گاوهای شیری پیوند بهداشت و مدیریت گله گاوهای شیری پیوند بهداشت و مدیریت گله

توضیحات

رویکرد اصلی این کتاب، بیان پایه¬های مدیریت گله¬های صنعتی گاو شیری به شکلی کاربردی و تاکید بر ضرورت و روش¬های کاهش اثر بیماری ها به منظور افزایش بهره وری است. مخاطبین اصلی کتاب دانشج دانشجویان دامپزشکی در سال های میانی تحصیل هستند، یعنی زمانی که اطلاعات کافی در زمینۀ بیماری¬های عفونی و غیر عفونی، اپیدمیولوژی آن ها و نیز تغذیۀ دام به دست آورده اند. با این حال، امید است که دیگر علاقه¬مندان شاغل در صنعت گاو شیری نیز مطالب این کتاب را سودمند بیابند. در فراهم آوردن مطالب کتاب و ارایۀ تحلیل¬ها، تلاش بر این بوده است که از نتایج پژوهش¬های داخلی استفاده شود. بر اساس شرایط کنونی گاوداری¬های صنعتی کشور، این کتاب بیشتر به گاو نژاد هولشتین اشاره دارد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3798389,"title":"گاوهای شیری پیوند بهداشت و مدیریت گله","price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/04ddd3994ab3f382/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/04ddd3994ab3f382/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/04ddd3994ab3f382/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/04ddd3994ab3f382/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/04ddd3994ab3f382/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/04ddd3994ab3f382/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/04ddd3994ab3f382/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/04ddd3994ab3f382/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/04ddd3994ab3f382/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/04ddd3994ab3f382/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/04ddd3994ab3f382/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/04ddd3994ab3f382/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"978-964-462-431-5","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":2,"description":["رویکرد اصلی این کتاب، بیان پایه¬های مدیریت گله¬های صنعتی گاو شیری به شکلی کاربردی و تاکید بر ضرورت و روش¬های کاهش اثر بیماری ها به منظور افزایش بهره وری است. مخاطبین اصلی کتاب دانشج دانشجویان دامپزشکی در سال های میانی تحصیل هستند، یعنی زمانی که اطلاعات کافی در زمینۀ بیماری¬های عفونی و غیر عفونی، اپیدمیولوژی آن ها و نیز تغذیۀ دام به دست آورده اند. با این حال، امید است که دیگر علاقه¬مندان شاغل در صنعت گاو شیری نیز مطالب این کتاب را سودمند بیابند. در فراهم آوردن مطالب کتاب و ارایۀ تحلیل¬ها، تلاش بر این بوده است که از نتایج پژوهش¬های داخلی استفاده شود. بر اساس شرایط کنونی گاوداری¬های صنعتی کشور، این کتاب بیشتر به گاو نژاد هولشتین اشاره دارد.",""],"pages_count":1,"keywords":null,"token":"04ddd3994ab3f382","created_at":"2022-02-09 12:28:23","updated_at":"2022-10-24 11:48:06","publisher_id":186,"deleted_at":null,"published_at":"2022-02-09 12:32:24","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه شیراز","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1921364,"title":"دکتر مهدی محبی","meta_title":"دکتر مهدی محبی","meta_description":"دکتر مهدی محبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مهدی","lastname":"محبی","token":"d57b36a2b90a5021","created_at":"2022-02-12 11:52:35","updated_at":"2022-02-12 11:52:35","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1921364,"title":"دکتر مهدی محبی","meta_title":"دکتر مهدی محبی","meta_description":"دکتر مهدی محبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مهدی","lastname":"محبی","token":"d57b36a2b90a5021","created_at":"2022-02-12 11:52:35","updated_at":"2022-02-12 11:52:35","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786964,"file":"6203822f6f5406.95669340.pdf","book_id":3798389,"toc":null,"created_at":"2022-02-09 12:28:23","updated_at":"2022-10-24 11:48:06","process_started_at":"2022-02-09 12:28:24","process_done_at":"2022-02-09 12:28:29","process_failed_at":null,"pages_count":284,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c8947df9ea1db424c758aa7994f75bc9d85cdf5699b8ab03681331f32b0951970d7e7070c6bcd1bb73cc028940d4f4b124d7c6d9d81a525b4f2ff4e97e31e695","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۴"},"publisher":{"id":186,"title":"دانشگاه شیراز","description":null,"token":"e1b8c5d2339382f2","slug":"su"},"study_subjects":[{"id":10837,"title":"پرورش گاو شیری","meta_title":"پرورش گاو شیری","meta_description":"پرورش گاو شیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"06948e8934b73909","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:57","updated_at":"2017-10-07 11:26:57","study_fields":[{"id":1162,"title":"تکنولوژی پرورش دام","meta_title":"تکنولوژی پرورش دام","meta_description":"تکنولوژی پرورش دام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":4,"token":"75dff3dd36a243c3","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10840,"title":"پرورش گاو شیری","meta_title":"پرورش گاو شیری","meta_description":"پرورش گاو شیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"ba5f084ce248feee","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:58","updated_at":"2017-10-07 11:26:58","study_fields":[{"id":1000,"title":"مهندسی علوم دامی","meta_title":"مهندسی علوم دامی","meta_description":"مهندسی علوم دامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"c08e4b4d2019c224","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 15:56:17","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1003,"title":"دامپروری","meta_title":"دامپروری","meta_description":"دامپروری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"2452850bfba756c3","books_count":87,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-14 14:14:29","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":14113,"title":"تغذیه گاو شیری","meta_title":"تغذیه گاو شیری","meta_description":"تغذیه گاو شیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"7a4dcfb3b825f4c7","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:28:33","updated_at":"2017-10-07 11:28:33","study_fields":[{"id":1000,"title":"مهندسی علوم دامی","meta_title":"مهندسی علوم دامی","meta_description":"مهندسی علوم دامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"c08e4b4d2019c224","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 15:56:17","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25885,"title":"صنایع شیر","meta_title":"صنایع شیر","meta_description":"صنایع شیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"b2282d3ab7ce7b21","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:39:12","updated_at":"2022-02-20 09:39:42","study_fields":[{"id":1033,"title":" دامپزشکی","meta_title":" دامپزشکی","meta_description":" دامپزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"930ed2bb9025f61d","books_count":42,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25888,"title":"صنایع شیر و لبنیات","meta_title":"صنایع شیر و لبنیات","meta_description":"صنایع شیر و لبنیات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"03f498662386a3e8","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:39:12","updated_at":"2017-10-07 11:39:12","study_fields":[{"id":253,"title":"علوم و صنایع غذایی","meta_title":"علوم و صنایع غذایی","meta_description":"علوم و صنایع غذایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"709077df17c679a0","books_count":33,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]}],"titleLink":"%DA%AF%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D9%87","ebook_price_en":44000,"urlify":"%DA%AF%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D9%87","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر مهدی محبی","tocStr":"","url":"/preview/04ddd3994ab3f382/%DA%AF%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":284,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"04ddd3994ab3f382","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/GhVQXEBcXKyfbhhK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/fFGFyjpXSzhnYsth.jpg","blurred":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/NLmVZxLsnHaxjdQy.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/HpzyhRdnREryWAry-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/SgRsiimhpshOChrz.jpg","blurred":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/IYoOFjIMmlPYdKRY.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/jMuyvxpbXQnmAULK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/EoIhbfWkCXDnDolk.jpg","blurred":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/ihgbpTxUysWXrURE.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00029216247264164154,0.0002413355827659041,0.9985935183572671,0.9990828100704886]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.18269230425357819},{"x":0.2494802474975586,"y":0.18269230425357819},{"x":0.2494802474975586,"y":0.19780220091342926},{"x":0.18918919563293457,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"دانشیاز","boundary":[0.18918919563293457,0.18269230425357819,0.2494802474975586,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.2032967060804367},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2032967060804367},{"x":0.29729729890823364,"y":0.21565933525562286},{"x":0.2432432472705841,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2432432472705841,0.2032967060804367,0.29729729890823364,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.2032967060804367},{"x":0.23700623214244843,"y":0.2032967060804367},{"x":0.23700623214244843,"y":0.21565933525562286},{"x":0.18918919563293457,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.18918919563293457,0.2032967060804367,0.23700623214244843,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2032967060804367},{"x":0.1829521805047989,"y":0.2032967060804367},{"x":0.1829521805047989,"y":0.21565933525562286},{"x":0.147609144449234,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.147609144449234,0.2032967060804367,0.1829521805047989,0.21565933525562286]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.18269230425357819},{"x":0.29729729890823364,"y":0.18131868541240692},{"x":0.29729729890823364,"y":0.21565933525562286},{"x":0.147609144449234,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.14053014934062957,0.17569230425357818,0.30229729890823365,0.22265933525562287],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.22390109300613403},{"x":0.234927237033844,"y":0.22390109300613403},{"x":0.234927237033844,"y":0.23489010334014893},{"x":0.20374220609664917,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲۶","boundary":[0.20374220609664917,0.22390109300613403,0.234927237033844,0.23489010334014893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.22390109300613403},{"x":0.234927237033844,"y":0.22390109300613403},{"x":0.234927237033844,"y":0.23489010334014893},{"x":0.20374220609664917,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19874220609664917,0.21690109300613403,0.239927237033844,0.24189010334014893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.34065935015678406},{"x":0.6008316278457642,"y":0.34065935015678406},{"x":0.6008316278457642,"y":0.37362638115882874},{"x":0.4802494943141937,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاوهای","boundary":[0.4802494943141937,0.34065935015678406,0.6008316278457642,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.3420329689979553},{"x":0.469854474067688,"y":0.3420329689979553},{"x":0.469854474067688,"y":0.37362638115882874},{"x":0.382536381483078,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیری","boundary":[0.382536381483078,0.3420329689979553,0.469854474067688,0.37362638115882874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6008316278457642,"y":0.34065935015678406},{"x":0.6008316278457642,"y":0.37362638115882874},{"x":0.382536381483078,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.377536381483078,0.3350329689979553,0.6058316278457642,0.38062638115882874],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.4038461446762085},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4038461446762085},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6070685982704163,0.4038461446762085,0.6715176701545715,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.4038461446762085},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4038461446762085},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4326923191547394},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.49688148498535156,0.4038461446762085,0.5966736078262329,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.4038461446762085},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4038461446762085},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4326923191547394},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4719334840774536,0.4038461446762085,0.4844074845314026,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.4038461446762085},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4038461446762085},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4326923191547394},{"x":0.3617463707923889,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.3617463707923889,0.4038461446762085,0.4636174738407135,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.4038461446762085},{"x":0.3534303605556488,"y":0.4038461446762085},{"x":0.3534303605556488,"y":0.4326923191547394},{"x":0.31185030937194824,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گله","boundary":[0.31185030937194824,0.4038461446762085,0.3534303605556488,0.4326923191547394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.4038461446762085},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4038461446762085},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4326923191547394},{"x":0.31185030937194824,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.30685030937194824,0.3968461446762085,0.6765176701545715,0.4396923191547394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تصنیف","boundary":[0.4573804438114166,0.5288461446762085,0.5239084959030151,0.5439560413360596]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4523804438114166,0.5218461446762085,0.5289084959030151,0.5509560413360596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5769230723381042},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5947802066802979},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.4948025047779083,0.5782967209815979,0.5592515468597412,0.5947802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5796703100204468},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5782967209815979},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5961538553237915},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محبی","boundary":[0.42411643266677856,0.5796703100204468,0.4844074845314026,0.5961538553237915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5769230723381042},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5947802066802979},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41911643266677856,0.5726703100204468,0.5642515468597412,0.6017802066802979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6140109896659851},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6318681240081787},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5925155878067017,0.6153846383094788,0.6403326392173767,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.6153846383094788},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6153846383094788},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6318681240081787},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5363825559616089,0.6153846383094788,0.5841996073722839,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6153846383094788},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6153846383094788},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6332417726516724},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.4573804438114166,0.6153846383094788,0.5280665159225464,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.6153846383094788},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6153846383094788},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6332417726516724},{"x":0.3762993812561035,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.3762993812561035,0.6153846383094788,0.45114344358444214,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.6167582273483276},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6167582273483276},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6332417726516724},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.34095633029937744,0.6167582273483276,0.37006238102912903,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5717255473136902,0.6428571343421936,0.6486486196517944,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6607142686843872},{"x":0.469854474067688,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.469854474067688,0.6428571343421936,0.5634095668792725,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.6428571343421936},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6428571343421936},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6620879173278809},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3908523917198181,0.6428571343421936,0.4615384638309479,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.6428571343421936},{"x":0.382536381483078,"y":0.6428571343421936},{"x":0.382536381483078,"y":0.6620879173278809},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.3305613398551941,0.6428571343421936,0.382536381483078,0.6620879173278809]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6140109896659851},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6607142686843872},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3255613398551941,0.6083846383094788,0.6557276296615601,0.6677142686843872],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/QudrSktAGsqoWdvh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/UIORUKtAnGmuggTU.jpg","blurred":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/OvxSubkgwRESZLvx.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002964847077946653,0.00015076681627677037,0.9981915490939562,0.99893186212634]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8523908257484436,"y":0.12225274741649628},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13461539149284363},{"x":0.8004158139228821,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.8024948239326477,0.11950549483299255,0.8503118753433228,0.13461539149284363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8523908257484436,"y":0.12225274741649628},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13461539149284363},{"x":0.8004158139228821,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7974948239326477,0.11250549483299255,0.8553118753433228,0.14161539149284363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.13736264407634735},{"x":0.8523908257484436,"y":0.13873626291751862},{"x":0.8523908257484436,"y":0.15247252583503723},{"x":0.8212057948112488,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8212057948112488,0.13736264407634735,0.8523908257484436,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.13736264407634735},{"x":0.8149688243865967,"y":0.13736264407634735},{"x":0.8149688243865967,"y":0.15109890699386597},{"x":0.8108108043670654,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8108108043670654,0.13736264407634735,0.8149688243865967,0.15109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.13736264407634735},{"x":0.8045738339424133,"y":0.13736264407634735},{"x":0.8045738339424133,"y":0.15247252583503723},{"x":0.7920997738838196,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7920997738838196,0.13736264407634735,0.8045738339424133,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7858628034591675,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7858628034591675,"y":0.15247252583503723},{"x":0.7442827224731445,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7442827224731445,0.13736264407634735,0.7858628034591675,0.15247252583503723]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.1359890103340149},{"x":0.8523908257484436,"y":0.13736264407634735},{"x":0.8523908257484436,"y":0.15247252583503723},{"x":0.7442827224731445,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7392827224731445,0.1289890103340149,0.8573908257484436,0.15947252583503724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6985446810722351,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6985446810722351,"y":0.14835165441036224},{"x":0.6964656710624695,"y":0.14835165441036224}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.1428571492433548,0.6985446810722351,0.14835165441036224]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6985446810722351,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6985446810722351,"y":0.14835165441036224},{"x":0.6964656710624695,"y":0.14835165441036224}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.1358571492433548,0.7035446810722351,0.15535165441036225],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.12362637370824814},{"x":0.6777547001838684,"y":0.12362637370824814},{"x":0.6777547001838684,"y":0.13324175775051117},{"x":0.6507276296615601,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محبی","boundary":[0.6507276296615601,0.12362637370824814,0.6777547001838684,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.12362637370824814},{"x":0.644490659236908,"y":0.12362637370824814},{"x":0.644490659236908,"y":0.13324175775051117},{"x":0.6424116492271423,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6424116492271423,0.12362637370824814,0.644490659236908,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.12225274741649628},{"x":0.6361746191978455,"y":0.12225274741649628},{"x":0.6361746191978455,"y":0.1318681389093399},{"x":0.6049895882606506,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.6049895882606506,0.12225274741649628,0.6361746191978455,0.1318681389093399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.12225274741649628},{"x":0.602910578250885,"y":0.12225274741649628},{"x":0.6008316278457642,"y":0.1318681389093399},{"x":0.5987526178359985,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.12225274741649628,0.6008316278457642,0.1318681389093399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5925155878067017,"y":0.12087912112474442},{"x":0.590436577796936,"y":0.13049450516700745},{"x":0.5613305568695068,"y":0.13049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۹","boundary":[0.5613305568695068,0.12087912112474442,0.590436577796936,0.13049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6777547001838684,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6777547001838684,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6382536292076111,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاوهای","boundary":[0.6382536292076111,0.13736264407634735,0.6777547001838684,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.13736264407634735},{"x":0.632016658782959,"y":0.13736264407634735},{"x":0.632016658782959,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6008316278457642,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیری","boundary":[0.6008316278457642,0.13736264407634735,0.632016658782959,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5987526178359985,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5987526178359985,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5966736078262329,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5966736078262329,0.13736264407634735,0.5987526178359985,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5883575677871704,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5883575677871704,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5613305568695068,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.5613305568695068,0.13736264407634735,0.5883575677871704,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5571725368499756,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5571725368499756,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5135135054588318,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.5135135054588318,0.13736264407634735,0.5571725368499756,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5072765350341797,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5072765350341797,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5031185150146484,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5031185150146484,0.13736264407634735,0.5072765350341797,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.13736264407634735},{"x":0.49688148498535156,"y":0.13736264407634735},{"x":0.49688148498535156,"y":0.15247252583503723},{"x":0.45322245359420776,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.45322245359420776,0.13736264407634735,0.49688148498535156,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4469854533672333,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4469854533672333,"y":0.15247252583503723},{"x":0.43035343289375305,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گله","boundary":[0.43035343289375305,0.13736264407634735,0.4469854533672333,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4282744228839874,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4282744228839874,"y":0.15247252583503723},{"x":0.4261954128742218,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4261954128742218,0.13736264407634735,0.4282744228839874,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4199584126472473,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4199584126472473,"y":0.15247252583503723},{"x":0.3908523917198181,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.3908523917198181,0.13736264407634735,0.4199584126472473,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.13736264407634735},{"x":0.38461539149284363,"y":0.13736264407634735},{"x":0.38461539149284363,"y":0.15247252583503723},{"x":0.3534303605556488,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.3534303605556488,0.13736264407634735,0.38461539149284363,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.13736264407634735},{"x":0.3451143503189087,"y":0.13736264407634735},{"x":0.3451143503189087,"y":0.15247252583503723},{"x":0.31185030937194824,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محبی","boundary":[0.31185030937194824,0.13736264407634735,0.3451143503189087,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6777547001838684,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6777547001838684,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6486486196517944,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6486486196517944,0.15934066474437714,0.6777547001838684,0.17307692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6486486196517944,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6486486196517944,"y":0.1717032939195633},{"x":0.644490659236908,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.644490659236908,0.15934066474437714,0.6486486196517944,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6382536292076111,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6382536292076111,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5987526178359985,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5987526178359985,0.15934066474437714,0.6382536292076111,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5925155878067017,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5925155878067017,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5654885768890381,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5654885768890381,0.15934066474437714,0.5925155878067017,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5634095668792725,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5634095668792725,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5592515468597412,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5592515468597412,0.15934066474437714,0.5634095668792725,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5509355664253235,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5509355664253235,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5218295454978943,"y":0.17032967507839203}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۰","boundary":[0.5218295454978943,0.15934066474437714,0.5509355664253235,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.15934066474437714},{"x":0.517671525478363,"y":0.15934066474437714},{"x":0.517671525478363,"y":0.17032967507839203},{"x":0.517671525478363,"y":0.17032967507839203}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.517671525478363,0.15934066474437714,0.517671525478363,0.17032967507839203]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.11675824224948883},{"x":0.6798336505889893,"y":0.12362637370824814},{"x":0.6777547001838684,"y":0.17445054650306702},{"x":0.3097712993621826,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30685030937194824,0.10975824224948882,0.6827547001838684,0.18145054650306702],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6756756901741028,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6756756901741028,"y":0.19093406200408936},{"x":0.6652806401252747,"y":0.19093406200408936}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ط","boundary":[0.6652806401252747,0.1785714328289032,0.6756756901741028,0.19093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6652806401252747,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6652806401252747,"y":0.19093406200408936},{"x":0.6632016897201538,"y":0.19093406200408936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6632016897201538,0.1785714328289032,0.6652806401252747,0.19093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6528066396713257,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6528066396713257,"y":0.19093406200408936},{"x":0.632016658782959,"y":0.19093406200408936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۰۰","boundary":[0.632016658782959,0.1785714328289032,0.6528066396713257,0.19093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6299376487731934,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6299376487731934,"y":0.19093406200408936},{"x":0.6153846383094788,"y":0.19093406200408936}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6153846383094788,0.1785714328289032,0.6299376487731934,0.19093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6133056282997131,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6133056282997131,"y":0.19230769574642181},{"x":0.6091476082801819,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6091476082801819,0.17994505167007446,0.6133056282997131,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6008316278457642,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6008316278457642,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5758835673332214,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5758835673332214,0.17994505167007446,0.6008316278457642,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5717255473136902,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5717255473136902,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5654885768890381,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5654885768890381,0.17994505167007446,0.5717255473136902,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5613305568695068,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5613305568695068,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5280665159225464,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5280665159225464,0.17994505167007446,0.5613305568695068,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5259875059127808,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5259875059127808,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5218295454978943,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5218295454978943,0.17994505167007446,0.5259875059127808,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6985446810722351,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6985446810722351,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6964656710624695,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.19780220091342926,0.6985446810722351,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6777547001838684,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6777547001838684,"y":0.21016483008861542},{"x":0.632016658782959,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.632016658782959,0.19780220091342926,0.6777547001838684,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6237006187438965,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6237006187438965,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5841996073722839,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5841996073722839,0.19780220091342926,0.6237006187438965,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.1964285671710968},{"x":0.5779625773429871,"y":0.1964285671710968},{"x":0.5779625773429871,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5509355664253235,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5509355664253235,0.1964285671710968,0.5779625773429871,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.1964285671710968},{"x":0.5488565564155579,"y":0.1964285671710968},{"x":0.5488565564155579,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5446985363960266,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5446985363960266,0.1964285671710968,0.5488565564155579,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.1964285671710968},{"x":0.5384615659713745,"y":0.1964285671710968},{"x":0.5384615659713745,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5155925154685974,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴۲۶","boundary":[0.5155925154685974,0.1964285671710968,0.5384615659713745,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.1964285671710968},{"x":0.5135135054588318,"y":0.1964285671710968},{"x":0.5135135054588318,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5135135054588318,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5135135054588318,0.1964285671710968,0.5135135054588318,0.21016483008861542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6985446810722351,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6985446810722351,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5135135054588318,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5085135054588318,0.1715714328289032,0.7035446810722351,0.21716483008861542],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.15796703100204468},{"x":0.8503118753433228,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1675824224948883},{"x":0.7983368039131165,"y":0.16895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7962577939033508,0.15796703100204468,0.8523908257484436,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7920997738838196,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7920997738838196,"y":0.16895604133605957},{"x":0.7733888030052185,"y":0.17032967507839203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7713097929954529,0.15796703100204468,0.7920997738838196,0.16895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8503118753433228,"y":0.17582418024539948},{"x":0.8523908257484436,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7983368039131165,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7962577939033508,0.17719779908657074,0.8523908257484436,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7920997738838196,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7920997738838196,"y":0.18818680942058563},{"x":0.752598762512207,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.752598762512207,0.17719779908657074,0.7920997738838196,0.18818680942058563]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.15796703100204468},{"x":0.8503118753433228,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8523908257484436,"y":0.18681319057941437},{"x":0.752598762512207,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7455197525024414,0.15096703100204467,0.8573908257484436,0.19381319057941437],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6964656710624695,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6964656710624695,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6964656710624695,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.1607142835855484,0.6964656710624695,0.16620878875255585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6964656710624695,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6964656710624695,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6964656710624695,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.1537142835855484,0.7014656710624695,0.17320878875255585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6964656710624695,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6964656710624695,"y":0.18681319057941437},{"x":0.6964656710624695,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.18131868541240692,0.6964656710624695,0.18681319057941437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6964656710624695,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6964656710624695,"y":0.18681319057941437},{"x":0.6964656710624695,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.17431868541240692,0.7014656710624695,0.19381319057941437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.19780220091342926},{"x":0.8523908257484436,"y":0.19780220091342926},{"x":0.8523908257484436,"y":0.21016483008861542},{"x":0.812889814376831,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.812889814376831,0.19780220091342926,0.8523908257484436,0.21016483008861542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.21565933525562286},{"x":0.8523908257484436,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8523908257484436,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8212057948112488,"y":0.22802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.8212057948112488,0.21565933525562286,0.8523908257484436,0.22802197933197021]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5600000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.19780220091342926},{"x":0.8523908257484436,"y":0.19780220091342926},{"x":0.8523908257484436,"y":0.22802197933197021},{"x":0.812889814376831,"y":0.22802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.807889814376831,0.19080220091342925,0.8573908257484436,0.23502197933197022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6985446810722351,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.21978022158145905,0.6985446810722351,0.2252747267484665]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6985446810722351,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.21278022158145904,0.7035446810722351,0.2322747267484665],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6756756901741028,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6756756901741028,"y":0.22664834558963776},{"x":0.5239084959030151,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۶۲-۴۳۱-۵","boundary":[0.5239084959030151,0.21703296899795532,0.6756756901741028,0.22664834558963776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6756756901741028,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6756756901741028,"y":0.22664834558963776},{"x":0.5239084959030151,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5189084959030151,0.21003296899795532,0.6806756901741028,0.23364834558963776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.23626373708248138},{"x":0.8523908257484436,"y":0.23626373708248138},{"x":0.8523908257484436,"y":0.24862636625766754},{"x":0.8108108043670654,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8108108043670654,0.23626373708248138,0.8523908257484436,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.23626373708248138},{"x":0.8045738339424133,"y":0.23626373708248138},{"x":0.8045738339424133,"y":0.24862636625766754},{"x":0.765072762966156,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.765072762966156,0.23626373708248138,0.8045738339424133,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.23626373708248138},{"x":0.7588357329368591,"y":0.23626373708248138},{"x":0.7588357329368591,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7234927415847778,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7234927415847778,0.23626373708248138,0.7588357329368591,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2651098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8045738339424133,0.2541208863258362,0.8523908257484436,0.2651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8523908257484436,"y":0.28708791732788086},{"x":0.8045738339424133,"y":0.28708791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8045738339424133,0.2747252881526947,0.8523908257484436,0.28708791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.2925824224948883},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2925824224948883},{"x":0.8523908257484436,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8045738339424133,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8045738339424133,0.2925824224948883,0.8523908257484436,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8523908257484436,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8045738339424133,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8045738339424133,0.3118131756782532,0.8523908257484436,0.32280218601226807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.23626373708248138},{"x":0.8523908257484436,"y":0.23626373708248138},{"x":0.8523908257484436,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7234927415847778,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7184927415847778,0.22926373708248138,0.8573908257484436,0.3298021860122681],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.2967033088207245,0.6964656710624695,0.3008241653442383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.2897033088207245,0.7014656710624695,0.3078241653442383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6985446810722351,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6985446810722351,"y":0.32005494832992554},{"x":0.6964656710624695,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.31593406200408936,0.6985446810722351,0.32005494832992554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6985446810722351,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6985446810722351,"y":0.32005494832992554},{"x":0.6964656710624695,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.30893406200408935,0.7035446810722351,0.32705494832992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.3324175775051117},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3324175775051117},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8149688243865967,0.3324175775051117,0.8523908257484436,0.3420329689979553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.3324175775051117},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3324175775051117},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8099688243865967,0.3254175775051117,0.8573908257484436,0.34903296899795533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.23626373708248138},{"x":0.6985446810722351,"y":0.23626373708248138},{"x":0.6985446810722351,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6964656710624695,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.23626373708248138,0.6985446810722351,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.23626373708248138},{"x":0.6777547001838684,"y":0.23626373708248138},{"x":0.6777547001838684,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6611226797103882,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فاپا","boundary":[0.6611226797103882,0.23626373708248138,0.6777547001838684,0.24725274741649628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.23626373708248138},{"x":0.6985446810722351,"y":0.23626373708248138},{"x":0.6985446810722351,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6611226797103882,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6561226797103882,0.22926373708248138,0.7035446810722351,0.25562636625766755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6777547001838684,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6507276296615601,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.6507276296615601,0.25549450516700745,0.6777547001838684,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6424116492271423,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6257796287536621,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6257796287536621,0.25549450516700745,0.6424116492271423,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6195425987243652,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6195425987243652,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6112266182899475,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6112266182899475,0.25549450516700745,0.6195425987243652,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6049895882606506,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6049895882606506,"y":0.2706044018268585},{"x":0.5613305568695068,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5613305568695068,0.25549450516700745,0.6049895882606506,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.25549450516700745},{"x":0.5592515468597412,"y":0.25549450516700745},{"x":0.5592515468597412,"y":0.2706044018268585},{"x":0.5530145764350891,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5530145764350891,0.25549450516700745,0.5592515468597412,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.2541208863258362},{"x":0.22453223168849945,"y":0.2541208863258362},{"x":0.22453223168849945,"y":0.26923078298568726},{"x":0.17255717515945435,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Mehdi","boundary":[0.17255717515945435,0.2541208863258362,0.22453223168849945,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.2541208863258362},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2541208863258362},{"x":0.29729729890823364,"y":0.26923078298568726},{"x":0.22661122679710388,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Mohebbi","boundary":[0.22661122679710388,0.2541208863258362,0.29729729890823364,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.2541208863258362},{"x":0.30353429913520813,"y":0.2541208863258362},{"x":0.30353429913520813,"y":0.26923078298568726},{"x":0.29729729890823364,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29729729890823364,0.2541208863258362,0.30353429913520813,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3451143503189087,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3451143503189087,"y":0.26923078298568726},{"x":0.30561330914497375,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Dairy","boundary":[0.30561330914497375,0.2541208863258362,0.3451143503189087,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.2541208863258362},{"x":0.39293140172958374,"y":0.2541208863258362},{"x":0.39293140172958374,"y":0.26923078298568726},{"x":0.3534303605556488,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"cows","boundary":[0.3534303605556488,0.2541208863258362,0.39293140172958374,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3970893919467926,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3970893919467926,"y":0.26923078298568726},{"x":0.39293140172958374,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.39293140172958374,0.2541208863258362,0.3970893919467926,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.2541208863258362},{"x":0.4802494943141937,"y":0.2541208863258362},{"x":0.4802494943141937,"y":0.2706044018268585},{"x":0.40124741196632385,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"integration","boundary":[0.40124741196632385,0.2541208863258362,0.4802494943141937,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5031185150146484,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5031185150146484,"y":0.26923078298568726},{"x":0.4864864945411682,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.4864864945411682,0.2541208863258362,0.5031185150146484,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5488565564155579,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5488565564155579,"y":0.2706044018268585},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"health","boundary":[0.5072765350341797,0.2541208863258362,0.5488565564155579,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2541208863258362},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2541208863258362},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2678571343421936},{"x":0.147609144449234,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.147609144449234,0.2541208863258362,0.17463617026805878,0.2678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6756756901741028,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6756756901741028,"y":0.28708791732788086},{"x":0.6590436697006226,"y":0.28708791732788086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6590436697006226,0.27609890699386597,0.6756756901741028,0.28708791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6569646596908569,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6569646596908569,"y":0.28708791732788086},{"x":0.6340956091880798,"y":0.28708791732788086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6340956091880798,0.27609890699386597,0.6569646596908569,0.28708791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6340956091880798,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6340956091880798,0.2925824224948883,0.6756756901741028,0.3035714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.29395604133605957},{"x":0.6278586387634277,"y":0.29395604133605957},{"x":0.6278586387634277,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6278586387634277,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6278586387634277,0.29395604133605957,0.6278586387634277,0.30494505167007446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6777547001838684,"y":0.30494505167007446},{"x":0.147609144449234,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.142609144449234,0.24712088632583618,0.6827547001838684,0.31194505167007447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6756756901741028,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6507276296615601,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.6507276296615601,0.3118131756782532,0.6756756901741028,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6507276296615601,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6486486196517944,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6486486196517944,0.3118131756782532,0.6507276296615601,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6964656710624695,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.32967033982276917,0.6985446810722351,0.3420329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6756756901741028,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاو","boundary":[0.6611226797103882,0.32967033982276917,0.6777547001838684,0.3420329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6548856496810913,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6548856496810913,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیری","boundary":[0.6216216087341309,0.32967033982276917,0.6548856496810913,0.3420329689979553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6166216087341309,0.30481317567825317,0.7014656710624695,0.34903296899795533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5966736078262329,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5592515468597412,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.5592515468597412,0.34890109300613403,0.5966736078262329,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.36675822734832764},{"x":0.6777547001838684,"y":0.36675822734832764},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6340956091880798,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاوداری","boundary":[0.6340956091880798,0.36675822734832764,0.6777547001838684,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.36675822734832764},{"x":0.632016658782959,"y":0.36675822734832764},{"x":0.632016658782959,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6216216087341309,0.36675822734832764,0.632016658782959,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.3859890103340149},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3859890103340149},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3969780206680298},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیردوشی","boundary":[0.6216216087341309,0.3859890103340149,0.6756756901741028,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6756756901741028,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4148351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6361746191978455,0.40109890699386597,0.6756756901741028,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6299376487731934,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4148351550102234},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4148351550102234}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.602910578250885,0.40247252583503723,0.6299376487731934,0.4148351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6008316278457642,"y":0.40247252583503723},{"x":0.602910578250885,"y":0.41620880365371704},{"x":0.5987526178359985,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5987526178359985,0.40247252583503723,0.602910578250885,0.41620880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5925155878067017,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5925155878067017,"y":0.41620880365371704},{"x":0.5675675868988037,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5654885768890381,0.40247252583503723,0.5925155878067017,0.41620880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.4038461446762085},{"x":0.5613305568695068,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5613305568695068,"y":0.41620880365371704},{"x":0.5405405163764954,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5405405163764954,0.4038461446762085,0.5613305568695068,0.41620880365371704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4354395568370819},{"x":0.644490659236908,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱۳۹۰","boundary":[0.644490659236908,0.4217033088207245,0.6735966801643372,0.4354395568370819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4354395568370819},{"x":0.632016658782959,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"م","boundary":[0.632016658782959,0.4217033088207245,0.6361746191978455,0.4354395568370819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.42032966017723083},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4354395568370819},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۸۸۸۶","boundary":[0.5862785577774048,0.42032966017723083,0.6278586387634277,0.4354395568370819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4354395568370819},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"گ","boundary":[0.5800415873527527,0.4217033088207245,0.5862785577774048,0.4354395568370819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.42032966017723083},{"x":0.55509352684021,"y":0.42032966017723083},{"x":0.55509352684021,"y":0.4354395568370819},{"x":0.5093554854393005,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"SF۲۰۸","boundary":[0.5093554854393005,0.42032966017723083,0.55509352684021,0.4354395568370819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.42032966017723083},{"x":0.5613305568695068,"y":0.42032966017723083},{"x":0.5613305568695068,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5571725368499756,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"/","boundary":[0.5571725368499756,0.42032966017723083,0.5613305568695068,0.43406593799591064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.42032966017723083},{"x":0.5696465969085693,"y":0.42032966017723083},{"x":0.5696465969085693,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5634095668792725,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲","boundary":[0.5634095668792725,0.42032966017723083,0.5696465969085693,0.43406593799591064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6777547001838684,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4354395568370819},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5043554854393005,0.341901093006134,0.6827547001838684,0.4424395568370819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.3502747118473053},{"x":0.6548856496810913,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6548856496810913,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6237006187438965,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شیری","boundary":[0.6216216087341309,0.3502747118473053,0.6548856496810913,0.3598901033401489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.3502747118473053},{"x":0.6548856496810913,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6548856496810913,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6237006187438965,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6166216087341309,0.3432747118473053,0.6598856496810913,0.36689010334014893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8503118753433228,"y":0.40109890699386597},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4148351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8170478343963623,0.40247252583503723,0.8523908257484436,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.4038461446762085},{"x":0.8087317943572998,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4148351550102234},{"x":0.7796257734298706,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.777546763420105,0.4038461446762085,0.8108108043670654,0.4148351550102234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.4038461446762085},{"x":0.8503118753433228,"y":0.40109890699386597},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7796257734298706,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.772546763420105,0.3968461446762085,0.8573908257484436,0.42046153616905213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.4065934121608734,0.6964656710624695,0.41208791732788086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.3995934121608734,0.7014656710624695,0.41908791732788087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8523908257484436,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8336798548698425,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8357588648796082,0.42307692766189575,0.8503118753433228,0.4354395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8295218348503113,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8295218348503113,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8004158139228821,0.4217033088207245,0.8295218348503113,0.4354395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7629937529563904,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7629937529563904,0.4217033088207245,0.7941787838935852,0.4354395568370819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8523908257484436,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7629937529563904,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7579937529563904,0.4147033088207245,0.8553118753433228,0.4424395568370819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.424450546503067},{"x":0.6964656710624695,"y":0.424450546503067},{"x":0.6964656710624695,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6964656710624695,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.424450546503067,0.6964656710624695,0.42994505167007446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.424450546503067},{"x":0.6964656710624695,"y":0.424450546503067},{"x":0.6964656710624695,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6964656710624695,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.417450546503067,0.7014656710624695,0.43694505167007447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6964656710624695,"y":0.450549453496933},{"x":0.6964656710624695,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.4464285671710968,0.6964656710624695,0.450549453496933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6964656710624695,"y":0.450549453496933},{"x":0.6964656710624695,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.4394285671710968,0.7014656710624695,0.457549453496933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6756756901741028,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۳۶/۲۱۴۲","boundary":[0.6133056282997131,0.44505494832992554,0.6756756901741028,0.4532966911792755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6756756901741028,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6083056282997131,0.43805494832992553,0.6806756901741028,0.4602966911792755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.4436813294887543},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4436813294887543},{"x":0.8503118753433228,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8336798548698425,"y":0.45467033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8336798548698425,0.4436813294887543,0.8503118753433228,0.45467033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4436813294887543},{"x":0.8274428248405457,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8004158139228821,"y":0.45467033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8004158139228821,0.44505494832992554,0.8274428248405457,0.45467033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.44505494832992554},{"x":0.7920997738838196,"y":0.44505494832992554},{"x":0.7920997738838196,"y":0.45467033982276917},{"x":0.7609147429466248,"y":0.45467033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7609147429466248,0.44505494832992554,0.7920997738838196,0.45467033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.4615384638309479},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4615384638309479},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8191268444061279,0.4615384638309479,0.8523908257484436,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4615384638309479},{"x":0.812889814376831,"y":0.4615384638309479},{"x":0.812889814376831,"y":0.4752747118473053},{"x":0.752598762512207,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.752598762512207,0.4615384638309479,0.812889814376831,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4752747118473053},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7255717515945435,0.4615384638309479,0.7463617324829102,0.4752747118473053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4436813294887543},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4752747118473053},{"x":0.7255717515945435,"y":0.47664836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7205717515945435,0.43805494832992553,0.8573908257484436,0.4822747118473053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6985446810722351,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.46565935015678406,0.6985446810722351,0.4711538553237915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6985446810722351,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.45865935015678405,0.7035446810722351,0.4781538553237915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6756756901741028,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6174635887145996,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۳۰۴۳۲","boundary":[0.6174635887145996,0.46291208267211914,0.6756756901741028,0.4711538553237915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6756756901741028,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6174635887145996,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6124635887145996,0.45591208267211913,0.6806756901741028,0.4781538553237915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.526098906993866},{"x":0.8087317943572998,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاوهای","boundary":[0.8087317943572998,0.5109890103340149,0.8627858757972717,0.526098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8045738339424133,"y":0.526098906993866},{"x":0.7629937529563904,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیری","boundary":[0.7629937529563904,0.5109890103340149,0.8045738339424133,0.526098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5109890103340149},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5109890103340149},{"x":0.7546777725219727,"y":0.526098906993866},{"x":0.7193347215652466,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.7193347215652466,0.5109890103340149,0.7546777725219727,0.526098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.5109890103340149},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5109890103340149},{"x":0.7130976915359497,"y":0.526098906993866},{"x":0.6569646596908569,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.6569646596908569,0.5109890103340149,0.7130976915359497,0.526098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.5123626589775085},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5123626589775085},{"x":0.6486486196517944,"y":0.526098906993866},{"x":0.644490659236908,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.644490659236908,0.5123626589775085,0.6486486196517944,0.526098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.5123626589775085},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5109890103340149},{"x":0.6382536292076111,"y":0.526098906993866},{"x":0.5841996073722839,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5841996073722839,0.5123626589775085,0.6382536292076111,0.526098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5123626589775085},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5123626589775085},{"x":0.5779625773429871,"y":0.526098906993866},{"x":0.55509352684021,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گله","boundary":[0.55509352684021,0.5123626589775085,0.5779625773429871,0.526098906993866]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5123626589775085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.526098906993866},{"x":0.55509352684021,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.55009352684021,0.5053626589775085,0.8677858757972717,0.533098906993866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5357142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.8232848048210144,0.5370879173278809,0.8627858757972717,0.5467032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5467032790184021},{"x":0.777546763420105,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محبی","boundary":[0.777546763420105,0.5370879173278809,0.8170478343963623,0.5467032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5563187003135681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5563187003135681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.8045738339424133,0.5563187003135681,0.8627858757972717,0.5700549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5563187003135681},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5563187003135681},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7692307829856873,0.5563187003135681,0.7983368039131165,0.5700549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5563187003135681},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5563187003135681},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7588357329368591,0.5563187003135681,0.7629937529563904,0.5700549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.5563187003135681},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5563187003135681},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7214137315750122,0.5563187003135681,0.7505197525024414,0.5700549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5563187003135681},{"x":0.717255711555481,"y":0.5563187003135681},{"x":0.717255711555481,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامران","boundary":[0.6777547001838684,0.5563187003135681,0.717255711555481,0.5700549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5563187003135681},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5563187003135681},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شریفی","boundary":[0.6278586387634277,0.5563187003135681,0.6694386601448059,0.5700549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5755494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.8232848048210144,0.5755494236946106,0.8627858757972717,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5755494236946106},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5755494236946106},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.8024948239326477,0.5755494236946106,0.8212057948112488,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7983368039131165,0.5769230723381042,0.8045738339424133,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5769230723381042},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5755494236946106},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.7609147429466248,0.5769230723381042,0.7920997738838196,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5769230723381042},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7130976915359497,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.7110186815261841,0.5782967209815979,0.7546777725219727,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.598901093006134},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5975274443626404},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.8295218348503113,0.598901093006134,0.8627858757972717,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.598901093006134},{"x":0.8212057948112488,"y":0.598901093006134},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7962577939033508,0.598901093006134,0.8212057948112488,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.598901093006134},{"x":0.7962577939033508,"y":0.598901093006134},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.598901093006134,0.7962577939033508,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.598901093006134},{"x":0.7837837934494019,"y":0.598901093006134},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیلوفر","boundary":[0.7484407424926758,0.598901093006134,0.7837837934494019,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.598901093006134},{"x":0.7422037124633789,"y":0.598901093006134},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زارعی","boundary":[0.7089397311210632,0.598901093006134,0.7422037124633789,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.598901093006134},{"x":0.7006236910820007,"y":0.598901093006134},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6140109896659851},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6964656710624695,0.598901093006134,0.7006236910820007,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.598901093006134},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6112637519836426},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.6528066396713257,0.598901093006134,0.6902287006378174,0.6112637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.598901093006134},{"x":0.6465696692466736,"y":0.598901093006134},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6126373410224915},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهادی","boundary":[0.6008316278457642,0.598901093006134,0.6465696692466736,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8336798548698425,0.6208791136741638,0.8627858757972717,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6208791136741638},{"x":0.82536381483078,"y":0.6208791136741638},{"x":0.82536381483078,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8045738339424133,0.6208791136741638,0.82536381483078,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004158139228821,0.6208791136741638,0.8024948239326477,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6208791136741638},{"x":0.790020763874054,"y":0.6208791136741638},{"x":0.790020763874054,"y":0.6346153616905212},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۰","boundary":[0.7588357329368591,0.6208791136741638,0.790020763874054,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.6428571343421936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6428571343421936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8336798548698425,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8336798548698425,0.6428571343421936,0.8627858757972717,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6428571343421936},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6428571343421936},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8004158139228821,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.8004158139228821,0.6428571343421936,0.8274428248405457,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7983368039131165,"y":0.656593382358551},{"x":0.7920997738838196,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7920997738838196,0.6428571343421936,0.7983368039131165,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7879418134689331,"y":0.656593382358551},{"x":0.7338877320289612,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.7338877320289612,0.6414835453033447,0.7879418134689331,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7276507019996643,"y":0.656593382358551},{"x":0.7027027010917664,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7027027010917664,0.6414835453033447,0.7276507019996643,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6552197933197021},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6985446810722351,0.6414835453033447,0.7006236910820007,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6414835453033447},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6414835453033447},{"x":0.6881496906280518,"y":0.656593382358551},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6569646596908569,0.6414835453033447,0.6881496906280518,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6634615659713745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6771978139877319},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.8045738339424133,0.6648351550102234,0.8627858757972717,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6771978139877319},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004158139228821,0.6648351550102234,0.8045738339424133,0.6771978139877319]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5357142686843872},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6771978139877319},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5958316278457642,0.5300879173278809,0.8698648858070374,0.6841978139877319],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.666208803653717},{"x":0.790020763874054,"y":0.666208803653717},{"x":0.790020763874054,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.7588357329368591,0.666208803653717,0.790020763874054,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.666208803653717},{"x":0.7484407424926758,"y":0.666208803653717},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7151767015457153,0.666208803653717,0.7484407424926758,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.6854395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6840659379959106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6978021860122681},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8295218348503113,0.6854395866394043,0.8627858757972717,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.6854395866394043},{"x":0.82536381483078,"y":0.6854395866394043},{"x":0.82536381483078,"y":0.6978021860122681},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8212057948112488,0.6854395866394043,0.82536381483078,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.6854395866394043},{"x":0.812889814376831,"y":0.6854395866394043},{"x":0.812889814376831,"y":0.6991758346557617},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۱۰,۰۰۰","boundary":[0.7671517729759216,0.6854395866394043,0.812889814376831,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6854395866394043},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6854395866394043},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6991758346557617},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7234927415847778,0.6854395866394043,0.7567567825317383,0.6991758346557617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.666208803653717},{"x":0.8627858757972717,"y":0.666208803653717},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6991758346557617},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7101767015457153,0.659208803653717,0.8677858757972717,0.7061758346557617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.718406617641449},{"x":0.6548856496810913,"y":0.718406617641449},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6340956091880798,0.718406617641449,0.6548856496810913,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.718406617641449},{"x":0.6278586387634277,"y":0.718406617641449},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7307692170143127},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6008316278457642,0.718406617641449,0.6278586387634277,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.718406617641449},{"x":0.5945945978164673,"y":0.718406617641449},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5675675868988037,0.718406617641449,0.5945945978164673,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.718406617641449},{"x":0.5613305568695068,"y":0.718406617641449},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5343035459518433,0.718406617641449,0.5613305568695068,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.718406617641449},{"x":0.5280665159225464,"y":0.718406617641449},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5051975250244141,0.718406617641449,0.5280665159225464,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.718406617641449},{"x":0.4989604949951172,"y":0.718406617641449},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7307692170143127},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45114344358444214,0.718406617641449,0.4989604949951172,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.718406617641449},{"x":0.44490644335746765,"y":0.718406617641449},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7307692170143127},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.40956342220306396,0.718406617641449,0.44490644335746765,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.718406617641449},{"x":0.4033263921737671,"y":0.718406617641449},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7307692170143127},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3596673607826233,0.718406617641449,0.4033263921737671,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.718406617641449},{"x":0.3534303605556488,"y":0.718406617641449},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7307692170143127},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32640331983566284,0.718406617641449,0.3534303605556488,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.7390109896659851},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7390109896659851},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7527472376823425},{"x":0.717255711555481,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.717255711555481,0.7390109896659851,0.7463617324829102,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.7390109896659851},{"x":0.717255711555481,"y":0.7390109896659851},{"x":0.717255711555481,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7130976915359497,0.7390109896659851,0.717255711555481,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.7390109896659851},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7390109896659851},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7527472376823425},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6756756901741028,0.7390109896659851,0.7068607211112976,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7527472376823425},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارم","boundary":[0.6548856496810913,0.7390109896659851,0.6694386601448059,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7527472376823425},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6507276296615601,0.7390109896659851,0.6528066396713257,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.7390109896659851},{"x":0.644490659236908,"y":0.7390109896659851},{"x":0.644490659236908,"y":0.7527472376823425},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوی","boundary":[0.6216216087341309,0.7390109896659851,0.644490659236908,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7527472376823425},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5738045573234558,0.7390109896659851,0.6133056282997131,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.7390109896659851},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7390109896659851},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7527472376823425},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5384615659713745,0.7390109896659851,0.5675675868988037,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.7390109896659851},{"x":0.530145525932312,"y":0.7390109896659851},{"x":0.530145525932312,"y":0.7527472376823425},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5259875059127808,0.7390109896659851,0.530145525932312,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7390109896659851},{"x":0.517671525478363,"y":0.7390109896659851},{"x":0.517671525478363,"y":0.7527472376823425},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5051975250244141,0.7390109896659851,0.517671525478363,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7390109896659851},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7390109896659851},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7527472376823425},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.46777546405792236,0.7390109896659851,0.49688148498535156,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7390109896659851},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7390109896659851},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7527472376823425},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸۵۱۱۵","boundary":[0.4199584126472473,0.7390109896659851,0.45945945382118225,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.7390109896659851},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7390109896659851},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7527472376823425},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4033263921737671,0.7390109896659851,0.4116424024105072,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.7376373410224915},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7376373410224915},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7527472376823425},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷۱۹۴۶","boundary":[0.35758835077285767,0.7376373410224915,0.3970893919467926,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.7376373410224915},{"x":0.3513513505458832,"y":0.7376373410224915},{"x":0.3513513505458832,"y":0.7513736486434937},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.31185030937194824,0.7376373410224915,0.3513513505458832,0.7513736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.7376373410224915},{"x":0.30561330914497375,"y":0.7376373410224915},{"x":0.30561330914497375,"y":0.7513736486434937},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.27442827820777893,0.7376373410224915,0.30561330914497375,0.7513736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.7376373410224915},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7376373410224915},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7513736486434937},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱۶۱","boundary":[0.23700623214244843,0.7376373410224915,0.2661122679710388,0.7513736486434937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.718406617641449},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7541208863258362},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23200623214244842,0.711406617641449,0.7513617324829102,0.7611208863258362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7582417726516724},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7582417726516724},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7706043720245361},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7706043720245361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5571725368499756,0.7582417726516724,0.5821205973625183,0.7706043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7582417726516724},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7582417726516724},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7706043720245361},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7706043720245361}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5467775464057922,0.7582417726516724,0.5509355664253235,0.7706043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7582417726516724},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7706043720245361},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7706043720245361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.5114344954490662,0.7568681240081787,0.5405405163764954,0.7706043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7692307829856873},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.7568681240081787,0.5031185150146484,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.7554945349693298},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7568681240081787},{"x":0.48856547474861145,"y":0.7706043720245361},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۰۷۱۳۶۲۷۳۰۵۰","boundary":[0.40124741196632385,0.7554945349693298,0.48856547474861145,0.7706043720245361]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.7554945349693298},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7582417726516724},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7706043720245361},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39624741196632385,0.7484945349693298,0.5871205973625183,0.7776043720245361],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/ARhhhczbwHdeTAxZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/ngoQuYwnfjwTgHpA.jpg","blurred":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/lGjrDxiBcmcRKBhW.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0007243874439826378,0.0006092712273309519,0.9981872268278237,0.9988941250993656]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.450549453496933},{"x":0.8627858757972717,"y":0.450549453496933},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8191268444061279,"y":0.46565935015678406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8191268444061279,0.450549453496933,0.8627858757972717,0.46565935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.450549453496933},{"x":0.8108108043670654,"y":0.450549453496933},{"x":0.8108108043670654,"y":0.46565935015678406},{"x":0.7505197525024414,"y":0.46565935015678406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7505197525024414,0.450549453496933,0.8108108043670654,0.46565935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.450549453496933},{"x":0.7442827224731445,"y":0.450549453496933},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6902287006378174,0.450549453496933,0.7442827224731445,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.450549453496933},{"x":0.6819126605987549,"y":0.450549453496933},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4642857015132904},{"x":0.644490659236908,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.644490659236908,0.450549453496933,0.6819126605987549,0.4642857015132904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.450549453496933},{"x":0.8627858757972717,"y":0.450549453496933},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46565935015678406},{"x":0.644490659236908,"y":0.46565935015678406}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.639490659236908,0.443549453496933,0.8677858757972717,0.47265935015678406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5041208863258362},{"x":0.837837815284729,"y":0.5041208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.4931318759918213,0.8627858757972717,0.5041208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5041208863258362},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5041208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.8087317943572998,0.4931318759918213,0.8316008448600769,0.5041208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5041208863258362},{"x":0.765072762966156,"y":0.5041208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.765072762966156,0.4931318759918213,0.8024948239326477,0.5041208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4931318759918213},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5041208863258362},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5041208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبرجد","boundary":[0.7255717515945435,0.49450549483299255,0.7588357329368591,0.5041208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5233516693115234},{"x":0.837837815284729,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5109890103340149,0.8627858757972717,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7941787838935852,0.5109890103340149,0.8316008448600769,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.5109890103340149},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5109890103340149},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرداریان","boundary":[0.7401247620582581,0.5109890103340149,0.7879418134689331,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5398351550102234},{"x":0.837837815284729,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5288461446762085,0.8627858757972717,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8316008448600769,"y":0.541208803653717},{"x":0.8045738339424133,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.8045738339424133,0.5288461446762085,0.8316008448600769,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7983368039131165,"y":0.541208803653717},{"x":0.765072762966156,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستوده","boundary":[0.765072762966156,0.5302197933197021,0.7983368039131165,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5604395866394043},{"x":0.837837815284729,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5480769276618958,0.8627858757972717,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8024948239326477,0.5480769276618958,0.8336798548698425,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5604395866394043},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صادق","boundary":[0.7692307829856873,0.5480769276618958,0.7983368039131165,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5604395866394043},{"x":0.704781711101532,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابوالقاسمی","boundary":[0.704781711101532,0.5480769276618958,0.7609147429466248,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5769230723381042},{"x":0.837837815284729,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5659340620040894,0.8627858757972717,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8004158139228821,0.5659340620040894,0.8316008448600769,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.7567567825317383,0.5659340620040894,0.7941787838935852,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحرالعلوم","boundary":[0.7006236910820007,0.5659340620040894,0.7505197525024414,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5961538553237915},{"x":0.837837815284729,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5851648449897766,0.8627858757972717,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.8066527843475342,0.5851648449897766,0.8316008448600769,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.7629937529563904,0.5851648449897766,0.8004158139228821,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6016483306884766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6140109896659851},{"x":0.837837815284729,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6030219793319702,0.8627858757972717,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6016483306884766},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بابک","boundary":[0.8066527843475342,0.6030219793319702,0.8316008448600769,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمشیری","boundary":[0.7484407424926758,0.6030219793319702,0.8004158139228821,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6318681240081787},{"x":0.837837815284729,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6208791136741638,0.8627858757972717,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6318681240081787},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.8066527843475342,0.6208791136741638,0.8316008448600769,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6318681240081787},{"x":0.765072762966156,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقیسه","boundary":[0.765072762966156,0.6208791136741638,0.8004158139228821,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8627858757972717,"y":0.651098906993866},{"x":0.837837815284729,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6387362480163574,0.8627858757972717,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8316008448600769,"y":0.651098906993866},{"x":0.7983368039131165,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.7983368039131165,0.6387362480163574,0.8316008448600769,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.6387362480163574},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6387362480163574},{"x":0.7920997738838196,"y":0.651098906993866},{"x":0.7609147429466248,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.7609147429466248,0.6387362480163574,0.7920997738838196,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6689560413360596},{"x":0.837837815284729,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6579670310020447,0.8627858757972717,0.6689560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جعفر","boundary":[0.8045738339424133,0.6579670310020447,0.8316008448600769,0.6689560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاجار","boundary":[0.7713097929954529,0.6579670310020447,0.7983368039131165,0.6689560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6881868243217468},{"x":0.837837815284729,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6758241653442383,0.8627858757972717,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6881868243217468},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالعلی","boundary":[0.7837837934494019,0.6758241653442383,0.8316008448600769,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6758241653442383},{"x":0.777546763420105,"y":0.6758241653442383},{"x":0.777546763420105,"y":0.6881868243217468},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکر","boundary":[0.7546777725219727,0.6758241653442383,0.777546763420105,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7060439586639404},{"x":0.837837815284729,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6936812996864319,0.8627858757972717,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7060439586639404},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.8066527843475342,0.6936812996864319,0.8316008448600769,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7060439586639404},{"x":0.752598762512207,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میرفردی","boundary":[0.752598762512207,0.6936812996864319,0.8004158139228821,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7252747416496277},{"x":0.837837815284729,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7115384340286255,0.8627858757972717,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7252747416496277},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صمد","boundary":[0.8066527843475342,0.7115384340286255,0.8316008448600769,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صباغی","boundary":[0.7629937529563904,0.7115384340286255,0.8004158139228821,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7307692170143127},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7307692170143127},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7417582273483276},{"x":0.837837815284729,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7307692170143127,0.8627858757972717,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7307692170143127},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7307692170143127},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7417582273483276},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.8108108043670654,0.7307692170143127,0.8316008448600769,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7307692170143127},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7307692170143127},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7417582273483276},{"x":0.777546763420105,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نایبی","boundary":[0.777546763420105,0.7307692170143127,0.8045738339424133,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7596153616905212},{"x":0.837837815284729,"y":0.7609890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8357588648796082,0.7458791136741638,0.8627858757972717,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7472527623176575},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7472527623176575},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7609890103340149},{"x":0.812889814376831,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیت","boundary":[0.812889814376831,0.7472527623176575,0.8336798548698425,0.7609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7472527623176575},{"x":0.812889814376831,"y":0.7472527623176575},{"x":0.812889814376831,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.7962577939033508,0.7472527623176575,0.812889814376831,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7486263513565063},{"x":0.790020763874054,"y":0.7486263513565063},{"x":0.790020763874054,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رزمجو","boundary":[0.7567567825317383,0.7486263513565063,0.790020763874054,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7802197933197021},{"x":0.837837815284729,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7664835453033447,0.8627858757972717,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7802197933197021},{"x":0.812889814376831,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.812889814376831,0.7664835453033447,0.8316008448600769,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7802197933197021},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستوفی","boundary":[0.7629937529563904,0.7664835453033447,0.8066527843475342,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7802197933197021},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.7401247620582581,0.7664835453033447,0.7609147429466248,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7802197933197021},{"x":0.692307710647583,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلمفرسا","boundary":[0.692307710647583,0.7664835453033447,0.7338877320289612,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7967032790184021},{"x":0.837837815284729,"y":0.7967032790184021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7857142686843872,0.8627858757972717,0.7967032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7967032790184021},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7967032790184021}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.7962577939033508,0.7857142686843872,0.8316008448600769,0.7967032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7857142686843872},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7857142686843872},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7967032790184021},{"x":0.765072762966156,"y":0.7967032790184021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.765072762966156,0.7857142686843872,0.7879418134689331,0.7967032790184021]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8627858757972717,"y":0.49175822734832764},{"x":0.866943895816803,"y":0.7967032790184021},{"x":0.692307710647583,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6810706806182861,0.4861318759918213,0.871943895816803,0.8037032790184021],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6382536292076111,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5054945349693298},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.6070685982704163,0.49175822734832764,0.6382536292076111,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6008316278457642,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5054945349693298},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5571725368499756,0.49175822734832764,0.6008316278457642,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5509355664253235,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5054945349693298},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5093554854393005,0.49175822734832764,0.5509355664253235,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5031185150146484,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5054945349693298},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4989604949951172,0.49175822734832764,0.5031185150146484,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.49175822734832764},{"x":0.4927234947681427,"y":0.49175822734832764},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5054945349693298},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.4636174738407135,0.49175822734832764,0.4927234947681427,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.49175822734832764},{"x":0.4573804438114166,"y":0.49175822734832764},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5054945349693298},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4199584126472473,0.49175822734832764,0.4573804438114166,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.49175822734832764},{"x":0.4137214124202728,"y":0.49175822734832764},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5054945349693298},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3679833710193634,0.49175822734832764,0.4137214124202728,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.5109890103340149},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5109890103340149},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نماینده","boundary":[0.6008316278457642,0.5109890103340149,0.6382536292076111,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.5109890103340149},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5109890103340149},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5233516693115234},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.5634095668792725,0.5109890103340149,0.5945945978164673,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5109890103340149},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5109890103340149},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5233516693115234},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5114344954490662,0.5109890103340149,0.5571725368499756,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.5109890103340149},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5109890103340149},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5233516693115234},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46569645404815674,0.5109890103340149,0.5051975250244141,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5109890103340149},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5109890103340149},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5233516693115234},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4469854533672333,0.5109890103340149,0.4573804438114166,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.5109890103340149},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5109890103340149},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5233516693115234},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4054054021835327,0.5109890103340149,0.4407484531402588,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.5109890103340149},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5109890103340149},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5233516693115234},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3534303605556488,0.5109890103340149,0.3991684019565582,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5302197933197021},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5302197933197021},{"x":0.6382536292076111,"y":0.541208803653717},{"x":0.6070685982704163,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.6070685982704163,0.5302197933197021,0.6382536292076111,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5302197933197021},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5302197933197021},{"x":0.6008316278457642,"y":0.541208803653717},{"x":0.5758835673332214,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5758835673332214,0.5302197933197021,0.6008316278457642,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.5302197933197021},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5302197933197021},{"x":0.5696465969085693,"y":0.541208803653717},{"x":0.5509355664253235,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5509355664253235,0.5302197933197021,0.5696465969085693,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5590659379959106},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5453296899795532,0.6382536292076111,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5467032790184021},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5590659379959106},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.5696465969085693,0.5467032790184021,0.5883575677871704,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.5467032790184021},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5467032790184021},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5590659379959106},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5592515468597412,0.5467032790184021,0.5634095668792725,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5467032790184021},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5604395866394043},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5114344954490662,0.5480769276618958,0.5530145764350891,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5645604133605957},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5769230723381042},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5645604133605957,0.6382536292076111,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.5645604133605957},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5645604133605957},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5769230723381042},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5654885768890381,0.5645604133605957,0.5883575677871704,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5769230723381042},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5571725368499756,0.5659340620040894,0.5613305568695068,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5645604133605957},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5769230723381042},{"x":0.517671525478363,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.5155925154685974,0.5659340620040894,0.5509355664253235,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5824176073074341},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5824176073074341},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5824176073074341,0.6382536292076111,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5824176073074341},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5824176073074341},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.5824176073074341,0.5883575677871704,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5824176073074341},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5824176073074341},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5155925154685974,0.5824176073074341,0.5343035459518433,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.583791196346283},{"x":0.5093554854393005,"y":0.583791196346283},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5051975250244141,0.583791196346283,0.5093554854393005,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.583791196346283},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5824176073074341},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5961538553237915},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامپیوتر","boundary":[0.45322245359420776,0.583791196346283,0.4989604949951172,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6002747416496277},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6002747416496277},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6140109896659851},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6002747416496277,0.6382536292076111,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6002747416496277},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6002747416496277},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6153846383094788},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.6002747416496277,0.5883575677871704,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.6016483306884766},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6002747416496277},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6153846383094788},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5218295454978943,0.6016483306884766,0.5571725368499756,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.6016483306884766},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6016483306884766},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6153846383094788},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5114344954490662,0.6016483306884766,0.5155925154685974,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.6016483306884766},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6016483306884766},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6153846383094788},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.4844074845314026,0.6016483306884766,0.5072765350341797,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.6016483306884766},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6016483306884766},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6153846383094788},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4469854533672333,0.6016483306884766,0.48232847452163696,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6181318759918213},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6181318759918213},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6304945349693298},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6181318759918213,0.6382536292076111,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.6208791136741638},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6181318759918213},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6318681240081787},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.530145525932312,0.6208791136741638,0.5883575677871704,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6387362480163574},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6497252583503723},{"x":0.5945945978164673,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6387362480163574,0.6382536292076111,0.6497252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5883575677871704,"y":0.651098906993866},{"x":0.5654885768890381,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.6387362480163574,0.5883575677871704,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.656593382358551},{"x":0.6382536292076111,"y":0.656593382358551},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6703296899795532},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.656593382358551,0.6382536292076111,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.656593382358551},{"x":0.5883575677871704,"y":0.656593382358551},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6703296899795532},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.656593382358551,0.5883575677871704,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6703296899795532},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.5051975250244141,0.6579670310020447,0.5343035459518433,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6703296899795532},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49688148498535156,0.6579670310020447,0.5010395050048828,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6579670310020447},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6579670310020447},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6703296899795532},{"x":0.469854474067688,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.469854474067688,0.6579670310020447,0.4906444847583771,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.6579670310020447},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6579670310020447},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6703296899795532},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45945945382118225,0.6579670310020447,0.4636174738407135,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6579670310020447},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6579670310020447},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6703296899795532},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.43659043312072754,0.6579670310020447,0.45322245359420776,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6744505763053894,0.6382536292076111,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6868131756782532},{"x":0.55509352684021,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الهیات","boundary":[0.5530145764350891,0.6744505763053894,0.5883575677871704,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6758241653442383},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6758241653442383},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6881868243217468},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.6758241653442383,0.5488565564155579,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6758241653442383},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6881868243217468},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معارف","boundary":[0.5031185150146484,0.6758241653442383,0.5363825559616089,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6758241653442383},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6758241653442383},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6881868243217468},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4573804438114166,0.6758241653442383,0.49688148498535156,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6909340620040894},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6909340620040894},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7046703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6909340620040894,0.6382536292076111,0.7046703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.692307710647583},{"x":0.5883575677871704,"y":0.692307710647583},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7046703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.55509352684021,0.692307710647583,0.5883575677871704,0.7046703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.692307710647583},{"x":0.5509355664253235,"y":0.692307710647583},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5488565564155579,0.692307710647583,0.5530145764350891,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.692307710647583},{"x":0.542619526386261,"y":0.692307710647583},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5010395050048828,0.692307710647583,0.5446985363960266,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6936812996864319},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6936812996864319},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7060439586639404},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4906444847583771,0.6936812996864319,0.4948025047779083,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6936812996864319},{"x":0.4844074845314026,"y":0.692307710647583},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7060439586639404},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4615384638309479,0.6936812996864319,0.4844074845314026,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.6936812996864319},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6936812996864319},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7060439586639404},{"x":0.40748441219329834,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.40748441219329834,0.6936812996864319,0.4553014636039734,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7101648449897766},{"x":0.6382536292076111,"y":0.708791196346283},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7225274443626404},{"x":0.5945945978164673,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7101648449897766,0.6382536292076111,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7101648449897766},{"x":0.5883575677871704,"y":0.723901093006134},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.5259875059127808,0.7115384340286255,0.5883575677871704,0.723901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7252747416496277},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.49688148498535156,0.7115384340286255,0.5197505354881287,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7293956279754639},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7293956279754639},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7293956279754639,0.6382536292076111,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7431318759918213},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.7307692170143127,0.5883575677871704,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7431318759918213},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.4927234947681427,0.7307692170143127,0.5343035459518433,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7472527623176575},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7458791136741638},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7596153616905212},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7472527623176575,0.6382536292076111,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7472527623176575},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7609890103340149},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7609890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5530145764350891,0.7486263513565063,0.5883575677871704,0.7609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7609890103340149},{"x":0.542619526386261,"y":0.7609890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.7486263513565063,0.5488565564155579,0.7609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7609890103340149},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7609890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5135135054588318,0.7486263513565063,0.5384615659713745,0.7609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7609890103340149},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.47401246428489685,0.7486263513565063,0.5072765350341797,0.7609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7651098966598511},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7774725556373596},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7651098966598511,0.6382536292076111,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7774725556373596},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5363825559616089,0.7664835453033447,0.5883575677871704,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7829670310020447},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7829670310020447},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7953296899795532},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7967032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7829670310020447,0.6382536292076111,0.7953296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7843406796455383},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7967032790184021},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7967032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.55509352684021,0.7843406796455383,0.5883575677871704,0.7967032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7843406796455383},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7843406796455383},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7980769276618958},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5446985363960266,0.7843406796455383,0.5509355664253235,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.7843406796455383},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7843406796455383},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7980769276618958},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5155925154685974,0.7843406796455383,0.5405405163764954,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7843406796455383},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7843406796455383},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7980769276618958},{"x":0.469854474067688,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.469854474067688,0.7843406796455383,0.5093554854393005,0.7980769276618958]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6382536292076111,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7980769276618958},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3484303605556488,0.48475822734832763,0.6432536292076111,0.8050769276618958],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/GTOxDyjvZVDeQFxM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/RIZQgsGkDUsdAYoN.jpg","blurred":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/NbdSpPKVJVZuqGRA.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/SqZpcyXrUNGcVVoM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/gtynsLKebHfmLpXo.jpg","blurred":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/qXPUKDcsfocAQKbo.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.0003734150338958908,0.9994406792973778,0.999445085136445]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.29532966017723083},{"x":0.29106029868125916,"y":0.29807692766189575},{"x":0.2661122679710388,"y":0.3969780206680298},{"x":0.2432432472705841,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.14000000059604645,"str":"ܕ","boundary":[0.2702702581882477,0.29532966017723083,0.2661122679710388,0.3969780206680298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.2898351550102234},{"x":0.2577962577342987,"y":0.29395604133605957},{"x":0.23284822702407837,"y":0.39423078298568726},{"x":0.19542619585990906,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.3199999928474426,"str":"ܬܕ","boundary":[0.2203742265701294,0.2898351550102234,0.23284822702407837,0.39423078298568726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.28434064984321594},{"x":0.20166319608688354,"y":0.2884615361690521},{"x":0.17463617026805878,"y":0.38736262917518616},{"x":0.1392931342124939,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.20999999344348907,"str":"»","boundary":[0.16424116492271423,0.28434064984321594,0.17463617026805878,0.38736262917518616]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2788461446762085},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2829670310020447},{"x":0.13097712397575378,"y":0.3818681240081787},{"x":0.09355509281158447,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.27000001072883606,"str":"'","boundary":[0.11850311607122421,0.2788461446762085,0.13097712397575378,0.3818681240081787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2788461446762085},{"x":0.29106029868125916,"y":0.29807692766189575},{"x":0.2640332579612732,"y":0.3969780206680298},{"x":0.09355509281158447,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.25,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.2718461446762085,0.2690332579612732,0.4039780206680298],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/dsqVhSNzDTrUQjIr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/JPnszsjHShhCRinw.jpg","blurred":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/AJlLsSWKoJZOufDK.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/fmAVZiAtRacKNnAO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/ysPEdHqohSkGPNqS.jpg","blurred":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/hDQEeyTnNQsbMImk.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002316509636424931,0.00019605119952133723,0.9981872268278237,0.9987337429189421]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.1497252732515335},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1497252732515335},{"x":0.8627858757972717,"y":0.16483516991138458},{"x":0.8357588648796082,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8357588648796082,0.1497252732515335,0.8627858757972717,0.16483516991138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.1497252732515335},{"x":0.8212057948112488,"y":0.1497252732515335},{"x":0.8212057948112488,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7837837934494019,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7837837934494019,0.1497252732515335,0.8212057948112488,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.1497252732515335},{"x":0.7733888030052185,"y":0.1497252732515335},{"x":0.7733888030052185,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7089397311210632,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.7089397311210632,0.1497252732515335,0.7733888030052185,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.1497252732515335},{"x":0.7006236910820007,"y":0.1497252732515335},{"x":0.7006236910820007,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6694386601448059,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6694386601448059,0.1497252732515335,0.7006236910820007,0.16620878875255585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.1497252732515335},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14835165441036224},{"x":0.8627858757972717,"y":0.16483516991138458},{"x":0.6694386601448059,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6644386601448059,0.1427252732515335,0.8677858757972717,0.1718351699113846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.18818680942058563},{"x":0.8627858757972717,"y":0.18818680942058563},{"x":0.8627858757972717,"y":0.20604395866394043},{"x":0.8149688243865967,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.8149688243865967,0.18818680942058563,0.8627858757972717,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.18818680942058563},{"x":0.8045738339424133,"y":0.18818680942058563},{"x":0.8045738339424133,"y":0.20604395866394043},{"x":0.7692307829856873,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7692307829856873,0.18818680942058563,0.8045738339424133,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.18818680942058563},{"x":0.7588357329368591,"y":0.18818680942058563},{"x":0.7588357329368591,"y":0.20604395866394043},{"x":0.7359667420387268,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7359667420387268,0.18818680942058563,0.7588357329368591,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.18818680942058563},{"x":0.7276507019996643,"y":0.18818680942058563},{"x":0.7276507019996643,"y":0.20604395866394043},{"x":0.6964656710624695,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6964656710624695,0.18818680942058563,0.7276507019996643,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.18818680942058563},{"x":0.6881496906280518,"y":0.18818680942058563},{"x":0.6881496906280518,"y":0.20604395866394043},{"x":0.6839916706085205,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6839916706085205,0.18818680942058563,0.6881496906280518,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.18818680942058563},{"x":0.6756756901741028,"y":0.18818680942058563},{"x":0.6756756901741028,"y":0.20604395866394043},{"x":0.6278586387634277,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همانند","boundary":[0.6278586387634277,0.18818680942058563,0.6756756901741028,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.18818680942058563},{"x":0.6174635887145996,"y":0.18818680942058563},{"x":0.6174635887145996,"y":0.20604395866394043},{"x":0.5613305568695068,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.5613305568695068,0.18818680942058563,0.6174635887145996,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.18818680942058563},{"x":0.5509355664253235,"y":0.18818680942058563},{"x":0.5509355664253235,"y":0.20604395866394043},{"x":0.5072765350341797,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.5072765350341797,0.18818680942058563,0.5509355664253235,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.18818680942058563},{"x":0.5010395050048828,"y":0.18818680942058563},{"x":0.5010395050048828,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4989604949951172,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4989604949951172,0.18818680942058563,0.5010395050048828,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.18818680942058563},{"x":0.48856547474861145,"y":0.18818680942058563},{"x":0.48856547474861145,"y":0.20604395866394043},{"x":0.45945945382118225,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.45945945382118225,0.18818680942058563,0.48856547474861145,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.18818680942058563},{"x":0.45114344358444214,"y":0.18818680942058563},{"x":0.45114344358444214,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4261954128742218,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.4261954128742218,0.18818680942058563,0.45114344358444214,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.18818680942058563},{"x":0.42203742265701294,"y":0.18818680942058563},{"x":0.42203742265701294,"y":0.20604395866394043},{"x":0.39293140172958374,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.39293140172958374,0.18818680942058563,0.42203742265701294,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.18818680942058563},{"x":0.38461539149284363,"y":0.18818680942058563},{"x":0.38461539149284363,"y":0.20604395866394043},{"x":0.32640331983566284,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.32640331983566284,0.18818680942058563,0.38461539149284363,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.18818680942058563},{"x":0.3160083293914795,"y":0.18818680942058563},{"x":0.3160083293914795,"y":0.20604395866394043},{"x":0.295218288898468,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گله","boundary":[0.295218288898468,0.18818680942058563,0.3160083293914795,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.18818680942058563},{"x":0.28898128867149353,"y":0.18818680942058563},{"x":0.28898128867149353,"y":0.20604395866394043},{"x":0.2702702581882477,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2702702581882477,0.18818680942058563,0.28898128867149353,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.18818680942058563},{"x":0.25363826751708984,"y":0.18818680942058563},{"x":0.25363826751708984,"y":0.20604395866394043},{"x":0.20166319608688354,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.20166319608688354,0.18818680942058563,0.25363826751708984,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.18818680942058563},{"x":0.19334720075130463,"y":0.18818680942058563},{"x":0.19334720075130463,"y":0.20604395866394043},{"x":0.17047816514968872,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاو","boundary":[0.17047816514968872,0.18818680942058563,0.19334720075130463,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.18818680942058563},{"x":0.1621621549129486,"y":0.18818680942058563},{"x":0.1621621549129486,"y":0.20604395866394043},{"x":0.11850311607122421,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیری","boundary":[0.11850311607122421,0.18818680942058563,0.1621621549129486,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8627858757972717,"y":0.23076923191547394},{"x":0.8523908257484436,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8523908257484436,0.21016483008861542,0.8627858757972717,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8399168252944946,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8399168252944946,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7983368039131165,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکلی","boundary":[0.7983368039131165,0.21016483008861542,0.8399168252944946,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7879418134689331,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7879418134689331,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7276507019996643,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.7276507019996643,0.21016483008861542,0.7879418134689331,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.21016483008861542},{"x":0.717255711555481,"y":0.21016483008861542},{"x":0.717255711555481,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7130976915359497,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7130976915359497,0.21016483008861542,0.717255711555481,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7027027010917664,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7027027010917664,"y":0.23076923191547394},{"x":0.6632016897201538,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأکید","boundary":[0.6632016897201538,0.21016483008861542,0.7027027010917664,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6548856496810913,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6548856496810913,"y":0.23076923191547394},{"x":0.6424116492271423,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6424116492271423,0.21016483008861542,0.6548856496810913,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.21016483008861542},{"x":0.632016658782959,"y":0.21016483008861542},{"x":0.632016658782959,"y":0.23076923191547394},{"x":0.5779625773429871,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.5779625773429871,0.21016483008861542,0.632016658782959,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5675675868988037,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5675675868988037,"y":0.23076923191547394},{"x":0.5613305568695068,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5613305568695068,0.21016483008861542,0.5675675868988037,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.21016483008861542},{"x":0.55509352684021,"y":0.21016483008861542},{"x":0.55509352684021,"y":0.23076923191547394},{"x":0.5280665159225464,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5280665159225464,0.21016483008861542,0.55509352684021,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5155925154685974,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5155925154685974,"y":0.23076923191547394},{"x":0.4927234947681427,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4927234947681427,0.21016483008861542,0.5155925154685974,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4760914742946625,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4760914742946625,"y":0.23076923191547394},{"x":0.4282744228839874,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.4282744228839874,0.21016483008861542,0.4760914742946625,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4199584126472473,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4199584126472473,"y":0.23076923191547394},{"x":0.4033263921737671,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.4033263921737671,0.21016483008861542,0.4199584126472473,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.21016483008861542},{"x":0.39293140172958374,"y":0.21016483008861542},{"x":0.39293140172958374,"y":0.23076923191547394},{"x":0.34927234053611755,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.34927234053611755,0.21016483008861542,0.39293140172958374,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.21016483008861542},{"x":0.34095633029937744,"y":0.21016483008861542},{"x":0.34095633029937744,"y":0.23076923191547394},{"x":0.322245329618454,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.322245329618454,0.21016483008861542,0.34095633029937744,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.21016483008861542},{"x":0.3160083293914795,"y":0.21016483008861542},{"x":0.3160083293914795,"y":0.23076923191547394},{"x":0.30353429913520813,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.30353429913520813,0.21016483008861542,0.3160083293914795,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.21016483008861542},{"x":0.2931392788887024,"y":0.21016483008861542},{"x":0.2931392788887024,"y":0.23076923191547394},{"x":0.2494802474975586,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.2494802474975586,0.21016483008861542,0.2931392788887024,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.21016483008861542},{"x":0.23908524215221405,"y":0.21016483008861542},{"x":0.23908524215221405,"y":0.23076923191547394},{"x":0.18918919563293457,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.18918919563293457,0.21016483008861542,0.23908524215221405,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.21016483008861542},{"x":0.1829521805047989,"y":0.21016483008861542},{"x":0.1829521805047989,"y":0.23076923191547394},{"x":0.15176714956760406,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.15176714956760406,0.21016483008861542,0.1829521805047989,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.21016483008861542},{"x":0.15176714956760406,"y":0.21016483008861542},{"x":0.15176714956760406,"y":0.23076923191547394},{"x":0.1247401237487793,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.1247401237487793,0.21016483008861542,0.15176714956760406,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8627858757972717,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8627858757972717,"y":0.25549450516700745},{"x":0.8295218348503113,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8295218348503113,0.23763735592365265,0.8627858757972717,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8295218348503113,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8295218348503113,"y":0.25549450516700745},{"x":0.82536381483078,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.82536381483078,0.23763735592365265,0.8295218348503113,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8149688243865967,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8149688243865967,"y":0.25549450516700745},{"x":0.7484407424926758,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مخاطبین","boundary":[0.7484407424926758,0.23763735592365265,0.8149688243865967,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7380457520484924,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7380457520484924,"y":0.25549450516700745},{"x":0.7027027010917664,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7027027010917664,0.23763735592365265,0.7380457520484924,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.23763735592365265},{"x":0.692307710647583,"y":0.23763735592365265},{"x":0.692307710647583,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6548856496810913,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6548856496810913,0.23763735592365265,0.692307710647583,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.2390109896659851},{"x":0.644490659236908,"y":0.23763735592365265},{"x":0.644490659236908,"y":0.25549450516700745},{"x":0.5675675868988037,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5675675868988037,0.2390109896659851,0.644490659236908,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.2390109896659851},{"x":0.5592515468597412,"y":0.23763735592365265},{"x":0.5592515468597412,"y":0.25549450516700745},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.48232847452163696,0.2390109896659851,0.5592515468597412,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.2390109896659851},{"x":0.47401246428489685,"y":0.2390109896659851},{"x":0.47401246428489685,"y":0.2568681240081787},{"x":0.4573804438114166,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4573804438114166,0.2390109896659851,0.47401246428489685,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.2390109896659851},{"x":0.4490644633769989,"y":0.2390109896659851},{"x":0.4490644633769989,"y":0.2568681240081787},{"x":0.4261954128742218,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4261954128742218,0.2390109896659851,0.4490644633769989,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.2390109896659851},{"x":0.4137214124202728,"y":0.2390109896659851},{"x":0.4137214124202728,"y":0.2568681240081787},{"x":0.395010381937027,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.395010381937027,0.2390109896659851,0.4137214124202728,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.2390109896659851},{"x":0.37837839126586914,"y":0.2390109896659851},{"x":0.37837839126586914,"y":0.2568681240081787},{"x":0.3388773500919342,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.3388773500919342,0.2390109896659851,0.37837839126586914,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.2390109896659851},{"x":0.32848232984542847,"y":0.2390109896659851},{"x":0.32848232984542847,"y":0.2568681240081787},{"x":0.27442827820777893,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحصیل","boundary":[0.27442827820777893,0.2390109896659851,0.32848232984542847,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.2390109896659851},{"x":0.2661122679710388,"y":0.2390109896659851},{"x":0.2661122679710388,"y":0.2568681240081787},{"x":0.21829521656036377,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.21829521656036377,0.2390109896659851,0.2661122679710388,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.2390109896659851},{"x":0.21621622145175934,"y":0.2390109896659851},{"x":0.21621622145175934,"y":0.2568681240081787},{"x":0.21205821633338928,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21205821633338928,0.2390109896659851,0.21621622145175934,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.2390109896659851},{"x":0.20166319608688354,"y":0.2390109896659851},{"x":0.20166319608688354,"y":0.2568681240081787},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.16632016003131866,0.2390109896659851,0.20166319608688354,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2390109896659851},{"x":0.15592515468597412,"y":0.2390109896659851},{"x":0.15592515468597412,"y":0.2568681240081787},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.11850311607122421,0.2390109896659851,0.15592515468597412,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.2637362778186798},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2637362778186798},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8461538553237915,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8461538553237915,0.2637362778186798,0.8627858757972717,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.2637362778186798},{"x":0.8357588648796082,"y":0.2637362778186798},{"x":0.8357588648796082,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7754677534103394,0.2637362778186798,0.8357588648796082,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.2637362778186798},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2637362778186798},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کافی","boundary":[0.7318087220191956,0.2637362778186798,0.7671517729759216,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.2637362778186798},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2637362778186798},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7068607211112976,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7068607211112976,0.2637362778186798,0.7234927415847778,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6590436697006226,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6590436697006226,0.2637362778186798,0.6985446810722351,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5654885768890381,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیماریهای","boundary":[0.5654885768890381,0.2637362778186798,0.6486486196517944,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.2637362778186798},{"x":0.55509352684021,"y":0.2637362778186798},{"x":0.55509352684021,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عفونی","boundary":[0.5135135054588318,0.2637362778186798,0.55509352684021,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.2637362778186798},{"x":0.5031185150146484,"y":0.2637362778186798},{"x":0.5031185150146484,"y":0.2829670310020447},{"x":0.49688148498535156,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49688148498535156,0.2637362778186798,0.5031185150146484,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.2637362778186798},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2637362778186798},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2829670310020447},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.4636174738407135,0.2637362778186798,0.48856547474861145,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.2637362778186798},{"x":0.4553014636039734,"y":0.2637362778186798},{"x":0.4553014636039734,"y":0.2829670310020447},{"x":0.4178794324398041,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عفونی","boundary":[0.4178794324398041,0.2637362778186798,0.4553014636039734,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.2637362778186798},{"x":0.4116424024105072,"y":0.2637362778186798},{"x":0.4116424024105072,"y":0.2829670310020447},{"x":0.4054054021835327,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4054054021835327,0.2637362778186798,0.4116424024105072,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.2637362778186798},{"x":0.395010381937027,"y":0.2637362778186798},{"x":0.395010381937027,"y":0.2829670310020447},{"x":0.30561330914497375,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اپیدمیولوژی","boundary":[0.30561330914497375,0.2637362778186798,0.395010381937027,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.2637362778186798},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2637362778186798},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2829670310020447},{"x":0.2640332579612732,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.2640332579612732,0.2637362778186798,0.29729729890823364,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.2637362778186798},{"x":0.25363826751708984,"y":0.2637362778186798},{"x":0.25363826751708984,"y":0.2829670310020447},{"x":0.2494802474975586,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2494802474975586,0.2637362778186798,0.25363826751708984,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.2637362778186798},{"x":0.23908524215221405,"y":0.2637362778186798},{"x":0.23908524215221405,"y":0.2829670310020447},{"x":0.2203742265701294,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.2203742265701294,0.2637362778186798,0.23908524215221405,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.2637362778186798},{"x":0.20997920632362366,"y":0.2637362778186798},{"x":0.20997920632362366,"y":0.2829670310020447},{"x":0.17047816514968872,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.17047816514968872,0.2637362778186798,0.20997920632362366,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.2637362778186798},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2637362778186798},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2829670310020447},{"x":0.14137214422225952,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.14137214422225952,0.2637362778186798,0.16008315980434418,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2637362778186798},{"x":0.13097712397575378,"y":0.2637362778186798},{"x":0.13097712397575378,"y":0.2829670310020447},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.11850311607122421,0.2637362778186798,0.13097712397575378,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8627858757972717,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8627858757972717,"y":0.30906593799591064},{"x":0.82536381483078,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.82536381483078,0.29120880365371704,0.8627858757972717,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8149688243865967,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8149688243865967,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7796257734298706,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.7796257734298706,0.29120880365371704,0.8149688243865967,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.29120880365371704},{"x":0.777546763420105,"y":0.29120880365371704},{"x":0.777546763420105,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7629937529563904,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7629937529563904,0.29120880365371704,0.777546763420105,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7588357329368591,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7588357329368591,"y":0.30906593799591064},{"x":0.752598762512207,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.752598762512207,0.29120880365371704,0.7588357329368591,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7442827224731445,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7442827224731445,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7359667420387268,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7359667420387268,0.29120880365371704,0.7442827224731445,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7276507019996643,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7276507019996643,"y":0.30906593799591064},{"x":0.704781711101532,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.704781711101532,0.29120880365371704,0.7276507019996643,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.29120880365371704},{"x":0.6943867206573486,"y":0.29120880365371704},{"x":0.6943867206573486,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6735966801643372,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.6735966801643372,0.29120880365371704,0.6943867206573486,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.29120880365371704},{"x":0.6652806401252747,"y":0.29120880365371704},{"x":0.6652806401252747,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6611226797103882,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6611226797103882,0.29120880365371704,0.6652806401252747,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.29120880365371704},{"x":0.6507276296615601,"y":0.29120880365371704},{"x":0.6507276296615601,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6216216087341309,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.6216216087341309,0.29120880365371704,0.6507276296615601,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.29120880365371704},{"x":0.6112266182899475,"y":0.29120880365371704},{"x":0.6112266182899475,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5800415873527527,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5800415873527527,0.29120880365371704,0.6112266182899475,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.29120880365371704},{"x":0.5696465969085693,"y":0.29120880365371704},{"x":0.5696465969085693,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5530145764350891,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5530145764350891,0.29120880365371704,0.5696465969085693,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.29120880365371704},{"x":0.542619526386261,"y":0.29120880365371704},{"x":0.542619526386261,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5093554854393005,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5093554854393005,0.29120880365371704,0.542619526386261,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.29120880365371704},{"x":0.5010395050048828,"y":0.29120880365371704},{"x":0.5010395050048828,"y":0.30906593799591064},{"x":0.4636174738407135,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.4636174738407135,0.29120880365371704,0.5010395050048828,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.29120880365371704},{"x":0.45945945382118225,"y":0.29120880365371704},{"x":0.45945945382118225,"y":0.30906593799591064},{"x":0.4178794324398041,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.4178794324398041,0.29120880365371704,0.45945945382118225,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.29120880365371704},{"x":0.40748441219329834,"y":0.29120880365371704},{"x":0.40748441219329834,"y":0.30906593799591064},{"x":0.3679833710193634,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاغل","boundary":[0.3679833710193634,0.29120880365371704,0.40748441219329834,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.29120880365371704},{"x":0.3596673607826233,"y":0.29120880365371704},{"x":0.3596673607826233,"y":0.30906593799591064},{"x":0.34303534030914307,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.34303534030914307,0.29120880365371704,0.3596673607826233,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.29120880365371704},{"x":0.33471933007240295,"y":0.29120880365371704},{"x":0.33471933007240295,"y":0.30906593799591064},{"x":0.2869022786617279,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.2869022786617279,0.29120880365371704,0.33471933007240295,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.29120880365371704},{"x":0.2785862684249878,"y":0.29120880365371704},{"x":0.2785862684249878,"y":0.30906593799591064},{"x":0.2557172477245331,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گاو","boundary":[0.2557172477245331,0.29120880365371704,0.2785862684249878,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.29120880365371704},{"x":0.24740125238895416,"y":0.29120880365371704},{"x":0.24740125238895416,"y":0.30906593799591064},{"x":0.20374220609664917,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیری","boundary":[0.20374220609664917,0.29120880365371704,0.24740125238895416,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.29120880365371704},{"x":0.19334720075130463,"y":0.29120880365371704},{"x":0.19334720075130463,"y":0.30906593799591064},{"x":0.17463617026805878,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.17463617026805878,0.29120880365371704,0.19334720075130463,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.29120880365371704},{"x":0.16424116492271423,"y":0.29120880365371704},{"x":0.16424116492271423,"y":0.30906593799591064},{"x":0.11850311607122421,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.11850311607122421,0.29120880365371704,0.16424116492271423,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.3173076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3173076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8399168252944946,0.3173076808452606,0.8627858757972717,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.3173076808452606},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3173076808452606},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7941787838935852,0.3173076808452606,0.8316008448600769,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.3173076808452606},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3173076808452606},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7754677534103394,0.3173076808452606,0.7837837934494019,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.3173076808452606},{"x":0.765072762966156,"y":0.3173076808452606},{"x":0.765072762966156,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سودمند","boundary":[0.7089397311210632,0.3173076808452606,0.765072762966156,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3365384638309479},{"x":0.6632016897201538,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیابند","boundary":[0.6632016897201538,0.3173076808452606,0.6985446810722351,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3365384638309479},{"x":0.6548856496810913,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6548856496810913,0.3173076808452606,0.6611226797103882,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3365384638309479},{"x":0.632016658782959,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.632016658782959,0.3173076808452606,0.6465696692466736,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3365384638309479},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.5841996073722839,0.3173076808452606,0.6216216087341309,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.3173076808452606},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3173076808452606},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3365384638309479},{"x":0.530145525932312,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوردن","boundary":[0.530145525932312,0.3173076808452606,0.5717255473136902,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.3173076808452606},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3173076808452606},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3365384638309479},{"x":0.47401246428489685,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.47401246428489685,0.3173076808452606,0.5218295454978943,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.3173076808452606},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3173076808452606},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3365384638309479},{"x":0.4261954128742218,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4261954128742218,0.3173076808452606,0.4636174738407135,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.3173076808452606},{"x":0.4178794324398041,"y":0.3173076808452606},{"x":0.4178794324398041,"y":0.3365384638309479},{"x":0.4116424024105072,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4116424024105072,0.3173076808452606,0.4178794324398041,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.3173076808452606},{"x":0.4033263921737671,"y":0.3173076808452606},{"x":0.4033263921737671,"y":0.3365384638309479},{"x":0.3742203712463379,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.3742203712463379,0.3173076808452606,0.4033263921737671,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.3173076808452606},{"x":0.3659043610095978,"y":0.3173076808452606},{"x":0.3659043610095978,"y":0.3365384638309479},{"x":0.32640331983566284,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.32640331983566284,0.3173076808452606,0.3659043610095978,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.3173076808452606},{"x":0.31808730959892273,"y":0.3173076808452606},{"x":0.31808730959892273,"y":0.3365384638309479},{"x":0.3014552891254425,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3014552891254425,0.3173076808452606,0.31808730959892273,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.3173076808452606},{"x":0.30353429913520813,"y":0.3173076808452606},{"x":0.30353429913520813,"y":0.3365384638309479},{"x":0.295218288898468,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.295218288898468,0.3173076808452606,0.30353429913520813,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.3173076808452606},{"x":0.28898128867149353,"y":0.3173076808452606},{"x":0.28898128867149353,"y":0.3365384638309479},{"x":0.2515592575073242,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.2515592575073242,0.3173076808452606,0.28898128867149353,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.3173076808452606},{"x":0.24116423726081848,"y":0.3173076808452606},{"x":0.24116423726081848,"y":0.3365384638309479},{"x":0.23076923191547394,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.23076923191547394,0.3173076808452606,0.24116423726081848,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.3173076808452606},{"x":0.2203742265701294,"y":0.3173076808452606},{"x":0.2203742265701294,"y":0.3365384638309479},{"x":0.1975051909685135,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1975051909685135,0.3173076808452606,0.2203742265701294,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.3173076808452606},{"x":0.18918919563293457,"y":0.3173076808452606},{"x":0.18918919563293457,"y":0.3365384638309479},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.16008315980434418,0.3173076808452606,0.18918919563293457,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3173076808452606},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3173076808452606},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3365384638309479},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.11850311607122421,0.3173076808452606,0.15176714956760406,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8648648858070374,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8648648858070374,"y":0.3612637221813202},{"x":0.8461538553237915,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8461538553237915,0.34478020668029785,0.8648648858070374,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.34478020668029785},{"x":0.837837815284729,"y":0.34478020668029785},{"x":0.837837815284729,"y":0.3612637221813202},{"x":0.8274428248405457,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8274428248405457,0.34478020668029785,0.837837815284729,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8191268444061279,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.7858628034591675,0.34478020668029785,0.8191268444061279,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.34478020668029785},{"x":0.777546763420105,"y":0.34478020668029785},{"x":0.777546763420105,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7234927415847778,0.34478020668029785,0.777546763420105,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7193347215652466,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3612637221813202},{"x":0.692307710647583,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.692307710647583,0.34478020668029785,0.7193347215652466,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6839916706085205,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6382536292076111,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.6382536292076111,0.34478020668029785,0.6839916706085205,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6299376487731934,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3612637221813202},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5758835673332214,0.34478020668029785,0.6299376487731934,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5675675868988037,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3612637221813202},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5405405163764954,0.34478020668029785,0.5675675868988037,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5405405163764954,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3612637221813202},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5343035459518433,0.34478020668029785,0.5405405163764954,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5259875059127808,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3612637221813202},{"x":0.5155925154685974,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5155925154685974,0.34478020668029785,0.5259875059127808,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5072765350341797,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3612637221813202},{"x":0.46569645404815674,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.46569645404815674,0.34478020668029785,0.5072765350341797,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.34478020668029785},{"x":0.4573804438114166,"y":0.34478020668029785},{"x":0.4573804438114166,"y":0.3612637221813202},{"x":0.4116424024105072,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.4116424024105072,0.34478020668029785,0.4573804438114166,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.34478020668029785},{"x":0.4033263921737671,"y":0.34478020668029785},{"x":0.4033263921737671,"y":0.3612637221813202},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنونی","boundary":[0.3596673607826233,0.34478020668029785,0.4033263921737671,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.34478020668029785},{"x":0.3513513505458832,"y":0.34478020668029785},{"x":0.3513513505458832,"y":0.3612637221813202},{"x":0.2931392788887024,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاوداری","boundary":[0.2931392788887024,0.34478020668029785,0.3513513505458832,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.34478020668029785},{"x":0.28898128867149353,"y":0.34478020668029785},{"x":0.28898128867149353,"y":0.3612637221813202},{"x":0.26195424795150757,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.26195424795150757,0.34478020668029785,0.28898128867149353,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.34478020668029785},{"x":0.25363826751708984,"y":0.34478020668029785},{"x":0.25363826751708984,"y":0.3612637221813202},{"x":0.20166319608688354,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.20166319608688354,0.34478020668029785,0.25363826751708984,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.34478020668029785},{"x":0.19334720075130463,"y":0.34478020668029785},{"x":0.19334720075130463,"y":0.3612637221813202},{"x":0.15592515468597412,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.15592515468597412,0.34478020668029785,0.19334720075130463,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.34478020668029785},{"x":0.1538461595773697,"y":0.34478020668029785},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3612637221813202},{"x":0.14968815445899963,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14968815445899963,0.34478020668029785,0.1538461595773697,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.34478020668029785},{"x":0.14137214422225952,"y":0.34478020668029785},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3612637221813202},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.11850311607122421,0.34478020668029785,0.14137214422225952,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.36950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.36950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.38736262917518616},{"x":0.82536381483078,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.82536381483078,0.36950549483299255,0.8627858757972717,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.36950549483299255},{"x":0.812889814376831,"y":0.36950549483299255},{"x":0.812889814376831,"y":0.38736262917518616},{"x":0.7713097929954529,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.7713097929954529,0.36950549483299255,0.812889814376831,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.38736262917518616},{"x":0.7463617324829102,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7463617324829102,0.36950549483299255,0.7588357329368591,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.3681318759918213},{"x":0.7338877320289612,"y":0.3681318759918213},{"x":0.7338877320289612,"y":0.38736262917518616},{"x":0.7130976915359497,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاو","boundary":[0.7130976915359497,0.3681318759918213,0.7338877320289612,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.3681318759918213},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3681318759918213},{"x":0.6985446810722351,"y":0.38736262917518616},{"x":0.6756756901741028,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.6756756901741028,0.3681318759918213,0.6985446810722351,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.3681318759918213},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3681318759918213},{"x":0.6611226797103882,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5966736078262329,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هولشتین","boundary":[0.5966736078262329,0.3681318759918213,0.6611226797103882,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5821205973625183,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5821205973625183,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5467775464057922,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.5467775464057922,0.3681318759918213,0.5821205973625183,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5343035459518433,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5072765350341797,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5072765350341797,0.3681318759918213,0.5343035459518433,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5031185150146484,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5031185150146484,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5010395050048828,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5010395050048828,0.3681318759918213,0.5031185150146484,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.3681318759918213},{"x":0.48856547474861145,"y":0.3681318759918213},{"x":0.48856547474861145,"y":0.38736262917518616},{"x":0.47401246428489685,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47401246428489685,0.3681318759918213,0.48856547474861145,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.3681318759918213},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3681318759918213},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3859890103340149},{"x":0.4116424024105072,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.4116424024105072,0.3681318759918213,0.4615384638309479,0.3859890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.3681318759918213},{"x":0.3970893919467926,"y":0.3681318759918213},{"x":0.3970893919467926,"y":0.3859890103340149},{"x":0.3908523917198181,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3908523917198181,0.3681318759918213,0.3970893919467926,0.3859890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.36675822734832764},{"x":0.37837839126586914,"y":0.36675822734832764},{"x":0.37837839126586914,"y":0.3859890103340149},{"x":0.322245329618454,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.322245329618454,0.36675822734832764,0.37837839126586914,0.3859890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.36675822734832764},{"x":0.3097712993621826,"y":0.36675822734832764},{"x":0.3097712993621826,"y":0.3859890103340149},{"x":0.2640332579612732,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.2640332579612732,0.36675822734832764,0.3097712993621826,0.3859890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.36675822734832764},{"x":0.25987526774406433,"y":0.36675822734832764},{"x":0.25987526774406433,"y":0.3859890103340149},{"x":0.2557172477245331,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2557172477245331,0.36675822734832764,0.25987526774406433,0.3859890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.36675822734832764},{"x":0.2432432472705841,"y":0.36675822734832764},{"x":0.2432432472705841,"y":0.3859890103340149},{"x":0.20166319608688354,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.20166319608688354,0.36675822734832764,0.2432432472705841,0.3859890103340149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.37362638115882874},{"x":0.191268190741539,"y":0.37362638115882874},{"x":0.191268190741539,"y":0.3859890103340149},{"x":0.17463617026805878,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"در","boundary":[0.17463617026805878,0.37362638115882874,0.191268190741539,0.3859890103340149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.18818680942058563},{"x":0.8648648858070374,"y":0.18818680942058563},{"x":0.8648648858070374,"y":0.38736262917518616},{"x":0.11850311607122421,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.18118680942058563,0.8698648858070374,0.39436262917518616],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.3708791136741638},{"x":0.1621621549129486,"y":0.36950549483299255},{"x":0.1621621549129486,"y":0.38461539149284363},{"x":0.1247401237487793,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.12266112118959427,0.3708791136741638,0.1621621549129486,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.3956044018268585},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3956044018268585},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4134615361690521},{"x":0.82536381483078,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.82536381483078,0.3956044018268585,0.8627858757972717,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.3956044018268585},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3956044018268585},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7920997738838196,0.3956044018268585,0.8212057948112488,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.3956044018268585},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3956044018268585},{"x":0.7837837934494019,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7463617324829102,0.3956044018268585,0.7837837934494019,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.3956044018268585},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3956044018268585},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تغییراتی","boundary":[0.6756756901741028,0.3956044018268585,0.7359667420387268,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6673596501350403,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4134615361690521},{"x":0.632016658782959,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.632016658782959,0.3956044018268585,0.6673596501350403,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4134615361690521},{"x":0.5925155878067017,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5925155878067017,0.3956044018268585,0.6216216087341309,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.3956044018268585},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3956044018268585},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4134615361690521},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5509355664253235,0.3956044018268585,0.5841996073722839,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.3956044018268585},{"x":0.542619526386261,"y":0.3956044018268585},{"x":0.542619526386261,"y":0.4134615361690521},{"x":0.5239084959030151,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5239084959030151,0.3956044018268585,0.542619526386261,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.3956044018268585},{"x":0.5155925154685974,"y":0.3956044018268585},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4134615361690521},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5031185150146484,0.3956044018268585,0.5155925154685974,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.3956044018268585},{"x":0.4948025047779083,"y":0.3956044018268585},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4134615361690521},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.46569645404815674,0.3956044018268585,0.4948025047779083,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.3956044018268585},{"x":0.4573804438114166,"y":0.3956044018268585},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4134615361690521},{"x":0.4469854533672333,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4469854533672333,0.3956044018268585,0.4573804438114166,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.3956044018268585},{"x":0.43866944313049316,"y":0.3956044018268585},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4134615361690521},{"x":0.3991684019565582,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.3991684019565582,0.3956044018268585,0.43866944313049316,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.3956044018268585},{"x":0.3908523917198181,"y":0.3956044018268585},{"x":0.3908523917198181,"y":0.4134615361690521},{"x":0.3534303605556488,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.3534303605556488,0.3956044018268585,0.3908523917198181,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.3956044018268585},{"x":0.3451143503189087,"y":0.3956044018268585},{"x":0.3451143503189087,"y":0.4134615361690521},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.33264032006263733,0.3956044018268585,0.3451143503189087,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.3956044018268585},{"x":0.3243243098258972,"y":0.3956044018268585},{"x":0.3243243098258972,"y":0.4134615361690521},{"x":0.3014552891254425,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.3014552891254425,0.3956044018268585,0.3243243098258972,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.3956044018268585},{"x":0.2931392788887024,"y":0.3956044018268585},{"x":0.2931392788887024,"y":0.4134615361690521},{"x":0.23700623214244843,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.23700623214244843,0.3956044018268585,0.2931392788887024,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.3956044018268585},{"x":0.2286902219057083,"y":0.3956044018268585},{"x":0.2286902219057083,"y":0.4134615361690521},{"x":0.18087318539619446,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.18087318539619446,0.3956044018268585,0.2286902219057083,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.3956044018268585},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3956044018268585},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4134615361690521},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.3956044018268585,0.17879417538642883,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3956044018268585},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3956044018268585},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4134615361690521},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.11850311607122421,0.3956044018268585,0.16632016003131866,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.8087317943572998,0.4217033088207245,0.8627858757972717,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7983368039131165,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7983368039131165,"y":0.4395604431629181},{"x":0.765072762966156,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.765072762966156,0.4217033088207245,0.7983368039131165,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7442827224731445,0.4217033088207245,0.7567567825317383,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.7068607211112976,0.4217033088207245,0.7359667420387268,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6819126605987549,0.4217033088207245,0.6985446810722351,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4395604431629181},{"x":0.602910578250885,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخشهای","boundary":[0.602910578250885,0.4217033088207245,0.6735966801643372,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4395604431629181},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.5571725368499756,0.4217033088207245,0.5945945978164673,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4395604431629181},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5446985363960266,0.4217033088207245,0.5488565564155579,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4395604431629181},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.5051975250244141,0.4217033088207245,0.5405405163764954,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4395604431629181},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4948025047779083,0.4217033088207245,0.5010395050048828,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.4217033088207245},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4217033088207245},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4395604431629181},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4802494943141937,0.4217033088207245,0.4864864945411682,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.4217033088207245},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4217033088207245},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4395604431629181},{"x":0.4345114231109619,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.4345114231109619,0.4217033088207245,0.4719334840774536,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.4217033088207245},{"x":0.4261954128742218,"y":0.4217033088207245},{"x":0.4261954128742218,"y":0.4395604431629181},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4199584126472473,0.4217033088207245,0.4261954128742218,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.4217033088207245},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4217033088207245},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4395604431629181},{"x":0.3617463707923889,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.3617463707923889,0.4217033088207245,0.41580042243003845,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.4217033088207245},{"x":0.3534303605556488,"y":0.4217033088207245},{"x":0.3534303605556488,"y":0.4395604431629181},{"x":0.31808730959892273,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.31808730959892273,0.4217033088207245,0.3534303605556488,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.4217033088207245},{"x":0.3076923191547394,"y":0.4217033088207245},{"x":0.3076923191547394,"y":0.4395604431629181},{"x":0.2723492681980133,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مثل","boundary":[0.2723492681980133,0.4217033088207245,0.3076923191547394,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.4217033088207245},{"x":0.2640332579612732,"y":0.4217033088207245},{"x":0.2640332579612732,"y":0.4395604431629181},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کماکان","boundary":[0.21205821633338928,0.4217033088207245,0.2640332579612732,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.4217033088207245},{"x":0.20166319608688354,"y":0.4217033088207245},{"x":0.20166319608688354,"y":0.4395604431629181},{"x":0.18087318539619446,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.18087318539619446,0.4217033088207245,0.20166319608688354,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.4217033088207245},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4217033088207245},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4395604431629181},{"x":0.1392931342124939,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.1392931342124939,0.4217033088207245,0.17879417538642883,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4217033088207245},{"x":0.13097712397575378,"y":0.4217033088207245},{"x":0.13097712397575378,"y":0.4395604431629181},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.11850311607122421,0.4217033088207245,0.13097712397575378,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8627858757972717,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4642857015132904},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8232848048210144,0.44780218601226807,0.8627858757972717,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.44780218601226807},{"x":0.812889814376831,"y":0.44780218601226807},{"x":0.812889814376831,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکمل","boundary":[0.7713097929954529,0.44780218601226807,0.812889814376831,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7629937529563904,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7151767015457153,0.44780218601226807,0.7629937529563904,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7089397311210632,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.6528066396713257,0.44780218601226807,0.7089397311210632,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.44780218601226807},{"x":0.644490659236908,"y":0.44780218601226807},{"x":0.644490659236908,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6049895882606506,0.44780218601226807,0.644490659236908,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.44780218601226807},{"x":0.5966736078262329,"y":0.44780218601226807},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5634095668792725,0.44780218601226807,0.5966736078262329,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.44780218601226807},{"x":0.55509352684021,"y":0.44780218601226807},{"x":0.55509352684021,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5031185150146484,0.44780218601226807,0.55509352684021,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.44780218601226807},{"x":0.4948025047779083,"y":0.44780218601226807},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4642857015132904},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.46777546405792236,0.44780218601226807,0.4948025047779083,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.44780218601226807},{"x":0.4615384638309479,"y":0.44780218601226807},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4642857015132904},{"x":0.4261954128742218,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیرند","boundary":[0.4261954128742218,0.44780218601226807,0.4615384638309479,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.44780218601226807},{"x":0.42203742265701294,"y":0.44780218601226807},{"x":0.42203742265701294,"y":0.4642857015132904},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4178794324398041,0.44780218601226807,0.42203742265701294,0.4642857015132904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.3708791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.35576921701431274},{"x":0.866943895816803,"y":0.4642857015132904},{"x":0.12058211863040924,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11142411351203918,0.3638791136741638,0.871943895816803,0.4712857015132904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.47390109300613403},{"x":0.8316008448600769,"y":0.47390109300613403},{"x":0.8316008448600769,"y":0.49175822734832764},{"x":0.7692307829856873,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.7692307829856873,0.47390109300613403,0.8316008448600769,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7609147429466248,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7609147429466248,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6985446810722351,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارجمندم","boundary":[0.6985446810722351,0.47390109300613403,0.7609147429466248,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6902287006378174,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6902287006378174,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6486486196517944,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقایان","boundary":[0.6486486196517944,0.47390109300613403,0.6902287006378174,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6403326392173767,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6403326392173767,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6070685982704163,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6070685982704163,0.47390109300613403,0.6403326392173767,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5966736078262329,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5966736078262329,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5530145764350891,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبداله","boundary":[0.5530145764350891,0.47390109300613403,0.5966736078262329,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5446985363960266,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5446985363960266,"y":0.49175822734832764},{"x":0.4927234947681427,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.4927234947681427,0.47390109300613403,0.5446985363960266,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.47390109300613403},{"x":0.4906444847583771,"y":0.47390109300613403},{"x":0.4906444847583771,"y":0.49175822734832764},{"x":0.4844074845314026,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4844074845314026,0.47390109300613403,0.4906444847583771,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.47390109300613403},{"x":0.4760914742946625,"y":0.47390109300613403},{"x":0.4760914742946625,"y":0.49175822734832764},{"x":0.42411643266677856,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.42411643266677856,0.47390109300613403,0.4760914742946625,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.47390109300613403},{"x":0.41580042243003845,"y":0.47390109300613403},{"x":0.41580042243003845,"y":0.49175822734832764},{"x":0.3762993812561035,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.3762993812561035,0.47390109300613403,0.41580042243003845,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.47390109300613403},{"x":0.3679833710193634,"y":0.47390109300613403},{"x":0.3679833710193634,"y":0.49175822734832764},{"x":0.322245329618454,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مامایی","boundary":[0.322245329618454,0.47390109300613403,0.3679833710193634,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.47390109300613403},{"x":0.31185030937194824,"y":0.47390109300613403},{"x":0.31185030937194824,"y":0.49175822734832764},{"x":0.3076923191547394,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3076923191547394,0.47390109300613403,0.31185030937194824,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.47390109300613403},{"x":0.29729729890823364,"y":0.47390109300613403},{"x":0.29729729890823364,"y":0.49175822734832764},{"x":0.24740125238895416,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.24740125238895416,0.47390109300613403,0.29729729890823364,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.47390109300613403},{"x":0.24532224237918854,"y":0.47390109300613403},{"x":0.24532224237918854,"y":0.49175822734832764},{"x":0.21621622145175934,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21621622145175934,0.47390109300613403,0.24532224237918854,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.47390109300613403},{"x":0.2058212012052536,"y":0.47390109300613403},{"x":0.2058212012052536,"y":0.49175822734832764},{"x":0.17047816514968872,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.17047816514968872,0.47390109300613403,0.2058212012052536,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.47390109300613403},{"x":0.1621621549129486,"y":0.47390109300613403},{"x":0.1621621549129486,"y":0.49175822734832764},{"x":0.1330561339855194,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثل","boundary":[0.1330561339855194,0.47390109300613403,0.1621621549129486,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.47390109300613403},{"x":0.1247401237487793,"y":0.47390109300613403},{"x":0.1247401237487793,"y":0.49175822734832764},{"x":0.11850311607122421,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.47390109300613403,0.1247401237487793,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8627858757972717,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8295218348503113,0.49862638115882874,0.8627858757972717,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8191268444061279,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرش","boundary":[0.7858628034591675,0.49862638115882874,0.8191268444061279,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7754677534103394,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امیدی","boundary":[0.7338877320289612,0.49862638115882874,0.7754677534103394,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7318087220191956,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7255717515945435,0.49862638115882874,0.7318087220191956,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7151767015457153,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6777547001838684,0.49862638115882874,0.7151767015457153,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.49862638115882874},{"x":0.6673596501350403,"y":0.49862638115882874},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6299376487731934,0.49862638115882874,0.6673596501350403,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.49862638115882874},{"x":0.6195425987243652,"y":0.49862638115882874},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5164835453033447},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5634095668792725,0.49862638115882874,0.6195425987243652,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.49862638115882874},{"x":0.5530145764350891,"y":0.49862638115882874},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5164835453033447},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.4948025047779083,0.49862638115882874,0.5530145764350891,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.49862638115882874},{"x":0.4844074845314026,"y":0.49862638115882874},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5164835453033447},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.4636174738407135,0.49862638115882874,0.4844074845314026,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.49862638115882874},{"x":0.45322245359420776,"y":0.49862638115882874},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5164835453033447},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.39293140172958374,0.49862638115882874,0.45322245359420776,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.49862638115882874},{"x":0.382536381483078,"y":0.49862638115882874},{"x":0.382536381483078,"y":0.5164835453033447},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.3076923191547394,0.49862638115882874,0.382536381483078,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.49862638115882874},{"x":0.29729729890823364,"y":0.49862638115882874},{"x":0.29729729890823364,"y":0.5164835453033447},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.24532224237918854,0.49862638115882874,0.29729729890823364,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.49862638115882874},{"x":0.234927237033844,"y":0.49862638115882874},{"x":0.234927237033844,"y":0.5164835453033447},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.19334720075130463,0.49862638115882874,0.234927237033844,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.49862638115882874},{"x":0.18503119051456451,"y":0.49862638115882874},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5164835453033447},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.17255717515945435,0.49862638115882874,0.18503119051456451,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.49862638115882874},{"x":0.1621621549129486,"y":0.49862638115882874},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5164835453033447},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.11850311607122421,0.49862638115882874,0.1621621549129486,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.526098906993866},{"x":0.866943895816803,"y":0.526098906993866},{"x":0.866943895816803,"y":0.5425823926925659},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8336798548698425,0.526098906993866,0.866943895816803,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.526098906993866},{"x":0.8191268444061279,"y":0.526098906993866},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7962577939033508,0.526098906993866,0.8191268444061279,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.526098906993866},{"x":0.7817047834396362,"y":0.526098906993866},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7463617324829102,0.526098906993866,0.7817047834396362,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.526098906993866},{"x":0.7359667420387268,"y":0.526098906993866},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7297297120094299,0.526098906993866,0.7359667420387268,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.526098906993866},{"x":0.7276507019996643,"y":0.526098906993866},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6715176701545715,0.526098906993866,0.7276507019996643,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.526098906993866},{"x":0.6611226797103882,"y":0.526098906993866},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6257796287536621,0.526098906993866,0.6611226797103882,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.526098906993866},{"x":0.6153846383094788,"y":0.526098906993866},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مثل","boundary":[0.5800415873527527,0.526098906993866,0.6153846383094788,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.526098906993866},{"x":0.5675675868988037,"y":0.526098906993866},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5634095668792725,0.526098906993866,0.5675675868988037,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.526098906993866},{"x":0.5509355664253235,"y":0.526098906993866},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.5239084959030151,0.526098906993866,0.5509355664253235,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.526098906993866},{"x":0.5135135054588318,"y":0.526098906993866},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5425823926925659},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.47401246428489685,0.526098906993866,0.5135135054588318,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.526098906993866},{"x":0.4636174738407135,"y":0.526098906993866},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5425823926925659},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4573804438114166,0.526098906993866,0.4636174738407135,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.526098906993866},{"x":0.4573804438114166,"y":0.526098906993866},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5425823926925659},{"x":0.3617463707923889,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"واکسیناسیون","boundary":[0.3617463707923889,0.526098906993866,0.4573804438114166,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.526098906993866},{"x":0.35758835077285767,"y":0.526098906993866},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5425823926925659},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3534303605556488,0.526098906993866,0.35758835077285767,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.526098906993866},{"x":0.34095633029937744,"y":0.526098906993866},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5425823926925659},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.33264032006263733,0.526098906993866,0.34095633029937744,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.526098906993866},{"x":0.322245329618454,"y":0.526098906993866},{"x":0.322245329618454,"y":0.5425823926925659},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.28274428844451904,0.526098906993866,0.322245329618454,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.526098906993866},{"x":0.27442827820777893,"y":0.526098906993866},{"x":0.27442827820777893,"y":0.5425823926925659},{"x":0.23284822702407837,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.23284822702407837,0.526098906993866,0.27442827820777893,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.526098906993866},{"x":0.234927237033844,"y":0.526098906993866},{"x":0.234927237033844,"y":0.5425823926925659},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.21829521656036377,0.526098906993866,0.234927237033844,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.526098906993866},{"x":0.2058212012052536,"y":0.526098906993866},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5425823926925659},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1995842009782791,0.526098906993866,0.2058212012052536,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.526098906993866},{"x":0.18711018562316895,"y":0.526098906993866},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5425823926925659},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.17463617026805878,0.526098906993866,0.18711018562316895,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.526098906993866},{"x":0.1621621549129486,"y":0.526098906993866},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5425823926925659},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.11850311607122421,0.526098906993866,0.1621621549129486,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5686812996864319},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.8149688243865967,0.5508241653442383,0.8627858757972717,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7983368039131165,0.5508241653442383,0.8045738339424133,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7484407424926758,0.5508241653442383,0.7858628034591675,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5686812996864319},{"x":0.704781711101532,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.704781711101532,0.5508241653442383,0.7359667420387268,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.5508241653442383},{"x":0.692307710647583,"y":0.5508241653442383},{"x":0.692307710647583,"y":0.5686812996864319},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6632016897201538,0.5508241653442383,0.692307710647583,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5686812996864319},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6382536292076111,0.5508241653442383,0.6465696692466736,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5686812996864319},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6049895882606506,0.5508241653442383,0.6237006187438965,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5686812996864319},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5343035459518433,0.5508241653442383,0.5925155878067017,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5686812996864319},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.4719334840774536,0.5508241653442383,0.5218295454978943,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.5508241653442383},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5508241653442383},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5686812996864319},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.4261954128742218,0.5508241653442383,0.4615384638309479,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.5508241653442383},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5508241653442383},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5686812996864319},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.4116424024105072,0.5508241653442383,0.42411643266677856,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.5508241653442383},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5508241653442383},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5686812996864319},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4033263921737671,0.5508241653442383,0.4054054021835327,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.5508241653442383},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5508241653442383},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5686812996864319},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقایان","boundary":[0.34927234053611755,0.5508241653442383,0.3908523917198181,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.5508241653442383},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5508241653442383},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5686812996864319},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.30353429913520813,0.5508241653442383,0.3367983400821686,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.5508241653442383},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5508241653442383},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5686812996864319},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامران","boundary":[0.2432432472705841,0.5508241653442383,0.29106029868125916,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.5508241653442383},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5508241653442383},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5686812996864319},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شریفی","boundary":[0.18087318539619446,0.5508241653442383,0.23076923191547394,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5508241653442383},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5508241653442383},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5686812996864319},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.11850311607122421,0.5508241653442383,0.1683991700410843,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.8045738339424133,0.5782967209815979,0.8627858757972717,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.7193347215652466,0.5782967209815979,0.7941787838935852,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6548856496810913,0.5782967209815979,0.7089397311210632,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.5782967209815979},{"x":0.644490659236908,"y":0.5782967209815979},{"x":0.644490659236908,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.5862785577774048,0.5782967209815979,0.644490659236908,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5384615659713745,0.5782967209815979,0.5758835673332214,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5280665159225464,0.5782967209815979,0.5322245359420776,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5782967209815979},{"x":0.517671525478363,"y":0.5782967209815979},{"x":0.517671525478363,"y":0.5961538553237915},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4844074845314026,0.5782967209815979,0.517671525478363,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.5782967209815979},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5782967209815979},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5961538553237915},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.4261954128742218,0.5782967209815979,0.47401246428489685,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.5782967209815979},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5782967209815979},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5961538553237915},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روغنی","boundary":[0.37006238102912903,0.5782967209815979,0.41580042243003845,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.5782967209815979},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5782967209815979},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5961538553237915},{"x":0.322245329618454,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.322245329618454,0.5782967209815979,0.3596673607826233,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.5782967209815979},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5782967209815979},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5961538553237915},{"x":0.27442827820777893,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.27442827820777893,0.5782967209815979,0.31392931938171387,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.5782967209815979},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5782967209815979},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5961538553237915},{"x":0.23284822702407837,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.23284822702407837,0.5782967209815979,0.2640332579612732,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.5782967209815979},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5782967209815979},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5961538553237915},{"x":0.18918919563293457,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دامی","boundary":[0.18918919563293457,0.5782967209815979,0.22245322167873383,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5782967209815979},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5782967209815979},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5961538553237915},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.11850311607122421,0.5782967209815979,0.17879417538642883,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.8004158139228821,0.6030219793319702,0.8627858757972717,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6208791136741638},{"x":0.790020763874054,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.790020763874054,0.6030219793319702,0.7962577939033508,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7442827224731445,0.6030219793319702,0.7796257734298706,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آریا","boundary":[0.7110186815261841,0.6030219793319702,0.7338877320289612,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.6030219793319702},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6030219793319702},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسولی","boundary":[0.6528066396713257,0.6030219793319702,0.6985446810722351,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.6030219793319702},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6030219793319702},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6208791136741638},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.5883575677871704,0.6030219793319702,0.6403326392173767,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6030219793319702},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6030219793319702},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6208791136741638},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5405405163764954,0.6030219793319702,0.5779625773429871,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.6030219793319702},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6030219793319702},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6208791136741638},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.4719334840774536,0.6030219793319702,0.5280665159225464,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.6030219793319702},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6030219793319702},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6208791136741638},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.4033263921737671,0.6030219793319702,0.4615384638309479,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.6030219793319702},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6030219793319702},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6208791136741638},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.37006238102912903,0.6030219793319702,0.3908523917198181,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.6030219793319702},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6030219793319702},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6208791136741638},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3534303605556488,0.6030219793319702,0.3596673607826233,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.6030219793319702},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6030219793319702},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6208791136741638},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3076923191547394,0.6030219793319702,0.34303534030914307,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.6030219793319702},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6030219793319702},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6208791136741638},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرام","boundary":[0.25363826751708984,0.6030219793319702,0.29729729890823364,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.6030219793319702},{"x":0.24116423726081848,"y":0.6030219793319702},{"x":0.24116423726081848,"y":0.6208791136741638},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکرفروش","boundary":[0.16632016003131866,0.6030219793319702,0.24116423726081848,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6030219793319702},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6030219793319702},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6208791136741638},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.11850311607122421,0.6030219793319702,0.15592515468597412,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.6304945349693298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6304945349693298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8295218348503113,0.6304945349693298,0.8627858757972717,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.6304945349693298},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6304945349693298},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.7609147429466248,0.6304945349693298,0.8191268444061279,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6483516693115234},{"x":0.692307710647583,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.692307710647583,0.6304945349693298,0.7505197525024414,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.6304945349693298},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6304945349693298},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6483516693115234},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.6049895882606506,0.6304945349693298,0.6819126605987549,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6304945349693298},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6304945349693298},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6483516693115234},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5405405163764954,0.6304945349693298,0.5945945978164673,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.6304945349693298},{"x":0.530145525932312,"y":0.6304945349693298},{"x":0.530145525932312,"y":0.6483516693115234},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.4927234947681427,0.6304945349693298,0.530145525932312,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6304945349693298},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6304945349693298},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6483516693115234},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4615384638309479,0.6304945349693298,0.4802494943141937,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.6304945349693298},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6304945349693298},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6483516693115234},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنمایی","boundary":[0.38669440150260925,0.6304945349693298,0.45114344358444214,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.6304945349693298},{"x":0.382536381483078,"y":0.6304945349693298},{"x":0.382536381483078,"y":0.6483516693115234},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3534303605556488,0.6304945349693298,0.382536381483078,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.6304945349693298},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6304945349693298},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6483516693115234},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزنده","boundary":[0.30353429913520813,0.6304945349693298,0.34303534030914307,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.6304945349693298},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6304945349693298},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6483516693115234},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.28274428844451904,0.6304945349693298,0.29937630891799927,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.6304945349693298},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6304945349693298},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6483516693115234},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.23076923191547394,0.6304945349693298,0.2723492681980133,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.6304945349693298},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6304945349693298},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6483516693115234},{"x":0.2141372114419937,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.2141372114419937,0.6304945349693298,0.22661122679710388,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.6304945349693298},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6304945349693298},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6483516693115234},{"x":0.2058212012052536,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2058212012052536,0.6304945349693298,0.20997920632362366,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6304945349693298},{"x":0.19542619585990906,"y":0.6304945349693298},{"x":0.19542619585990906,"y":0.6483516693115234},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محبتهای","boundary":[0.11850311607122421,0.6304945349693298,0.19542619585990906,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.656593382358551},{"x":0.8627858757972717,"y":0.656593382358551},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6744505763053894},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.8336798548698425,0.656593382358551,0.8627858757972717,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.656593382358551},{"x":0.8232848048210144,"y":0.656593382358551},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6744505763053894},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8024948239326477,0.656593382358551,0.8232848048210144,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.656593382358551},{"x":0.7920997738838196,"y":0.656593382358551},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عزیزان","boundary":[0.7422037124633789,0.656593382358551,0.7920997738838196,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.656593382358551},{"x":0.7318087220191956,"y":0.656593382358551},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7234927415847778,0.656593382358551,0.7318087220191956,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.656593382358551},{"x":0.7130976915359497,"y":0.656593382358551},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاس","boundary":[0.6819126605987549,0.656593382358551,0.7130976915359497,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.656593382358551},{"x":0.6715176701545715,"y":0.656593382358551},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میدارم","boundary":[0.6216216087341309,0.656593382358551,0.6715176701545715,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.656593382358551},{"x":0.6216216087341309,"y":0.656593382358551},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6153846383094788,0.656593382358551,0.6216216087341309,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.656593382358551},{"x":0.6049895882606506,"y":0.656593382358551},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراهی","boundary":[0.5488565564155579,0.656593382358551,0.6049895882606506,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.656593382358551},{"x":0.5384615659713745,"y":0.656593382358551},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6744505763053894},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4906444847583771,0.656593382358551,0.5384615659713745,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.656593382358551},{"x":0.4802494943141937,"y":0.656593382358551},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6744505763053894},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.4199584126472473,0.656593382358551,0.4802494943141937,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.656593382358551},{"x":0.40956342220306396,"y":0.656593382358551},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6744505763053894},{"x":0.34927234053611755,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.34927234053611755,0.656593382358551,0.40956342220306396,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.656593382358551},{"x":0.3388773500919342,"y":0.656593382358551},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6744505763053894},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.2640332579612732,0.656593382358551,0.3388773500919342,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.656593382358551},{"x":0.25363826751708984,"y":0.656593382358551},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6744505763053894},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24740125238895416,0.656593382358551,0.25363826751708984,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.656593382358551},{"x":0.23700623214244843,"y":0.656593382358551},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6744505763053894},{"x":0.18918919563293457,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.18918919563293457,0.656593382358551,0.23700623214244843,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.656593382358551},{"x":0.17879417538642883,"y":0.656593382358551},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6744505763053894},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.11850311607122421,0.656593382358551,0.17879417538642883,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.682692289352417},{"x":0.8627858757972717,"y":0.682692289352417},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6991758346557617},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.8087317943572998,0.682692289352417,0.8627858757972717,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.682692289352417},{"x":0.8004158139228821,"y":0.682692289352417},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6991758346557617},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7609147429466248,0.682692289352417,0.8004158139228821,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.682692289352417},{"x":0.752598762512207,"y":0.682692289352417},{"x":0.752598762512207,"y":0.6991758346557617},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7380457520484924,0.682692289352417,0.752598762512207,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.682692289352417},{"x":0.7297297120094299,"y":0.682692289352417},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6991758346557617},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6902287006378174,0.682692289352417,0.7297297120094299,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.682692289352417},{"x":0.6819126605987549,"y":0.682692289352417},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6991758346557617},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.6403326392173767,0.682692289352417,0.6819126605987549,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.682692289352417},{"x":0.632016658782959,"y":0.682692289352417},{"x":0.632016658782959,"y":0.6991758346557617},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6257796287536621,0.682692289352417,0.632016658782959,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.682692289352417},{"x":0.6174635887145996,"y":0.682692289352417},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6991758346557617},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5758835673332214,0.682692289352417,0.6174635887145996,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.682692289352417},{"x":0.5675675868988037,"y":0.682692289352417},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6991758346557617},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5446985363960266,0.682692289352417,0.5675675868988037,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.682692289352417},{"x":0.5384615659713745,"y":0.682692289352417},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6991758346557617},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5010395050048828,0.682692289352417,0.5384615659713745,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.682692289352417},{"x":0.4906444847583771,"y":0.682692289352417},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6991758346557617},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مایه","boundary":[0.4636174738407135,0.682692289352417,0.4906444847583771,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.682692289352417},{"x":0.4553014636039734,"y":0.682692289352417},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6991758346557617},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتخار","boundary":[0.4137214124202728,0.682692289352417,0.4553014636039734,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.682692289352417},{"x":0.4054054021835327,"y":0.682692289352417},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6991758346557617},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3991684019565582,0.682692289352417,0.4054054021835327,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.682692289352417},{"x":0.3908523917198181,"y":0.682692289352417},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6991758346557617},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.30561330914497375,0.682692289352417,0.3908523917198181,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.682692289352417},{"x":0.29937630891799927,"y":0.682692289352417},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6991758346557617},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2702702581882477,0.682692289352417,0.29937630891799927,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.682692289352417},{"x":0.2661122679710388,"y":0.682692289352417},{"x":0.2661122679710388,"y":0.6991758346557617},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26195424795150757,0.682692289352417,0.2661122679710388,0.6991758346557617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.47390109300613403},{"x":0.866943895816803,"y":0.47390109300613403},{"x":0.866943895816803,"y":0.6991758346557617},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.466901093006134,0.871943895816803,0.7061758346557617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.6895604133605957},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6895604133605957},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6978021860122681},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.3991684019565582,0.6895604133605957,0.4054054021835327,0.6978021860122681]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.6895604133605957},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6895604133605957},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6978021860122681},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.3941684019565582,0.6825604133605957,0.4104054021835327,0.7048021860122681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.7115384340286255},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7115384340286255},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7225274443626404},{"x":0.1683991700410843,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.1683991700410843,0.7115384340286255,0.21205821633338928,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7115384340286255},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7115384340286255},{"x":0.16008315980434418,"y":0.723901093006134},{"x":0.11850311607122421,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محبی","boundary":[0.11850311607122421,0.7115384340286255,0.16008315980434418,0.723901093006134]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7115384340286255},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7115384340286255},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7225274443626404},{"x":0.11850311607122421,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.7045384340286255,0.2170582163333893,0.7295274443626404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.7335164546966553},{"x":0.30353429913520813,"y":0.7335164546966553},{"x":0.30353429913520813,"y":0.75},{"x":0.2515592575073242,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفدهم","boundary":[0.2515592575073242,0.7335164546966553,0.30353429913520813,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.7335164546966553},{"x":0.24532224237918854,"y":0.7335164546966553},{"x":0.24532224237918854,"y":0.75},{"x":0.16008315980434418,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.16008315980434418,0.7335164546966553,0.24532224237918854,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7335164546966553},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7335164546966553},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7486263513565063},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7486263513565063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.11850311607122421,0.7335164546966553,0.14968815445899963,0.7486263513565063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7596153616905212},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7596153616905212},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7747252583503723},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7747252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.11850311607122421,0.7596153616905212,0.1621621549129486,0.7747252583503723]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7335164546966553},{"x":0.30353429913520813,"y":0.7335164546966553},{"x":0.30353429913520813,"y":0.776098906993866},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7747252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.7265164546966553,0.30853429913520813,0.783098906993866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.901098906993866},{"x":0.49688148498535156,"y":0.901098906993866},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9148351550102234},{"x":0.48232847452163696,"y":0.9148351550102234}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"ط","boundary":[0.48232847452163696,0.901098906993866,0.49688148498535156,0.9148351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.901098906993866},{"x":0.49688148498535156,"y":0.901098906993866},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9148351550102234},{"x":0.48232847452163696,"y":0.9148351550102234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.47732847452163696,0.894098906993866,0.5018814849853516,0.9218351550102234],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/kGosLDPJwCTELAUe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/MfHhDnlAPJgNSMlU.jpg","blurred":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/OrBUbzaMVJWJECCu.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/XnDvOqeXzLMzgFbG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/SdCMIbyMDaqWiaPw.jpg","blurred":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/wtcuDsHaocYGfoeC.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.0001526536655786273,0.9982001936262214,0.998743177155217]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5363825559616089,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5363825559616089,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4760914742946625,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4781704843044281,0.11950549483299255,0.5363825559616089,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.11813186854124069},{"x":0.469854474067688,"y":0.11950549483299255},{"x":0.469854474067688,"y":0.13736264407634735},{"x":0.41580042243003845,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.41580042243003845,0.11813186854124069,0.469854474067688,0.13736264407634735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.11813186854124069},{"x":0.5363825559616089,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5363825559616089,"y":0.13873626291751862},{"x":0.41580042243003845,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41080042243003845,0.11113186854124069,0.5413825559616089,0.14573626291751862],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.17032967507839203},{"x":0.2203742265701294,"y":0.17032967507839203},{"x":0.2203742265701294,"y":0.18681319057941437},{"x":0.17463617026805878,"y":0.1854395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.17463617026805878,0.17032967507839203,0.2203742265701294,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1675824224948883},{"x":0.16632016003131866,"y":0.16895604133605957},{"x":0.16424116492271423,"y":0.1854395568370819},{"x":0.11850311607122421,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.11850311607122421,0.1675824224948883,0.16424116492271423,0.1854395568370819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1675824224948883},{"x":0.2203742265701294,"y":0.17032967507839203},{"x":0.2203742265701294,"y":0.18681319057941437},{"x":0.11850311607122421,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11350311607122421,0.1605824224948883,0.2253742265701294,0.19381319057941437],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.1964285671710968},{"x":0.8607068657875061,"y":0.1964285671710968},{"x":0.8607068657875061,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.8565488457679749,0.1964285671710968,0.8607068657875061,0.2074175775051117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.1964285671710968},{"x":0.8607068657875061,"y":0.1964285671710968},{"x":0.8607068657875061,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8515488457679748,0.1894285671710968,0.8657068657875061,0.2144175775051117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.1964285671710968},{"x":0.1683991700410843,"y":0.1964285671710968},{"x":0.1683991700410843,"y":0.2074175775051117},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.16424116492271423,0.1964285671710968,0.1683991700410843,0.2074175775051117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.1964285671710968},{"x":0.1683991700410843,"y":0.1964285671710968},{"x":0.1683991700410843,"y":0.2074175775051117},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.15924116492271423,0.1894285671710968,0.1733991700410843,0.2144175775051117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.2211538404226303},{"x":0.1683991700410843,"y":0.2211538404226303},{"x":0.1683991700410843,"y":0.23076923191547394},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱","boundary":[0.16424116492271423,0.2211538404226303,0.1683991700410843,0.23076923191547394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.2211538404226303},{"x":0.1683991700410843,"y":0.2211538404226303},{"x":0.1683991700410843,"y":0.23076923191547394},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.15924116492271423,0.2141538404226303,0.1733991700410843,0.23776923191547394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.24450549483299255},{"x":0.1683991700410843,"y":0.24450549483299255},{"x":0.1683991700410843,"y":0.2541208863258362},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.16424116492271423,0.24450549483299255,0.1683991700410843,0.2541208863258362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.24450549483299255},{"x":0.1683991700410843,"y":0.24450549483299255},{"x":0.1683991700410843,"y":0.2541208863258362},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.15924116492271423,0.23750549483299255,0.1733991700410843,0.2611208863258362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.2678571343421936},{"x":0.1683991700410843,"y":0.2678571343421936},{"x":0.17047816514968872,"y":0.27747252583503723},{"x":0.16424116492271423,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۹","boundary":[0.1621621549129486,0.2678571343421936,0.17047816514968872,0.27747252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.2678571343421936},{"x":0.1683991700410843,"y":0.2678571343421936},{"x":0.17047816514968872,"y":0.27747252583503723},{"x":0.16424116492271423,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.1571621549129486,0.2608571343421936,0.17547816514968873,0.28447252583503724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.29120880365371704},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2898351550102234},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3008241653442383},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.15800416469573975,0.29120880365371704,0.1767151802778244,0.3008241653442383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.29120880365371704},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2898351550102234},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3008241653442383},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.28420880365371703,0.1817151802778244,0.3078241653442383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.3145604431629181},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3131868243217468},{"x":0.1767151802778244,"y":0.325549453496933},{"x":0.15800416469573975,"y":0.325549453496933}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.15800416469573975,0.3145604431629181,0.1767151802778244,0.325549453496933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.3145604431629181},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3131868243217468},{"x":0.1767151802778244,"y":0.325549453496933},{"x":0.15800416469573975,"y":0.325549453496933}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.3075604431629181,0.1817151802778244,0.332549453496933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.33791208267211914},{"x":0.1767151802778244,"y":0.33791208267211914},{"x":0.1767151802778244,"y":0.34890109300613403},{"x":0.15800416469573975,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.15800416469573975,0.33791208267211914,0.1767151802778244,0.34890109300613403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.33791208267211914},{"x":0.1767151802778244,"y":0.33791208267211914},{"x":0.1767151802778244,"y":0.34890109300613403},{"x":0.15800416469573975,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.33091208267211913,0.1817151802778244,0.35590109300613404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.3612637221813202},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3612637221813202},{"x":0.8607068657875061,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8565488457679749,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.8565488457679749,0.3612637221813202,0.8607068657875061,0.37362638115882874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.3612637221813202},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3612637221813202},{"x":0.8607068657875061,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8565488457679749,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8515488457679748,0.3542637221813202,0.8657068657875061,0.38062638115882874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.3612637221813202},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3612637221813202},{"x":0.17879417538642883,"y":0.37362638115882874},{"x":0.15800416469573975,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.15800416469573975,0.3612637221813202,0.17879417538642883,0.37362638115882874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.3612637221813202},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3612637221813202},{"x":0.17879417538642883,"y":0.37362638115882874},{"x":0.15800416469573975,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.3542637221813202,0.18379417538642884,0.38062638115882874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.3859890103340149},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3859890103340149},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3969780206680298},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.15800416469573975,0.3859890103340149,0.1767151802778244,0.3969780206680298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.3859890103340149},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3859890103340149},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3969780206680298},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.3789890103340149,0.1817151802778244,0.4039780206680298],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.40934064984321594},{"x":0.17463617026805878,"y":0.40934064984321594},{"x":0.17463617026805878,"y":0.42032966017723083},{"x":0.15800416469573975,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.15592515468597412,0.40934064984321594,0.17463617026805878,0.42032966017723083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.40934064984321594},{"x":0.17463617026805878,"y":0.40934064984321594},{"x":0.17463617026805878,"y":0.42032966017723083},{"x":0.15800416469573975,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.40234064984321594,0.17963617026805878,0.42732966017723084],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.4326923191547394},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4326923191547394},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4436813294887543},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.15592515468597412,0.4326923191547394,0.17463617026805878,0.4436813294887543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.4326923191547394},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4326923191547394},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4436813294887543},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.4256923191547394,0.17963617026805878,0.4506813294887543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.45604395866394043},{"x":0.1767151802778244,"y":0.45604395866394043},{"x":0.1767151802778244,"y":0.4670329689979553},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4670329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.15592515468597412,0.45604395866394043,0.1767151802778244,0.4670329689979553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.45604395866394043},{"x":0.1767151802778244,"y":0.45604395866394043},{"x":0.1767151802778244,"y":0.4670329689979553},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4670329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.4490439586639404,0.1817151802778244,0.47403296899795533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.4793955981731415},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4793955981731415},{"x":0.17463617026805878,"y":0.49038460850715637},{"x":0.15800416469573975,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.15800416469573975,0.4793955981731415,0.17463617026805878,0.49038460850715637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.4793955981731415},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4793955981731415},{"x":0.17463617026805878,"y":0.49038460850715637},{"x":0.15800416469573975,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.4723955981731415,0.17963617026805878,0.4973846085071564],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.16895604133605957},{"x":0.8149688243865967,"y":0.16895604133605957},{"x":0.8149688243865967,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7692307829856873,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7692307829856873,0.16895604133605957,0.8149688243865967,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.19368131458759308},{"x":0.8149688243865967,"y":0.19368131458759308},{"x":0.8149688243865967,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7671517729759216,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7671517729759216,0.19368131458759308,0.8149688243865967,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7588357329368591,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7588357329368591,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7089397311210632,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.7089397311210632,0.19368131458759308,0.7588357329368591,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7027027010917664,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7027027010917664,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6798336505889893,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاو","boundary":[0.6798336505889893,0.19368131458759308,0.7027027010917664,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6715176701545715,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6715176701545715,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6299376487731934,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیری","boundary":[0.6299376487731934,0.19505494832992554,0.6715176701545715,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6257796287536621,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6257796287536621,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6195425987243652,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6195425987243652,0.19505494832992554,0.6257796287536621,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6112266182899475,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6112266182899475,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5779625773429871,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.5779625773429871,0.19505494832992554,0.6112266182899475,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5696465969085693,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5696465969085693,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5051975250244141,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.5051975250244141,0.19505494832992554,0.5696465969085693,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.19505494832992554},{"x":0.49688148498535156,"y":0.19505494832992554},{"x":0.49688148498535156,"y":0.21153846383094788},{"x":0.4906444847583771,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4906444847583771,0.19505494832992554,0.49688148498535156,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.19505494832992554},{"x":0.48232847452163696,"y":0.19505494832992554},{"x":0.48232847452163696,"y":0.21153846383094788},{"x":0.43659043312072754,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.43659043312072754,0.19505494832992554,0.48232847452163696,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.19505494832992554},{"x":0.4282744228839874,"y":0.19505494832992554},{"x":0.4282744228839874,"y":0.21153846383094788},{"x":0.3742203712463379,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.3742203712463379,0.19505494832992554,0.4282744228839874,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.2184065878391266},{"x":0.8191268444061279,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8191268444061279,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7858628034591675,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7837837934494019,0.2184065878391266,0.8191268444061279,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.21978022158145905},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2184065878391266},{"x":0.7692307829856873,"y":0.23489010334014893},{"x":0.7359667420387268,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7359667420387268,0.21978022158145905,0.7692307829856873,0.23489010334014893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.2431318610906601},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2431318610906601},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7817047834396362,"y":0.25961539149284363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.7817047834396362,0.2431318610906601,0.8149688243865967,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.2431318610906601},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2431318610906601},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7151767015457153,"y":0.25961539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.7151767015457153,0.2431318610906601,0.7733888030052185,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.24175824224948883},{"x":0.7068607211112976,"y":0.24175824224948883},{"x":0.7068607211112976,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6964656710624695,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6964656710624695,0.24175824224948883,0.7068607211112976,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6881496906280518,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6881496906280518,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6465696692466736,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6465696692466736,0.24175824224948883,0.6881496906280518,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7754677534103394,0.26648351550102234,0.8149688243865967,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.26648351550102234},{"x":0.7692307829856873,"y":0.26648351550102234},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستعد","boundary":[0.7234927415847778,0.26648351550102234,0.7692307829856873,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.26648351550102234},{"x":0.717255711555481,"y":0.26648351550102234},{"x":0.717255711555481,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6777547001838684,0.26648351550102234,0.717255711555481,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6715176701545715,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6049895882606506,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بیماریها","boundary":[0.6049895882606506,0.26648351550102234,0.6715176701545715,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6070685982704163,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6070685982704163,"y":0.2829670310020447},{"x":0.602910578250885,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.602910578250885,0.26648351550102234,0.6070685982704163,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.26648351550102234},{"x":0.5945945978164673,"y":0.26648351550102234},{"x":0.5945945978164673,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5592515468597412,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.5592515468597412,0.26648351550102234,0.5945945978164673,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.26648351550102234},{"x":0.5509355664253235,"y":0.26648351550102234},{"x":0.5509355664253235,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5446985363960266,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5446985363960266,0.26648351550102234,0.5509355664253235,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.26648351550102234},{"x":0.5363825559616089,"y":0.26648351550102234},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2829670310020447},{"x":0.4553014636039734,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرساختها","boundary":[0.4553014636039734,0.26648351550102234,0.5363825559616089,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7588357329368591,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.7588357329368591,0.2898351550102234,0.8149688243865967,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.2898351550102234},{"x":0.7505197525024414,"y":0.2898351550102234},{"x":0.752598762512207,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7463617324829102,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7442827224731445,0.2898351550102234,0.752598762512207,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2898351550102234},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.6964656710624695,0.29120880365371704,0.7380457520484924,0.3063186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.29120880365371704},{"x":0.6881496906280518,"y":0.29120880365371704},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6424116492271423,0.29120880365371704,0.6881496906280518,0.3063186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8170478343963623,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7609147429466248,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.7609147429466248,0.3145604431629181,0.8170478343963623,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.33791208267211914},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3502747118473053},{"x":0.7754677534103394,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.7733888030052185,0.33791208267211914,0.8170478343963623,0.3502747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.3392857015132904},{"x":0.765072762966156,"y":0.33791208267211914},{"x":0.7671517729759216,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3530219793319702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.7193347215652466,0.3392857015132904,0.7671517729759216,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3777472674846649},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.7692307829856873,0.3598901033401489,0.8149688243865967,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7609147429466248,"y":0.37637361884117126},{"x":0.7006236910820007,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیردهی","boundary":[0.7006236910820007,0.3598901033401489,0.7609147429466248,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.3598901033401489},{"x":0.692307710647583,"y":0.3598901033401489},{"x":0.692307710647583,"y":0.37637361884117126},{"x":0.6881496906280518,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6881496906280518,0.3598901033401489,0.692307710647583,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6798336505889893,"y":0.37637361884117126},{"x":0.6361746191978455,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.6361746191978455,0.3598901033401489,0.6798336505889893,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6278586387634277,"y":0.37637361884117126},{"x":0.5800415873527527,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.5800415873527527,0.3598901033401489,0.6278586387634277,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5738045573234558,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5738045573234558,"y":0.37637361884117126},{"x":0.530145525932312,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.530145525932312,0.3598901033401489,0.5738045573234558,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5280665159225464,"y":0.37637361884117126},{"x":0.5135135054588318,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5135135054588318,0.3598901033401489,0.5280665159225464,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.3859890103340149},{"x":0.8149688243865967,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8149688243865967,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7713097929954529,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.7692307829856873,0.3859890103340149,0.8149688243865967,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7629937529563904,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7214137315750122,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.7214137315750122,0.3859890103340149,0.7629937529563904,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.38736262917518616},{"x":0.7130976915359497,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7151767015457153,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیردهی","boundary":[0.6548856496810913,0.38736262917518616,0.7151767015457153,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.4079670310020447},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4079670310020447},{"x":0.8149688243865967,"y":0.424450546503067},{"x":0.7858628034591675,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7858628034591675,0.4079670310020447,0.8149688243865967,0.424450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.40934064984321594},{"x":0.777546763420105,"y":0.4079670310020447},{"x":0.777546763420105,"y":0.424450546503067},{"x":0.7380457520484924,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7380457520484924,0.40934064984321594,0.777546763420105,0.424450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.40934064984321594},{"x":0.7297297120094299,"y":0.40934064984321594},{"x":0.7297297120094299,"y":0.424450546503067},{"x":0.7151767015457153,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7151767015457153,0.40934064984321594,0.7297297120094299,0.424450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.40934064984321594},{"x":0.7068607211112976,"y":0.40934064984321594},{"x":0.7068607211112976,"y":0.424450546503067},{"x":0.6673596501350403,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.6673596501350403,0.40934064984321594,0.7068607211112976,0.424450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.40934064984321594},{"x":0.6590436697006226,"y":0.40934064984321594},{"x":0.6590436697006226,"y":0.424450546503067},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیردهی","boundary":[0.5987526178359985,0.40934064984321594,0.6590436697006226,0.424450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4313186705112457},{"x":0.8149688243865967,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7754677534103394,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"موازنه","boundary":[0.7754677534103394,0.4326923191547394,0.8149688243865967,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.4326923191547394},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4313186705112457},{"x":0.7671517729759216,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7318087220191956,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.7318087220191956,0.4326923191547394,0.7671517729759216,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.4326923191547394},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4326923191547394},{"x":0.7234927415847778,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6860706806182861,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6860706806182861,0.4326923191547394,0.7234927415847778,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6632016897201538,0.4326923191547394,0.6777547001838684,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6569646596908569,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.6153846383094788,0.4326923191547394,0.6569646596908569,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4491758346557617},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیردهی","boundary":[0.5467775464057922,0.4326923191547394,0.6070685982704163,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8149688243865967,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8149688243865967,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7609147429466248,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.7609147429466248,0.45604395866394043,0.8149688243865967,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.45604395866394043},{"x":0.752598762512207,"y":0.45604395866394043},{"x":0.752598762512207,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7276507019996643,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وزن","boundary":[0.7276507019996643,0.45604395866394043,0.752598762512207,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7193347215652466,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7193347215652466,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7130976915359497,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7130976915359497,0.45604395866394043,0.7193347215652466,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.45604395866394043},{"x":0.704781711101532,"y":0.45604395866394043},{"x":0.704781711101532,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6528066396713257,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6528066396713257,0.45604395866394043,0.704781711101532,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.45604395866394043},{"x":0.644490659236908,"y":0.45604395866394043},{"x":0.644490659236908,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6133056282997131,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدنی","boundary":[0.6133056282997131,0.45604395866394043,0.644490659236908,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6049895882606506,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6049895882606506,"y":0.47252747416496277},{"x":0.590436577796936,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.590436577796936,0.45604395866394043,0.6049895882606506,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.45604395866394043},{"x":0.5841996073722839,"y":0.45604395866394043},{"x":0.5841996073722839,"y":0.47252747416496277},{"x":0.542619526386261,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.542619526386261,0.45604395866394043,0.5841996073722839,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.45604395866394043},{"x":0.5343035459518433,"y":0.45604395866394043},{"x":0.5343035459518433,"y":0.47252747416496277},{"x":0.47401246428489685,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیردهی","boundary":[0.47401246428489685,0.45604395866394043,0.5343035459518433,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8149688243865967,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7484407424926758,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حساسیت","boundary":[0.7484407424926758,0.4780219793319702,0.8149688243865967,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7401247620582581,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7297297120094299,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7297297120094299,0.4780219793319702,0.7401247620582581,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7214137315750122,"y":0.49450549483299255},{"x":0.6590436697006226,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیماریها","boundary":[0.6569646596908569,0.4780219793319702,0.7214137315750122,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6340956091880798,0.4793955981731415,0.6486486196517944,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.5862785577774048,0.4793955981731415,0.6278586387634277,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.4793955981731415},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4793955981731415},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیردهی","boundary":[0.517671525478363,0.4793955981731415,0.5779625773429871,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.7754677534103394,0.5027472376823425,0.8149688243865967,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.7255717515945435,0.5027472376823425,0.7671517729759216,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.5027472376823425},{"x":0.717255711555481,"y":0.5027472376823425},{"x":0.717255711555481,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیردهی","boundary":[0.6590436697006226,0.5027472376823425,0.717255711555481,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6486486196517944,0.5027472376823425,0.6548856496810913,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5987526178359985,0.5027472376823425,0.6424116492271423,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.5027472376823425},{"x":0.590436577796936,"y":0.5027472376823425},{"x":0.590436577796936,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5738045573234558,0.5027472376823425,0.590436577796936,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.5027472376823425},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5027472376823425},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیماریها","boundary":[0.5031185150146484,0.5027472376823425,0.5675675868988037,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.7692307829856873,0.5233516693115234,0.8149688243865967,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7629937529563904,0.5247252583503723,0.7692307829856873,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7567567825317383,"y":0.541208803653717},{"x":0.704781711101532,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.704781711101532,0.5247252583503723,0.7567567825317383,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6985446810722351,"y":0.541208803653717},{"x":0.692307710647583,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6902287006378174,0.5247252583503723,0.6985446810722351,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6839916706085205,"y":0.541208803653717},{"x":0.6257796287536621,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسایش","boundary":[0.6257796287536621,0.5247252583503723,0.6839916706085205,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.526098906993866},{"x":0.6195425987243652,"y":0.526098906993866},{"x":0.6195425987243652,"y":0.541208803653717},{"x":0.5945945978164673,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.5945945978164673,0.526098906993866,0.6195425987243652,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5645604133605957},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7713097929954529,0.5494505763053894,0.8149688243865967,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7401247620582581,0.5508241653442383,0.7692307829856873,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5659340620040894},{"x":0.717255711555481,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.717255711555481,0.5521978139877319,0.7338877320289612,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5535714030265808},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7110186815261841,"y":0.567307710647583},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6611226797103882,0.5535714030265808,0.7110186815261841,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7713097929954529,0.5741758346557617,0.8149688243865967,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7422037124633789,0.5741758346557617,0.7692307829856873,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5892857313156128},{"x":0.717255711555481,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.717255711555481,0.5741758346557617,0.7338877320289612,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5892857313156128},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فری","boundary":[0.6819126605987549,0.5741758346557617,0.7110186815261841,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5892857313156128},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استال","boundary":[0.6403326392173767,0.5741758346557617,0.6798336505889893,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5741758346557617},{"x":0.632016658782959,"y":0.5741758346557617},{"x":0.632016658782959,"y":0.5892857313156128},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6278586387634277,0.5741758346557617,0.632016658782959,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5892857313156128},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استراحتگاه","boundary":[0.5509355664253235,0.5741758346557617,0.6257796287536621,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.5741758346557617},{"x":0.542619526386261,"y":0.5741758346557617},{"x":0.542619526386261,"y":0.5892857313156128},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انفرادی","boundary":[0.4948025047779083,0.5741758346557617,0.542619526386261,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5741758346557617},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5741758346557617},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5892857313156128},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4844074845314026,0.5741758346557617,0.4906444847583771,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5975274443626404},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5975274443626404},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7713097929954529,0.5975274443626404,0.8149688243865967,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7422037124633789,0.5975274443626404,0.7692307829856873,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.7006236910820007,0.5975274443626404,0.7338877320289612,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5975274443626404},{"x":0.692307710647583,"y":0.5975274443626404},{"x":0.692307710647583,"y":0.6140109896659851},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6881496906280518,0.5975274443626404,0.692307710647583,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6140109896659851},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6777547001838684,0.5975274443626404,0.6860706806182861,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6140109896659851},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استراحتگاه","boundary":[0.5945945978164673,0.5975274443626404,0.6715176701545715,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.5975274443626404},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5975274443626404},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6140109896659851},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انفرادی","boundary":[0.5363825559616089,0.5975274443626404,0.5862785577774048,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5975274443626404},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5975274443626404},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6140109896659851},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.4844074845314026,0.5975274443626404,0.5280665159225464,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5975274443626404},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5975274443626404},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6140109896659851},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.47401246428489685,0.5975274443626404,0.4781704843044281,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7713097929954529,0.6208791136741638,0.8149688243865967,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7567567825317383,0.6208791136741638,0.7692307829856873,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7422037124633789,0.6208791136741638,0.7484407424926758,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکانات","boundary":[0.6839916706085205,0.6208791136741638,0.7359667420387268,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.6403326392173767,0.6208791136741638,0.6756756901741028,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6414835453033447},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6593406796455383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأسیسات","boundary":[0.7505197525024414,0.6414835453033447,0.8149688243865967,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیردوشی","boundary":[0.6715176701545715,0.6428571343421936,0.7422037124633789,0.6593406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6590436697006226,0.6428571343421936,0.6652806401252747,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.6442307829856873},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ذخیره","boundary":[0.6070685982704163,0.6442307829856873,0.6507276296615601,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.6442307829856873},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6442307829856873},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیر","boundary":[0.5738045573234558,0.6442307829856873,0.6008316278457642,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6840659379959106},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.7733888030052185,0.6689560413360596,0.8149688243865967,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.6689560413360596},{"x":0.765072762966156,"y":0.6689560413360596},{"x":0.765072762966156,"y":0.6840659379959106},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقابله","boundary":[0.7255717515945435,0.6689560413360596,0.765072762966156,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6840659379959106},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7110186815261841,0.6689560413360596,0.7193347215652466,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6840659379959106},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6715176701545715,0.6689560413360596,0.7027027010917664,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6840659379959106},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.6133056282997131,0.6689560413360596,0.6632016897201538,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8170478343963623,"y":0.708791196346283},{"x":0.7692307829856873,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راههای","boundary":[0.7692307829856873,0.6909340620040894,0.8170478343963623,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6909340620040894},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6909340620040894},{"x":0.7609147429466248,"y":0.708791196346283},{"x":0.7068607211112976,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباطی","boundary":[0.7068607211112976,0.6909340620040894,0.7609147429466248,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7307692170143127},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انبارها","boundary":[0.7754677534103394,0.7142857313156128,0.8149688243865967,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7307692170143127},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7609147429466248,0.7142857313156128,0.7671517729759216,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7142857313156128},{"x":0.752598762512207,"y":0.7142857313156128},{"x":0.752598762512207,"y":0.7307692170143127},{"x":0.692307710647583,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.692307710647583,0.7142857313156128,0.752598762512207,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7307692170143127},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.6507276296615601,0.7142857313156128,0.6839916706085205,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7307692170143127},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6112266182899475,0.7142857313156128,0.6486486196517944,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.7142857313156128},{"x":0.602910578250885,"y":0.7142857313156128},{"x":0.602910578250885,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966736078262329,0.7142857313156128,0.602910578250885,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.5509355664253235,0.7142857313156128,0.5883575677871704,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7142857313156128},{"x":0.542619526386261,"y":0.7142857313156128},{"x":0.542619526386261,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غذا","boundary":[0.5239084959030151,0.7142857313156128,0.542619526386261,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7376373410224915},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7376373410224915},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7554945349693298},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.7754677534103394,0.7376373410224915,0.8149688243865967,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7362637519836426},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7376373410224915},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7541208863258362},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ذخیره","boundary":[0.7255717515945435,0.7362637519836426,0.7671517729759216,0.7541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7362637519836426},{"x":0.717255711555481,"y":0.7362637519836426},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7527472376823425},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6964656710624695,0.7362637519836426,0.7151767015457153,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8149688243865967,"y":0.776098906993866},{"x":0.7837837934494019,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7837837934494019,0.7623626589775085,0.8149688243865967,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7609890103340149},{"x":0.7754677534103394,"y":0.776098906993866},{"x":0.7318087220191956,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.7318087220191956,0.7623626589775085,0.7754677534103394,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7255717515945435,"y":0.776098906993866},{"x":0.7193347215652466,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193347215652466,0.7623626589775085,0.7255717515945435,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7110186815261841,"y":0.776098906993866},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.6507276296615601,0.7623626589775085,0.7110186815261841,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6424116492271423,"y":0.776098906993866},{"x":0.590436577796936,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.590436577796936,0.7623626589775085,0.6424116492271423,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.781593382358551},{"x":0.8149688243865967,"y":0.781593382358551},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7837837934494019,0.781593382358551,0.8149688243865967,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8008241653442383},{"x":0.752598762512207,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.752598762512207,0.7829670310020447,0.7817047834396362,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7380457520484924,0.7829670310020447,0.7463617324829102,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8008241653442383},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذخیره","boundary":[0.6902287006378174,0.7829670310020447,0.7318087220191956,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.7829670310020447},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7829670310020447},{"x":0.6819126605987549,"y":0.8008241653442383},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756756901741028,0.7829670310020447,0.6819126605987549,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.7829670310020447},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7829670310020447},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8008241653442383},{"x":0.6195425987243652,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرآوری","boundary":[0.6195425987243652,0.7829670310020447,0.6673596501350403,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.7829670310020447},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7829670310020447},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8008241653442383},{"x":0.5862785577774048,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کود","boundary":[0.5862785577774048,0.7829670310020447,0.6112266182899475,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.807692289352417},{"x":0.8170478343963623,"y":0.807692289352417},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8241758346557617},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7733888030052185,0.807692289352417,0.8149688243865967,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.8063187003135681},{"x":0.765072762966156,"y":0.807692289352417},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8241758346557617},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8228021860122681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مگس","boundary":[0.7276507019996643,0.8063187003135681,0.7629937529563904,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8310439586639404},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8310439586639404},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8475274443626404},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.7733888030052185,0.8310439586639404,0.8149688243865967,0.8475274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.8310439586639404},{"x":0.765072762966156,"y":0.8310439586639404},{"x":0.765072762966156,"y":0.8475274443626404},{"x":0.752598762512207,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.752598762512207,0.8310439586639404,0.765072762966156,0.8475274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.8310439586639404},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8310439586639404},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8475274443626404},{"x":0.704781711101532,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.704781711101532,0.8310439586639404,0.7442827224731445,0.8475274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8475274443626404},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6860706806182861,0.8324176073074341,0.6985446810722351,0.8475274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8475274443626404},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاو","boundary":[0.6590436697006226,0.8324176073074341,0.6798336505889893,0.8475274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8475274443626404},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیری","boundary":[0.6091476082801819,0.8324176073074341,0.6507276296615601,0.8475274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8475274443626404},{"x":0.5862785577774048,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5862785577774048,0.8324176073074341,0.6008316278457642,0.8475274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5779625773429871,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5779625773429871,"y":0.8475274443626404},{"x":0.5467775464057922,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5467775464057922,0.8324176073074341,0.5779625773429871,0.8475274443626404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8191268444061279,"y":0.16895604133605957},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8461538553237915},{"x":0.382536381483078,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3692203712463379,0.1647032939195633,0.8324428248405457,0.8531538553237915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.5041208863258362},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5041208863258362},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5137362480163574},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.15592515468597412,0.5041208863258362,0.17463617026805878,0.5137362480163574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.5041208863258362},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5041208863258362},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5137362480163574},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.4971208863258362,0.17963617026805878,0.5207362480163574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.5274725556373596},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5274725556373596},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۳","boundary":[0.8523908257484436,0.5274725556373596,0.8565488457679749,0.5384615659713745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.5274725556373596},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5274725556373596},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.8473908257484436,0.5204725556373596,0.8615488457679749,0.5454615659713745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.5274725556373596},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5274725556373596},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5398351550102234},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.15592515468597412,0.5274725556373596,0.1767151802778244,0.5398351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.5274725556373596},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5274725556373596},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5398351550102234},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.5204725556373596,0.1817151802778244,0.5468351550102234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5508241653442383},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5508241653442383},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5631868243217468},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.15800416469573975,0.5508241653442383,0.1767151802778244,0.5631868243217468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5508241653442383},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5508241653442383},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5631868243217468},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.5438241653442383,0.1817151802778244,0.5701868243217468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5741758346557617},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5741758346557617},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5851648449897766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.15800416469573975,0.5741758346557617,0.1767151802778244,0.5851648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5741758346557617},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5741758346557617},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5851648449897766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.5671758346557617,0.1817151802778244,0.5921648449897766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.598901093006134},{"x":0.17463617026805878,"y":0.598901093006134},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6085164546966553},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۹","boundary":[0.15800416469573975,0.598901093006134,0.17463617026805878,0.6085164546966553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.598901093006134},{"x":0.17463617026805878,"y":0.598901093006134},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6085164546966553},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.591901093006134,0.17963617026805878,0.6155164546966553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6208791136741638},{"x":0.17255717515945435,"y":0.6208791136741638},{"x":0.17255717515945435,"y":0.6318681240081787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۰","boundary":[0.15800416469573975,0.6208791136741638,0.17255717515945435,0.6318681240081787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6208791136741638},{"x":0.17255717515945435,"y":0.6208791136741638},{"x":0.17255717515945435,"y":0.6318681240081787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.6138791136741638,0.17755717515945435,0.6388681240081787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6456043720245361},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6456043720245361},{"x":0.17463617026805878,"y":0.656593382358551},{"x":0.15800416469573975,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.15800416469573975,0.6456043720245361,0.17463617026805878,0.656593382358551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6456043720245361},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6456043720245361},{"x":0.17463617026805878,"y":0.656593382358551},{"x":0.15800416469573975,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.6386043720245361,0.17963617026805878,0.663593382358551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6689560413360596},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6689560413360596},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6799450516700745},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۵","boundary":[0.15800416469573975,0.6689560413360596,0.1767151802778244,0.6799450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6689560413360596},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6689560413360596},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6799450516700745},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.6619560413360596,0.1817151802778244,0.6869450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.692307710647583},{"x":0.1767151802778244,"y":0.692307710647583},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7032967209815979},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.15800416469573975,0.692307710647583,0.1767151802778244,0.7032967209815979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.692307710647583},{"x":0.1767151802778244,"y":0.692307710647583},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7032967209815979},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.685307710647583,0.1817151802778244,0.7102967209815979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7156593203544617},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7156593203544617},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7252747416496277},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.15800416469573975,0.7156593203544617,0.17463617026805878,0.7252747416496277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7156593203544617},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7156593203544617},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7252747416496277},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.7086593203544617,0.17963617026805878,0.7322747416496277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.7390109896659851},{"x":0.17255717515945435,"y":0.7376373410224915},{"x":0.17463617026805878,"y":0.75},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.15592515468597412,0.7390109896659851,0.17463617026805878,0.75]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.7390109896659851},{"x":0.17255717515945435,"y":0.7376373410224915},{"x":0.17463617026805878,"y":0.75},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.7320109896659851,0.17963617026805878,0.757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7596153616905212},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7623626589775085},{"x":0.17255717515945435,"y":0.7733516693115234},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7706043720245361}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.15800416469573975,0.7596153616905212,0.17255717515945435,0.7733516693115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7596153616905212},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7623626589775085},{"x":0.17255717515945435,"y":0.7733516693115234},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7706043720245361}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.7526153616905212,0.17755717515945435,0.7803516693115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.7843406796455383},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7843406796455383},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7953296899795532},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7953296899795532}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.15592515468597412,0.7843406796455383,0.17463617026805878,0.7953296899795532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.7843406796455383},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7843406796455383},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7953296899795532},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7953296899795532}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.7773406796455383,0.17963617026805878,0.8023296899795532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.8090659379959106},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8090659379959106},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8186812996864319},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8186812996864319}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.15592515468597412,0.8090659379959106,0.1767151802778244,0.8186812996864319]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.8090659379959106},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8090659379959106},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8186812996864319},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8186812996864319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.8020659379959106,0.1817151802778244,0.8256812996864319],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8324176073074341},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8324176073074341},{"x":0.1767151802778244,"y":0.843406617641449},{"x":0.15800416469573975,"y":0.843406617641449}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.15800416469573975,0.8324176073074341,0.1767151802778244,0.843406617641449]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8324176073074341},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8324176073074341},{"x":0.1767151802778244,"y":0.843406617641449},{"x":0.15800416469573975,"y":0.843406617641449}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.8254176073074341,0.1817151802778244,0.850406617641449],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.9134615659713745},{"x":0.4844074845314026,"y":0.906593382358551},{"x":0.5010395050048828,"y":0.9079670310020447},{"x":0.5010395050048828,"y":0.9134615659713745}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"ما","boundary":[0.4844074845314026,0.9134615659713745,0.5010395050048828,0.9079670310020447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.9134615659713745},{"x":0.4844074845314026,"y":0.906593382358551},{"x":0.5010395050048828,"y":0.9079670310020447},{"x":0.5010395050048828,"y":0.9134615659713745}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.4794074845314026,0.9064615659713745,0.5060395050048828,0.9149670310020447],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/QDIZzhmHJdIQnnFa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/guvEffXZtAGgtiJd.jpg","blurred":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/iVxgGeKAzvTTuoNZ.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.00015454051488048427,0.9981958713600888,0.998729969240807]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.12087912112474442},{"x":0.2203742265701294,"y":0.12225274741649628},{"x":0.2203742265701294,"y":0.13736264407634735},{"x":0.17463617026805878,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.17463617026805878,0.12087912112474442,0.2203742265701294,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.11950549483299255},{"x":0.16632016003131866,"y":0.12087912112474442},{"x":0.16632016003131866,"y":0.1359890103340149},{"x":0.11850311607122421,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.11850311607122421,0.11950549483299255,0.16632016003131866,0.1359890103340149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.11950549483299255},{"x":0.2203742265701294,"y":0.12225274741649628},{"x":0.2203742265701294,"y":0.13736264407634735},{"x":0.11850311607122421,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11350311607122421,0.11250549483299255,0.2253742265701294,0.14436264407634736],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544698357582092,"y":0.14697802066802979},{"x":0.8586278557777405,"y":0.14697802066802979},{"x":0.8586278557777405,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8544698357582092,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.8544698357582092,0.14697802066802979,0.8586278557777405,0.15934066474437714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544698357582092,"y":0.14697802066802979},{"x":0.8586278557777405,"y":0.14697802066802979},{"x":0.8586278557777405,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8544698357582092,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8494698357582092,0.13997802066802978,0.8636278557777405,0.16634066474437714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.14697802066802979},{"x":0.1767151802778244,"y":0.14697802066802979},{"x":0.1767151802778244,"y":0.15934066474437714},{"x":0.15592515468597412,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.15592515468597412,0.14697802066802979,0.1767151802778244,0.15934066474437714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.14697802066802979},{"x":0.1767151802778244,"y":0.14697802066802979},{"x":0.1767151802778244,"y":0.15934066474437714},{"x":0.15592515468597412,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.13997802066802978,0.1817151802778244,0.16634066474437714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.1717032939195633},{"x":0.17463617026805878,"y":0.1717032939195633},{"x":0.17463617026805878,"y":0.18131868541240692},{"x":0.15592515468597412,"y":0.18269230425357819}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.15592515468597412,0.1717032939195633,0.17463617026805878,0.18131868541240692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.1717032939195633},{"x":0.17463617026805878,"y":0.1717032939195633},{"x":0.17463617026805878,"y":0.18131868541240692},{"x":0.15592515468597412,"y":0.18269230425357819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.1647032939195633,0.17963617026805878,0.18831868541240693],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.19505494832992554},{"x":0.1767151802778244,"y":0.19505494832992554},{"x":0.1767151802778244,"y":0.20604395866394043},{"x":0.15592515468597412,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.15592515468597412,0.19505494832992554,0.1767151802778244,0.20604395866394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.19505494832992554},{"x":0.1767151802778244,"y":0.19505494832992554},{"x":0.1767151802778244,"y":0.20604395866394043},{"x":0.15592515468597412,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.18805494832992553,0.1817151802778244,0.21304395866394044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.2184065878391266},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2184065878391266},{"x":0.1767151802778244,"y":0.22939559817314148},{"x":0.15800416469573975,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۳","boundary":[0.15592515468597412,0.2184065878391266,0.1767151802778244,0.22939559817314148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.2184065878391266},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2184065878391266},{"x":0.1767151802778244,"y":0.22939559817314148},{"x":0.15800416469573975,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.21140658783912658,0.1817151802778244,0.23639559817314149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.24175824224948883},{"x":0.17879417538642883,"y":0.24175824224948883},{"x":0.17879417538642883,"y":0.2541208863258362},{"x":0.15592515468597412,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۷","boundary":[0.15592515468597412,0.24175824224948883,0.17879417538642883,0.2541208863258362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.24175824224948883},{"x":0.17879417538642883,"y":0.24175824224948883},{"x":0.17879417538642883,"y":0.2541208863258362},{"x":0.15592515468597412,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.23475824224948882,0.18379417538642884,0.2611208863258362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.2678571343421936},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2678571343421936},{"x":0.1767151802778244,"y":0.27747252583503723},{"x":0.15592515468597412,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.15592515468597412,0.2678571343421936,0.1767151802778244,0.27747252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.2678571343421936},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2678571343421936},{"x":0.1767151802778244,"y":0.27747252583503723},{"x":0.15592515468597412,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.2608571343421936,0.1817151802778244,0.28447252583503724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.2898351550102234},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2898351550102234},{"x":0.17463617026805878,"y":0.3008241653442383},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.15800416469573975,0.2898351550102234,0.17463617026805878,0.3008241653442383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.2898351550102234},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2898351550102234},{"x":0.17463617026805878,"y":0.3008241653442383},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.2828351550102234,0.17963617026805878,0.3078241653442383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.3145604431629181},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3145604431629181},{"x":0.17879417538642883,"y":0.325549453496933},{"x":0.15592515468597412,"y":0.325549453496933}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.15592515468597412,0.3145604431629181,0.17879417538642883,0.325549453496933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.3145604431629181},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3145604431629181},{"x":0.17879417538642883,"y":0.325549453496933},{"x":0.15592515468597412,"y":0.325549453496933}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.3075604431629181,0.18379417538642884,0.332549453496933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.3365384638309479},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3365384638309479},{"x":0.1767151802778244,"y":0.34890109300613403},{"x":0.15592515468597412,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.15592515468597412,0.3365384638309479,0.1767151802778244,0.34890109300613403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.3365384638309479},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3365384638309479},{"x":0.1767151802778244,"y":0.34890109300613403},{"x":0.15592515468597412,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.32953846383094787,0.1817151802778244,0.35590109300613404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.3612637221813202},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3598901033401489},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3708791136741638},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۰","boundary":[0.1538461595773697,0.3612637221813202,0.17879417538642883,0.3708791136741638]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.3612637221813202},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3598901033401489},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3708791136741638},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.3542637221813202,0.18379417538642884,0.3778791136741638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.38324177265167236},{"x":0.18087318539619446,"y":0.38324177265167236},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3956044018268585},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.1538461595773697,0.38324177265167236,0.18087318539619446,0.3956044018268585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.38324177265167236},{"x":0.18087318539619446,"y":0.38324177265167236},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3956044018268585},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.37624177265167236,0.18587318539619446,0.4026044018268585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.4079670310020447},{"x":0.7422037124633789,"y":0.40934064984321594},{"x":0.7401247620582581,"y":0.424450546503067},{"x":0.7151767015457153,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.7151767015457153,0.4079670310020447,0.7401247620582581,0.424450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4079670310020447},{"x":0.7068607211112976,"y":0.424450546503067},{"x":0.6611226797103882,"y":0.42307692766189575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.6611226797103882,0.4065934121608734,0.7068607211112976,0.424450546503067]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7422037124633789,"y":0.40934064984321594},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4258241653442383},{"x":0.6611226797103882,"y":0.42307692766189575}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6561226797103882,0.3995934121608734,0.7451247620582581,0.4328241653442383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.4079670310020447},{"x":0.18087318539619446,"y":0.4079670310020447},{"x":0.18087318539619446,"y":0.41895604133605957},{"x":0.15176714956760406,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.15176714956760406,0.4079670310020447,0.18087318539619446,0.41895604133605957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.4079670310020447},{"x":0.18087318539619446,"y":0.4079670310020447},{"x":0.18087318539619446,"y":0.41895604133605957},{"x":0.15176714956760406,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.40096703100204467,0.18587318539619446,0.4259560413360596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544698357582092,"y":0.4313186705112457},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4313186705112457},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8544698357582092,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.8544698357582092,0.4313186705112457,0.8627858757972717,0.4423076808452606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544698357582092,"y":0.4313186705112457},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4313186705112457},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8544698357582092,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8494698357582092,0.4243186705112457,0.8677858757972717,0.4493076808452606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.4313186705112457},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4313186705112457},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4423076808452606},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.1538461595773697,0.4313186705112457,0.17879417538642883,0.4423076808452606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.4313186705112457},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4313186705112457},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4423076808452606},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.4243186705112457,0.18379417538642884,0.4493076808452606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.45467033982276917},{"x":0.18087318539619446,"y":0.45467033982276917},{"x":0.1829521805047989,"y":0.4670329689979553},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4670329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.14968815445899963,0.45467033982276917,0.1829521805047989,0.4670329689979553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.45467033982276917},{"x":0.18087318539619446,"y":0.45467033982276917},{"x":0.1829521805047989,"y":0.4670329689979553},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4670329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.44767033982276916,0.1879521805047989,0.47403296899795533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8149688243865967,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8149688243865967,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7692307829856873,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7692307829856873,0.12087912112474442,0.8149688243865967,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.14697802066802979},{"x":0.8149688243865967,"y":0.14697802066802979},{"x":0.8149688243865967,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7796257734298706,"y":0.16208791732788086}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7796257734298706,0.14697802066802979,0.8149688243865967,0.16208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.14697802066802979},{"x":0.7754677534103394,"y":0.14697802066802979},{"x":0.7754677534103394,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7442827224731445,"y":0.16208791732788086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7442827224731445,0.14697802066802979,0.7754677534103394,0.16208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8149688243865967,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8170478343963623,"y":0.1854395568370819},{"x":0.7629937529563904,"y":0.1854395568370819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاوهای","boundary":[0.7629937529563904,0.17032967507839203,0.8170478343963623,0.1854395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7567567825317383,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7567567825317383,"y":0.1854395568370819},{"x":0.7255717515945435,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوشا","boundary":[0.7234927415847778,0.17032967507839203,0.7567567825317383,0.1854395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.19368131458759308},{"x":0.8170478343963623,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8149688243865967,"y":0.21153846383094788},{"x":0.765072762966156,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاوهای","boundary":[0.765072762966156,0.19368131458759308,0.8149688243865967,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.19230769574642181},{"x":0.7588357329368591,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7567567825317383,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7130976915359497,"y":0.20879121124744415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.7151767015457153,0.19230769574642181,0.7567567825317383,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.2184065878391266},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2184065878391266},{"x":0.8170478343963623,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7692307829856873,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوساله","boundary":[0.7692307829856873,0.2184065878391266,0.8170478343963623,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.2184065878391266},{"x":0.765072762966156,"y":0.2184065878391266},{"x":0.765072762966156,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7546777725219727,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7546777725219727,0.2184065878391266,0.765072762966156,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.2184065878391266},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2184065878391266},{"x":0.7442827224731445,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7401247620582581,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7401247620582581,0.2184065878391266,0.7442827224731445,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.2184065878391266},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2184065878391266},{"x":0.7318087220191956,"y":0.23351648449897766},{"x":0.692307710647583,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تلیسه","boundary":[0.692307710647583,0.2184065878391266,0.7318087220191956,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6881496906280518,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6756756901741028,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6756756901741028,0.2184065878391266,0.6881496906280518,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.24038460850715637},{"x":0.8149688243865967,"y":0.24038460850715637},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.7754677534103394,0.24038460850715637,0.8149688243865967,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7713097929954529,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7671517729759216,0.24038460850715637,0.7713097929954529,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7588357329368591,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگیری","boundary":[0.6819126605987549,0.24038460850715637,0.7588357329368591,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6756756901741028,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6632016897201538,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6632016897201538,0.24038460850715637,0.6756756901741028,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6548856496810913,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6112266182899475,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.6112266182899475,0.24038460850715637,0.6548856496810913,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6008316278457642,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2568681240081787},{"x":0.5779625773429871,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5779625773429871,0.24038460850715637,0.6008316278457642,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5634095668792725,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5634095668792725,"y":0.2568681240081787},{"x":0.5093554854393005,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.5093554854393005,0.24038460850715637,0.5634095668792725,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5031185150146484,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5031185150146484,"y":0.2568681240081787},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48856547474861145,0.24038460850715637,0.5031185150146484,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.24038460850715637},{"x":0.4802494943141937,"y":0.24038460850715637},{"x":0.4802494943141937,"y":0.2568681240081787},{"x":0.43866944313049316,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.43866944313049316,0.24038460850715637,0.4802494943141937,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.24038460850715637},{"x":0.43659043312072754,"y":0.24038460850715637},{"x":0.43659043312072754,"y":0.2568681240081787},{"x":0.4324324429035187,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4324324429035187,0.24038460850715637,0.43659043312072754,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.24038460850715637},{"x":0.42411643266677856,"y":0.24038460850715637},{"x":0.42411643266677856,"y":0.2568681240081787},{"x":0.37006238102912903,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.37006238102912903,0.24038460850715637,0.42411643266677856,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.24038460850715637},{"x":0.3617463707923889,"y":0.24038460850715637},{"x":0.3617463707923889,"y":0.2568681240081787},{"x":0.3014552891254425,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.3014552891254425,0.24038460850715637,0.3617463707923889,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.24038460850715637},{"x":0.2931392788887024,"y":0.24038460850715637},{"x":0.2931392788887024,"y":0.2568681240081787},{"x":0.2494802474975586,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.2494802474975586,0.24038460850715637,0.2931392788887024,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتوز","boundary":[0.7837837934494019,0.26648351550102234,0.8170478343963623,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.26648351550102234},{"x":0.7754677534103394,"y":0.26648351550102234},{"x":0.777546763420105,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7713097929954529,0.26648351550102234,0.777546763420105,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.26648351550102234},{"x":0.7629937529563904,"y":0.26648351550102234},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کبد","boundary":[0.7380457520484924,0.26648351550102234,0.7629937529563904,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.2678571343421936},{"x":0.7297297120094299,"y":0.26648351550102234},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرب","boundary":[0.6943867206573486,0.2678571343421936,0.7297297120094299,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8149688243865967,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیپوکلسمی","boundary":[0.7318087220191956,0.2898351550102234,0.8149688243865967,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.2898351550102234},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2898351550102234},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زایمان","boundary":[0.6798336505889893,0.2898351550102234,0.7234927415847778,0.3063186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8149688243865967,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسیدوز","boundary":[0.7692307829856873,0.3145604431629181,0.8149688243865967,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3282966911792755},{"x":0.7276507019996643,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.7276507019996643,0.3131868243217468,0.7609147429466248,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6943867206573486,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاد","boundary":[0.6943867206573486,0.3131868243217468,0.7193347215652466,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6382536292076111,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکمبه","boundary":[0.6382536292076111,0.3131868243217468,0.6860706806182861,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.3351648449897766},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3351648449897766},{"x":0.8149688243865967,"y":0.35164836049079895},{"x":0.777546763420105,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.777546763420105,0.3351648449897766,0.8149688243865967,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7692307829856873,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7484407424926758,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاو","boundary":[0.7484407424926758,0.3365384638309479,0.7692307829856873,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7401247620582581,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7401247620582581,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7255717515945435,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7255717515945435,0.3365384638309479,0.7401247620582581,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7193347215652466,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6819126605987549,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خلال","boundary":[0.6819126605987549,0.3365384638309479,0.7193347215652466,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.3365384638309479},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3365384638309479},{"x":0.6735966801643372,"y":0.35164836049079895},{"x":0.632016658782959,"y":0.3530219793319702}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.632016658782959,0.3365384638309479,0.6735966801643372,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.3365384638309479},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3365384638309479},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3530219793319702},{"x":0.5654885768890381,"y":0.3530219793319702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیردهی","boundary":[0.5654885768890381,0.3365384638309479,0.6257796287536621,0.3530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8149688243865967,"y":0.35851648449897766},{"x":0.8149688243865967,"y":0.375},{"x":0.7796257734298706,"y":0.375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7796257734298706,0.3598901033401489,0.8149688243865967,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.3598901033401489},{"x":0.777546763420105,"y":0.3598901033401489},{"x":0.777546763420105,"y":0.37637361884117126},{"x":0.7484407424926758,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7484407424926758,0.3598901033401489,0.777546763420105,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7422037124633789,"y":0.375},{"x":0.7089397311210632,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقص","boundary":[0.7089397311210632,0.3598901033401489,0.7422037124633789,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7006236910820007,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7006236910820007,"y":0.37637361884117126},{"x":0.6860706806182861,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6860706806182861,0.3598901033401489,0.7006236910820007,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6777547001838684,"y":0.37637361884117126},{"x":0.6237006187438965,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6237006187438965,0.3598901033401489,0.6777547001838684,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6174635887145996,"y":0.37637361884117126},{"x":0.5779625773429871,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.5779625773429871,0.3612637221813202,0.6174635887145996,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.38324177265167236},{"x":0.8149688243865967,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7692307829856873,0.38324177265167236,0.8149688243865967,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7629937529563904,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7089397311210632,0.38324177265167236,0.7629937529563904,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6985446810722351,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6985446810722351,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6611226797103882,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.6611226797103882,0.38324177265167236,0.6985446810722351,0.39835163950920105]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.4107142984867096},{"x":0.812889814376831,"y":0.4107142984867096},{"x":0.812889814376831,"y":0.4217033088207245},{"x":0.790020763874054,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چند","boundary":[0.790020763874054,0.4107142984867096,0.812889814376831,0.4217033088207245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8170478343963623,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4217033088207245},{"x":0.2494802474975586,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2444802474975586,0.11387912112474441,0.8220478343963623,0.4287033088207245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.4065934121608734},{"x":0.777546763420105,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4175824224948883},{"x":0.7505197525024414,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"نکته","boundary":[0.7484407424926758,0.4065934121608734,0.7796257734298706,0.4175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.42994505167007446},{"x":0.8149688243865967,"y":0.42994505167007446},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیردوشی","boundary":[0.7380457520484924,0.42994505167007446,0.8149688243865967,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.42994505167007446},{"x":0.7338877320289612,"y":0.42994505167007446},{"x":0.7338877320289612,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7276507019996643,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7276507019996643,0.42994505167007446,0.7338877320289612,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.42994505167007446},{"x":0.7193347215652466,"y":0.42994505167007446},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.6548856496810913,0.42994505167007446,0.7193347215652466,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6486486196517944,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پستان","boundary":[0.6008316278457642,0.42994505167007446,0.6486486196517944,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5987526178359985,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4464285671710968},{"x":0.5925155878067017,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5925155878067017,0.42994505167007446,0.5987526178359985,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5862785577774048,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4464285671710968},{"x":0.5322245359420776,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5322245359420776,0.42994505167007446,0.5862785577774048,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5259875059127808,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4464285671710968},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیر","boundary":[0.4927234947681427,0.42994505167007446,0.5259875059127808,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.42994505167007446},{"x":0.4864864945411682,"y":0.42994505167007446},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4464285671710968},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خام","boundary":[0.45945945382118225,0.42994505167007446,0.4864864945411682,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8149688243865967,"y":0.45192307233810425},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4684065878391266},{"x":0.7733888030052185,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7733888030052185,0.4532966911792755,0.8149688243865967,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.45467033982276917},{"x":0.765072762966156,"y":0.4532966911792755},{"x":0.765072762966156,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7276507019996643,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7276507019996643,0.45467033982276917,0.765072762966156,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7193347215652466,"y":0.45467033982276917},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6486486196517944,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیردوشی","boundary":[0.6486486196517944,0.45604395866394043,0.7193347215652466,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8149688243865967,"y":0.49175822734832764},{"x":0.765072762966156,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.765072762966156,0.4780219793319702,0.8149688243865967,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.4793955981731415},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4931318759918213},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیردوش","boundary":[0.692307710647583,0.4793955981731415,0.7588357329368591,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.7692307829856873,0.5013736486434937,0.8149688243865967,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5192307829856873},{"x":0.692307710647583,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیردوشی","boundary":[0.692307710647583,0.5027472376823425,0.7629937529563904,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8149688243865967,"y":0.541208803653717},{"x":0.7754677534103394,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شست","boundary":[0.7754677534103394,0.5247252583503723,0.8149688243865967,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7713097929954529,"y":0.541208803653717},{"x":0.7671517729759216,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7671517729759216,0.5247252583503723,0.7713097929954529,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7588357329368591,"y":0.541208803653717},{"x":0.7255717515945435,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شوی","boundary":[0.7255717515945435,0.5247252583503723,0.7588357329368591,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7151767015457153,"y":0.541208803653717},{"x":0.6673596501350403,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.6673596501350403,0.5247252583503723,0.7151767015457153,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6590436697006226,"y":0.541208803653717},{"x":0.5883575677871704,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیردوشی","boundary":[0.5883575677871704,0.5247252583503723,0.6590436697006226,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5800415873527527,"y":0.541208803653717},{"x":0.5758835673332214,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5758835673332214,0.5247252583503723,0.5800415873527527,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5675675868988037,"y":0.541208803653717},{"x":0.5239084959030151,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.5239084959030151,0.5247252583503723,0.5675675868988037,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5135135054588318,"y":0.541208803653717},{"x":0.48856547474861145,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیر","boundary":[0.48856547474861145,0.5247252583503723,0.5135135054588318,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.7567567825317383,0.5480769276618958,0.8149688243865967,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7422037124633789,0.5480769276618958,0.7484407424926758,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.7006236910820007,0.5480769276618958,0.7359667420387268,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5480769276618958},{"x":0.692307710647583,"y":0.5480769276618958},{"x":0.692307710647583,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیر","boundary":[0.6652806401252747,0.5480769276618958,0.692307710647583,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6465696692466736,0.5480769276618958,0.6590436697006226,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.6049895882606506,0.5480769276618958,0.6382536292076111,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5571725368499756,0.5480769276618958,0.5987526178359985,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5879120826721191},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراقبت","boundary":[0.7671517729759216,0.5714285969734192,0.8149688243865967,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5879120826721191},{"x":0.752598762512207,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.752598762512207,0.5714285969734192,0.7588357329368591,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5879120826721191},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.6860706806182861,0.5714285969734192,0.7442827224731445,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5879120826721191},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.6278586387634277,0.5714285969734192,0.6777547001838684,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5879120826721191},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیردوش","boundary":[0.5571725368499756,0.5714285969734192,0.6216216087341309,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورم","boundary":[0.7941787838935852,0.5961538553237915,0.8170478343963623,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6112637519836426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستان","boundary":[0.7422037124633789,0.5961538553237915,0.7837837934494019,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6112637519836426},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6112637519836426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7297297120094299,0.5961538553237915,0.7359667420387268,0.6112637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6112637519836426},{"x":0.692307710647583,"y":0.6112637519836426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.692307710647583,0.5961538553237915,0.7193347215652466,0.6112637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6112637519836426},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6112637519836426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6424116492271423,0.5961538553237915,0.6860706806182861,0.6112637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5961538553237915},{"x":0.632016658782959,"y":0.5961538553237915},{"x":0.632016658782959,"y":0.6098901033401489},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6174635887145996,0.5961538553237915,0.632016658782959,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.6195054650306702},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6195054650306702},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7733888030052185,0.6195054650306702,0.8149688243865967,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.6195054650306702},{"x":0.765072762966156,"y":0.6195054650306702},{"x":0.765072762966156,"y":0.6359890103340149},{"x":0.717255711555481,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.717255711555481,0.6195054650306702,0.765072762966156,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6195054650306702},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6195054650306702},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شیر","boundary":[0.6839916706085205,0.6195054650306702,0.7089397311210632,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.6195054650306702},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6195054650306702},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6798336505889893,0.6195054650306702,0.6839916706085205,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.6195054650306702},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6195054650306702},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6257796287536621,0.6195054650306702,0.6715176701545715,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.6195054650306702},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6195054650306702},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6359890103340149},{"x":0.590436577796936,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیر","boundary":[0.590436577796936,0.6195054650306702,0.6174635887145996,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6195054650306702},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6195054650306702},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6359890103340149},{"x":0.542619526386261,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.542619526386261,0.6195054650306702,0.5821205973625183,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.6195054650306702},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6195054650306702},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6359890103340149},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5280665159225464,0.6195054650306702,0.5343035459518433,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.6195054650306702},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6195054650306702},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6359890103340149},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شیر","boundary":[0.4948025047779083,0.6195054650306702,0.5218295454978943,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6195054650306702},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6195054650306702},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6359890103340149},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انفرادی","boundary":[0.43659043312072754,0.6195054650306702,0.4864864945411682,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6442307829856873},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6442307829856873},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6593406796455383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7546777725219727,0.6442307829856873,0.8170478343963623,0.6593406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7068607211112976,0.6428571343421936,0.7463617324829102,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6579670310020447},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثل","boundary":[0.6694386601448059,0.6428571343421936,0.6985446810722351,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.666208803653717},{"x":0.8149688243865967,"y":0.666208803653717},{"x":0.8149688243865967,"y":0.682692289352417},{"x":0.7754677534103394,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.7754677534103394,0.666208803653717,0.8149688243865967,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.666208803653717},{"x":0.7671517729759216,"y":0.666208803653717},{"x":0.7671517729759216,"y":0.682692289352417},{"x":0.7297297120094299,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فحلی","boundary":[0.7297297120094299,0.666208803653717,0.7671517729759216,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.666208803653717},{"x":0.7214137315750122,"y":0.666208803653717},{"x":0.7214137315750122,"y":0.682692289352417},{"x":0.7151767015457153,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7151767015457153,0.666208803653717,0.7214137315750122,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.666208803653717},{"x":0.7089397311210632,"y":0.666208803653717},{"x":0.7089397311210632,"y":0.682692289352417},{"x":0.6756756901741028,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فحل","boundary":[0.6756756901741028,0.666208803653717,0.7089397311210632,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.666208803653717},{"x":0.6694386601448059,"y":0.666208803653717},{"x":0.6694386601448059,"y":0.682692289352417},{"x":0.6403326392173767,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6403326392173767,0.666208803653717,0.6694386601448059,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6895604133605957},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7060439586639404},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلقیح","boundary":[0.777546763420105,0.6909340620040894,0.8170478343963623,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6909340620040894},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7074176073074341},{"x":0.7110186815261841,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.7110186815261841,0.6936812996864319,0.7713097929954529,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7293956279754639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.7546777725219727,0.7129120826721191,0.8149688243865967,0.7280219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7293956279754639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبستنی","boundary":[0.6964656710624695,0.7129120826721191,0.7463617324829102,0.7280219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.7376373410224915},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7376373410224915},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7541208863258362},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراقبت","boundary":[0.7671517729759216,0.7376373410224915,0.8149688243865967,0.7541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7376373410224915},{"x":0.765072762966156,"y":0.7376373410224915},{"x":0.765072762966156,"y":0.7541208863258362},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7359667420387268,0.7376373410224915,0.765072762966156,0.7541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.7376373410224915},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7376373410224915},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7541208863258362},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیرامون","boundary":[0.6756756901741028,0.7376373410224915,0.7276507019996643,0.7541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.7376373410224915},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7376373410224915},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7541208863258362},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زایمان","boundary":[0.6237006187438965,0.7376373410224915,0.6673596501350403,0.7541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7609890103340149},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7596153616905212},{"x":0.8149688243865967,"y":0.776098906993866},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معاینات","boundary":[0.7609147429466248,0.7609890103340149,0.8149688243865967,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7609890103340149},{"x":0.752598762512207,"y":0.7609890103340149},{"x":0.752598762512207,"y":0.7774725556373596},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.7276507019996643,0.7609890103340149,0.752598762512207,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.7609890103340149},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7609890103340149},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7774725556373596},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7089397311210632,0.7609890103340149,0.7193347215652466,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7609890103340149},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7609890103340149},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زایمان","boundary":[0.6590436697006226,0.7609890103340149,0.7027027010917664,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7843406796455383},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7843406796455383},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.7879418134689331,0.7843406796455383,0.8149688243865967,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7754677534103394,0.7843406796455383,0.7796257734298706,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7255717515945435,0.7843406796455383,0.7671517729759216,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7130976915359497,0.7843406796455383,0.7193347215652466,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7843406796455383},{"x":0.704781711101532,"y":0.7843406796455383},{"x":0.704781711101532,"y":0.8008241653442383},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6611226797103882,0.7843406796455383,0.704781711101532,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.7843406796455383},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7843406796455383},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8008241653442383},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5966736078262329,0.7843406796455383,0.6548856496810913,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7843406796455383},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7843406796455383},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7994505763053894},{"x":0.55509352684021,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.55509352684021,0.7843406796455383,0.5883575677871704,0.7994505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7843406796455383},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7843406796455383},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7994505763053894},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثلی","boundary":[0.5135135054588318,0.7843406796455383,0.5467775464057922,0.7994505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.807692289352417},{"x":0.8149688243865967,"y":0.807692289352417},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8241758346557617},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.7733888030052185,0.807692289352417,0.8149688243865967,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.807692289352417},{"x":0.765072762966156,"y":0.807692289352417},{"x":0.765072762966156,"y":0.8241758346557617},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7546777725219727,0.807692289352417,0.765072762966156,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.807692289352417},{"x":0.7463617324829102,"y":0.807692289352417},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8241758346557617},{"x":0.717255711555481,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.717255711555481,0.807692289352417,0.7463617324829102,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.807692289352417},{"x":0.7089397311210632,"y":0.807692289352417},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8241758346557617},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6590436697006226,0.807692289352417,0.7089397311210632,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.807692289352417},{"x":0.6507276296615601,"y":0.807692289352417},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8241758346557617},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6174635887145996,0.807692289352417,0.6507276296615601,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.807692289352417},{"x":0.6091476082801819,"y":0.807692289352417},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8241758346557617},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثلی","boundary":[0.5758835673332214,0.807692289352417,0.6091476082801819,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.807692289352417},{"x":0.5675675868988037,"y":0.807692289352417},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8241758346557617},{"x":0.5530145764350891,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5530145764350891,0.807692289352417,0.5675675868988037,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.807692289352417},{"x":0.5446985363960266,"y":0.807692289352417},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8241758346557617},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاوهای","boundary":[0.4948025047779083,0.807692289352417,0.5446985363960266,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.807692289352417},{"x":0.4864864945411682,"y":0.807692289352417},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8241758346557617},{"x":0.4553014636039734,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوشا","boundary":[0.4553014636039734,0.807692289352417,0.4864864945411682,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.8310439586639404},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8296703100204468},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7796257734298706,0.8310439586639404,0.8191268444061279,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.8310439586639404},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8310439586639404},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8461538553237915},{"x":0.752598762512207,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.752598762512207,0.8310439586639404,0.7733888030052185,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.8310439586639404},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8310439586639404},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8475274443626404},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هورمونی","boundary":[0.6798336505889893,0.8310439586639404,0.7401247620582581,0.8475274443626404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.4079670310020447},{"x":0.8149688243865967,"y":0.40521979331970215},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8475274443626404},{"x":0.43866944313049316,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4295114231109619,0.40096703100204467,0.8262057948112488,0.8545274443626404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.4793955981731415},{"x":0.1829521805047989,"y":0.4793955981731415},{"x":0.1829521805047989,"y":0.4890109896659851},{"x":0.15176714956760406,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.15176714956760406,0.4793955981731415,0.1829521805047989,0.4890109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.4793955981731415},{"x":0.1829521805047989,"y":0.4793955981731415},{"x":0.1829521805047989,"y":0.4890109896659851},{"x":0.15176714956760406,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.4723955981731415,0.1879521805047989,0.4960109896659851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.5027472376823425},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5027472376823425},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5137362480163574},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.1538461595773697,0.5027472376823425,0.1829521805047989,0.5137362480163574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.5027472376823425},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5027472376823425},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5137362480163574},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.4957472376823425,0.1879521805047989,0.5207362480163574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.526098906993866},{"x":0.1829521805047989,"y":0.526098906993866},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5370879173278809},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.15176714956760406,0.526098906993866,0.1829521805047989,0.5370879173278809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.526098906993866},{"x":0.1829521805047989,"y":0.526098906993866},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5370879173278809},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.519098906993866,0.1879521805047989,0.5440879173278809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.5494505763053894},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5494505763053894},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5604395866394043},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.1538461595773697,0.5494505763053894,0.1829521805047989,0.5604395866394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.5494505763053894},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5494505763053894},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5604395866394043},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.5424505763053894,0.1879521805047989,0.5674395866394043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5728021860122681},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5728021860122681},{"x":0.1829521805047989,"y":0.583791196346283},{"x":0.15176714956760406,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.15176714956760406,0.5728021860122681,0.1829521805047989,0.583791196346283]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5728021860122681},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5728021860122681},{"x":0.1829521805047989,"y":0.583791196346283},{"x":0.15176714956760406,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.5658021860122681,0.1879521805047989,0.590791196346283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5961538553237915},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5961538553237915},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6071428656578064},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.15176714956760406,0.5961538553237915,0.18087318539619446,0.6071428656578064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5961538553237915},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5961538553237915},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6071428656578064},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.5891538553237915,0.18587318539619446,0.6141428656578064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6195054650306702},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6195054650306702},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6318681240081787},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۲","boundary":[0.15176714956760406,0.6195054650306702,0.18087318539619446,0.6318681240081787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6195054650306702},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6195054650306702},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6318681240081787},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.6125054650306702,0.18587318539619446,0.6388681240081787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.6428571343421936},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6428571343421936},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷","boundary":[0.8523908257484436,0.6428571343421936,0.8607068657875061,0.6538461446762085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.6428571343421936},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6428571343421936},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8473908257484436,0.6358571343421936,0.8657068657875061,0.6608461446762085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6428571343421936},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6428571343421936},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6552197933197021},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۵","boundary":[0.15176714956760406,0.6428571343421936,0.1829521805047989,0.6552197933197021]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6428571343421936},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6428571343421936},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6552197933197021},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.6358571343421936,0.1879521805047989,0.6622197933197022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.6689560413360596},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6689560413360596},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6799450516700745},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۷","boundary":[0.1538461595773697,0.6689560413360596,0.1829521805047989,0.6799450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.6689560413360596},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6689560413360596},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6799450516700745},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.6619560413360596,0.1879521805047989,0.6869450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.692307710647583},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6909340620040894},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7019230723381042},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.1538461595773697,0.692307710647583,0.17047816514968872,0.7019230723381042]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.6909340620040894},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6909340620040894},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7005494236946106},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7019230723381042}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.6909340620040894,0.17879417538642883,0.7005494236946106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.692307710647583},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6909340620040894},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7019230723381042},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.685307710647583,0.18379417538642884,0.7089230723381043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.7142857313156128},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7142857313156128},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7252747416496277},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۱","boundary":[0.15176714956760406,0.7142857313156128,0.1829521805047989,0.7252747416496277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.7142857313156128},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7142857313156128},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7252747416496277},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.7072857313156128,0.1879521805047989,0.7322747416496277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.7376373410224915},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7376373410224915},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7486263513565063},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7486263513565063}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.15176714956760406,0.7376373410224915,0.18087318539619446,0.7486263513565063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.7376373410224915},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7376373410224915},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7486263513565063},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7486263513565063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.7306373410224914,0.18587318539619446,0.7556263513565064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.7609890103340149},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7609890103340149},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7719780206680298},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.15176714956760406,0.7609890103340149,0.1829521805047989,0.7719780206680298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.7609890103340149},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7609890103340149},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7719780206680298},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.7539890103340149,0.1879521805047989,0.7789780206680298],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.7843406796455383},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7843406796455383},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7953296899795532},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7953296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۶","boundary":[0.1538461595773697,0.7843406796455383,0.18087318539619446,0.7953296899795532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.7843406796455383},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7843406796455383},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7953296899795532},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7953296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.7773406796455383,0.18587318539619446,0.8023296899795532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.8090659379959106},{"x":0.18087318539619446,"y":0.8090659379959106},{"x":0.18087318539619446,"y":0.8200549483299255},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.15176714956760406,0.8090659379959106,0.18087318539619446,0.8200549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.8090659379959106},{"x":0.18087318539619446,"y":0.8090659379959106},{"x":0.18087318539619446,"y":0.8200549483299255},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.8020659379959106,0.18587318539619446,0.8270549483299255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.8310439586639404},{"x":0.1829521805047989,"y":0.8310439586639404},{"x":0.1829521805047989,"y":0.8420329689979553},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8420329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۳","boundary":[0.1538461595773697,0.8310439586639404,0.1829521805047989,0.8420329689979553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.8310439586639404},{"x":0.1829521805047989,"y":0.8310439586639404},{"x":0.1829521805047989,"y":0.8420329689979553},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8420329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.8240439586639404,0.1879521805047989,0.8490329689979553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.9038461446762085},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9038461446762085},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9175823926925659},{"x":0.4844074845314026,"y":0.9175823926925659}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"ال","boundary":[0.4864864945411682,0.9038461446762085,0.49688148498535156,0.9175823926925659]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.9038461446762085},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9038461446762085},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9175823926925659},{"x":0.4844074845314026,"y":0.9175823926925659}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.4814864945411682,0.8968461446762085,0.5018814849853516,0.9245823926925659],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"webpSec":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/xdtmdgMKTGdIoCvG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/gAjFIBQxOzFWfeFd.jpg","blurred":"/storage/books/04ddd3994ab3f382/pages/JKJXXRXCGUXmhQTp.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.00015454051488048427,0.9981958713600888,0.9987318560389373]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.12087912112474442},{"x":0.2203742265701294,"y":0.12225274741649628},{"x":0.2203742265701294,"y":0.13736264407634735},{"x":0.17463617026805878,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.17463617026805878,0.12087912112474442,0.2203742265701294,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.11950549483299255},{"x":0.16632016003131866,"y":0.12087912112474442},{"x":0.16632016003131866,"y":0.1359890103340149},{"x":0.11850311607122421,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.11850311607122421,0.11950549483299255,0.16632016003131866,0.1359890103340149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.11950549483299255},{"x":0.2203742265701294,"y":0.12225274741649628},{"x":0.2203742265701294,"y":0.13736264407634735},{"x":0.11850311607122421,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11350311607122421,0.11250549483299255,0.2253742265701294,0.14436264407634736],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.14697802066802979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14697802066802979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8523908257484436,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸","boundary":[0.8523908257484436,0.14697802066802979,0.8627858757972717,0.15934066474437714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.14697802066802979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14697802066802979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8523908257484436,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8473908257484436,0.13997802066802978,0.8677858757972717,0.16634066474437714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.14697802066802979},{"x":0.18087318539619446,"y":0.14697802066802979},{"x":0.18087318539619446,"y":0.15934066474437714},{"x":0.15176714956760406,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۹","boundary":[0.15176714956760406,0.14697802066802979,0.18087318539619446,0.15934066474437714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.14697802066802979},{"x":0.18087318539619446,"y":0.14697802066802979},{"x":0.18087318539619446,"y":0.15934066474437714},{"x":0.15176714956760406,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.13997802066802978,0.18587318539619446,0.16634066474437714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.1717032939195633},{"x":0.18087318539619446,"y":0.1717032939195633},{"x":0.18087318539619446,"y":0.18269230425357819},{"x":0.1538461595773697,"y":0.18269230425357819}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.1538461595773697,0.1717032939195633,0.18087318539619446,0.18269230425357819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.1717032939195633},{"x":0.18087318539619446,"y":0.1717032939195633},{"x":0.18087318539619446,"y":0.18269230425357819},{"x":0.1538461595773697,"y":0.18269230425357819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.1647032939195633,0.18587318539619446,0.1896923042535782],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.19505494832992554},{"x":0.17879417538642883,"y":0.19505494832992554},{"x":0.17879417538642883,"y":0.20604395866394043},{"x":0.1538461595773697,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۰","boundary":[0.1538461595773697,0.19505494832992554,0.17879417538642883,0.20604395866394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.19505494832992554},{"x":0.17879417538642883,"y":0.19505494832992554},{"x":0.17879417538642883,"y":0.20604395866394043},{"x":0.1538461595773697,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.18805494832992553,0.18379417538642884,0.21304395866394044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.2184065878391266},{"x":0.18087318539619446,"y":0.2184065878391266},{"x":0.18087318539619446,"y":0.22939559817314148},{"x":0.15176714956760406,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۲","boundary":[0.15176714956760406,0.2184065878391266,0.18087318539619446,0.22939559817314148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.2184065878391266},{"x":0.18087318539619446,"y":0.2184065878391266},{"x":0.18087318539619446,"y":0.22939559817314148},{"x":0.15176714956760406,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.21140658783912658,0.18587318539619446,0.23639559817314149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.24175824224948883},{"x":0.18087318539619446,"y":0.24175824224948883},{"x":0.18087318539619446,"y":0.2527472674846649},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۲","boundary":[0.15176714956760406,0.24175824224948883,0.18087318539619446,0.2527472674846649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.24175824224948883},{"x":0.18087318539619446,"y":0.24175824224948883},{"x":0.18087318539619446,"y":0.2527472674846649},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.23475824224948882,0.18587318539619446,0.2597472674846649],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8149688243865967,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8149688243865967,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7692307829856873,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7692307829856873,0.12087912112474442,0.8149688243865967,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.14560440182685852},{"x":0.8170478343963623,"y":0.14697802066802979},{"x":0.8149688243865967,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7588357329368591,"y":0.16208791732788086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاوهای","boundary":[0.7609147429466248,0.14560440182685852,0.8149688243865967,0.16346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.14423076808452606},{"x":0.752598762512207,"y":0.14560440182685852},{"x":0.752598762512207,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7006236910820007,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.7027027010917664,0.14423076808452606,0.752598762512207,0.16208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8149688243865967,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8149688243865967,"y":0.1854395568370819},{"x":0.7817047834396362,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.7817047834396362,0.1717032939195633,0.8149688243865967,0.1854395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7733888030052185,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7754677534103394,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7255717515945435,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خشکی","boundary":[0.7255717515945435,0.1717032939195633,0.7754677534103394,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8149688243865967,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8149688243865967,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7817047834396362,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7817047834396362,0.19505494832992554,0.8149688243865967,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7733888030052185,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7733888030052185,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7318087220191956,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.7318087220191956,0.19505494832992554,0.7733888030052185,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7234927415847778,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7234927415847778,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6839916706085205,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6839916706085205,0.19505494832992554,0.7234927415847778,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6756756901741028,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6756756901741028,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6569646596908569,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاو","boundary":[0.6569646596908569,0.19505494832992554,0.6756756901741028,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.2184065878391266},{"x":0.8149688243865967,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8149688243865967,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7837837934494019,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7837837934494019,0.2184065878391266,0.8149688243865967,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.21978022158145905},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2184065878391266},{"x":0.7754677534103394,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7401247620582581,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7401247620582581,0.21978022158145905,0.7754677534103394,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.24175824224948883},{"x":0.8149688243865967,"y":0.24175824224948883},{"x":0.8170478343963623,"y":0.25549450516700745},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7713097929954529,0.24175824224948883,0.8170478343963623,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.24175824224948883},{"x":0.7629937529563904,"y":0.24175824224948883},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7130976915359497,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7110186815261841,0.24175824224948883,0.7629937529563904,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.2431318610906601},{"x":0.704781711101532,"y":0.2431318610906601},{"x":0.704781711101532,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدنی","boundary":[0.6715176701545715,0.2431318610906601,0.704781711101532,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7588357329368591,"y":0.28021979331970215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.7588357329368591,0.2651098966598511,0.8149688243865967,0.2788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.2651098966598511},{"x":0.7505197525024414,"y":0.2651098966598511},{"x":0.7505197525024414,"y":0.28021979331970215},{"x":0.7089397311210632,"y":0.28021979331970215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستان","boundary":[0.7089397311210632,0.2651098966598511,0.7505197525024414,0.28021979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.2651098966598511},{"x":0.7006236910820007,"y":0.2651098966598511},{"x":0.7006236910820007,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6943867206573486,"y":0.28021979331970215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6943867206573486,0.2651098966598511,0.7006236910820007,0.28021979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.2651098966598511},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2651098966598511},{"x":0.6881496906280518,"y":0.28021979331970215},{"x":0.644490659236908,"y":0.28021979331970215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.644490659236908,0.2651098966598511,0.6881496906280518,0.28021979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.2651098966598511},{"x":0.6361746191978455,"y":0.2651098966598511},{"x":0.6361746191978455,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6133056282997131,"y":0.28021979331970215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورم","boundary":[0.6133056282997131,0.2651098966598511,0.6361746191978455,0.28021979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.2651098966598511},{"x":0.6049895882606506,"y":0.2651098966598511},{"x":0.6049895882606506,"y":0.28021979331970215},{"x":0.5634095668792725,"y":0.28021979331970215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستان","boundary":[0.5634095668792725,0.2651098966598511,0.6049895882606506,0.28021979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.28708791732788086},{"x":0.8149688243865967,"y":0.28708791732788086},{"x":0.8149688243865967,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7733888030052185,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معاینه","boundary":[0.7733888030052185,0.28708791732788086,0.8149688243865967,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.28708791732788086},{"x":0.7733888030052185,"y":0.28708791732788086},{"x":0.7733888030052185,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7692307829856873,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7692307829856873,0.28708791732788086,0.7733888030052185,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.28708791732788086},{"x":0.7609147429466248,"y":0.28708791732788086},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.7193347215652466,0.28708791732788086,0.7609147429466248,0.3035714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.2884615361690521},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2884615361690521},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7068607211112976,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7068607211112976,0.2884615361690521,0.7110186815261841,0.3035714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.2884615361690521},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2884615361690521},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.6569646596908569,0.2884615361690521,0.6985446810722351,0.3035714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.2884615361690521},{"x":0.6507276296615601,"y":0.2884615361690521},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6070685982704163,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.6070685982704163,0.2884615361690521,0.6507276296615601,0.3035714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.2884615361690521},{"x":0.5966736078262329,"y":0.2884615361690521},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3035714328289032},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5779625773429871,0.2884615361690521,0.5966736078262329,0.3035714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.2884615361690521},{"x":0.5613305568695068,"y":0.2884615361690521},{"x":0.5613305568695068,"y":0.3035714328289032},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سم","boundary":[0.5405405163764954,0.2884615361690521,0.5613305568695068,0.3035714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8170478343963623,"y":0.32692307233810425},{"x":0.7858628034591675,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.7858628034591675,0.3118131756782532,0.8170478343963623,0.32692307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.3118131756782532},{"x":0.777546763420105,"y":0.3118131756782532},{"x":0.777546763420105,"y":0.32692307233810425},{"x":0.7276507019996643,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراقبت","boundary":[0.7276507019996643,0.3118131756782532,0.777546763420105,0.32692307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.3118131756782532},{"x":0.7255717515945435,"y":0.3118131756782532},{"x":0.7255717515945435,"y":0.32692307233810425},{"x":0.7130976915359497,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7130976915359497,0.3118131756782532,0.7255717515945435,0.32692307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.3118131756782532},{"x":0.704781711101532,"y":0.3118131756782532},{"x":0.704781711101532,"y":0.32692307233810425},{"x":0.7006236910820007,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7006236910820007,0.3118131756782532,0.704781711101532,0.32692307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.3118131756782532},{"x":0.692307710647583,"y":0.3118131756782532},{"x":0.692307710647583,"y":0.32692307233810425},{"x":0.6528066396713257,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.6528066396713257,0.3118131756782532,0.692307710647583,0.32692307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6486486196517944,"y":0.32692307233810425},{"x":0.6361746191978455,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6361746191978455,0.3118131756782532,0.6486486196517944,0.32692307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.33379119634628296},{"x":0.8149688243865967,"y":0.33379119634628296},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3502747118473053},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3502747118473053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7713097929954529,0.33379119634628296,0.8149688243865967,0.3502747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.33379119634628296},{"x":0.7629937529563904,"y":0.33379119634628296},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3502747118473053},{"x":0.7567567825317383,"y":0.3502747118473053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7567567825317383,0.33379119634628296,0.7629937529563904,0.3502747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.33379119634628296},{"x":0.7505197525024414,"y":0.33379119634628296},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3502747118473053},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3502747118473053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقابله","boundary":[0.7110186815261841,0.33379119634628296,0.7505197525024414,0.3502747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.33379119634628296},{"x":0.7027027010917664,"y":0.33379119634628296},{"x":0.7027027010917664,"y":0.3502747118473053},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3502747118473053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6964656710624695,0.33379119634628296,0.7027027010917664,0.3502747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6881496906280518,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3502747118473053},{"x":0.6548856496810913,"y":0.3502747118473053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6548856496810913,0.33379119634628296,0.6881496906280518,0.3502747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.3351648449897766},{"x":0.6465696692466736,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3502747118473053},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3502747118473053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.5987526178359985,0.3351648449897766,0.6465696692466736,0.3502747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.35851648449897766},{"x":0.8149688243865967,"y":0.35851648449897766},{"x":0.8149688243865967,"y":0.37362638115882874},{"x":0.7692307829856873,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراقبت","boundary":[0.7692307829856873,0.35851648449897766,0.8149688243865967,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.35851648449897766},{"x":0.765072762966156,"y":0.35851648449897766},{"x":0.765072762966156,"y":0.37362638115882874},{"x":0.7442827224731445,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7442827224731445,0.35851648449897766,0.765072762966156,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7276507019996643,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7276507019996643,"y":0.37362638115882874},{"x":0.6756756901741028,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیرامون","boundary":[0.6756756901741028,0.35851648449897766,0.7276507019996643,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.35851648449897766},{"x":0.6673596501350403,"y":0.35851648449897766},{"x":0.6673596501350403,"y":0.37362638115882874},{"x":0.6237006187438965,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زایمان","boundary":[0.6237006187438965,0.35851648449897766,0.6673596501350403,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.3818681240081787},{"x":0.812889814376831,"y":0.3818681240081787},{"x":0.812889814376831,"y":0.39835163950920105},{"x":0.7629937529563904,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوساله","boundary":[0.7629937529563904,0.3818681240081787,0.812889814376831,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7567567825317383,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7567567825317383,"y":0.39835163950920105},{"x":0.7422037124633789,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7422037124633789,0.3818681240081787,0.7567567825317383,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3969780206680298},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7318087220191956,0.3818681240081787,0.7380457520484924,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7234927415847778,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلیسه","boundary":[0.6756756901741028,0.3818681240081787,0.7234927415847778,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3969780206680298},{"x":0.6590436697006226,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6590436697006226,0.3818681240081787,0.6715176701545715,0.3969780206680298]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.12225274741649628},{"x":0.8170478343963623,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8191268444061279,"y":0.39835163950920105},{"x":0.542619526386261,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5334615659713745,0.11525274741649627,0.8241268444061279,0.40535163950920106],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.2651098966598511},{"x":0.18087318539619446,"y":0.2651098966598511},{"x":0.18087318539619446,"y":0.27609890699386597},{"x":0.15176714956760406,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.15176714956760406,0.2651098966598511,0.18087318539619446,0.27609890699386597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.2651098966598511},{"x":0.18087318539619446,"y":0.2651098966598511},{"x":0.18087318539619446,"y":0.27609890699386597},{"x":0.15176714956760406,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.25810989665985107,0.18587318539619446,0.283098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.2884615361690521},{"x":0.1829521805047989,"y":0.2884615361690521},{"x":0.1829521805047989,"y":0.299450546503067},{"x":0.15176714956760406,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۴","boundary":[0.15176714956760406,0.2884615361690521,0.1829521805047989,0.299450546503067]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.2884615361690521},{"x":0.1829521805047989,"y":0.2884615361690521},{"x":0.1829521805047989,"y":0.299450546503067},{"x":0.15176714956760406,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.2814615361690521,0.1879521805047989,0.306450546503067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.3118131756782532},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3118131756782532},{"x":0.1829521805047989,"y":0.32280218601226807},{"x":0.15176714956760406,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.15176714956760406,0.3118131756782532,0.1829521805047989,0.32280218601226807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.3118131756782532},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3118131756782532},{"x":0.1829521805047989,"y":0.32280218601226807},{"x":0.15176714956760406,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.30481317567825317,0.1879521805047989,0.3298021860122681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.3351648449897766},{"x":0.1829521805047989,"y":0.3351648449897766},{"x":0.1829521805047989,"y":0.3461538553237915},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.1538461595773697,0.3351648449897766,0.1829521805047989,0.3461538553237915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.3351648449897766},{"x":0.1829521805047989,"y":0.3351648449897766},{"x":0.1829521805047989,"y":0.3461538553237915},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.3281648449897766,0.1879521805047989,0.3531538553237915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.35851648449897766},{"x":0.18087318539619446,"y":0.35851648449897766},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3708791136741638},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.15176714956760406,0.35851648449897766,0.18087318539619446,0.3708791136741638]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.35851648449897766},{"x":0.18087318539619446,"y":0.35851648449897766},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3708791136741638},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.35151648449897765,0.18587318539619446,0.3778791136741638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8627858757972717,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8523908257484436,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۹","boundary":[0.8523908257484436,0.3818681240081787,0.8627858757972717,0.39423078298568726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8627858757972717,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8523908257484436,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.8473908257484436,0.3748681240081787,0.8677858757972717,0.40123078298568726],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.3818681240081787},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3818681240081787},{"x":0.1829521805047989,"y":0.39423078298568726},{"x":0.15176714956760406,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.15176714956760406,0.3818681240081787,0.1829521805047989,0.39423078298568726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.3818681240081787},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3818681240081787},{"x":0.1829521805047989,"y":0.39423078298568726},{"x":0.15176714956760406,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.3748681240081787,0.1879521805047989,0.40123078298568726],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8149688243865967,"y":0.41895604133605957},{"x":0.7733888030052185,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7754677534103394,0.4065934121608734,0.8149688243865967,0.41895604133605957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8149688243865967,"y":0.41895604133605957},{"x":0.7733888030052185,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7704677534103394,0.3995934121608734,0.8199688243865967,0.4259560413360596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.4079670310020447},{"x":0.18087318539619446,"y":0.4079670310020447},{"x":0.18087318539619446,"y":0.41895604133605957},{"x":0.1538461595773697,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.1538461595773697,0.4079670310020447,0.18087318539619446,0.41895604133605957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.4079670310020447},{"x":0.18087318539619446,"y":0.4079670310020447},{"x":0.18087318539619446,"y":0.41895604133605957},{"x":0.1538461595773697,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.40096703100204467,0.18587318539619446,0.4259560413360596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.4313186705112457},{"x":0.18087318539619446,"y":0.42994505167007446},{"x":0.18087318539619446,"y":0.44093406200408936},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.1538461595773697,0.4313186705112457,0.18087318539619446,0.44093406200408936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.4313186705112457},{"x":0.18087318539619446,"y":0.42994505167007446},{"x":0.18087318539619446,"y":0.44093406200408936},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.4243186705112457,0.18587318539619446,0.44793406200408936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.45467033982276917},{"x":0.1829521805047989,"y":0.4532966911792755},{"x":0.1829521805047989,"y":0.4642857015132904},{"x":0.15176714956760406,"y":0.46565935015678406}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۴","boundary":[0.15176714956760406,0.45467033982276917,0.1829521805047989,0.4642857015132904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.45467033982276917},{"x":0.1829521805047989,"y":0.4532966911792755},{"x":0.1829521805047989,"y":0.4642857015132904},{"x":0.15176714956760406,"y":0.46565935015678406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.44767033982276916,0.1879521805047989,0.4712857015132904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.4780219793319702},{"x":0.1829521805047989,"y":0.47664836049079895},{"x":0.1829521805047989,"y":0.48763737082481384},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۸","boundary":[0.15176714956760406,0.4780219793319702,0.1829521805047989,0.48763737082481384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.4780219793319702},{"x":0.1829521805047989,"y":0.47664836049079895},{"x":0.1829521805047989,"y":0.48763737082481384},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.4710219793319702,0.1879521805047989,0.49463737082481385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5013736486434937},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5013736486434937},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5123626589775085},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۲","boundary":[0.15176714956760406,0.5013736486434937,0.18087318539619446,0.5123626589775085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5013736486434937},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5013736486434937},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5123626589775085},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.49437364864349365,0.18587318539619446,0.5193626589775086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.5247252583503723},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5233516693115234},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5357142686843872},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۴","boundary":[0.14968815445899963,0.5247252583503723,0.18087318539619446,0.5357142686843872]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.5247252583503723},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5233516693115234},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5357142686843872},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.5177252583503723,0.18587318539619446,0.5427142686843872],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.5480769276618958},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5480769276618958},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5590659379959106},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۶","boundary":[0.14968815445899963,0.5480769276618958,0.1829521805047989,0.5590659379959106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.5480769276618958},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5480769276618958},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5590659379959106},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.5410769276618957,0.1879521805047989,0.5660659379959107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5714285969734192},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5714285969734192},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5824176073074341},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۶","boundary":[0.15176714956760406,0.5714285969734192,0.1829521805047989,0.5824176073074341]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5714285969734192},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5714285969734192},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5824176073074341},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.5644285969734192,0.1879521805047989,0.5894176073074341],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5947802066802979},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5947802066802979},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6057692170143127},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۲۶","boundary":[0.15176714956760406,0.5947802066802979,0.18087318539619446,0.6057692170143127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5947802066802979},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5947802066802979},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6057692170143127},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.5877802066802978,0.18587318539619446,0.6127692170143128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6181318759918213},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6181318759918213},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6291208863258362},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۷","boundary":[0.15176714956760406,0.6181318759918213,0.1829521805047989,0.6291208863258362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6181318759918213},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6181318759918213},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6291208863258362},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.6111318759918213,0.1879521805047989,0.6361208863258362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.4313186705112457},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4313186705112457},{"x":0.8149688243865967,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7817047834396362,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.7817047834396362,0.4313186705112457,0.8149688243865967,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.42994505167007446},{"x":0.7733888030052185,"y":0.42994505167007446},{"x":0.7733888030052185,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.7151767015457153,0.42994505167007446,0.7733888030052185,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6964656710624695,0.4285714328289032,0.7068607211112976,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6881496906280518,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6465696692466736,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6465696692466736,0.4285714328289032,0.6881496906280518,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4684065878391266},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7713097929954529,0.4532966911792755,0.8149688243865967,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.45467033982276917},{"x":0.765072762966156,"y":0.45467033982276917},{"x":0.765072762966156,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7588357329368591,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7588357329368591,0.45467033982276917,0.765072762966156,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.45467033982276917},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7546777725219727,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7255717515945435,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7255717515945435,0.45467033982276917,0.7546777725219727,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7151767015457153,"y":0.45467033982276917},{"x":0.717255711555481,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6798336505889893,0.45604395866394043,0.717255711555481,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.47664836049079895},{"x":0.8149688243865967,"y":0.47664836049079895},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4931318759918213},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوساله","boundary":[0.7692307829856873,0.47664836049079895,0.8149688243865967,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7671517729759216,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4931318759918213},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7380457520484924,0.47664836049079895,0.7671517729759216,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7297297120094299,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4931318759918213},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیرخوار","boundary":[0.6715176701545715,0.47664836049079895,0.7297297120094299,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراقبت","boundary":[0.7671517729759216,0.5,0.8149688243865967,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.5},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7359667420387268,0.5,0.7629937529563904,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.5},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6964656710624695,0.5,0.7276507019996643,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولد","boundary":[0.6611226797103882,0.5,0.6881496906280518,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6486486196517944,0.5,0.6548856496810913,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.5},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.6195425987243652,0.5,0.6403326392173767,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.5},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5164835453033447},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.5654885768890381,0.5,0.6112266182899475,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7692307829856873,0.5233516693115234,0.8149688243865967,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7089397311210632,0.5233516693115234,0.7609147429466248,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6611226797103882,0.5233516693115234,0.7006236910820007,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوساله","boundary":[0.6091476082801819,0.5233516693115234,0.6548856496810913,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5841996073722839,0.5233516693115234,0.6049895882606506,0.5384615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5233516693115234},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5233516693115234},{"x":0.5675675868988037,"y":0.538461565