1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. زیست شناسی عمومی
  4. اکوفیزیولوژی گیاهی
  5. کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی

کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی


نویسندگان : کبری مقصودی , یحیی امام , پرویزاحسان زاده


درباره کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی شامل مطالعه اعمال حیاتی گیاه مانند فتوسنتز، تنفس، رشد و نمو و تولید محصول بر اساس فرایندهای فیزیکی و زیست شیمیایی است. در این کتاب فرایندهای فیزیولوژیک موثر بر عملکرد زراعی بررسی شده است، فرایند هایی که در همه زراعی اعم از غلات دانه ای، حبوبات، صنعتی و علوفه ای مشترک است.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۳۰۳
شابک
9789640115237
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19