طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور-تیپ های گیاهی استان یزد طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور-تیپ های گیاهی استان یزد

توضیحات

منطقه موردمطالعه محدوده سیاسی استان یزد شامل هفده برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:250000 معروف به نقشه¬های چهارگوش ایرانی به¬نام¬های کاشمر (NI 40-3)، فردوس (NI 40 -8)، معدن چاه سرخ یا دستگردان طبس (NI 40 -6)، بشروییه (NI 40 -11)، طبس (NI 40 -10)، فرخی یا خور و بیابانک (NI 40 -9)، خورونایبند (NI 40 -15)،آبدوغی (NI 40 -14)، کویر در انجیر یا اردکان میبد (NI 40 -13)، نایین (NI 39 -16)، لکرکوه (NH 40 -3)، راور بهاباد (NH 40 -2)، یزد (NH 40 -01)، آباده(NH 39 -04)، انار یا شهربابک هرات (NH 40-05)، اقلید (NH 39 -8) و نیریز(NH 40 -9) از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح می باشد,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796149","title":"طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور-تیپ های گیاهی استان یزد","price":"۲۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/04a6f88b3b3f3581/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/04a6f88b3b3f3581/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/04a6f88b3b3f3581/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/04a6f88b3b3f3581/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/04a6f88b3b3f3581/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/04a6f88b3b3f3581/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/04a6f88b3b3f3581/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/04a6f88b3b3f3581/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/04a6f88b3b3f3581/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/04a6f88b3b3f3581/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-370-3","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["منطقه موردمطالعه محدوده سیاسی استان یزد شامل هفده برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:250000 معروف به نقشه¬های چهارگوش ایرانی به¬نام¬های کاشمر (NI 40-3)، فردوس (NI 40 -8)، معدن چاه سرخ یا دستگردان طبس (NI 40 -6)، بشروییه (NI 40 -11)، طبس (NI 40 -10)، فرخی یا خور و بیابانک (NI 40 -9)، خورونایبند (NI 40 -15)،آبدوغی (NI 40 -14)، کویر در انجیر یا اردکان میبد (NI 40 -13)، نایین (NI 39 -16)، لکرکوه (NH 40 -3)، راور بهاباد (NH 40 -2)، یزد (NH 40 -01)، آباده(NH 39 -04)، انار یا شهربابک هرات (NH 40-05)، اقلید (NH 39 -8) و نیریز(NH 40 -9) از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح می باشد",""],"pages_count":"267","keywords":"null","token":"04a6f88b3b3f3581","created_at":"2020-08-11 11:16:19","updated_at":"2022-08-14 11:05:44","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-11 12:51:54","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918320","title":"ناصر باغستانی میبدی","firstname":"ناصر","lastname":"باغستانی میبدی","token":"a6721bfd14cb54f6","created_at":"2020-08-11 12:50:28","updated_at":"2020-08-11 12:50:28","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918320","title":"ناصر باغستانی میبدی","firstname":"ناصر","lastname":"باغستانی میبدی","token":"a6721bfd14cb54f6","created_at":"2020-08-11 12:50:28","updated_at":"2020-08-11 12:50:28","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784829","file":"5f323ebbaa4510.34358008.pdf","book_id":"3796149","toc":null,"created_at":"2020-08-11 11:16:19","updated_at":"2022-08-14 11:05:44","process_started_at":"2020-08-11 11:16:20","process_done_at":"2020-08-11 11:16:22","process_failed_at":null,"pages_count":"253","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e2420032c869ffb497299e9c4f6da69ac115396fb6bf05bdc2ba6e61080ec11b73244cd6e684a4d823eb4ed3e533a10f664eed6f0bb48a454769d686e6abeb33","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۳"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF","ebook_price_en":"45500","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF","pages_count_fa":"۲۶۷","authorTitle":"ناصر باغستانی میبدی","tocStr":"","url":"/preview/04a6f88b3b3f3581/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF"}
{"toc":null,"pages_count":253,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"04a6f88b3b3f3581","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/ccsQxGLQBFyNVvmy.jpg","blurred":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/xOBiudGLVaughsAN.jpg","webpSec":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/IvjbeLAUlYZqQnYn-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00020909541494706097,0.00010593768097725729,0.998590565621352,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.09619952738285065},{"x":0.4773109257221222,"y":0.09619952738285065},{"x":0.4773109257221222,"y":0.13657957315444946},{"x":0.462184876203537,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"(","boundary":[0.462184876203537,0.09619952738285065,0.4773109257221222,0.13657957315444946]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.09619952738285065},{"x":0.5008403658866882,"y":0.09619952738285065},{"x":0.5008403658866882,"y":0.13657957315444946},{"x":0.48571428656578064,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.27000001072883606,"str":"0","boundary":[0.48571428656578064,0.09619952738285065,0.5008403658866882,0.13657957315444946]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.09619952738285065},{"x":0.5176470875740051,"y":0.09619952738285065},{"x":0.5176470875740051,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5025210380554199,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":")","boundary":[0.5025210380554199,0.09619952738285065,0.5176470875740051,0.13657957315444946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.09619952738285065},{"x":0.5176470875740051,"y":0.09619952738285065},{"x":0.5176470875740051,"y":0.13657957315444946},{"x":0.462184876203537,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.457184876203537,0.08919952738285064,0.5226470875740051,0.14357957315444947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8336134552955627,"y":0.12351544201374054},{"x":0.8336134552955627,"y":0.13895486295223236},{"x":0.7915966510772705,"y":0.1377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7915966510772705,0.1223277896642685,0.8336134552955627,0.13895486295223236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7848739624023438,"y":0.12351544201374054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1377672255039215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7478991746902466,0.1223277896642685,0.7848739624023438,0.1377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1377672255039215}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.1223277896642685,0.7445378303527832,0.1377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1377672255039215},{"x":0.702521026134491,"y":0.1377672255039215}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"255","boundary":[0.702521026134491,0.1223277896642685,0.7327731251716614,0.1377672255039215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8336134552955627,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8336134552955627,"y":0.1377672255039215},{"x":0.702521026134491,"y":0.1377672255039215}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.697521026134491,0.11532778966426849,0.8386134552955627,0.14476722550392152],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.15676960349082947},{"x":0.18487395346164703,"y":0.15676960349082947},{"x":0.18487395346164703,"y":0.16389548778533936},{"x":0.15462185442447662,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"R.I.F.R","boundary":[0.15462185442447662,0.15676960349082947,0.18487395346164703,0.16389548778533936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.15676960349082947},{"x":0.18487395346164703,"y":0.15676960349082947},{"x":0.18487395346164703,"y":0.16389548778533936},{"x":0.15462185442447662,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14962185442447662,0.14976960349082946,0.18987395346164704,0.17089548778533936],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.1448931097984314},{"x":0.561344563961029,"y":0.14608076214790344},{"x":0.561344563961029,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5159664154052734,"y":0.15914489328861237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5176470875740051,0.1448931097984314,0.561344563961029,0.1603325456380844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5092437267303467,"y":0.15795724093914032},{"x":0.4722689092159271,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4739495813846588,0.1448931097984314,0.5092437267303467,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.14370545744895935},{"x":0.4638655483722687,"y":0.14370545744895935},{"x":0.4638655483722687,"y":0.15795724093914032},{"x":0.43865546584129333,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.440336138010025,0.14370545744895935,0.4638655483722687,0.15795724093914032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.14370545744895935},{"x":0.561344563961029,"y":0.14608076214790344},{"x":0.561344563961029,"y":0.1603325456380844},{"x":0.43865546584129333,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.435336138010025,0.13670545744895934,0.5663445639610291,0.16733254563808442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5647059082984924,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5647059082984924,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5310924649238586,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5310924649238586,0.16627077758312225,0.5647059082984924,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5210084319114685,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5210084319114685,"y":0.17933492362499237},{"x":0.4941176474094391,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4941176474094391,0.16627077758312225,0.5210084319114685,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.16627077758312225},{"x":0.48739495873451233,"y":0.16627077758312225},{"x":0.48739495873451233,"y":0.17933492362499237},{"x":0.440336138010025,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.440336138010025,0.16627077758312225,0.48739495873451233,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6117647290229797,0.18646080791950226,0.6571428775787354,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.605042040348053,"y":0.18646080791950226},{"x":0.605042040348053,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5462185144424438,0.18646080791950226,0.605042040348053,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5445378422737122,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.18646080791950226,0.5445378422737122,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4907563030719757,0.18646080791950226,0.5310924649238586,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20665083825588226},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46722689270973206,0.18646080791950226,0.4756302535533905,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4588235318660736,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20665083825588226},{"x":0.42352941632270813,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.42352941632270813,0.18646080791950226,0.4588235318660736,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4084033668041229,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4084033668041229,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3512605130672455,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3512605130672455,0.1876484602689743,0.4084033668041229,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6672269105911255,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6084033846855164,0.2149643748998642,0.6672269105911255,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5327731370925903,0.21615201234817505,0.6016806960105896,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5142857432365417,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5142857432365417,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4588235318660736,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4588235318660736,0.21615201234817505,0.5142857432365417,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.21615201234817505},{"x":0.45378151535987854,"y":0.21615201234817505},{"x":0.45378151535987854,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4453781545162201,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.21615201234817505,0.45378151535987854,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4319327771663666,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4319327771663666,"y":0.23871733248233795},{"x":0.3932773172855377,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3932773172855377,0.21615201234817505,0.4319327771663666,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3831932842731476,"y":0.23871733248233795},{"x":0.3344537913799286,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3344537913799286,0.2173396646976471,0.3831932842731476,0.23871733248233795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6672269105911255,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6672269105911255,"y":0.23871733248233795},{"x":0.3344537913799286,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3294537913799286,0.15927077758312225,0.6722269105911255,0.24571733248233796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.21512605249881744,0.24584323167800903,0.23193277418613434,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21176470816135406,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21176470816135406,"y":0.25415676832199097},{"x":0.19327731430530548,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.19327731430530548,0.24584323167800903,0.21176470816135406,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.24703088402748108},{"x":0.1882352977991104,"y":0.24703088402748108},{"x":0.1882352977991104,"y":0.25415676832199097},{"x":0.16806723177433014,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.16806723177433014,0.24703088402748108,0.1882352977991104,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16302521526813507,"y":0.24703088402748108},{"x":0.16470588743686676,"y":0.24703088402748108},{"x":0.16470588743686676,"y":0.25415676832199097},{"x":0.16302521526813507,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16302521526813507,0.24703088402748108,0.16470588743686676,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14621849358081818,"y":0.24703088402748108},{"x":0.1596638709306717,"y":0.24703088402748108},{"x":0.1596638709306717,"y":0.25415676832199097},{"x":0.14621849358081818,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.14621849358081818,0.24703088402748108,0.1596638709306717,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.24703088402748108},{"x":0.1445378214120865,"y":0.24703088402748108},{"x":0.1445378214120865,"y":0.25415676832199097},{"x":0.12941177189350128,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.12941177189350128,0.24703088402748108,0.1445378214120865,0.25415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25415676832199097},{"x":0.12941177189350128,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.12441177189350128,0.24003088402748107,0.23693277418613434,0.261156768321991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6722689270973206,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6352941393852234,0.31116390228271484,0.6722689270973206,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3372921645641327},{"x":0.561344563961029,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.561344563961029,0.31116390228271484,0.6268907785415649,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5462185144424438,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4957983195781708,0.3123515546321869,0.5462185144424438,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3123515546321869},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3123515546321869},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.3983193337917328,0.3123515546321869,0.48235294222831726,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3764705955982208,"y":0.33847981691360474},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.32436975836753845,0.3123515546321869,0.3764705955982208,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.6336134672164917,0.35391923785209656,0.6739495992660522,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6184874176979065,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3871733844280243},{"x":0.578151285648346,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.578151285648346,0.35391923785209656,0.6184874176979065,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3871733844280243},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.48403361439704895,0.3527315855026245,0.5462185144424438,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3527315855026245},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3527315855026245},{"x":0.45378151535987854,"y":0.38598576188087463},{"x":0.38823530077934265,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.38823530077934265,0.3527315855026245,0.45378151535987854,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.35154393315315247},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3527315855026245},{"x":0.37142857909202576,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3310924470424652,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یزد","boundary":[0.3310924470424652,0.35154393315315247,0.37142857909202576,0.38598576188087463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3871733844280243},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31936975836753845,0.30416390228271484,0.6789495992660523,0.3941733844280243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6377671957015991},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"از","boundary":[0.49915966391563416,0.6247031092643738,0.5092437267303467,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.6247031092643738,0.4957983195781708,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.6177031092643738,0.5142437267303467,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.5495798587799072,0.6532066464424133,0.5915966629981995,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باغستانی","boundary":[0.4773109257221222,0.6543943285942078,0.5411764979362488,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6722090244293213},{"x":0.42016807198524475,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میبدی","boundary":[0.41848739981651306,0.6555819511413574,0.4588235318660736,0.6722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6710214018821716},{"x":0.42016807198524475,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41348739981651306,0.6485819511413574,0.5965966629981995,0.6780214018821716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5310924649238586,0.6923990249633789,0.5394958257675171,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7078384757041931},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.46722689270973206,0.6923990249633789,0.5243697762489319,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6923990249633789},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6923990249633789},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4588235318660736,0.6923990249633789,0.46554622054100037,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5495798587799072,"y":0.716152012348175},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاظم","boundary":[0.5159664154052734,0.7149643898010254,0.5495798587799072,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.713776707649231},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دشتکیان","boundary":[0.44873949885368347,0.713776707649231,0.5092437267303467,0.7327790856361389]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44373949885368347,0.6842114024162292,0.5545798587799072,0.7409667677879334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5697479248046875,"y":0.764845609664917},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5176470875740051,0.7482185363769531,0.5697479248046875,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7660332322120667},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.46890756487846375,0.7505938410758972,0.5058823823928833,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7517814636230469},{"x":0.462184876203537,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4420168101787567,0.7517814636230469,0.4638655483722687,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7517814636230469},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7517814636230469},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4302521049976349,0.7517814636230469,0.43697479367256165,0.7672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5697479248046875,"y":0.764845609664917},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4252521049976349,0.7447814636230469,0.5747479248046875,0.771845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5058823823928833,0.7743467688560486,0.5478991866111755,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.775534451007843},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7743467688560486},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7909738421440125},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.46890756487846375,0.775534451007843,0.4957983195781708,0.7909738421440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.775534451007843},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7897862195968628},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.46390756487846374,0.768534451007843,0.5528991866111755,0.7967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.4773109257221222,0.8384798169136047,0.5226891040802002,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8314798169136047,0.5276891040802002,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/SKEoSPlmEEotkKPf.jpg","blurred":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/zmsIoHWxZoAaRqqe.jpg","webpSec":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/AAqnFXbkiKHXEsqV-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":679,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/neiqamfwvQOGveYK.jpg","blurred":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/ZyAvCJOQjiCqqXUf.jpg","webpSec":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/ubmUdSnAsdcUQzWf-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000536755896416031,0.0001256847988964543,0.9988504342592063,0.9990678031404908]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.11638955026865005},{"x":0.5327731370925903,"y":0.11638955026865005},{"x":0.5310924649238586,"y":0.12945368885993958},{"x":0.5210084319114685,"y":0.12945368885993958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5226891040802002,0.11638955026865005,0.5310924649238586,0.12945368885993958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.11520189791917801},{"x":0.5159664154052734,"y":0.11638955026865005},{"x":0.5159664154052734,"y":0.12945368885993958},{"x":0.49915966391563416,"y":0.12826603651046753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5008403658866882,0.11520189791917801,0.5159664154052734,0.12945368885993958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.11282660067081451},{"x":0.4924369752407074,"y":0.11520189791917801},{"x":0.4907563030719757,"y":0.12826603651046753},{"x":0.46554622054100037,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.46554622054100037,0.11282660067081451,0.4907563030719757,0.12826603651046753]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.11282660067081451},{"x":0.5327731370925903,"y":0.11638955026865005},{"x":0.5310924649238586,"y":0.12945368885993958},{"x":0.46554622054100037,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46054622054100036,0.10582660067081451,0.5360924649238586,0.13645368885993958],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.13539192080497742},{"x":0.5647059082984924,"y":0.13539192080497742},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1472684144973755},{"x":0.529411792755127,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.529411792755127,0.13539192080497742,0.5647059082984924,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.13539192080497742},{"x":0.5176470875740051,"y":0.13539192080497742},{"x":0.5176470875740051,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4957983195781708,0.13539192080497742,0.5176470875740051,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.13539192080497742},{"x":0.48739495873451233,"y":0.13539192080497742},{"x":0.48739495873451233,"y":0.1472684144973755},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.43865546584129333,0.13539192080497742,0.48739495873451233,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6689075827598572,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6689075827598572,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6184874176979065,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6184874176979065,0.15676960349082947,0.6689075827598572,0.17695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6117647290229797,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6117647290229797,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5495798587799072,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5495798587799072,0.15676960349082947,0.6117647290229797,0.17695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5462185144424438,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5462185144424438,"y":0.17814727127552032},{"x":0.5394958257675171,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.15795724093914032,0.5462185144424438,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.15795724093914032},{"x":0.534453809261322,"y":0.15795724093914032},{"x":0.534453809261322,"y":0.17814727127552032},{"x":0.489075630903244,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.489075630903244,0.15795724093914032,0.534453809261322,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.15795724093914032},{"x":0.4722689092159271,"y":0.15795724093914032},{"x":0.4722689092159271,"y":0.17814727127552032},{"x":0.4638655483722687,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.15795724093914032,0.4722689092159271,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.15795724093914032},{"x":0.45546218752861023,"y":0.15795724093914032},{"x":0.45546218752861023,"y":0.17814727127552032},{"x":0.4151260554790497,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.4151260554790497,0.15795724093914032,0.45546218752861023,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.15795724093914032},{"x":0.4000000059604645,"y":0.15795724093914032},{"x":0.4000000059604645,"y":0.17814727127552032},{"x":0.33781513571739197,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.33781513571739197,0.15795724093914032,0.4000000059604645,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6067227125167847,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6067227125167847,0.1876484602689743,0.6789916157722473,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20783847570419312},{"x":0.529411792755127,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.529411792755127,0.1876484602689743,0.6016806960105896,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20783847570419312},{"x":0.45042017102241516,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.45042017102241516,0.1876484602689743,0.5142857432365417,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4436974823474884,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4436974823474884,"y":0.20783847570419312},{"x":0.43529412150382996,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.1876484602689743,0.4436974823474884,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4268907606601715,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4268907606601715,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3848739564418793,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3848739564418793,0.1876484602689743,0.4268907606601715,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.1876484602689743},{"x":0.37478992342948914,"y":0.1876484602689743},{"x":0.37478992342948914,"y":0.20783847570419312},{"x":0.32436975836753845,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.32436975836753845,0.1876484602689743,0.37478992342948914,0.20783847570419312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6789916157722473,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20783847570419312},{"x":0.32436975836753845,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31936975836753845,0.1283919208049774,0.6839916157722473,0.21483847570419312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6722689270973206,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6352941393852234,0.30403801798820496,0.6722689270973206,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3301662802696228},{"x":0.561344563961029,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.561344563961029,0.30403801798820496,0.6268907785415649,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4957983195781708,0.3052256405353546,0.5445378422737122,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3052256405353546},{"x":0.48235294222831726,"y":0.30403801798820496},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.3983193337917328,0.3052256405353546,0.48235294222831726,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3764705955982208,"y":0.33135393261909485},{"x":0.32436975836753845,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.32436975836753845,0.3052256405353546,0.3764705955982208,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6352941393852234,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.6352941393852234,0.3456057012081146,0.6705882549285889,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5764706134796143,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5764706134796143,0.3456057012081146,0.6134454011917114,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5478991866111755,"y":0.37648457288742065},{"x":0.48067227005958557,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.48067227005958557,0.3456057012081146,0.5478991866111755,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4571428596973419,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3848739564418793,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.3848739564418793,0.3444180488586426,0.4571428596973419,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.3444180488586426},{"x":0.364705890417099,"y":0.3444180488586426},{"x":0.364705890417099,"y":0.3752969205379486},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یزد","boundary":[0.32773110270500183,0.3444180488586426,0.364705890417099,0.3752969205379486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6722689270973206,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6722689270973206,"y":0.37648457288742065},{"x":0.32436975836753845,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31936975836753845,0.29703801798820495,0.6772689270973206,0.38348457288742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5092437267303467,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4619952440261841},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"از","boundary":[0.49915966391563416,0.44893112778663635,0.5092437267303467,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5092437267303467,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4619952440261841},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.49415966391563415,0.44193112778663635,0.5142437267303467,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.5495798587799072,0.4774346649646759,0.5915966629981995,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4789915978908539,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باغستانی","boundary":[0.4773109257221222,0.4774346649646759,0.5411764979362488,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4976246953010559},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میبدی","boundary":[0.41680672764778137,0.47862231731414795,0.4605042040348053,0.4976246953010559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4952494204044342},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41180672764778137,0.47162231731414794,0.5965966629981995,0.5022494204044342],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.559382438659668},{"x":0.5327731370925903,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5327731370925903,0.5427553653717041,0.5411764979362488,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5243697762489319,"y":0.559382438659668},{"x":0.46722689270973206,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.46722689270973206,0.5427553653717041,0.5243697762489319,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4638655483722687,"y":0.559382438659668},{"x":0.4571428596973419,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4571428596973419,0.5427553653717041,0.4638655483722687,0.559382438659668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.559382438659668},{"x":0.4571428596973419,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4521428596973419,0.5357553653717041,0.5461764979362488,0.566382438659668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کاظم","boundary":[0.5159664154052734,0.5724465847015381,0.5478991866111755,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.570071280002594},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5926365852355957},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دشتکیان","boundary":[0.45042017102241516,0.570071280002594,0.5092437267303467,0.5926365852355957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.570071280002594},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.44542017102241516,0.563071280002594,0.5512185144424439,0.6020118899345398],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5176470875740051,0.6401425004005432,0.5697479248046875,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6567695736885071},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.46722689270973206,0.6413301825523376,0.5058823823928833,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6425178050994873},{"x":0.462184876203537,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4436974823474884,0.6425178050994873,0.4638655483722687,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6425178050994873},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6425178050994873},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4302521049976349,0.6425178050994873,0.43865546584129333,0.6591448783874512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4252521049976349,0.6355178050994873,0.5747479248046875,0.6625819511413574],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5462185144424438,"y":0.665083110332489},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6805225610733032},{"x":0.507563054561615,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5058823823928833,0.6662707924842834,0.5462185144424438,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6674584150314331},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6662707924842834},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6828978657722473},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.46722689270973206,0.6674584150314331,0.49747899174690247,0.6828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5462185144424438,"y":0.665083110332489},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6817102432250977},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46222689270973205,0.6592707924842834,0.5512185144424439,0.6887102432250977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.764845609664917},{"x":0.5210084319114685,"y":0.764845609664917},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.4773109257221222,0.764845609664917,0.5210084319114685,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.764845609664917},{"x":0.5210084319114685,"y":0.764845609664917},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.757845609664917,0.5260084319114685,0.7849097557067871],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/zczToioJxmnaVRIh.jpg","blurred":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/gPMquIcFRaheGfst.jpg","webpSec":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/BKCXGvpFbrriXaqH-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0001384789247472747,0.00014966345725320014,0.9985877409622449,0.9990198458945667]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.13301663100719452},{"x":0.658823549747467,"y":0.13420426845550537},{"x":0.658823549747467,"y":0.14370545744895935},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸۲۸۸۳۳","boundary":[0.6033613681793213,0.13301663100719452,0.658823549747467,0.14370545744895935]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.13420426845550537},{"x":0.6689075827598572,"y":0.13420426845550537},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.13420426845550537,0.6689075827598572,0.1425178200006485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.13301663100719452},{"x":0.6689075827598572,"y":0.13420426845550537},{"x":0.6689075827598572,"y":0.14370545744895935},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.1260166310071945,0.6739075827598572,0.15070545744895936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.13301663100719452},{"x":0.8336134552955627,"y":0.13301663100719452},{"x":0.8336134552955627,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7966386675834656,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7966386675834656,0.13301663100719452,0.8336134552955627,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7899159789085388,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7899159789085388,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7344537973403931,0.13301663100719452,0.7899159789085388,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7260504364967346,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7260504364967346,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7126050591468811,0.13301663100719452,0.7260504364967346,0.1472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.15320664644241333},{"x":0.831932783126831,"y":0.15320664644241333},{"x":0.831932783126831,"y":0.16627077758312225},{"x":0.8067227005958557,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.8067227005958557,0.15320664644241333,0.831932783126831,0.16627077758312225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8100000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.13301663100719452},{"x":0.8336134552955627,"y":0.13301663100719452},{"x":0.8336134552955627,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7126050591468811,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7076050591468811,0.1260166310071945,0.8386134552955627,0.17327077758312226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6705882549285889,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6705882549285889,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6655462384223938,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.15320664644241333,0.6705882549285889,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.15320664644241333},{"x":0.658823549747467,"y":0.15320664644241333},{"x":0.658823549747467,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5243697762489319,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۹۷۸-۹۹۶-۹۷۳-۳۷۰-۳","boundary":[0.5243697762489319,0.15320664644241333,0.658823549747467,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5210084319114685,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5210084319114685,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4924369752407074,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.4924369752407074,0.15320664644241333,0.5210084319114685,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4907563030719757,"y":0.16627077758312225},{"x":0.48571428656578064,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48571428656578064,0.15320664644241333,0.4907563030719757,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4773109257221222,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4773109257221222,"y":0.16627077758312225},{"x":0.43361344933509827,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۵۰۰۰۰","boundary":[0.43361344933509827,0.15320664644241333,0.4773109257221222,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4285714328289032,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4285714328289032,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4100840389728546,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4100840389728546,0.15320664644241333,0.4285714328289032,0.16627077758312225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6705882549285889,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6705882549285889,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4100840389728546,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4050840389728546,0.14620664644241332,0.6755882549285889,0.17327077758312226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.1876484602689743},{"x":0.831932783126831,"y":0.1876484602689743},{"x":0.831932783126831,"y":0.20427553355693817},{"x":0.8033613562583923,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.805042028427124,0.1876484602689743,0.831932783126831,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7949579954147339,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7949579954147339,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7882353067398071,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7882353067398071,0.1876484602689743,0.7949579954147339,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7815126180648804,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.7579832077026367,0.18646080791950226,0.7815126180648804,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.18646080791950226},{"x":0.756302535533905,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.7361344695091248,0.18646080791950226,0.7546218633651733,0.20427553355693817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.18646080791950226},{"x":0.831932783126831,"y":0.1876484602689743},{"x":0.831932783126831,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7311344695091248,0.17946080791950225,0.8369327831268311,0.21127553355693818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.22684085369110107},{"x":0.8336134552955627,"y":0.22684085369110107},{"x":0.8336134552955627,"y":0.23990498483181},{"x":0.7915966510772705,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7915966510772705,0.22684085369110107,0.8336134552955627,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7815126180648804,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7815126180648804,"y":0.23990498483181},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7613445520401001,0.22684085369110107,0.7815126180648804,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8336134552955627,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8336134552955627,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7899159789085388,0.24584323167800903,0.8336134552955627,0.2600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.22684085369110107},{"x":0.8336134552955627,"y":0.22684085369110107},{"x":0.8336134552955627,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7563445520401001,0.21984085369110107,0.8386134552955627,0.2670950002670288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6705882549285889,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638655662536621,0.18883609771728516,0.6705882549285889,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6571428775787354,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6369748115539551,0.18883609771728516,0.6571428775787354,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6302521228790283,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5915966629981995,0.18883609771728516,0.6302521228790283,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5815126299858093,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5815126299858093,"y":0.20546318590641022},{"x":0.556302547454834,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.556302547454834,0.18883609771728516,0.5815126299858093,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5445378422737122,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20546318590641022},{"x":0.49747899174690247,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.49747899174690247,0.18883609771728516,0.5445378422737122,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.18883609771728516},{"x":0.48403361439704895,"y":0.18883609771728516},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20546318590641022},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.45546218752861023,0.18883609771728516,0.48403361439704895,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4571428596973419,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20546318590641022},{"x":0.45042017102241516,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45042017102241516,0.18883609771728516,0.4571428596973419,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4453781545162201,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4453781545162201,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4285714328289032,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.4285714328289032,0.18883609771728516,0.4453781545162201,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.18883609771728516},{"x":0.42352941632270813,"y":0.18883609771728516},{"x":0.42352941632270813,"y":0.20546318590641022},{"x":0.40336135029792786,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40336135029792786,0.18883609771728516,0.42352941632270813,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.18883609771728516},{"x":0.38991597294807434,"y":0.18883609771728516},{"x":0.38991597294807434,"y":0.20546318590641022},{"x":0.364705890417099,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.364705890417099,0.18883609771728516,0.38991597294807434,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.18883609771728516},{"x":0.35462185740470886,"y":0.18883609771728516},{"x":0.35462185740470886,"y":0.20546318590641022},{"x":0.32773110270500183,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.32773110270500183,0.18883609771728516,0.35462185740470886,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3193277418613434,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3193277418613434,"y":0.20546318590641022},{"x":0.30588236451148987,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"یزد","boundary":[0.30588236451148987,0.18883609771728516,0.3193277418613434,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2974790036678314,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2974790036678314,"y":0.20546318590641022},{"x":0.289075642824173,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.289075642824173,0.18883609771728516,0.2974790036678314,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2840336263179779,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2554621994495392,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.2554621994495392,0.18883609771728516,0.2840336263179779,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2521008551120758,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20546318590641022},{"x":0.20840336382389069,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باغستانی","boundary":[0.20840336382389069,0.18883609771728516,0.2521008551120758,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.18883609771728516},{"x":0.19831933081150055,"y":0.18883609771728516},{"x":0.19831933081150055,"y":0.20546318590641022},{"x":0.16806723177433014,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میبدی","boundary":[0.16806723177433014,0.18883609771728516,0.19831933081150055,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.18883609771728516},{"x":0.16638655960559845,"y":0.18883609771728516},{"x":0.16638655960559845,"y":0.20546318590641022},{"x":0.1596638709306717,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1596638709306717,0.18883609771728516,0.16638655960559845,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15798319876194,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15798319876194,"y":0.20546318590641022},{"x":0.14957983791828156,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.14957983791828156,0.18883609771728516,0.15798319876194,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.18883609771728516},{"x":0.14621849358081818,"y":0.18883609771728516},{"x":0.14621849358081818,"y":0.20546318590641022},{"x":0.10252100974321365,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.10252100974321365,0.18883609771728516,0.14621849358081818,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاظم","boundary":[0.6420168280601501,0.20546318590641022,0.6672269105911255,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دشتکیان","boundary":[0.5915966629981995,0.20546318590641022,0.6386554837226868,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5865546464920044,0.20665083825588226,0.5915966629981995,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.20665083825588226},{"x":0.583193302154541,"y":0.20665083825588226},{"x":0.583193302154541,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5428571701049805,0.20665083825588226,0.583193302154541,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.20665083825588226},{"x":0.534453809261322,"y":0.20665083825588226},{"x":0.534453809261322,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5058823823928833,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5058823823928833,0.20665083825588226,0.534453809261322,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22209025919437408},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.48403361439704895,0.20665083825588226,0.5025210380554199,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.20665083825588226},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20665083825588226},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22209025919437408},{"x":0.4773109257221222,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4773109257221222,0.20665083825588226,0.48235294222831726,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4722689092159271,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22209025919437408},{"x":0.4436974823474884,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4436974823474884,0.20665083825588226,0.4722689092159271,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.20665083825588226},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20665083825588226},{"x":0.43361344933509827,"y":0.22209025919437408},{"x":0.413445383310318,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.413445383310318,0.20665083825588226,0.43361344933509827,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.20665083825588226},{"x":0.40336135029792786,"y":0.20665083825588226},{"x":0.40336135029792786,"y":0.22209025919437408},{"x":0.3983193337917328,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.20665083825588226,0.40336135029792786,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638655662536621,0.22446556389331818,0.6705882549285889,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6336134672164917,0.22446556389331818,0.6638655662536621,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.22446556389331818,0.6352941393852234,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5882353186607361,0.22446556389331818,0.6252101063728333,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5815126299858093,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5361344814300537,0.22446556389331818,0.5815126299858093,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5327731370925903,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.22446556389331818,0.5327731370925903,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5210084319114685,"y":0.24109263718128204},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.48739495873451233,0.22446556389331818,0.5210084319114685,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24109263718128204},{"x":0.46890756487846375,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.22446556389331818,0.4756302535533905,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.22446556389331818},{"x":0.462184876203537,"y":0.22446556389331818},{"x":0.462184876203537,"y":0.24109263718128204},{"x":0.43361344933509827,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.43361344933509827,0.22446556389331818,0.462184876203537,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.22446556389331818},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22446556389331818},{"x":0.42352941632270813,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3781512677669525,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3781512677669525,0.22446556389331818,0.42352941632270813,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.22446556389331818},{"x":0.37310925126075745,"y":0.22446556389331818},{"x":0.37310925126075745,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3663865625858307,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3663865625858307,0.22446556389331818,0.37310925126075745,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3630252182483673,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3630252182483673,"y":0.24109263718128204},{"x":0.32268908619880676,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.32268908619880676,0.22446556389331818,0.3630252182483673,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3176470696926117,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3176470696926117,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2705882489681244,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.2705882489681244,0.22446556389331818,0.3176470696926117,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.22446556389331818},{"x":0.26050421595573425,"y":0.22446556389331818},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.2235294133424759,0.22446556389331818,0.26050421595573425,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2201680690050125,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2201680690050125,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21344538033008575,0.22446556389331818,0.2201680690050125,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.22446556389331818},{"x":0.206722691655159,"y":0.22446556389331818},{"x":0.206722691655159,"y":0.24109263718128204},{"x":0.17983193695545197,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.17983193695545197,0.22446556389331818,0.206722691655159,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.22446556389331818},{"x":0.1731092482805252,"y":0.22446556389331818},{"x":0.1731092482805252,"y":0.24109263718128204},{"x":0.1428571492433548,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.1428571492433548,0.22446556389331818,0.1731092482805252,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.22446556389331818},{"x":0.1445378214120865,"y":0.22446556389331818},{"x":0.1445378214120865,"y":0.24109263718128204},{"x":0.13781513273715973,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.13781513273715973,0.22446556389331818,0.1445378214120865,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.22446556389331818},{"x":0.13109244406223297,"y":0.22446556389331818},{"x":0.13109244406223297,"y":0.24109263718128204},{"x":0.10084033757448196,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۶","boundary":[0.10084033757448196,0.22446556389331818,0.13109244406223297,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.22446556389331818},{"x":0.10252100974321365,"y":0.22446556389331818},{"x":0.10252100974321365,"y":0.24109263718128204},{"x":0.0957983210682869,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.0957983210682869,0.22446556389331818,0.10252100974321365,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.244655579328537},{"x":0.6705882549285889,"y":0.244655579328537},{"x":0.6705882549285889,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.244655579328537,0.6705882549285889,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.244655579328537},{"x":0.6605042219161987,"y":0.244655579328537},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6268907785415649,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.6268907785415649,0.244655579328537,0.6605042219161987,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.244655579328537},{"x":0.6151260733604431,"y":0.244655579328537},{"x":0.6151260733604431,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5932773351669312,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5932773351669312,0.244655579328537,0.6151260733604431,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.244655579328537},{"x":0.5865546464920044,"y":0.244655579328537},{"x":0.5865546464920044,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5394958257675171,0.244655579328537,0.5865546464920044,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.244655579328537},{"x":0.534453809261322,"y":0.244655579328537},{"x":0.534453809261322,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5277311205863953,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.244655579328537,0.534453809261322,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.244655579328537},{"x":0.5243697762489319,"y":0.244655579328537},{"x":0.5243697762489319,"y":0.26128265261650085},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.48739495873451233,0.244655579328537,0.5243697762489319,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.244655579328537},{"x":0.48235294222831726,"y":0.244655579328537},{"x":0.48235294222831726,"y":0.26128265261650085},{"x":0.43697479367256165,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.43697479367256165,0.244655579328537,0.48235294222831726,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.244655579328537},{"x":0.4319327771663666,"y":0.244655579328537},{"x":0.4319327771663666,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4252100884914398,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4252100884914398,0.244655579328537,0.4319327771663666,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.244655579328537},{"x":0.42016807198524475,"y":0.244655579328537},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26128265261650085},{"x":0.38823530077934265,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.38823530077934265,0.244655579328537,0.42016807198524475,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.244655579328537},{"x":0.3764705955982208,"y":0.244655579328537},{"x":0.3764705955982208,"y":0.26128265261650085},{"x":0.36974790692329407,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36974790692329407,0.244655579328537,0.3764705955982208,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.244655579328537},{"x":0.3613445460796356,"y":0.244655579328537},{"x":0.3613445460796356,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3310924470424652,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.3310924470424652,0.244655579328537,0.3613445460796356,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.244655579328537},{"x":0.32436975836753845,"y":0.244655579328537},{"x":0.32436975836753845,"y":0.26128265261650085},{"x":0.27394959330558777,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.27394959330558777,0.244655579328537,0.32436975836753845,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.244655579328537},{"x":0.2722689211368561,"y":0.244655579328537},{"x":0.2722689211368561,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2655462324619293,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2655462324619293,0.244655579328537,0.2722689211368561,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.244655579328537},{"x":0.26050421595573425,"y":0.244655579328537},{"x":0.26050421595573425,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2201680690050125,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.2201680690050125,0.244655579328537,0.26050421595573425,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26128265261650085},{"x":0.1731092482805252,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.1731092482805252,0.244655579328537,0.21680672466754913,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.244655579328537},{"x":0.16134454309940338,"y":0.244655579328537},{"x":0.16134454309940338,"y":0.26128265261650085},{"x":0.12436974793672562,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.12436974793672562,0.244655579328537,0.16134454309940338,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.244655579328537},{"x":0.11932773143053055,"y":0.244655579328537},{"x":0.11932773143053055,"y":0.26128265261650085},{"x":0.11260504275560379,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11260504275560379,0.244655579328537,0.11932773143053055,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6672269105911255,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6672269105911255,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.6420168280601501,0.26603326201438904,0.6672269105911255,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.264845609664917},{"x":0.6352941393852234,"y":0.264845609664917},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2802850306034088},{"x":0.605042040348053,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.605042040348053,0.264845609664917,0.6336134672164917,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.264845609664917},{"x":0.605042040348053,"y":0.264845609664917},{"x":0.6033613681793213,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5983193516731262,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6000000238418579,0.264845609664917,0.6033613681793213,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.264845609664917},{"x":0.5966386795043945,"y":0.264845609664917},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5630252361297607,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5630252361297607,0.264845609664917,0.5949580073356628,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5596638917922974,"y":0.264845609664917},{"x":0.5579832196235657,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5277311205863953,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5277311205863953,0.26365795731544495,0.5579832196235657,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5277311205863953,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5226891040802002,0.26365795731544495,0.5277311205863953,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5142857432365417,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"455","boundary":[0.4941176474094391,0.26365795731544495,0.5142857432365417,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4941176474094391,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2779097259044647},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.26365795731544495,0.4924369752407074,0.2779097259044647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6705882549285889,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6705882549285889,"y":0.28147268295288086},{"x":0.0957983210682869,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09079832106828689,0.18183609771728515,0.6755882549285889,0.28847268295288087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.2826603353023529},{"x":0.831932783126831,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8016806840896606,0.2826603353023529,0.8302521109580994,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7983193397521973,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7697479128837585,0.28147268295288086,0.7966386675834656,0.2969121038913727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.28147268295288086},{"x":0.831932783126831,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7647479128837585,0.27447268295288085,0.8352521109580994,0.30509975624084473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08739496022462845,"y":0.29097387194633484},{"x":0.15462185442447662,"y":0.29097387194633484},{"x":0.15462185442447662,"y":0.30403801798820496},{"x":0.08739496022462845,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ecological","boundary":[0.08739496022462845,0.29097387194633484,0.15462185442447662,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.29097387194633484},{"x":0.20840336382389069,"y":0.29097387194633484},{"x":0.20840336382389069,"y":0.30403801798820496},{"x":0.1563025265932083,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Regions","boundary":[0.1563025265932083,0.29097387194633484,0.20840336382389069,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.29097387194633484},{"x":0.22521008551120758,"y":0.29097387194633484},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21176470816135406,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.21176470816135406,0.29097387194633484,0.22521008551120758,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2537815272808075,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2537815272808075,"y":0.30403801798820496},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.22857142984867096,0.29097387194633484,0.2537815272808075,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.29097387194633484},{"x":0.26050421595573425,"y":0.29097387194633484},{"x":0.26050421595573425,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2554621994495392,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2554621994495392,0.29097387194633484,0.26050421595573425,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3310924470424652,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3310924470424652,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2655462324619293,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Vegetation","boundary":[0.2655462324619293,0.29097387194633484,0.3310924470424652,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.29097387194633484},{"x":0.37478992342948914,"y":0.29097387194633484},{"x":0.37478992342948914,"y":0.30403801798820496},{"x":0.33949580788612366,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Types","boundary":[0.33949580788612366,0.29097387194633484,0.37478992342948914,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3949579894542694,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3949579894542694,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3798319399356842,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.3798319399356842,0.29097387194633484,0.3949579894542694,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4268907606601715,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4268907606601715,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3983193337917328,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Yazd","boundary":[0.3983193337917328,0.29097387194633484,0.4268907606601715,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.29097387194633484},{"x":0.489075630903244,"y":0.29097387194633484},{"x":0.489075630903244,"y":0.30403801798820496},{"x":0.43361344933509827,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"province","boundary":[0.43361344933509827,0.29097387194633484,0.489075630903244,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08739496022462845,"y":0.29097387194633484},{"x":0.489075630903244,"y":0.29097387194633484},{"x":0.489075630903244,"y":0.30403801798820496},{"x":0.08739496022462845,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.08239496022462844,0.28397387194633483,0.494075630903244,0.31103801798820496],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.30878859758377075,0.6722689270973206,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6621848940849304,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6470588445663452,0.30878859758377075,0.6621848940849304,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3254156708717346},{"x":0.63193279504776,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.30878859758377075,0.6386554837226868,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6252101063728333,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.5731092691421509,0.30878859758377075,0.6252101063728333,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5697479248046875,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.30878859758377075,0.5697479248046875,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.5327731370925903,0.30878859758377075,0.5630252361297607,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5176470875740051,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.48739495873451233,0.30878859758377075,0.5176470875740051,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.30878859758377075},{"x":0.48403361439704895,"y":0.30878859758377075},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4773109257221222,0.30878859758377075,0.48403361439704895,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4739495813846588,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3254156708717346},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توپوگرافی","boundary":[0.42184874415397644,0.30878859758377075,0.4739495813846588,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.30878859758377075},{"x":0.42016807198524475,"y":0.30878859758377075},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3254156708717346},{"x":0.413445383310318,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.413445383310318,0.30878859758377075,0.42016807198524475,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4084033668041229,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3254156708717346},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.38823530077934265,0.30878859758377075,0.4084033668041229,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.30878859758377075},{"x":0.38823530077934265,"y":0.30878859758377075},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3512605130672455,0.30878859758377075,0.38823530077934265,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3512605130672455,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3445378243923187,0.30878859758377075,0.3512605130672455,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.30878859758377075},{"x":0.34117648005485535,"y":0.30878859758377075},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.3176470696926117,0.30878859758377075,0.34117648005485535,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3142857253551483,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3254156708717346},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.27731093764305115,0.30878859758377075,0.3142857253551483,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.30878859758377075},{"x":0.27731093764305115,"y":0.30878859758377075},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2705882489681244,0.30878859758377075,0.27731093764305115,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2655462324619293,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3254156708717346},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استپ","boundary":[0.24033613502979279,0.30878859758377075,0.2655462324619293,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.30878859758377075},{"x":0.23361344635486603,"y":0.30878859758377075},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2218487411737442,0.30878859758377075,0.23361344635486603,0.3254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2168487411737442,0.30178859758377075,0.6772689270973206,0.3324156708717346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.30878859758377075},{"x":0.831932783126831,"y":0.30878859758377075},{"x":0.831932783126831,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توصیفگر","boundary":[0.7966386675834656,0.30878859758377075,0.831932783126831,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8336134552955627,"y":0.32897862792015076},{"x":0.831932783126831,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توصیفگر","boundary":[0.7831932902336121,0.3277909755706787,0.831932783126831,0.34323039650917053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8336134552955627,"y":0.30878859758377075},{"x":0.831932783126831,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7781932902336121,0.30178859758377075,0.8369327831268311,0.35023039650917054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.33135393261909485,0.6705882549285889,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یزد","boundary":[0.6453781723976135,0.3325415551662445,0.6605042219161987,0.3420427441596985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6403781723976135,0.3255415551662445,0.6755882549285889,0.34785512161254883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8336134552955627,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7983193397521973,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7983193397521973,0.3479810059070587,0.8336134552955627,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7579832077026367,0.3503562808036804,0.7949579954147339,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.3681710362434387},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3669833838939667},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7983193397521973,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7983193397521973,0.3681710362434387,0.8336134552955627,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7949579954147339,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7579832077026367,0.3693586587905884,0.7949579954147339,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.34916865825653076},{"x":0.8336134552955627,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.751302535533905,0.34216865825653076,0.8402941274642944,0.3870475001335144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6655462384223938,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.3479810059070587,0.6705882549285889,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6621848940849304,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6201680898666382,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باغستانی","boundary":[0.6201680898666382,0.3479810059070587,0.6621848940849304,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6067227125167847,"y":0.36342042684555054},{"x":0.578151285648346,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میبدی","boundary":[0.578151285648346,0.3479810059070587,0.6067227125167847,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5697479248046875,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.3479810059070587,0.5747899413108826,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5378151535987854,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.5378151535987854,0.3479810059070587,0.5647059082984924,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5411764979362488,"y":0.36342042684555054},{"x":0.534453809261322,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.534453809261322,0.3479810059070587,0.5411764979362488,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5310924649238586,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5092437267303467,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.5092437267303467,0.3479810059070587,0.5310924649238586,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3479810059070587},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3479810059070587},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4924369752407074,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4924369752407074,0.3479810059070587,0.49915966391563416,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4907563030719757,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4588235318660736,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4588235318660736,0.3479810059070587,0.4907563030719757,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4571428596973419,"y":0.36342042684555054},{"x":0.45210084319114685,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.45210084319114685,0.3479810059070587,0.4571428596973419,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3479810059070587},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3479810059070587},{"x":0.44873949885368347,"y":0.36342042684555054},{"x":0.40336135029792786,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دشتکیان","boundary":[0.40336135029792786,0.3479810059070587,0.44873949885368347,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3479810059070587},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3479810059070587},{"x":0.40168067812919617,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3949579894542694,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3949579894542694,0.3479810059070587,0.40168067812919617,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3479810059070587},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3479810059070587},{"x":0.38823530077934265,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3663865625858307,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاظم","boundary":[0.3663865625858307,0.3479810059070587,0.38823530077934265,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.3669833838939667,0.6722689270973206,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6621848940849304,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6201680898666382,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6201680898666382,0.3669833838939667,0.6621848940849304,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5731092691421509,0.3669833838939667,0.6184874176979065,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5596638917922974,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5226891040802002,0.3669833838939667,0.5596638917922974,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.3669833838939667,0.5193277597427368,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5058823823928833,"y":0.38361045718193054},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.48235294222831726,0.3669833838939667,0.5058823823928833,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4722689092159271,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4436974823474884,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4436974823474884,0.3681710362434387,0.4722689092159271,0.38361045718193054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6722689270973206,"y":0.38361045718193054},{"x":0.3663865625858307,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3613865625858307,0.3409810059070587,0.6772689270973206,0.39061045718193055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5176470875740051,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5176470875740051,0.4180522561073303,0.5462185144424438,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5092437267303467,"y":0.43111640214920044},{"x":0.45546218752861023,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.45546218752861023,0.4180522561073303,0.5092437267303467,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.4406175911426544},{"x":0.831932783126831,"y":0.4406175911426544},{"x":0.831932783126831,"y":0.45368170738220215},{"x":0.8117647171020508,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.8117647171020508,0.4406175911426544,0.831932783126831,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7983193397521973,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7747899293899536,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.7747899293899536,0.4418052136898041,0.7983193397521973,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7697479128837585,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7647058963775635,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7647058963775635,0.4418052136898041,0.7697479128837585,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7630252242088318,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.7361344695091248,0.4418052136898041,0.7630252242088318,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6991596817970276,0.4418052136898041,0.7310924530029297,0.4548693597316742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4180522561073303},{"x":0.831932783126831,"y":0.4144892990589142},{"x":0.831932783126831,"y":0.45368170738220215},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4504621875286102,0.4110522561073303,0.8369327831268311,0.46068170738220215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4406175911426544},{"x":0.605042040348053,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5747899413108826,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.5747899413108826,0.4406175911426544,0.6067227125167847,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5462185144424438,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.5462185144424438,0.4418052136898041,0.5697479248046875,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5428571701049805,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5277311205863953,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.5277311205863953,0.4418052136898041,0.5428571701049805,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5226891040802002,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.4418052136898041,0.5260504484176636,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5193277597427368,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.4941176474094391,0.4418052136898041,0.5193277597427368,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4429928660392761},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4418052136898041},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.45546218752861023,0.4429928660392761,0.48739495873451233,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.3663865625858307,0.4418052136898041,0.3966386616230011,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.4418052136898041},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4418052136898041},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4548693597316742},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متینی","boundary":[0.33949580788612366,0.4418052136898041,0.35798320174217224,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4548693597316742},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.31092438101768494,0.4418052136898041,0.3327731192111969,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4548693597316742},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30756303668022156,0.4429928660392761,0.3126050531864166,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2722689211368561,0.4429928660392761,0.3042016923427582,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4429928660392761},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4429928660392761},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.23361344635486603,0.4429928660392761,0.26386556029319763,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4619952440261841},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7966386675834656,0.46318289637565613,0.8336134552955627,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7529411911964417,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.7529411911964417,0.46318289637565613,0.7848739624023438,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7445378303527832,0.46318289637565613,0.7495798468589783,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47624704241752625},{"x":0.707563042640686,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.707563042640686,0.46318289637565613,0.7411764860153198,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6705882549285889,0.46318289637565613,0.7008403539657593,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4619952440261841},{"x":0.605042040348053,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.5697479248046875,0.4619952440261841,0.605042040348053,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5596638917922974,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.5310924649238586,0.46318289637565613,0.5596638917922974,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.46318289637565613},{"x":0.529411792755127,"y":0.46318289637565613},{"x":0.529411792755127,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5243697762489319,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.46318289637565613,0.529411792755127,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4750593900680542},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.4957983195781708,0.46318289637565613,0.5193277597427368,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4643705487251282},{"x":0.48739495873451233,"y":0.46318289637565613},{"x":0.489075630903244,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4588235318660736,0.4643705487251282,0.489075630903244,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3815126121044159,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.3815126121044159,0.4643705487251282,0.3966386616230011,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4643705487251282},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4643705487251282},{"x":0.37310925126075745,"y":0.47624704241752625},{"x":0.34285715222358704,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.34285715222358704,0.4643705487251282,0.37310925126075745,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.46318289637565613},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4643705487251282},{"x":0.33781513571739197,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3025210201740265,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.3025210201740265,0.46318289637565613,0.33781513571739197,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.46318289637565613},{"x":0.29579833149909973,"y":0.46318289637565613},{"x":0.29579833149909973,"y":0.47624704241752625},{"x":0.27394959330558777,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.27394959330558777,0.46318289637565613,0.29579833149909973,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2722689211368561,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4750593900680542},{"x":0.267226904630661,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.267226904630661,0.46318289637565613,0.2722689211368561,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.46318289637565613},{"x":0.26386556029319763,"y":0.46318289637565613},{"x":0.26386556029319763,"y":0.47624704241752625},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.22857142984867096,0.46318289637565613,0.26386556029319763,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.1915966421365738,0.46318289637565613,0.21512605249881744,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.4845605790615082},{"x":0.831932783126831,"y":0.4845605790615082},{"x":0.831932783126831,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.8067227005958557,0.4845605790615082,0.831932783126831,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.48337292671203613},{"x":0.800000011920929,"y":0.4845605790615082},{"x":0.800000011920929,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.7596638798713684,0.48337292671203613,0.800000011920929,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.48337292671203613},{"x":0.756302535533905,"y":0.48337292671203613},{"x":0.756302535533905,"y":0.4976246953010559},{"x":0.75126051902771,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.75126051902771,0.48337292671203613,0.756302535533905,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.7142857313156128,0.48337292671203613,0.7478991746902466,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.48337292671203613},{"x":0.707563042640686,"y":0.48337292671203613},{"x":0.707563042640686,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6773109436035156,0.48337292671203613,0.707563042640686,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6016806960105896,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.5747899413108826,0.48337292671203613,0.6016806960105896,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5663865804672241,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثاقب","boundary":[0.5462185144424438,0.48337292671203613,0.5663865804672241,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طالبی","boundary":[0.5176470875740051,0.48337292671203613,0.5361344814300537,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.48337292671203613,0.5109243988990784,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5008403658866882,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4976246953010559},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.47058823704719543,0.48337292671203613,0.5008403658866882,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4638655483722687,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4319327771663666,0.48337292671203613,0.4638655483722687,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7815126180648804,0.5047506093978882,0.8336134552955627,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5249406099319458},{"x":0.831932783126831,"y":0.5249406099319458},{"x":0.831932783126831,"y":0.5415676832199097},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8151260614395142,0.5249406099319458,0.831932783126831,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5237529873847961},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5237529873847961},{"x":0.8117647171020508,"y":0.54038006067276},{"x":0.7831932902336121,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7831932902336121,0.5237529873847961,0.8117647171020508,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.5237529873847961,0.6957983374595642,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6521008610725403,0.5237529873847961,0.6773109436035156,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5932773351669312,0.5237529873847961,0.6453781723976135,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5462185144424438,0.5237529873847961,0.5815126299858093,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.4722689092159271,0.5237529873847961,0.5394958257675171,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5439429879188538},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.42016807198524475,0.5237529873847961,0.4571428596973419,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5237529873847961},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5237529873847961},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4151260554790497,0.5237529873847961,0.42184874415397644,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5439429879188538},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.38655462861061096,0.5237529873847961,0.4100840389728546,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3529411852359772,0.5237529873847961,0.3781512677669525,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5237529873847961},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5237529873847961},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3042016923427582,0.5237529873847961,0.34117648005485535,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5237529873847961},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5237529873847961},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.2571428716182709,0.5237529873847961,0.29243698716163635,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5237529873847961},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5237529873847961},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5439429879188538},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"یزد","boundary":[0.22857142984867096,0.5237529873847961,0.24873949587345123,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.5498812198638916},{"x":0.831932783126831,"y":0.5498812198638916},{"x":0.831932783126831,"y":0.5653206706047058},{"x":0.805042028427124,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.805042028427124,0.5498812198638916,0.831932783126831,0.5653206706047058]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863},{"languageCode":"ar","confidence":0.019999999552965164}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4382422864437103},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5653206706047058},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1865966421365738,0.4336175911426544,0.8402941274642944,0.5723206706047058],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5712589025497437},{"x":0.658823549747467,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.658823549747467,0.5534442067146301,0.6924369931221008,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5522565245628357},{"x":0.653781533241272,"y":0.5522565245628357},{"x":0.653781533241272,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باغستانی","boundary":[0.6000000238418579,0.5522565245628357,0.653781533241272,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میبدی","boundary":[0.5462185144424438,0.5522565245628357,0.5865546464920044,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5712589025497437},{"x":0.529411792755127,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.5522565245628357,0.5361344814300537,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5142857432365417,0.5522565245628357,0.5193277597427368,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5042017102241516,"y":0.570071280002594},{"x":0.45042017102241516,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.45042017102241516,0.5522565245628357,0.5042017102241516,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43697479367256165,"y":0.570071280002594},{"x":0.40336135029792786,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاظم","boundary":[0.40336135029792786,0.5522565245628357,0.43697479367256165,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3983193337917328,"y":0.570071280002594},{"x":0.34285715222358704,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دشتکیان","boundary":[0.34285715222358704,0.5522565245628357,0.3983193337917328,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.58076012134552},{"x":0.8352941274642944,"y":0.58076012134552},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5973871946334839},{"x":0.778151273727417,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7798319458961487,0.58076012134552,0.8352941274642944,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7680672407150269,"y":0.58076012134552},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7344537973403931,0.5795724391937256,0.7663865685462952,0.5973871946334839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.551068902015686},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5985748171806335},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.33785715222358703,0.544068902015686,0.8402941274642944,0.6055748171806336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.58076012134552},{"x":0.6941176652908325,"y":0.58076012134552},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.58076012134552,0.6941176652908325,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.58076012134552},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6470588445663452,0.58076012134552,0.6857143044471741,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6352941393852234,"y":0.58076012134552},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.6117647290229797,0.5819477438926697,0.6352941393852234,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.6080760359764099},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6080760359764099},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6247031092643738},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8067227005958557,0.6080760359764099,0.8336134552955627,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.7798319458961487,0.6080760359764099,0.7983193397521973,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7378151416778564,0.6092636585235596,0.7647058963775635,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.6092636585235596,0.6941176652908325,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.6605042219161987,0.6092636585235596,0.6840336322784424,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.6016806960105896,0.6092636585235596,0.6504201889038086,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.5411764979362488,0.6092636585235596,0.5932773351669312,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.5058823823928833,0.6080760359764099,0.5394958257675171,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8252100944519043,0.6353919506072998,0.8336134552955627,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6508313417434692},{"x":0.756302535533905,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.756302535533905,0.6353919506072998,0.8151260614395142,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.6342042684555054,0.6957983374595642,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6342042684555054},{"x":0.680672287940979,"y":0.6342042684555054},{"x":0.680672287940979,"y":0.6555819511413574},{"x":0.63193279504776,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.63193279504776,0.6342042684555054,0.680672287940979,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5680672526359558,0.6342042684555054,0.6268907785415649,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5058823823928833,0.6342042684555054,0.5546218752861023,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.6342042684555054,0.5025210380554199,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6342042684555054},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6342042684555054},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6555819511413574},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.45378151535987854,0.6342042684555054,0.48571428656578064,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6555819511413574},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.40504202246665955,0.6342042684555054,0.4420168101787567,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6781472563743591},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8117647171020508,0.6638954877853394,0.8352941274642944,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.665083110332489},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7613445520401001,0.665083110332489,0.7983193397521973,0.6781472563743591]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5819477438926697},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6781472563743591},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40004202246665954,0.5749477438926697,0.8402941274642944,0.6851472563743591],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6638954877853394},{"x":0.680672287940979,"y":0.665083110332489},{"x":0.680672287940979,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.6436975002288818,0.6638954877853394,0.680672287940979,0.6781472563743591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.665083110332489},{"x":0.6941176652908325,"y":0.665083110332489},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.665083110332489,0.6941176652908325,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6941176652908325,"y":0.665083110332489},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.6568954877853393,0.6991176652908325,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6924369931221008,"y":0.705463171005249},{"x":0.6890756487846375,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.6935867071151733,0.6924369931221008,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6857143044471741,"y":0.705463171005249},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.6352941393852234,0.6923990249633789,0.6857143044471741,0.705463171005249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6924369931221008,"y":0.705463171005249},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6302941393852234,0.6853990249633789,0.6974369931221008,0.712463171005249],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8016806840896606,0.6923990249633789,0.8336134552955627,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7579832077026367,0.6923990249633789,0.7865546345710754,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7197149395942688},{"x":0.8336134552955627,"y":0.735154390335083},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7731092572212219,0.7185273170471191,0.8336134552955627,0.735154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8336134552955627,"y":0.735154390335083},{"x":0.756302535533905,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7529832077026367,0.6853990249633789,0.8386134552955627,0.742154390335083],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7209026217460632},{"x":0.680672287940979,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6420168280601501,0.7197149395942688,0.680672287940979,0.7339667677879333]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.7209026217460632,0.6941176652908325,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.7127149395942688,0.6991176652908325,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7815126180648804,0.7470308542251587,0.8302521109580994,0.7624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7765126180648804,0.7400308542251587,0.8352521109580994,0.7694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.745843231678009},{"x":0.6957983374595642,"y":0.745843231678009},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.745843231678009,0.6957983374595642,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.745843231678009},{"x":0.6907563209533691,"y":0.745843231678009},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبان","boundary":[0.6655462384223938,0.745843231678009,0.6907563209533691,0.7624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.745843231678009},{"x":0.6957983374595642,"y":0.745843231678009},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6605462384223938,0.738843231678009,0.7007983374595642,0.7694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.775534451007843},{"x":0.8336134552955627,"y":0.775534451007843},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"قیمت","boundary":[0.7966386675834656,0.775534451007843,0.8336134552955627,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.775534451007843},{"x":0.8336134552955627,"y":0.775534451007843},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7916386675834656,0.768534451007843,0.8386134552955627,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.775534451007843},{"x":0.6957983374595642,"y":0.775534451007843},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.775534451007843,0.6957983374595642,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.775534451007843},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۵۰۰۰۰","boundary":[0.6218487620353699,0.775534451007843,0.6789916157722473,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.775534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.775534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.5932773351669312,0.775534451007843,0.6168067455291748,0.7909738421440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.775534451007843},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5882773351669311,0.768534451007843,0.7007983374595642,0.7979738421440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.8016806840896606,0.8028503656387329,0.8336134552955627,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7966806840896606,0.7958503656387329,0.8386134552955627,0.8252897567749023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.8028503656387329},{"x":0.578151285648346,"y":0.8028503656387329},{"x":0.578151285648346,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹۷۸-۹۹۶","boundary":[0.5092437267303467,0.8028503656387329,0.578151285648346,0.8171021342277527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8171021342277527},{"x":0.583193302154541,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"-","boundary":[0.583193302154541,0.8028503656387329,0.5882353186607361,0.8171021342277527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷۳-۳۷۰-۳","boundary":[0.6000000238418579,0.8028503656387329,0.6789916157722473,0.8171021342277527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.8028503656387329,0.6941176652908325,0.8171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5042437267303467,0.7958503656387329,0.6991176652908325,0.8241021342277527],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/SXUlPjUaOHxWJeQo.jpg","blurred":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/UJJBzUgJPEzjXhtF.jpg","webpSec":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/INYoZoOBHcuIUiue-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00018084881135395595,0.0001486156051989543,0.9985594943711738,0.9989411746908454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.13198572397232056},{"x":0.5546218752861023,"y":0.13198572397232056},{"x":0.5546218752861023,"y":0.15219976007938385},{"x":0.4924369752407074,"y":0.15101070702075958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4924369752407074,0.13198572397232056,0.5546218752861023,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.13198572397232056},{"x":0.48571428656578064,"y":0.13198572397232056},{"x":0.48571428656578064,"y":0.15101070702075958},{"x":0.4285714328289032,"y":0.15101070702075958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4285714328289032,0.13198572397232056,0.48571428656578064,0.15101070702075958]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.13198572397232056},{"x":0.5546218752861023,"y":0.13198572397232056},{"x":0.5546218752861023,"y":0.15219976007938385},{"x":0.4285714328289032,"y":0.15101070702075958}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4235714328289032,0.12498572397232055,0.5596218752861023,0.15919976007938386],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.15457788109779358},{"x":0.8470588326454163,"y":0.15576694905757904},{"x":0.8453781604766846,"y":0.17241379618644714},{"x":0.8117647171020508,"y":0.17003567516803741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8117647171020508,0.15457788109779358,0.8453781604766846,0.17241379618644714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.15457788109779358},{"x":0.8470588326454163,"y":0.15576694905757904},{"x":0.8453781604766846,"y":0.17241379618644714},{"x":0.8117647171020508,"y":0.17003567516803741}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8067647171020508,0.14757788109779357,0.8503781604766846,0.17941379618644715],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.15576694905757904},{"x":0.1882352977991104,"y":0.1569560021162033},{"x":0.1882352977991104,"y":0.16765755414962769},{"x":0.14789916574954987,"y":0.16765755414962769}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"صفحه","boundary":[0.14789916574954987,0.15576694905757904,0.1882352977991104,0.16765755414962769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.15576694905757904},{"x":0.1882352977991104,"y":0.1569560021162033},{"x":0.1882352977991104,"y":0.16765755414962769},{"x":0.14789916574954987,"y":0.16765755414962769}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.14876694905757903,0.19323529779911042,0.1746575541496277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.20927467942237854},{"x":0.8504201769828796,"y":0.20808561146259308},{"x":0.8504201769828796,"y":0.22235433757305145},{"x":0.8100840449333191,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.8100840449333191,0.20927467942237854,0.8504201769828796,0.22235433757305145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.20927467942237854},{"x":0.8504201769828796,"y":0.20808561146259308},{"x":0.8504201769828796,"y":0.22235433757305145},{"x":0.8100840449333191,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8050840449333191,0.20227467942237853,0.8554201769828796,0.22935433757305146],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.24137930572032928},{"x":0.8504201769828796,"y":0.24137930572032928},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2508918046951294},{"x":0.8336134552955627,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.8336134552955627,0.24137930572032928,0.8504201769828796,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.24137930572032928},{"x":0.8285714387893677,"y":0.24137930572032928},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7932773232460022,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7932773232460022,0.24137930572032928,0.8285714387893677,0.2508918046951294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.24137930572032928},{"x":0.8504201769828796,"y":0.24137930572032928},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7932773232460022,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7882773232460022,0.23437930572032928,0.8554201769828796,0.2578918046951294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.24137930572032928},{"x":0.11596638709306717,"y":0.24137930572032928},{"x":0.11596638709306717,"y":0.24970273673534393},{"x":0.11260504275560379,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۳","boundary":[0.11260504275560379,0.24137930572032928,0.11596638709306717,0.24970273673534393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.24137930572032928},{"x":0.11596638709306717,"y":0.24137930572032928},{"x":0.11596638709306717,"y":0.24970273673534393},{"x":0.11260504275560379,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.10760504275560379,0.23437930572032928,0.12096638709306717,0.25670273673534394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.2734839618206024},{"x":0.11596638709306717,"y":0.2734839618206024},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2806183099746704},{"x":0.11428571492433548,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.3700000047683716,"str":"۳","boundary":[0.11260504275560379,0.2734839618206024,0.11764705926179886,0.2806183099746704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.2734839618206024},{"x":0.11596638709306717,"y":0.2734839618206024},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2806183099746704},{"x":0.11428571492433548,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.10760504275560379,0.2664839618206024,0.12264705926179886,0.2876183099746704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2711058259010315},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2877526879310608},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8352941274642944,0.27229487895965576,0.8521008491516113,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8285714387893677,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7915966510772705,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7915966510772705,0.27229487895965576,0.8285714387893677,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7815126180648804,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7815126180648804,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7529411911964417,0.2734839618206024,0.7815126180648804,0.28894174098968506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2734839618206024},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2711058259010315},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7479411911964416,0.2664839618206024,0.8571008491516113,0.2947526879310608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8504201769828796,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8504201769828796,"y":0.3186682462692261},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8369747996330261,0.30558857321739197,0.8504201769828796,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8302521109580994,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3186682462692261},{"x":0.805042028427124,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.805042028427124,0.30558857321739197,0.8302521109580994,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7983193397521973,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7932773232460022,0.30558857321739197,0.7983193397521973,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7445378303527832,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشها","boundary":[0.7445378303527832,0.30558857321739197,0.7848739624023438,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7411764860153198,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.30558857321739197,0.7411764860153198,0.31985729932785034]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8504201769828796,"y":0.3043995201587677},{"x":0.8504201769828796,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7311344695091248,0.29858857321739196,0.8554201769828796,0.3256682462692261],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.3412604033946991},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3412604033946991},{"x":0.8067227005958557,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7932773232460022,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7932773232460022,0.3412604033946991,0.8067227005958557,0.35909631848335266]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.3412604033946991},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3412604033946991},{"x":0.8067227005958557,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7932773232460022,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.7882773232460022,0.3342604033946991,0.8117227005958557,0.36609631848335267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7899159789085388,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7831932902336121,0.3412604033946991,0.7899159789085388,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35909631848335266},{"x":0.778151273727417,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.778151273727417,0.3412604033946991,0.7848739624023438,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7764706015586853,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تشريح","boundary":[0.7344537973403931,0.3412604033946991,0.7764706015586853,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7226890921592712,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6554622054100037,0.3412604033946991,0.7226890921592712,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.6134454011917114,0.3412604033946991,0.6470588445663452,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"یزد","boundary":[0.5865546464920044,0.3412604033946991,0.6067227125167847,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7865546345710754,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7865546345710754,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۳","boundary":[0.7462185025215149,0.36623066663742065,0.7865546345710754,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.36623066663742065,0.7462185025215149,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6739495992660522,0.36623066663742065,0.7361344695091248,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6117647290229797,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3769322335720062},{"x":0.578151285648346,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.578151285648346,0.36623066663742065,0.6117647290229797,0.3769322335720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7899159789085388,"y":0.37931033968925476},{"x":0.578151285648346,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5731512856483459,0.3342604033946991,0.7949159789085388,0.38631033968925477],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6605042219161987,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6235294342041016,0.3709869086742401,0.6621848940849304,0.3816884756088257]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6605042219161987,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6185294342041016,0.3639869086742401,0.6671848940849304,0.3886884756088257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.39357906579971313},{"x":0.16302521526813507,"y":0.39357906579971313},{"x":0.16302521526813507,"y":0.40309154987335205},{"x":0.14789916574954987,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰","boundary":[0.14789916574954987,0.39357906579971313,0.16302521526813507,0.40309154987335205]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.39357906579971313},{"x":0.16302521526813507,"y":0.39357906579971313},{"x":0.16302521526813507,"y":0.40309154987335205},{"x":0.14789916574954987,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.38657906579971313,0.16802521526813508,0.41009154987335206],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.46967896819114685},{"x":0.16302521526813507,"y":0.46967896819114685},{"x":0.16302521526813507,"y":0.47919145226478577},{"x":0.14789916574954987,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.14789916574954987,0.46967896819114685,0.16302521526813507,0.47919145226478577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.46967896819114685},{"x":0.16302521526813507,"y":0.46967896819114685},{"x":0.16302521526813507,"y":0.47919145226478577},{"x":0.14789916574954987,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.46267896819114684,0.16802521526813508,0.4861914522647858],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.5457788109779358},{"x":0.16302521526813507,"y":0.5457788109779358},{"x":0.16302521526813507,"y":0.5541022419929504},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲","boundary":[0.14789916574954987,0.5457788109779358,0.16302521526813507,0.5541022419929504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.5457788109779358},{"x":0.16302521526813507,"y":0.5457788109779358},{"x":0.16302521526813507,"y":0.5541022419929504},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.5387788109779358,0.16802521526813508,0.5611022419929504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7462185025215149,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۳","boundary":[0.7445378303527832,0.39001187682151794,0.7882353067398071,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7478991746902466,"y":0.405469685792923},{"x":0.7411764860153198,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.39001187682151794,0.7478991746902466,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7193277478218079,0.3912009596824646,0.7361344695091248,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3912009596824646},{"x":0.707563042640686,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40665873885154724},{"x":0.702521026134491,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.3912009596824646,0.7092437148094177,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6739495992660522,0.3912009596824646,0.6924369931221008,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.6436975002288818,0.39239001274108887,0.6722689270973206,0.4078477919101715]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7882353067398071,"y":0.405469685792923},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6386975002288818,0.38539001274108886,0.7932353067398071,0.412469685792923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7663865685462952,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7663865685462952,"y":0.43043994903564453},{"x":0.707563042640686,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۱-۳","boundary":[0.707563042640686,0.41617122292518616,0.7663865685462952,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.41617122292518616},{"x":0.707563042640686,"y":0.41617122292518616},{"x":0.707563042640686,"y":0.4316290020942688},{"x":0.702521026134491,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.41617122292518616,0.707563042640686,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6689075827598572,0.41617122292518616,0.6941176652908325,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6352941393852234,0.4173602759838104,0.6638655662536621,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.5915966629981995,0.4173602759838104,0.6268907785415649,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.5462185144424438,0.4173602759838104,0.5798319578170776,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7697479128837585,"y":0.45659929513931274},{"x":0.707563042640686,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۱-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.44233056902885437,0.7697479128837585,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7058823704719543,"y":0.44233056902885437},{"x":0.707563042640686,"y":0.457788348197937},{"x":0.7008403539657593,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.44233056902885437,0.707563042640686,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6974790096282959,"y":0.457788348197937},{"x":0.6672269105911255,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6672269105911255,0.44233056902885437,0.6974790096282959,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44233056902885437},{"x":0.658823549747467,"y":0.457788348197937},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارندگی","boundary":[0.6117647290229797,0.44233056902885437,0.658823549747467,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7663865685462952,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.46967896819114685,0.7663865685462952,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.46967896819114685},{"x":0.707563042640686,"y":0.46967896819114685},{"x":0.707563042640686,"y":0.48275861144065857},{"x":0.702521026134491,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.46967896819114685,0.707563042640686,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6672269105911255,0.46967896819114685,0.6957983374595642,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4708680212497711},{"x":0.658823549747467,"y":0.4708680212497711},{"x":0.658823549747467,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.6403361558914185,0.4708680212497711,0.658823549747467,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5077288746833801},{"x":0.702521026134491,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۳-","boundary":[0.7008403539657593,0.49346017837524414,0.7764706015586853,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.49346017837524414,0.7092437148094177,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6689075827598572,0.49346017837524414,0.6957983374595642,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تبخیر","boundary":[0.6268907785415649,0.49346017837524414,0.6605042219161987,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6184874176979065,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.49346017837524414,0.6201680898666382,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4946492314338684},{"x":0.605042040348053,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5089179277420044},{"x":0.578151285648346,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعرق","boundary":[0.578151285648346,0.4946492314338684,0.6067227125167847,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.5260504484176636,0.4946492314338684,0.5647059082984924,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.4946492314338684,0.5193277597427368,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7865546345710754,"y":0.517241358757019},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۳","boundary":[0.7445378303527832,0.5184304118156433,0.7865546345710754,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.5184304118156433,0.7462185025215149,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توپوگرافی","boundary":[0.6773109436035156,0.5196195244789124,0.7344537973403931,0.5338882207870483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5059243988990784,0.4103602759838104,0.7915546345710754,0.5408882207870483],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7697479128837585,"y":0.557669460773468},{"x":0.707563042640686,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۱-۳","boundary":[0.707563042640686,0.5445897579193115,0.7697479128837585,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5457788109779358},{"x":0.707563042640686,"y":0.5457788109779358},{"x":0.707563042640686,"y":0.5588585138320923},{"x":0.702521026134491,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.5457788109779358,0.707563042640686,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.6705882549285889,0.5457788109779358,0.6974790096282959,0.5600475668907166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7697479128837585,"y":0.557669460773468},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6655882549285889,0.5387788109779358,0.7747479128837585,0.564669460773468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7092437148094177,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۱-۳","boundary":[0.7092437148094177,0.5683709979057312,0.7680672407150269,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5695600509643555},{"x":0.707563042640686,"y":0.5695600509643555},{"x":0.707563042640686,"y":0.587395966053009},{"x":0.7008403539657593,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.5695600509643555,0.707563042640686,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6991596817970276,"y":0.587395966053009},{"x":0.6621848940849304,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.6621848940849304,0.5695600509643555,0.6991596817970276,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6470588445663452,0.5695600509643555,0.6571428775787354,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5885850191116333},{"x":0.610084056854248,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.610084056854248,0.5707491040229797,0.6386554837226868,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.5731092691421509,0.5707491040229797,0.6000000238418579,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.7462185025215149,0.5945303440093994,0.7915966510772705,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.5957193970680237,0.7445378303527832,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.7058823704719543,0.5957193970680237,0.7344537973403931,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6739495992660522,0.5957193970680237,0.6957983374595642,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.6268907785415649,0.5957193970680237,0.6655462384223938,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.6195005774497986},{"x":0.805042028427124,"y":0.6183115243911743},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7831932902336121,0.6195005774497986,0.8067227005958557,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6349583864212036},{"x":0.778151273727417,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7764706015586853,0.6195005774497986,0.7848739624023438,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7478991746902466,0.6206896305084229,0.7747899293899536,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6941176652908325,0.6218787431716919,0.7344537973403931,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.6230677962303162,0.6890756487846375,0.6385255455970764]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5707491040229797},{"x":0.805042028427124,"y":0.5659928917884827},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5681092691421509,0.5637491040229797,0.8134033727645874,0.6431474394798279],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۳","boundary":[0.7445378303527832,0.6456599235534668,0.7865546345710754,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.6456599235534668,0.7462185025215149,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6991596817970276,0.6468489766120911,0.7344537973403931,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.6453781723976135,0.6468489766120911,0.6907563209533691,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.671819269657135},{"x":0.7865546345710754,"y":0.671819269657135},{"x":0.7865546345710754,"y":0.686087965965271},{"x":0.7445378303527832,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۳","boundary":[0.7445378303527832,0.671819269657135,0.7865546345710754,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.671819269657135},{"x":0.7462185025215149,"y":0.671819269657135},{"x":0.7462185025215149,"y":0.686087965965271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.671819269657135,0.7462185025215149,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.671819269657135},{"x":0.7344537973403931,"y":0.671819269657135},{"x":0.7344537973403931,"y":0.686087965965271},{"x":0.6957983374595642,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6957983374595642,0.671819269657135,0.7344537973403931,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6924369931221008,"y":0.671819269657135},{"x":0.6924369931221008,"y":0.686087965965271},{"x":0.6436975002288818,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.6436975002288818,0.6730083227157593,0.6924369931221008,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6730083227157593},{"x":0.63193279504776,"y":0.6730083227157593},{"x":0.63193279504776,"y":0.68727707862854},{"x":0.5815126299858093,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صحرایی","boundary":[0.5815126299858093,0.6730083227157593,0.63193279504776,0.68727707862854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7882353067398071,"y":0.686087965965271},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5765126299858093,0.6398489766120911,0.7932353067398071,0.693087965965271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.696789562702179},{"x":0.7882353067398071,"y":0.696789562702179},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۳","boundary":[0.7445378303527832,0.696789562702179,0.7882353067398071,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.696789562702179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.696789562702179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.696789562702179,0.7445378303527832,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.696789562702179},{"x":0.7344537973403931,"y":0.696789562702179},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6957983374595642,0.696789562702179,0.7344537973403931,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.696789562702179},{"x":0.6890756487846375,"y":0.696789562702179},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تلفیق","boundary":[0.6638655662536621,0.696789562702179,0.6890756487846375,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.696789562702179},{"x":0.6521008610725403,"y":0.696789562702179},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6000000238418579,0.696789562702179,0.6521008610725403,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.696789562702179},{"x":0.5915966629981995,"y":0.696789562702179},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.696789562702179,0.5915966629981995,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.5445378422737122,0.6979786157608032,0.5815126299858093,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6979786157608032},{"x":0.534453809261322,"y":0.6979786157608032},{"x":0.534453809261322,"y":0.7134363651275635},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.49747899174690247,0.6979786157608032,0.534453809261322,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6979786157608032},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6979786157608032},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7134363651275635},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.45378151535987854,0.6979786157608032,0.48403361439704895,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.7193816900253296},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7193816900253296},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7348394989967346},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"4-","boundary":[0.8352941274642944,0.7193816900253296,0.8504201769828796,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.7193816900253296},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7193816900253296},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7915966510772705,0.7193816900253296,0.8302521109580994,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7596638798713684,0.7193816900253296,0.7798319458961487,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7344537973403931,0.7193816900253296,0.7529411911964417,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.7181926369667053,0.7176470756530762,0.7348394989967346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.696789562702179},{"x":0.8504201769828796,"y":0.696789562702179},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7360285520553589},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44878151535987854,0.689789562702179,0.8554201769828796,0.7430285520553589],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.5707491040229797},{"x":0.16134454309940338,"y":0.5707491040229797},{"x":0.16134454309940338,"y":0.5802615880966187},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.14789916574954987,0.5707491040229797,0.16134454309940338,0.5802615880966187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.5707491040229797},{"x":0.16134454309940338,"y":0.5707491040229797},{"x":0.16134454309940338,"y":0.5802615880966187},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.5637491040229797,0.16634454309940339,0.5872615880966187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.5957193970680237},{"x":0.16134454309940338,"y":0.5957193970680237},{"x":0.16134454309940338,"y":0.6064209342002869},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"۱۶","boundary":[0.14789916574954987,0.5957193970680237,0.16134454309940338,0.6064209342002869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.5957193970680237},{"x":0.16134454309940338,"y":0.5957193970680237},{"x":0.16134454309940338,"y":0.6064209342002869},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.5887193970680237,0.16634454309940339,0.6134209342002869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6218787431716919},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6218787431716919},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6313912272453308},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۲۹","boundary":[0.14789916574954987,0.6218787431716919,0.16470588743686676,0.6313912272453308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6218787431716919},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6218787431716919},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6313912272453308},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.6148787431716919,0.16970588743686676,0.6383912272453308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6492270827293396},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6480380296707153},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6575505137443542},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۲۹","boundary":[0.14789916574954987,0.6492270827293396,0.16470588743686676,0.6575505137443542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6492270827293396},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6480380296707153},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6575505137443542},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.6422270827293396,0.16970588743686676,0.6645505137443543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6741973757743835},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6741973757743835},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6825208067893982},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۲۹","boundary":[0.14789916574954987,0.6741973757743835,0.16470588743686676,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.6730083227157593},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6730083227157593},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6825208067893982},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.16806723177433014,0.6730083227157593,0.17142857611179352,0.6825208067893982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6730083227157593},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6730083227157593},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6825208067893982},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.6660083227157593,0.17642857611179352,0.6895208067893982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6991676688194275},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6991676688194275},{"x":0.16470588743686676,"y":0.7086801528930664},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۲۹","boundary":[0.14789916574954987,0.6991676688194275,0.16470588743686676,0.7086801528930664]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6991676688194275},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6991676688194275},{"x":0.16470588743686676,"y":0.7086801528930664},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.6921676688194275,0.16970588743686676,0.7156801528930664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.717003583908081},{"x":0.12941177189350128,"y":0.717003583908081},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7300832271575928},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.11260504275560379,0.717003583908081,0.12941177189350128,0.7300832271575928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.717003583908081},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7181926369667053},{"x":0.19663865864276886,"y":0.731272280216217},{"x":0.13277311623096466,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"...........","boundary":[0.13277311623096466,0.717003583908081,0.19663865864276886,0.731272280216217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.717003583908081},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7181926369667053},{"x":0.19663865864276886,"y":0.731272280216217},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.10760504275560379,0.710003583908081,0.20163865864276886,0.738272280216217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.7550535202026367},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7550535202026367},{"x":0.8016806840896606,"y":0.771700382232666},{"x":0.7949579954147339,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7949579954147339,0.7550535202026367,0.8016806840896606,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7915966510772705,"y":0.771700382232666},{"x":0.7848739624023438,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7848739624023438,0.7550535202026367,0.7915966510772705,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7831932902336121,"y":0.771700382232666},{"x":0.7764706015586853,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7764706015586853,0.7550535202026367,0.7831932902336121,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7731092572212219,"y":0.771700382232666},{"x":0.7546218633651733,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7546218633651733,0.7550535202026367,0.7731092572212219,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.771700382232666},{"x":0.7277311086654663,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7277311086654663,0.7538644671440125,0.7462185025215149,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7142857313156128,"y":0.771700382232666},{"x":0.680672287940979,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.680672287940979,0.7538644671440125,0.7142857313156128,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6689075827598572,"y":0.771700382232666},{"x":0.6369748115539551,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6369748115539551,0.7538644671440125,0.6689075827598572,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.770511269569397},{"x":0.5865546464920044,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خارشتر","boundary":[0.5865546464920044,0.7538644671440125,0.6285714507102966,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5798319578170776,"y":0.770511269569397},{"x":0.5731092691421509,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5731092691421509,0.7538644671440125,0.5798319578170776,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7526754140853882},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7526754140853882},{"x":0.4957983195781708,"y":0.770511269569397},{"x":0.45378151535987854,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Alhagi","boundary":[0.45378151535987854,0.7526754140853882,0.4957983195781708,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5663865804672241,"y":0.770511269569397},{"x":0.49747899174690247,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"camelorum","boundary":[0.49747899174690247,0.7526754140853882,0.5663865804672241,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7526754140853882},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7526754140853882},{"x":0.45210084319114685,"y":0.770511269569397},{"x":0.4453781545162201,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4453781545162201,0.7526754140853882,0.45210084319114685,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7526754140853882},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7526754140853882},{"x":0.4436974823474884,"y":0.770511269569397},{"x":0.43697479367256165,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.7526754140853882,0.4436974823474884,0.770511269569397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7526754140853882},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7538644671440125},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7728894352912903},{"x":0.43697479367256165,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43197479367256164,0.7456754140853882,0.8066806840896606,0.7798894352912903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7831932902336121,0.7800237536430359,0.7882353067398071,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-۱-۱","boundary":[0.7445378303527832,0.7800237536430359,0.7798319458961487,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.7800237536430359,0.7462185025215149,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.7800237536430359,0.7344537973403931,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7800237536430359},{"x":0.702521026134491,"y":0.7800237536430359},{"x":0.702521026134491,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6689075827598572,0.7800237536430359,0.702521026134491,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارشتر","boundary":[0.6134454011917114,0.7800237536430359,0.6571428775787354,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5966386795043945,0.7812128663063049,0.6084033846855164,0.7966706156730652]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5916386795043945,0.7730237536430359,0.7932353067398071,0.8024815626144409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8073721528053284},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8073721528053284},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Alhagi","boundary":[0.6705882549285889,0.8073721528053284,0.7142857313156128,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8073721528053284},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"camelorum","boundary":[0.7176470756530762,0.8073721528053284,0.7848739624023438,0.8180737495422363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8073721528053284},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6655882549285889,0.8003721528053284,0.7898739624023438,0.8250737495422363],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.831153392791748},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8299643397331238},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۲-۱-4","boundary":[0.7462185025215149,0.831153392791748,0.7899159789085388,0.8466112017631531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.831153392791748},{"x":0.7478991746902466,"y":0.831153392791748},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.831153392791748,0.7478991746902466,0.8466112017631531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.831153392791748},{"x":0.7344537973403931,"y":0.831153392791748},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.831153392791748,0.7344537973403931,0.8466112017631531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.831153392791748},{"x":0.7008403539657593,"y":0.831153392791748},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8466112017631531},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6689075827598572,0.831153392791748,0.7008403539657593,0.8466112017631531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.831153392791748},{"x":0.653781533241272,"y":0.831153392791748},{"x":0.653781533241272,"y":0.8466112017631531},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خارشتر","boundary":[0.6117647290229797,0.831153392791748,0.653781533241272,0.8466112017631531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8323424458503723},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8323424458503723},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5983193516731262,0.8323424458503723,0.6033613681793213,0.8478002548217773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8323424458503723},{"x":0.5915966629981995,"y":0.831153392791748},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.5596638917922974,0.8323424458503723,0.5915966629981995,0.8478002548217773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.8323424458503723},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8323424458503723},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.5226891040802002,0.8323424458503723,0.5495798587799072,0.8489893078804016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.8323424458503723},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8323424458503723},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.8323424458503723,0.5159664154052734,0.8489893078804016]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.8323424458503723},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8299643397331238},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5042437267303467,0.8253424458503723,0.7949159789085388,0.8536112017631531],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8810939192771912},{"x":0.507563054561615,"y":0.8834720849990845},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8834720849990845},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8810939192771912}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"-","boundary":[0.507563054561615,0.8810939192771912,0.4941176474094391,0.8834720849990845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8727704882621765},{"x":0.507563054561615,"y":0.8775267601013184},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8775267601013184},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"به","boundary":[0.507563054561615,0.8727704882621765,0.4941176474094391,0.8775267601013184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8727704882621765},{"x":0.507563054561615,"y":0.8834720849990845},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8834720849990845},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.8657704882621765,0.4991176474094391,0.8904720849990845],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/dCrvPrCoHmSjlBmv.jpg","blurred":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/DGBhVuBZBPPaWmzn.jpg","webpSec":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/myJtxuNoVXkKJFuy-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0002401666651252939,0.00015285720921583322,0.9986329355079587,0.9989312776974918]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.13555291295051575},{"x":0.5932773351669312,"y":0.13555291295051575},{"x":0.5932773351669312,"y":0.14863258600234985},{"x":0.5495798587799072,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Alhagi","boundary":[0.5495798587799072,0.13555291295051575,0.5932773351669312,0.14863258600234985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6672269105911255,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1474435180425644},{"x":0.5983193516731262,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Camelorum","boundary":[0.5983193516731262,0.13555291295051575,0.6672269105911255,0.1474435180425644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6789916157722473,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6756302714347839,"y":0.1474435180425644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6756302714347839,0.13555291295051575,0.6789916157722473,0.1474435180425644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7411764860153198,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6823529601097107,"y":0.1474435180425644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.6823529601097107,0.13555291295051575,0.7411764860153198,0.1474435180425644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7915966510772705,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7915966510772705,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1474435180425644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.7478991746902466,0.13555291295051575,0.7915966510772705,0.1474435180425644]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7915966510772705,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7915966510772705,"y":0.1474435180425644},{"x":0.5495798587799072,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5445798587799072,0.12855291295051574,0.7965966510772705,0.1544435180425644],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7882353067398071,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7882353067398071,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۶","boundary":[0.7445378303527832,0.15933412313461304,0.7882353067398071,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7445378303527832,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.15933412313461304,0.7445378303527832,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7344537973403931,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7344537973403931,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7142857313156128,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.15933412313461304,0.7344537973403931,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.15933412313461304},{"x":0.702521026134491,"y":0.15933412313461304},{"x":0.702521026134491,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6689075827598572,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6689075827598572,0.15933412313461304,0.702521026134491,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.15933412313461304},{"x":0.6571428775787354,"y":0.15933412313461304},{"x":0.6571428775787354,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6134454011917114,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خارشتر","boundary":[0.6134454011917114,0.15933412313461304,0.6571428775787354,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.15933412313461304},{"x":0.6016806960105896,"y":0.15933412313461304},{"x":0.6016806960105896,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5966386795043945,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5966386795043945,0.15933412313461304,0.6016806960105896,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5882353186607361,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5882353186607361,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5478991866111755,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کهورک","boundary":[0.5478991866111755,0.15933412313461304,0.5882353186607361,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5428571701049805,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5428571701049805,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5361344814300537,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5361344814300537,0.15933412313461304,0.5428571701049805,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5310924649238586,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5310924649238586,"y":0.17598097026348114},{"x":0.489075630903244,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جغجغه","boundary":[0.489075630903244,0.15933412313461304,0.5310924649238586,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.15933412313461304},{"x":0.48739495873451233,"y":0.15933412313461304},{"x":0.48739495873451233,"y":0.17598097026348114},{"x":0.48235294222831726,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48235294222831726,0.15933412313461304,0.48739495873451233,0.17598097026348114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7882353067398071,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7882353067398071,"y":0.17598097026348114},{"x":0.48235294222831726,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.47735294222831726,0.15233412313461303,0.7932353067398071,0.18298097026348115],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.16290131211280823},{"x":0.16134454309940338,"y":0.16290131211280823},{"x":0.16134454309940338,"y":0.17122472822666168},{"x":0.15798319876194,"y":0.17122472822666168}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۱","boundary":[0.15798319876194,0.16290131211280823,0.16134454309940338,0.17122472822666168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.16290131211280823},{"x":0.15294118225574493,"y":0.16290131211280823},{"x":0.15294118225574493,"y":0.17122472822666168},{"x":0.14957983791828156,"y":0.17122472822666168}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ه","boundary":[0.14957983791828156,0.16290131211280823,0.15294118225574493,0.17122472822666168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.16290131211280823},{"x":0.16134454309940338,"y":0.16290131211280823},{"x":0.16134454309940338,"y":0.17122472822666168},{"x":0.14957983791828156,"y":0.17122472822666168}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.15590131211280822,0.16634454309940339,0.1782247282266617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5596638917922974,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5596638917922974,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5546218752861023,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.18787157535552979,0.5596638917922974,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6067227125167847,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6067227125167847,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5647059082984924,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Alhagi","boundary":[0.5647059082984924,0.18787157535552979,0.6067227125167847,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6789916157722473,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6789916157722473,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"camelorum","boundary":[0.6117647290229797,0.18787157535552979,0.6789916157722473,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6840336322784424,0.18787157535552979,0.6873949766159058,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7546218633651733,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7546218633651733,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6924369931221008,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"Prosopisy","boundary":[0.6924369931221008,0.18787157535552979,0.7546218633651733,0.19976218044757843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7546218633651733,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5546218752861023,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5496218752861023,0.18087157535552978,0.7596218633651733,0.2079512484073639],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.214030921459198},{"x":0.16134454309940338,"y":0.214030921459198},{"x":0.16134454309940338,"y":0.22235433757305145},{"x":0.15798319876194,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۱","boundary":[0.15798319876194,0.214030921459198,0.16134454309940338,0.22235433757305145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.214030921459198},{"x":0.15294118225574493,"y":0.214030921459198},{"x":0.15294118225574493,"y":0.22235433757305145},{"x":0.14957983791828156,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"ه","boundary":[0.14957983791828156,0.214030921459198,0.15294118225574493,0.22235433757305145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.214030921459198},{"x":0.16134454309940338,"y":0.214030921459198},{"x":0.16134454309940338,"y":0.22235433757305145},{"x":0.14957983791828156,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.207030921459198,0.16634454309940339,0.22935433757305146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.2104637324810028},{"x":0.800000011920929,"y":0.2104637324810028},{"x":0.800000011920929,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7932773232460022,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7932773232460022,0.2104637324810028,0.800000011920929,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7899159789085388,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7831932902336121,0.2104637324810028,0.7899159789085388,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22948870062828064},{"x":0.778151273727417,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.778151273727417,0.2104637324810028,0.7848739624023438,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22948870062828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.75126051902771,0.2104637324810028,0.7731092572212219,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7277311086654663,0.2104637324810028,0.7445378303527832,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6773109436035156,0.2104637324810028,0.7142857313156128,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6386554837226868,0.2104637324810028,0.6655462384223938,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بادام","boundary":[0.6067227125167847,0.2104637324810028,0.6352941393852234,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5949580073356628,0.2104637324810028,0.6016806960105896,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Amygdalus","boundary":[0.5210084319114685,0.2104637324810028,0.5949580073356628,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5142857432365417,0.2104637324810028,0.5226891040802002,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22948870062828064},{"x":0.507563054561615,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.2104637324810028,0.5159664154052734,0.22948870062828064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2104637324810028},{"x":0.800000011920929,"y":0.2104637324810028},{"x":0.800000011920929,"y":0.22948870062828064},{"x":0.507563054561615,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.502563054561615,0.2034637324810028,0.805000011920929,0.23648870062828065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱-۲-4","boundary":[0.7462185025215149,0.2342449426651001,0.7882353067398071,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.2342449426651001,0.7462185025215149,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.2342449426651001,0.7361344695091248,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2342449426651001},{"x":0.702521026134491,"y":0.2342449426651001},{"x":0.702521026134491,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6705882549285889,0.2342449426651001,0.702521026134491,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بادام","boundary":[0.6336134672164917,0.2342449426651001,0.6571428775787354,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.6033613681793213,0.2342449426651001,0.6268907785415649,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سنجدی","boundary":[0.5462185144424438,0.2342449426651001,0.5915966629981995,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2544589638710022},{"x":0.534453809261322,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.534453809261322,0.2342449426651001,0.5428571701049805,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2544589638710022},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کرمانی","boundary":[0.49747899174690247,0.2342449426651001,0.5327731370925903,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2342449426651001},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2342449426651001},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2544589638710022},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48403361439704895,0.2342449426651001,0.4924369752407074,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2342449426651001},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2342449426651001},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2544589638710022},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.46890756487846375,0.2342449426651001,0.4773109257221222,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2342449426651001},{"x":0.462184876203537,"y":0.2342449426651001},{"x":0.462184876203537,"y":0.2544589638710022},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دافنه","boundary":[0.43361344933509827,0.2342449426651001,0.462184876203537,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2342449426651001},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2342449426651001},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2544589638710022},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.41848739981651306,0.2342449426651001,0.4252100884914398,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2342449426651001},{"x":0.413445383310318,"y":0.2342449426651001},{"x":0.413445383310318,"y":0.2544589638710022},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.3798319399356842,0.2342449426651001,0.413445383310318,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.2342449426651001},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2342449426651001},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2544589638710022},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.34117648005485535,0.2342449426651001,0.36974790692329407,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2544589638710022},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3210084140300751,0.2342449426651001,0.3294117748737335,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.2342449426651001},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2342449426651001},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2544589638710022},{"x":0.27731093764305115,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جاشیر","boundary":[0.27731093764305115,0.2342449426651001,0.30924370884895325,0.2544589638710022]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2544589638710022},{"x":0.27731093764305115,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.27231093764305114,0.2272449426651001,0.7932353067398071,0.2614589638710022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24369747936725616,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.26278239488601685,0.24369747936725616,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.26278239488601685},{"x":0.3193277418613434,"y":0.26278239488601685},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2770511209964752},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.24705882370471954,0.26278239488601685,0.3193277418613434,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.26278239488601685},{"x":0.40672269463539124,"y":0.26278239488601685},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2770511209964752},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"elaeagnifolia","boundary":[0.32605043053627014,0.26278239488601685,0.40672269463539124,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4100840389728546,0.26278239488601685,0.4151260554790497,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.26278239488601685},{"x":0.46722689270973206,"y":0.26278239488601685},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2770511209964752},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Daphne","boundary":[0.41680672764778137,0.26278239488601685,0.46722689270973206,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5378151535987854,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2770511209964752},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mucronata","boundary":[0.46890756487846375,0.26278239488601685,0.5378151535987854,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5411764979362488,0.26278239488601685,0.5462185144424438,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.26278239488601685},{"x":0.610084056854248,"y":0.26278239488601685},{"x":0.610084056854248,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5495798587799072,0.26278239488601685,0.610084056854248,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.6168067455291748,0.26278239488601685,0.6655462384223938,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6705882549285889,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6655462384223938,0.26278239488601685,0.6705882549285889,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7260504364967346,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prangos","boundary":[0.6722689270973206,0.26278239488601685,0.7260504364967346,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7899159789085388,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ferulacea","boundary":[0.7310924530029297,0.26278239488601685,0.7899159789085388,0.2770511209964752]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7899159789085388,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2336554628610611,0.25578239488601684,0.7949159789085388,0.2840511209964752],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.2639714479446411},{"x":0.16134454309940338,"y":0.2639714479446411},{"x":0.16134454309940338,"y":0.27229487895965576},{"x":0.15798319876194,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۱","boundary":[0.15798319876194,0.2639714479446411,0.16134454309940338,0.27229487895965576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.2639714479446411},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2639714479446411},{"x":0.15294118225574493,"y":0.27229487895965576},{"x":0.14957983791828156,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"ه","boundary":[0.14957983791828156,0.2639714479446411,0.15294118225574493,0.27229487895965576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.2639714479446411},{"x":0.16134454309940338,"y":0.2639714479446411},{"x":0.16134454309940338,"y":0.27229487895965576},{"x":0.14957983791828156,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.2569714479446411,0.16634454309940339,0.27929487895965577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7882353067398071,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7882353067398071,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7815126180648804,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7815126180648804,0.28656360507011414,0.7882353067398071,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7815126180648804,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7815126180648804,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7747899293899536,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7747899293899536,0.28656360507011414,0.7815126180648804,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7714285850524902,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7731092572212219,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7445378303527832,0.28656360507011414,0.7731092572212219,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7478991746902466,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.28656360507011414,0.7478991746902466,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.28656360507011414,0.7344537973403931,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.28656360507011414},{"x":0.702521026134491,"y":0.28656360507011414},{"x":0.702521026134491,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6705882549285889,0.28656360507011414,0.702521026134491,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2877526879310608},{"x":0.658823549747467,"y":0.2877526879310608},{"x":0.658823549747467,"y":0.3043995201587677},{"x":0.63193279504776,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بادام","boundary":[0.63193279504776,0.2877526879310608,0.658823549747467,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5932773351669312,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5932773351669312,0.2877526879310608,0.6235294342041016,0.3043995201587677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7882353067398071,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7882353067398071,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5932773351669312,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5882773351669311,0.2807526879310608,0.7932353067398071,0.30902141404151917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.2877526879310608},{"x":0.16134454309940338,"y":0.2877526879310608},{"x":0.16302521526813507,"y":0.2972651720046997},{"x":0.14957983791828156,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۵۳","boundary":[0.14789916574954987,0.2877526879310608,0.16302521526813507,0.2972651720046997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.2877526879310608},{"x":0.16134454309940338,"y":0.2877526879310608},{"x":0.16302521526813507,"y":0.2972651720046997},{"x":0.14957983791828156,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.2807526879310608,0.16802521526813508,0.3042651720046997],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.3139120042324066,0.6554622054100037,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.6571428775787354,0.3139120042324066,0.7310924530029297,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"scoparia","boundary":[0.7344537973403931,0.3139120042324066,0.7882353067398071,0.3269916772842407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6454201889038086,0.3069120042324066,0.7932353067398071,0.33399167728424073],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.3139120042324066},{"x":0.16134454309940338,"y":0.3139120042324066},{"x":0.16134454309940338,"y":0.32223543524742126},{"x":0.14789916574954987,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۵۳","boundary":[0.14789916574954987,0.3139120042324066,0.16134454309940338,0.32223543524742126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.3139120042324066},{"x":0.16134454309940338,"y":0.3139120042324066},{"x":0.16134454309940338,"y":0.32223543524742126},{"x":0.14789916574954987,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.3069120042324066,0.16634454309940339,0.32923543524742127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7899159789085388,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۶","boundary":[0.7445378303527832,0.33650416135787964,0.7899159789085388,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.3376932144165039,0.7462185025215149,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.3376932144165039,0.7361344695091248,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7008403539657593,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6705882549285889,0.3376932144165039,0.7008403539657593,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3376932144165039},{"x":0.658823549747467,"y":0.3376932144165039},{"x":0.658823549747467,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بادام","boundary":[0.6352941393852234,0.3376932144165039,0.658823549747467,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6235294342041016,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6235294342041016,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5915966629981995,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5915966629981995,0.33888229727745056,0.6235294342041016,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5815126299858093,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5747899413108826,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5747899413108826,0.33888229727745056,0.5815126299858093,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5697479248046875,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5697479248046875,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.5361344814300537,0.33888229727745056,0.5697479248046875,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.33888229727745056},{"x":0.529411792755127,"y":0.33888229727745056},{"x":0.529411792755127,"y":0.35552912950515747},{"x":0.49915966391563416,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.49915966391563416,0.33888229727745056,0.529411792755127,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4924369752407074,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35552912950515747},{"x":0.48571428656578064,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48571428656578064,0.33888229727745056,0.4924369752407074,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4453781545162201,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"کروج","boundary":[0.4453781545162201,0.33888229727745056,0.4756302535533905,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.33888229727745056},{"x":0.43865546584129333,"y":0.33888229727745056},{"x":0.43865546584129333,"y":0.35671818256378174},{"x":0.43361344933509827,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.33888229727745056,0.43865546584129333,0.35671818256378174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7899159789085388,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3543400764465332},{"x":0.43361344933509827,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.42861344933509826,0.33188229727745056,0.7949159789085388,0.3613400764465332],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3650416135787964},{"x":0.413445383310318,"y":0.3650416135787964},{"x":0.413445383310318,"y":0.3781212866306305},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.4000000059604645,0.3650416135787964,0.413445383310318,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3650416135787964},{"x":0.489075630903244,"y":0.3650416135787964},{"x":0.489075630903244,"y":0.3781212866306305},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.41848739981651306,0.3650416135787964,0.489075630903244,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3781212866306305},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"scoparia-","boundary":[0.4924369752407074,0.3650416135787964,0.5546218752861023,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5596638917922974,0.3650416135787964,0.6201680898666382,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.6285714507102966,0.3650416135787964,0.6722689270973206,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6722689270973206,0.3650416135787964,0.6773109436035156,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gymnocarpus","boundary":[0.6789916157722473,0.3650416135787964,0.7680672407150269,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sp","boundary":[0.7747899293899536,0.3650416135787964,0.7848739624023438,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7882353067398071,0.3650416135787964,0.7932773232460022,0.3781212866306305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3781212866306305},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3950000059604645,0.3580416135787964,0.7982773232460022,0.3851212866306305],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.3376932144165039},{"x":0.15798319876194,"y":0.3376932144165039},{"x":0.15798319876194,"y":0.34958383440971375},{"x":0.15126051008701324,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۱۳","boundary":[0.15126051008701324,0.3376932144165039,0.15798319876194,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.3638525605201721},{"x":0.15798319876194,"y":0.3638525605201721},{"x":0.15798319876194,"y":0.37574315071105957},{"x":0.14957983791828156,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۵۳","boundary":[0.15126051008701324,0.3638525605201721,0.15798319876194,0.37574315071105957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.3912009596824646},{"x":0.1596638709306717,"y":0.3912009596824646},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4007134437561035},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"عه","boundary":[0.15126051008701324,0.3912009596824646,0.1596638709306717,0.4007134437561035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.3376932144165039},{"x":0.1596638709306717,"y":0.3376932144165039},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4007134437561035},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14626051008701324,0.3306932144165039,0.1646638709306717,0.4077134437561035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7865546345710754,"y":0.405469685792923},{"x":0.7462185025215149,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"4-۲-۶","boundary":[0.7462185025215149,0.3888228237628937,0.7865546345710754,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7478991746902466,"y":0.405469685792923},{"x":0.7411764860153198,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.3888228237628937,0.7478991746902466,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7344537973403931,"y":0.405469685792923},{"x":0.7159664034843445,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.3888228237628937,0.7344537973403931,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3888228237628937},{"x":0.702521026134491,"y":0.3888228237628937},{"x":0.702521026134491,"y":0.405469685792923},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6672269105911255,0.3888228237628937,0.702521026134491,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3888228237628937},{"x":0.658823549747467,"y":0.3888228237628937},{"x":0.658823549747467,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6352941393852234,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بادام","boundary":[0.6352941393852234,0.3888228237628937,0.658823549747467,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5932773351669312,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5932773351669312,0.39001187682151794,0.6252101063728333,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5798319578170776,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5798319578170776,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5731092691421509,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5731092691421509,0.39001187682151794,0.5798319578170776,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5680672526359558,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5680672526359558,"y":0.40665873885154724},{"x":0.534453809261322,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.534453809261322,0.39001187682151794,0.5680672526359558,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5243697762489319,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.4924369752407074,0.39001187682151794,0.5243697762489319,0.4078477919101715]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7865546345710754,"y":0.405469685792923},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.4874369752407074,0.38301187682151794,0.7915546345710754,0.412469685792923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5243697762489319,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5243697762489319,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5142857432365417,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"..","boundary":[0.5142857432365417,0.41617122292518616,0.5243697762489319,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5983193516731262,"y":0.428061842918396},{"x":0.5277311205863953,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.5277311205863953,0.41617122292518616,0.5983193516731262,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.41617122292518616},{"x":0.658823549747467,"y":0.4149821698665619},{"x":0.658823549747467,"y":0.428061842918396},{"x":0.6033613681793213,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"scoparia","boundary":[0.6033613681793213,0.41617122292518616,0.658823549747467,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6689075827598572,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6689075827598572,"y":0.428061842918396},{"x":0.6638655662536621,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6638655662536621,0.41617122292518616,0.6689075827598572,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7344537973403931,"y":0.428061842918396},{"x":0.6773109436035156,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.6773109436035156,0.4149821698665619,0.7344537973403931,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7915966510772705,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7428571581840515,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.7428571581840515,0.4149821698665619,0.7915966510772705,0.42687276005744934]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7915966510772705,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5142857432365417,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5092857432365417,0.40917122292518615,0.7965966510772705,0.43387276005744935],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.41617122292518616},{"x":0.16302521526813507,"y":0.41617122292518616},{"x":0.16302521526813507,"y":0.4256837069988251},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"کہ","boundary":[0.14957983791828156,0.41617122292518616,0.16302521526813507,0.4256837069988251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.41617122292518616},{"x":0.16302521526813507,"y":0.41617122292518616},{"x":0.16302521526813507,"y":0.4256837069988251},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.40917122292518615,0.16802521526813508,0.4326837069988251],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7899159789085388,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"5-۲-4","boundary":[0.7478991746902466,0.4387633800506592,0.7899159789085388,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7462185025215149,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7462185025215149,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7394958138465881,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.43995243310928345,0.7462185025215149,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7344537973403931,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7344537973403931,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.43995243310928345,0.7344537973403931,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.43995243310928345},{"x":0.702521026134491,"y":0.4387633800506592},{"x":0.702521026134491,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6672269105911255,0.43995243310928345,0.702521026134491,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.43995243310928345},{"x":0.658823549747467,"y":0.43995243310928345},{"x":0.658823549747467,"y":0.457788348197937},{"x":0.6336134672164917,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بادام","boundary":[0.6336134672164917,0.43995243310928345,0.658823549747467,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6218487620353699,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6218487620353699,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5915966629981995,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5915966629981995,0.43995243310928345,0.6218487620353699,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.43995243310928345},{"x":0.583193302154541,"y":0.43995243310928345},{"x":0.583193302154541,"y":0.457788348197937},{"x":0.5764706134796143,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5764706134796143,0.43995243310928345,0.583193302154541,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5680672526359558,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5680672526359558,"y":0.457788348197937},{"x":0.5361344814300537,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.5361344814300537,0.4411414861679077,0.5680672526359558,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4411414861679077},{"x":0.529411792755127,"y":0.43995243310928345},{"x":0.529411792755127,"y":0.457788348197937},{"x":0.49747899174690247,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.49747899174690247,0.4411414861679077,0.529411792755127,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4924369752407074,"y":0.457788348197937},{"x":0.48571428656578064,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.4411414861679077,0.4924369752407074,0.457788348197937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7899159789085388,"y":0.45659929513931274},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.48071428656578064,0.4341414861679077,0.7949159789085388,0.46359929513931275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6134454011917114,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.5394958257675171,0.4673008322715759,0.6134454011917114,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6705882549285889,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6168067455291748,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"scoparia","boundary":[0.6168067455291748,0.46611177921295166,0.6705882549285889,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6789916157722473,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6739495992660522,0.46611177921295166,0.6789916157722473,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48038050532341003},{"x":0.680672287940979,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.680672287940979,0.46611177921295166,0.7378151416778564,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7932773232460022,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7932773232460022,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7462185025215149,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.7462185025215149,0.46611177921295166,0.7932773232460022,0.47919145226478577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7932773232460022,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7932773232460022,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5344958257675171,0.4603008322715759,0.7982773232460022,0.48738050532341004],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.46611177921295166},{"x":0.1596638709306717,"y":0.46611177921295166},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4756242632865906},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"وه","boundary":[0.15126051008701324,0.46611177921295166,0.1596638709306717,0.4756242632865906]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.46611177921295166},{"x":0.1596638709306717,"y":0.46611177921295166},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4756242632865906},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14626051008701324,0.45911177921295165,0.1646638709306717,0.4826242632865906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.4922710955142975},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4922710955142975},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5017836093902588},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"وه","boundary":[0.15126051008701324,0.4922710955142975,0.1596638709306717,0.5017836093902588]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.4922710955142975},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4922710955142975},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5017836093902588},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.14626051008701324,0.4852710955142975,0.1646638709306717,0.5087836093902588],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"3-4","boundary":[0.7831932902336121,0.4910820424556732,0.8084033727645874,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7798319458961487,0.4910820424556732,0.7848739624023438,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7529411911964417,0.4910820424556732,0.7731092572212219,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7260504364967346,0.4910820424556732,0.7445378303527832,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6823529601097107,0.4910820424556732,0.7126050591468811,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6403361558914185,0.4910820424556732,0.6655462384223938,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4910820424556732},{"x":0.63193279504776,"y":0.4910820424556732},{"x":0.63193279504776,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شپشو","boundary":[0.5966386795043945,0.4910820424556732,0.63193279504776,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5865546464920044,0.4910820424556732,0.5932773351669312,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Anabasis","boundary":[0.5243697762489319,0.48989298939704895,0.5848739743232727,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5260504484176636,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5210084319114685,0.48989298939704895,0.5260504484176636,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5193277597427368,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.48989298939704895,0.5193277597427368,0.5065398216247559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.48989298939704895},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.50760507106781,0.48289298939704894,0.8134033727645874,0.5147288746833801],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.517241358757019},{"x":0.7882353067398071,"y":0.517241358757019},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-۱-۳","boundary":[0.7428571581840515,0.517241358757019,0.7882353067398071,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.517241358757019},{"x":0.7445378303527832,"y":0.517241358757019},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.517241358757019,0.7445378303527832,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.517241358757019},{"x":0.7361344695091248,"y":0.517241358757019},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.517241358757019,0.7361344695091248,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.517241358757019},{"x":0.7008403539657593,"y":0.517241358757019},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"گیاهي","boundary":[0.6689075827598572,0.517241358757019,0.7008403539657593,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.517241358757019},{"x":0.6605042219161987,"y":0.517241358757019},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"الدورک","boundary":[0.6184874176979065,0.517241358757019,0.6605042219161987,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.517241358757019},{"x":0.6084033846855164,"y":0.517241358757019},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.517241358757019,0.6084033846855164,0.5326991677284241]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.517241358757019},{"x":0.7882353067398071,"y":0.517241358757019},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.5966806960105896,0.510241358757019,0.7932353067398071,0.5396991677284241],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.5196195244789124},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5196195244789124},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5279428958892822},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"ود","boundary":[0.15126051008701324,0.5196195244789124,0.1596638709306717,0.5279428958892822]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.5196195244789124},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5196195244789124},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5279428958892822},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.14626051008701324,0.5126195244789123,0.1646638709306717,0.5349428958892822],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7361344695091248,"y":0.542211651802063},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"..Anabasis","boundary":[0.6672269105911255,0.5410225987434387,0.7361344695091248,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.542211651802063},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"aphylla","boundary":[0.7428571581840515,0.542211651802063,0.7865546345710754,0.5564804077148438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6622269105911255,0.5340225987434387,0.7915546345710754,0.5634804077148438],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7815126180648804,0.5671819448471069,0.7865546345710754,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5671819448471069},{"x":0.778151273727417,"y":0.5671819448471069},{"x":0.778151273727417,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.5671819448471069,0.778151273727417,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7445378303527832,0.5671819448471069,0.7697479128837585,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.5671819448471069,0.7462185025215149,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.5671819448471069,0.7344537973403931,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5671819448471069},{"x":0.702521026134491,"y":0.5671819448471069},{"x":0.702521026134491,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6672269105911255,0.5671819448471069,0.702521026134491,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شپشو","boundary":[0.6252101063728333,0.5671819448471069,0.6605042219161987,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5826396942138672},{"x":0.610084056854248,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.610084056854248,0.5671819448471069,0.6168067455291748,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اشنان","boundary":[0.5697479248046875,0.5671819448471069,0.6033613681793213,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.5671819448471069,0.5663865804672241,0.5826396942138672]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5546638917922974,0.5601819448471069,0.7915546345710754,0.5896396942138672],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.5683709979057312},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5683709979057312},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5778834819793701},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":".آه","boundary":[0.14789916574954987,0.5683709979057312,0.1731092482805252,0.5778834819793701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.5683709979057312},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5683709979057312},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5778834819793701},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.5613709979057312,0.1781092482805252,0.5848834819793701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6064209342002869},{"x":0.534453809261322,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Anabasis","boundary":[0.534453809261322,0.5933412313461304,0.5915966629981995,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"setifera","boundary":[0.5983193516731262,0.5933412313461304,0.6420168280601501,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6470588445663452,0.5933412313461304,0.6504201889038086,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6064209342002869},{"x":0.653781533241272,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Seidlitzia","boundary":[0.653781533241272,0.5933412313461304,0.7092437148094177,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rosmarinus","boundary":[0.7176470756530762,0.5933412313461304,0.7899159789085388,0.6064209342002869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6064209342002869},{"x":0.534453809261322,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.529453809261322,0.5863412313461304,0.7949159789085388,0.6134209342002869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.5945303440093994},{"x":0.16302521526813507,"y":0.5945303440093994},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6028537750244141},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"۵۹","boundary":[0.14789916574954987,0.5945303440093994,0.16302521526813507,0.6028537750244141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.5945303440093994},{"x":0.16302521526813507,"y":0.5945303440093994},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6028537750244141},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.5875303440093994,0.16802521526813508,0.6098537750244141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6206896305084229},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6195005774497986},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6290130615234375},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"آه","boundary":[0.14789916574954987,0.6206896305084229,0.16470588743686676,0.6290130615234375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6206896305084229},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6195005774497986},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6290130615234375},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.6136896305084228,0.16970588743686676,0.6360130615234375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.6183115243911743},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6183115243911743},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7949579954147339,0.6183115243911743,0.8016806840896606,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6349583864212036},{"x":0.778151273727417,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.778151273727417,0.6183115243911743,0.7848739624023438,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7529411911964417,0.6183115243911743,0.7731092572212219,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7260504364967346,0.6183115243911743,0.7462185025215149,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6349583864212036},{"x":0.680672287940979,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.680672287940979,0.6183115243911743,0.7126050591468811,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6403361558914185,0.6183115243911743,0.6672269105911255,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6016806960105896,0.6183115243911743,0.6336134672164917,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6349583864212036},{"x":0.561344563961029,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.561344563961029,0.6183115243911743,0.5899159908294678,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5445378422737122,0.6183115243911743,0.5512605309486389,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.61712247133255},{"x":0.48739495873451233,"y":0.61712247133255},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6337693333625793},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.4285714328289032,0.61712247133255,0.48739495873451233,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"aucheri","boundary":[0.4957983195781708,0.6183115243911743,0.5462185144424438,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.61712247133255},{"x":0.4268907606601715,"y":0.61712247133255},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6337693333625793},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.42016807198524475,0.61712247133255,0.4268907606601715,0.6337693333625793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.61712247133255},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6183115243911743},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6349583864212036},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41516807198524475,0.61012247133255,0.8066806840896606,0.6419583864212036],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.642092764377594},{"x":0.7882353067398071,"y":0.642092764377594},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7815126180648804,0.642092764377594,0.7882353067398071,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.642092764377594},{"x":0.7798319458961487,"y":0.642092764377594},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.642092764377594,0.7798319458961487,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.642092764377594},{"x":0.7697479128837585,"y":0.642092764377594},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7647058963775635,0.642092764377594,0.7697479128837585,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.642092764377594},{"x":0.7613445520401001,"y":0.642092764377594},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-1","boundary":[0.7462185025215149,0.642092764377594,0.7613445520401001,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.642092764377594},{"x":0.7445378303527832,"y":0.642092764377594},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.642092764377594,0.7445378303527832,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.6432818174362183,0.7344537973403931,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6432818174362183},{"x":0.702521026134491,"y":0.642092764377594},{"x":0.702521026134491,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6689075827598572,0.6432818174362183,0.702521026134491,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6432818174362183},{"x":0.658823549747467,"y":0.6432818174362183},{"x":0.658823549747467,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6268907785415649,0.6432818174362183,0.658823549747467,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5882353186607361,0.6432818174362183,0.6184874176979065,0.6587395668029785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7882353067398071,"y":0.642092764377594},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5832353186607361,0.6362818174362183,0.7932353067398071,0.6645505137443543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6456599235534668},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6456599235534668},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6539833545684814},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"OV","boundary":[0.14789916574954987,0.6456599235534668,0.16302521526813507,0.6539833545684814]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6456599235534668},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6456599235534668},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6539833545684814},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.6386599235534668,0.16802521526813508,0.6609833545684815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.671819269657135},{"x":0.7344537973403931,"y":0.671819269657135},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".Artemisia","boundary":[0.6672269105911255,0.671819269657135,0.7344537973403931,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.7428571581840515,0.6706302165985107,0.7915966510772705,0.6801427006721497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6622269105911255,0.6636302165985107,0.7965966510772705,0.6871427006721497],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6706302165985107},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6706302165985107},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6789536476135254},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.5,"str":"۵۷","boundary":[0.14789916574954987,0.6706302165985107,0.16302521526813507,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6706302165985107},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6706302165985107},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6789536476135254},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.6636302165985107,0.16802521526813508,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-4-2","boundary":[0.7445378303527832,0.6932223439216614,0.7899159789085388,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.6932223439216614,0.7462185025215149,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.6932223439216614,0.7361344695091248,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6944113969802856},{"x":0.702521026134491,"y":0.6944113969802856},{"x":0.702521026134491,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6705882549285889,0.6944113969802856,0.702521026134491,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6944113969802856},{"x":0.658823549747467,"y":0.6944113969802856},{"x":0.658823549747467,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6285714507102966,0.6944113969802856,0.658823549747467,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کوهی-","boundary":[0.5731092691421509,0.6944113969802856,0.6168067455291748,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چوبک","boundary":[0.5310924649238586,0.6944113969802856,0.5647059082984924,0.7110582590103149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5260924649238586,0.6862223439216614,0.7949159789085388,0.718058259010315],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.696789562702179},{"x":0.16302521526813507,"y":0.696789562702179},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7051129341125488},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"۵۷","boundary":[0.14789916574954987,0.696789562702179,0.16302521526813507,0.7051129341125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.696789562702179},{"x":0.16302521526813507,"y":0.696789562702179},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7051129341125488},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.689789562702179,0.16802521526813508,0.7121129341125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5327731370925903,0.7193816900253296,0.5932773351669312,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.5983193516731262,0.7205707430839539,0.6487395167350769,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7205707430839539},{"x":0.653781533241272,"y":0.7205707430839539},{"x":0.653781533241272,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6487395167350769,0.7205707430839539,0.653781533241272,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acanthophyllum","boundary":[0.6554622054100037,0.7205707430839539,0.7546218633651733,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.7647058963775635,0.7217597961425781,0.7848739624023438,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7882353067398071,0.7217597961425781,0.7932773232460022,0.7348394989967346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5277731370925903,0.7123816900253296,0.7982773232460022,0.7418394989967346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.7217597961425781},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7217597961425781},{"x":0.16302521526813507,"y":0.731272280216217},{"x":0.14789916574954987,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۵۷","boundary":[0.14789916574954987,0.7217597961425781,0.16302521526813507,0.731272280216217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.7217597961425781},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7217597961425781},{"x":0.16302521526813507,"y":0.731272280216217},{"x":0.14789916574954987,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.7147597961425781,0.16802521526813508,0.738272280216217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"3-4-4","boundary":[0.7445378303527832,0.7431629300117493,0.7865546345710754,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.7431629300117493,0.7462185025215149,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.7443519830703735,0.7361344695091248,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7443519830703735},{"x":0.702521026134491,"y":0.7431629300117493},{"x":0.702521026134491,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6689075827598572,0.7443519830703735,0.702521026134491,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7443519830703735},{"x":0.658823549747467,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6268907785415649,0.7443519830703735,0.658823549747467,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5848739743232727,0.7455410361289978,0.6184874176979065,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5663865804672241,0.7455410361289978,0.5731092691421509,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بادام","boundary":[0.5361344814300537,0.7455410361289978,0.5596638917922974,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7621878981590271},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.4957983195781708,0.7455410361289978,0.5260504484176636,0.7621878981590271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.49079831957817077,0.7385410361289978,0.7915546345710754,0.7679987854957581],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.7479191422462463},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7479191422462463},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7550535202026367},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۵۸","boundary":[0.14789916574954987,0.7479191422462463,0.16302521526813507,0.7550535202026367]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.7479191422462463},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7479191422462463},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7550535202026367},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.7409191422462463,0.16802521526813508,0.7620535202026367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.770511269569397},{"x":0.5915966629981995,"y":0.771700382232666},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".Artemisia","boundary":[0.5243697762489319,0.770511269569397,0.5915966629981995,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.771700382232666},{"x":0.6521008610725403,"y":0.771700382232666},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"aucheri-","boundary":[0.5966386795043945,0.771700382232666,0.6521008610725403,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.771700382232666},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.6605042219161987,0.771700382232666,0.7310924530029297,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.771700382232666},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"scoparia","boundary":[0.7344537973403931,0.771700382232666,0.7899159789085388,0.7847800254821777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.770511269569397},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5193697762489319,0.763511269569397,0.7949159789085388,0.7917800254821777],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7728894352912903},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7740784883499146},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7824019193649292},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"..","boundary":[0.16974790394306183,0.7728894352912903,0.17815126478672028,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.7728894352912903},{"x":0.16134454309940338,"y":0.7728894352912903},{"x":0.16134454309940338,"y":0.7812128663063049},{"x":0.15798319876194,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۸","boundary":[0.1596638709306717,0.7728894352912903,0.16134454309940338,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.7728894352912903},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7728894352912903},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7812128663063049},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"ه","boundary":[0.15126051008701324,0.7728894352912903,0.15294118225574493,0.7812128663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.7728894352912903},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7728894352912903},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7824019193649292},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14626051008701324,0.7658894352912903,0.18315126478672028,0.7894019193649292],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7815126180648804,0.7954815626144409,0.7882353067398071,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7747899293899536,0.7954815626144409,0.7815126180648804,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"ع-","boundary":[0.7529411911964417,0.7954815626144409,0.7714285850524902,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.7954815626144409,0.7462185025215149,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.7954815626144409,0.7344537973403931,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7954815626144409},{"x":0.702521026134491,"y":0.7954815626144409},{"x":0.702521026134491,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6689075827598572,0.7954815626144409,0.702521026134491,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7954815626144409},{"x":0.658823549747467,"y":0.7954815626144409},{"x":0.658823549747467,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6252101063728333,0.7954815626144409,0.658823549747467,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5882353186607361,0.7954815626144409,0.6168067455291748,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5663865804672241,0.7954815626144409,0.5731092691421509,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گون","boundary":[0.5378151535987854,0.7954815626144409,0.5579832196235657,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5193277597427368,0.7954815626144409,0.5260504484176636,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.4789915978908539,0.7954815626144409,0.5126050710678101,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7954815626144409},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7954815626144409},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8133174777030945},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.45042017102241516,0.7954815626144409,0.47058823704719543,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7954815626144409},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7954815626144409},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8133174777030945},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.41680672764778137,0.7954815626144409,0.43361344933509827,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7954815626144409},{"x":0.413445383310318,"y":0.7954815626144409},{"x":0.413445383310318,"y":0.8133174777030945},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.7954815626144409,0.413445383310318,0.8133174777030945]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8121284246444702},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.40172269463539123,0.7884815626144409,0.7932353067398071,0.8191284246444702],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.7978596687316895},{"x":0.16134454309940338,"y":0.7978596687316895},{"x":0.16134454309940338,"y":0.8073721528053284},{"x":0.14957983791828156,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۵۸","boundary":[0.14957983791828156,0.7978596687316895,0.16134454309940338,0.8073721528053284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.7978596687316895},{"x":0.16134454309940338,"y":0.7978596687316895},{"x":0.16134454309940338,"y":0.8073721528053284},{"x":0.14957983791828156,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.7908596687316894,0.16634454309940339,0.8143721528053284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8347205519676208},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.4756302535533905,0.8228299617767334,0.5378151535987854,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.5428571701049805,0.8228299617767334,0.5932773351669312,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5932773351669312,0.8228299617767334,0.5983193516731262,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8347205519676208},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.6000000238418579,0.8228299617767334,0.6689075827598572,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8347205519676208},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.6722689270973206,0.8228299617767334,0.6924369931221008,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8228299617767334},{"x":0.702521026134491,"y":0.8228299617767334},{"x":0.702521026134491,"y":0.8347205519676208},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6974790096282959,0.8228299617767334,0.702521026134491,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.7042016983032227,0.8228299617767334,0.7327731251716614,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"barbata","boundary":[0.7378151416778564,0.8228299617767334,0.7882353067398071,0.8347205519676208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8347205519676208},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4706302535533905,0.8158299617767334,0.7932353067398071,0.8417205519676209],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.8228299617767334},{"x":0.16134454309940338,"y":0.8228299617767334},{"x":0.16134454309940338,"y":0.831153392791748},{"x":0.14957983791828156,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۵۸","boundary":[0.14957983791828156,0.8228299617767334,0.16134454309940338,0.831153392791748]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.8228299617767334},{"x":0.16134454309940338,"y":0.8228299617767334},{"x":0.16134454309940338,"y":0.831153392791748},{"x":0.14957983791828156,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.8158299617767334,0.16634454309940339,0.838153392791748],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8632580041885376},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"5-8-4","boundary":[0.7462185025215149,0.8466112017631531,0.7899159789085388,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8632580041885376},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.8466112017631531,0.7462185025215149,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8632580041885376},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.8466112017631531,0.7344537973403931,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8632580041885376},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6672269105911255,0.8466112017631531,0.7008403539657593,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.8466112017631531},{"x":0.658823549747467,"y":0.8466112017631531},{"x":0.658823549747467,"y":0.8632580041885376},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6252101063728333,0.8466112017631531,0.658823549747467,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8466112017631531},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8466112017631531},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5882353186607361,0.8466112017631531,0.6184874176979065,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5663865804672241,0.8466112017631531,0.5731092691421509,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8466112017631531},{"x":0.556302547454834,"y":0.8466112017631531},{"x":0.556302547454834,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گون","boundary":[0.5327731370925903,0.8466112017631531,0.556302547454834,0.8644470572471619]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7899159789085388,"y":0.845422089099884},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5277731370925903,0.8396112017631531,0.7949159789085388,0.8702580041885376],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8846611380577087},{"x":0.507563054561615,"y":0.8870392441749573},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8870392441749573},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8846611380577087}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":")","boundary":[0.507563054561615,0.8846611380577087,0.4924369752407074,0.8870392441749573]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8894173502922058},{"x":0.507563054561615,"y":0.8917954564094543},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8917954564094543},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8894173502922058}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":".","boundary":[0.507563054561615,0.8894173502922058,0.4924369752407074,0.8917954564094543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8846611380577087},{"x":0.507563054561615,"y":0.8917954564094543},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8917954564094543},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8846611380577087}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.8776611380577087,0.4974369752407074,0.8987954564094544],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/iAGuAcgzkjtadMUE.jpg","blurred":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/yEAayoXHTkFHNzKj.jpg","webpSec":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/hHiYuSTPiVPZappX-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0002401666651252939,0.00015144335302246312,0.9986329355079587,0.9989326915536851]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6285714507102966,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6285714507102966,"y":0.14863258600234985},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1474435180425644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5697479248046875,0.13436385989189148,0.6285714507102966,0.14863258600234985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6840336322784424,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6840336322784424,"y":0.14863258600234985},{"x":0.6336134672164917,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.6352941393852234,0.13555291295051575,0.6840336322784424,0.14863258600234985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6890756487846375,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6890756487846375,"y":0.14863258600234985},{"x":0.6857143044471741,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6857143044471741,0.13555291295051575,0.6890756487846375,0.14863258600234985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7596638798713684,"y":0.14982163906097412},{"x":0.6907563209533691,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.6924369931221008,0.13555291295051575,0.7596638798713684,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7848739624023438,"y":0.13793103396892548},{"x":0.7831932902336121,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7630252242088318,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.7630252242088318,0.1367419809103012,0.7831932902336121,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7915966510772705,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7915966510772705,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7865546345710754,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7865546345710754,0.1367419809103012,0.7915966510772705,0.14982163906097412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7915966510772705,"y":0.1367419809103012},{"x":0.7899159789085388,"y":0.14982163906097412},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1474435180425644}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5647479248046875,0.12736385989189147,0.7949159789085388,0.15682163906097413],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.13555291295051575},{"x":0.16302521526813507,"y":0.13555291295051575},{"x":0.16302521526813507,"y":0.14625446498394012},{"x":0.14789916574954987,"y":0.14625446498394012}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":"وه","boundary":[0.14789916574954987,0.13555291295051575,0.16302521526813507,0.14625446498394012]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.13555291295051575},{"x":0.16302521526813507,"y":0.13555291295051575},{"x":0.16302521526813507,"y":0.14625446498394012},{"x":0.14789916574954987,"y":0.14625446498394012}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.12855291295051574,0.16802521526813508,0.15325446498394013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7882353067398071,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7882353067398071,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7462185025215149,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"6-8-4","boundary":[0.7462185025215149,0.15814507007598877,0.7882353067398071,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7478991746902466,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.15814507007598877,0.7478991746902466,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7378151416778564,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7159664034843445,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.15814507007598877,0.7378151416778564,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.15814507007598877},{"x":0.702521026134491,"y":0.15814507007598877},{"x":0.702521026134491,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6705882549285889,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6705882549285889,0.15814507007598877,0.702521026134491,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6605042219161987,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6605042219161987,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6268907785415649,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6268907785415649,0.15814507007598877,0.6605042219161987,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6168067455291748,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6168067455291748,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5882353186607361,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5882353186607361,0.15814507007598877,0.6168067455291748,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5731092691421509,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5731092691421509,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5680672526359558,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5680672526359558,0.15814507007598877,0.5731092691421509,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5579832196235657,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5579832196235657,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5361344814300537,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گون","boundary":[0.5361344814300537,0.15814507007598877,0.5579832196235657,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5260504484176636,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5193277597427368,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5193277597427368,0.15814507007598877,0.5260504484176636,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5092437267303467,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5092437267303467,"y":0.17598097026348114},{"x":0.46554622054100037,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گندمیان","boundary":[0.46554622054100037,0.15814507007598877,0.5092437267303467,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.15814507007598877},{"x":0.45378151535987854,"y":0.15814507007598877},{"x":0.45378151535987854,"y":0.17598097026348114},{"x":0.40504202246665955,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چندساله","boundary":[0.40504202246665955,0.15814507007598877,0.45378151535987854,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.15814507007598877},{"x":0.40168067812919617,"y":0.15814507007598877},{"x":0.40168067812919617,"y":0.17598097026348114},{"x":0.3966386616230011,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3966386616230011,0.15814507007598877,0.40168067812919617,0.17598097026348114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7882353067398071,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7882353067398071,"y":0.17598097026348114},{"x":0.3966386616230011,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.3916386616230011,0.15114507007598876,0.7932353067398071,0.18298097026348115],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.16171224415302277},{"x":0.16302521526813507,"y":0.16171224415302277},{"x":0.16302521526813507,"y":0.17122472822666168},{"x":0.14957983791828156,"y":0.17122472822666168}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":"وه","boundary":[0.14957983791828156,0.16171224415302277,0.16302521526813507,0.17122472822666168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.16171224415302277},{"x":0.16302521526813507,"y":0.16171224415302277},{"x":0.16302521526813507,"y":0.17122472822666168},{"x":0.14957983791828156,"y":0.17122472822666168}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.15471224415302276,0.16802521526813508,0.1782247282266617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.18787157535552979},{"x":0.43529412150382996,"y":0.18787157535552979},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2009512484073639},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.18787157535552979,0.43529412150382996,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.18787157535552979},{"x":0.49747899174690247,"y":0.18787157535552979},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2009512484073639},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.43697479367256165,0.18787157535552979,0.49747899174690247,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5579832196235657,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"aucheri-","boundary":[0.5042017102241516,0.18787157535552979,0.5579832196235657,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.18787157535552979},{"x":0.63193279504776,"y":0.18787157535552979},{"x":0.63193279504776,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.5647059082984924,0.18787157535552979,0.63193279504776,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.18787157535552979},{"x":0.658823549747467,"y":0.18787157535552979},{"x":0.658823549747467,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.6386554837226868,0.18787157535552979,0.658823549747467,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6655462384223938,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.18787157535552979,0.6655462384223938,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6689075827598572,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6638655662536621,0.18787157535552979,0.6689075827598572,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Perennial","boundary":[0.6705882549285889,0.18787157535552979,0.7361344695091248,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7915966510772705,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Grasses","boundary":[0.7378151416778564,0.18787157535552979,0.7915966510772705,0.2009512484073639]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7915966510772705,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2009512484073639},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4252521049976349,0.18087157535552978,0.7965966510772705,0.2079512484073639],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.18787157535552979},{"x":0.16302521526813507,"y":0.18787157535552979},{"x":0.16302521526813507,"y":0.19619500637054443},{"x":0.14957983791828156,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":"۵۹","boundary":[0.14957983791828156,0.18787157535552979,0.16302521526813507,0.19619500637054443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.18787157535552979},{"x":0.16302521526813507,"y":0.18787157535552979},{"x":0.16302521526813507,"y":0.19619500637054443},{"x":0.14957983791828156,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.18087157535552978,0.16802521526813508,0.20319500637054444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"7-4-4","boundary":[0.7445378303527832,0.2104637324810028,0.7899159789085388,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.2104637324810028,0.7462185025215149,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.2104637324810028,0.7361344695091248,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2104637324810028},{"x":0.702521026134491,"y":0.2104637324810028},{"x":0.702521026134491,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6705882549285889,0.2104637324810028,0.702521026134491,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2104637324810028},{"x":0.658823549747467,"y":0.2104637324810028},{"x":0.658823549747467,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6268907785415649,0.2104637324810028,0.658823549747467,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5865546464920044,0.2104637324810028,0.6168067455291748,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5680672526359558,0.2104637324810028,0.5731092691421509,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.5394958257675171,0.2104637324810028,0.5596638917922974,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقره","boundary":[0.5025210380554199,0.2104637324810028,0.5260504484176636,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2271105796098709},{"x":0.489075630903244,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.489075630903244,0.2104637324810028,0.5025210380554199,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2104637324810028},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2104637324810028},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.2104637324810028,0.48403361439704895,0.2271105796098709]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4723109257221222,0.2034637324810028,0.7949159789085388,0.23411057960987092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5411764979362488,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":".Artemisia","boundary":[0.5411764979362488,0.2378121316432953,0.6067227125167847,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.6134454011917114,0.2378121316432953,0.6655462384223938,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6655462384223938,0.2378121316432953,0.6689075827598572,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Eurotia","boundary":[0.6705882549285889,0.2378121316432953,0.7159664034843445,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7915966510772705,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ceratoides","boundary":[0.7226890921592712,0.2378121316432953,0.7915966510772705,0.24970273673534393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7915966510772705,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5411764979362488,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5361764979362488,0.23081213164329528,0.7965966510772705,0.25670273673534394],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.2378121316432953},{"x":0.16302521526813507,"y":0.2378121316432953},{"x":0.16470588743686676,"y":0.24613554775714874},{"x":0.14957983791828156,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۹۰","boundary":[0.14789916574954987,0.2378121316432953,0.16470588743686676,0.24613554775714874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.2378121316432953},{"x":0.16302521526813507,"y":0.2378121316432953},{"x":0.16470588743686676,"y":0.24613554775714874},{"x":0.14957983791828156,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.23081213164329528,0.16970588743686676,0.25313554775714875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7865546345710754,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"۸-4-4","boundary":[0.7428571581840515,0.26278239488601685,0.7865546345710754,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7445378303527832,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.26278239488601685,0.7445378303527832,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.26278239488601685,0.7361344695091248,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7008403539657593,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6705882549285889,0.26278239488601685,0.7008403539657593,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.26278239488601685},{"x":0.658823549747467,"y":0.26278239488601685},{"x":0.658823549747467,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6268907785415649,0.26278239488601685,0.658823549747467,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6168067455291748,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5865546464920044,0.26278239488601685,0.6168067455291748,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5647059082984924,0.26278239488601685,0.5714285969734192,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.26278239488601685},{"x":0.561344563961029,"y":0.26278239488601685},{"x":0.561344563961029,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کما","boundary":[0.5378151535987854,0.26278239488601685,0.561344563961029,0.2782402038574219]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7865546345710754,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.5328151535987854,0.25578239488601684,0.7915546345710754,0.2852402038574219],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.2639714479446411},{"x":0.16302521526813507,"y":0.2639714479446411},{"x":0.16302521526813507,"y":0.27229487895965576},{"x":0.14957983791828156,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۹۱","boundary":[0.14957983791828156,0.2639714479446411,0.16302521526813507,0.27229487895965576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.2639714479446411},{"x":0.16302521526813507,"y":0.2639714479446411},{"x":0.16302521526813507,"y":0.27229487895965576},{"x":0.14957983791828156,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.2569714479446411,0.16802521526813508,0.27929487895965577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6453781723976135,"y":0.29964327812194824},{"x":0.578151285648346,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".Artemisia","boundary":[0.578151285648346,0.2877526879310608,0.6453781723976135,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2877526879310608},{"x":0.702521026134491,"y":0.2877526879310608},{"x":0.702521026134491,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6521008610725403,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.6521008610725403,0.2877526879310608,0.702521026134491,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7008403539657593,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7008403539657593,0.2877526879310608,0.7058823704719543,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7478991746902466,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ferula","boundary":[0.7058823704719543,0.2877526879310608,0.7478991746902466,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7899159789085388,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7546218633651733,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovina","boundary":[0.7546218633651733,0.2877526879310608,0.7899159789085388,0.29964327812194824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7899159789085388,"y":0.29964327812194824},{"x":0.578151285648346,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5731512856483459,0.2807526879310608,0.7949159789085388,0.30664327812194825],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.28894174098968506},{"x":0.16470588743686676,"y":0.2877526879310608},{"x":0.16470588743686676,"y":0.2972651720046997},{"x":0.14789916574954987,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۹۱","boundary":[0.14789916574954987,0.28894174098968506,0.16470588743686676,0.2972651720046997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.28894174098968506},{"x":0.16470588743686676,"y":0.2877526879310608},{"x":0.16470588743686676,"y":0.2972651720046997},{"x":0.14789916574954987,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.28194174098968505,0.16970588743686676,0.3042651720046997],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7882353067398071,"y":0.328180730342865},{"x":0.7815126180648804,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7815126180648804,0.3115338981151581,0.7882353067398071,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7815126180648804,"y":0.328180730342865},{"x":0.7747899293899536,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7747899293899536,0.3115338981151581,0.7815126180648804,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7680672407150269,"y":0.328180730342865},{"x":0.7445378303527832,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"۶-۹","boundary":[0.7445378303527832,0.3115338981151581,0.7680672407150269,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7462185025215149,"y":0.328180730342865},{"x":0.7394958138465881,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.3115338981151581,0.7462185025215149,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.328180730342865},{"x":0.7159664034843445,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.3115338981151581,0.7361344695091248,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3115338981151581},{"x":0.702521026134491,"y":0.3115338981151581},{"x":0.702521026134491,"y":0.328180730342865},{"x":0.6705882549285889,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6705882549285889,0.3115338981151581,0.702521026134491,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3115338981151581},{"x":0.658823549747467,"y":0.3115338981151581},{"x":0.658823549747467,"y":0.328180730342865},{"x":0.6268907785415649,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6268907785415649,0.3115338981151581,0.658823549747467,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6151260733604431,"y":0.328180730342865},{"x":0.5865546464920044,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5865546464920044,0.3115338981151581,0.6151260733604431,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5731092691421509,"y":0.328180730342865},{"x":0.5663865804672241,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5663865804672241,0.3115338981151581,0.5731092691421509,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5579832196235657,"y":0.328180730342865},{"x":0.5378151535987854,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"كما","boundary":[0.5378151535987854,0.3115338981151581,0.5579832196235657,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5327731370925903,"y":0.328180730342865},{"x":0.5260504484176636,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5260504484176636,0.3115338981151581,0.5327731370925903,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5159664154052734,"y":0.328180730342865},{"x":0.4924369752407074,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گون","boundary":[0.4924369752407074,0.3115338981151581,0.5159664154052734,0.328180730342865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7882353067398071,"y":0.328180730342865},{"x":0.4924369752407074,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.4874369752407074,0.3045338981151581,0.7932353067398071,0.335180730342865],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5327731370925903,"y":0.350772887468338},{"x":0.462184876203537,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"..Artemisia","boundary":[0.462184876203537,0.3376932144165039,0.5327731370925903,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5899159908294678,"y":0.350772887468338},{"x":0.5394958257675171,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.5394958257675171,0.33888229727745056,0.5899159908294678,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5949580073356628,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5949580073356628,"y":0.350772887468338},{"x":0.5915966629981995,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5915966629981995,0.33888229727745056,0.5949580073356628,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5966386795043945,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ferula","boundary":[0.5966386795043945,0.33888229727745056,0.6369748115539551,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ovina-","boundary":[0.6453781723976135,0.33888229727745056,0.6857143044471741,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7596638798713684,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.6924369931221008,0.34007135033607483,0.7596638798713684,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7865546345710754,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.7647058963775635,0.34007135033607483,0.7865546345710754,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7915966510772705,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7882353067398071,0.34007135033607483,0.7915966510772705,0.3519619405269623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7915966510772705,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7915966510772705,"y":0.35315102338790894},{"x":0.462184876203537,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.457184876203537,0.3306932144165039,0.7965966510772705,0.36015102338790894],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7798319458961487,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7731092572212219,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.3638525605201721,0.7798319458961487,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7546218633651733,0.3638525605201721,0.7613445520401001,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7529411911964417,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7344537973403931,0.3638525605201721,0.7529411911964417,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.3638525605201721,0.7378151416778564,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38049939274787903},{"x":0.707563042640686,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.707563042640686,0.3638525605201721,0.7277311086654663,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6605042219161987,0.3638525605201721,0.6924369931221008,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6487395167350769,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6168067455291748,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6168067455291748,0.3638525605201721,0.6487395167350769,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6067227125167847,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5764706134796143,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5764706134796143,0.3638525605201721,0.6067227125167847,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5647059082984924,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5579832196235657,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5579832196235657,0.3638525605201721,0.5647059082984924,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5462185144424438,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5126050710678101,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جاشیر","boundary":[0.5126050710678101,0.3638525605201721,0.5462185144424438,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3638525605201721},{"x":0.507563054561615,"y":0.3638525605201721},{"x":0.507563054561615,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5025210380554199,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5025210380554199,0.3638525605201721,0.507563054561615,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4924369752407074,"y":0.38049939274787903},{"x":0.46890756487846375,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گون","boundary":[0.46890756487846375,0.3638525605201721,0.4924369752407074,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3638525605201721},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3638525605201721},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4605042040348053,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.3638525605201721,0.46722689270973206,0.38049939274787903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7798319458961487,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4605042040348053,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4555042040348053,0.3568525605201721,0.7848319458961487,0.38749939274787903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.36623066663742065},{"x":0.16470588743686676,"y":0.3650416135787964},{"x":0.16470588743686676,"y":0.3745540976524353},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۹۲","boundary":[0.14789916574954987,0.36623066663742065,0.16470588743686676,0.3745540976524353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.36623066663742065},{"x":0.16470588743686676,"y":0.3650416135787964},{"x":0.16470588743686676,"y":0.3745540976524353},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.35923066663742065,0.16970588743686676,0.3815540976524353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4019024968147278},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.42352941632270813,0.3888228237628937,0.4285714328289032,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40309154987335205},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.4319327771663666,0.3888228237628937,0.4941176474094391,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40309154987335205},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri-","boundary":[0.49915966391563416,0.3888228237628937,0.5529412031173706,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6134454011917114,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prangos","boundary":[0.5596638917922974,0.3888228237628937,0.6134454011917114,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ferulacea-","boundary":[0.6184874176979065,0.39001187682151794,0.6857143044471741,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.6924369931221008,0.39001187682151794,0.7613445520401001,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.7647058963775635,0.39001187682151794,0.7848739624023438,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7932773232460022,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7932773232460022,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7882353067398071,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7882353067398071,0.39001187682151794,0.7932773232460022,0.40309154987335205]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7932773232460022,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4042806327342987},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4185294163227081,0.38182282376289367,0.7982773232460022,0.4112806327342987],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.3912009596824646},{"x":0.16470588743686676,"y":0.3912009596824646},{"x":0.16470588743686676,"y":0.39952436089515686},{"x":0.14789916574954987,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۹۲","boundary":[0.14789916574954987,0.3912009596824646,0.16470588743686676,0.39952436089515686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.3912009596824646},{"x":0.16470588743686676,"y":0.3912009596824646},{"x":0.16470588743686676,"y":0.39952436089515686},{"x":0.14789916574954987,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.3842009596824646,0.16970588743686676,0.40652436089515687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7882353067398071,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7815126180648804,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7815126180648804,0.4137931168079376,0.7882353067398071,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7798319458961487,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7731092572212219,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.4137931168079376,0.7798319458961487,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7714285850524902,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7647058963775635,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7647058963775635,0.4137931168079376,0.7714285850524902,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7647058963775635,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-۱۱","boundary":[0.7361344695091248,0.4137931168079376,0.7647058963775635,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.4137931168079376,0.7361344695091248,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7058823704719543,0.4137931168079376,0.7243697643280029,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43043994903564453},{"x":0.658823549747467,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.658823549747467,0.4137931168079376,0.6924369931221008,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6168067455291748,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6168067455291748,0.4137931168079376,0.6504201889038086,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4137931168079376},{"x":0.610084056854248,"y":0.4137931168079376},{"x":0.610084056854248,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5798319578170776,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5798319578170776,0.4137931168079376,0.610084056854248,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5630252361297607,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5579832196235657,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5579832196235657,0.4137931168079376,0.5630252361297607,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43043994903564453},{"x":0.534453809261322,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاو","boundary":[0.534453809261322,0.4137931168079376,0.5462185144424438,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5226891040802002,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5025210380554199,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاق","boundary":[0.5025210380554199,0.4137931168079376,0.5226891040802002,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4924369752407074,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4789915978908539,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.4789915978908539,0.4137931168079376,0.4924369752407074,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4137931168079376},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4137931168079376},{"x":0.47058823704719543,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4638655483722687,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4638655483722687,0.4137931168079376,0.47058823704719543,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4588235318660736,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4268907606601715,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.4268907606601715,0.4137931168079376,0.4588235318660736,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4137931168079376},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4137931168079376},{"x":0.41848739981651306,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3949579894542694,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.3949579894542694,0.4137931168079376,0.41848739981651306,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4137931168079376},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4137931168079376},{"x":0.39159664511680603,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3680672347545624,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.3680672347545624,0.4137931168079376,0.39159664511680603,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3529411852359772,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3478991687297821,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3478991687297821,0.4137931168079376,0.3529411852359772,0.43043994903564453]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7882353067398071,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3478991687297821,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.3428991687297821,0.4067931168079376,0.7932353067398071,0.43743994903564454],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.41617122292518616},{"x":0.16302521526813507,"y":0.41617122292518616},{"x":0.16302521526813507,"y":0.4256837069988251},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۹۳","boundary":[0.14957983791828156,0.41617122292518616,0.16302521526813507,0.4256837069988251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.41617122292518616},{"x":0.16302521526813507,"y":0.41617122292518616},{"x":0.16302521526813507,"y":0.4256837069988251},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.40917122292518615,0.16802521526813508,0.4326837069988251],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45303210616111755},{"x":0.45546218752861023,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.45546218752861023,0.4411414861679077,0.5142857432365417,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5210084319114685,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.5210084319114685,0.4411414861679077,0.5714285969734192,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5714285969734192,0.4411414861679077,0.5764706134796143,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.5764706134796143,0.4411414861679077,0.6285714507102966,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6352941393852234,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.6352941393852234,0.4411414861679077,0.6957983374595642,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7042016983032227,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6991596817970276,0.4411414861679077,0.7042016983032227,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.7058823704719543,0.4411414861679077,0.7361344695091248,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7882353067398071,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriseta","boundary":[0.7411764860153198,0.4411414861679077,0.7882353067398071,0.45303210616111755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7882353067398071,"y":0.45303210616111755},{"x":0.45546218752861023,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4504621875286102,0.4341414861679077,0.7932353067398071,0.46003210616111756],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.44233056902885437},{"x":0.16134454309940338,"y":0.44233056902885437},{"x":0.16134454309940338,"y":0.45065397024154663},{"x":0.14789916574954987,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"۹۳","boundary":[0.14789916574954987,0.44233056902885437,0.16134454309940338,0.45065397024154663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.44233056902885437},{"x":0.16134454309940338,"y":0.44233056902885437},{"x":0.16134454309940338,"y":0.45065397024154663},{"x":0.14789916574954987,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.43533056902885436,0.16634454309940339,0.45765397024154664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.464922696352005},{"x":0.7882353067398071,"y":0.464922696352005},{"x":0.7882353067398071,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7831932902336121,0.464922696352005,0.7882353067398071,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.464922696352005},{"x":0.7798319458961487,"y":0.464922696352005},{"x":0.7798319458961487,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7731092572212219,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.464922696352005,0.7798319458961487,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.464922696352005},{"x":0.7697479128837585,"y":0.464922696352005},{"x":0.7697479128837585,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7647058963775635,0.464922696352005,0.7697479128837585,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.464922696352005},{"x":0.7647058963775635,"y":0.464922696352005},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-۱۲","boundary":[0.7344537973403931,0.464922696352005,0.7647058963775635,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.464922696352005},{"x":0.7378151416778564,"y":0.464922696352005},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.464922696352005,0.7378151416778564,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.464922696352005},{"x":0.7243697643280029,"y":0.464922696352005},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7058823704719543,0.464922696352005,0.7243697643280029,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.464922696352005},{"x":0.6924369931221008,"y":0.464922696352005},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4815695583820343},{"x":0.658823549747467,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.658823549747467,0.464922696352005,0.6924369931221008,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6168067455291748,0.46611177921295166,0.6487395167350769,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48275861144065857},{"x":0.578151285648346,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.578151285648346,0.46611177921295166,0.6067227125167847,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5630252361297607,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5579832196235657,0.46611177921295166,0.5630252361297607,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5226891040802002,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.5226891040802002,0.46611177921295166,0.5512605309486389,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5109243988990784,"y":0.48275861144065857},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.48739495873451233,0.46611177921295166,0.5109243988990784,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4722689092159271,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4722689092159271,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4571428596973419,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.4571428596973419,0.46611177921295166,0.4722689092159271,0.48275861144065857]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.464922696352005},{"x":0.7882353067398071,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7882353067398071,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4571428596973419,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4521428596973419,0.457922696352005,0.7932353067398071,0.48738050532341004],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.4673008322715759},{"x":0.16302521526813507,"y":0.4673008322715759},{"x":0.16302521526813507,"y":0.4756242632865906},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"14","boundary":[0.14957983791828156,0.4673008322715759,0.16302521526813507,0.4756242632865906]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.4673008322715759},{"x":0.16302521526813507,"y":0.4673008322715759},{"x":0.16302521526813507,"y":0.4756242632865906},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.4603008322715759,0.16802521526813508,0.4826242632865906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5798319578170776,0.4922710955142975,0.6403361558914185,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.6470588445663452,0.4922710955142975,0.6957983374595642,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4922710955142975},{"x":0.702521026134491,"y":0.4922710955142975},{"x":0.702521026134491,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6974790096282959,0.4922710955142975,0.702521026134491,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5053507685661316},{"x":0.702521026134491,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.702521026134491,0.4922710955142975,0.7327731251716614,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"barbata","boundary":[0.7411764860153198,0.4922710955142975,0.7899159789085388,0.5053507685661316]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5748319578170776,0.4852710955142975,0.7949159789085388,0.5123507685661316],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.4922710955142975},{"x":0.16134454309940338,"y":0.4922710955142975},{"x":0.16134454309940338,"y":0.5029726624488831},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":"14","boundary":[0.15126051008701324,0.4922710955142975,0.16134454309940338,0.5029726624488831]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.4922710955142975},{"x":0.16134454309940338,"y":0.4922710955142975},{"x":0.16134454309940338,"y":0.5029726624488831},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14626051008701324,0.4852710955142975,0.16634454309940339,0.5099726624488831],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"٤-۱۳-۹","boundary":[0.7310924530029297,0.5160523056983948,0.7899159789085388,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.5160523056983948,0.7378151416778564,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5326991677284241},{"x":0.707563042640686,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.707563042640686,0.5160523056983948,0.7277311086654663,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6605042219161987,0.5160523056983948,0.6941176652908325,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6184874176979065,0.5160523056983948,0.6487395167350769,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5764706134796143,0.5160523056983948,0.6067227125167847,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5579832196235657,0.5160523056983948,0.5647059082984924,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.5142857432365417,0.5160523056983948,0.5462185144424438,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5326991677284241},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.48403361439704895,0.5160523056983948,0.5025210380554199,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5160523056983948},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5160523056983948},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5326991677284241},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.44873949885368347,0.5160523056983948,0.46554622054100037,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5160523056983948},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5160523056983948},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5326991677284241},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.43865546584129333,0.5160523056983948,0.4453781545162201,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5160523056983948},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5160523056983948},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5326991677284241},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گون","boundary":[0.40672269463539124,0.5160523056983948,0.4302521049976349,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5160523056983948},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5160523056983948},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5326991677284241},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3966386616230011,0.5160523056983948,0.40336135029792786,0.5326991677284241]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5326991677284241},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3916386616230011,0.5090523056983948,0.7949159789085388,0.5396991677284241],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.5184304118156433},{"x":0.16302521526813507,"y":0.5184304118156433},{"x":0.16302521526813507,"y":0.526753842830658},{"x":0.14957983791828156,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":"14","boundary":[0.14957983791828156,0.5184304118156433,0.16302521526813507,0.526753842830658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.5184304118156433},{"x":0.16302521526813507,"y":0.5184304118156433},{"x":0.16302521526813507,"y":0.526753842830658},{"x":0.14957983791828156,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.5114304118156433,0.16802521526813508,0.533753842830658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.542211651802063},{"x":0.5310924649238586,"y":0.542211651802063},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.4739495813846588,0.542211651802063,0.5310924649238586,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.542211651802063},{"x":0.5899159908294678,"y":0.542211651802063},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.5411764979362488,0.542211651802063,0.5899159908294678,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.542211651802063},{"x":0.5949580073356628,"y":0.542211651802063},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5899159908294678,0.542211651802063,0.5949580073356628,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.542211651802063},{"x":0.6268907785415649,"y":0.542211651802063},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.5949580073356628,0.542211651802063,0.6268907785415649,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5434007048606873},{"x":0.680672287940979,"y":0.5434007048606873},{"x":0.680672287940979,"y":0.5564804077148438},{"x":0.63193279504776,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"barbata","boundary":[0.63193279504776,0.5434007048606873,0.680672287940979,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6840336322784424,0.5434007048606873,0.6890756487846375,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7613445520401001,"y":0.557669460773468},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.6924369931221008,0.5434007048606873,0.7613445520401001,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.7647058963775635,0.5434007048606873,0.7865546345710754,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7865546345710754,0.5434007048606873,0.7915966510772705,0.5564804077148438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.542211651802063},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7915966510772705,"y":0.557669460773468},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4689495813846588,0.535211651802063,0.7965966510772705,0.564669460773468],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.5434007048606873},{"x":0.16134454309940338,"y":0.5434007048606873},{"x":0.16134454309940338,"y":0.5529131889343262},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"14","boundary":[0.15126051008701324,0.5434007048606873,0.16134454309940338,0.5529131889343262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.5434007048606873},{"x":0.16134454309940338,"y":0.5434007048606873},{"x":0.16134454309940338,"y":0.5529131889343262},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.14626051008701324,0.5364007048606872,0.16634454309940339,0.5599131889343262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"14-4-2","boundary":[0.7361344695091248,0.5671819448471069,0.7899159789085388,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.5671819448471069,0.7378151416778564,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7058823704719543,0.5671819448471069,0.7260504364967346,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6605042219161987,0.5671819448471069,0.6941176652908325,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6184874176979065,0.5671819448471069,0.6487395167350769,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5764706134796143,0.5671819448471069,0.6067227125167847,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5579832196235657,0.5671819448471069,0.5647059082984924,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.5193277597427368,0.5671819448471069,0.5512605309486389,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5838287472724915},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.48739495873451233,0.5671819448471069,0.5109243988990784,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5671819448471069},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5671819448471069},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.4571428596973419,0.5671819448471069,0.47058823704719543,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5671819448471069},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5671819448471069},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4453781545162201,0.5671819448471069,0.45210084319114685,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5671819448471069},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5671819448471069},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5838287472724915},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاو","boundary":[0.42016807198524475,0.5671819448471069,0.43697479367256165,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5671819448471069},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5671819448471069},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5838287472724915},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاق","boundary":[0.38655462861061096,0.5671819448471069,0.4084033668041229,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5671819448471069},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5671819448471069},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5838287472724915},{"x":0.364705890417099,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.364705890417099,0.5671819448471069,0.3815126121044159,0.5838287472724915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5838287472724915},{"x":0.364705890417099,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.359705890417099,0.5601819448471069,0.7949159789085388,0.5908287472724915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.5695600509643555},{"x":0.16470588743686676,"y":0.5695600509643555},{"x":0.16470588743686676,"y":0.5778834819793701},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.33000001311302185,"str":"15","boundary":[0.14957983791828156,0.5695600509643555,0.16470588743686676,0.5778834819793701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.5695600509643555},{"x":0.16470588743686676,"y":0.5695600509643555},{"x":0.16470588743686676,"y":0.5778834819793701},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.5625600509643555,0.16970588743686676,0.5848834819793701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6064209342002869},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.45378151535987854,0.5945303440093994,0.5159664154052734,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.5226891040802002,0.5933412313461304,0.5731092691421509,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5714285969734192,0.5933412313461304,0.5764706134796143,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5933412313461304},{"x":0.610084056854248,"y":0.5933412313461304},{"x":0.610084056854248,"y":0.6052318811416626},{"x":0.578151285648346,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.578151285648346,0.5933412313461304,0.610084056854248,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"barbata","boundary":[0.6168067455291748,0.5933412313461304,0.6638655662536621,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6672269105911255,0.5933412313461304,0.6722689270973206,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lactuca","boundary":[0.6722689270973206,0.5933412313461304,0.7226890921592712,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.7310924530029297,0.5933412313461304,0.7899159789085388,0.6052318811416626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6052318811416626},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44878151535987854,0.5863412313461304,0.7949159789085388,0.6122318811416626],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.5945303440093994},{"x":0.16302521526813507,"y":0.5933412313461304},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6028537750244141},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.5,"str":"۹۵","boundary":[0.14789916574954987,0.5945303440093994,0.16302521526813507,0.6028537750244141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.5945303440093994},{"x":0.16302521526813507,"y":0.5933412313461304},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6028537750244141},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.5875303440093994,0.16802521526813508,0.6098537750244141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6206896305084229},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6206896305084229},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6290130615234375},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.27000001072883606,"str":"15","boundary":[0.14789916574954987,0.6206896305084229,0.16302521526813507,0.6290130615234375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6206896305084229},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6206896305084229},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6290130615234375},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.6136896305084228,0.16802521526813508,0.6360130615234375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.61712247133255},{"x":0.8084033727645874,"y":0.61712247133255},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6349583864212036},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.8016806840896606,0.61712247133255,0.8084033727645874,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.61712247133255},{"x":0.7915966510772705,"y":0.61712247133255},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.7848739624023438,0.61712247133255,0.7915966510772705,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.61712247133255},{"x":0.7848739624023438,"y":0.61712247133255},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7798319458961487,0.61712247133255,0.7848739624023438,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.61712247133255},{"x":0.7747899293899536,"y":0.61712247133255},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7529411911964417,0.61712247133255,0.7747899293899536,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.61712247133255},{"x":0.7462185025215149,"y":0.61712247133255},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7260504364967346,0.61712247133255,0.7462185025215149,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.61712247133255},{"x":0.7142857313156128,"y":0.61712247133255},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6789916157722473,0.61712247133255,0.7142857313156128,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.61712247133255},{"x":0.6672269105911255,"y":0.61712247133255},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6386554837226868,0.61712247133255,0.6672269105911255,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.61712247133255},{"x":0.6302521228790283,"y":0.61712247133255},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6016806960105896,0.61712247133255,0.6302521228790283,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.61712247133255},{"x":0.5932773351669312,"y":0.61712247133255},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.5647059082984924,0.61712247133255,0.5932773351669312,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.61712247133255},{"x":0.5546218752861023,"y":0.61712247133255},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5495798587799072,0.61712247133255,0.5546218752861023,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.61712247133255},{"x":0.4941176474094391,"y":0.61712247133255},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6349583864212036},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.43697479367256165,0.61712247133255,0.4941176474094391,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.61712247133255},{"x":0.5462185144424438,"y":0.61712247133255},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5042017102241516,0.61712247133255,0.5462185144424438,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.61712247133255},{"x":0.43529412150382996,"y":0.61712247133255},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4285714328289032,0.61712247133255,0.43529412150382996,0.6349583864212036]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.61712247133255},{"x":0.8084033727645874,"y":0.61712247133255},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4235714328289032,0.61012247133255,0.8134033727645874,0.6419583864212036],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.642092764377594},{"x":0.7865546345710754,"y":0.642092764377594},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7815126180648804,0.642092764377594,0.7882353067398071,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.642092764377594},{"x":0.7815126180648804,"y":0.642092764377594},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"-۵","boundary":[0.7647058963775635,0.642092764377594,0.7815126180648804,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.642092764377594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.642092764377594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.642092764377594,0.7596638798713684,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7462185025215149,0.6432818174362183,0.7529411911964417,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.6432818174362183,0.7462185025215149,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.6432818174362183,0.7361344695091248,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6432818174362183},{"x":0.702521026134491,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6689075827598572,0.6432818174362183,0.702521026134491,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6432818174362183},{"x":0.658823549747467,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6268907785415649,0.6432818174362183,0.6605042219161987,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.5899159908294678,0.6444708704948425,0.6218487620353699,0.6599286794662476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7865546345710754,"y":0.642092764377594},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5849159908294678,0.6374708704948425,0.7932353067398071,0.6657395668029785],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.6456599235534668},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6456599235534668},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6539833545684814},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"15","boundary":[0.14957983791828156,0.6456599235534668,0.16470588743686676,0.6539833545684814]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.6456599235534668},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6456599235534668},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6539833545684814},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.6386599235534668,0.16970588743686676,0.6609833545684815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.671819269657135},{"x":0.7394958138465881,"y":0.671819269657135},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"..Artemisia","boundary":[0.6689075827598572,0.671819269657135,0.7394958138465881,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.7478991746902466,0.6706302165985107,0.7932773232460022,0.6801427006721497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.671819269657135},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6639075827598572,0.664819269657135,0.7982773232460022,0.6871427006721497],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6706302165985107},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6706302165985107},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6789536476135254},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.4099999964237213,"str":"15","boundary":[0.14789916574954987,0.6706302165985107,0.16302521526813507,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.6706302165985107},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6706302165985107},{"x":0.16302521526813507,"y":0.6789536476135254},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.6636302165985107,0.16802521526813508,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7831932902336121,0.6944113969802856,0.7882353067398071,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.6944113969802856,0.7798319458961487,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7462185025215149,0.6944113969802856,0.7714285850524902,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.6944113969802856,0.7462185025215149,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.6944113969802856,0.7361344695091248,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6944113969802856},{"x":0.702521026134491,"y":0.6944113969802856},{"x":0.702521026134491,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6689075827598572,0.6944113969802856,0.702521026134491,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6285714507102966,0.6944113969802856,0.6605042219161987,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.5915966629981995,0.6944113969802856,0.6201680898666382,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6944113969802856},{"x":0.578151285648346,"y":0.6944113969802856},{"x":0.578151285648346,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5731092691421509,0.6944113969802856,0.578151285648346,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کلاه","boundary":[0.5394958257675171,0.6944113969802856,0.5630252361297607,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6956004500389099},{"x":0.529411792755127,"y":0.6956004500389099},{"x":0.529411792755127,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"میر","boundary":[0.5142857432365417,0.6956004500389099,0.529411792755127,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7110582590103149},{"x":0.507563054561615,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.507563054561615,0.6956004500389099,0.5126050710678101,0.7110582590103149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7098692059516907},{"x":0.507563054561615,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.502563054561615,0.6874113969802856,0.7932353067398071,0.7168692059516907],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.696789562702179},{"x":0.16470588743686676,"y":0.696789562702179},{"x":0.16470588743686676,"y":0.7051129341125488},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۹۷","boundary":[0.14957983791828156,0.696789562702179,0.16470588743686676,0.7051129341125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.696789562702179},{"x":0.16470588743686676,"y":0.696789562702179},{"x":0.16470588743686676,"y":0.7051129341125488},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.689789562702179,0.16970588743686676,0.7121129341125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5394958257675171,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":".Artemisia","boundary":[0.5394958257675171,0.7193816900253296,0.6084033846855164,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi-","boundary":[0.6151260733604431,0.7205707430839539,0.6638655662536621,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acantholimon","boundary":[0.6705882549285889,0.7205707430839539,0.7596638798713684,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.7647058963775635,0.7217597961425781,0.7831932902336121,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7882353067398071,0.7217597961425781,0.7915966510772705,0.7336504459381104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5394958257675171,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5344958257675171,0.7123816900253296,0.7965966510772705,0.7406504459381104],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.7217597961425781},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7217597961425781},{"x":0.16302521526813507,"y":0.731272280216217},{"x":0.14957983791828156,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۹۷","boundary":[0.14957983791828156,0.7217597961425781,0.16302521526813507,0.731272280216217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.7217597961425781},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7217597961425781},{"x":0.16302521526813507,"y":0.731272280216217},{"x":0.14957983791828156,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.7147597961425781,0.16802521526813508,0.738272280216217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.15000000596046448,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7815126180648804,0.7443519830703735,0.7882353067398071,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.7443519830703735,0.7815126180648804,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.7445378303527832,0.7443519830703735,0.7714285850524902,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.7443519830703735,0.7462185025215149,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.7443519830703735,0.7361344695091248,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7455410361289978},{"x":0.702521026134491,"y":0.7443519830703735},{"x":0.702521026134491,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6689075827598572,0.7455410361289978,0.702521026134491,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7455410361289978},{"x":0.658823549747467,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6268907785415649,0.7455410361289978,0.658823549747467,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.5899159908294678,0.7455410361289978,0.6201680898666382,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7467300891876221},{"x":0.578151285648346,"y":0.7467300891876221},{"x":0.578151285648346,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5714285969734192,0.7467300891876221,0.578151285648346,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7467300891876221},{"x":0.561344563961029,"y":0.7467300891876221},{"x":0.561344563961029,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عجوه","boundary":[0.5260504484176636,0.7467300891876221,0.561344563961029,0.7633769512176514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5210504484176636,0.7397300891876221,0.7932353067398071,0.7679987854957581],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.770511269569397},{"x":0.6033613681793213,"y":0.771700382232666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5445378422737122,0.770511269569397,0.6033613681793213,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.771700382232666},{"x":0.6554622054100037,"y":0.771700382232666},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.6117647290229797,0.771700382232666,0.6554622054100037,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.771700382232666},{"x":0.6605042219161987,"y":0.771700382232666},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6571428775787354,0.771700382232666,0.6605042219161987,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.771700382232666},{"x":0.7126050591468811,"y":0.771700382232666},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aellenia","boundary":[0.6621848940849304,0.771700382232666,0.7126050591468811,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.771700382232666},{"x":0.7899159789085388,"y":0.771700382232666},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"subaphylla","boundary":[0.7210084199905396,0.771700382232666,0.7899159789085388,0.7847800254821777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.770511269569397},{"x":0.7899159789085388,"y":0.771700382232666},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5395378422737122,0.763511269569397,0.7949159789085388,0.7917800254821777],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.771700382232666},{"x":0.16302521526813507,"y":0.771700382232666},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7812128663063049},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"۹۸","boundary":[0.14957983791828156,0.771700382232666,0.16302521526813507,0.7812128663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.771700382232666},{"x":0.16302521526813507,"y":0.771700382232666},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7812128663063049},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.764700382232666,0.16802521526813508,0.7882128663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7831932902336121,0.7954815626144409,0.7899159789085388,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"-۵","boundary":[0.7630252242088318,0.7954815626144409,0.7798319458961487,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8121284246444702},{"x":0.756302535533905,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.756302535533905,0.7954815626144409,0.7630252242088318,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7462185025215149,0.7954815626144409,0.7529411911964417,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.7954815626144409,0.7478991746902466,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.7954815626144409,0.7344537973403931,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7954815626144409},{"x":0.702521026134491,"y":0.7954815626144409},{"x":0.702521026134491,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6705882549285889,0.7954815626144409,0.702521026134491,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7954815626144409},{"x":0.658823549747467,"y":0.7954815626144409},{"x":0.658823549747467,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6252101063728333,0.7954815626144409,0.658823549747467,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.5915966629981995,0.7966706156730652,0.6218487620353699,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5680672526359558,0.7966706156730652,0.5747899413108826,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بادام","boundary":[0.5378151535987854,0.7966706156730652,0.5630252361297607,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8133174777030945},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.49747899174690247,0.7966706156730652,0.5277311205863953,0.8133174777030945]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8121284246444702},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.49247899174690246,0.7896706156730652,0.7949159789085388,0.8191284246444702],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.7978596687316895},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7978596687316895},{"x":0.16302521526813507,"y":0.8061830997467041},{"x":0.14957983791828156,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"19","boundary":[0.14957983791828156,0.7978596687316895,0.16302521526813507,0.8061830997467041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.7978596687316895},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7978596687316895},{"x":0.16302521526813507,"y":0.8061830997467041},{"x":0.14957983791828156,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.7908596687316894,0.16802521526813508,0.8131830997467041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5411764979362488,0.8216409087181091,0.6016806960105896,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8347205519676208},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.6084033846855164,0.8216409087181091,0.6521008610725403,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8347205519676208},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6521008610725403,0.8216409087181091,0.6571428775787354,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8359096050262451},{"x":0.658823549747467,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.658823549747467,0.8216409087181091,0.7310924530029297,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8359096050262451},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"scoparia","boundary":[0.7361344695091248,0.8228299617767334,0.7899159789085388,0.8359096050262451]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5361764979362488,0.8134518556594849,0.7949159789085388,0.8429096050262451],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.8228299617767334},{"x":0.16134454309940338,"y":0.8216409087181091},{"x":0.16134454309940338,"y":0.831153392791748},{"x":0.15126051008701324,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"19","boundary":[0.14957983791828156,0.8228299617767334,0.16134454309940338,0.831153392791748]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.8228299617767334},{"x":0.16134454309940338,"y":0.8216409087181091},{"x":0.16134454309940338,"y":0.831153392791748},{"x":0.15126051008701324,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.8158299617767334,0.16634454309940339,0.838153392791748],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8632580041885376},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"5-5-4","boundary":[0.7445378303527832,0.8466112017631531,0.7899159789085388,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8632580041885376},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.8466112017631531,0.7478991746902466,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8632580041885376},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7126050591468811,0.8466112017631531,0.7344537973403931,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8466112017631531},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8466112017631531},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8632580041885376},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6705882549285889,0.8466112017631531,0.6991596817970276,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8466112017631531},{"x":0.658823549747467,"y":0.8466112017631531},{"x":0.658823549747467,"y":0.8632580041885376},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6285714507102966,0.8466112017631531,0.658823549747467,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8466112017631531},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8466112017631531},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.5899159908294678,0.8466112017631531,0.6201680898666382,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5697479248046875,0.8466112017631531,0.5764706134796143,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الدورک","boundary":[0.5210084319114685,0.8466112017631531,0.5630252361297607,0.8644470572471619]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7899159789085388,"y":0.845422089099884},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5160084319114685,0.8396112017631531,0.7949159789085388,0.8702580041885376],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.8478002548217773},{"x":0.16302521526813507,"y":0.8478002548217773},{"x":0.16302521526813507,"y":0.8573127388954163},{"x":0.14957983791828156,"y":0.8573127388954163}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"19","boundary":[0.14957983791828156,0.8478002548217773,0.16302521526813507,0.8573127388954163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.8478002548217773},{"x":0.16302521526813507,"y":0.8478002548217773},{"x":0.16302521526813507,"y":0.8573127388954163},{"x":0.14957983791828156,"y":0.8573127388954163}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.8408002548217773,0.16802521526813508,0.8643127388954163],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8787158131599426},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8787158131599426},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8906064033508301},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8906064033508301}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ت","boundary":[0.49747899174690247,0.8787158131599426,0.49915966391563416,0.8906064033508301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8787158131599426},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8787158131599426},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8906064033508301},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8906064033508301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.8717158131599426,0.5041596639156342,0.8976064033508301],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/vxWDqrDsrIqSNKCb.jpg","blurred":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/JxNJqETtoUoHGvlB.jpg","webpSec":"/storage/books/04a6f88b3b3f3581/pages/PhyQgKbvkuEPjDsh-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0002373420060181818,0.00015144335302246312,0.9986583574399227,0.9989369331222653]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6218487620353699,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1474435180425644},{"x":0.561344563961029,"y":0.1474435180425644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.561344563961029,0.13436385989189148,0.6218487620353699,0.1474435180425644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6739495992660522,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6302521228790283,"y":0.1474435180425644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.6302521228790283,0.13555291295051575,0.6739495992660522,0.1474435180425644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6789916157722473,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1474435180425644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6739495992660522,0.13555291295051575,0.6789916157722473,0.1474435180425644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7378151416778564,"y":0.14863258600234985},{"x":0.680672287940979,"y":0.1474435180425644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Anabasis","boundary":[0.680672287940979,0.13555291295051575,0.7378151416778564,0.14863258600234985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7899159789085388,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7899159789085388,"y":0.14863258600234985},{"x":0.7428571581840515,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"aphylla","boundary":[0.7428571581840515,0.13555291295051575,0.7899159789085388,0.14863258600234985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7899159789085388,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7899159789085388,"y":0.14863258600234985},{"x":0.561344563961029,"y":0.1474435180425644}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.556344563961029,0.12736385989189147,0.7949159789085388,0.15563258600234986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.13555291295051575},{"x":0.16134454309940338,"y":0.13555291295051575},{"x":0.16134454309940338,"y":0.14625446498394012},{"x":0.14957983791828156,"y":0.14625446498394012}]},"confidence":0.5,"str":"69","boundary":[0.14957983791828156,0.13555291295051575,0.16134454309940338,0.14625446498394012]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.13555291295051575},{"x":0.16134454309940338,"y":0.13555291295051575},{"x":0.16134454309940338,"y":0.14625446498394012},{"x":0.14957983791828156,"y":0.14625446498394012}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.14457983791828155,0.12855291295051574,0.16634454309940339,0.15325446498394013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7865546345710754,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7865546345710754,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17479191720485687}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-1-5","boundary":[0.7445378303527832,0.15933412313461304,0.7865546345710754,0.17479191720485687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7478991746902466,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17479191720485687}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.15933412313461304,0.7478991746902466,0.17479191720485687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7344537973403931,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7344537973403931,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7142857313156128,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.15933412313461304,0.7344537973403931,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7008403539657593,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7008403539657593,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6689075827598572,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6689075827598572,0.15933412313461304,0.7008403539657593,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.1605231910943985},{"x":0.658823549747467,"y":0.15933412313461304},{"x":0.658823549747467,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6268907785415649,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6268907785415649,0.1605231910943985,0.658823549747467,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.1605231910943985},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1605231910943985},{"x":0.6201680898666382,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5882353186607361,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.5882353186607361,0.1605231910943985,0.6201680898666382,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.1605231910943985},{"x":0.5764706134796143,"y":0.1605231910943985},{"x":0.5764706134796143,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5697479248046875,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5697479248046875,0.1605231910943985,0.5764706134796143,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.1605231910943985},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1605231910943985},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5277311205863953,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شپشو","boundary":[0.5277311205863953,0.1605231910943985,0.5630252361297607,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5243697762489319,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.16171224415302277,0.5243697762489319,0.1771700382232666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.1605231910943985},{"x":0.7865546345710754,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7865546345710754,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5143277597427368,0.1535231910943985,0.7915546345710754,0.18179191720485688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.16290131211280823},{"x":0.16470588743686676,"y":0.16171224415302277},{"x":0.16470588743686676,"y":0.17003567516803741},{"x":0.14789916574954987,"y":0.17003567516803741}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.14789916574954987,0.16290131211280823,0.16470588743686676,0.17003567516803741]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.16290131211280823},{"x":0.16470588743686676,"y":0.16171224415302277},{"x":0.16470588743686676,"y":0.17003567516803741},{"x":0.14789916574954987,"y":0.17003567516803741}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.15590131211280822,0.16970588743686676,0.17703567516803742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6218487620353699,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6218487620353699,"y":0.19976218044757843},{"x":0.561344563961029,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.561344563961029,0.18668252229690552,0.6218487620353699,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6739495992660522,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6739495992660522,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.6302521228790283,0.18668252229690552,0.6739495992660522,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6789916157722473,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6789916157722473,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6739495992660522,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6739495992660522,0.18668252229690552,0.6789916157722473,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7378151416778564,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6789916157722473,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Anabasis","boundary":[0.6789916157722473,0.18668252229690552,0.7378151416778564,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7899159789085388,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7428571581840515,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"setifera","boundary":[0.7428571581840515,0.18787157535552979,0.7899159789085388,0.2009512484073639]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7899159789085388,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2009512484073639},{"x":0.561344563961029,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.556344563961029,0.1796825222969055,0.7949159789085388,0.2079512484073639],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.18787157535552979},{"x":0.16470588743686676,"y":0.18787157535552979},{"x":0.16470588743686676,"y":0.19500593841075897},{"x":0.14789916574954987,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۰","boundary":[0.14789916574954987,0.18787157535552979,0.16470588743686676,0.19500593841075897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.18787157535552979},{"x":0.16470588743686676,"y":0.18787157535552979},{"x":0.16470588743686676,"y":0.19500593841075897},{"x":0.14789916574954987,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.18087157535552978,0.16970588743686676,0.20200593841075898],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7831932902336121,0.2104637324810028,0.7882353067398071,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.2104637324810028,0.7798319458961487,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۵-۷","boundary":[0.7445378303527832,0.2104637324810028,0.7714285850524902,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.2104637324810028,0.7462185025215149,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.2104637324810028,0.7344537973403931,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6689075827598572,0.2104637324810028,0.7042016983032227,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2104637324810028},{"x":0.658823549747467,"y":0.2104637324810028},{"x":0.658823549747467,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6252101063728333,0.2104637324810028,0.658823549747467,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.5915966629981995,0.2104637324810028,0.6201680898666382,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5697479248046875,0.2104637324810028,0.5747899413108826,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شپشو","boundary":[0.5260504484176636,0.2104637324810028,0.5630252361297607,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5109243988990784,0.2104637324810028,0.5176470875740051,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2271105796098709},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.48739495873451233,0.2104637324810028,0.5025210380554199,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2104637324810028},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2104637324810028},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2271105796098709},{"x":0.440336138010025,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شور","boundary":[0.440336138010025,0.2104637324810028,0.46722689270973206,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2104637324810028},{"x":0.440336138010025,"y":0.2104637324810028},{"x":0.440336138010025,"y":0.2271105796098709},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.2104637324810028,0.440336138010025,0.2271105796098709]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2271105796098709},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.43029412150382995,0.2034637324810028,0.7932353067398071,0.23411057960987092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.21284185349941254},{"x":0.16302521526813507,"y":0.21284185349941254},{"x":0.16302521526813507,"y":0.22116528451442719},{"x":0.14789916574954987,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.14789916574954987,0.21284185349941254,0.16302521526813507,0.22116528451442719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.21284185349941254},{"x":0.16302521526813507,"y":0.21284185349941254},{"x":0.16302521526813507,"y":0.22116528451442719},{"x":0.14789916574954987,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.20584185349941253,0.16802521526813508,0.2281652845144272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5378151535987854,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2508918046951294},{"x":0.4773109257221222,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.4773109257221222,0.23662306368350983,0.5378151535987854,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.5445378422737122,0.23662306368350983,0.5899159908294678,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5932773351669312,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5882353186607361,0.23662306368350983,0.5932773351669312,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Anabasis","boundary":[0.5966386795043945,0.23662306368350983,0.6504201889038086,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2508918046951294},{"x":0.658823549747467,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"setifera","boundary":[0.658823549747467,0.2378121316432953,0.7058823704719543,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7058823704719543,0.2378121316432953,0.7109243869781494,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.7142857313156128,0.2378121316432953,0.7596638798713684,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.7663865685462952,0.2378121316432953,0.7848739624023438,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7865546345710754,0.2378121316432953,0.7915966510772705,0.2508918046951294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2508918046951294},{"x":0.4773109257221222,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4723109257221222,0.22962306368350982,0.7965966510772705,0.2578918046951294],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.2378121316432953},{"x":0.16470588743686676,"y":0.2378121316432953},{"x":0.16470588743686676,"y":0.24613554775714874},{"x":0.14789916574954987,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.14789916574954987,0.2378121316432953,0.16470588743686676,0.24613554775714874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.2378121316432953},{"x":0.16470588743686676,"y":0.2378121316432953},{"x":0.16470588743686676,"y":0.24613554775714874},{"x":0.14789916574954987,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.23081213164329528,0.16970588743686676,0.25313554775714875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7831932902336121,0.2604042887687683,0.7899159789085388,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.2604042887687683,0.7798319458961487,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۸","boundary":[0.7445378303527832,0.2604042887687683,0.7714285850524902,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.2604042887687683,0.7462185025215149,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.2604042887687683,0.7361344695091248,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6689075827598572,0.2604042887687683,0.6991596817970276,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6268907785415649,0.2604042887687683,0.6605042219161987,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.5915966629981995,0.2604042887687683,0.6201680898666382,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5680672526359558,0.2604042887687683,0.5747899413108826,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گنجر","boundary":[0.5310924649238586,0.2604042887687683,0.5596638917922974,0.2770511209964752]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5260924649238586,0.2534042887687683,0.7949159789085388,0.2840511209964752],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5159664154052734,0.2877526879310608,0.5764706134796143,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3008323311805725},{"x":0.583193302154541,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.583193302154541,0.2877526879310608,0.6268907785415649,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6268907785415649,0.2877526879310608,0.6302521228790283,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2877526879310608},{"x":0.702521026134491,"y":0.2877526879310608},{"x":0.702521026134491,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.6336134672164917,0.2877526879310608,0.702521026134491,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3008323311805725},{"x":0.707563042640686,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"arbusculinus","boundary":[0.707563042640686,0.2877526879310608,0.7915966510772705,0.3008323311805725]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5109664154052734,0.2807526879310608,0.7965966510772705,0.3078323311805725],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7882353067398071,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7815126180648804,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7815126180648804,0.3115338981151581,0.7882353067398071,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7798319458961487,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7731092572212219,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.3115338981151581,0.7798319458961487,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7714285850524902,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۵-۹","boundary":[0.7445378303527832,0.3115338981151581,0.7714285850524902,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7394958138465881,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.3115338981151581,0.7462185025215149,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7344537973403931,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7142857313156128,0.3115338981151581,0.7344537973403931,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6991596817970276,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6705882549285889,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6705882549285889,0.3115338981151581,0.6991596817970276,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3115338981151581},{"x":0.658823549747467,"y":0.3115338981151581},{"x":0.658823549747467,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6268907785415649,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6268907785415649,0.3115338981151581,0.658823549747467,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5915966629981995,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.5915966629981995,0.3115338981151581,0.6184874176979065,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5731092691421509,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5680672526359558,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5680672526359558,0.3115338981151581,0.5731092691421509,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3115338981151581},{"x":0.561344563961029,"y":0.3115338981151581},{"x":0.561344563961029,"y":0.32936978340148926},{"x":0.529411792755127,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گنجر","boundary":[0.529411792755127,0.3115338981151581,0.561344563961029,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5260504484176636,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5193277597427368,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5193277597427368,0.3115338981151581,0.5260504484176636,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5142857432365417,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4957983195781708,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاه","boundary":[0.4957983195781708,0.3115338981151581,0.5142857432365417,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3115338981151581},{"x":0.489075630903244,"y":0.3115338981151581},{"x":0.489075630903244,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4638655483722687,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکی","boundary":[0.4638655483722687,0.3115338981151581,0.489075630903244,0.32936978340148926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7882353067398071,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4638655483722687,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4588655483722687,0.3045338981151581,0.7932353067398071,0.33636978340148926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4319327771663666,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3519619405269623},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.37142857909202576,0.34007135033607483,0.4319327771663666,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.34007135033607483},{"x":0.48403361439704895,"y":0.34007135033607483},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3519619405269623},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.43865546584129333,0.34007135033607483,0.48403361439704895,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.34007135033607483},{"x":0.48739495873451233,"y":0.34007135033607483},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3519619405269623},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.48235294222831726,0.34007135033607483,0.48739495873451233,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3519619405269623},{"x":0.489075630903244,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.489075630903244,0.34007135033607483,0.5579832196235657,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6453781723976135,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"arbusculinus","boundary":[0.5630252361297607,0.34007135033607483,0.6453781723976135,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.34007135033607483},{"x":0.653781533241272,"y":0.34007135033607483},{"x":0.653781533241272,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6487395167350769,0.34007135033607483,0.653781533241272,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cymbopogon","boundary":[0.6554622054100037,0.34007135033607483,0.7361344695091248,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7915966510772705,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"olivieri","boundary":[0.7445378303527832,0.34007135033607483,0.7915966510772705,0.3519619405269623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7915966510772705,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3519619405269623},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.36642857909202575,0.3330713503360748,0.7965966510772705,0.3589619405269623],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.34007135033607483},{"x":0.16470588743686676,"y":0.34007135033607483},{"x":0.16470588743686676,"y":0.34958383440971375},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.14789916574954987,0.34007135033607483,0.16470588743686676,0.34958383440971375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.34007135033607483},{"x":0.16470588743686676,"y":0.34007135033607483},{"x":0.16470588743686676,"y":0.34958383440971375},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14289916574954986,0.3330713503360748,0.16970588743686676,0.35658383440971375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7882353067398071,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7882353067398071,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7815126180648804,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7815126180648804,0.36266350746154785,0.7882353067398071,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7798319458961487,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7798319458961487,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7630252242088318,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"-۵","boundary":[0.7630252242088318,0.36266350746154785,0.7798319458961487,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7529411911964417,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.