فلور (فارسی) ایران شماره 30: تیره کلیر فلور (فارسی) ایران شماره 30: تیره کلیر

{"id":"3796060","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 30: تیره کلیر","price":"۵۱‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/062c3946a3ff6b15/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/062c3946a3ff6b15/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/062c3946a3ff6b15/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/062c3946a3ff6b15/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/062c3946a3ff6b15/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/062c3946a3ff6b15/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/062c3946a3ff6b15/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/062c3946a3ff6b15/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/062c3946a3ff6b15/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/062c3946a3ff6b15/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۸","nobat_chap":"1","description":["در کتاب حاضر، تیره کلیر با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان، همراه با طرح‌های سیاه و سپید معرفی شده است.",""],"pages_count":"61","keywords":"null","token":"062c3946a3ff6b15","created_at":"2020-07-28 21:03:13","updated_at":"2022-08-03 14:35:41","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 15:22:26","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918277","title":"فریده ثقفی خادم","firstname":"فریده","lastname":"ثقفی خادم","token":"1644a72e7260b29d","created_at":"2020-08-01 15:19:17","updated_at":"2020-08-01 15:19:17","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918277","title":"فریده ثقفی خادم","firstname":"فریده","lastname":"ثقفی خادم","token":"1644a72e7260b29d","created_at":"2020-08-01 15:19:17","updated_at":"2020-08-01 15:19:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784740","file":"5f205349661135.53425642.pdf","book_id":"3796060","toc":null,"created_at":"2020-07-28 21:03:13","updated_at":"2022-08-03 14:35:43","process_started_at":"2020-07-28 21:03:16","process_done_at":"2020-07-28 21:03:17","process_failed_at":null,"pages_count":"64","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"89c5443ae4dd457de9b1c14841e5a22fe74d9faba2de7cdca52a7903b3bc0fb0d03d65e8358967cfbd4686623ef737a94b4d1422c17126b95c583aea1b54c304","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۴"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-30-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B1","ebook_price_en":"9500","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-30-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B1","pages_count_fa":"۶۱","authorTitle":"فریده ثقفی خادم","tocStr":"","url":"/preview/062c3946a3ff6b15/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-30-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B1"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19