فلور رنگی ایران،‌جلد 7 فلور رنگی ایران،‌جلد 7

توضیحات

تدوین فلور رنگی ایران پس از چاپ چندین جلد فلور ایران (احمد پارسا) که به صورت سلسله انتشارات زیبا و نفیس به وسیله زنده یاد استاد احمد قهرمان طراحی و از سال 1357 به صورت پیاپی منتشر شده است، کمک فراوانی به شناخت گونه های گیاهی ایران کرده است. دکتر قهرمان به ویژه با چیره دستی که در هنر عکاسی داشت، با یک دوربین دستی زایس این آثار نفیس را تهیه و تنظیم کرد. سپس، تا 26 جلد آن را چاپ کرد. پیش بینی تصاویر و شرح گونه های گیاهی ایران در 64 جلد در نظر گرفته شده بود، کتاب حاضر جلد هفتم از این مجموعه به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":252,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"03ed16835a5fe2b6","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/pRouCuHJlLOPWMjE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/PuHaOuweNdYWyjxb.jpg","blurred":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/qtBPdmVQNuWpNHpz.jpg"},"info":{"width":575,"height":765,"margin":[0.00010623818324959797,0.000055781965201197105,0.9984094518081001,0.9986939125971078]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.04967320337891579},{"x":0.4921739101409912,"y":0.04967320337891579},{"x":0.4921739101409912,"y":0.11503268033266068},{"x":0.469565212726593,"y":0.11503268033266068}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"(","boundary":[0.469565212726593,0.04967320337891579,0.4921739101409912,0.11503268033266068]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49739131331443787,"y":0.04967320337891579},{"x":0.5199999809265137,"y":0.04967320337891579},{"x":0.5199999809265137,"y":0.11503268033266068},{"x":0.49739131331443787,"y":0.11503268033266068}]},"confidence":0.27000001072883606,"str":"0","boundary":[0.49739131331443787,0.04967320337891579,0.5199999809265137,0.11503268033266068]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.04967320337891579},{"x":0.5530434846878052,"y":0.04967320337891579},{"x":0.5530434846878052,"y":0.11503268033266068},{"x":0.530434787273407,"y":0.11503268033266068}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":")","boundary":[0.530434787273407,0.04967320337891579,0.5530434846878052,0.11503268033266068]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.04967320337891579},{"x":0.5530434846878052,"y":0.04967320337891579},{"x":0.5530434846878052,"y":0.11503268033266068},{"x":0.469565212726593,"y":0.11503268033266068}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.464565212726593,0.04267320337891579,0.5580434846878052,0.12203268033266068],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.10718954354524612},{"x":0.5721738934516907,"y":0.10718954354524612},{"x":0.573913037776947,"y":0.13986928761005402},{"x":0.5321739315986633,"y":0.1411764770746231}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"مموری","boundary":[0.530434787273407,0.10718954354524612,0.573913037776947,0.13986928761005402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4886956512928009,"y":0.10849673300981522},{"x":0.52173912525177,"y":0.10718954354524612},{"x":0.5234782695770264,"y":0.1411764770746231},{"x":0.4886956512928009,"y":0.1411764770746231}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4886956512928009,0.10849673300981522,0.5234782695770264,0.1411764770746231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44869565963745117,"y":0.10980392247438431},{"x":0.47999998927116394,"y":0.10849673300981522},{"x":0.47999998927116394,"y":0.1411764770746231},{"x":0.44869565963745117,"y":0.1424836665391922}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.44869565963745117,0.10980392247438431,0.47999998927116394,0.1411764770746231]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44869565963745117,"y":0.10980392247438431},{"x":0.5721738934516907,"y":0.10718954354524612},{"x":0.573913037776947,"y":0.13986928761005402},{"x":0.44869565963745117,"y":0.1424836665391922}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.44369565963745117,0.1028039224743843,0.578913037776947,0.14686928761005402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130434632301331,"y":0.1725490242242813},{"x":0.6086956262588501,"y":0.1725490242242813},{"x":0.6069565415382385,"y":0.23006536066532135},{"x":0.5130434632301331,"y":0.22875817120075226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5130434632301331,0.1725490242242813,0.6069565415382385,0.23006536066532135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40521737933158875,"y":0.17124183475971222},{"x":0.5060869455337524,"y":0.1725490242242813},{"x":0.5043478012084961,"y":0.22875817120075226},{"x":0.4034782648086548,"y":0.22875817120075226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.40521737933158875,0.17124183475971222,0.5043478012084961,0.22875817120075226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40521737933158875,"y":0.17124183475971222},{"x":0.6086956262588501,"y":0.1725490242242813},{"x":0.6069565415382385,"y":0.23006536066532135},{"x":0.4034782648086548,"y":0.22875817120075226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40021737933158874,0.1642418347597122,0.6119565415382385,0.23706536066532136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5234782695770264,"y":0.3490196168422699},{"x":0.5530434846878052,"y":0.3477124273777008},{"x":0.5547826290130615,"y":0.3673202693462372},{"x":0.5234782695770264,"y":0.3686274588108063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5234782695770264,0.3490196168422699,0.5547826290130615,0.3673202693462372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4991304278373718,"y":0.3490196168422699},{"x":0.5060869455337524,"y":0.3490196168422699},{"x":0.5078260898590088,"y":0.3686274588108063},{"x":0.5008695721626282,"y":0.3686274588108063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4991304278373718,0.3490196168422699,0.5078260898590088,0.3686274588108063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4556521773338318,"y":0.350326806306839},{"x":0.49739131331443787,"y":0.3490196168422699},{"x":0.49739131331443787,"y":0.3686274588108063},{"x":0.4556521773338318,"y":0.36993464827537537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.4556521773338318,0.350326806306839,0.49739131331443787,0.3686274588108063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44173914194107056,"y":0.3516339957714081},{"x":0.44869565963745117,"y":0.3516339957714081},{"x":0.45043477416038513,"y":0.36993464827537537},{"x":0.4434782564640045,"y":0.36993464827537537}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.44173914194107056,0.3516339957714081,0.45043477416038513,0.36993464827537537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44173914194107056,"y":0.3516339957714081},{"x":0.5530434846878052,"y":0.3477124273777008},{"x":0.5547826290130615,"y":0.3673202693462372},{"x":0.4434782564640045,"y":0.37124183773994446}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43673914194107055,0.3446339957714081,0.5597826290130615,0.3743202693462372],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469565033912659,"y":0.38562092185020447},{"x":0.6747826337814331,"y":0.38562092185020447},{"x":0.6747826337814331,"y":0.40392157435417175},{"x":0.6469565033912659,"y":0.40392157435417175}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6469565033912659,0.38562092185020447,0.6747826337814331,0.40392157435417175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.38562092185020447},{"x":0.6382608413696289,"y":0.38562092185020447},{"x":0.6382608413696289,"y":0.40392157435417175},{"x":0.6069565415382385,"y":0.40261438488960266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.6086956262588501,0.38562092185020447,0.6382608413696289,0.40392157435417175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530434846878052,"y":0.3843137323856354},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38562092185020447},{"x":0.5982608795166016,"y":0.40261438488960266},{"x":0.5530434846878052,"y":0.40261438488960266}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.5530434846878052,0.3843137323856354,0.5982608795166016,0.40261438488960266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5356521606445312,"y":0.3843137323856354},{"x":0.5460869669914246,"y":0.3843137323856354},{"x":0.5460869669914246,"y":0.40261438488960266},{"x":0.5339130163192749,"y":0.40261438488960266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5356521606445312,0.3843137323856354,0.5460869669914246,0.40261438488960266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4747826159000397,"y":0.3843137323856354},{"x":0.5286956429481506,"y":0.3843137323856354},{"x":0.5286956429481506,"y":0.40261438488960266},{"x":0.4747826159000397,"y":0.40261438488960266}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.4747826159000397,0.3843137323856354,0.5286956429481506,0.40261438488960266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4365217387676239,"y":0.3830065429210663},{"x":0.4660869538784027,"y":0.3843137323856354},{"x":0.46434783935546875,"y":0.40130719542503357},{"x":0.43478259444236755,"y":0.40130719542503357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4365217387676239,0.3830065429210663,0.46434783935546875,0.40130719542503357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3773913085460663,"y":0.3830065429210663},{"x":0.426086962223053,"y":0.3830065429210663},{"x":0.426086962223053,"y":0.40130719542503357},{"x":0.37565216422080994,"y":0.40130719542503357}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3773913085460663,0.3830065429210663,0.426086962223053,0.40130719542503357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33043476939201355,"y":0.3830065429210663},{"x":0.3686956465244293,"y":0.3830065429210663},{"x":0.3686956465244293,"y":0.40130719542503357},{"x":0.3286956548690796,"y":0.4000000059604645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.33043476939201355,0.3830065429210663,0.3686956465244293,0.40130719542503357]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33043476939201355,"y":0.3830065429210663},{"x":0.6747826337814331,"y":0.38562092185020447},{"x":0.6747826337814331,"y":0.40392157435417175},{"x":0.3286956548690796,"y":0.40130719542503357}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.32543476939201355,0.3760065429210663,0.6797826337814331,0.41092157435417176],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5339130163192749,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5460869669914246,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5460869669914246,"y":0.4627451002597809},{"x":0.5339130163192749,"y":0.4627451002597809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5339130163192749,0.4444444477558136,0.5460869669914246,0.4627451002597809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46782609820365906,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5269564986228943,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5269564986228943,"y":0.4627451002597809},{"x":0.46782609820365906,"y":0.4627451002597809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.46782609820365906,0.4444444477558136,0.5269564986228943,0.4627451002597809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591304361820221,"y":0.4444444477558136},{"x":0.46086955070495605,"y":0.4444444477558136},{"x":0.46086955070495605,"y":0.4627451002597809},{"x":0.4591304361820221,"y":0.4627451002597809}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4591304361820221,0.4444444477558136,0.46086955070495605,0.4627451002597809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669565200805664,"y":0.46797385811805725},{"x":0.6086956262588501,"y":0.46797385811805725},{"x":0.6086956262588501,"y":0.48627451062202454},{"x":0.5669565200805664,"y":0.48627451062202454}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5669565200805664,0.46797385811805725,0.6086956262588501,0.48627451062202454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5026087164878845,"y":0.46797385811805725},{"x":0.5600000023841858,"y":0.46797385811805725},{"x":0.5600000023841858,"y":0.48627451062202454},{"x":0.5026087164878845,"y":0.48627451062202454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5026087164878845,0.46797385811805725,0.5600000023841858,0.48627451062202454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45043477416038513,"y":0.46797385811805725},{"x":0.4956521689891815,"y":0.46797385811805725},{"x":0.4956521689891815,"y":0.48496732115745544},{"x":0.45043477416038513,"y":0.48496732115745544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.45043477416038513,0.46797385811805725,0.4956521689891815,0.48496732115745544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4365217387676239,"y":0.46797385811805725},{"x":0.44173914194107056,"y":0.46797385811805725},{"x":0.44173914194107056,"y":0.48496732115745544},{"x":0.4365217387676239,"y":0.48496732115745544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4365217387676239,0.46797385811805725,0.44173914194107056,0.48496732115745544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39652174711227417,"y":0.46797385811805725},{"x":0.4295652210712433,"y":0.46797385811805725},{"x":0.4295652210712433,"y":0.48496732115745544},{"x":0.39652174711227417,"y":0.48496732115745544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.39652174711227417,0.46797385811805725,0.4295652210712433,0.48496732115745544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39652174711227417,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6086956262588501,"y":0.4457516372203827},{"x":0.6086956262588501,"y":0.48627451062202454},{"x":0.39652174711227417,"y":0.48627451062202454}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39152174711227417,0.4374444477558136,0.6136956262588501,0.49327451062202454],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5339130163192749,"y":0.5516340136528015},{"x":0.5617391467094421,"y":0.5516340136528015},{"x":0.5617391467094421,"y":0.5686274766921997},{"x":0.5339130163192749,"y":0.5686274766921997}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5339130163192749,0.5516340136528015,0.5617391467094421,0.5686274766921997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4956521689891815,"y":0.5516340136528015},{"x":0.5269564986228943,"y":0.5516340136528015},{"x":0.5269564986228943,"y":0.5686274766921997},{"x":0.4956521689891815,"y":0.5686274766921997}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.4956521689891815,0.5516340136528015,0.5269564986228943,0.5686274766921997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47652173042297363,"y":0.5516340136528015},{"x":0.4886956512928009,"y":0.5516340136528015},{"x":0.4886956512928009,"y":0.5686274766921997},{"x":0.47652173042297363,"y":0.5686274766921997}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.47652173042297363,0.5516340136528015,0.4886956512928009,0.5686274766921997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.5516340136528015},{"x":0.469565212726593,"y":0.5516340136528015},{"x":0.469565212726593,"y":0.5686274766921997},{"x":0.43478259444236755,"y":0.5686274766921997}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴","boundary":[0.43478259444236755,0.5516340136528015,0.469565212726593,0.5686274766921997]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.5516340136528015},{"x":0.5617391467094421,"y":0.5516340136528015},{"x":0.5617391467094421,"y":0.5686274766921997},{"x":0.43478259444236755,"y":0.5686274766921997}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.42978259444236755,0.5446340136528015,0.5667391467094421,0.5756274766921997],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4626086950302124,"y":0.5934640765190125},{"x":0.4956521689891815,"y":0.5934640765190125},{"x":0.4956521689891815,"y":0.6065359711647034},{"x":0.4626086950302124,"y":0.6065359711647034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"VOL","boundary":[0.4626086950302124,0.5934640765190125,0.4956521689891815,0.6065359711647034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4991304278373718,"y":0.5934640765190125},{"x":0.5095652341842651,"y":0.5934640765190125},{"x":0.5095652341842651,"y":0.6065359711647034},{"x":0.4991304278373718,"y":0.6065359711647034}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4991304278373718,0.5934640765190125,0.5095652341842651,0.6065359711647034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5165217518806458,"y":0.5934640765190125},{"x":0.5234782695770264,"y":0.5934640765190125},{"x":0.5234782695770264,"y":0.6065359711647034},{"x":0.5165217518806458,"y":0.6065359711647034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"7","boundary":[0.5165217518806458,0.5934640765190125,0.5234782695770264,0.6065359711647034]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47130435705184937,"y":0.6091503500938416},{"x":0.5095652341842651,"y":0.6091503500938416},{"x":0.5095652341842651,"y":0.6209150552749634},{"x":0.47130435705184937,"y":0.6222222447395325}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"1986","boundary":[0.47130435705184937,0.6091503500938416,0.5095652341842651,0.6209150552749634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5600000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4626086950302124,"y":0.5934640765190125},{"x":0.5234782695770264,"y":0.5934640765190125},{"x":0.5234782695770264,"y":0.6222222447395325},{"x":0.4626086950302124,"y":0.6222222447395325}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4576086950302124,0.5864640765190124,0.5284782695770264,0.6292222447395325],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45043477416038513,"y":0.6352941393852234},{"x":0.4886956512928009,"y":0.6366013288497925},{"x":0.48695650696754456,"y":0.6522876024246216},{"x":0.45043477416038513,"y":0.6509804129600525}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۵۰۰","boundary":[0.45043477416038513,0.6352941393852234,0.48695650696754456,0.6522876024246216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4208695590496063,"y":0.6352941393852234},{"x":0.4469565153121948,"y":0.6352941393852234},{"x":0.4469565153121948,"y":0.6509804129600525},{"x":0.4208695590496063,"y":0.6509804129600525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4208695590496063,0.6352941393852234,0.4469565153121948,0.6509804129600525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478261113166809,"y":0.6601307392120361},{"x":0.5773913264274597,"y":0.6601307392120361},{"x":0.5773913264274597,"y":0.6758170127868652},{"x":0.5478261113166809,"y":0.6758170127868652}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.5478261113166809,0.6601307392120361,0.5773913264274597,0.6758170127868652]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4208695590496063,"y":0.6352941393852234},{"x":0.5773913264274597,"y":0.6379085183143616},{"x":0.5773913264274597,"y":0.6758170127868652},{"x":0.4208695590496063,"y":0.673202633857727}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4158695590496063,0.6282941393852234,0.5823913264274597,0.6828170127868652],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4556521773338318,"y":0.658823549747467},{"x":0.49391305446624756,"y":0.6601307392120361},{"x":0.4921739101409912,"y":0.6758170127868652},{"x":0.45391303300857544,"y":0.673202633857727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵۰۰۰","boundary":[0.4556521773338318,0.658823549747467,0.4921739101409912,0.6758170127868652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41565218567848206,"y":0.6562091708183289},{"x":0.44173914194107056,"y":0.657516360282898},{"x":0.4399999976158142,"y":0.671895444393158},{"x":0.4139130413532257,"y":0.6705882549285889}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.41565218567848206,0.6562091708183289,0.4399999976158142,0.671895444393158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5704348087310791,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5982608795166016,"y":0.700653612613678},{"x":0.5686956644058228,"y":0.700653612613678}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5704348087310791,0.6823529601097107,0.5982608795166016,0.700653612613678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539130449295044,"y":0.6810457706451416},{"x":0.5617391467094421,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5617391467094421,"y":0.6993464231491089},{"x":0.539130449295044,"y":0.6993464231491089}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.539130449295044,0.6810457706451416,0.5617391467094421,0.6993464231491089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.6797385811805725},{"x":0.5321739315986633,"y":0.6810457706451416},{"x":0.530434787273407,"y":0.700653612613678},{"x":0.47826087474823,"y":0.6993464231491089}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"چایخانه","boundary":[0.47999998927116394,0.6797385811805725,0.530434787273407,0.700653612613678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43130433559417725,"y":0.6797385811805725},{"x":0.47130435705184937,"y":0.6797385811805725},{"x":0.47130435705184937,"y":0.6980392336845398},{"x":0.43130433559417725,"y":0.6980392336845398}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.43130433559417725,0.6797385811805725,0.47130435705184937,0.6980392336845398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38956522941589355,"y":0.6784313917160034},{"x":0.42434781789779663,"y":0.6797385811805725},{"x":0.42434781789779663,"y":0.6980392336845398},{"x":0.38956522941589355,"y":0.6967320442199707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارساد","boundary":[0.38956522941589355,0.6784313917160034,0.42434781789779663,0.6980392336845398]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.6549019813537598},{"x":0.6017391085624695,"y":0.6614379286766052},{"x":0.5982608795166016,"y":0.7032679915428162},{"x":0.3878260850906372,"y":0.6967320442199707}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3863043439388275,0.6479019813537598,0.6032608795166016,0.7102679915428162],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8852173686027527,"y":0.9019607901573181},{"x":0.9095652103424072,"y":0.9019607901573181},{"x":0.9095652103424072,"y":0.9215686321258545},{"x":0.8852173686027527,"y":0.9202614426612854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8852173686027527,0.9019607901573181,0.9095652103424072,0.9215686321258545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8469565510749817,"y":0.900653600692749},{"x":0.8782608509063721,"y":0.9019607901573181},{"x":0.8765217661857605,"y":0.9202614426612854},{"x":0.8452174067497253,"y":0.9202614426612854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.8469565510749817,0.900653600692749,0.8765217661857605,0.9202614426612854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.834782600402832,"y":0.9019607901573181},{"x":0.8399999737739563,"y":0.9019607901573181},{"x":0.8399999737739563,"y":0.9202614426612854},{"x":0.834782600402832,"y":0.9202614426612854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.834782600402832,0.9019607901573181,0.8399999737739563,0.9202614426612854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930434942245483,"y":0.900653600692749},{"x":0.8278260827064514,"y":0.900653600692749},{"x":0.8278260827064514,"y":0.9189542531967163},{"x":0.7930434942245483,"y":0.9189542531967163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7930434942245483,0.900653600692749,0.8278260827064514,0.9189542531967163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721739411354065,"y":0.900653600692749},{"x":0.7860869765281677,"y":0.900653600692749},{"x":0.7843478322029114,"y":0.9189542531967163},{"x":0.7704347968101501,"y":0.9189542531967163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7721739411354065,0.900653600692749,0.7843478322029114,0.9189542531967163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.8993464112281799},{"x":0.7652173638343811,"y":0.900653600692749},{"x":0.7634782791137695,"y":0.9189542531967163},{"x":0.730434775352478,"y":0.9189542531967163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.730434775352478,0.8993464112281799,0.7634782791137695,0.9189542531967163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.8993464112281799},{"x":0.7252174019813538,"y":0.8993464112281799},{"x":0.7234782576560974,"y":0.9176470637321472},{"x":0.7182608842849731,"y":0.9176470637321472}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7200000286102295,0.8993464112281799,0.7234782576560974,0.9176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.8993464112281799},{"x":0.7113043665885925,"y":0.8993464112281799},{"x":0.7113043665885925,"y":0.9176470637321472},{"x":0.6765217185020447,"y":0.9176470637321472}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.678260862827301,0.8993464112281799,0.7113043665885925,0.9176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.8980392217636108},{"x":0.6730434894561768,"y":0.8980392217636108},{"x":0.6713043451309204,"y":0.9176470637321472},{"x":0.6608695387840271,"y":0.9176470637321472}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6608695387840271,0.8980392217636108,0.6713043451309204,0.9176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.626086950302124,"y":0.8980392217636108},{"x":0.6556521654129028,"y":0.8980392217636108},{"x":0.6556521654129028,"y":0.9176470637321472},{"x":0.626086950302124,"y":0.9163398742675781}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.626086950302124,0.8980392217636108,0.6556521654129028,0.9176470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173912882804871,"y":0.8980392217636108},{"x":0.6191304326057434,"y":0.8980392217636108},{"x":0.6191304326057434,"y":0.9163398742675781},{"x":0.6173912882804871,"y":0.9163398742675781}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6173912882804871,0.8980392217636108,0.6191304326057434,0.9163398742675781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173912882804871,"y":0.8980392217636108},{"x":0.9095652103424072,"y":0.9019607901573181},{"x":0.9095652103424072,"y":0.9215686321258545},{"x":0.6173912882804871,"y":0.9176470637321472}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6123912882804871,0.8910392217636108,0.9145652103424072,0.9285686321258545],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295652270317078,"y":0.9241830110549927},{"x":0.8765217661857605,"y":0.9241830110549927},{"x":0.8765217661857605,"y":0.94248366355896},{"x":0.8295652270317078,"y":0.9411764740943909}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.8295652270317078,0.9241830110549927,0.8765217661857605,0.94248366355896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7669565081596375,"y":0.9241830110549927},{"x":0.8243478536605835,"y":0.9241830110549927},{"x":0.8243478536605835,"y":0.9411764740943909},{"x":0.7669565081596375,"y":0.9411764740943909}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7669565081596375,0.9241830110549927,0.8243478536605835,0.9411764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.9228758215904236},{"x":0.7582608461380005,"y":0.9241830110549927},{"x":0.7582608461380005,"y":0.9411764740943909},{"x":0.7130434513092041,"y":0.9398692846298218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7130434513092041,0.9228758215904236,0.7582608461380005,0.9411764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991304159164429,"y":0.9228758215904236},{"x":0.7043478488922119,"y":0.9228758215904236},{"x":0.7043478488922119,"y":0.9398692846298218},{"x":0.6991304159164429,"y":0.9398692846298218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991304159164429,0.9228758215904236,0.7043478488922119,0.9398692846298218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.9228758215904236},{"x":0.6939130425453186,"y":0.9228758215904236},{"x":0.6939130425453186,"y":0.9398692846298218},{"x":0.6608695387840271,"y":0.9398692846298218}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.6608695387840271,0.9228758215904236,0.6939130425453186,0.9398692846298218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8573912978172302,"y":0.9490196108818054},{"x":0.8973913192749023,"y":0.9490196108818054},{"x":0.8973913192749023,"y":0.9673202633857727},{"x":0.8573912978172302,"y":0.9660130739212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.8573912978172302,0.9490196108818054,0.8973913192749023,0.9673202633857727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399999737739563,"y":0.9477124214172363},{"x":0.852173924446106,"y":0.9477124214172363},{"x":0.852173924446106,"y":0.9660130739212036},{"x":0.8399999737739563,"y":0.9660130739212036}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8399999737739563,0.9477124214172363,0.852173924446106,0.9660130739212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947825789451599,"y":0.9477124214172363},{"x":0.834782600402832,"y":0.9490196108818054},{"x":0.834782600402832,"y":0.9660130739212036},{"x":0.7947825789451599,"y":0.9660130739212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتوبان","boundary":[0.7947825789451599,0.9477124214172363,0.834782600402832,0.9660130739212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747826099395752,"y":0.9477124214172363},{"x":0.7878260612487793,"y":0.9477124214172363},{"x":0.7878260612487793,"y":0.9660130739212036},{"x":0.747826099395752,"y":0.9660130739212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.747826099395752,0.9477124214172363,0.7878260612487793,0.9660130739212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7182608842849731,"y":0.9477124214172363},{"x":0.7426086664199829,"y":0.9477124214172363},{"x":0.7426086664199829,"y":0.9647058844566345},{"x":0.7182608842849731,"y":0.9647058844566345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرج","boundary":[0.7182608842849731,0.9477124214172363,0.7426086664199829,0.9647058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6660869717597961,"y":0.9464052319526672},{"x":0.7130434513092041,"y":0.9477124214172363},{"x":0.7130434513092041,"y":0.9660130739212036},{"x":0.6660869717597961,"y":0.9647058844566345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیلومتر","boundary":[0.6660869717597961,0.9464052319526672,0.7130434513092041,0.9660130739212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6417391300201416,"y":0.9464052319526672},{"x":0.6573913097381592,"y":0.9464052319526672},{"x":0.6573913097381592,"y":0.9647058844566345},{"x":0.6417391300201416,"y":0.9647058844566345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.6417391300201416,0.9464052319526672,0.6573913097381592,0.9647058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226087093353271,"y":0.9751634001731873},{"x":0.8660869598388672,"y":0.9764705896377563},{"x":0.8643478155136108,"y":0.9921568632125854},{"x":0.8226087093353271,"y":0.9908496737480164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.8226087093353271,0.9751634001731873,0.8643478155136108,0.9921568632125854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843478322029114,"y":0.9751634001731873},{"x":0.8121739029884338,"y":0.9751634001731873},{"x":0.8104347586631775,"y":0.9908496737480164},{"x":0.782608687877655,"y":0.9908496737480164}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.7843478322029114,0.9751634001731873,0.8104347586631775,0.9908496737480164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.9725490212440491},{"x":0.7756521701812744,"y":0.9738562107086182},{"x":0.7739130258560181,"y":0.9895424842834473},{"x":0.7130434513092041,"y":0.9882352948188782}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۱۶-","boundary":[0.7130434513092041,0.9725490212440491,0.7739130258560181,0.9895424842834473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6417391300201416,"y":0.9228758215904236},{"x":0.8973913192749023,"y":0.9254902005195618},{"x":0.895652174949646,"y":0.9921568632125854},{"x":0.6417391300201416,"y":0.9895424842834473}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6367391300201416,0.9158758215904236,0.900652174949646,0.9991568632125855],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713043451309204,"y":0.9725490212440491},{"x":0.7182608842849731,"y":0.9725490212440491},{"x":0.7182608842849731,"y":0.9882352948188782},{"x":0.6695652008056641,"y":0.9882352948188782}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۸۵","boundary":[0.6713043451309204,0.9725490212440491,0.7182608842849731,0.9882352948188782]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713043451309204,"y":0.9725490212440491},{"x":0.7182608842849731,"y":0.9725490212440491},{"x":0.7182608842849731,"y":0.9882352948188782},{"x":0.6695652008056641,"y":0.9882352948188782}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6663043451309204,0.9655490212440491,0.7232608842849731,0.9952352948188782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1826086938381195,"y":0.915032684803009},{"x":0.20000000298023224,"y":0.915032684803009},{"x":0.20000000298023224,"y":0.9241830110549927},{"x":0.1826086938381195,"y":0.9241830110549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Par","boundary":[0.1826086938381195,0.915032684803009,0.20000000298023224,0.9241830110549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20347826182842255,"y":0.915032684803009},{"x":0.20695652067661285,"y":0.915032684803009},{"x":0.20695652067661285,"y":0.9241830110549927},{"x":0.20347826182842255,"y":0.9241830110549927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.20347826182842255,0.915032684803009,0.20695652067661285,0.9241830110549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21217390894889832,"y":0.915032684803009},{"x":0.22434782981872559,"y":0.915032684803009},{"x":0.22434782981872559,"y":0.9241830110549927},{"x":0.21217390894889832,"y":0.9241830110549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.21217390894889832,0.915032684803009,0.22434782981872559,0.9241830110549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22956521809101105,"y":0.915032684803009},{"x":0.321739137172699,"y":0.9163398742675781},{"x":0.321739137172699,"y":0.9254902005195618},{"x":0.22956521809101105,"y":0.9254902005195618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"GHAHREMAN","boundary":[0.22956521809101105,0.915032684803009,0.321739137172699,0.9254902005195618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08869565278291702,"y":0.9254902005195618},{"x":0.11652173846960068,"y":0.9254902005195618},{"x":0.11652173846960068,"y":0.9385620951652527},{"x":0.08869565278291702,"y":0.9385620951652527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Prof.","boundary":[0.08869565278291702,0.9254902005195618,0.11652173846960068,0.9385620951652527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12173912674188614,"y":0.9254902005195618},{"x":0.1269565224647522,"y":0.9254902005195618},{"x":0.1269565224647522,"y":0.9385620951652527},{"x":0.12173912674188614,"y":0.9385620951652527}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.12173912674188614,0.9254902005195618,0.1269565224647522,0.9385620951652527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13217391073703766,"y":0.9254902005195618},{"x":0.14086955785751343,"y":0.9254902005195618},{"x":0.14086955785751343,"y":0.9385620951652527},{"x":0.13217391073703766,"y":0.9385620951652527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.13217391073703766,0.9254902005195618,0.14086955785751343,0.9385620951652527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.9254902005195618},{"x":0.19130434095859528,"y":0.9267973899841309},{"x":0.19130434095859528,"y":0.9398692846298218},{"x":0.14782609045505524,"y":0.9385620951652527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Faculté","boundary":[0.14782609045505524,0.9254902005195618,0.19130434095859528,0.9398692846298218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19478261470794678,"y":0.9267973899841309},{"x":0.21391303837299347,"y":0.9267973899841309},{"x":0.21391303837299347,"y":0.9398692846298218},{"x":0.19478261470794678,"y":0.9398692846298218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.19478261470794678,0.9267973899841309,0.21391303837299347,0.9398692846298218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21913044154644012,"y":0.9267973899841309},{"x":0.2678260803222656,"y":0.9267973899841309},{"x":0.2678260803222656,"y":0.9398692846298218},{"x":0.21913044154644012,"y":0.9398692846298218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.21913044154644012,0.9267973899841309,0.2678260803222656,0.9398692846298218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2730434834957123,"y":0.9267973899841309},{"x":0.34608694911003113,"y":0.9281045794487},{"x":0.34608694911003113,"y":0.9411764740943909},{"x":0.2730434834957123,"y":0.9398692846298218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"d'Université","boundary":[0.2730434834957123,0.9267973899841309,0.34608694911003113,0.9411764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513043522834778,"y":0.9281045794487},{"x":0.36347827315330505,"y":0.9281045794487},{"x":0.36347827315330505,"y":0.9411764740943909},{"x":0.3513043522834778,"y":0.9411764740943909}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.3513043522834778,0.9281045794487,0.36347827315330505,0.9411764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3686956465244293,"y":0.9281045794487},{"x":0.417391300201416,"y":0.9281045794487},{"x":0.417391300201416,"y":0.94248366355896},{"x":0.3686956465244293,"y":0.9411764740943909}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.3686956465244293,0.9281045794487,0.417391300201416,0.94248366355896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06434782594442368,"y":0.9385620951652527},{"x":0.1008695662021637,"y":0.9385620951652527},{"x":0.1008695662021637,"y":0.9529411792755127},{"x":0.06434782594442368,"y":0.9516339898109436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publié","boundary":[0.06434782594442368,0.9385620951652527,0.1008695662021637,0.9529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10608695447444916,"y":0.9398692846298218},{"x":0.12347826361656189,"y":0.9398692846298218},{"x":0.12347826361656189,"y":0.9529411792755127},{"x":0.10608695447444916,"y":0.9529411792755127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Par","boundary":[0.10608695447444916,0.9398692846298218,0.12347826361656189,0.9529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269565224647522,"y":0.9398692846298218},{"x":0.1269565224647522,"y":0.9398692846298218},{"x":0.1269565224647522,"y":0.9529411792755127},{"x":0.1269565224647522,"y":0.9529411792755127}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1269565224647522,0.9398692846298218,0.1269565224647522,0.9529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13565216958522797,"y":0.9398692846298218},{"x":0.17739130556583405,"y":0.9398692846298218},{"x":0.17739130556583405,"y":0.9529411792755127},{"x":0.1339130401611328,"y":0.9529411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Institut","boundary":[0.13565216958522797,0.9398692846298218,0.17739130556583405,0.9529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1826086938381195,"y":0.9398692846298218},{"x":0.2017391324043274,"y":0.9411764740943909},{"x":0.2017391324043274,"y":0.9542483687400818},{"x":0.1826086938381195,"y":0.9542483687400818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.1826086938381195,0.9398692846298218,0.2017391324043274,0.9542483687400818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.208695650100708,"y":0.9411764740943909},{"x":0.27478259801864624,"y":0.9411764740943909},{"x":0.27478259801864624,"y":0.9555555582046509},{"x":0.20695652067661285,"y":0.9542483687400818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.208695650100708,0.9411764740943909,0.27478259801864624,0.9555555582046509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2800000011920929,"y":0.94248366355896},{"x":0.29739129543304443,"y":0.94248366355896},{"x":0.29739129543304443,"y":0.9555555582046509},{"x":0.27826085686683655,"y":0.9555555582046509}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.2800000011920929,0.94248366355896,0.29739129543304443,0.9555555582046509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30434781312942505,"y":0.94248366355896},{"x":0.34086957573890686,"y":0.94248366355896},{"x":0.34086957573890686,"y":0.9555555582046509},{"x":0.30434781312942505,"y":0.9555555582046509}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Forêts","boundary":[0.30434781312942505,0.94248366355896,0.34086957573890686,0.9555555582046509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34608694911003113,"y":0.94248366355896},{"x":0.35652172565460205,"y":0.94248366355896},{"x":0.35652172565460205,"y":0.9555555582046509},{"x":0.34608694911003113,"y":0.9555555582046509}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.34608694911003113,0.94248366355896,0.35652172565460205,0.9555555582046509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617391288280487,"y":0.94248366355896},{"x":0.3808695673942566,"y":0.943790853023529},{"x":0.37913042306900024,"y":0.95686274766922},{"x":0.3617391288280487,"y":0.95686274766922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.3617391288280487,0.94248366355896,0.37913042306900024,0.95686274766922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3843478262424469,"y":0.943790853023529},{"x":0.44173914194107056,"y":0.943790853023529},{"x":0.4399999976158142,"y":0.95686274766922},{"x":0.3843478262424469,"y":0.95686274766922}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Paturages","boundary":[0.3843478262424469,0.943790853023529,0.4399999976158142,0.95686274766922]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06608695536851883,"y":0.9137254953384399},{"x":0.44173914194107056,"y":0.9176470637321472},{"x":0.44173914194107056,"y":0.95686274766922},{"x":0.06434782594442368,"y":0.9529411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.06108695536851883,0.9067254953384399,0.44673914194107056,0.96386274766922],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1791304349899292,"y":0.9529411792755127},{"x":0.25565215945243835,"y":0.9542483687400818},{"x":0.25565215945243835,"y":0.9660130739212036},{"x":0.1791304349899292,"y":0.9647058844566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Département","boundary":[0.1791304349899292,0.9529411792755127,0.25565215945243835,0.9660130739212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26260870695114136,"y":0.9542483687400818},{"x":0.32347825169563293,"y":0.9555555582046509},{"x":0.32347825169563293,"y":0.9673202633857727},{"x":0.26260870695114136,"y":0.9660130739212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Botanique","boundary":[0.26260870695114136,0.9542483687400818,0.32347825169563293,0.9673202633857727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15478260815143585,"y":0.9647058844566345},{"x":0.16521738469600677,"y":0.9647058844566345},{"x":0.16521738469600677,"y":0.9777777791023254},{"x":0.15478260815143585,"y":0.9777777791023254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"B.","boundary":[0.15478260815143585,0.9647058844566345,0.16521738469600677,0.9777777791023254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17043478786945343,"y":0.9647058844566345},{"x":0.18086956441402435,"y":0.9647058844566345},{"x":0.18086956441402435,"y":0.9777777791023254},{"x":0.17043478786945343,"y":0.9777777791023254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.17043478786945343,0.9647058844566345,0.18086956441402435,0.9777777791023254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18782608211040497,"y":0.9647058844566345},{"x":0.22434782981872559,"y":0.9660130739212036},{"x":0.22434782981872559,"y":0.9790849685668945},{"x":0.18782608211040497,"y":0.9790849685668945}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"13185","boundary":[0.18782608211040497,0.9647058844566345,0.22434782981872559,0.9790849685668945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22956521809101105,"y":0.9660130739212036},{"x":0.2347826063632965,"y":0.9660130739212036},{"x":0.2347826063632965,"y":0.9790849685668945},{"x":0.22956521809101105,"y":0.9790849685668945}]},"confidence":0.10000000149011612,"dir":"ltr","str":"·","boundary":[0.22956521809101105,0.9660130739212036,0.2347826063632965,0.9790849685668945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23826086521148682,"y":0.9660130739212036},{"x":0.25913044810295105,"y":0.9660130739212036},{"x":0.25913044810295105,"y":0.9790849685668945},{"x":0.23826086521148682,"y":0.9790849685668945}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"116","boundary":[0.23826086521148682,0.9660130739212036,0.25913044810295105,0.9790849685668945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2643478214740753,"y":0.9660130739212036},{"x":0.313043475151062,"y":0.9660130739212036},{"x":0.313043475151062,"y":0.9790849685668945},{"x":0.2643478214740753,"y":0.9790849685668945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.2643478214740753,0.9660130739212036,0.313043475151062,0.9790849685668945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31826087832450867,"y":0.9660130739212036},{"x":0.321739137172699,"y":0.9660130739212036},{"x":0.321739137172699,"y":0.9790849685668945},{"x":0.31826087832450867,"y":0.9790849685668945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.31826087832450867,0.9660130739212036,0.321739137172699,0.9790849685668945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32695651054382324,"y":0.9660130739212036},{"x":0.34956520795822144,"y":0.9660130739212036},{"x":0.34956520795822144,"y":0.9790849685668945},{"x":0.32695651054382324,"y":0.9790849685668945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.32695651054382324,0.9660130739212036,0.34956520795822144,0.9790849685668945]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15478260815143585,"y":0.9529411792755127},{"x":0.34956520795822144,"y":0.9542483687400818},{"x":0.34956520795822144,"y":0.9803921580314636},{"x":0.1530434787273407,"y":0.9777777791023254}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.14978260815143585,0.9459411792755127,0.35456520795822144,0.9873921580314636],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/JpmrgClBqZGXZcRP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/OJXIdgYpIGAZTptl.jpg","blurred":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/DhHYMcBloSOUBHCX.jpg"},"info":{"width":584,"height":791,"margin":[0.0003168981134483259,0.0008270396511111639,0.9991557984850178,0.998771679197039]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19006849825382233,"y":0.6611883640289307},{"x":0.19006849825382233,"y":0.6700379252433777},{"x":0.1797945201396942,"y":0.6713021397590637},{"x":0.1780821979045868,"y":0.6611883640289307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"0.3","boundary":[0.19006849825382233,0.6611883640289307,0.1797945201396942,0.6713021397590637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19178082048892975,"y":0.6725663542747498},{"x":0.19178082048892975,"y":0.6826801300048828},{"x":0.1797945201396942,"y":0.6826801300048828},{"x":0.1797945201396942,"y":0.6725663542747498}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.19178082048892975,0.6725663542747498,0.1797945201396942,0.6826801300048828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19006849825382233,"y":0.6611883640289307},{"x":0.19178082048892975,"y":0.6826801300048828},{"x":0.1797945201396942,"y":0.6826801300048828},{"x":0.1780821979045868,"y":0.6611883640289307}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.18506849825382232,0.6541883640289307,0.18479452013969422,0.6896801300048828],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41609588265419006,"y":0.769911527633667},{"x":0.4469178020954132,"y":0.771175742149353},{"x":0.4469178020954132,"y":0.778761088848114},{"x":0.41609588265419006,"y":0.7774968147277832}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"GHA","boundary":[0.41609588265419006,0.769911527633667,0.4469178020954132,0.778761088848114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41609588265419006,"y":0.769911527633667},{"x":0.4469178020954132,"y":0.771175742149353},{"x":0.4469178020954132,"y":0.778761088848114},{"x":0.41609588265419006,"y":0.7774968147277832}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.41109588265419006,0.762911527633667,0.4519178020954132,0.785761088848114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2585616409778595,"y":0.9506953358650208},{"x":0.3476027250289917,"y":0.9481669068336487},{"x":0.3493150770664215,"y":0.9671302437782288},{"x":0.2585616409778595,"y":0.9683944582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acanthophyllum","boundary":[0.2585616409778595,0.9506953358650208,0.3493150770664215,0.9671302437782288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36130136251449585,"y":0.9481669068336487},{"x":0.4383561611175537,"y":0.9469026327133179},{"x":0.44006848335266113,"y":0.9646017551422119},{"x":0.36130136251449585,"y":0.965865969657898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"microcephalum","boundary":[0.36130136251449585,0.9481669068336487,0.44006848335266113,0.9646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45205479860305786,"y":0.9469026327133179},{"x":0.4811643958091736,"y":0.9456384181976318},{"x":0.482876718044281,"y":0.9646017551422119},{"x":0.4537671208381653,"y":0.9646017551422119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Boiss","boundary":[0.45205479860305786,0.9469026327133179,0.482876718044281,0.9646017551422119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.482876718044281,"y":0.9456384181976318},{"x":0.48801368474960327,"y":0.9456384181976318},{"x":0.48801368474960327,"y":0.9633375406265259},{"x":0.482876718044281,"y":0.9633375406265259}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.482876718044281,0.9456384181976318,0.48801368474960327,0.9633375406265259]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2585616409778595,"y":0.9494311213493347},{"x":0.48801368474960327,"y":0.9456384181976318},{"x":0.48801368474960327,"y":0.9646017551422119},{"x":0.2585616409778595,"y":0.9683944582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2535616409778595,0.9424311213493347,0.4930136847496033,0.9716017551422119],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/meestBQPXpDFjhvk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/hyQCXRYncoWLILuF.jpg","blurred":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/RQXyyjJqpfCXPHIY.jpg"},"info":{"width":571,"height":791,"margin":[0.00009859189365039566,0.00004069645493732843,0.9983840836242702,0.9988979415772989]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8809106945991516,"y":0.03919089585542679},{"x":0.9159369468688965,"y":0.037926673889160156},{"x":0.9159369468688965,"y":0.05436156690120697},{"x":0.8809106945991516,"y":0.0556257888674736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8809106945991516,0.03919089585542679,0.9159369468688965,0.05436156690120697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336251974105835,"y":0.03919089585542679},{"x":0.8756567239761353,"y":0.03919089585542679},{"x":0.8756567239761353,"y":0.0556257888674736},{"x":0.8336251974105835,"y":0.0556257888674736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8336251974105835,0.03919089585542679,0.8756567239761353,0.0556257888674736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8248686790466309,"y":0.03919089585542679},{"x":0.8301225900650024,"y":0.03919089585542679},{"x":0.8301225900650024,"y":0.0556257888674736},{"x":0.8248686790466309,"y":0.0556257888674736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8248686790466309,0.03919089585542679,0.8301225900650024,0.0556257888674736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863397598266602,"y":0.03919089585542679},{"x":0.8143607974052429,"y":0.03919089585542679},{"x":0.8143607974052429,"y":0.0556257888674736},{"x":0.7863397598266602,"y":0.0556257888674736}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۵۱","boundary":[0.7863397598266602,0.03919089585542679,0.8143607974052429,0.0556257888674736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.903677761554718,"y":0.06068268045783043},{"x":0.917688250541687,"y":0.06068268045783043},{"x":0.9194395542144775,"y":0.07585334777832031},{"x":0.9054290652275085,"y":0.07585334777832031}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.903677761554718,0.06068268045783043,0.9194395542144775,0.07585334777832031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8931698799133301,"y":0.06068268045783043},{"x":0.8966724872589111,"y":0.06068268045783043},{"x":0.8966724872589111,"y":0.07585334777832031},{"x":0.8931698799133301,"y":0.07585334777832031}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8931698799133301,0.06068268045783043,0.8966724872589111,0.07585334777832031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7705779075622559,"y":0.06194690242409706},{"x":0.8826619982719421,"y":0.06068268045783043},{"x":0.8844133019447327,"y":0.07711756974458694},{"x":0.7705779075622559,"y":0.07838179171085358}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۰۲۷/۰۱۱/۰۱۵","boundary":[0.7705779075622559,0.06194690242409706,0.8844133019447327,0.07711756974458694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7705779075622559,"y":0.03919089585542679},{"x":0.917688250541687,"y":0.037926673889160156},{"x":0.917688250541687,"y":0.07711756974458694},{"x":0.7705779075622559,"y":0.07838179171085358}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7655779075622559,0.03219089585542679,0.922688250541687,0.08411756974458695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0753064826130867,"y":0.044247787445783615},{"x":0.09632223844528198,"y":0.044247787445783615},{"x":0.09632223844528198,"y":0.05436156690120697},{"x":0.0753064826130867,"y":0.05436156690120697}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.0753064826130867,0.044247787445783615,0.09632223844528198,0.05436156690120697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10157617926597595,"y":0.044247787445783615},{"x":0.1208406314253807,"y":0.044247787445783615},{"x":0.1208406314253807,"y":0.05436156690120697},{"x":0.10157617926597595,"y":0.05436156690120697}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"151","boundary":[0.10157617926597595,0.044247787445783615,0.1208406314253807,0.05436156690120697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0753064826130867,"y":0.0594184584915638},{"x":0.1050788089632988,"y":0.0594184584915638},{"x":0.1050788089632988,"y":0.07079645991325378},{"x":0.0753064826130867,"y":0.07079645991325378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.0753064826130867,0.0594184584915638,0.1050788089632988,0.07079645991325378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11033274978399277,"y":0.0594184584915638},{"x":0.13309982419013977,"y":0.0594184584915638},{"x":0.13309982419013977,"y":0.07079645991325378},{"x":0.11033274978399277,"y":0.07079645991325378}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"021","boundary":[0.11033274978399277,0.0594184584915638,0.13309982419013977,0.07079645991325378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13309982419013977,"y":0.0594184584915638},{"x":0.13660244643688202,"y":0.0594184584915638},{"x":0.13660244643688202,"y":0.07079645991325378},{"x":0.13309982419013977,"y":0.07079645991325378}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.13309982419013977,0.0594184584915638,0.13660244643688202,0.07079645991325378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14010508358478546,"y":0.0594184584915638},{"x":0.16112084686756134,"y":0.0594184584915638},{"x":0.16112084686756134,"y":0.07206068187952042},{"x":0.14010508358478546,"y":0.07206068187952042}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"011","boundary":[0.14010508358478546,0.0594184584915638,0.16112084686756134,0.07206068187952042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1646234691143036,"y":0.0594184584915638},{"x":0.16812609136104584,"y":0.0594184584915638},{"x":0.16812609136104584,"y":0.07206068187952042},{"x":0.1646234691143036,"y":0.07206068187952042}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.1646234691143036,0.0594184584915638,0.16812609136104584,0.07206068187952042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733800321817398,"y":0.0594184584915638},{"x":0.1961471140384674,"y":0.0594184584915638},{"x":0.1961471140384674,"y":0.07206068187952042},{"x":0.1733800321817398,"y":0.07206068187952042}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"015","boundary":[0.1733800321817398,0.0594184584915638,0.1961471140384674,0.07206068187952042]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0753064826130867,"y":0.044247787445783615},{"x":0.1961471140384674,"y":0.04551200941205025},{"x":0.1961471140384674,"y":0.07206068187952042},{"x":0.0753064826130867,"y":0.07079645991325378}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.0703064826130867,0.037247787445783616,0.2011471140384674,0.07906068187952042],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705779373645782,"y":0.08975979685783386},{"x":0.15236426889896393,"y":0.08975979685783386},{"x":0.15236426889896393,"y":0.10240202397108078},{"x":0.07705779373645782,"y":0.10240202397108078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.07705779373645782,0.08975979685783386,0.15236426889896393,0.10240202397108078]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705779373645782,"y":0.08975979685783386},{"x":0.15236426889896393,"y":0.08975979685783386},{"x":0.15236426889896393,"y":0.10240202397108078},{"x":0.07705779373645782,"y":0.10240202397108078}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07205779373645782,0.08275979685783386,0.15736426889896393,0.10940202397108079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14535902440547943,"y":0.11251579970121384},{"x":0.1506129652261734,"y":0.11251579970121384},{"x":0.1506129652261734,"y":0.12515802681446075},{"x":0.14535902440547943,"y":0.12515802681446075}]},"confidence":0.23000000417232513,"str":",","boundary":[0.14535902440547943,0.11251579970121384,0.1506129652261734,0.12515802681446075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705779373645782,"y":0.11251579970121384},{"x":0.14711032807826996,"y":0.1112515777349472},{"x":0.14711032807826996,"y":0.12515802681446075},{"x":0.07705779373645782,"y":0.12515802681446075}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"SOU.CL.","boundary":[0.07705779373645782,0.11251579970121384,0.14711032807826996,0.12515802681446075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705779373645782,"y":0.11251579970121384},{"x":0.1506129652261734,"y":0.1112515777349472},{"x":0.1506129652261734,"y":0.12515802681446075},{"x":0.07705779373645782,"y":0.12515802681446075}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.07205779373645782,0.10551579970121383,0.1556129652261734,0.13215802681446076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18213659524917603,"y":0.08975979685783386},{"x":0.18563923239707947,"y":0.08975979685783386},{"x":0.18563923239707947,"y":0.10240202397108078},{"x":0.18213659524917603,"y":0.10240202397108078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.18213659524917603,0.08975979685783386,0.18563923239707947,0.10240202397108078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20140105485916138,"y":0.08975979685783386},{"x":0.3625218868255615,"y":0.08849557489156723},{"x":0.3625218868255615,"y":0.10113780200481415},{"x":0.20140105485916138,"y":0.10240202397108078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"DICOTYLEDONES","boundary":[0.20140105485916138,0.08975979685783386,0.3625218868255615,0.10113780200481415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18213659524917603,"y":0.11251579970121384},{"x":0.18388791382312775,"y":0.11251579970121384},{"x":0.18388791382312775,"y":0.12515802681446075},{"x":0.18213659524917603,"y":0.12515802681446075}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.18213659524917603,0.11251579970121384,0.18388791382312775,0.12515802681446075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20140105485916138,"y":0.11251579970121384},{"x":0.29772329330444336,"y":0.1112515777349472},{"x":0.29772329330444336,"y":0.12515802681446075},{"x":0.20140105485916138,"y":0.12515802681446075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"APETALES","boundary":[0.20140105485916138,0.11251579970121384,0.29772329330444336,0.12515802681446075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18213659524917603,"y":0.13400758802890778},{"x":0.18563923239707947,"y":0.13400758802890778},{"x":0.18563923239707947,"y":0.14791403710842133},{"x":0.18213659524917603,"y":0.14791403710842133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.18213659524917603,0.13400758802890778,0.18563923239707947,0.14791403710842133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20140105485916138,"y":0.13400758802890778},{"x":0.3905428946018219,"y":0.13274335861206055},{"x":0.3905428946018219,"y":0.1466498076915741},{"x":0.20140105485916138,"y":0.14791403710842133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"CENTROSPERMALES","boundary":[0.20140105485916138,0.13400758802890778,0.3905428946018219,0.1466498076915741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18213659524917603,"y":0.15676358342170715},{"x":0.18563923239707947,"y":0.15676358342170715},{"x":0.18563923239707947,"y":0.1706700325012207},{"x":0.18213659524917603,"y":0.1706700325012207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.18213659524917603,0.15676358342170715,0.18563923239707947,0.1706700325012207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20140105485916138,"y":0.15676358342170715},{"x":0.39579683542251587,"y":0.1542351394891739},{"x":0.39579683542251587,"y":0.16940581798553467},{"x":0.20140105485916138,"y":0.1706700325012207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"CARYOPHYLLACEAE","boundary":[0.20140105485916138,0.15676358342170715,0.39579683542251587,0.16940581798553467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18213659524917603,"y":0.17951959371566772},{"x":0.18563923239707947,"y":0.17951959371566772},{"x":0.18563923239707947,"y":0.19342604279518127},{"x":0.18213659524917603,"y":0.19342604279518127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.18213659524917603,0.17951959371566772,0.18563923239707947,0.19342604279518127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20140105485916138,"y":0.17951959371566772},{"x":0.38704028725624084,"y":0.1782553791999817},{"x":0.38704028725624084,"y":0.19216181337833405},{"x":0.20140105485916138,"y":0.19342604279518127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ACANTHOPHYLLUM","boundary":[0.20140105485916138,0.17951959371566772,0.38704028725624084,0.19216181337833405]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.6399999856948853},{"languageCode":"es","confidence":0.23000000417232513},{"languageCode":"co","confidence":0.12999999523162842}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1803852915763855,"y":0.08975979685783386},{"x":0.39579683542251587,"y":0.0872313529253006},{"x":0.3975481688976288,"y":0.19216181337833405},{"x":0.18213659524917603,"y":0.19342604279518127}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1753852915763855,0.08275979685783386,0.4025481688976288,0.19916181337833405],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705779373645782,"y":0.1352718025445938},{"x":0.13134850561618805,"y":0.1352718025445938},{"x":0.13134850561618805,"y":0.14791403710842133},{"x":0.07705779373645782,"y":0.14791403710842133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ORDO","boundary":[0.07705779373645782,0.1352718025445938,0.13134850561618805,0.14791403710842133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705779373645782,"y":0.1352718025445938},{"x":0.13134850561618805,"y":0.1352718025445938},{"x":0.13134850561618805,"y":0.14791403710842133},{"x":0.07705779373645782,"y":0.14791403710842133}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07205779373645782,0.1282718025445938,0.13634850561618805,0.15491403710842133],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705779373645782,"y":0.15802781283855438},{"x":0.1576182097196579,"y":0.15802781283855438},{"x":0.1576182097196579,"y":0.16940581798553467},{"x":0.07705779373645782,"y":0.16940581798553467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.07705779373645782,0.15802781283855438,0.1576182097196579,0.16940581798553467]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705779373645782,"y":0.15802781283855438},{"x":0.1576182097196579,"y":0.15802781283855438},{"x":0.1576182097196579,"y":0.16940581798553467},{"x":0.07705779373645782,"y":0.16940581798553467}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07205779373645782,0.15102781283855438,0.1626182097196579,0.17640581798553467],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705779373645782,"y":0.18078382313251495},{"x":0.13835376501083374,"y":0.17951959371566772},{"x":0.13835376501083374,"y":0.19216181337833405},{"x":0.07705779373645782,"y":0.19342604279518127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.07705779373645782,0.18078382313251495,0.13835376501083374,0.19216181337833405]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705779373645782,"y":0.18078382313251495},{"x":0.13835376501083374,"y":0.17951959371566772},{"x":0.13835376501083374,"y":0.19216181337833405},{"x":0.07705779373645782,"y":0.19342604279518127}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07205779373645782,0.17378382313251495,0.14335376501083374,0.19916181337833405],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3309982419013977,"y":0.27939316630363464},{"x":0.33450087904930115,"y":0.27939316630363464},{"x":0.33450087904930115,"y":0.28445005416870117},{"x":0.3309982419013977,"y":0.28445005416870117}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"6","boundary":[0.3309982419013977,0.27939316630363464,0.33450087904930115,0.28445005416870117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3309982419013977,"y":0.27939316630363464},{"x":0.33450087904930115,"y":0.27939316630363464},{"x":0.33450087904930115,"y":0.28445005416870117},{"x":0.3309982419013977,"y":0.28445005416870117}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.3259982419013977,0.27239316630363464,0.33950087904930115,0.2914500541687012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8826619982719421,"y":0.3539822995662689},{"x":0.9054290652275085,"y":0.3565107583999634},{"x":0.903677761554718,"y":0.3691529631614685},{"x":0.8809106945991516,"y":0.36788874864578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"برگ","boundary":[0.8826619982719421,0.3539822995662689,0.903677761554718,0.3691529631614685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8826619982719421,"y":0.3539822995662689},{"x":0.9054290652275085,"y":0.3565107583999634},{"x":0.903677761554718,"y":0.3691529631614685},{"x":0.8809106945991516,"y":0.36788874864578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.8776619982719421,0.3469822995662689,0.908677761554718,0.3761529631614685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7670753002166748,"y":0.2730720639228821},{"x":0.7845884561538696,"y":0.2730720639228821},{"x":0.7845884561538696,"y":0.2895069420337677},{"x":0.7670753002166748,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"A.","boundary":[0.7670753002166748,0.2730720639228821,0.7845884561538696,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7845884561538696,"y":0.2730720639228821},{"x":0.8791593909263611,"y":0.2730720639228821},{"x":0.8791593909263611,"y":0.2895069420337677},{"x":0.7845884561538696,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"microcephalum","boundary":[0.7845884561538696,0.2730720639228821,0.8791593909263611,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7548161149024963,"y":0.2730720639228821},{"x":0.7600700259208679,"y":0.2730720639228821},{"x":0.7600700259208679,"y":0.2895069420337677},{"x":0.7548161149024963,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7548161149024963,0.2730720639228821,0.7600700259208679,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739054262638092,"y":0.2730720639228821},{"x":0.7443082332611084,"y":0.2730720639228821},{"x":0.7443082332611084,"y":0.2895069420337677},{"x":0.739054262638092,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.739054262638092,0.2730720639228821,0.7443082332611084,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145358920097351,"y":0.2730720639228821},{"x":0.7373029589653015,"y":0.2730720639228821},{"x":0.7373029589653015,"y":0.2895069420337677},{"x":0.7145358920097351,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7145358920097351,0.2730720639228821,0.7373029589653015,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022767066955566,"y":0.2730720639228821},{"x":0.7145358920097351,"y":0.2730720639228821},{"x":0.7145358920097351,"y":0.2895069420337677},{"x":0.7022767066955566,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7022767066955566,0.2730720639228821,0.7145358920097351,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6619964838027954,"y":0.2730720639228821},{"x":0.6935201287269592,"y":0.2730720639228821},{"x":0.6935201287269592,"y":0.2895069420337677},{"x":0.6619964838027954,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چوبک","boundary":[0.6619964838027954,0.2730720639228821,0.6935201287269592,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6497372984886169,"y":0.2730720639228821},{"x":0.6549912691116333,"y":0.2730720639228821},{"x":0.6549912691116333,"y":0.2895069420337677},{"x":0.6497372984886169,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6497372984886169,0.2730720639228821,0.6549912691116333,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6199649572372437,"y":0.2730720639228821},{"x":0.6444833874702454,"y":0.2730720639228821},{"x":0.6444833874702454,"y":0.2895069420337677},{"x":0.6199649572372437,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6199649572372437,0.2730720639228821,0.6444833874702454,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5936952829360962,"y":0.2730720639228821},{"x":0.6164623498916626,"y":0.2730720639228821},{"x":0.6164623498916626,"y":0.2895069420337677},{"x":0.5936952829360962,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.5936952829360962,0.2730720639228821,0.6164623498916626,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411558747291565,"y":0.2730720639228821},{"x":0.5919439792633057,"y":0.2730720639228821},{"x":0.5919439792633057,"y":0.2895069420337677},{"x":0.5411558747291565,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.5411558747291565,0.2730720639228821,0.5919439792633057,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5306479930877686,"y":0.2730720639228821},{"x":0.5411558747291565,"y":0.2730720639228821},{"x":0.5411558747291565,"y":0.2895069420337677},{"x":0.5306479930877686,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5306479930877686,0.2730720639228821,0.5411558747291565,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096322298049927,"y":0.2730720639228821},{"x":0.5183888077735901,"y":0.2730720639228821},{"x":0.5183888077735901,"y":0.2895069420337677},{"x":0.5096322298049927,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5096322298049927,0.2730720639228821,0.5183888077735901,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4798598885536194,"y":0.2730720639228821},{"x":0.5026269555091858,"y":0.2730720639228821},{"x":0.5026269555091858,"y":0.2895069420337677},{"x":0.4798598885536194,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بوته","boundary":[0.4798598885536194,0.2730720639228821,0.5026269555091858,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588441252708435,"y":0.2730720639228821},{"x":0.47810858488082886,"y":0.2730720639228821},{"x":0.47810858488082886,"y":0.2895069420337677},{"x":0.4588441252708435,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4588441252708435,0.2730720639228821,0.47810858488082886,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203152358531952,"y":0.2730720639228821},{"x":0.44658493995666504,"y":0.2730720639228821},{"x":0.44658493995666504,"y":0.2895069420337677},{"x":0.4203152358531952,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.4203152358531952,0.2730720639228821,0.44658493995666504,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4080560505390167,"y":0.2730720639228821},{"x":0.4133099913597107,"y":0.2730720639228821},{"x":0.4133099913597107,"y":0.2895069420337677},{"x":0.4080560505390167,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4080560505390167,0.2730720639228821,0.4133099913597107,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4080560505390167,"y":0.2743362784385681},{"x":0.4115586578845978,"y":0.2743362784385681},{"x":0.4115586578845978,"y":0.28697851300239563},{"x":0.4080560505390167,"y":0.28697851300239563}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4080560505390167,0.2743362784385681,0.4115586578845978,0.28697851300239563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3817863464355469,"y":0.2743362784385681},{"x":0.3992994725704193,"y":0.2743362784385681},{"x":0.3992994725704193,"y":0.28697851300239563},{"x":0.3817863464355469,"y":0.28697851300239563}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.3817863464355469,0.2743362784385681,0.3992994725704193,0.28697851300239563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3397548198699951,"y":0.2743362784385681},{"x":0.3590192496776581,"y":0.2743362784385681},{"x":0.3590192496776581,"y":0.2895069420337677},{"x":0.3397548198699951,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.3397548198699951,0.2743362784385681,0.3590192496776581,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327495753765106,"y":0.2743362784385681},{"x":0.33450087904930115,"y":0.2743362784385681},{"x":0.33450087904930115,"y":0.2895069420337677},{"x":0.3327495753765106,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3327495753765106,0.2743362784385681,0.33450087904930115,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2872154116630554,"y":0.2743362784385681},{"x":0.3239929974079132,"y":0.2743362784385681},{"x":0.3239929974079132,"y":0.2895069420337677},{"x":0.2872154116630554,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کرکینه","boundary":[0.2872154116630554,0.2743362784385681,0.3239929974079132,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26795095205307007,"y":0.2743362784385681},{"x":0.2872154116630554,"y":0.2743362784385681},{"x":0.2872154116630554,"y":0.2895069420337677},{"x":0.26795095205307007,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.26795095205307007,0.2743362784385681,0.2872154116630554,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2539404630661011,"y":0.2743362784385681},{"x":0.25919440388679504,"y":0.2743362784385681},{"x":0.25919440388679504,"y":0.2895069420337677},{"x":0.2539404630661011,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2539404630661011,0.2743362784385681,0.25919440388679504,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23642732203006744,"y":0.2743362784385681},{"x":0.24693520367145538,"y":0.2743362784385681},{"x":0.24693520367145538,"y":0.2895069420337677},{"x":0.23642732203006744,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23642732203006744,0.2743362784385681,0.24693520367145538,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19439579546451569,"y":0.2743362784385681},{"x":0.22942206263542175,"y":0.2743362784385681},{"x":0.22942206263542175,"y":0.2895069420337677},{"x":0.19439579546451569,"y":0.2895069420337677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.19439579546451569,0.2743362784385681,0.22942206263542175,0.2895069420337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16987740993499756,"y":0.2743362784385681},{"x":0.18563923239707947,"y":0.2743362784385681},{"x":0.18563923239707947,"y":0.28824272751808167},{"x":0.16987740993499756,"y":0.28824272751808167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.16987740993499756,0.2743362784385681,0.18563923239707947,0.28824272751808167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15411558747291565,"y":0.2743362784385681},{"x":0.1646234691143036,"y":0.2743362784385681},{"x":0.1646234691143036,"y":0.28824272751808167},{"x":0.15411558747291565,"y":0.28824272751808167}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.15411558747291565,0.2743362784385681,0.1646234691143036,0.28824272751808167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13309982419013977,"y":0.2743362784385681},{"x":0.14711032807826996,"y":0.2743362784385681},{"x":0.14711032807826996,"y":0.28824272751808167},{"x":0.13309982419013977,"y":0.28824272751808167}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.13309982419013977,0.2743362784385681,0.14711032807826996,0.28824272751808167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0753064826130867,"y":0.2743362784385681},{"x":0.12259194254875183,"y":0.2743362784385681},{"x":0.12259194254875183,"y":0.28824272751808167},{"x":0.0753064826130867,"y":0.28824272751808167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.0753064826130867,0.2743362784385681,0.12259194254875183,0.28824272751808167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06479860097169876,"y":0.2743362784385681},{"x":0.06654991209506989,"y":0.2743362784385681},{"x":0.06654991209506989,"y":0.28824272751808167},{"x":0.06479860097169876,"y":0.28824272751808167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.06479860097169876,0.2743362784385681,0.06654991209506989,0.28824272751808167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635726928710938,"y":0.2932996153831482},{"x":0.7775831818580627,"y":0.2932996153831482},{"x":0.7793344855308533,"y":0.30720606446266174},{"x":0.7653239965438843,"y":0.3084702789783478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7635726928710938,0.2932996153831482,0.7793344855308533,0.30720606446266174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725043773651123,"y":0.29582807421684265},{"x":0.7583187222480774,"y":0.29456382989883423},{"x":0.7600700259208679,"y":0.3084702789783478},{"x":0.7267950773239136,"y":0.3097345232963562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.725043773651123,0.29582807421684265,0.7600700259208679,0.3084702789783478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6865149140357971,"y":0.2970922887325287},{"x":0.7180384993553162,"y":0.29582807421684265},{"x":0.7197898626327515,"y":0.3097345232963562},{"x":0.6865149140357971,"y":0.31099873781204224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.6865149140357971,0.2970922887325287,0.7197898626327515,0.3097345232963562]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06479860097169876,"y":0.2730720639228821},{"x":0.8791593909263611,"y":0.2730720639228821},{"x":0.8791593909263611,"y":0.31099873781204224},{"x":0.06479860097169876,"y":0.31099873781204224}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.059798600971698763,0.2660720639228821,0.8841593909263611,0.31799873781204224],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777583360671997,"y":0.2932996153831482},{"x":0.6795096397399902,"y":0.2932996153831482},{"x":0.6795096397399902,"y":0.30720606446266174},{"x":0.6777583360671997,"y":0.30720606446266174}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6777583360671997,0.2932996153831482,0.6795096397399902,0.30720606446266174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.62521892786026,"y":0.29456382989883423},{"x":0.6707530617713928,"y":0.2932996153831482},{"x":0.6707530617713928,"y":0.30720606446266174},{"x":0.62521892786026,"y":0.3084702789783478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.62521892786026,0.29456382989883423,0.6707530617713928,0.30720606446266174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112083792686462,"y":0.29456382989883423},{"x":0.6182136535644531,"y":0.29456382989883423},{"x":0.6182136535644531,"y":0.3084702789783478},{"x":0.6112083792686462,"y":0.3084702789783478}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6112083792686462,0.29456382989883423,0.6182136535644531,0.3084702789783478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5691769123077393,"y":0.29456382989883423},{"x":0.6024518609046936,"y":0.29456382989883423},{"x":0.6024518609046936,"y":0.3084702789783478},{"x":0.5691769123077393,"y":0.3084702789783478}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.5691769123077393,0.29456382989883423,0.6024518609046936,0.3084702789783478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604203343391418,"y":0.29456382989883423},{"x":0.5639229416847229,"y":0.29456382989883423},{"x":0.5639229416847229,"y":0.3084702789783478},{"x":0.5604203343391418,"y":0.3084702789783478}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5604203343391418,0.29456382989883423,0.5639229416847229,0.3084702789783478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5183888077735901,"y":0.29456382989883423},{"x":0.5516637563705444,"y":0.29456382989883423},{"x":0.5516637563705444,"y":0.3084702789783478},{"x":0.5183888077735901,"y":0.3084702789783478}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خیزان","boundary":[0.5183888077735901,0.29456382989883423,0.5516637563705444,0.3084702789783478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078809261322021,"y":0.29456382989883423},{"x":0.5113835334777832,"y":0.29456382989883423},{"x":0.5113835334777832,"y":0.3084702789783478},{"x":0.5078809261322021,"y":0.3084702789783478}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5078809261322021,0.29456382989883423,0.5113835334777832,0.3084702789783478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880910634994507,"y":0.3135271668434143},{"x":0.7898423671722412,"y":0.3135271668434143},{"x":0.7898423671722412,"y":0.3286978602409363},{"x":0.7880910634994507,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7880910634994507,0.3135271668434143,0.7898423671722412,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7460595369338989,"y":0.3135271668434143},{"x":0.7793344855308533,"y":0.3135271668434143},{"x":0.7793344855308533,"y":0.3286978602409363},{"x":0.7460595369338989,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.7460595369338989,0.3135271668434143,0.7793344855308533,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373029589653015,"y":0.3135271668434143},{"x":0.7408056259155273,"y":0.3135271668434143},{"x":0.7408056259155273,"y":0.3286978602409363},{"x":0.7373029589653015,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7373029589653015,0.3135271668434143,0.7408056259155273,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197898626327515,"y":0.3135271668434143},{"x":0.7285463809967041,"y":0.3135271668434143},{"x":0.7285463809967041,"y":0.3286978602409363},{"x":0.7197898626327515,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7197898626327515,0.3135271668434143,0.7285463809967041,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6795096397399902,"y":0.3135271668434143},{"x":0.7127845883369446,"y":0.3135271668434143},{"x":0.7127845883369446,"y":0.3286978602409363},{"x":0.6795096397399902,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6795096397399902,0.3135271668434143,0.7127845883369446,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6322241425514221,"y":0.3135271668434143},{"x":0.6707530617713928,"y":0.3135271668434143},{"x":0.6707530617713928,"y":0.3286978602409363},{"x":0.6322241425514221,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.6322241425514221,0.3135271668434143,0.6707530617713928,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6234676241874695,"y":0.3135271668434143},{"x":0.62521892786026,"y":0.3135271668434143},{"x":0.62521892786026,"y":0.3286978602409363},{"x":0.6234676241874695,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6234676241874695,0.3135271668434143,0.62521892786026,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5814360976219177,"y":0.3135271668434143},{"x":0.6147110462188721,"y":0.3135271668434143},{"x":0.6147110462188721,"y":0.3286978602409363},{"x":0.5814360976219177,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5814360976219177,0.3135271668434143,0.6147110462188721,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411558747291565,"y":0.3135271668434143},{"x":0.5744308233261108,"y":0.3135271668434143},{"x":0.5744308233261108,"y":0.3286978602409363},{"x":0.5411558747291565,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوست","boundary":[0.5411558747291565,0.3135271668434143,0.5744308233261108,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5061296224594116,"y":0.3135271668434143},{"x":0.5341506004333496,"y":0.3135271668434143},{"x":0.5341506004333496,"y":0.3286978602409363},{"x":0.5061296224594116,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.5061296224594116,0.3135271668434143,0.5341506004333496,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588441252708435,"y":0.3135271668434143},{"x":0.4973730444908142,"y":0.3135271668434143},{"x":0.4973730444908142,"y":0.3286978602409363},{"x":0.4588441252708435,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.4588441252708435,0.3135271668434143,0.4973730444908142,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4430823028087616,"y":0.3135271668434143},{"x":0.45359018445014954,"y":0.3135271668434143},{"x":0.45359018445014954,"y":0.3286978602409363},{"x":0.4430823028087616,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4430823028087616,0.3135271668434143,0.45359018445014954,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3835376501083374,"y":0.3135271668434143},{"x":0.4360770583152771,"y":0.3135271668434143},{"x":0.4360770583152771,"y":0.3286978602409363},{"x":0.3835376501083374,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاکستری","boundary":[0.3835376501083374,0.3135271668434143,0.4360770583152771,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478107213974,"y":0.3135271668434143},{"x":0.37828370928764343,"y":0.3135271668434143},{"x":0.37828370928764343,"y":0.3286978602409363},{"x":0.37478107213974,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37478107213974,0.3135271668434143,0.37828370928764343,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3309982419013977,"y":0.3135271668434143},{"x":0.36602452397346497,"y":0.3135271668434143},{"x":0.36602452397346497,"y":0.3286978602409363},{"x":0.3309982419013977,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"کرکینه","boundary":[0.3309982419013977,0.3135271668434143,0.36602452397346497,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31173381209373474,"y":0.3135271668434143},{"x":0.3292469382286072,"y":0.3135271668434143},{"x":0.3292469382286072,"y":0.3286978602409363},{"x":0.31173381209373474,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.31173381209373474,0.3135271668434143,0.3292469382286072,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29772329330444336,"y":0.3135271668434143},{"x":0.2994745969772339,"y":0.3135271668434143},{"x":0.2994745969772339,"y":0.3286978602409363},{"x":0.29772329330444336,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29772329330444336,0.3135271668434143,0.2994745969772339,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278458833694458,"y":0.3135271668434143},{"x":0.29071804881095886,"y":0.3135271668434143},{"x":0.29071804881095886,"y":0.3286978602409363},{"x":0.278458833694458,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.278458833694458,0.3135271668434143,0.29071804881095886,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2486865222454071,"y":0.3135271668434143},{"x":0.278458833694458,"y":0.3135271668434143},{"x":0.278458833694458,"y":0.3286978602409363},{"x":0.2486865222454071,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.2486865222454071,0.3135271668434143,0.278458833694458,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22942206263542175,"y":0.3135271668434143},{"x":0.24693520367145538,"y":0.3135271668434143},{"x":0.24693520367145538,"y":0.3286978602409363},{"x":0.22942206263542175,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.22942206263542175,0.3135271668434143,0.24693520367145538,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18914185464382172,"y":0.3135271668434143},{"x":0.2171628773212433,"y":0.3135271668434143},{"x":0.2171628773212433,"y":0.3286978602409363},{"x":0.18914185464382172,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.18914185464382172,0.3135271668434143,0.2171628773212433,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18213659524917603,"y":0.3135271668434143},{"x":0.18563923239707947,"y":0.3135271668434143},{"x":0.18563923239707947,"y":0.3286978602409363},{"x":0.18213659524917603,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18213659524917603,0.3135271668434143,0.18563923239707947,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12959720194339752,"y":0.3135271668434143},{"x":0.17513135075569153,"y":0.3135271668434143},{"x":0.17513135075569153,"y":0.3286978602409363},{"x":0.12959720194339752,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.12959720194339752,0.3135271668434143,0.17513135075569153,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11558669060468674,"y":0.3135271668434143},{"x":0.1208406314253807,"y":0.3135271668434143},{"x":0.1208406314253807,"y":0.3286978602409363},{"x":0.11558669060468674,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11558669060468674,0.3135271668434143,0.1208406314253807,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09281961619853973,"y":0.3135271668434143},{"x":0.10683012008666992,"y":0.3135271668434143},{"x":0.10683012008666992,"y":0.3286978602409363},{"x":0.09281961619853973,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.09281961619853973,0.3135271668434143,0.10683012008666992,0.3286978602409363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06479860097169876,"y":0.3135271668434143},{"x":0.08406304568052292,"y":0.3135271668434143},{"x":0.08406304568052292,"y":0.3286978602409363},{"x":0.06479860097169876,"y":0.3286978602409363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.06479860097169876,0.3135271668434143,0.08406304568052292,0.3286978602409363]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8809106945991516,"y":0.31479141116142273},{"x":0.9054290652275085,"y":0.31479141116142273},{"x":0.9054290652275085,"y":0.3261694014072418},{"x":0.8809106945991516,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ساقه","boundary":[0.8809106945991516,0.31479141116142273,0.9054290652275085,0.3261694014072418]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06479860097169876,"y":0.2932996153831482},{"x":0.9054290652275085,"y":0.29203540086746216},{"x":0.9054290652275085,"y":0.32743361592292786},{"x":0.06479860097169876,"y":0.3299620747566223}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.059798600971698763,0.2862996153831482,0.9104290652275085,0.33443361592292786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.74956214427948,"y":0.3337547481060028},{"x":0.7775831818580627,"y":0.3337547481060028},{"x":0.7775831818580627,"y":0.34766119718551636},{"x":0.74956214427948,"y":0.34766119718551636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.74956214427948,0.3337547481060028,0.7775831818580627,0.34766119718551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882662177085876,"y":0.33501896262168884},{"x":0.7425569295883179,"y":0.33501896262168884},{"x":0.7425569295883179,"y":0.34766119718551636},{"x":0.6882662177085876,"y":0.34766119718551636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخکهای","boundary":[0.6882662177085876,0.33501896262168884,0.7425569295883179,0.34766119718551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427320241928101,"y":0.33501896262168884},{"x":0.6812609434127808,"y":0.33501896262168884},{"x":0.6812609434127808,"y":0.34766119718551636},{"x":0.6427320241928101,"y":0.34766119718551636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.6427320241928101,0.33501896262168884,0.6812609434127808,0.34766119718551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635726809501648,"y":0.33501896262168884},{"x":0.6374781131744385,"y":0.33501896262168884},{"x":0.6374781131744385,"y":0.34766119718551636},{"x":0.635726809501648,"y":0.34766119718551636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.635726809501648,0.33501896262168884,0.6374781131744385,0.34766119718551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880910634994507,"y":0.35524651408195496},{"x":0.7898423671722412,"y":0.35524651408195496},{"x":0.7898423671722412,"y":0.37168142199516296},{"x":0.7880910634994507,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7880910634994507,0.35524651408195496,0.7898423671722412,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7408056259155273,"y":0.35524651408195496},{"x":0.7793344855308533,"y":0.35524651408195496},{"x":0.7793344855308533,"y":0.37168142199516296},{"x":0.7408056259155273,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.7408056259155273,0.35524651408195496,0.7793344855308533,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6900175213813782,"y":0.35524651408195496},{"x":0.7338003516197205,"y":0.35524651408195496},{"x":0.7338003516197205,"y":0.37168142199516296},{"x":0.6900175213813782,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.6900175213813782,0.35524651408195496,0.7338003516197205,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6725043654441833,"y":0.35524651408195496},{"x":0.6830122470855713,"y":0.35524651408195496},{"x":0.6830122470855713,"y":0.37168142199516296},{"x":0.6725043654441833,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6725043654441833,0.35524651408195496,0.6830122470855713,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6269702315330505,"y":0.35524651408195496},{"x":0.6690017580986023,"y":0.35524651408195496},{"x":0.6690017580986023,"y":0.37168142199516296},{"x":0.6269702315330505,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.6269702315330505,0.35524651408195496,0.6690017580986023,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6182136535644531,"y":0.35524651408195496},{"x":0.6199649572372437,"y":0.35524651408195496},{"x":0.6199649572372437,"y":0.37168142199516296},{"x":0.6182136535644531,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6182136535644531,0.35524651408195496,0.6199649572372437,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901926159858704,"y":0.35524651408195496},{"x":0.6094570755958557,"y":0.35524651408195496},{"x":0.6094570755958557,"y":0.37168142199516296},{"x":0.5901926159858704,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.5901926159858704,0.35524651408195496,0.6094570755958557,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831874012947083,"y":0.35524651408195496},{"x":0.5849387049674988,"y":0.35524651408195496},{"x":0.5849387049674988,"y":0.37168142199516296},{"x":0.5831874012947083,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5831874012947083,0.35524651408195496,0.5849387049674988,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5306479930877686,"y":0.35524651408195496},{"x":0.5744308233261108,"y":0.35524651408195496},{"x":0.5744308233261108,"y":0.37168142199516296},{"x":0.5306479930877686,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مختصرا","boundary":[0.5306479930877686,0.35524651408195496,0.5744308233261108,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5236427187919617,"y":0.35524651408195496},{"x":0.5271453857421875,"y":0.35524651408195496},{"x":0.5271453857421875,"y":0.37168142199516296},{"x":0.5236427187919617,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5236427187919617,0.35524651408195496,0.5271453857421875,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47635728120803833,"y":0.35524651408195496},{"x":0.5148861408233643,"y":0.35524651408195496},{"x":0.5148861408233643,"y":0.37168142199516296},{"x":0.47635728120803833,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سرنیزه","boundary":[0.47635728120803833,0.35524651408195496,0.5148861408233643,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4640980660915375,"y":0.35524651408195496},{"x":0.47635728120803833,"y":0.35524651408195496},{"x":0.47635728120803833,"y":0.37168142199516296},{"x":0.4640980660915375,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4640980660915375,0.35524651408195496,0.47635728120803833,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45359018445014954,"y":0.35524651408195496},{"x":0.45534151792526245,"y":0.35524651408195496},{"x":0.45534151792526245,"y":0.37168142199516296},{"x":0.45359018445014954,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45359018445014954,0.35524651408195496,0.45534151792526245,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4273204803466797,"y":0.35524651408195496},{"x":0.44658493995666504,"y":0.35524651408195496},{"x":0.44658493995666504,"y":0.37168142199516296},{"x":0.4273204803466797,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.4273204803466797,0.35524651408195496,0.44658493995666504,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40280210971832275,"y":0.35524651408195496},{"x":0.41856393218040466,"y":0.35524651408195496},{"x":0.41856393218040466,"y":0.37168142199516296},{"x":0.40280210971832275,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.40280210971832275,0.35524651408195496,0.41856393218040466,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39404553174972534,"y":0.35524651408195496},{"x":0.3975481688976288,"y":0.35524651408195496},{"x":0.3975481688976288,"y":0.37168142199516296},{"x":0.39404553174972534,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39404553174972534,0.35524651408195496,0.3975481688976288,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35026270151138306,"y":0.35524651408195496},{"x":0.38704028725624084,"y":0.35524651408195496},{"x":0.38704028725624084,"y":0.37168142199516296},{"x":0.35026270151138306,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتهی","boundary":[0.35026270151138306,0.35524651408195496,0.38704028725624084,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327495753765106,"y":0.35524651408195496},{"x":0.34325745701789856,"y":0.35524651408195496},{"x":0.34325745701789856,"y":0.37168142199516296},{"x":0.3327495753765106,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3327495753765106,0.35524651408195496,0.34325745701789856,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30297723412513733,"y":0.35524651408195496},{"x":0.32574430108070374,"y":0.35524651408195496},{"x":0.32574430108070374,"y":0.37168142199516296},{"x":0.30297723412513733,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"راس","boundary":[0.30297723412513733,0.35524651408195496,0.32574430108070374,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802101671695709,"y":0.35524651408195496},{"x":0.29597198963165283,"y":0.35524651408195496},{"x":0.29597198963165283,"y":0.37168142199516296},{"x":0.2802101671695709,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.2802101671695709,0.35524651408195496,0.29597198963165283,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2416812628507614,"y":0.35524651408195496},{"x":0.27320489287376404,"y":0.35524651408195496},{"x":0.27320489287376404,"y":0.37168142199516296},{"x":0.2416812628507614,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.2416812628507614,0.35524651408195496,0.27320489287376404,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23117338120937347,"y":0.35524651408195496},{"x":0.23642732203006744,"y":0.35524651408195496},{"x":0.23642732203006744,"y":0.37168142199516296},{"x":0.23117338120937347,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23117338120937347,0.35524651408195496,0.23642732203006744,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19264447689056396,"y":0.35524651408195496},{"x":0.22416812181472778,"y":0.35524651408195496},{"x":0.22416812181472778,"y":0.37168142199516296},{"x":0.19264447689056396,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاری","boundary":[0.19264447689056396,0.35524651408195496,0.22416812181472778,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18213659524917603,"y":0.35524651408195496},{"x":0.18739053606987,"y":0.35524651408195496},{"x":0.18739053606987,"y":0.37168142199516296},{"x":0.18213659524917603,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18213659524917603,0.35524651408195496,0.18739053606987,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1436077058315277,"y":0.35524651408195496},{"x":0.17688266932964325,"y":0.35524651408195496},{"x":0.17688266932964325,"y":0.37168142199516296},{"x":0.1436077058315277,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزنده","boundary":[0.1436077058315277,0.35524651408195496,0.17688266932964325,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13134850561618805,"y":0.35524651408195496},{"x":0.13660244643688202,"y":0.35524651408195496},{"x":0.13660244643688202,"y":0.37168142199516296},{"x":0.13134850561618805,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.13134850561618805,0.35524651408195496,0.13660244643688202,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0980735570192337,"y":0.35524651408195496},{"x":0.12609456479549408,"y":0.35524651408195496},{"x":0.12609456479549408,"y":0.37168142199516296},{"x":0.0980735570192337,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.0980735570192337,0.35524651408195496,0.12609456479549408,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08931698650121689,"y":0.35524651408195496},{"x":0.09281961619853973,"y":0.35524651408195496},{"x":0.09281961619853973,"y":0.37168142199516296},{"x":0.08931698650121689,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.08931698650121689,0.35524651408195496,0.09281961619853973,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06479860097169876,"y":0.35524651408195496},{"x":0.07880910485982895,"y":0.35524651408195496},{"x":0.07880910485982895,"y":0.37168142199516296},{"x":0.06479860097169876,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.06479860097169876,0.35524651408195496,0.07880910485982895,0.37168142199516296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06479860097169876,"y":0.3337547481060028},{"x":0.7898423671722412,"y":0.33122628927230835},{"x":0.7898423671722412,"y":0.3691529631614685},{"x":0.06479860097169876,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.059798600971698763,0.3267547481060028,0.7948423671722412,0.3761529631614685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565674185752869,"y":0.37420985102653503},{"x":0.7793344855308533,"y":0.37420985102653503},{"x":0.7793344855308533,"y":0.3881163001060486},{"x":0.7565674185752869,"y":0.3881163001060486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بغل","boundary":[0.7565674185752869,0.37420985102653503,0.7793344855308533,0.3881163001060486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721541166305542,"y":0.37420985102653503},{"x":0.74956214427948,"y":0.37420985102653503},{"x":0.74956214427948,"y":0.389380544424057},{"x":0.721541166305542,"y":0.389380544424057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.721541166305542,0.37420985102653503,0.74956214427948,0.389380544424057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847635507583618,"y":0.37547409534454346},{"x":0.7180384993553162,"y":0.37547409534454346},{"x":0.7180384993553162,"y":0.389380544424057},{"x":0.6847635507583618,"y":0.389380544424057}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.6847635507583618,0.37547409534454346,0.7180384993553162,0.389380544424057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6742556691169739,"y":0.37547409534454346},{"x":0.6865149140357971,"y":0.37547409534454346},{"x":0.6865149140357971,"y":0.389380544424057},{"x":0.6742556691169739,"y":0.389380544424057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6742556691169739,0.37547409534454346,0.6865149140357971,0.389380544424057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653239905834198,"y":0.37547409534454346},{"x":0.6637477874755859,"y":0.37547409534454346},{"x":0.6637477874755859,"y":0.389380544424057},{"x":0.653239905834198,"y":0.389380544424057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.653239905834198,0.37547409534454346,0.6637477874755859,0.389380544424057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059544682502747,"y":0.37547409534454346},{"x":0.6479859948158264,"y":0.37547409534454346},{"x":0.6479859948158264,"y":0.389380544424057},{"x":0.6059544682502747,"y":0.389380544424057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.6059544682502747,0.37547409534454346,0.6479859948158264,0.389380544424057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5586690306663513,"y":0.37547409534454346},{"x":0.6007004976272583,"y":0.37547409534454346},{"x":0.6007004976272583,"y":0.389380544424057},{"x":0.5586690306663513,"y":0.389380544424057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوچکتر","boundary":[0.5586690306663513,0.37547409534454346,0.6007004976272583,0.389380544424057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5516637563705444,"y":0.37547409534454346},{"x":0.553415060043335,"y":0.37547409534454346},{"x":0.553415060043335,"y":0.389380544424057},{"x":0.5516637563705444,"y":0.389380544424057}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5516637563705444,0.37547409534454346,0.553415060043335,0.389380544424057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.889667272567749,"y":0.39570164680480957},{"x":0.9054290652275085,"y":0.39570164680480957},{"x":0.9054290652275085,"y":0.40707963705062866},{"x":0.889667272567749,"y":0.40707963705062866}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"گل","boundary":[0.889667272567749,0.39570164680480957,0.9054290652275085,0.40707963705062866]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5516637563705444,"y":0.37547409534454346},{"x":0.9054290652275085,"y":0.372945636510849},{"x":0.9054290652275085,"y":0.40707963705062866},{"x":0.5516637563705444,"y":0.4096080958843231}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5466637563705444,0.36847409534454345,0.9104290652275085,0.41407963705062867],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880910634994507,"y":0.39443743228912354},{"x":0.7898423671722412,"y":0.39443743228912354},{"x":0.7898423671722412,"y":0.4121365249156952},{"x":0.7880910634994507,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7880910634994507,0.39443743228912354,0.7898423671722412,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7513135075569153,"y":0.39443743228912354},{"x":0.7793344855308533,"y":0.39443743228912354},{"x":0.7793344855308533,"y":0.4121365249156952},{"x":0.7513135075569153,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.7513135075569153,0.39443743228912354,0.7793344855308533,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7425569295883179,"y":0.39443743228912354},{"x":0.7443082332611084,"y":0.39443743228912354},{"x":0.7443082332611084,"y":0.4121365249156952},{"x":0.7425569295883179,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7425569295883179,0.39443743228912354,0.7443082332611084,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7057793140411377,"y":0.39443743228912354},{"x":0.735551655292511,"y":0.39443743228912354},{"x":0.735551655292511,"y":0.4121365249156952},{"x":0.7057793140411377,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.7057793140411377,0.39443743228912354,0.735551655292511,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917688250541687,"y":0.39443743228912354},{"x":0.6952714323997498,"y":0.39443743228912354},{"x":0.6952714323997498,"y":0.4121365249156952},{"x":0.6917688250541687,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6917688250541687,0.39443743228912354,0.6952714323997498,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6567425727844238,"y":0.39443743228912354},{"x":0.6830122470855713,"y":0.39443743228912354},{"x":0.6830122470855713,"y":0.4121365249156952},{"x":0.6567425727844238,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.6567425727844238,0.39443743228912354,0.6830122470855713,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6462346911430359,"y":0.39443743228912354},{"x":0.6497372984886169,"y":0.39443743228912354},{"x":0.6497372984886169,"y":0.4121365249156952},{"x":0.6462346911430359,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6462346911430359,0.39443743228912354,0.6497372984886169,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6042031645774841,"y":0.39443743228912354},{"x":0.6374781131744385,"y":0.39443743228912354},{"x":0.6374781131744385,"y":0.4121365249156952},{"x":0.6042031645774841,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.6042031645774841,0.39443743228912354,0.6374781131744385,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796847343444824,"y":0.39443743228912354},{"x":0.5954465866088867,"y":0.39443743228912354},{"x":0.5954465866088867,"y":0.4121365249156952},{"x":0.5796847343444824,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5796847343444824,0.39443743228912354,0.5954465866088867,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5639229416847229,"y":0.39443743228912354},{"x":0.5744308233261108,"y":0.39443743228912354},{"x":0.5744308233261108,"y":0.4121365249156952},{"x":0.5639229416847229,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5639229416847229,0.39443743228912354,0.5744308233261108,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096322298049927,"y":0.39443743228912354},{"x":0.5604203343391418,"y":0.39443743228912354},{"x":0.5604203343391418,"y":0.4121365249156952},{"x":0.5096322298049927,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آذینهای","boundary":[0.5096322298049927,0.39443743228912354,0.5604203343391418,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4833625257015228,"y":0.39443743228912354},{"x":0.5008756518363953,"y":0.39443743228912354},{"x":0.5008756518363953,"y":0.4121365249156952},{"x":0.4833625257015228,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.4833625257015228,0.39443743228912354,0.5008756518363953,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47110334038734436,"y":0.39443743228912354},{"x":0.4833625257015228,"y":0.39443743228912354},{"x":0.4833625257015228,"y":0.4121365249156952},{"x":0.47110334038734436,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.47110334038734436,0.39443743228912354,0.4833625257015228,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4360770583152771,"y":0.39443743228912354},{"x":0.4605954587459564,"y":0.39443743228912354},{"x":0.4605954587459564,"y":0.4121365249156952},{"x":0.4360770583152771,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.4360770583152771,0.39443743228912354,0.4605954587459564,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3835376501083374,"y":0.39443743228912354},{"x":0.4290718138217926,"y":0.39443743228912354},{"x":0.4290718138217926,"y":0.4121365249156952},{"x":0.3835376501083374,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انتهائی","boundary":[0.3835376501083374,0.39443743228912354,0.4290718138217926,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478107213974,"y":0.39443743228912354},{"x":0.37828370928764343,"y":0.39443743228912354},{"x":0.37828370928764343,"y":0.4121365249156952},{"x":0.37478107213974,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37478107213974,0.39443743228912354,0.37828370928764343,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3362521827220917,"y":0.39443743228912354},{"x":0.36602452397346497,"y":0.39443743228912354},{"x":0.36602452397346497,"y":0.4121365249156952},{"x":0.3362521827220917,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.3362521827220917,0.39443743228912354,0.36602452397346497,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3082311749458313,"y":0.39443743228912354},{"x":0.3292469382286072,"y":0.39443743228912354},{"x":0.3292469382286072,"y":0.4121365249156952},{"x":0.3082311749458313,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.3082311749458313,0.39443743228912354,0.3292469382286072,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2942206561565399,"y":0.39443743228912354},{"x":0.3012259304523468,"y":0.39443743228912354},{"x":0.3012259304523468,"y":0.4121365249156952},{"x":0.2942206561565399,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2942206561565399,0.39443743228912354,0.3012259304523468,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25919440388679504,"y":0.39443743228912354},{"x":0.2854641079902649,"y":0.39443743228912354},{"x":0.2854641079902649,"y":0.4121365249156952},{"x":0.25919440388679504,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بطور","boundary":[0.25919440388679504,0.39443743228912354,0.2854641079902649,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22066549956798553,"y":0.39443743228912354},{"x":0.2539404630661011,"y":0.39443743228912354},{"x":0.2539404630661011,"y":0.4121365249156952},{"x":0.22066549956798553,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زوجی","boundary":[0.22066549956798553,0.39443743228912354,0.2539404630661011,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16812609136104584,"y":0.39443743228912354},{"x":0.21541155874729156,"y":0.39443743228912354},{"x":0.21541155874729156,"y":0.4121365249156952},{"x":0.16812609136104584,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"چبسیده","boundary":[0.16812609136104584,0.39443743228912354,0.21541155874729156,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15236426889896393,"y":0.39443743228912354},{"x":0.16112084686756134,"y":0.39443743228912354},{"x":0.16112084686756134,"y":0.4121365249156952},{"x":0.15236426889896393,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.15236426889896393,0.39443743228912354,0.16112084686756134,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11033274978399277,"y":0.39443743228912354},{"x":0.14711032807826996,"y":0.39443743228912354},{"x":0.14711032807826996,"y":0.4121365249156952},{"x":0.11033274978399277,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کردهای","boundary":[0.11033274978399277,0.39443743228912354,0.14711032807826996,0.4121365249156952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06654991209506989,"y":0.39443743228912354},{"x":0.10157617926597595,"y":0.39443743228912354},{"x":0.10157617926597595,"y":0.4121365249156952},{"x":0.06654991209506989,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.06654991209506989,0.39443743228912354,0.10157617926597595,0.4121365249156952]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06654991209506989,"y":0.39443743228912354},{"x":0.7898423671722412,"y":0.39443743228912354},{"x":0.7898423671722412,"y":0.4121365249156952},{"x":0.06654991209506989,"y":0.4121365249156952}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.06154991209506989,0.38743743228912353,0.7948423671722412,0.4191365249156952],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7530648112297058,"y":0.41466498374938965},{"x":0.7775831818580627,"y":0.41466498374938965},{"x":0.7775831818580627,"y":0.42983564734458923},{"x":0.7530648112297058,"y":0.42983564734458923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.7530648112297058,0.41466498374938965,0.7775831818580627,0.42983564734458923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7460595369338989,"y":0.41466498374938965},{"x":0.7478108406066895,"y":0.41466498374938965},{"x":0.7478108406066895,"y":0.42983564734458923},{"x":0.7460595369338989,"y":0.42983564734458923}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7460595369338989,0.41466498374938965,0.7478108406066895,0.42983564734458923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987740993499756,"y":0.41466498374938965},{"x":0.739054262638092,"y":0.41466498374938965},{"x":0.739054262638092,"y":0.42983564734458923},{"x":0.6987740993499756,"y":0.42983564734458923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گریبان","boundary":[0.6987740993499756,0.41466498374938965,0.739054262638092,0.42983564734458923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6602451801300049,"y":0.41466498374938965},{"x":0.6882662177085876,"y":0.41466498374938965},{"x":0.6882662177085876,"y":0.42983564734458923},{"x":0.6602451801300049,"y":0.42983564734458923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.6602451801300049,0.41466498374938965,0.6882662177085876,0.42983564734458923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6077057719230652,"y":0.41466498374938965},{"x":0.6497372984886169,"y":0.41466498374938965},{"x":0.6497372984886169,"y":0.42983564734458923},{"x":0.6077057719230652,"y":0.42983564734458923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.6077057719230652,0.41466498374938965,0.6497372984886169,0.42983564734458923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567425549030304,"y":0.41466498374938965},{"x":0.5989491939544678,"y":0.41466498374938965},{"x":0.5989491939544678,"y":0.43109986186027527},{"x":0.567425549030304,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طویل","boundary":[0.567425549030304,0.41466498374938965,0.5989491939544678,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5586690306663513,"y":0.4159291982650757},{"x":0.5621716380119324,"y":0.4159291982650757},{"x":0.5621716380119324,"y":0.43109986186027527},{"x":0.5586690306663513,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5586690306663513,0.4159291982650757,0.5621716380119324,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5183888077735901,"y":0.4159291982650757},{"x":0.553415060043335,"y":0.4159291982650757},{"x":0.553415060043335,"y":0.43109986186027527},{"x":0.5183888077735901,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"براکته","boundary":[0.5183888077735901,0.4159291982650757,0.553415060043335,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5061296224594116,"y":0.4159291982650757},{"x":0.5131348371505737,"y":0.4159291982650757},{"x":0.5131348371505737,"y":0.43109986186027527},{"x":0.5061296224594116,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5061296224594116,0.4159291982650757,0.5131348371505737,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46935200691223145,"y":0.4159291982650757},{"x":0.4973730444908142,"y":0.4159291982650757},{"x":0.4973730444908142,"y":0.43109986186027527},{"x":0.46935200691223145,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"همقد","boundary":[0.46935200691223145,0.4159291982650757,0.4973730444908142,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4360770583152771,"y":0.4159291982650757},{"x":0.46234676241874695,"y":0.4159291982650757},{"x":0.46234676241874695,"y":0.43109986186027527},{"x":0.4360770583152771,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.4360770583152771,0.4159291982650757,0.46234676241874695,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4290718138217926,"y":0.4159291982650757},{"x":0.43082311749458313,"y":0.4159291982650757},{"x":0.43082311749458313,"y":0.43109986186027527},{"x":0.4290718138217926,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4290718138217926,0.4159291982650757,0.43082311749458313,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39579683542251587,"y":0.4159291982650757},{"x":0.4220665395259857,"y":0.4159291982650757},{"x":0.4220665395259857,"y":0.43109986186027527},{"x":0.39579683542251587,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.39579683542251587,0.4159291982650757,0.4220665395259857,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3450087606906891,"y":0.4159291982650757},{"x":0.3905428946018219,"y":0.4159291982650757},{"x":0.3905428946018219,"y":0.43109986186027527},{"x":0.3450087606906891,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرکپوش","boundary":[0.3450087606906891,0.4159291982650757,0.3905428946018219,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380035161972046,"y":0.4159291982650757},{"x":0.3397548198699951,"y":0.4159291982650757},{"x":0.3397548198699951,"y":0.43109986186027527},{"x":0.3380035161972046,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3380035161972046,0.4159291982650757,0.3397548198699951,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3222416937351227,"y":0.4159291982650757},{"x":0.3309982419013977,"y":0.4159291982650757},{"x":0.3309982419013977,"y":0.43109986186027527},{"x":0.3222416937351227,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3222416937351227,0.4159291982650757,0.3309982419013977,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2767075300216675,"y":0.4159291982650757},{"x":0.3169877529144287,"y":0.4159291982650757},{"x":0.3169877529144287,"y":0.43109986186027527},{"x":0.2767075300216675,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.2767075300216675,0.4159291982650757,0.3169877529144287,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2539404630661011,"y":0.4159291982650757},{"x":0.27320489287376404,"y":0.4159291982650757},{"x":0.27320489287376404,"y":0.43109986186027527},{"x":0.2539404630661011,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2539404630661011,0.4159291982650757,0.27320489287376404,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2101576179265976,"y":0.4159291982650757},{"x":0.24343258142471313,"y":0.4159291982650757},{"x":0.24343258142471313,"y":0.43109986186027527},{"x":0.2101576179265976,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مثلثی","boundary":[0.2101576179265976,0.4159291982650757,0.24343258142471313,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20140105485916138,"y":0.4159291982650757},{"x":0.2031523585319519,"y":0.4159291982650757},{"x":0.2031523585319519,"y":0.43109986186027527},{"x":0.20140105485916138,"y":0.43109986186027527}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20140105485916138,0.4159291982650757,0.2031523585319519,0.43109986186027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15586690604686737,"y":0.4171934127807617},{"x":0.19264447689056396,"y":0.4171934127807617},{"x":0.19264447689056396,"y":0.4323641061782837},{"x":0.15586690604686737,"y":0.4323641061782837}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نوکدار","boundary":[0.15586690604686737,0.4171934127807617,0.19264447689056396,0.4323641061782837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14886164665222168,"y":0.4171934127807617},{"x":0.15411558747291565,"y":0.4171934127807617},{"x":0.15411558747291565,"y":0.4323641061782837},{"x":0.14886164665222168,"y":0.4323641061782837}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14886164665222168,0.4171934127807617,0.15411558747291565,0.4323641061782837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11033274978399277,"y":0.4171934127807617},{"x":0.14010508358478546,"y":0.4171934127807617},{"x":0.14010508358478546,"y":0.4323641061782837},{"x":0.11033274978399277,"y":0.4323641061782837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.11033274978399277,0.4171934127807617,0.14010508358478546,0.4323641061782837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0753064826130867,"y":0.4171934127807617},{"x":0.09632223844528198,"y":0.4171934127807617},{"x":0.09632223844528198,"y":0.4323641061782837},{"x":0.0753064826130867,"y":0.4323641061782837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.0753064826130867,0.4171934127807617,0.09632223844528198,0.4323641061782837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06479860097169876,"y":0.4171934127807617},{"x":0.06830122321844101,"y":0.4171934127807617},{"x":0.06830122321844101,"y":0.4323641061782837},{"x":0.06479860097169876,"y":0.4323641061782837}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.06479860097169876,0.4171934127807617,0.06830122321844101,0.4323641061782837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.735551655292511,"y":0.43489253520965576},{"x":0.7793344855308533,"y":0.43489253520965576},{"x":0.7793344855308533,"y":0.45385587215423584},{"x":0.735551655292511,"y":0.45385587215423584}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.735551655292511,0.43489253520965576,0.7793344855308533,0.45385587215423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7005254030227661,"y":0.43489253520965576},{"x":0.7285463809967041,"y":0.43489253520965576},{"x":0.7285463809967041,"y":0.45385587215423584},{"x":0.7005254030227661,"y":0.45385587215423584}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.7005254030227661,0.43489253520965576,0.7285463809967041,0.45385587215423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917688250541687,"y":0.43489253520965576},{"x":0.6935201287269592,"y":0.43489253520965576},{"x":0.6935201287269592,"y":0.45385587215423584},{"x":0.6917688250541687,"y":0.45385587215423584}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6917688250541687,0.43489253520965576,0.6935201287269592,0.45385587215423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653239905834198,"y":0.43489253520965576},{"x":0.6830122470855713,"y":0.43489253520965576},{"x":0.6830122470855713,"y":0.45385587215423584},{"x":0.653239905834198,"y":0.45385587215423584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.653239905834198,0.43489253520965576,0.6830122470855713,0.45385587215423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112083792686462,"y":0.43489253520965576},{"x":0.6479859948158264,"y":0.43489253520965576},{"x":0.6479859948158264,"y":0.45385587215423584},{"x":0.6112083792686462,"y":0.45385587215423584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.6112083792686462,0.43489253520965576,0.6479859948158264,0.45385587215423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6007004976272583,"y":0.43489253520965576},{"x":0.6059544682502747,"y":0.43489253520965576},{"x":0.6059544682502747,"y":0.45385587215423584},{"x":0.6007004976272583,"y":0.45385587215423584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6007004976272583,0.43489253520965576,0.6059544682502747,0.45385587215423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5814360976219177,"y":0.43489253520965576},{"x":0.5954465866088867,"y":0.43489253520965576},{"x":0.5954465866088867,"y":0.45385587215423584},{"x":0.5814360976219177,"y":0.45385587215423584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5814360976219177,0.43489253520965576,0.5954465866088867,0.45385587215423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5586690306663513,"y":0.43489253520965576},{"x":0.5761821269989014,"y":0.43489253520965576},{"x":0.5761821269989014,"y":0.45385587215423584},{"x":0.5586690306663513,"y":0.45385587215423584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لبه","boundary":[0.5586690306663513,0.43489253520965576,0.5761821269989014,0.45385587215423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218914151191711,"y":0.43489253520965576},{"x":0.5516637563705444,"y":0.43489253520965576},{"x":0.5516637563705444,"y":0.45385587215423584},{"x":0.5218914151191711,"y":0.45385587215423584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.5218914151191711,0.43489253520965576,0.5516637563705444,0.45385587215423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4973730444908142,"y":0.4361567497253418},{"x":0.5148861408233643,"y":0.4361567497253418},{"x":0.5148861408233643,"y":0.45385587215423584},{"x":0.4973730444908142,"y":0.45385587215423584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4973730444908142,0.4361567497253418,0.5148861408233643,0.45385587215423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43957969546318054,"y":0.4361567497253418},{"x":0.49211910367012024,"y":0.4361567497253418},{"x":0.49211910367012024,"y":0.45385587215423584},{"x":0.43957969546318054,"y":0.45385587215423584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرورفتگی","boundary":[0.43957969546318054,0.4361567497253418,0.49211910367012024,0.45385587215423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43257442116737366,"y":0.4361567497253418},{"x":0.4343257546424866,"y":0.4361567497253418},{"x":0.4343257546424866,"y":0.45385587215423584},{"x":0.43257442116737366,"y":0.45385587215423584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43257442116737366,0.4361567497253418,0.4343257546424866,0.45385587215423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39404553174972534,"y":0.4361567497253418},{"x":0.42381787300109863,"y":0.4361567497253418},{"x":0.42381787300109863,"y":0.4551200866699219},{"x":0.39404553174972534,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.39404553174972534,0.4361567497253418,0.42381787300109863,0.4551200866699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36427319049835205,"y":0.4361567497253418},{"x":0.38704028725624084,"y":0.4361567497253418},{"x":0.38704028725624084,"y":0.4551200866699219},{"x":0.36427319049835205,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.36427319049835205,0.4361567497253418,0.38704028725624084,0.4551200866699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34851139783859253,"y":0.4361567497253418},{"x":0.3590192496776581,"y":0.4361567497253418},{"x":0.3590192496776581,"y":0.4551200866699219},{"x":0.34851139783859253,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.34851139783859253,0.4361567497253418,0.3590192496776581,0.4551200866699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3169877529144287,"y":0.4361567497253418},{"x":0.34325745701789856,"y":0.4361567497253418},{"x":0.34325745701789856,"y":0.4551200866699219},{"x":0.3169877529144287,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.3169877529144287,0.4361567497253418,0.34325745701789856,0.4551200866699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31173381209373474,"y":0.4361567497253418},{"x":0.31348511576652527,"y":0.4361567497253418},{"x":0.31348511576652527,"y":0.4551200866699219},{"x":0.31173381209373474,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31173381209373474,0.4361567497253418,0.31348511576652527,0.4551200866699219]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06479860097169876,"y":0.41466498374938965},{"x":0.7793344855308533,"y":0.4121365249156952},{"x":0.7793344855308533,"y":0.45385587215423584},{"x":0.06479860097169876,"y":0.4563843309879303}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.059798600971698763,0.40766498374938964,0.7843344855308533,0.46085587215423585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863397598266602,"y":0.4563843309879303},{"x":0.7898423671722412,"y":0.4563843309879303},{"x":0.7898423671722412,"y":0.47029078006744385},{"x":0.7863397598266602,"y":0.47029078006744385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7863397598266602,0.4563843309879303,0.7898423671722412,0.47029078006744385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7162871956825256,"y":0.4563843309879303},{"x":0.7775831818580627,"y":0.4563843309879303},{"x":0.7775831818580627,"y":0.47029078006744385},{"x":0.7162871956825256,"y":0.47029078006744385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.7162871956825256,0.4563843309879303,0.7775831818580627,0.47029078006744385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987740993499756,"y":0.4563843309879303},{"x":0.707530677318573,"y":0.4563843309879303},{"x":0.707530677318573,"y":0.47029078006744385},{"x":0.6987740993499756,"y":0.47029078006744385}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6987740993499756,0.4563843309879303,0.707530677318573,0.47029078006744385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6567425727844238,"y":0.4563843309879303},{"x":0.6935201287269592,"y":0.4563843309879303},{"x":0.6935201287269592,"y":0.47029078006744385},{"x":0.6567425727844238,"y":0.47029078006744385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خرداد","boundary":[0.6567425727844238,0.4563843309879303,0.6935201287269592,0.47029078006744385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8686515092849731,"y":0.4766118824481964},{"x":0.9071803689002991,"y":0.4766118824481964},{"x":0.9071803689002991,"y":0.4930467903614044},{"x":0.8686515092849731,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8686515092849731,0.4766118824481964,0.9071803689002991,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8091068267822266,"y":0.4766118824481964},{"x":0.8616462349891663,"y":0.4766118824481964},{"x":0.8616462349891663,"y":0.4930467903614044},{"x":0.8091068267822266,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جغرافیائی","boundary":[0.8091068267822266,0.4766118824481964,0.8616462349891663,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880910634994507,"y":0.4766118824481964},{"x":0.7898423671722412,"y":0.4766118824481964},{"x":0.7898423671722412,"y":0.4930467903614044},{"x":0.7880910634994507,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7880910634994507,0.4766118824481964,0.7898423671722412,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7513135075569153,"y":0.4766118824481964},{"x":0.7793344855308533,"y":0.4766118824481964},{"x":0.7793344855308533,"y":0.4930467903614044},{"x":0.7513135075569153,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"البرز","boundary":[0.7513135075569153,0.4766118824481964,0.7793344855308533,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7425569295883179,"y":0.4766118824481964},{"x":0.7460595369338989,"y":0.4766118824481964},{"x":0.7460595369338989,"y":0.4930467903614044},{"x":0.7425569295883179,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7425569295883179,0.4766118824481964,0.7460595369338989,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6812609434127808,"y":0.4766118824481964},{"x":0.735551655292511,"y":0.4766118824481964},{"x":0.735551655292511,"y":0.4930467903614044},{"x":0.6812609434127808,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارتفاعات","boundary":[0.6812609434127808,0.4766118824481964,0.735551655292511,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6567425727844238,"y":0.4766118824481964},{"x":0.6760070323944092,"y":0.4766118824481964},{"x":0.6760070323944092,"y":0.4930467903614044},{"x":0.6567425727844238,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کرج","boundary":[0.6567425727844238,0.4766118824481964,0.6760070323944092,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6462346911430359,"y":0.4766118824481964},{"x":0.6514886021614075,"y":0.4766118824481964},{"x":0.6514886021614075,"y":0.4930467903614044},{"x":0.6462346911430359,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6462346911430359,0.4766118824481964,0.6514886021614075,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6182136535644531,"y":0.4766118824481964},{"x":0.6374781131744385,"y":0.4766118824481964},{"x":0.6374781131744385,"y":0.4930467903614044},{"x":0.6182136535644531,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دره","boundary":[0.6182136535644531,0.4766118824481964,0.6374781131744385,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5639229416847229,"y":0.4766118824481964},{"x":0.6112083792686462,"y":0.4766118824481964},{"x":0.6112083792686462,"y":0.4930467903614044},{"x":0.5639229416847229,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رودخانه","boundary":[0.5639229416847229,0.4766118824481964,0.6112083792686462,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5113835334777832,"y":0.4766118824481964},{"x":0.5551663637161255,"y":0.4766118824481964},{"x":0.5551663637161255,"y":0.4930467903614044},{"x":0.5113835334777832,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جاجرود","boundary":[0.5113835334777832,0.4766118824481964,0.5551663637161255,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5026269555091858,"y":0.4766118824481964},{"x":0.5043782591819763,"y":0.4766118824481964},{"x":0.5043782591819763,"y":0.4930467903614044},{"x":0.5026269555091858,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5026269555091858,0.4766118824481964,0.5043782591819763,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4640980660915375,"y":0.4766118824481964},{"x":0.49387040734291077,"y":0.4766118824481964},{"x":0.49387040734291077,"y":0.4930467903614044},{"x":0.4640980660915375,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دشت","boundary":[0.4640980660915375,0.4766118824481964,0.49387040734291077,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42556917667388916,"y":0.4766118824481964},{"x":0.457092821598053,"y":0.4766118824481964},{"x":0.457092821598053,"y":0.4930467903614044},{"x":0.42556917667388916,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هموار","boundary":[0.42556917667388916,0.4766118824481964,0.457092821598053,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39404553174972534,"y":0.4766118824481964},{"x":0.4115586578845978,"y":0.4766118824481964},{"x":0.4115586578845978,"y":0.4930467903614044},{"x":0.39404553174972534,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.39404553174972534,0.4766118824481964,0.4115586578845978,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3677758276462555,"y":0.4766118824481964},{"x":0.38704028725624084,"y":0.4766118824481964},{"x":0.38704028725624084,"y":0.4930467903614044},{"x":0.3677758276462555,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هن","boundary":[0.3677758276462555,0.4766118824481964,0.38704028725624084,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3397548198699951,"y":0.4766118824481964},{"x":0.3625218868255615,"y":0.4766118824481964},{"x":0.3625218868255615,"y":0.4930467903614044},{"x":0.3397548198699951,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بين","boundary":[0.3397548198699951,0.4766118824481964,0.3625218868255615,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28896671533584595,"y":0.4766118824481964},{"x":0.3327495753765106,"y":0.4766118824481964},{"x":0.3327495753765106,"y":0.4930467903614044},{"x":0.28896671533584595,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جاجرود","boundary":[0.28896671533584595,0.4766118824481964,0.3327495753765106,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27495622634887695,"y":0.4766118824481964},{"x":0.2802101671695709,"y":0.4766118824481964},{"x":0.2802101671695709,"y":0.4930467903614044},{"x":0.27495622634887695,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27495622634887695,0.4766118824481964,0.2802101671695709,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23117338120937347,"y":0.4766118824481964},{"x":0.269702285528183,"y":0.4766118824481964},{"x":0.269702285528183,"y":0.4930467903614044},{"x":0.23117338120937347,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دماوند","boundary":[0.23117338120937347,0.4766118824481964,0.269702285528183,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22241681814193726,"y":0.4766118824481964},{"x":0.22416812181472778,"y":0.4766118824481964},{"x":0.22416812181472778,"y":0.4930467903614044},{"x":0.22241681814193726,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22241681814193726,0.4766118824481964,0.22416812181472778,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19439579546451569,"y":0.4766118824481964},{"x":0.21366024017333984,"y":0.4766118824481964},{"x":0.21366024017333984,"y":0.4930467903614044},{"x":0.19439579546451569,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دره","boundary":[0.19439579546451569,0.4766118824481964,0.21366024017333984,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17162872850894928,"y":0.4766118824481964},{"x":0.18739053606987,"y":0.4766118824481964},{"x":0.18739053606987,"y":0.4930467903614044},{"x":0.17162872850894928,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"لار","boundary":[0.17162872850894928,0.4766118824481964,0.18739053606987,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1646234691143036,"y":0.4766118824481964},{"x":0.1663747876882553,"y":0.4766118824481964},{"x":0.1663747876882553,"y":0.4930467903614044},{"x":0.1646234691143036,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1646234691143036,0.4766118824481964,0.1663747876882553,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1348511427640915,"y":0.4766118824481964},{"x":0.15586690604686737,"y":0.4766118824481964},{"x":0.15586690604686737,"y":0.4930467903614044},{"x":0.1348511427640915,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.1348511427640915,0.4766118824481964,0.15586690604686737,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12259194254875183,"y":0.4766118824481964},{"x":0.12609456479549408,"y":0.4766118824481964},{"x":0.12609456479549408,"y":0.4930467903614044},{"x":0.12259194254875183,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.12259194254875183,0.4766118824481964,0.12609456479549408,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06479860097169876,"y":0.4766118824481964},{"x":0.11383537948131561,"y":0.4766118824481964},{"x":0.11383537948131561,"y":0.4930467903614044},{"x":0.06479860097169876,"y":0.4930467903614044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینهای","boundary":[0.06479860097169876,0.4766118824481964,0.11383537948131561,0.4930467903614044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06479860097169876,"y":0.4563843309879303},{"x":0.9071803689002991,"y":0.45385587215423584},{"x":0.9071803689002991,"y":0.491782546043396},{"x":0.06479860097169876,"y":0.49431100487709045}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.059798600971698763,0.4493843309879303,0.9121803689002991,0.498782546043396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7548161149024963,"y":0.4968394339084625},{"x":0.7775831818580627,"y":0.4968394339084625},{"x":0.7775831818580627,"y":0.5132743120193481},{"x":0.7548161149024963,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شنی","boundary":[0.7548161149024963,0.4968394339084625,0.7775831818580627,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7425569295883179,"y":0.4968394339084625},{"x":0.74956214427948,"y":0.4968394339084625},{"x":0.74956214427948,"y":0.5132743120193481},{"x":0.7425569295883179,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7425569295883179,0.4968394339084625,0.74956214427948,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711033284664154,"y":0.4968394339084625},{"x":0.7408056259155273,"y":0.4968394339084625},{"x":0.7408056259155273,"y":0.5132743120193481},{"x":0.711033284664154,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آهکی","boundary":[0.711033284664154,0.4968394339084625,0.7408056259155273,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6602451801300049,"y":0.4968394339084625},{"x":0.6987740993499756,"y":0.4968394339084625},{"x":0.6987740993499756,"y":0.5132743120193481},{"x":0.6602451801300049,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.6602451801300049,0.4968394339084625,0.6987740993499756,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6304728388786316,"y":0.4968394339084625},{"x":0.653239905834198,"y":0.4968394339084625},{"x":0.653239905834198,"y":0.5132743120193481},{"x":0.6304728388786316,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تفرش","boundary":[0.6304728388786316,0.4968394339084625,0.653239905834198,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6147110462188721,"y":0.4968394339084625},{"x":0.6182136535644531,"y":0.4968394339084625},{"x":0.6182136535644531,"y":0.5132743120193481},{"x":0.6147110462188721,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6147110462188721,0.4968394339084625,0.6182136535644531,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831874012947083,"y":0.4968394339084625},{"x":0.6077057719230652,"y":0.4968394339084625},{"x":0.6077057719230652,"y":0.5132743120193481},{"x":0.5831874012947083,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.5831874012947083,0.4968394339084625,0.6077057719230652,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481611490249634,"y":0.4968394339084625},{"x":0.5761821269989014,"y":0.4968394339084625},{"x":0.5761821269989014,"y":0.5132743120193481},{"x":0.5481611490249634,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.5481611490249634,0.4968394339084625,0.5761821269989014,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5166375041007996,"y":0.4968394339084625},{"x":0.5376532673835754,"y":0.4968394339084625},{"x":0.5376532673835754,"y":0.5132743120193481},{"x":0.5166375041007996,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"اراک","boundary":[0.5166375041007996,0.4968394339084625,0.5376532673835754,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043782591819763,"y":0.4968394339084625},{"x":0.5078809261322021,"y":0.4968394339084625},{"x":0.5078809261322021,"y":0.5132743120193481},{"x":0.5043782591819763,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5043782591819763,0.4968394339084625,0.5078809261322021,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.457092821598053,"y":0.4968394339084625},{"x":0.4956217110157013,"y":0.4968394339084625},{"x":0.4956217110157013,"y":0.5132743120193481},{"x":0.457092821598053,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"راسوند","boundary":[0.457092821598053,0.4968394339084625,0.4956217110157013,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44658493995666504,"y":0.4968394339084625},{"x":0.4500875771045685,"y":0.4968394339084625},{"x":0.4500875771045685,"y":0.5132743120193481},{"x":0.44658493995666504,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44658493995666504,0.4968394339084625,0.4500875771045685,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3992994725704193,"y":0.4968394339084625},{"x":0.4378283619880676,"y":0.4968394339084625},{"x":0.4378283619880676,"y":0.5132743120193481},{"x":0.3992994725704193,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نهاوند","boundary":[0.3992994725704193,0.4968394339084625,0.4378283619880676,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3905428946018219,"y":0.4968394339084625},{"x":0.3922942280769348,"y":0.4968394339084625},{"x":0.3922942280769348,"y":0.5132743120193481},{"x":0.3905428946018219,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3905428946018219,0.4968394339084625,0.3922942280769348,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32049036026000977,"y":0.4968394339084625},{"x":0.3817863464355469,"y":0.4968394339084625},{"x":0.3817863464355469,"y":0.5132743120193481},{"x":0.32049036026000977,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اوشترانکوه","boundary":[0.32049036026000977,0.4968394339084625,0.3817863464355469,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3012259304523468,"y":0.4968394339084625},{"x":0.3152364194393158,"y":0.4968394339084625},{"x":0.3152364194393158,"y":0.5132743120193481},{"x":0.3012259304523468,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3012259304523468,0.4968394339084625,0.3152364194393158,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25218912959098816,"y":0.4968394339084625},{"x":0.2942206561565399,"y":0.4968394339084625},{"x":0.2942206561565399,"y":0.5132743120193481},{"x":0.25218912959098816,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرستان","boundary":[0.25218912959098816,0.4968394339084625,0.2942206561565399,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24518388509750366,"y":0.4968394339084625},{"x":0.24693520367145538,"y":0.4968394339084625},{"x":0.24693520367145538,"y":0.5132743120193481},{"x":0.24518388509750366,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24518388509750366,0.4968394339084625,0.24693520367145538,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19964973628520966,"y":0.4968394339084625},{"x":0.23817864060401917,"y":0.4968394339084625},{"x":0.23817864060401917,"y":0.5132743120193481},{"x":0.19964973628520966,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شورین","boundary":[0.19964973628520966,0.4968394339084625,0.23817864060401917,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15586690604686737,"y":0.4968394339084625},{"x":0.19439579546451569,"y":0.4968394339084625},{"x":0.19439579546451569,"y":0.5132743120193481},{"x":0.15586690604686737,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همدان","boundary":[0.15586690604686737,0.4968394339084625,0.19439579546451569,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14711032807826996,"y":0.4968394339084625},{"x":0.15236426889896393,"y":0.4968394339084625},{"x":0.15236426889896393,"y":0.5132743120193481},{"x":0.14711032807826996,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14711032807826996,0.4968394339084625,0.15236426889896393,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11208406090736389,"y":0.4968394339084625},{"x":0.1436077058315277,"y":0.4968394339084625},{"x":0.1436077058315277,"y":0.5132743120193481},{"x":0.11208406090736389,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.11208406090736389,0.4968394339084625,0.1436077058315277,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09982486814260483,"y":0.4968394339084625},{"x":0.10332749783992767,"y":0.4968394339084625},{"x":0.10332749783992767,"y":0.5132743120193481},{"x":0.09982486814260483,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.09982486814260483,0.4968394339084625,0.10332749783992767,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06654991209506989,"y":0.4968394339084625},{"x":0.09632223844528198,"y":0.4968394339084625},{"x":0.09632223844528198,"y":0.5132743120193481},{"x":0.06654991209506989,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.06654991209506989,0.4968394339084625,0.09632223844528198,0.5132743120193481]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06654991209506989,"y":0.4968394339084625},{"x":0.7775831818580627,"y":0.4968394339084625},{"x":0.7775831818580627,"y":0.5132743120193481},{"x":0.06654991209506989,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.06154991209506989,0.4898394339084625,0.7825831818580627,0.5202743120193482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725043773651123,"y":0.514538586139679},{"x":0.7775831818580627,"y":0.514538586139679},{"x":0.7775831818580627,"y":0.5297092199325562},{"x":0.725043773651123,"y":0.5297092199325562}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارتفاعات","boundary":[0.725043773651123,0.514538586139679,0.7775831818580627,0.5297092199325562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987740993499756,"y":0.515802800655365},{"x":0.7162871956825256,"y":0.515802800655365},{"x":0.7162871956825256,"y":0.5309734344482422},{"x":0.6987740993499756,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دنا","boundary":[0.6987740993499756,0.515802800655365,0.7162871956825256,0.5309734344482422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917688250541687,"y":0.515802800655365},{"x":0.6935201287269592,"y":0.515802800655365},{"x":0.6935201287269592,"y":0.5309734344482422},{"x":0.6917688250541687,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6917688250541687,0.515802800655365,0.6935201287269592,0.5309734344482422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6304728388786316,"y":0.515802800655365},{"x":0.6830122470855713,"y":0.515802800655365},{"x":0.6830122470855713,"y":0.5309734344482422},{"x":0.6304728388786316,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کهگیلویه","boundary":[0.6304728388786316,0.515802800655365,0.6830122470855713,0.5309734344482422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217162609100342,"y":0.515802800655365},{"x":0.6269702315330505,"y":0.515802800655365},{"x":0.6269702315330505,"y":0.5309734344482422},{"x":0.6217162609100342,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6217162609100342,0.515802800655365,0.6269702315330505,0.5309734344482422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739054203033447,"y":0.5360303521156311},{"x":0.903677761554718,"y":0.5347661375999451},{"x":0.9054290652275085,"y":0.5486725568771362},{"x":0.8756567239761353,"y":0.5499367713928223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.8739054203033447,0.5360303521156311,0.9054290652275085,0.5486725568771362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8388791680335999,"y":0.5385587811470032},{"x":0.8704028129577637,"y":0.5372945666313171},{"x":0.8704028129577637,"y":0.5512009859085083},{"x":0.8406304717063904,"y":0.5524652600288391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8388791680335999,0.5385587811470032,0.8704028129577637,0.5512009859085083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217162609100342,"y":0.515802800655365},{"x":0.903677761554718,"y":0.5107458829879761},{"x":0.9054290652275085,"y":0.5512009859085083},{"x":0.6234676241874695,"y":0.5562579035758972}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6167162609100342,0.508802800655365,0.9104290652275085,0.5582009859085083],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863397598266602,"y":0.5360303521156311},{"x":0.7898423671722412,"y":0.5360303521156311},{"x":0.7898423671722412,"y":0.5512009859085083},{"x":0.7863397598266602,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7863397598266602,0.5360303521156311,0.7898423671722412,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.74956214427948,"y":0.5360303521156311},{"x":0.7775831818580627,"y":0.5347661375999451},{"x":0.7775831818580627,"y":0.5512009859085083},{"x":0.74956214427948,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"البرز","boundary":[0.74956214427948,0.5360303521156311,0.7775831818580627,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7425569295883179,"y":0.5360303521156311},{"x":0.7443082332611084,"y":0.5360303521156311},{"x":0.7443082332611084,"y":0.5512009859085083},{"x":0.7425569295883179,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7425569295883179,0.5360303521156311,0.7443082332611084,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917688250541687,"y":0.5360303521156311},{"x":0.735551655292511,"y":0.5360303521156311},{"x":0.735551655292511,"y":0.5512009859085083},{"x":0.6917688250541687,"y":0.5524652600288391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیلیارد","boundary":[0.6917688250541687,0.5360303521156311,0.735551655292511,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6619964838027954,"y":0.5360303521156311},{"x":0.6847635507583618,"y":0.5360303521156311},{"x":0.6847635507583618,"y":0.5524652600288391},{"x":0.6619964838027954,"y":0.5524652600288391}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6619964838027954,0.5360303521156311,0.6847635507583618,0.5524652600288391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6374781131744385,"y":0.5360303521156311},{"x":0.6549912691116333,"y":0.5360303521156311},{"x":0.6549912691116333,"y":0.5524652600288391},{"x":0.6374781131744385,"y":0.5524652600288391}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.6374781131744385,0.5360303521156311,0.6549912691116333,0.5524652600288391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112083792686462,"y":0.5372945666313171},{"x":0.6287215352058411,"y":0.5372945666313171},{"x":0.6287215352058411,"y":0.5524652600288391},{"x":0.6112083792686462,"y":0.5524652600288391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هن","boundary":[0.6112083792686462,0.5372945666313171,0.6287215352058411,0.5524652600288391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5989491939544678,"y":0.5372945666313171},{"x":0.6042031645774841,"y":0.5372945666313171},{"x":0.6042031645774841,"y":0.5524652600288391},{"x":0.5989491939544678,"y":0.5524652600288391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5989491939544678,0.5372945666313171,0.6042031645774841,0.5524652600288391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553415060043335,"y":0.5372945666313171},{"x":0.5936952829360962,"y":0.5372945666313171},{"x":0.5936952829360962,"y":0.5524652600288391},{"x":0.553415060043335,"y":0.5524652600288391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دماوند","boundary":[0.553415060043335,0.5372945666313171,0.5936952829360962,0.5524652600288391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446584820747375,"y":0.5372945666313171},{"x":0.5464097857475281,"y":0.5372945666313171},{"x":0.5464097857475281,"y":0.5524652600288391},{"x":0.5446584820747375,"y":0.5524652600288391}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5446584820747375,0.5372945666313171,0.5464097857475281,0.5524652600288391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8756567239761353,"y":0.5575221180915833},{"x":0.9054290652275085,"y":0.5575221180915833},{"x":0.9054290652275085,"y":0.5726928114891052},{"x":0.8756567239761353,"y":0.5726928114891052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8756567239761353,0.5575221180915833,0.9054290652275085,0.5726928114891052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8406304717063904,"y":0.5575221180915833},{"x":0.8669001460075378,"y":0.5575221180915833},{"x":0.8669001460075378,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8388791680335999,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8406304717063904,0.5575221180915833,0.8669001460075378,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863397598266602,"y":0.5575221180915833},{"x":0.7880910634994507,"y":0.5575221180915833},{"x":0.7880910634994507,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7863397598266602,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7863397598266602,0.5575221180915833,0.7880910634994507,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7548161149024963,"y":0.5575221180915833},{"x":0.7775831818580627,"y":0.5575221180915833},{"x":0.7775831818580627,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7548161149024963,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7548161149024963,0.5575221180915833,0.7775831818580627,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7180384993553162,"y":0.5575221180915833},{"x":0.7478108406066895,"y":0.5575221180915833},{"x":0.7478108406066895,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7180384993553162,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7180384993553162,0.5575221180915833,0.7478108406066895,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7040280103683472,"y":0.5575221180915833},{"x":0.7092819809913635,"y":0.5575221180915833},{"x":0.7092819809913635,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7040280103683472,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7040280103683472,0.5575221180915833,0.7092819809913635,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6654991507530212,"y":0.5575221180915833},{"x":0.6987740993499756,"y":0.5575221180915833},{"x":0.6987740993499756,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6654991507530212,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6654991507530212,0.5575221180915833,0.6987740993499756,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6287215352058411,"y":0.5575221180915833},{"x":0.6584938764572144,"y":0.5575221180915833},{"x":0.6584938764572144,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6287215352058411,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.6287215352058411,0.5575221180915833,0.6584938764572144,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5936952829360962,"y":0.5575221180915833},{"x":0.6217162609100342,"y":0.5575221180915833},{"x":0.6217162609100342,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5936952829360962,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.5936952829360962,0.5575221180915833,0.6217162609100342,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5849387049674988,"y":0.5575221180915833},{"x":0.5884413123130798,"y":0.5575221180915833},{"x":0.5884413123130798,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5849387049674988,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5849387049674988,0.5575221180915833,0.5884413123130798,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553415060043335,"y":0.5575221180915833},{"x":0.5761821269989014,"y":0.5575221180915833},{"x":0.5761821269989014,"y":0.5714285969734192},{"x":0.553415060043335,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.553415060043335,0.5575221180915833,0.5761821269989014,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5253940224647522,"y":0.5575221180915833},{"x":0.5446584820747375,"y":0.5575221180915833},{"x":0.5446584820747375,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5253940224647522,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5253940224647522,0.5575221180915833,0.5446584820747375,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5166375041007996,"y":0.5575221180915833},{"x":0.5201401114463806,"y":0.5575221180915833},{"x":0.5201401114463806,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5166375041007996,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5166375041007996,0.5575221180915833,0.5201401114463806,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47635728120803833,"y":0.5575221180915833},{"x":0.5096322298049927,"y":0.5575221180915833},{"x":0.5096322298049927,"y":0.5714285969734192},{"x":0.47635728120803833,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صفخه","boundary":[0.47635728120803833,0.5575221180915833,0.5096322298049927,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4360770583152771,"y":0.5575221180915833},{"x":0.4676007032394409,"y":0.5575221180915833},{"x":0.4676007032394409,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4360770583152771,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۵۳","boundary":[0.4360770583152771,0.5575221180915833,0.4676007032394409,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721541166305542,"y":0.5764854550361633},{"x":0.7775831818580627,"y":0.5752212405204773},{"x":0.7775831818580627,"y":0.5903919339179993},{"x":0.721541166305542,"y":0.5916561484336853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رستنیهای","boundary":[0.721541166305542,0.5764854550361633,0.7775831818580627,0.5903919339179993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830122470855713,"y":0.5764854550361633},{"x":0.7145358920097351,"y":0.5764854550361633},{"x":0.7145358920097351,"y":0.5916561484336853},{"x":0.6830122470855713,"y":0.5916561484336853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6830122470855713,0.5764854550361633,0.7145358920097351,0.5916561484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672504544258118,"y":0.5777496695518494},{"x":0.6760070323944092,"y":0.5777496695518494},{"x":0.6777583360671997,"y":0.5916561484336853},{"x":0.6672504544258118,"y":0.5916561484336853}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6672504544258118,0.5777496695518494,0.6777583360671997,0.5916561484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6287215352058411,"y":0.5777496695518494},{"x":0.6619964838027954,"y":0.5764854550361633},{"x":0.6637477874755859,"y":0.5916561484336853},{"x":0.6287215352058411,"y":0.5929203629493713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6287215352058411,0.5777496695518494,0.6637477874755859,0.5916561484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884413123130798,"y":0.5777496695518494},{"x":0.6234676241874695,"y":0.5777496695518494},{"x":0.6234676241874695,"y":0.5929203629493713},{"x":0.5901926159858704,"y":0.5929203629493713}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صادق","boundary":[0.5884413123130798,0.5777496695518494,0.6234676241874695,0.5929203629493713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553415060043335,"y":0.5777496695518494},{"x":0.5831874012947083,"y":0.5777496695518494},{"x":0.5831874012947083,"y":0.5929203629493713},{"x":0.5551663637161255,"y":0.5929203629493713}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مبين","boundary":[0.553415060043335,0.5777496695518494,0.5831874012947083,0.5929203629493713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5464097857475281,"y":0.5790138840675354},{"x":0.5481611490249634,"y":0.5790138840675354},{"x":0.5499124526977539,"y":0.5929203629493713},{"x":0.5464097857475281,"y":0.5929203629493713}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5464097857475281,0.5790138840675354,0.5499124526977539,0.5929203629493713]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4360770583152771,"y":0.5372945666313171},{"x":0.9054290652275085,"y":0.5347661375999451},{"x":0.9054290652275085,"y":0.5916561484336853},{"x":0.4360770583152771,"y":0.5941845774650574}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4310770583152771,0.5302945666313171,0.9104290652275085,0.5986561484336853],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5148861408233643,"y":0.5790138840675354},{"x":0.5376532673835754,"y":0.5777496695518494},{"x":0.539404571056366,"y":0.5891276597976685},{"x":0.5148861408233643,"y":0.5903919339179993}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5148861408233643,0.5790138840675354,0.539404571056366,0.5891276597976685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48511382937431335,"y":0.5802781581878662},{"x":0.5078809261322021,"y":0.5790138840675354},{"x":0.5078809261322021,"y":0.5903919339179993},{"x":0.48686516284942627,"y":0.5916561484336853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.48511382937431335,0.5802781581878662,0.5078809261322021,0.5903919339179993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47635728120803833,"y":0.5815423727035522},{"x":0.47810858488082886,"y":0.5815423727035522},{"x":0.4798598885536194,"y":0.5929203629493713},{"x":0.47810858488082886,"y":0.5929203629493713}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47635728120803833,0.5815423727035522,0.4798598885536194,0.5929203629493713]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47635728120803833,"y":0.5815423727035522},{"x":0.5376532673835754,"y":0.5777496695518494},{"x":0.539404571056366,"y":0.5891276597976685},{"x":0.47810858488082886,"y":0.5929203629493713}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4713572812080383,0.5745423727035522,0.544404571056366,0.5961276597976685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4360770583152771,"y":0.5802781581878662},{"x":0.4676007032394409,"y":0.5790138840675354},{"x":0.46935200691223145,"y":0.5891276597976685},{"x":0.4360770583152771,"y":0.5891276597976685}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4360770583152771,0.5802781581878662,0.46935200691223145,0.5891276597976685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40105077624320984,"y":0.5815423727035522},{"x":0.4273204803466797,"y":0.5802781581878662},{"x":0.4290718138217926,"y":0.5891276597976685},{"x":0.40105077624320984,"y":0.5903919339179993}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۹۵","boundary":[0.40105077624320984,0.5815423727035522,0.4290718138217926,0.5891276597976685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40105077624320984,"y":0.5815423727035522},{"x":0.4676007032394409,"y":0.5790138840675354},{"x":0.46935200691223145,"y":0.5891276597976685},{"x":0.40105077624320984,"y":0.5903919339179993}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.39605077624320983,0.5745423727035522,0.47435200691223145,0.5961276597976685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8791593909263611,"y":0.4563843309879303},{"x":0.9054290652275085,"y":0.45764854550361633},{"x":0.903677761554718,"y":0.4728192090988159},{"x":0.8774080276489258,"y":0.4715549945831299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"موسم","boundary":[0.8791593909263611,0.4563843309879303,0.903677761554718,0.4728192090988159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8616462349891663,"y":0.4551200866699219},{"x":0.8686515092849731,"y":0.4551200866699219},{"x":0.8669001460075378,"y":0.47029078006744385},{"x":0.8598949313163757,"y":0.47029078006744385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"گل","boundary":[0.8616462349891663,0.4551200866699219,0.8669001460075378,0.47029078006744385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8616462349891663,"y":0.4551200866699219},{"x":0.9054290652275085,"y":0.45764854550361633},{"x":0.903677761554718,"y":0.4728192090988159},{"x":0.8598949313163757,"y":0.47029078006744385}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8566462349891663,0.44812008666992187,0.908677761554718,0.4798192090988159],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.6005057096481323},{"x":0.30472853779792786,"y":0.5992414951324463},{"x":0.30472853779792786,"y":0.6118836998939514},{"x":0.21541155874729156,"y":0.6131479144096375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acanthophyllum","boundary":[0.21541155874729156,0.6005057096481323,0.30472853779792786,0.6118836998939514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3099824786186218,"y":0.5992414951324463},{"x":0.39404553174972534,"y":0.5992414951324463},{"x":0.39404553174972534,"y":0.6118836998939514},{"x":0.3099824786186218,"y":0.6118836998939514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"microcephalum","boundary":[0.3099824786186218,0.5992414951324463,0.39404553174972534,0.6118836998939514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3992994725704193,"y":0.5992414951324463},{"x":0.42381787300109863,"y":0.5992414951324463},{"x":0.42381787300109863,"y":0.6118836998939514},{"x":0.3992994725704193,"y":0.6118836998939514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Boiss","boundary":[0.3992994725704193,0.5992414951324463,0.42381787300109863,0.6118836998939514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42556917667388916,"y":0.5992414951324463},{"x":0.4290718138217926,"y":0.5992414951324463},{"x":0.4290718138217926,"y":0.6118836998939514},{"x":0.42556917667388916,"y":0.6118836998939514}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.42556917667388916,0.5992414951324463,0.4290718138217926,0.6118836998939514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.6005057096481323},{"x":0.4290718138217926,"y":0.5992414951324463},{"x":0.4290718138217926,"y":0.6118836998939514},{"x":0.21541155874729156,"y":0.6131479144096375}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21041155874729156,0.5935057096481323,0.4340718138217926,0.6188836998939514],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.6232616901397705},{"x":0.24693520367145538,"y":0.6232616901397705},{"x":0.24693520367145538,"y":0.6384323835372925},{"x":0.21541155874729156,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plante","boundary":[0.21541155874729156,0.6232616901397705,0.24693520367145538,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25218912959098816,"y":0.6232616901397705},{"x":0.27495622634887695,"y":0.6232616901397705},{"x":0.27495622634887695,"y":0.6384323835372925},{"x":0.25218912959098816,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"sous","boundary":[0.25218912959098816,0.6232616901397705,0.27495622634887695,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278458833694458,"y":0.6232616901397705},{"x":0.3309982419013977,"y":0.6232616901397705},{"x":0.3309982419013977,"y":0.6384323835372925},{"x":0.278458833694458,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"arbrisseau","boundary":[0.278458833694458,0.6232616901397705,0.3309982419013977,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3362521827220917,"y":0.6232616901397705},{"x":0.3677758276462555,"y":0.6232616901397705},{"x":0.3677758276462555,"y":0.6384323835372925},{"x":0.3362521827220917,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"vivace","boundary":[0.3362521827220917,0.6232616901397705,0.3677758276462555,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369527131319046,"y":0.6232616901397705},{"x":0.37302976846694946,"y":0.6232616901397705},{"x":0.37302976846694946,"y":0.6384323835372925},{"x":0.369527131319046,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.369527131319046,0.6232616901397705,0.37302976846694946,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3765324056148529,"y":0.6232616901397705},{"x":0.40280210971832275,"y":0.6232616901397705},{"x":0.40280210971832275,"y":0.6384323835372925},{"x":0.3765324056148529,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"verte","boundary":[0.3765324056148529,0.6232616901397705,0.40280210971832275,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4080560505390167,"y":0.6232616901397705},{"x":0.4658493995666504,"y":0.6232616901397705},{"x":0.4658493995666504,"y":0.6384323835372925},{"x":0.4080560505390167,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pubescente","boundary":[0.4080560505390167,0.6232616901397705,0.4658493995666504,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47110334038734436,"y":0.6232616901397705},{"x":0.4833625257015228,"y":0.6232616901397705},{"x":0.4833625257015228,"y":0.6384323835372925},{"x":0.47110334038734436,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.47110334038734436,0.6232616901397705,0.4833625257015228,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4886164665222168,"y":0.6232616901397705},{"x":0.5341506004333496,"y":0.6232616901397705},{"x":0.5341506004333496,"y":0.6384323835372925},{"x":0.4886164665222168,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"20-50cm","boundary":[0.4886164665222168,0.6232616901397705,0.5341506004333496,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5376532673835754,"y":0.6232616901397705},{"x":0.5376532673835754,"y":0.6232616901397705},{"x":0.5376532673835754,"y":0.6384323835372925},{"x":0.5376532673835754,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5376532673835754,0.6232616901397705,0.5376532673835754,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539404571056366,"y":0.6232616901397705},{"x":0.5411558747291565,"y":0.6232616901397705},{"x":0.5411558747291565,"y":0.6384323835372925},{"x":0.539404571056366,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.539404571056366,0.6232616901397705,0.5411558747291565,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5464097857475281,"y":0.6232616901397705},{"x":0.5884413123130798,"y":0.6232616901397705},{"x":0.5884413123130798,"y":0.6384323835372925},{"x":0.5464097857475281,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ligneuse","boundary":[0.5464097857475281,0.6232616901397705,0.5884413123130798,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5936952829360962,"y":0.6232616901397705},{"x":0.5989491939544678,"y":0.6232616901397705},{"x":0.5989491939544678,"y":0.6384323835372925},{"x":0.5936952829360962,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.5936952829360962,0.6232616901397705,0.5989491939544678,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6042031645774841,"y":0.6232616901397705},{"x":0.6112083792686462,"y":0.6232616901397705},{"x":0.6112083792686462,"y":0.6384323835372925},{"x":0.6042031645774841,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.6042031645774841,0.6232616901397705,0.6112083792686462,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164623498916626,"y":0.6232616901397705},{"x":0.6374781131744385,"y":0.6232616901397705},{"x":0.6374781131744385,"y":0.6384323835372925},{"x":0.6164623498916626,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.6164623498916626,0.6232616901397705,0.6374781131744385,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.639229416847229,"y":0.6232616901397705},{"x":0.6427320241928101,"y":0.6232616901397705},{"x":0.6427320241928101,"y":0.6384323835372925},{"x":0.639229416847229,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.639229416847229,0.6232616901397705,0.6427320241928101,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6462346911430359,"y":0.6232616901397705},{"x":0.6830122470855713,"y":0.6232616901397705},{"x":0.6830122470855713,"y":0.6384323835372925},{"x":0.6462346911430359,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"dressée","boundary":[0.6462346911430359,0.6232616901397705,0.6830122470855713,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882662177085876,"y":0.6232616901397705},{"x":0.7005254030227661,"y":0.6232616901397705},{"x":0.7005254030227661,"y":0.6384323835372925},{"x":0.6882662177085876,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.6882662177085876,0.6232616901397705,0.7005254030227661,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7057793140411377,"y":0.6232616901397705},{"x":0.7478108406066895,"y":0.6232616901397705},{"x":0.7478108406066895,"y":0.6384323835372925},{"x":0.7057793140411377,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"presque","boundary":[0.7057793140411377,0.6232616901397705,0.7478108406066895,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7530648112297058,"y":0.6232616901397705},{"x":0.8126094341278076,"y":0.6232616901397705},{"x":0.8126094341278076,"y":0.6384323835372925},{"x":0.7530648112297058,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ascendante","boundary":[0.7530648112297058,0.6232616901397705,0.8126094341278076,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8126094341278076,"y":0.6232616901397705},{"x":0.8143607974052429,"y":0.6232616901397705},{"x":0.8143607974052429,"y":0.6384323835372925},{"x":0.8126094341278076,"y":0.6384323835372925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8126094341278076,0.6232616901397705,0.8143607974052429,0.6384323835372925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1961471140384674,"y":0.6498103737831116},{"x":0.19789841771125793,"y":0.6498103737831116},{"x":0.19789841771125793,"y":0.6649810075759888},{"x":0.1961471140384674,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1961471140384674,0.6498103737831116,0.19789841771125793,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.6498103737831116},{"x":0.27320489287376404,"y":0.6498103737831116},{"x":0.27320489287376404,"y":0.6649810075759888},{"x":0.21541155874729156,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"nombreuse","boundary":[0.21541155874729156,0.6498103737831116,0.27320489287376404,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27495622634887695,"y":0.6498103737831116},{"x":0.2767075300216675,"y":0.6498103737831116},{"x":0.2767075300216675,"y":0.6649810075759888},{"x":0.27495622634887695,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.27495622634887695,0.6498103737831116,0.2767075300216675,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28196147084236145,"y":0.6498103737831116},{"x":0.32574430108070374,"y":0.6498103737831116},{"x":0.32574430108070374,"y":0.6649810075759888},{"x":0.28196147084236145,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rameuse","boundary":[0.28196147084236145,0.6498103737831116,0.32574430108070374,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3309982419013977,"y":0.6498103737831116},{"x":0.34851139783859253,"y":0.6498103737831116},{"x":0.34851139783859253,"y":0.6649810075759888},{"x":0.3309982419013977,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"dès","boundary":[0.3309982419013977,0.6498103737831116,0.34851139783859253,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3537653386592865,"y":0.6498103737831116},{"x":0.3625218868255615,"y":0.6498103737831116},{"x":0.3625218868255615,"y":0.6649810075759888},{"x":0.3537653386592865,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.3537653386592865,0.6498103737831116,0.3625218868255615,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3677758276462555,"y":0.6498103737831116},{"x":0.3905428946018219,"y":0.6498103737831116},{"x":0.3905428946018219,"y":0.6649810075759888},{"x":0.3677758276462555,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.3677758276462555,0.6498103737831116,0.3905428946018219,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3922942280769348,"y":0.6498103737831116},{"x":0.39579683542251587,"y":0.6498103737831116},{"x":0.39579683542251587,"y":0.6649810075759888},{"x":0.3922942280769348,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3922942280769348,0.6498103737831116,0.39579683542251587,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3992994725704193,"y":0.6498103737831116},{"x":0.4045534133911133,"y":0.6498103737831116},{"x":0.4045534133911133,"y":0.6649810075759888},{"x":0.3992994725704193,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.3992994725704193,0.6498103737831116,0.4045534133911133,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40980735421180725,"y":0.6498103737831116},{"x":0.4448336362838745,"y":0.6498103737831116},{"x":0.4448336362838745,"y":0.6649810075759888},{"x":0.40980735421180725,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"écorce","boundary":[0.40980735421180725,0.6498103737831116,0.4448336362838745,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4500875771045685,"y":0.6498103737831116},{"x":0.49211910367012024,"y":0.6498103737831116},{"x":0.49211910367012024,"y":0.6649810075759888},{"x":0.4500875771045685,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"blanche","boundary":[0.4500875771045685,0.6498103737831116,0.49211910367012024,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49211910367012024,"y":0.6498103737831116},{"x":0.4973730444908142,"y":0.6498103737831116},{"x":0.4973730444908142,"y":0.6649810075759888},{"x":0.49211910367012024,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.49211910367012024,0.6498103737831116,0.4973730444908142,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4973730444908142,"y":0.6498103737831116},{"x":0.5341506004333496,"y":0.6498103737831116},{"x":0.5341506004333496,"y":0.6649810075759888},{"x":0.4973730444908142,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"grisâtre","boundary":[0.4973730444908142,0.6498103737831116,0.5341506004333496,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341506004333496,"y":0.6498103737831116},{"x":0.539404571056366,"y":0.6498103737831116},{"x":0.539404571056366,"y":0.6649810075759888},{"x":0.5341506004333496,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5341506004333496,0.6498103737831116,0.539404571056366,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446584820747375,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6042031645774841,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6042031645774841,"y":0.6649810075759888},{"x":0.5446584820747375,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pubescente","boundary":[0.5446584820747375,0.6498103737831116,0.6042031645774841,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059544682502747,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6077057719230652,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6077057719230652,"y":0.6649810075759888},{"x":0.6059544682502747,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6059544682502747,0.6498103737831116,0.6077057719230652,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129597425460815,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6182136535644531,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6182136535644531,"y":0.6649810075759888},{"x":0.6129597425460815,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.6129597425460815,0.6498103737831116,0.6182136535644531,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6234676241874695,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6690017580986023,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6690017580986023,"y":0.6649810075759888},{"x":0.6234676241874695,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"rameaux","boundary":[0.6234676241874695,0.6498103737831116,0.6690017580986023,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6760070323944092,"y":0.6498103737831116},{"x":0.7145358920097351,"y":0.6498103737831116},{"x":0.7145358920097351,"y":0.6649810075759888},{"x":0.6760070323944092,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"simples","boundary":[0.6760070323944092,0.6498103737831116,0.7145358920097351,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197898626327515,"y":0.6498103737831116},{"x":0.7565674185752869,"y":0.6498103737831116},{"x":0.7565674185752869,"y":0.6649810075759888},{"x":0.7197898626327515,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"dressés","boundary":[0.7197898626327515,0.6498103737831116,0.7565674185752869,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7618213891983032,"y":0.6498103737831116},{"x":0.7845884561538696,"y":0.6498103737831116},{"x":0.7845884561538696,"y":0.6649810075759888},{"x":0.7618213891983032,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"avec","boundary":[0.7618213891983032,0.6498103737831116,0.7845884561538696,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915936708450317,"y":0.6498103737831116},{"x":0.807355523109436,"y":0.6498103737831116},{"x":0.807355523109436,"y":0.6649810075759888},{"x":0.7915936708450317,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.7915936708450317,0.6498103737831116,0.807355523109436,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8126094341278076,"y":0.6498103737831116},{"x":0.8528896570205688,"y":0.6498103737831116},{"x":0.8528896570205688,"y":0.6649810075759888},{"x":0.8126094341278076,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ramules","boundary":[0.8126094341278076,0.6498103737831116,0.8528896570205688,0.6649810075759888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8598949313163757,"y":0.6498103737831116},{"x":0.9089316725730896,"y":0.6498103737831116},{"x":0.9089316725730896,"y":0.6649810075759888},{"x":0.8598949313163757,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"opposées","boundary":[0.8598949313163757,0.6498103737831116,0.9089316725730896,0.6649810075759888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1961471140384674,"y":0.6232616901397705},{"x":0.9089316725730896,"y":0.6232616901397705},{"x":0.9089316725730896,"y":0.6649810075759888},{"x":0.1961471140384674,"y":0.6649810075759888}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1911471140384674,0.6162616901397705,0.9139316725730896,0.6719810075759888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.6662452816963196},{"x":0.23817864060401917,"y":0.6662452816963196},{"x":0.23817864060401917,"y":0.6750948429107666},{"x":0.21541155874729156,"y":0.6750948429107666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dans","boundary":[0.21541155874729156,0.6662452816963196,0.23817864060401917,0.6750948429107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24343258142471313,"y":0.6662452816963196},{"x":0.25043782591819763,"y":0.6662452816963196},{"x":0.25043782591819763,"y":0.6750948429107666},{"x":0.24343258142471313,"y":0.6750948429107666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"le","boundary":[0.24343258142471313,0.6662452816963196,0.25043782591819763,0.6750948429107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2556917667388916,"y":0.6662452816963196},{"x":0.278458833694458,"y":0.6662452816963196},{"x":0.278458833694458,"y":0.6750948429107666},{"x":0.2556917667388916,"y":0.6750948429107666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"haut","boundary":[0.2556917667388916,0.6662452816963196,0.278458833694458,0.6750948429107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802101671695709,"y":0.6662452816963196},{"x":0.28196147084236145,"y":0.6662452816963196},{"x":0.28196147084236145,"y":0.6750948429107666},{"x":0.2802101671695709,"y":0.6750948429107666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2802101671695709,0.6662452816963196,0.28196147084236145,0.6750948429107666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.6662452816963196},{"x":0.28196147084236145,"y":0.6662452816963196},{"x":0.28196147084236145,"y":0.6750948429107666},{"x":0.21541155874729156,"y":0.6750948429107666}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21041155874729156,0.6592452816963196,0.28696147084236145,0.6820948429107666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06654991209506989,"y":0.6536030173301697},{"x":0.08756567537784576,"y":0.6536030173301697},{"x":0.08756567537784576,"y":0.6637167930603027},{"x":0.06654991209506989,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Tige","boundary":[0.06654991209506989,0.6536030173301697,0.08756567537784576,0.6637167930603027]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06654991209506989,"y":0.6536030173301697},{"x":0.08756567537784576,"y":0.6536030173301697},{"x":0.08756567537784576,"y":0.6637167930603027},{"x":0.06654991209506989,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.06154991209506989,0.6466030173301697,0.09256567537784577,0.6707167930603027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1961471140384674,"y":0.6902654767036438},{"x":0.19789841771125793,"y":0.6902654767036438},{"x":0.19789841771125793,"y":0.7054361701011658},{"x":0.1961471140384674,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1961471140384674,0.6902654767036438,0.19789841771125793,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2171628773212433,"y":0.6902654767036438},{"x":0.25218912959098816,"y":0.6902654767036438},{"x":0.25218912959098816,"y":0.7054361701011658},{"x":0.2171628773212433,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"dressée","boundary":[0.2171628773212433,0.6902654767036438,0.25218912959098816,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25919440388679504,"y":0.6902654767036438},{"x":0.28896671533584595,"y":0.6902654767036438},{"x":0.28896671533584595,"y":0.7054361701011658},{"x":0.25919440388679504,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"étalée","boundary":[0.25919440388679504,0.6902654767036438,0.28896671533584595,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29071804881095886,"y":0.6902654767036438},{"x":0.29597198963165283,"y":0.6902654767036438},{"x":0.29597198963165283,"y":0.7054361701011658},{"x":0.29071804881095886,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.29071804881095886,0.6902654767036438,0.29597198963165283,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29597198963165283,"y":0.6902654767036438},{"x":0.3222416937351227,"y":0.6902654767036438},{"x":0.3222416937351227,"y":0.7054361701011658},{"x":0.29597198963165283,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"verte","boundary":[0.29597198963165283,0.6902654767036438,0.3222416937351227,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3239929974079132,"y":0.6902654767036438},{"x":0.32574430108070374,"y":0.6902654767036438},{"x":0.32574430108070374,"y":0.7054361701011658},{"x":0.3239929974079132,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3239929974079132,0.6902654767036438,0.32574430108070374,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3292469382286072,"y":0.6902654767036438},{"x":0.38879159092903137,"y":0.6902654767036438},{"x":0.38879159092903137,"y":0.7054361701011658},{"x":0.3292469382286072,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"brièvement","boundary":[0.3292469382286072,0.6902654767036438,0.38879159092903137,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39404553174972534,"y":0.6902654767036438},{"x":0.4430823028087616,"y":0.6902654767036438},{"x":0.4430823028087616,"y":0.7054361701011658},{"x":0.39404553174972534,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"lancéolée","boundary":[0.39404553174972534,0.6902654767036438,0.4430823028087616,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44658493995666504,"y":0.6902654767036438},{"x":0.4746059477329254,"y":0.6902654767036438},{"x":0.4746059477329254,"y":0.7054361701011658},{"x":0.44658493995666504,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"aigue","boundary":[0.44658493995666504,0.6902654767036438,0.4746059477329254,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47635728120803833,"y":0.6902654767036438},{"x":0.47810858488082886,"y":0.6902654767036438},{"x":0.47810858488082886,"y":0.7054361701011658},{"x":0.47635728120803833,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.47635728120803833,0.6902654767036438,0.47810858488082886,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4816112220287323,"y":0.6902654767036438},{"x":0.48686516284942627,"y":0.6902654767036438},{"x":0.48686516284942627,"y":0.7054361701011658},{"x":0.4816112220287323,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.4816112220287323,0.6902654767036438,0.48686516284942627,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49211910367012024,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5201401114463806,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5201401114463806,"y":0.7054361701011658},{"x":0.49211910367012024,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"point","boundary":[0.49211910367012024,0.6902654767036438,0.5201401114463806,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5236427187919617,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5446584820747375,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5446584820747375,"y":0.7054361701011658},{"x":0.5236427187919617,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"très","boundary":[0.5236427187919617,0.6902654767036438,0.5446584820747375,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481611490249634,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5726795196533203,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5726795196533203,"y":0.7054361701011658},{"x":0.5481611490249634,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"dure","boundary":[0.5481611490249634,0.6902654767036438,0.5726795196533203,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761821269989014,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5849387049674988,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5849387049674988,"y":0.7054361701011658},{"x":0.5761821269989014,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.5761821269989014,0.6902654767036438,0.5849387049674988,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901926159858704,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6304728388786316,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6304728388786316,"y":0.7054361701011658},{"x":0.5901926159858704,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"piquant","boundary":[0.5901926159858704,0.6902654767036438,0.6304728388786316,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635726809501648,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6462346911430359,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6462346911430359,"y":0.7054361701011658},{"x":0.635726809501648,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.635726809501648,0.6902654767036438,0.6462346911430359,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6497372984886169,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6549912691116333,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6549912691116333,"y":0.7054361701011658},{"x":0.6497372984886169,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.6497372984886169,0.6902654767036438,0.6549912691116333,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6602451801300049,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6952714323997498,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6952714323997498,"y":0.7054361701011658},{"x":0.6602451801300049,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"aisselle","boundary":[0.6602451801300049,0.6902654767036438,0.6952714323997498,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7005254030227661,"y":0.6902654767036438},{"x":0.7425569295883179,"y":0.6902654767036438},{"x":0.7425569295883179,"y":0.7054361701011658},{"x":0.7005254030227661,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"souvent","boundary":[0.7005254030227661,0.6902654767036438,0.7425569295883179,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7460595369338989,"y":0.6902654767036438},{"x":0.8108581304550171,"y":0.6902654767036438},{"x":0.8108581304550171,"y":0.7054361701011658},{"x":0.7460595369338989,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fasciculifere","boundary":[0.7460595369338989,0.6902654767036438,0.8108581304550171,0.7054361701011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8126094341278076,"y":0.6902654767036438},{"x":0.8161121010780334,"y":0.6902654767036438},{"x":0.8161121010780334,"y":0.7054361701011658},{"x":0.8126094341278076,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8126094341278076,0.6902654767036438,0.8161121010780334,0.7054361701011658]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1961471140384674,"y":0.6902654767036438},{"x":0.8161121010780334,"y":0.6902654767036438},{"x":0.8161121010780334,"y":0.7054361701011658},{"x":0.1961471140384674,"y":0.7054361701011658}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.1911471140384674,0.6832654767036438,0.8211121010780335,0.7124361701011658],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06654991209506989,"y":0.6927939057350159},{"x":0.10157617926597595,"y":0.6927939057350159},{"x":0.10157617926597595,"y":0.7016434669494629},{"x":0.06654991209506989,"y":0.7016434669494629}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Feuille","boundary":[0.06654991209506989,0.6927939057350159,0.10157617926597595,0.7016434669494629]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06654991209506989,"y":0.6927939057350159},{"x":0.10157617926597595,"y":0.6927939057350159},{"x":0.10157617926597595,"y":0.7016434669494629},{"x":0.06654991209506989,"y":0.7016434669494629}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.06154991209506989,0.6857939057350159,0.10657617926597596,0.7086434669494629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06479860097169876,"y":0.720606803894043},{"x":0.09457092732191086,"y":0.7193425893783569},{"x":0.09457092732191086,"y":0.728192150592804},{"x":0.06479860097169876,"y":0.728192150592804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fleur","boundary":[0.06479860097169876,0.720606803894043,0.09457092732191086,0.728192150592804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06479860097169876,"y":0.720606803894043},{"x":0.09457092732191086,"y":0.7193425893783569},{"x":0.09457092732191086,"y":0.728192150592804},{"x":0.06479860097169876,"y":0.728192150592804}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.059798600971698763,0.713606803894043,0.09957092732191086,0.735192150592804],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1961471140384674,"y":0.7193425893783569},{"x":0.19789841771125793,"y":0.7193425893783569},{"x":0.19789841771125793,"y":0.7319848537445068},{"x":0.1961471140384674,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1961471140384674,0.7193425893783569,0.19789841771125793,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.7193425893783569},{"x":0.2556917667388916,"y":0.7193425893783569},{"x":0.2556917667388916,"y":0.7319848537445068},{"x":0.21541155874729156,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"blanche","boundary":[0.21541155874729156,0.7193425893783569,0.2556917667388916,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25744307041168213,"y":0.7193425893783569},{"x":0.25919440388679504,"y":0.7193425893783569},{"x":0.25919440388679504,"y":0.7319848537445068},{"x":0.25744307041168213,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.25744307041168213,0.7193425893783569,0.25919440388679504,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.264448344707489,"y":0.7193425893783569},{"x":0.2942206561565399,"y":0.7193425893783569},{"x":0.2942206561565399,"y":0.7319848537445068},{"x":0.264448344707489,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"petite","boundary":[0.264448344707489,0.7193425893783569,0.2942206561565399,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29597198963165283,"y":0.7193425893783569},{"x":0.2994745969772339,"y":0.7193425893783569},{"x":0.2994745969772339,"y":0.7319848537445068},{"x":0.29597198963165283,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.29597198963165283,0.7193425893783569,0.2994745969772339,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30472853779792786,"y":0.7193425893783569},{"x":0.3450087606906891,"y":0.7193425893783569},{"x":0.3450087606906891,"y":0.7319848537445068},{"x":0.30472853779792786,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"souvent","boundary":[0.30472853779792786,0.7193425893783569,0.3450087606906891,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35026270151138306,"y":0.7193425893783569},{"x":0.3625218868255615,"y":0.7193425893783569},{"x":0.3625218868255615,"y":0.7319848537445068},{"x":0.35026270151138306,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.35026270151138306,0.7193425893783569,0.3625218868255615,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369527131319046,"y":0.7193425893783569},{"x":0.4448336362838745,"y":0.7193425893783569},{"x":0.4448336362838745,"y":0.7319848537445068},{"x":0.369527131319046,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"inflorescences","boundary":[0.369527131319046,0.7193425893783569,0.4448336362838745,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4500875771045685,"y":0.7193425893783569},{"x":0.5218914151191711,"y":0.7193425893783569},{"x":0.5218914151191711,"y":0.7319848537445068},{"x":0.4500875771045685,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"capituliforme","boundary":[0.4500875771045685,0.7193425893783569,0.5218914151191711,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.528896689414978,"y":0.7193425893783569},{"x":0.5656742453575134,"y":0.7193425893783569},{"x":0.5656742453575134,"y":0.7319848537445068},{"x":0.528896689414978,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"courtes","boundary":[0.528896689414978,0.7193425893783569,0.5656742453575134,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567425549030304,"y":0.7193425893783569},{"x":0.5709282159805298,"y":0.7193425893783569},{"x":0.5709282159805298,"y":0.7319848537445068},{"x":0.567425549030304,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.567425549030304,0.7193425893783569,0.5709282159805298,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761821269989014,"y":0.7193425893783569},{"x":0.6112083792686462,"y":0.7193425893783569},{"x":0.6112083792686462,"y":0.7319848537445068},{"x":0.5761821269989014,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"denses","boundary":[0.5761821269989014,0.7193425893783569,0.6112083792686462,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112083792686462,"y":0.7193425893783569},{"x":0.6147110462188721,"y":0.7193425893783569},{"x":0.6147110462188721,"y":0.7319848537445068},{"x":0.6112083792686462,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6112083792686462,0.7193425893783569,0.6147110462188721,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6182136535644531,"y":0.7193425893783569},{"x":0.6760070323944092,"y":0.7193425893783569},{"x":0.6760070323944092,"y":0.7319848537445068},{"x":0.6182136535644531,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"terminales","boundary":[0.6182136535644531,0.7193425893783569,0.6760070323944092,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6812609434127808,"y":0.7193425893783569},{"x":0.6900175213813782,"y":0.7193425893783569},{"x":0.6900175213813782,"y":0.7319848537445068},{"x":0.6812609434127808,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.6812609434127808,0.7193425893783569,0.6900175213813782,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952714323997498,"y":0.7193425893783569},{"x":0.7145358920097351,"y":0.7193425893783569},{"x":0.7145358920097351,"y":0.7319848537445068},{"x":0.6952714323997498,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aux","boundary":[0.6952714323997498,0.7193425893783569,0.7145358920097351,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721541166305542,"y":0.7193425893783569},{"x":0.7530648112297058,"y":0.7193425893783569},{"x":0.7530648112297058,"y":0.7319848537445068},{"x":0.721541166305542,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"noeud","boundary":[0.721541166305542,0.7193425893783569,0.7530648112297058,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600700259208679,"y":0.7193425893783569},{"x":0.8143607974052429,"y":0.7193425893783569},{"x":0.8143607974052429,"y":0.7319848537445068},{"x":0.7600700259208679,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"superieurs","boundary":[0.7600700259208679,0.7193425893783569,0.8143607974052429,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196147084236145,"y":0.7193425893783569},{"x":0.8353765606880188,"y":0.7193425893783569},{"x":0.8353765606880188,"y":0.7319848537445068},{"x":0.8196147084236145,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.8196147084236145,0.7193425893783569,0.8353765606880188,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8406304717063904,"y":0.7193425893783569},{"x":0.8721541166305542,"y":0.7193425893783569},{"x":0.8721541166305542,"y":0.7319848537445068},{"x":0.8406304717063904,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"paires","boundary":[0.8406304717063904,0.7193425893783569,0.8721541166305542,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8756567239761353,"y":0.7193425893783569},{"x":0.8844133019447327,"y":0.7193425893783569},{"x":0.8844133019447327,"y":0.7319848537445068},{"x":0.8756567239761353,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.8756567239761353,0.7193425893783569,0.8844133019447327,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.889667272567749,"y":0.7193425893783569},{"x":0.903677761554718,"y":0.7193425893783569},{"x":0.903677761554718,"y":0.7319848537445068},{"x":0.889667272567749,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ses","boundary":[0.889667272567749,0.7193425893783569,0.903677761554718,0.7319848537445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9071803689002991,"y":0.7193425893783569},{"x":0.9089316725730896,"y":0.7193425893783569},{"x":0.9089316725730896,"y":0.7319848537445068},{"x":0.9071803689002991,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.9071803689002991,0.7193425893783569,0.9089316725730896,0.7319848537445068]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1961471140384674,"y":0.7193425893783569},{"x":0.9089316725730896,"y":0.7193425893783569},{"x":0.9089316725730896,"y":0.7319848537445068},{"x":0.1961471140384674,"y":0.7319848537445068}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1911471140384674,0.7123425893783569,0.9139316725730896,0.7389848537445068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21366024017333984,"y":0.730720579624176},{"x":0.23817864060401917,"y":0.730720579624176},{"x":0.23817864060401917,"y":0.744627058506012},{"x":0.21366024017333984,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"siles","boundary":[0.21366024017333984,0.730720579624176,0.23817864060401917,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23642732203006744,"y":0.730720579624176},{"x":0.2399299442768097,"y":0.730720579624176},{"x":0.2399299442768097,"y":0.744627058506012},{"x":0.23642732203006744,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.23642732203006744,0.730720579624176,0.2399299442768097,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24518388509750366,"y":0.730720579624176},{"x":0.2994745969772339,"y":0.730720579624176},{"x":0.2994745969772339,"y":0.744627058506012},{"x":0.24518388509750366,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"involucres","boundary":[0.24518388509750366,0.730720579624176,0.2994745969772339,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30472853779792786,"y":0.730720579624176},{"x":0.32049036026000977,"y":0.730720579624176},{"x":0.32049036026000977,"y":0.744627058506012},{"x":0.30472853779792786,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.30472853779792786,0.730720579624176,0.32049036026000977,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32574430108070374,"y":0.730720579624176},{"x":0.3397548198699951,"y":0.730720579624176},{"x":0.3397548198699951,"y":0.744627058506012},{"x":0.32574430108070374,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.32574430108070374,0.730720579624176,0.3397548198699951,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34325745701789856,"y":0.730720579624176},{"x":0.3817863464355469,"y":0.730720579624176},{"x":0.3817863464355469,"y":0.744627058506012},{"x":0.34325745701789856,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"feuilles","boundary":[0.34325745701789856,0.730720579624176,0.3817863464355469,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38704028725624084,"y":0.730720579624176},{"x":0.42381787300109863,"y":0.730720579624176},{"x":0.42381787300109863,"y":0.744627058506012},{"x":0.38704028725624084,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"florales","boundary":[0.38704028725624084,0.730720579624176,0.42381787300109863,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43082311749458313,"y":0.730720579624176},{"x":0.4500875771045685,"y":0.730720579624176},{"x":0.4500875771045685,"y":0.744627058506012},{"x":0.43082311749458313,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.43082311749458313,0.730720579624176,0.4500875771045685,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45534151792526245,"y":0.730720579624176},{"x":0.4973730444908142,"y":0.730720579624176},{"x":0.4973730444908142,"y":0.744627058506012},{"x":0.45534151792526245,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"longues","boundary":[0.45534151792526245,0.730720579624176,0.4973730444908142,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4956217110157013,"y":0.730720579624176},{"x":0.49912434816360474,"y":0.730720579624176},{"x":0.49912434816360474,"y":0.744627058506012},{"x":0.4956217110157013,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.4956217110157013,0.730720579624176,0.49912434816360474,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043782591819763,"y":0.730720579624176},{"x":0.5464097857475281,"y":0.730720579624176},{"x":0.5464097857475281,"y":0.744627058506012},{"x":0.5043782591819763,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"bractées","boundary":[0.5043782591819763,0.730720579624176,0.5464097857475281,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5516637563705444,"y":0.730720579624176},{"x":0.5884413123130798,"y":0.730720579624176},{"x":0.5884413123130798,"y":0.744627058506012},{"x":0.5516637563705444,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"égalant","boundary":[0.5516637563705444,0.730720579624176,0.5884413123130798,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5936952829360962,"y":0.730720579624176},{"x":0.6024518609046936,"y":0.730720579624176},{"x":0.6024518609046936,"y":0.744627058506012},{"x":0.5936952829360962,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"le","boundary":[0.5936952829360962,0.730720579624176,0.6024518609046936,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059544682502747,"y":0.730720579624176},{"x":0.6374781131744385,"y":0.730720579624176},{"x":0.6374781131744385,"y":0.744627058506012},{"x":0.6059544682502747,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"calice","boundary":[0.6059544682502747,0.730720579624176,0.6374781131744385,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6374781131744385,"y":0.730720579624176},{"x":0.6409807205200195,"y":0.730720579624176},{"x":0.6409807205200195,"y":0.744627058506012},{"x":0.6374781131744385,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6374781131744385,0.730720579624176,0.6409807205200195,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6444833874702454,"y":0.730720579624176},{"x":0.6725043654441833,"y":0.730720579624176},{"x":0.6725043654441833,"y":0.744627058506012},{"x":0.6444833874702454,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"celui","boundary":[0.6444833874702454,0.730720579624176,0.6725043654441833,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6707530617713928,"y":0.730720579624176},{"x":0.6742556691169739,"y":0.730720579624176},{"x":0.6742556691169739,"y":0.744627058506012},{"x":0.6707530617713928,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6707530617713928,0.730720579624176,0.6742556691169739,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6742556691169739,"y":0.730720579624176},{"x":0.6812609434127808,"y":0.730720579624176},{"x":0.6812609434127808,"y":0.744627058506012},{"x":0.6742556691169739,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ci","boundary":[0.6742556691169739,0.730720579624176,0.6812609434127808,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6865149140357971,"y":0.730720579624176},{"x":0.725043773651123,"y":0.730720579624176},{"x":0.725043773651123,"y":0.744627058506012},{"x":0.6865149140357971,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"velouté","boundary":[0.6865149140357971,0.730720579624176,0.725043773651123,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7302977442741394,"y":0.730720579624176},{"x":0.735551655292511,"y":0.730720579624176},{"x":0.735551655292511,"y":0.744627058506012},{"x":0.7302977442741394,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.7302977442741394,0.730720579624176,0.735551655292511,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739054262638092,"y":0.730720579624176},{"x":0.7670753002166748,"y":0.730720579624176},{"x":0.7670753002166748,"y":0.744627058506012},{"x":0.739054262638092,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"dents","boundary":[0.739054262638092,0.730720579624176,0.7670753002166748,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7723292708396912,"y":0.730720579624176},{"x":0.8388791680335999,"y":0.730720579624176},{"x":0.8388791680335999,"y":0.744627058506012},{"x":0.7723292708396912,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"triangulaires","boundary":[0.7723292708396912,0.730720579624176,0.8388791680335999,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8388791680335999,"y":0.730720579624176},{"x":0.8423817753791809,"y":0.730720579624176},{"x":0.8423817753791809,"y":0.744627058506012},{"x":0.8388791680335999,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8388791680335999,0.730720579624176,0.8423817753791809,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458844423294067,"y":0.730720579624176},{"x":0.9054290652275085,"y":0.730720579624176},{"x":0.9054290652275085,"y":0.744627058506012},{"x":0.8458844423294067,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"mucronées","boundary":[0.8458844423294067,0.730720579624176,0.9054290652275085,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.903677761554718,"y":0.730720579624176},{"x":0.9089316725730896,"y":0.730720579624176},{"x":0.9089316725730896,"y":0.744627058506012},{"x":0.903677761554718,"y":0.744627058506012}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.903677761554718,0.730720579624176,0.9089316725730896,0.744627058506012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.7433628439903259},{"x":0.2556917667388916,"y":0.7433628439903259},{"x":0.2556917667388916,"y":0.7572692632675171},{"x":0.21541155874729156,"y":0.7572692632675171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"inermes","boundary":[0.21541155874729156,0.7433628439903259,0.2556917667388916,0.7572692632675171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2556917667388916,"y":0.7433628439903259},{"x":0.25919440388679504,"y":0.7433628439903259},{"x":0.25919440388679504,"y":0.7572692632675171},{"x":0.2556917667388916,"y":0.7572692632675171}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.2556917667388916,0.7433628439903259,0.25919440388679504,0.7572692632675171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.264448344707489,"y":0.7433628439903259},{"x":0.2994745969772339,"y":0.7433628439903259},{"x":0.2994745969772339,"y":0.7572692632675171},{"x":0.264448344707489,"y":0.7572692632675171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pétales","boundary":[0.264448344707489,0.7433628439903259,0.2994745969772339,0.7572692632675171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30472853779792786,"y":0.7433628439903259},{"x":0.3380035161972046,"y":0.7433628439903259},{"x":0.3380035161972046,"y":0.7572692632675171},{"x":0.30472853779792786,"y":0.7572692632675171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"blancs","boundary":[0.30472853779792786,0.7433628439903259,0.3380035161972046,0.7572692632675171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380035161972046,"y":0.7433628439903259},{"x":0.3397548198699951,"y":0.7433628439903259},{"x":0.3397548198699951,"y":0.7572692632675171},{"x":0.3380035161972046,"y":0.7572692632675171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3380035161972046,0.7433628439903259,0.3397548198699951,0.7572692632675171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3450087606906891,"y":0.7433628439903259},{"x":0.4080560505390167,"y":0.7433628439903259},{"x":0.4080560505390167,"y":0.7572692632675171},{"x":0.3450087606906891,"y":0.7572692632675171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"étroitement","boundary":[0.3450087606906891,0.7433628439903259,0.4080560505390167,0.7572692632675171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133099913597107,"y":0.7433628439903259},{"x":0.457092821598053,"y":0.7433628439903259},{"x":0.457092821598053,"y":0.7572692632675171},{"x":0.4133099913597107,"y":0.7572692632675171}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"linéaires","boundary":[0.4133099913597107,0.7433628439903259,0.457092821598053,0.7572692632675171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588441252708435,"y":0.7433628439903259},{"x":0.46234676241874695,"y":0.7433628439903259},{"x":0.46234676241874695,"y":0.7572692632675171},{"x":0.4588441252708435,"y":0.7572692632675171}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4588441252708435,0.7433628439903259,0.46234676241874695,0.7572692632675171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605954587459564,"y":0.7433628439903259},{"x":0.48686516284942627,"y":0.7433628439903259},{"x":0.48686516284942627,"y":0.7572692632675171},{"x":0.4605954587459564,"y":0.7572692632675171}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"retus","boundary":[0.4605954587459564,0.7433628439903259,0.48686516284942627,0.7572692632675171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48686516284942627,"y":0.7433628439903259},{"x":0.4903677701950073,"y":0.7433628439903259},{"x":0.4903677701950073,"y":0.7572692632675171},{"x":0.48686516284942627,"y":0.7572692632675171}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.48686516284942627,0.7433628439903259,0.4903677701950073,0.7572692632675171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4956217110157013,"y":0.7433628439903259},{"x":0.5323992967605591,"y":0.7433628439903259},{"x":0.5323992967605591,"y":0.7572692632675171},{"x":0.4956217110157013,"y":0.7572692632675171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"exserts","boundary":[0.4956217110157013,0.7433628439903259,0.5323992967605591,0.7572692632675171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341506004333496,"y":0.744627058506012},{"x":0.5359019041061401,"y":0.744627058506012},{"x":0.5359019041061401,"y":0.7572692632675171},{"x":0.5341506004333496,"y":0.7572692632675171}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5341506004333496,0.744627058506012,0.5359019041061401,0.7572692632675171]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21366024017333984,"y":0.730720579624176},{"x":0.9089316725730896,"y":0.730720579624176},{"x":0.9089316725730896,"y":0.7572692632675171},{"x":0.21366024017333984,"y":0.7572692632675171}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20866024017333984,0.723720579624176,0.9139316725730896,0.7642692632675171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1961471140384674,"y":0.7724399566650391},{"x":0.19789841771125793,"y":0.7724399566650391},{"x":0.19789841771125793,"y":0.7838179469108582},{"x":0.1961471140384674,"y":0.7838179469108582}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1961471140384674,0.7724399566650391,0.19789841771125793,0.7838179469108582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21366024017333984,"y":0.7724399566650391},{"x":0.2329246997833252,"y":0.7724399566650391},{"x":0.2329246997833252,"y":0.7838179469108582},{"x":0.21366024017333984,"y":0.7838179469108582}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Mai","boundary":[0.21366024017333984,0.7724399566650391,0.2329246997833252,0.7838179469108582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23817864060401917,"y":0.7724399566650391},{"x":0.2399299442768097,"y":0.7724399566650391},{"x":0.2399299442768097,"y":0.7838179469108582},{"x":0.23817864060401917,"y":0.7838179469108582}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.23817864060401917,0.7724399566650391,0.2399299442768097,0.7838179469108582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24343258142471313,"y":0.7724399566650391},{"x":0.26619964838027954,"y":0.7724399566650391},{"x":0.26619964838027954,"y":0.7838179469108582},{"x":0.24343258142471313,"y":0.7838179469108582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Juin","boundary":[0.24343258142471313,0.7724399566650391,0.26619964838027954,0.7838179469108582]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1961471140384674,"y":0.7724399566650391},{"x":0.26619964838027954,"y":0.7724399566650391},{"x":0.26619964838027954,"y":0.7838179469108582},{"x":0.1961471140384674,"y":0.7838179469108582}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1911471140384674,0.7654399566650391,0.27119964838027955,0.7908179469108582],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06654991209506989,"y":0.7724399566650391},{"x":0.11558669060468674,"y":0.7724399566650391},{"x":0.11558669060468674,"y":0.7825537323951721},{"x":0.06654991209506989,"y":0.7825537323951721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Floraison","boundary":[0.06654991209506989,0.7724399566650391,0.11558669060468674,0.7825537323951721]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06654991209506989,"y":0.7724399566650391},{"x":0.11558669060468674,"y":0.7724399566650391},{"x":0.11558669060468674,"y":0.7825537323951721},{"x":0.06654991209506989,"y":0.7825537323951721}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.06154991209506989,0.7654399566650391,0.12058669060468674,0.7895537323951721],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1961471140384674,"y":0.8015170693397522},{"x":0.19789841771125793,"y":0.8015170693397522},{"x":0.19789841771125793,"y":0.8078382015228271},{"x":0.1961471140384674,"y":0.8078382015228271}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":":","boundary":[0.1961471140384674,0.8015170693397522,0.19789841771125793,0.8078382015228271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1961471140384674,"y":0.8015170693397522},{"x":0.19789841771125793,"y":0.8015170693397522},{"x":0.19789841771125793,"y":0.8078382015228271},{"x":0.1961471140384674,"y":0.8078382015228271}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.1911471140384674,0.7945170693397522,0.20289841771125794,0.8148382015228272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.061295971274375916,"y":0.8002528548240662},{"x":0.13309982419013977,"y":0.8002528548240662},{"x":0.13309982419013977,"y":0.8103666305541992},{"x":0.061295971274375916,"y":0.8091024160385132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Distribution","boundary":[0.061295971274375916,0.8002528548240662,0.13309982419013977,0.8103666305541992]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.061295971274375916,"y":0.8002528548240662},{"x":0.13309982419013977,"y":0.8002528548240662},{"x":0.13309982419013977,"y":0.8103666305541992},{"x":0.061295971274375916,"y":0.8091024160385132}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.05629597127437592,0.7932528548240662,0.13809982419013977,0.8173666305541992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.7977244257926941},{"x":0.25043782591819763,"y":0.7977244257926941},{"x":0.25043782591819763,"y":0.8116308450698853},{"x":0.21541155874729156,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Elburz","boundary":[0.21541155874729156,0.7977244257926941,0.25043782591819763,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25043782591819763,"y":0.7977244257926941},{"x":0.2539404630661011,"y":0.7977244257926941},{"x":0.2539404630661011,"y":0.8116308450698853},{"x":0.25043782591819763,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.25043782591819763,0.7977244257926941,0.2539404630661011,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2626970112323761,"y":0.7977244257926941},{"x":0.2924693524837494,"y":0.7977244257926941},{"x":0.2924693524837494,"y":0.8116308450698853},{"x":0.2626970112323761,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mont","boundary":[0.2626970112323761,0.7977244257926941,0.2924693524837494,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924693524837494,"y":0.7977244257926941},{"x":0.2942206561565399,"y":0.7977244257926941},{"x":0.2942206561565399,"y":0.8116308450698853},{"x":0.2924693524837494,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2924693524837494,0.7977244257926941,0.2942206561565399,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30297723412513733,"y":0.7977244257926941},{"x":0.355516642332077,"y":0.7977244257926941},{"x":0.355516642332077,"y":0.8116308450698853},{"x":0.30297723412513733,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Demavand","boundary":[0.30297723412513733,0.7977244257926941,0.355516642332077,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3590192496776581,"y":0.7977244257926941},{"x":0.360770583152771,"y":0.7977244257926941},{"x":0.360770583152771,"y":0.8116308450698853},{"x":0.3590192496776581,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3590192496776581,0.7977244257926941,0.360770583152771,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369527131319046,"y":0.7977244257926941},{"x":0.4063047170639038,"y":0.7977244257926941},{"x":0.4063047170639038,"y":0.8116308450698853},{"x":0.369527131319046,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Karadj","boundary":[0.369527131319046,0.7977244257926941,0.4063047170639038,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4045534133911133,"y":0.7977244257926941},{"x":0.4080560505390167,"y":0.7977244257926941},{"x":0.4080560505390167,"y":0.8116308450698853},{"x":0.4045534133911133,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4045534133911133,0.7977244257926941,0.4080560505390167,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133099913597107,"y":0.7977244257926941},{"x":0.4430823028087616,"y":0.7977244257926941},{"x":0.4430823028087616,"y":0.8116308450698853},{"x":0.4133099913597107,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vallée","boundary":[0.4133099913597107,0.7977244257926941,0.4430823028087616,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4500875771045685,"y":0.7977244257926941},{"x":0.4886164665222168,"y":0.7977244257926941},{"x":0.4886164665222168,"y":0.8116308450698853},{"x":0.4500875771045685,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fluviale","boundary":[0.4500875771045685,0.7977244257926941,0.4886164665222168,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4956217110157013,"y":0.7977244257926941},{"x":0.542907178401947,"y":0.7977244257926941},{"x":0.542907178401947,"y":0.8116308450698853},{"x":0.4956217110157013,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Djadjrud","boundary":[0.4956217110157013,0.7977244257926941,0.542907178401947,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5499124526977539,"y":0.7977244257926941},{"x":0.5814360976219177,"y":0.7977244257926941},{"x":0.5814360976219177,"y":0.8116308450698853},{"x":0.5499124526977539,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plaine","boundary":[0.5499124526977539,0.7977244257926941,0.5814360976219177,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884413123130798,"y":0.7977244257926941},{"x":0.6007004976272583,"y":0.7977244257926941},{"x":0.6007004976272583,"y":0.8116308450698853},{"x":0.5884413123130798,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.5884413123130798,0.7977244257926941,0.6007004976272583,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6077057719230652,"y":0.7977244257926941},{"x":0.6690017580986023,"y":0.7977244257926941},{"x":0.6690017580986023,"y":0.8116308450698853},{"x":0.6077057719230652,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Bumehaine","boundary":[0.6077057719230652,0.7977244257926941,0.6690017580986023,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6690017580986023,"y":0.7977244257926941},{"x":0.6707530617713928,"y":0.7977244257926941},{"x":0.6707530617713928,"y":0.8116308450698853},{"x":0.6690017580986023,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6690017580986023,0.7977244257926941,0.6707530617713928,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777583360671997,"y":0.7977244257926941},{"x":0.7040280103683472,"y":0.7977244257926941},{"x":0.7040280103683472,"y":0.8116308450698853},{"x":0.6777583360671997,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.6777583360671997,0.7977244257926941,0.7040280103683472,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711033284664154,"y":0.7977244257926941},{"x":0.7583187222480774,"y":0.7977244257926941},{"x":0.7583187222480774,"y":0.8116308450698853},{"x":0.711033284664154,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Djadjrud","boundary":[0.711033284664154,0.7977244257926941,0.7583187222480774,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7653239965438843,"y":0.7977244257926941},{"x":0.7740805745124817,"y":0.7977244257926941},{"x":0.7740805745124817,"y":0.8116308450698853},{"x":0.7653239965438843,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.7653239965438843,0.7977244257926941,0.7740805745124817,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7828371524810791,"y":0.7977244257926941},{"x":0.8388791680335999,"y":0.7977244257926941},{"x":0.8388791680335999,"y":0.8116308450698853},{"x":0.7828371524810791,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Demavand","boundary":[0.7828371524810791,0.7977244257926941,0.8388791680335999,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8406304717063904,"y":0.7977244257926941},{"x":0.8441330790519714,"y":0.7977244257926941},{"x":0.8441330790519714,"y":0.8116308450698853},{"x":0.8406304717063904,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8406304717063904,0.7977244257926941,0.8441330790519714,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8493870496749878,"y":0.7977244257926941},{"x":0.8791593909263611,"y":0.7977244257926941},{"x":0.8791593909263611,"y":0.8116308450698853},{"x":0.8493870496749878,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"vallée","boundary":[0.8493870496749878,0.7977244257926941,0.8791593909263611,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8861646056175232,"y":0.7977244257926941},{"x":0.903677761554718,"y":0.7977244257926941},{"x":0.903677761554718,"y":0.8116308450698853},{"x":0.8861646056175232,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Lar","boundary":[0.8861646056175232,0.7977244257926941,0.903677761554718,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9054290652275085,"y":0.7977244257926941},{"x":0.9089316725730896,"y":0.7977244257926941},{"x":0.9089316725730896,"y":0.8116308450698853},{"x":0.9054290652275085,"y":0.8116308450698853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.9054290652275085,0.7977244257926941,0.9089316725730896,0.8116308450698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.8116308450698853},{"x":0.24518388509750366,"y":0.8116308450698853},{"x":0.24518388509750366,"y":0.8255373239517212},{"x":0.21541155874729156,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ouest","boundary":[0.21541155874729156,0.8116308450698853,0.24518388509750366,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24518388509750366,"y":0.8116308450698853},{"x":0.2486865222454071,"y":0.8116308450698853},{"x":0.2486865222454071,"y":0.8255373239517212},{"x":0.24518388509750366,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.24518388509750366,0.8116308450698853,0.2486865222454071,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25218912959098816,"y":0.8116308450698853},{"x":0.27320489287376404,"y":0.8116308450698853},{"x":0.27320489287376404,"y":0.8255373239517212},{"x":0.25218912959098816,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":"sois","boundary":[0.25218912959098816,0.8116308450698853,0.27320489287376404,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278458833694458,"y":0.8116308450698853},{"x":0.3082311749458313,"y":0.8116308450698853},{"x":0.3082311749458313,"y":0.8255373239517212},{"x":0.278458833694458,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"argilo","boundary":[0.278458833694458,0.8116308450698853,0.3082311749458313,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31173381209373474,"y":0.8116308450698853},{"x":0.31348511576652527,"y":0.8116308450698853},{"x":0.31348511576652527,"y":0.8255373239517212},{"x":0.31173381209373474,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.31173381209373474,0.8116308450698853,0.31348511576652527,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3152364194393158,"y":0.8116308450698853},{"x":0.35726794600486755,"y":0.8116308450698853},{"x":0.35726794600486755,"y":0.8255373239517212},{"x":0.3152364194393158,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"calcaires","boundary":[0.3152364194393158,0.8116308450698853,0.35726794600486755,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3625218868255615,"y":0.8116308450698853},{"x":0.3835376501083374,"y":0.8116308450698853},{"x":0.3835376501083374,"y":0.8255373239517212},{"x":0.3625218868255615,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"près","boundary":[0.3625218868255615,0.8116308450698853,0.3835376501083374,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38879159092903137,"y":0.8116308450698853},{"x":0.40105077624320984,"y":0.8116308450698853},{"x":0.40105077624320984,"y":0.8255373239517212},{"x":0.38879159092903137,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.38879159092903137,0.8116308450698853,0.40105077624320984,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4063047170639038,"y":0.8116308450698853},{"x":0.44658493995666504,"y":0.8116308450698853},{"x":0.44658493995666504,"y":0.8255373239517212},{"x":0.4063047170639038,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Tafresh","boundary":[0.4063047170639038,0.8116308450698853,0.44658493995666504,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44833624362945557,"y":0.8116308450698853},{"x":0.451838880777359,"y":0.8116308450698853},{"x":0.451838880777359,"y":0.8255373239517212},{"x":0.44833624362945557,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.44833624362945557,0.8116308450698853,0.451838880777359,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45534151792526245,"y":0.8116308450698853},{"x":0.4798598885536194,"y":0.8116308450698853},{"x":0.4798598885536194,"y":0.8255373239517212},{"x":0.45534151792526245,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Nord","boundary":[0.45534151792526245,0.8116308450698853,0.4798598885536194,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48511382937431335,"y":0.8116308450698853},{"x":0.4886164665222168,"y":0.8116308450698853},{"x":0.4886164665222168,"y":0.8255373239517212},{"x":0.48511382937431335,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.48511382937431335,0.8116308450698853,0.4886164665222168,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4886164665222168,"y":0.8116308450698853},{"x":0.5043782591819763,"y":0.8116308450698853},{"x":0.5043782591819763,"y":0.8255373239517212},{"x":0.4886164665222168,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Est","boundary":[0.4886164665222168,0.8116308450698853,0.5043782591819763,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096322298049927,"y":0.8116308450698853},{"x":0.5218914151191711,"y":0.8116308450698853},{"x":0.5218914151191711,"y":0.8255373239517212},{"x":0.5096322298049927,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.5096322298049927,0.8116308450698853,0.5218914151191711,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5271453857421875,"y":0.8116308450698853},{"x":0.553415060043335,"y":0.8116308450698853},{"x":0.553415060043335,"y":0.8255373239517212},{"x":0.5271453857421875,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Arak","boundary":[0.5271453857421875,0.8116308450698853,0.553415060043335,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553415060043335,"y":0.8116308450698853},{"x":0.556917667388916,"y":0.8116308450698853},{"x":0.556917667388916,"y":0.8255373239517212},{"x":0.553415060043335,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.553415060043335,0.8116308450698853,0.556917667388916,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5621716380119324,"y":0.8116308450698853},{"x":0.6077057719230652,"y":0.8116308450698853},{"x":0.6077057719230652,"y":0.8255373239517212},{"x":0.5621716380119324,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"Ratvand","boundary":[0.5621716380119324,0.8116308450698853,0.6077057719230652,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094570755958557,"y":0.8116308450698853},{"x":0.6129597425460815,"y":0.8116308450698853},{"x":0.6129597425460815,"y":0.8255373239517212},{"x":0.6094570755958557,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6094570755958557,0.8116308450698853,0.6129597425460815,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6182136535644531,"y":0.8116308450698853},{"x":0.6707530617713928,"y":0.8116308450698853},{"x":0.6707530617713928,"y":0.8255373239517212},{"x":0.6182136535644531,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Néhavand","boundary":[0.6182136535644531,0.8116308450698853,0.6707530617713928,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6742556691169739,"y":0.8116308450698853},{"x":0.6777583360671997,"y":0.8116308450698853},{"x":0.6777583360671997,"y":0.8255373239517212},{"x":0.6742556691169739,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6742556691169739,0.8116308450698853,0.6777583360671997,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6812609434127808,"y":0.8116308450698853},{"x":0.7285463809967041,"y":0.8116308450698853},{"x":0.7285463809967041,"y":0.8255373239517212},{"x":0.6812609434127808,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"0shtoran","boundary":[0.6812609434127808,0.8116308450698853,0.7285463809967041,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.735551655292511,"y":0.8116308450698853},{"x":0.7565674185752869,"y":0.8116308450698853},{"x":0.7565674185752869,"y":0.8255373239517212},{"x":0.735551655292511,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kuh","boundary":[0.735551655292511,0.8116308450698853,0.7565674185752869,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635726928710938,"y":0.8116308450698853},{"x":0.7740805745124817,"y":0.8116308450698853},{"x":0.7740805745124817,"y":0.8255373239517212},{"x":0.7635726928710938,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.7635726928710938,0.8116308450698853,0.7740805745124817,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810857892036438,"y":0.8116308450698853},{"x":0.8266199827194214,"y":0.8116308450698853},{"x":0.8266199827194214,"y":0.8255373239517212},{"x":0.7810857892036438,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Lorestan","boundary":[0.7810857892036438,0.8116308450698853,0.8266199827194214,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8301225900650024,"y":0.8116308450698853},{"x":0.8336251974105835,"y":0.8116308450698853},{"x":0.8336251974105835,"y":0.8255373239517212},{"x":0.8301225900650024,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8301225900650024,0.8116308450698853,0.8336251974105835,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8371278643608093,"y":0.8116308450698853},{"x":0.8879159092903137,"y":0.8116308450698853},{"x":0.8879159092903137,"y":0.8255373239517212},{"x":0.8371278643608093,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Sheverine","boundary":[0.8371278643608093,0.8116308450698853,0.8879159092903137,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8949211835861206,"y":0.8116308450698853},{"x":0.9054290652275085,"y":0.8116308450698853},{"x":0.9054290652275085,"y":0.8255373239517212},{"x":0.8949211835861206,"y":0.8255373239517212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.8949211835861206,0.8116308450698853,0.9054290652275085,0.8255373239517212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.8242730498313904},{"x":0.2626970112323761,"y":0.8242730498313904},{"x":0.2626970112323761,"y":0.8381795287132263},{"x":0.21541155874729156,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hamadan","boundary":[0.21541155874729156,0.8242730498313904,0.2626970112323761,0.8381795287132263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.264448344707489,"y":0.8242730498313904},{"x":0.26795095205307007,"y":0.8242730498313904},{"x":0.26795095205307007,"y":0.8381795287132263},{"x":0.264448344707489,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.264448344707489,0.8242730498313904,0.26795095205307007,0.8381795287132263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2714535892009735,"y":0.8242730498313904},{"x":0.2924693524837494,"y":0.8242730498313904},{"x":0.2924693524837494,"y":0.8381795287132263},{"x":0.2714535892009735,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sud","boundary":[0.2714535892009735,0.8242730498313904,0.2924693524837494,0.8381795287132263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2942206561565399,"y":0.8242730498313904},{"x":0.29597198963165283,"y":0.8242730498313904},{"x":0.29597198963165283,"y":0.8381795287132263},{"x":0.2942206561565399,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2942206561565399,0.8242730498313904,0.29597198963165283,0.8381795287132263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3012259304523468,"y":0.8242730498313904},{"x":0.3239929974079132,"y":0.8242730498313904},{"x":0.3239929974079132,"y":0.8381795287132263},{"x":0.3012259304523468,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pied","boundary":[0.3012259304523468,0.8242730498313904,0.3239929974079132,0.8381795287132263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32749563455581665,"y":0.8242730498313904},{"x":0.3397548198699951,"y":0.8242730498313904},{"x":0.3397548198699951,"y":0.8381795287132263},{"x":0.32749563455581665,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"du","boundary":[0.32749563455581665,0.8242730498313904,0.3397548198699951,0.8381795287132263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3450087606906891,"y":0.8242730498313904},{"x":0.3765324056148529,"y":0.8242730498313904},{"x":0.3765324056148529,"y":0.8381795287132263},{"x":0.3450087606906891,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mont","boundary":[0.3450087606906891,0.8242730498313904,0.3765324056148529,0.8381795287132263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478107213974,"y":0.8242730498313904},{"x":0.3765324056148529,"y":0.8242730498313904},{"x":0.3765324056148529,"y":0.8381795287132263},{"x":0.37478107213974,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.37478107213974,0.8242730498313904,0.3765324056148529,0.8381795287132263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3817863464355469,"y":0.8242730498313904},{"x":0.4080560505390167,"y":0.8242730498313904},{"x":0.4080560505390167,"y":0.8381795287132263},{"x":0.3817863464355469,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Déna","boundary":[0.3817863464355469,0.8242730498313904,0.4080560505390167,0.8381795287132263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4080560505390167,"y":0.8242730498313904},{"x":0.4133099913597107,"y":0.8242730498313904},{"x":0.4133099913597107,"y":0.8381795287132263},{"x":0.4080560505390167,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4080560505390167,0.8242730498313904,0.4133099913597107,0.8381795287132263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41856393218040466,"y":0.8242730498313904},{"x":0.4378283619880676,"y":0.8242730498313904},{"x":0.4378283619880676,"y":0.8381795287132263},{"x":0.41856393218040466,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Koh","boundary":[0.41856393218040466,0.8242730498313904,0.4378283619880676,0.8381795287132263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44133099913597107,"y":0.8242730498313904},{"x":0.4448336362838745,"y":0.8242730498313904},{"x":0.4448336362838745,"y":0.8381795287132263},{"x":0.44133099913597107,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.44133099913597107,0.8242730498313904,0.4448336362838745,0.8381795287132263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44658493995666504,"y":0.8242730498313904},{"x":0.48511382937431335,"y":0.8242730498313904},{"x":0.48511382937431335,"y":0.8381795287132263},{"x":0.44658493995666504,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Kiloyéh","boundary":[0.44658493995666504,0.8242730498313904,0.48511382937431335,0.8381795287132263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48511382937431335,"y":0.8242730498313904},{"x":0.4886164665222168,"y":0.8242730498313904},{"x":0.4886164665222168,"y":0.8381795287132263},{"x":0.48511382937431335,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.48511382937431335,0.8242730498313904,0.4886164665222168,0.8381795287132263]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.7977244257926941},{"x":0.9089316725730896,"y":0.7977244257926941},{"x":0.9089316725730896,"y":0.8381795287132263},{"x":0.21541155874729156,"y":0.8381795287132263}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.21041155874729156,0.7907244257926941,0.9139316725730896,0.8451795287132263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.8533501625061035},{"x":0.2486865222454071,"y":0.8533501625061035},{"x":0.2486865222454071,"y":0.8647282123565674},{"x":0.21541155874729156,"y":0.8647282123565674}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Elburz","boundary":[0.21541155874729156,0.8533501625061035,0.2486865222454071,0.8647282123565674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25043782591819763,"y":0.8533501625061035},{"x":0.25218912959098816,"y":0.8533501625061035},{"x":0.25218912959098816,"y":0.8647282123565674},{"x":0.25043782591819763,"y":0.8647282123565674}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.25043782591819763,0.8533501625061035,0.25218912959098816,0.8647282123565674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25919440388679504,"y":0.8533501625061035},{"x":0.30472853779792786,"y":0.8533501625061035},{"x":0.30472853779792786,"y":0.8647282123565674},{"x":0.25919440388679504,"y":0.8647282123565674}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Guilyard","boundary":[0.25919440388679504,0.8533501625061035,0.30472853779792786,0.8647282123565674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3082311749458313,"y":0.8533501625061035},{"x":0.3362521827220917,"y":0.8533501625061035},{"x":0.3362521827220917,"y":0.8647282123565674},{"x":0.3082311749458313,"y":0.8647282123565674}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.3082311749458313,0.8533501625061035,0.3362521827220917,0.8647282123565674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34150612354278564,"y":0.8533501625061035},{"x":0.3992994725704193,"y":0.8533501625061035},{"x":0.3992994725704193,"y":0.8647282123565674},{"x":0.34150612354278564,"y":0.8647282123565674}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bumehaine","boundary":[0.34150612354278564,0.8533501625061035,0.3992994725704193,0.8647282123565674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4045534133911133,"y":0.8533501625061035},{"x":0.4133099913597107,"y":0.8533501625061035},{"x":0.4133099913597107,"y":0.8647282123565674},{"x":0.4045534133911133,"y":0.8647282123565674}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.4045534133911133,0.8533501625061035,0.4133099913597107,0.8647282123565674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41856393218040466,"y":0.8533501625061035},{"x":0.4746059477329254,"y":0.8533501625061035},{"x":0.4746059477329254,"y":0.8647282123565674},{"x":0.41856393218040466,"y":0.8647282123565674}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Demavand","boundary":[0.41856393218040466,0.8533501625061035,0.4746059477329254,0.8647282123565674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47635728120803833,"y":0.8533501625061035},{"x":0.4798598885536194,"y":0.8533501625061035},{"x":0.4798598885536194,"y":0.8647282123565674},{"x":0.47635728120803833,"y":0.8647282123565674}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.47635728120803833,0.8533501625061035,0.4798598885536194,0.8647282123565674]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21541155874729156,"y":0.8533501625061035},{"x":0.4798598885536194,"y":0.8533501625061035},{"x":0.4798598885536194,"y":0.8647282123565674},{"x":0.21541155874729156,"y":0.8647282123565674}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21041155874729156,0.8463501625061035,0.4848598885536194,0.8717282123565674],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19439579546451569,"y":0.8558786511421204},{"x":0.19789841771125793,"y":0.8558786511421204},{"x":0.19789841771125793,"y":0.8609355092048645},{"x":0.19439579546451569,"y":0.8609355092048645}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":":","boundary":[0.19439579546451569,0.8558786511421204,0.19789841771125793,0.8609355092048645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19439579546451569,"y":0.8558786511421204},{"x":0.19789841771125793,"y":0.8558786511421204},{"x":0.19789841771125793,"y":0.8609355092048645},{"x":0.19439579546451569,"y":0.8609355092048645}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.18939579546451568,0.8488786511421204,0.20289841771125794,0.8679355092048645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09281961619853973,"y":0.8533501625061035},{"x":0.13660244643688202,"y":0.8533501625061035},{"x":0.13660244643688202,"y":0.8647282123565674},{"x":0.09281961619853973,"y":0.8647282123565674}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"graphie","boundary":[0.09281961619853973,0.8533501625061035,0.13660244643688202,0.8647282123565674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14010508358478546,"y":0.8533501625061035},{"x":0.1646234691143036,"y":0.8533501625061035},{"x":0.1646234691143036,"y":0.8647282123565674},{"x":0.14010508358478546,"y":0.8647282123565674}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"prise","boundary":[0.14010508358478546,0.8533501625061035,0.1646234691143036,0.8647282123565674]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09281961619853973,"y":0.8533501625061035},{"x":0.1646234691143036,"y":0.8533501625061035},{"x":0.1646234691143036,"y":0.8647282123565674},{"x":0.09281961619853973,"y":0.8647282123565674}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.08781961619853973,0.8463501625061035,0.1696234691143036,0.8717282123565674],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/geeentObiYIsCdPa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/ixCdkXdiXVYfdVny.jpg","blurred":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/qLgxqpRibLuqTyNY.jpg"},"info":{"width":584,"height":791,"margin":[0.00016443047825604267,0.00030121259894292664,0.9984990148021751,0.9987892600052276]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8835616707801819,"y":0.24525916576385498},{"x":0.8835616707801819,"y":0.254108726978302},{"x":0.8715753555297852,"y":0.254108726978302},{"x":0.8715753555297852,"y":0.24525916576385498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"15","boundary":[0.8835616707801819,0.24525916576385498,0.8715753555297852,0.254108726978302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8835616707801819,"y":0.2566371560096741},{"x":0.8835616707801819,"y":0.2667509615421295},{"x":0.8715753555297852,"y":0.2667509615421295},{"x":0.8715753555297852,"y":0.2566371560096741}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.8835616707801819,0.2566371560096741,0.8715753555297852,0.2667509615421295]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8835616707801819,"y":0.24525916576385498},{"x":0.8835616707801819,"y":0.2667509615421295},{"x":0.8715753555297852,"y":0.2667509615421295},{"x":0.8698630332946777,"y":0.24525916576385498}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.8785616707801819,0.23825916576385497,0.8765753555297852,0.2737509615421295],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164383292198181,"y":0.4955752193927765},{"x":0.6164383292198181,"y":0.49810367822647095},{"x":0.6044520735740662,"y":0.49810367822647095},{"x":0.6044520735740662,"y":0.4968394339084625}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"ltr","str":"O","boundary":[0.6164383292198181,0.4955752193927765,0.6044520735740662,0.49810367822647095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164383292198181,"y":0.5031605362892151},{"x":0.6181507110595703,"y":0.5132743120193481},{"x":0.6061643958091736,"y":0.5132743120193481},{"x":0.6044520735740662,"y":0.5031605362892151}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"tem","boundary":[0.6164383292198181,0.5031605362892151,0.6061643958091736,0.5132743120193481]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164383292198181,"y":0.4955752193927765},{"x":0.6198630332946777,"y":0.5132743120193481},{"x":0.6061643958091736,"y":0.5132743120193481},{"x":0.6044520735740662,"y":0.4968394339084625}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.6114383292198181,0.4885752193927765,0.6111643958091736,0.5202743120193482],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8202054500579834,"y":0.6182048320770264},{"x":0.8476027250289917,"y":0.6169405579566956},{"x":0.8476027250289917,"y":0.6245259046554565},{"x":0.8219178318977356,"y":0.6257901191711426}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"GHA","boundary":[0.8202054500579834,0.6182048320770264,0.8476027250289917,0.6245259046554565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8202054500579834,"y":0.6182048320770264},{"x":0.8476027250289917,"y":0.6169405579566956},{"x":0.8476027250289917,"y":0.6245259046554565},{"x":0.8219178318977356,"y":0.6257901191711426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.8152054500579834,0.6112048320770264,0.8526027250289917,0.6315259046554565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10102739930152893,"y":0.9380530714988708},{"x":0.16438356041908264,"y":0.9367888569831848},{"x":0.16438356041908264,"y":0.9519595503807068},{"x":0.10102739930152893,"y":0.9532237648963928}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Aethionema","boundary":[0.10102739930152893,0.9380530714988708,0.16438356041908264,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1797945201396942,"y":0.9367888569831848},{"x":0.24657534062862396,"y":0.9355246424674988},{"x":0.24657534062862396,"y":0.9506953358650208},{"x":0.1797945201396942,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"stenopterum","boundary":[0.1797945201396942,0.9367888569831848,0.24657534062862396,0.9506953358650208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2602739632129669,"y":0.9355246424674988},{"x":0.28938356041908264,"y":0.9342604279518127},{"x":0.29109588265419006,"y":0.9506953358650208},{"x":0.2602739632129669,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Boiss","boundary":[0.2602739632129669,0.9355246424674988,0.29109588265419006,0.9506953358650208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28938356041908264,"y":0.9342604279518127},{"x":0.2945205569267273,"y":0.9342604279518127},{"x":0.2945205569267273,"y":0.9506953358650208},{"x":0.28938356041908264,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.28938356041908264,0.9342604279518127,0.2945205569267273,0.9506953358650208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10102739930152893,"y":0.9380530714988708},{"x":0.2945205569267273,"y":0.9342604279518127},{"x":0.2945205569267273,"y":0.9506953358650208},{"x":0.10102739930152893,"y":0.9532237648963928}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.09602739930152893,0.9310530714988708,0.2995205569267273,0.9576953358650208],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/HVgSppfaToHFCSZs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/FfwMGBvsVLRXDgGE.jpg","blurred":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/IGphzvWDlGVGGodZ.jpg"},"info":{"width":584,"height":791,"margin":[0.00012338149169944737,0.00004229471750566842,0.9984286451911273,0.9987700809485994]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08561643958091736,"y":0.050568901002407074},{"x":0.10616438090801239,"y":0.050568901002407074},{"x":0.10616438090801239,"y":0.06068268045783043},{"x":0.08561643958091736,"y":0.06068268045783043}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.08561643958091736,0.050568901002407074,0.10616438090801239,0.06068268045783043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11130136996507645,"y":0.050568901002407074},{"x":0.1335616409778595,"y":0.050568901002407074},{"x":0.1335616409778595,"y":0.06068268045783043},{"x":0.11130136996507645,"y":0.06068268045783043}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"752","boundary":[0.11130136996507645,0.050568901002407074,0.1335616409778595,0.06068268045783043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08561643958091736,"y":0.06573957204818726},{"x":0.11472602933645248,"y":0.06573957204818726},{"x":0.11472602933645248,"y":0.07711756974458694},{"x":0.08561643958091736,"y":0.07711756974458694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.08561643958091736,0.06573957204818726,0.11472602933645248,0.07711756974458694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12157534062862396,"y":0.06573957204818726},{"x":0.20376712083816528,"y":0.06573957204818726},{"x":0.20376712083816528,"y":0.07838179171085358},{"x":0.12157534062862396,"y":0.07711756974458694}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"044,065,000","boundary":[0.12157534062862396,0.06573957204818726,0.20376712083816528,0.07838179171085358]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08561643958091736,"y":0.050568901002407074},{"x":0.20376712083816528,"y":0.050568901002407074},{"x":0.20376712083816528,"y":0.07838179171085358},{"x":0.08561643958091736,"y":0.07838179171085358}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.08061643958091735,0.043568901002407075,0.2087671208381653,0.08538179171085358],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.04298356547951698},{"x":0.909246563911438,"y":0.044247787445783615},{"x":0.9075342416763306,"y":0.06068268045783043},{"x":0.8732876777648926,"y":0.0594184584915638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.875,0.04298356547951698,0.9075342416763306,0.06068268045783043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8202054500579834,"y":0.04171934351325035},{"x":0.8630136847496033,"y":0.04298356547951698},{"x":0.8630136847496033,"y":0.0594184584915638},{"x":0.8202054500579834,"y":0.058154236525297165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8202054500579834,0.04171934351325035,0.8630136847496033,0.0594184584915638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133561611175537,"y":0.04171934351325035},{"x":0.818493127822876,"y":0.04171934351325035},{"x":0.818493127822876,"y":0.058154236525297165},{"x":0.8133561611175537,"y":0.058154236525297165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8133561611175537,0.04171934351325035,0.818493127822876,0.058154236525297165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756849527359009,"y":0.04171934351325035},{"x":0.8030821681022644,"y":0.04171934351325035},{"x":0.8030821681022644,"y":0.056890010833740234},{"x":0.7756849527359009,"y":0.056890010833740234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۵۲","boundary":[0.7756849527359009,0.04171934351325035,0.8030821681022644,0.056890010833740234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8938356041908264,"y":0.06573957204818726},{"x":0.909246563911438,"y":0.06573957204818726},{"x":0.909246563911438,"y":0.08091024309396744},{"x":0.8938356041908264,"y":0.08091024309396744}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.8938356041908264,0.06573957204818726,0.909246563911438,0.08091024309396744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8835616707801819,"y":0.06573957204818726},{"x":0.8869863152503967,"y":0.06573957204818726},{"x":0.8869863152503967,"y":0.08091024309396744},{"x":0.8835616707801819,"y":0.08091024309396744}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8835616707801819,0.06573957204818726,0.8869863152503967,0.08091024309396744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7619863152503967,"y":0.06573957204818726},{"x":0.8732876777648926,"y":0.06573957204818726},{"x":0.8732876777648926,"y":0.08091024309396744},{"x":0.7619863152503967,"y":0.08091024309396744}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۰۴۴/۰۶۵/۰۰۶","boundary":[0.7619863152503967,0.06573957204818726,0.8732876777648926,0.08091024309396744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7636986374855042,"y":0.04045512154698372},{"x":0.9109588861465454,"y":0.044247787445783615},{"x":0.909246563911438,"y":0.0834386870265007},{"x":0.7619863152503967,"y":0.08091024309396744}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7586986374855041,0.03345512154698372,0.914246563911438,0.09043868702650071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.09608090668916702},{"x":0.15068493783473969,"y":0.09608090668916702},{"x":0.15068493783473969,"y":0.10872313380241394},{"x":0.07876712083816528,"y":0.10872313380241394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.07876712083816528,0.09608090668916702,0.15068493783473969,0.10872313380241394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.09608090668916702},{"x":0.15068493783473969,"y":0.09608090668916702},{"x":0.15068493783473969,"y":0.10872313380241394},{"x":0.07876712083816528,"y":0.10872313380241394}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07376712083816528,0.08908090668916702,0.1556849378347397,0.11572313380241395],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18150684237480164,"y":0.09481668472290039},{"x":0.18493150174617767,"y":0.09481668472290039},{"x":0.18493150174617767,"y":0.10745891183614731},{"x":0.18150684237480164,"y":0.10745891183614731}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.18150684237480164,0.09481668472290039,0.18493150174617767,0.10745891183614731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20034246146678925,"y":0.09481668472290039},{"x":0.3595890402793884,"y":0.09355246275663376},{"x":0.3595890402793884,"y":0.10619468986988068},{"x":0.20034246146678925,"y":0.10872313380241394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"DICOTYLEDONES","boundary":[0.20034246146678925,0.09481668472290039,0.3595890402793884,0.10619468986988068]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18150684237480164,"y":0.09481668472290039},{"x":0.3595890402793884,"y":0.09355246275663376},{"x":0.3595890402793884,"y":0.10619468986988068},{"x":0.18150684237480164,"y":0.10872313380241394}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17650684237480163,0.08781668472290038,0.36458904027938843,0.11319468986988068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.1188369169831276},{"x":0.11301369965076447,"y":0.1188369169831276},{"x":0.11301369965076447,"y":0.13021491467952728},{"x":0.07876712083816528,"y":0.1314791440963745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"SOU","boundary":[0.07876712083816528,0.1188369169831276,0.11301369965076447,0.13021491467952728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1164383590221405,"y":0.1188369169831276},{"x":0.11815068125724792,"y":0.1188369169831276},{"x":0.11815068125724792,"y":0.1314791440963745},{"x":0.1164383590221405,"y":0.1314791440963745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.1164383590221405,0.1188369169831276,0.11815068125724792,0.1314791440963745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125,"y":0.1188369169831276},{"x":0.14726027846336365,"y":0.1188369169831276},{"x":0.14726027846336365,"y":0.1314791440963745},{"x":0.125,"y":0.1314791440963745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CL","boundary":[0.125,0.1188369169831276,0.14726027846336365,0.1314791440963745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15068493783473969,"y":0.1188369169831276},{"x":0.1523972600698471,"y":0.1188369169831276},{"x":0.1523972600698471,"y":0.13021491467952728},{"x":0.15068493783473969,"y":0.13021491467952728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.15068493783473969,0.1188369169831276,0.1523972600698471,0.13021491467952728]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.1188369169831276},{"x":0.1523972600698471,"y":0.1188369169831276},{"x":0.1523972600698471,"y":0.1314791440963745},{"x":0.07876712083816528,"y":0.1314791440963745}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.07376712083816528,0.11183691698312759,0.1573972600698471,0.13847914409637452],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18150684237480164,"y":0.1188369169831276},{"x":0.18493150174617767,"y":0.1188369169831276},{"x":0.18493150174617767,"y":0.1314791440963745},{"x":0.18150684237480164,"y":0.1314791440963745}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":":","boundary":[0.18150684237480164,0.1188369169831276,0.18493150174617767,0.1314791440963745]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20205479860305786,"y":0.11757269501686096},{"x":0.34246575832366943,"y":0.11630847305059433},{"x":0.34246575832366943,"y":0.12895070016384125},{"x":0.20205479860305786,"y":0.1314791440963745}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"DIALYPETALES","boundary":[0.20205479860305786,0.11757269501686096,0.34246575832366943,0.12895070016384125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18150684237480164,"y":0.11757269501686096},{"x":0.34246575832366943,"y":0.11630847305059433},{"x":0.34246575832366943,"y":0.12895070016384125},{"x":0.18150684237480164,"y":0.1314791440963745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17650684237480163,0.11057269501686096,0.34746575832366944,0.13595070016384125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.14159291982650757},{"x":0.13184931874275208,"y":0.14159291982650757},{"x":0.13184931874275208,"y":0.1542351394891739},{"x":0.07876712083816528,"y":0.1542351394891739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ORDO","boundary":[0.07876712083816528,0.14159291982650757,0.13184931874275208,0.1542351394891739]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.14159291982650757},{"x":0.13184931874275208,"y":0.14159291982650757},{"x":0.13184931874275208,"y":0.1542351394891739},{"x":0.07876712083816528,"y":0.1542351394891739}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07376712083816528,0.13459291982650756,0.13684931874275208,0.1612351394891739],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18150684237480164,"y":0.14032869040966034},{"x":0.18321917951107025,"y":0.14032869040966034},{"x":0.18321917951107025,"y":0.1542351394891739},{"x":0.18150684237480164,"y":0.1542351394891739}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.18150684237480164,0.14032869040966034,0.18321917951107025,0.1542351394891739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20034246146678925,"y":0.14032869040966034},{"x":0.31506848335266113,"y":0.14032869040966034},{"x":0.31506848335266113,"y":0.1542351394891739},{"x":0.20034246146678925,"y":0.1542351394891739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"PARIETALES","boundary":[0.20034246146678925,0.14032869040966034,0.31506848335266113,0.1542351394891739]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18150684237480164,"y":0.14032869040966034},{"x":0.31506848335266113,"y":0.14032869040966034},{"x":0.31506848335266113,"y":0.1542351394891739},{"x":0.18150684237480164,"y":0.1542351394891739}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17650684237480163,0.13332869040966033,0.32006848335266114,0.1612351394891739],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.16434893012046814},{"x":0.15753424167633057,"y":0.16434893012046814},{"x":0.15753424167633057,"y":0.17572693526744843},{"x":0.07876712083816528,"y":0.17572693526744843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.07876712083816528,0.16434893012046814,0.15753424167633057,0.17572693526744843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.16434893012046814},{"x":0.15753424167633057,"y":0.16434893012046814},{"x":0.15753424167633057,"y":0.17572693526744843},{"x":0.07876712083816528,"y":0.17572693526744843}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07376712083816528,0.15734893012046813,0.16253424167633057,0.18272693526744843],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18150684237480164,"y":0.16434893012046814},{"x":0.18493150174617767,"y":0.16434893012046814},{"x":0.18493150174617767,"y":0.17699114978313446},{"x":0.18150684237480164,"y":0.17699114978313446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.18150684237480164,0.16434893012046814,0.18493150174617767,0.17699114978313446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20034246146678925,"y":0.1630847007036209},{"x":0.3202054798603058,"y":0.16182048618793488},{"x":0.3219178020954132,"y":0.1744627058506012},{"x":0.20205479860305786,"y":0.17699114978313446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CRUCIFERAE","boundary":[0.20034246146678925,0.1630847007036209,0.3219178020954132,0.1744627058506012]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18150684237480164,"y":0.16434893012046814},{"x":0.3202054798603058,"y":0.16182048618793488},{"x":0.3219178020954132,"y":0.17572693526744843},{"x":0.18150684237480164,"y":0.17699114978313446}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.17650684237480163,0.15734893012046813,0.3269178020954132,0.18272693526744843],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.18710492551326752},{"x":0.13869863748550415,"y":0.18710492551326752},{"x":0.13869863748550415,"y":0.19974716007709503},{"x":0.07876712083816528,"y":0.19974716007709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.07876712083816528,0.18710492551326752,0.13869863748550415,0.19974716007709503]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.18710492551326752},{"x":0.13869863748550415,"y":0.18710492551326752},{"x":0.13869863748550415,"y":0.19974716007709503},{"x":0.07876712083816528,"y":0.19974716007709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07376712083816528,0.1801049255132675,0.14369863748550415,0.20674716007709504],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18321917951107025,"y":0.19216181337833405},{"x":0.18493150174617767,"y":0.19216181337833405},{"x":0.18493150174617767,"y":0.19721871614456177},{"x":0.18321917951107025,"y":0.19721871614456177}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":":","boundary":[0.18321917951107025,0.19216181337833405,0.18493150174617767,0.19721871614456177]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18321917951107025,"y":0.19216181337833405},{"x":0.18493150174617767,"y":0.19216181337833405},{"x":0.18493150174617767,"y":0.19721871614456177},{"x":0.18321917951107025,"y":0.19721871614456177}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.17821917951107025,0.18516181337833404,0.18993150174617768,0.20421871614456177],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20034246146678925,"y":0.18584071099758148},{"x":0.32705479860305786,"y":0.18457648158073425},{"x":0.32705479860305786,"y":0.1984829306602478},{"x":0.20034246146678925,"y":0.19974716007709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"AETHIONEMA","boundary":[0.20034246146678925,0.18584071099758148,0.32705479860305786,0.1984829306602478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20034246146678925,"y":0.18584071099758148},{"x":0.32705479860305786,"y":0.18457648158073425},{"x":0.32705479860305786,"y":0.1984829306602478},{"x":0.20034246146678925,"y":0.19974716007709503}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.19534246146678924,0.17884071099758148,0.33205479860305787,0.2054829306602478],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4212328791618347,"y":0.2932996153831482},{"x":0.42294520139694214,"y":0.2932996153831482},{"x":0.42294520139694214,"y":0.29582807421684265},{"x":0.4212328791618347,"y":0.29582807421684265}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.4212328791618347,0.2932996153831482,0.42294520139694214,0.29582807421684265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4212328791618347,"y":0.2932996153831482},{"x":0.42294520139694214,"y":0.2932996153831482},{"x":0.42294520139694214,"y":0.29582807421684265},{"x":0.4212328791618347,"y":0.29582807421684265}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.4162328791618347,0.2862996153831482,0.42794520139694214,0.30282807421684266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.642123281955719,"y":0.31605562567710876},{"x":0.6438356041908264,"y":0.31605562567710876},{"x":0.6438356041908264,"y":0.31984829902648926},{"x":0.642123281955719,"y":0.31984829902648926}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"4","boundary":[0.642123281955719,0.31605562567710876,0.6438356041908264,0.31984829902648926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.642123281955719,"y":0.31605562567710876},{"x":0.6438356041908264,"y":0.31605562567710876},{"x":0.6438356041908264,"y":0.31984829902648926},{"x":0.642123281955719,"y":0.31984829902648926}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.637123281955719,0.30905562567710876,0.6488356041908264,0.32684829902648926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8886986374855042,"y":0.31099873781204224},{"x":0.9075342416763306,"y":0.3097345232963562},{"x":0.909246563911438,"y":0.3211125135421753},{"x":0.8904109597206116,"y":0.32237672805786133}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"گل","boundary":[0.8886986374855042,0.31099873781204224,0.909246563911438,0.3211125135421753]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8886986374855042,"y":0.31099873781204224},{"x":0.9075342416763306,"y":0.3097345232963562},{"x":0.909246563911438,"y":0.3211125135421753},{"x":0.8904109597206116,"y":0.32237672805786133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8836986374855041,0.30399873781204223,0.914246563911438,0.3281125135421753],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7808219194412231,"y":0.2376738339662552},{"x":0.8030821681022644,"y":0.2376738339662552},{"x":0.8030821681022644,"y":0.25537294149398804},{"x":0.7808219194412231,"y":0.25537294149398804}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"Ae","boundary":[0.7808219194412231,0.2376738339662552,0.8030821681022644,0.25537294149398804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996575236320496,"y":0.2376738339662552},{"x":0.806506872177124,"y":0.2376738339662552},{"x":0.806506872177124,"y":0.25537294149398804},{"x":0.7996575236320496,"y":0.25537294149398804}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7996575236320496,0.2376738339662552,0.806506872177124,0.25537294149398804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8099315166473389,"y":0.2376738339662552},{"x":0.892123281955719,"y":0.23640960454940796},{"x":0.892123281955719,"y":0.25537294149398804},{"x":0.8099315166473389,"y":0.25537294149398804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"stenopterum","boundary":[0.8099315166473389,0.2376738339662552,0.892123281955719,0.25537294149398804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448630332946777,"y":0.2376738339662552},{"x":0.7705479264259338,"y":0.2376738339662552},{"x":0.7705479264259338,"y":0.2566371560096741},{"x":0.7448630332946777,"y":0.2566371560096741}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"گياه","boundary":[0.7448630332946777,0.2376738339662552,0.7705479264259338,0.2566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715753436088562,"y":0.23893804848194122},{"x":0.7363013625144958,"y":0.23893804848194122},{"x":0.7363013625144958,"y":0.2566371560096741},{"x":0.715753436088562,"y":0.2566371560096741}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.715753436088562,0.23893804848194122,0.7363013625144958,0.2566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7054794430732727,"y":0.23893804848194122},{"x":0.7089040875434875,"y":0.23893804848194122},{"x":0.7089040875434875,"y":0.2566371560096741},{"x":0.7054794430732727,"y":0.2566371560096741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7054794430732727,0.23893804848194122,0.7089040875434875,0.2566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6849315166473389,"y":0.23893804848194122},{"x":0.6969178318977356,"y":0.23893804848194122},{"x":0.6969178318977356,"y":0.2566371560096741},{"x":0.6849315166473389,"y":0.2566371560096741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6849315166473389,0.23893804848194122,0.6969178318977356,0.2566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386986374855042,"y":0.23893804848194122},{"x":0.6780821681022644,"y":0.23893804848194122},{"x":0.6780821681022644,"y":0.2566371560096741},{"x":0.6386986374855042,"y":0.2566371560096741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.6386986374855042,0.23893804848194122,0.6780821681022644,0.2566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6113013625144958,"y":0.24020227789878845},{"x":0.6284246444702148,"y":0.24020227789878845},{"x":0.6284246444702148,"y":0.2566371560096741},{"x":0.6113013625144958,"y":0.2566371560096741}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۰","boundary":[0.6113013625144958,0.24020227789878845,0.6284246444702148,0.2566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5941780805587769,"y":0.24020227789878845},{"x":0.6061643958091736,"y":0.24020227789878845},{"x":0.6061643958091736,"y":0.2579014003276825},{"x":0.5941780805587769,"y":0.2579014003276825}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5941780805587769,0.24020227789878845,0.6061643958091736,0.2579014003276825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5719178318977356,"y":0.24020227789878845},{"x":0.5890411138534546,"y":0.24020227789878845},{"x":0.5890411138534546,"y":0.2579014003276825},{"x":0.5719178318977356,"y":0.2579014003276825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۵","boundary":[0.5719178318977356,0.24020227789878845,0.5890411138534546,0.2579014003276825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5085616707801819,"y":0.24020227789878845},{"x":0.5633561611175537,"y":0.24020227789878845},{"x":0.5633561611175537,"y":0.2579014003276825},{"x":0.5085616707801819,"y":0.2579014003276825}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.5085616707801819,0.24020227789878845,0.5633561611175537,0.2579014003276825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.24020227789878845},{"x":0.5017123222351074,"y":0.24020227789878845},{"x":0.5017123222351074,"y":0.2579014003276825},{"x":0.5,"y":0.2579014003276825}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5,0.24020227789878845,0.5017123222351074,0.2579014003276825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47602739930152893,"y":0.2414664924144745},{"x":0.4914383590221405,"y":0.2414664924144745},{"x":0.4914383590221405,"y":0.2579014003276825},{"x":0.47602739930152893,"y":0.2579014003276825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47602739930152893,0.2414664924144745,0.4914383590221405,0.2579014003276825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45205479860305786,"y":0.2414664924144745},{"x":0.46917808055877686,"y":0.2414664924144745},{"x":0.46917808055877686,"y":0.2579014003276825},{"x":0.45205479860305786,"y":0.2579014003276825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.45205479860305786,0.2414664924144745,0.46917808055877686,0.2579014003276825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.409246563911438,"y":0.2414664924144745},{"x":0.4452054798603058,"y":0.2414664924144745},{"x":0.4452054798603058,"y":0.2579014003276825},{"x":0.409246563911438,"y":0.25916561484336853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.409246563911438,0.2414664924144745,0.4452054798603058,0.2579014003276825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006849229335785,"y":0.2414664924144745},{"x":0.4023972749710083,"y":0.2414664924144745},{"x":0.4023972749710083,"y":0.25916561484336853},{"x":0.4006849229335785,"y":0.25916561484336853}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4006849229335785,0.2414664924144745,0.4023972749710083,0.25916561484336853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006849229335785,"y":0.24020227789878845},{"x":0.892123281955719,"y":0.23640960454940796},{"x":0.892123281955719,"y":0.25537294149398804},{"x":0.4006849229335785,"y":0.25916561484336853}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3956849229335785,0.23320227789878845,0.897123281955719,0.26237294149398804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773972749710083,"y":0.2616940438747406},{"x":0.7791095972061157,"y":0.2616940438747406},{"x":0.7791095972061157,"y":0.2781289517879486},{"x":0.7773972749710083,"y":0.2781289517879486}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7773972749710083,0.2616940438747406,0.7791095972061157,0.2781289517879486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7294520735740662,"y":0.2616940438747406},{"x":0.767123281955719,"y":0.2616940438747406},{"x":0.767123281955719,"y":0.2781289517879486},{"x":0.7294520735740662,"y":0.2781289517879486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.7294520735740662,0.2616940438747406,0.767123281955719,0.2781289517879486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7191780805587769,"y":0.2616940438747406},{"x":0.7226027250289917,"y":0.2616940438747406},{"x":0.7226027250289917,"y":0.2781289517879486},{"x":0.7191780805587769,"y":0.2781289517879486}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7191780805587769,0.2616940438747406,0.7226027250289917,0.2781289517879486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676369845867157,"y":0.2616940438747406},{"x":0.710616409778595,"y":0.2616940438747406},{"x":0.710616409778595,"y":0.2781289517879486},{"x":0.676369845867157,"y":0.2781289517879486}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"طويل","boundary":[0.676369845867157,0.2616940438747406,0.710616409778595,0.2781289517879486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6678082346916199,"y":0.2616940438747406},{"x":0.6695205569267273,"y":0.2616940438747406},{"x":0.6695205569267273,"y":0.2781289517879486},{"x":0.6678082346916199,"y":0.2781289517879486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6678082346916199,0.2616940438747406,0.6695205569267273,0.2781289517879486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6284246444702148,"y":0.2616940438747406},{"x":0.6575342416763306,"y":0.2616940438747406},{"x":0.6575342416763306,"y":0.2781289517879486},{"x":0.6284246444702148,"y":0.2781289517879486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.6284246444702148,0.2616940438747406,0.6575342416763306,0.2781289517879486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6181507110595703,"y":0.2616940438747406},{"x":0.6215753555297852,"y":0.2616940438747406},{"x":0.6215753555297852,"y":0.2781289517879486},{"x":0.6181507110595703,"y":0.2781289517879486}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6181507110595703,0.2616940438747406,0.6215753555297852,0.2781289517879486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787671208381653,"y":0.262958288192749},{"x":0.607876718044281,"y":0.262958288192749},{"x":0.607876718044281,"y":0.2781289517879486},{"x":0.5787671208381653,"y":0.2781289517879486}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.5787671208381653,0.262958288192749,0.607876718044281,0.2781289517879486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5616438388824463,"y":0.262958288192749},{"x":0.5702054500579834,"y":0.262958288192749},{"x":0.5702054500579834,"y":0.2781289517879486},{"x":0.5616438388824463,"y":0.2781289517879486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5616438388824463,0.262958288192749,0.5702054500579834,0.2781289517879486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5102739930152893,"y":0.262958288192749},{"x":0.5530821681022644,"y":0.262958288192749},{"x":0.5530821681022644,"y":0.27939316630363464},{"x":0.5102739930152893,"y":0.27939316630363464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندرت","boundary":[0.5102739930152893,0.262958288192749,0.5530821681022644,0.27939316630363464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47773972153663635,"y":0.262958288192749},{"x":0.5034246444702148,"y":0.262958288192749},{"x":0.5034246444702148,"y":0.27939316630363464},{"x":0.47773972153663635,"y":0.27939316630363464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.47773972153663635,0.262958288192749,0.5034246444702148,0.27939316630363464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42636987566947937,"y":0.262958288192749},{"x":0.4708904027938843,"y":0.262958288192749},{"x":0.4708904027938843,"y":0.27939316630363464},{"x":0.42636987566947937,"y":0.27939316630363464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.42636987566947937,0.262958288192749,0.4708904027938843,0.27939316630363464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178082048892975,"y":0.262958288192749},{"x":0.4195205569267273,"y":0.262958288192749},{"x":0.4195205569267273,"y":0.27939316630363464},{"x":0.4178082048892975,"y":0.27939316630363464}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4178082048892975,0.262958288192749,0.4195205569267273,0.27939316630363464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8801369667053223,"y":0.262958288192749},{"x":0.9075342416763306,"y":0.26422250270843506},{"x":0.9075342416763306,"y":0.27560049295425415},{"x":0.8801369667053223,"y":0.27560049295425415}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"ساقه","boundary":[0.8801369667053223,0.262958288192749,0.9075342416763306,0.27560049295425415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8999999761581421}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178082048892975,"y":0.2616940438747406},{"x":0.9075342416763306,"y":0.25916561484336853},{"x":0.9075342416763306,"y":0.2768647372722626},{"x":0.4178082048892975,"y":0.27939316630363464}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4128082048892975,0.2546940438747406,0.9125342416763306,0.2838647372722626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773972749710083,"y":0.28445005416870117},{"x":0.7791095972061157,"y":0.28445005416870117},{"x":0.7791095972061157,"y":0.3021491765975952},{"x":0.7773972749710083,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7773972749710083,0.28445005416870117,0.7791095972061157,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363013625144958,"y":0.28445005416870117},{"x":0.7688356041908264,"y":0.28445005416870117},{"x":0.7688356041908264,"y":0.3021491765975952},{"x":0.7363013625144958,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.7363013625144958,0.28445005416870117,0.7688356041908264,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277397513389587,"y":0.28445005416870117},{"x":0.7294520735740662,"y":0.28445005416870117},{"x":0.7294520735740662,"y":0.3021491765975952},{"x":0.7277397513389587,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7277397513389587,0.28445005416870117,0.7294520735740662,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089040875434875,"y":0.28445005416870117},{"x":0.7174657583236694,"y":0.28445005416870117},{"x":0.7174657583236694,"y":0.3021491765975952},{"x":0.7089040875434875,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7089040875434875,0.28445005416870117,0.7174657583236694,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6746575236320496,"y":0.28445005416870117},{"x":0.7003424763679504,"y":0.28445005416870117},{"x":0.7003424763679504,"y":0.3021491765975952},{"x":0.6746575236320496,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.6746575236320496,0.28445005416870117,0.7003424763679504,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6506849527359009,"y":0.28445005416870117},{"x":0.6695205569267273,"y":0.28445005416870117},{"x":0.6695205569267273,"y":0.3021491765975952},{"x":0.6506849527359009,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6506849527359009,0.28445005416870117,0.6695205569267273,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369863152503967,"y":0.28445005416870117},{"x":0.6404109597206116,"y":0.28445005416870117},{"x":0.6404109597206116,"y":0.3021491765975952},{"x":0.6369863152503967,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6369863152503967,0.28445005416870117,0.6404109597206116,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6198630332946777,"y":0.28445005416870117},{"x":0.6284246444702148,"y":0.28445005416870117},{"x":0.6284246444702148,"y":0.3021491765975952},{"x":0.6198630332946777,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6198630332946777,0.28445005416870117,0.6284246444702148,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804794430732727,"y":0.28445005416870117},{"x":0.6095890402793884,"y":0.28445005416870117},{"x":0.6095890402793884,"y":0.3021491765975952},{"x":0.5804794430732727,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بطور","boundary":[0.5804794430732727,0.28445005416870117,0.6095890402793884,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119863152503967,"y":0.28445005416870117},{"x":0.573630154132843,"y":0.28445005416870117},{"x":0.573630154132843,"y":0.3021491765975952},{"x":0.5119863152503967,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامحسوس","boundary":[0.5119863152503967,0.28445005416870117,0.573630154132843,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48630136251449585,"y":0.28445005416870117},{"x":0.5051369667053223,"y":0.28445005416870117},{"x":0.5051369667053223,"y":0.3021491765975952},{"x":0.48630136251449585,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.48630136251449585,0.28445005416870117,0.5051369667053223,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743150770664215,"y":0.28445005416870117},{"x":0.4794520437717438,"y":0.28445005416870117},{"x":0.4794520437717438,"y":0.3021491765975952},{"x":0.4743150770664215,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4743150770664215,0.28445005416870117,0.4794520437717438,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297945201396942,"y":0.28445005416870117},{"x":0.46746575832366943,"y":0.28445005416870117},{"x":0.46746575832366943,"y":0.3021491765975952},{"x":0.4297945201396942,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.4297945201396942,0.28445005416870117,0.46746575832366943,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4212328791618347,"y":0.28445005416870117},{"x":0.42465752363204956,"y":0.28445005416870117},{"x":0.42465752363204956,"y":0.3021491765975952},{"x":0.4212328791618347,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4212328791618347,0.28445005416870117,0.42465752363204956,0.3021491765975952]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8818492889404297,"y":0.28697851300239563},{"x":0.9075342416763306,"y":0.28697851300239563},{"x":0.9075342416763306,"y":0.3021491765975952},{"x":0.8818492889404297,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"برگ","boundary":[0.8818492889404297,0.28697851300239563,0.9075342416763306,0.3021491765975952]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4212328791618347,"y":0.28445005416870117},{"x":0.9075342416763306,"y":0.28445005416870117},{"x":0.9075342416763306,"y":0.3021491765975952},{"x":0.4212328791618347,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4162328791618347,0.27745005416870117,0.9125342416763306,0.3091491765975952],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773972749710083,"y":0.3084702789783478},{"x":0.7791095972061157,"y":0.3084702789783478},{"x":0.7791095972061157,"y":0.3261694014072418},{"x":0.7773972749710083,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7773972749710083,0.3084702789783478,0.7791095972061157,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260273694992065,"y":0.3084702789783478},{"x":0.7688356041908264,"y":0.3084702789783478},{"x":0.7688356041908264,"y":0.3261694014072418},{"x":0.7260273694992065,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.7260273694992065,0.3084702789783478,0.7688356041908264,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071917653083801,"y":0.3084702789783478},{"x":0.7191780805587769,"y":0.3084702789783478},{"x":0.7191780805587769,"y":0.3261694014072418},{"x":0.7071917653083801,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7071917653083801,0.3084702789783478,0.7191780805587769,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523972749710083,"y":0.3084702789783478},{"x":0.7020547986030579,"y":0.3084702789783478},{"x":0.7020547986030579,"y":0.3261694014072418},{"x":0.6523972749710083,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.6523972749710083,0.3084702789783478,0.7020547986030579,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.642123281955719,"y":0.3084702789783478},{"x":0.6438356041908264,"y":0.3084702789783478},{"x":0.6438356041908264,"y":0.3261694014072418},{"x":0.642123281955719,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.642123281955719,0.3084702789783478,0.6438356041908264,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590753436088562,"y":0.3084702789783478},{"x":0.6318492889404297,"y":0.3084702789783478},{"x":0.6318492889404297,"y":0.3261694014072418},{"x":0.590753436088562,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متوسط","boundary":[0.590753436088562,0.3084702789783478,0.6318492889404297,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.585616409778595,"y":0.3084702789783478},{"x":0.590753436088562,"y":0.3084702789783478},{"x":0.590753436088562,"y":0.3261694014072418},{"x":0.585616409778595,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.585616409778595,0.3084702789783478,0.590753436088562,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5376712083816528,"y":0.3084702789783478},{"x":0.5753424763679504,"y":0.3084702789783478},{"x":0.5753424763679504,"y":0.3261694014072418},{"x":0.5376712083816528,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.5376712083816528,0.3084702789783478,0.5753424763679504,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119863152503967,"y":0.3084702789783478},{"x":0.5273972749710083,"y":0.3084702789783478},{"x":0.5273972749710083,"y":0.3261694014072418},{"x":0.5119863152503967,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5119863152503967,0.3084702789783478,0.5273972749710083,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4640410840511322,"y":0.3084702789783478},{"x":0.5051369667053223,"y":0.3084702789783478},{"x":0.5051369667053223,"y":0.3261694014072418},{"x":0.4640410840511322,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیهیم","boundary":[0.4640410840511322,0.3084702789783478,0.5051369667053223,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4537671208381653,"y":0.3084702789783478},{"x":0.4554794430732727,"y":0.3084702789783478},{"x":0.4554794430732727,"y":0.3261694014072418},{"x":0.4537671208381653,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4537671208381653,0.3084702789783478,0.4554794430732727,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4366438388824463,"y":0.3084702789783478},{"x":0.4452054798603058,"y":0.3084702789783478},{"x":0.4452054798603058,"y":0.3261694014072418},{"x":0.4366438388824463,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4366438388824463,0.3084702789783478,0.4452054798603058,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.392123281955719,"y":0.3084702789783478},{"x":0.4280821979045868,"y":0.3084702789783478},{"x":0.4280821979045868,"y":0.3261694014072418},{"x":0.392123281955719,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.392123281955719,0.3084702789783478,0.4280821979045868,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3732876777648926,"y":0.3084702789783478},{"x":0.3904109597206116,"y":0.3084702789783478},{"x":0.3904109597206116,"y":0.3261694014072418},{"x":0.3732876777648926,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3732876777648926,0.3084702789783478,0.3904109597206116,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3287671208381653,"y":0.3084702789783478},{"x":0.3595890402793884,"y":0.3084702789783478},{"x":0.3595890402793884,"y":0.3261694014072418},{"x":0.3287671208381653,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.3287671208381653,0.3084702789783478,0.3595890402793884,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202054798603058,"y":0.3084702789783478},{"x":0.32534247636795044,"y":0.3084702789783478},{"x":0.32534247636795044,"y":0.3261694014072418},{"x":0.3202054798603058,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3202054798603058,0.3084702789783478,0.32534247636795044,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2791095972061157,"y":0.3084702789783478},{"x":0.3047945201396942,"y":0.3084702789783478},{"x":0.3047945201396942,"y":0.3261694014072418},{"x":0.2791095972061157,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.2791095972061157,0.3084702789783478,0.3047945201396942,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2140410989522934,"y":0.3084702789783478},{"x":0.27226027846336365,"y":0.3084702789783478},{"x":0.27226027846336365,"y":0.3261694014072418},{"x":0.2140410989522934,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچمهای","boundary":[0.2140410989522934,0.3084702789783478,0.27226027846336365,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1797945201396942,"y":0.3084702789783478},{"x":0.20719178020954132,"y":0.3084702789783478},{"x":0.20719178020954132,"y":0.3261694014072418},{"x":0.1797945201396942,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.1797945201396942,0.3084702789783478,0.20719178020954132,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15582191944122314,"y":0.3084702789783478},{"x":0.17294520139694214,"y":0.3084702789783478},{"x":0.17294520139694214,"y":0.3261694014072418},{"x":0.15582191944122314,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.15582191944122314,0.3084702789783478,0.17294520139694214,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11815068125724792,"y":0.3084702789783478},{"x":0.15410958230495453,"y":0.3084702789783478},{"x":0.15410958230495453,"y":0.3261694014072418},{"x":0.11815068125724792,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.11815068125724792,0.3084702789783478,0.15410958230495453,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08390410989522934,"y":0.3084702789783478},{"x":0.11301369965076447,"y":0.3084702789783478},{"x":0.11301369965076447,"y":0.3261694014072418},{"x":0.08390410989522934,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عریض","boundary":[0.08390410989522934,0.3084702789783478,0.11301369965076447,0.3261694014072418]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08390410989522934,"y":0.3084702789783478},{"x":0.7791095972061157,"y":0.3084702789783478},{"x":0.7791095972061157,"y":0.3261694014072418},{"x":0.08390410989522934,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.07890410989522934,0.30147027897834777,0.7841095972061157,0.3331694014072418],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243150472640991,"y":0.3299620747566223},{"x":0.7602739930152893,"y":0.3299620747566223},{"x":0.7602739930152893,"y":0.3501896262168884},{"x":0.7243150472640991,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7243150472640991,0.3299620747566223,0.7602739930152893,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6883561611175537,"y":0.3299620747566223},{"x":0.715753436088562,"y":0.3299620747566223},{"x":0.715753436088562,"y":0.3501896262168884},{"x":0.6883561611175537,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.6883561611175537,0.3299620747566223,0.715753436088562,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797945499420166,"y":0.3299620747566223},{"x":0.6849315166473389,"y":0.3299620747566223},{"x":0.6849315166473389,"y":0.3501896262168884},{"x":0.6797945499420166,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6797945499420166,0.3299620747566223,0.6849315166473389,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695205569267273,"y":0.3299620747566223},{"x":0.6712328791618347,"y":0.3299620747566223},{"x":0.6712328791618347,"y":0.3501896262168884},{"x":0.6695205569267273,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6695205569267273,0.3299620747566223,0.6712328791618347,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6267123222351074,"y":0.3299620747566223},{"x":0.659246563911438,"y":0.3299620747566223},{"x":0.659246563911438,"y":0.3501896262168884},{"x":0.6267123222351074,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.6267123222351074,0.3299620747566223,0.659246563911438,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5941780805587769,"y":0.3299620747566223},{"x":0.6198630332946777,"y":0.3299620747566223},{"x":0.6198630332946777,"y":0.3501896262168884},{"x":0.5941780805587769,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.5941780805587769,0.3299620747566223,0.6198630332946777,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5719178318977356,"y":0.3299620747566223},{"x":0.5924657583236694,"y":0.3299620747566223},{"x":0.5924657583236694,"y":0.3501896262168884},{"x":0.5719178318977356,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5719178318977356,0.3299620747566223,0.5924657583236694,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534246563911438,"y":0.3299620747566223},{"x":0.5667808055877686,"y":0.3299620747566223},{"x":0.5667808055877686,"y":0.3501896262168884},{"x":0.534246563911438,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.534246563911438,0.3299620747566223,0.5667808055877686,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239726305007935,"y":0.3299620747566223},{"x":0.5256849527359009,"y":0.3299620747566223},{"x":0.5256849527359009,"y":0.3501896262168884},{"x":0.5239726305007935,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5239726305007935,0.3299620747566223,0.5256849527359009,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45205479860305786,"y":0.3299620747566223},{"x":0.5154109597206116,"y":0.3299620747566223},{"x":0.5154109597206116,"y":0.3501896262168884},{"x":0.45205479860305786,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خورجینک","boundary":[0.45205479860305786,0.3299620747566223,0.5154109597206116,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42636987566947937,"y":0.3299620747566223},{"x":0.4452054798603058,"y":0.3299620747566223},{"x":0.4452054798603058,"y":0.3501896262168884},{"x":0.42636987566947937,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.42636987566947937,0.3299620747566223,0.4452054798603058,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3852739632129669,"y":0.3299620747566223},{"x":0.41438356041908264,"y":0.3299620747566223},{"x":0.41438356041908264,"y":0.3501896262168884},{"x":0.3852739632129669,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.3852739632129669,0.3299620747566223,0.41438356041908264,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37157535552978516,"y":0.3299620747566223},{"x":0.3767123222351074,"y":0.3299620747566223},{"x":0.3767123222351074,"y":0.3501896262168884},{"x":0.37157535552978516,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37157535552978516,0.3299620747566223,0.3767123222351074,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32705479860305786,"y":0.3299620747566223},{"x":0.3647260367870331,"y":0.3299620747566223},{"x":0.3647260367870331,"y":0.3501896262168884},{"x":0.32705479860305786,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.32705479860305786,0.3299620747566223,0.3647260367870331,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2962328791618347,"y":0.3299620747566223},{"x":0.3202054798603058,"y":0.3299620747566223},{"x":0.3202054798603058,"y":0.3501896262168884},{"x":0.2962328791618347,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.2962328791618347,0.3299620747566223,0.3202054798603058,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688356041908264,"y":0.3299620747566223},{"x":0.2876712381839752,"y":0.3299620747566223},{"x":0.2876712381839752,"y":0.3501896262168884},{"x":0.2688356041908264,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.2688356041908264,0.3299620747566223,0.2876712381839752,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2311643809080124,"y":0.3299620747566223},{"x":0.2585616409778595,"y":0.3299620747566223},{"x":0.2585616409778595,"y":0.3501896262168884},{"x":0.2311643809080124,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.2311643809080124,0.3299620747566223,0.2585616409778595,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2226027399301529,"y":0.3299620747566223},{"x":0.22602739930152893,"y":0.3299620747566223},{"x":0.22602739930152893,"y":0.3501896262168884},{"x":0.2226027399301529,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2226027399301529,0.3299620747566223,0.22602739930152893,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17465753853321075,"y":0.3299620747566223},{"x":0.21061643958091736,"y":0.3299620747566223},{"x":0.21061643958091736,"y":0.3501896262168884},{"x":0.17465753853321075,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بیضی","boundary":[0.17465753853321075,0.3299620747566223,0.21061643958091736,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16609589755535126,"y":0.3299620747566223},{"x":0.16780821979045868,"y":0.3299620747566223},{"x":0.16780821979045868,"y":0.3501896262168884},{"x":0.16609589755535126,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16609589755535126,0.3299620747566223,0.16780821979045868,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13869863748550415,"y":0.3299620747566223},{"x":0.15410958230495453,"y":0.3299620747566223},{"x":0.15410958230495453,"y":0.3501896262168884},{"x":0.13869863748550415,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.13869863748550415,0.3299620747566223,0.15410958230495453,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09417808055877686,"y":0.3299620747566223},{"x":0.13184931874275208,"y":0.3299620747566223},{"x":0.13184931874275208,"y":0.3501896262168884},{"x":0.09417808055877686,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.09417808055877686,0.3299620747566223,0.13184931874275208,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.3299620747566223},{"x":0.08219178020954132,"y":0.3299620747566223},{"x":0.08219178020954132,"y":0.3501896262168884},{"x":0.07705479115247726,"y":0.3501896262168884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.07705479115247726,0.3299620747566223,0.08219178020954132,0.3501896262168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363013625144958,"y":0.3539822995662689},{"x":0.767123281955719,"y":0.3539822995662689},{"x":0.767123281955719,"y":0.37168142199516296},{"x":0.7363013625144958,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.7363013625144958,0.3539822995662689,0.767123281955719,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969178318977356,"y":0.3539822995662689},{"x":0.7260273694992065,"y":0.3539822995662689},{"x":0.7260273694992065,"y":0.37168142199516296},{"x":0.6969178318977356,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چاله","boundary":[0.6969178318977356,0.3539822995662689,0.7260273694992065,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6746575236320496,"y":0.3539822995662689},{"x":0.6952054500579834,"y":0.3539822995662689},{"x":0.6952054500579834,"y":0.37168142199516296},{"x":0.6746575236320496,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.6746575236320496,0.3539822995662689,0.6952054500579834,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.664383590221405,"y":0.3539822995662689},{"x":0.6695205569267273,"y":0.3539822995662689},{"x":0.6695205569267273,"y":0.37168142199516296},{"x":0.664383590221405,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.664383590221405,0.3539822995662689,0.6695205569267273,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095890402793884,"y":0.3539822995662689},{"x":0.6575342416763306,"y":0.3539822995662689},{"x":0.6575342416763306,"y":0.37168142199516296},{"x":0.6095890402793884,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرورفته","boundary":[0.6095890402793884,0.3539822995662689,0.6575342416763306,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6010273694992065,"y":0.3539822995662689},{"x":0.6044520735740662,"y":0.3539822995662689},{"x":0.6044520735740662,"y":0.37168142199516296},{"x":0.6010273694992065,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6010273694992065,0.3539822995662689,0.6044520735740662,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702054500579834,"y":0.3539822995662689},{"x":0.5924657583236694,"y":0.3539822995662689},{"x":0.5924657583236694,"y":0.37168142199516296},{"x":0.5702054500579834,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باله","boundary":[0.5702054500579834,0.3539822995662689,0.5924657583236694,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539383590221405,"y":0.3539822995662689},{"x":0.5633561611175537,"y":0.3539822995662689},{"x":0.5633561611175537,"y":0.37168142199516296},{"x":0.539383590221405,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.539383590221405,0.3539822995662689,0.5633561611175537,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48630136251449585,"y":0.3539822995662689},{"x":0.5308219194412231,"y":0.3539822995662689},{"x":0.5308219194412231,"y":0.37168142199516296},{"x":0.48630136251449585,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باریکتر","boundary":[0.48630136251449585,0.3539822995662689,0.5308219194412231,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46917808055877686,"y":0.3539822995662689},{"x":0.4794520437717438,"y":0.3539822995662689},{"x":0.4794520437717438,"y":0.37168142199516296},{"x":0.46917808055877686,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46917808055877686,0.3539822995662689,0.4794520437717438,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4280821979045868,"y":0.3539822995662689},{"x":0.46061643958091736,"y":0.3539822995662689},{"x":0.46061643958091736,"y":0.37168142199516296},{"x":0.4280821979045868,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4280821979045868,0.3539822995662689,0.46061643958091736,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37842464447021484,"y":0.3539822995662689},{"x":0.4212328791618347,"y":0.3539822995662689},{"x":0.4212328791618347,"y":0.37168142199516296},{"x":0.37842464447021484,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محتوی","boundary":[0.37842464447021484,0.3539822995662689,0.4212328791618347,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34417808055877686,"y":0.3539822995662689},{"x":0.37157535552978516,"y":0.3539822995662689},{"x":0.37157535552978516,"y":0.37168142199516296},{"x":0.34417808055877686,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.34417808055877686,0.3539822995662689,0.37157535552978516,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3373287618160248,"y":0.3539822995662689},{"x":0.3390410840511322,"y":0.3539822995662689},{"x":0.3390410840511322,"y":0.37168142199516296},{"x":0.3373287618160248,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3373287618160248,0.3539822995662689,0.3390410840511322,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29965752363204956,"y":0.3539822995662689},{"x":0.32705479860305786,"y":0.3539822995662689},{"x":0.32705479860305786,"y":0.37168142199516296},{"x":0.29965752363204956,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.29965752363204956,0.3539822995662689,0.32705479860305786,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24828767776489258,"y":0.3539822995662689},{"x":0.29109588265419006,"y":0.3539822995662689},{"x":0.29109588265419006,"y":0.37168142199516296},{"x":0.24828767776489258,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.24828767776489258,0.3539822995662689,0.29109588265419006,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2311643809080124,"y":0.3539822995662689},{"x":0.2414383590221405,"y":0.3539822995662689},{"x":0.2414383590221405,"y":0.37168142199516296},{"x":0.2311643809080124,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2311643809080124,0.3539822995662689,0.2414383590221405,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19006849825382233,"y":0.3539822995662689},{"x":0.22431506216526031,"y":0.3539822995662689},{"x":0.22431506216526031,"y":0.37168142199516296},{"x":0.19006849825382233,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دالبر","boundary":[0.19006849825382233,0.3539822995662689,0.22431506216526031,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15924657881259918,"y":0.3539822995662689},{"x":0.18321917951107025,"y":0.3539822995662689},{"x":0.18321917951107025,"y":0.37168142199516296},{"x":0.15924657881259918,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"باله","boundary":[0.15924657881259918,0.3539822995662689,0.18321917951107025,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1523972600698471,"y":0.3539822995662689},{"x":0.15410958230495453,"y":0.3539822995662689},{"x":0.15410958230495453,"y":0.37168142199516296},{"x":0.1523972600698471,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1523972600698471,0.3539822995662689,0.15410958230495453,0.37168142199516296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.3299620747566223},{"x":0.767123281955719,"y":0.3299620747566223},{"x":0.767123281955719,"y":0.37168142199516296},{"x":0.07705479115247726,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.07205479115247726,0.3229620747566223,0.772123281955719,0.37868142199516297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756849527359009,"y":0.3767383098602295},{"x":0.7791095972061157,"y":0.3767383098602295},{"x":0.7791095972061157,"y":0.3931731879711151},{"x":0.7756849527359009,"y":0.3931731879711151}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7756849527359009,0.3767383098602295,0.7791095972061157,0.3931731879711151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969178318977356,"y":0.3767383098602295},{"x":0.767123281955719,"y":0.3767383098602295},{"x":0.767123281955719,"y":0.3931731879711151},{"x":0.6969178318977356,"y":0.3931731879711151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.6969178318977356,0.3767383098602295,0.767123281955719,0.3931731879711151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6780821681022644,"y":0.3780025243759155},{"x":0.6883561611175537,"y":0.3780025243759155},{"x":0.6883561611175537,"y":0.3931731879711151},{"x":0.6780821681022644,"y":0.3931731879711151}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6780821681022644,0.3780025243759155,0.6883561611175537,0.3931731879711151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318492889404297,"y":0.3780025243759155},{"x":0.6729452013969421,"y":0.3780025243759155},{"x":0.6729452013969421,"y":0.3931731879711151},{"x":0.6318492889404297,"y":0.3931731879711151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خرداد","boundary":[0.6318492889404297,0.3780025243759155,0.6729452013969421,0.3931731879711151]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8561643958091736,"y":0.3780025243759155},{"x":0.8664383292198181,"y":0.3780025243759155},{"x":0.8664383292198181,"y":0.3919089734554291},{"x":0.8561643958091736,"y":0.3919089734554291}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"گل","boundary":[0.8561643958091736,0.3780025243759155,0.8664383292198181,0.3919089734554291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8664383292198181,"y":0.39949432015419006},{"x":0.9075342416763306,"y":0.39949432015419006},{"x":0.9075342416763306,"y":0.4171934127807617},{"x":0.8664383292198181,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8664383292198181,0.39949432015419006,0.9075342416763306,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7945205569267273,"y":0.39949432015419006},{"x":0.8613013625144958,"y":0.39949432015419006},{"x":0.8613013625144958,"y":0.4171934127807617},{"x":0.7945205569267273,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جغرافیائی","boundary":[0.7945205569267273,0.39949432015419006,0.8613013625144958,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756849527359009,"y":0.39949432015419006},{"x":0.7791095972061157,"y":0.39949432015419006},{"x":0.7791095972061157,"y":0.4171934127807617},{"x":0.7756849527359009,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7756849527359009,0.39949432015419006,0.7791095972061157,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363013625144958,"y":0.39949432015419006},{"x":0.767123281955719,"y":0.39949432015419006},{"x":0.767123281955719,"y":0.4171934127807617},{"x":0.7363013625144958,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"البرز","boundary":[0.7363013625144958,0.39949432015419006,0.767123281955719,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277397513389587,"y":0.39949432015419006},{"x":0.7294520735740662,"y":0.39949432015419006},{"x":0.7294520735740662,"y":0.4171934127807617},{"x":0.7277397513389587,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277397513389587,0.39949432015419006,0.7294520735740662,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969178318977356,"y":0.39949432015419006},{"x":0.7191780805587769,"y":0.39949432015419006},{"x":0.7191780805587769,"y":0.4171934127807617},{"x":0.6969178318977356,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دره","boundary":[0.6969178318977356,0.39949432015419006,0.7191780805587769,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6267123222351074,"y":0.39949432015419006},{"x":0.6883561611175537,"y":0.39949432015419006},{"x":0.6883561611175537,"y":0.4171934127807617},{"x":0.6267123222351074,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شهرستانک","boundary":[0.6267123222351074,0.39949432015419006,0.6883561611175537,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6130136847496033,"y":0.39949432015419006},{"x":0.6181507110595703,"y":0.39949432015419006},{"x":0.6181507110595703,"y":0.4171934127807617},{"x":0.6130136847496033,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6130136847496033,0.39949432015419006,0.6181507110595703,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5753424763679504,"y":0.39949432015419006},{"x":0.6027397513389587,"y":0.39949432015419006},{"x":0.6027397513389587,"y":0.4171934127807617},{"x":0.5753424763679504,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الیگا","boundary":[0.5753424763679504,0.39949432015419006,0.6027397513389587,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5650684833526611,"y":0.39949432015419006},{"x":0.568493127822876,"y":0.39949432015419006},{"x":0.568493127822876,"y":0.4171934127807617},{"x":0.5650684833526611,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5650684833526611,0.39949432015419006,0.568493127822876,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5102739930152893,"y":0.39949432015419006},{"x":0.5582191944122314,"y":0.39949432015419006},{"x":0.5582191944122314,"y":0.4171934127807617},{"x":0.5102739930152893,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کندوان","boundary":[0.5102739930152893,0.39949432015419006,0.5582191944122314,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5017123222351074,"y":0.39949432015419006},{"x":0.5034246444702148,"y":0.39949432015419006},{"x":0.5034246444702148,"y":0.4171934127807617},{"x":0.5017123222351074,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5017123222351074,0.39949432015419006,0.5034246444702148,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45205479860305786,"y":0.39949432015419006},{"x":0.4931506812572479,"y":0.39949432015419006},{"x":0.4931506812572479,"y":0.4171934127807617},{"x":0.45205479860305786,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوهین","boundary":[0.45205479860305786,0.39949432015419006,0.4931506812572479,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4212328791618347,"y":0.39949432015419006},{"x":0.4452054798603058,"y":0.39949432015419006},{"x":0.4452054798603058,"y":0.4171934127807617},{"x":0.4212328791618347,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4212328791618347,0.39949432015419006,0.4452054798603058,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36986300349235535,"y":0.39949432015419006},{"x":0.4126712381839752,"y":0.39949432015419006},{"x":0.4126712381839752,"y":0.4171934127807617},{"x":0.36986300349235535,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منجیل","boundary":[0.36986300349235535,0.39949432015419006,0.4126712381839752,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357876718044281,"y":0.39949432015419006},{"x":0.3647260367870331,"y":0.39949432015419006},{"x":0.3647260367870331,"y":0.4171934127807617},{"x":0.357876718044281,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.357876718044281,0.39949432015419006,0.3647260367870331,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3133561611175537,"y":0.39949432015419006},{"x":0.35102739930152893,"y":0.39949432015419006},{"x":0.35102739930152893,"y":0.4171934127807617},{"x":0.3133561611175537,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قزوین","boundary":[0.3133561611175537,0.39949432015419006,0.35102739930152893,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3047945201396942,"y":0.39949432015419006},{"x":0.30821916460990906,"y":0.39949432015419006},{"x":0.30821916460990906,"y":0.4171934127807617},{"x":0.3047945201396942,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3047945201396942,0.39949432015419006,0.30821916460990906,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23801369965076447,"y":0.39949432015419006},{"x":0.2962328791618347,"y":0.39949432015419006},{"x":0.2962328791618347,"y":0.4171934127807617},{"x":0.23801369965076447,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتفاعات","boundary":[0.23801369965076447,0.39949432015419006,0.2962328791618347,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1969178020954132,"y":0.39949432015419006},{"x":0.232876718044281,"y":0.39949432015419006},{"x":0.232876718044281,"y":0.4171934127807617},{"x":0.1969178020954132,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطراف","boundary":[0.1969178020954132,0.39949432015419006,0.232876718044281,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14897260069847107,"y":0.39949432015419006},{"x":0.1866438388824463,"y":0.39949432015419006},{"x":0.1866438388824463,"y":0.4171934127807617},{"x":0.14897260069847107,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.14897260069847107,0.39949432015419006,0.1866438388824463,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13869863748550415,"y":0.39949432015419006},{"x":0.14041095972061157,"y":0.39949432015419006},{"x":0.14041095972061157,"y":0.4171934127807617},{"x":0.13869863748550415,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.13869863748550415,0.39949432015419006,0.14041095972061157,0.4171934127807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.39949432015419006},{"x":0.13013698160648346,"y":0.39949432015419006},{"x":0.13013698160648346,"y":0.4171934127807617},{"x":0.07705479115247726,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کوهدشته","boundary":[0.07705479115247726,0.39949432015419006,0.13013698160648346,0.4171934127807617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.3767383098602295},{"x":0.9075342416763306,"y":0.3767383098602295},{"x":0.9075342416763306,"y":0.4171934127807617},{"x":0.07705479115247726,"y":0.4171934127807617}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.07205479115247726,0.3697383098602295,0.9125342416763306,0.4241934127807617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243150472640991,"y":0.42225033044815063},{"x":0.767123281955719,"y":0.42225033044815063},{"x":0.767123281955719,"y":0.4399494230747223},{"x":0.7243150472640991,"y":0.4399494230747223}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.7243150472640991,0.42225033044815063,0.767123281955719,0.4399494230747223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952054500579834,"y":0.42225033044815063},{"x":0.7174657583236694,"y":0.42225033044815063},{"x":0.7174657583236694,"y":0.4399494230747223},{"x":0.6952054500579834,"y":0.4399494230747223}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرج","boundary":[0.6952054500579834,0.42225033044815063,0.7174657583236694,0.4399494230747223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866438388824463,"y":0.42225033044815063},{"x":0.6883561611175537,"y":0.42225033044815063},{"x":0.6883561611175537,"y":0.4399494230747223},{"x":0.6866438388824463,"y":0.4399494230747223}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6866438388824463,0.42225033044815063,0.6883561611175537,0.4399494230747223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.642123281955719,"y":0.42225033044815063},{"x":0.676369845867157,"y":0.42225033044815063},{"x":0.676369845867157,"y":0.4399494230747223},{"x":0.642123281955719,"y":0.4399494230747223}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.642123281955719,0.42225033044815063,0.676369845867157,0.4399494230747223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6061643958091736,"y":0.42225033044815063},{"x":0.6369863152503967,"y":0.42225033044815063},{"x":0.6369863152503967,"y":0.4399494230747223},{"x":0.6061643958091736,"y":0.4399494230747223}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6061643958091736,0.42225033044815063,0.6369863152503967,0.4399494230747223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924657583236694,"y":0.42225033044815063},{"x":0.5958904027938843,"y":0.42225033044815063},{"x":0.5958904027938843,"y":0.4399494230747223},{"x":0.5924657583236694,"y":0.4399494230747223}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5924657583236694,0.42225033044815063,0.5958904027938843,0.4399494230747223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222602486610413,"y":0.42225033044815063},{"x":0.5821917653083801,"y":0.42225033044815063},{"x":0.5821917653083801,"y":0.4399494230747223},{"x":0.5222602486610413,"y":0.4399494230747223}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارتفاعات","boundary":[0.5222602486610413,0.42225033044815063,0.5821917653083801,0.4399494230747223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4845890402793884,"y":0.42225033044815063},{"x":0.5154109597206116,"y":0.42225033044815063},{"x":0.5154109597206116,"y":0.4399494230747223},{"x":0.4845890402793884,"y":0.4399494230747223}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صوفه","boundary":[0.4845890402793884,0.42225033044815063,0.5154109597206116,0.4399494230747223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42636987566947937,"y":0.42225033044815063},{"x":0.47773972153663635,"y":0.42225033044815063},{"x":0.47773972153663635,"y":0.4399494230747223},{"x":0.42636987566947937,"y":0.4399494230747223}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.42636987566947937,0.42225033044815063,0.47773972153663635,0.4399494230747223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4195205569267273,"y":0.42225033044815063},{"x":0.4212328791618347,"y":0.42225033044815063},{"x":0.4212328791618347,"y":0.4399494230747223},{"x":0.4195205569267273,"y":0.4399494230747223}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4195205569267273,0.42225033044815063,0.4212328791618347,0.4399494230747223]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4195205569267273,"y":0.42225033044815063},{"x":0.767123281955719,"y":0.42225033044815063},{"x":0.767123281955719,"y":0.4399494230747223},{"x":0.4195205569267273,"y":0.4399494230747223}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4145205569267273,0.41525033044815063,0.772123281955719,0.4469494230747223],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756849527359009,"y":0.4437420964241028},{"x":0.7791095972061157,"y":0.4437420964241028},{"x":0.7791095972061157,"y":0.46270543336868286},{"x":0.7756849527359009,"y":0.46270543336868286}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7756849527359009,0.4437420964241028,0.7791095972061157,0.46270543336868286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311643958091736,"y":0.4437420964241028},{"x":0.7688356041908264,"y":0.4437420964241028},{"x":0.7688356041908264,"y":0.46270543336868286},{"x":0.7311643958091736,"y":0.46270543336868286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردنه","boundary":[0.7311643958091736,0.4437420964241028,0.7688356041908264,0.46270543336868286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6832191944122314,"y":0.4437420964241028},{"x":0.7243150472640991,"y":0.4437420964241028},{"x":0.7243150472640991,"y":0.46270543336868286},{"x":0.6832191944122314,"y":0.46270543336868286}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوهین","boundary":[0.6832191944122314,0.4437420964241028,0.7243150472640991,0.46270543336868286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523972749710083,"y":0.4437420964241028},{"x":0.6746575236320496,"y":0.4437420964241028},{"x":0.6746575236320496,"y":0.46270543336868286},{"x":0.6523972749710083,"y":0.46270543336868286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6523972749710083,0.4437420964241028,0.6746575236320496,0.46270543336868286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6061643958091736,"y":0.4437420964241028},{"x":0.6438356041908264,"y":0.4437420964241028},{"x":0.6438356041908264,"y":0.46270543336868286},{"x":0.6061643958091736,"y":0.46270543336868286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قزوین","boundary":[0.6061643958091736,0.4437420964241028,0.6438356041908264,0.46270543336868286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5941780805587769,"y":0.4437420964241028},{"x":0.6010273694992065,"y":0.4437420964241028},{"x":0.6010273694992065,"y":0.46270543336868286},{"x":0.5941780805587769,"y":0.46270543336868286}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5941780805587769,0.4437420964241028,0.6010273694992065,0.46270543336868286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445205569267273,"y":0.4437420964241028},{"x":0.5873287916183472,"y":0.4437420964241028},{"x":0.5873287916183472,"y":0.46270543336868286},{"x":0.5445205569267273,"y":0.46270543336868286}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منجیل","boundary":[0.5445205569267273,0.4437420964241028,0.5873287916183472,0.46270543336868286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359588861465454,"y":0.4437420964241028},{"x":0.539383590221405,"y":0.4437420964241028},{"x":0.539383590221405,"y":0.46270543336868286},{"x":0.5359588861465454,"y":0.46270543336868286}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5359588861465454,0.4437420964241028,0.539383590221405,0.46270543336868286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8732876777648926,"y":0.4450063109397888},{"x":0.9041095972061157,"y":0.4437420964241028},{"x":0.9058219194412231,"y":0.45891276001930237},{"x":0.875,"y":0.4601770043373108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.8732876777648926,0.4450063109397888,0.9058219194412231,0.45891276001930237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835616409778595,"y":0.4475347697734833},{"x":0.8681507110595703,"y":0.44627055525779724},{"x":0.8681507110595703,"y":0.4601770043373108},{"x":0.835616409778595,"y":0.4614412188529968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.835616409778595,0.4475347697734833,0.8681507110595703,0.4601770043373108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359588861465454,"y":0.4437420964241028},{"x":0.9058219194412231,"y":0.4437420964241028},{"x":0.9058219194412231,"y":0.46270543336868286},{"x":0.5359588861465454,"y":0.46270543336868286}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5309588861465454,0.4367420964241028,0.9108219194412231,0.46970543336868287],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756849527359009,"y":0.4677623212337494},{"x":0.7773972749710083,"y":0.4677623212337494},{"x":0.7773972749710083,"y":0.482932984828949},{"x":0.7756849527359009,"y":0.482932984828949}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7756849527359009,0.4677623212337494,0.7773972749710083,0.482932984828949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7414383292198181,"y":0.4677623212337494},{"x":0.767123281955719,"y":0.4677623212337494},{"x":0.767123281955719,"y":0.482932984828949},{"x":0.7414383292198181,"y":0.482932984828949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7414383292198181,0.4677623212337494,0.767123281955719,0.482932984828949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7003424763679504,"y":0.4677623212337494},{"x":0.7345890402793884,"y":0.4677623212337494},{"x":0.7345890402793884,"y":0.482932984828949},{"x":0.7003424763679504,"y":0.482932984828949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7003424763679504,0.4677623212337494,0.7345890402793884,0.482932984828949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6849315166473389,"y":0.4677623212337494},{"x":0.6900684833526611,"y":0.4677623212337494},{"x":0.6900684833526611,"y":0.482932984828949},{"x":0.6849315166473389,"y":0.482932984828949}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6849315166473389,0.4677623212337494,0.6900684833526611,0.482932984828949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6404109597206116,"y":0.4677623212337494},{"x":0.6797945499420166,"y":0.4677623212337494},{"x":0.6797945499420166,"y":0.482932984828949},{"x":0.6404109597206116,"y":0.482932984828949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6404109597206116,0.4677623212337494,0.6797945499420166,0.482932984828949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6027397513389587,"y":0.4677623212337494},{"x":0.6335616707801819,"y":0.4677623212337494},{"x":0.6335616707801819,"y":0.482932984828949},{"x":0.6027397513389587,"y":0.482932984828949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.6027397513389587,0.4677623212337494,0.6335616707801819,0.482932984828949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5616438388824463,"y":0.4677623212337494},{"x":0.5941780805587769,"y":0.4677623212337494},{"x":0.5941780805587769,"y":0.482932984828949},{"x":0.5616438388824463,"y":0.482932984828949}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.5616438388824463,0.4677623212337494,0.5941780805587769,0.482932984828949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530821681022644,"y":0.4677623212337494},{"x":0.5582191944122314,"y":0.4677623212337494},{"x":0.5582191944122314,"y":0.482932984828949},{"x":0.5530821681022644,"y":0.482932984828949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5530821681022644,0.4677623212337494,0.5582191944122314,0.482932984828949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188356041908264,"y":0.4677623212337494},{"x":0.5428082346916199,"y":0.4677623212337494},{"x":0.5428082346916199,"y":0.482932984828949},{"x":0.5188356041908264,"y":0.482932984828949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5188356041908264,0.4677623212337494,0.5428082346916199,0.482932984828949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48801368474960327,"y":0.4677623212337494},{"x":0.5102739930152893,"y":0.4677623212337494},{"x":0.5102739930152893,"y":0.482932984828949},{"x":0.48801368474960327,"y":0.482932984828949}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.48801368474960327,0.4677623212337494,0.5102739930152893,0.482932984828949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4794520437717438,"y":0.4677623212337494},{"x":0.4811643958091736,"y":0.4677623212337494},{"x":0.4811643958091736,"y":0.482932984828949},{"x":0.4794520437717438,"y":0.482932984828949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4794520437717438,0.4677623212337494,0.4811643958091736,0.482932984828949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43321916460990906,"y":0.4677623212337494},{"x":0.46917808055877686,"y":0.4677623212337494},{"x":0.46917808055877686,"y":0.482932984828949},{"x":0.43321916460990906,"y":0.482932984828949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.43321916460990906,0.4677623212337494,0.46917808055877686,0.482932984828949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39726027846336365,"y":0.4677623212337494},{"x":0.42465752363204956,"y":0.4677623212337494},{"x":0.42465752363204956,"y":0.482932984828949},{"x":0.39726027846336365,"y":0.482932984828949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۸۱۰","boundary":[0.39726027846336365,0.4677623212337494,0.42465752363204956,0.482932984828949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8732876777648926,"y":0.4677623212337494},{"x":0.9075342416763306,"y":0.4690265357494354},{"x":0.9058219194412231,"y":0.48546144366264343},{"x":0.8732876777648926,"y":0.48546144366264343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8732876777648926,0.4677623212337494,0.9058219194412231,0.48546144366264343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835616409778595,"y":0.4677623212337494},{"x":0.8647260069847107,"y":0.4677623212337494},{"x":0.8647260069847107,"y":0.48546144366264343},{"x":0.835616409778595,"y":0.48546144366264343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.835616409778595,0.4677623212337494,0.8647260069847107,0.48546144366264343]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39726027846336365,"y":0.4677623212337494},{"x":0.9075342416763306,"y":0.4677623212337494},{"x":0.9075342416763306,"y":0.48546144366264343},{"x":0.39726027846336365,"y":0.48546144366264343}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39226027846336364,0.4607623212337494,0.9125342416763306,0.49246144366264344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380136847496033,"y":0.49051833152770996},{"x":0.7534246444702148,"y":0.49051833152770996},{"x":0.7534246444702148,"y":0.506953239440918},{"x":0.7380136847496033,"y":0.506953239440918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورا","boundary":[0.7380136847496033,0.49051833152770996,0.7534246444702148,0.506953239440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866438388824463,"y":0.49051833152770996},{"x":0.7363013625144958,"y":0.49051833152770996},{"x":0.7363013625144958,"y":0.506953239440918},{"x":0.6866438388824463,"y":0.506953239440918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایرانیکا","boundary":[0.6866438388824463,0.49051833152770996,0.7363013625144958,0.506953239440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695205569267273,"y":0.49051833152770996},{"x":0.676369845867157,"y":0.49051833152770996},{"x":0.676369845867157,"y":0.506953239440918},{"x":0.6695205569267273,"y":0.506953239440918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6695205569267273,0.49051833152770996,0.676369845867157,0.506953239440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386986374855042,"y":0.49051833152770996},{"x":0.6609588861465454,"y":0.49051833152770996},{"x":0.6609588861465454,"y":0.506953239440918},{"x":0.6386986374855042,"y":0.506953239440918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کارل","boundary":[0.6386986374855042,0.49051833152770996,0.6609588861465454,0.506953239440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976027250289917,"y":0.49051833152770996},{"x":0.6267123222351074,"y":0.49051833152770996},{"x":0.6267123222351074,"y":0.506953239440918},{"x":0.5976027250289917,"y":0.506953239440918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هینز","boundary":[0.5976027250289917,0.49051833152770996,0.6267123222351074,0.506953239440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462328791618347,"y":0.49051833152770996},{"x":0.590753436088562,"y":0.49051833152770996},{"x":0.590753436088562,"y":0.506953239440918},{"x":0.5462328791618347,"y":0.506953239440918}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشینگر","boundary":[0.5462328791618347,0.49051833152770996,0.590753436088562,0.506953239440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5308219194412231,"y":0.49051833152770996},{"x":0.5359588861465454,"y":0.49051833152770996},{"x":0.5359588861465454,"y":0.506953239440918},{"x":0.5308219194412231,"y":0.506953239440918}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5308219194412231,0.49051833152770996,0.5359588861465454,0.506953239440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5102739930152893,"y":0.49051833152770996},{"x":0.5291095972061157,"y":0.49051833152770996},{"x":0.5291095972061157,"y":0.506953239440918},{"x":0.5102739930152893,"y":0.506953239440918}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کرو","boundary":[0.5102739930152893,0.49051833152770996,0.5291095972061157,0.506953239440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811643958091736,"y":0.49051833152770996},{"x":0.5085616707801819,"y":0.49051833152770996},{"x":0.5085616707801819,"y":0.506953239440918},{"x":0.4811643958091736,"y":0.506953239440918}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سیفر","boundary":[0.4811643958091736,0.49051833152770996,0.5085616707801819,0.506953239440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4708904027938843,"y":0.49051833152770996},{"x":0.47773972153663635,"y":0.49051833152770996},{"x":0.47773972153663635,"y":0.506953239440918},{"x":0.4708904027938843,"y":0.506953239440918}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.4708904027938843,0.49051833152770996,0.47773972153663635,0.506953239440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43493151664733887,"y":0.49051833152770996},{"x":0.4623287618160248,"y":0.49051833152770996},{"x":0.4623287618160248,"y":0.5056890249252319},{"x":0.43493151664733887,"y":0.5056890249252319}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.43493151664733887,0.49051833152770996,0.4623287618160248,0.5056890249252319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4109589159488678,"y":0.49051833152770996},{"x":0.4297945201396942,"y":0.49051833152770996},{"x":0.4297945201396942,"y":0.5056890249252319},{"x":0.4109589159488678,"y":0.5056890249252319}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵۷","boundary":[0.4109589159488678,0.49051833152770996,0.4297945201396942,0.5056890249252319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4023972749710083,"y":0.49051833152770996},{"x":0.4041095972061157,"y":0.49051833152770996},{"x":0.4041095972061157,"y":0.5056890249252319},{"x":0.4023972749710083,"y":0.5056890249252319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4023972749710083,0.49051833152770996,0.4041095972061157,0.5056890249252319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357876718044281,"y":0.49051833152770996},{"x":0.3938356041908264,"y":0.49051833152770996},{"x":0.3938356041908264,"y":0.5056890249252319},{"x":0.357876718044281,"y":0.5056890249252319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.357876718044281,0.49051833152770996,0.3938356041908264,0.5056890249252319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32363012433052063,"y":0.49051833152770996},{"x":0.3493150770664215,"y":0.49051833152770996},{"x":0.3493150770664215,"y":0.5056890249252319},{"x":0.32363012433052063,"y":0.5056890249252319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۶","boundary":[0.32363012433052063,0.49051833152770996,0.3493150770664215,0.5056890249252319]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32363012433052063,"y":0.49051833152770996},{"x":0.7534246444702148,"y":0.491782546043396},{"x":0.7534246444702148,"y":0.508217453956604},{"x":0.32363012433052063,"y":0.506953239440918}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3186301243305206,0.48351833152770995,0.7584246444702148,0.515217453956604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.3843236267566681},{"x":0.9058219194412231,"y":0.38305941224098206},{"x":0.9058219194412231,"y":0.3931731879711151},{"x":0.875,"y":0.3931731879711151}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"موسم","boundary":[0.875,0.3843236267566681,0.9058219194412231,0.3931731879711151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.3843236267566681},{"x":0.9058219194412231,"y":0.38305941224098206},{"x":0.9058219194412231,"y":0.3931731879711151},{"x":0.875,"y":0.3931731879711151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.3773236267566681,0.9108219194412231,0.4001731879711151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.681506872177124,"y":0.4753476679325104},{"x":0.693493127822876,"y":0.4753476679325104},{"x":0.693493127822876,"y":0.48166877031326294},{"x":0.681506872177124,"y":0.48166877031326294}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"-","boundary":[0.681506872177124,0.4753476679325104,0.693493127822876,0.48166877031326294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.681506872177124,"y":0.4753476679325104},{"x":0.693493127822876,"y":0.4753476679325104},{"x":0.693493127822876,"y":0.48166877031326294},{"x":0.681506872177124,"y":0.48166877031326294}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.676506872177124,0.46834766793251037,0.698493127822876,0.48866877031326295],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.5777496695518494},{"x":0.31849315762519836,"y":0.5777496695518494},{"x":0.31849315762519836,"y":0.5903919339179993},{"x":0.24657534062862396,"y":0.5891276597976685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aethionema","boundary":[0.24657534062862396,0.5777496695518494,0.31849315762519836,0.5903919339179993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32363012433052063,"y":0.5777496695518494},{"x":0.39897260069847107,"y":0.5790138840675354},{"x":0.39897260069847107,"y":0.5903919339179993},{"x":0.32363012433052063,"y":0.5903919339179993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"stenopterum","boundary":[0.32363012433052063,0.5777496695518494,0.39897260069847107,0.5903919339179993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40582191944122314,"y":0.5790138840675354},{"x":0.43493151664733887,"y":0.5790138840675354},{"x":0.43493151664733887,"y":0.5903919339179993},{"x":0.40582191944122314,"y":0.5903919339179993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Boiss","boundary":[0.40582191944122314,0.5790138840675354,0.43493151664733887,0.5903919339179993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43493151664733887,"y":0.5790138840675354},{"x":0.4383561611175537,"y":0.5790138840675354},{"x":0.4383561611175537,"y":0.5903919339179993},{"x":0.43493151664733887,"y":0.5903919339179993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.43493151664733887,0.5790138840675354,0.4383561611175537,0.5903919339179993]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.5777496695518494},{"x":0.4383561611175537,"y":0.5790138840675354},{"x":0.4383561611175537,"y":0.5903919339179993},{"x":0.24657534062862396,"y":0.5891276597976685}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.24157534062862396,0.5707496695518494,0.4433561611175537,0.5973919339179993],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.6055625677108765},{"x":0.28253424167633057,"y":0.6055625677108765},{"x":0.28253424167633057,"y":0.6194690465927124},{"x":0.24657534062862396,"y":0.6194690465927124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plante","boundary":[0.24657534062862396,0.6055625677108765,0.28253424167633057,0.6194690465927124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2876712381839752,"y":0.6055625677108765},{"x":0.32363012433052063,"y":0.6055625677108765},{"x":0.32363012433052063,"y":0.6194690465927124},{"x":0.2876712381839752,"y":0.6194690465927124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vivace","boundary":[0.2876712381839752,0.6055625677108765,0.32363012433052063,0.6194690465927124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3287671208381653,"y":0.6068267822265625},{"x":0.340753436088562,"y":0.6068267822265625},{"x":0.340753436088562,"y":0.6194690465927124},{"x":0.3287671208381653,"y":0.6194690465927124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.3287671208381653,0.6068267822265625,0.340753436088562,0.6194690465927124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3458904027938843,"y":0.6055625677108765},{"x":0.39726027846336365,"y":0.6068267822265625},{"x":0.39726027846336365,"y":0.6207332611083984},{"x":0.3458904027938843,"y":0.6194690465927124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"25-30cm","boundary":[0.3458904027938843,0.6055625677108765,0.39726027846336365,0.6207332611083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006849229335785,"y":0.6068267822265625},{"x":0.4023972749710083,"y":0.6068267822265625},{"x":0.4023972749710083,"y":0.6194690465927124},{"x":0.4006849229335785,"y":0.6194690465927124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4006849229335785,0.6068267822265625,0.4023972749710083,0.6194690465927124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4041095972061157,"y":0.6068267822265625},{"x":0.40582191944122314,"y":0.6068267822265625},{"x":0.40582191944122314,"y":0.6194690465927124},{"x":0.4041095972061157,"y":0.6194690465927124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4041095972061157,0.6068267822265625,0.40582191944122314,0.6194690465927124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4109589159488678,"y":0.6068267822265625},{"x":0.41609588265419006,"y":0.6068267822265625},{"x":0.41609588265419006,"y":0.6207332611083984},{"x":0.4109589159488678,"y":0.6207332611083984}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.4109589159488678,0.6068267822265625,0.41609588265419006,0.6207332611083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4212328791618347,"y":0.6068267822265625},{"x":0.4452054798603058,"y":0.6068267822265625},{"x":0.4452054798603058,"y":0.6207332611083984},{"x":0.4212328791618347,"y":0.6207332611083984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.4212328791618347,0.6068267822265625,0.4452054798603058,0.6207332611083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45205479860305786,"y":0.6068267822265625},{"x":0.4982876777648926,"y":0.6068267822265625},{"x":0.4982876777648926,"y":0.6207332611083984},{"x":0.45205479860305786,"y":0.6207332611083984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ligneuse","boundary":[0.45205479860305786,0.6068267822265625,0.4982876777648926,0.6207332611083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6068267822265625},{"x":0.5017123222351074,"y":0.6068267822265625},{"x":0.5017123222351074,"y":0.6207332611083984},{"x":0.5,"y":0.6207332611083984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5,0.6068267822265625,0.5017123222351074,0.6207332611083984]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.6055625677108765},{"x":0.5017123222351074,"y":0.6068267822265625},{"x":0.5017123222351074,"y":0.6207332611083984},{"x":0.24657534062862396,"y":0.6194690465927124}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24157534062862396,0.5985625677108765,0.5067123222351074,0.6277332611083984],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08219178020954132,"y":0.6384323835372925},{"x":0.10616438090801239,"y":0.6384323835372925},{"x":0.10616438090801239,"y":0.6498103737831116},{"x":0.08219178020954132,"y":0.6498103737831116}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Tige","boundary":[0.08219178020954132,0.6384323835372925,0.10616438090801239,0.6498103737831116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08219178020954132,"y":0.6384323835372925},{"x":0.10616438090801239,"y":0.6384323835372925},{"x":0.10616438090801239,"y":0.6498103737831116},{"x":0.08219178020954132,"y":0.6498103737831116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.07719178020954132,0.6314323835372925,0.1111643809080124,0.6568103737831116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.6409608125686646},{"x":0.22773972153663635,"y":0.6409608125686646},{"x":0.22773972153663635,"y":0.6485461592674255},{"x":0.22602739930152893,"y":0.6485461592674255}]},"confidence":0.2800000011920929,"str":":","boundary":[0.22602739930152893,0.6409608125686646,0.22773972153663635,0.6485461592674255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.6409608125686646},{"x":0.22773972153663635,"y":0.6409608125686646},{"x":0.22773972153663635,"y":0.6485461592674255},{"x":0.22602739930152893,"y":0.6485461592674255}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.22102739930152893,0.6339608125686645,0.23273972153663636,0.6555461592674255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.6371681690216064},{"x":0.3116438388824463,"y":0.6371681690216064},{"x":0.3116438388824463,"y":0.6510745882987976},{"x":0.24657534062862396,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"nombreuse","boundary":[0.24657534062862396,0.6371681690216064,0.3116438388824463,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3133561611175537,"y":0.6371681690216064},{"x":0.31506848335266113,"y":0.6371681690216064},{"x":0.31506848335266113,"y":0.6510745882987976},{"x":0.3133561611175537,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3133561611175537,0.6371681690216064,0.31506848335266113,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202054798603058,"y":0.6371681690216064},{"x":0.3681506812572479,"y":0.6371681690216064},{"x":0.3681506812572479,"y":0.6510745882987976},{"x":0.3202054798603058,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"allongée","boundary":[0.3202054798603058,0.6371681690216064,0.3681506812572479,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681506812572479,"y":0.6371681690216064},{"x":0.3732876777648926,"y":0.6371681690216064},{"x":0.3732876777648926,"y":0.6510745882987976},{"x":0.3681506812572479,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3681506812572479,0.6371681690216064,0.3732876777648926,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3767123222351074,"y":0.6371681690216064},{"x":0.4006849229335785,"y":0.6371681690216064},{"x":0.4006849229335785,"y":0.6510745882987976},{"x":0.3767123222351074,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.3767123222351074,0.6371681690216064,0.4006849229335785,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40582191944122314,"y":0.6371681690216064},{"x":0.45205479860305786,"y":0.6371681690216064},{"x":0.45205479860305786,"y":0.6510745882987976},{"x":0.40582191944122314,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"souvent","boundary":[0.40582191944122314,0.6371681690216064,0.45205479860305786,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4554794430732727,"y":0.6371681690216064},{"x":0.4931506812572479,"y":0.6371681690216064},{"x":0.4931506812572479,"y":0.6510745882987976},{"x":0.4554794430732727,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"simple","boundary":[0.4554794430732727,0.6371681690216064,0.4931506812572479,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6371681690216064},{"x":0.5136986374855042,"y":0.6371681690216064},{"x":0.5136986374855042,"y":0.6523388028144836},{"x":0.5,"y":0.6523388028144836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.5,0.6371681690216064,0.5136986374855042,0.6523388028144836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188356041908264,"y":0.6371681690216064},{"x":0.5719178318977356,"y":0.6371681690216064},{"x":0.5719178318977356,"y":0.6523388028144836},{"x":0.5188356041908264,"y":0.6523388028144836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rarement","boundary":[0.5188356041908264,0.6371681690216064,0.5719178318977356,0.6523388028144836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5770547986030579,"y":0.6371681690216064},{"x":0.5976027250289917,"y":0.6371681690216064},{"x":0.5976027250289917,"y":0.6523388028144836},{"x":0.5770547986030579,"y":0.6523388028144836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"peu","boundary":[0.5770547986030579,0.6371681690216064,0.5976027250289917,0.6523388028144836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6027397513389587,"y":0.6371681690216064},{"x":0.6506849527359009,"y":0.6371681690216064},{"x":0.6506849527359009,"y":0.6523388028144836},{"x":0.6027397513389587,"y":0.6523388028144836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rameuse","boundary":[0.6027397513389587,0.6371681690216064,0.6506849527359009,0.6523388028144836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6541095972061157,"y":0.6384323835372925},{"x":0.6558219194412231,"y":0.6384323835372925},{"x":0.6558219194412231,"y":0.6523388028144836},{"x":0.6541095972061157,"y":0.6523388028144836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6541095972061157,0.6384323835372925,0.6558219194412231,0.6523388028144836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.6359038949012756},{"x":0.6558219194412231,"y":0.6371681690216064},{"x":0.6558219194412231,"y":0.6523388028144836},{"x":0.24657534062862396,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.24157534062862396,0.6289038949012756,0.6608219194412231,0.6593388028144836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08219178020954132,"y":0.6687737107276917},{"x":0.12157534062862396,"y":0.6687737107276917},{"x":0.12157534062862396,"y":0.6788874864578247},{"x":0.08219178020954132,"y":0.6776232719421387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Feuille","boundary":[0.08219178020954132,0.6687737107276917,0.12157534062862396,0.6788874864578247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08219178020954132,"y":0.6687737107276917},{"x":0.12157534062862396,"y":0.6687737107276917},{"x":0.12157534062862396,"y":0.6788874864578247},{"x":0.08219178020954132,"y":0.6776232719421387}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07719178020954132,0.6617737107276916,0.12657534062862397,0.6858874864578247],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.6675094962120056},{"x":0.22773972153663635,"y":0.6675094962120056},{"x":0.22773972153663635,"y":0.6801517009735107},{"x":0.22602739930152893,"y":0.6801517009735107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.22602739930152893,0.6675094962120056,0.22773972153663635,0.6801517009735107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.6675094962120056},{"x":0.28938356041908264,"y":0.6675094962120056},{"x":0.28938356041908264,"y":0.6801517009735107},{"x":0.24657534062862396,"y":0.6801517009735107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"linéaire","boundary":[0.24657534062862396,0.6675094962120056,0.28938356041908264,0.6801517009735107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28938356041908264,"y":0.6675094962120056},{"x":0.2928082048892975,"y":0.6675094962120056},{"x":0.2928082048892975,"y":0.6801517009735107},{"x":0.28938356041908264,"y":0.6801517009735107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.28938356041908264,0.6675094962120056,0.2928082048892975,0.6801517009735107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29794520139694214,"y":0.6675094962120056},{"x":0.33561643958091736,"y":0.6675094962120056},{"x":0.33561643958091736,"y":0.6801517009735107},{"x":0.29794520139694214,"y":0.6801517009735107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"obtuse","boundary":[0.29794520139694214,0.6675094962120056,0.33561643958091736,0.6801517009735107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34246575832366943,"y":0.6675094962120056},{"x":0.3561643958091736,"y":0.6675094962120056},{"x":0.3561643958091736,"y":0.6814159154891968},{"x":0.34246575832366943,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.34246575832366943,0.6675094962120056,0.3561643958091736,0.6814159154891968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36130136251449585,"y":0.6675094962120056},{"x":0.45034247636795044,"y":0.6675094962120056},{"x":0.45034247636795044,"y":0.6814159154891968},{"x":0.36130136251449585,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"insensiblement","boundary":[0.36130136251449585,0.6675094962120056,0.45034247636795044,0.6814159154891968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4537671208381653,"y":0.6687737107276917},{"x":0.4845890402793884,"y":0.6687737107276917},{"x":0.4845890402793884,"y":0.6814159154891968},{"x":0.4537671208381653,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aigue","boundary":[0.4537671208381653,0.6687737107276917,0.4845890402793884,0.6814159154891968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48630136251449585,"y":0.6687737107276917},{"x":0.48801368474960327,"y":0.6687737107276917},{"x":0.48801368474960327,"y":0.6814159154891968},{"x":0.48630136251449585,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.48630136251449585,0.6687737107276917,0.48801368474960327,0.6814159154891968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.6675094962120056},{"x":0.48801368474960327,"y":0.6675094962120056},{"x":0.48801368474960327,"y":0.6814159154891968},{"x":0.22602739930152893,"y":0.6801517009735107}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.22102739930152893,0.6605094962120056,0.4930136847496033,0.6884159154891968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4845890402793884,"y":0.6687737107276917},{"x":0.4897260367870331,"y":0.6687737107276917},{"x":0.4897260367870331,"y":0.6814159154891968},{"x":0.4845890402793884,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4845890402793884,0.6687737107276917,0.4897260367870331,0.6814159154891968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4845890402793884,"y":0.6687737107276917},{"x":0.4897260367870331,"y":0.6687737107276917},{"x":0.4897260367870331,"y":0.6814159154891968},{"x":0.4845890402793884,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4795890402793884,0.6617737107276916,0.4947260367870331,0.6884159154891968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08219178020954132,"y":0.6991150379180908},{"x":0.11301369965076447,"y":0.6991150379180908},{"x":0.11301369965076447,"y":0.7092288136482239},{"x":0.08219178020954132,"y":0.7079645991325378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fleur","boundary":[0.08219178020954132,0.6991150379180908,0.11301369965076447,0.7092288136482239]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08219178020954132,"y":0.6991150379180908},{"x":0.11301369965076447,"y":0.6991150379180908},{"x":0.11301369965076447,"y":0.7092288136482239},{"x":0.08219178020954132,"y":0.7079645991325378}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07719178020954132,0.6921150379180908,0.11801369965076447,0.7162288136482239],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.7003792524337769},{"x":0.22773972153663635,"y":0.7003792524337769},{"x":0.22773972153663635,"y":0.7079645991325378},{"x":0.22602739930152893,"y":0.7079645991325378}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":":","boundary":[0.22602739930152893,0.7003792524337769,0.22773972153663635,0.7079645991325378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.7003792524337769},{"x":0.22773972153663635,"y":0.7003792524337769},{"x":0.22773972153663635,"y":0.7079645991325378},{"x":0.22602739930152893,"y":0.7079645991325378}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.22102739930152893,0.6933792524337768,0.23273972153663636,0.7149645991325378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.6965866088867188},{"x":0.2688356041908264,"y":0.6965866088867188},{"x":0.2688356041908264,"y":0.711757242679596},{"x":0.24657534062862396,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rose","boundary":[0.24657534062862396,0.6965866088867188,0.2688356041908264,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27226027846336365,"y":0.6965866088867188},{"x":0.2756849229335785,"y":0.6965866088867188},{"x":0.2756849229335785,"y":0.711757242679596},{"x":0.27226027846336365,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.27226027846336365,0.6965866088867188,0.2756849229335785,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27397260069847107,"y":0.6965866088867188},{"x":0.33390411734580994,"y":0.6965866088867188},{"x":0.33390411734580994,"y":0.711757242679596},{"x":0.27397260069847107,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"purpurine","boundary":[0.27397260069847107,0.6965866088867188,0.33390411734580994,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33561643958091736,"y":0.6965866088867188},{"x":0.3373287618160248,"y":0.6965866088867188},{"x":0.3373287618160248,"y":0.711757242679596},{"x":0.33561643958091736,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.33561643958091736,0.6965866088867188,0.3373287618160248,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3458904027938843,"y":0.6965866088867188},{"x":0.4006849229335785,"y":0.6965866088867188},{"x":0.4006849229335785,"y":0.711757242679596},{"x":0.3458904027938843,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"médiocre","boundary":[0.3458904027938843,0.6965866088867188,0.4006849229335785,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006849229335785,"y":0.6965866088867188},{"x":0.4041095972061157,"y":0.6965866088867188},{"x":0.4041095972061157,"y":0.711757242679596},{"x":0.4006849229335785,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4006849229335785,0.6965866088867188,0.4041095972061157,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4126712381839752,"y":0.6965866088867188},{"x":0.42294520139694214,"y":0.6965866088867188},{"x":0.42294520139694214,"y":0.711757242679596},{"x":0.4126712381839752,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.4126712381839752,0.6965866088867188,0.42294520139694214,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43150684237480164,"y":0.6965866088867188},{"x":0.4845890402793884,"y":0.6965866088867188},{"x":0.4845890402793884,"y":0.711757242679596},{"x":0.43150684237480164,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"corymbe","boundary":[0.43150684237480164,0.6965866088867188,0.4845890402793884,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4914383590221405,"y":0.6965866088867188},{"x":0.5068492889404297,"y":0.6965866088867188},{"x":0.5068492889404297,"y":0.711757242679596},{"x":0.4914383590221405,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.4914383590221405,0.6965866088867188,0.5068492889404297,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5136986374855042,"y":0.6965866088867188},{"x":0.5530821681022644,"y":0.6965866088867188},{"x":0.5530821681022644,"y":0.711757242679596},{"x":0.5136986374855042,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"grappe","boundary":[0.5136986374855042,0.6965866088867188,0.5530821681022644,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599315166473389,"y":0.6965866088867188},{"x":0.5976027250289917,"y":0.6965866088867188},{"x":0.5976027250289917,"y":0.711757242679596},{"x":0.5599315166473389,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"courte","boundary":[0.5599315166473389,0.6965866088867188,0.5976027250289917,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993150472640991,"y":0.6965866088867188},{"x":0.6027397513389587,"y":0.6965866088867188},{"x":0.6027397513389587,"y":0.711757242679596},{"x":0.5993150472640991,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5993150472640991,0.6965866088867188,0.6027397513389587,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095890402793884,"y":0.6965866088867188},{"x":0.6386986374855042,"y":0.6965866088867188},{"x":0.6386986374855042,"y":0.711757242679596},{"x":0.6095890402793884,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"filets","boundary":[0.6095890402793884,0.6965866088867188,0.6386986374855042,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6455479264259338,"y":0.6965866088867188},{"x":0.659246563911438,"y":0.6965866088867188},{"x":0.659246563911438,"y":0.711757242679596},{"x":0.6455479264259338,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.6455479264259338,0.6965866088867188,0.659246563911438,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6678082346916199,"y":0.6965866088867188},{"x":0.7123287916183472,"y":0.6965866088867188},{"x":0.7123287916183472,"y":0.711757242679596},{"x":0.6678082346916199,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"longues","boundary":[0.6678082346916199,0.6965866088867188,0.7123287916183472,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7191780805587769,"y":0.6965866088867188},{"x":0.7705479264259338,"y":0.6965866088867188},{"x":0.7705479264259338,"y":0.711757242679596},{"x":0.7191780805587769,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"étamines","boundary":[0.7191780805587769,0.6965866088867188,0.7705479264259338,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7791095972061157,"y":0.6965866088867188},{"x":0.8167808055877686,"y":0.6965866088867188},{"x":0.8167808055877686,"y":0.711757242679596},{"x":0.7791095972061157,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"dilatée","boundary":[0.7791095972061157,0.6965866088867188,0.8167808055877686,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8270547986030579,"y":0.6965866088867188},{"x":0.8304794430732727,"y":0.6965866088867188},{"x":0.8304794430732727,"y":0.711757242679596},{"x":0.8270547986030579,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.8270547986030579,0.6965866088867188,0.8304794430732727,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8321917653083801,"y":0.6965866088867188},{"x":0.8527397513389587,"y":0.6965866088867188},{"x":0.8527397513389587,"y":0.711757242679596},{"x":0.8321917653083801,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"non","boundary":[0.8321917653083801,0.6965866088867188,0.8527397513389587,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8613013625144958,"y":0.6965866088867188},{"x":0.8989726305007935,"y":0.6965866088867188},{"x":0.8989726305007935,"y":0.711757242679596},{"x":0.8613013625144958,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dentes","boundary":[0.8613013625144958,0.6965866088867188,0.8989726305007935,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9023972749710083,"y":0.6965866088867188},{"x":0.9058219194412231,"y":0.6965866088867188},{"x":0.9058219194412231,"y":0.711757242679596},{"x":0.9023972749710083,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.9023972749710083,0.6965866088867188,0.9058219194412231,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9058219194412231,"y":0.6965866088867188},{"x":0.9075342416763306,"y":0.6965866088867188},{"x":0.9075342416763306,"y":0.711757242679596},{"x":0.9058219194412231,"y":0.711757242679596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.9058219194412231,0.6965866088867188,0.9075342416763306,0.711757242679596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.7130215167999268},{"x":0.284246563911438,"y":0.7130215167999268},{"x":0.284246563911438,"y":0.7269279360771179},{"x":0.24657534062862396,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"grappe","boundary":[0.24657534062862396,0.7130215167999268,0.284246563911438,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29109588265419006,"y":0.7130215167999268},{"x":0.3458904027938843,"y":0.7130215167999268},{"x":0.3458904027938843,"y":0.7269279360771179},{"x":0.29109588265419006,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fructifere","boundary":[0.29109588265419006,0.7130215167999268,0.3458904027938843,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3544520437717438,"y":0.7130215167999268},{"x":0.3904109597206116,"y":0.7130215167999268},{"x":0.3904109597206116,"y":0.7269279360771179},{"x":0.3544520437717438,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"courte","boundary":[0.3544520437717438,0.7130215167999268,0.3904109597206116,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.392123281955719,"y":0.7130215167999268},{"x":0.3955479562282562,"y":0.7130215167999268},{"x":0.3955479562282562,"y":0.7269279360771179},{"x":0.392123281955719,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.392123281955719,0.7130215167999268,0.3955479562282562,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006849229335785,"y":0.7130215167999268},{"x":0.44178083539009094,"y":0.7130215167999268},{"x":0.44178083539009094,"y":0.7269279360771179},{"x":0.4006849229335785,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"silicule","boundary":[0.4006849229335785,0.7130215167999268,0.44178083539009094,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44863012433052063,"y":0.7130215167999268},{"x":0.4537671208381653,"y":0.7130215167999268},{"x":0.4537671208381653,"y":0.7269279360771179},{"x":0.44863012433052063,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.44863012433052063,0.7130215167999268,0.4537671208381653,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46061643958091736,"y":0.7130215167999268},{"x":0.4640410840511322,"y":0.7130215167999268},{"x":0.4640410840511322,"y":0.7269279360771179},{"x":0.46061643958091736,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.46061643958091736,0.7130215167999268,0.4640410840511322,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46917808055877686,"y":0.7130215167999268},{"x":0.4914383590221405,"y":0.7130215167999268},{"x":0.4914383590221405,"y":0.7269279360771179},{"x":0.46917808055877686,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"loge","boundary":[0.46917808055877686,0.7130215167999268,0.4914383590221405,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4982876777648926,"y":0.7130215167999268},{"x":0.5085616707801819,"y":0.7130215167999268},{"x":0.5085616707801819,"y":0.7269279360771179},{"x":0.4982876777648926,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.4982876777648926,0.7130215167999268,0.5085616707801819,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5154109597206116,"y":0.7130215167999268},{"x":0.5359588861465454,"y":0.7130215167999268},{"x":0.5359588861465454,"y":0.7269279360771179},{"x":0.5154109597206116,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"une","boundary":[0.5154109597206116,0.7130215167999268,0.5359588861465454,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428082346916199,"y":0.7130215167999268},{"x":0.5787671208381653,"y":0.7130215167999268},{"x":0.5787671208381653,"y":0.7269279360771179},{"x":0.5428082346916199,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"graine","boundary":[0.5428082346916199,0.7130215167999268,0.5787671208381653,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787671208381653,"y":0.7130215167999268},{"x":0.5821917653083801,"y":0.7130215167999268},{"x":0.5821917653083801,"y":0.7269279360771179},{"x":0.5787671208381653,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5787671208381653,0.7130215167999268,0.5821917653083801,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5890411138534546,"y":0.7130215167999268},{"x":0.6404109597206116,"y":0.7130215167999268},{"x":0.6404109597206116,"y":0.7269279360771179},{"x":0.5890411138534546,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"ehptique","boundary":[0.5890411138534546,0.7130215167999268,0.6404109597206116,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.642123281955719,"y":0.7130215167999268},{"x":0.6438356041908264,"y":0.7130215167999268},{"x":0.6438356041908264,"y":0.7269279360771179},{"x":0.642123281955719,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.642123281955719,0.7130215167999268,0.6438356041908264,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6506849527359009,"y":0.7130215167999268},{"x":0.6558219194412231,"y":0.7130215167999268},{"x":0.6558219194412231,"y":0.7269279360771179},{"x":0.6506849527359009,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.6506849527359009,0.7130215167999268,0.6558219194412231,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6626712083816528,"y":0.7130215167999268},{"x":0.6866438388824463,"y":0.7130215167999268},{"x":0.6866438388824463,"y":0.7269279360771179},{"x":0.6626712083816528,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.6626712083816528,0.7130215167999268,0.6866438388824463,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.693493127822876,"y":0.7130215167999268},{"x":0.7020547986030579,"y":0.7130215167999268},{"x":0.7020547986030579,"y":0.7269279360771179},{"x":0.693493127822876,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.693493127822876,0.7130215167999268,0.7020547986030579,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.710616409778595,"y":0.7130215167999268},{"x":0.7140411138534546,"y":0.7130215167999268},{"x":0.7140411138534546,"y":0.7269279360771179},{"x":0.710616409778595,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.710616409778595,0.7130215167999268,0.7140411138534546,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7208904027938843,"y":0.7130215167999268},{"x":0.7688356041908264,"y":0.7130215167999268},{"x":0.7688356041908264,"y":0.7269279360771179},{"x":0.7208904027938843,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sommet","boundary":[0.7208904027938843,0.7130215167999268,0.7688356041908264,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756849527359009,"y":0.7130215167999268},{"x":0.8047945499420166,"y":0.7130215167999268},{"x":0.8047945499420166,"y":0.7269279360771179},{"x":0.7756849527359009,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"retus","boundary":[0.7756849527359009,0.7130215167999268,0.8047945499420166,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8047945499420166,"y":0.7130215167999268},{"x":0.8082191944122314,"y":0.7130215167999268},{"x":0.8082191944122314,"y":0.7269279360771179},{"x":0.8047945499420166,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.8047945499420166,0.7130215167999268,0.8082191944122314,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133561611175537,"y":0.7130215167999268},{"x":0.8321917653083801,"y":0.7130215167999268},{"x":0.8321917653083801,"y":0.7269279360771179},{"x":0.8133561611175537,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"aile","boundary":[0.8133561611175537,0.7130215167999268,0.8321917653083801,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8390411138534546,"y":0.7130215167999268},{"x":0.8544520735740662,"y":0.7130215167999268},{"x":0.8544520735740662,"y":0.7269279360771179},{"x":0.8390411138534546,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"un","boundary":[0.8390411138534546,0.7130215167999268,0.8544520735740662,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8595890402793884,"y":0.7130215167999268},{"x":0.8784246444702148,"y":0.7130215167999268},{"x":0.8784246444702148,"y":0.7269279360771179},{"x":0.8595890402793884,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"peu","boundary":[0.8595890402793884,0.7130215167999268,0.8784246444702148,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8852739930152893,"y":0.7130215167999268},{"x":0.9075342416763306,"y":0.7130215167999268},{"x":0.9075342416763306,"y":0.7269279360771179},{"x":0.8852739930152893,"y":0.7269279360771179}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.8852739930152893,0.7130215167999268,0.9075342416763306,0.7269279360771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.728192150592804},{"x":0.284246563911438,"y":0.728192150592804},{"x":0.284246563911438,"y":0.7420986294746399},{"x":0.24657534062862396,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"étroite","boundary":[0.24657534062862396,0.728192150592804,0.284246563911438,0.7420986294746399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28938356041908264,"y":0.728192150592804},{"x":0.30993151664733887,"y":0.728192150592804},{"x":0.30993151664733887,"y":0.7420986294746399},{"x":0.28938356041908264,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"que","boundary":[0.28938356041908264,0.728192150592804,0.30993151664733887,0.7420986294746399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31678083539009094,"y":0.728192150592804},{"x":0.32534247636795044,"y":0.728192150592804},{"x":0.32534247636795044,"y":0.7420986294746399},{"x":0.31678083539009094,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.31678083539009094,0.728192150592804,0.32534247636795044,0.7420986294746399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3304794430732727,"y":0.728192150592804},{"x":0.35273972153663635,"y":0.728192150592804},{"x":0.35273972153663635,"y":0.7420986294746399},{"x":0.3304794430732727,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"loge","boundary":[0.3304794430732727,0.728192150592804,0.35273972153663635,0.7420986294746399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3561643958091736,"y":0.728192150592804},{"x":0.357876718044281,"y":0.728192150592804},{"x":0.357876718044281,"y":0.7420986294746399},{"x":0.3561643958091736,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.3561643958091736,0.728192150592804,0.357876718044281,0.7420986294746399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36301368474960327,"y":0.728192150592804},{"x":0.38869863748550415,"y":0.728192150592804},{"x":0.38869863748550415,"y":0.7420986294746399},{"x":0.36301368474960327,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"style","boundary":[0.36301368474960327,0.728192150592804,0.38869863748550415,0.7420986294746399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3955479562282562,"y":0.728192150592804},{"x":0.4178082048892975,"y":0.728192150592804},{"x":0.4178082048892975,"y":0.7420986294746399},{"x":0.3955479562282562,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.3955479562282562,0.728192150592804,0.4178082048892975,0.7420986294746399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42294520139694214,"y":0.728192150592804},{"x":0.44863012433052063,"y":0.728192150592804},{"x":0.44863012433052063,"y":0.7420986294746399},{"x":0.42294520139694214,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"long","boundary":[0.42294520139694214,0.728192150592804,0.44863012433052063,0.7420986294746399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4537671208381653,"y":0.728192150592804},{"x":0.4743150770664215,"y":0.728192150592804},{"x":0.4743150770664215,"y":0.7420986294746399},{"x":0.4537671208381653,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"que","boundary":[0.4537671208381653,0.728192150592804,0.4743150770664215,0.7420986294746399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4794520437717438,"y":0.728192150592804},{"x":0.551369845867157,"y":0.728192150592804},{"x":0.551369845867157,"y":0.7420986294746399},{"x":0.4794520437717438,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"l'échancrure","boundary":[0.4794520437717438,0.728192150592804,0.551369845867157,0.7420986294746399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530821681022644,"y":0.728192150592804},{"x":0.556506872177124,"y":0.728192150592804},{"x":0.556506872177124,"y":0.7420986294746399},{"x":0.5530821681022644,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5530821681022644,0.728192150592804,0.556506872177124,0.7420986294746399]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.6965866088867188},{"x":0.9075342416763306,"y":0.6965866088867188},{"x":0.9075342416763306,"y":0.7420986294746399},{"x":0.24657534062862396,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24157534062862396,0.6895866088867187,0.9125342416763306,0.7490986294746399],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530821681022644,"y":0.728192150592804},{"x":0.5582191944122314,"y":0.728192150592804},{"x":0.5582191944122314,"y":0.7420986294746399},{"x":0.5530821681022644,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5530821681022644,0.728192150592804,0.5582191944122314,0.7420986294746399]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530821681022644,"y":0.728192150592804},{"x":0.5582191944122314,"y":0.728192150592804},{"x":0.5582191944122314,"y":0.7420986294746399},{"x":0.5530821681022644,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5480821681022644,0.721192150592804,0.5632191944122314,0.7490986294746399],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08219178020954132,"y":0.7597977519035339},{"x":0.13698630034923553,"y":0.7597977519035339},{"x":0.13698630034923553,"y":0.7686472535133362},{"x":0.08219178020954132,"y":0.7686472535133362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Floraison","boundary":[0.08219178020954132,0.7597977519035339,0.13698630034923553,0.7686472535133362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08219178020954132,"y":0.7597977519035339},{"x":0.13698630034923553,"y":0.7597977519035339},{"x":0.13698630034923553,"y":0.7686472535133362},{"x":0.08219178020954132,"y":0.7686472535133362}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07719178020954132,0.7527977519035339,0.14198630034923554,0.7756472535133362],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.762326180934906},{"x":0.22773972153663635,"y":0.762326180934906},{"x":0.22773972153663635,"y":0.7686472535133362},{"x":0.22602739930152893,"y":0.7686472535133362}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.22602739930152893,0.762326180934906,0.22773972153663635,0.7686472535133362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.762326180934906},{"x":0.22773972153663635,"y":0.762326180934906},{"x":0.22773972153663635,"y":0.7686472535133362},{"x":0.22602739930152893,"y":0.7686472535133362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22102739930152893,0.755326180934906,0.23273972153663636,0.7756472535133362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.7585334777832031},{"x":0.2688356041908264,"y":0.7585334777832031},{"x":0.2688356041908264,"y":0.769911527633667},{"x":0.24657534062862396,"y":0.769911527633667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mai","boundary":[0.24657534062862396,0.7585334777832031,0.2688356041908264,0.769911527633667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27226027846336365,"y":0.7585334777832031},{"x":0.2756849229335785,"y":0.7585334777832031},{"x":0.2756849229335785,"y":0.769911527633667},{"x":0.27226027846336365,"y":0.769911527633667}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","str":"—","boundary":[0.27226027846336365,0.7585334777832031,0.2756849229335785,0.769911527633667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28082191944122314,"y":0.7585334777832031},{"x":0.3030821979045868,"y":0.7585334777832031},{"x":0.3030821979045868,"y":0.769911527633667},{"x":0.28082191944122314,"y":0.769911527633667}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Juin","boundary":[0.28082191944122314,0.7585334777832031,0.3030821979045868,0.769911527633667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.7585334777832031},{"x":0.3030821979045868,"y":0.7585334777832031},{"x":0.3030821979045868,"y":0.769911527633667},{"x":0.24657534062862396,"y":0.769911527633667}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.24157534062862396,0.7515334777832031,0.3080821979045868,0.776911527633667],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08219178020954132,"y":0.7888748645782471},{"x":0.1523972600698471,"y":0.7901390790939331},{"x":0.1523972600698471,"y":0.7989886403083801},{"x":0.08219178020954132,"y":0.7989886403083801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Distribution","boundary":[0.08219178020954132,0.7888748645782471,0.1523972600698471,0.7989886403083801]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08219178020954132,"y":0.7888748645782471},{"x":0.1523972600698471,"y":0.7901390790939331},{"x":0.1523972600698471,"y":0.7989886403083801},{"x":0.08219178020954132,"y":0.7989886403083801}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.07719178020954132,0.7818748645782471,0.1573972600698471,0.8059886403083801],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22431506216526031,"y":0.7914032936096191},{"x":0.22773972153663635,"y":0.7914032936096191},{"x":0.22773972153663635,"y":0.7989886403083801},{"x":0.22431506216526031,"y":0.7989886403083801}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.22431506216526031,0.7914032936096191,0.22773972153663635,0.7989886403083801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22431506216526031,"y":0.7914032936096191},{"x":0.22773972153663635,"y":0.7914032936096191},{"x":0.22773972153663635,"y":0.7989886403083801},{"x":0.22431506216526031,"y":0.7989886403083801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.2193150621652603,0.7844032936096191,0.23273972153663636,0.8059886403083801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.7863463759422302},{"x":0.284246563911438,"y":0.7863463759422302},{"x":0.284246563911438,"y":0.8015170693397522},{"x":0.24657534062862396,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Elburz","boundary":[0.24657534062862396,0.7863463759422302,0.284246563911438,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2859589159488678,"y":0.7863463759422302},{"x":0.28938356041908264,"y":0.7863463759422302},{"x":0.28938356041908264,"y":0.8015170693397522},{"x":0.2859589159488678,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2859589159488678,0.7863463759422302,0.28938356041908264,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2962328791618347,"y":0.7863463759422302},{"x":0.3287671208381653,"y":0.7863463759422302},{"x":0.3287671208381653,"y":0.8015170693397522},{"x":0.2962328791618347,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vallée","boundary":[0.2962328791618347,0.7863463759422302,0.3287671208381653,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33561643958091736,"y":0.7863463759422302},{"x":0.4126712381839752,"y":0.7863463759422302},{"x":0.4126712381839752,"y":0.8015170693397522},{"x":0.33561643958091736,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahrestanak","boundary":[0.33561643958091736,0.7863463759422302,0.4126712381839752,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41609588265419006,"y":0.7863463759422302},{"x":0.4178082048892975,"y":0.7863463759422302},{"x":0.4178082048892975,"y":0.8015170693397522},{"x":0.41609588265419006,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.41609588265419006,0.7863463759422302,0.4178082048892975,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42465752363204956,"y":0.7863463759422302},{"x":0.46746575832366943,"y":0.7863463759422302},{"x":0.46746575832366943,"y":0.8015170693397522},{"x":0.42465752363204956,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Eligaka","boundary":[0.42465752363204956,0.7863463759422302,0.46746575832366943,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46746575832366943,"y":0.7863463759422302},{"x":0.4708904027938843,"y":0.7863463759422302},{"x":0.4708904027938843,"y":0.8015170693397522},{"x":0.46746575832366943,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.46746575832366943,0.7863463759422302,0.4708904027938843,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47773972153663635,"y":0.7863463759422302},{"x":0.534246563911438,"y":0.7863463759422302},{"x":0.534246563911438,"y":0.8015170693397522},{"x":0.47773972153663635,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kandavan","boundary":[0.47773972153663635,0.7863463759422302,0.534246563911438,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359588861465454,"y":0.7863463759422302},{"x":0.539383590221405,"y":0.7863463759422302},{"x":0.539383590221405,"y":0.8015170693397522},{"x":0.5359588861465454,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5359588861465454,0.7863463759422302,0.539383590221405,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445205569267273,"y":0.7863463759422302},{"x":0.585616409778595,"y":0.7863463759422302},{"x":0.585616409778595,"y":0.8015170693397522},{"x":0.5445205569267273,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Kuhine","boundary":[0.5445205569267273,0.7863463759422302,0.585616409778595,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590753436088562,"y":0.7863463759422302},{"x":0.6215753555297852,"y":0.7863463759422302},{"x":0.6215753555297852,"y":0.8015170693397522},{"x":0.590753436088562,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.590753436088562,0.7863463759422302,0.6215753555297852,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6267123222351074,"y":0.7863463759422302},{"x":0.6695205569267273,"y":0.7863463759422302},{"x":0.6695205569267273,"y":0.8015170693397522},{"x":0.6267123222351074,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Mandjil","boundary":[0.6267123222351074,0.7863463759422302,0.6695205569267273,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6746575236320496,"y":0.7863463759422302},{"x":0.6849315166473389,"y":0.7863463759422302},{"x":0.6849315166473389,"y":0.8015170693397522},{"x":0.6746575236320496,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.6746575236320496,0.7863463759422302,0.6849315166473389,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917808055877686,"y":0.7863463759422302},{"x":0.7448630332946777,"y":0.7863463759422302},{"x":0.7448630332946777,"y":0.8015170693397522},{"x":0.6917808055877686,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ghazvine","boundary":[0.6917808055877686,0.7863463759422302,0.7448630332946777,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7482876777648926,"y":0.7863463759422302},{"x":0.75,"y":0.7863463759422302},{"x":0.75,"y":0.8015170693397522},{"x":0.7482876777648926,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7482876777648926,0.7863463759422302,0.75,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7551369667053223,"y":0.7863463759422302},{"x":0.7859588861465454,"y":0.7863463759422302},{"x":0.7859588861465454,"y":0.8015170693397522},{"x":0.7551369667053223,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"mont","boundary":[0.7551369667053223,0.7863463759422302,0.7859588861465454,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7876712083816528,"y":0.7863463759422302},{"x":0.789383590221405,"y":0.7863463759422302},{"x":0.789383590221405,"y":0.8015170693397522},{"x":0.7876712083816528,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.11999999731779099,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7876712083816528,0.7863463759422302,0.789383590221405,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7945205569267273,"y":0.7863463759422302},{"x":0.8441780805587769,"y":0.7863463759422302},{"x":0.8441780805587769,"y":0.8015170693397522},{"x":0.7945205569267273,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"environs","boundary":[0.7945205569267273,0.7863463759422302,0.8441780805587769,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8493150472640991,"y":0.7863463759422302},{"x":0.8630136847496033,"y":0.7863463759422302},{"x":0.8630136847496033,"y":0.8015170693397522},{"x":0.8493150472640991,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.8493150472640991,0.7863463759422302,0.8630136847496033,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8681507110595703,"y":0.7863463759422302},{"x":0.909246563911438,"y":0.7863463759422302},{"x":0.909246563911438,"y":0.8015170693397522},{"x":0.8681507110595703,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Théhé","boundary":[0.8681507110595703,0.7863463759422302,0.909246563911438,0.8015170693397522]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.7863463759422302},{"x":0.909246563911438,"y":0.7863463759422302},{"x":0.909246563911438,"y":0.8015170693397522},{"x":0.24657534062862396,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24157534062862396,0.7793463759422302,0.914246563911438,0.8085170693397522],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688356041908264,"y":0.8027812838554382},{"x":0.29794520139694214,"y":0.8027812838554382},{"x":0.29794520139694214,"y":0.8179519772529602},{"x":0.2688356041908264,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Kuh","boundary":[0.2688356041908264,0.8027812838554382,0.29794520139694214,0.8179519772529602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3030821979045868,"y":0.8027812838554382},{"x":0.34246575832366943,"y":0.8027812838554382},{"x":0.34246575832366943,"y":0.8179519772529602},{"x":0.3030821979045868,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Dashté","boundary":[0.3030821979045868,0.8027812838554382,0.34246575832366943,0.8179519772529602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3476027250289917,"y":0.8027812838554382},{"x":0.37157535552978516,"y":0.8027812838554382},{"x":0.37157535552978516,"y":0.8179519772529602},{"x":0.3476027250289917,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"près","boundary":[0.3476027250289917,0.8027812838554382,0.37157535552978516,0.8179519772529602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3767123222351074,"y":0.8027812838554382},{"x":0.38869863748550415,"y":0.8027812838554382},{"x":0.38869863748550415,"y":0.8179519772529602},{"x":0.3767123222351074,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.3767123222351074,0.8027812838554382,0.38869863748550415,0.8179519772529602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3938356041908264,"y":0.8027812838554382},{"x":0.4366438388824463,"y":0.8027812838554382},{"x":0.4366438388824463,"y":0.8179519772529602},{"x":0.3938356041908264,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Karadj","boundary":[0.3938356041908264,0.8027812838554382,0.4366438388824463,0.8179519772529602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43493151664733887,"y":0.8027812838554382},{"x":0.44178083539009094,"y":0.8027812838554382},{"x":0.44178083539009094,"y":0.8179519772529602},{"x":0.43493151664733887,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.43493151664733887,0.8027812838554382,0.44178083539009094,0.8179519772529602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44349315762519836,"y":0.8027812838554382},{"x":0.482876718044281,"y":0.8027812838554382},{"x":0.482876718044281,"y":0.8179519772529602},{"x":0.44349315762519836,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Centre","boundary":[0.44349315762519836,0.8027812838554382,0.482876718044281,0.8179519772529602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4845890402793884,"y":0.8027812838554382},{"x":0.4897260367870331,"y":0.8027812838554382},{"x":0.4897260367870331,"y":0.8179519772529602},{"x":0.4845890402793884,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4845890402793884,0.8027812838554382,0.4897260367870331,0.8179519772529602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4914383590221405,"y":0.8027812838554382},{"x":0.5222602486610413,"y":0.8027812838554382},{"x":0.5222602486610413,"y":0.8179519772529602},{"x":0.4914383590221405,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mont","boundary":[0.4914383590221405,0.8027812838554382,0.5222602486610413,0.8179519772529602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239726305007935,"y":0.8027812838554382},{"x":0.5256849527359009,"y":0.8027812838554382},{"x":0.5256849527359009,"y":0.8179519772529602},{"x":0.5239726305007935,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5239726305007935,0.8027812838554382,0.5256849527359009,0.8179519772529602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5308219194412231,"y":0.8027812838554382},{"x":0.5650684833526611,"y":0.8027812838554382},{"x":0.5650684833526611,"y":0.8179519772529602},{"x":0.5308219194412231,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"Sofén","boundary":[0.5308219194412231,0.8027812838554382,0.5650684833526611,0.8179519772529602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702054500579834,"y":0.8027812838554382},{"x":0.5839040875434875,"y":0.8027812838554382},{"x":0.5839040875434875,"y":0.8179519772529602},{"x":0.5702054500579834,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.5702054500579834,0.8027812838554382,0.5839040875434875,0.8179519772529602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5890411138534546,"y":0.8027812838554382},{"x":0.6352739930152893,"y":0.8027812838554382},{"x":0.6352739930152893,"y":0.8179519772529602},{"x":0.5890411138534546,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Esfahan","boundary":[0.5890411138534546,0.8027812838554382,0.6352739930152893,0.8179519772529602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369863152503967,"y":0.8027812838554382},{"x":0.6386986374855042,"y":0.8027812838554382},{"x":0.6386986374855042,"y":0.8179519772529602},{"x":0.6369863152503967,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6369863152503967,0.8027812838554382,0.6386986374855042,0.8179519772529602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688356041908264,"y":0.8027812838554382},{"x":0.6386986374855042,"y":0.8027812838554382},{"x":0.6386986374855042,"y":0.8179519772529602},{"x":0.2688356041908264,"y":0.8179519772529602}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2638356041908264,0.7957812838554382,0.6436986374855042,0.8249519772529602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.8065739274024963},{"x":0.26369863748550415,"y":0.8078382015228271},{"x":0.26369863748550415,"y":0.8166877627372742},{"x":0.24486301839351654,"y":0.8154234886169434}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ran","boundary":[0.24657534062862396,0.8065739274024963,0.26369863748550415,0.8166877627372742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267123281955719,"y":0.8078382015228271},{"x":0.2688356041908264,"y":0.8078382015228271},{"x":0.2688356041908264,"y":0.8166877627372742},{"x":0.2654109597206116,"y":0.8166877627372742}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":",","boundary":[0.267123281955719,0.8078382015228271,0.2688356041908264,0.8166877627372742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.8065739274024963},{"x":0.2688356041908264,"y":0.8078382015228271},{"x":0.267123281955719,"y":0.8166877627372742},{"x":0.24486301839351654,"y":0.8154234886169434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.24157534062862396,0.7995739274024963,0.272123281955719,0.8236877627372742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0804794505238533,"y":0.8331226110458374},{"x":0.15924657881259918,"y":0.8343868255615234},{"x":0.15924657881259918,"y":0.8470290899276733},{"x":0.0804794505238533,"y":0.8457648754119873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Photographie","boundary":[0.0804794505238533,0.8331226110458374,0.15924657881259918,0.8470290899276733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16438356041908264,"y":0.8343868255615234},{"x":0.19178082048892975,"y":0.8343868255615234},{"x":0.19178082048892975,"y":0.8470290899276733},{"x":0.16438356041908264,"y":0.8470290899276733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"prise","boundary":[0.16438356041908264,0.8343868255615234,0.19178082048892975,0.8470290899276733]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0804794505238533,"y":0.8331226110458374},{"x":0.19178082048892975,"y":0.8343868255615234},{"x":0.19178082048892975,"y":0.8470290899276733},{"x":0.0804794505238533,"y":0.8457648754119873}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.0754794505238533,0.8261226110458374,0.19678082048892975,0.8540290899276733],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22431506216526031,"y":0.8369153141975403},{"x":0.22773972153663635,"y":0.8369153141975403},{"x":0.22773972153663635,"y":0.8432363867759705},{"x":0.22431506216526031,"y":0.8432363867759705}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.22431506216526031,0.8369153141975403,0.22773972153663635,0.8432363867759705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22431506216526031,"y":0.8369153141975403},{"x":0.22773972153663635,"y":0.8369153141975403},{"x":0.22773972153663635,"y":0.8432363867759705},{"x":0.22431506216526031,"y":0.8432363867759705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2193150621652603,0.8299153141975403,0.23273972153663636,0.8502363867759705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24486301839351654,"y":0.8343868255615234},{"x":0.26198631525039673,"y":0.8343868255615234},{"x":0.26198631525039673,"y":0.8457648754119873},{"x":0.24486301839351654,"y":0.8457648754119873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"col","boundary":[0.24486301839351654,0.8343868255615234,0.26198631525039673,0.8457648754119873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688356041908264,"y":0.8343868255615234},{"x":0.30993151664733887,"y":0.8343868255615234},{"x":0.30993151664733887,"y":0.8457648754119873},{"x":0.2688356041908264,"y":0.8457648754119873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Kuhine","boundary":[0.2688356041908264,0.8343868255615234,0.30993151664733887,0.8457648754119873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31506848335266113,"y":0.8343868255615234},{"x":0.34417808055877686,"y":0.8343868255615234},{"x":0.34417808055877686,"y":0.8457648754119873},{"x":0.31506848335266113,"y":0.8457648754119873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.31506848335266113,0.8343868255615234,0.34417808055877686,0.8457648754119873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35102739930152893,"y":0.8343868255615234},{"x":0.4041095972061157,"y":0.8343868255615234},{"x":0.4041095972061157,"y":0.8470290899276733},{"x":0.35102739930152893,"y":0.8457648754119873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ghazvine","boundary":[0.35102739930152893,0.8343868255615234,0.4041095972061157,0.8470290899276733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.409246563911438,"y":0.8343868255615234},{"x":0.4195205569267273,"y":0.8343868255615234},{"x":0.4195205569267273,"y":0.8457648754119873},{"x":0.409246563911438,"y":0.8457648754119873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.409246563911438,0.8343868255615234,0.4195205569267273,0.8457648754119873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42636987566947937,"y":0.8356510996818542},{"x":0.46746575832366943,"y":0.8356510996818542},{"x":0.46746575832366943,"y":0.8470290899276733},{"x":0.42636987566947937,"y":0.8470290899276733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mandjil","boundary":[0.42636987566947937,0.8356510996818542,0.46746575832366943,0.8470290899276733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4726027250289917,"y":0.8356510996818542},{"x":0.4726027250289917,"y":0.8356510996818542},{"x":0.4726027250289917,"y":0.8470290899276733},{"x":0.4726027250289917,"y":0.8470290899276733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4726027250289917,0.8356510996818542,0.4726027250289917,0.8470290899276733]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24486301839351654,"y":0.8343868255615234},{"x":0.4726027250289917,"y":0.8356510996818542},{"x":0.4726027250289917,"y":0.8470290899276733},{"x":0.24486301839351654,"y":0.8457648754119873}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23986301839351654,0.8273868255615234,0.4776027250289917,0.8540290899276733],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1352739781141281,"y":0.9152970910072327},{"x":0.15582191944122314,"y":0.9152970910072327},{"x":0.15582191944122314,"y":0.9203540086746216},{"x":0.1352739781141281,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.1352739781141281,0.9152970910072327,0.15582191944122314,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15753424167633057,"y":0.9152970910072327},{"x":0.16609589755535126,"y":0.9152970910072327},{"x":0.16609589755535126,"y":0.9203540086746216},{"x":0.15753424167633057,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.15753424167633057,0.9152970910072327,0.16609589755535126,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17123287916183472,"y":0.9152970910072327},{"x":0.19006849825382233,"y":0.9152970910072327},{"x":0.19006849825382233,"y":0.9203540086746216},{"x":0.17123287916183472,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.17123287916183472,0.9152970910072327,0.19006849825382233,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19349315762519836,"y":0.9152970910072327},{"x":0.20205479860305786,"y":0.9152970910072327},{"x":0.20205479860305786,"y":0.9203540086746216},{"x":0.19349315762519836,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.19349315762519836,0.9152970910072327,0.20205479860305786,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20376712083816528,"y":0.9152970910072327},{"x":0.232876718044281,"y":0.9152970910072327},{"x":0.232876718044281,"y":0.9203540086746216},{"x":0.20376712083816528,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"couleur","boundary":[0.20376712083816528,0.9152970910072327,0.232876718044281,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23630136251449585,"y":0.9152970910072327},{"x":0.2688356041908264,"y":0.9152970910072327},{"x":0.2688356041908264,"y":0.9203540086746216},{"x":0.23630136251449585,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"naturelte","boundary":[0.23630136251449585,0.9152970910072327,0.2688356041908264,0.9203540086746216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1352739781141281,"y":0.9152970910072327},{"x":0.2688356041908264,"y":0.9152970910072327},{"x":0.2688356041908264,"y":0.9203540086746216},{"x":0.1352739781141281,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1302739781141281,0.9082970910072327,0.2738356041908264,0.9273540086746216],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15753424167633057,"y":0.9292035102844238},{"x":0.1695205420255661,"y":0.9292035102844238},{"x":0.1695205420255661,"y":0.9355246424674988},{"x":0.15753424167633057,"y":0.9355246424674988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Par","boundary":[0.15753424167633057,0.9292035102844238,0.1695205420255661,0.9355246424674988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1695205420255661,"y":0.9292035102844238},{"x":0.17123287916183472,"y":0.9292035102844238},{"x":0.17123287916183472,"y":0.9355246424674988},{"x":0.1695205420255661,"y":0.9355246424674988}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1695205420255661,0.9292035102844238,0.17123287916183472,0.9355246424674988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17465753853321075,"y":0.9292035102844238},{"x":0.18321917951107025,"y":0.9292035102844238},{"x":0.18321917951107025,"y":0.9355246424674988},{"x":0.17465753853321075,"y":0.9355246424674988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.17465753853321075,0.9292035102844238,0.18321917951107025,0.9355246424674988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1866438388824463,"y":0.9292035102844238},{"x":0.24486301839351654,"y":0.9292035102844238},{"x":0.24486301839351654,"y":0.9355246424674988},{"x":0.1866438388824463,"y":0.9355246424674988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GHAHREMAN","boundary":[0.1866438388824463,0.9292035102844238,0.24486301839351654,0.9355246424674988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0976027399301529,"y":0.9342604279518127},{"x":0.1164383590221405,"y":0.9342604279518127},{"x":0.1164383590221405,"y":0.9431099891662598},{"x":0.0976027399301529,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Prof.","boundary":[0.0976027399301529,0.9342604279518127,0.1164383590221405,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11986301094293594,"y":0.9342604279518127},{"x":0.12157534062862396,"y":0.9342604279518127},{"x":0.12157534062862396,"y":0.9431099891662598},{"x":0.11986301094293594,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.11986301094293594,0.9342604279518127,0.12157534062862396,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12671232223510742,"y":0.9342604279518127},{"x":0.13184931874275208,"y":0.9342604279518127},{"x":0.13184931874275208,"y":0.9431099891662598},{"x":0.12671232223510742,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.12671232223510742,0.9342604279518127,0.13184931874275208,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1352739781141281,"y":0.9342604279518127},{"x":0.16267123818397522,"y":0.9342604279518127},{"x":0.16267123818397522,"y":0.9431099891662598},{"x":0.1352739781141281,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Faculté","boundary":[0.1352739781141281,0.9342604279518127,0.16267123818397522,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16609589755535126,"y":0.9342604279518127},{"x":0.1780821979045868,"y":0.9342604279518127},{"x":0.1780821979045868,"y":0.9431099891662598},{"x":0.16609589755535126,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.16609589755535126,0.9342604279518127,0.1780821979045868,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1797945201396942,"y":0.9342604279518127},{"x":0.21232876181602478,"y":0.9342604279518127},{"x":0.21232876181602478,"y":0.9431099891662598},{"x":0.1797945201396942,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.1797945201396942,0.9342604279518127,0.21232876181602478,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2140410989522934,"y":0.9342604279518127},{"x":0.2602739632129669,"y":0.9342604279518127},{"x":0.2602739632129669,"y":0.9431099891662598},{"x":0.2140410989522934,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"d'Université","boundary":[0.2140410989522934,0.9342604279518127,0.2602739632129669,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26369863748550415,"y":0.9342604279518127},{"x":0.27226027846336365,"y":0.9342604279518127},{"x":0.27226027846336365,"y":0.9431099891662598},{"x":0.26369863748550415,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.26369863748550415,0.9342604279518127,0.27226027846336365,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2756849229335785,"y":0.9342604279518127},{"x":0.3047945201396942,"y":0.9342604279518127},{"x":0.3047945201396942,"y":0.9431099891662598},{"x":0.2756849229335785,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"Ténéron","boundary":[0.2756849229335785,0.9342604279518127,0.3047945201396942,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08390410989522934,"y":0.9431099891662598},{"x":0.10616438090801239,"y":0.9431099891662598},{"x":0.10616438090801239,"y":0.9506953358650208},{"x":0.08390410989522934,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publie","boundary":[0.08390410989522934,0.9431099891662598,0.10616438090801239,0.9506953358650208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10958904027938843,"y":0.9431099891662598},{"x":0.12328767031431198,"y":0.9431099891662598},{"x":0.12328767031431198,"y":0.9506953358650208},{"x":0.10958904027938843,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.10958904027938843,0.9431099891662598,0.12328767031431198,0.9506953358650208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12157534062862396,"y":0.9431099891662598},{"x":0.125,"y":0.9431099891662598},{"x":0.125,"y":0.9506953358650208},{"x":0.12157534062862396,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.12157534062862396,0.9431099891662598,0.125,0.9506953358650208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12842465937137604,"y":0.9431099891662598},{"x":0.15582191944122314,"y":0.9431099891662598},{"x":0.15582191944122314,"y":0.9506953358650208},{"x":0.12842465937137604,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Institut","boundary":[0.12842465937137604,0.9431099891662598,0.15582191944122314,0.9506953358650208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15924657881259918,"y":0.9431099891662598},{"x":0.1695205420255661,"y":0.9431099891662598},{"x":0.1695205420255661,"y":0.9506953358650208},{"x":0.15924657881259918,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.15924657881259918,0.9431099891662598,0.1695205420255661,0.9506953358650208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17465753853321075,"y":0.9431099891662598},{"x":0.21575342118740082,"y":0.9431099891662598},{"x":0.21575342118740082,"y":0.9506953358650208},{"x":0.17465753853321075,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.17465753853321075,0.9431099891662598,0.21575342118740082,0.9506953358650208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.9431099891662598},{"x":0.2311643809080124,"y":0.9431099891662598},{"x":0.2311643809080124,"y":0.9506953358650208},{"x":0.21917808055877686,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.21917808055877686,0.9431099891662598,0.2311643809080124,0.9506953358650208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23458904027938843,"y":0.9431099891662598},{"x":0.2585616409778595,"y":0.9431099891662598},{"x":0.2585616409778595,"y":0.9506953358650208},{"x":0.23458904027938843,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Forets","boundary":[0.23458904027938843,0.9431099891662598,0.2585616409778595,0.9506953358650208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2602739632129669,"y":0.9431099891662598},{"x":0.2688356041908264,"y":0.9431099891662598},{"x":0.2688356041908264,"y":0.9506953358650208},{"x":0.2602739632129669,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.2602739632129669,0.9431099891662598,0.2688356041908264,0.9506953358650208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705479562282562,"y":0.9431099891662598},{"x":0.28253424167633057,"y":0.9431099891662598},{"x":0.28253424167633057,"y":0.9506953358650208},{"x":0.2705479562282562,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.2705479562282562,0.9431099891662598,0.28253424167633057,0.9506953358650208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2859589159488678,"y":0.9431099891662598},{"x":0.3219178020954132,"y":0.9431099891662598},{"x":0.3219178020954132,"y":0.9506953358650208},{"x":0.2859589159488678,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Patúrages","boundary":[0.2859589159488678,0.9431099891662598,0.3219178020954132,0.9506953358650208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08390410989522934,"y":0.9292035102844238},{"x":0.3219178020954132,"y":0.9279392957687378},{"x":0.3219178020954132,"y":0.9506953358650208},{"x":0.08390410989522934,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.07890410989522934,0.9222035102844238,0.3269178020954132,0.9576953358650208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15753424167633057,"y":0.9494311213493347},{"x":0.2054794579744339,"y":0.9494311213493347},{"x":0.2054794579744339,"y":0.9582806825637817},{"x":0.15753424167633057,"y":0.9570164084434509}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Departement","boundary":[0.15753424167633057,0.9494311213493347,0.2054794579744339,0.9582806825637817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20890410244464874,"y":0.9494311213493347},{"x":0.24828767776489258,"y":0.9506953358650208},{"x":0.24828767776489258,"y":0.9582806825637817},{"x":0.20890410244464874,"y":0.9582806825637817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Botanique","boundary":[0.20890410244464874,0.9494311213493347,0.24828767776489258,0.9582806825637817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1438356190919876,"y":0.9570164084434509},{"x":0.15068493783473969,"y":0.9570164084434509},{"x":0.15068493783473969,"y":0.9633375406265259},{"x":0.1438356190919876,"y":0.9633375406265259}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"B.","boundary":[0.1438356190919876,0.9570164084434509,0.15068493783473969,0.9633375406265259]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15410958230495453,"y":0.9570164084434509},{"x":0.15924657881259918,"y":0.9570164084434509},{"x":0.15924657881259918,"y":0.9633375406265259},{"x":0.15410958230495453,"y":0.9633375406265259}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"P.","boundary":[0.15410958230495453,0.9570164084434509,0.15924657881259918,0.9633375406265259]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16438356041908264,"y":0.9570164084434509},{"x":0.20376712083816528,"y":0.9570164084434509},{"x":0.20376712083816528,"y":0.9633375406265259},{"x":0.16438356041908264,"y":0.9633375406265259}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"13185-116","boundary":[0.16438356041908264,0.9570164084434509,0.20376712083816528,0.9633375406265259]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20719178020954132,"y":0.9570164084434509},{"x":0.23801369965076447,"y":0.9570164084434509},{"x":0.23801369965076447,"y":0.9633375406265259},{"x":0.20719178020954132,"y":0.9633375406265259}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"Taheran","boundary":[0.20719178020954132,0.9570164084434509,0.23801369965076447,0.9633375406265259]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2414383590221405,"y":0.9570164084434509},{"x":0.24315068125724792,"y":0.9570164084434509},{"x":0.24315068125724792,"y":0.9633375406265259},{"x":0.2414383590221405,"y":0.9633375406265259}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"-","boundary":[0.2414383590221405,0.9570164084434509,0.24315068125724792,0.9633375406265259]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.9570164084434509},{"x":0.2602739632129669,"y":0.9570164084434509},{"x":0.2602739632129669,"y":0.9633375406265259},{"x":0.24657534062862396,"y":0.9633375406265259}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Iren","boundary":[0.24657534062862396,0.9570164084434509,0.2602739632129669,0.9633375406265259]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.4399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1438356190919876,"y":0.9494311213493347},{"x":0.2602739632129669,"y":0.9494311213493347},{"x":0.2602739632129669,"y":0.9646017551422119},{"x":0.1438356190919876,"y":0.9633375406265259}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.1388356190919876,0.9424311213493347,0.2652739632129669,0.9716017551422119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.789383590221405,"y":0.9064475297927856},{"x":0.806506872177124,"y":0.9064475297927856},{"x":0.806506872177124,"y":0.9178255200386047},{"x":0.789383590221405,"y":0.9178255200386047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.789383590221405,0.9064475297927856,0.806506872177124,0.9178255200386047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7654109597206116,"y":0.9064475297927856},{"x":0.784246563911438,"y":0.9064475297927856},{"x":0.784246563911438,"y":0.9178255200386047},{"x":0.7654109597206116,"y":0.9178255200386047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.7654109597206116,0.9064475297927856,0.784246563911438,0.9178255200386047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380136847496033,"y":0.9064475297927856},{"x":0.7602739930152893,"y":0.9064475297927856},{"x":0.7602739930152893,"y":0.9178255200386047},{"x":0.7380136847496033,"y":0.9178255200386047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7380136847496033,0.9064475297927856,0.7602739930152893,0.9178255200386047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8869863152503967,"y":0.9254108667373657},{"x":0.9126712083816528,"y":0.9254108667373657},{"x":0.9126712083816528,"y":0.9393173456192017},{"x":0.8869863152503967,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.8869863152503967,0.9254108667373657,0.9126712083816528,0.9393173456192017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8784246444702148,"y":0.9254108667373657},{"x":0.8818492889404297,"y":0.9254108667373657},{"x":0.8818492889404297,"y":0.9393173456192017},{"x":0.8784246444702148,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8784246444702148,0.9254108667373657,0.8818492889404297,0.9393173456192017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476027250289917,"y":0.9254108667373657},{"x":0.8732876777648926,"y":0.9254108667373657},{"x":0.8732876777648926,"y":0.9393173456192017},{"x":0.8476027250289917,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.8476027250289917,0.9254108667373657,0.8732876777648926,0.9393173456192017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8424657583236694,"y":0.9254108667373657},{"x":0.8441780805587769,"y":0.9254108667373657},{"x":0.8441780805587769,"y":0.9393173456192017},{"x":0.8424657583236694,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8424657583236694,0.9254108667373657,0.8441780805587769,0.9393173456192017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8167808055877686,"y":0.9254108667373657},{"x":0.835616409778595,"y":0.9254108667373657},{"x":0.835616409778595,"y":0.9393173456192017},{"x":0.8167808055877686,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8167808055877686,0.9254108667373657,0.835616409778595,0.9393173456192017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7945205569267273,"y":0.9254108667373657},{"x":0.8133561611175537,"y":0.9254108667373657},{"x":0.8133561611175537,"y":0.9393173456192017},{"x":0.7945205569267273,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.7945205569267273,0.9254108667373657,0.8133561611175537,0.9393173456192017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585616707801819,"y":0.9254108667373657},{"x":0.7876712083816528,"y":0.9254108667373657},{"x":0.7876712083816528,"y":0.9393173456192017},{"x":0.7585616707801819,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.7585616707801819,0.9254108667373657,0.7876712083816528,0.9393173456192017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7465753555297852,"y":0.9254108667373657},{"x":0.7551369667053223,"y":0.9254108667373657},{"x":0.7551369667053223,"y":0.9393173456192017},{"x":0.7465753555297852,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7465753555297852,0.9254108667373657,0.7551369667053223,0.9393173456192017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089040875434875,"y":0.9254108667373657},{"x":0.7448630332946777,"y":0.9254108667373657},{"x":0.7448630332946777,"y":0.9393173456192017},{"x":0.7089040875434875,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7089040875434875,0.9254108667373657,0.7448630332946777,0.9393173456192017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6832191944122314,"y":0.9254108667373657},{"x":0.7037671208381653,"y":0.9254108667373657},{"x":0.7037671208381653,"y":0.9393173456192017},{"x":0.6832191944122314,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6832191944122314,0.9254108667373657,0.7037671208381653,0.9393173456192017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6472602486610413,"y":0.9254108667373657},{"x":0.6780821681022644,"y":0.9254108667373657},{"x":0.6780821681022644,"y":0.9393173456192017},{"x":0.6472602486610413,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6472602486610413,0.9254108667373657,0.6780821681022644,0.9393173456192017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164383292198181,"y":0.9254108667373657},{"x":0.642123281955719,"y":0.9254108667373657},{"x":0.642123281955719,"y":0.9393173456192017},{"x":0.6164383292198181,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6164383292198181,0.9254108667373657,0.642123281955719,0.9393173456192017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8989726305007935,"y":0.9393173456192017},{"x":0.9058219194412231,"y":0.9393173456192017},{"x":0.9058219194412231,"y":0.9506953358650208},{"x":0.8989726305007935,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8989726305007935,0.9393173456192017,0.9058219194412231,0.9506953358650208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8561643958091736,"y":0.9405815601348877},{"x":0.8938356041908264,"y":0.9405815601348877},{"x":0.8938356041908264,"y":0.9519595503807068},{"x":0.8561643958091736,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.8561643958091736,0.9405815601348877,0.8938356041908264,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8510273694992065,"y":0.9405815601348877},{"x":0.8510273694992065,"y":0.9405815601348877},{"x":0.8510273694992065,"y":0.9519595503807068},{"x":0.8510273694992065,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8510273694992065,0.9405815601348877,0.8510273694992065,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.818493127822876,"y":0.9405815601348877},{"x":0.8441780805587769,"y":0.9405815601348877},{"x":0.8441780805587769,"y":0.9519595503807068},{"x":0.818493127822876,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.818493127822876,0.9405815601348877,0.8441780805587769,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773972749710083,"y":0.9405815601348877},{"x":0.8150684833526611,"y":0.9405815601348877},{"x":0.8150684833526611,"y":0.9519595503807068},{"x":0.7773972749710083,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7773972749710083,0.9405815601348877,0.8150684833526611,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448630332946777,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7722602486610413,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7722602486610413,"y":0.9519595503807068},{"x":0.7448630332946777,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7448630332946777,0.9405815601348877,0.7722602486610413,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363013625144958,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7397260069847107,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7397260069847107,"y":0.9519595503807068},{"x":0.7363013625144958,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7363013625144958,0.9405815601348877,0.7397260069847107,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.710616409778595,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7311643958091736,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7311643958091736,"y":0.9519595503807068},{"x":0.710616409778595,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.710616409778595,0.9405815601348877,0.7311643958091736,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969178318977356,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7054794430732727,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7054794430732727,"y":0.9519595503807068},{"x":0.6969178318977356,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6969178318977356,0.9405815601348877,0.7054794430732727,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6729452013969421,"y":0.9405815601348877},{"x":0.6952054500579834,"y":0.9405815601348877},{"x":0.6952054500579834,"y":0.9519595503807068},{"x":0.6729452013969421,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6729452013969421,0.9405815601348877,0.6952054500579834,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6232876777648926,"y":0.9405815601348877},{"x":0.6695205569267273,"y":0.9405815601348877},{"x":0.6695205569267273,"y":0.9519595503807068},{"x":0.6232876777648926,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.6232876777648926,0.9405815601348877,0.6695205569267273,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8219178318977356,"y":0.9570164084434509},{"x":0.8476027250289917,"y":0.9570164084434509},{"x":0.8476027250289917,"y":0.965865969657898},{"x":0.8219178318977356,"y":0.965865969657898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.8219178318977356,0.9570164084434509,0.8476027250289917,0.965865969657898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.789383590221405,"y":0.9570164084434509},{"x":0.8133561611175537,"y":0.9570164084434509},{"x":0.8133561611175537,"y":0.965865969657898},{"x":0.789383590221405,"y":0.965865969657898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.789383590221405,0.9570164084434509,0.8133561611175537,0.965865969657898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.767123281955719,"y":0.9570164084434509},{"x":0.784246563911438,"y":0.9570164084434509},{"x":0.784246563911438,"y":0.965865969657898},{"x":0.767123281955719,"y":0.965865969657898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.767123281955719,0.9570164084434509,0.784246563911438,0.965865969657898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226027250289917,"y":0.9570164084434509},{"x":0.7602739930152893,"y":0.9570164084434509},{"x":0.7602739930152893,"y":0.965865969657898},{"x":0.7226027250289917,"y":0.965865969657898}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۱۶-","boundary":[0.7226027250289917,0.9570164084434509,0.7602739930152893,0.965865969657898]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164383292198181,"y":0.9064475297927856},{"x":0.9126712083816528,"y":0.9051833152770996},{"x":0.9126712083816528,"y":0.965865969657898},{"x":0.6164383292198181,"y":0.9671302437782288}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6114383292198181,0.8994475297927856,0.9176712083816528,0.972865969657898],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.693493127822876,"y":0.9570164084434509},{"x":0.7226027250289917,"y":0.9570164084434509},{"x":0.7226027250289917,"y":0.965865969657898},{"x":0.693493127822876,"y":0.965865969657898}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۸۵","boundary":[0.693493127822876,0.9570164084434509,0.7226027250289917,0.965865969657898]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.693493127822876,"y":0.9570164084434509},{"x":0.7226027250289917,"y":0.9570164084434509},{"x":0.7226027250289917,"y":0.965865969657898},{"x":0.693493127822876,"y":0.965865969657898}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.688493127822876,0.9500164084434509,0.7276027250289917,0.972865969657898],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/QNJtcPvMeKnRVUUe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/KIOOHDYsupGlntJR.jpg","blurred":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/PwXqNvUkevNkyRdI.jpg"},"info":{"width":584,"height":791,"margin":[0.00013804184859746122,0.0004066976741351912,0.9986221617746026,0.9987780721907972]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7705479264259338,"y":0.3286978602409363},{"x":0.7996575236320496,"y":0.32743361592292786},{"x":0.7996575236320496,"y":0.33501896262168884},{"x":0.7705479264259338,"y":0.3362831771373749}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"GHA","boundary":[0.7705479264259338,0.3286978602409363,0.7996575236320496,0.33501896262168884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7705479264259338,"y":0.3286978602409363},{"x":0.7996575236320496,"y":0.32743361592292786},{"x":0.7996575236320496,"y":0.33501896262168884},{"x":0.7705479264259338,"y":0.3362831771373749}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7655479264259338,0.3216978602409363,0.8046575236320496,0.34201896262168885],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18150684237480164,"y":0.49810367822647095},{"x":0.18150684237480164,"y":0.514538586139679},{"x":0.1695205420255661,"y":0.514538586139679},{"x":0.1695205420255661,"y":0.49810367822647095}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"9cm","boundary":[0.18150684237480164,0.49810367822647095,0.1695205420255661,0.514538586139679]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18150684237480164,"y":0.49810367822647095},{"x":0.18150684237480164,"y":0.514538586139679},{"x":0.1695205420255661,"y":0.514538586139679},{"x":0.1695205420255661,"y":0.49810367822647095}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.17650684237480163,0.49110367822647094,0.1745205420255661,0.521538586139679],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386986374855042,"y":0.5056890249252319},{"x":0.6386986374855042,"y":0.5195954442024231},{"x":0.6267123222351074,"y":0.5195954442024231},{"x":0.6267123222351074,"y":0.5056890249252319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"03","boundary":[0.6386986374855042,0.5056890249252319,0.6267123222351074,0.5195954442024231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386986374855042,"y":0.5221238732337952},{"x":0.6386986374855042,"y":0.5309734344482422},{"x":0.6267123222351074,"y":0.5309734344482422},{"x":0.6267123222351074,"y":0.5221238732337952}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"em","boundary":[0.6386986374855042,0.5221238732337952,0.6267123222351074,0.5309734344482422]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386986374855042,"y":0.5056890249252319},{"x":0.6386986374855042,"y":0.5309734344482422},{"x":0.6267123222351074,"y":0.5309734344482422},{"x":0.6267123222351074,"y":0.5056890249252319}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6336986374855041,0.4986890249252319,0.6317123222351074,0.5379734344482422],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08561643958091736,"y":0.9431099891662598},{"x":0.14041095972061157,"y":0.9431099891662598},{"x":0.14041095972061157,"y":0.9595448970794678},{"x":0.08561643958091736,"y":0.9595448970794678}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Agropyron","boundary":[0.08561643958091736,0.9431099891662598,0.14041095972061157,0.9595448970794678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15753424167633057,"y":0.9418457746505737},{"x":0.22431506216526031,"y":0.9418457746505737},{"x":0.22431506216526031,"y":0.9595448970794678},{"x":0.15753424167633057,"y":0.9595448970794678}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pectiniforme","boundary":[0.15753424167633057,0.9418457746505737,0.22431506216526031,0.9595448970794678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23630136251449585,"y":0.9418457746505737},{"x":0.26369863748550415,"y":0.9418457746505737},{"x":0.26369863748550415,"y":0.9595448970794678},{"x":0.23630136251449585,"y":0.9595448970794678}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Roem","boundary":[0.23630136251449585,0.9418457746505737,0.26369863748550415,0.9595448970794678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267123281955719,"y":0.9418457746505737},{"x":0.2688356041908264,"y":0.9418457746505737},{"x":0.2688356041908264,"y":0.9595448970794678},{"x":0.267123281955719,"y":0.9595448970794678}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.267123281955719,0.9418457746505737,0.2688356041908264,0.9595448970794678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2773972749710083,"y":0.9418457746505737},{"x":0.2859589159488678,"y":0.9418457746505737},{"x":0.2859589159488678,"y":0.9595448970794678},{"x":0.2773972749710083,"y":0.9595448970794678}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.2773972749710083,0.9418457746505737,0.2859589159488678,0.9595448970794678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29965752363204956,"y":0.9418457746505737},{"x":0.33390411734580994,"y":0.9418457746505737},{"x":0.33390411734580994,"y":0.9595448970794678},{"x":0.29965752363204956,"y":0.9595448970794678}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Schult","boundary":[0.29965752363204956,0.9418457746505737,0.33390411734580994,0.9595448970794678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3321917951107025,"y":0.9418457746505737},{"x":0.3373287618160248,"y":0.9418457746505737},{"x":0.3373287618160248,"y":0.9582806825637817},{"x":0.3321917951107025,"y":0.9582806825637817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3321917951107025,0.9418457746505737,0.3373287618160248,0.9582806825637817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08561643958091736,"y":0.9431099891662598},{"x":0.3373287618160248,"y":0.9418457746505737},{"x":0.3373287618160248,"y":0.9595448970794678},{"x":0.08561643958091736,"y":0.9595448970794678}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08061643958091735,0.9361099891662598,0.3423287618160248,0.9665448970794678],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/FymQepaiEhrcBQES-sec.webp","jpeg":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/zlZaiEEMzpsJjCMv.jpg","blurred":"/storage/books/03ed16835a5fe2b6/pages/NCmwpfQcIJutAVWm.jpg"},"info":{"width":573,"height":791,"margin":[0.00011614874395400441,0.00003270516564360762,0.9983770394741345,0.9987780721907972]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8813263773918152,"y":0.031605564057826996},{"x":0.9162303805351257,"y":0.031605564057826996},{"x":0.9162303805351257,"y":0.04804045334458351},{"x":0.8813263773918152,"y":0.04804045334458351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8813263773918152,0.031605564057826996,0.9162303805351257,0.04804045334458351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8342059254646301,"y":0.031605564057826996},{"x":0.8743455410003662,"y":0.031605564057826996},{"x":0.8743455410003662,"y":0.04804045334458351},{"x":0.8342059254646301,"y":0.04930467903614044}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8342059254646301,0.031605564057826996,0.8743455410003662,0.04804045334458351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254799246788025,"y":0.031605564057826996},{"x":0.830715537071228,"y":0.031605564057826996},{"x":0.830715537071228,"y":0.04930467903614044},{"x":0.8254799246788025,"y":0.04930467903614044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8254799246788025,0.031605564057826996,0.830715537071228,0.04930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853403091430664,"y":0.031605564057826996},{"x":0.8150086998939514,"y":0.031605564057826996},{"x":0.8150086998939514,"y":0.04930467903614044},{"x":0.7853403091430664,"y":0.04930467903614044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۵۳","boundary":[0.7853403091430664,0.031605564057826996,0.8150086998939514,0.04930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9022687673568726,"y":0.05436156690120697},{"x":0.9179755449295044,"y":0.05309734493494034},{"x":0.9179755449295044,"y":0.06953223794698715},{"x":0.9022687673568726,"y":0.06953223794698715}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.9022687673568726,0.05436156690120697,0.9179755449295044,0.06953223794698715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8917975425720215,"y":0.05436156690120697},{"x":0.8952879309654236,"y":0.05436156690120697},{"x":0.8952879309654236,"y":0.06953223794698715},{"x":0.8917975425720215,"y":0.06953223794698715}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8917975425720215,0.05436156690120697,0.8952879309654236,0.06953223794698715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713786959648132,"y":0.058154236525297165},{"x":0.8813263773918152,"y":0.05436156690120697},{"x":0.8830715417861938,"y":0.07206068187952042},{"x":0.7731239199638367,"y":0.07458912581205368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۵/۱۰۰/۰۱۵","boundary":[0.7713786959648132,0.058154236525297165,0.8830715417861938,0.07206068187952042]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713786959648132,"y":0.03286978602409363},{"x":0.9179755449295044,"y":0.030341340228915215},{"x":0.9179755449295044,"y":0.07206068187952042},{"x":0.7713786959648132,"y":0.07458912581205368}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7663786959648132,0.02586978602409363,0.9229755449295044,0.07906068187952042],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07678882777690887,"y":0.036662451922893524},{"x":0.09773124009370804,"y":0.036662451922893524},{"x":0.09773124009370804,"y":0.04677623137831688},{"x":0.07678882777690887,"y":0.04551200941205025}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.07678882777690887,0.036662451922893524,0.09773124009370804,0.04677623137831688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10296683758497238,"y":0.036662451922893524},{"x":0.12390924990177155,"y":0.036662451922893524},{"x":0.12390924990177155,"y":0.04677623137831688},{"x":0.10296683758497238,"y":0.04677623137831688}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":"13","boundary":[0.10296683758497238,0.036662451922893524,0.12390924990177155,0.04677623137831688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07678882777690887,"y":0.051833122968673706},{"x":0.10645724087953568,"y":0.051833122968673706},{"x":0.10645724087953568,"y":0.06447535008192062},{"x":0.07678882777690887,"y":0.06447535008192062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.07678882777690887,0.051833122968673706,0.10645724087953568,0.06447535008192062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11169284582138062,"y":0.051833122968673706},{"x":0.13438045978546143,"y":0.051833122968673706},{"x":0.13438045978546143,"y":0.06447535008192062},{"x":0.11169284582138062,"y":0.06447535008192062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"135","boundary":[0.11169284582138062,0.051833122968673706,0.13438045978546143,0.06447535008192062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13612565398216248,"y":0.051833122968673706},{"x":0.13787084817886353,"y":0.051833122968673706},{"x":0.13787084817886353,"y":0.06447535008192062},{"x":0.13612565398216248,"y":0.06447535008192062}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.13612565398216248,0.051833122968673706,0.13787084817886353,0.06447535008192062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14310646057128906,"y":0.051833122968673706},{"x":0.16404886543750763,"y":0.051833122968673706},{"x":0.16404886543750763,"y":0.06447535008192062},{"x":0.14310646057128906,"y":0.06447535008192062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"100","boundary":[0.14310646057128906,0.051833122968673706,0.16404886543750763,0.06447535008192062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16579405963420868,"y":0.051833122968673706},{"x":0.16928446292877197,"y":0.051833122968673706},{"x":0.16928446292877197,"y":0.06447535008192062},{"x":0.16579405963420868,"y":0.06447535008192062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.16579405963420868,0.051833122968673706,0.16928446292877197,0.06447535008192062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1745200753211975,"y":0.051833122968673706},{"x":0.19720767438411713,"y":0.051833122968673706},{"x":0.19720767438411713,"y":0.06447535008192062},{"x":0.1745200753211975,"y":0.06447535008192062}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"015","boundary":[0.1745200753211975,0.051833122968673706,0.19720767438411713,0.06447535008192062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07678882777690887,"y":0.036662451922893524},{"x":0.19720767438411713,"y":0.037926673889160156},{"x":0.19720767438411713,"y":0.06573957204818726},{"x":0.07678882777690887,"y":0.06447535008192062}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.07178882777690887,0.029662451922893525,0.20220767438411713,0.07273957204818726],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07678882777690887,"y":0.09355246275663376},{"x":0.15008726716041565,"y":0.09355246275663376},{"x":0.15008726716041565,"y":0.10619468986988068},{"x":0.07678882777690887,"y":0.10493046790361404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.07678882777690887,0.09355246275663376,0.15008726716041565,0.10619468986988068]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07678882777690887,"y":0.09355246275663376},{"x":0.15008726716041565,"y":0.09355246275663376},{"x":0.15008726716041565,"y":0.10619468986988068},{"x":0.07678882777690887,"y":0.10493046790361404}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07178882777690887,0.08655246275663375,0.15508726716041565,0.11319468986988068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18324607610702515,"y":0.09355246275663376},{"x":0.1849912703037262,"y":0.09355246275663376},{"x":0.1849912703037262,"y":0.10998735576868057},{"x":0.18324607610702515,"y":0.10998735576868057}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.18324607610702515,0.09355246275663376,0.1849912703037262,0.10998735576868057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20244328677654266,"y":0.09355246275663376},{"x":0.39790576696395874,"y":0.09355246275663376},{"x":0.39790576696395874,"y":0.10998735576868057},{"x":0.20244328677654266,"y":0.10998735576868057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"MONOCOTYLEDONES","boundary":[0.20244328677654266,0.09355246275663376,0.39790576696395874,0.10998735576868057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1815008670091629,"y":0.11630847305059433},{"x":0.1849912703037262,"y":0.11630847305059433},{"x":0.1849912703037262,"y":0.13021491467952728},{"x":0.1815008670091629,"y":0.13021491467952728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1815008670091629,0.11630847305059433,0.1849912703037262,0.13021491467952728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20069807767868042,"y":0.11630847305059433},{"x":0.3036649227142334,"y":0.11630847305059433},{"x":0.3036649227142334,"y":0.13021491467952728},{"x":0.20069807767868042,"y":0.13021491467952728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"GLUMALES","boundary":[0.20069807767868042,0.11630847305059433,0.3036649227142334,0.13021491467952728]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.6399999856948853},{"languageCode":"en","confidence":0.36000001430511475}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1815008670091629,"y":0.09355246275663376},{"x":0.39790576696395874,"y":0.09355246275663376},{"x":0.39790576696395874,"y":0.13021491467952728},{"x":0.1815008670091629,"y":0.13021491467952728}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1765008670091629,0.08655246275663375,0.40290576696395874,0.1372149146795273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07504363358020782,"y":0.11630847305059433},{"x":0.1291448473930359,"y":0.11630847305059433},{"x":0.1291448473930359,"y":0.12895070016384125},{"x":0.07504363358020782,"y":0.12895070016384125}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ORDO","boundary":[0.07504363358020782,0.11630847305059433,0.1291448473930359,0.12895070016384125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07504363358020782,"y":0.11630847305059433},{"x":0.1291448473930359,"y":0.11630847305059433},{"x":0.1291448473930359,"y":0.12895070016384125},{"x":0.07504363358020782,"y":0.12895070016384125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.07004363358020782,0.10930847305059432,0.1341448473930359,0.13595070016384125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1815008670091629,"y":0.1390644758939743},{"x":0.18324607610702515,"y":0.1390644758939743},{"x":0.18324607610702515,"y":0.15170669555664062},{"x":0.1815008670091629,"y":0.15170669555664062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1815008670091629,0.1390644758939743,0.18324607610702515,0.15170669555664062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20069807767868042,"y":0.1390644758939743},{"x":0.31588131189346313,"y":0.1390644758939743},{"x":0.31588131189346313,"y":0.15170669555664062},{"x":0.20069807767868042,"y":0.15297092497348785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"GRAMINEAE","boundary":[0.20069807767868042,0.1390644758939743,0.31588131189346313,0.15170669555664062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1815008670091629,"y":0.1390644758939743},{"x":0.31588131189346313,"y":0.1390644758939743},{"x":0.31588131189346313,"y":0.15170669555664062},{"x":0.1815008670091629,"y":0.15297092497348785}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1765008670091629,0.1320644758939743,0.32088131189346314,0.15870669555664063],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07678882777690887,"y":0.1390644758939743},{"x":0.15532286465168,"y":0.1390644758939743},{"x":0.15532286465168,"y":0.15297092497348785},{"x":0.07678882777690887,"y":0.15170669555664062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.07678882777690887,0.1390644758939743,0.15532286465168,0.15297092497348785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07678882777690887,"y":0.1390644758939743},{"x":0.15532286465168,"y":0.1390644758939743},{"x":0.15532286465168,"y":0.15297092497348785},{"x":0.07678882777690887,"y":0.15170669555664062}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07178882777690887,0.1320644758939743,0.16032286465168,0.15997092497348786],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1815008670091629,"y":0.16182048618793488},{"x":0.18324607610702515,"y":0.16182048618793488},{"x":0.18324607610702515,"y":0.17699114978313446},{"x":0.1815008670091629,"y":0.17699114978313446}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1815008670091629,0.16182048618793488,0.18324607610702515,0.17699114978313446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20069807767868042,"y":0.16182048618793488},{"x":0.3193717300891876,"y":0.16182048618793488},{"x":0.3193717300891876,"y":0.17699114978313446},{"x":0.20069807767868042,"y":0.17699114978313446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"AGROPYRON","boundary":[0.20069807767868042,0.16182048618793488,0.3193717300891876,0.17699114978313446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1815008670091629,"y":0.16182048618793488},{"x":0.3193717300891876,"y":0.16182048618793488},{"x":0.3193717300891876,"y":0.17699114978313446},{"x":0.1815008670091629,"y":0.17699114978313446}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1765008670091629,0.15482048618793487,0.3243717300891876,0.18399114978313447],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07504363358020782,"y":0.16182048618793488},{"x":0.13787084817886353,"y":0.16182048618793488},{"x":0.13787084817886353,"y":0.1744627058506012},{"x":0.07504363358020782,"y":0.1744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.07504363358020782,0.16182048618793488,0.13787084817886353,0.1744627058506012]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07504363358020782,"y":0.16182048618793488},{"x":0.13787084817886353,"y":0.16182048618793488},{"x":0.13787084817886353,"y":0.1744627058506012},{"x":0.07504363358020782,"y":0.1744627058506012}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07004363358020782,0.15482048618793487,0.14287084817886353,0.1814627058506012],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.897033154964447,"y":0.21238937973976135},{"x":0.9197207689285278,"y":0.21238937973976135},{"x":0.9197207689285278,"y":0.22376738488674164},{"x":0.897033154964447,"y":0.22376738488674164}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ساقه","boundary":[0.897033154964447,0.21238937973976135,0.9197207689285278,0.22376738488674164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.897033154964447,"y":0.21238937973976135},{"x":0.9197207689285278,"y":0.21238937973976135},{"x":0.9197207689285278,"y":0.22376738488674164},{"x":0.897033154964447,"y":0.22376738488674164}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.892033154964447,0.20538937973976135,0.9247207689285278,0.23076738488674164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8987783789634705,"y":0.23261694610118866},{"x":0.9197207689285278,"y":0.23261694610118866},{"x":0.9197207689285278,"y":0.2465233951807022},{"x":0.8987783789634705,"y":0.2465233951807022}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"برگ","boundary":[0.8987783789634705,0.23261694610118866,0.9197207689285278,0.2465233951807022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8987783789634705,"y":0.23261694610118866},{"x":0.9197207689285278,"y":0.23261694610118866},{"x":0.9197207689285278,"y":0.2465233951807022},{"x":0.8987783789634705,"y":0.2465233951807022}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.8937783789634705,0.22561694610118865,0.9247207689285278,0.2535233951807022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9109947681427002,"y":0.2730720639228821},{"x":0.9197207689285278,"y":0.2730720639228821},{"x":0.9197207689285278,"y":0.28445005416870117},{"x":0.9109947681427002,"y":0.28445005416870117}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"گل","boundary":[0.9109947681427002,0.2730720639228821,0.9197207689285278,0.28445005416870117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9109947681427002,"y":0.2730720639228821},{"x":0.9197207689285278,"y":0.2730720639228821},{"x":0.9197207689285278,"y":0.28445005416870117},{"x":0.9109947681427002,"y":0.28445005416870117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.9059947681427002,0.2660720639228821,0.9247207689285278,0.2914500541687012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39790576696395874,"y":0.27939316630363464},{"x":0.3996509611606598,"y":0.27939316630363464},{"x":0.3996509611606598,"y":0.2819216251373291},{"x":0.39790576696395874,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"6","boundary":[0.39790576696395874,0.27939316630363464,0.3996509611606598,0.2819216251373291]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39790576696395874,"y":0.27939316630363464},{"x":0.3996509611606598,"y":0.27939316630363464},{"x":0.3996509611606598,"y":0.2819216251373291},{"x":0.39790576696395874,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.39290576696395874,0.27239316630363464,0.4046509611606598,0.2889216251373291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7626526951789856,"y":0.18963336944580078},{"x":0.7748690843582153,"y":0.18963336944580078},{"x":0.7748690843582153,"y":0.2060682624578476},{"x":0.7626526951789856,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"A.","boundary":[0.7626526951789856,0.18963336944580078,0.7748690843582153,0.2060682624578476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7818499207496643,"y":0.18963336944580078},{"x":0.8638743162155151,"y":0.18963336944580078},{"x":0.8638743162155151,"y":0.20480404794216156},{"x":0.7818499207496643,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"pectiniforme","boundary":[0.7818499207496643,0.18963336944580078,0.8638743162155151,0.20480404794216156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504363059997559,"y":0.18963336944580078},{"x":0.7556719183921814,"y":0.18963336944580078},{"x":0.7556719183921814,"y":0.2060682624578476},{"x":0.7504363059997559,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7504363059997559,0.18963336944580078,0.7556719183921814,0.2060682624578476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7207679152488708,"y":0.18963336944580078},{"x":0.7434554696083069,"y":0.18963336944580078},{"x":0.7434554696083069,"y":0.2060682624578476},{"x":0.7207679152488708,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7207679152488708,0.18963336944580078,0.7434554696083069,0.2060682624578476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69808030128479,"y":0.190897598862648},{"x":0.7137870788574219,"y":0.190897598862648},{"x":0.7137870788574219,"y":0.2060682624578476},{"x":0.69808030128479,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.69808030128479,0.190897598862648,0.7137870788574219,0.2060682624578476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.687609076499939,"y":0.190897598862648},{"x":0.6928446888923645,"y":0.190897598862648},{"x":0.6928446888923645,"y":0.2060682624578476},{"x":0.687609076499939,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.687609076499939,0.190897598862648,0.6928446888923645,0.2060682624578476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492146849632263,"y":0.190897598862648},{"x":0.6788830757141113,"y":0.190897598862648},{"x":0.6788830757141113,"y":0.2060682624578476},{"x":0.6492146849632263,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6492146849632263,0.190897598862648,0.6788830757141113,0.2060682624578476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6125654578208923,"y":0.190897598862648},{"x":0.6404886841773987,"y":0.190897598862648},{"x":0.6404886841773987,"y":0.2060682624578476},{"x":0.6125654578208923,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریزم","boundary":[0.6125654578208923,0.190897598862648,0.6404886841773987,0.2060682624578476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5776614546775818,"y":0.190897598862648},{"x":0.6125654578208923,"y":0.190897598862648},{"x":0.6125654578208923,"y":0.2060682624578476},{"x":0.5776614546775818,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رونده","boundary":[0.5776614546775818,0.190897598862648,0.6125654578208923,0.2060682624578476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5671902298927307,"y":0.190897598862648},{"x":0.5724258422851562,"y":0.190897598862648},{"x":0.5724258422851562,"y":0.2060682624578476},{"x":0.5671902298927307,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5671902298927307,0.190897598862648,0.5724258422851562,0.2060682624578476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5340313911437988,"y":0.190897598862648},{"x":0.5636998414993286,"y":0.190897598862648},{"x":0.5636998414993286,"y":0.2060682624578476},{"x":0.5340313911437988,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.5340313911437988,0.190897598862648,0.5636998414993286,0.2060682624578476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130890011787415,"y":0.190897598862648},{"x":0.5322862267494202,"y":0.190897598862648},{"x":0.5322862267494202,"y":0.2060682624578476},{"x":0.5130890011787415,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5130890011787415,0.190897598862648,0.5322862267494202,0.2060682624578476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47294938564300537,"y":0.190897598862648},{"x":0.5026177763938904,"y":0.190897598862648},{"x":0.5026177763938904,"y":0.2060682624578476},{"x":0.47294938564300537,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیبری","boundary":[0.47294938564300537,0.190897598862648,0.5026177763938904,0.2060682624578476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4397905766963959,"y":0.190897598862648},{"x":0.46422338485717773,"y":0.190897598862648},{"x":0.46422338485717773,"y":0.2060682624578476},{"x":0.4397905766963959,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.4397905766963959,0.190897598862648,0.46422338485717773,0.2060682624578476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4397905766963959,"y":0.18963336944580078},{"x":0.8638743162155151,"y":0.18836915493011475},{"x":0.8638743162155151,"y":0.20480404794216156},{"x":0.4397905766963959,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43479057669639587,0.18263336944580078,0.8688743162155151,0.21180404794216157],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8027923107147217,"y":0.21112516522407532},{"x":0.8045375347137451,"y":0.21112516522407532},{"x":0.8045375347137451,"y":0.22756004333496094},{"x":0.8027923107147217,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8027923107147217,0.21112516522407532,0.8045375347137451,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609075307846069,"y":0.21112516522407532},{"x":0.794066309928894,"y":0.21112516522407532},{"x":0.794066309928894,"y":0.22756004333496094},{"x":0.7609075307846069,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.7609075307846069,0.21112516522407532,0.794066309928894,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504363059997559,"y":0.21112516522407532},{"x":0.753926694393158,"y":0.21112516522407532},{"x":0.753926694393158,"y":0.22756004333496094},{"x":0.7504363059997559,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7504363059997559,0.21112516522407532,0.753926694393158,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69808030128479,"y":0.21112516522407532},{"x":0.7434554696083069,"y":0.21112516522407532},{"x":0.7434554696083069,"y":0.22756004333496094},{"x":0.69808030128479,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.69808030128479,0.21112516522407532,0.7434554696083069,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6910994648933411,"y":0.21112516522407532},{"x":0.6928446888923645,"y":0.21112516522407532},{"x":0.6928446888923645,"y":0.22756004333496094},{"x":0.6910994648933411,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6910994648933411,0.21112516522407532,0.6928446888923645,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6544502377510071,"y":0.21112516522407532},{"x":0.6823734641075134,"y":0.21112516522407532},{"x":0.6823734641075134,"y":0.22756004333496094},{"x":0.6544502377510071,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نازک","boundary":[0.6544502377510071,0.21112516522407532,0.6823734641075134,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6439790725708008,"y":0.21112516522407532},{"x":0.6492146849632263,"y":0.21112516522407532},{"x":0.6492146849632263,"y":0.22756004333496094},{"x":0.6439790725708008,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6439790725708008,0.21112516522407532,0.6492146849632263,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6125654578208923,"y":0.21112516522407532},{"x":0.6369982361793518,"y":0.21112516522407532},{"x":0.6369982361793518,"y":0.22756004333496094},{"x":0.6125654578208923,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.6125654578208923,0.21112516522407532,0.6369982361793518,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038394570350647,"y":0.21112516522407532},{"x":0.6055846214294434,"y":0.21112516522407532},{"x":0.6055846214294434,"y":0.22756004333496094},{"x":0.6038394570350647,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6038394570350647,0.21112516522407532,0.6055846214294434,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5828970074653625,"y":0.21112516522407532},{"x":0.5968586206436157,"y":0.21112516522407532},{"x":0.5968586206436157,"y":0.22756004333496094},{"x":0.5828970074653625,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5828970074653625,0.21112516522407532,0.5968586206436157,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5514833927154541,"y":0.21112516522407532},{"x":0.5828970074653625,"y":0.21112516522407532},{"x":0.5828970074653625,"y":0.22756004333496094},{"x":0.5514833927154541,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.5514833927154541,0.21112516522407532,0.5828970074653625,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218150019645691,"y":0.21112516522407532},{"x":0.5392670035362244,"y":0.21112516522407532},{"x":0.5392670035362244,"y":0.22756004333496094},{"x":0.5218150019645691,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷۵","boundary":[0.5218150019645691,0.21112516522407532,0.5392670035362244,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078533887863159,"y":0.21112516522407532},{"x":0.5148342251777649,"y":0.21112516522407532},{"x":0.5148342251777649,"y":0.22756004333496094},{"x":0.5078533887863159,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.5078533887863159,0.21112516522407532,0.5148342251777649,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4851658046245575,"y":0.21112516522407532},{"x":0.5008726119995117,"y":0.21112516522407532},{"x":0.5008726119995117,"y":0.22756004333496094},{"x":0.4851658046245575,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۰","boundary":[0.4851658046245575,0.21112516522407532,0.5008726119995117,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4293193817138672,"y":0.21112516522407532},{"x":0.4781849980354309,"y":0.21112516522407532},{"x":0.4781849980354309,"y":0.22756004333496094},{"x":0.4293193817138672,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.4293193817138672,0.21112516522407532,0.4781849980354309,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4223385751247406,"y":0.21112516522407532},{"x":0.42408376932144165,"y":0.21112516522407532},{"x":0.42408376932144165,"y":0.22756004333496094},{"x":0.4223385751247406,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4223385751247406,0.21112516522407532,0.42408376932144165,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3856893479824066,"y":0.21112516522407532},{"x":0.41361257433891296,"y":0.21112516522407532},{"x":0.41361257433891296,"y":0.22756004333496094},{"x":0.3856893479824066,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.3856893479824066,0.21112516522407532,0.41361257433891296,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37870854139328003,"y":0.21112516522407532},{"x":0.3821989595890045,"y":0.21112516522407532},{"x":0.3821989595890045,"y":0.22756004333496094},{"x":0.37870854139328003,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37870854139328003,0.21112516522407532,0.3821989595890045,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3403141498565674,"y":0.21112516522407532},{"x":0.3699825406074524,"y":0.21112516522407532},{"x":0.3699825406074524,"y":0.22756004333496094},{"x":0.3403141498565674,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.3403141498565674,0.21112516522407532,0.3699825406074524,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31064572930336,"y":0.21112516522407532},{"x":0.3333333432674408,"y":0.21112516522407532},{"x":0.3333333432674408,"y":0.22756004333496094},{"x":0.31064572930336,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.31064572930336,0.21112516522407532,0.3333333432674408,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3036649227142334,"y":0.21112516522407532},{"x":0.3036649227142334,"y":0.21112516522407532},{"x":0.3036649227142334,"y":0.22756004333496094},{"x":0.3036649227142334,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3036649227142334,0.21112516522407532,0.3036649227142334,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26178011298179626,"y":0.21112516522407532},{"x":0.2931937277317047,"y":0.21112516522407532},{"x":0.2931937277317047,"y":0.22756004333496094},{"x":0.26178011298179626,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.26178011298179626,0.21112516522407532,0.2931937277317047,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2513088881969452,"y":0.21112516522407532},{"x":0.2565445005893707,"y":0.21112516522407532},{"x":0.2565445005893707,"y":0.22756004333496094},{"x":0.2513088881969452,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.2513088881969452,0.21112516522407532,0.2565445005893707,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22687609493732452,"y":0.21112516522407532},{"x":0.2443280965089798,"y":0.21112516522407532},{"x":0.2443280965089798,"y":0.22756004333496094},{"x":0.22687609493732452,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.22687609493732452,0.21112516522407532,0.2443280965089798,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21989528834819794,"y":0.21112516522407532},{"x":0.221640482544899,"y":0.21112516522407532},{"x":0.221640482544899,"y":0.22756004333496094},{"x":0.21989528834819794,"y":0.22756004333496094}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21989528834819794,0.21112516522407532,0.221640482544899,0.22756004333496094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8027923107147217,"y":0.2300885021686554},{"x":0.8045375347137451,"y":0.2300885021686554},{"x":0.8045375347137451,"y":0.24778760969638824},{"x":0.8027923107147217,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8027923107147217,0.2300885021686554,0.8045375347137451,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7556719183921814,"y":0.2300885021686554},{"x":0.794066309928894,"y":0.2300885021686554},{"x":0.794066309928894,"y":0.24778760969638824},{"x":0.7556719183921814,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.7556719183921814,0.2300885021686554,0.794066309928894,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399650812149048,"y":0.2300885021686554},{"x":0.7486910820007324,"y":0.2300885021686554},{"x":0.7486910820007324,"y":0.24778760969638824},{"x":0.7399650812149048,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7399650812149048,0.2300885021686554,0.7486910820007324,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7120419144630432,"y":0.2300885021686554},{"x":0.7312390804290771,"y":0.2300885021686554},{"x":0.7312390804290771,"y":0.24778760969638824},{"x":0.7120419144630432,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.7120419144630432,0.2300885021686554,0.7312390804290771,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6841186881065369,"y":0.2300885021686554},{"x":0.7050610780715942,"y":0.2300885021686554},{"x":0.7050610780715942,"y":0.24778760969638824},{"x":0.6841186881065369,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مات","boundary":[0.6841186881065369,0.2300885021686554,0.7050610780715942,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753926873207092,"y":0.2300885021686554},{"x":0.6771378517150879,"y":0.2300885021686554},{"x":0.6771378517150879,"y":0.24778760969638824},{"x":0.6753926873207092,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6753926873207092,0.2300885021686554,0.6771378517150879,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6335078477859497,"y":0.2300885021686554},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2300885021686554},{"x":0.6666666865348816,"y":0.24778760969638824},{"x":0.6335078477859497,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.6335078477859497,0.2300885021686554,0.6666666865348816,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6247818470001221,"y":0.2300885021686554},{"x":0.6282722353935242,"y":0.2300885021686554},{"x":0.6282722353935242,"y":0.24778760969638824},{"x":0.6247818470001221,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6247818470001221,0.2300885021686554,0.6282722353935242,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5881326198577881,"y":0.2300885021686554},{"x":0.6160558462142944,"y":0.2300885021686554},{"x":0.6160558462142944,"y":0.24778760969638824},{"x":0.5881326198577881,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محكم","boundary":[0.5881326198577881,0.2300885021686554,0.6160558462142944,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5776614546775818,"y":0.2300885021686554},{"x":0.5794066190719604,"y":0.2300885021686554},{"x":0.5794066190719604,"y":0.24778760969638824},{"x":0.5776614546775818,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5776614546775818,0.2300885021686554,0.5794066190719604,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5619546175003052,"y":0.2300885021686554},{"x":0.5689354538917542,"y":0.2300885021686554},{"x":0.5689354538917542,"y":0.24778760969638824},{"x":0.5619546175003052,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5619546175003052,0.2300885021686554,0.5689354538917542,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218150019645691,"y":0.2300885021686554},{"x":0.554973840713501,"y":0.2300885021686554},{"x":0.554973840713501,"y":0.24778760969638824},{"x":0.5218150019645691,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.5218150019645691,0.2300885021686554,0.554973840713501,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48691099882125854,"y":0.2300885021686554},{"x":0.5148342251777649,"y":0.2300885021686554},{"x":0.5148342251777649,"y":0.24778760969638824},{"x":0.48691099882125854,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.48691099882125854,0.2300885021686554,0.5148342251777649,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4450261890888214,"y":0.2300885021686554},{"x":0.47993019223213196,"y":0.2300885021686554},{"x":0.47993019223213196,"y":0.24778760969638824},{"x":0.4450261890888214,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.4450261890888214,0.2300885021686554,0.47993019223213196,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4328097701072693,"y":0.2300885021686554},{"x":0.4397905766963959,"y":0.2300885021686554},{"x":0.4397905766963959,"y":0.24778760969638824},{"x":0.4328097701072693,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4328097701072693,0.2300885021686554,0.4397905766963959,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891797661781311,"y":0.2300885021686554},{"x":0.4258289635181427,"y":0.2300885021686554},{"x":0.4258289635181427,"y":0.24778760969638824},{"x":0.3891797661781311,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوکدار","boundary":[0.3891797661781311,0.2300885021686554,0.4258289635181427,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37870854139328003,"y":0.2300885021686554},{"x":0.3856893479824066,"y":0.2300885021686554},{"x":0.3856893479824066,"y":0.24778760969638824},{"x":0.37870854139328003,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37870854139328003,0.2300885021686554,0.3856893479824066,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33856892585754395,"y":0.2300885021686554},{"x":0.37172773480415344,"y":0.2300885021686554},{"x":0.37172773480415344,"y":0.24778760969638824},{"x":0.33856892585754395,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.33856892585754395,0.2300885021686554,0.37172773480415344,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3263525366783142,"y":0.2300885021686554},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2300885021686554},{"x":0.3333333432674408,"y":0.24778760969638824},{"x":0.3263525366783142,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.3263525366783142,0.2300885021686554,0.3333333432674408,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29493892192840576,"y":0.2300885021686554},{"x":0.3228621184825897,"y":0.2300885021686554},{"x":0.3228621184825897,"y":0.24778760969638824},{"x":0.29493892192840576,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.29493892192840576,0.2300885021686554,0.3228621184825897,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27923211455345154,"y":0.2300885021686554},{"x":0.2862129211425781,"y":0.2300885021686554},{"x":0.2862129211425781,"y":0.24778760969638824},{"x":0.27923211455345154,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.27923211455345154,0.2300885021686554,0.2862129211425781,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2478184998035431,"y":0.2300885021686554},{"x":0.27225130796432495,"y":0.2300885021686554},{"x":0.27225130796432495,"y":0.24778760969638824},{"x":0.2478184998035431,"y":0.24778760969638824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.2478184998035431,0.2300885021686554,0.27225130796432495,0.2477876096963