708680212497711},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4708680212497711},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4815695583820343},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.4708680212497711,0.29075631499290466,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4708680212497711},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4708680212497711},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4815695583820343},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.4708680212497711,0.30588236451148987,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4815695583820343},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.4708680212497711,0.3210084140300751,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4815695583820343},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.4708680212497711,0.3344537913799286,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4815695583820343},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.4708680212497711,0.3495798408985138,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4815695583820343},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.4708680212497711,0.3630252182483673,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4815695583820343},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.4708680212497711,0.3781512677669525,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4708680212497711},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4708680212497711},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4815695583820343},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.4708680212497711,0.39159664511680603,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4708680212497711},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4708680212497711},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4815695583820343},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.4708680212497711,0.40672269463539124,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4708680212497711},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4708680212497711},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4815695583820343},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.4708680212497711,0.42184874415397644,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4708680212497711},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4708680212497711},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4815695583820343},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.4708680212497711,0.43529412150382996,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4708680212497711},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4708680212497711},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4815695583820343},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.4708680212497711,0.45042017102241516,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4815695583820343},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.4708680212497711,0.4638655483722687,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4815695583820343},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.4708680212497711,0.4789915978908539,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4815695583820343},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.4708680212497711,0.4941176474094391,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4708680212497711},{"x":0.507563054561615,"y":0.4708680212497711},{"x":0.507563054561615,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.4708680212497711,0.507563054561615,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.4708680212497711,0.5226891040802002,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.4708680212497711,0.5361344814300537,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.4708680212497711,0.5512605309486389,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4815695583820343},{"x":0.561344563961029,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.4708680212497711,0.5647059082984924,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.4708680212497711,0.5798319578170776,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.4708680212497711,0.5949580073356628,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4815695583820343},{"x":0.605042040348053,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.605042040348053,0.4708680212497711,0.6084033846855164,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.4708680212497711,0.6235294342041016,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.4708680212497711,0.6369748115539551,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.4708680212497711,0.6521008610725403,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.4708680212497711,0.6655462384223938,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"یزﺎﺳ","boundary":[0.6823529601097107,0.4708680212497711,0.7126050591468811,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻈﻨﻣ","boundary":[0.7142857313156128,0.4708680212497711,0.7411764860153198,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"۴.١","boundary":[0.7630252242088318,0.4708680212497711,0.7815126180648804,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5017836093902588},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"۵١","boundary":[0.1899159699678421,0.4910820424556732,0.2050420194864273,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4910820424556732},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4910820424556732},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5017836093902588},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.4910820424556732,0.23361344635486603,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4910820424556732},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4910820424556732},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5017836093902588},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.4910820424556732,0.24873949587345123,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4910820424556732},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4910820424556732},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5017836093902588},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.4910820424556732,0.26218488812446594,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4910820424556732},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4910820424556732},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5017836093902588},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.4910820424556732,0.27731093764305115,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.4910820424556732},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4910820424556732},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.4910820424556732,0.29075631499290466,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4910820424556732},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4910820424556732},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.4910820424556732,0.30588236451148987,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.4910820424556732,0.3210084140300751,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.4910820424556732,0.3344537913799286,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.4910820424556732,0.3495798408985138,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5017836093902588},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.4910820424556732,0.3630252182483673,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5017836093902588},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.4910820424556732,0.3781512677669525,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4910820424556732},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4910820424556732},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5017836093902588},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.4910820424556732,0.39159664511680603,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4910820424556732},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4910820424556732},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5017836093902588},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.4910820424556732,0.40672269463539124,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ","boundary":[0.4151260554790497,0.4910820424556732,0.4638655483722687,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5017836093902588},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.47058823704719543,0.4910820424556732,0.4924369752407074,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4910820424556732},{"x":0.534453809261322,"y":0.4910820424556732},{"x":0.534453809261322,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.4957983195781708,0.4910820424556732,0.534453809261322,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4910820424556732},{"x":0.561344563961029,"y":0.4910820424556732},{"x":0.561344563961029,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.5411764979362488,0.4910820424556732,0.561344563961029,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.5663865804672241,0.4910820424556732,0.5915966629981995,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.5983193516731262,0.4910820424556732,0.6268907785415649,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6336134672164917,0.4910820424556732,0.6554622054100037,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5017836093902588},{"x":0.658823549747467,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.658823549747467,0.4910820424556732,0.6974790096282959,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.7042016983032227,0.4910820424556732,0.7411764860153198,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"۵.١","boundary":[0.7630252242088318,0.4910820424556732,0.7831932902336121,0.5017836093902588]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3983353078365326},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3983353078365326},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5017836093902588},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3913353078365326,0.8134033727645874,0.5087836093902588],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5219976305961609},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5219976305961609},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5326991677284241},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":1,"str":"۵۵","boundary":[0.1899159699678421,0.5219976305961609,0.2050420194864273,0.5326991677284241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﯾﺮﺗﺎﻣتﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.6789916157722473,0.5219976305961609,0.7831932902336121,0.5326991677284241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.5219976305961609},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5219976305961609},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5326991677284241},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.8016806840896606,0.5219976305961609,0.8084033727645874,0.5326991677284241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5505350828170776},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":"۵٩","boundary":[0.1899159699678421,0.5398335456848145,0.2050420194864273,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5398335456848145},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5398335456848145},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5505350828170776},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.5398335456848145,0.23361344635486603,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5398335456848145},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5398335456848145},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5505350828170776},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.5398335456848145,0.24873949587345123,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5398335456848145},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5398335456848145},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5505350828170776},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.5398335456848145,0.26218488812446594,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5398335456848145},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5398335456848145},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5505350828170776},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.5398335456848145,0.27731093764305115,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5398335456848145},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5398335456848145},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5505350828170776},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.5398335456848145,0.29075631499290466,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5398335456848145},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5398335456848145},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.5398335456848145,0.30588236451148987,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.5398335456848145,0.3210084140300751,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.5398335456848145,0.3344537913799286,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.5398335456848145,0.3495798408985138,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5505350828170776},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.5398335456848145,0.3630252182483673,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5505350828170776},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.5398335456848145,0.3781512677669525,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5398335456848145},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5398335456848145},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5505350828170776},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.5398335456848145,0.39159664511680603,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5398335456848145},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5398335456848145},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5505350828170776},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.5398335456848145,0.40672269463539124,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5398335456848145},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5398335456848145},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5505350828170776},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.5398335456848145,0.42184874415397644,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5398335456848145},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5398335456848145},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.5398335456848145,0.43529412150382996,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5398335456848145},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5398335456848145},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.5398335456848145,0.45042017102241516,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5505350828170776},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.47058823704719543,0.5398335456848145,0.5159664154052734,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.5226891040802002,0.5398335456848145,0.5697479248046875,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.5764706134796143,0.5398335456848145,0.6151260733604431,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.6218487620353699,0.5398335456848145,0.6487395167350769,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5517241358757019},{"x":0.653781533241272,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"CGNE","boundary":[0.653781533241272,0.5398335456848145,0.7058823704719543,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7126050591468811,0.5398335456848145,0.7411764860153198,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":"١.٢","boundary":[0.7630252242088318,0.5398335456848145,0.7831932902336121,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5588585138320923},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5588585138320923},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5695600509643555},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":"٨۵","boundary":[0.1899159699678421,0.5588585138320923,0.2050420194864273,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5588585138320923},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5588585138320923},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5695600509643555},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.5588585138320923,0.23361344635486603,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5588585138320923},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5588585138320923},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5695600509643555},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.5588585138320923,0.24873949587345123,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5588585138320923},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5588585138320923},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5695600509643555},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.5588585138320923,0.26218488812446594,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5588585138320923},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5588585138320923},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5695600509643555},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.5588585138320923,0.27731093764305115,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5588585138320923},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5588585138320923},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5695600509643555},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.5588585138320923,0.29075631499290466,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5588585138320923},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5588585138320923},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.5588585138320923,0.30588236451148987,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.5588585138320923,0.3210084140300751,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.5588585138320923,0.3344537913799286,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.5588585138320923,0.3495798408985138,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5695600509643555},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.5588585138320923,0.3630252182483673,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5695600509643555},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.5588585138320923,0.3781512677669525,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5588585138320923},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5588585138320923},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5695600509643555},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.5588585138320923,0.39159664511680603,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5588585138320923},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5588585138320923},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5695600509643555},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.5588585138320923,0.40672269463539124,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5588585138320923},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5588585138320923},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5695600509643555},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.5588585138320923,0.42184874415397644,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5588585138320923},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5588585138320923},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.5588585138320923,0.43529412150382996,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5588585138320923},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5588585138320923},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.5588585138320923,0.45042017102241516,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.5588585138320923,0.4638655483722687,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.5588585138320923,0.4789915978908539,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5588585138320923},{"x":0.534453809261322,"y":0.5588585138320923},{"x":0.534453809261322,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.5042017102241516,0.5588585138320923,0.534453809261322,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":"ﺮﮕﻠﻤﻋ","boundary":[0.5394958257675171,0.5588585138320923,0.5764706134796143,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5695600509643555},{"x":0.583193302154541,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻟدﺎﻌﻣ","boundary":[0.583193302154541,0.5588585138320923,0.6151260733604431,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.6218487620353699,0.5588585138320923,0.6470588445663452,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.557669460773468},{"x":0.7058823704719543,"y":0.557669460773468},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":"CGNR","boundary":[0.6521008610725403,0.557669460773468,0.7058823704719543,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7126050591468811,0.5588585138320923,0.7411764860153198,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":1,"str":"٢.٢","boundary":[0.7630252242088318,0.5588585138320923,0.7831932902336121,0.5695600509643555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5766944289207458},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5766944289207458},{"x":0.21344538033008575,"y":0.587395966053009},{"x":0.1899159699678421,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":"١٠٠","boundary":[0.1899159699678421,0.5766944289207458,0.21344538033008575,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5766944289207458},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5766944289207458},{"x":0.23361344635486603,"y":0.587395966053009},{"x":0.23025210201740265,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.5766944289207458,0.23361344635486603,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5766944289207458},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5766944289207458},{"x":0.24873949587345123,"y":0.587395966053009},{"x":0.24537815153598785,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.5766944289207458,0.24873949587345123,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5766944289207458},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5766944289207458},{"x":0.26218488812446594,"y":0.587395966053009},{"x":0.25882354378700256,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.5766944289207458,0.26218488812446594,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5766944289207458},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5766944289207458},{"x":0.27731093764305115,"y":0.587395966053009},{"x":0.27394959330558777,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.5766944289207458,0.27731093764305115,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5766944289207458},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5766944289207458},{"x":0.29075631499290466,"y":0.587395966053009},{"x":0.2873949706554413,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.5766944289207458,0.29075631499290466,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5766944289207458},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5766944289207458},{"x":0.30588236451148987,"y":0.587395966053009},{"x":0.3025210201740265,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.5766944289207458,0.30588236451148987,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3210084140300751,"y":0.587395966053009},{"x":0.3176470696926117,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.5766944289207458,0.3210084140300751,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3344537913799286,"y":0.587395966053009},{"x":0.3310924470424652,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.5766944289207458,0.3344537913799286,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3495798408985138,"y":0.587395966053009},{"x":0.3462184965610504,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.5766944289207458,0.3495798408985138,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3630252182483673,"y":0.587395966053009},{"x":0.35966387391090393,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.5766944289207458,0.3630252182483673,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3781512677669525,"y":0.587395966053009},{"x":0.37478992342948914,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.5766944289207458,0.3781512677669525,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5766944289207458},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5766944289207458},{"x":0.39159664511680603,"y":0.587395966053009},{"x":0.38823530077934265,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.5766944289207458,0.39159664511680603,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5766944289207458},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5766944289207458},{"x":0.40672269463539124,"y":0.587395966053009},{"x":0.40336135029792786,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.5766944289207458,0.40672269463539124,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5766944289207458},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5766944289207458},{"x":0.45042017102241516,"y":0.587395966053009},{"x":0.4268907606601715,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺎﯾ","boundary":[0.4268907606601715,0.5766944289207458,0.45042017102241516,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5766944289207458},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5766944289207458},{"x":0.48235294222831726,"y":0.587395966053009},{"x":0.45210084319114685,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻤﻌﺗ","boundary":[0.45210084319114685,0.5766944289207458,0.48235294222831726,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5327731370925903,"y":0.587395966053009},{"x":0.489075630903244,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﺳﻮﻠﯿﺳ","boundary":[0.489075630903244,0.5766944289207458,0.5327731370925903,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5865546464920044,"y":0.587395966053009},{"x":0.5411764979362488,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.5411764979362488,0.5766944289207458,0.5865546464920044,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6252101063728333,"y":0.587395966053009},{"x":0.5932773351669312,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻟدﺎﻌﻣ","boundary":[0.5932773351669312,0.5766944289207458,0.6252101063728333,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6571428775787354,"y":0.587395966053009},{"x":0.63193279504776,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.63193279504776,0.5766944289207458,0.6571428775787354,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7058823704719543,"y":0.587395966053009},{"x":0.6621848940849304,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":"BiCR","boundary":[0.6621848940849304,0.5755053758621216,0.7058823704719543,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7411764860153198,"y":0.587395966053009},{"x":0.7126050591468811,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7126050591468811,0.5766944289207458,0.7411764860153198,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7831932902336121,"y":0.587395966053009},{"x":0.7630252242088318,"y":0.587395966053009}]},"confidence":1,"str":"٣.٢","boundary":[0.7630252242088318,0.5766944289207458,0.7831932902336121,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5945303440093994},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5945303440093994},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6052318811416626},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":"١١٩","boundary":[0.1899159699678421,0.5945303440093994,0.21344538033008575,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5945303440093994},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5945303440093994},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6052318811416626},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.5945303440093994,0.23361344635486603,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5945303440093994},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5945303440093994},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6052318811416626},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.5945303440093994,0.24873949587345123,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5945303440093994},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5945303440093994},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6052318811416626},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.5945303440093994,0.26218488812446594,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5945303440093994},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5945303440093994},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6052318811416626},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.5945303440093994,0.27731093764305115,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5945303440093994},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5945303440093994},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.5945303440093994,0.29075631499290466,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5945303440093994},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5945303440093994},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.5945303440093994,0.30588236451148987,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.5945303440093994,0.3210084140300751,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.5945303440093994,0.3344537913799286,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.5945303440093994,0.3495798408985138,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6052318811416626},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.5945303440093994,0.3630252182483673,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6052318811416626},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.5945303440093994,0.3781512677669525,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5945303440093994},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5945303440093994},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6052318811416626},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.5945303440093994,0.39159664511680603,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5945303440093994},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5945303440093994},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6052318811416626},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.5945303440093994,0.40672269463539124,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5945303440093994},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5945303440093994},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6052318811416626},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.5945303440093994,0.42184874415397644,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5945303440093994},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5945303440093994},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.5945303440093994,0.43529412150382996,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5945303440093994},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5945303440093994},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.5945303440093994,0.45042017102241516,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.5945303440093994,0.4638655483722687,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.5945303440093994,0.4789915978908539,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.5945303440093994,0.4941176474094391,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5945303440093994},{"x":0.507563054561615,"y":0.5945303440093994},{"x":0.507563054561615,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.5945303440093994,0.507563054561615,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.5945303440093994,0.5226891040802002,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.5945303440093994,0.5361344814300537,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.5945303440093994,0.5512605309486389,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6052318811416626},{"x":0.561344563961029,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.5945303440093994,0.5647059082984924,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.5945303440093994,0.5798319578170776,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":"بوﺎﻨﺘﻣ","boundary":[0.5966386795043945,0.5945303440093994,0.6352941393852234,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.6420168280601501,0.5945303440093994,0.6873949766159058,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.6941176652908325,0.5945303440093994,0.7411764860153198,0.6052318811416626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"str":"۴.٢","boundary":[0.7630252242088318,0.5945303440093994,0.7815126180648804,0.6052318811416626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5219976305961609},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5219976305961609},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6052318811416626},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5149976305961609,0.8134033727645874,0.6122318811416626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.626634955406189},{"x":0.21512605249881744,"y":0.626634955406189},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6373364925384521},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":1,"str":"١٧١","boundary":[0.1899159699678421,0.626634955406189,0.21512605249881744,0.6373364925384521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.626634955406189},{"x":0.7428571581840515,"y":0.626634955406189},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧﻞﻤﮑﻣ","boundary":[0.6689075827598572,0.626634955406189,0.7428571581840515,0.6373364925384521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.626634955406189},{"x":0.7831932902336121,"y":0.626634955406189},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.7478991746902466,0.626634955406189,0.7831932902336121,0.6373364925384521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.626634955406189},{"x":0.8084033727645874,"y":0.626634955406189},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6373364925384521},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.8016806840896606,0.626634955406189,0.8084033727645874,0.6373364925384521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6444708704948425},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6444708704948425},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6551724076271057},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"١٧٣","boundary":[0.1899159699678421,0.6444708704948425,0.21344538033008575,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6444708704948425},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6444708704948425},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6551724076271057},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.6444708704948425,0.23361344635486603,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6444708704948425},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6444708704948425},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6551724076271057},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.6444708704948425,0.24873949587345123,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6444708704948425},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6444708704948425},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6551724076271057},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.6444708704948425,0.26218488812446594,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6444708704948425},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6444708704948425},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6551724076271057},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.6444708704948425,0.27731093764305115,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6444708704948425},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6444708704948425},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6551724076271057},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.6444708704948425,0.29075631499290466,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6444708704948425},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6444708704948425},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.6444708704948425,0.30588236451148987,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.6444708704948425,0.3210084140300751,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.6444708704948425,0.3344537913799286,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.6444708704948425,0.3495798408985138,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6551724076271057},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.6444708704948425,0.3630252182483673,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6551724076271057},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.6444708704948425,0.3781512677669525,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6444708704948425},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6444708704948425},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6551724076271057},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.6444708704948425,0.39159664511680603,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6444708704948425},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6444708704948425},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6551724076271057},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.6444708704948425,0.40672269463539124,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6444708704948425},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6444708704948425},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6551724076271057},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.6444708704948425,0.42184874415397644,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6444708704948425},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6444708704948425},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.6444708704948425,0.43529412150382996,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6444708704948425},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6444708704948425},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.6444708704948425,0.45042017102241516,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"LCP(q,","boundary":[0.4739495813846588,0.6432818174362183,0.5310924649238586,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"M)","boundary":[0.5361344814300537,0.6432818174362183,0.5596638917922974,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻠﺌﺴﻣ","boundary":[0.5663865804672241,0.6444708704948425,0.5949580073356628,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.6016806960105896,0.6444708704948425,0.6218487620353699,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6444708704948425},{"x":0.653781533241272,"y":0.6444708704948425},{"x":0.653781533241272,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.6285714507102966,0.6444708704948425,0.653781533241272,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6551724076271057},{"x":0.658823549747467,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"SSOR","boundary":[0.658823549747467,0.6432818174362183,0.7058823704719543,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7126050591468811,0.6444708704948425,0.7411764860153198,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"١.٣","boundary":[0.7630252242088318,0.6444708704948425,0.7831932902336121,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6623067855834961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6623067855834961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6730083227157593},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"١٨۴","boundary":[0.1899159699678421,0.6623067855834961,0.21344538033008575,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6623067855834961},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6623067855834961},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6730083227157593},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.6623067855834961,0.23361344635486603,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6623067855834961},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6623067855834961},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.6623067855834961,0.24873949587345123,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6623067855834961},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6623067855834961},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6730083227157593},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.6623067855834961,0.26218488812446594,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6623067855834961},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6623067855834961},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6730083227157593},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.6623067855834961,0.27731093764305115,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6623067855834961},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6623067855834961},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.6623067855834961,0.29075631499290466,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6623067855834961},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6623067855834961},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.6623067855834961,0.30588236451148987,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.6623067855834961,0.3210084140300751,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.6623067855834961,0.3344537913799286,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.6623067855834961,0.3495798408985138,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6730083227157593},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.6623067855834961,0.3630252182483673,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6730083227157593},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.6623067855834961,0.3781512677669525,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6623067855834961},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6623067855834961},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6730083227157593},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.6623067855834961,0.39159664511680603,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6623067855834961},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6623067855834961},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6730083227157593},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.6623067855834961,0.40672269463539124,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6611177325248718},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6611177325248718},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"LCP(q,","boundary":[0.4268907606601715,0.6611177325248718,0.48235294222831726,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6730083227157593},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"M)","boundary":[0.48739495873451233,0.6611177325248718,0.5126050710678101,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.5193277597427368,0.6623067855834961,0.5394958257675171,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.5445378422737122,0.6623067855834961,0.5697479248046875,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻘﻠﻄﻣرﺪﻗ","boundary":[0.5764706134796143,0.6623067855834961,0.6336134672164917,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"زﺎﺳاﺪﺟ","boundary":[0.6386554837226868,0.6623067855834961,0.6823529601097107,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6873949766159058,0.6623067855834961,0.7109243869781494,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7126050591468811,0.6623067855834961,0.7411764860153198,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"٢.٣","boundary":[0.7630252242088318,0.6623067855834961,0.7831932902336121,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6801427006721497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6801427006721497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6908442378044128},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":"١٩۶","boundary":[0.1899159699678421,0.6801427006721497,0.21344538033008575,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6801427006721497},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6801427006721497},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6908442378044128},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.6801427006721497,0.23361344635486603,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6801427006721497},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6801427006721497},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6908442378044128},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.6801427006721497,0.24873949587345123,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6801427006721497},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6801427006721497},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6908442378044128},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.6801427006721497,0.26218488812446594,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6801427006721497},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6801427006721497},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6908442378044128},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.6801427006721497,0.27731093764305115,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6801427006721497},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6801427006721497},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6908442378044128},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.6801427006721497,0.29075631499290466,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6801427006721497},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6801427006721497},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.6801427006721497,0.30588236451148987,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.6801427006721497,0.3210084140300751,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.6801427006721497,0.3344537913799286,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.6801427006721497,0.3495798408985138,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6908442378044128},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.6801427006721497,0.3630252182483673,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6908442378044128},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.6801427006721497,0.3781512677669525,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6801427006721497},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6801427006721497},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6908442378044128},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.6801427006721497,0.39159664511680603,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6801427006721497},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6801427006721497},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6908442378044128},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.6801427006721497,0.40672269463539124,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6801427006721497},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6801427006721497},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6908442378044128},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.6801427006721497,0.42184874415397644,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6801427006721497},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6801427006721497},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.6801427006721497,0.43529412150382996,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6801427006721497},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6801427006721497},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.6801427006721497,0.45042017102241516,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6920332908630371},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"LCP(q,","boundary":[0.46554622054100037,0.6801427006721497,0.5226891040802002,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"M)","boundary":[0.5260504484176636,0.6801427006721497,0.5512605309486389,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6801427006721497},{"x":0.578151285648346,"y":0.6801427006721497},{"x":0.578151285648346,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.5579832196235657,0.6801427006721497,0.578151285648346,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6801427006721497},{"x":0.610084056854248,"y":0.6801427006721497},{"x":0.610084056854248,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.5848739743232727,0.6801427006721497,0.610084056854248,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":"زﺎﺳاﺪﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.6151260733604431,0.6801427006721497,0.6823529601097107,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6873949766159058,0.6801427006721497,0.7109243869781494,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7126050591468811,0.6801427006721497,0.7411764860153198,0.6908442378044128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"str":"٣.٣","boundary":[0.7630252242088318,0.6801427006721497,0.7831932902336121,0.6908442378044128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.626634955406189},{"x":0.8084033727645874,"y":0.626634955406189},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6920332908630371},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.619634955406189,0.8134033727645874,0.6990332908630371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7122473120689392},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7122473120689392},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7229488492012024},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":1,"str":"٢١٧","boundary":[0.1899159699678421,0.7122473120689392,0.21512605249881744,0.7229488492012024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.5983193516731262,0.7122473120689392,0.6521008610725403,0.7229488492012024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.7122473120689392,0.6638655662536621,0.7229488492012024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":1,"str":"یرﻮﺴﻧﺎﺗ","boundary":[0.6689075827598572,0.7122473120689392,0.7193277478218079,0.7229488492012024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ","boundary":[0.7243697643280029,0.7122473120689392,0.7798319458961487,0.7229488492012024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7122473120689392},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7122473120689392},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7229488492012024},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.8016806840896606,0.7122473120689392,0.8084033727645874,0.7229488492012024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7300832271575928},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7300832271575928},{"x":0.21344538033008575,"y":0.740784764289856},{"x":0.1899159699678421,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":"٢١٨","boundary":[0.1899159699678421,0.7300832271575928,0.21344538033008575,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7300832271575928},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7300832271575928},{"x":0.23361344635486603,"y":0.740784764289856},{"x":0.23025210201740265,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.7300832271575928,0.23361344635486603,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7300832271575928},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7300832271575928},{"x":0.24873949587345123,"y":0.740784764289856},{"x":0.24537815153598785,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7300832271575928,0.24873949587345123,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7300832271575928},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7300832271575928},{"x":0.26218488812446594,"y":0.740784764289856},{"x":0.25882354378700256,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.7300832271575928,0.26218488812446594,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7300832271575928},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7300832271575928},{"x":0.27731093764305115,"y":0.740784764289856},{"x":0.27394959330558777,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.7300832271575928,0.27731093764305115,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7300832271575928},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7300832271575928},{"x":0.29075631499290466,"y":0.740784764289856},{"x":0.2873949706554413,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.7300832271575928,0.29075631499290466,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7300832271575928},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7300832271575928},{"x":0.30588236451148987,"y":0.740784764289856},{"x":0.3025210201740265,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.7300832271575928,0.30588236451148987,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3210084140300751,"y":0.740784764289856},{"x":0.3176470696926117,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.7300832271575928,0.3210084140300751,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3344537913799286,"y":0.740784764289856},{"x":0.3310924470424652,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.7300832271575928,0.3344537913799286,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3495798408985138,"y":0.740784764289856},{"x":0.3462184965610504,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.7300832271575928,0.3495798408985138,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3630252182483673,"y":0.740784764289856},{"x":0.35966387391090393,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.7300832271575928,0.3630252182483673,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3781512677669525,"y":0.740784764289856},{"x":0.37478992342948914,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.7300832271575928,0.3781512677669525,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7300832271575928},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7300832271575928},{"x":0.39159664511680603,"y":0.740784764289856},{"x":0.38823530077934265,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.7300832271575928,0.39159664511680603,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7300832271575928},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7300832271575928},{"x":0.40672269463539124,"y":0.740784764289856},{"x":0.40336135029792786,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.7300832271575928,0.40672269463539124,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7300832271575928},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7300832271575928},{"x":0.42184874415397644,"y":0.740784764289856},{"x":0.41848739981651306,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.7300832271575928,0.42184874415397644,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7300832271575928},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7300832271575928},{"x":0.43529412150382996,"y":0.740784764289856},{"x":0.4319327771663666,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.7300832271575928,0.43529412150382996,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7300832271575928},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7300832271575928},{"x":0.45042017102241516,"y":0.740784764289856},{"x":0.4470588266849518,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.7300832271575928,0.45042017102241516,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4638655483722687,"y":0.740784764289856},{"x":0.4605042040348053,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.7300832271575928,0.4638655483722687,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4789915978908539,"y":0.740784764289856},{"x":0.4756302535533905,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.7300832271575928,0.4789915978908539,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4941176474094391,"y":0.740784764289856},{"x":0.4907563030719757,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.7300832271575928,0.4941176474094391,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7300832271575928},{"x":0.507563054561615,"y":0.7300832271575928},{"x":0.507563054561615,"y":0.740784764289856},{"x":0.5042017102241516,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.7300832271575928,0.507563054561615,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5226891040802002,"y":0.740784764289856},{"x":0.5193277597427368,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.7300832271575928,0.5226891040802002,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5361344814300537,"y":0.740784764289856},{"x":0.5327731370925903,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.7300832271575928,0.5361344814300537,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5512605309486389,"y":0.740784764289856},{"x":0.5478991866111755,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.7300832271575928,0.5512605309486389,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5647059082984924,"y":0.740784764289856},{"x":0.561344563961029,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.7300832271575928,0.5647059082984924,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5798319578170776,"y":0.740784764289856},{"x":0.5764706134796143,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.7300832271575928,0.5798319578170776,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5949580073356628,"y":0.740784764289856},{"x":0.5915966629981995,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.7300832271575928,0.5949580073356628,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6084033846855164,"y":0.740784764289856},{"x":0.605042040348053,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.605042040348053,0.7300832271575928,0.6084033846855164,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6235294342041016,"y":0.740784764289856},{"x":0.6201680898666382,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.7300832271575928,0.6235294342041016,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6369748115539551,"y":0.740784764289856},{"x":0.6336134672164917,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.7300832271575928,0.6369748115539551,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6521008610725403,"y":0.740784764289856},{"x":0.6487395167350769,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.7300832271575928,0.6521008610725403,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6655462384223938,"y":0.740784764289856},{"x":0.6621848940849304,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.7300832271575928,0.6655462384223938,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7300832271575928},{"x":0.680672287940979,"y":0.7300832271575928},{"x":0.680672287940979,"y":0.740784764289856},{"x":0.6773109436035156,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.7300832271575928,0.680672287940979,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7411764860153198,"y":0.740784764289856},{"x":0.6941176652908325,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫرﻮﺴﻧﺎﺗ","boundary":[0.6941176652908325,0.7300832271575928,0.7411764860153198,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7815126180648804,"y":0.740784764289856},{"x":0.7613445520401001,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"str":"١.۴","boundary":[0.7613445520401001,0.7300832271575928,0.7815126180648804,0.740784764289856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7479191422462463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7479191422462463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7586206793785095},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":"٢٢۴","boundary":[0.1899159699678421,0.7479191422462463,0.21344538033008575,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7479191422462463},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7479191422462463},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7586206793785095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.7479191422462463,0.23361344635486603,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7479191422462463},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7479191422462463},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7586206793785095},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7479191422462463,0.24873949587345123,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7479191422462463},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7479191422462463},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7586206793785095},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.7479191422462463,0.26218488812446594,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7479191422462463},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7479191422462463},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7586206793785095},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.7479191422462463,0.27731093764305115,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7479191422462463},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7479191422462463},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7586206793785095},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.7479191422462463,0.29075631499290466,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7479191422462463},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7479191422462463},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7586206793785095},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.7479191422462463,0.30588236451148987,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7586206793785095},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.7479191422462463,0.3210084140300751,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7586206793785095},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.7479191422462463,0.3344537913799286,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7586206793785095},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.7479191422462463,0.3495798408985138,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7586206793785095},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.7479191422462463,0.3630252182483673,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7586206793785095},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.7479191422462463,0.3781512677669525,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7479191422462463},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7479191422462463},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7586206793785095},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.7479191422462463,0.39159664511680603,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7479191422462463},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7479191422462463},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7586206793785095},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.7479191422462463,0.40672269463539124,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7479191422462463},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7479191422462463},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7586206793785095},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.7479191422462463,0.42184874415397644,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7479191422462463},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7479191422462463},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7586206793785095},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.7479191422462463,0.43529412150382996,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7479191422462463},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7479191422462463},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7586206793785095},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.7479191422462463,0.45042017102241516,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7586206793785095},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.7479191422462463,0.4638655483722687,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7586206793785095},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.7479191422462463,0.4789915978908539,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7586206793785095},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.7479191422462463,0.4941176474094391,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7479191422462463},{"x":0.507563054561615,"y":0.7479191422462463},{"x":0.507563054561615,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.7479191422462463,0.507563054561615,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.7479191422462463,0.5226891040802002,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.7479191422462463,0.5361344814300537,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.7479191422462463,0.5512605309486389,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7586206793785095},{"x":0.561344563961029,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.7479191422462463,0.5647059082984924,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.7479191422462463,0.5798319578170776,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.7479191422462463,0.5949580073356628,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7586206793785095},{"x":0.605042040348053,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.605042040348053,0.7479191422462463,0.6084033846855164,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":"یرﻮﺴﻧﺎﺗ","boundary":[0.6302521228790283,0.7479191422462463,0.6773109436035156,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6840336322784424,0.7479191422462463,0.7058823704719543,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":"بﺮﺿ","boundary":[0.7092437148094177,0.7479191422462463,0.7411764860153198,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":1,"str":"٢.۴","boundary":[0.7630252242088318,0.7479191422462463,0.7815126180648804,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7657550573348999},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7657550573348999},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7764565944671631},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":"٢٢٩","boundary":[0.1899159699678421,0.7657550573348999,0.21344538033008575,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7764565944671631},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.7657550573348999,0.23361344635486603,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7657550573348999},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7657550573348999},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7764565944671631},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7657550573348999,0.24873949587345123,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7657550573348999},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7657550573348999},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7764565944671631},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.7657550573348999,0.26218488812446594,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7657550573348999},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7657550573348999},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7764565944671631},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.7657550573348999,0.27731093764305115,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7657550573348999},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7657550573348999},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7764565944671631},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.7657550573348999,0.29075631499290466,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7657550573348999},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7657550573348999},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7764565944671631},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.7657550573348999,0.30588236451148987,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7764565944671631},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.7657550573348999,0.3210084140300751,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7764565944671631},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.7657550573348999,0.3344537913799286,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7764565944671631},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.7657550573348999,0.3495798408985138,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7764565944671631},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.7657550573348999,0.3630252182483673,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7764565944671631},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.7657550573348999,0.3781512677669525,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7657550573348999},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7657550573348999},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7764565944671631},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.7657550573348999,0.39159664511680603,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7657550573348999},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7657550573348999},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7764565944671631},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.7657550573348999,0.40672269463539124,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7657550573348999},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7657550573348999},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7764565944671631},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.7657550573348999,0.42184874415397644,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7657550573348999},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7657550573348999},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.7657550573348999,0.43529412150382996,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7657550573348999},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7657550573348999},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.7657550573348999,0.45042017102241516,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.7657550573348999,0.4638655483722687,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.7657550573348999,0.4789915978908539,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.7657550573348999,0.4941176474094391,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7657550573348999},{"x":0.507563054561615,"y":0.7657550573348999},{"x":0.507563054561615,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.7657550573348999,0.507563054561615,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.7657550573348999,0.5226891040802002,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.7657550573348999,0.5361344814300537,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.7657550573348999,0.5512605309486389,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7764565944671631},{"x":0.561344563961029,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.7657550573348999,0.5647059082984924,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.7657550573348999,0.5798319578170776,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫرﻮﺴﻧﺎﺗ","boundary":[0.5932773351669312,0.7657550573348999,0.6386554837226868,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":"ۀﮋﯾو","boundary":[0.6470588445663452,0.7657550573348999,0.6705882549285889,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻘﻣ","boundary":[0.6756302714347839,0.7657550573348999,0.7058823704719543,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻠﺌﺴﻣ","boundary":[0.7126050591468811,0.7657550573348999,0.7411764860153198,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":1,"str":"٣.۴","boundary":[0.7630252242088318,0.7657550573348999,0.7815126180648804,0.7764565944671631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7835909724235535},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7835909724235535},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7942925095558167},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":"٢٣٣","boundary":[0.1899159699678421,0.7835909724235535,0.21344538033008575,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7835909724235535},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7835909724235535},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7942925095558167},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.7835909724235535,0.23361344635486603,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7835909724235535},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7835909724235535},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7942925095558167},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7835909724235535,0.24873949587345123,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7835909724235535},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7835909724235535},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7942925095558167},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.7835909724235535,0.26218488812446594,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7835909724235535},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7835909724235535},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7942925095558167},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.7835909724235535,0.27731093764305115,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7835909724235535},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7835909724235535},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7942925095558167},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.7835909724235535,0.29075631499290466,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7835909724235535},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7835909724235535},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7942925095558167},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.7835909724235535,0.30588236451148987,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7835909724235535},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7835909724235535},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7942925095558167},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.7835909724235535,0.3210084140300751,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7835909724235535},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7835909724235535},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7942925095558167},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.7835909724235535,0.3344537913799286,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7835909724235535},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7835909724235535},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7942925095558167},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.7835909724235535,0.3495798408985138,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7835909724235535},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7835909724235535},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7942925095558167},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.7835909724235535,0.3630252182483673,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7835909724235535},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7835909724235535},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7942925095558167},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.7835909724235535,0.3781512677669525,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7835909724235535},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7835909724235535},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7942925095558167},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.7835909724235535,0.39159664511680603,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7835909724235535},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7835909724235535},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7942925095558167},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.7835909724235535,0.40672269463539124,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7835909724235535},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7835909724235535},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7942925095558167},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.7835909724235535,0.42184874415397644,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7835909724235535},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7835909724235535},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.7835909724235535,0.43529412150382996,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7835909724235535},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7835909724235535},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.7835909724235535,0.45042017102241516,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.7835909724235535,0.4638655483722687,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.7835909724235535,0.4789915978908539,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.7835909724235535,0.4941176474094391,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7835909724235535},{"x":0.507563054561615,"y":0.7835909724235535},{"x":0.507563054561615,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.7835909724235535,0.507563054561615,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.7835909724235535,0.5226891040802002,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.7835909724235535,0.5361344814300537,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.7835909724235535,0.5512605309486389,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7942925095558167},{"x":0.561344563961029,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.7835909724235535,0.5647059082984924,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.7835909724235535,0.5798319578170776,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.7835909724235535,0.5949580073356628,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7942925095558167},{"x":0.605042040348053,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.605042040348053,0.7835909724235535,0.6084033846855164,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.7835909724235535,0.6235294342041016,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":"یرﻮﺴﻧﺎﺗ","boundary":[0.6302521228790283,0.7835909724235535,0.6773109436035156,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7835909724235535},{"x":0.707563042640686,"y":0.7835909724235535},{"x":0.707563042640686,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6857143044471741,0.7835909724235535,0.707563042640686,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.7092437148094177,0.7835909724235535,0.7411764860153198,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":1,"str":"۴.۴","boundary":[0.7630252242088318,0.7835909724235535,0.7815126180648804,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8133174777030945},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":"٢٣۶","boundary":[0.1899159699678421,0.8026159405708313,0.21344538033008575,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.8026159405708313},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8026159405708313},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8133174777030945},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.8026159405708313,0.23361344635486603,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.8026159405708313},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8026159405708313},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8133174777030945},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.8026159405708313,0.24873949587345123,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.8026159405708313},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8026159405708313},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8133174777030945},{"x":0.25882354378700256,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.8026159405708313,0.26218488812446594,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.8026159405708313},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8026159405708313},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8133174777030945},{"x":0.27394959330558777,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.8026159405708313,0.27731093764305115,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.8026159405708313},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8026159405708313},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8133174777030945},{"x":0.2873949706554413,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.8026159405708313,0.29075631499290466,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.8026159405708313},{"x":0.30588236451148987,"y":0.8026159405708313},{"x":0.30588236451148987,"y":0.8133174777030945},{"x":0.3025210201740265,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.8026159405708313,0.30588236451148987,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8133174777030945},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.8026159405708313,0.3210084140300751,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8133174777030945},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.8026159405708313,0.3344537913799286,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8133174777030945},{"x":0.3462184965610504,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.8026159405708313,0.3495798408985138,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8133174777030945},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.8026159405708313,0.3630252182483673,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8133174777030945},{"x":0.37478992342948914,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.8026159405708313,0.3781512677669525,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.8026159405708313},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8026159405708313},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8133174777030945},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.8026159405708313,0.39159664511680603,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.8026159405708313},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8026159405708313},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8133174777030945},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.8026159405708313,0.40672269463539124,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.8026159405708313},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8026159405708313},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8133174777030945},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.8026159405708313,0.42184874415397644,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.8026159405708313},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8026159405708313},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.8026159405708313,0.43529412150382996,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.8026159405708313},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8026159405708313},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.8026159405708313,0.45042017102241516,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.8026159405708313},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8026159405708313},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.8026159405708313,0.4638655483722687,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8026159405708313},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8026159405708313},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.8026159405708313,0.4789915978908539,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8026159405708313},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8026159405708313},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.8026159405708313,0.4941176474094391,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.8026159405708313},{"x":0.507563054561615,"y":0.8026159405708313},{"x":0.507563054561615,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.8026159405708313,0.507563054561615,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.8026159405708313,0.5226891040802002,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.8026159405708313,0.5361344814300537,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺘﺸﻨﯾا","boundary":[0.5428571701049805,0.8026159405708313,0.5815126299858093,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":"بﺮﺿ","boundary":[0.5882353186607361,0.8026159405708313,0.6218487620353699,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6285714507102966,0.8026159405708313,0.6352941393852234,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":"یرﻮﺴﻧﺎﺗ","boundary":[0.6403361558914185,0.8026159405708313,0.6873949766159058,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.6941176652908325,0.8026159405708313,0.7411764860153198,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8133174777030945},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":1,"str":"۵.۴","boundary":[0.7630252242088318,0.8026159405708313,0.7815126180648804,0.8133174777030945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8204518556594849},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8204518556594849},{"x":0.21344538033008575,"y":0.831153392791748},{"x":0.1899159699678421,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":"٢۴٩","boundary":[0.1899159699678421,0.8204518556594849,0.21344538033008575,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.8204518556594849},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8204518556594849},{"x":0.23361344635486603,"y":0.831153392791748},{"x":0.23025210201740265,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.8204518556594849,0.23361344635486603,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.8204518556594849},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8204518556594849},{"x":0.24873949587345123,"y":0.831153392791748},{"x":0.24537815153598785,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.8204518556594849,0.24873949587345123,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.8204518556594849},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8204518556594849},{"x":0.26218488812446594,"y":0.831153392791748},{"x":0.25882354378700256,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.8204518556594849,0.26218488812446594,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.8204518556594849},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8204518556594849},{"x":0.27731093764305115,"y":0.831153392791748},{"x":0.27394959330558777,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.8204518556594849,0.27731093764305115,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.8204518556594849},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8204518556594849},{"x":0.29075631499290466,"y":0.831153392791748},{"x":0.2873949706554413,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.8204518556594849,0.29075631499290466,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.8204518556594849},{"x":0.30588236451148987,"y":0.8204518556594849},{"x":0.30588236451148987,"y":0.831153392791748},{"x":0.3025210201740265,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.8204518556594849,0.30588236451148987,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3210084140300751,"y":0.831153392791748},{"x":0.3176470696926117,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.8204518556594849,0.3210084140300751,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3344537913799286,"y":0.831153392791748},{"x":0.3310924470424652,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.8204518556594849,0.3344537913799286,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3495798408985138,"y":0.831153392791748},{"x":0.3462184965610504,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.8204518556594849,0.3495798408985138,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3630252182483673,"y":0.831153392791748},{"x":0.35966387391090393,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.8204518556594849,0.3630252182483673,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3781512677669525,"y":0.831153392791748},{"x":0.37478992342948914,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.8204518556594849,0.3781512677669525,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.8204518556594849},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8204518556594849},{"x":0.39159664511680603,"y":0.831153392791748},{"x":0.38823530077934265,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.8204518556594849,0.39159664511680603,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.8204518556594849},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8204518556594849},{"x":0.40672269463539124,"y":0.831153392791748},{"x":0.40336135029792786,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.8204518556594849,0.40672269463539124,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.8204518556594849},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8204518556594849},{"x":0.42184874415397644,"y":0.831153392791748},{"x":0.41848739981651306,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.8204518556594849,0.42184874415397644,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.8204518556594849},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8204518556594849},{"x":0.43529412150382996,"y":0.831153392791748},{"x":0.4319327771663666,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.8204518556594849,0.43529412150382996,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.8204518556594849},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8204518556594849},{"x":0.45042017102241516,"y":0.831153392791748},{"x":0.4470588266849518,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.8204518556594849,0.45042017102241516,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.8204518556594849},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8204518556594849},{"x":0.4638655483722687,"y":0.831153392791748},{"x":0.4605042040348053,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.8204518556594849,0.4638655483722687,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5058823823928833,"y":0.831153392791748},{"x":0.48571428656578064,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":"هداد","boundary":[0.48571428656578064,0.8204518556594849,0.5058823823928833,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5378151535987854,"y":0.831153392791748},{"x":0.5126050710678101,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":"مﻮﻠﻋ","boundary":[0.5126050710678101,0.8204518556594849,0.5378151535987854,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5579832196235657,"y":0.831153392791748},{"x":0.5445378422737122,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5445378422737122,0.8204518556594849,0.5579832196235657,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.8204518556594849},{"x":0.610084056854248,"y":0.8204518556594849},{"x":0.610084056854248,"y":0.831153392791748},{"x":0.5647059082984924,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫرﻮﺴﻧﺎﺗ","boundary":[0.5647059082984924,0.8204518556594849,0.610084056854248,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6689075827598572,"y":0.831153392791748},{"x":0.6184874176979065,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":"نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ","boundary":[0.6184874176979065,0.8204518556594849,0.6689075827598572,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7361344695091248,"y":0.831153392791748},{"x":0.6756302714347839,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.6756302714347839,0.8204518556594849,0.7361344695091248,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7831932902336121,"y":0.831153392791748},{"x":0.7630252242088318,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":"۶.۴","boundary":[0.7630252242088318,0.8204518556594849,0.7831932902336121,0.831153392791748]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7122473120689392},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7122473120689392},{"x":0.8084033727645874,"y":0.831153392791748},{"x":0.1899159699678421,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7052473120689392,0.8134033727645874,0.838153392791748],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5428571701049805,"y":0.29964327812194824},{"x":0.45546218752861023,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳﺮﻬﻓ","boundary":[0.45546218752861023,0.2770511209964752,0.5428571701049805,0.29964327812194824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5428571701049805,"y":0.29964327812194824},{"x":0.45546218752861023,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4504621875286102,0.2700511209964752,0.5478571701049805,0.30664327812194825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.854934573173523},{"x":0.5109243988990784,"y":0.854934573173523},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8668252229690552},{"x":0.489075630903244,"y":0.8668252229690552}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘ","boundary":[0.489075630903244,0.854934573173523,0.5109243988990784,0.8668252229690552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.854934573173523},{"x":0.5109243988990784,"y":0.854934573173523},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8668252229690552},{"x":0.489075630903244,"y":0.8668252229690552}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.8479345731735229,0.5159243988990784,0.8738252229690552],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/XrOBgpjiwPvZhVVe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/UYSUpXQCAZYYornR.jpg","blurred":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/pspBuCWJISUrZnKw.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000310783142803096,0.00019385930459933106,0.9986329355079587,0.9989609688192996]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.17003567516803741},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17003567516803741},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1807372123003006},{"x":0.1899159699678421,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":1,"str":"٢۶٧","boundary":[0.1899159699678421,0.17003567516803741,0.21512605249881744,0.1807372123003006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6722689270973206,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6722689270973206,"y":0.1807372123003006},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":1,"str":"نوراو","boundary":[0.6352941393852234,0.17003567516803741,0.6722689270973206,0.1807372123003006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7042016983032227,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1807372123003006},{"x":0.6773109436035156,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":1,"str":"ۀﮋﯾو","boundary":[0.6773109436035156,0.17003567516803741,0.7042016983032227,0.1807372123003006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7428571581840515,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻘﻣ","boundary":[0.7092437148094177,0.17003567516803741,0.7428571581840515,0.1807372123003006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.7478991746902466,0.17003567516803741,0.7831932902336121,0.1807372123003006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.17003567516803741},{"x":0.8084033727645874,"y":0.17003567516803741},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1807372123003006},{"x":0.8016806840896606,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.8016806840896606,0.17003567516803741,0.8084033727645874,0.1807372123003006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.18668252229690552},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18668252229690552},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1973840594291687},{"x":0.1899159699678421,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":"٢۶٧","boundary":[0.1899159699678421,0.18668252229690552,0.21344538033008575,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.18668252229690552},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18668252229690552},{"x":0.23361344635486603,"y":0.1973840594291687},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.18668252229690552,0.23361344635486603,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.18668252229690552},{"x":0.24873949587345123,"y":0.18668252229690552},{"x":0.24873949587345123,"y":0.1973840594291687},{"x":0.24537815153598785,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.18668252229690552,0.24873949587345123,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.18668252229690552},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18668252229690552},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1973840594291687},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.18668252229690552,0.26218488812446594,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.18668252229690552},{"x":0.27731093764305115,"y":0.18668252229690552},{"x":0.27731093764305115,"y":0.1973840594291687},{"x":0.27394959330558777,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.18668252229690552,0.27731093764305115,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.18668252229690552},{"x":0.29075631499290466,"y":0.18668252229690552},{"x":0.29075631499290466,"y":0.1973840594291687},{"x":0.2873949706554413,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.18668252229690552,0.29075631499290466,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.18668252229690552},{"x":0.30588236451148987,"y":0.18668252229690552},{"x":0.30588236451148987,"y":0.1973840594291687},{"x":0.3025210201740265,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.18668252229690552,0.30588236451148987,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3210084140300751,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3210084140300751,"y":0.1973840594291687},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.18668252229690552,0.3210084140300751,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3344537913799286,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3344537913799286,"y":0.1973840594291687},{"x":0.3310924470424652,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.18668252229690552,0.3344537913799286,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3495798408985138,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3495798408985138,"y":0.1973840594291687},{"x":0.3462184965610504,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.18668252229690552,0.3495798408985138,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3630252182483673,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3630252182483673,"y":0.1973840594291687},{"x":0.35966387391090393,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.18668252229690552,0.3630252182483673,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3781512677669525,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3781512677669525,"y":0.1973840594291687},{"x":0.37478992342948914,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.18668252229690552,0.3781512677669525,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.18668252229690552},{"x":0.39159664511680603,"y":0.18668252229690552},{"x":0.39159664511680603,"y":0.1973840594291687},{"x":0.38823530077934265,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.18668252229690552,0.39159664511680603,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.18668252229690552},{"x":0.40672269463539124,"y":0.18668252229690552},{"x":0.40672269463539124,"y":0.1973840594291687},{"x":0.40336135029792786,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.18668252229690552,0.40672269463539124,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.18668252229690552},{"x":0.42184874415397644,"y":0.18668252229690552},{"x":0.42184874415397644,"y":0.1973840594291687},{"x":0.41848739981651306,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.18668252229690552,0.42184874415397644,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.18668252229690552},{"x":0.43529412150382996,"y":0.18668252229690552},{"x":0.43529412150382996,"y":0.1973840594291687},{"x":0.4319327771663666,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.18668252229690552,0.43529412150382996,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.18668252229690552},{"x":0.45042017102241516,"y":0.18668252229690552},{"x":0.45042017102241516,"y":0.1973840594291687},{"x":0.4470588266849518,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.18668252229690552,0.45042017102241516,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.18668252229690552},{"x":0.4638655483722687,"y":0.18668252229690552},{"x":0.4638655483722687,"y":0.1973840594291687},{"x":0.4605042040348053,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.18668252229690552,0.4638655483722687,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.18668252229690552},{"x":0.4789915978908539,"y":0.18668252229690552},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1973840594291687},{"x":0.4756302535533905,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.18668252229690552,0.4789915978908539,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.18668252229690552},{"x":0.4941176474094391,"y":0.18668252229690552},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1973840594291687},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.18668252229690552,0.4941176474094391,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.18668252229690552},{"x":0.507563054561615,"y":0.18668252229690552},{"x":0.507563054561615,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5042017102241516,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.18668252229690552,0.507563054561615,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5226891040802002,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.18668252229690552,0.5226891040802002,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5361344814300537,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.18668252229690552,0.5361344814300537,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5512605309486389,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5512605309486389,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.18668252229690552,0.5512605309486389,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5915966629981995,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5915966629981995,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5579832196235657,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":"نوراو","boundary":[0.5579832196235657,0.18668252229690552,0.5915966629981995,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6218487620353699,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":"ۀﮋﯾو","boundary":[0.5966386795043945,0.18668252229690552,0.6218487620353699,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6571428775787354,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻘﻣ","boundary":[0.6268907785415649,0.18668252229690552,0.6571428775787354,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6957983374595642,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6957983374595642,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6638655662536621,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.6638655662536621,0.18668252229690552,0.6957983374595642,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7411764860153198,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯾﺮﻌﺗ","boundary":[0.7042016983032227,0.18668252229690552,0.7411764860153198,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7815126180648804,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"str":"١.۵","boundary":[0.7630252242088318,0.18668252229690552,0.7815126180648804,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.20214031636714935},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20214031636714935},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21284185349941254},{"x":0.1899159699678421,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":"٢۶٩","boundary":[0.1899159699678421,0.20214031636714935,0.21344538033008575,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.20214031636714935},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20214031636714935},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21284185349941254},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.20214031636714935,0.23361344635486603,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.20214031636714935},{"x":0.24873949587345123,"y":0.20214031636714935},{"x":0.24873949587345123,"y":0.21284185349941254},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.20214031636714935,0.24873949587345123,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.20214031636714935},{"x":0.26218488812446594,"y":0.20214031636714935},{"x":0.26218488812446594,"y":0.21284185349941254},{"x":0.25882354378700256,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.20214031636714935,0.26218488812446594,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.20214031636714935},{"x":0.27731093764305115,"y":0.20214031636714935},{"x":0.27731093764305115,"y":0.21284185349941254},{"x":0.27394959330558777,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.20214031636714935,0.27731093764305115,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.20214031636714935},{"x":0.29075631499290466,"y":0.20214031636714935},{"x":0.29075631499290466,"y":0.21284185349941254},{"x":0.2873949706554413,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.20214031636714935,0.29075631499290466,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.20214031636714935},{"x":0.30588236451148987,"y":0.20214031636714935},{"x":0.30588236451148987,"y":0.21284185349941254},{"x":0.3025210201740265,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.20214031636714935,0.30588236451148987,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3210084140300751,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3210084140300751,"y":0.21284185349941254},{"x":0.3176470696926117,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.20214031636714935,0.3210084140300751,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3344537913799286,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3344537913799286,"y":0.21284185349941254},{"x":0.3310924470424652,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.20214031636714935,0.3344537913799286,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3495798408985138,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3495798408985138,"y":0.21284185349941254},{"x":0.3462184965610504,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.20214031636714935,0.3495798408985138,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3630252182483673,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3630252182483673,"y":0.21284185349941254},{"x":0.35966387391090393,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.20214031636714935,0.3630252182483673,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3781512677669525,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3781512677669525,"y":0.21284185349941254},{"x":0.37478992342948914,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.20214031636714935,0.3781512677669525,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.20214031636714935},{"x":0.39159664511680603,"y":0.20214031636714935},{"x":0.39159664511680603,"y":0.21284185349941254},{"x":0.38823530077934265,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.20214031636714935,0.39159664511680603,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.20214031636714935},{"x":0.40672269463539124,"y":0.20214031636714935},{"x":0.40672269463539124,"y":0.21284185349941254},{"x":0.40336135029792786,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.20214031636714935,0.40672269463539124,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.20214031636714935},{"x":0.42184874415397644,"y":0.20214031636714935},{"x":0.42184874415397644,"y":0.21284185349941254},{"x":0.41848739981651306,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.20214031636714935,0.42184874415397644,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.20214031636714935},{"x":0.43529412150382996,"y":0.20214031636714935},{"x":0.43529412150382996,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4319327771663666,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.20214031636714935,0.43529412150382996,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.20214031636714935},{"x":0.45042017102241516,"y":0.20214031636714935},{"x":0.45042017102241516,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4470588266849518,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.20214031636714935,0.45042017102241516,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5126050710678101,"y":0.21284185349941254},{"x":0.46554622054100037,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺘﻣارﺎﭘ","boundary":[0.46554622054100037,0.20214031636714935,0.5126050710678101,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5546218752861023,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":"نوراو","boundary":[0.5193277597427368,0.20214031636714935,0.5546218752861023,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5848739743232727,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5596638917922974,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":"ۀﮋﯾو","boundary":[0.5596638917922974,0.20214031636714935,0.5848739743232727,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻘﻣ","boundary":[0.5899159908294678,0.20214031636714935,0.6201680898666382,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6268907785415649,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻠﺌﺴﻣ","boundary":[0.6268907785415649,0.20214031636714935,0.6554622054100037,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.20214031636714935},{"x":0.680672287940979,"y":0.20214031636714935},{"x":0.680672287940979,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6621848940849304,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.6621848940849304,0.20214031636714935,0.680672287940979,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6873949766159058,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6873949766159058,0.20214031636714935,0.7092437148094177,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7411764860153198,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7126050591468811,0.20214031636714935,0.7411764860153198,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7630252242088318,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"str":"٢.۵","boundary":[0.7630252242088318,0.20214031636714935,0.7831932902336121,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22948870062828064},{"x":0.1899159699678421,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":"٢٨٠","boundary":[0.1899159699678421,0.21878716349601746,0.21344538033008575,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.21878716349601746},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21878716349601746},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22948870062828064},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.21878716349601746,0.23361344635486603,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.21878716349601746},{"x":0.24873949587345123,"y":0.21878716349601746},{"x":0.24873949587345123,"y":0.22948870062828064},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.21878716349601746,0.24873949587345123,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.21878716349601746},{"x":0.26218488812446594,"y":0.21878716349601746},{"x":0.26218488812446594,"y":0.22948870062828064},{"x":0.25882354378700256,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.21878716349601746,0.26218488812446594,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.21878716349601746},{"x":0.27731093764305115,"y":0.21878716349601746},{"x":0.27731093764305115,"y":0.22948870062828064},{"x":0.27394959330558777,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.21878716349601746,0.27731093764305115,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.21878716349601746},{"x":0.29075631499290466,"y":0.21878716349601746},{"x":0.29075631499290466,"y":0.22948870062828064},{"x":0.2873949706554413,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.21878716349601746,0.29075631499290466,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.21878716349601746},{"x":0.30588236451148987,"y":0.21878716349601746},{"x":0.30588236451148987,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3025210201740265,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.21878716349601746,0.30588236451148987,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3210084140300751,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3210084140300751,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3176470696926117,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.21878716349601746,0.3210084140300751,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3344537913799286,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3344537913799286,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3310924470424652,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.21878716349601746,0.3344537913799286,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3495798408985138,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3495798408985138,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3462184965610504,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.21878716349601746,0.3495798408985138,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3630252182483673,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3630252182483673,"y":0.22948870062828064},{"x":0.35966387391090393,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.21878716349601746,0.3630252182483673,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3781512677669525,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3781512677669525,"y":0.22948870062828064},{"x":0.37478992342948914,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.21878716349601746,0.3781512677669525,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.21878716349601746},{"x":0.39159664511680603,"y":0.21878716349601746},{"x":0.39159664511680603,"y":0.22948870062828064},{"x":0.38823530077934265,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.21878716349601746,0.39159664511680603,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.21878716349601746},{"x":0.40672269463539124,"y":0.21878716349601746},{"x":0.40672269463539124,"y":0.22948870062828064},{"x":0.40336135029792786,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.21878716349601746,0.40672269463539124,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.21878716349601746},{"x":0.42184874415397644,"y":0.21878716349601746},{"x":0.42184874415397644,"y":0.22948870062828064},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.21878716349601746,0.42184874415397644,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.21878716349601746},{"x":0.43529412150382996,"y":0.21878716349601746},{"x":0.43529412150382996,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4319327771663666,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.21878716349601746,0.43529412150382996,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.21878716349601746},{"x":0.45042017102241516,"y":0.21878716349601746},{"x":0.45042017102241516,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4470588266849518,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.21878716349601746,0.45042017102241516,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4773109257221222,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4773109257221222,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":"مود","boundary":[0.4571428596973419,0.21878716349601746,0.4773109257221222,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5126050710678101,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22948870062828064},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺟرد","boundary":[0.48403361439704895,0.21878716349601746,0.5126050710678101,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5546218752861023,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":"نوراو","boundary":[0.5193277597427368,0.21878716349601746,0.5546218752861023,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5848739743232727,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":"ۀﮋﯾو","boundary":[0.5596638917922974,0.21878716349601746,0.5848739743232727,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻘﻣ","boundary":[0.5899159908294678,0.21878716349601746,0.6201680898666382,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻠﺌﺴﻣ","boundary":[0.6268907785415649,0.21878716349601746,0.6554622054100037,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.21878716349601746},{"x":0.680672287940979,"y":0.21878716349601746},{"x":0.680672287940979,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.6621848940849304,0.21878716349601746,0.680672287940979,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7109243869781494,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6873949766159058,0.21878716349601746,0.7109243869781494,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7411764860153198,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7126050591468811,0.21878716349601746,0.7411764860153198,0.22948870062828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7630252242088318,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"str":"٣.۵","boundary":[0.7630252242088318,0.21878716349601746,0.7831932902336121,0.22948870062828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.17003567516803741},{"x":0.8084033727645874,"y":0.17003567516803741},{"x":0.8084033727645874,"y":0.22948870062828064},{"x":0.1899159699678421,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.1630356751680374,0.8134033727645874,0.23648870062828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2473246157169342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2473246157169342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2580261528491974},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":1,"str":"٣٠۵","boundary":[0.1899159699678421,0.2473246157169342,0.21512605249881744,0.2580261528491974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.2473246157169342},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2473246157169342},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﻨﻣ","boundary":[0.7798319458961487,0.2473246157169342,0.8084033727645874,0.2580261528491974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2473246157169342},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2473246157169342},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2580261528491974},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2403246157169342,0.8134033727645874,0.2650261528491974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.27586206793785095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27586206793785095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28656360507011414},{"x":0.1899159699678421,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"٣٢۵","boundary":[0.1899159699678421,0.27586206793785095,0.21512605249881744,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7008403539657593,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7008403539657593,"y":0.28656360507011414},{"x":0.653781533241272,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا","boundary":[0.653781533241272,0.27586206793785095,0.7008403539657593,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7546218633651733,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7546218633651733,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"-ﯽﺳرﺎﻓ","boundary":[0.7058823704719543,0.27586206793785095,0.7546218633651733,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7815126180648804,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7815126180648804,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7596638798713684,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻣﺎﻧ","boundary":[0.7596638798713684,0.27586206793785095,0.7815126180648804,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.27586206793785095},{"x":0.8084033727645874,"y":0.27586206793785095},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"هژاو","boundary":[0.7831932902336121,0.27586206793785095,0.8084033727645874,0.28656360507011414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.27586206793785095},{"x":0.8084033727645874,"y":0.27586206793785095},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28656360507011414},{"x":0.1899159699678421,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.26886206793785095,0.8134033727645874,0.29356360507011414],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3043995201587677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3043995201587677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3151010572910309},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":1,"str":"٣٣١","boundary":[0.1899159699678421,0.3043995201587677,0.21512605249881744,0.3151010572910309]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3151010572910309},{"x":0.653781533241272,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳرﺎﻓ","boundary":[0.653781533241272,0.3043995201587677,0.6924369931221008,0.3151010572910309]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":1,"str":"-ﯽﺴﯿﻠﮕﻧاﮥﻣﺎﻧ","boundary":[0.6991596817970276,0.3043995201587677,0.7815126180648804,0.3151010572910309]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.3043995201587677},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3043995201587677},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":1,"str":"هژاو","boundary":[0.7831932902336121,0.3043995201587677,0.8084033727645874,0.3151010572910309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3043995201587677},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3043995201587677},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3151010572910309},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2973995201587677,0.8134033727645874,0.3221010572910309],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.854934573173523},{"x":0.5142857432365417,"y":0.854934573173523},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8668252229690552},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8668252229690552}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺷ","boundary":[0.48571428656578064,0.854934573173523,0.5142857432365417,0.8668252229690552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.854934573173523},{"x":0.5142857432365417,"y":0.854934573173523},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8668252229690552},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8668252229690552}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8479345731735229,0.5192857432365418,0.8738252229690552],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/HirFQntTWmXZKjVk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/WsBsTAeDpslzaVTF.jpg","blurred":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/RsmdjtXijXjDyeYk.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000310783142803096,0.00018254838417883294,0.9986329355079587,0.9989609688192996]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2604042887687683},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2604042887687683},{"x":0.22521008551120758,"y":0.27586206793785095},{"x":0.1899159699678421,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻣز","boundary":[0.1899159699678421,0.2604042887687683,0.22521008551120758,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2604042887687683},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2604042887687683},{"x":0.2689075767993927,"y":0.27586206793785095},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﻫ","boundary":[0.23193277418613434,0.2604042887687683,0.2689075767993927,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.2604042887687683},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2604042887687683},{"x":0.29411765933036804,"y":0.27586206793785095},{"x":0.27563026547431946,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.27563026547431946,0.2604042887687683,0.29411765933036804,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3327731192111969,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3025210201740265,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":".ﺪﺷ","boundary":[0.3025210201740265,0.2604042887687683,0.3327731192111969,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3815126121044159,"y":0.27586206793785095},{"x":0.33949580788612366,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﻟﺄﺗ","boundary":[0.33949580788612366,0.2604042887687683,0.3815126121044159,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4302521049976349,"y":0.27586206793785095},{"x":0.38991597294807434,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":"١٣٩۴","boundary":[0.38991597294807434,0.2604042887687683,0.4302521049976349,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2604042887687683},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2604042887687683},{"x":0.46554622054100037,"y":0.27586206793785095},{"x":0.43697479367256165,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺳ","boundary":[0.43697479367256165,0.2604042887687683,0.46554622054100037,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4907563030719757,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4739495813846588,0.2604042887687683,0.4907563030719757,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27586206793785095},{"x":0.49747899174690247,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":"یدﺪﻋ","boundary":[0.49747899174690247,0.2604042887687683,0.5445378422737122,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧﺮﺒﺟ","boundary":[0.5512605309486389,0.2604042887687683,0.6201680898666382,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6453781723976135,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6268907785415649,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6268907785415649,0.2604042887687683,0.6453781723976135,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6907563209533691,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6521008610725403,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":"سرد","boundary":[0.6521008610725403,0.2604042887687683,0.6907563209533691,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7529411911964417,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ","boundary":[0.6974790096282959,0.2604042887687683,0.7529411911964417,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2604042887687683},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2604042887687683},{"x":0.8084033727645874,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7663865685462952,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.7663865685462952,0.2604042887687683,0.8084033727645874,0.27586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.28537455201148987},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28537455201148987},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3008323311805725},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺑ","boundary":[0.1899159699678421,0.28537455201148987,0.21344538033008575,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2655462324619293,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3008323311805725},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻈﻧﺪﻣ","boundary":[0.2218487411737442,0.28537455201148987,0.2655462324619293,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.28537455201148987},{"x":0.29243698716163635,"y":0.28537455201148987},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3008323311805725},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.27394959330558777,0.28537455201148987,0.29243698716163635,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.28537455201148987},{"x":0.3294117748737335,"y":0.28537455201148987},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﻣ","boundary":[0.3025210201740265,0.28537455201148987,0.3294117748737335,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.28537455201148987},{"x":0.3831932842731476,"y":0.28537455201148987},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3008323311805725},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳرد","boundary":[0.33781513571739197,0.28537455201148987,0.3831932842731476,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.28537455201148987},{"x":0.43865546584129333,"y":0.28537455201148987},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3008323311805725},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.39159664511680603,0.28537455201148987,0.43865546584129333,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4605042040348053,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3008323311805725},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.44873949885368347,0.28537455201148987,0.4605042040348053,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5126050710678101,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3008323311805725},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺸﺨﺑ","boundary":[0.46890756487846375,0.28537455201148987,0.5126050710678101,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5579832196235657,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"،هﺪﺷ","boundary":[0.5210084319114685,0.28537455201148987,0.5579832196235657,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6033613681793213,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻄﻣ","boundary":[0.5596638917922974,0.28537455201148987,0.6033613681793213,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6621848940849304,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"ﺚﺣﺎﺒﻣ","boundary":[0.6117647290229797,0.28537455201148987,0.6621848940849304,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7109243869781494,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺠﺣ","boundary":[0.6705882549285889,0.28537455201148987,0.7109243869781494,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.28537455201148987},{"x":0.729411780834198,"y":0.28537455201148987},{"x":0.729411780834198,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7176470756530762,0.28537455201148987,0.729411780834198,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7747899293899536,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺟﻮﺗ","boundary":[0.7378151416778564,0.28537455201148987,0.7747899293899536,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7915966510772705,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.7831932902336121,0.28537455201148987,0.7915966510772705,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.28537455201148987},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28537455201148987},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3008323311805725},{"x":0.800000011920929,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.800000011920929,0.28537455201148987,0.8084033727645874,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3103448152542114},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3103448152542114},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.1899159699678421,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.1899159699678421,0.3103448152542114,0.24033613502979279,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3103448152542114},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3103448152542114},{"x":0.25882354378700256,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24873949587345123,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.24873949587345123,0.3103448152542114,0.25882354378700256,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3042016923427582,"y":0.32580262422561646},{"x":0.267226904630661,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺟﻮﺗ","boundary":[0.267226904630661,0.3103448152542114,0.3042016923427582,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3193277418613434,"y":0.32580262422561646},{"x":0.31092438101768494,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.31092438101768494,0.3103448152542114,0.3193277418613434,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3103448152542114},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3103448152542114},{"x":0.35798320174217224,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3294117748737335,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":".ﺪﺷ","boundary":[0.3294117748737335,0.3103448152542114,0.35798320174217224,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4084033668041229,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3663865625858307,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"عوﺮﺷ","boundary":[0.3663865625858307,0.3103448152542114,0.4084033668041229,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3103448152542114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3103448152542114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4151260554790497,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻣز","boundary":[0.4151260554790497,0.3103448152542114,0.45042017102241516,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4941176474094391,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4571428596973419,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﻫ","boundary":[0.4571428596973419,0.3103448152542114,0.4941176474094391,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5142857432365417,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5008403658866882,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5008403658866882,0.3103448152542114,0.5142857432365417,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5697479248046875,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5210084319114685,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"ﻊﻗاورد","boundary":[0.5210084319114685,0.3103448152542114,0.5697479248046875,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6218487620353699,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5764706134796143,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺿﺎﺣ","boundary":[0.5764706134796143,0.3103448152542114,0.6218487620353699,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6705882549285889,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6285714507102966,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.6285714507102966,0.3103448152542114,0.6705882549285889,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7193277478218079,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6773109436035156,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﻟﺄﺗ","boundary":[0.6773109436035156,0.3103448152542114,0.7193277478218079,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7277311086654663,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.3103448152542114,0.7361344695091248,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7697479128837585,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7428571581840515,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧﺎﻣ","boundary":[0.7428571581840515,0.3103448152542114,0.7697479128837585,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3103448152542114},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3103448152542114},{"x":0.8084033727645874,"y":0.32580262422561646},{"x":0.778151273727417,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻗﺎﺑ","boundary":[0.778151273727417,0.3103448152542114,0.8084033727645874,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.33650416135787964},{"x":0.2218487411737442,"y":0.33650416135787964},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3519619405269623},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.1899159699678421,0.33650416135787964,0.2218487411737442,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.33650416135787964},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33650416135787964},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3519619405269623},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺳ","boundary":[0.2235294133424759,0.33650416135787964,0.2521008551120758,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.33650416135787964},{"x":0.27899160981178284,"y":0.33650416135787964},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3519619405269623},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.26050421595573425,0.33650416135787964,0.27899160981178284,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.33650416135787964},{"x":0.30588236451148987,"y":0.33650416135787964},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3519619405269623},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.2873949706554413,0.33650416135787964,0.30588236451148987,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.33650416135787964},{"x":0.37478992342948914,"y":0.33650416135787964},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3519619405269623},{"x":0.31596639752388,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"یﺪﯾﺪﺟ","boundary":[0.31596639752388,0.33650416135787964,0.37478992342948914,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.33650416135787964},{"x":0.413445383310318,"y":0.33650416135787964},{"x":0.413445383310318,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.3831932842731476,0.33650416135787964,0.413445383310318,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.33650416135787964},{"x":0.45042017102241516,"y":0.33650416135787964},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.4151260554790497,0.33650416135787964,0.45042017102241516,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.33650416135787964},{"x":0.46722689270973206,"y":0.33650416135787964},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4588235318660736,0.33650416135787964,0.46722689270973206,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.33650416135787964},{"x":0.529411792755127,"y":0.33650416135787964},{"x":0.529411792755127,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻠﺘﺨﻣ","boundary":[0.4756302535533905,0.33650416135787964,0.529411792755127,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"یدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.5394958257675171,0.33650416135787964,0.6067227125167847,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"مﻮﻠﻋ","boundary":[0.6151260733604431,0.33650416135787964,0.6504201889038086,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3519619405269623},{"x":0.658823549747467,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.658823549747467,0.33650416135787964,0.6756302714347839,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"یدﺪﻋ","boundary":[0.6840336322784424,0.33650416135787964,0.7310924530029297,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.33650416135787964},{"x":0.8084033727645874,"y":0.33650416135787964},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧﺮﺒﺟ","boundary":[0.7394958138465881,0.33650416135787964,0.8084033727645874,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3614744246006012},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3614744246006012},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3769322335720062},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ","boundary":[0.1899159699678421,0.3614744246006012,0.2571428716182709,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3614744246006012},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3614744246006012},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫرﺎﮐ","boundary":[0.2655462324619293,0.3614744246006012,0.32268908619880676,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3614744246006012},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3614744246006012},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻠﻤﺟ","boundary":[0.3310924470424652,0.3614744246006012,0.3680672347545624,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3614744246006012},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3614744246006012},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3769322335720062},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.37478992342948914,0.3614744246006012,0.38823530077934265,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.3949579894542694,0.3614744246006012,0.4084033668041229,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.4100840389728546,0.3614744246006012,0.4302521049976349,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3614744246006012},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3614744246006012},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3769322335720062},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.43697479367256165,0.3614744246006012,0.45042017102241516,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3614744246006012},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3614744246006012},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺧﺮﺑ","boundary":[0.4571428596973419,0.3614744246006012,0.49747899174690247,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.3614744246006012,0.5142857432365417,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧا","boundary":[0.5210084319114685,0.3614744246006012,0.5411764979362488,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ","boundary":[0.5411764979362488,0.3614744246006012,0.6000000238418579,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺣ","boundary":[0.6067227125167847,0.3614744246006012,0.6369748115539551,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6453781723976135,0.3614744246006012,0.6621848940849304,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"رﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.6689075827598572,0.3614744246006012,0.7042016983032227,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﺷ","boundary":[0.7126050591468811,0.3614744246006012,0.7546218633651733,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.7613445520401001,0.3614744246006012,0.7697479128837585,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3614744246006012},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3614744246006012},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﺧا","boundary":[0.7764706015586853,0.3614744246006012,0.8084033727645874,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.38644471764564514},{"x":0.20168067514896393,"y":0.38644471764564514},{"x":0.20168067514896393,"y":0.4019024968147278},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.1899159699678421,0.38644471764564514,0.20168067514896393,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.38644471764564514},{"x":0.2504201829433441,"y":0.38644471764564514},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4019024968147278},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﮐﺄﺗ","boundary":[0.21176470816135406,0.38644471764564514,0.2504201829433441,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.38644471764564514},{"x":0.267226904630661,"y":0.38644471764564514},{"x":0.267226904630661,"y":0.4019024968147278},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.25882354378700256,0.38644471764564514,0.267226904630661,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.38644471764564514},{"x":0.32268908619880676,"y":0.38644471764564514},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4019024968147278},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"یدﺪﻋ","boundary":[0.27563026547431946,0.38644471764564514,0.32268908619880676,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3983193337917328,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4019024968147278},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧﺮﺒﺟ","boundary":[0.3310924470424652,0.38644471764564514,0.3983193337917328,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4252100884914398,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4019024968147278},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.40672269463539124,0.38644471764564514,0.4252100884914398,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4739495813846588,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4019024968147278},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑﺎﺘﮐ","boundary":[0.4319327771663666,0.38644471764564514,0.4739495813846588,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5243697762489319,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4019024968147278},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﻟﺄﺗ","boundary":[0.48235294222831726,0.38644471764564514,0.5243697762489319,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5327731370925903,0.38644471764564514,0.5445378422737122,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.38644471764564514},{"x":0.583193302154541,"y":0.38644471764564514},{"x":0.583193302154541,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"مﺮﺒﻣ","boundary":[0.5529412031173706,0.38644471764564514,0.583193302154541,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6134454011917114,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"زﺎﯿﻧ","boundary":[0.5915966629981995,0.38644471764564514,0.6134454011917114,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"،ﺪﻨﯾآ","boundary":[0.6218487620353699,0.38644471764564514,0.6605042219161987,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6823529601097107,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.6621848940849304,0.38644471764564514,0.6823529601097107,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻤﺷ","boundary":[0.6907563209533691,0.38644471764564514,0.7277311086654663,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4019024968147278},{"x":0.729411780834198,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.38644471764564514,0.7411764860153198,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.38644471764564514},{"x":0.8084033727645874,"y":0.38644471764564514},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻧﺎﺠﻨﯾا","boundary":[0.7495798468589783,0.38644471764564514,0.8084033727645874,0.4019024968147278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4114149808883667},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4114149808883667},{"x":0.27899160981178284,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2218487411737442,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳور","boundary":[0.2218487411737442,0.4114149808883667,0.27899160981178284,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4114149808883667},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4114149808883667},{"x":0.3126050531864166,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2806722819805145,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯿﭘ","boundary":[0.2806722819805145,0.4114149808883667,0.3126050531864166,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4114149808883667},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4114149808883667},{"x":0.3630252182483673,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.3210084140300751,0.4114149808883667,0.3630252182483673,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4114149808883667},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4114149808883667},{"x":0.39159664511680603,"y":0.42687276005744934},{"x":0.36974790692329407,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.36974790692329407,0.4114149808883667,0.39159664511680603,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4114149808883667},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4114149808883667},{"x":0.45546218752861023,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3983193337917328,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﺣﺎﻣ","boundary":[0.3983193337917328,0.4114149808883667,0.45546218752861023,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4114149808883667},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4114149808883667},{"x":0.48235294222831726,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4638655483722687,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.4638655483722687,0.4114149808883667,0.48235294222831726,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5142857432365417,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4907563030719757,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺷ","boundary":[0.4907563030719757,0.4114149808883667,0.5142857432365417,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5361344814300537,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.5159664154052734,0.4114149808883667,0.5361344814300537,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6016806960105896,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"سﺎﺴﺣا","boundary":[0.5445378422737122,0.4114149808883667,0.6016806960105896,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﻮﻧ","boundary":[0.6084033846855164,0.4114149808883667,0.6420168280601501,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4114149808883667},{"x":0.658823549747467,"y":0.4114149808883667},{"x":0.658823549747467,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6504201889038086,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.4114149808883667,0.658823549747467,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"یدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.6655462384223938,0.4114149808883667,0.7327731251716614,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7714285850524902,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.7411764860153198,0.4114149808883667,0.7714285850524902,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4114149808883667},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4114149808883667},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7731092572212219,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.7731092572212219,0.4114149808883667,0.8084033727645874,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4375743269920349},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4375743269920349},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45303210616111755},{"x":0.1899159699678421,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"،ﻪﺘﻓﺎﯾ","boundary":[0.1899159699678421,0.4375743269920349,0.22689075767993927,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4375743269920349},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4375743269920349},{"x":0.2705882489681244,"y":0.45303210616111755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻤﻌﺗ","boundary":[0.22857142984867096,0.4375743269920349,0.2705882489681244,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4375743269920349},{"x":0.31596639752388,"y":0.4375743269920349},{"x":0.31596639752388,"y":0.45303210616111755},{"x":0.2806722819805145,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"ۀﺪﻧﺎﻣ","boundary":[0.2806722819805145,0.4375743269920349,0.31596639752388,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3815126121044159,"y":0.45303210616111755},{"x":0.32605043053627014,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ","boundary":[0.32605043053627014,0.4375743269920349,0.3815126121044159,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4000000059604645,"y":0.45303210616111755},{"x":0.39159664511680603,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.39159664511680603,0.4375743269920349,0.4000000059604645,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4605042040348053,"y":0.45303210616111755},{"x":0.4100840389728546,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"جودﺰﻣ","boundary":[0.4100840389728546,0.4375743269920349,0.4605042040348053,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4375743269920349},{"x":0.529411792755127,"y":0.4375743269920349},{"x":0.529411792755127,"y":0.45303210616111755},{"x":0.47058823704719543,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾداﺮﮔ","boundary":[0.47058823704719543,0.4375743269920349,0.529411792755127,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5394958257675171,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5394958257675171,0.4375743269920349,0.5798319578170776,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6336134672164917,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5882353186607361,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.5882353186607361,0.4375743269920349,0.6336134672164917,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6436975002288818,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6436975002288818,0.4375743269920349,0.6571428775787354,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"ﺲﭘ","boundary":[0.6655462384223938,0.4375743269920349,0.6941176652908325,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7042016983032227,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"،لوا","boundary":[0.7042016983032227,0.4375743269920349,0.7361344695091248,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7798319458961487,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7445378303527832,0.4375743269920349,0.7798319458961487,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.4375743269920349},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4375743269920349},{"x":0.8084033727645874,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7915966510772705,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7915966510772705,0.4375743269920349,0.8084033727645874,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46254459023475647},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46254459023475647},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4780023694038391},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺷ","boundary":[0.1899159699678421,0.46254459023475647,0.22857142984867096,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.46254459023475647},{"x":0.2504201829433441,"y":0.46254459023475647},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4780023694038391},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.23025210201740265,0.46254459023475647,0.2504201829433441,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.46254459023475647},{"x":0.2840336263179779,"y":0.46254459023475647},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4780023694038391},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﺑ","boundary":[0.25882354378700256,0.46254459023475647,0.2840336263179779,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3361344635486603,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4780023694038391},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"گرﺰﺑ","boundary":[0.29243698716163635,0.46254459023475647,0.3361344635486603,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3781512677669525,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4780023694038391},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"رﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.34285715222358704,0.46254459023475647,0.3781512677669525,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.46254459023475647},{"x":0.41848739981651306,"y":0.46254459023475647},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4780023694038391},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻌﺑا","boundary":[0.38655462861061096,0.46254459023475647,0.41848739981651306,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4319327771663666,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4780023694038391},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.42352941632270813,0.46254459023475647,0.4319327771663666,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.46254459023475647},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46254459023475647},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4780023694038391},{"x":0.440336138010025,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"نرﺎﻘﺘﻣﺎﻧ","boundary":[0.440336138010025,0.46254459023475647,0.49747899174690247,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5042017102241516,0.46254459023475647,0.5361344814300537,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.5361344814300537,0.46254459023475647,0.5899159908294678,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6235294342041016,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.5966386795043945,0.46254459023475647,0.6235294342041016,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.6302521228790283,0.46254459023475647,0.6638655662536621,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.46254459023475647},{"x":0.729411780834198,"y":0.46254459023475647},{"x":0.729411780834198,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"یراﺮﮑﺗ","boundary":[0.6705882549285889,0.46254459023475647,0.729411780834198,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7680672407150269,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.7361344695091248,0.46254459023475647,0.7680672407150269,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8084033727645874,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7680672407150269,0.46254459023475647,0.8084033727645874,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.487514853477478},{"x":0.2504201829433441,"y":0.487514853477478},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5029726624488831},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ","boundary":[0.1899159699678421,0.487514853477478,0.2504201829433441,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.487514853477478},{"x":0.2873949706554413,"y":0.487514853477478},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5029726624488831},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺑ","boundary":[0.25882354378700256,0.487514853477478,0.2873949706554413,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.487514853477478},{"x":0.3445378243923187,"y":0.487514853477478},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5029726624488831},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻫاﻮﺧ","boundary":[0.29579833149909973,0.487514853477478,0.3445378243923187,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.487514853477478},{"x":0.40672269463539124,"y":0.487514853477478},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5029726624488831},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﻬﻧاﺮﺗ","boundary":[0.3512605130672455,0.487514853477478,0.40672269463539124,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.487514853477478},{"x":0.45042017102241516,"y":0.487514853477478},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5029726624488831},{"x":0.413445383310318,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.413445383310318,0.487514853477478,0.45042017102241516,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.487514853477478},{"x":0.5126050710678101,"y":0.487514853477478},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5029726624488831},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻠﯾﺮﮐ","boundary":[0.4588235318660736,0.487514853477478,0.5126050710678101,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.487514853477478},{"x":0.5899159908294678,"y":0.487514853477478},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻀﻓﺮﯾز","boundary":[0.5210084319114685,0.487514853477478,0.5899159908294678,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.487514853477478},{"x":0.6285714507102966,"y":0.487514853477478},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5983193516731262,0.487514853477478,0.6285714507102966,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.487514853477478},{"x":0.6705882549285889,"y":0.487514853477478},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6302521228790283,0.487514853477478,0.6705882549285889,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.487514853477478},{"x":0.7159664034843445,"y":0.487514853477478},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣﺎﺷ","boundary":[0.6773109436035156,0.487514853477478,0.7159664034843445,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.487514853477478},{"x":0.7378151416778564,"y":0.487514853477478},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.7226890921592712,0.487514853477478,0.7378151416778564,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.487514853477478},{"x":0.778151273727417,"y":0.487514853477478},{"x":0.778151273727417,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7378151416778564,0.487514853477478,0.778151273727417,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.487514853477478},{"x":0.8084033727645874,"y":0.487514853477478},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.7848739624023438,0.487514853477478,0.8084033727645874,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.512485146522522},{"x":0.22689075767993927,"y":0.512485146522522},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5279428958892822},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"ﺚﺤﺑ","boundary":[0.1899159699678421,0.512485146522522,0.22689075767993927,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.512485146522522},{"x":0.27899160981178284,"y":0.512485146522522},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"یزﺎﺳ","boundary":[0.2369747906923294,0.512485146522522,0.27899160981178284,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.512485146522522},{"x":0.31596639752388,"y":0.512485146522522},{"x":0.31596639752388,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻈﻨﻣ","boundary":[0.2806722819805145,0.512485146522522,0.31596639752388,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.512485146522522},{"x":0.3327731192111969,"y":0.512485146522522},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5279428958892822},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.32436975836753845,0.512485146522522,0.3327731192111969,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.512485146522522},{"x":0.3781512677669525,"y":0.512485146522522},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5279428958892822},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﯾز","boundary":[0.34285715222358704,0.512485146522522,0.3781512677669525,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.512485146522522},{"x":0.41680672764778137,"y":0.512485146522522},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5279428958892822},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻄﻘﻧ","boundary":[0.38655462861061096,0.512485146522522,0.41680672764778137,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.512485146522522},{"x":0.4789915978908539,"y":0.512485146522522},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5279428958892822},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.4268907606601715,0.512485146522522,0.4789915978908539,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.512485146522522},{"x":0.5966386795043945,"y":0.512485146522522},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5279428958892822},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"،ﺎﻫزﺎﺳاﺪﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.48739495873451233,0.512485146522522,0.5966386795043945,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.512485146522522},{"x":0.6504201889038086,"y":0.512485146522522},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5279428958892822},{"x":0.605042040348053,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"ﺚﺤﺒﻣ","boundary":[0.605042040348053,0.512485146522522,0.6504201889038086,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.512485146522522},{"x":0.7058823704719543,"y":0.512485146522522},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"هرﺎﺑرد","boundary":[0.6605042219161987,0.512485146522522,0.7058823704719543,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.512485146522522},{"x":0.7495798468589783,"y":0.512485146522522},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7142857313156128,0.512485146522522,0.7495798468589783,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.512485146522522},{"x":0.7831932902336121,"y":0.512485146522522},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.7596638798713684,0.512485146522522,0.7831932902336121,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.512485146522522},{"x":0.8084033727645874,"y":0.512485146522522},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7915966510772705,0.512485146522522,0.8084033727645874,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5386444926261902},{"x":0.75126051902771,"y":0.5386444926261902},{"x":0.75126051902771,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":1,"str":".ﺪﺷ","boundary":[0.7226890921592712,0.5386444926261902,0.75126051902771,0.5541022419929504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5386444926261902},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5386444926261902},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻫاﻮﺧ","boundary":[0.7596638798713684,0.5386444926261902,0.8084033727645874,0.5541022419929504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5790725350379944},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.1899159699678421,0.5636147260665894,0.2521008551120758,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5636147260665894},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5636147260665894},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5790725350379944},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.26050421595573425,0.5636147260665894,0.32268908619880676,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.3310924470424652,0.5636147260665894,0.3630252182483673,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"باﻮﺟ","boundary":[0.3630252182483673,0.5636147260665894,0.4100840389728546,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5636147260665894},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5636147260665894},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5790725350379944},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺘﻓﺎﯾ","boundary":[0.41848739981651306,0.5636147260665894,0.45378151535987854,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5790725350379944},{"x":0.462184876203537,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.462184876203537,0.5636147260665894,0.4957983195781708,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5636147260665894},{"x":0.556302547454834,"y":0.5636147260665894},{"x":0.556302547454834,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻋﻮﻨﺘﻣ","boundary":[0.5042017102241516,0.5636147260665894,0.556302547454834,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"یراﺮﮑﺗ","boundary":[0.5647059082984924,0.5636147260665894,0.6218487620353699,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6302521228790283,0.5636147260665894,0.6621848940849304,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5636147260665894},{"x":0.702521026134491,"y":0.5636147260665894},{"x":0.702521026134491,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6638655662536621,0.5636147260665894,0.702521026134491,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"مود","boundary":[0.7109243869781494,0.5636147260665894,0.7394958138465881,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7462185025215149,0.5636147260665894,0.7815126180648804,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5636147260665894},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5636147260665894},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7915966510772705,0.5636147260665894,0.8084033727645874,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5885850191116333},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5885850191116333},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6040428280830383},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"یراﺮﮑﺗ","boundary":[0.1899159699678421,0.5885850191116333,0.24873949587345123,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5885850191116333},{"x":0.289075642824173,"y":0.5885850191116333},{"x":0.289075642824173,"y":0.6040428280830383},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.25882354378700256,0.5885850191116333,0.289075642824173,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6040428280830383},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.29075631499290466,0.5885850191116333,0.3310924470424652,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5885850191116333},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5885850191116333},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6040428280830383},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":".ﺪﺷ","boundary":[0.3445378243923187,0.5885850191116333,0.37478992342948914,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5885850191116333},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5885850191116333},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6040428280830383},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻫاﻮﺧ","boundary":[0.3831932842731476,0.5885850191116333,0.43361344933509827,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6040428280830383},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳرﺮﺑ","boundary":[0.4420168101787567,0.5885850191116333,0.4907563030719757,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5008403658866882,0.5885850191116333,0.5159664154052734,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.5159664154052734,0.5885850191116333,0.5378151535987854,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾاﺮﮕﻤﻫ","boundary":[0.5462185144424438,0.5885850191116333,0.6151260733604431,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5885850191116333},{"x":0.63193279504776,"y":0.5885850191116333},{"x":0.63193279504776,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.5885850191116333,0.63193279504776,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.6420168280601501,0.5885850191116333,0.6873949766159058,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"بوﺎﻨﺘﻣ","boundary":[0.6974790096282959,0.5885850191116333,0.7478991746902466,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7579832077026367,0.5885850191116333,0.7663865685462952,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5885850191116333},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5885850191116333},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻘﻣ","boundary":[0.7764706015586853,0.5885850191116333,0.8084033727645874,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6135553121566772},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6135553121566772},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧا","boundary":[0.23025210201740265,0.6135553121566772,0.2571428716182709,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6135553121566772},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6135553121566772},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6290130615234375},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"جودﺰﻣ","boundary":[0.2571428716182709,0.6135553121566772,0.30756303668022156,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6135553121566772},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6135553121566772},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6290130615234375},{"x":0.31596639752388,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"ۀﺪﻧﺎﻣ","boundary":[0.31596639752388,0.6135553121566772,0.3512605130672455,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6135553121566772},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6135553121566772},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6290130615234375},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.35966387391090393,0.6135553121566772,0.3680672347545624,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6290130615234375},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"جودﺰﻣ","boundary":[0.37478992342948914,0.6135553121566772,0.4252100884914398,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6290130615234375},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾداﺮﮔ","boundary":[0.43361344933509827,0.6135553121566772,0.4924369752407074,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5008403658866882,0.6135553121566772,0.5310924649238586,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5327731370925903,0.6135553121566772,0.5731092691421509,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"سﺎﺳا","boundary":[0.5798319578170776,0.6135553121566772,0.6235294342041016,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6302521228790283,0.6135553121566772,0.6420168280601501,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.6504201889038086,0.6135553121566772,0.6857143044471741,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.6941176652908325,0.6135553121566772,0.7176470756530762,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7243697643280029,0.6135553121566772,0.7428571581840515,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.7495798468589783,0.6135553121566772,0.7798319458961487,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6135553121566772},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6135553121566772},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﺑ","boundary":[0.7815126180648804,0.6135553121566772,0.8084033727645874,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6397145986557007},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6397145986557007},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6551724076271057},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﻣ","boundary":[0.1899159699678421,0.6397145986557007,0.21848739683628082,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6397145986557007},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6397145986557007},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6551724076271057},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"رﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.22689075767993927,0.6397145986557007,0.26218488812446594,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6397145986557007},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6397145986557007},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6551724076271057},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.2705882489681244,0.6397145986557007,0.3142857253551483,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6397145986557007},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6397145986557007},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6551724076271057},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.32268908619880676,0.6397145986557007,0.3361344635486603,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6397145986557007},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6397145986557007},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮑﯾ","boundary":[0.3445378243923187,0.6397145986557007,0.3764705955982208,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6397145986557007},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6397145986557007},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.3848739564418793,0.6397145986557007,0.40504202246665955,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6397145986557007},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6397145986557007},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6551724076271057},{"x":0.413445383310318,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺷ","boundary":[0.413445383310318,0.6397145986557007,0.43697479367256165,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6397145986557007},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6397145986557007},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻫاﻮﺧ","boundary":[0.4453781545162201,0.6397145986557007,0.4941176474094391,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳرﺮﺑ","boundary":[0.5025210380554199,0.6397145986557007,0.5512605309486389,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.5596638917922974,0.6397145986557007,0.5983193516731262,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻤﮑﻣ","boundary":[0.6067227125167847,0.6397145986557007,0.6521008610725403,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻠﺌﺴﻣ","boundary":[0.6605042219161987,0.6397145986557007,0.6991596817970276,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6551724076271057},{"x":0.707563042640686,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"مﻮﺳ","boundary":[0.707563042640686,0.6397145986557007,0.7378151416778564,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7462185025215149,0.6397145986557007,0.7815126180648804,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7915966510772705,0.6397145986557007,0.8084033727645874,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6646848917007446},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6646848917007446},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6801427006721497},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫراﺰﺑا","boundary":[0.1899159699678421,0.6646848917007446,0.2537815272808075,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6646848917007446},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6646848917007446},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6801427006721497},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.26218488812446594,0.6646848917007446,0.27394959330558777,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6646848917007446},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6646848917007446},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﺘﺒﻣ","boundary":[0.2840336263179779,0.6646848917007446,0.3210084140300751,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6646848917007446},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6646848917007446},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.3310924470424652,0.6646848917007446,0.3613445460796356,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6646848917007446},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6646848917007446},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.3630252182483673,0.6646848917007446,0.40336135029792786,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.4117647111415863,0.6646848917007446,0.4470588266849518,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6646848917007446},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6646848917007446},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.4571428596973419,0.6646848917007446,0.48067227005958557,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6646848917007446},{"x":0.507563054561615,"y":0.6646848917007446},{"x":0.507563054561615,"y":0.6801427006721497},{"x":0.489075630903244,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.489075630903244,0.6646848917007446,0.507563054561615,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.5193277597427368,0.6646848917007446,0.5630252361297607,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻟﺎﻣ","boundary":[0.5714285969734192,0.6646848917007446,0.6016806960105896,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6646848917007446},{"x":0.680672287940979,"y":0.6646848917007446},{"x":0.680672287940979,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺿﺎﯾر","boundary":[0.6117647290229797,0.6646848917007446,0.680672287940979,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.6646848917007446,0.6974790096282959,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"یزﺎﺳ","boundary":[0.7058823704719543,0.6646848917007446,0.7478991746902466,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻬﺑ","boundary":[0.7495798468589783,0.6646848917007446,0.7815126180648804,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.6646848917007446},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6646848917007446},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7915966510772705,0.6646848917007446,0.8084033727645874,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6896551847457886},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6896551847457886},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7051129341125488},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻠﺌﺴﻣ","boundary":[0.1899159699678421,0.6896551847457886,0.22857142984867096,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6896551847457886},{"x":0.267226904630661,"y":0.6896551847457886},{"x":0.267226904630661,"y":0.7051129341125488},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.24033613502979279,0.6896551847457886,0.267226904630661,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6896551847457886},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6896551847457886},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7051129341125488},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.27731093764305115,0.6896551847457886,0.30924370884895325,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6896551847457886},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6896551847457886},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.3210084140300751,0.6896551847457886,0.3512605130672455,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6896551847457886},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6896551847457886},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﺑ","boundary":[0.3529411852359772,0.6896551847457886,0.3781512677669525,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6896551847457886},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6896551847457886},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7051129341125488},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"یراﺮﮑﺗ","boundary":[0.38991597294807434,0.6896551847457886,0.4470588266849518,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6896551847457886},{"x":0.489075630903244,"y":0.6896551847457886},{"x":0.489075630903244,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.4588235318660736,0.6896551847457886,0.489075630903244,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.4907563030719757,0.6896551847457886,0.5310924649238586,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧﻮﺷ","boundary":[0.5478991866111755,0.6896551847457886,0.5932773351669312,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.5949580073356628,0.6896551847457886,0.6151260733604431,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.6268907785415649,0.6896551847457886,0.6722689270973206,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6896551847457886},{"x":0.729411780834198,"y":0.6896551847457886},{"x":0.729411780834198,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"یدﺪﻋ","boundary":[0.6823529601097107,0.6896551847457886,0.729411780834198,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6896551847457886},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6896551847457886},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧﺮﺒﺟ","boundary":[0.7394958138465881,0.6896551847457886,0.8084033727645874,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7158145308494568},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7158145308494568},{"x":0.40672269463539124,"y":0.731272280216217},{"x":0.3764705955982208,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺑ","boundary":[0.3764705955982208,0.7158145308494568,0.40672269463539124,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7158145308494568},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7158145308494568},{"x":0.4638655483722687,"y":0.731272280216217},{"x":0.4151260554790497,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻫاﻮﺧ","boundary":[0.4151260554790497,0.7158145308494568,0.4638655483722687,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5579832196235657,"y":0.731272280216217},{"x":0.47058823704719543,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":"زﺎﺳاﺪﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.47058823704719543,0.7158145308494568,0.5579832196235657,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5747899413108826,"y":0.731272280216217},{"x":0.5663865804672241,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.7158145308494568,0.5747899413108826,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6386554837226868,"y":0.731272280216217},{"x":0.5815126299858093,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":"زﺎﺳاﺪﺟ","boundary":[0.5815126299858093,0.7158145308494568,0.6386554837226868,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6890756487846375,"y":0.731272280216217},{"x":0.6453781723976135,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":"سﺎﺳا","boundary":[0.6453781723976135,0.7158145308494568,0.6890756487846375,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7158145308494568},{"x":0.707563042640686,"y":0.7158145308494568},{"x":0.707563042640686,"y":0.731272280216217},{"x":0.6957983374595642,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6957983374595642,0.7158145308494568,0.707563042640686,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7158145308494568},{"x":0.756302535533905,"y":0.7158145308494568},{"x":0.756302535533905,"y":0.731272280216217},{"x":0.7159664034843445,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.7159664034843445,0.7158145308494568,0.756302535533905,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8084033727645874,"y":0.731272280216217},{"x":0.7630252242088318,"y":0.731272280216217}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻤﮑﻣ","boundary":[0.7630252242088318,0.7158145308494568,0.8084033727645874,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.740784764289856},{"x":0.23361344635486603,"y":0.740784764289856},{"x":0.23361344635486603,"y":0.756242573261261},{"x":0.1899159699678421,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯾﺪﺟ","boundary":[0.1899159699678421,0.740784764289856,0.23361344635486603,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.740784764289856},{"x":0.2705882489681244,"y":0.740784764289856},{"x":0.2705882489681244,"y":0.756242573261261},{"x":0.2386554628610611,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.2386554628610611,0.740784764289856,0.2705882489681244,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.740784764289856},{"x":0.30756303668022156,"y":0.740784764289856},{"x":0.30756303668022156,"y":0.756242573261261},{"x":0.2705882489681244,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.2705882489681244,0.740784764289856,0.30756303668022156,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.740784764289856},{"x":0.32605043053627014,"y":0.740784764289856},{"x":0.32605043053627014,"y":0.756242573261261},{"x":0.3126050531864166,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3126050531864166,0.740784764289856,0.32605043053627014,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.740784764289856},{"x":0.3630252182483673,"y":0.740784764289856},{"x":0.3630252182483673,"y":0.756242573261261},{"x":0.3310924470424652,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮑﯾ","boundary":[0.3310924470424652,0.740784764289856,0.3630252182483673,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.740784764289856},{"x":0.38991597294807434,"y":0.740784764289856},{"x":0.38991597294807434,"y":0.756242573261261},{"x":0.36974790692329407,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.36974790692329407,0.740784764289856,0.38991597294807434,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.740784764289856},{"x":0.4268907606601715,"y":0.740784764289856},{"x":0.4268907606601715,"y":0.756242573261261},{"x":0.3966386616230011,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺷ","boundary":[0.3966386616230011,0.740784764289856,0.4268907606601715,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.740784764289856},{"x":0.44873949885368347,"y":0.740784764289856},{"x":0.44873949885368347,"y":0.756242573261261},{"x":0.4285714328289032,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.4285714328289032,0.740784764289856,0.44873949885368347,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.740784764289856},{"x":0.4924369752407074,"y":0.740784764289856},{"x":0.4924369752407074,"y":0.756242573261261},{"x":0.45546218752861023,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"ﺚﺤﺑ","boundary":[0.45546218752861023,0.740784764289856,0.4924369752407074,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.740784764289856},{"x":0.5630252361297607,"y":0.740784764289856},{"x":0.5630252361297607,"y":0.756242573261261},{"x":0.49915966391563416,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"یرﻮﺴﻧﺎﺗ","boundary":[0.49915966391563416,0.740784764289856,0.5630252361297607,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.740784764289856},{"x":0.6386554837226868,"y":0.740784764289856},{"x":0.6386554837226868,"y":0.756242573261261},{"x":0.5697479248046875,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ","boundary":[0.5697479248046875,0.740784764289856,0.6386554837226868,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.740784764289856},{"x":0.6907563209533691,"y":0.740784764289856},{"x":0.6907563209533691,"y":0.756242573261261},{"x":0.6453781723976135,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"ۀرﺎﺑرد","boundary":[0.6453781723976135,0.740784764289856,0.6907563209533691,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.740784764289856},{"x":0.7428571581840515,"y":0.740784764289856},{"x":0.7428571581840515,"y":0.756242573261261},{"x":0.6957983374595642,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"مرﺎﻬﭼ","boundary":[0.6957983374595642,0.740784764289856,0.7428571581840515,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.740784764289856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.740784764289856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.756242573261261},{"x":0.7478991746902466,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7478991746902466,0.740784764289856,0.7831932902336121,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.740784764289856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.740784764289856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.756242573261261},{"x":0.7915966510772705,"y":0.756242573261261}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7915966510772705,0.740784764289856,0.8084033727645874,0.756242573261261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7657550573348999},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7657550573348999},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7812128663063049},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"ﺢﯿﺿﻮﺗ","boundary":[0.1899159699678421,0.7657550573348999,0.24201680719852448,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7657550573348999},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7657550573348999},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7812128663063049},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.2521008551120758,0.7657550573348999,0.2655462324619293,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7657550573348999},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7657550573348999},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7812128663063049},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"یرﻮﺴﻧﺎﺗ","boundary":[0.27563026547431946,0.7657550573348999,0.33781513571739197,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7657550573348999},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7657550573348999},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7812128663063049},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ","boundary":[0.3478991687297821,0.7657550573348999,0.41680672764778137,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7812128663063049},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳﺎﺳا","boundary":[0.4285714328289032,0.7657550573348999,0.4773109257221222,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7657550573348999},{"x":0.534453809261322,"y":0.7657550573348999},{"x":0.534453809261322,"y":0.7812128663063049},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻫﺎﻔﻣ","boundary":[0.48739495873451233,0.7657550573348999,0.534453809261322,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.5445378422737122,0.7657550573348999,0.5798319578170776,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.5915966629981995,0.7657550573348999,0.6151260733604431,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.6302521228790283,0.7657550573348999,0.6739495992660522,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7657550573348999},{"x":0.729411780834198,"y":0.7657550573348999},{"x":0.729411780834198,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"یدﺪﻋ","boundary":[0.6823529601097107,0.7657550573348999,0.729411780834198,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7657550573348999},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7657550573348999},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧﺮﺒﺟ","boundary":[0.7394958138465881,0.7657550573348999,0.8084033727645874,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8061830997467041},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":"شزادﺮﭘ","boundary":[0.1899159699678421,0.7907253503799438,0.24873949587345123,0.8061830997467041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2655462324619293,"y":0.8061830997467041},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2571428716182709,0.7907253503799438,0.2655462324619293,0.8061830997467041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7907253503799438},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7907253503799438},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8061830997467041},{"x":0.27394959330558777,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":"یوﺎﮐ","boundary":[0.27394959330558777,0.7907253503799438,0.3176470696926117,0.8061830997467041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7907253503799438},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7907253503799438},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8061830997467041},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":"هداد","boundary":[0.3193277418613434,0.7907253503799438,0.3495798408985138,0.8061830997467041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7907253503799438},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7907253503799438},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8061830997467041},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":"،هداد","boundary":[0.35630252957344055,0.7907253503799438,0.3932773172855377,0.8061830997467041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7907253503799438},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7907253503799438},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8061830997467041},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":"مﻮﻠﻋ","boundary":[0.40168067812919617,0.7907253503799438,0.43529412150382996,0.8061830997467041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7907253503799438},{"x":0.462184876203537,"y":0.7907253503799438},{"x":0.462184876203537,"y":0.8061830997467041},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4436974823474884,0.7907253503799438,0.462184876203537,0.8061830997467041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8061830997467041},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":"یرﻮﺴﻧﺎﺗ","boundary":[0.47058823704719543,0.7907253503799438,0.5327731370925903,0.8061830997467041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7907253503799438},{"x":0.610084056854248,"y":0.7907253503799438},{"x":0.610084056854248,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ","boundary":[0.5411764979362488,0.7907253503799438,0.610084056854248,0.8061830997467041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.6201680898666382,0.7907253503799438,0.6689075827598572,0.8061830997467041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ","boundary":[0.6773109436035156,0.7907253503799438,0.7378151416778564,0.8061830997467041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻫد","boundary":[0.7478991746902466,0.7907253503799438,0.7848739624023438,0.8061830997467041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7907253503799438},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7907253503799438},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.7865546345710754,0.7907253503799438,0.8084033727645874,0.8061830997467041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8168846368789673},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8168846368789673},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8323424458503723},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.6386554837226868,0.8168846368789673,0.6823529601097107,0.8323424458503723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8323424458503723},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.6890756487846375,0.8168846368789673,0.7193277478218079,0.8323424458503723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8323424458503723},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﺑ","boundary":[0.7277311086654663,0.8168846368789673,0.7529411911964417,0.8323424458503723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8168846368789673},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8168846368789673},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8323424458503723},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯾﻮﺼﺗ","boundary":[0.7613445520401001,0.8168846368789673,0.8084033727645874,0.8323424458503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2604042887687683},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2604042887687683},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8323424458503723},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2534042887687683,0.8134033727645874,0.8393424458503723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.854934573173523},{"x":0.5159664154052734,"y":0.854934573173523},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8668252229690552},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8668252229690552}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻔﻫ","boundary":[0.48403361439704895,0.854934573173523,0.5159664154052734,0.8668252229690552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.854934573173523},{"x":0.5159664154052734,"y":0.854934573173523},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8668252229690552},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8668252229690552}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8479345731735229,0.5209664154052734,0.8738252229690552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.1605231910943985},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1605231910943985},{"x":0.8084033727645874,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮕﺸﯿﭘ","boundary":[0.7159664034843445,0.1605231910943985,0.8084033727645874,0.18311533331871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.1605231910943985},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1605231910943985},{"x":0.8084033727645874,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.1535231910943985,0.8134033727645874,0.19011533331871033],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/HgoPXeTjmCNGftfk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/KFoNMoofVEVftPob.jpg","blurred":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/xOtauWMbwepXyhKP.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000310783142803096,0.00019103157449420653,0.9986329355079587,0.9994812712295161]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.16765755414962769},{"x":0.20168067514896393,"y":0.16765755414962769},{"x":0.20168067514896393,"y":0.18311533331871033},{"x":0.1899159699678421,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.1899159699678421,0.16765755414962769,0.20168067514896393,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.16765755414962769},{"x":0.24873949587345123,"y":0.16765755414962769},{"x":0.24873949587345123,"y":0.18311533331871033},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﺘﺒﻣ","boundary":[0.21176470816135406,0.16765755414962769,0.24873949587345123,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.16765755414962769},{"x":0.29579833149909973,"y":0.16765755414962769},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18311533331871033},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.25882354378700256,0.16765755414962769,0.29579833149909973,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.16765755414962769},{"x":0.3361344635486603,"y":0.16765755414962769},{"x":0.3361344635486603,"y":0.18311533331871033},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.29579833149909973,0.16765755414962769,0.3361344635486603,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.16765755414962769},{"x":0.35462185740470886,"y":0.16765755414962769},{"x":0.35462185740470886,"y":0.18311533331871033},{"x":0.3462184965610504,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3462184965610504,0.16765755414962769,0.35462185740470886,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.16765755414962769},{"x":0.3949579894542694,"y":0.16765755414962769},{"x":0.3949579894542694,"y":0.18311533331871033},{"x":0.3630252182483673,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺷ","boundary":[0.3630252182483673,0.16765755414962769,0.3949579894542694,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.16765755414962769},{"x":0.41680672764778137,"y":0.16765755414962769},{"x":0.41680672764778137,"y":0.18311533331871033},{"x":0.3966386616230011,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.3966386616230011,0.16765755414962769,0.41680672764778137,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4638655483722687,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4638655483722687,"y":0.18311533331871033},{"x":0.4268907606601715,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"ﺚﺤﺑ","boundary":[0.4268907606601715,0.16765755414962769,0.4638655483722687,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5193277597427368,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5193277597427368,"y":0.18311533331871033},{"x":0.4739495813846588,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"نوراو","boundary":[0.4739495813846588,0.16765755414962769,0.5193277597427368,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5596638917922974,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5596638917922974,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5277311205863953,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"ۀﮋﯾو","boundary":[0.5277311205863953,0.16765755414962769,0.5596638917922974,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.16765755414962769},{"x":0.6134454011917114,"y":0.16765755414962769},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5697479248046875,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯾدﺎﻘﻣ","boundary":[0.5697479248046875,0.16765755414962769,0.6134454011917114,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.16765755414962769},{"x":0.6672269105911255,"y":0.16765755414962769},{"x":0.6672269105911255,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6235294342041016,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.6235294342041016,0.16765755414962769,0.6672269105911255,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.16765755414962769},{"x":0.6907563209533691,"y":0.16765755414962769},{"x":0.6907563209533691,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6773109436035156,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6773109436035156,0.16765755414962769,0.6907563209533691,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7361344695091248,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6991596817970276,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺠﻨﭘ","boundary":[0.6991596817970276,0.16765755414962769,0.7361344695091248,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7798319458961487,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7798319458961487,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7445378303527832,0.16765755414962769,0.7798319458961487,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.16765755414962769},{"x":0.8084033727645874,"y":0.16765755414962769},{"x":0.8084033727645874,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7915966510772705,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7915966510772705,0.16765755414962769,0.8084033727645874,0.18311533331871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.19262781739234924},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19262781739234924},{"x":0.26218488812446594,"y":0.20808561146259308},{"x":0.22521008551120758,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺷ","boundary":[0.22521008551120758,0.19262781739234924,0.26218488812446594,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2840336263179779,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20808561146259308},{"x":0.26386556029319763,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.26386556029319763,0.19262781739234924,0.2840336263179779,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.19262781739234924},{"x":0.32436975836753845,"y":0.19262781739234924},{"x":0.32436975836753845,"y":0.20808561146259308},{"x":0.29243698716163635,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺋارا","boundary":[0.29243698716163635,0.19262781739234924,0.32436975836753845,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.19262781739234924},{"x":0.3462184965610504,"y":0.19262781739234924},{"x":0.3462184965610504,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3310924470424652,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.3310924470424652,0.19262781739234924,0.3462184965610504,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.19262781739234924},{"x":0.3680672347545624,"y":0.19262781739234924},{"x":0.3680672347545624,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3478991687297821,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.3478991687297821,0.19262781739234924,0.3680672347545624,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.19262781739234924},{"x":0.40168067812919617,"y":0.19262781739234924},{"x":0.40168067812919617,"y":0.20808561146259308},{"x":0.37478992342948914,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.37478992342948914,0.19262781739234924,0.40168067812919617,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.19262781739234924},{"x":0.4420168101787567,"y":0.19262781739234924},{"x":0.4420168101787567,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4100840389728546,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.4100840389728546,0.19262781739234924,0.4420168101787567,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.19262781739234924},{"x":0.46554622054100037,"y":0.19262781739234924},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20808561146259308},{"x":0.45042017102241516,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.45042017102241516,0.19262781739234924,0.46554622054100037,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5193277597427368,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20808561146259308},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.46554622054100037,0.19262781739234924,0.5193277597427368,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.5260504484176636,0.19262781739234924,0.5529412031173706,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6184874176979065,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20808561146259308},{"x":0.561344563961029,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"یراﺮﮑﺗ","boundary":[0.561344563961029,0.19262781739234924,0.6184874176979065,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6571428775787354,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6268907785415649,0.19262781739234924,0.6571428775787354,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6991596817970276,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20808561146259308},{"x":0.658823549747467,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.658823549747467,0.19262781739234924,0.6991596817970276,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7142857313156128,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.19262781739234924,0.7142857313156128,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺗﻮﯿﻧ","boundary":[0.7226890921592712,0.19262781739234924,0.7596638798713684,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8084033727645874,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8084033727645874,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7680672407150269,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7680672407150269,0.19262781739234924,0.8084033727645874,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.217598095536232},{"x":0.23529411852359772,"y":0.217598095536232},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23305588960647583},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺘﺸﻬﺑ","boundary":[0.1899159699678421,0.217598095536232,0.23529411852359772,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.217598095536232},{"x":0.2823529541492462,"y":0.217598095536232},{"x":0.2823529541492462,"y":0.23305588960647583},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻬﺷ","boundary":[0.24537815153598785,0.217598095536232,0.2823529541492462,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.217598095536232},{"x":0.3478991687297821,"y":0.217598095536232},{"x":0.3478991687297821,"y":0.23305588960647583},{"x":0.29075631499290466,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺸﻧاد","boundary":[0.29075631499290466,0.217598095536232,0.3478991687297821,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.217598095536232},{"x":0.3966386616230011,"y":0.217598095536232},{"x":0.3966386616230011,"y":0.23305588960647583},{"x":0.35630252957344055,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻠﻋ","boundary":[0.35630252957344055,0.217598095536232,0.3966386616230011,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.217598095536232},{"x":0.43361344933509827,"y":0.217598095536232},{"x":0.43361344933509827,"y":0.23305588960647583},{"x":0.40504202246665955,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺛآ","boundary":[0.40504202246665955,0.217598095536232,0.43361344933509827,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.217598095536232},{"x":0.46722689270973206,"y":0.217598095536232},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23305588960647583},{"x":0.4420168101787567,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺸﻧ","boundary":[0.4420168101787567,0.217598095536232,0.46722689270973206,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.217598095536232},{"x":0.5109243988990784,"y":0.217598095536232},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23305588960647583},{"x":0.4756302535533905,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"ﺰﮐﺮﻣ","boundary":[0.4756302535533905,0.217598095536232,0.5109243988990784,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.217598095536232},{"x":0.5647059082984924,"y":0.217598095536232},{"x":0.5647059082984924,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5193277597427368,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"مﺮﺘﺤﻣ","boundary":[0.5193277597427368,0.217598095536232,0.5647059082984924,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.217598095536232},{"x":0.63193279504776,"y":0.217598095536232},{"x":0.63193279504776,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻨﮐرﺎﮐ","boundary":[0.5731092691421509,0.217598095536232,0.63193279504776,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.217598095536232},{"x":0.6504201889038086,"y":0.217598095536232},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.217598095536232,0.6504201889038086,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.217598095536232},{"x":0.7176470756530762,"y":0.217598095536232},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23305588960647583},{"x":0.658823549747467,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ","boundary":[0.658823549747467,0.217598095536232,0.7176470756530762,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.217598095536232},{"x":0.7394958138465881,"y":0.217598095536232},{"x":0.7394958138465881,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7277311086654663,0.217598095536232,0.7394958138465881,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.217598095536232},{"x":0.7815126180648804,"y":0.217598095536232},{"x":0.7815126180648804,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾﺎﭘ","boundary":[0.7478991746902466,0.217598095536232,0.7815126180648804,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.217598095536232},{"x":0.8084033727645874,"y":0.217598095536232},{"x":0.8084033727645874,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7915966510772705,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7915966510772705,0.217598095536232,0.8084033727645874,0.23305588960647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":1,"str":".ﻢﻨﮐ","boundary":[0.6268907785415649,0.24256837368011475,0.6621848940849304,0.2580261528491974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.6655462384223938,0.24256837368011475,0.6857143044471741,0.2580261528491974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧارﺪﻗ","boundary":[0.6941176652908325,0.24256837368011475,0.7428571581840515,0.2580261528491974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2580261528491974},{"x":0.75126051902771,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.75126051902771,0.24256837368011475,0.7596638798713684,0.2580261528491974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.24256837368011475},{"x":0.8084033727645874,"y":0.24256837368011475},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":1,"str":"ﺮﮑﺸﺗ","boundary":[0.7680672407150269,0.24256837368011475,0.8084033727645874,0.2580261528491974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.26872771978378296},{"x":0.21848739683628082,"y":0.26872771978378296},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2841854989528656},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﻣ","boundary":[0.1899159699678421,0.26872771978378296,0.21848739683628082,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.26872771978378296},{"x":0.24873949587345123,"y":0.26872771978378296},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2841854989528656},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.22521008551120758,0.26872771978378296,0.24873949587345123,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.26872771978378296},{"x":0.27899160981178284,"y":0.26872771978378296},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"شا","boundary":[0.2537815272808075,0.26872771978378296,0.27899160981178284,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3478991687297821,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮕﺸﯿﻤﻫ","boundary":[0.2806722819805145,0.26872771978378296,0.3478991687297821,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.26872771978378296},{"x":0.38823530077934265,"y":0.26872771978378296},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"یرﺎﯾ","boundary":[0.3529411852359772,0.26872771978378296,0.38823530077934265,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.26872771978378296},{"x":0.40336135029792786,"y":0.26872771978378296},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.26872771978378296,0.40336135029792786,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4470588266849518,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺟﻮﺗ","boundary":[0.4100840389728546,0.26872771978378296,0.4470588266849518,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.26872771978378296},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26872771978378296},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2841854989528656},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﮥﯾﺎﺳ","boundary":[0.45378151535987854,0.26872771978378296,0.48571428656578064,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5092437267303467,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4924369752407074,0.26872771978378296,0.5092437267303467,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5378151535987854,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﺰﺟ","boundary":[0.5159664154052734,0.26872771978378296,0.5378151535987854,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.5445378422737122,0.26872771978378296,0.5630252361297607,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5983193516731262,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺘﮑﯾ","boundary":[0.5697479248046875,0.26872771978378296,0.5983193516731262,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2841854989528656},{"x":0.605042040348053,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮔدروﺮﭘ","boundary":[0.605042040348053,0.26872771978378296,0.6739495992660522,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻄﻟ","boundary":[0.6789916157722473,0.26872771978378296,0.7176470756530762,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7310924530029297,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.7243697643280029,0.26872771978378296,0.7310924530029297,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7747899293899536,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.7394958138465881,0.26872771978378296,0.7747899293899536,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8084033727645874,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻣا","boundary":[0.7798319458961487,0.26872771978378296,0.8084033727645874,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2936979830265045},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2936979830265045},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30915576219558716},{"x":0.1899159699678421,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"یدﺪﻋ","boundary":[0.1899159699678421,0.2936979830265045,0.2369747906923294,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2936979830265045},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2936979830265045},{"x":0.3142857253551483,"y":0.30915576219558716},{"x":0.24537815153598785,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧﺮﺒﺟ","boundary":[0.24537815153598785,0.2936979830265045,0.3142857253551483,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.2936979830265045},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2936979830265045},{"x":0.35798320174217224,"y":0.30915576219558716},{"x":0.32268908619880676,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﺸﯿﺑ","boundary":[0.32268908619880676,0.2936979830265045,0.35798320174217224,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4084033668041229,"y":0.30915576219558716},{"x":0.3680672347545624,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ﻪﭼﺮﻫ","boundary":[0.3680672347545624,0.2936979830265045,0.4084033668041229,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2936979830265045},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2936979830265045},{"x":0.48571428656578064,"y":0.30915576219558716},{"x":0.41680672764778137,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻓﻮﮑﺷ","boundary":[0.41680672764778137,0.2936979830265045,0.48571428656578064,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5025210380554199,"y":0.30915576219558716},{"x":0.4941176474094391,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.2936979830265045,0.5025210380554199,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5445378422737122,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺷر","boundary":[0.5109243988990784,0.2936979830265045,0.5445378422737122,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2936979830265045},{"x":0.578151285648346,"y":0.2936979830265045},{"x":0.578151285648346,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"زﺎﺳ","boundary":[0.5512605309486389,0.2936979830265045,0.578151285648346,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6151260733604431,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5798319578170776,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.5798319578170776,0.2936979830265045,0.6151260733604431,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.6235294342041016,0.2936979830265045,0.6655462384223938,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.6739495992660522,0.2936979830265045,0.6974790096282959,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"،ﺪﺷ","boundary":[0.7058823704719543,0.2936979830265045,0.7361344695091248,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻧ","boundary":[0.7378151416778564,0.2936979830265045,0.7647058963775635,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.2936979830265045},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2936979830265045},{"x":0.8084033727645874,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7747899293899536,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺴﯿﻣ","boundary":[0.7747899293899536,0.2936979830265045,0.8084033727645874,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3341260552406311},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺷ","boundary":[0.48403361439704895,0.3186682462692261,0.5226891040802002,0.3341260552406311]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3341260552406311},{"x":0.529411792755127,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻣﺰﯾﺰﻋ","boundary":[0.529411792755127,0.3186682462692261,0.5899159908294678,0.3341260552406311]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3186682462692261},{"x":0.63193279504776,"y":0.3186682462692261},{"x":0.63193279504776,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":1,"str":"ﻦﻬﯿﻣ","boundary":[0.5966386795043945,0.3186682462692261,0.63193279504776,0.3341260552406311]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺳاﺮﺳ","boundary":[0.6403361558914185,0.3186682462692261,0.6873949766159058,0.3341260552406311]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6941176652908325,0.3186682462692261,0.7260504364967346,0.3341260552406311]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺸﻧاد","boundary":[0.7277311086654663,0.3186682462692261,0.7831932902336121,0.3341260552406311]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3186682462692261},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3186682462692261},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7915966510772705,0.3186682462692261,0.8084033727645874,0.3341260552406311]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.16765755414962769},{"x":0.8084033727645874,"y":0.16765755414962769},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3341260552406311},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.16065755414962768,0.8134033727645874,0.3411260552406311],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3745540976524353},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3745540976524353},{"x":0.2504201829433441,"y":0.38644471764564514},{"x":0.1899159699678421,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾرﺎﺠﺣ","boundary":[0.1899159699678421,0.3745540976524353,0.2504201829433441,0.38644471764564514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3745540976524353},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3745540976524353},{"x":0.2974790036678314,"y":0.38644471764564514},{"x":0.2571428716182709,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":1,"str":"دﻮﻌﺴﻣ","boundary":[0.2571428716182709,0.3745540976524353,0.2974790036678314,0.38644471764564514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.39239001274108887},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39239001274108887},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4042806327342987},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺘﺸﻬﺑ","boundary":[0.1899159699678421,0.39239001274108887,0.23025210201740265,0.4042806327342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.39239001274108887},{"x":0.2689075767993927,"y":0.39239001274108887},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4042806327342987},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻬﺷ","boundary":[0.23529411852359772,0.39239001274108887,0.2689075767993927,0.4042806327342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.39239001274108887},{"x":0.32268908619880676,"y":0.39239001274108887},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4042806327342987},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺸﻧاد","boundary":[0.27394959330558777,0.39239001274108887,0.32268908619880676,0.4042806327342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.39239001274108887},{"x":0.364705890417099,"y":0.39239001274108887},{"x":0.364705890417099,"y":0.4042806327342987},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻠﻋ","boundary":[0.32773110270500183,0.39239001274108887,0.364705890417099,0.4042806327342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.39239001274108887},{"x":0.40672269463539124,"y":0.39239001274108887},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4042806327342987},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺌﯿﻫ","boundary":[0.36974790692329407,0.39239001274108887,0.40672269463539124,0.4042806327342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.39239001274108887},{"x":0.4420168101787567,"y":0.39239001274108887},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4042806327342987},{"x":0.413445383310318,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻀﻋ","boundary":[0.413445383310318,0.39239001274108887,0.4420168101787567,0.4042806327342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4173602759838104},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4173602759838104},{"x":0.22689075767993927,"y":0.42925089597702026},{"x":0.1899159699678421,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"١٣٩٩","boundary":[0.1899159699678421,0.4173602759838104,0.22689075767993927,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4173602759838104},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4173602759838104},{"x":0.27899160981178284,"y":0.42925089597702026},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺘﺴﻣز","boundary":[0.23193277418613434,0.4173602759838104,0.27899160981178284,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4420168101787567,"y":0.42925089597702026},{"x":0.1899159699678421,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3675540976524353,0.4470168101787567,0.43625089597702027],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/eTdJfSrIUoZkZFex-sec.webp","jpeg":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/oJleYtoqojNKJzbU.jpg","blurred":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/kbIuyBPpZBqwsvDn.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000310783142803096,0.00029848531848893864,0.9986329355079587,0.9990019709324015]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4137931168079376},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4137931168079376},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4256837069988251},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ","boundary":[0.1899159699678421,0.4137931168079376,0.24705882370471954,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.4137931168079376},{"x":0.289075642824173,"y":0.4137931168079376},{"x":0.289075642824173,"y":0.4256837069988251},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.2521008551120758,0.4137931168079376,0.289075642824173,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4256837069988251},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.29579833149909973,0.4137931168079376,0.3176470696926117,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4256837069988251},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.32436975836753845,0.4137931168079376,0.3512605130672455,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4256837069988251},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"یدﺪﻋ","boundary":[0.35798320174217224,0.4137931168079376,0.3966386616230011,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4256837069988251},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.40168067812919617,0.4137931168079376,0.4268907606601715,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4137931168079376},{"x":0.462184876203537,"y":0.4137931168079376},{"x":0.462184876203537,"y":0.4256837069988251},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.4285714328289032,0.4137931168079376,0.462184876203537,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4256837069988251},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.46722689270973206,0.4137931168079376,0.4773109257221222,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4256837069988251},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"یرﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.48403361439704895,0.4137931168079376,0.5277311205863953,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4256837069988251},{"x":0.534453809261322,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"یزﺎﺳ","boundary":[0.534453809261322,0.4137931168079376,0.5697479248046875,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﯿﭘ","boundary":[0.5697479248046875,0.4137931168079376,0.5983193516731262,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"مﺎﮕﻨﻫ","boundary":[0.6033613681793213,0.4137931168079376,0.6386554837226868,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻔﮔ","boundary":[0.6453781723976135,0.4137931168079376,0.6773109436035156,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"ناﻮﺘﺑ","boundary":[0.6840336322784424,0.4137931168079376,0.7126050591468811,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺋﺮﺟ","boundary":[0.7193277478218079,0.4137931168079376,0.7579832077026367,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7647058963775635,0.4137931168079376,0.7731092572212219,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4137931168079376},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4137931168079376},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯾﺎﺷ","boundary":[0.7798319458961487,0.4137931168079376,0.8084033727645874,0.4256837069988251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4387633800506592},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4387633800506592},{"x":0.2235294133424759,"y":0.45065397024154663},{"x":0.1899159699678421,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.1899159699678421,0.4387633800506592,0.2235294133424759,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4387633800506592},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4387633800506592},{"x":0.2823529541492462,"y":0.45065397024154663},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.23025210201740265,0.4387633800506592,0.2823529541492462,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3327731192111969,"y":0.45065397024154663},{"x":0.2873949706554413,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.2873949706554413,0.4387633800506592,0.3327731192111969,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3630252182483673,"y":0.45065397024154663},{"x":0.33781513571739197,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.33781513571739197,0.4387633800506592,0.3630252182483673,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4151260554790497,"y":0.45065397024154663},{"x":0.36974790692329407,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"،ﻞﺣاﺮﻣ","boundary":[0.36974790692329407,0.4387633800506592,0.4151260554790497,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4319327771663666,"y":0.45065397024154663},{"x":0.42184874415397644,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.42184874415397644,0.4387633800506592,0.4319327771663666,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4387633800506592},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4387633800506592},{"x":0.46554622054100037,"y":0.45065397024154663},{"x":0.43865546584129333,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮑﯾ","boundary":[0.43865546584129333,0.4387633800506592,0.46554622054100037,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4387633800506592},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4387633800506592},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4722689092159271,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4722689092159271,0.4387633800506592,0.48571428656578064,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5109243988990784,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4924369752407074,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"ﻢﮐ","boundary":[0.4924369752407074,0.4387633800506592,0.5109243988990784,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5478991866111755,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5126050710678101,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳد","boundary":[0.5126050710678101,0.4387633800506592,0.5478991866111755,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4387633800506592},{"x":0.610084056854248,"y":0.4387633800506592},{"x":0.610084056854248,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5529412031173706,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.5529412031173706,0.4387633800506592,0.610084056854248,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6218487620353699,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6151260733604431,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6151260733604431,0.4387633800506592,0.6218487620353699,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6705882549285889,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾﺰﯿﻓ","boundary":[0.6285714507102966,0.4387633800506592,0.6705882549285889,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"،یدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.6773109436035156,0.4387633800506592,0.7378151416778564,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7882353067398071,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺿﺎﯾر","boundary":[0.7445378303527832,0.4387633800506592,0.7882353067398071,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.4387633800506592},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4387633800506592},{"x":0.8084033727645874,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7932773232460022,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7932773232460022,0.4387633800506592,0.8084033727645874,0.45065397024154663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2201680690050125,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4756242632865906},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"روﺮﻣ","boundary":[0.1899159699678421,0.46373364329338074,0.2201680690050125,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4756242632865906},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.22689075767993927,0.46373364329338074,0.2369747906923294,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.46373364329338074},{"x":0.27899160981178284,"y":0.46373364329338074},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4756242632865906},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"،ﻞﺼﻓ","boundary":[0.24369747936725616,0.46373364329338074,0.27899160981178284,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.46373364329338074},{"x":0.30588236451148987,"y":0.46373364329338074},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4756242632865906},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.2873949706554413,0.46373364329338074,0.30588236451148987,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.46373364329338074},{"x":0.32773110270500183,"y":0.46373364329338074},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3126050531864166,0.46373364329338074,0.32773110270500183,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3815126121044159,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4756242632865906},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻨﺘﺴﻫ","boundary":[0.33781513571739197,0.46373364329338074,0.3815126121044159,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.46373364329338074},{"x":0.41848739981651306,"y":0.46373364329338074},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4756242632865906},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"رادﺮﺑ","boundary":[0.38823530077934265,0.46373364329338074,0.41848739981651306,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4319327771663666,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4319327771663666,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4252100884914398,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"b","boundary":[0.4252100884914398,0.46373364329338074,0.4319327771663666,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4453781545162201,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4756242632865906},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.43865546584129333,0.46373364329338074,0.4453781545162201,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4638655483722687,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4638655483722687,"y":0.47681331634521484},{"x":0.45378151535987854,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"x","boundary":[0.45378151535987854,0.46373364329338074,0.4638655483722687,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4773109257221222,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4756242632865906},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.47058823704719543,0.46373364329338074,0.4773109257221222,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4756242632865906},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.48403361439704895,0.46373364329338074,0.5327731370925903,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.5394958257675171,0.46373364329338074,0.5647059082984924,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5848739743232727,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"A","boundary":[0.5714285969734192,0.46373364329338074,0.5848739743232727,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.5932773351669312,0.46373364329338074,0.6084033846855164,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"،دﻮﺷ","boundary":[0.6168067455291748,0.46373364329338074,0.6470588445663452,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.6487395167350769,0.46373364329338074,0.6672269105911255,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46373364329338074},{"x":0.702521026134491,"y":0.46373364329338074},{"x":0.702521026134491,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻫﺎﻇ","boundary":[0.6739495992660522,0.46373364329338074,0.702521026134491,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"Ax","boundary":[0.7109243869781494,0.46373364329338074,0.7361344695091248,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7579832077026367,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"=","boundary":[0.7445378303527832,0.46373364329338074,0.7579832077026367,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7731092572212219,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7731092572212219,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7663865685462952,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"b","boundary":[0.7663865685462952,0.46373364329338074,0.7731092572212219,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.46373364329338074},{"x":0.8084033727645874,"y":0.46373364329338074},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻧﺎﻣ","boundary":[0.7798319458961487,0.46373364329338074,0.8084033727645874,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5017836093902588},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.1899159699678421,0.48989298939704895,0.21680672466754913,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.48989298939704895},{"x":0.26050421595573425,"y":0.48989298939704895},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5017836093902588},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.21680672466754913,0.48989298939704895,0.26050421595573425,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.48989298939704895},{"x":0.29243698716163635,"y":0.48989298939704895},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.2689075767993927,0.48989298939704895,0.29243698716163635,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.48989298939704895},{"x":0.32773110270500183,"y":0.48989298939704895},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.2991596758365631,0.48989298939704895,0.32773110270500183,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3613445460796356,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﺧا","boundary":[0.3361344635486603,0.48989298939704895,0.3613445460796356,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3966386616230011,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5017836093902588},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.36974790692329407,0.48989298939704895,0.3966386616230011,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.48989298939704895},{"x":0.42016807198524475,"y":0.48989298939704895},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻫد","boundary":[0.3966386616230011,0.48989298939704895,0.42016807198524475,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.48989298939704895},{"x":0.4420168101787567,"y":0.48989298939704895},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4285714328289032,0.48989298939704895,0.4420168101787567,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.48989298939704895},{"x":0.46722689270973206,"y":0.48989298939704895},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5017836093902588},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.45042017102241516,0.48989298939704895,0.46722689270973206,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5226891040802002,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯾزادﺮﭘ","boundary":[0.4756302535533905,0.48989298939704895,0.5226891040802002,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5428571701049805,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.5243697762489319,0.48989298939704895,0.5428571701049805,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻬﻣ","boundary":[0.5495798587799072,0.48989298939704895,0.5848739743232727,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.48989298939704895,0.6000000238418579,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6336134672164917,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"ارﺎﮐ","boundary":[0.6084033846855164,0.48989298939704895,0.6336134672164917,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫﺪﻨﯾاﺮﻓ","boundary":[0.6420168280601501,0.48989298939704895,0.7042016983032227,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.48989298939704895,0.7193277478218079,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7394958138465881,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.7277311086654663,0.48989298939704895,0.7394958138465881,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7731092572212219,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7411764860153198,0.48989298939704895,0.7731092572212219,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.48989298939704895},{"x":0.8084033727645874,"y":0.48989298939704895},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﮐ","boundary":[0.7815126180648804,0.48989298939704895,0.8084033727645874,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5148632526397705},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5148632526397705},{"x":0.21344538033008575,"y":0.526753842830658},{"x":0.1899159699678421,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.1899159699678421,0.5148632526397705,0.21344538033008575,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5148632526397705},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5148632526397705},{"x":0.24537815153598785,"y":0.526753842830658},{"x":0.2201680690050125,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.2201680690050125,0.5148632526397705,0.24537815153598785,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5148632526397705},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5148632526397705},{"x":0.2806722819805145,"y":0.526753842830658},{"x":0.24705882370471954,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.24705882370471954,0.5148632526397705,0.2806722819805145,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5148632526397705},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5148632526397705},{"x":0.29411765933036804,"y":0.526753842830658},{"x":0.2873949706554413,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2873949706554413,0.5148632526397705,0.29411765933036804,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3344537913799286,"y":0.526753842830658},{"x":0.3008403480052948,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.3008403480052948,0.5148632526397705,0.3344537913799286,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3932773172855377,"y":0.526753842830658},{"x":0.34117648005485535,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.34117648005485535,0.5148632526397705,0.3932773172855377,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4268907606601715,"y":0.526753842830658},{"x":0.40168067812919617,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.40168067812919617,0.5148632526397705,0.4268907606601715,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4722689092159271,"y":0.526753842830658},{"x":0.4268907606601715,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.4268907606601715,0.5148632526397705,0.4722689092159271,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5148632526397705},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5148632526397705},{"x":0.48571428656578064,"y":0.526753842830658},{"x":0.4789915978908539,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.4789915978908539,0.5148632526397705,0.48571428656578064,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5193277597427368,"y":0.526753842830658},{"x":0.4924369752407074,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯿﻟوا","boundary":[0.4924369752407074,0.5148632526397705,0.5193277597427368,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5697479248046875,"y":0.526753842830658},{"x":0.5260504484176636,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻨﺷآ","boundary":[0.5260504484176636,0.5148632526397705,0.5697479248046875,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5148632526397705},{"x":0.605042040348053,"y":0.5148632526397705},{"x":0.605042040348053,"y":0.526753842830658},{"x":0.5764706134796143,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.5764706134796143,0.5148632526397705,0.605042040348053,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6369748115539551,"y":0.526753842830658},{"x":0.6151260733604431,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧا","boundary":[0.6151260733604431,0.5148632526397705,0.6369748115539551,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6638655662536621,"y":0.526753842830658},{"x":0.6386554837226868,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.6386554837226868,0.5148632526397705,0.6638655662536621,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7092437148094177,"y":0.526753842830658},{"x":0.6705882549285889,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.6705882549285889,0.5148632526397705,0.7092437148094177,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7495798468589783,"y":0.526753842830658},{"x":0.7159664034843445,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.7159664034843445,0.5148632526397705,0.7495798468589783,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5148632526397705},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5148632526397705},{"x":0.8084033727645874,"y":0.526753842830658},{"x":0.756302535533905,"y":0.526753842830658}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.756302535533905,0.5148632526397705,0.8084033727645874,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5398335456848145},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5398335456848145},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5517241358757019},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.1899159699678421,0.5398335456848145,0.21680672466754913,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5517241358757019},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.21680672466754913,0.5398335456848145,0.2504201829433441,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5398335456848145},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5398335456848145},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5517241358757019},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺧﺮﺑ","boundary":[0.25882354378700256,0.5398335456848145,0.29243698716163635,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5398335456848145},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5398335456848145},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5517241358757019},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"اﺪﺘﺑا","boundary":[0.3008403480052948,0.5398335456848145,0.32436975836753845,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5517241358757019},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.3327731192111969,0.5398335456848145,0.3630252182483673,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5398335456848145},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5398335456848145},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5517241358757019},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.36974790692329407,0.5398335456848145,0.38991597294807434,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5517241358757019},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3983193337917328,0.5398335456848145,0.4117647111415863,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":".ﺪﯿﻨﮐ","boundary":[0.4252100884914398,0.5398335456848145,0.4588235318660736,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5517241358757019},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.46722689270973206,0.5398335456848145,0.5042017102241516,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5126050710678101,0.5398335456848145,0.5226891040802002,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"[١]","boundary":[0.5310924649238586,0.5398335456848145,0.5512605309486389,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺟﺮﻣ","boundary":[0.5596638917922974,0.5398335456848145,0.5932773351669312,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6016806960105896,0.5398335456848145,0.6084033846855164,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.5398335456848145,0.6235294342041016,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5517241358757019},{"x":0.63193279504776,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.63193279504776,0.5398335456848145,0.6386554837226868,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6470588445663452,0.5398335456848145,0.6722689270973206,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.6739495992660522,0.5398335456848145,0.7042016983032227,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻧاﻮﺗ","boundary":[0.7126050591468811,0.5398335456848145,0.7462185025215149,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.7478991746902466,0.5398335456848145,0.7663865685462952,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"،ﺎﻫ","boundary":[0.7731092572212219,0.5398335456848145,0.7899159789085388,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5398335456848145},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5398335456848145},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.7915966510772705,0.5398335456848145,0.8084033727645874,0.5517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5648037791252136},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5648037791252136},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5778834819793701},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":1,"str":"،MINRES","boundary":[0.1899159699678421,0.5648037791252136,0.27394959330558777,0.5778834819793701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5648037791252136},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5648037791252136},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5778834819793701},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":1,"str":"،LSQR","boundary":[0.2823529541492462,0.5648037791252136,0.33949580788612366,0.5778834819793701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5648037791252136},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5648037791252136},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5778834819793701},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":1,"str":"،GMRES(m)","boundary":[0.3478991687297821,0.5648037791252136,0.4571428596973419,0.5778834819793701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5648037791252136},{"x":0.529411792755127,"y":0.5648037791252136},{"x":0.529411792755127,"y":0.5778834819793701},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":1,"str":"،CGNR","boundary":[0.46554622054100037,0.5648037791252136,0.529411792755127,0.5778834819793701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":1,"str":"،CGNE","boundary":[0.5378151535987854,0.5648037791252136,0.6000000238418579,0.5778834819793701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"نﻮﭽﻤﻫ","boundary":[0.6084033846855164,0.5648037791252136,0.6554622054100037,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻠﯾﺮﮐ","boundary":[0.6638655662536621,0.5648037791252136,0.7092437148094177,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻀﻓﺮﯾز","boundary":[0.7176470756530762,0.5648037791252136,0.7764706015586853,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5648037791252136},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5648037791252136},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﻣ","boundary":[0.7848739624023438,0.5648037791252136,0.8084033727645874,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5909631252288818},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5909631252288818},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6028537750244141},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.1899159699678421,0.5909631252288818,0.22521008551120758,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5909631252288818},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5909631252288818},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6028537750244141},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.23025210201740265,0.5909631252288818,0.2554621994495392,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6028537750244141},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.26218488812446594,0.5909631252288818,0.3008403480052948,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6028537750244141},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"نرﺎﻘﺘﻣﺎﻧ","boundary":[0.30588236451148987,0.5909631252288818,0.3529411852359772,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5909631252288818},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6028537750244141},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.35798320174217224,0.5909631252288818,0.3831932842731476,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.3848739564418793,0.5909631252288818,0.4285714328289032,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6028537750244141},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.43361344933509827,0.5909631252288818,0.4571428596973419,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5909631252288818},{"x":0.489075630903244,"y":0.5909631252288818},{"x":0.489075630903244,"y":0.6028537750244141},{"x":0.462184876203537,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.462184876203537,0.5909631252288818,0.489075630903244,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6028537750244141},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"BiCGSTAB","boundary":[0.4941176474094391,0.5897740721702576,0.5932773351669312,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.5909631252288818,0.6067227125167847,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"CGS","boundary":[0.6117647290229797,0.5897740721702576,0.6521008610725403,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"،BiCG","boundary":[0.6571428775787354,0.5897740721702576,0.7092437148094177,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5897740721702576},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5897740721702576},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"،SYMMLQ","boundary":[0.7159664034843445,0.5897740721702576,0.8084033727645874,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6159334182739258},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6159334182739258},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6278240084648132},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"،ﻞﺼﻓ","boundary":[0.1899159699678421,0.6159334182739258,0.22689075767993927,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6278240084648132},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.23361344635486603,0.6159334182739258,0.2521008551120758,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6159334182739258},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6159334182739258},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6278240084648132},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻬﺘﻧا","boundary":[0.26218488812446594,0.6159334182739258,0.3008403480052948,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6159334182739258},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6159334182739258},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6278240084648132},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.31092438101768494,0.6159334182739258,0.3445378243923187,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6159334182739258},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6159334182739258},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6278240084648132},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.3529411852359772,0.6159334182739258,0.3680672347545624,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6159334182739258},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6159334182739258},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6278240084648132},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.37478992342948914,0.6159334182739258,0.38991597294807434,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6159334182739258},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6159334182739258},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6278240084648132},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧا","boundary":[0.40336135029792786,0.6159334182739258,0.42352941632270813,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6159334182739258},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6159334182739258},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6278240084648132},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.4268907606601715,0.6159334182739258,0.45210084319114685,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6159334182739258},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6159334182739258},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6278240084648132},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﺑ","boundary":[0.4588235318660736,0.6159334182739258,0.48067227005958557,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6278240084648132},{"x":0.489075630903244,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"ﻂﻠﺘﺨﻣ","boundary":[0.489075630903244,0.6159334182739258,0.5310924649238586,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5378151535987854,0.6159334182739258,0.5647059082984924,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.5647059082984924,0.6159334182739258,0.6084033846855164,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.6168067455291748,0.6159334182739258,0.6436975002288818,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"زﺎﺳاﺪﺟ","boundary":[0.6521008610725403,0.6159334182739258,0.6991596817970276,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6278240084648132},{"x":0.707563042640686,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.707563042640686,0.6159334182739258,0.7327731251716614,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7344537973403931,0.6159334182739258,0.7680672407150269,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6159334182739258},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6159334182739258},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"ﺲﭙﺳ","boundary":[0.7747899293899536,0.6159334182739258,0.8084033727645874,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6527943015098572},{"x":0.507563054561615,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧا","boundary":[0.507563054561615,0.6409037113189697,0.5277311205863953,0.6527943015098572]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6527943015098572},{"x":0.529411792755127,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.529411792755127,0.6409037113189697,0.5546218752861023,0.6527943015098572]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6527943015098572},{"x":0.561344563961029,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳرﺮﺑ","boundary":[0.561344563961029,0.6409037113189697,0.6033613681793213,0.6527943015098572]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6527943015098572},{"x":0.610084056854248,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":1,"str":"یزﺎﺳ","boundary":[0.610084056854248,0.6409037113189697,0.6453781723976135,0.6527943015098572]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻈﻨﻣ","boundary":[0.6470588445663452,0.6409037113189697,0.6773109436035156,0.6527943015098572]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6823529601097107,0.6409037113189697,0.6890756487846375,0.6527943015098572]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﯾز","boundary":[0.6957983374595642,0.6409037113189697,0.7260504364967346,0.6527943015098572]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻄﻘﻧ","boundary":[0.7310924530029297,0.6409037113189697,0.7579832077026367,0.6527943015098572]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.7647058963775635,0.6409037113189697,0.8084033727645874,0.6527943015098572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4137931168079376},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4137931168079376},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6527943015098572},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4067931168079376,0.8134033727645874,0.6597943015098572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7122473120689392},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"نرﺎﻘﺘﻣﺎﻧتﻻدﺎﻌﻣهﺎﮕﺘﺳدیاﺮﺑ","boundary":[0.1899159699678421,0.6944113969802856,0.4739495813846588,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7122473120689392},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻠﯾﺮﮐ","boundary":[0.48067227005958557,0.6944113969802856,0.5478991866111755,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻀﻓﺮﯾزیﺎﻫ","boundary":[0.5546218752861023,0.6944113969802856,0.6907563209533691,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6924369931221008,0.6944113969802856,0.7428571581840515,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6944113969802856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6944113969802856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"١.١","boundary":[0.7731092572212219,0.6944113969802856,0.8084033727645874,0.7122473120689392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6944113969802856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6944113969802856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7122473120689392},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6874113969802856,0.8134033727645874,0.7192473120689392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7419738173484802},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7419738173484802},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7538644671440125},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.1899159699678421,0.7419738173484802,0.2235294133424759,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7419738173484802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7419738173484802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7538644671440125},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.7419738173484802,0.2386554628610611,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.740784764289856},{"x":0.2991596758365631,"y":0.740784764289856},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7538644671440125},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"(١CG)","boundary":[0.24537815153598785,0.740784764289856,0.2991596758365631,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7538644671440125},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"جودﺰﻣ","boundary":[0.30756303668022156,0.7419738173484802,0.3495798408985138,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7419738173484802},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7419738173484802},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7538644671440125},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾداﺮﮔ","boundary":[0.35630252957344055,0.7419738173484802,0.40504202246665955,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7538644671440125},{"x":0.413445383310318,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.413445383310318,0.7419738173484802,0.4470588266849518,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7538644671440125},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"،ﻒﻠﯾﺮﮐ","boundary":[0.45378151535987854,0.7419738173484802,0.5058823823928833,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻀﻓﺮﯾز","boundary":[0.5126050710678101,0.7419738173484802,0.5714285969734192,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻟﺎﻤﺟا","boundary":[0.5798319578170776,0.7419738173484802,0.6218487620353699,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.6302521228790283,0.7419738173484802,0.6689075827598572,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6756302714347839,0.7419738173484802,0.6857143044471741,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"اﺪﺘﺑا","boundary":[0.6941176652908325,0.7419738173484802,0.7176470756530762,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.7260504364967346,0.7419738173484802,0.7596638798713684,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.7663865685462952,0.7419738173484802,0.7865546345710754,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7419738173484802},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7419738173484802},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7932773232460022,0.7419738173484802,0.8084033727645874,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7669441103935242},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7669441103935242},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7788347005844116},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.1899159699678421,0.7669441103935242,0.19663865864276886,0.7788347005844116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.7669441103935242},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7669441103935242},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7788347005844116},{"x":0.206722691655159,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.206722691655159,0.7669441103935242,0.2369747906923294,0.7788347005844116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7669441103935242},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7669441103935242},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7788347005844116},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.24537815153598785,0.7669441103935242,0.2537815272808075,0.7788347005844116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7669441103935242},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7669441103935242},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7788347005844116},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗ","boundary":[0.26218488812446594,0.7669441103935242,0.27394959330558777,0.7788347005844116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7669441103935242},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7669441103935242},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7788347005844116},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣﺎﮐ","boundary":[0.27563026547431946,0.7669441103935242,0.30756303668022156,0.7788347005844116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7669441103935242},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7669441103935242},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7788347005844116},{"x":0.31596639752388,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺤﯿﺿﻮﺗ","boundary":[0.31596639752388,0.7669441103935242,0.3798319399356842,0.7788347005844116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7669441103935242},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7669441103935242},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7788347005844116},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.38823530077934265,0.7669441103935242,0.41680672764778137,0.7788347005844116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7669441103935242},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7669441103935242},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7788347005844116},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺧادﺮﭘ","boundary":[0.4302521049976349,0.7669441103935242,0.48739495873451233,0.7788347005844116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7788347005844116},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻫاﻮﺧ","boundary":[0.4957983195781708,0.7669441103935242,0.5411764979362488,0.7788347005844116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":"(٢GMRES)","boundary":[0.5495798587799072,0.7657550573348999,0.6436975002288818,0.7788347005844116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7788347005844116},{"x":0.653781533241272,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺎﯾ","boundary":[0.653781533241272,0.7669441103935242,0.6789916157722473,0.7788347005844116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7788347005844116},{"x":0.680672287940979,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻤﻌﺗ","boundary":[0.680672287940979,0.7669441103935242,0.7142857313156128,0.7788347005844116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":"ۀﺪﻧﺎﻣ","boundary":[0.7226890921592712,0.7669441103935242,0.7529411911964417,0.7788347005844116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7669441103935242},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7669441103935242},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ","boundary":[0.7613445520401001,0.7669441103935242,0.8084033727645874,0.7788347005844116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.740784764289856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.740784764289856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7788347005844116},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.733784764289856,0.8134033727645874,0.7858347005844116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8145065307617188},{"x":0.19327731430530548,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.19327731430530548,0.8038049936294556,0.2050420194864273,0.8145065307617188]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2840336263179779,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2840336263179779,"y":0.8145065307617188},{"x":0.21008403599262238,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":1,"str":"Conjugate","boundary":[0.21008403599262238,0.8038049936294556,0.2840336263179779,0.8145065307617188]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.8038049936294556},{"x":0.35462185740470886,"y":0.8038049936294556},{"x":0.35462185740470886,"y":0.8145065307617188},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":1,"str":"Gradient","boundary":[0.29075631499290466,0.8038049936294556,0.35462185740470886,0.8145065307617188]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8145065307617188},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":1,"str":"(CG)","boundary":[0.3613445460796356,0.8038049936294556,0.3983193337917328,0.8145065307617188]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8145065307617188},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":1,"str":"method","boundary":[0.40504202246665955,0.8038049936294556,0.4605042040348053,0.8145065307617188]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.8216409087181091},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8216409087181091},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8323424458503723},{"x":0.19327731430530548,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.19327731430530548,0.8216409087181091,0.2050420194864273,0.8323424458503723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.8216409087181091},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8216409087181091},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8323424458503723},{"x":0.21008403599262238,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":1,"str":"Generalized","boundary":[0.21008403599262238,0.8216409087181091,0.29579833149909973,0.8323424458503723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.8216409087181091},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8216409087181091},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8323424458503723},{"x":0.3025210201740265,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":1,"str":"Minimum","boundary":[0.3025210201740265,0.8216409087181091,0.36974790692329407,0.8323424458503723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.8216409087181091},{"x":0.440336138010025,"y":0.8216409087181091},{"x":0.440336138010025,"y":0.8323424458503723},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":1,"str":"Residual","boundary":[0.3781512677669525,0.8216409087181091,0.440336138010025,0.8323424458503723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8323424458503723},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":1,"str":"(GMRES)","boundary":[0.4470588266849518,0.8216409087181091,0.5193277597427368,0.8323424458503723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8323424458503723},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":1,"str":"method","boundary":[0.5260504484176636,0.8216409087181091,0.5815126299858093,0.8323424458503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8323424458503723},{"x":0.19327731430530548,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.7968049936294556,0.5865126299858093,0.8393424458503723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5142857432365417,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35315102338790894},{"x":0.43529412150382996,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.43529412150382996,0.32580262422561646,0.5142857432365417,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6369748115539551,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6369748115539551,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.5243697762489319,0.32580262422561646,0.6369748115539551,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7092437148094177,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6470588445663452,0.32580262422561646,0.7092437148094177,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.32580262422561646},{"x":0.8084033727645874,"y":0.32580262422561646},{"x":0.8084033727645874,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.7109243869781494,0.32580262422561646,0.8084033727645874,0.35315102338790894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.32580262422561646},{"x":0.8084033727645874,"y":0.32580262422561646},{"x":0.8084033727645874,"y":0.35315102338790894},{"x":0.43529412150382996,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.43029412150382995,0.31880262422561645,0.8134033727645874,0.36015102338790894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7126050591468811,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7126050591468811,0.2580261528491974,0.7310924530029297,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2580261528491974},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2580261528491974},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7411764860153198,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7411764860153198,0.2580261528491974,0.8084033727645874,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2580261528491974},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2580261528491974},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7126050591468811,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.2510261528491974,0.8134033727645874,0.2923745520114899],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/LeotWdLbzbKZBEHl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/CGYKGvhorOCYEWTO.jpg","blurred":"/storage/books/018ed5f48e348def/pages/oTRckwfWMYwervEV.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000310783142803096,0.00014578787509382976,0.9986216368715303,0.9990104541404353]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.40665873885154724},{"x":0.2201680690050125,"y":0.40665873885154724},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4185493588447571},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮑﻨﯾا","boundary":[0.1899159699678421,0.40665873885154724,0.2201680690050125,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.40665873885154724},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40665873885154724},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4185493588447571},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.22857142984867096,0.40665873885154724,0.23529411852359772,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.40665873885154724},{"x":0.26050421595573425,"y":0.40665873885154724},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4185493588447571},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.24369747936725616,0.40665873885154724,0.26050421595573425,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.40665873885154724},{"x":0.2974790036678314,"y":0.40665873885154724},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4185493588447571},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.2689075767993927,0.40665873885154724,0.2974790036678314,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.40665873885154724},{"x":0.32436975836753845,"y":0.40665873885154724},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4185493588447571},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.30588236451148987,0.40665873885154724,0.32436975836753845,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.40665873885154724},{"x":0.3478991687297821,"y":0.40665873885154724},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4185493588447571},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3327731192111969,0.40665873885154724,0.3478991687297821,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.405469685792923},{"x":0.3798319399356842,"y":0.405469685792923},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4185493588447571},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"Ax","boundary":[0.35462185740470886,0.405469685792923,0.3798319399356842,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.405469685792923},{"x":0.40336135029792786,"y":0.405469685792923},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4185493588447571},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"=","boundary":[0.38991597294807434,0.405469685792923,0.40336135029792786,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.405469685792923},{"x":0.42016807198524475,"y":0.405469685792923},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4185493588447571},{"x":0.413445383310318,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"b","boundary":[0.413445383310318,0.405469685792923,0.42016807198524475,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.40665873885154724},{"x":0.462184876203537,"y":0.40665873885154724},{"x":0.462184876203537,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.4285714328289032,0.40665873885154724,0.462184876203537,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5226891040802002,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4185493588447571},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.47058823704719543,0.40665873885154724,0.5226891040802002,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.5310924649238586,0.40665873885154724,0.5747899413108826,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.40665873885154724},{"x":0.605042040348053,"y":0.40665873885154724},{"x":0.605042040348053,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.5815126299858093,0.40665873885154724,0.605042040348053,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6268907785415649,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6117647290229797,0.40665873885154724,0.6268907785415649,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.40665873885154724},{"x":0.680672287940979,"y":0.40665873885154724},{"x":0.680672287940979,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻠﯾﺮﮐ","boundary":[0.6352941393852234,0.40665873885154724,0.680672287940979,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫﺎﻀﻓﺮﯾز","boundary":[0.6890756487846375,0.40665873885154724,0.7596638798713684,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.40665873885154724},{"x":0.8084033727645874,"y":0.40665873885154724},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯿﻤﻫا","boundary":[0.7680672407150269,0.40665873885154724,0.8084033727645874,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4316290020942688},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4316290020942688},{"x":0.40336135029792786,"y":0.44351962208747864},{"x":0.37142857909202576,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﻧآ","boundary":[0.37142857909202576,0.4316290020942688,0.40336135029792786,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4420168101787567,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4100840389728546,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"،ﺪﺷﺎﺑ","boundary":[0.4100840389728546,0.4316290020942688,0.4420168101787567,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4907563030719757,"y":0.44351962208747864},{"x":0.44873949885368347,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"دﺮﻔﻨﻣﺎﻧ","boundary":[0.44873949885368347,0.4316290020942688,0.4907563030719757,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5092437267303467,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5092437267303467,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4957983195781708,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"A","boundary":[0.4957983195781708,0.43043994903564453,0.5092437267303467,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5361344814300537,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﺮﮔا","boundary":[0.5159664154052734,0.4316290020942688,0.5361344814300537,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5697479248046875,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5462185144424438,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":":داد","boundary":[0.5462185144424438,0.4316290020942688,0.5697479248046875,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺸﻧ","boundary":[0.5764706134796143,0.4316290020942688,0.6033613681793213,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44351962208747864},{"x":0.610084056854248,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ناﻮﺗ","boundary":[0.610084056854248,0.4316290020942688,0.6369748115539551,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6554622054100037,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.6369748115539551,0.4316290020942688,0.6554622054100037,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6756302714347839,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6621848940849304,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻣا","boundary":[0.6621848940849304,0.4316290020942688,0.6756302714347839,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7008403539657593,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7008403539657593,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6823529601097107,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"،K","boundary":[0.6823529601097107,0.43043994903564453,0.7008403539657593,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4458977282047272},{"x":0.702521026134491,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":1,"str":"n","boundary":[0.702521026134491,0.4375743269920349,0.7092437148094177,0.4458977282047272]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7126050591468811,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"(b,","boundary":[0.7126050591468811,0.43043994903564453,0.7310924530029297,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7579832077026367,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7579832077026367,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"A)","boundary":[0.7378151416778564,0.43043994903564453,0.7579832077026367,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.43043994903564453},{"x":0.778151273727417,"y":0.43043994903564453},{"x":0.778151273727417,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7647058963775635,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"=","boundary":[0.7647058963775635,0.43043994903564453,0.778151273727417,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.43043994903564453},{"x":0.8067227005958557,"y":0.43043994903564453},{"x":0.8067227005958557,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7865546345710754,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"Rn","boundary":[0.7865546345710754,0.43043994903564453,0.8067227005958557,0.44351962208747864]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.405469685792923},{"x":0.8084033727645874,"y":0.405469685792923},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4458977282047272},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.39846968579292297,0.8134033727645874,0.4528977282047272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.68727707862854},{"x":0.20336134731769562,"y":0.68727707862854},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7003567218780518},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":"A","boundary":[0.1899159699678421,0.68727707862854,0.20336134731769562,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.68727707862854},{"x":0.26050421595573425,"y":0.68727707862854},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6991676688194275},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.21176470816135406,0.68727707862854,0.26050421595573425,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.68727707862854},{"x":0.30588236451148987,"y":0.68727707862854},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6991676688194275},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"نوراو","boundary":[0.2689075767993927,0.68727707862854,0.30588236451148987,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.68727707862854},{"x":0.3512605130672455,"y":0.68727707862854},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6991676688194275},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"،ﺮﮕﯾد","boundary":[0.3142857253551483,0.68727707862854,0.3512605130672455,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.68727707862854},{"x":0.4000000059604645,"y":0.68727707862854},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6991676688194275},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ترﺎﺒﻋ","boundary":[0.35798320174217224,0.68727707862854,0.4000000059604645,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.68727707862854},{"x":0.4100840389728546,"y":0.68727707862854},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6991676688194275},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.40168067812919617,0.68727707862854,0.4100840389728546,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.68727707862854},{"x":0.45546218752861023,"y":0.68727707862854},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺷ","boundary":[0.4252100884914398,0.68727707862854,0.45546218752861023,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.68727707862854},{"x":0.4756302535533905,"y":0.68727707862854},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.4571428596973419,0.68727707862854,0.4756302535533905,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.68727707862854},{"x":0.5176470875740051,"y":0.68727707862854},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6991676688194275},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺮﮔ","boundary":[0.48403361439704895,0.68727707862854,0.5176470875740051,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.68727707862854},{"x":0.5462185144424438,"y":0.68727707862854},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻈﻧ","boundary":[0.5260504484176636,0.68727707862854,0.5462185144424438,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.68727707862854},{"x":0.5697479248046875,"y":0.68727707862854},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5546218752861023,0.68727707862854,0.5697479248046875,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.68727707862854},{"x":0.6201680898666382,"y":0.68727707862854},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6991676688194275},{"x":0.578151285648346,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺳﺎﻨﻣ","boundary":[0.578151285648346,0.68727707862854,0.6201680898666382,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.68727707862854},{"x":0.6436975002288818,"y":0.68727707862854},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.6285714507102966,0.68727707862854,0.6436975002288818,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.68727707862854},{"x":0.702521026134491,"y":0.68727707862854},{"x":0.702521026134491,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.6453781723976135,0.68727707862854,0.702521026134491,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.68727707862854},{"x":0.7193277478218079,"y":0.68727707862854},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":"p","boundary":[0.7109243869781494,0.68727707862854,0.7193277478218079,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.68727707862854},{"x":0.7445378303527832,"y":0.68727707862854},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.7277311086654663,0.68727707862854,0.7445378303527832,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.68727707862854},{"x":0.778151273727417,"y":0.68727707862854},{"x":0.778151273727417,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺷ","boundary":[0.7529411911964417,0.68727707862854,0.778151273727417,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.68727707862854},{"x":0.8084033727645874,"y":0.68727707862854},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﺑ","boundary":[0.7865546345710754,0.68727707862854,0.8084033727645874,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7134363651275635},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7134363651275635},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7253270149230957},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.1899159699678421,0.7134363651275635,0.2050420194864273,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7134363651275635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7134363651275635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7253270149230957},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.21176470816135406,0.7134363651275635,0.2218487411737442,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7253270149230957},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯾز","boundary":[0.22857142984867096,0.7134363651275635,0.24873949587345123,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7134363651275635},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7134363651275635},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7253270149230957},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.2554621994495392,0.7134363651275635,0.3042016923427582,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.7134363651275635},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7134363651275635},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7253270149230957},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.31092438101768494,0.7134363651275635,0.32605043053627014,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7134363651275635},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7134363651275635},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7253270149230957},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺜﻣ","boundary":[0.3327731192111969,0.7134363651275635,0.35798320174217224,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7134363651275635},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7134363651275635},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7253270149230957},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"رﻮﻃ","boundary":[0.3630252182483673,0.7134363651275635,0.38823530077934265,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7253270149230957},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.38991597294807434,0.7134363651275635,0.4000000059604645,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7134363651275635},{"x":0.440336138010025,"y":0.7134363651275635},{"x":0.440336138010025,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺷ","boundary":[0.4084033668041229,0.7134363651275635,0.440336138010025,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7134363651275635},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7134363651275635},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﺑ","boundary":[0.4470588266849518,0.7134363651275635,0.46890756487846375,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7134363651275635},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7134363651275635},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺑﺎﻗ","boundary":[0.4756302535533905,0.7134363651275635,0.49915966391563416,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"A","boundary":[0.5058823823928833,0.7122473120689392,0.5193277597427368,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺴﺣﺮﺑ","boundary":[0.5260504484176636,0.7134363651275635,0.5764706134796143,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7253270149230957},{"x":0.583193302154541,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.583193302154541,0.7134363651275635,0.5983193516731262,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟﺪﻨﭼ","boundary":[0.6000000238418579,0.7134363651275635,0.6571428775787354,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.6638655662536621,0.7134363651275635,0.6890756487846375,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ترﻮﺻ","boundary":[0.6957983374595642,0.7134363651275635,0.7411764860153198,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7428571581840515,0.7134363651275635,0.7529411911964417,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧاﻮﺗ","boundary":[0.7596638798713684,0.7134363651275635,0.7899159789085388,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.7134363651275635},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7134363651275635},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.7899159789085388,0.7134363651275635,0.8084033727645874,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":":ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ","boundary":[0.7344537973403931,0.7384066581726074,0.7815126180648804,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7384066581726074},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7384066581726074},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻈﻧ","boundary":[0.7882353067398071,0.7384066581726074,0.8084033727645874,0.7502972483634949]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.68727707862854},{"x":0.8084033727645874,"y":0.68727707862854},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7502972483634949},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.68027707862854,0.8134033727645874,0.7572972483634949],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5136741995811462},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺷ","boundary":[0.19327731430530548,0.5017836093902588,0.2201680690050125,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5136741995811462},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.2201680690050125,0.5017836093902588,0.2386554628610611,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5017836093902588},{"x":0.267226904630661,"y":0.5017836093902588},{"x":0.267226904630661,"y":0.5136741995811462},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﺑ","boundary":[0.24537815153598785,0.5017836093902588,0.267226904630661,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5017836093902588},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5017836093902588},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5136741995811462},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯾز","boundary":[0.27394959330558777,0.5017836093902588,0.29411765933036804,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"ترﻮﺻ","boundary":[0.3008403480052948,0.5017836093902588,0.3462184965610504,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5017836093902588},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5017836093902588},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.3462184965610504,0.5017836093902588,0.35630252957344055,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5017836093902588},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5017836093902588},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺘﻠﯿﻤﻫ-ﯽﻠﯿﮐ","boundary":[0.3630252182483673,0.5017836093902588,0.44873949885368347,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5017836093902588},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5017836093902588},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5136741995811462},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"ﮥﯿﻀﻗ","boundary":[0.45546218752861023,0.5017836093902588,0.48403361439704895,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.4907563030719757,0.5017836093902588,0.5008403658866882,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5136741995811462},{"x":0.507563054561615,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺟﻮﺗ","boundary":[0.507563054561615,0.5017836093902588,0.5394958257675171,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5445378422737122,0.5017836093902588,0.5512605309486389,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5017836093902588},{"x":0.610084056854248,"y":0.5017836093902588},{"x":0.610084056854248,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"،ﻒﻠﯾﺮﮐ","boundary":[0.5579832196235657,0.5017836093902588,0.610084056854248,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫﺎﻀﻓﺮﯾز","boundary":[0.6168067455291748,0.5017836093902588,0.6873949766159058,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"یﺪﯿﻠﮐ","boundary":[0.6941176652908325,0.5017836093902588,0.7361344695091248,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮔﮋﯾو","boundary":[0.7428571581840515,0.5017836093902588,0.7831932902336121,0.5136741995811462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5017836093902588},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5017836093902588},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.7899159789085388,0.5017836093902588,0.8084033727645874,0.5136741995811462]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5017836093902588},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5017836093902588},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5136741995811462},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.4947836093902588,0.8134033727645874,0.5206741995811462],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5814506411552429},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5814506411552429},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"⇒","boundary":[0.2050420194864273,0.5814506411552429,0.2235294133424759,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5814506411552429},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5814506411552429},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5945303440093994},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"x","boundary":[0.23193277418613434,0.5814506411552429,0.24201680719852448,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5814506411552429},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5814506411552429},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5945303440093994},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"=","boundary":[0.24873949587345123,0.5814506411552429,0.26218488812446594,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5802615880966187},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5802615880966187},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"A-۱b","boundary":[0.2689075767993927,0.5802615880966187,0.31092438101768494,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5814506411552429},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5814506411552429},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"=","boundary":[0.3176470696926117,0.5814506411552429,0.3310924470424652,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5814506411552429},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5814506411552429},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5945303440093994},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"−","boundary":[0.33781513571739197,0.5814506411552429,0.3512605130672455,0.5945303440093994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5802615880966187},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5802615880966187},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.5732615880966186,0.3562605130672455,0.6015303440093994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.22948870062828064},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22948870062828064},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2201680690050125,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":1,"str":"K","boundary":[0.2201680690050125,0.22948870062828064,0.23361344635486603,0.24256837368011475]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.23662306368350983},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23662306368350983},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24494649469852448},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"۰","boundary":[0.23529411852359772,0.23662306368350983,0.2386554628610611,0.24494649469852448]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.22948870062828064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22948870062828064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24494649469852448},{"x":0.2201680690050125,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.22248870062828063,0.2436554628610611,0.2519464946985245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8038049936294556},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"A","boundary":[0.22857142984867096,0.7907253503799438,0.24201680719852448,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7978596687316895},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7978596687316895},{"x":0.2504201829433441,"y":0.8061830997467041},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.24369747936725616,0.7978596687316895,0.2504201829433441,0.8061830997467041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2504201829433441,"y":0.8061830997467041},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.7837253503799438,0.2554201829433441,0.8131830997467041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.22948870062828064},{"x":0.26218488812446594,"y":0.22948870062828064},{"x":0.26218488812446594,"y":0.24256837368011475},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":1,"str":"(v,","boundary":[0.24201680719852448,0.22948870062828064,0.26218488812446594,0.24256837368011475]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.22948870062828064},{"x":0.289075642824173,"y":0.22948870062828064},{"x":0.289075642824173,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2689075767993927,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":1,"str":"A)","boundary":[0.2689075767993927,0.22948870062828064,0.289075642824173,0.24256837368011475]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.22948870062828064},{"x":0.30924370884895325,"y":0.22948870062828064},{"x":0.30924370884895325,"y":0.24256837368011475},{"x":0.29579833149909973,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":1,"str":"=","boundary":[0.29579833149909973,0.22948870062828064,0.30924370884895325,0.24256837368011475]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3478991687297821,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3478991687297821,"y":0.24256837368011475},{"x":0.3176470696926117,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":1,"str":"{۰},","boundary":[0.3176470696926117,0.22948870062828064,0.3478991687297821,0.24256837368011475]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3815126121044159,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3815126121044159,"y":0.24256837368011475},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":1,"str":"K","boundary":[0.3680672347545624,0.22948870062828064,0.3815126121044159,0.24256837368011475]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.23662306368350983},{"x":0.38823530077934265,"y":0.23662306368350983},{"x":0.38823530077934265,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3831932842731476,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"k","boundary":[0.3831932842731476,0.23662306368350983,0.38823530077934265,0.24494649469852448]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.22948870062828064},{"x":0.38823530077934265,"y":0.22948870062828064},{"x":0.38823530077934265,"y":0.24494649469852448},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.22248870062828063,0.39323530077934266,0.2519464946985245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.61712247133255},{"x":0.2991596758365631,"y":0.61712247133255},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6290130615234375},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"ترﻮﺻ","boundary":[0.2537815272808075,0.61712247133255,0.2991596758365631,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.61712247133255},{"x":0.31092438101768494,"y":0.61712247133255},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.3008403480052948,0.61712247133255,0.31092438101768494,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.61712247133255},{"x":0.3478991687297821,"y":0.61712247133255},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧاﻮﺗ","boundary":[0.3176470696926117,0.61712247133255,0.3478991687297821,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.61712247133255},{"x":0.3663865625858307,"y":0.61712247133255},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.3478991687297821,0.61712247133255,0.3663865625858307,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.61712247133255},{"x":0.41680672764778137,"y":0.61712247133255},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6290130615234375},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.37310925126075745,0.61712247133255,0.41680672764778137,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.61712247133255},{"x":0.4420168101787567,"y":0.61712247133255},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6290130615234375},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.42352941632270813,0.61712247133255,0.4420168101787567,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.61712247133255},{"x":0.48739495873451233,"y":0.61712247133255},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6290130615234375},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"باﻮﺟ","boundary":[0.44873949885368347,0.61712247133255,0.48739495873451233,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.61712247133255},{"x":0.5210084319114685,"y":0.61712247133255},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.4941176474094391,0.61712247133255,0.5210084319114685,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.61712247133255},{"x":0.5697479248046875,"y":0.61712247133255},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺒﯾﺮﻘﺗ","boundary":[0.5277311205863953,0.61712247133255,0.5697479248046875,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.61712247133255},{"x":0.583193302154541,"y":0.61712247133255},{"x":0.583193302154541,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾ","boundary":[0.5747899413108826,0.61712247133255,0.583193302154541,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.61712247133255},{"x":0.5966386795043945,"y":0.61712247133255},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.61712247133255,0.5966386795043945,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.61712247133255},{"x":0.6285714507102966,"y":0.61712247133255},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":1,"str":"Ax","boundary":[0.6033613681793213,0.61712247133255,0.6285714507102966,0.6302021145820618]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.61712247133255},{"x":0.6487395167350769,"y":0.61712247133255},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":1,"str":"=","boundary":[0.6352941393852234,0.61712247133255,0.6487395167350769,0.6302021145820618]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.61712247133255},{"x":0.6621848940849304,"y":0.61712247133255},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":1,"str":"b","boundary":[0.6554622054100037,0.61712247133255,0.6621848940849304,0.6302021145820618]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.61712247133255},{"x":0.7126050591468811,"y":0.61712247133255},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.6689075827598572,0.61712247133255,0.7126050591468811,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.61712247133255},{"x":0.7596638798713684,"y":0.61712247133255},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"باﻮﺟ","boundary":[0.7193277478218079,0.61712247133255,0.7596638798713684,0.6290130615234375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.61712247133255},{"x":0.8084033727645874,"y":0.61712247133255},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ","boundary":[0.7647058963775635,0.61712247133255,0.8084033727645874,0.6290130615234375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.61712247133255},{"x":0.8084033727645874,"y":0.61712247133255},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6302021145820618},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2487815272808075,0.61012247133255,0.8134033727645874,0.6372021145820618],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"=","boundary":[0.2571428716182709,0.7907253503799438,0.2705882489681244,0.8038049936294556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.7837253503799438,0.2755882489681244,0.8108049936294556],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6907563209533691,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6907563209533691,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6571428775787354,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".ﺪﯿﻨﮐ","boundary":[0.6571428775787354,0.17003567516803741,0.6907563209533691,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7411764860153198,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6974790096282959,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﺟاﺮﻣ","boundary":[0.6974790096282959,0.17003567516803741,0.7411764860153198,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7680672407150269,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7680672407150269,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":"[١]","boundary":[0.7462185025215149,0.17003567516803741,0.7680672407150269,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.17003567516803741},{"x":0.8084033727645874,"y":0.17003567516803741},{"x":0.8084033727645874,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺟﺮﻣ","boundary":[0.7747899293899536,0.17003567516803741,0.8084033727645874,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.19500593841075897},{"x":0.2974790036678314,"y":0.19500593841075897},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2068965584039688},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺷ","boundary":[0.2705882489681244,0.19500593841075897,0.2974790036678314,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.19500593841075897},{"x":0.31596639752388,"y":0.19500593841075897},{"x":0.31596639752388,"y":0.2068965584039688},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.2991596758365631,0.19500593841075897,0.31596639752388,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.19500593841075897},{"x":0.3663865625858307,"y":0.19500593841075897},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2068965584039688},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯾﺮﻌﺗ","boundary":[0.32268908619880676,0.19500593841075897,0.3663865625858307,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.19500593841075897},{"x":0.39159664511680603,"y":0.19500593841075897},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2068965584039688},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯾز","boundary":[0.37142857909202576,0.19500593841075897,0.39159664511680603,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.19500593841075897},{"x":0.4436974823474884,"y":0.19500593841075897},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2068965584039688},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ترﻮﺻ","boundary":[0.3983193337917328,0.19500593841075897,0.4436974823474884,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.19500593841075897},{"x":0.45546218752861023,"y":0.19500593841075897},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.4453781545162201,0.19500593841075897,0.45546218752861023,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.19500593841075897},{"x":0.47058823704719543,"y":0.19500593841075897},{"x":0.47058823704719543,"y":0.20808561146259308},{"x":0.462184876203537,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"k","boundary":[0.462184876203537,0.19500593841075897,0.47058823704719543,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.19500593841075897},{"x":0.507563054561615,"y":0.19500593841075897},{"x":0.507563054561615,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺒﺗﺮﻣ","boundary":[0.4773109257221222,0.19500593841075897,0.507563054561615,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5596638917922974,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻠﯾﺮﮐ","boundary":[0.5142857432365417,0.19500593841075897,0.5596638917922974,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6252101063728333,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻀﻓﺮﯾز","boundary":[0.5663865804672241,0.19500593841075897,0.6252101063728333,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6453781723976135,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20808561146259308},{"x":0.63193279504776,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"A","boundary":[0.63193279504776,0.19500593841075897,0.6453781723976135,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6991596817970276,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.6504201889038086,0.19500593841075897,0.6991596817970276,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7109243869781494,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.19500593841075897,0.7109243869781494,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7260504364967346,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"v","boundary":[0.7176470756530762,0.19500593841075897,0.7260504364967346,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7630252242088318,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"رادﺮﺑ","boundary":[0.7344537973403931,0.19500593841075897,0.7630252242088318,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7966386675834656,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"یازا","boundary":[0.7697479128837585,0.19500593841075897,0.7966386675834656,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.19500593841075897},{"x":0.8084033727645874,"y":0.19500593841075897},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7983193397521973,0.19500593841075897,0.8084033727645874,0.2068965584039688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.17003567516803741},{"x":0.8084033727645874,"y":0.17003567516803741},{"x":0.8084033727645874,"y":0.20808561146259308},{"x":0.2705882489681244,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2655882489681244,0.1630356751680374,0.8134033727645874,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7574316263198853},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7574316263198853},{"x":0.29411765933036804,"y":0.770511269569397},{"x":0.27899160981178284,"y":0.770511269569397}]},"confidence":1,"str":"","boundary":[0.27899160981178284,0.7574316263198853,0.29411765933036804,0.770511269569397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7824019193649292},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7824019193649292},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7954815626144409},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":1,"str":"","boundary":[0.27899160981178284,0.7824019193649292,0.29411765933036804,0.7954815626144409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7919144034385681},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7919144034385681},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8049940466880798},{"x":0.27899160981178284,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"","boundary":[0.27899160981178284,0.7919144034385681,0.29411765933036804,0.8049940466880798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7574316263198853},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7574316263198853},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8049940466880798},{"x":0.27899160981178284,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.27399160981178283,0.7504316263198852,0.29911765933036805,0.8119940466880798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7693222165107727},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7693222165107727},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7824019193649292},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"۰","boundary":[0.30588236451148987,0.7693222165107727,0.31092438101768494,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7824019193649292},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"۲","boundary":[0.33949580788612366,0.7693222165107727,0.3495798408985138,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.3680672347545624,0.7693222165107727,0.3781512677669525,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7907253503799438},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7907253503799438},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8038049936294556},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"−۱","boundary":[0.29579833149909973,0.7907253503799438,0.32268908619880676,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7907253503799438},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7907253503799438},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8038049936294556},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"۳","boundary":[0.33949580788612366,0.7907253503799438,0.3495798408985138,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7907253503799438},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7907253503799438},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3680672347545624,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.3680672347545624,0.7907253503799438,0.3781512677669525,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.8121284246444702},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8121284246444702},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8252080678939819},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":1,"str":"−۲","boundary":[0.29579833149909973,0.8121284246444702,0.32268908619880676,0.8252080678939819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8252080678939819},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":1,"str":"۲","boundary":[0.33949580788612366,0.8121284246444702,0.3495798408985138,0.8252080678939819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8252080678939819},{"x":0.3680672347545624,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":1,"str":"۳","boundary":[0.3680672347545624,0.8121284246444702,0.3781512677669525,0.8252080678939819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8252080678939819},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2907983314990997,0.7623222165107727,0.3831512677669525,0.8322080678939819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.33531510829925537},{"x":0.33781513571739197,"y":0.33531510829925537},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3472056984901428},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺷاد","boundary":[0.3008403480052948,0.33531510829925537,0.33781513571739197,0.3472056984901428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.33531510829925537},{"x":0.38991597294807434,"y":0.33531510829925537},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3472056984901428},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻫاﻮﺧ","boundary":[0.3445378243923187,0.33531510829925537,0.38991597294807434,0.3472056984901428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.33531510829925537},{"x":0.40168067812919617,"y":0.33531510829925537},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3483947813510895},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":1,"str":"i","boundary":[0.3966386616230011,0.33531510829925537,0.40168067812919617,0.3483947813510895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.33531510829925537},{"x":0.42184874415397644,"y":0.33531510829925537},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3483947813510895},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":1,"str":"≥","boundary":[0.4084033668041229,0.33531510829925537,0.42184874415397644,0.3483947813510895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.33531510829925537},{"x":0.43865546584129333,"y":0.33531510829925537},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3483947813510895},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":1,"str":"k","boundary":[0.4302521049976349,0.33531510829925537,0.43865546584129333,0.3483947813510895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4739495813846588,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":1,"str":"یازا","boundary":[0.4470588266849518,0.33531510829925537,0.4739495813846588,0.3472056984901428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.33531510829925537},{"x":0.48403361439704895,"y":0.33531510829925537},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.4756302535533905,0.33531510829925537,0.48403361439704895,0.3472056984901428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5243697762489319,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﻧآ","boundary":[0.4907563030719757,0.33531510829925537,0.5243697762489319,0.3472056984901428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5495798587799072,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":1,"str":"،K","boundary":[0.5310924649238586,0.33531510829925537,0.5495798587799072,0.3483947813510895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.34244945645332336},{"x":0.556302547454834,"y":0.34244945645332336},{"x":0.556302547454834,"y":0.350772887468338},{"x":0.5512605309486389,"y":0.350772887468338}]},"confidence":1,"str":"k","bound