فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی گیاهان زراعی

توضیحات

فیزیولوژی گیاهان زراعی شامل مطالعه اعمال حیاتی گیاه مانند فتوسنتز، تنفس، رشد و نمو و تولید محصول بر اساس فرایندهای فیزیکی و زیست شیمیایی است. در این کتاب فرایندهای فیزیولوژیک موثر بر عملکرد زراعی بررسی شده است، فرایند هایی که در همه زراعی اعم از غلات دانه ای، حبوبات، صنعتی و علوفه ای مشترک است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":303,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"04af8ad297096980","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/LjPWzkAOgOZvzVVZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/QRIElEmHuzXuxCzJ.jpg","blurred":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/BPpEKTDaHgrmgRRw.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004407174867742202,0.00035136622997474214,0.9987515711904574,0.9990029197328165]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5445378422737122,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.5445378422737122,0.30403801798820496,0.7378151416778564,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5226891040802002,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5226891040802002,"y":0.34679335355758667},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.40504202246665955,0.3028503656387329,0.5226891040802002,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3456057012081146},{"x":0.267226904630661,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.267226904630661,0.3028503656387329,0.3831932842731476,0.3456057012081146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3479810059070587},{"x":0.267226904630661,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.262226904630661,0.2958503656387329,0.7428151416778564,0.3549810059070587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5462185144424438,"y":0.510688841342926},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یحیی","boundary":[0.4957983195781708,0.5083135366439819,0.5462185144424438,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5071259140968323},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5083135366439819},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5261282920837402},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.45378151535987854,0.5071259140968323,0.48571428656578064,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6487395167350769,0.5320665240287781,0.6890756487846375,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5546318292617798},{"x":0.605042040348053,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.605042040348053,0.5320665240287781,0.6420168280601501,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5546318292617798},{"x":0.561344563961029,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.561344563961029,0.5320665240287781,0.5966386795043945,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.4957983195781708,0.5320665240287781,0.5512605309486389,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5320665240287781},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5320665240287781},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5546318292617798},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.42016807198524475,0.5320665240287781,0.48739495873451233,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3613445460796356,0.5320665240287781,0.4117647111415863,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.3193277418613434,0.5320665240287781,0.3529411852359772,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5546318292617798},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.30924370884895325,0.5320665240287781,0.3142857253551483,0.5546318292617798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5653206706047058},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30592438101768493,0.49656292724609374,0.6923949766159058,0.5723206706047058],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5665082931518555},{"x":0.578151285648346,"y":0.5676959753036499},{"x":0.578151285648346,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.5310924649238586,0.5665082931518555,0.578151285648346,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.4638655483722687,0.5653206706047058,0.5210084319114685,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5843230485916138},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.42184874415397644,0.5641329884529114,0.4588235318660736,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6151260733604431,0.5926365852355957,0.6470588445663452,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5697479248046875,0.5926365852355957,0.6067227125167847,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5926365852355957},{"x":0.561344563961029,"y":0.5926365852355957},{"x":0.561344563961029,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5243697762489319,0.5926365852355957,0.561344563961029,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6116389632225037},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46554622054100037,0.5926365852355957,0.5159664154052734,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5926365852355957},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5926365852355957},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4100840389728546,0.5926365852355957,0.45546218752861023,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5926365852355957},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5926365852355957},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6116389632225037},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.35462185740470886,0.5926365852355957,0.40168067812919617,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3462184965610504,0.5926365852355957,0.3512605130672455,0.6116389632225037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3428991687297821,0.5535700612068176,0.6503781723976135,0.6269524998664856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کبری","boundary":[0.5193277597427368,0.6247031092643738,0.5714285969734192,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4285714328289032,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقصودی","boundary":[0.4285714328289032,0.6247031092643738,0.5109243988990784,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5731092691421509,0.6520190238952637,0.5949580073356628,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموخته","boundary":[0.5109243988990784,0.6520190238952637,0.5579832196235657,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6722090244293213},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45042017102241516,0.6508313417434692,0.5008403658866882,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.4084033668041229,0.6508313417434692,0.4420168101787567,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6508313417434692},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6508313417434692},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3983193337917328,0.6508313417434692,0.40336135029792786,0.6710214018821716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3933193337917328,0.6177031092643738,0.5982773351669312,0.6792090244293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5394958257675171,0.8135392069816589,0.5731092691421509,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8135392069816589},{"x":0.529411792755127,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.507563054561615,0.8123515248298645,0.529411792755127,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8313539028167725},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4268907606601715,0.8123515248298645,0.4957983195781708,0.8313539028167725]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8325415849685669},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4218907606601715,0.8041639022827148,0.5781092691421509,0.8395415849685669],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/bYtPVptPIyiRBHry-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/PNcEbzSqXwcmCMTx.jpg","blurred":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/lPMLKSzJxbFRnXyl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.0001835156568722034,0.9986696560763512,0.999001509254732]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7210084199905396,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7193277478218079,0.1650831401348114,0.7848739624023438,0.17814727127552032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7210084199905396,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7143277478218079,0.1580831401348114,0.7898739624023438,0.18514727127552033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.16389548778533936},{"x":0.34285715222358704,"y":0.16389548778533936},{"x":0.34285715222358704,"y":0.17933492362499237},{"x":0.3142857253551483,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.3142857253551483,0.16389548778533936,0.34285715222358704,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.1627078354358673},{"x":0.30588236451148987,"y":0.1627078354358673},{"x":0.30588236451148987,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2857142984867096,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.2873949706554413,0.1627078354358673,0.30588236451148987,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.16152018308639526},{"x":0.27899160981178284,"y":0.1627078354358673},{"x":0.27731093764305115,"y":0.17695961892604828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.21848739683628082,0.16152018308639526,0.27731093764305115,0.17695961892604828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.16152018308639526},{"x":0.34285715222358704,"y":0.16389548778533936},{"x":0.34285715222358704,"y":0.17933492362499237},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21348739683628082,0.15452018308639526,0.34785715222358704,0.18633492362499238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5495798587799072,"y":0.235154390335083},{"x":0.5277311205863953,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5277311205863953,0.21852731704711914,0.5495798587799072,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5226891040802002,"y":0.235154390335083},{"x":0.5109243988990784,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5109243988990784,0.2197149693965912,0.5226891040802002,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2197149693965912},{"x":0.507563054561615,"y":0.2197149693965912},{"x":0.507563054561615,"y":0.235154390335083},{"x":0.48739495873451233,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.48739495873451233,0.2197149693965912,0.507563054561615,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2197149693965912},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2197149693965912},{"x":0.48403361439704895,"y":0.235154390335083},{"x":0.4789915978908539,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.2197149693965912,0.48403361439704895,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4773109257221222,"y":0.235154390335083},{"x":0.4588235318660736,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"فاور","boundary":[0.4588235318660736,0.2197149693965912,0.4773109257221222,0.235154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4588235318660736,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.4538235318660736,0.21271496939659118,0.5545798587799072,0.24096675288677216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.285035640001297},{"x":0.5462185144424438,"y":0.285035640001297},{"x":0.5462185144424438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5243697762489319,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"مرزن","boundary":[0.5243697762489319,0.285035640001297,0.5462185144424438,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.285035640001297},{"x":0.5109243988990784,"y":0.285035640001297},{"x":0.5109243988990784,"y":0.31828978657722473},{"x":0.46554622054100037,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.46554622054100037,0.285035640001297,0.5109243988990784,0.31828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.285035640001297},{"x":0.5462185144424438,"y":0.285035640001297},{"x":0.5462185144424438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.46554622054100037,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.5699999928474426,"boundary":[0.46054622054100036,0.278035640001297,0.5512185144424439,0.32528978657722474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5798319578170776,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.5193277597427368,0.35391923785209656,0.5798319578170776,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.35391923785209656},{"x":0.507563054561615,"y":0.35391923785209656},{"x":0.507563054561615,"y":0.3693586587905884},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.47058823704719543,0.35391923785209656,0.507563054561615,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.35391923785209656},{"x":0.462184876203537,"y":0.35391923785209656},{"x":0.462184876203537,"y":0.3693586587905884},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.42016807198524475,0.35391923785209656,0.462184876203537,0.3693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5798319578170776,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3693586587905884},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41516807198524475,0.34691923785209655,0.5848319578170776,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.40142518281936646},{"x":0.63193279504776,"y":0.40142518281936646},{"x":0.63193279504776,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.6033613681793213,0.40142518281936646,0.63193279504776,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5966386795043945,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"يحيی","boundary":[0.5714285969734192,0.40142518281936646,0.5966386795043945,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.5462185144424438,0.40142518281936646,0.5647059082984924,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5394958257675171,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4168646037578583},{"x":0.534453809261322,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.534453809261322,0.40142518281936646,0.5394958257675171,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.40142518281936646},{"x":0.534453809261322,"y":0.40142518281936646},{"x":0.534453809261322,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5109243988990784,0.40142518281936646,0.534453809261322,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.4789915978908539,0.40142518281936646,0.5042017102241516,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4722689092159271,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4470588266849518,0.40142518281936646,0.4722689092159271,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4002375304698944},{"x":0.440336138010025,"y":0.40142518281936646},{"x":0.440336138010025,"y":0.4168646037578583},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40504202246665955,0.4002375304698944,0.440336138010025,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4168646037578583},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.37478992342948914,0.4002375304698944,0.3983193337917328,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4002375304698944},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4002375304698944},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4168646037578583},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3663865625858307,0.4002375304698944,0.37142857909202576,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6571428775787354,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6571428775787354,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.6302521228790283,0.41923990845680237,0.6571428775787354,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6235294342041016,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6235294342041016,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5915966629981995,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.5915966629981995,0.41923990845680237,0.6235294342041016,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5882353186607361,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5882353186607361,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5697479248046875,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5697479248046875,0.41923990845680237,0.5882353186607361,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.41923990845680237},{"x":0.561344563961029,"y":0.41923990845680237},{"x":0.561344563961029,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5579832196235657,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5579832196235657,0.41923990845680237,0.561344563961029,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.41923990845680237},{"x":0.556302547454834,"y":0.41923990845680237},{"x":0.556302547454834,"y":0.43349167704582214},{"x":0.534453809261322,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.534453809261322,0.41923990845680237,0.556302547454834,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5277311205863953,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5277311205863953,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5025210380554199,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5025210380554199,0.41923990845680237,0.5277311205863953,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4957983195781708,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4957983195781708,"y":0.43349167704582214},{"x":0.47058823704719543,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.47058823704719543,0.41923990845680237,0.4957983195781708,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4638655483722687,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4285714328289032,0.41923990845680237,0.4638655483722687,0.4299287497997284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3613865625858307,0.3932375304698944,0.6604622054100037,0.4416793293952942],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4228028357028961},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4228028357028961},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3932773172855377,0.4228028357028961,0.42016807198524475,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3831932842731476,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3495798408985138,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.3495798408985138,0.41923990845680237,0.3831932842731476,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3462184965610504,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3462184965610504,"y":0.43111640214920044},{"x":0.34117648005485535,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.34285715222358704,0.41923990845680237,0.3462184965610504,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6151260733604431,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5882353186607361,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کبری","boundary":[0.5882353186607361,0.43349167704582214,0.6151260733604431,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5815126299858093,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5815126299858093,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقصودی","boundary":[0.5361344814300537,0.43349167704582214,0.5815126299858093,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.43349167704582214},{"x":0.529411792755127,"y":0.43349167704582214},{"x":0.529411792755127,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5243697762489319,0.43349167704582214,0.529411792755127,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5243697762489319,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4477434754371643},{"x":0.507563054561615,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.507563054561615,0.43349167704582214,0.5243697762489319,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4323040246963501},{"x":0.49915966391563416,"y":0.43349167704582214},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4477434754371643},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموخته","boundary":[0.46554622054100037,0.4323040246963501,0.49915966391563416,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4477434754371643},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.42184874415397644,0.4323040246963501,0.4588235318660736,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4477434754371643},{"x":0.38991597294807434,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.38991597294807434,0.4323040246963501,0.4151260554790497,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4323040246963501},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4323040246963501},{"x":0.38823530077934265,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3848739564418793,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3848739564418793,0.4323040246963501,0.38823530077934265,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ویراسته","boundary":[0.75126051902771,0.4548693597316742,0.7831932902336121,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهره","boundary":[0.7243697643280029,0.4548693597316742,0.7445378303527832,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقاجانی","boundary":[0.6823529601097107,0.45368170738220215,0.7176470756530762,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7613445520401001,0.46912112832069397,0.7848739624023438,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7579832077026367,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.7361344695091248,0.46912112832069397,0.7579832077026367,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.46912112832069397,0.7361344695091248,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لیلا","boundary":[0.7126050591468811,0.46912112832069397,0.7277311086654663,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46912112832069397},{"x":0.707563042640686,"y":0.46912112832069397},{"x":0.707563042640686,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسنی","boundary":[0.6739495992660522,0.46912112832069397,0.707563042640686,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7428571581840515,0.4821852743625641,0.7848739624023438,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7394958138465881,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.4821852743625641,0.7394958138465881,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49406176805496216},{"x":0.702521026134491,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرضیه","boundary":[0.702521026134491,0.4821852743625641,0.7310924530029297,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6974790096282959,"y":0.49406176805496216},{"x":0.680672287940979,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.680672287940979,0.4821852743625641,0.6974790096282959,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6789916157722473,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پناه","boundary":[0.6655462384223938,0.4821852743625641,0.6789916157722473,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7596638798713684,0.4952494204044342,0.7831932902336121,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7361344695091248,0.4952494204044342,0.7546218633651733,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.4952494204044342,0.7361344695091248,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.7058823704719543,0.4952494204044342,0.7277311086654663,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عابدینی","boundary":[0.6638655662536621,0.4952494204044342,0.6991596817970276,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7831932902336121,"y":0.521377682685852},{"x":0.7647058963775635,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.7647058963775635,0.5083135366439819,0.7831932902336121,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7596638798713684,"y":0.521377682685852},{"x":0.7411764860153198,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7411764860153198,0.5083135366439819,0.7596638798713684,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7361344695091248,"y":0.521377682685852},{"x":0.7344537973403931,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.5083135366439819,0.7361344695091248,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7277311086654663,"y":0.521377682685852},{"x":0.6840336322784424,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.6840336322784424,0.5083135366439819,0.7277311086654663,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6773109436035156,"y":0.521377682685852},{"x":0.6420168280601501,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمیرچی","boundary":[0.6420168280601501,0.5095011591911316,0.6773109436035156,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.521377682685852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7630252242088318,0.521377682685852,0.7831932902336121,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.521377682685852},{"x":0.756302535533905,"y":0.521377682685852},{"x":0.756302535533905,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7411764860153198,0.521377682685852,0.756302535533905,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.521377682685852},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.5201900005340576,0.7361344695091248,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7613445520401001,0.5344418287277222,0.7848739624023438,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5344418287277222},{"x":0.756302535533905,"y":0.5344418287277222},{"x":0.756302535533905,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7411764860153198,0.5344418287277222,0.756302535533905,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۶","boundary":[0.7109243869781494,0.5332541465759277,0.7344537973403931,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7613445520401001,0.5475059151649475,0.7831932902336121,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.7378151416778564,0.5475059151649475,0.7529411911964417,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7613445520401001,0.5605700612068176,0.7848739624023438,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5605700612068176},{"x":0.756302535533905,"y":0.5605700612068176},{"x":0.756302535533905,"y":0.5724465847015381},{"x":0.75126051902771,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.75126051902771,0.5605700612068176,0.756302535533905,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7142857313156128,0.5605700612068176,0.7462185025215149,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5724465847015381},{"x":0.707563042640686,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.5605700612068176,0.7109243869781494,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5605700612068176},{"x":0.702521026134491,"y":0.5605700612068176},{"x":0.702521026134491,"y":0.5724465847015381},{"x":0.680672287940979,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوای","boundary":[0.680672287940979,0.5605700612068176,0.702521026134491,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5724465847015381},{"x":0.658823549747467,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسا","boundary":[0.658823549747467,0.5605700612068176,0.6756302714347839,0.5724465847015381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7865546345710754,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5724465847015381},{"x":0.33949580788612366,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.33785715222358703,0.41223990845680236,0.7898739624023438,0.5794465847015381],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5831353664398193},{"x":0.75126051902771,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.75126051902771,0.5724465847015381,0.7747899293899536,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7210084199905396,0.5736342072486877,0.7462185025215149,0.5843230485916138]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7160084199905395,0.5666342072486877,0.7797899293899536,0.5901353664398193],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"171471643510000111111","boundary":[0.2386554628610611,0.6627078652381897,0.3815126121044159,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6557078652381897,0.3865126121044159,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6057007312774658},{"x":0.729411780834198,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.729411780834198,0.5926365852355957,0.7546218633651733,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6857143044471741,0.5926365852355957,0.7243697643280029,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6504201889038086,0.5926365852355957,0.6789916157722473,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6453781723976135,0.5926365852355957,0.6487395167350769,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6117647290229797,0.5926365852355957,0.6386554837226868,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6057007312774658},{"x":0.578151285648346,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.578151285648346,0.5926365852355957,0.6067227125167847,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.5926365852355957,0.5747899413108826,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5478991866111755,0.5926365852355957,0.5680672526359558,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5277311205863953,0.5926365852355957,0.5462185144424438,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.4941176474094391,0.5926365852355957,0.5193277597427368,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5926365852355957},{"x":0.489075630903244,"y":0.5926365852355957},{"x":0.489075630903244,"y":0.6057007312774658},{"x":0.462184876203537,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.462184876203537,0.5926365852355957,0.489075630903244,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4605042040348053,0.5926365852355957,0.4638655483722687,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5926365852355957},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5926365852355957},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.4302521049976349,0.5926365852355957,0.45378151535987854,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.3983193337917328,0.5914489030838013,0.4252100884914398,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6045130491256714},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39159664511680603,0.5914489030838013,0.3949579894542694,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5914489030838013},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5914489030838013},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.3680672347545624,0.5914489030838013,0.38655462861061096,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3630252182483673,0.5914489030838013,0.3663865625858307,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5914489030838013},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5914489030838013},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.3042016923427582,0.5914489030838013,0.35630252957344055,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.5914489030838013,0.3025210201740265,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5914489030838013},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5914489030838013},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.24369747936725616,0.5914489030838013,0.29411765933036804,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6187648177146912},{"x":0.756302535533905,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.756302535533905,0.6057007312774658,0.7815126180648804,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6057007312774658},{"x":0.75126051902771,"y":0.6057007312774658},{"x":0.75126051902771,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.7142857313156128,0.6057007312774658,0.75126051902771,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.6057007312774658,0.7092437148094177,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6621848940849304,0.6057007312774658,0.6991596817970276,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.6369748115539551,0.6057007312774658,0.6571428775787354,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6057007312774658,0.6336134672164917,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5983193516731262,0.6057007312774658,0.6252101063728333,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5747899413108826,0.6057007312774658,0.5932773351669312,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5462185144424438,0.6057007312774658,0.5697479248046875,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.6057007312774658,0.5428571701049805,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6057007312774658},{"x":0.534453809261322,"y":0.6057007312774658},{"x":0.534453809261322,"y":0.6187648177146912},{"x":0.507563054561615,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.507563054561615,0.6057007312774658,0.534453809261322,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6187648177146912},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خالد","boundary":[0.48235294222831726,0.6057007312774658,0.5025210380554199,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6187648177146912},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامبولی","boundary":[0.43865546584129333,0.6057007312774658,0.4773109257221222,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6057007312774658},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6057007312774658},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4302521049976349,0.6057007312774658,0.43361344933509827,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبش","boundary":[0.4084033668041229,0.6057007312774658,0.4252100884914398,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6057007312774658},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6057007312774658},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.3764705955982208,0.6057007312774658,0.40168067812919617,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6057007312774658},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6057007312774658},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.3529411852359772,0.6057007312774658,0.37142857909202576,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3512605130672455,0.6057007312774658,0.3529411852359772,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3193277418613434,0.6057007312774658,0.3462184965610504,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.3042016923427582,0.6057007312774658,0.3126050531864166,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3008403480052948,0.6057007312774658,0.3025210201740265,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6057007312774658},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6057007312774658},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6187648177146912},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.27731093764305115,0.6057007312774658,0.29411765933036804,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6057007312774658},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6057007312774658},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6187648177146912},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.27394959330558777,0.6057007312774658,0.27563026547431946,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6057007312774658},{"x":0.267226904630661,"y":0.6057007312774658},{"x":0.267226904630661,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۸۷۲۵۹۵۴","boundary":[0.21680672466754913,0.6057007312774658,0.267226904630661,0.6187648177146912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.5844489030838013,0.7865126180648804,0.6269524998664856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6247031092643738},{"x":0.756302535533905,"y":0.6247031092643738},{"x":0.756302535533905,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7226890921592712,0.6247031092643738,0.756302535533905,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6389548778533936},{"x":0.680672287940979,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.680672287940979,0.6235154271125793,0.7159664034843445,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6722689270973206,0.6235154271125793,0.6756302714347839,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6389548778533936},{"x":0.556302547454834,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"www.bookiup.ir","boundary":[0.556302547454834,0.6235154271125793,0.6655462384223938,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.646080732345581},{"x":0.7848739624023438,"y":0.646080732345581},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7697479128837585,0.646080732345581,0.7848739624023438,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.646080732345581},{"x":0.7630252242088318,"y":0.646080732345581},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7411764860153198,0.646080732345581,0.7630252242088318,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.646080732345581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.646080732345581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7176470756530762,0.646080732345581,0.7361344695091248,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.646080732345581},{"x":0.7126050591468811,"y":0.646080732345581},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6924369931221008,0.646080732345581,0.7126050591468811,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.646080732345581},{"x":0.6857143044471741,"y":0.646080732345581},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6705882549285889,0.646080732345581,0.6857143044471741,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.646080732345581},{"x":0.6655462384223938,"y":0.646080732345581},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6218487620353699,0.646080732345581,0.6655462384223938,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.646080732345581},{"x":0.6168067455291748,"y":0.646080732345581},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.5848739743232727,0.646080732345581,0.6168067455291748,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.646080732345581},{"x":0.578151285648346,"y":0.646080732345581},{"x":0.578151285648346,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5579832196235657,0.646080732345581,0.578151285648346,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7865546345710754,"y":0.673396646976471},{"x":0.7529411911964417,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7529411911964417,0.6615201830863953,0.7865546345710754,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6615201830863953},{"x":0.75126051902771,"y":0.6615201830863953},{"x":0.75126051902771,"y":0.673396646976471},{"x":0.7226890921592712,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7226890921592712,0.6615201830863953,0.75126051902771,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7142857313156128,"y":0.673396646976471},{"x":0.6957983374595642,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6957983374595642,0.6615201830863953,0.7142857313156128,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6907563209533691,"y":0.673396646976471},{"x":0.6840336322784424,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6840336322784424,0.6615201830863953,0.6907563209533691,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6789916157722473,"y":0.673396646976471},{"x":0.653781533241272,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.653781533241272,0.6615201830863953,0.6789916157722473,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6487395167350769,"y":0.673396646976471},{"x":0.6151260733604431,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6151260733604431,0.6615201830863953,0.6487395167350769,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6615201830863953},{"x":0.610084056854248,"y":0.6615201830863953},{"x":0.610084056854248,"y":0.673396646976471},{"x":0.5932773351669312,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5932773351669312,0.6615201830863953,0.610084056854248,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5882353186607361,"y":0.673396646976471},{"x":0.5478991866111755,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5478991866111755,0.6615201830863953,0.5882353186607361,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5428571701049805,"y":0.673396646976471},{"x":0.5109243988990784,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5109243988990784,0.6615201830863953,0.5428571701049805,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5058823823928833,"y":0.673396646976471},{"x":0.48571428656578064,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.48571428656578064,0.6615201830863953,0.5058823823928833,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7865546345710754,"y":0.675771951675415},{"x":0.48571428656578064,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4823949587345123,0.6153278045654297,0.7915546345710754,0.682771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7310924530029297,0.6805225610733032,0.7697479128837585,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.6805225610733032,0.7327731251716614,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.7126050591468811,0.6805225610733032,0.7260504364967346,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7092437148094177,0.6805225610733032,0.7126050591468811,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6805225610733032},{"x":0.702521026134491,"y":0.6805225610733032},{"x":0.702521026134491,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"یحیی","boundary":[0.6873949766159058,0.6805225610733032,0.702521026134491,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.6805225610733032,0.6823529601097107,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۴","boundary":[0.6453781723976135,0.6805225610733032,0.6739495992660522,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقصودی","boundary":[0.6084033846855164,0.6805225610733032,0.6403361558914185,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6805225610733032},{"x":0.605042040348053,"y":0.6805225610733032},{"x":0.605042040348053,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.6805225610733032,0.605042040348053,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کبری","boundary":[0.5764706134796143,0.6805225610733032,0.5966386795043945,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.6805225610733032,0.5747899413108826,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۱","boundary":[0.5445378422737122,0.6805225610733032,0.5647059082984924,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6923990249633789},{"x":0.534453809261322,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.534453809261322,0.6805225610733032,0.5394958257675171,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6805225610733032},{"x":0.529411792755127,"y":0.6805225610733032},{"x":0.529411792755127,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.5042017102241516,0.6805225610733032,0.529411792755127,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6923990249633789},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.48739495873451233,0.6805225610733032,0.5025210380554199,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6805225610733032},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6805225610733032},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6923990249633789},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48403361439704895,0.6805225610733032,0.48571428656578064,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6923990249633789},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.45546218752861023,0.6805225610733032,0.4773109257221222,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6805225610733032},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6805225610733032},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6923990249633789},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.6805225610733032,0.45546218752861023,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6805225610733032},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6805225610733032},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۶","boundary":[0.4268907606601715,0.6805225610733032,0.44873949885368347,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6805225610733032},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6805225610733032},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4151260554790497,0.6805225610733032,0.42016807198524475,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7478991746902466,0.6912114024162292,0.7697479128837585,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.6912114024162292,0.7428571581840515,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7243697643280029,0.6912114024162292,0.7327731251716614,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6857143044471741,0.6912114024162292,0.7176470756530762,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6823529601097107,0.6912114024162292,0.6857143044471741,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.6352941393852234,0.6923990249633789,0.6773109436035156,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6033613681793213,0.6923990249633789,0.6302521228790283,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.5731092691421509,0.6923990249633789,0.5983193516731262,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5680672526359558,0.6923990249633789,0.5714285969734192,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"یحیی","boundary":[0.5428571701049805,0.6923990249633789,0.5630252361297607,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.5243697762489319,0.6923990249633789,0.5378151535987854,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5210084319114685,0.6923990249633789,0.5243697762489319,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7277311086654663,0.7042755484580994,0.7697479128837585,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7149643898010254},{"x":0.707563042640686,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.707563042640686,0.7042755484580994,0.7226890921592712,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.7042755484580994,0.7092437148094177,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7149643898010254},{"x":0.680672287940979,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.680672287940979,0.7042755484580994,0.7008403539657593,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.7042755484580994,0.6789916157722473,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6521008610725403,0.7042755484580994,0.6722689270973206,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6336134672164917,0.7042755484580994,0.6487395167350769,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5915966629981995,0.7042755484580994,0.6285714507102966,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.7042755484580994,0.5882353186607361,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۶","boundary":[0.5579832196235657,0.7042755484580994,0.5798319578170776,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7042755484580994},{"x":0.556302547454834,"y":0.7042755484580994},{"x":0.556302547454834,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.7042755484580994,0.556302547454834,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7277311086654663,0.7149643898010254,0.7697479128837585,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6974790096282959,0.7149643898010254,0.7226890921592712,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.7149643898010254,0.6957983374595642,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۰۴","boundary":[0.6689075827598572,0.7149643898010254,0.6857143044471741,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.716152012348175},{"x":0.6655462384223938,"y":0.716152012348175},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6521008610725403,0.716152012348175,0.6655462384223938,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.716152012348175},{"x":0.6504201889038086,"y":0.716152012348175},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6470588445663452,0.716152012348175,0.6504201889038086,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.716152012348175},{"x":0.6420168280601501,"y":0.716152012348175},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6184874176979065,0.716152012348175,0.6420168280601501,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.716152012348175},{"x":0.6168067455291748,"y":0.716152012348175},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6151260733604431,0.716152012348175,0.6168067455291748,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.716152012348175},{"x":0.610084056854248,"y":0.716152012348175},{"x":0.610084056854248,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5882353186607361,0.716152012348175,0.610084056854248,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.716152012348175},{"x":0.5848739743232727,"y":0.716152012348175},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.716152012348175,0.5848739743232727,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7411764860153198,0.7268408536911011,0.7697479128837585,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7268408536911011,0.7378151416778564,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7126050591468811,0.7268408536911011,0.7310924530029297,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7268408536911011},{"x":0.707563042640686,"y":0.7268408536911011},{"x":0.707563042640686,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6941176652908325,0.7268408536911011,0.707563042640686,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6504201889038086,0.7268408536911011,0.6873949766159058,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6453781723976135,0.7268408536911011,0.6470588445663452,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۵۲۳.","boundary":[0.6134454011917114,0.7268408536911011,0.6386554837226868,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5714285969734192,0.7268408536911011,0.6084033846855164,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5647059082984924,0.7268408536911011,0.5680672526359558,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۲۴","boundary":[0.5445378422737122,0.7268408536911011,0.5596638917922974,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.7268408536911011,0.5428571701049805,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7505938410758972},{"x":0.75126051902771,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.75126051902771,0.7399049997329712,0.7697479128837585,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.7399049997329712,0.7462185025215149,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"7-1523-01-964-978","boundary":[0.63193279504776,0.7387173175811768,0.7344537973403931,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7378151416778564,0.7517814636230469,0.7697479128837585,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7624703049659729},{"x":0.702521026134491,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.702521026134491,0.7517814636230469,0.7327731251716614,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6773109436035156,0.7517814636230469,0.7008403539657593,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.7517814636230469,0.6739495992660522,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6554622054100037,0.7517814636230469,0.6672269105911255,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7344537973403931,0.7636579275131226,0.7697479128837585,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.7636579275131226,0.7327731251716614,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6974790096282959,0.7636579275131226,0.7260504364967346,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.7636579275131226,0.6957983374595642,0.7731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4101260554790497,0.6735225610733032,0.7747479128837585,0.7801591463088989],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.775534451007843},{"x":0.7697479128837585,"y":0.775534451007843},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7394958138465881,0.775534451007843,0.7697479128837585,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.775534451007843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.775534451007843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.775534451007843,0.7411764860153198,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.7058823704719543,0.7743467688560486,0.7327731251716614,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7008403539657593,"y":0.786223292350769},{"x":0.6756302714347839,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.6756302714347839,0.7743467688560486,0.7008403539657593,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6705882549285889,"y":0.786223292350769},{"x":0.6655462384223938,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6655462384223938,0.7743467688560486,0.6705882549285889,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6605042219161987,"y":0.786223292350769},{"x":0.6184874176979065,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.6184874176979065,0.7743467688560486,0.6605042219161987,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.7394958138465881,0.7874109148979187,0.7714285850524902,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7874109148979187,0.7411764860153198,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Field","boundary":[0.6033613681793213,0.7850356101989746,0.6268907785415649,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6672269105911255,"y":0.786223292350769},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"crops","boundary":[0.6369748115539551,0.7850356101989746,0.6655462384223938,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6299999952316284},{"languageCode":"en","confidence":0.3700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7714285850524902,"y":0.775534451007843},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5983613681793213,0.7673467688560486,0.7764285850524902,0.8074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.786223292350769},{"x":0.6705882549285889,"y":0.786223292350769},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6672269105911255,0.786223292350769,0.6705882549285889,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.786223292350769},{"x":0.729411780834198,"y":0.786223292350769},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Physiology","boundary":[0.6722689270973206,0.786223292350769,0.7277311086654663,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7579832077026367,0.7980997562408447,0.7714285850524902,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7980997562408447},{"x":0.756302535533905,"y":0.7980997562408447},{"x":0.756302535533905,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7394958138465881,0.7980997562408447,0.756302535533905,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8099762201309204},{"x":0.707563042640686,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.707563042640686,0.7980997562408447,0.7310924530029297,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7980997562408447},{"x":0.707563042640686,"y":0.7980997562408447},{"x":0.707563042640686,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.7980997562408447,0.707563042640686,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۶","boundary":[0.6789916157722473,0.7980997562408447,0.6991596817970276,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"وف","boundary":[0.6621848940849304,0.7980997562408447,0.6705882549285889,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.6521008610725403,0.7969121336936951,0.6554622054100037,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6420168280601501,0.7969121336936951,0.6521008610725403,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7969121336936951},{"x":0.63193279504776,"y":0.7969121336936951},{"x":0.63193279504776,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6285714507102966,0.7969121336936951,0.63193279504776,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"SB۱۸۵","boundary":[0.5865546464920044,0.7957244515419006,0.6184874176979065,0.8076009750366211]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7300000190734863},{"languageCode":"en","confidence":0.2800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5815546464920044,0.7780356101989746,0.7764285850524902,0.8181639022827148],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6184874176979065,0.7969121336936951,0.6235294342041016,0.8076009750366211]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6134874176979065,0.7899121336936951,0.6285294342041016,0.8146009750366211],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6235294342041016,0.7969121336936951,0.6285714507102966,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8218527436256409},{"x":0.756302535533905,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.756302535533905,0.8123515248298645,0.7714285850524902,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.8123515248298645},{"x":0.756302535533905,"y":0.8123515248298645},{"x":0.756302535533905,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7394958138465881,0.8123515248298645,0.756302535533905,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7092437148094177,0.8123515248298645,0.7310924530029297,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.8123515248298645,0.7058823704719543,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۳۳","boundary":[0.6823529601097107,0.8123515248298645,0.6991596817970276,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7697479128837585,"y":0.824228048324585},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8337292075157166},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7462185025215149,0.8230403661727905,0.7697479128837585,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6974790096282959,0.8230403661727905,0.7411764860153198,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8325415849685669},{"x":0.680672287940979,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.680672287940979,0.8230403661727905,0.6924369931221008,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.8230403661727905,0.6789916157722473,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۹۷۳۵۱۶","boundary":[0.6285714507102966,0.8218527436256409,0.6689075827598572,0.8325415849685669]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6185294342041016,0.7899121336936951,0.7764285850524902,0.8407292075157166],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/nGoGzyZEboycbKmN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/CzxyCaFGuflCINeK.jpg","blurred":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/SleWodqLIcZCSbHK.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003701009840524497,0.00040876681030717956,0.9986866040309939,0.9989793490915605]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5478991866111755,0.3519619405269623,0.5697479248046875,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5260504484176636,0.3519619405269623,0.5394958257675171,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.350772887468338},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4756302535533905,0.350772887468338,0.5193277597427368,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.350772887468338},{"x":0.46722689270973206,"y":0.350772887468338},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4302521049976349,0.350772887468338,0.46722689270973206,0.3674197494983673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.350772887468338},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4252521049976349,0.343772887468338,0.5747479248046875,0.3756088025569916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5210084319114685,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4773109257221222,0.3971462547779083,0.5210084319114685,0.4114149808883667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5210084319114685,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4723109257221222,0.3901462547779083,0.5260084319114685,0.4184149808883667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7731092572212219,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7731092572212219,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7411764860153198,0.43638524413108826,0.7731092572212219,0.45065397024154663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7731092572212219,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7731092572212219,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7361764860153198,0.42938524413108825,0.7781092572212219,0.45765397024154664],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.43638524413108826},{"x":0.26386556029319763,"y":0.43638524413108826},{"x":0.26386556029319763,"y":0.44708681106567383},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.22521008551120758,0.43638524413108826,0.26386556029319763,0.44708681106567383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.43638524413108826},{"x":0.26386556029319763,"y":0.43638524413108826},{"x":0.26386556029319763,"y":0.44708681106567383},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.42938524413108825,0.26886556029319764,0.45408681106567383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7764706015586853,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.4673008322715759,0.7764706015586853,0.47681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7764706015586853,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7361764860153198,0.4603008322715759,0.7814706015586853,0.48381331634521485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4673008322715759},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4673008322715759},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4756242632865906},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.2554621994495392,0.4673008322715759,0.25882354378700256,0.4756242632865906]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4673008322715759},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4673008322715759},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4756242632865906},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.4603008322715759,0.26382354378700257,0.4826242632865906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7714285850524902,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.7680672407150269,0.49702733755111694,0.7714285850524902,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7142857313156128,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتوسنتز","boundary":[0.7142857313156128,0.49940547347068787,0.7596638798713684,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7411764860153198,0.5196195244789124,0.7747899293899536,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.5196195244789124,0.7344537973403931,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبدأ","boundary":[0.6991596817970276,0.5196195244789124,0.7210084199905396,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6789916157722473,0.5196195244789124,0.6924369931221008,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5362663269042969},{"x":0.658823549747467,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.658823549747467,0.5196195244789124,0.6722689270973206,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتوسنتز","boundary":[0.6084033846855164,0.5196195244789124,0.6521008610725403,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.7428571581840515,0.5445897579193115,0.7747899293899536,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7361344695091248,0.5445897579193115,0.7394958138465881,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5445897579193115},{"x":0.729411780834198,"y":0.5445897579193115},{"x":0.729411780834198,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6924369931221008,0.5445897579193115,0.729411780834198,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.5445897579193115,0.6857143044471741,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.6453781723976135,0.5445897579193115,0.6705882549285889,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6117647290229797,0.5457788109779358,0.6386554837226868,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5457788109779358},{"x":0.605042040348053,"y":0.5457788109779358},{"x":0.605042040348053,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.5865546464920044,0.5457788109779358,0.605042040348053,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5838287472724915},{"x":0.756302535533905,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.756302535533905,0.5659928917884827,0.7747899293899536,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبدأ","boundary":[0.7277311086654663,0.5659928917884827,0.7495798468589783,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6873949766159058,0.5659928917884827,0.7210084199905396,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5659928917884827},{"x":0.680672287940979,"y":0.5659928917884827},{"x":0.680672287940979,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.5659928917884827,0.680672287940979,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6168067455291748,0.5659928917884827,0.6672269105911255,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5838287472724915},{"x":0.583193302154541,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.583193302154541,0.5659928917884827,0.6084033846855164,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5546218752861023,0.5659928917884827,0.5764706134796143,0.5838287472724915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7747899293899536,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5496218752861023,0.4912164204120636,0.7797899293899536,0.5896396942138672],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.7058823704719543,0.5909631252288818,0.7495798468589783,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوانتومی","boundary":[0.6470588445663452,0.5909631252288818,0.6991596817970276,0.6052318811416626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6420588445663452,0.5839631252288818,0.7545798468589783,0.6122318811416626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5469679236412048},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5469679236412048},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5541022419929504},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"V","boundary":[0.2537815272808075,0.5469679236412048,0.26218488812446594,0.5541022419929504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5469679236412048},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5469679236412048},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5541022419929504},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.2487815272808075,0.5399679236412048,0.26718488812446595,0.5611022419929504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5695600509643555},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5695600509643555},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5778834819793701},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۹","boundary":[0.2537815272808075,0.5695600509643555,0.26050421595573425,0.5778834819793701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5695600509643555},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5695600509643555},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5778834819793701},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.2487815272808075,0.5625600509643555,0.26550421595573426,0.5848834819793701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5933412313461304},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5933412313461304},{"x":0.25882354378700256,"y":0.601664662361145},{"x":0.24705882370471954,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.24705882370471954,0.5933412313461304,0.25882354378700256,0.601664662361145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5933412313461304},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5933412313461304},{"x":0.25882354378700256,"y":0.601664662361145},{"x":0.24705882370471954,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.5863412313461304,0.26382354378700257,0.608664662361145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.61712247133255},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6159334182739258},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6242568492889404},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.24537815153598785,0.61712247133255,0.26218488812446594,0.6242568492889404]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.61712247133255},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6159334182739258},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6242568492889404},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.61012247133255,0.26718488812446595,0.6312568492889404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"بر","boundary":[0.6386554837226868,0.6218787431716919,0.6487395167350769,0.6290130615234375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.6148787431716919,0.6537395167350769,0.6360130615234375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.686087965965271},{"x":0.26050421595573425,"y":0.686087965965271},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6956004500389099},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.24705882370471954,0.686087965965271,0.26050421595573425,0.6956004500389099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.686087965965271},{"x":0.26050421595573425,"y":0.686087965965271},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6956004500389099},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.679087965965271,0.26550421595573426,0.7026004500389099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6159334182739258},{"x":0.75126051902771,"y":0.6159334182739258},{"x":0.75126051902771,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7378151416778564,0.6159334182739258,0.75126051902771,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6991596817970276,0.6159334182739258,0.7310924530029297,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابشی","boundary":[0.6571428775787354,0.6159334182739258,0.6907563209533691,0.6302021145820618]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6336134672164917,"y":0.626634955406189},{"x":0.610084056854248,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ماده","boundary":[0.610084056854248,0.6159334182739258,0.6336134672164917,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلروپلاست","boundary":[0.7058823704719543,0.6385255455970764,0.7747899293899536,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.6385255455970764,0.6991596817970276,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.6487395167350769,0.6385255455970764,0.6857143044471741,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6551724076271057},{"x":0.578151285648346,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوشیمیایی","boundary":[0.578151285648346,0.6385255455970764,0.6420168280601501,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5579832196235657,0.6385255455970764,0.5714285969734192,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فتوسنتز","boundary":[0.7310924530029297,0.6623067855834961,0.7747899293899536,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7042016983032227,0.6623067855834961,0.7243697643280029,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6789536476135254},{"x":0.658823549747467,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.658823549747467,0.6623067855834961,0.6974790096282959,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکسایش","boundary":[0.6033613681793213,0.6623067855834961,0.6504201889038086,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"احیا","boundary":[0.5731092691421509,0.6623067855834961,0.6016806960105896,0.6789536476135254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5529832196235657,0.6089334182739258,0.7797899293899536,0.6859536476135254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.686087965965271},{"x":0.75126051902771,"y":0.686087965965271},{"x":0.75126051902771,"y":0.701545774936676},{"x":0.7126050591468811,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.7126050591468811,0.686087965965271,0.75126051902771,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.686087965965271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.686087965965271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.701545774936676},{"x":0.6857143044471741,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6857143044471741,0.686087965965271,0.7092437148094177,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.686087965965271},{"x":0.6789916157722473,"y":0.686087965965271},{"x":0.6789916157722473,"y":0.701545774936676},{"x":0.6302521228790283,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشنایی","boundary":[0.6302521228790283,0.686087965965271,0.6789916157722473,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.686087965965271},{"x":0.6218487620353699,"y":0.686087965965271},{"x":0.6218487620353699,"y":0.701545774936676},{"x":0.6168067455291748,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.686087965965271,0.6218487620353699,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.686087965965271},{"x":0.6084033846855164,"y":0.686087965965271},{"x":0.6084033846855164,"y":0.701545774936676},{"x":0.5680672526359558,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاریکی","boundary":[0.5680672526359558,0.686087965965271,0.6084033846855164,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.686087965965271},{"x":0.561344563961029,"y":0.686087965965271},{"x":0.561344563961029,"y":0.701545774936676},{"x":0.5159664154052734,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتوسنتز","boundary":[0.5159664154052734,0.686087965965271,0.561344563961029,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فتوسیستم","boundary":[0.6974790096282959,0.7098692059516907,0.7529411911964417,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6789916157722473,0.7098692059516907,0.6941176652908325,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.7098692059516907,0.6739495992660522,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6302521228790283,0.7098692059516907,0.6605042219161987,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الكترون","boundary":[0.5798319578170776,0.7098692059516907,0.6235294342041016,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7098692059516907},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7098692059516907},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتوسنتزی","boundary":[0.5159664154052734,0.7098692059516907,0.5714285969734192,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7336504459381104},{"x":0.75126051902771,"y":0.7336504459381104},{"x":0.75126051902771,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فسفریل","boundary":[0.7058823704719543,0.7336504459381104,0.75126051902771,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.6890756487846375,0.7336504459381104,0.7042016983032227,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6521008610725403,0.7336504459381104,0.6823529601097107,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.6134454011917114,0.7336504459381104,0.6453781723976135,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.5714285969734192,0.7336504459381104,0.6067227125167847,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5546218752861023,0.7336504459381104,0.5697479248046875,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.7336504459381104,0.5478991866111755,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7336504459381104},{"x":0.534453809261322,"y":0.7336504459381104},{"x":0.534453809261322,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5193277597427368,0.7336504459381104,0.534453809261322,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7479191422462463},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چرخهای","boundary":[0.46722689270973206,0.7336504459381104,0.5126050710678101,0.7479191422462463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.686087965965271},{"x":0.7529411911964417,"y":0.686087965965271},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7479191422462463},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46222689270973205,0.679087965965271,0.7579411911964417,0.7549191422462463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7586206793785095},{"x":0.75126051902771,"y":0.7586206793785095},{"x":0.75126051902771,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فسفریل","boundary":[0.7058823704719543,0.7586206793785095,0.75126051902771,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.6873949766159058,0.7586206793785095,0.7042016983032227,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6521008610725403,0.7586206793785095,0.6823529601097107,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.6134454011917114,0.7586206793785095,0.6453781723976135,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6016806960105896,0.7586206793785095,0.6067227125167847,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازوکار","boundary":[0.5445378422737122,0.7586206793785095,0.5932773351669312,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسمز","boundary":[0.5126050710678101,0.7586206793785095,0.5394958257675171,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7728894352912903},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.46554622054100037,0.7586206793785095,0.5109243988990784,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.7394958138465881,0.7800237536430359,0.7747899293899536,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"احیای","boundary":[0.6974790096282959,0.7800237536430359,0.7310924530029297,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.6621848940849304,0.7800237536430359,0.6907563209533691,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتوسنتزی","boundary":[0.5983193516731262,0.7812128663063049,0.6554622054100037,0.7954815626144409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7954815626144409},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46054622054100036,0.7516206793785095,0.7797899293899536,0.8024815626144409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8073721528053284},{"x":0.75126051902771,"y":0.8073721528053284},{"x":0.75126051902771,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.7226890921592712,0.8073721528053284,0.75126051902771,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فتوسنتزی","boundary":[0.6605042219161987,0.8061830997467041,0.7159664034843445,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.8049940466880798},{"x":0.653781533241272,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6151260733604431,0.8049940466880798,0.6521008610725403,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.5932773351669312,0.8049940466880798,0.6084033846855164,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8204518556594849},{"x":0.561344563961029,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کربنه","boundary":[0.561344563961029,0.8049940466880798,0.5899159908294678,0.8204518556594849]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8049940466880798},{"x":0.75126051902771,"y":0.8073721528053284},{"x":0.75126051902771,"y":0.8228299617767334},{"x":0.561344563961029,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.556344563961029,0.7979940466880798,0.75626051902771,0.8298299617767334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7336504459381104},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7336504459381104},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7419738173484802},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۴","boundary":[0.24537815153598785,0.7336504459381104,0.26050421595573425,0.7419738173484802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7336504459381104},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7336504459381104},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7419738173484802},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.7266504459381103,0.26550421595573426,0.7489738173484802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7657550573348999},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7681331634521484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7681331634521484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"요","boundary":[0.26386556029319763,0.7657550573348999,0.24705882370471954,0.7681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7657550573348999},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7681331634521484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7681331634521484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2588655602931976,0.7587550573348999,0.25205882370471955,0.7751331634521484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.8073721528053284},{"x":0.26050421595573425,"y":0.8073721528053284},{"x":0.26050421595573425,"y":0.815695583820343},{"x":0.24537815153598785,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۸","boundary":[0.24537815153598785,0.8073721528053284,0.26050421595573425,0.815695583820343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.8073721528053284},{"x":0.26050421595573425,"y":0.8073721528053284},{"x":0.26050421595573425,"y":0.815695583820343},{"x":0.24537815153598785,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.8003721528053284,0.26550421595573426,0.822695583820343],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.845422089099884},{"x":0.5092437267303467,"y":0.845422089099884},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8513674139976501},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"سه","boundary":[0.4907563030719757,0.845422089099884,0.5092437267303467,0.8513674139976501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.845422089099884},{"x":0.5092437267303467,"y":0.845422089099884},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8513674139976501},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.838422089099884,0.5142437267303467,0.8583674139976502],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/dWAqXiZGoduFYnCf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/IFAprDsCpgZNZAHv.jpg","blurred":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/fOLKIQRfYYgVSvik.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003701009840524497,0.0002108256852300782,0.9986866040309939,0.9989736935959135]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.18549345433712006,0.7747899293899536,0.19976218044757843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.17849345433712005,0.7797899293899536,0.20676218044757844],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19619500637054443},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.22521008551120758,0.1843044012784958,0.26218488812446594,0.19619500637054443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19619500637054443},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.17730440127849578,0.26718488812446595,0.20319500637054444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.214030921459198},{"x":0.26050421595573425,"y":0.214030921459198},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2306777685880661},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.24369747936725616,0.214030921459198,0.26050421595573425,0.2306777685880661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.214030921459198},{"x":0.26050421595573425,"y":0.214030921459198},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2306777685880661},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.207030921459198,0.26550421595573426,0.2376777685880661],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.23900118470191956},{"x":0.26050421595573425,"y":0.23900118470191956},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24851366877555847},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.24537815153598785,0.23900118470191956,0.26050421595573425,0.24851366877555847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.23900118470191956},{"x":0.26050421595573425,"y":0.23900118470191956},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24851366877555847},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.23200118470191955,0.26550421595573426,0.2555136687755585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.24494649469852448},{"x":0.75126051902771,"y":0.243757426738739},{"x":0.75126051902771,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7226890921592712,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"مسیر","boundary":[0.7226890921592712,0.24494649469852448,0.75126051902771,0.2508918046951294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.24494649469852448},{"x":0.75126051902771,"y":0.243757426738739},{"x":0.75126051902771,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7226890921592712,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.23794649469852447,0.75626051902771,0.2578918046951294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.26278239488601685},{"x":0.25882354378700256,"y":0.26278239488601685},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2711058259010315},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۰","boundary":[0.24537815153598785,0.26278239488601685,0.25882354378700256,0.2711058259010315]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.26278239488601685},{"x":0.25882354378700256,"y":0.26278239488601685},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2711058259010315},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.25578239488601684,0.26382354378700257,0.2781058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2877526879310608},{"x":0.26050421595573425,"y":0.28656360507011414},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2948870360851288},{"x":0.24537815153598785,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.24537815153598785,0.2877526879310608,0.26218488812446594,0.2948870360851288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2877526879310608},{"x":0.26050421595573425,"y":0.28656360507011414},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2948870360851288},{"x":0.24537815153598785,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.2807526879310608,0.26718488812446595,0.3018870360851288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.21521997451782227},{"x":0.75126051902771,"y":0.21640904247760773},{"x":0.75126051902771,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.7226890921592712,0.21521997451782227,0.75126051902771,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فتوسنتزی","boundary":[0.6605042219161987,0.21521997451782227,0.7159664034843445,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.21521997451782227},{"x":0.653781533241272,"y":0.21521997451782227},{"x":0.653781533241272,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6151260733604431,0.21521997451782227,0.653781533241272,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.214030921459198},{"x":0.6084033846855164,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارکربنه","boundary":[0.5495798587799072,0.214030921459198,0.6084033846855164,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25326991081237793},{"x":0.653781533241272,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"کراسولاسه","boundary":[0.653781533241272,0.2378121316432953,0.7159664034843445,0.25326991081237793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75},{"languageCode":"ps","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.214030921459198},{"x":0.75126051902771,"y":0.21521997451782227},{"x":0.75126051902771,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5478991866111755,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5445798587799072,0.207030921459198,0.75626051902771,0.26026991081237794],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6521008610725403,0.23900118470191956,0.6689075827598572,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6252101063728333,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسید","boundary":[0.6252101063728333,0.23900118470191956,0.6487395167350769,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تثبیت","boundary":[0.7428571581840515,0.2615933418273926,0.7747899293899536,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.7109243869781494,0.2615933418273926,0.7361344695091248,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2615933418273926},{"x":0.707563042640686,"y":0.2615933418273926},{"x":0.707563042640686,"y":0.2770511209964752},{"x":0.658823549747467,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیوکسید","boundary":[0.658823549747467,0.2615933418273926,0.707563042640686,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فتوسنتزی","boundary":[0.5915966629981995,0.2615933418273926,0.6470588445663452,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2615933418273926},{"x":0.583193302154541,"y":0.2615933418273926},{"x":0.583193302154541,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.2615933418273926,0.583193302154541,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنفس","boundary":[0.5327731370925903,0.2615933418273926,0.5647059082984924,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.4941176474094391,0.2615933418273926,0.5243697762489319,0.2770511209964752]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7747899293899536,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4891176474094391,0.233190252661705,0.7797899293899536,0.2840511209964752],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.28656360507011414},{"x":0.75126051902771,"y":0.28656360507011414},{"x":0.75126051902771,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7159664034843445,0.28656360507011414,0.75126051902771,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6840336322784424,0.28656360507011414,0.7092437148094177,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6672269105911255,0.28656360507011414,0.6773109436035156,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6605042219161987,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنفس","boundary":[0.6285714507102966,0.28656360507011414,0.6605042219161987,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.5915966629981995,0.28656360507011414,0.6218487620353699,0.3008323311805725]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.28656360507011414},{"x":0.75126051902771,"y":0.28656360507011414},{"x":0.75126051902771,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5865966629981995,0.27956360507011413,0.75626051902771,0.3078323311805725],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3079667091369629},{"x":0.75126051902771,"y":0.3079667091369629},{"x":0.75126051902771,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7210084199905396,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.7210084199905396,0.3079667091369629,0.75126051902771,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6739495992660522,0.3079667091369629,0.7142857313156128,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.6386554837226868,0.3079667091369629,0.6672269105911255,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6369748115539551,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6252101063728333,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6252101063728333,0.3079667091369629,0.6369748115539551,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6218487620353699,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6084033846855164,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6084033846855164,0.3079667091369629,0.6218487620353699,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3079667091369629},{"x":0.610084056854248,"y":0.3079667091369629},{"x":0.610084056854248,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5714285969734192,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.5714285969734192,0.3079667091369629,0.610084056854248,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5663865804672241,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5361344814300537,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.5361344814300537,0.3079667091369629,0.5663865804672241,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7747899293899536,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7394958138465881,0.33293697237968445,0.7747899293899536,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7327731251716614,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3483947813510895},{"x":0.707563042640686,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.707563042640686,0.33293697237968445,0.7327731251716614,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6907563209533691,0.3341260552406311,0.7008403539657593,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتوسنتز","boundary":[0.6403361558914185,0.3341260552406311,0.6840336322784424,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7747899293899536,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7428571581840515,0.3579072654247284,0.7747899293899536,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتوسنتز","boundary":[0.6924369931221008,0.3579072654247284,0.7361344695091248,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6521008610725403,0.3579072654247284,0.6857143044471741,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6436975002288818,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقاضا","boundary":[0.6134454011917114,0.3579072654247284,0.6436975002288818,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3579072654247284},{"x":0.605042040348053,"y":0.3579072654247284},{"x":0.605042040348053,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5798319578170776,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5798319578170776,0.3579072654247284,0.605042040348053,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5731092691421509,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5512605309486389,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5512605309486389,0.3579072654247284,0.5731092691421509,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5042017102241516,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرورده","boundary":[0.5042017102241516,0.3579072654247284,0.5428571701049805,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3579072654247284},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3579072654247284},{"x":0.49747899174690247,"y":0.37336504459381104},{"x":0.4924369752407074,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4924369752407074,0.3579072654247284,0.49747899174690247,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3579072654247284},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3579072654247284},{"x":0.4907563030719757,"y":0.37336504459381104},{"x":0.4588235318660736,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.4588235318660736,0.3579072654247284,0.4907563030719757,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3579072654247284},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3579072654247284},{"x":0.45210084319114685,"y":0.37336504459381104},{"x":0.4420168101787567,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.4420168101787567,0.3579072654247284,0.45210084319114685,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3579072654247284},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3579072654247284},{"x":0.4285714328289032,"y":0.37336504459381104},{"x":0.38823530077934265,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوردی","boundary":[0.38823530077934265,0.3579072654247284,0.4285714328289032,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3579072654247284},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3579072654247284},{"x":0.3831932842731476,"y":0.37336504459381104},{"x":0.3764705955982208,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3764705955982208,0.3579072654247284,0.3831932842731476,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3983353078365326},{"x":0.729411780834198,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراورده","boundary":[0.729411780834198,0.3840665817260742,0.7764706015586853,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3840665817260742},{"x":0.729411780834198,"y":0.3840665817260742},{"x":0.729411780834198,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7126050591468811,0.3840665817260742,0.729411780834198,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فتوسنتزی","boundary":[0.6436975002288818,0.3840665817260742,0.6991596817970276,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6369748115539551,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6336134672164917,0.38287752866744995,0.6369748115539551,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشاسته","boundary":[0.5899159908294678,0.38287752866744995,0.6302521228790283,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.38287752866744995},{"x":0.583193302154541,"y":0.38287752866744995},{"x":0.583193302154541,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.38287752866744995,0.583193302154541,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساکاروز","boundary":[0.5226891040802002,0.38287752866744995,0.5697479248046875,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5159664154052734,0.38287752866744995,0.5193277597427368,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7747899293899536,"y":0.405469685792923},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7327731251716614,0.40665873885154724,0.7764706015586853,0.4173602759838104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4185493588447571},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3714705955982208,0.3009667091369629,0.7814706015586853,0.4255493588447571],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3115338981151581},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3103448152542114},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.24537815153598785,0.3115338981151581,0.26050421595573425,0.3186682462692261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3115338981151581},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3103448152542114},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.3045338981151581,0.26550421595573426,0.3256682462692261],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.33531510829925537},{"x":0.26050421595573425,"y":0.33531510829925537},{"x":0.26050421595573425,"y":0.34601664543151855},{"x":0.24705882370471954,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.24705882370471954,0.33531510829925537,0.26050421595573425,0.34601664543151855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.33531510829925537},{"x":0.26050421595573425,"y":0.33531510829925537},{"x":0.26050421595573425,"y":0.34601664543151855},{"x":0.24705882370471954,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.32831510829925536,0.26550421595573426,0.35301664543151856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3614744246006012},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3614744246006012},{"x":0.26050421595573425,"y":0.36979785561561584},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۷","boundary":[0.24537815153598785,0.3614744246006012,0.26050421595573425,0.36979785561561584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3614744246006012},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3614744246006012},{"x":0.26050421595573425,"y":0.36979785561561584},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.3544744246006012,0.26550421595573426,0.37679785561561585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3840665817260742},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3840665817260742},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3912009596824646},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":"وع","boundary":[0.24705882370471954,0.3840665817260742,0.25882354378700256,0.3912009596824646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3840665817260742},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3840665817260742},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3912009596824646},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.3770665817260742,0.26382354378700257,0.3982009596824646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.405469685792923},{"x":0.26050421595573425,"y":0.405469685792923},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4149821698665619},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۶۳","boundary":[0.24705882370471954,0.405469685792923,0.26050421595573425,0.4149821698665619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.405469685792923},{"x":0.26050421595573425,"y":0.405469685792923},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4149821698665619},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.39846968579292297,0.26550421595573426,0.4219821698665619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7731092572212219,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7764706015586853,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7462185025215149,0.4316290020942688,0.7764706015586853,0.44708681106567383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7731092572212219,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7764706015586853,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7412185025215149,0.4246290020942688,0.7814706015586853,0.45408681106567383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4316290020942688},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4316290020942688},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4411414861679077},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.24705882370471954,0.4316290020942688,0.26218488812446594,0.4411414861679077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4316290020942688},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4316290020942688},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4411414861679077},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.4246290020942688,0.26718488812446595,0.4481414861679077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7680672407150269,0.4613555371761322,0.7747899293899536,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنفس","boundary":[0.7394958138465881,0.46254459023475647,0.7596638798713684,0.47681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7747899293899536,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7344958138465881,0.45554459023475646,0.7797899293899536,0.48381331634521485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.46373364329338074},{"x":0.26050421595573425,"y":0.46373364329338074},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4720570743083954},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸","boundary":[0.24537815153598785,0.46373364329338074,0.26050421595573425,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.46373364329338074},{"x":0.26050421595573425,"y":0.46373364329338074},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4720570743083954},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.45673364329338073,0.26550421595573426,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.487514853477478},{"x":0.26050421595573425,"y":0.487514853477478},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4958382844924927},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۶","boundary":[0.24537815153598785,0.487514853477478,0.26050421595573425,0.4958382844924927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.487514853477478},{"x":0.26050421595573425,"y":0.487514853477478},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4958382844924927},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.480514853477478,0.26550421595573426,0.5028382844924927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5089179277420044},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5089179277420044},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5208085775375366},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.24537815153598785,0.5089179277420044,0.26050421595573425,0.5208085775375366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5089179277420044},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5089179277420044},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5208085775375366},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.5019179277420044,0.26550421595573426,0.5278085775375366],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5338882207870483},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5338882207870483},{"x":0.26050421595573425,"y":0.542211651802063},{"x":0.24537815153598785,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.24537815153598785,0.5338882207870483,0.26050421595573425,0.542211651802063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5338882207870483},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5338882207870483},{"x":0.26050421595573425,"y":0.542211651802063},{"x":0.24537815153598785,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.5268882207870483,0.26550421595573426,0.549211651802063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7747899293899536,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7747899293899536,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تنفس","boundary":[0.7428571581840515,0.48632580041885376,0.7747899293899536,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7109243869781494,0.48632580041885376,0.7361344695091248,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6974790096282959,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.48632580041885376,0.7042016983032227,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6907563209533691,"y":0.49940547347068787},{"x":0.658823549747467,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنفس","boundary":[0.658823549747467,0.48632580041885376,0.6907563209533691,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.49940547347068787},{"x":0.63193279504776,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.63193279504776,0.48632580041885376,0.6504201889038086,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.7428571581840515,0.5077288746833801,0.7747899293899536,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5255647897720337},{"x":0.702521026134491,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنفس","boundary":[0.702521026134491,0.5077288746833801,0.7344537973403931,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6823529601097107,0.5077288746833801,0.6957983374595642,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.6521008610725403,0.5077288746833801,0.6773109436035156,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5243757367134094},{"x":0.63193279504776,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.63193279504776,0.5077288746833801,0.6453781723976135,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.5077288746833801,0.6285714507102966,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندام","boundary":[0.5915966629981995,0.5077288746833801,0.6168067455291748,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.5065398216247559,0.5882353186607361,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5065398216247559},{"x":0.556302547454834,"y":0.5065398216247559},{"x":0.556302547454834,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5142857432365417,0.5065398216247559,0.556302547454834,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5065398216247559},{"x":0.507563054561615,"y":0.5065398216247559},{"x":0.507563054561615,"y":0.5243757367134094},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.48571428656578064,0.5065398216247559,0.507563054561615,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تنفس","boundary":[0.7428571581840515,0.5338882207870483,0.7747899293899536,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاوم","boundary":[0.7058823704719543,0.5338882207870483,0.7361344695091248,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6890756487846375,0.5338882207870483,0.6974790096282959,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیانید","boundary":[0.6470588445663452,0.5338882207870483,0.6823529601097107,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7411764860153198,0.5552912950515747,0.7747899293899536,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.6924369931221008,0.5552912950515747,0.7327731251716614,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5695600509643555},{"x":0.658823549747467,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.658823549747467,0.5541022419929504,0.6840336322784424,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6420168280601501,0.5541022419929504,0.6521008610725403,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.6033613681793213,0.5541022419929504,0.6369748115539551,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنفس","boundary":[0.5647059082984924,0.5541022419929504,0.5966386795043945,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنفس","boundary":[0.7428571581840515,0.5778834819793701,0.7747899293899536,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5957193970680237},{"x":0.729411780834198,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.5778834819793701,0.7361344695091248,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.6689075827598572,0.5778834819793701,0.7226890921592712,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چربی","boundary":[0.6285714507102966,0.5778834819793701,0.6621848940849304,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6168067455291748,0.5778834819793701,0.6268907785415649,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.5778834819793701,0.6084033846855164,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بذرهای","boundary":[0.5445378422737122,0.5778834819793701,0.5899159908294678,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5260504484176636,0.5778834819793701,0.5378151535987854,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5957193970680237},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.4957983195781708,0.5778834819793701,0.5193277597427368,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5778834819793701},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5778834819793701},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5957193970680237},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.45546218752861023,0.5778834819793701,0.48739495873451233,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5778834819793701},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5778834819793701},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5957193970680237},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنی","boundary":[0.43361344933509827,0.5778834819793701,0.45378151535987854,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7327731251716614,0.6040428280830383,0.7731092572212219,0.6159334182739258]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7747899293899536,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6159334182739258},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.42861344933509826,0.47932580041885375,0.7797899293899536,0.6229334182739258],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5564804077148438},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5552912950515747},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5648037791252136},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.24369747936725616,0.5564804077148438,0.26218488812446594,0.5648037791252136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5564804077148438},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5552912950515747},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5648037791252136},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.5494804077148437,0.26718488812446595,0.5718037791252136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5802615880966187},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5802615880966187},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5885850191116333},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۸۷","boundary":[0.24537815153598785,0.5802615880966187,0.26218488812446594,0.5885850191116333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5802615880966187},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5802615880966187},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5885850191116333},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.5732615880966186,0.26718488812446595,0.5955850191116333],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6040428280830383},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6040428280830383},{"x":0.26218488812446594,"y":0.612366259098053},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۸۸","boundary":[0.24537815153598785,0.6040428280830383,0.26218488812446594,0.612366259098053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6040428280830383},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6040428280830383},{"x":0.26218488812446594,"y":0.612366259098053},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.5970428280830383,0.26718488812446595,0.619366259098053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7747899293899536,"y":0.642092764377594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7462185025215149,0.6278240084648132,0.7747899293899536,0.642092764377594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7747899293899536,"y":0.642092764377594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7412185025215149,0.6208240084648132,0.7797899293899536,0.649092764377594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6278240084648132},{"x":0.2571428716182709,"y":0.626634955406189},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6349583864212036},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۹۰","boundary":[0.24537815153598785,0.6278240084648132,0.25882354378700256,0.6349583864212036]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6278240084648132},{"x":0.2571428716182709,"y":0.626634955406189},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6349583864212036},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.6208240084648132,0.26382354378700257,0.6419583864212036],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6587395668029785},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6587395668029785},{"x":0.26050421595573425,"y":0.671819269657135},{"x":0.24537815153598785,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۱","boundary":[0.24537815153598785,0.6587395668029785,0.26050421595573425,0.671819269657135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6587395668029785},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6587395668029785},{"x":0.26050421595573425,"y":0.671819269657135},{"x":0.24537815153598785,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.6517395668029785,0.26550421595573426,0.678819269657135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6848989129066467},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6837098598480225},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6920332908630371},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۱","boundary":[0.24369747936725616,0.6848989129066467,0.26050421595573425,0.6920332908630371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6848989129066467},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6837098598480225},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6920332908630371},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.6778989129066467,0.26550421595573426,0.6990332908630371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.65636146068573},{"x":0.7747899293899536,"y":0.65636146068573},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7663865685462952,0.65636146068573,0.7747899293899536,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7596638798713684,"y":0.65636146068573},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6730083227157593},{"x":0.729411780834198,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7277311086654663,0.6575505137443542,0.7596638798713684,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.6575505137443542,0.7210084199905396,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6575505137443542},{"x":0.707563042640686,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6722689270973206,0.6575505137443542,0.707563042640686,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6403361558914185,0.6587395668029785,0.6655462384223938,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتوسنتزی","boundary":[0.5747899413108826,0.6587395668029785,0.6336134672164917,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7747899293899536,"y":0.696789562702179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7428571581840515,0.6813317537307739,0.7747899293899536,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7361344695091248,"y":0.696789562702179},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7142857313156128,0.6813317537307739,0.7361344695091248,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6813317537307739},{"x":0.707563042640686,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتوسنتزی","boundary":[0.6504201889038086,0.6825208067893982,0.707563042640686,0.6979786157608032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7747899293899536,"y":0.65636146068573},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5697899413108826,0.6517395668029785,0.7797899293899536,0.7049786157608032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.7193277478218079,0.7039238810539246,0.7495798468589783,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7039238810539246},{"x":0.707563042640686,"y":0.7039238810539246},{"x":0.707563042640686,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"شيرة","boundary":[0.6789916157722473,0.7039238810539246,0.707563042640686,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آوند","boundary":[0.6504201889038086,0.7027348279953003,0.6722689270973206,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7181926369667053},{"x":0.605042040348053,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبکشی","boundary":[0.605042040348053,0.7027348279953003,0.6403361558914185,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7277051210403442},{"x":0.75126051902771,"y":0.7277051210403442},{"x":0.75126051902771,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7092437148094177,0.7277051210403442,0.75126051902771,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوند","boundary":[0.6789916157722473,0.7277051210403442,0.7042016983032227,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7455410361289978},{"x":0.63193279504776,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبکشی","boundary":[0.63193279504776,0.7277051210403442,0.6722689270973206,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7538644671440125},{"x":0.75126051902771,"y":0.7538644671440125},{"x":0.75126051902771,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یاخته","boundary":[0.7210084199905396,0.7538644671440125,0.75126051902771,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.7550535202026367,0.7176470756530762,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.6554622054100037,0.7550535202026367,0.6873949766159058,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.7550535202026367,0.6487395167350769,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناقل","boundary":[0.6117647290229797,0.7550535202026367,0.6352941393852234,0.7681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7027348279953003},{"x":0.75126051902771,"y":0.7027348279953003},{"x":0.75126051902771,"y":0.7681331634521484},{"x":0.605042040348053,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.600042040348053,0.6957348279953003,0.75626051902771,0.7751331634521484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7086801528930664},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7074910998344421},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7158145308494568},{"x":0.24705882370471954,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.24537815153598785,0.7086801528930664,0.26050421595573425,0.7158145308494568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7086801528930664},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7074910998344421},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7158145308494568},{"x":0.24705882370471954,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.7016801528930664,0.26550421595573426,0.7228145308494568],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7324613332748413},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7324613332748413},{"x":0.26050421595573425,"y":0.740784764289856},{"x":0.24537815153598785,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.24537815153598785,0.7324613332748413,0.26050421595573425,0.740784764289856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7324613332748413},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7324613332748413},{"x":0.26050421595573425,"y":0.740784764289856},{"x":0.24537815153598785,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.7254613332748413,0.26550421595573426,0.747784764289856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7800237536430359},{"x":0.75126051902771,"y":0.7788347005844116},{"x":0.75126051902771,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کالوز","boundary":[0.7210084199905396,0.7800237536430359,0.75126051902771,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7942925095558167},{"x":0.707563042640686,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.7800237536430359,0.7142857313156128,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.6571428775787354,0.7812128663063049,0.7008403539657593,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.6369748115539551,0.7812128663063049,0.6504201889038086,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8026159405708313},{"x":0.75126051902771,"y":0.8026159405708313},{"x":0.75126051902771,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7210084199905396,0.8026159405708313,0.75126051902771,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساکاروز","boundary":[0.6655462384223938,0.8026159405708313,0.7142857313156128,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8026159405708313},{"x":0.658823549747467,"y":0.8026159405708313},{"x":0.658823549747467,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.8026159405708313,0.658823549747467,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوند","boundary":[0.6151260733604431,0.8026159405708313,0.6403361558914185,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبکشی","boundary":[0.5680672526359558,0.8026159405708313,0.6084033846855164,0.8192628026008606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7824019193649292},{"x":0.75126051902771,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5613865804672241,0.7754019193649292,0.7579411911964417,0.8262628026008606],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8418549299240112},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5109243988990784,"y":0.856123685836792},{"x":0.48739495873451233,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چهار","boundary":[0.48739495873451233,0.8418549299240112,0.5109243988990784,0.856123685836792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8418549299240112},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5109243988990784,"y":0.856123685836792},{"x":0.48739495873451233,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8348549299240112,0.5159243988990784,0.863123685836792],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/fyLFUiEmeVIYIQtV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/PpjZqIBblJjyktwb.jpg","blurred":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/tIsMdGzVrcTrCkPn.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003701009840524497,0.0002108256852300782,0.9986866040309939,0.999013281852822]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.18549345433712006,0.7747899293899536,0.19976218044757843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.17849345433712005,0.7797899293899536,0.20676218044757844],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19619500637054443},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.22521008551120758,0.1843044012784958,0.26218488812446594,0.19619500637054443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19619500637054443},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.17730440127849578,0.26718488812446595,0.20319500637054444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.217598095536232},{"x":0.26218488812446594,"y":0.217598095536232},{"x":0.26218488812446594,"y":0.22592152655124664},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.2386554628610611,0.217598095536232,0.26218488812446594,0.22592152655124664]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.217598095536232},{"x":0.26218488812446594,"y":0.217598095536232},{"x":0.26218488812446594,"y":0.22592152655124664},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.210598095536232,0.26718488812446595,0.23292152655124665],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2571428716182709,"y":0.24019025266170502},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.2386554628610611,0.24137930572032928,0.25882354378700256,0.24970273673534393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2571428716182709,"y":0.24019025266170502},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.23437930572032928,0.26382354378700257,0.25670273673534394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2639714479446411},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2639714479446411},{"x":0.25882354378700256,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.2386554628610611,0.2639714479446411,0.25882354378700256,0.27229487895965576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2639714479446411},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2639714479446411},{"x":0.25882354378700256,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.2569714479446411,0.26382354378700257,0.27929487895965577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.28894174098968506},{"x":0.26050421595573425,"y":0.28894174098968506},{"x":0.26050421595573425,"y":0.298454225063324},{"x":0.2386554628610611,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.2386554628610611,0.28894174098968506,0.26050421595573425,0.298454225063324]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.28894174098968506},{"x":0.26050421595573425,"y":0.28894174098968506},{"x":0.26050421595573425,"y":0.298454225063324},{"x":0.2386554628610611,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.28194174098968505,0.26550421595573426,0.305454225063324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.214030921459198},{"x":0.75126051902771,"y":0.214030921459198},{"x":0.75126051902771,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بارگیری","boundary":[0.7042016983032227,0.214030921459198,0.75126051902771,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.214030921459198},{"x":0.6974790096282959,"y":0.214030921459198},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6907563209533691,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6907563209533691,0.214030921459198,0.6974790096282959,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.214030921459198},{"x":0.6840336322784424,"y":0.214030921459198},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تخلیه","boundary":[0.6521008610725403,0.214030921459198,0.6840336322784424,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6453781723976135,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوند","boundary":[0.6218487620353699,0.21284185349941254,0.6453781723976135,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6151260733604431,"y":0.214030921459198},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبکشی","boundary":[0.5747899413108826,0.21284185349941254,0.6151260733604431,0.22948870062828064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.21284185349941254},{"x":0.75126051902771,"y":0.214030921459198},{"x":0.75126051902771,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5697899413108826,0.20584185349941253,0.75626051902771,0.2376777685880661],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.24019025266170502},{"x":0.75126051902771,"y":0.24137930572032928},{"x":0.75126051902771,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.7109243869781494,0.24019025266170502,0.75126051902771,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6739495992660522,0.24019025266170502,0.7042016983032227,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6436975002288818,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6436975002288818,0.24019025266170502,0.6655462384223938,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7428571581840515,0.2639714479446411,0.7747899293899536,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7344537973403931,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7126050591468811,0.2639714479446411,0.7344537973403931,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6487395167350769,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتوسنتزی","boundary":[0.6487395167350769,0.2639714479446411,0.7058823704719543,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7747899293899536,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تخصيص","boundary":[0.7193277478218079,0.2877526879310608,0.7747899293899536,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7126050591468811,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6907563209533691,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6907563209533691,0.28894174098968506,0.7126050591468811,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6840336322784424,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6840336322784424,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فتوسنتزی","boundary":[0.6268907785415649,0.28894174098968506,0.6840336322784424,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تسهیم","boundary":[0.7394958138465881,0.3115338981151581,0.7747899293899536,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7109243869781494,0.3115338981151581,0.7327731251716614,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3115338981151581},{"x":0.702521026134491,"y":0.3115338981151581},{"x":0.702521026134491,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتوسنتزی","boundary":[0.6470588445663452,0.3115338981151581,0.702521026134491,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7428571581840515,0.3317479193210602,0.7747899293899536,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.7042016983032227,0.3317479193210602,0.7361344695091248,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6974790096282959,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6756302714347839,0.33293697237968445,0.6974790096282959,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فتوسنتزی","boundary":[0.6117647290229797,0.33293697237968445,0.6689075827598572,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7747899293899536,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7478991746902466,0.3543400764465332,0.7747899293899536,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37217599153518677},{"x":0.680672287940979,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.680672287940979,0.3543400764465332,0.7411764860153198,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6504201889038086,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبدأ","boundary":[0.6504201889038086,0.3543400764465332,0.6739495992660522,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6436975002288818,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6369748115539551,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.3543400764465332,0.6436975002288818,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقصد","boundary":[0.5983193516731262,0.3543400764465332,0.6302521228790283,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5899159908294678,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژیک","boundary":[0.5210084319114685,0.3543400764465332,0.5899159908294678,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5126050710678101,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5008403658866882,0.3543400764465332,0.5126050710678101,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3543400764465332},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3543400764465332},{"x":0.4924369752407074,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4638655483722687,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.4638655483722687,0.3543400764465332,0.4924369752407074,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3543400764465332},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3543400764465332},{"x":0.45546218752861023,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4117647111415863,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.4117647111415863,0.3543400764465332,0.45546218752861023,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3543400764465332},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3543400764465332},{"x":0.40336135029792786,"y":0.37217599153518677},{"x":0.35462185740470886,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.35462185740470886,0.3543400764465332,0.40336135029792786,0.37217599153518677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7747899293899536,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3709869086742401},{"x":0.35462185740470886,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.34794118523597717,0.233190252661705,0.7797899293899536,0.3779869086742401],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ذخیره","boundary":[0.7092437148094177,0.37931033968925476,0.7428571581840515,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3781212866306305},{"x":0.702521026134491,"y":0.3781212866306305},{"x":0.702521026134491,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6789916157722473,0.3781212866306305,0.702521026134491,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6336134672164917,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرورده","boundary":[0.6336134672164917,0.3781212866306305,0.6705882549285889,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6268907785415649,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.6067227125167847,0.3781212866306305,0.6268907785415649,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6000000238418579,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5932773351669312,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.3781212866306305,0.6000000238418579,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5865546464920044,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5680672526359558,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.5680672526359558,0.3781212866306305,0.5865546464920044,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3781212866306305},{"x":0.561344563961029,"y":0.3781212866306305},{"x":0.561344563961029,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5529412031173706,0.3781212866306305,0.561344563961029,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5042017102241516,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلدهی","boundary":[0.5042017102241516,0.3781212866306305,0.5445378422737122,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3769322335720062},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3769322335720062},{"x":0.49747899174690247,"y":0.39357906579971313},{"x":0.48403361439704895,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48403361439704895,0.3769322335720062,0.49747899174690247,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39357906579971313},{"x":0.43361344933509827,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.43361344933509827,0.3769322335720062,0.4773109257221222,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4268907606601715,"y":0.39357906579971313},{"x":0.40672269463539124,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.40672269463539124,0.3769322335720062,0.4268907606601715,0.39357906579971313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3947681188583374},{"x":0.40672269463539124,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.40172269463539123,0.3699322335720062,0.7478571581840515,0.4017681188583374],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3115338981151581},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3115338981151581},{"x":0.26050421595573425,"y":0.31985729932785034},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.2369747906923294,0.3115338981151581,0.26050421595573425,0.31985729932785034]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3115338981151581},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3115338981151581},{"x":0.26050421595573425,"y":0.31985729932785034},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.3045338981151581,0.26550421595573426,0.32685729932785035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3579072654247284},{"x":0.26050421595573425,"y":0.35671818256378174},{"x":0.26050421595573425,"y":0.36623066663742065},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.2369747906923294,0.3579072654247284,0.26050421595573425,0.36623066663742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3579072654247284},{"x":0.26050421595573425,"y":0.35671818256378174},{"x":0.26050421595573425,"y":0.36623066663742065},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.3509072654247284,0.26550421595573426,0.37323066663742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7495798468589783,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"سهم","boundary":[0.7478991746902466,0.3840665817260742,0.7747899293899536,0.3912009596824646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7495798468589783,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.3770665817260742,0.7797899293899536,0.3982009596824646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.37931033968925476},{"x":0.26050421595573425,"y":0.37931033968925476},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.2386554628610611,0.37931033968925476,0.26050421595573425,0.3876337707042694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.37931033968925476},{"x":0.26050421595573425,"y":0.37931033968925476},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.37231033968925475,0.26550421595573426,0.3946337707042694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7747899293899536,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7310924530029297,0.4019024968147278,0.7747899293899536,0.4114149808883667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7747899293899536,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7260924530029297,0.3949024968147278,0.7797899293899536,0.4184149808883667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4007134437561035},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4007134437561035},{"x":0.25882354378700256,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.2386554628610611,0.4007134437561035,0.25882354378700256,0.41022592782974243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4007134437561035},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4007134437561035},{"x":0.25882354378700256,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.3937134437561035,0.26382354378700257,0.41722592782974244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4375743269920349},{"x":0.75126051902771,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7495798468589783,0.4221165180206299,0.7764706015586853,0.4375743269920349]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4375743269920349},{"x":0.75126051902771,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7445798468589783,0.4151165180206299,0.7814706015586853,0.4445743269920349],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4542211592197418},{"x":0.26218488812446594,"y":0.45303210616111755},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46254459023475647},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.23529411852359772,0.4542211592197418,0.26218488812446594,0.46254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4542211592197418},{"x":0.26218488812446594,"y":0.45303210616111755},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46254459023475647},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.4472211592197418,0.26718488812446595,0.4695445902347565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7731092572212219,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7663865685462952,0.45303210616111755,0.7731092572212219,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بذر","boundary":[0.7394958138465881,0.45303210616111755,0.7613445520401001,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7260504364967346,0.45303210616111755,0.7327731251716614,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.6857143044471741,0.45303210616111755,0.7193277478218079,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنی","boundary":[0.6605042219161987,0.4542211592197418,0.6840336322784424,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7731092572212219,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7378151416778564,0.4744352102279663,0.7731092572212219,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48989298939704895},{"x":0.707563042640686,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.707563042640686,0.4756242632865906,0.7327731251716614,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7008403539657593,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6907563209533691,0.4756242632865906,0.7008403539657593,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4910820424556732},{"x":0.653781533241272,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.653781533241272,0.4756242632865906,0.6840336322784424,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زنی","boundary":[0.6336134672164917,0.4756242632865906,0.6504201889038086,0.4910820424556732]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7731092572212219,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6286134672164917,0.44603210616111755,0.7781092572212219,0.49689298939704896],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.47681331634521484},{"x":0.26050421595573425,"y":0.47681331634521484},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4851367473602295},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.2369747906923294,0.47681331634521484,0.26218488812446594,0.4851367473602295]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.47681331634521484},{"x":0.26050421595573425,"y":0.47681331634521484},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4851367473602295},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.46981331634521484,0.26718488812446595,0.4921367473602295],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7327731251716614,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7310924530029297,0.5005945563316345,0.7747899293899536,0.5112960934638977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7327731251716614,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7260924530029297,0.4935945563316345,0.7797899293899536,0.5182960934638977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5005945563316345},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5005945563316345},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5089179277420044},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.2369747906923294,0.5005945563316345,0.26050421595573425,0.5089179277420044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5005945563316345},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5005945563316345},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5089179277420044},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.4935945563316345,0.26550421595573426,0.5159179277420044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7462185025215149,0.5231866836547852,0.7747899293899536,0.5362663269042969]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7412185025215149,0.5161866836547852,0.7797899293899536,0.5432663269042969],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5208085775375366},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5208085775375366},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۳۹","boundary":[0.2369747906923294,0.5208085775375366,0.26050421595573425,0.5315101146697998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5208085775375366},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5208085775375366},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.5138085775375366,0.26550421595573426,0.5385101146697998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5541022419929504},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5541022419929504},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5624256730079651},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۱","boundary":[0.23529411852359772,0.5541022419929504,0.26050421595573425,0.5624256730079651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5541022419929504},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5541022419929504},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5624256730079651},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.5471022419929504,0.26550421595573426,0.5694256730079651],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5755053758621216},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5755053758621216},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5850178599357605},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۱","boundary":[0.2369747906923294,0.5755053758621216,0.26050421595573425,0.5850178599357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5755053758621216},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5755053758621216},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5850178599357605},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.5685053758621216,0.26550421595573426,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5980975031852722},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5980975031852722},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6076099872589111},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.2369747906923294,0.5980975031852722,0.26218488812446594,0.6076099872589111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5980975031852722},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5980975031852722},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6076099872589111},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.5910975031852722,0.26718488812446595,0.6146099872589111],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6218787431716919},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6218787431716919},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6302021145820618},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.2369747906923294,0.6218787431716919,0.26050421595573425,0.6302021145820618]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6218787431716919},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6218787431716919},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6302021145820618},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.6148787431716919,0.26550421595573426,0.6372021145820618],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6468489766120911},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6468489766120911},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6551724076271057},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۴","boundary":[0.2386554628610611,0.6468489766120911,0.26218488812446594,0.6551724076271057]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6468489766120911},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6468489766120911},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6551724076271057},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6398489766120911,0.26718488812446595,0.6621724076271057],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.671819269657135},{"x":0.26050421595573425,"y":0.671819269657135},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۸","boundary":[0.2369747906923294,0.671819269657135,0.26050421595573425,0.6801427006721497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.671819269657135},{"x":0.26050421595573425,"y":0.671819269657135},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.664819269657135,0.26550421595573426,0.6871427006721497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7663865685462952,0.5529131889343262,0.7747899293899536,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7260504364967346,0.5529131889343262,0.7596638798713684,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.5529131889343262,0.7176470756530762,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6672269105911255,0.5529131889343262,0.7042016983032227,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6352941393852234,0.5529131889343262,0.6605042219161987,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6117647290229797,0.5529131889343262,0.6268907785415649,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5663865804672241,0.5517241358757019,0.6067227125167847,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.5210084319114685,0.5517241358757019,0.5596638917922974,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7428571581840515,0.5755053758621216,0.7747899293899536,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7109243869781494,0.5755053758621216,0.7344537973403931,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5755053758621216},{"x":0.702521026134491,"y":0.5755053758621216},{"x":0.702521026134491,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.5755053758621216,0.702521026134491,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمو","boundary":[0.6705882549285889,0.5755053758621216,0.6890756487846375,0.5897740721702576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5160084319114685,0.5447241358757019,0.7797899293899536,0.5967740721702576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.596908450126648},{"x":0.75126051902771,"y":0.596908450126648},{"x":0.75126051902771,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7226890921592712,0.596908450126648,0.75126051902771,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.596908450126648},{"x":0.7142857313156128,"y":0.596908450126648},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.6890756487846375,0.596908450126648,0.7142857313156128,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.596908450126648},{"x":0.6823529601097107,"y":0.596908450126648},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.596908450126648,0.6823529601097107,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6689075827598572,"y":0.596908450126648},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.6268907785415649,0.5957193970680237,0.6689075827598572,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6184874176979065,"y":0.612366259098053},{"x":0.6016806960105896,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.6016806960105896,0.5957193970680237,0.6184874176979065,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6183115243911743},{"x":0.75126051902771,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7210084199905396,0.6183115243911743,0.7529411911964417,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6907563209533691,0.6195005774497986,0.7193277478218079,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6504201889038086,0.6195005774497986,0.6789916157722473,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.6184874176979065,0.6206896305084229,0.6436975002288818,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6444708704948425},{"x":0.75126051902771,"y":0.6444708704948425},{"x":0.75126051902771,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.7058823704719543,0.6444708704948425,0.75126051902771,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6689075827598572,0.6444708704948425,0.6974790096282959,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.6369748115539551,0.6444708704948425,0.6605042219161987,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6706302165985107},{"x":0.75126051902771,"y":0.6706302165985107},{"x":0.75126051902771,"y":0.68727707862854},{"x":0.7260504364967346,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوام","boundary":[0.7277311086654663,0.6706302165985107,0.75126051902771,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7193277478218079,"y":0.686087965965271},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6907563209533691,0.6694411635398865,0.7193277478218079,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.658823549747467,0.6694411635398865,0.6840336322784424,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6932223439216614},{"x":0.75126051902771,"y":0.6932223439216614},{"x":0.75126051902771,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7378151416778564,0.6932223439216614,0.75126051902771,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7109243869781494,0.6920332908630371,0.7344537973403931,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6722689270973206,0.6920332908630371,0.7042016983032227,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6352941393852234,0.6920332908630371,0.6655462384223938,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.6033613681793213,0.6920332908630371,0.6285714507102966,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7110582590103149},{"x":0.583193302154541,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.583193302154541,0.6920332908630371,0.5966386795043945,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزرعه","boundary":[0.5428571701049805,0.6920332908630371,0.5764706134796143,0.7110582590103149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7529411911964417,"y":0.596908450126648},{"x":0.75126051902771,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5378571701049805,0.5887193970680237,0.75626051902771,0.7192473120689392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.7260504364967346,0.7193816900253296,0.7529411911964417,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.7008403539657593,0.7193816900253296,0.7193277478218079,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7445378303527832,0.7395957112312317,0.7764706015586853,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7159664034843445,0.7395957112312317,0.7411764860153198,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7550535202026367},{"x":0.680672287940979,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزن","boundary":[0.680672287940979,0.7395957112312317,0.7042016983032227,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.6369748115539551,0.7395957112312317,0.6739495992660522,0.7550535202026367]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6319748115539551,0.7123816900253296,0.7814706015586853,0.7620535202026367],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.7092437148094177,0.7609987854957581,0.7495798468589783,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7609987854957581},{"x":0.702521026134491,"y":0.7609987854957581},{"x":0.702521026134491,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آسیمیلاسیون","boundary":[0.6268907785415649,0.7609987854957581,0.702521026134491,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.5798319578170776,0.7609987854957581,0.6184874176979065,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.785969078540802},{"x":0.75126051902771,"y":0.7871581315994263},{"x":0.75126051902771,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.7159664034843445,0.785969078540802,0.75126051902771,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.785969078540802},{"x":0.7042016983032227,"y":0.785969078540802},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6789916157722473,0.785969078540802,0.7042016983032227,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6722689270973206,"y":0.785969078540802},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبی","boundary":[0.6487395167350769,0.7847800254821777,0.6722689270973206,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8061830997467041},{"x":0.75126051902771,"y":0.8049940466880798},{"x":0.75126051902771,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.7058823704719543,0.8061830997467041,0.75126051902771,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6605042219161987,0.8085612654685974,0.6991596817970276,0.8216409087181091]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7609987854957581},{"x":0.75126051902771,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5748319578170776,0.753998785495758,0.7579411911964417,0.8298299617767334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6956004500389099},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6944113969802856},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7063020467758179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۰","boundary":[0.2386554628610611,0.6956004500389099,0.25882354378700256,0.7063020467758179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6956004500389099},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6944113969802856},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7063020467758179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6886004500389099,0.26382354378700257,0.7133020467758179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7395957112312317},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7395957112312317},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7502972483634949},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۳","boundary":[0.2386554628610611,0.7395957112312317,0.26218488812446594,0.7502972483634949]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7395957112312317},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7395957112312317},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7502972483634949},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7325957112312317,0.26718488812446595,0.7572972483634949],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7847800254821777},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7847800254821777},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7954815626144409},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.2386554628610611,0.7847800254821777,0.26050421595573425,0.7954815626144409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7847800254821777},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7847800254821777},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7954815626144409},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7777800254821777,0.26550421595573426,0.8024815626144409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.8073721528053284},{"x":0.26050421595573425,"y":0.8073721528053284},{"x":0.26050421595573425,"y":0.815695583820343},{"x":0.2386554628610611,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.2386554628610611,0.8073721528053284,0.26050421595573425,0.815695583820343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.8073721528053284},{"x":0.26050421595573425,"y":0.8073721528053284},{"x":0.26050421595573425,"y":0.815695583820343},{"x":0.2386554628610611,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.8003721528053284,0.26550421595573426,0.822695583820343],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/ETbwLHXSMSTeOTom-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/TtQzvRwJkXGkKhoL.jpg","blurred":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/NiuumfmuShXUobYh.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003672763249453376,0.00021223954142344834,0.9986866040309939,0.9989751075229805]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.18668252229690552,0.7747899293899536,0.19976218044757843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.1796825222969055,0.7797899293899536,0.20676218044757844],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.18549345433712006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18549345433712006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1973840594291687},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"صفحه","boundary":[0.2235294133424759,0.18549345433712006,0.26218488812446594,0.1973840594291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.18549345433712006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18549345433712006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1973840594291687},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.17849345433712005,0.26718488812446595,0.2043840594291687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.21521997451782227},{"x":0.26050421595573425,"y":0.21521997451782227},{"x":0.26050421595573425,"y":0.22354340553283691},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.2386554628610611,0.21521997451782227,0.26050421595573425,0.22354340553283691]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.21521997451782227},{"x":0.26050421595573425,"y":0.21521997451782227},{"x":0.26050421595573425,"y":0.22354340553283691},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.20821997451782226,0.26550421595573426,0.23054340553283692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2378121316432953},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2378121316432953},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.2386554628610611,0.2378121316432953,0.26050421595573425,0.24613554775714874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2378121316432953},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2378121316432953},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.23081213164329528,0.26550421595573426,0.25313554775714875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.21521997451782227},{"x":0.75126051902771,"y":0.21521997451782227},{"x":0.75126051902771,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوام","boundary":[0.7277311086654663,0.21521997451782227,0.75126051902771,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6823529601097107,0.21521997451782227,0.7193277478218079,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.21521997451782227},{"x":0.680672287940979,"y":0.21521997451782227},{"x":0.680672287940979,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.6571428775787354,0.21521997451782227,0.680672287940979,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.23662306368350983},{"x":0.75126051902771,"y":0.23662306368350983},{"x":0.75126051902771,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7176470756530762,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.7176470756530762,0.23662306368350983,0.75126051902771,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25564804673194885},{"x":0.680672287940979,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.680672287940979,0.23662306368350983,0.7109243869781494,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6739495992660522,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6487395167350769,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.6487395167350769,0.23662306368350983,0.6739495992660522,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.26278239488601685},{"x":0.75126051902771,"y":0.26278239488601685},{"x":0.75126051902771,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7210084199905396,0.26278239488601685,0.75126051902771,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6907563209533691,0.2615933418273926,0.7142857313156128,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2770511209964752},{"x":0.658823549747467,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.658823549747467,0.2615933418273926,0.6823529601097107,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.28656360507011414},{"x":0.75126051902771,"y":0.28656360507011414},{"x":0.75126051902771,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وزن","boundary":[0.7277311086654663,0.28656360507011414,0.75126051902771,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7210084199905396,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6957983374595642,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6974790096282959,0.28656360507011414,0.7193277478218079,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6890756487846375,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.6655462384223938,0.28656360507011414,0.6890756487846375,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.31272295117378235},{"x":0.75126051902771,"y":0.31272295117378235},{"x":0.75126051902771,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.7058823704719543,0.31272295117378235,0.75126051902771,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.6521008610725403,0.31272295117378235,0.6974790096282959,0.3269916772842407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.21521997451782227},{"x":0.75126051902771,"y":0.21521997451782227},{"x":0.75126051902771,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6437395167350769,0.20821997451782226,0.75626051902771,0.33399167728424073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.26278239488601685},{"x":0.26050421595573425,"y":0.26278239488601685},{"x":0.26050421595573425,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.2386554628610611,0.26278239488601685,0.26050421595573425,0.27229487895965576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.26278239488601685},{"x":0.26050421595573425,"y":0.26278239488601685},{"x":0.26050421595573425,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.25578239488601684,0.26550421595573426,0.27929487895965577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2901307940483093},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2901307940483093},{"x":0.26050421595573425,"y":0.298454225063324},{"x":0.2386554628610611,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.2386554628610611,0.2901307940483093,0.26050421595573425,0.298454225063324]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2901307940483093},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2901307940483093},{"x":0.26050421595573425,"y":0.298454225063324},{"x":0.2386554628610611,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.2831307940483093,0.26550421595573426,0.305454225063324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3139120042324066},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3139120042324066},{"x":0.26050421595573425,"y":0.32223543524742126},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۸","boundary":[0.2386554628610611,0.3139120042324066,0.26050421595573425,0.32223543524742126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3139120042324066},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3139120042324066},{"x":0.26050421595573425,"y":0.32223543524742126},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.3069120042324066,0.26550421595573426,0.32923543524742127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7747899293899536,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7747899293899536,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7310924530029297,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.729411780834198,0.3376932144165039,0.7747899293899536,0.34958383440971375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7747899293899536,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7747899293899536,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7310924530029297,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.724411780834198,0.3306932144165039,0.7797899293899536,0.35658383440971375],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7731092572212219,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7462185025215149,0.3614744246006012,0.7747899293899536,0.3745540976524353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7731092572212219,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7412185025215149,0.3544744246006012,0.7797899293899536,0.3815540976524353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3614744246006012},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3614744246006012},{"x":0.26050421595573425,"y":0.36979785561561584},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.2369747906923294,0.3614744246006012,0.26050421595573425,0.36979785561561584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3614744246006012},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3614744246006012},{"x":0.26050421595573425,"y":0.36979785561561584},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.3544744246006012,0.26550421595573426,0.37679785561561585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.39239001274108887},{"x":0.26050421595573425,"y":0.39239001274108887},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4007134437561035},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۴","boundary":[0.2369747906923294,0.39239001274108887,0.26050421595573425,0.4007134437561035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.39239001274108887},{"x":0.26050421595573425,"y":0.39239001274108887},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4007134437561035},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.38539001274108886,0.26550421595573426,0.4077134437561035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.41617122292518616},{"x":0.26050421595573425,"y":0.41617122292518616},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.2369747906923294,0.41617122292518616,0.26050421595573425,0.4244946539402008]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.41617122292518616},{"x":0.26050421595573425,"y":0.41617122292518616},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.40917122292518615,0.26550421595573426,0.4314946539402008],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4387633800506592},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4375743269920349},{"x":0.26050421595573425,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۶","boundary":[0.2386554628610611,0.4387633800506592,0.26050421595573425,0.44708681106567383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4387633800506592},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4375743269920349},{"x":0.26050421595573425,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.4317633800506592,0.26550421595573426,0.45408681106567383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4613555371761322},{"x":0.26050421595573425,"y":0.46016645431518555},{"x":0.26050421595573425,"y":0.46967896819114685},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.2386554628610611,0.4613555371761322,0.26050421595573425,0.46967896819114685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4613555371761322},{"x":0.26050421595573425,"y":0.46016645431518555},{"x":0.26050421595573425,"y":0.46967896819114685},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.4543555371761322,0.26550421595573426,0.47667896819114686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4839476943016052},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4839476943016052},{"x":0.26218488812446594,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.2386554628610611,0.4839476943016052,0.26218488812446594,0.49346017837524414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4839476943016052},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4839476943016052},{"x":0.26218488812446594,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.4769476943016052,0.26718488812446595,0.5004601783752441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5077288746833801},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5077288746833801},{"x":0.26050421595573425,"y":0.517241358757019},{"x":0.2386554628610611,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۹","boundary":[0.2386554628610611,0.5077288746833801,0.26050421595573425,0.517241358757019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5077288746833801},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5077288746833801},{"x":0.26050421595573425,"y":0.517241358757019},{"x":0.2386554628610611,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5007288746833801,0.26550421595573426,0.524241358757019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5315101146697998},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5315101146697998},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۰","boundary":[0.2386554628610611,0.5315101146697998,0.25882354378700256,0.5398335456848145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5315101146697998},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5315101146697998},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5245101146697998,0.26382354378700257,0.5468335456848145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5541022419929504},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5541022419929504},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۱","boundary":[0.2386554628610611,0.5541022419929504,0.25882354378700256,0.5624256730079651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5541022419929504},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5541022419929504},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5471022419929504,0.26382354378700257,0.5694256730079651],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7731092572212219,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7663865685462952,0.39001187682151794,0.7731092572212219,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.7243697643280029,0.39001187682151794,0.7596638798713684,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6974790096282959,0.39001187682151794,0.7176470756530762,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6823529601097107,0.39001187682151794,0.6890756487846375,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40903687477111816},{"x":0.653781533241272,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.653781533241272,0.39001187682151794,0.6773109436035156,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.6084033846855164,0.39001187682151794,0.6470588445663452,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7747899293899536,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7361344695091248,0.4137931168079376,0.7747899293899536,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7344537973403931,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7109243869781494,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7109243869781494,0.4137931168079376,0.7344537973403931,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6621848940849304,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.6621848940849304,0.4137931168079376,0.7042016983032227,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4137931168079376},{"x":0.653781533241272,"y":0.4137931168079376},{"x":0.653781533241272,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6487395167350769,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.4137931168079376,0.653781533241272,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5949580073356628,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.5949580073356628,0.4137931168079376,0.6403361558914185,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5865546464920044,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5680672526359558,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5680672526359558,0.4137931168079376,0.5865546464920044,0.43043994903564453]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7747899293899536,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5680672526359558,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5630672526359558,0.38301187682151794,0.7797899293899536,0.43625089597702027],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4375743269920349},{"x":0.75126051902771,"y":0.4375743269920349},{"x":0.75126051902771,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7126050591468811,0.4375743269920349,0.75126051902771,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6689075827598572,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6689075827598572,0.43638524413108826,0.7058823704719543,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6605042219161987,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6218487620353699,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6218487620353699,0.43638524413108826,0.6605042219161987,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6201680898666382,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6201680898666382,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5966386795043945,0.43638524413108826,0.6201680898666382,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5478991866111755,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.5478991866111755,0.43638524413108826,0.5899159908294678,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5411764979362488,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5226891040802002,0.43638524413108826,0.5411764979362488,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.457788348197937},{"x":0.75126051902771,"y":0.457788348197937},{"x":0.75126051902771,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.7109243869781494,0.457788348197937,0.75126051902771,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.457788348197937},{"x":0.702521026134491,"y":0.457788348197937},{"x":0.702521026134491,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.6621848940849304,0.457788348197937,0.702521026134491,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.457788348197937},{"x":0.653781533241272,"y":0.457788348197937},{"x":0.653781533241272,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6302521228790283,0.457788348197937,0.653781533241272,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.457788348197937},{"x":0.6235294342041016,"y":0.457788348197937},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4744352102279663},{"x":0.605042040348053,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.605042040348053,0.457788348197937,0.6235294342041016,0.4744352102279663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.43638524413108826},{"x":0.75126051902771,"y":0.4375743269920349},{"x":0.75126051902771,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5210084319114685,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5176891040802002,0.42938524413108825,0.75626051902771,0.4814352102279663],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4815695583820343},{"x":0.75126051902771,"y":0.48275861144065857},{"x":0.75126051902771,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرمای","boundary":[0.7142857313156128,0.4815695583820343,0.75126051902771,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ذوب","boundary":[0.6773109436035156,0.4815695583820343,0.7058823704719543,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.4815695583820343,0.6705882549285889,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرمای","boundary":[0.6201680898666382,0.48038050532341003,0.6571428775787354,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6117647290229797,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6117647290229797,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5815126299858093,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبخیر","boundary":[0.5815126299858093,0.48038050532341003,0.6117647290229797,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5747899413108826,"y":0.49702733755111694},{"x":0.556302547454834,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.556302547454834,0.48038050532341003,0.5747899413108826,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلالیت","boundary":[0.7327731251716614,0.5041617155075073,0.7731092572212219,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5196195244789124},{"x":0.707563042640686,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.707563042640686,0.5041617155075073,0.7243697643280029,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوستگی","boundary":[0.7243697643280029,0.5291320085525513,0.7731092572212219,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.5291320085525513,0.7159664034843445,0.5445897579193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5279428958892822},{"x":0.702521026134491,"y":0.5291320085525513},{"x":0.702521026134491,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چسبندگی","boundary":[0.6436975002288818,0.5279428958892822,0.702521026134491,0.5445897579193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6184874176979065,0.5279428958892822,0.6352941393852234,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7344537973403931,0.5517241358757019,0.7747899293899536,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7092437148094177,0.5517241358757019,0.7277311086654663,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5517241358757019},{"x":0.702521026134491,"y":0.5517241358757019},{"x":0.702521026134491,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6890756487846375,0.5517241358757019,0.702521026134491,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6621848940849304,0.5517241358757019,0.6823529601097107,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7495798468589783,0.5755053758621216,0.7747899293899536,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غشاهای","boundary":[0.6941176652908325,0.5755053758621216,0.7428571581840515,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5921521782875061},{"x":0.680672287940979,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.680672287940979,0.5755053758621216,0.6873949766159058,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.6369748115539551,0.5755053758621216,0.6739495992660522,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبور","boundary":[0.6016806960105896,0.5755053758621216,0.6285714507102966,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخابی","boundary":[0.5546218752861023,0.5755053758621216,0.5949580073356628,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5921521782875061},{"x":0.534453809261322,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.534453809261322,0.5755053758621216,0.5462185144424438,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5921521782875061},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاخته","boundary":[0.49747899174690247,0.5755053758621216,0.5260504484176636,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4722689092159271,0.5755053758621216,0.4941176474094391,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4285714328289032,0.5755053758621216,0.4638655483722687,0.5921521782875061]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7764706015586853,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4252521049976349,0.47219145226478576,0.7797899293899536,0.6015303440093994],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6004756093025208},{"x":0.75126051902771,"y":0.601664662361145},{"x":0.75126051902771,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7176470756530762,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7176470756530762,0.6004756093025208,0.75126051902771,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7092437148094177,"y":0.61712247133255},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.6689075827598572,0.5992865562438965,0.7092437148094177,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6420168280601501,0.5992865562438965,0.6605042219161987,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6385255455970764},{"x":0.756302535533905,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.756302535533905,0.6218787431716919,0.7747899293899536,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.7344537973403931,0.6218787431716919,0.7478991746902466,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.6890756487846375,0.6218787431716919,0.7310924530029297,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6385255455970764},{"x":0.653781533241272,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسمز","boundary":[0.653781533241272,0.6218787431716919,0.6823529601097107,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6386554837226868,0.6218787431716919,0.6470588445663452,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5983193516731262,0.6218787431716919,0.6302521228790283,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6385255455970764},{"x":0.578151285648346,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.6218787431716919,0.5899159908294678,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یاخته","boundary":[0.5411764979362488,0.6218787431716919,0.5697479248046875,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5142857432365417,0.6218787431716919,0.5378151535987854,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4722689092159271,0.6218787431716919,0.5058823823928833,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7361344695091248,0.6456599235534668,0.7747899293899536,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7126050591468811,0.6456599235534668,0.7310924530029297,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6941176652908325,0.6456599235534668,0.7058823704719543,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6689075827598572,0.6456599235534668,0.6890756487846375,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7478991746902466,0.6670629978179932,0.7747899293899536,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پورین","boundary":[0.7058823704719543,0.6670629978179932,0.7411764860153198,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6941176652908325,0.6670629978179932,0.7042016983032227,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6739495992660522,0.6670629978179932,0.6857143044471741,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6268907785415649,0.6670629978179932,0.6672269105911255,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6016806960105896,0.6670629978179932,0.6201680898666382,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5815126299858093,0.6670629978179932,0.5932773351669312,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یاخته","boundary":[0.5445378422737122,0.6670629978179932,0.5731092691421509,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5310924649238586,0.6670629978179932,0.5411764979362488,0.6837098598480225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"تعرق","boundary":[0.7462185025215149,0.6896551847457886,0.7747899293899536,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.7344537973403931,0.7086801528930664,0.7747899293899536,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعرق","boundary":[0.6974790096282959,0.7086801528930664,0.7260504364967346,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.6605042219161987,0.7086801528930664,0.6890756487846375,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6302521228790283,0.7086801528930664,0.6521008610725403,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.5865546464920044,0.7086801528930664,0.6218487620353699,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.5378151535987854,0.7086801528930664,0.5798319578170776,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزایای","boundary":[0.7378151416778564,0.7348394989967346,0.7747899293899536,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7479191422462463},{"x":0.702521026134491,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعرق","boundary":[0.702521026134491,0.7348394989967346,0.7310924530029297,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگزینی","boundary":[0.7159664034843445,0.7526754140853882,0.7747899293899536,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6907563209533691,0.7526754140853882,0.7092437148094177,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7681331634521484},{"x":0.658823549747467,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعرق","boundary":[0.6571428775787354,0.7526754140853882,0.6840336322784424,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.6285714507102966,0.7538644671440125,0.6521008610725403,0.7681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7693222165107727},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4672689092159271,0.5922865562438965,0.7797899293899536,0.7763222165107727],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5766944289207458},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5766944289207458},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5850178599357605},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۲","boundary":[0.2386554628610611,0.5766944289207458,0.26050421595573425,0.5850178599357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5766944289207458},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5766944289207458},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5850178599357605},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5696944289207458,0.26550421595573426,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.601664662361145},{"x":0.26218488812446594,"y":0.601664662361145},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6111771464347839},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۳","boundary":[0.2386554628610611,0.601664662361145,0.26218488812446594,0.6111771464347839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.601664662361145},{"x":0.26218488812446594,"y":0.601664662361145},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6111771464347839},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.594664662361145,0.26718488812446595,0.6181771464347839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6230677962303162},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6230677962303162},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6313912272453308},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۳","boundary":[0.2386554628610611,0.6230677962303162,0.26218488812446594,0.6313912272453308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6230677962303162},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6230677962303162},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6313912272453308},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6160677962303162,0.26718488812446595,0.6383912272453308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6480380296707153},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6480380296707153},{"x":0.26050421595573425,"y":0.65636146068573},{"x":0.2386554628610611,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۵","boundary":[0.2386554628610611,0.6480380296707153,0.26050421595573425,0.65636146068573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6480380296707153},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6480380296707153},{"x":0.26050421595573425,"y":0.65636146068573},{"x":0.2386554628610611,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6410380296707153,0.26550421595573426,0.66336146068573],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6694411635398865},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6694411635398865},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6789536476135254},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۷","boundary":[0.2386554628610611,0.6694411635398865,0.26218488812446594,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6694411635398865},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6694411635398865},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6789536476135254},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6624411635398865,0.26718488812446595,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6908442378044128},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6908442378044128},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6991676688194275},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷۹","boundary":[0.2386554628610611,0.6908442378044128,0.26050421595573425,0.6991676688194275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6908442378044128},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6908442378044128},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6991676688194275},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6838442378044128,0.26550421595573426,0.7061676688194275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7134363651275635},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7122473120689392},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۲","boundary":[0.2386554628610611,0.7134363651275635,0.26050421595573425,0.7217597961425781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7134363651275635},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7122473120689392},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7064363651275635,0.26550421595573426,0.7287597961425781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7336504459381104},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7336504459381104},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7443519830703735},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۶","boundary":[0.2386554628610611,0.7336504459381104,0.26050421595573425,0.7443519830703735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7336504459381104},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7336504459381104},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7443519830703735},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7266504459381103,0.26550421595573426,0.7513519830703735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7586206793785095},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7586206793785095},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۸","boundary":[0.2386554628610611,0.7586206793785095,0.26218488812446594,0.7681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7586206793785095},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7586206793785095},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7516206793785095,0.26718488812446595,0.7751331634521484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7812128663063049},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7824019193649292},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۸","boundary":[0.2386554628610611,0.7812128663063049,0.26218488812446594,0.7907253503799438]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7812128663063049},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7824019193649292},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7742128663063049,0.26718488812446595,0.7977253503799439],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.7462185025215149,0.7800237536430359,0.7747899293899536,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بستری","boundary":[0.7042016983032227,0.7812128663063049,0.7411764860153198,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.6638655662536621,0.7824019193649292,0.6991596817970276,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.7428571581840515,0.8026159405708313,0.7747899293899536,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8180737495422363},{"x":0.729411780834198,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.8026159405708313,0.7361344695091248,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6957983374595642,0.8026159405708313,0.7243697643280029,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6722689270973206,0.8026159405708313,0.6907563209533691,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6336134672164917,0.8026159405708313,0.6655462384223938,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.5983193516731262,0.8026159405708313,0.6285714507102966,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5848739743232727,0.8026159405708313,0.5983193516731262,0.8180737495422363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.578193302154541,0.7777800254821777,0.7814706015586853,0.8250737495422363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.8061830997467041},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8061830997467041},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8145065307617188},{"x":0.2369747906923294,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۱","boundary":[0.2369747906923294,0.8061830997467041,0.26218488812446594,0.8145065307617188]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.8061830997467041},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8061830997467041},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8145065307617188},{"x":0.2369747906923294,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.7991830997467041,0.26718488812446595,0.8215065307617188],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8418549299240112},{"x":0.5126050710678101,"y":0.854934573173523},{"x":0.48739495873451233,"y":0.854934573173523}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شش","boundary":[0.48571428656578064,0.8430439829826355,0.5126050710678101,0.854934573173523]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8418549299240112},{"x":0.5126050710678101,"y":0.854934573173523},{"x":0.48739495873451233,"y":0.854934573173523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8360439829826355,0.5176050710678101,0.861934573173523],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/wXAnhKMiadAUydMu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/IFtrMmXrSdcOUMMB.jpg","blurred":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/ddreGqydLsRrzFur.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003701009840524497,0.0002108256852300782,0.9986866040309939,0.9989793490915605]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.18549345433712006,0.7747899293899536,0.19976218044757843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.17849345433712005,0.7797899293899536,0.20676218044757844],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19619500637054443},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.22521008551120758,0.1843044012784958,0.26218488812446594,0.19619500637054443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19619500637054443},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.17730440127849578,0.26718488812446595,0.20319500637054444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.21878716349601746},{"x":0.26050421595573425,"y":0.21878716349601746},{"x":0.26050421595573425,"y":0.22829964756965637},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۲","boundary":[0.2369747906923294,0.21878716349601746,0.26050421595573425,0.22829964756965637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.21878716349601746},{"x":0.26050421595573425,"y":0.21878716349601746},{"x":0.26050421595573425,"y":0.22829964756965637},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.21178716349601745,0.26550421595573426,0.23529964756965638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7747899293899536,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7747899293899536,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نفوذپذیری","boundary":[0.7126050591468811,0.21521997451782227,0.7747899293899536,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7042016983032227,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7042016983032227,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6739495992660522,0.21521997451782227,0.7042016983032227,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6470588445663452,0.21521997451782227,0.6705882549285889,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6403361558914185,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5983193516731262,0.21521997451782227,0.6403361558914185,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.214030921459198},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2306777685880661},{"x":0.561344563961029,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.561344563961029,0.214030921459198,0.5899159908294678,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.214030921459198},{"x":0.5546218752861023,"y":0.214030921459198},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5462185144424438,0.214030921459198,0.5546218752861023,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.214030921459198},{"x":0.5394958257675171,"y":0.214030921459198},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5210084319114685,0.214030921459198,0.5394958257675171,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7747899293899536,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7344537973403931,0.24019025266170502,0.7747899293899536,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شعاعی","boundary":[0.6873949766159058,0.24019025266170502,0.7277311086654663,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.24019025266170502},{"x":0.680672287940979,"y":0.24019025266170502},{"x":0.680672287940979,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6621848940849304,0.24019025266170502,0.680672287940979,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6453781723976135,0.24019025266170502,0.6554622054100037,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.6084033846855164,0.24019025266170502,0.6386554837226868,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.5714285969734192,0.24019025266170502,0.6000000238418579,0.2580261528491974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.214030921459198},{"x":0.7747899293899536,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7747899293899536,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5160084319114685,0.207030921459198,0.7797899293899536,0.26621520590782166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.24494649469852448},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24494649469852448},{"x":0.26050421595573425,"y":0.25326991081237793},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۳","boundary":[0.2369747906923294,0.24494649469852448,0.26050421595573425,0.25326991081237793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.24494649469852448},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24494649469852448},{"x":0.26050421595573425,"y":0.25326991081237793},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.23794649469852447,0.26550421595573426,0.26026991081237794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7747899293899536,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7344537973403931,0.26872771978378296,0.7747899293899536,0.27942925691604614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7747899293899536,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7294537973403931,0.26172771978378295,0.7797899293899536,0.28642925691604615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2711058259010315},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2711058259010315},{"x":0.26218488812446594,"y":0.27942925691604614},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۴","boundary":[0.2369747906923294,0.2711058259010315,0.26218488812446594,0.27942925691604614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2711058259010315},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2711058259010315},{"x":0.26218488812446594,"y":0.27942925691604614},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.2641058259010315,0.26718488812446595,0.28642925691604615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2972651720046997},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2972651720046997},{"x":0.26218488812446594,"y":0.30558857321739197},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۸","boundary":[0.2386554628610611,0.2972651720046997,0.26218488812446594,0.30558857321739197]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2972651720046997},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2972651720046997},{"x":0.26218488812446594,"y":0.30558857321739197},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.2902651720046997,0.26718488812446595,0.312588573217392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7714285850524902,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7731092572212219,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7663865685462952,0.32580262422561646,0.7731092572212219,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.7277311086654663,0.32580262422561646,0.7596638798713684,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معدنی","boundary":[0.6890756487846375,0.3269916772842407,0.7210084199905396,0.3412604033946991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7731092572212219,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6840756487846374,0.3199916772842407,0.7781092572212219,0.34707135033607484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7747899293899536,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7478991746902466,0.35315102338790894,0.7747899293899536,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولیک","boundary":[0.6907563209533691,0.35315102338790894,0.7411764860153198,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6840336322784424,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6470588445663452,0.35315102338790894,0.6840336322784424,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3686088025569916},{"x":0.605042040348053,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.605042040348053,0.35315102338790894,0.6403361558914185,0.3686088025569916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7747899293899536,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3686088025569916},{"x":0.605042040348053,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.600042040348053,0.34615102338790893,0.7797899293899536,0.3756088025569916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.40309154987335205},{"x":0.26050421595573425,"y":0.40309154987335205},{"x":0.26050421595573425,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۹","boundary":[0.2386554628610611,0.40309154987335205,0.26050421595573425,0.41260403394699097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.40309154987335205},{"x":0.26050421595573425,"y":0.40309154987335205},{"x":0.26050421595573425,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.39609154987335204,0.26550421595573426,0.419604033946991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.45065397024154663},{"x":0.26218488812446594,"y":0.45065397024154663},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۵","boundary":[0.2386554628610611,0.45065397024154663,0.26218488812446594,0.46016645431518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.45065397024154663},{"x":0.26218488812446594,"y":0.45065397024154663},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.4436539702415466,0.26718488812446595,0.46716645431518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.37931033968925476},{"x":0.75126051902771,"y":0.37931033968925476},{"x":0.75126051902771,"y":0.39357906579971313},{"x":0.707563042640686,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیتروژن","boundary":[0.707563042640686,0.37931033968925476,0.75126051902771,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4019024968147278},{"x":0.75126051902771,"y":0.4019024968147278},{"x":0.75126051902771,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.7176470756530762,0.4019024968147278,0.75126051902771,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.4019024968147278,0.7092437148094177,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.6420168280601501,0.4007134437561035,0.6974790096282959,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیترات","boundary":[0.5983193516731262,0.4007134437561035,0.6352941393852234,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.4007134437561035,0.5915966629981995,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4007134437561035},{"x":0.578151285648346,"y":0.4007134437561035},{"x":0.578151285648346,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمونیم","boundary":[0.5428571701049805,0.4007134437561035,0.578151285648346,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4256837069988251},{"x":0.75126051902771,"y":0.4256837069988251},{"x":0.75126051902771,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تثبیت","boundary":[0.7193277478218079,0.4256837069988251,0.75126051902771,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیترات","boundary":[0.6756302714347839,0.4256837069988251,0.7126050591468811,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.44708681106567383},{"x":0.75126051902771,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تثبیت","boundary":[0.7193277478218079,0.44708681106567383,0.7495798468589783,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7109243869781494,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6756302714347839,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمونیم","boundary":[0.6756302714347839,0.44708681106567383,0.7109243869781494,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4744352102279663},{"x":0.75126051902771,"y":0.4744352102279663},{"x":0.75126051902771,"y":0.487514853477478},{"x":0.7193277478218079,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تثبیت","boundary":[0.7193277478218079,0.4744352102279663,0.75126051902771,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7126050591468811,"y":0.487514853477478},{"x":0.6739495992660522,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6739495992660522,0.4744352102279663,0.7126050591468811,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6672269105911255,"y":0.487514853477478},{"x":0.6235294342041016,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیتروژن","boundary":[0.6235294342041016,0.4744352102279663,0.6672269105911255,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4958382844924927},{"x":0.75126051902771,"y":0.4958382844924927},{"x":0.75126051902771,"y":0.512485146522522},{"x":0.7142857313156128,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.7142857313156128,0.4958382844924927,0.75126051902771,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4946492314338684},{"x":0.707563042640686,"y":0.4946492314338684},{"x":0.707563042640686,"y":0.512485146522522},{"x":0.6655462384223938,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6655462384223938,0.4946492314338684,0.707563042640686,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4946492314338684},{"x":0.658823549747467,"y":0.4946492314338684},{"x":0.658823549747467,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیتروژن","boundary":[0.6151260733604431,0.4946492314338684,0.658823549747467,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5949580073356628,0.4946492314338684,0.6084033846855164,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5112960934638977},{"x":0.561344563961029,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گندم","boundary":[0.561344563961029,0.4946492314338684,0.5882353186607361,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.4946492314338684,0.5529412031173706,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.5058823823928833,0.4946492314338684,0.5411764979362488,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4946492314338684},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4946492314338684},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.4739495813846588,0.4946492314338684,0.49747899174690247,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4946492314338684},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4946492314338684},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4571428596973419,0.4946492314338684,0.46722689270973206,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4946492314338684},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4946492314338684},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5112960934638977},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.43865546584129333,0.4946492314338684,0.45042017102241516,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5184304118156433},{"x":0.75126051902771,"y":0.5184304118156433},{"x":0.75126051902771,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7260504364967346,0.5184304118156433,0.75126051902771,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6857143044471741,0.5184304118156433,0.7193277478218079,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.6420168280601501,0.5184304118156433,0.6773109436035156,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.5184304118156433,0.6352941393852234,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.5798319578170776,0.5184304118156433,0.6218487620353699,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5630252361297607,0.5184304118156433,0.5731092691421509,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5184304118156433},{"x":0.556302547454834,"y":0.5184304118156433},{"x":0.556302547454834,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.5193277597427368,0.5184304118156433,0.556302547454834,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5350772738456726},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.47058823704719543,0.5184304118156433,0.5126050710678101,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5184304118156433},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5184304118156433},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5350772738456726},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیتروژن","boundary":[0.42016807198524475,0.5184304118156433,0.4638655483722687,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5410225987434387},{"x":0.75126051902771,"y":0.5410225987434387},{"x":0.75126051902771,"y":0.557669460773468},{"x":0.7092437148094177,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.7092437148094177,0.5410225987434387,0.75126051902771,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5410225987434387},{"x":0.702521026134491,"y":0.5410225987434387},{"x":0.702521026134491,"y":0.557669460773468},{"x":0.6840336322784424,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6840336322784424,0.5410225987434387,0.702521026134491,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6756302714347839,"y":0.557669460773468},{"x":0.6689075827598572,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.5410225987434387,0.6756302714347839,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6638655662536621,"y":0.557669460773468},{"x":0.5882353186607361,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسیمیلاسیون","boundary":[0.5882353186607361,0.5410225987434387,0.6638655662536621,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5798319578170776,"y":0.557669460773468},{"x":0.5361344814300537,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیتروژن","boundary":[0.5361344814300537,0.5410225987434387,0.5798319578170776,0.557669460773468]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.37931033968925476},{"x":0.75126051902771,"y":0.37931033968925476},{"x":0.75126051902771,"y":0.557669460773468},{"x":0.42016807198524475,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41516807198524475,0.37231033968925475,0.75626051902771,0.564669460773468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4744352102279663},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4744352102279663},{"x":0.26218488812446594,"y":0.48275861144065857},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۷","boundary":[0.2386554628610611,0.4744352102279663,0.26218488812446594,0.48275861144065857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4744352102279663},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4744352102279663},{"x":0.26218488812446594,"y":0.48275861144065857},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.4674352102279663,0.26718488812446595,0.4897586114406586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5196195244789124},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5196195244789124},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۵","boundary":[0.2369747906923294,0.5196195244789124,0.26050421595573425,0.5315101146697998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5196195244789124},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5196195244789124},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.5126195244789123,0.26550421595573426,0.5385101146697998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پتاسیم","boundary":[0.7159664034843445,0.5683709979057312,0.7529411911964417,0.5814506411552429]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7109664034843445,0.5613709979057312,0.7579411911964417,0.5884506411552429],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5909631252288818},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5921521782875061},{"x":0.26218488812446594,"y":0.601664662361145},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲۸","boundary":[0.2386554628610611,0.5909631252288818,0.26218488812446594,0.601664662361145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5909631252288818},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5921521782875061},{"x":0.26218488812446594,"y":0.601664662361145},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5839631252288818,0.26718488812446595,0.608664662361145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5909631252288818},{"x":0.75126051902771,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"فسفر","boundary":[0.7243697643280029,0.5909631252288818,0.7529411911964417,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.612366259098053},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7495798468589783,"y":0.626634955406189},{"x":0.7126050591468811,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوگرد","boundary":[0.7126050591468811,0.612366259098053,0.7495798468589783,0.626634955406189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5600000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5909631252288818},{"x":0.75126051902771,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7529411911964417,"y":0.626634955406189},{"x":0.7126050591468811,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7076050591468811,0.5839631252288818,0.7579411911964417,0.633634955406189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6135553121566772},{"x":0.26050421595573425,"y":0.612366259098053},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6254459023475647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۹","boundary":[0.2369747906923294,0.6135553121566772,0.26050421595573425,0.6254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6135553121566772},{"x":0.26050421595573425,"y":0.612366259098053},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6254459023475647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.6065553121566772,0.26550421595573426,0.6324459023475647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6361474394798279},{"x":0.75126051902771,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلسیم","boundary":[0.7159664034843445,0.6397145986557007,0.75126051902771,0.6492270827293396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6361474394798279},{"x":0.75126051902771,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7109664034843445,0.6327145986557007,0.75626051902771,0.6562270827293396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6623067855834961},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6611177325248718},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲۳۰","boundary":[0.2369747906923294,0.6623067855834961,0.25882354378700256,0.6706302165985107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6623067855834961},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6611177325248718},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.6553067855834961,0.26382354378700257,0.6776302165985107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6634958386421204},{"x":0.75126051902771,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منیزیم","boundary":[0.7159664034843445,0.6646848917007446,0.75126051902771,0.6765754818916321]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6634958386421204},{"x":0.75126051902771,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7109664034843445,0.6576848917007446,0.75626051902771,0.6835754818916321],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.686087965965271},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6848989129066467},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۱","boundary":[0.2369747906923294,0.686087965965271,0.26218488812446594,0.6944113969802856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.686087965965271},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6848989129066467},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.679087965965271,0.26718488812446595,0.7014113969802857],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.7361344695091248,0.6848989129066467,0.7529411911964417,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6991676688194275},{"x":0.702521026134491,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مغذی","boundary":[0.702521026134491,0.6848989129066467,0.7310924530029297,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6857143044471741,0.6848989129066467,0.6957983374595642,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7411764860153198,0.7074910998344421,0.7747899293899536,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.7074910998344421,0.7327731251716614,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6655462384223938,0.7074910998344421,0.6907563209533691,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7074910998344421},{"x":0.658823549747467,"y":0.7074910998344421},{"x":0.658823549747467,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6487395167350769,0.7074910998344421,0.658823549747467,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.6084033846855164,0.7074910998344421,0.6420168280601501,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.7074910998344421,0.6016806960105896,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5462185144424438,0.7074910998344421,0.5882353186607361,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5159664154052734,0.7074910998344421,0.5394958257675171,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7241379022598267},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معدنی","boundary":[0.4739495813846588,0.7074910998344421,0.5092437267303467,0.7241379022598267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7241379022598267},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4689495813846588,0.6778989129066467,0.7797899293899536,0.7311379022598267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.731272280216217},{"x":0.75126051902771,"y":0.7324613332748413},{"x":0.75126051902771,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.7142857313156128,0.731272280216217,0.75126051902771,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.731272280216217},{"x":0.7058823704719543,"y":0.731272280216217},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.6739495992660522,0.731272280216217,0.7058823704719543,0.7455410361289978]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.731272280216217},{"x":0.75126051902771,"y":0.7324613332748413},{"x":0.75126051902771,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6689495992660522,0.724272280216217,0.75626051902771,0.7525410361289978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7086801528930664},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7086801528930664},{"x":0.26050421595573425,"y":0.717003583908081},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۱","boundary":[0.2369747906923294,0.7086801528930664,0.26050421595573425,0.717003583908081]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7086801528930664},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7086801528930664},{"x":0.26050421595573425,"y":0.717003583908081},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.7016801528930664,0.26550421595573426,0.7240035839080811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7324613332748413},{"x":0.26050421595573425,"y":0.731272280216217},{"x":0.26050421595573425,"y":0.740784764289856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۱","boundary":[0.2369747906923294,0.7324613332748413,0.26050421595573425,0.740784764289856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7324613332748413},{"x":0.26050421595573425,"y":0.731272280216217},{"x":0.26050421595573425,"y":0.740784764289856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.7254613332748413,0.26550421595573426,0.747784764289856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7550535202026367},{"x":0.75126051902771,"y":0.7538644671440125},{"x":0.75126051902771,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.7142857313156128,0.7550535202026367,0.75126051902771,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7550535202026367},{"x":0.707563042640686,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6655462384223938,0.7550535202026367,0.707563042640686,0.7681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7550535202026367},{"x":0.75126051902771,"y":0.7538644671440125},{"x":0.75126051902771,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6605462384223938,0.7480535202026367,0.75626051902771,0.7751331634521484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.756242573261261},{"x":0.26218488812446594,"y":0.756242573261261},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7645660042762756},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳۳","boundary":[0.2369747906923294,0.756242573261261,0.26218488812446594,0.7645660042762756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.756242573261261},{"x":0.26218488812446594,"y":0.756242573261261},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7645660042762756},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.749242573261261,0.26718488812446595,0.7715660042762756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7310924530029297,0.7812128663063049,0.7747899293899536,0.7919144034385681]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7260924530029297,0.7742128663063049,0.7797899293899536,0.7989144034385681],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7812128663063049},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7812128663063049},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7895362377166748},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۴","boundary":[0.2369747906923294,0.7812128663063049,0.26050421595573425,0.7895362377166748]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7812128663063049},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7812128663063049},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7895362377166748},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.7742128663063049,0.26550421595573426,0.7965362377166748],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.8049940466880798},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8049940466880798},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8133174777030945},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۷","boundary":[0.2386554628610611,0.8049940466880798,0.26218488812446594,0.8133174777030945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.8049940466880798},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8049940466880798},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8133174777030945},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7979940466880798,0.26718488812446595,0.8203174777030945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7462185025215149,0.8049940466880798,0.7764706015586853,0.8204518556594849]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7412185025215149,0.7979940466880798,0.7814706015586853,0.8274518556594849],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8418549299240112},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8418549299240112},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8513674139976501},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.48739495873451233,0.8418549299240112,0.5126050710678101,0.8513674139976501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8418549299240112},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8418549299240112},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8513674139976501},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8348549299240112,0.5176050710678101,0.8583674139976502],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/VeERtXMYfqlKIZsa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/LyBqEdklUEEIrCig.jpg","blurred":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/eeNSsDJrrYhaoyiG.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003701009840524497,0.0002108256852300782,0.9986866040309939,0.9989793490915605]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.18668252229690552,0.7747899293899536,0.2009512484073639]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.1796825222969055,0.7797899293899536,0.2079512484073639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19619500637054443},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.22521008551120758,0.1843044012784958,0.26218488812446594,0.19619500637054443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1843044012784958},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19619500637054443},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.17730440127849578,0.26718488812446595,0.20319500637054444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.21640904247760773},{"x":0.26050421595573425,"y":0.21640904247760773},{"x":0.26050421595573425,"y":0.22473245859146118},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۹","boundary":[0.2369747906923294,0.21640904247760773,0.26050421595573425,0.22473245859146118]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.21640904247760773},{"x":0.26050421595573425,"y":0.21640904247760773},{"x":0.26050421595573425,"y":0.22473245859146118},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.20940904247760772,0.26550421595573426,0.2317324585914612],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.23900118470191956},{"x":0.25882354378700256,"y":0.23900118470191956},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24851366877555847},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۳","boundary":[0.2369747906923294,0.23900118470191956,0.25882354378700256,0.24851366877555847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.23900118470191956},{"x":0.25882354378700256,"y":0.23900118470191956},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24851366877555847},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.23200118470191955,0.26382354378700257,0.2555136687755585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2615933418273926},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2615933418273926},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2711058259010315},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۴","boundary":[0.2369747906923294,0.2615933418273926,0.26050421595573425,0.2711058259010315]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2615933418273926},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2615933418273926},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2711058259010315},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.25459334182739257,0.26550421595573426,0.2781058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7747899293899536,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7747899293899536,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7663865685462952,0.21521997451782227,0.7747899293899536,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7613445520401001,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7344537973403931,0.21521997451782227,0.7613445520401001,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193277478218079,0.21521997451782227,0.7277311086654663,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6873949766159058,0.21521997451782227,0.7126050591468811,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6789916157722473,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.6504201889038086,0.21521997451782227,0.6789916157722473,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاکتورهای","boundary":[0.7142857313156128,0.2378121316432953,0.7747899293899536,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6823529601097107,0.2378121316432953,0.7058823704719543,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6655462384223938,0.2378121316432953,0.6756302714347839,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2378121316432953},{"x":0.658823549747467,"y":0.2378121316432953},{"x":0.658823549747467,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6336134672164917,0.2378121316432953,0.658823549747467,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.2378121316432953,0.6268907785415649,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.5596638917922974,0.2378121316432953,0.6134454011917114,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.5226891040802002,0.2378121316432953,0.5512605309486389,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7747899293899536,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.7361344695091248,0.25921520590782166,0.7747899293899536,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7344537973403931,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7109243869781494,0.25921520590782166,0.7344537973403931,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6672269105911255,0.25921520590782166,0.7042016983032227,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.25921520590782166},{"x":0.658823549747467,"y":0.25921520590782166},{"x":0.658823549747467,"y":0.2746730148792267},{"x":0.63193279504776,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.63193279504776,0.25921520590782166,0.658823549747467,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7747899293899536,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7394958138465881,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تسهیم","boundary":[0.7394958138465881,0.2841854989528656,0.7747899293899536,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7327731251716614,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7109243869781494,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7109243869781494,0.2841854989528656,0.7327731251716614,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2841854989528656},{"x":0.702521026134491,"y":0.2841854989528656},{"x":0.702521026134491,"y":0.298454225063324},{"x":0.6638655662536621,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پروردۂ","boundary":[0.6638655662536621,0.2841854989528656,0.702521026134491,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6571428775787354,"y":0.298454225063324},{"x":0.6386554837226868,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6386554837226868,0.2841854989528656,0.6571428775787354,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.28299644589424133},{"x":0.63193279504776,"y":0.28299644589424133},{"x":0.63193279504776,"y":0.298454225063324},{"x":0.6033613681793213,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.6033613681793213,0.28299644589424133,0.63193279504776,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5966386795043945,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5966386795043945,"y":0.298454225063324},{"x":0.5899159908294678,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.28299644589424133,0.5966386795043945,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.28299644589424133},{"x":0.583193302154541,"y":0.28299644589424133},{"x":0.583193302154541,"y":0.298454225063324},{"x":0.529411792755127,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شاخساره","boundary":[0.529411792755127,0.28299644589424133,0.583193302154541,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5226891040802002,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5226891040802002,"y":0.298454225063324},{"x":0.5092437267303467,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5092437267303467,0.28299644589424133,0.5226891040802002,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5025210380554199,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5025210380554199,"y":0.298454225063324},{"x":0.46722689270973206,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.46722689270973206,0.28299644589424133,0.5025210380554199,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4588235318660736,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4588235318660736,"y":0.298454225063324},{"x":0.4252100884914398,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.4252100884914398,0.28299644589424133,0.4588235318660736,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.28299644589424133},{"x":0.41848739981651306,"y":0.28299644589424133},{"x":0.41848739981651306,"y":0.298454225063324},{"x":0.37478992342948914,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.37478992342948914,0.28299644589424133,0.41848739981651306,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7747899293899536,"y":0.321046382188797},{"x":0.75126051902771,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.75126051902771,0.3067776560783386,0.7747899293899536,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7428571581840515,"y":0.321046382188797},{"x":0.7361344695091248,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.3067776560783386,0.7428571581840515,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3067776560783386},{"x":0.729411780834198,"y":0.3067776560783386},{"x":0.729411780834198,"y":0.321046382188797},{"x":0.6873949766159058,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.6873949766159058,0.3067776560783386,0.729411780834198,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6789916157722473,"y":0.321046382188797},{"x":0.6504201889038086,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.6504201889038086,0.3067776560783386,0.6789916157722473,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6436975002288818,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6436975002288818,"y":0.321046382188797},{"x":0.6067227125167847,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6067227125167847,0.30558857321739197,0.6436975002288818,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5630252361297607,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.5630252361297607,0.30558857321739197,0.5983193516731262,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5546218752861023,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5428571701049805,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5428571701049805,0.30558857321739197,0.5546218752861023,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.30558857321739197},{"x":0.534453809261322,"y":0.30558857321739197},{"x":0.534453809261322,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5025210380554199,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5025210380554199,0.30558857321739197,0.534453809261322,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4941176474094391,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4571428596973419,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.4571428596973419,0.30558857321739197,0.4941176474094391,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.328180730342865},{"x":0.7747899293899536,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7310924530029297,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7310924530029297,0.3305588662624359,0.7747899293899536,0.34007135033607483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7747899293899536,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7747899293899536,"y":0.34244945645332336},{"x":0.37478992342948914,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36978992342948913,0.20821997451782226,0.7797899293899536,0.34944945645332337],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.28537455201148987},{"x":0.25882354378700256,"y":0.28537455201148987},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2936979830265045},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۶","boundary":[0.2369747906923294,0.28537455201148987,0.25882354378700256,0.2936979830265045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.28537455201148987},{"x":0.25882354378700256,"y":0.28537455201148987},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2936979830265045},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.27837455201148986,0.26382354378700257,0.3006979830265045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3067776560783386},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3067776560783386},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۹","boundary":[0.2386554628610611,0.3067776560783386,0.26218488812446594,0.3174791932106018]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3067776560783386},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3067776560783386},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.2997776560783386,0.26718488812446595,0.3244791932106018],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3305588662624359},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3305588662624359},{"x":0.26050421595573425,"y":0.33888229727745056},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۲","boundary":[0.2369747906923294,0.3305588662624359,0.26050421595573425,0.33888229727745056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3305588662624359},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3305588662624359},{"x":0.26050421595573425,"y":0.33888229727745056},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.3235588662624359,0.26550421595573426,0.34588229727745057],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.35315102338790894},{"x":0.26218488812446594,"y":0.35315102338790894},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3614744246006012},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۳","boundary":[0.2369747906923294,0.35315102338790894,0.26218488812446594,0.3614744246006012]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.35315102338790894},{"x":0.26218488812446594,"y":0.35315102338790894},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3614744246006012},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.34615102338790893,0.26718488812446595,0.3684744246006012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3769322335720062},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3781212866306305},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۷","boundary":[0.2386554628610611,0.3769322335720062,0.26218488812446594,0.3876337707042694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3769322335720062},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3781212866306305},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.3699322335720062,0.26718488812446595,0.3946337707042694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7731092572212219,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7462185025215149,0.35315102338790894,0.7747899293899536,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7747899293899536,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7747899293899536,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7529411911964417,0.3769322335720062,0.7747899293899536,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3769322335720062},{"x":0.75126051902771,"y":0.3769322335720062},{"x":0.75126051902771,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7310924530029297,0.3769322335720062,0.75126051902771,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.680672287940979,0.3769322335720062,0.7243697643280029,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7747899293899536,"y":0.41260403394699097},{"x":0.75126051902771,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.75126051902771,0.3983353078365326,0.7747899293899536,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.39952436089515686},{"x":0.75126051902771,"y":0.3983353078365326},{"x":0.75126051902771,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7310924530029297,0.39952436089515686,0.75126051902771,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6857143044471741,0.4007134437561035,0.7226890921592712,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6689075827598572,0.4007134437561035,0.6789916157722473,0.4149821698665619]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7747899293899536,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6622269105911255,0.34852912950515746,0.7814706015586853,0.42079311680793763],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6655462384223938,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6184874176979065,0.3983353078365326,0.6655462384223938,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7747899293899536,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7529411911964417,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7529411911964417,0.4221165180206299,0.7747899293899536,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7495798468589783,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7310924530029297,0.4221165180206299,0.7495798468589783,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6756302714347839,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6756302714347839,0.4221165180206299,0.7226890921592712,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4375743269920349},{"x":0.658823549747467,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.658823549747467,0.4221165180206299,0.6689075827598572,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6521008610725403,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6134454011917114,0.4221165180206299,0.6521008610725403,0.43638524413108826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7731092572212219,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7747899293899536,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6084454011917114,0.3901462547779083,0.7797899293899536,0.44338524413108826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8513674139976501},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.48403361439704895,0.8430439829826355,0.5142857432365417,0.8513674139976501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8513674139976501},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8360439829826355,0.5192857432365418,0.8583674139976502],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/mqXaMOzkWtrODUqK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/BAQziqOEGASRdPHv.jpg","blurred":"/storage/books/04af8ad297096980/pages/oeDMXNdWsyhhYeyk.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.0004412857153753038,0.9986498834626013,0.9990175234214022]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7932773232460022,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7394958138465881,0.3781212866306305,0.7932773232460022,0.39001187682151794]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7932773232460022,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7344958138465881,0.3711212866306305,0.7982773232460022,0.39701187682151795],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7949579954147339,"y":0.435196191072464},{"x":0.7310924530029297,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.7310924530029297,0.4078477919101715,0.7949579954147339,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7243697643280029,"y":0.435196191072464},{"x":0.6840336322784424,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6840336322784424,0.4078477919101715,0.7243697643280029,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6773109436035156,"y":0.435196191072464},{"x":0.6386554837226868,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.6386554837226868,0.4078477919101715,0.6773109436035156,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4078477919101715},{"x":0.63193279504776,"y":0.4078477919101715},{"x":0.63193279504776,"y":0.435196191072464},{"x":0.6016806960105896,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.6016806960105896,0.4078477919101715,0.63193279504776,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5949580073356628,"y":0.435196191072464},{"x":0.556302547454834,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.556302547454834,0.4078477919101715,0.5949580073356628,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5495798587799072,"y":0.435196191072464},{"x":0.5142857432365417,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعمال","boundary":[0.5142857432365417,0.4078477919101715,0.5495798587799072,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5058823823928833,"y":0.435196191072464},{"x":0.47058823704719543,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.47058823704719543,0.4078477919101715,0.5058823823928833,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4638655483722687,"y":0.435196191072464},{"x":0.4420168101787567,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.4420168101787567,0.4078477919101715,0.4638655483722687,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4078477919101715},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4078477919101715},{"x":0.43361344933509827,"y":0.435196191072464},{"x":0.40504202246665955,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.40504202246665955,0.4078477919101715,0.43361344933509827,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4078477919101715},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4078477919101715},{"x":0.3983193337917328,"y":0.435196191072464},{"x":0.35630252957344055,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فتوسنتز","boundary":[0.35630252957344055,0.4078477919101715,0.3983193337917328,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.4078477919101715},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4078477919101715},{"x":0.35966387391090393,"y":0.435196191072464},{"x":0.3495798408985138,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3495798408985138,0.4078477919101715,0.35966387391090393,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.4078477919101715},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4078477919101715},{"x":0.34285715222358704,"y":0.435196191072464},{"x":0.31596639752388,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنفس","boundary":[0.31596639752388,0.4078477919101715,0.34285715222358704,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.4078477919101715},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4078477919101715},{"x":0.31092438101768494,"y":0.435196191072464},{"x":0.3008403480052948,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3008403480052948,0.4078477919101715,0.31092438101768494,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.4078477919101715},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4078477919101715},{"x":0.29579833149909973,"y":0.435196191072464},{"x":0.2705882489681244,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.2705882489681244,0.4078477919101715,0.29579833149909973,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4078477919101715},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4078477919101715},{"x":0.26218488812446594,"y":0.435196191072464},{"x":0.2554621994495392,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2554621994495392,0.4078477919101715,0.26218488812446594,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4078477919101715},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4078477919101715},{"x":0.24873949587345123,"y":0.435196191072464},{"x":0.22857142984867096,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمو","boundary":[0.22857142984867096,0.4078477919101715,0.24873949587345123,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2218487411737442,"y":0.435196191072464},{"x":0.21512605249881744,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.4078477919101715,0.2218487411737442,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7932773232460022,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7932773232460022,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7647058963775635,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7647058963775635,0.43043994903564453,0.7932773232460022,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.43043994903564453},{"x":0.756302535533905,"y":0.43043994903564453},{"x":0.756302535533905,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7058823704719543,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محصول","boundary":[0.7058823704719543,0.43043994903564453,0.756302535533905,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6991596817970276,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6991596817970276,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6907563209533691,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6907563209533691,0.43043994903564453,0.6991596817970276,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6890756487846375,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6605042219161987,0.43043994903564453,0.6890756487846375,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6420168280601501,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6420168280601501,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5815126299858093,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.5815126299858093,0.43043994903564453,0.6420168280601501,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44946491718292236},{"x":0.529411792755127,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.529411792755127,0.43043994903564453,0.5714285969734192,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5193277597427368,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5193277597427368,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5126050710678101,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.43043994903564453,0.5193277597427368,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5058823823928833,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44946491718292236},{"x":0.46722689270973206,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.46722689270973206,0.43043994903564453,0.5058823823928833,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4638655483722687,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4638655483722687,"y":0.44946491718292236},{"x":0.41848739981651306,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.41848739981651306,0.43043994903564453,0.4638655483722687,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.43043994903564453},{"x":0.40504202246665955,"y":0.43043994903564453},{"x":0.40504202246665955,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3798319399356842,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3798319399356842,0.43043994903564453,0.40504202246665955,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3764705955982208,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3764705955982208,"y":0.44946491718292236},{"x":0.37310925126075745,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.43043994903564453,0.3764705955982208,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.43043994903564453},{"x":0.364705890417099,"y":0.43043994903564453},{"x":0.364705890417099,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3512605130672455,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3512605130672455,0.43043994903564453,0.364705890417099,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.43043994903564453},{"x":0.34285715222358704,"y":0.43043994903564453},{"x":0.34285715222358704,"y":0.44946491718292236},{"x":0.32436975836753845,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.32436975836753845,0.43043994903564453,0.34285715222358704,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.43043994903564453},{"x":0.31596639752388,"y":0.43043994903564453},{"x":0.31596639752388,"y":0.44946491718292236},{"x":0.2840336263179779,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2840336263179779,0.43043994903564453,0.31596639752388,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43043994903564453},{"x":0.27563026547431946,"y":0.43043994903564453},{"x":0.27563026547431946,"y":0.44946491718292236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.21512605249881744,0.43043994903564453,0.27563026547431946,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7949579954147339,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژیک","boundary":[0.7226890921592712,0.4518430531024933,0.7949579954147339,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6890756487846375,0.4518430531024933,0.7142857313156128,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4518430531024933},{"x":0.680672287940979,"y":0.4518430531024933},{"x":0.680672287940979,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6705882549285889,0.4518430531024933,0.680672287940979,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6168067455291748,0.4518430531024933,0.6638655662536621,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.5714285969734192,0.4518430531024933,0.6084033846855164,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5226891040802002,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.5226891040802002,0.4518430531024933,0.5630252361297607,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46967896819114685},{"x":0.4907563030719757,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4907563030719757,0.4518430531024933,0.5142857432365417,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4518430531024933},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4518430531024933},{"x":0.48235294222831726,"y":0.46967896819114685},{"x":0.45546218752861023,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45546218752861023,0.4518430531024933,0.48235294222831726,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4518430531024933},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4518430531024933},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46967896819114685},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44873949885368347,0.4518430531024933,0.45210084319114685,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4518430531024933},{"x":0.440336138010025,"y":0.4518430531024933},{"x":0.440336138010025,"y":0.46967896819114685},{"x":0.3781512677669525,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهایی","boundary":[0.3781512677669525,0.4518430531024933,0.440336138010025,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4518430531024933},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4518430531024933},{"x":0.36974790692329407,"y":0.46967896819114685},{"x":0.35630252957344055,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35630252957344055,0.4518430531024933,0.36974790692329407,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3495798408985138,"y":0.46967896819114685},{"x":0.3344537913799286,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3344537913799286,0.4518430531024933,0.3495798408985138,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4518430531024933},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4518430531024933},{"x":0.32773110270500183,"y":0.46967896819114685},{"x":0.30588236451148987,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.30588236451148987,0.4518430531024933,0.32773110270500183,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4518430531024933},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4518430531024933},{"x":0.29579833149909973,"y":0.46967896819114685},{"x":0.26050421595573425,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.26050421595573425,0.4518430531024933,0.29579833149909973,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2521008551120758,"y":0.46967896819114685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.23193277418613434,0.4518430531024933,0.2521008551120758,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4518430531024933},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4518430531024933},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46967896819114685},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.4518430531024933,0.22521008551120758,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غلات","boundary":[0.7596638798713684,0.4744352102279663,0.7949579954147339,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4744352102279663},{"x":0.75126051902771,"y":0.4744352102279663},{"x":0.75126051902771,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.7310924530029297,0.4744352102279663,0.75126051902771,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4744352102279663},{"x":0.729411780834198,"y":0.4744352102279663},{"x":0.729411780834198,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7142857313156128,0.4744352102279663,0.729411780834198,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7092437148094177,0.4744352102279663,0.7126050591468811,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4744352102279663},{"x":0.702521026134491,"y":0.4744352102279663},{"x":0.702521026134491,"y":0.4910820424556732},{"x":0.658823549747467,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حبوبات","boundary":[0.658823549747467,0.4744352102279663,0.702521026134491,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4744352102279663},{"x":0.653781533241272,"y":0.4744352102279663},{"x":0.653781533241272,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.4744352102279663,0.653781533241272,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6016806960105896,0.4744352102279663,0.6420168280601501,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.4744352102279663,0.5949580073356628,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علوفه","boundary":[0.5478991866111755,0.4744352102279663,0.5815126299858093,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5310924649238586,0.4744352102279663,0.5445378422737122,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.4789915978908539,0.4744352102279663,0.5226891040802002,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4453781545162201,0.4744352102279663,0.4722689092159271,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4910820424556732},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.4744352102279663,0.4420168101787567,0.4910820424556732]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4910820424556732},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21012605249881744,0.4008477919101715,0.7999579954147339,0.4980820424556732],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7731092572212219,"y":0.512485146522522},{"x":0.7630252242088318,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7630252242088318,0.49346017837524414,0.7731092572212219,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7630252242088318,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7630252242088318,"y":0.512485146522522},{"x":0.7327731251716614,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.7327731251716614,0.49346017837524414,0.7630252242088318,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7344537973403931,"y":0.512485146522522},{"x":0.7193277478218079,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7193277478218079,0.49346017837524414,0.7344537973403931,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7126050591468811,"y":0.512485146522522},{"x":0.6487395167350769,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.6487395167350769,0.49346017837524414,0.7126050591468811,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6403361558914185,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6403361558914185,"y":0.512485146522522},{"x":0.6016806960105896,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.6016806960105896,0.49346017837524414,0.6403361558914185,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5932773351669312,"y":0.512485146522522},{"x":0.5647059082984924,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5647059082984924,0.49346017837524414,0.5932773351669312,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5546218752861023,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5546218752861023,"y":0.512485146522522},{"x":0.529411792755127,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.529411792755127,0.49346017837524414,0.5546218752861023,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5226891040802002,"y":0.512485146522522},{"x":0.5109243988990784,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5109243988990784,0.49346017837524414,0.5226891040802002,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5042017102241516,"y":0.512485146522522},{"x":0.4571428596973419,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.4571428596973419,0.49346017837524414,0.5042017102241516,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.49346017837524414},{"x":0.44873949885368347,"y":0.49346017837524414},{"x":0.44873949885368347,"y":0.512485146522522},{"x":0.4084033668041229,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.4084033668041229,0.49346017837524414,0.44873949885368347,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4000000059604645,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4000000059604645,"y":0.512485146522522},{"x":0.3630252182483673,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.3630252182483673,0.49346017837524414,0.4000000059604645,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.49346017837524414},{"x":0.35462185740470886,"y":0.49346017837524414},{"x":0.35462185740470886,"y":0.512485146522522},{"x":0.3462184965610504,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3462184965610504,0.49346017837524414,0.35462185740470886,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.49346017837524414},{"x":0.3361344635486603,"y":0.49346017837524414},{"x":0.3361344635486603,"y":0.512485146522522},{"x":0.29579833149909973,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.29579833149909973,0.49346017837524414,0.3361344635486603,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2873949706554413,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2873949706554413,"y":0.512485146522522},{"x":0.2705882489681244,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2705882489681244,0.49346017837524414,0.2873949706554413,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2689075767993927,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2689075767993927,"y":0.512485146522522},{"x":0.2521008551120758,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.2521008551120758,0.49346017837524414,0.2689075767993927,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.49346017837524414},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49346017837524414},{"x":0.24705882370471954,"y":0.512485146522522},{"x":0.24369747936725616,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24369747936725616,0.49346017837524414,0.24705882370471954,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49346017837524414},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49346017837524414},{"x":0.23529411852359772,"y":0.512485146522522},{"x":0.21512605249881744,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.21512605249881744,0.49346017837524414,0.23529411852359772,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7714285850524902,0.5184304118156433,0.7932773232460022,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.7378151416778564,0.5184304118156433,0.7596638798713684,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.7008403539657593,0.5184304118156433,0.7260504364967346,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6823529601097107,0.5184304118156433,0.6924369931221008,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6470588445663452,0.5184304118156433,0.6789916157722473,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6084033846855164,0.5184304118156433,0.6386554837226868,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5932773351669312,0.5184304118156433,0.6067227125167847,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5184304118156433},{"x":0.578151285648346,"y":0.5184304118156433},{"x":0.578151285648346,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.5394958257675171,0.5184304118156433,0.578151285648346,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5193277597427368,0.5184304118156433,0.5277311205863953,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5184304118156433},{"x":0.507563054561615,"y":0.5184304118156433},{"x":0.507563054561615,"y":0.5362663269042969},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.4453781545162201,0.5184304118156433,0.507563054561615,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5184304118156433},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5184304118156433},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5362663269042969},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3966386616230011,0.5184304118156433,0.43361344933509827,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5184304118156433},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5184304118156433},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5362663269042969},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.3512605130672455,0.5184304118156433,0.38655462861061096,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.5184304118156433},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5184304118156433},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5362663269042969},{"x":0.31596639752388,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.31596639752388,0.5184304118156433,0.33949580788612366,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5184304118156433},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5184304118156433},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5362663269042969},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.27731093764305115,0.5184304118156433,0.3042016923427582,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5184304118156433},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5184304118156433},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5362663269042969},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2722689211368561,0.5184304118156433,0.27563026547431946,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5184304118156433},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5184304118156433},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5362663269042969},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.23529411852359772,0.5184304118156433,0.26050421595573425,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5362663269042969},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.5184304118156433,0.2235294133424759,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.7596638798713684,0.5398335456848145,0.7966386675834656,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.5398335456848145,0.7529411911964417,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.6571428775787354,0.5398335456848145,0.7193277478218079,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5552912950515747},{"x":0.610084056854248,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.610084056854248,0.5398335456848145,0.6487395167350769,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.5647059082984924,0.5398335456848145,0.6016806960105896,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5398335456848145},{"x":0.556302547454834,"y":0.5398335456848145},{"x":0.556302547454834,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.5398335456848145,0.556302547454834,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5552912950515747},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.4789915978908539,0.5398335456848145,0.5428571701049805,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5552912950515747},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.43529412150382996,0.5398335456848145,0.4722689092159271,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5552912950515747},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.38823530077934265,0.5398335456848145,0.4268907606601715,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5552912950515747},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37142857909202576,0.5398335456848145,0.3798319399356842,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5552912950515747},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.32436975836753845,0.5398335456848145,0.3630252182483673,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5398335456848145},{"x":0.31596639752388,"y":0.5398335456848145},{"x":0.31596639752388,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.3025210201740265,0.5398335456848145,0.31596639752388,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5398335456848145},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5398335456848145},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5552912950515747},{"x":0.267226904630661,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کلمه","boundary":[0.267226904630661,0.5398335456848145,0.29411765933036804,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5398335456848145},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5398335456848145},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"crop","boundary":[0.22857142984867096,0.5398335456848145,0.25882354378700256,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5552912950515747},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5398335456848145,0.2218487411737442,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"plant","boundary":[0.7596638798713684,0.5612366199493408,0.7932773232460022,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7260504364967346,0.5612366199493408,0.7529411911964417,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.5612366199493408,0.7243697643280029,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.6773109436035156,0.5612366199493408,0.7126050591468811,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6605042219161987,0.5612366199493408,0.6689075827598572,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"crop","boundary":[0.6268907785415649,0.5612366199493408,0.6521008610725403,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6201680898666382,0.5612366199493408,0.6235294342041016,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5899159908294678,0.5612366199493408,0.6117647290229797,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5612366199493408},{"x":0.583193302154541,"y":0.5612366199493408},{"x":0.583193302154541,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.5445378422737122,0.5612366199493408,0.583193302154541,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5790725350379944},{"x":0.507563054561615,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.507563054561615,0.5612366199493408,0.5378151535987854,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5790725350379944},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.48739495873451233,0.5612366199493408,0.5008403658866882,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5790725350379944},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46554622054100037,0.5612366199493408,0.4789915978908539,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5790725350379944},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.41848739981651306,0.5612366199493408,0.4588235318660736,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5790725350379944},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.40504202246665955,0.5612366199493408,0.4117647111415863,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5790725350379944},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"plant","boundary":[0.35966387391090393,0.5612366199493408,0.3966386616230011,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5790725350379944},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.33949580788612366,0.5612366199493408,0.3529411852359772,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5790725350379944},{"x":0.31596639752388,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.31596639752388,0.5612366199493408,0.3310924470424652,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5612366199493408},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5612366199493408},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5790725350379944},{"x":0.289075642824173,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.289075642824173,0.5612366199493408,0.30924370884895325,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5790725350379944},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روییدنی","boundary":[0.23193277418613434,0.5612366199493408,0.2823529541492462,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5790725350379944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.21512605249881744,0.5612366199493408,0.2235294133424759,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7983193397521973,"y":0.601664662361145},{"x":0.7714285850524902,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دربر","boundary":[0.7714285850524902,0.5826396942138672,0.7983193397521973,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7714285850524902,"y":0.601664662361145},{"x":0.756302535533905,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.756302535533905,0.5826396942138672,0.7714285850524902,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7495798468589783,"y":0.601664662361145},{"x":0.7260504364967346,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.7260504364967346,0.5826396942138672,0.7495798468589783,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7226890921592712,"y":0.601664662361145},{"x":0.7159664034843445,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7159664034843445,0.5826396942138672,0.7226890921592712,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7092437148094177,"y":0.601664662361145},{"x":0.6773109436035156,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.6773109436035156,0.5826396942138672,0.7092437148094177,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6689075827598572,"y":0.601664662361145},{"x":0.6386554837226868,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.6386554837226868,0.5826396942138672,0.6689075827598572,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6302521228790283,"y":0.601664662361145},{"x":0.6033613681793213,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6033613681793213,0.5826396942138672,0.6302521228790283,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5966386795043945,"y":0.601664662361145},{"x":0.5546218752861023,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمتری","boundary":[0.5546218752861023,0.5826396942138672,0.5966386795043945,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5462185144424438,"y":0.601664662361145},{"x":0.529411792755127,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.529411792755127,0.5826396942138672,0.5462185144424438,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5277311205863953,"y":0.601664662361145},{"x":0.5025210380554199,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5025210380554199,0.5826396942138672,0.5277311205863953,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5025210380554199,"y":0.601664662361145},{"x":0.49915966391563416,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.5826396942138672,0.5025210380554199,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4907563030719757,"y":0.601664662361145},{"x":0.44873949885368347,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.44873949885368347,0.5826396942138672,0.4907563030719757,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4470588266849518,"y":0.601664662361145},{"x":0.4436974823474884,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.5826396942138672,0.4470588266849518,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5826396942138672},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5826396942138672},{"x":0.43529412150382996,"y":0.601664662361145},{"x":0.3512605130672455,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژیست","boundary":[0.3512605130672455,0.5826396942138672,0.43529412150382996,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3495798408985138,"y":0.601664662361145},{"x":0.32773110270500183,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.32773110270500183,0.5826396942138672,0.3495798408985138,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5826396942138672},{"x":0.31596639752388,"y":0.5826396942138672},{"x":0.31596639752388,"y":0.601664662361145},{"x":0.27563026547431946,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.27563026547431946,0.5826396942138672,0.31596639752388,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5826396942138672},{"x":0.267226904630661,"y":0.5826396942138672},{"x":0.267226904630661,"y":0.601664662361145},{"x":0.23025210201740265,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.23025210201740265,0.5826396942138672,0.267226904630661,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5826396942138672},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5826396942138672},{"x":0.2218487411737442,"y":0.601664662361145},{"x":0.21512605249881744,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.21512605249881744,0.5826396942138672,0.2218487411737442,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7647058963775635,0.6040428280830383,0.7932773232460022,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7277311086654663,0.6040428280830383,0.7546218633651733,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6823529601097107,0.6040428280830383,0.7193277478218079,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6218787431716919},{"x":0.63193279504776,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمتری","boundary":[0.63193279504776,0.6040428280830383,0.6739495992660522,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6218787431716919},{"x":0.578151285648346,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سروکار","boundary":[0.578151285648346,0.6040428280830383,0.6235294342041016,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5411764979362488,0.6040428280830383,0.5697479248046875,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.6040428280830383,0.5310924649238586,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6218787431716919},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تأکید","boundary":[0.48571428656578064,0.6040428280830383,0.5159664154052734,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6040428280830383},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6040428280830383},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6218787431716919},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.4453781545162201,0.6040428280830383,0.4773109257221222,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6040428280830383},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6040428280830383},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6183115243911743},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"آنان","boundary":[0.41680672764778137,0.6040428280830383,0.43865546584129333,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6052318811416626},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6052318811416626},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6218787431716919},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.3529411852359772,0.6052318811416626,0.38655462861061096,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6206896305084229},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.32436975836753845,0.6052318811416626,0.3445378243923187,0.6206896305084229]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7983193397521973,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6218787431716919},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.48646017837524413,0.8033193397521973,0.6288787431716919],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6052318811416626},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6183115243911743},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غلات","boundary":[0.26050421595573425,0.6052318811416626,0.2974790036678314,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6064209342002869},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6195005774497986},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.23193277418613434,0.6064209342002869,0.2537815272808075,0.6195005774497986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6064209342002869},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6064209342002869},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6195005774497986},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2201680690050125,0.6064209342002869,0.23529411852359772,0.6195005774497986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.626634955406189},{"x":0.7949579954147339,"y":0.626634955406189},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7647058963775635,0.626634955406189,0.7949579954147339,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.626634955406189},{"x":0.756302535533905,"y":0.626634955406189},{"x":0.756302535533905,"y":0.6456599235534668},{"x":0.75126051902771,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.75126051902771,0.626634955406189,0.756302535533905,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.626634955406189},{"x":0.7478991746902466,"y":0.626634955406189},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گندم","boundary":[0.7243697643280029,0.626634955406189,0.7478991746902466,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.626634955406189},{"x":0.7226890921592712,"y":0.626634955406189},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7176470756530762,0.626634955406189,0.7226890921592712,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.626634955406189},{"x":0.707563042640686,"y":0.626634955406189},{"x":0.707563042640686,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنج","boundary":[0.6840336322784424,0.626634955406189,0.707563042640686,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.626634955406189},{"x":0.6840336322784424,"y":0.626634955406189},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.626634955406189,0.6840336322784424,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.626634955406189},{"x":0.6689075827598572,"y":0.626634955406189},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذرت","boundary":[0.6403361558914185,0.626634955406189,0.6689075827598572,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.626634955406189},{"x":0.6302521228790283,"y":0.626634955406189},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.626634955406189,0.6302521228790283,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.626634955406189},{"x":0.6168067455291748,"y":0.626634955406189},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.5983193516731262,0.626634955406189,0.6168067455291748,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.626634955406189},{"x":0.5966386795043945,"y":0.626634955406189},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5915966629981995,0.626634955406189,0.5966386795043945,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.626634955406189},{"x":0.5915966629981995,"y":0.626634955406189},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.626634955406189,0.5915966629981995,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.626634955406189},{"x":0.578151285648346,"y":0.626634955406189},{"x":0.578151285648346,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5647059082984924,0.626634955406189,0.578151285648346,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.626634955406189},{"x":0.5579832196235657,"y":0.626634955406189},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5260504484176636,0.626634955406189,0.5579832196235657,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.626634955406189},{"x":0.5243697762489319,"y":0.626634955406189},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.4924369752407074,0.626634955406189,0.5243697762489319,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.626634955406189},{"x":0.48403361439704895,"y":0.626634955406189},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6456599235534668},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.45042017102241516,0.626634955406189,0.48403361439704895,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.626634955406189},{"x":0.4420168101787567,"y":0.626634955406189},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.4100840389728546,0.626634955406189,0.4420168101787567,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.626634955406189},{"x":0.40168067812919617,"y":0.626634955406189},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6456599235534668},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غذای","boundary":[0.3680672347545624,0.626634955406189,0.40168067812919617,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.626634955406189},{"x":0.35966387391090393,"y":0.626634955406189},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6456599235534668},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.32773110270500183,0.626634955406189,0.35966387391090393,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.626634955406189},{"x":0.3193277418613434,"y":0.626634955406189},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6456599235534668},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29075631499290466,0.626634955406189,0.3193277418613434,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.626634955406189},{"x":0.2806722819805145,"y":0.626634955406189},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6456599235534668},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27394959330558777,0.626634955406189,0.2806722819805145,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.626634955406189},{"x":0.2655462324619293,"y":0.626634955406189},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6456599235534668},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2521008551120758,0.626634955406189,0.2655462324619293,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.626634955406189},{"x":0.24369747936725616,"y":0.626634955406189},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6456599235534668},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.21512605249881744,0.626634955406189,0.24369747936725616,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6646848917007446},{"x":0.778151273727417,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.778151273727417,0.6492270827293396,0.7932773232460022,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7714285850524902,0.6492270827293396,0.7747899293899536,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7546218633651733,0.6492270827293396,0.7630252242088318,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حبوبات","boundary":[0.6991596817970276,0.6492270827293396,0.7462185025215149,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.6705882549285889,0.6492270827293396,0.6907563209533691,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6658739447593689},{"x":0.653781533241272,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.653781533241272,0.6492270827293396,0.6689075827598572,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.6492270827293396,0.6521008610725403,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6033613681793213,0.6492270827293396,0.6420168280601501,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوفه","boundary":[0.5630252361297607,0.6492270827293396,0.5966386795043945,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6492270827293396},{"x":0.561344563961029,"y":0.6492270827293396},{"x":0.561344563961029,"y":0.6658739447593689},{&quo