دانلود کتاب های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع دانلود کتاب های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA بازگشت

یونجه‌های یکساله (کلیات)

حسین حیدری شریف‌آباد , احمد ترک‌نژاد ,
{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","manager":"عادل جلیلی","shaba":"330100004001038703014341 IR","bank_name":"بانک مرکزی","description":null,"ebook_profit":80,"rent_3_profit":80,"rent_6_profit":80,"rent_12_profit":80,"print_profit":80,"logo":"icons/rifr","token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr","rent_1_week_profit":80,"account":{"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","email":"Publication@rifr-ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":"","token":"fd79aadb682455e6","oauth_provider":null,"address":"","postal_code":"","invite_code":"hl06nx","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2020-01-24 14:48:34","updated_at":"2020-07-20 08:14:44","bazaar_credit":0,"description":"Publication@rifr-ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19