ساختار اعداد مبانی ریاضیات ساختار اعداد مبانی ریاضیات

توضیحات

کتاب ساختار اعداد مبانی ریاضیات نوشته محمد مشکوری نجفی، عضو هییت علمی دانشکده علوم ریاضی در دانشگاه اصفهان است. این کتاب با 449 صفحه در سال 1383 برای اولین بار چاپ شد. مبانی ریاضی از دروس پایه در تمام رشته‌های دانشگاهی بوده و مطالعه آن برای دانشجویان ضروری است., ,

مباحث اصلی کتاب ساختار اعداد مبانی ریاضیات

,

این کتاب به شیوه‌ای نگارش شده که دانشجو بتواند آن را به‌صورت خودآموز و تنها با داشتن پایه ریاضیات عمومی مطالعه کند. کتاب از یازده فصل اصلی تشکیل می‌شود. همچنین برای آشنایی مقدماتی با منطق، نویسنده فصل صفر کتاب را برای درک نظریه مقدماتی مجموعه‌ها نگاشته است., ,

به ترتیب در فصل یک، مجموعه‌ها و در فصل دو حاصل ضرب دکارتی و رابطه، مورد بحث قرار می‌گیرند. فصل سوم کتاب موضوع تابع‌ها را مطرح می‌کند. فصل‌های چهار تا نه کتاب به بررسی دقیق ساختمان اعداد و خواص آنها می‌پردازد. فصل دهم کتاب نیز مجموعه‌های متناهی و نامتناهی را مورد بحث قرار می‌دهد. درنهایت، کتاب با بحث اعداد اصلی و حساب آن‌ها به پایان می‌رسد., ,

بخشی از سخنان محمد مشکوری، نویسنده کتاب ساختار اعداد مبانی ریاضیات

,

محمد مشکوری نجفی نویسنده کتاب ساختار اعداد مبانی ریاضیات، در پیشگفتار کتاب اینگونه بیان می‌دارد: «این کتاب با هدف آشناساختن دانشجویان با ساختمان اعداد و خواص آن‌ها نوشته شده است. در این کتاب در بخش نظریه‌ مجموعهها سعی شده ارایه مطالب و مفاهیم در حد توصیف باشد و زیاد وارد مقوله اصول موضوع نشویم و صرفاً توضیحات در حد شناخت مطلب گفته شده باشد.», ,

وی در ادامه روش‌هایی برای ارایه مطالب کتاب مطرح می‌کند. بدین ترتیب می‌توان از این کتاب جهت تدریس درس مفاهیم پایه‌ای ریاضی استفاده کرد., ,

خرید کتاب ساختار اعداد مبانی ریاضیات از مای‌ بوکت

,

برای تهیه نسخه الکترونیکی این کتاب می‌توانید به وبسایت مای بوکت مراجعه فرمایید. در این سامانه علاوه بر امکان خرید کتاب‌های دانشگاهی, ویژگی جدید کرایه کتاب‌ها منظور شده است. بنابراین افراد می‌توانند با صرف هزینه کمتر, نسخه الکترونیکی کتاب را به مدت سه یا شش ماه در اختیار داشته باشند. ,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797619,"title":"ساختار اعداد مبانی ریاضیات","price":"۱۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0a4b086b63f229ff/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0a4b086b63f229ff/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0a4b086b63f229ff/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/0a4b086b63f229ff/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0a4b086b63f229ff/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/0a4b086b63f229ff/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0a4b086b63f229ff/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0a4b086b63f229ff/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0a4b086b63f229ff/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/0a4b086b63f229ff/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0a4b086b63f229ff/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/0a4b086b63f229ff/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9648476012","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":1,"description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب ساختار اعداد مبانی ریاضیات نوشته محمد مشکوری نجفی، عضو هییت علمی دانشکده علوم ریاضی در دانشگاه اصفهان است. این کتاب با 449 صفحه در سال 1383 برای اولین بار چاپ شد. مبانی ریاضی از دروس پایه در تمام رشته&zwnj;های دانشگاهی بوده و مطالعه آن برای دانشجویان ضروری است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;\">مباحث اصلی کتاب ساختار اعداد مبانی ریاضیات</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">این کتاب به شیوه&zwnj;ای نگارش شده که دانشجو بتواند آن را به&zwnj;صورت خودآموز و تنها با داشتن پایه ریاضیات عمومی مطالعه کند. کتاب از یازده فصل اصلی تشکیل می&zwnj;شود. همچنین برای آشنایی مقدماتی با منطق، نویسنده فصل صفر کتاب را برای درک نظریه مقدماتی مجموعه&zwnj;ها نگاشته است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">به ترتیب در فصل یک، مجموعه&zwnj;ها و در فصل دو حاصل ضرب دکارتی و رابطه، مورد بحث قرار می&zwnj;گیرند. فصل سوم کتاب موضوع تابع&zwnj;ها را مطرح می&zwnj;کند. فصل&zwnj;های چهار تا نه کتاب به بررسی دقیق ساختمان اعداد و خواص آن</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ها می&zwnj;پردازد. فصل دهم کتاب نیز مجموعه&zwnj;های متناهی و نامتناهی را مورد بحث قرار می&zwnj;دهد. درنهایت، کتاب با بحث اعداد اصلی و حساب آن&zwnj;ها به پایان می&zwnj;رسد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;\">بخشی از سخنان محمد مشکوری، نویسنده کتاب ساختار اعداد مبانی ریاضیات</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">محمد مشکوری نجفی نویسنده کتاب ساختار اعداد مبانی ریاضیات، در پیشگفتار کتاب اینگونه بیان می&zwnj;دارد: &laquo;این کتاب با هدف آشناساختن دانشجویان با ساختمان اعداد و خواص آن&zwnj;ها نوشته شده است. در این کتاب در بخش نظریه&zwnj; مجموعه</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ها سعی شده ارایه مطالب و مفاهیم در حد توصیف باشد و زیاد وارد مقوله اصول موضوع نشویم و صرفاً توضیحات در حد شناخت مطلب گفته شده باشد.&raquo;</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">وی در ادامه روش&zwnj;هایی برای ارایه مطالب کتاب مطرح می&zwnj;کند. بدین ترتیب می&zwnj;توان از این کتاب جهت تدریس درس مفاهیم پایه&zwnj;ای ریاضی استفاده کرد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;\">خرید کتاب ساختار اعداد مبانی ریاضیات از مای&zwnj; بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">برای تهیه نسخه الکترونیکی این کتاب می&zwnj;توانید به وبسایت مای بوکت مراجعه فرمایید. در این سامانه علاوه بر امکان خرید کتاب&zwnj;های دانشگاهی, ویژگی جدید کرایه کتاب&zwnj;ها منظور شده است. بنابراین افراد می&zwnj;توانند با صرف هزینه کمتر, نسخه الکترونیکی کتاب را به مدت سه یا شش ماه در اختیار داشته باشند. </span>",""],"pages_count":449,"keywords":null,"token":"0a4b086b63f229ff","created_at":"2021-06-29 13:27:14","updated_at":"2022-08-22 12:39:54","publisher_id":178,"deleted_at":null,"published_at":"2021-06-29 13:37:14","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"برای خرید کتاب ساختار اعداد مبانی ریاضیات اثر محمد مشکوری نجفی به سامانه مای بوکت مراجعه کنید. مای بوکت بزرگترین وبسایت خرید و کرایه کتب دانشگاهی در ایران همراه شماست.","meta_title":"خرید کتاب ساختار اعداد مبانی ریاضیات اثر محمد مشکوری نجفی-مای بوکت","stock":0,"authors":[{"id":1918365,"title":"محمد مشکوری نجفی","meta_title":"محمد مشکوری نجفی","meta_description":"محمد مشکوری نجفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مشکوری نجفی","token":"e3d89eb235607cc1","created_at":"2020-08-15 12:22:10","updated_at":"2020-08-15 12:22:10","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1918365,"title":"محمد مشکوری نجفی","meta_title":"محمد مشکوری نجفی","meta_description":"محمد مشکوری نجفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مشکوری نجفی","token":"e3d89eb235607cc1","created_at":"2020-08-15 12:22:10","updated_at":"2020-08-15 12:22:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786278,"file":"60dae06c3ef174.93664171.pdf","book_id":3797619,"toc":null,"created_at":"2021-06-29 13:27:17","updated_at":"2022-08-22 12:39:54","process_started_at":"2021-06-29 13:27:19","process_done_at":"2021-06-29 13:27:35","process_failed_at":null,"pages_count":449,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"412d394403ccfa646a4b71f7fe1feafb4ea096d41ed79481c98bd54c0b1f728cbbce0cd344e6cb589bb1dfa93a8e1013404b9fa153945cc364d5a09048e24635","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۴۹"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":9052,"title":"برنامه ریزی بااعدادصحیح ونظریه شبکه ها","meta_title":"برنامه ریزی بااعدادصحیح ونظریه شبکه ها","meta_description":"برنامه ریزی بااعدادصحیح ونظریه شبکه ها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"61673171a562f2c8","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:04","updated_at":"2021-06-29 13:48:54","study_fields":[{"id":1339,"title":"ریاضی کاربردی","meta_title":"ریاضی کاربردی","meta_description":"ریاضی کاربردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"afa893f1fb54d161","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-11-27 11:51:27","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":38086,"title":"نظریه اعداد","meta_title":"نظریه اعداد","meta_description":"نظریه اعداد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"75e10312393d0b6a","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:58:20","updated_at":"2021-06-29 13:48:54","study_fields":[{"id":1138,"title":"دبیری ریاضی","meta_title":"دبیری ریاضی","meta_description":"دبیری ریاضی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"2ab6c2d4876b2f63","books_count":33,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-27 14:40:17","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":38110,"title":"نظریه تحلیلی اعداد","meta_title":"نظریه تحلیلی اعداد","meta_description":"نظریه تحلیلی اعداد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"ff100a3af9e35414","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:58:22","updated_at":"2017-10-07 11:58:22","study_fields":[{"id":1777,"title":"ریاضی محض گرایش آنالیز","meta_title":"ریاضی محض گرایش آنالیز","meta_description":"ریاضی محض گرایش آنالیز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"55e21e5ceb2b2fae","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:23:05","updated_at":"2022-11-27 12:08:32","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]}],"titleLink":"%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA","ebook_price_en":7500,"urlify":"%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۴۴۹","authorTitle":"محمد مشکوری نجفی","tocStr":"","url":"/preview/0a4b086b63f229ff/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA"}
{"toc":null,"pages_count":449,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"0a4b086b63f229ff","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/LzJUzaVRDCQZRJyv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/NpfOajaEnuuknbnr.jpg","blurred":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/okYWqYlPTewriFWT.jpg"},"info":{"width":467,"height":668,"margin":[0.00003973148715317377,0.0001038133328903221,0.9979029891220355,0.9985014790446459]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.11227545142173767},{"x":0.25053533911705017,"y":0.11227545142173767},{"x":0.25053533911705017,"y":0.11826347559690475},{"x":0.2398286908864975,"y":0.11826347559690475}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":":","boundary":[0.2398286908864975,0.11227545142173767,0.25053533911705017,0.11826347559690475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.11227545142173767},{"x":0.25053533911705017,"y":0.11227545142173767},{"x":0.25053533911705017,"y":0.11826347559690475},{"x":0.2398286908864975,"y":0.11826347559690475}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.2348286908864975,0.10527545142173766,0.2555353391170502,0.12526347559690476],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.07634730637073517},{"x":0.8629550337791443,"y":0.07634730637073517},{"x":0.8629550337791443,"y":0.1422155648469925},{"x":0.6359742879867554,"y":0.1422155648469925}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6359742879867554,0.07634730637073517,0.8629550337791443,0.1422155648469925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.07634730637073517},{"x":0.618843674659729,"y":0.07634730637073517},{"x":0.618843674659729,"y":0.1422155648469925},{"x":0.4389721751213074,"y":0.1422155648469925}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"امدادی","boundary":[0.4389721751213074,0.07634730637073517,0.618843674659729,0.1422155648469925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.14071856439113617},{"x":0.8629550337791443,"y":0.13922156393527985},{"x":0.8629550337791443,"y":0.193113774061203},{"x":0.7344753742218018,"y":0.19461077451705933}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7344753742218018,0.14071856439113617,0.8629550337791443,0.193113774061203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.1422155648469925},{"x":0.7109207510948181,"y":0.14071856439113617},{"x":0.7130621075630188,"y":0.19461077451705933},{"x":0.5139186382293701,"y":0.19610778987407684}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.5117772817611694,0.1422155648469925,0.7130621075630188,0.19461077451705933]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.07634730637073517},{"x":0.8629550337791443,"y":0.07634730637073517},{"x":0.8629550337791443,"y":0.19610778987407684},{"x":0.4389721751213074,"y":0.19610778987407684}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.43397217512130737,0.06934730637073516,0.8679550337791443,0.20310778987407685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07922912389039993,"y":0.18263472616672516},{"x":0.09850107133388519,"y":0.18263472616672516},{"x":0.09850107133388519,"y":0.18862275779247284},{"x":0.07922912389039993,"y":0.18862275779247284}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"مه","boundary":[0.07922912389039993,0.18263472616672516,0.09850107133388519,0.18862275779247284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07922912389039993,"y":0.18263472616672516},{"x":0.09850107133388519,"y":0.18263472616672516},{"x":0.09850107133388519,"y":0.18862275779247284},{"x":0.07922912389039993,"y":0.18862275779247284}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","boundary":[0.07422912389039993,0.17563472616672515,0.1035010713338852,0.19562275779247285],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.26047903299331665},{"x":0.6338329911231995,"y":0.26047903299331665},{"x":0.6338329911231995,"y":0.28143712878227234},{"x":0.5845824480056763,"y":0.28143712878227234}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.5845824480056763,0.26047903299331665,0.6338329911231995,0.28143712878227234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.26047903299331665},{"x":0.5760171413421631,"y":0.26047903299331665},{"x":0.5760171413421631,"y":0.28143712878227234},{"x":0.5717344880104065,"y":0.28143712878227234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5695931315422058,0.26047903299331665,0.5760171413421631,0.28143712878227234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.26047903299331665},{"x":0.5588865280151367,"y":0.26047903299331665},{"x":0.5610278248786926,"y":0.28143712878227234},{"x":0.5096359848976135,"y":0.28143712878227234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5074946284294128,0.26047903299331665,0.5610278248786926,0.28143712878227234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.261976033449173},{"x":0.49892932176589966,"y":0.261976033449173},{"x":0.49892932176589966,"y":0.28293412923812866},{"x":0.41113489866256714,"y":0.28293412923812866}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشکوری","boundary":[0.40899357199668884,0.261976033449173,0.49892932176589966,0.28293412923812866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.2634730637073517},{"x":0.40042826533317566,"y":0.261976033449173},{"x":0.40042826533317566,"y":0.28293412923812866},{"x":0.34903639554977417,"y":0.28293412923812866}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نجفی","boundary":[0.34903639554977417,0.2634730637073517,0.40042826533317566,0.28293412923812866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.2859281301498413},{"x":0.8158458471298218,"y":0.2859281301498413},{"x":0.8158458471298218,"y":0.30389222502708435},{"x":0.7730192542076111,"y":0.3053892254829407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.7730192542076111,0.2859281301498413,0.8158458471298218,0.30389222502708435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.28742516040802},{"x":0.7601712942123413,"y":0.2859281301498413},{"x":0.7601712942123413,"y":0.3053892254829407},{"x":0.7087794542312622,"y":0.3053892254829407}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"هیات","boundary":[0.7087794542312622,0.28742516040802,0.7601712942123413,0.3053892254829407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.28742516040802},{"x":0.6959314942359924,"y":0.28742516040802},{"x":0.6959314942359924,"y":0.3053892254829407},{"x":0.6573875546455383,"y":0.3053892254829407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6573875546455383,0.28742516040802,0.6959314942359924,0.3053892254829407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.28892216086387634},{"x":0.640256941318512,"y":0.28742516040802},{"x":0.640256941318512,"y":0.3053892254829407},{"x":0.5503212213516235,"y":0.306886225938797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5503212213516235,0.28892216086387634,0.640256941318512,0.3053892254829407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.28892216086387634},{"x":0.5374732613563538,"y":0.28892216086387634},{"x":0.5374732613563538,"y":0.306886225938797},{"x":0.4903640151023865,"y":0.306886225938797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4903640151023865,0.28892216086387634,0.5374732613563538,0.306886225938797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.28892216086387634},{"x":0.4860813617706299,"y":0.28892216086387634},{"x":0.4860813617706299,"y":0.306886225938797},{"x":0.4218415319919586,"y":0.3083832263946533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.4218415319919586,0.28892216086387634,0.4860813617706299,0.306886225938797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.29041916131973267},{"x":0.41113489866256714,"y":0.28892216086387634},{"x":0.41113489866256714,"y":0.306886225938797},{"x":0.3276231288909912,"y":0.3083832263946533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3276231288909912,0.29041916131973267,0.41113489866256714,0.306886225938797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.29041916131973267},{"x":0.3211991488933563,"y":0.29041916131973267},{"x":0.3211991488933563,"y":0.3083832263946533},{"x":0.25053533911705017,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.25053533911705017,0.29041916131973267,0.3211991488933563,0.3083832263946533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.291916161775589},{"x":0.24625267088413239,"y":0.29041916131973267},{"x":0.24625267088413239,"y":0.3083832263946533},{"x":0.16488222777843475,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.16488222777843475,0.291916161775589,0.24625267088413239,0.3083832263946533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.2634730637073517},{"x":0.8137044906616211,"y":0.257485032081604},{"x":0.8158458471298218,"y":0.30389222502708435},{"x":0.16488222777843475,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.15988222777843475,0.2564730637073517,0.8208458471298218,0.31089222502708436],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.38173651695251465},{"x":0.49678799510002136,"y":0.38173651695251465},{"x":0.49678799510002136,"y":0.38922154903411865},{"x":0.4903640151023865,"y":0.38922154903411865}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"|","boundary":[0.4903640151023865,0.38173651695251465,0.49678799510002136,0.38922154903411865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.38173651695251465},{"x":0.49678799510002136,"y":0.38173651695251465},{"x":0.49678799510002136,"y":0.38922154903411865},{"x":0.4903640151023865,"y":0.38922154903411865}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.48536401510238647,0.37473651695251464,0.5017879951000214,0.39622154903411866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.420658677816391},{"x":0.5117772817611694,"y":0.41766467690467834},{"x":0.5203425884246826,"y":0.41766467690467834},{"x":0.5203425884246826,"y":0.420658677816391}]},"confidence":0.3700000047683716,"str":"|","boundary":[0.5117772817611694,0.420658677816391,0.5203425884246826,0.41766467690467834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.420658677816391},{"x":0.5117772817611694,"y":0.41766467690467834},{"x":0.5203425884246826,"y":0.41766467690467834},{"x":0.5203425884246826,"y":0.420658677816391}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.5067772817611694,0.413658677816391,0.5253425884246826,0.42466467690467835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.41017964482307434},{"x":0.3854389786720276,"y":0.41017964482307434},{"x":0.3854389786720276,"y":0.4341317415237427},{"x":0.3768736720085144,"y":0.4341317415237427}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"\"","boundary":[0.3747323453426361,0.41017964482307434,0.3854389786720276,0.4341317415237427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.41017964482307434},{"x":0.3854389786720276,"y":0.41017964482307434},{"x":0.3854389786720276,"y":0.4341317415237427},{"x":0.3768736720085144,"y":0.4341317415237427}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.3697323453426361,0.40317964482307433,0.3904389786720276,0.4411317415237427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.44610777497291565},{"x":0.31691649556159973,"y":0.44760480523109436},{"x":0.31049251556396484,"y":0.492514967918396},{"x":0.2912205457687378,"y":0.4910179674625397}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"(","boundary":[0.2976445257663727,0.44610777497291565,0.31049251556396484,0.492514967918396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.44760480523109436},{"x":0.36402568221092224,"y":0.45209580659866333},{"x":0.35760170221328735,"y":0.49550896883010864},{"x":0.31049251556396484,"y":0.492514967918396}]},"confidence":0.20999999344348907,"str":".","boundary":[0.31691649556159973,0.44760480523109436,0.35760170221328735,0.49550896883010864]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.44610777497291565},{"x":0.36402568221092224,"y":0.45209580659866333},{"x":0.35760170221328735,"y":0.49550896883010864},{"x":0.2912205457687378,"y":0.4910179674625397}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.2926445257663727,0.43910777497291564,0.36260170221328736,0.5025089688301086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.386227548122406},{"x":0.8115631937980652,"y":0.386227548122406},{"x":0.8115631937980652,"y":0.416167676448822},{"x":0.7558886408805847,"y":0.416167676448822}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"D","boundary":[0.7558886408805847,0.386227548122406,0.8115631937980652,0.416167676448822]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.386227548122406},{"x":0.8115631937980652,"y":0.386227548122406},{"x":0.8115631937980652,"y":0.416167676448822},{"x":0.7558886408805847,"y":0.416167676448822}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.7508886408805847,0.379227548122406,0.8165631937980652,0.423167676448822],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8950749635696411,"y":0.37574851512908936},{"x":0.9550321102142334,"y":0.37574851512908936},{"x":0.9550321102142334,"y":0.4146706461906433},{"x":0.8950749635696411,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"Z","boundary":[0.8950749635696411,0.37574851512908936,0.9550321102142334,0.4146706461906433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860813617706299,"y":0.42514970898628235},{"x":0.516059935092926,"y":0.42514970898628235},{"x":0.5182012915611267,"y":0.470059871673584},{"x":0.4882226884365082,"y":0.470059871673584}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"(","boundary":[0.4860813617706299,0.42514970898628235,0.5182012915611267,0.470059871673584]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.4221556782722473},{"x":0.7066380977630615,"y":0.420658677816391},{"x":0.7066380977630615,"y":0.465568870306015},{"x":0.659528911113739,"y":0.46706587076187134}]},"confidence":0.4099999964237213,"str":"P","boundary":[0.659528911113739,0.4221556782722473,0.7066380977630615,0.465568870306015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860813617706299,"y":0.378742516040802},{"x":0.9550321102142334,"y":0.37425148487091064},{"x":0.9571734666824341,"y":0.465568870306015},{"x":0.4882226884365082,"y":0.470059871673584}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.4810813617706299,0.371742516040802,0.9621734666824341,0.472568870306015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.48952096700668335},{"x":0.7558886408805847,"y":0.48952096700668335},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5284430980682373},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5284430980682373}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"R","boundary":[0.7387580275535583,0.48952096700668335,0.7558886408805847,0.5284430980682373]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.48952096700668335},{"x":0.7558886408805847,"y":0.48952096700668335},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5284430980682373},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5284430980682373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7337580275535583,0.48252096700668334,0.7608886408805847,0.5354430980682373],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.6017963886260986},{"x":0.4882226884365082,"y":0.6002994179725647},{"x":0.4903640151023865,"y":0.628742516040802},{"x":0.479657381772995,"y":0.628742516040802}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":"G","boundary":[0.4753747284412384,0.6017963886260986,0.4903640151023865,0.628742516040802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.6017963886260986},{"x":0.4882226884365082,"y":0.6002994179725647},{"x":0.4903640151023865,"y":0.628742516040802},{"x":0.479657381772995,"y":0.628742516040802}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4703747284412384,0.5947963886260986,0.4953640151023865,0.635742516040802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.6092814207077026},{"x":0.45396146178245544,"y":0.6092814207077026},{"x":0.45396146178245544,"y":0.6182634830474854},{"x":0.44753748178482056,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":"-","boundary":[0.44753748178482056,0.6092814207077026,0.45396146178245544,0.6182634830474854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.6092814207077026},{"x":0.45396146178245544,"y":0.6092814207077026},{"x":0.45396146178245544,"y":0.6182634830474854},{"x":0.44753748178482056,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","boundary":[0.44253748178482055,0.6022814207077026,0.45896146178245545,0.6252634830474854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.591317355632782},{"x":0.700214147567749,"y":0.591317355632782},{"x":0.7023554444313049,"y":0.6167664527893066},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6167664527893066}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":":","boundary":[0.6916488409042358,0.591317355632782,0.7023554444313049,0.6167664527893066]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.591317355632782},{"x":0.700214147567749,"y":0.591317355632782},{"x":0.7023554444313049,"y":0.6167664527893066},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6167664527893066}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.6866488409042358,0.584317355632782,0.7073554444313049,0.6237664527893066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.6347305178642273},{"x":0.5438972115516663,"y":0.6377245783805847},{"x":0.5417559146881104,"y":0.6841317415237427},{"x":0.45610278844833374,"y":0.68113774061203}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"Z","boundary":[0.46038544178009033,0.6347305178642273,0.5417559146881104,0.6841317415237427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.6347305178642273},{"x":0.5438972115516663,"y":0.6377245783805847},{"x":0.5417559146881104,"y":0.6841317415237427},{"x":0.45610278844833374,"y":0.68113774061203}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4553854417800903,0.6277305178642273,0.5467559146881104,0.6911317415237427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.7020958065986633},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7020958065986633},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7080838084220886},{"x":0.4239828586578369,"y":0.7080838084220886}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"-","boundary":[0.4239828586578369,0.7020958065986633,0.4325481653213501,0.7080838084220886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.7020958065986633},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7020958065986633},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7080838084220886},{"x":0.4239828586578369,"y":0.7080838084220886}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.4189828586578369,0.6950958065986633,0.4375481653213501,0.7150838084220886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.02355460450053215,"y":0.720059871673584},{"x":0.036402568221092224,"y":0.720059871673584},{"x":0.036402568221092224,"y":0.7544910311698914},{"x":0.021413275972008705,"y":0.7529940009117126}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"0","boundary":[0.02355460450053215,0.720059871673584,0.036402568221092224,0.7544910311698914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.02355460450053215,"y":0.720059871673584},{"x":0.036402568221092224,"y":0.720059871673584},{"x":0.036402568221092224,"y":0.7544910311698914},{"x":0.021413275972008705,"y":0.7529940009117126}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.01855460450053215,0.713059871673584,0.04140256822109222,0.7614910311698914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.727544903755188},{"x":0.5503212213516235,"y":0.7410179376602173},{"x":0.5353319048881531,"y":0.7994012236595154},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"R","boundary":[0.44753748178482056,0.727544903755188,0.5353319048881531,0.7994012236595154]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.727544903755188},{"x":0.5503212213516235,"y":0.7410179376602173},{"x":0.5353319048881531,"y":0.7994012236595154},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.44253748178482055,0.720544903755188,0.5403319048881531,0.8064012236595154],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04282655194401741,"y":0.7619760632514954},{"x":0.05139186233282089,"y":0.7619760632514954},{"x":0.05139186233282089,"y":0.773952066898346},{"x":0.04282655194401741,"y":0.773952066898346}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":"-","boundary":[0.04282655194401741,0.7619760632514954,0.05139186233282089,0.773952066898346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04282655194401741,"y":0.7619760632514954},{"x":0.05139186233282089,"y":0.7619760632514954},{"x":0.05139186233282089,"y":0.773952066898346},{"x":0.04282655194401741,"y":0.773952066898346}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","boundary":[0.03782655194401741,0.7549760632514954,0.05639186233282089,0.780952066898346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08779443055391312,"y":0.7934131622314453},{"x":0.0963597446680069,"y":0.7934131622314453},{"x":0.0963597446680069,"y":0.802395224571228},{"x":0.08779443055391312,"y":0.802395224571228}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"-","boundary":[0.08779443055391312,0.7934131622314453,0.0963597446680069,0.802395224571228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08779443055391312,"y":0.7934131622314453},{"x":0.0963597446680069,"y":0.7934131622314453},{"x":0.0963597446680069,"y":0.802395224571228},{"x":0.08779443055391312,"y":0.802395224571228}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.08279443055391311,0.7864131622314453,0.1013597446680069,0.809395224571228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24839399755001068,"y":0.7769461274147034},{"x":0.5481798648834229,"y":0.796407163143158},{"x":0.5396145582199097,"y":0.8622754216194153},{"x":0.2398286908864975,"y":0.841317355632782}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"RECC","boundary":[0.24839399755001068,0.7769461274147034,0.5396145582199097,0.8622754216194153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24839399755001068,"y":0.7769461274147034},{"x":0.5481798648834229,"y":0.796407163143158},{"x":0.5396145582199097,"y":0.8622754216194153},{"x":0.2398286908864975,"y":0.841317355632782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.24339399755001068,0.7699461274147034,0.5446145582199097,0.8692754216194153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436830639839172,"y":0.7859281301498413},{"x":0.8629550337791443,"y":0.7859281301498413},{"x":0.8608136773109436,"y":0.8233532905578613},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8233532905578613}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"(","boundary":[0.8436830639839172,0.7859281301498413,0.8608136773109436,0.8233532905578613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8736616969108582,"y":0.7859281301498413},{"x":0.8886509537696838,"y":0.7859281301498413},{"x":0.8886509537696838,"y":0.8233532905578613},{"x":0.8736616969108582,"y":0.8233532905578613}]},"confidence":0.12999999523162842,"str":"۱","boundary":[0.8736616969108582,0.7859281301498413,0.8886509537696838,0.8233532905578613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8865096569061279,"y":0.7859281301498413},{"x":0.9014989137649536,"y":0.7859281301498413},{"x":0.9014989137649536,"y":0.8233532905578613},{"x":0.8865096569061279,"y":0.8233532905578613}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":")","boundary":[0.8865096569061279,0.7859281301498413,0.9014989137649536,0.8233532905578613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436830639839172,"y":0.7859281301498413},{"x":0.9014989137649536,"y":0.78742516040802},{"x":0.9014989137649536,"y":0.8233532905578613},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8233532905578613}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.8386830639839172,0.7789281301498413,0.9064989137649536,0.8303532905578613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8693790435791016,"y":0.8143712282180786},{"x":0.8843683004379272,"y":0.8143712282180786},{"x":0.8843683004379272,"y":0.8443113565444946},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8443113565444946}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"=","boundary":[0.8693790435791016,0.8143712282180786,0.8843683004379272,0.8443113565444946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8693790435791016,"y":0.8143712282180786},{"x":0.8843683004379272,"y":0.8143712282180786},{"x":0.8843683004379272,"y":0.8443113565444946},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8443113565444946}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","boundary":[0.8643790435791016,0.8073712282180786,0.8893683004379273,0.8513113565444946],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8950749635696411,"y":0.8428143858909607},{"x":0.8950749635696411,"y":0.8368263244628906},{"x":0.9057815670967102,"y":0.8368263244628906},{"x":0.9057815670967102,"y":0.8428143858909607}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":"نار","boundary":[0.8950749635696411,0.8428143858909607,0.9057815670967102,0.8368263244628906]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8950749635696411,"y":0.8428143858909607},{"x":0.8950749635696411,"y":0.8368263244628906},{"x":0.9057815670967102,"y":0.8368263244628906},{"x":0.9057815670967102,"y":0.8428143858909607}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.8900749635696411,0.8358143858909607,0.9107815670967102,0.8438263244628906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04282655194401741,"y":0.841317355632782},{"x":0.05353318899869919,"y":0.841317355632782},{"x":0.05353318899869919,"y":0.8458083868026733},{"x":0.04282655194401741,"y":0.8458083868026733}]},"confidence":0.36000001430511475,"str":".","boundary":[0.04282655194401741,0.841317355632782,0.05353318899869919,0.8458083868026733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04282655194401741,"y":0.841317355632782},{"x":0.05353318899869919,"y":0.841317355632782},{"x":0.05353318899869919,"y":0.8458083868026733},{"x":0.04282655194401741,"y":0.8458083868026733}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"ltr","boundary":[0.03782655194401741,0.834317355632782,0.058533188998699186,0.8528083868026733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.8532934188842773},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8532934188842773},{"x":0.16488222777843475,"y":0.863772451877594},{"x":0.15631692111492157,"y":0.863772451877594}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"|","boundary":[0.15631692111492157,0.8532934188842773,0.16488222777843475,0.863772451877594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.8532934188842773},{"x":0.16488222777843475,"y":0.8532934188842773},{"x":0.16488222777843475,"y":0.863772451877594},{"x":0.15631692111492157,"y":0.863772451877594}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.15131692111492157,0.8462934188842773,0.16988222777843476,0.870772451877594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10278372466564178,"y":0.8697604537010193},{"x":0.1927194893360138,"y":0.8697604537010193},{"x":0.1927194893360138,"y":0.8847305178642273},{"x":0.10278372466564178,"y":0.8847305178642273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Dedekind","boundary":[0.10278372466564178,0.8697604537010193,0.1927194893360138,0.8847305178642273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1948608160018921,"y":0.8697604537010193},{"x":0.19914346933364868,"y":0.8697604537010193},{"x":0.19914346933364868,"y":0.8847305178642273},{"x":0.1948608160018921,"y":0.8847305178642273}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1948608160018921,0.8697604537010193,0.19914346933364868,0.8847305178642273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10278372466564178,"y":0.8697604537010193},{"x":0.19914346933364868,"y":0.8697604537010193},{"x":0.19914346933364868,"y":0.8847305178642273},{"x":0.10278372466564178,"y":0.8847305178642273}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09778372466564178,0.8627604537010193,0.20414346933364869,0.8917305178642273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.8697604537010193},{"x":0.2869378924369812,"y":0.8682634830474854},{"x":0.2869378924369812,"y":0.8877245783805847},{"x":0.22483940422534943,"y":0.8877245783805847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Every","boundary":[0.22483940422534943,0.8697604537010193,0.2869378924369812,0.8877245783805847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.8682634830474854},{"x":0.3790149986743927,"y":0.8682634830474854},{"x":0.3790149986743927,"y":0.886227548122406},{"x":0.2933618724346161,"y":0.8877245783805847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Theorem","boundary":[0.2933618724346161,0.8682634830474854,0.3790149986743927,0.886227548122406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.8682634830474854},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8682634830474854},{"x":0.41113489866256714,"y":0.886227548122406},{"x":0.3875803053379059,"y":0.886227548122406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.3875803053379059,0.8682634830474854,0.41113489866256714,0.886227548122406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.8682634830474854},{"x":0.4903640151023865,"y":0.8682634830474854},{"x":0.4903640151023865,"y":0.886227548122406},{"x":0.41327622532844543,"y":0.886227548122406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Algebra","boundary":[0.41327622532844543,0.8682634830474854,0.4903640151023865,0.886227548122406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.8682634830474854},{"x":0.5289078950881958,"y":0.8682634830474854},{"x":0.5289078950881958,"y":0.886227548122406},{"x":0.49250534176826477,"y":0.886227548122406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.49250534176826477,0.8682634830474854,0.5289078950881958,0.886227548122406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.8667664527893066},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8667664527893066},{"x":0.6167023777961731,"y":0.886227548122406},{"x":0.5331905484199524,"y":0.886227548122406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Analysis","boundary":[0.5331905484199524,0.8667664527893066,0.6167023777961731,0.886227548122406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.8667664527893066},{"x":0.680942177772522,"y":0.8667664527893066},{"x":0.680942177772522,"y":0.8847305178642273},{"x":0.6252676844596863,"y":0.886227548122406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Could","boundary":[0.6252676844596863,0.8667664527893066,0.680942177772522,0.8847305178642273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.8667664527893066},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8667664527893066},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8847305178642273},{"x":0.6895074844360352,"y":0.8847305178642273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"be","boundary":[0.6895074844360352,0.8667664527893066,0.7109207510948181,0.8847305178642273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.8667664527893066},{"x":0.8158458471298218,"y":0.8667664527893066},{"x":0.8158458471298218,"y":0.8847305178642273},{"x":0.7173447608947754,"y":0.8847305178642273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rephrased","boundary":[0.7173447608947754,0.8667664527893066,0.8158458471298218,0.8847305178642273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.8667664527893066},{"x":0.8372591137886047,"y":0.8667664527893066},{"x":0.8372591137886047,"y":0.8847305178642273},{"x":0.8179871439933777,"y":0.8847305178642273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"as","boundary":[0.8179871439933777,0.8667664527893066,0.8372591137886047,0.8847305178642273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436830639839172,"y":0.8667664527893066},{"x":0.856531023979187,"y":0.8667664527893066},{"x":0.856531023979187,"y":0.8847305178642273},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8847305178642273}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.8436830639839172,0.8667664527893066,0.856531023979187,0.8847305178642273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.8697604537010193},{"x":0.856531023979187,"y":0.8652694821357727},{"x":0.856531023979187,"y":0.8847305178642273},{"x":0.22483940422534943,"y":0.8877245783805847}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21983940422534942,0.8627604537010193,0.861531023979187,0.8917305178642273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.8877245783805847},{"x":0.4389721751213074,"y":0.886227548122406},{"x":0.4389721751213074,"y":0.902694582939148},{"x":0.3683083653450012,"y":0.902694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Theorem","boundary":[0.3683083653450012,0.8877245783805847,0.4389721751213074,0.902694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.886227548122406},{"x":0.5117772817611694,"y":0.886227548122406},{"x":0.5117772817611694,"y":0.901197612285614},{"x":0.45824411511421204,"y":0.902694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"about","boundary":[0.45824411511421204,0.886227548122406,0.5117772817611694,0.901197612285614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.886227548122406},{"x":0.5460385680198669,"y":0.886227548122406},{"x":0.5460385680198669,"y":0.901197612285614},{"x":0.516059935092926,"y":0.901197612285614}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.516059935092926,0.886227548122406,0.5460385680198669,0.901197612285614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.886227548122406},{"x":0.6209850311279297,"y":0.886227548122406},{"x":0.6209850311279297,"y":0.901197612285614},{"x":0.5503212213516235,"y":0.901197612285614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Natural","boundary":[0.5503212213516235,0.886227548122406,0.6209850311279297,0.901197612285614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.886227548122406},{"x":0.7152034044265747,"y":0.8847305178642273},{"x":0.7152034044265747,"y":0.901197612285614},{"x":0.6295503377914429,"y":0.901197612285614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Numbers","boundary":[0.6295503377914429,0.886227548122406,0.7152034044265747,0.901197612285614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.8847305178642273},{"x":0.7259100675582886,"y":0.8847305178642273},{"x":0.7259100675582886,"y":0.901197612285614},{"x":0.7194860577583313,"y":0.901197612285614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7194860577583313,0.8847305178642273,0.7259100675582886,0.901197612285614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.8877245783805847},{"x":0.7259100675582886,"y":0.8847305178642273},{"x":0.7259100675582886,"y":0.901197612285614},{"x":0.3683083653450012,"y":0.902694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3633083653450012,0.8807245783805847,0.7309100675582886,0.908197612285614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9614561200141907,"y":0.8952096104621887},{"x":0.9743040800094604,"y":0.8952096104621887},{"x":0.9743040800094604,"y":0.901197612285614},{"x":0.9614561200141907,"y":0.901197612285614}]},"confidence":0.09000000357627869,"str":"!","boundary":[0.9614561200141907,0.8952096104621887,0.9743040800094604,0.901197612285614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9614561200141907,"y":0.8952096104621887},{"x":0.9743040800094604,"y":0.8952096104621887},{"x":0.9743040800094604,"y":0.901197612285614},{"x":0.9614561200141907,"y":0.901197612285614}]},"confidence":0.09000000357627869,"dir":"ltr","boundary":[0.9564561200141907,0.8882096104621887,0.9793040800094605,0.908197612285614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.9356287717819214},{"x":0.340471088886261,"y":0.9356287717819214},{"x":0.340471088886261,"y":0.9520958065986633},{"x":0.2955031991004944,"y":0.9520958065986633}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.2955031991004944,0.9356287717819214,0.340471088886261,0.9520958065986633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.9371257424354553},{"x":0.2826552391052246,"y":0.9371257424354553},{"x":0.2847965657711029,"y":0.953592836856842},{"x":0.278372585773468,"y":0.953592836856842}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2762312591075897,0.9371257424354553,0.2847965657711029,0.953592836856842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08565310388803482,"y":0.9371257424354553},{"x":0.26980727910995483,"y":0.9356287717819214},{"x":0.26980727910995483,"y":0.953592836856842},{"x":0.08779443055391312,"y":0.955089807510376}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"۳-۰-۴۴۷۶","boundary":[0.08565310388803482,0.9371257424354553,0.26980727910995483,0.953592836856842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08779443055391312,"y":0.938622772693634},{"x":0.10492505133152008,"y":0.938622772693634},{"x":0.10492505133152008,"y":0.955089807510376},{"x":0.08779443055391312,"y":0.955089807510376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۹۶","boundary":[0.08779443055391312,0.938622772693634,0.10492505133152008,0.955089807510376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08565310388803482,"y":0.9371257424354553},{"x":0.340471088886261,"y":0.9356287717819214},{"x":0.340471088886261,"y":0.9520958065986633},{"x":0.08779443055391312,"y":0.955089807510376}]},"confidence":0.5600000023841858,"boundary":[0.08065310388803482,0.9301257424354553,0.345471088886261,0.9590958065986633],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.9431137442588806},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9431137442588806},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9505987763404846},{"x":0.49464666843414307,"y":0.9505987763404846}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"-","boundary":[0.49464666843414307,0.9431137442588806,0.5010706782341003,0.9505987763404846]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.9431137442588806},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9431137442588806},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9505987763404846},{"x":0.49464666843414307,"y":0.9505987763404846}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.48964666843414306,0.9361137442588806,0.5060706782341003,0.9575987763404846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.9431137442588806},{"x":0.7494646906852722,"y":0.9431137442588806},{"x":0.7494646906852722,"y":0.9491018056869507},{"x":0.740899384021759,"y":0.9491018056869507}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"\"","boundary":[0.740899384021759,0.9431137442588806,0.7494646906852722,0.9491018056869507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.9431137442588806},{"x":0.7494646906852722,"y":0.9431137442588806},{"x":0.7494646906852722,"y":0.9491018056869507},{"x":0.740899384021759,"y":0.9491018056869507}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","boundary":[0.735899384021759,0.9361137442588806,0.7544646906852722,0.9561018056869507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9421841502189636,"y":0.9565868377685547},{"x":0.9507494568824768,"y":0.9565868377685547},{"x":0.9507494568824768,"y":0.96257483959198},{"x":0.9421841502189636,"y":0.96257483959198}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":":","boundary":[0.9421841502189636,0.9565868377685547,0.9507494568824768,0.96257483959198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9421841502189636,"y":0.9565868377685547},{"x":0.9507494568824768,"y":0.9565868377685547},{"x":0.9507494568824768,"y":0.96257483959198},{"x":0.9421841502189636,"y":0.96257483959198}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","boundary":[0.9371841502189636,0.9495868377685547,0.9557494568824768,0.96957483959198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.9745509028434753},{"x":0.5674518346786499,"y":0.9745509028434753},{"x":0.5674518346786499,"y":0.9805389046669006},{"x":0.5588865280151367,"y":0.9805389046669006}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"-","boundary":[0.5588865280151367,0.9745509028434753,0.5674518346786499,0.9805389046669006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.9745509028434753},{"x":0.5674518346786499,"y":0.9745509028434753},{"x":0.5674518346786499,"y":0.9805389046669006},{"x":0.5588865280151367,"y":0.9805389046669006}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5538865280151367,0.9675509028434753,0.5724518346786499,0.9875389046669006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.9865269660949707},{"x":0.8394004106521606,"y":0.9865269660949707},{"x":0.8394004106521606,"y":0.9940119981765747},{"x":0.8308351039886475,"y":0.9940119981765747}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"و","boundary":[0.8308351039886475,0.9865269660949707,0.8394004106521606,0.9940119981765747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.9865269660949707},{"x":0.8394004106521606,"y":0.9865269660949707},{"x":0.8394004106521606,"y":0.9940119981765747},{"x":0.8308351039886475,"y":0.9940119981765747}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.8258351039886475,0.9795269660949707,0.8444004106521606,1.0010119981765746],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/ucaPhZdatOqQqIzr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/ixCTZcvGHuAPXzsS.jpg","blurred":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/oYSsPzHoZaaTGSDN.jpg"},"info":{"width":459,"height":666,"margin":[0.000568181265932802,0.0003637376121572546,0.9982566297080262,0.9986345309294739]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.25075075030326843},{"x":0.7952069640159607,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7952069640159607,"y":0.30180180072784424},{"x":0.6383442282676697,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6405228972434998,0.25075075030326843,0.7952069640159607,0.30180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.24924924969673157},{"x":0.6230936646461487,"y":0.25075075030326843},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3003003001213074},{"x":0.49673202633857727,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.49891066551208496,0.24924924969673157,0.6209150552749634,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.24924924969673157},{"x":0.4923747181892395,"y":0.24924924969673157},{"x":0.4923747181892395,"y":0.2987987995147705},{"x":0.4771241843700409,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4793028235435486,0.24924924969673157,0.4923747181892395,0.2987987995147705]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.24924924969673157},{"x":0.7952069640159607,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7952069640159607,"y":0.30180180072784424},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4743028235435486,0.24224924969673156,0.8002069640159607,0.30880180072784424],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.30480480194091797},{"x":0.529411792755127,"y":0.30480480194091797},{"x":0.529411792755127,"y":0.3468468487262726},{"x":0.429193913936615,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.429193913936615,0.30480480194091797,0.529411792755127,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26579520106315613,"y":0.30480480194091797},{"x":0.4161219894886017,"y":0.30480480194091797},{"x":0.4161219894886017,"y":0.3468468487262726},{"x":0.26579520106315613,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.26579520106315613,0.30480480194091797,0.4161219894886017,0.3468468487262726]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26579520106315613,"y":0.30480480194091797},{"x":0.529411792755127,"y":0.30480480194091797},{"x":0.529411792755127,"y":0.3468468487262726},{"x":0.26579520106315613,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2607952010631561,0.29780480194091796,0.534411792755127,0.3538468487262726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6186186075210571},{"x":0.5315904021263123,"y":0.6186186075210571},{"x":0.5315904021263123,"y":0.6441441178321838},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6441441178321838}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.47058823704719543,0.6186186075210571,0.5315904021263123,0.6441441178321838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.6186186075210571},{"x":0.4618736505508423,"y":0.6186186075210571},{"x":0.4618736505508423,"y":0.6441441178321838},{"x":0.4553377032279968,"y":0.6441441178321838}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4553377032279968,0.6186186075210571,0.4618736505508423,0.6441441178321838]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.6186186075210571},{"x":0.5315904021263123,"y":0.6186186075210571},{"x":0.5315904021263123,"y":0.6441441178321838},{"x":0.4553377032279968,"y":0.6441441178321838}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4503377032279968,0.6116186075210571,0.5365904021263123,0.6511441178321838],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.662162184715271},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6606606841087341},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5424836874008179,0.662162184715271,0.5947712659835815,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.6636636853218079},{"x":0.5315904021263123,"y":0.662162184715271},{"x":0.5315904021263123,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4466230869293213,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکوری","boundary":[0.4466230869293213,0.6636636853218079,0.5315904021263123,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.6636636853218079},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6636636853218079},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6831831932067871},{"x":0.38779956102371216,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نجفی","boundary":[0.38779956102371216,0.6636636853218079,0.43790850043296814,0.6831831932067871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.6636636853218079},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6606606841087341},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6816816926002502},{"x":0.38779956102371216,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38279956102371215,0.6566636853218079,0.5997712659835815,0.6886816926002503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6840958595275879,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6840958595275879,"y":0.7252252101898193},{"x":0.6361655592918396,"y":0.7252252101898193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6361655592918396,0.6996996998786926,0.6840958595275879,0.7252252101898193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7252252101898193},{"x":0.5773420333862305,"y":0.7252252101898193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5773420333862305,0.6996996998786926,0.6274510025978088,0.7252252101898193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.6996996998786926},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6996996998786926},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7252252101898193},{"x":0.516339898109436,"y":0.7252252101898193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.516339898109436,0.6996996998786926,0.5686274766921997,0.7252252101898193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.6996996998786926},{"x":0.5076252818107605,"y":0.6996996998786926},{"x":0.5076252818107605,"y":0.7252252101898193},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7252252101898193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.4313725531101227,0.6996996998786926,0.5076252818107605,0.7252252101898193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.6996996998786926},{"x":0.42047929763793945,"y":0.6996996998786926},{"x":0.42047929763793945,"y":0.7252252101898193},{"x":0.37690630555152893,"y":0.7252252101898193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.37690630555152893,0.6996996998786926,0.42047929763793945,0.7252252101898193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.6996996998786926},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6996996998786926},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7252252101898193},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7252252101898193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.3006536066532135,0.6996996998786926,0.3660130798816681,0.7252252101898193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6840958595275879,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6840958595275879,"y":0.7252252101898193},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7252252101898193}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2956536066532135,0.6926996998786926,0.6890958595275879,0.7322252101898193],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6034858226776123,"y":0.7327327132225037},{"x":0.6034858226776123,"y":0.7567567825317383},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7582582831382751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5315904021263123,0.7342342138290405,0.6034858226776123,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.7357357144355774},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7342342138290405},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7582582831382751},{"x":0.4596949815750122,"y":0.759759783744812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4575163424015045,0.7357357144355774,0.5228758454322815,0.7582582831382751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.7372372150421143},{"x":0.44880175590515137,"y":0.7357357144355774},{"x":0.44880175590515137,"y":0.759759783744812},{"x":0.3812636137008667,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.3812636137008667,0.7372372150421143,0.44880175590515137,0.759759783744812]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6034858226776123,"y":0.7327327132225037},{"x":0.6034858226776123,"y":0.7567567825317383},{"x":0.3812636137008667,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3762636137008667,0.7287357144355774,0.6084858226776123,0.7637567825317383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.8873873949050903},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8873873949050903},{"x":0.5185185074806213,"y":0.902402400970459},{"x":0.46840959787368774,"y":0.902402400970459}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸۳","boundary":[0.46840959787368774,0.8873873949050903,0.5185185074806213,0.902402400970459]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.8873873949050903},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8873873949050903},{"x":0.5185185074806213,"y":0.902402400970459},{"x":0.46840959787368774,"y":0.902402400970459}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.46340959787368774,0.8803873949050903,0.5235185074806213,0.909402400970459],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/KCqRUCeTkZljquKP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/pbbKwZeWVbjNjDDs.jpg","blurred":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/qXsnwleKHKdBXXwR.jpg"},"info":{"width":459,"height":666,"margin":[0.0003261091428644517,0.00031413847064828726,0.9981094877860125,0.9986164948861521]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8322439789772034,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8322439789772034,"y":0.23723722994327545},{"x":0.8257080316543579,"y":0.23723722994327545}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8235294222831726,0.21471472084522247,0.8322439789772034,0.23723722994327545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8082788586616516,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8082788586616516,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7843137383460999,"y":0.23723722994327545}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7843137383460999,0.21471472084522247,0.8082788586616516,0.23723722994327545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.21621622145175934},{"x":0.7799564003944397,"y":0.21621622145175934},{"x":0.7821350693702698,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7559912800788879,"y":0.2387387454509735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.7559912800788879,0.21621622145175934,0.7821350693702698,0.23723722994327545]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8322439789772034,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8322439789772034,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7559912800788879,"y":0.2387387454509735}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.7509912800788879,0.20921622145175933,0.8372439789772034,0.24423722994327546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.2432432472705841},{"x":0.8017429113388062,"y":0.24174174666404724},{"x":0.8039215803146362,"y":0.2612612545490265},{"x":0.7712418437004089,"y":0.26276275515556335}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"متر","boundary":[0.7690631747245789,0.2432432472705841,0.8039215803146362,0.2612612545490265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.2432432472705841},{"x":0.8017429113388062,"y":0.24174174666404724},{"x":0.8039215803146362,"y":0.2612612545490265},{"x":0.7712418437004089,"y":0.26276275515556335}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.7640631747245789,0.2362432472705841,0.8089215803146362,0.2682612545490265],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.2702702581882477},{"x":0.3050108850002289,"y":0.2702702581882477},{"x":0.3050108850002289,"y":0.2957957983016968},{"x":0.26361656188964844,"y":0.2957957983016968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.26361656188964844,0.2702702581882477,0.3050108850002289,0.2957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.2702702581882477},{"x":0.2549019753932953,"y":0.2702702581882477},{"x":0.2549019753932953,"y":0.2957957983016968},{"x":0.21132898330688477,"y":0.2957957983016968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.21132898330688477,0.2702702581882477,0.2549019753932953,0.2957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.27177175879478455},{"x":0.19825707376003265,"y":0.27177175879478455},{"x":0.20043572783470154,"y":0.2957957983016968},{"x":0.1764705926179886,"y":0.2957957983016968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۱","boundary":[0.1764705926179886,0.27177175879478455,0.20043572783470154,0.2957957983016968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.27177175879478455},{"x":0.3050108850002289,"y":0.2702702581882477},{"x":0.3050108850002289,"y":0.2957957983016968},{"x":0.1764705926179886,"y":0.29729729890823364}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17147059261798858,0.26477175879478454,0.3100108850002289,0.3027957983016968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.2732732594013214},{"x":0.8257080316543579,"y":0.2732732594013214},{"x":0.8257080316543579,"y":0.2942942976951599},{"x":0.7734204530715942,"y":0.2942942976951599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7734204530715942,0.2732732594013214,0.8257080316543579,0.2942942976951599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.2732732594013214},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2732732594013214},{"x":0.7647058963775635,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7167755961418152,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7167755961418152,0.2732732594013214,0.7647058963775635,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.2732732594013214},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2732732594013214},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6840958595275879,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۹","boundary":[0.6840958595275879,0.2732732594013214,0.7058823704719543,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.30630630254745483},{"x":0.8627451062202454,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8627451062202454,"y":0.33033034205436707},{"x":0.7864923477172852,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7886710166931152,0.30630630254745483,0.8627451062202454,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.3033033013343811},{"x":0.7755991220474243,"y":0.30480480194091797},{"x":0.7755991220474243,"y":0.3288288414478302},{"x":0.7233115434646606,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.7233115434646606,0.3033033013343811,0.7755991220474243,0.3288288414478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.3033033013343811},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3033033013343811},{"x":0.7189542651176453,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7124183177947998,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7124183177947998,0.3033033013343811,0.7189542651176453,0.32732734084129333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.27177175879478455},{"x":0.8649237751960754,"y":0.2732732594013214},{"x":0.8627451062202454,"y":0.33033034205436707},{"x":0.6819171905517578,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6790958595275879,0.26477175879478454,0.8677451062202454,0.33733034205436707],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.34384384751319885},{"x":0.727668821811676,"y":0.3453453481197357},{"x":0.727668821811676,"y":0.36636635661125183},{"x":0.6819171905517578,"y":0.36486485600471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6819171905517578,0.34384384751319885,0.727668821811676,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.342342346906662},{"x":0.671023964881897,"y":0.34384384751319885},{"x":0.671023964881897,"y":0.36486485600471497},{"x":0.586056649684906,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.586056649684906,0.342342346906662,0.671023964881897,0.36486485600471497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.342342346906662},{"x":0.727668821811676,"y":0.3453453481197357},{"x":0.727668821811676,"y":0.36486485600471497},{"x":0.586056649684906,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.581056649684906,0.335342346906662,0.732668821811676,0.37186485600471497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8257080316543579,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4099099040031433},{"x":0.7908496856689453,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"مؤلف","boundary":[0.7930282950401306,0.39039039611816406,0.8235294222831726,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.4114114046096802},{"x":0.827886700630188,"y":0.41291290521621704},{"x":0.8257080316543579,"y":0.43393394351005554},{"x":0.7559912800788879,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.758169949054718,0.4114114046096802,0.8257080316543579,0.43393394351005554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.43393394351005554},{"x":0.8257080316543579,"y":0.43393394351005554},{"x":0.8257080316543579,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7908496856689453,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ناشر","boundary":[0.7908496856689453,0.43393394351005554,0.8257080316543579,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.4534534513950348},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4534534513950348},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7233115434646606,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروفچینی","boundary":[0.7233115434646606,0.4534534513950348,0.8235294222831726,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.4534534513950348},{"x":0.7145969271659851,"y":0.4534534513950348},{"x":0.7145969271659851,"y":0.4744744598865509},{"x":0.6318082809448242,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامپیوتری","boundary":[0.6318082809448242,0.4534534513950348,0.7145969271659851,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8235294222831726,"y":0.47297295928001404},{"x":0.8235294222831726,"y":0.49399399757385254},{"x":0.7516340017318726,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7516340017318726,0.4744744598865509,0.8235294222831726,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7472766637802124,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7472766637802124,"y":0.4954954981803894},{"x":0.7407407164573669,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7407407164573669,0.4744744598865509,0.7472766637802124,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7298474907875061,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7298474907875061,"y":0.49399399757385254},{"x":0.6884531378746033,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6884531378746033,0.4744744598865509,0.7298474907875061,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.4744744598865509},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4744744598865509},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4954954981803894},{"x":0.6688452959060669,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6688452959060669,0.4744744598865509,0.6797385811805725,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.4744744598865509},{"x":0.6623093485832214,"y":0.4744744598865509},{"x":0.6623093485832214,"y":0.4954954981803894},{"x":0.5991285443305969,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.5991285443305969,0.4744744598865509,0.6623093485832214,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.4954954981803894},{"x":0.8235294222831726,"y":0.49699699878692627},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5165165066719055},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7821350693702698,0.4954954981803894,0.8235294222831726,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.4954954981803894},{"x":0.7734204530715942,"y":0.49699699878692627},{"x":0.7734204530715942,"y":0.5150150060653687},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7450980544090271,0.4954954981803894,0.7734204530715942,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.5165165066719055},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5165165066719055},{"x":0.8235294222831726,"y":0.533033013343811},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7908496856689453,0.5165165066719055,0.8235294222831726,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.5165165066719055},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5165165066719055},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5345345139503479},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7821350693702698,0.5165165066719055,0.7886710166931152,0.5345345139503479]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.5375375151634216},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5375375151634216},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7755991220474243,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"شایک","boundary":[0.7755991220474243,0.5375375151634216,0.8235294222831726,0.5540540814399719]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.5600600838661194},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5600600838661194},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5765765905380249},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"قیمت","boundary":[0.7777777910232544,0.5600600838661194,0.8235294222831726,0.5765765905380249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7799999713897705}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.39039039611816406},{"x":0.827886700630188,"y":0.39039039611816406},{"x":0.827886700630188,"y":0.5765765905380249},{"x":0.5991285443305969,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5941285443305969,0.38339039611816406,0.832886700630188,0.5835765905380249],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4880174398422241,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4880174398422241,"y":0.40840840339660645},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.44008713960647583,0.3888888955116272,0.4880174398422241,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3888888955116272},{"x":0.429193913936615,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4099099040031433},{"x":0.35511982440948486,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکوری","boundary":[0.3529411852359772,0.3888888955116272,0.4313725531101227,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2984749376773834,"y":0.39039039611816406},{"x":0.34422656893730164,"y":0.39039039611816406},{"x":0.34422656893730164,"y":0.4099099040031433},{"x":0.2984749376773834,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نجفی","boundary":[0.2984749376773834,0.39039039611816406,0.34422656893730164,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.41291290521621704},{"x":0.4880174398422241,"y":0.41291290521621704},{"x":0.4880174398422241,"y":0.4309309422969818},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.45098039507865906,0.41291290521621704,0.4880174398422241,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38997820019721985,"y":0.41291290521621704},{"x":0.4444444477558136,"y":0.41291290521621704},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4309309422969818},{"x":0.38997820019721985,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.38997820019721985,0.41291290521621704,0.4444444477558136,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.41291290521621704},{"x":0.3812636137008667,"y":0.41291290521621704},{"x":0.3812636137008667,"y":0.4309309422969818},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معتمدی","boundary":[0.3137255012989044,0.41291290521621704,0.3812636137008667,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.4309309422969818},{"x":0.4880174398422241,"y":0.4309309422969818},{"x":0.4880174398422241,"y":0.4519519507884979},{"x":0.44880175590515137,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.44880175590515137,0.4309309422969818,0.4880174398422241,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.4309309422969818},{"x":0.4422658085823059,"y":0.4309309422969818},{"x":0.4422658085823059,"y":0.4519519507884979},{"x":0.4095860421657562,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4095860421657562,0.4309309422969818,0.4422658085823059,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.4309309422969818},{"x":0.4008714556694031,"y":0.4309309422969818},{"x":0.4008714556694031,"y":0.4519519507884979},{"x":0.33986929059028625,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.33986929059028625,0.4309309422969818,0.4008714556694031,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.4309309422969818},{"x":0.3311546742916107,"y":0.4309309422969818},{"x":0.3311546742916107,"y":0.4519519507884979},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.27450981736183167,0.4309309422969818,0.3311546742916107,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.4309309422969818},{"x":0.26361656188964844,"y":0.4309309422969818},{"x":0.26361656188964844,"y":0.4519519507884979},{"x":0.2047930210828781,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.2047930210828781,0.4309309422969818,0.26361656188964844,0.4519519507884979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.39039039611816406},{"x":0.4880174398422241,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4519519507884979},{"x":0.2047930210828781,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19761438190937042,0.38339039611816406,0.4951960790157318,0.45895195078849793],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.4519519507884979},{"x":0.4880174398422241,"y":0.4519519507884979},{"x":0.4880174398422241,"y":0.4714714586734772},{"x":0.44880175590515137,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.44880175590515137,0.4519519507884979,0.4880174398422241,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.4519519507884979},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4519519507884979},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4714714586734772},{"x":0.4095860421657562,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4095860421657562,0.4519519507884979,0.44008713960647583,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.4519519507884979},{"x":0.4008714556694031,"y":0.4519519507884979},{"x":0.4008714556694031,"y":0.4714714586734772},{"x":0.33986929059028625,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.33986929059028625,0.4519519507884979,0.4008714556694031,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.4519519507884979},{"x":0.3311546742916107,"y":0.4519519507884979},{"x":0.3311546742916107,"y":0.47297295928001404},{"x":0.27450981736183167,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.27450981736183167,0.4519519507884979,0.3311546742916107,0.47297295928001404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.4519519507884979},{"x":0.26361656188964844,"y":0.4519519507884979},{"x":0.26361656188964844,"y":0.4714714586734772},{"x":0.20261438190937042,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.20261438190937042,0.4519519507884979,0.26361656188964844,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4714714586734772},{"x":0.5315904021263123,"y":0.4714714586734772},{"x":0.5315904021263123,"y":0.49399399757385254},{"x":0.529411792755127,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.4714714586734772,0.5315904021263123,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.4714714586734772},{"x":0.5206971764564514,"y":0.4714714586734772},{"x":0.5206971764564514,"y":0.49399399757385254},{"x":0.5185185074806213,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5185185074806213,0.4714714586734772,0.5206971764564514,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.4714714586734772},{"x":0.4880174398422241,"y":0.4714714586734772},{"x":0.4880174398422241,"y":0.49399399757385254},{"x":0.44880175590515137,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.44880175590515137,0.4714714586734772,0.4880174398422241,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4714714586734772},{"x":0.4466230869293213,"y":0.4714714586734772},{"x":0.4466230869293213,"y":0.49399399757385254},{"x":0.4117647111415863,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4117647111415863,0.4714714586734772,0.4466230869293213,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.4714714586734772},{"x":0.4008714556694031,"y":0.4714714586734772},{"x":0.4008714556694031,"y":0.49399399757385254},{"x":0.34204792976379395,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.34204792976379395,0.4714714586734772,0.4008714556694031,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.4714714586734772},{"x":0.3311546742916107,"y":0.4714714586734772},{"x":0.3311546742916107,"y":0.49399399757385254},{"x":0.27450981736183167,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.27450981736183167,0.4714714586734772,0.3311546742916107,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.4714714586734772},{"x":0.26361656188964844,"y":0.4714714586734772},{"x":0.26361656188964844,"y":0.49399399757385254},{"x":0.2047930210828781,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.2047930210828781,0.4714714586734772,0.26361656188964844,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.49849849939346313},{"x":0.5381263494491577,"y":0.49849849939346313},{"x":0.5381263494491577,"y":0.5150150060653687},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5359477400779724,0.49849849939346313,0.5381263494491577,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.49849849939346313},{"x":0.5206971764564514,"y":0.49849849939346313},{"x":0.5206971764564514,"y":0.5150150060653687},{"x":0.5185185074806213,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5185185074806213,0.49849849939346313,0.5206971764564514,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.4954954981803894},{"x":0.4880174398422241,"y":0.49699699878692627},{"x":0.4880174398422241,"y":0.5135135054588318},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تابستان","boundary":[0.4313725531101227,0.4954954981803894,0.4880174398422241,0.5135135054588318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.4954954981803894},{"x":0.42047929763793945,"y":0.4954954981803894},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5120120048522949},{"x":0.3965141475200653,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۳","boundary":[0.3965141475200653,0.4954954981803894,0.42047929763793945,0.5120120048522949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.4489489495754242},{"x":0.5381263494491577,"y":0.4519519507884979},{"x":0.5381263494491577,"y":0.5150150060653687},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19761438190937042,0.4419489495754242,0.5431263494491577,0.5220150060653687],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.5165165066719055},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5165165066719055},{"x":0.48366013169288635,"y":0.533033013343811},{"x":0.4422658085823059,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰","boundary":[0.44008713960647583,0.5165165066719055,0.48366013169288635,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.5180180072784424},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5165165066719055},{"x":0.4313725531101227,"y":0.533033013343811},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.3965141475200653,0.5180180072784424,0.4313725531101227,0.533033013343811]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.5180180072784424},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5150150060653687},{"x":0.48366013169288635,"y":0.533033013343811},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3915141475200653,0.5110180072784424,0.48866013169288636,0.540033013343811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5185185074806213,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5185185074806213,"y":0.5510510802268982},{"x":0.516339898109436,"y":0.5510510802268982}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.516339898109436,0.5435435175895691,0.5185185074806213,0.5510510802268982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5185185074806213,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5185185074806213,"y":0.5510510802268982},{"x":0.516339898109436,"y":0.5510510802268982}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.511339898109436,0.5365435175895691,0.5235185074806213,0.5580510802268982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.5390390157699585},{"x":0.48583877086639404,"y":0.5390390157699585},{"x":0.48583877086639404,"y":0.5525525808334351},{"x":0.3311546742916107,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۹۹۴-۸۴۷۶-۰۱-۲","boundary":[0.3311546742916107,0.5390390157699585,0.48583877086639404,0.5525525808334351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.5390390157699585},{"x":0.48583877086639404,"y":0.5390390157699585},{"x":0.48583877086639404,"y":0.5525525808334351},{"x":0.3311546742916107,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.3261546742916107,0.5320390157699585,0.49083877086639405,0.5595525808334351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.56456458568573},{"x":0.5206971764564514,"y":0.56456458568573},{"x":0.5206971764564514,"y":0.575075089931488},{"x":0.516339898109436,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":":","boundary":[0.516339898109436,0.56456458568573,0.5206971764564514,0.575075089931488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.56456458568573},{"x":0.5315904021263123,"y":0.56456458568573},{"x":0.5315904021263123,"y":0.575075089931488},{"x":0.529411792755127,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.20000000298023224,"str":".","boundary":[0.529411792755127,0.56456458568573,0.5315904021263123,0.575075089931488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.56456458568573},{"x":0.5315904021263123,"y":0.56456458568573},{"x":0.5315904021263123,"y":0.575075089931488},{"x":0.516339898109436,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","boundary":[0.511339898109436,0.55756458568573,0.5365904021263123,0.582075089931488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.5585585832595825},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5585585832595825},{"x":0.48583877086639404,"y":0.575075089931488},{"x":0.44008713960647583,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۷۰۰","boundary":[0.44008713960647583,0.5585585832595825,0.48583877086639404,0.575075089931488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.5585585832595825},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5585585832595825},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5765765905380249},{"x":0.38779956102371216,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.38562092185020447,0.5585585832595825,0.4313725531101227,0.5765765905380249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.5585585832595825},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5585585832595825},{"x":0.48583877086639404,"y":0.575075089931488},{"x":0.38779956102371216,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38062092185020446,0.5515585832595825,0.49083877086639405,0.582075089931488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.6126126050949097},{"x":0.7015250325202942,"y":0.6126126050949097},{"x":0.7015250325202942,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6056644916534424,"y":0.630630612373352}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فهرستنویسی","boundary":[0.6056644916534424,0.6126126050949097,0.7015250325202942,0.6321321129798889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.6126126050949097},{"x":0.5969498753547668,"y":0.6126126050949097},{"x":0.5969498753547668,"y":0.630630612373352},{"x":0.5642701387405396,"y":0.630630612373352}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5642701387405396,0.6126126050949097,0.5969498753547668,0.630630612373352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5555555820465088,"y":0.630630612373352},{"x":0.5424836874008179,"y":0.630630612373352}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5424836874008179,0.6111111044883728,0.5555555820465088,0.630630612373352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5359477400779724,"y":0.630630612373352},{"x":0.4923747181892395,"y":0.630630612373352}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.4923747181892395,0.6111111044883728,0.5359477400779724,0.630630612373352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.6111111044883728},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6111111044883728},{"x":0.48366013169288635,"y":0.630630612373352},{"x":0.43790850043296814,"y":0.630630612373352}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.43790850043296814,0.6111111044883728,0.48366013169288635,0.630630612373352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.6111111044883728},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6111111044883728},{"x":0.4313725531101227,"y":0.630630612373352},{"x":0.37037035822868347,"y":0.630630612373352}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.37037035822868347,0.6111111044883728,0.4313725531101227,0.630630612373352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6111111044883728},{"x":0.3616557717323303,"y":0.6111111044883728},{"x":0.3616557717323303,"y":0.6291291117668152},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6291291117668152}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.3333333432674408,0.6111111044883728,0.3616557717323303,0.6291291117668152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.6111111044883728},{"x":0.32679739594459534,"y":0.6111111044883728},{"x":0.32679739594459534,"y":0.6291291117668152},{"x":0.2897603511810303,"y":0.6291291117668152}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.2897603511810303,0.6111111044883728,0.32679739594459534,0.6291291117668152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.6411411166191101},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6411411166191101},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6606606841087341},{"x":0.7559912800788879,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مشكوری","boundary":[0.7559912800788879,0.6411411166191101,0.8322439789772034,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7472766637802124,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7472766637802124,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7080609798431396,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نجفی","boundary":[0.7080609798431396,0.6411411166191101,0.7472766637802124,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7015250325202942,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7015250325202942,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6949890851974487,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6971677541732788,0.6411411166191101,0.7015250325202942,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6884531378746033,"y":0.6396396160125732},{"x":0.686274528503418,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6427015066146851,0.6396396160125732,0.686274528503418,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6339869499206543,0.6396396160125732,0.6361655592918396,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6187363862991333,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5773420333862305,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۱","boundary":[0.5773420333862305,0.6396396160125732,0.6187363862991333,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5729847550392151,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5620915293693542,0.6396396160125732,0.5729847550392151,0.6576576828956604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.6096096038818359},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6126126050949097},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6606606841087341},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.28476035118103027,0.6026096038818359,0.8372439789772034,0.6676606841087341],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6801801919937134},{"x":0.7233115434646606,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7233115434646606,0.6591591835021973,0.7843137383460999,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7145969271659851,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7145969271659851,"y":0.6801801919937134},{"x":0.673202633857727,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.673202633857727,0.6591591835021973,0.7145969271659851,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6591591835021973},{"x":0.673202633857727,"y":0.6591591835021973},{"x":0.673202633857727,"y":0.6801801919937134},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6666666865348816,0.6591591835021973,0.673202633857727,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6122004389762878,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6122004389762878,0.6591591835021973,0.6535947918891907,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.6606606841087341},{"x":0.5991285443305969,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5991285443305969,"y":0.6801801919937134},{"x":0.516339898109436,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.516339898109436,0.6606606841087341,0.5991285443305969,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.6606606841087341},{"x":0.5054466128349304,"y":0.6606606841087341},{"x":0.5054466128349304,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4575163424015045,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4575163424015045,0.6606606841087341,0.5054466128349304,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.6606606841087341},{"x":0.4466230869293213,"y":0.6606606841087341},{"x":0.4466230869293213,"y":0.6816816926002502},{"x":0.37037035822868347,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکوری","boundary":[0.37037035822868347,0.6606606841087341,0.4466230869293213,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.6606606841087341},{"x":0.35729846358299255,"y":0.6606606841087341},{"x":0.35729846358299255,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3180827796459198,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نجفی","boundary":[0.3180827796459198,0.6606606841087341,0.35729846358299255,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.6606606841087341},{"x":0.31154683232307434,"y":0.6606606841087341},{"x":0.31154683232307434,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3050108850002289,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3050108850002289,0.6606606841087341,0.31154683232307434,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6606606841087341},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6606606841087341},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6816816926002502},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.2222222238779068,0.6606606841087341,0.29411765933036804,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15468409657478333,"y":0.6606606841087341},{"x":0.21132898330688477,"y":0.6606606841087341},{"x":0.21132898330688477,"y":0.6831831932067871},{"x":0.15468409657478333,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.15468409657478333,0.6606606841087341,0.21132898330688477,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7042042016983032},{"x":0.7690631747245789,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"معتمدی","boundary":[0.7690631747245789,0.6831831932067871,0.8322439789772034,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7042042016983032},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7450980544090271,0.6831831932067871,0.7647058963775635,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7042042016983032},{"x":0.6819171905517578,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.6819171905517578,0.6831831932067871,0.7385621070861816,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7042042016983032},{"x":0.673202633857727,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.673202633857727,0.6831831932067871,0.6797385811805725,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6688452959060669,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6688452959060669,"y":0.7042042016983032},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6078431606292725,0.6831831932067871,0.6688452959060669,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.6831831932067871},{"x":0.601307213306427,"y":0.6831831932067871},{"x":0.601307213306427,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5446622967720032,0.6831831932067871,0.601307213306427,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.6831831932067871},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6831831932067871},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7042042016983032},{"x":0.4793028235435486,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.4793028235435486,0.6831831932067871,0.5359477400779724,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4749455451965332,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4749455451965332,"y":0.7042042016983032},{"x":0.46840959787368774,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46840959787368774,0.6831831932067871,0.4749455451965332,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4596949815750122,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4596949815750122,"y":0.7042042016983032},{"x":0.42047929763793945,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.42047929763793945,0.6831831932067871,0.4596949815750122,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3834422528743744,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.3834422528743744,0.6831831932067871,0.4117647111415863,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3812636137008667,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3812636137008667,"y":0.7042042016983032},{"x":0.37690630555152893,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37690630555152893,0.6831831932067871,0.3812636137008667,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32461872696876526,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7042042016983032},{"x":0.32461872696876526,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۳","boundary":[0.32461872696876526,0.6831831932067871,0.3660130798816681,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3180827796459198,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3180827796459198,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3137255012989044,0.6831831932067871,0.3180827796459198,0.7042042016983032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15468409657478333,"y":0.6606606841087341},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7042042016983032},{"x":0.15468409657478333,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14968409657478332,0.6536606841087341,0.8394226479530335,0.7112042016983032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7211328744888306,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۳۲۸","boundary":[0.7211328744888306,0.7027027010917664,0.7821350693702698,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7267267107963562},{"x":0.686274528503418,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.686274528503418,0.7027027010917664,0.7124183177947998,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6840958595275879,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6840958595275879,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6797385811805725,0.7027027010917664,0.6840958595275879,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6688452959060669,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6688452959060669,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6666666865348816,0.7027027010917664,0.6688452959060669,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.7027027010917664},{"x":0.657952070236206,"y":0.7027027010917664},{"x":0.657952070236206,"y":0.7267267107963562},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.5816993713378906,0.7027027010917664,0.657952070236206,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5729847550392151,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5729847550392151,"y":0.7267267107963562},{"x":0.5664488077163696,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5664488077163696,0.7027027010917664,0.5729847550392151,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5642701387405396,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5642701387405396,"y":0.7267267107963562},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5250544548034668,0.7027027010917664,0.5642701387405396,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.7027027010917664},{"x":0.516339898109436,"y":0.7027027010917664},{"x":0.516339898109436,"y":0.7267267107963562},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.48366013169288635,0.7027027010917664,0.516339898109436,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.7027027010917664},{"x":0.4749455451965332,"y":0.7027027010917664},{"x":0.4749455451965332,"y":0.7267267107963562},{"x":0.413943350315094,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.413943350315094,0.7027027010917664,0.4749455451965332,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.7027027010917664},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7027027010917664},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7267267107963562},{"x":0.3485838770866394,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3485838770866394,0.7027027010917664,0.40522876381874084,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27886709570884705,"y":0.7027027010917664},{"x":0.3376906216144562,"y":0.7027027010917664},{"x":0.3376906216144562,"y":0.7267267107963562},{"x":0.27886709570884705,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.27886709570884705,0.7027027010917664,0.3376906216144562,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2701525092124939,"y":0.7027027010917664},{"x":0.27668845653533936,"y":0.7027027010917664},{"x":0.27668845653533936,"y":0.7267267107963562},{"x":0.2701525092124939,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2701525092124939,0.7027027010917664,0.27668845653533936,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.7027027010917664},{"x":0.26143792271614075,"y":0.7027027010917664},{"x":0.26143792271614075,"y":0.7267267107963562},{"x":0.21132898330688477,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.21132898330688477,0.7027027010917664,0.26143792271614075,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.7027027010917664},{"x":0.20261438190937042,"y":0.7027027010917664},{"x":0.20261438190937042,"y":0.7267267107963562},{"x":0.1568627506494522,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.1568627506494522,0.7027027010917664,0.20261438190937042,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.7222222089767456},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7222222089767456},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸۹.گروه","boundary":[0.7559912800788879,0.7222222089767456,0.8300653696060181,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7080609798431396,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7080609798431396,0.7222222089767456,0.7472766637802124,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7102396488189697,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7102396488189697,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7015250325202942,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7015250325202942,0.7222222089767456,0.7102396488189697,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6949890851974487,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6949890851974487,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6688452959060669,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۱","boundary":[0.6688452959060669,0.7222222089767456,0.6949890851974487,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7462462186813354},{"x":0.655773401260376,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.655773401260376,0.7222222089767456,0.6623093485832214,0.7462462186813354]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.7027027010917664},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7027027010917664},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7462462186813354},{"x":0.1568627506494522,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1518627506494522,0.6957027010917664,0.8350653696060181,0.7532462186813355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15468409657478333,"y":0.7462462186813354},{"x":0.20043572783470154,"y":0.7462462186813354},{"x":0.20043572783470154,"y":0.7612612843513489},{"x":0.15468409657478333,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.15468409657478333,0.7462462186813354,0.20043572783470154,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7462462186813354},{"x":0.21350762248039246,"y":0.7462462186813354},{"x":0.21350762248039246,"y":0.7612612843513489},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.20915032923221588,0.7462462186813354,0.21350762248039246,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7462462186813354},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7462462186813354},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7612612843513489},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"964-8476-01-2","boundary":[0.2222222238779068,0.7462462186813354,0.3660130798816681,0.7612612843513489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15468409657478333,"y":0.7462462186813354},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7462462186813354},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7612612843513489},{"x":0.15468409657478333,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.14968409657478332,0.7392462186813354,0.3710130798816681,0.7682612843513489],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.7687687873840332},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7687687873840332},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7912912964820862},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7407407164573669,0.7687687873840332,0.7908496856689453,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7687687873840332},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6928104758262634,0.7672672867774963,0.7407407164573669,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.7672672867774963},{"x":0.6775599122047424,"y":0.7672672867774963},{"x":0.6775599122047424,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6623093485832214,0.7672672867774963,0.6775599122047424,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.7657657861709595},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7672672867774963},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6056644916534424,0.7657657861709595,0.6535947918891907,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.7657657861709595},{"x":0.5969498753547668,"y":0.7657657861709595},{"x":0.5969498753547668,"y":0.7882882952690125},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5250544548034668,0.7657657861709595,0.5969498753547668,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.7657657861709595},{"x":0.516339898109436,"y":0.7657657861709595},{"x":0.514161229133606,"y":0.7867867946624756},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.4901960790157318,0.7657657861709595,0.514161229133606,0.7867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.7657657861709595},{"x":0.4923747181892395,"y":0.7657657861709595},{"x":0.4923747181892395,"y":0.7867867946624756},{"x":0.48583877086639404,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48583877086639404,0.7657657861709595,0.4923747181892395,0.7867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.7867867946624756},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7867867946624756},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8063063025474548},{"x":0.7320261597633362,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7320261597633362,0.7867867946624756,0.7930282950401306,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.7867867946624756},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7867867946624756},{"x":0.7342047691345215,"y":0.8063063025474548},{"x":0.727668821811676,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.727668821811676,0.7867867946624756,0.7342047691345215,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.7867867946624756},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7867867946624756},{"x":0.7189542651176453,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6906318068504333,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6906318068504333,0.7867867946624756,0.7189542651176453,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7867867946624756},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7867867946624756},{"x":0.6906318068504333,"y":0.8063063025474548},{"x":0.686274528503418,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.686274528503418,0.7867867946624756,0.6906318068504333,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.7867867946624756},{"x":0.6753812432289124,"y":0.7867867946624756},{"x":0.6753812432289124,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6448801755905151,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴۱۱","boundary":[0.6448801755905151,0.7867867946624756,0.6753812432289124,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.7867867946624756},{"x":0.6427015066146851,"y":0.7867867946624756},{"x":0.6427015066146851,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6383442282676697,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6383442282676697,0.7867867946624756,0.6427015066146851,0.8063063025474548]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.7642642855644226},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7687687873840332},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8078078031539917},{"x":0.48583877086639404,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.48083877086639404,0.7572642855644226,0.7980282950401306,0.8148078031539917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.804804801940918},{"x":0.7864923477172852,"y":0.804804801940918},{"x":0.7864923477172852,"y":0.8258258104324341},{"x":0.7755991220474243,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7755991220474243,0.804804801940918,0.7864923477172852,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.804804801940918},{"x":0.7647058963775635,"y":0.804804801940918},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8258258104324341},{"x":0.7211328744888306,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7211328744888306,0.804804801940918,0.7647058963775635,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.804804801940918},{"x":0.7124183177947998,"y":0.804804801940918},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8258258104324341},{"x":0.671023964881897,"y":0.827327311038971}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.671023964881897,0.804804801940918,0.7124183177947998,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.8063063025474548},{"x":0.673202633857727,"y":0.8063063025474548},{"x":0.673202633857727,"y":0.827327311038971},{"x":0.6666666865348816,"y":0.827327311038971}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6666666865348816,0.8063063025474548,0.673202633857727,0.827327311038971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.8063063025474548},{"x":0.655773401260376,"y":0.8063063025474548},{"x":0.655773401260376,"y":0.827327311038971},{"x":0.6405228972434998,"y":0.827327311038971}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6405228972434998,0.8063063025474548,0.655773401260376,0.827327311038971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6252723336219788,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6252723336219788,"y":0.827327311038971},{"x":0.6209150552749634,"y":0.827327311038971}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6209150552749634,0.8063063025474548,0.6252723336219788,0.827327311038971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6100217700004578,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6100217700004578,"y":0.827327311038971},{"x":0.5490196347236633,"y":0.827327311038971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5490196347236633,0.8063063025474548,0.6100217700004578,0.827327311038971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.8063063025474548},{"x":0.5403050184249878,"y":0.8063063025474548},{"x":0.5403050184249878,"y":0.827327311038971},{"x":0.48366013169288635,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.48366013169288635,0.8063063025474548,0.5403050184249878,0.827327311038971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.8063063025474548},{"x":0.4749455451965332,"y":0.8063063025474548},{"x":0.4749455451965332,"y":0.827327311038971},{"x":0.41830065846443176,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.41830065846443176,0.8063063025474548,0.4749455451965332,0.827327311038971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.8078078031539917},{"x":0.413943350315094,"y":0.8078078031539917},{"x":0.413943350315094,"y":0.8288288116455078},{"x":0.40740740299224854,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40740740299224854,0.8078078031539917,0.413943350315094,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.8078078031539917},{"x":0.4008714556694031,"y":0.8063063025474548},{"x":0.4008714556694031,"y":0.8288288116455078},{"x":0.35947713255882263,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.35947713255882263,0.8078078031539917,0.4008714556694031,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32244008779525757,"y":0.8078078031539917},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8078078031539917},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8288288116455078},{"x":0.32244008779525757,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.32244008779525757,0.8078078031539917,0.3529411852359772,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.8078078031539917},{"x":0.3202614486217499,"y":0.8078078031539917},{"x":0.3202614486217499,"y":0.8288288116455078},{"x":0.3159041404724121,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3159041404724121,0.8078078031539917,0.3202614486217499,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.8078078031539917},{"x":0.30718955397605896,"y":0.8078078031539917},{"x":0.30718955397605896,"y":0.8288288116455078},{"x":0.2854030430316925,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.2854030430316925,0.8078078031539917,0.30718955397605896,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.8078078031539917},{"x":0.2854030430316925,"y":0.8078078031539917},{"x":0.2854030430316925,"y":0.8288288116455078},{"x":0.2810457646846771,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2810457646846771,0.8078078031539917,0.2854030430316925,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.8078078031539917},{"x":0.2723311483860016,"y":0.8078078031539917},{"x":0.2723311483860016,"y":0.8288288116455078},{"x":0.22875817120075226,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.22875817120075226,0.8078078031539917,0.2723311483860016,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.8078078031539917},{"x":0.22657951712608337,"y":0.8078078031539917},{"x":0.22657951712608337,"y":0.8288288116455078},{"x":0.22004356980323792,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22004356980323792,0.8078078031539917,0.22657951712608337,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.827327311038971},{"x":0.8300653696060181,"y":0.827327311038971},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8483483195304871},{"x":0.812636137008667,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"کس","boundary":[0.812636137008667,0.827327311038971,0.8300653696060181,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.827327311038971},{"x":0.7930282950401306,"y":0.827327311038971},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7843137383460999,0.827327311038971,0.7930282950401306,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.827327311038971},{"x":0.7843137383460999,"y":0.827327311038971},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7755991220474243,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.7755991220474243,0.827327311038971,0.7843137383460999,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.827327311038971},{"x":0.7734204530715942,"y":0.827327311038971},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7647058963775635,0.827327311038971,0.7734204530715942,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.827327311038971},{"x":0.7668845057487488,"y":0.827327311038971},{"x":0.7668845057487488,"y":0.8498498201370239},{"x":0.6949890851974487,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"QA۲۴۱","boundary":[0.6949890851974487,0.827327311038971,0.7668845057487488,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.8498498201370239},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8483483195304871},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8678678870201111},{"x":0.7690631747245789,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.7690631747245789,0.8498498201370239,0.8322439789772034,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.8498498201370239},{"x":0.758169949054718,"y":0.8498498201370239},{"x":0.7603485584259033,"y":0.8678678870201111},{"x":0.7298474907875061,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.727668821811676,0.8498498201370239,0.7603485584259033,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.8513513803482056},{"x":0.7211328744888306,"y":0.8498498201370239},{"x":0.7211328744888306,"y":0.8678678870201111},{"x":0.6819171905517578,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6819171905517578,0.8513513803482056,0.7211328744888306,0.8678678870201111]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.8078078031539917},{"x":0.8322439789772034,"y":0.804804801940918},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8678678870201111},{"x":0.22004356980323792,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2150435698032379,0.8008078031539917,0.8372439789772034,0.8748678870201111],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.8318318128585815},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8318318128585815},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8453453183174133},{"x":0.37690630555152893,"y":0.8453453183174133}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۱۲/۷","boundary":[0.37690630555152893,0.8318318128585815,0.43355119228363037,0.8453453183174133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.8318318128585815},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8318318128585815},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8453453183174133},{"x":0.37690630555152893,"y":0.8453453183174133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3719063055515289,0.8248318128585815,0.4385511922836304,0.8523453183174133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.8513513803482056},{"x":0.27668845653533936,"y":0.8453453183174133},{"x":0.27886709570884705,"y":0.869369387626648},{"x":0.17211328446865082,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۷۹۵۱-۸۳م","boundary":[0.16993464529514313,0.8513513803482056,0.27886709570884705,0.869369387626648]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.8513513803482056},{"x":0.27668845653533936,"y":0.8453453183174133},{"x":0.27886709570884705,"y":0.869369387626648},{"x":0.17211328446865082,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.16493464529514312,0.8443513803482056,0.28386709570884705,0.876369387626648],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.8948948979377747},{"x":0.7472766637802124,"y":0.8948948979377747},{"x":0.7472766637802124,"y":0.9144144058227539},{"x":0.7189542651176453,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7189542651176453,0.8948948979377747,0.7472766637802124,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.8948948979377747},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8948948979377747},{"x":0.7124183177947998,"y":0.9144144058227539},{"x":0.673202633857727,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.673202633857727,0.8948948979377747,0.7124183177947998,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.8948948979377747},{"x":0.6644880175590515,"y":0.8948948979377747},{"x":0.6644880175590515,"y":0.9144144058227539},{"x":0.6318082809448242,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6318082809448242,0.8948948979377747,0.6644880175590515,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.8933933973312378},{"x":0.6230936646461487,"y":0.8933933973312378},{"x":0.6230936646461487,"y":0.9144144058227539},{"x":0.586056649684906,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.586056649684906,0.8933933973312378,0.6230936646461487,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.8933933973312378},{"x":0.5795207023620605,"y":0.8933933973312378},{"x":0.5795207023620605,"y":0.912912905216217},{"x":0.5490196347236633,"y":0.912912905216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5490196347236633,0.8933933973312378,0.5795207023620605,0.912912905216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.8933933973312378},{"x":0.5424836874008179,"y":0.8933933973312378},{"x":0.5424836874008179,"y":0.9144144058227539},{"x":0.48366013169288635,"y":0.912912905216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48366013169288635,0.8933933973312378,0.5424836874008179,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.8933933973312378},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8933933973312378},{"x":0.4771241843700409,"y":0.912912905216217},{"x":0.4248366057872772,"y":0.912912905216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4248366057872772,0.8933933973312378,0.4771241843700409,0.912912905216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.8933933973312378},{"x":0.41830065846443176,"y":0.8933933973312378},{"x":0.41830065846443176,"y":0.912912905216217},{"x":0.3616557717323303,"y":0.912912905216217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.3616557717323303,0.8933933973312378,0.41830065846443176,0.912912905216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.8918918967247009},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8933933973312378},{"x":0.3529411852359772,"y":0.912912905216217},{"x":0.29629629850387573,"y":0.912912905216217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.29629629850387573,0.8918918967247009,0.3529411852359772,0.912912905216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.8918918967247009},{"x":0.2875817120075226,"y":0.8918918967247009},{"x":0.2875817120075226,"y":0.9114114046096802},{"x":0.2549019753932953,"y":0.9114114046096802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2549019753932953,0.8918918967247009,0.2875817120075226,0.9114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.8918918967247009},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8918918967247009},{"x":0.24836601316928864,"y":0.9114114046096802},{"x":0.24400871992111206,"y":0.9114114046096802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24400871992111206,0.8918918967247009,0.24836601316928864,0.9114114046096802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.8918918967247009},{"x":0.7472766637802124,"y":0.8948948979377747},{"x":0.7472766637802124,"y":0.9144144058227539},{"x":0.24400871992111206,"y":0.912912905216217}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23900871992111206,0.8848918967247009,0.7522766637802124,0.9214144058227539],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/aNzfPimhRxYFYKGY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/rgpYdDlzUXJvhKzi.jpg","blurred":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/PpyDsxmuVMXqMBnp.jpg"},"info":{"width":459,"height":666,"margin":[0.0002596579664153471,0.00026679381218042456,0.9981284738781665,0.9993807726693942]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8540304899215698,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8540304899215698,"y":0.2132132202386856},{"x":0.7995642423629761,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.7995642423629761,0.18468467891216278,0.8540304899215698,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.18468467891216278},{"x":0.7908496856689453,"y":0.18468467891216278},{"x":0.7908496856689453,"y":0.2132132202386856},{"x":0.7734204530715942,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7734204530715942,0.18468467891216278,0.7908496856689453,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.18468467891216278},{"x":0.7625272274017334,"y":0.18468467891216278},{"x":0.7625272274017334,"y":0.2132132202386856},{"x":0.7102396488189697,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مادرم","boundary":[0.7102396488189697,0.18468467891216278,0.7625272274017334,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.18468467891216278},{"x":0.7015250325202942,"y":0.18468467891216278},{"x":0.7015250325202942,"y":0.2132132202386856},{"x":0.6601307392120361,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسوه","boundary":[0.6601307392120361,0.18468467891216278,0.7015250325202942,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.18468467891216278},{"x":0.6492374539375305,"y":0.18468467891216278},{"x":0.6492374539375305,"y":0.2132132202386856},{"x":0.6056644916534424,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صبر","boundary":[0.6056644916534424,0.18468467891216278,0.6492374539375305,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.18468467891216278},{"x":0.601307213306427,"y":0.18468467891216278},{"x":0.601307213306427,"y":0.2132132202386856},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.18468467891216278,0.601307213306427,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.18468467891216278},{"x":0.5816993713378906,"y":0.18468467891216278},{"x":0.5816993713378906,"y":0.2132132202386856},{"x":0.5403050184249878,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایثار","boundary":[0.5403050184249878,0.18468467891216278,0.5816993713378906,0.2132132202386856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8540304899215698,"y":0.18468467891216278},{"x":0.8540304899215698,"y":0.2132132202386856},{"x":0.5403050184249878,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5353050184249878,0.17768467891216277,0.8590304899215698,0.22021322023868561],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.342342346906662},{"x":0.5076252818107605,"y":0.342342346906662},{"x":0.5076252818107605,"y":0.3723723590373993},{"x":0.45315903425216675,"y":0.3708708584308624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.4553377032279968,0.342342346906662,0.5076252818107605,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.3408408463001251},{"x":0.4444444477558136,"y":0.3408408463001251},{"x":0.4444444477558136,"y":0.3708708584308624},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3708708584308624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4248366057872772,0.3408408463001251,0.4444444477558136,0.3708708584308624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.3408408463001251},{"x":0.4161219894886017,"y":0.342342346906662},{"x":0.413943350315094,"y":0.3708708584308624},{"x":0.3485838770866394,"y":0.3708708584308624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همسرم","boundary":[0.3485838770866394,0.3408408463001251,0.413943350315094,0.3708708584308624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.3408408463001251},{"x":0.3376906216144562,"y":0.3408408463001251},{"x":0.3376906216144562,"y":0.3708708584308624},{"x":0.3006536066532135,"y":0.36936935782432556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذر","boundary":[0.3006536066532135,0.3408408463001251,0.3376906216144562,0.3708708584308624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2832244038581848,"y":0.33933934569358826},{"x":0.29629629850387573,"y":0.33933934569358826},{"x":0.29629629850387573,"y":0.36936935782432556},{"x":0.2832244038581848,"y":0.36936935782432556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2832244038581848,0.33933934569358826,0.29629629850387573,0.36936935782432556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.33933934569358826},{"x":0.27668845653533936,"y":0.33933934569358826},{"x":0.27668845653533936,"y":0.3708708584308624},{"x":0.19389978051185608,"y":0.36936935782432556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرزندانم","boundary":[0.19607843458652496,0.33933934569358826,0.27668845653533936,0.3708708584308624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.33933934569358826},{"x":0.18518517911434174,"y":0.33933934569358826},{"x":0.18518517911434174,"y":0.36936935782432556},{"x":0.14814814925193787,"y":0.36936935782432556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیدا","boundary":[0.15032680332660675,0.33933934569358826,0.18518517911434174,0.36936935782432556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.33933934569358826},{"x":0.13725490868091583,"y":0.33933934569358826},{"x":0.13725490868091583,"y":0.3678678572177887},{"x":0.12418300658464432,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12418300658464432,0.33933934569358826,0.13725490868091583,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.3708708584308624},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3708708584308624},{"x":0.5032680034637451,"y":0.402402400970459},{"x":0.4553377032279968,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الاله","boundary":[0.4553377032279968,0.3708708584308624,0.5032680034637451,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.3708708584308624},{"x":0.4466230869293213,"y":0.3708708584308624},{"x":0.4466230869293213,"y":0.402402400970459},{"x":0.42265796661376953,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.42047929763793945,0.3708708584308624,0.4466230869293213,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.3723723590373993},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3723723590373993},{"x":0.4117647111415863,"y":0.402402400970459},{"x":0.35947713255882263,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چراغ","boundary":[0.35947713255882263,0.3723723590373993,0.4117647111415863,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31154683232307434,"y":0.3723723590373993},{"x":0.3507625162601471,"y":0.3723723590373993},{"x":0.3507625162601471,"y":0.40390390157699585},{"x":0.31154683232307434,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهر","boundary":[0.31154683232307434,0.3723723590373993,0.3507625162601471,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.37387385964393616},{"x":0.30718955397605896,"y":0.37387385964393616},{"x":0.30718955397605896,"y":0.40390390157699585},{"x":0.29411765933036804,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29411765933036804,0.37387385964393616,0.30718955397605896,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22440087795257568,"y":0.37387385964393616},{"x":0.2875817120075226,"y":0.37387385964393616},{"x":0.2875817120075226,"y":0.40390390157699585},{"x":0.22440087795257568,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محبت","boundary":[0.22440087795257568,0.37387385964393616,0.2875817120075226,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.37387385964393616},{"x":0.21568627655506134,"y":0.37387385964393616},{"x":0.21568627655506134,"y":0.4054054021835327},{"x":0.1285403072834015,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افروختند","boundary":[0.1285403072834015,0.37387385964393616,0.21568627655506134,0.4054054021835327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.33933934569358826},{"x":0.5076252818107605,"y":0.33933934569358826},{"x":0.5076252818107605,"y":0.4054054021835327},{"x":0.12418300658464432,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11918300658464431,0.33233934569358825,0.5126252818107605,0.4124054021835327],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/hCCOiVPbPIXrCleX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/izyTxSxZtihIAojh.jpg","blurred":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/YdGiVVAxUDrpcRZc.jpg"},"info":{"width":335,"height":560,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/JmYdbACXMaBzcNkE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/tlqfyRWaDVZikrSM.jpg","blurred":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/lXswHsmMvNZpuuFH.jpg"},"info":{"width":459,"height":666,"margin":[0.0002169393564621088,0.0002329762085780009,0.9980667691760593,0.9985871863157543]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6318082809448242,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6318082809448242,"y":0.19369369745254517},{"x":0.5925925970077515,"y":0.19369369745254517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنام","boundary":[0.5925925970077515,0.1621621549129486,0.6318082809448242,0.19369369745254517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5795207023620605,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5795207023620605,"y":0.19369369745254517},{"x":0.49673202633857727,"y":0.19369369745254517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.49673202633857727,0.1621621549129486,0.5795207023620605,0.19369369745254517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.1621621549129486},{"x":0.48366013169288635,"y":0.1621621549129486},{"x":0.48366013169288635,"y":0.19369369745254517},{"x":0.43572986125946045,"y":0.19369369745254517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.43572986125946045,0.1621621549129486,0.48366013169288635,0.19369369745254517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.1621621549129486},{"x":0.4248366057872772,"y":0.1621621549129486},{"x":0.4248366057872772,"y":0.1921921968460083},{"x":0.4095860421657562,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4095860421657562,0.1621621549129486,0.4248366057872772,0.1921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.1621621549129486},{"x":0.4008714556694031,"y":0.1621621549129486},{"x":0.4008714556694031,"y":0.1921921968460083},{"x":0.35511982440948486,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرد","boundary":[0.35511982440948486,0.1621621549129486,0.4008714556694031,0.1921921968460083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6318082809448242,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6318082809448242,"y":0.19369369745254517},{"x":0.35511982440948486,"y":0.19369369745254517}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.35011982440948486,0.1551621549129486,0.6368082809448242,0.20069369745254517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.27627629041671753},{"x":0.586056649684906,"y":0.27627629041671753},{"x":0.5838779807090759,"y":0.30630630254745483},{"x":0.4945533871650696,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49673202633857727,0.27627629041671753,0.5838779807090759,0.30630630254745483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40305009484291077,"y":0.27627629041671753},{"x":0.48366013169288635,"y":0.27627629041671753},{"x":0.48366013169288635,"y":0.30630630254745483},{"x":0.40305009484291077,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.40305009484291077,0.27627629041671753,0.48366013169288635,0.30630630254745483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40305009484291077,"y":0.27627629041671753},{"x":0.586056649684906,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5838779807090759,"y":0.30630630254745483},{"x":0.40305009484291077,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.39805009484291076,0.2692762904167175,0.5888779807090759,0.31330630254745484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8671023845672607,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8671023845672607,"y":0.36186185479164124},{"x":0.7777777910232544,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7777777910232544,0.33483484387397766,0.8671023845672607,0.36186185479164124]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8671023845672607,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8671023845672607,"y":0.36186185479164124},{"x":0.7777777910232544,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7727777910232544,0.32783484387397765,0.8721023845672607,0.36886185479164124],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.3513513505458832},{"x":0.18082788586616516,"y":0.3513513505458832},{"x":0.18082788586616516,"y":0.3558558523654938},{"x":0.16557733714580536,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.25999999046325684,"str":"..","boundary":[0.16557733714580536,0.3513513505458832,0.18082788586616516,0.3558558523654938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.3513513505458832},{"x":0.18082788586616516,"y":0.3513513505458832},{"x":0.18082788586616516,"y":0.3558558523654938},{"x":0.16557733714580536,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"ltr","boundary":[0.16057733714580535,0.3443513505458832,0.18582788586616517,0.3628558523654938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.342342346906662},{"x":0.1416122019290924,"y":0.3408408463001251},{"x":0.1416122019290924,"y":0.36186185479164124},{"x":0.10675381124019623,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"پنج","boundary":[0.10457516461610794,0.342342346906662,0.1416122019290924,0.36186185479164124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.342342346906662},{"x":0.1416122019290924,"y":0.3408408463001251},{"x":0.1416122019290924,"y":0.36186185479164124},{"x":0.10675381124019623,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.335342346906662,0.1466122019290924,0.36886185479164124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.3918918967247009},{"x":0.12418300658464432,"y":0.3918918967247009},{"x":0.1263616532087326,"y":0.40840840339660645},{"x":0.11764705926179886,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"1","boundary":[0.11764705926179886,0.3918918967247009,0.1263616532087326,0.40840840339660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.3918918967247009},{"x":0.12418300658464432,"y":0.3918918967247009},{"x":0.1263616532087326,"y":0.40840840339660645},{"x":0.11764705926179886,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.3848918967247009,0.1313616532087326,0.41540840339660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.4279279410839081},{"x":0.12200435996055603,"y":0.4279279410839081},{"x":0.12200435996055603,"y":0.44294294714927673},{"x":0.11546841263771057,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱","boundary":[0.11546841263771057,0.4279279410839081,0.12200435996055603,0.44294294714927673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.4279279410839081},{"x":0.12200435996055603,"y":0.4279279410839081},{"x":0.12200435996055603,"y":0.44294294714927673},{"x":0.11546841263771057,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.11046841263771057,0.4209279410839081,0.12700435996055603,0.44994294714927674],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.4564564526081085},{"x":0.1263616532087326,"y":0.4564564526081085},{"x":0.1263616532087326,"y":0.4699699580669403},{"x":0.11328975856304169,"y":0.4699699580669403}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷","boundary":[0.11328975856304169,0.4564564526081085,0.1263616532087326,0.4699699580669403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.4564564526081085},{"x":0.1263616532087326,"y":0.4564564526081085},{"x":0.1263616532087326,"y":0.4699699580669403},{"x":0.11328975856304169,"y":0.4699699580669403}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.10828975856304168,0.4494564526081085,0.1313616532087326,0.4769699580669403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8671023845672607,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8671023845672607,"y":0.4144144058227539},{"x":0.8148148059844971,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8148148059844971,0.38738739490509033,0.8671023845672607,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8039215803146362,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7625272274017334,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.7625272274017334,0.38738739490509033,0.8039215803146362,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.38738739490509033},{"x":0.7625272274017334,"y":0.38738739490509033},{"x":0.7625272274017334,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7538126111030579,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7538126111030579,0.38738739490509033,0.7625272274017334,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.38738739490509033},{"x":0.7189542651176453,"y":0.38738739490509033},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4144144058227539},{"x":0.6492374539375305,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.6492374539375305,0.38738739490509033,0.7189542651176453,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.38738739490509033},{"x":0.6383442282676697,"y":0.38738739490509033},{"x":0.6383442282676697,"y":0.4144144058227539},{"x":0.5577341914176941,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.5577341914176941,0.38738739490509033,0.6383442282676697,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.38738739490509033},{"x":0.5468409657478333,"y":0.38738739490509033},{"x":0.5468409657478333,"y":0.4144144058227539},{"x":0.5337690711021423,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5337690711021423,0.38738739490509033,0.5468409657478333,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.38738739490509033},{"x":0.5228758454322815,"y":0.38738739490509033},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4144144058227539},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.47058823704719543,0.38738739490509033,0.5228758454322815,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.42192190885543823},{"x":0.8758170008659363,"y":0.42192190885543823},{"x":0.8758170008659363,"y":0.44744744896888733},{"x":0.8605664372444153,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.8605664372444153,0.42192190885543823,0.8758170008659363,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.42192190885543823},{"x":0.8474945425987244,"y":0.42192190885543823},{"x":0.8474945425987244,"y":0.44744744896888733},{"x":0.8039215803146362,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزاره","boundary":[0.8039215803146362,0.42192190885543823,0.8474945425987244,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.42192190885543823},{"x":0.7952069640159607,"y":0.42192190885543823},{"x":0.7952069640159607,"y":0.44744744896888733},{"x":0.7843137383460999,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7843137383460999,0.42192190885543823,0.7952069640159607,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.42192190885543823},{"x":0.7777777910232544,"y":0.42192190885543823},{"x":0.7777777910232544,"y":0.44744744896888733},{"x":0.7211328744888306,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.7211328744888306,0.42192190885543823,0.7777777910232544,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.42192190885543823},{"x":0.7145969271659851,"y":0.42192190885543823},{"x":0.7145969271659851,"y":0.44744744896888733},{"x":0.673202633857727,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گزاره","boundary":[0.673202633857727,0.42192190885543823,0.7145969271659851,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.42192190885543823},{"x":0.671023964881897,"y":0.42192190885543823},{"x":0.671023964881897,"y":0.44744744896888733},{"x":0.6492374539375305,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6492374539375305,0.42192190885543823,0.671023964881897,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.4519519507884979},{"x":0.8779956698417664,"y":0.4519519507884979},{"x":0.8779956698417664,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8605664372444153,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8605664372444153,0.4519519507884979,0.8779956698417664,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.4519519507884979},{"x":0.8474945425987244,"y":0.4519519507884979},{"x":0.8474945425987244,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7864923477172852,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حساب","boundary":[0.7864923477172852,0.4519519507884979,0.8474945425987244,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.4534534513950348},{"x":0.7799564003944397,"y":0.4519519507884979},{"x":0.7799564003944397,"y":0.47597599029541016},{"x":0.7145969271659851,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گزارهها","boundary":[0.7145969271659851,0.4534534513950348,0.7799564003944397,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.4834834933280945},{"x":0.8801742792129517,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5060060024261475},{"x":0.8605664372444153,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","str":"٣.","boundary":[0.8605664372444153,0.4834834933280945,0.8823529481887817,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.4834834933280945},{"x":0.8474945425987244,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8474945425987244,"y":0.5060060024261475},{"x":0.7690631747245789,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"راستگوها","boundary":[0.7690631747245789,0.4834834933280945,0.8474945425987244,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.4834834933280945},{"x":0.758169949054718,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7603485584259033,"y":0.5060060024261475},{"x":0.7472766637802124,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.7472766637802124,0.4834834933280945,0.7603485584259033,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.4834834933280945},{"x":0.742919385433197,"y":0.4834834933280945},{"x":0.742919385433197,"y":0.5060060024261475},{"x":0.673202633857727,"y":0.5075075030326843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"تناقضها","boundary":[0.671023964881897,0.4834834933280945,0.742919385433197,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8801742792129517,"y":0.5105105042457581},{"x":0.8801742792129517,"y":0.5345345139503479},{"x":0.8605664372444153,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.8605664372444153,0.5120120048522949,0.8801742792129517,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8474945425987244,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8474945425987244,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5360360145568848}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گزاره","boundary":[0.8039215803146362,0.5120120048522949,0.8474945425987244,0.5360360145568848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.5135135054588318},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5360360145568848},{"x":0.758169949054718,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نماها","boundary":[0.7559912800788879,0.5135135054588318,0.8061001896858215,0.5360360145568848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85838782787323,"y":0.5405405163764954},{"x":0.8801742792129517,"y":0.5405405163764954},{"x":0.8801742792129517,"y":0.56456458568573},{"x":0.8605664372444153,"y":0.56456458568573}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.85838782787323,0.5405405163764954,0.8801742792129517,0.56456458568573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.5420420169830322},{"x":0.8474945425987244,"y":0.5405405163764954},{"x":0.8474945425987244,"y":0.56456458568573},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گزاره","boundary":[0.8039215803146362,0.5420420169830322,0.8474945425987244,0.56456458568573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.5435435175895691},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5420420169830322},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5660660862922668},{"x":0.7734204530715942,"y":0.5675675868988037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7712418437004089,0.5435435175895691,0.8017429113388062,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.545045018196106},{"x":0.7559912800788879,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7559912800788879,"y":0.5675675868988037},{"x":0.6971677541732788,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوری","boundary":[0.6949890851974487,0.545045018196106,0.7559912800788879,0.5675675868988037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8299999833106995},{"languageCode":"ckb","confidence":0.17000000178813934}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8823529481887817,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5690690875053406},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.46558823704719543,0.3803873949050903,0.8873529481887817,0.5760690875053406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.4864864945411682},{"x":0.1263616532087326,"y":0.4864864945411682},{"x":0.1263616532087326,"y":0.5},{"x":0.11328975856304169,"y":0.5}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.11328975856304169,0.4864864945411682,0.1263616532087326,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.4864864945411682},{"x":0.1263616532087326,"y":0.4864864945411682},{"x":0.1263616532087326,"y":0.5},{"x":0.11328975856304169,"y":0.5}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.10828975856304168,0.4794864945411682,0.1313616532087326,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.5165165066719055},{"x":0.13507625460624695,"y":0.5165165066719055},{"x":0.13725490868091583,"y":0.5300300121307373},{"x":0.10893246531486511,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.10893246531486511,0.5165165066719055,0.13725490868091583,0.5300300121307373]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.5165165066719055},{"x":0.13507625460624695,"y":0.5165165066719055},{"x":0.13725490868091583,"y":0.5300300121307373},{"x":0.10893246531486511,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.5095165066719055,0.14225490868091584,0.5370300121307373],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.5465465188026428},{"x":0.13507625460624695,"y":0.5465465188026428},{"x":0.13507625460624695,"y":0.5615615844726562},{"x":0.10893246531486511,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.10893246531486511,0.5465465188026428,0.13507625460624695,0.5615615844726562]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.5465465188026428},{"x":0.13507625460624695,"y":0.5465465188026428},{"x":0.13507625460624695,"y":0.5615615844726562},{"x":0.10893246531486511,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.5395465188026428,0.14007625460624695,0.5685615844726563],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.6006006002426147},{"x":0.13943354785442352,"y":0.6006006002426147},{"x":0.13943354785442352,"y":0.6156156063079834},{"x":0.10893246531486511,"y":0.6156156063079834}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.10893246531486511,0.6006006002426147,0.13943354785442352,0.6156156063079834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.6006006002426147},{"x":0.13943354785442352,"y":0.6006006002426147},{"x":0.13943354785442352,"y":0.6156156063079834},{"x":0.10893246531486511,"y":0.6156156063079834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.5936006002426147,0.14443354785442353,0.6226156063079834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.6366366147994995},{"x":0.13507625460624695,"y":0.6366366147994995},{"x":0.13507625460624695,"y":0.6501501798629761},{"x":0.10893246531486511,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.10893246531486511,0.6366366147994995,0.13507625460624695,0.6501501798629761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.6366366147994995},{"x":0.13507625460624695,"y":0.6366366147994995},{"x":0.13507625460624695,"y":0.6501501798629761},{"x":0.10893246531486511,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.6296366147994995,0.14007625460624695,0.6571501798629761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.662162184715271},{"x":0.13289760053157806,"y":0.662162184715271},{"x":0.13289760053157806,"y":0.6771771907806396},{"x":0.10675381124019623,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.10675381124019623,0.662162184715271,0.13289760053157806,0.6771771907806396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.662162184715271},{"x":0.13289760053157806,"y":0.662162184715271},{"x":0.13289760053157806,"y":0.6771771907806396},{"x":0.10675381124019623,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.655162184715271,0.13789760053157807,0.6841771907806397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.597597599029541},{"x":0.8671023845672607,"y":0.597597599029541},{"x":0.8671023845672607,"y":0.620120108127594},{"x":0.8148148059844971,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8148148059844971,0.597597599029541,0.8671023845672607,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.597597599029541},{"x":0.8061001896858215,"y":0.597597599029541},{"x":0.8061001896858215,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7843137383460999,0.597597599029541,0.8061001896858215,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.597597599029541},{"x":0.7668845057487488,"y":0.597597599029541},{"x":0.7668845057487488,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7603485584259033,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7603485584259033,0.597597599029541,0.7668845057487488,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.597597599029541},{"x":0.727668821811676,"y":0.597597599029541},{"x":0.727668821811676,"y":0.6216216087341309},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6427015066146851,0.597597599029541,0.727668821811676,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.597597599029541},{"x":0.6383442282676697,"y":0.597597599029541},{"x":0.6383442282676697,"y":0.6216216087341309},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6209150552749634,0.597597599029541,0.6383442282676697,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85838782787323,"y":0.6321321129798889},{"x":0.8736383318901062,"y":0.6321321129798889},{"x":0.8736383318901062,"y":0.6576576828956604},{"x":0.85838782787323,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.85838782787323,0.6321321129798889,0.8736383318901062,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.6321321129798889},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6321321129798889},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگرشی","boundary":[0.7886710166931152,0.6321321129798889,0.8474945425987244,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.6321321129798889},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6321321129798889},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6971677541732788,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.6971677541732788,0.6321321129798889,0.7734204530715942,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6884531378746033,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6884531378746033,"y":0.6576576828956604},{"x":0.671023964881897,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.671023964881897,0.6321321129798889,0.6884531378746033,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6623093485832214,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6623093485832214,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6296296119689941,0.6321321129798889,0.6623093485832214,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5599128603935242,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.5599128603935242,0.6321321129798889,0.6209150552749634,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.6336336135864258},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6336336135864258},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6576576828956604},{"x":0.49891066551208496,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.49891066551208496,0.6336336135864258,0.5511982440948486,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.6336336135864258},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6321321129798889},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6576576828956604},{"x":0.4095860421657562,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوعی","boundary":[0.4095860421657562,0.6336336135864258,0.4901960790157318,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85838782787323,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8758170008659363,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8758170008659363,"y":0.6816816926002502},{"x":0.85838782787323,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.85838782787323,0.6591591835021973,0.8758170008659363,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8453159332275391,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8453159332275391,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7930282950401306,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7930282950401306,0.6591591835021973,0.8453159332275391,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7864923477172852,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7864923477172852,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7102396488189697,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.7102396488189697,0.6591591835021973,0.7864923477172852,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7015250325202942,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7015250325202942,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6296296119689941,0.6591591835021973,0.7015250325202942,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6252723336219788,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6252723336219788,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6056644916534424,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6056644916534424,0.6591591835021973,0.6252723336219788,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85838782787323,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8779956698417664,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8779956698417664,"y":0.7087087035179138},{"x":0.8605664372444153,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.85838782787323,0.6831831932067871,0.8779956698417664,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8453159332275391,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8453159332275391,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7821350693702698,0.6831831932067871,0.8453159332275391,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.684684693813324},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.7385621070861816,0.684684693813324,0.7734204530715942,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.684684693813324},{"x":0.7298474907875061,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7298474907875061,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7117117047309875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماع","boundary":[0.6666666865348816,0.684684693813324,0.7298474907875061,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85838782787323,"y":0.7117117047309875},{"x":0.8779956698417664,"y":0.7117117047309875},{"x":0.8779956698417664,"y":0.7327327132225037},{"x":0.85838782787323,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.85838782787323,0.7117117047309875,0.8779956698417664,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.7117117047309875},{"x":0.8453159332275391,"y":0.7102102041244507},{"x":0.8453159332275391,"y":0.7327327132225037},{"x":0.7799564003944397,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتراک","boundary":[0.7799564003944397,0.7117117047309875,0.8453159332275391,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6993464231491089,0.7117117047309875,0.7712418437004089,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6949890851974487,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6949890851974487,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6775599122047424,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6775599122047424,0.7117117047309875,0.6949890851974487,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85838782787323,"y":0.7372372150421143},{"x":0.8779956698417664,"y":0.7372372150421143},{"x":0.8779956698417664,"y":0.7642642855644226},{"x":0.85838782787323,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.85838782787323,0.7372372150421143,0.8779956698417664,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.7372372150421143},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7372372150421143},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7627627849578857},{"x":0.8017429113388062,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.8017429113388062,0.7372372150421143,0.8474945425987244,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7642642855644226},{"x":0.727668821811676,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.727668821811676,0.7372372150421143,0.7930282950401306,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7627627849578857},{"x":0.6840958595275879,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6840958595275879,0.7372372150421143,0.7189542651176453,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.7372372150421143},{"x":0.673202633857727,"y":0.7372372150421143},{"x":0.673202633857727,"y":0.7627627849578857},{"x":0.6644880175590515,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6644880175590515,0.7372372150421143,0.673202633857727,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.7357357144355774},{"x":0.657952070236206,"y":0.7357357144355774},{"x":0.657952070236206,"y":0.7627627849578857},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6143791079521179,0.7357357144355774,0.657952070236206,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5816993713378906,0.7357357144355774,0.6056644916534424,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.7357357144355774},{"x":0.570806086063385,"y":0.7357357144355774},{"x":0.570806086063385,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5490196347236633,0.7357357144355774,0.570806086063385,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.7357357144355774},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7357357144355774},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7627627849578857},{"x":0.48583877086639404,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.48583877086639404,0.7357357144355774,0.5446622967720032,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.7357357144355774},{"x":0.4793028235435486,"y":0.7357357144355774},{"x":0.4793028235435486,"y":0.7627627849578857},{"x":0.40740740299224854,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.40740740299224854,0.7357357144355774,0.4793028235435486,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.7357357144355774},{"x":0.3986928164958954,"y":0.7357357144355774},{"x":0.3986928164958954,"y":0.7612612843513489},{"x":0.3834422528743744,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3834422528743744,0.7357357144355774,0.3986928164958954,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85838782787323,"y":0.7627627849578857},{"x":0.8758170008659363,"y":0.7627627849578857},{"x":0.8758170008659363,"y":0.7882882952690125},{"x":0.85838782787323,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"6.","boundary":[0.85838782787323,0.7627627849578857,0.8758170008659363,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.7627627849578857},{"x":0.8453159332275391,"y":0.7627627849578857},{"x":0.8453159332275391,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7712418437004089,0.7627627849578857,0.8453159332275391,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7625272274017334,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7625272274017334,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7145969271659851,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.7145969271659851,0.7627627849578857,0.7625272274017334,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7015250325202942,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7015250325202942,"y":0.7882882952690125},{"x":0.6949890851974487,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6949890851974487,0.7627627849578857,0.7015250325202942,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.7627627849578857},{"x":0.6884531378746033,"y":0.7627627849578857},{"x":0.6884531378746033,"y":0.7882882952690125},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6492374539375305,0.7627627849578857,0.6884531378746033,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.7627627849578857},{"x":0.6427015066146851,"y":0.7627627849578857},{"x":0.6427015066146851,"y":0.7882882952690125},{"x":0.5969498753547668,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.5969498753547668,0.7627627849578857,0.6427015066146851,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7882882952690125},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5816993713378906,0.7627627849578857,0.5882353186607361,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7882882952690125},{"x":0.5729847550392151,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5729847550392151,0.7627627849578857,0.5795207023620605,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5642701387405396,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5642701387405396,"y":0.7882882952690125},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متمم","boundary":[0.5228758454322815,0.7627627849578857,0.5642701387405396,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5119825601577759,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5119825601577759,"y":0.7882882952690125},{"x":0.501089334487915,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.501089334487915,0.7627627849578857,0.5119825601577759,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.7627627849578857},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7627627849578857},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7882882952690125},{"x":0.43572986125946045,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تفاضل","boundary":[0.43572986125946045,0.7627627849578857,0.49673202633857727,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40305009484291077,"y":0.7627627849578857},{"x":0.4270152449607849,"y":0.7627627849578857},{"x":0.4270152449607849,"y":0.7882882952690125},{"x":0.40305009484291077,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.40305009484291077,0.7627627849578857,0.4270152449607849,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32461872696876526,"y":0.7627627849578857},{"x":0.3965141475200653,"y":0.7627627849578857},{"x":0.3965141475200653,"y":0.7882882952690125},{"x":0.32461872696876526,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.32461872696876526,0.7627627849578857,0.3965141475200653,0.7882882952690125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32461872696876526,"y":0.597597599029541},{"x":0.8779956698417664,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8779956698417664,"y":0.7882882952690125},{"x":0.32461872696876526,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31961872696876525,0.590597599029541,0.8829956698417664,0.7952882952690125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.6891891956329346},{"x":0.13507625460624695,"y":0.6891891956329346},{"x":0.13507625460624695,"y":0.7027027010917664},{"x":0.10457516461610794,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.10457516461610794,0.6891891956329346,0.13507625460624695,0.7027027010917664]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.6891891956329346},{"x":0.13507625460624695,"y":0.6891891956329346},{"x":0.13507625460624695,"y":0.7027027010917664},{"x":0.10457516461610794,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.6821891956329346,0.14007625460624695,0.7097027010917664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7147147059440613},{"x":0.13725490868091583,"y":0.7147147059440613},{"x":0.13725490868091583,"y":0.7282282114028931},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.10675381124019623,0.7147147059440613,0.13725490868091583,0.7282282114028931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7147147059440613},{"x":0.13725490868091583,"y":0.7147147059440613},{"x":0.13725490868091583,"y":0.7282282114028931},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.7077147059440613,0.14225490868091584,0.7352282114028931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.740240216255188},{"x":0.13507625460624695,"y":0.740240216255188},{"x":0.13507625460624695,"y":0.7537537813186646},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۳۷","boundary":[0.10675381124019623,0.740240216255188,0.13507625460624695,0.7537537813186646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7657657861709595},{"x":0.13289760053157806,"y":0.7657657861709595},{"x":0.13289760053157806,"y":0.7807807922363281},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7807807922363281}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۰","boundary":[0.10675381124019623,0.7657657861709595,0.13289760053157806,0.7807807922363281]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.740240216255188},{"x":0.13507625460624695,"y":0.740240216255188},{"x":0.13507625460624695,"y":0.7807807922363281},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7807807922363281}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.733240216255188,0.14007625460624695,0.7877807922363281],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.7702702879905701},{"x":0.13289760053157806,"y":0.7702702879905701},{"x":0.13289760053157806,"y":0.7777777910232544},{"x":0.12418300658464432,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"ہ","boundary":[0.12418300658464432,0.7702702879905701,0.13289760053157806,0.7777777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.7702702879905701},{"x":0.13289760053157806,"y":0.7702702879905701},{"x":0.13289760053157806,"y":0.7777777910232544},{"x":0.12418300658464432,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.11918300658464431,0.7632702879905701,0.13789760053157807,0.7847777910232544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.815315306186676},{"x":0.13943354785442352,"y":0.8168168067932129},{"x":0.13943354785442352,"y":0.8333333134651184},{"x":0.10893246531486511,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.10893246531486511,0.815315306186676,0.13943354785442352,0.8333333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.815315306186676},{"x":0.13943354785442352,"y":0.8168168067932129},{"x":0.13943354785442352,"y":0.8333333134651184},{"x":0.10893246531486511,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.808315306186676,0.14443354785442353,0.8403333134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8671023845672607,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8671023845672607,"y":0.837837815284729},{"x":0.8148148059844971,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8148148059844971,0.8123123049736023,0.8671023845672607,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8039215803146362,"y":0.837837815284729},{"x":0.7821350693702698,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7821350693702698,0.8123123049736023,0.8039215803146362,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7821350693702698,"y":0.837837815284729},{"x":0.7755991220474243,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7755991220474243,0.8123123049736023,0.7821350693702698,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7407407164573669,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7407407164573669,"y":0.837837815284729},{"x":0.6274510025978088,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصلضرب","boundary":[0.6274510025978088,0.8123123049736023,0.7407407164573669,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.8123123049736023},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8123123049736023},{"x":0.6165577173233032,"y":0.837837815284729},{"x":0.5490196347236633,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکارتی","boundary":[0.5490196347236633,0.8123123049736023,0.6165577173233032,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.8123123049736023},{"x":0.5403050184249878,"y":0.8123123049736023},{"x":0.5403050184249878,"y":0.837837815284729},{"x":0.5272331237792969,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5272331237792969,0.8123123049736023,0.5403050184249878,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8123123049736023},{"x":0.5206971764564514,"y":0.8123123049736023},{"x":0.5206971764564514,"y":0.837837815284729},{"x":0.47058823704719543,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.47058823704719543,0.8123123049736023,0.5206971764564514,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.8498498201370239},{"x":0.8758170008659363,"y":0.8498498201370239},{"x":0.8758170008659363,"y":0.8753753900527954},{"x":0.85838782787323,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.8605664372444153,0.8498498201370239,0.8758170008659363,0.8753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.8498498201370239},{"x":0.8474945425987244,"y":0.8498498201370239},{"x":0.8453159332275391,"y":0.8753753900527954},{"x":0.8082788586616516,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زوج","boundary":[0.8082788586616516,0.8498498201370239,0.8453159332275391,0.8753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7995642423629761,"y":0.8498498201370239},{"x":0.7995642423629761,"y":0.8753753900527954},{"x":0.7516340017318726,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتب","boundary":[0.7516340017318726,0.8483483195304871,0.7995642423629761,0.8753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.8483483195304871},{"x":0.742919385433197,"y":0.8483483195304871},{"x":0.742919385433197,"y":0.8738738894462585},{"x":0.7320261597633362,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7320261597633362,0.8483483195304871,0.742919385433197,0.8738738894462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.8468468189239502},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7233115434646606,"y":0.8738738894462585},{"x":0.6209150552749634,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصلضرب","boundary":[0.6209150552749634,0.8468468189239502,0.7233115434646606,0.8738738894462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.8468468189239502},{"x":0.6122004389762878,"y":0.8468468189239502},{"x":0.6122004389762878,"y":0.8723723888397217},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکارتی","boundary":[0.5490196347236633,0.8468468189239502,0.6122004389762878,0.8723723888397217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8758170008659363,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8758170008659363,"y":0.8753753900527954},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46558823704719543,0.8053123049736023,0.8808170008659363,0.8823753900527954],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.8513513803482056},{"x":0.13507625460624695,"y":0.8513513803482056},{"x":0.13507625460624695,"y":0.8648648858070374},{"x":0.10675381124019623,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.10675381124019623,0.8513513803482056,0.13507625460624695,0.8648648858070374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.8513513803482056},{"x":0.13507625460624695,"y":0.8513513803482056},{"x":0.13507625460624695,"y":0.8648648858070374},{"x":0.10675381124019623,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.8443513803482056,0.14007625460624695,0.8718648858070374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.912912905216217},{"x":0.5098039507865906,"y":0.912912905216217},{"x":0.5098039507865906,"y":0.9339339137077332},{"x":0.4749455451965332,"y":0.9339339137077332}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"یک","boundary":[0.4749455451965332,0.912912905216217,0.5098039507865906,0.9339339137077332]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.912912905216217},{"x":0.5098039507865906,"y":0.912912905216217},{"x":0.5098039507865906,"y":0.9339339137077332},{"x":0.4749455451965332,"y":0.9339339137077332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4699455451965332,0.905912905216217,0.5148039507865906,0.9409339137077332],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/PosFxHafDrPrBXXQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/PjzdMKRHhOHELasG.jpg","blurred":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/TnkigujDjKcWzGBt.jpg"},"info":{"width":459,"height":666,"margin":[0.00020269981981102937,0.00019239508872991566,0.9978152040718428,0.9985759137886782]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.13513512909412384},{"x":0.1416122019290924,"y":0.13513512909412384},{"x":0.1416122019290924,"y":0.14864864945411682},{"x":0.11328975856304169,"y":0.1501501500606537}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۵۲","boundary":[0.11328975856304169,0.13513512909412384,0.1416122019290924,0.14864864945411682]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.13513512909412384},{"x":0.1416122019290924,"y":0.13513512909412384},{"x":0.1416122019290924,"y":0.14864864945411682},{"x":0.11328975856304169,"y":0.1501501500606537}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.10828975856304168,0.12813512909412383,0.1466122019290924,0.15564864945411683],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.1621621549129486},{"x":0.1416122019290924,"y":0.16066065430641174},{"x":0.1416122019290924,"y":0.1756756752729416},{"x":0.11328975856304169,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۵۹","boundary":[0.11328975856304169,0.1621621549129486,0.1416122019290924,0.1756756752729416]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.1621621549129486},{"x":0.1416122019290924,"y":0.16066065430641174},{"x":0.1416122019290924,"y":0.1756756752729416},{"x":0.11328975856304169,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.10828975856304168,0.1551621549129486,0.1466122019290924,0.1826756752729416],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.13513512909412384},{"x":0.8714597225189209,"y":0.13513512909412384},{"x":0.8714597225189209,"y":0.157657653093338},{"x":0.8518518805503845,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.8518518805503845,0.13513512909412384,0.8714597225189209,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.13513512909412384},{"x":0.8387799859046936,"y":0.13513512909412384},{"x":0.8387799859046936,"y":0.157657653093338},{"x":0.7908496856689453,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7908496856689453,0.13513512909412384,0.8387799859046936,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7799564003944397,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7799564003944397,"y":0.157657653093338},{"x":0.7712418437004089,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7712418437004089,0.13513512909412384,0.7799564003944397,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7734204530715942,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7755991220474243,"y":0.157657653093338},{"x":0.7211328744888306,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوتایی","boundary":[0.7189542651176453,0.13513512909412384,0.7755991220474243,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7102396488189697,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7102396488189697,"y":0.157657653093338},{"x":0.7015250325202942,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7015250325202942,0.13513512909412384,0.7102396488189697,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8540304899215698,"y":0.16066065430641174},{"x":0.8736383318901062,"y":0.16066065430641174},{"x":0.8736383318901062,"y":0.1876876950263977},{"x":0.8540304899215698,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.8540304899215698,0.16066065430641174,0.8736383318901062,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.16066065430641174},{"x":0.8387799859046936,"y":0.16066065430641174},{"x":0.8387799859046936,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7755991220474243,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7755991220474243,0.16066065430641174,0.8387799859046936,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.16066065430641174},{"x":0.7668845057487488,"y":0.16066065430641174},{"x":0.7668845057487488,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7559912800788879,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7559912800788879,0.16066065430641174,0.7668845057487488,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.16066065430641174},{"x":0.7494553327560425,"y":0.16066065430641174},{"x":0.7494553327560425,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7080609798431396,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7080609798431396,0.16066065430641174,0.7494553327560425,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.16066065430641174},{"x":0.6993464231491089,"y":0.16066065430641174},{"x":0.6993464231491089,"y":0.1876876950263977},{"x":0.6318082809448242,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رابطهها","boundary":[0.6318082809448242,0.16066065430641174,0.6993464231491089,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.18618617951869965},{"x":0.8714597225189209,"y":0.18618617951869965},{"x":0.8714597225189209,"y":0.21171170473098755},{"x":0.8518518805503845,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.8518518805503845,0.18618617951869965,0.8714597225189209,0.21171170473098755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.18618617951869965},{"x":0.8387799859046936,"y":0.18618617951869965},{"x":0.8387799859046936,"y":0.21171170473098755},{"x":0.7930282950401306,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7930282950401306,0.18618617951869965,0.8387799859046936,0.21171170473098755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.18618617951869965},{"x":0.7843137383460999,"y":0.18618617951869965},{"x":0.7843137383460999,"y":0.21171170473098755},{"x":0.758169949054718,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.758169949054718,0.18618617951869965,0.7843137383460999,0.21171170473098755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.18618617951869965},{"x":0.758169949054718,"y":0.18618617951869965},{"x":0.758169949054718,"y":0.2132132202386856},{"x":0.7145969271659851,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزی","boundary":[0.7145969271659851,0.18618617951869965,0.758169949054718,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6993464231491089,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2132132202386856},{"x":0.6884531378746033,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6884531378746033,0.18618617951869965,0.6993464231491089,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6840958595275879,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6840958595275879,"y":0.2132132202386856},{"x":0.6427015066146851,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراز","boundary":[0.6427015066146851,0.18618617951869965,0.6840958595275879,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.2132132202386856},{"x":0.8758170008659363,"y":0.2132132202386856},{"x":0.8758170008659363,"y":0.24174174666404724},{"x":0.8562091588973999,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.8562091588973999,0.2132132202386856,0.8758170008659363,0.24174174666404724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.2132132202386856},{"x":0.8409585952758789,"y":0.2132132202386856},{"x":0.8409585952758789,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7777777910232544,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.7777777910232544,0.2132132202386856,0.8409585952758789,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.2132132202386856},{"x":0.7690631747245789,"y":0.2132132202386856},{"x":0.7690631747245789,"y":0.24174174666404724},{"x":0.6840958595275879,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویری","boundary":[0.6840958595275879,0.2132132202386856,0.7690631747245789,0.24174174666404724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.21171170473098755},{"x":0.6753812432289124,"y":0.2132132202386856},{"x":0.6753812432289124,"y":0.24174174666404724},{"x":0.6274510025978088,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.6274510025978088,0.21171170473098755,0.6753812432289124,0.24174174666404724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.21171170473098755},{"x":0.6165577173233032,"y":0.21171170473098755},{"x":0.6165577173233032,"y":0.24024024605751038},{"x":0.6122004389762878,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6122004389762878,0.21171170473098755,0.6165577173233032,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.21171170473098755},{"x":0.6034858226776123,"y":0.21171170473098755},{"x":0.6034858226776123,"y":0.24174174666404724},{"x":0.5446622967720032,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5446622967720032,0.21171170473098755,0.6034858226776123,0.24174174666404724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.21171170473098755},{"x":0.5359477400779724,"y":0.21171170473098755},{"x":0.5359477400779724,"y":0.24024024605751038},{"x":0.4923747181892395,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.4923747181892395,0.21171170473098755,0.5359477400779724,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.21171170473098755},{"x":0.4793028235435486,"y":0.21171170473098755},{"x":0.4793028235435486,"y":0.24024024605751038},{"x":0.46840959787368774,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46840959787368774,0.21171170473098755,0.4793028235435486,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.21021020412445068},{"x":0.4618736505508423,"y":0.21171170473098755},{"x":0.4618736505508423,"y":0.24024024605751038},{"x":0.3616557717323303,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بزرگترین","boundary":[0.3616557717323303,0.21021020412445068,0.4618736505508423,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31154683232307434,"y":0.21021020412445068},{"x":0.3529411852359772,"y":0.21021020412445068},{"x":0.3529411852359772,"y":0.24024024605751038},{"x":0.31154683232307434,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کران","boundary":[0.31154683232307434,0.21021020412445068,0.3529411852359772,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27886709570884705,"y":0.21021020412445068},{"x":0.3028322458267212,"y":0.21021020412445068},{"x":0.3028322458267212,"y":0.24024024605751038},{"x":0.27886709570884705,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27886709570884705,0.21021020412445068,0.3028322458267212,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2396514117717743,"y":0.21021020412445068},{"x":0.27450981736183167,"y":0.21021020412445068},{"x":0.27450981736183167,"y":0.2387387454509735},{"x":0.2396514117717743,"y":0.2387387454509735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.2396514117717743,0.21021020412445068,0.27450981736183167,0.2387387454509735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.21021020412445068},{"x":0.22875817120075226,"y":0.21021020412445068},{"x":0.22875817120075226,"y":0.24024024605751038},{"x":0.15032680332660675,"y":0.2387387454509735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.15032680332660675,0.21021020412445068,0.22875817120075226,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.21021020412445068},{"x":0.13943354785442352,"y":0.21021020412445068},{"x":0.13943354785442352,"y":0.2387387454509735},{"x":0.10021786391735077,"y":0.2387387454509735}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جزئة","boundary":[0.10021786391735077,0.21021020412445068,0.13943354785442352,0.2387387454509735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.24924924969673157},{"x":0.8714597225189209,"y":0.25075075030326843},{"x":0.8714597225189209,"y":0.26726725697517395},{"x":0.8322439789772034,"y":0.2657657563686371}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"مرتب","boundary":[0.8322439789772034,0.24924924969673157,0.8714597225189209,0.26726725697517395]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.13513512909412384},{"x":0.8758170008659363,"y":0.13513512909412384},{"x":0.8758170008659363,"y":0.26726725697517395},{"x":0.10021786391735077,"y":0.2657657563686371}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.09521786391735076,0.12813512909412383,0.8808170008659363,0.27426725697517396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.1876876950263977},{"x":0.1416122019290924,"y":0.1876876950263977},{"x":0.1416122019290924,"y":0.2012012004852295},{"x":0.11328975856304169,"y":0.2012012004852295}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۹۴","boundary":[0.11328975856304169,0.1876876950263977,0.1416122019290924,0.2012012004852295]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.1876876950263977},{"x":0.1416122019290924,"y":0.1876876950263977},{"x":0.1416122019290924,"y":0.2012012004852295},{"x":0.11328975856304169,"y":0.2012012004852295}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.10828975856304168,0.1806876950263977,0.1466122019290924,0.2082012004852295],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.24474474787712097},{"x":0.1416122019290924,"y":0.24474474787712097},{"x":0.1416122019290924,"y":0.2597597539424896},{"x":0.11328975856304169,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.11328975856304169,0.24474474787712097,0.1416122019290924,0.2597597539424896]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.24474474787712097},{"x":0.1416122019290924,"y":0.24474474787712097},{"x":0.1416122019290924,"y":0.2597597539424896},{"x":0.11328975856304169,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10828975856304168,0.23774474787712097,0.1466122019290924,0.26675975394248963],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8605664372444153,"y":0.2942942976951599},{"x":0.8605664372444153,"y":0.32282280921936035},{"x":0.8082788586616516,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8082788586616516,0.29279279708862305,0.8605664372444153,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7995642423629761,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7995642423629761,"y":0.3213213086128235},{"x":0.7690631747245789,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.7690631747245789,0.29279279708862305,0.7995642423629761,0.3213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7690631747245789,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7690631747245789,"y":0.3213213086128235},{"x":0.7625272274017334,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7625272274017334,0.29279279708862305,0.7690631747245789,0.3213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7298474907875061,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7298474907875061,"y":0.3213213086128235},{"x":0.6949890851974487,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.6949890851974487,0.29279279708862305,0.7298474907875061,0.3213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6840958595275879,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6840958595275879,"y":0.3213213086128235},{"x":0.671023964881897,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.673202633857727,0.29279279708862305,0.6840958595275879,0.3213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.2912912964820862},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2912912964820862},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3213213086128235},{"x":0.5599128603935242,"y":0.3198198080062866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.5599128603935242,0.2912912964820862,0.6666666865348816,0.3213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.2912912964820862},{"x":0.5511982440948486,"y":0.2912912964820862},{"x":0.5511982440948486,"y":0.3198198080062866},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3198198080062866}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5250544548034668,0.2912912964820862,0.5511982440948486,0.3198198080062866]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.2912912964820862},{"x":0.8605664372444153,"y":0.2942942976951599},{"x":0.8605664372444153,"y":0.32282280921936035},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3198198080062866}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5200544548034668,0.2842912964820862,0.8655664372444153,0.32982280921936036],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.2957957983016968},{"x":0.15032680332660675,"y":0.2942942976951599},{"x":0.15032680332660675,"y":0.31081080436706543},{"x":0.10239651054143906,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.10239651054143906,0.2957957983016968,0.15032680332660675,0.31081080436706543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.2957957983016968},{"x":0.15032680332660675,"y":0.2942942976951599},{"x":0.15032680332660675,"y":0.31081080436706543},{"x":0.10239651054143906,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09739651054143905,0.28879579830169677,0.15532680332660675,0.31781080436706544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.32732734084129333},{"x":0.8671023845672607,"y":0.32582584023475647},{"x":0.8714597225189209,"y":0.3513513505458832},{"x":0.8540304899215698,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8496732115745544,0.32732734084129333,0.8714597225189209,0.3513513505458832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.33183184266090393},{"x":0.8387799859046936,"y":0.3288288414478302},{"x":0.843137264251709,"y":0.3543543517589569},{"x":0.8104575276374817,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.8039215803146362,0.33183184266090393,0.843137264251709,0.3543543517589569]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.33183184266090393},{"x":0.8671023845672607,"y":0.32732734084129333},{"x":0.8714597225189209,"y":0.3513513505458832},{"x":0.8104575276374817,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7989215803146362,0.3248318426609039,0.8764597225189209,0.3583513505458832],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.35735735297203064},{"x":0.1437908560037613,"y":0.35735735297203064},{"x":0.1437908560037613,"y":0.3723723590373993},{"x":0.10457516461610794,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۰۹","boundary":[0.10457516461610794,0.35735735297203064,0.1437908560037613,0.3723723590373993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.35735735297203064},{"x":0.1437908560037613,"y":0.35735735297203064},{"x":0.1437908560037613,"y":0.3723723590373993},{"x":0.10457516461610794,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.35035735297203063,0.1487908560037613,0.3793723590373993],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.38288289308547974},{"x":0.1416122019290924,"y":0.38288289308547974},{"x":0.1416122019290924,"y":0.3963963985443115},{"x":0.13507625460624695,"y":0.3963963985443115}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"و","boundary":[0.13507625460624695,0.38288289308547974,0.1416122019290924,0.3963963985443115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09803921729326248,"y":0.38288289308547974},{"x":0.13071896135807037,"y":0.38138139247894287},{"x":0.13071896135807037,"y":0.3963963985443115},{"x":0.09803921729326248,"y":0.3963963985443115}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.09803921729326248,0.38288289308547974,0.13071896135807037,0.3963963985443115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09803921729326248,"y":0.38288289308547974},{"x":0.1416122019290924,"y":0.38138139247894287},{"x":0.1416122019290924,"y":0.3963963985443115},{"x":0.09803921729326248,"y":0.3978978991508484}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.09303921729326248,0.37588289308547973,0.1466122019290924,0.40339639854431153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.3543543517589569},{"x":0.8714597225189209,"y":0.3543543517589569},{"x":0.8714597225189209,"y":0.37837839126586914},{"x":0.8518518805503845,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.8518518805503845,0.3543543517589569,0.8714597225189209,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.3558558523654938},{"x":0.8366013169288635,"y":0.3543543517589569},{"x":0.8387799859046936,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7755991220474243,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7734204530715942,0.3558558523654938,0.8387799859046936,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7690631747245789,"y":0.379879891872406},{"x":0.7363834381103516,"y":0.38138139247894287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.7342047691345215,0.35735735297203064,0.7690631747245789,0.379879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.37837839126586914},{"x":0.8736383318901062,"y":0.37837839126586914},{"x":0.8736383318901062,"y":0.402402400970459},{"x":0.8540304899215698,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.8518518805503845,0.37837839126586914,0.8736383318901062,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.37837839126586914},{"x":0.8387799859046936,"y":0.37837839126586914},{"x":0.8387799859046936,"y":0.402402400970459},{"x":0.7973856329917908,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.7952069640159607,0.37837839126586914,0.8387799859046936,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.379879891872406},{"x":0.7864923477172852,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7886710166931152,"y":0.40390390157699585},{"x":0.727668821811676,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوتایی","boundary":[0.727668821811676,0.379879891872406,0.7886710166931152,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.379879891872406},{"x":0.7189542651176453,"y":0.379879891872406},{"x":0.7189542651176453,"y":0.40390390157699585},{"x":0.7080609798431396,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7080609798431396,0.379879891872406,0.7189542651176453,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.379879891872406},{"x":0.7037037014961243,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7037037014961243,"y":0.40390390157699585},{"x":0.5925925970077515,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانهای","boundary":[0.5925925970077515,0.379879891872406,0.7037037014961243,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.38138139247894287},{"x":0.5816993713378906,"y":0.38138139247894287},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4054054021835327},{"x":0.529411792755127,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جبری","boundary":[0.529411792755127,0.38138139247894287,0.5816993713378906,0.4054054021835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.4054054021835327},{"x":0.8714597225189209,"y":0.4054054021835327},{"x":0.8714597225189209,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8540304899215698,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.8518518805503845,0.4054054021835327,0.8714597225189209,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8387799859046936,"y":0.4054054021835327},{"x":0.8409585952758789,"y":0.43393394351005554},{"x":0.7952069640159607,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7930282950401306,0.4069069027900696,0.8409585952758789,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7864923477172852,"y":0.4069069027900696},{"x":0.7886710166931152,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7472766637802124,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.7450980544090271,0.40840840339660645,0.7886710166931152,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8714597225189209,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8714597225189209,"y":0.45495495200157166},{"x":0.8518518805503845,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.8518518805503845,0.4324324429035187,0.8714597225189209,0.45495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8322439789772034,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8322439789772034,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7734204530715942,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.7734204530715942,0.4324324429035187,0.8322439789772034,0.45495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7755991220474243,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7755991220474243,"y":0.45495495200157166},{"x":0.758169949054718,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.758169949054718,0.4324324429035187,0.7755991220474243,0.45495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7407407164573669,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7407407164573669,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7233115434646606,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7233115434646606,0.4324324429035187,0.7407407164573669,0.45495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7189542651176453,"y":0.45495495200157166},{"x":0.6427015066146851,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6427015066146851,0.4324324429035187,0.7189542651176453,0.45495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.4324324429035187},{"x":0.6383442282676697,"y":0.4324324429035187},{"x":0.6383442282676697,"y":0.45495495200157166},{"x":0.6252723336219788,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6252723336219788,0.4324324429035187,0.6383442282676697,0.45495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.4564564526081085},{"x":0.8692810535430908,"y":0.4564564526081085},{"x":0.8692810535430908,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8518518805503845,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"6.","boundary":[0.8496732115745544,0.4564564526081085,0.8692810535430908,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.4564564526081085},{"x":0.8366013169288635,"y":0.45495495200157166},{"x":0.8387799859046936,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7930282950401306,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاره","boundary":[0.7930282950401306,0.4564564526081085,0.8387799859046936,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.4564564526081085},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4564564526081085},{"x":0.7843137383460999,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7734204530715942,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7712418437004089,0.4564564526081085,0.7843137383460999,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.4564564526081085},{"x":0.7668845057487488,"y":0.4564564526081085},{"x":0.7668845057487488,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7233115434646606,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نگاره","boundary":[0.7233115434646606,0.4564564526081085,0.7668845057487488,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4564564526081085},{"x":0.7145969271659851,"y":0.4819819927215576},{"x":0.6448801755905151,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معکوس","boundary":[0.6448801755905151,0.4579579532146454,0.7145969271659851,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.4579579532146454},{"x":0.6361655592918396,"y":0.4579579532146454},{"x":0.6361655592918396,"y":0.4819819927215576},{"x":0.6034858226776123,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.601307213306427,0.4579579532146454,0.6361655592918396,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.4579579532146454},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4579579532146454},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4819819927215576},{"x":0.5185185074806213,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5185185074806213,0.4579579532146454,0.5947712659835815,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.4834834933280945},{"x":0.8692810535430908,"y":0.4834834933280945},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5075075030326843},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5075075030326843}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.8518518805503845,0.4834834933280945,0.8692810535430908,0.5075075030326843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.4834834933280945},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4834834933280945},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5075075030326843},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5075075030326843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تناظر","boundary":[0.7908496856689453,0.4834834933280945,0.8366013169288635,0.5075075030326843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7886710166931152,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5075075030326843},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5075075030326843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7647058963775635,0.4834834933280945,0.7886710166931152,0.5075075030326843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7538126111030579,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7538126111030579,"y":0.5075075030326843},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5075075030326843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7342047691345215,0.4834834933280945,0.7538126111030579,0.5075075030326843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7298474907875061,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7298474907875061,"y":0.5075075030326843},{"x":0.6971677541732788,"y":0.5075075030326843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6971677541732788,0.4834834933280945,0.7298474907875061,0.5075075030326843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.48498499393463135},{"x":0.6884531378746033,"y":0.48498499393463135},{"x":0.6884531378746033,"y":0.5075075030326843},{"x":0.6775599122047424,"y":0.5075075030326843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6775599122047424,0.48498499393463135,0.6884531378746033,0.5075075030326843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.48498499393463135},{"x":0.6753812432289124,"y":0.4834834933280945},{"x":0.6753812432289124,"y":0.5075075030326843},{"x":0.601307213306427,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.601307213306427,0.48498499393463135,0.6753812432289124,0.5075075030326843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.48498499393463135},{"x":0.5969498753547668,"y":0.48498499393463135},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5090090036392212},{"x":0.5642701387405396,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5642701387405396,0.48498499393463135,0.5969498753547668,0.5090090036392212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.48498499393463135},{"x":0.5490196347236633,"y":0.48498499393463135},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5090090036392212},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5228758454322815,0.48498499393463135,0.5490196347236633,0.5090090036392212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.48498499393463135},{"x":0.5228758454322815,"y":0.48498499393463135},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5090090036392212},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5090090036392212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.4901960790157318,0.48498499393463135,0.5228758454322815,0.5090090036392212]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8999999761581421},{"languageCode":"ar","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.3588588535785675},{"x":0.8736383318901062,"y":0.3543543517589569},{"x":0.8758170008659363,"y":0.5075075030326843},{"x":0.4923747181892395,"y":0.5105105042457581}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4830174398422241,0.3518588535785675,0.8808170008659363,0.5145075030326843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.43393394351005554},{"x":0.1437908560037613,"y":0.43393394351005554},{"x":0.1437908560037613,"y":0.4489489495754242},{"x":0.10239651054143906,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.10239651054143906,0.43393394351005554,0.1437908560037613,0.4489489495754242]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.43393394351005554},{"x":0.1437908560037613,"y":0.43393394351005554},{"x":0.1437908560037613,"y":0.4489489495754242},{"x":0.10239651054143906,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09739651054143905,0.42693394351005554,0.1487908560037613,0.4559489495754242],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.4609609544277191},{"x":0.14596949517726898,"y":0.45945945382118225},{"x":0.14596949517726898,"y":0.47597599029541016},{"x":0.10457516461610794,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.10239651054143906,0.4609609544277191,0.14596949517726898,0.47597599029541016]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09803921729326248,"y":0.48498499393463135},{"x":0.14596949517726898,"y":0.48498499393463135},{"x":0.14596949517726898,"y":0.5015015006065369},{"x":0.09803921729326248,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.09803921729326248,0.48498499393463135,0.14596949517726898,0.5015015006065369]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09803921729326248,"y":0.4609609544277191},{"x":0.14596949517726898,"y":0.45945945382118225},{"x":0.14814814925193787,"y":0.5},{"x":0.09803921729326248,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09303921729326248,0.4539609544277191,0.15314814925193787,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.5735735893249512},{"x":0.1437908560037613,"y":0.5735735893249512},{"x":0.1437908560037613,"y":0.5885885953903198},{"x":0.10457516461610794,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۲","boundary":[0.10457516461610794,0.5735735893249512,0.1437908560037613,0.5885885953903198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.5735735893249512},{"x":0.1437908560037613,"y":0.5735735893249512},{"x":0.1437908560037613,"y":0.5885885953903198},{"x":0.10457516461610794,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.5665735893249512,0.1487908560037613,0.5955885953903198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8671023845672607,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8671023845672607,"y":0.5630630850791931},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8148148059844971,0.5360360145568848,0.8671023845672607,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.5345345139503479},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5345345139503479},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7603485584259033,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.7603485584259033,0.5345345139503479,0.8039215803146362,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.5345345139503479},{"x":0.758169949054718,"y":0.5345345139503479},{"x":0.758169949054718,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7494553327560425,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7494553327560425,0.5345345139503479,0.758169949054718,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5345345139503479},{"x":0.7167755961418152,"y":0.5345345139503479},{"x":0.7167755961418152,"y":0.5615615844726562},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.6470588445663452,0.5345345139503479,0.7167755961418152,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5345345139503479},{"x":0.6361655592918396,"y":0.5345345139503479},{"x":0.6361655592918396,"y":0.5615615844726562},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.5555555820465088,0.5345345139503479,0.6361655592918396,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.5345345139503479},{"x":0.5446622967720032,"y":0.5345345139503479},{"x":0.5446622967720032,"y":0.5615615844726562},{"x":0.5315904021263123,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5315904021263123,0.5345345139503479,0.5446622967720032,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.5345345139503479},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5345345139503479},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5615615844726562},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.43790850043296814,0.5345345139503479,0.5228758454322815,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.533033013343811},{"x":0.4270152449607849,"y":0.5345345139503479},{"x":0.4270152449607849,"y":0.5615615844726562},{"x":0.37472766637802124,"y":0.5600600838661194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.37472766637802124,0.533033013343811,0.4270152449607849,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.533033013343811},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5345345139503479},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5600600838661194},{"x":0.3028322458267212,"y":0.5600600838661194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.3028322458267212,0.533033013343811,0.3660130798816681,0.5600600838661194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.5735735893249512},{"x":0.8714597225189209,"y":0.5735735893249512},{"x":0.8714597225189209,"y":0.5885885953903198},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8496732115745544,0.5735735893249512,0.8714597225189209,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.5735735893249512},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5735735893249512},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5885885953903198},{"x":0.7864923477172852,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7864923477172852,0.5735735893249512,0.8366013169288635,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.597597599029541},{"x":0.8714597225189209,"y":0.597597599029541},{"x":0.8714597225189209,"y":0.620120108127594},{"x":0.8474945425987244,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.8474945425987244,0.597597599029541,0.8714597225189209,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.597597599029541},{"x":0.8344226479530334,"y":0.597597599029541},{"x":0.8344226479530334,"y":0.620120108127594},{"x":0.7973856329917908,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7973856329917908,0.597597599029541,0.8344226479530334,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.597597599029541},{"x":0.7734204530715942,"y":0.597597599029541},{"x":0.7734204530715942,"y":0.620120108127594},{"x":0.7211328744888306,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.7211328744888306,0.597597599029541,0.7734204530715942,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.597597599029541},{"x":0.7058823704719543,"y":0.597597599029541},{"x":0.7058823704719543,"y":0.620120108127594},{"x":0.6644880175590515,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.6644880175590515,0.597597599029541,0.7058823704719543,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.6216216087341309},{"x":0.8714597225189209,"y":0.6216216087341309},{"x":0.8714597225189209,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8518518805503845,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.8518518805503845,0.6216216087341309,0.8714597225189209,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.6216216087341309},{"x":0.8387799859046936,"y":0.6216216087341309},{"x":0.8387799859046936,"y":0.6471471190452576},{"x":0.7952069640159607,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.7952069640159607,0.6216216087341309,0.8387799859046936,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7864923477172852,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7864923477172852,"y":0.6471471190452576},{"x":0.727668821811676,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوتایی","boundary":[0.727668821811676,0.6216216087341309,0.7864923477172852,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7167755961418152,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7167755961418152,"y":0.6471471190452576},{"x":0.6775599122047424,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6775599122047424,0.6216216087341309,0.7167755961418152,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.6216216087341309},{"x":0.6688452959060669,"y":0.6216216087341309},{"x":0.6688452959060669,"y":0.6471471190452576},{"x":0.657952070236206,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.657952070236206,0.6216216087341309,0.6688452959060669,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.620120108127594},{"x":0.6514161229133606,"y":0.620120108127594},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6471471190452576},{"x":0.5904139280319214,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.5904139280319214,0.620120108127594,0.6514161229133606,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.620120108127594},{"x":0.5816993713378906,"y":0.620120108127594},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6456456184387207},{"x":0.5577341914176941,"y":0.6456456184387207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5577341914176941,0.620120108127594,0.5816993713378906,0.6456456184387207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.620120108127594},{"x":0.5468409657478333,"y":0.620120108127594},{"x":0.5468409657478333,"y":0.6456456184387207},{"x":0.5032680034637451,"y":0.6456456184387207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5032680034637451,0.620120108127594,0.5468409657478333,0.6456456184387207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.620120108127594},{"x":0.49673202633857727,"y":0.620120108127594},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6456456184387207},{"x":0.44880175590515137,"y":0.6456456184387207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.44880175590515137,0.620120108127594,0.49673202633857727,0.6456456184387207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.620120108127594},{"x":0.44008713960647583,"y":0.620120108127594},{"x":0.44008713960647583,"y":0.6456456184387207},{"x":0.3812636137008667,"y":0.6456456184387207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.3812636137008667,0.620120108127594,0.44008713960647583,0.6456456184387207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8714597225189209,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8714597225189209,"y":0.6696696877479553},{"x":0.8518518805503845,"y":0.6696696877479553}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.8518518805503845,0.6471471190452576,0.8714597225189209,0.6696696877479553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8387799859046936,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8387799859046936,"y":0.6696696877479553},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6696696877479553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.7973856329917908,0.6471471190452576,0.8387799859046936,0.6696696877479553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.6471471190452576},{"x":0.7864923477172852,"y":0.6471471190452576},{"x":0.7864923477172852,"y":0.6696696877479553},{"x":0.727668821811676,"y":0.6696696877479553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوتایی","boundary":[0.727668821811676,0.6471471190452576,0.7864923477172852,0.6696696877479553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6471471190452576},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6471471190452576},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6696696877479553},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6696696877479553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضرب","boundary":[0.6666666865348816,0.6471471190452576,0.7189542651176453,0.6696696877479553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.6471471190452576},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6471471190452576},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6696696877479553},{"x":0.6165577173233032,"y":0.6696696877479553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6165577173233032,0.6471471190452576,0.6601307392120361,0.6696696877479553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.6471471190452576},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6471471190452576},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6696696877479553},{"x":0.5599128603935242,"y":0.6696696877479553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.5599128603935242,0.6471471190452576,0.6078431606292725,0.6696696877479553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.6471471190452576},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6471471190452576},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6696696877479553},{"x":0.4945533871650696,"y":0.6696696877479553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.4945533871650696,0.6471471190452576,0.5511982440948486,0.6696696877479553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8714597225189209,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8714597225189209,"y":0.7027027010917664},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.8518518805503845,0.6756756901741028,0.8714597225189209,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7995642423629761,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوش","boundary":[0.7995642423629761,0.6756756901741028,0.8322439789772034,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7363834381103516,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترتیبی","boundary":[0.7363834381103516,0.6756756901741028,0.7886710166931152,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.6741741895675659},{"x":0.7233115434646606,"y":0.6741741895675659},{"x":0.7233115434646606,"y":0.7012012004852295},{"x":0.6753812432289124,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.6753812432289124,0.6741741895675659,0.7233115434646606,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7012012004852295},{"x":0.6100217700004578,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.6100217700004578,0.6741741895675659,0.6666666865348816,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8540304899215698,"y":0.6996996998786926},{"x":0.8714597225189209,"y":0.6996996998786926},{"x":0.8714597225189209,"y":0.7267267107963562},{"x":0.8540304899215698,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"6.","boundary":[0.8540304899215698,0.6996996998786926,0.8714597225189209,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.6996996998786926},{"x":0.8387799859046936,"y":0.6996996998786926},{"x":0.8387799859046936,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.7908496856689453,0.6996996998786926,0.8387799859046936,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7821350693702698,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زوج","boundary":[0.7450980544090271,0.6996996998786926,0.7821350693702698,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7363834381103516,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7363834381103516,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7233115434646606,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7233115434646606,0.6996996998786926,0.7363834381103516,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7167755961418152,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7167755961418152,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.6906318068504333,0.6996996998786926,0.7167755961418152,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6819171905517578,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6819171905517578,"y":0.7267267107963562},{"x":0.671023964881897,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.671023964881897,0.6996996998786926,0.6819171905517578,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.6996996998786926},{"x":0.671023964881897,"y":0.6996996998786926},{"x":0.671023964881897,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6318082809448242,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6318082809448242,0.6996996998786926,0.671023964881897,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7267267107963562},{"x":0.5642701387405396,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.5642701387405396,0.6996996998786926,0.6143791079521179,0.7267267107963562]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.533033013343811},{"x":0.8736383318901062,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8714597225189209,"y":0.7282282114028931},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7252252101898193}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2978322458267212,0.526033013343811,0.8764597225189209,0.7352282114028931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.6231231093406677},{"x":0.1437908560037613,"y":0.6231231093406677},{"x":0.1437908560037613,"y":0.6366366147994995},{"x":0.10457516461610794,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.10239651054143906,0.6231231093406677,0.1437908560037613,0.6366366147994995]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.6231231093406677},{"x":0.1437908560037613,"y":0.6231231093406677},{"x":0.1437908560037613,"y":0.6366366147994995},{"x":0.10457516461610794,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09739651054143905,0.6161231093406677,0.1487908560037613,0.6436366147994995],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.6486486196517944},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6486486196517944},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6636636853218079},{"x":0.10239651054143906,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۵","boundary":[0.10239651054143906,0.6486486196517944,0.14596949517726898,0.6636636853218079]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.6486486196517944},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6486486196517944},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6636636853218079},{"x":0.10239651054143906,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09739651054143905,0.6416486196517944,0.150969495177269,0.6706636853218079],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.6756756901741028},{"x":0.1437908560037613,"y":0.6756756901741028},{"x":0.1437908560037613,"y":0.6906906962394714},{"x":0.10239651054143906,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.10239651054143906,0.6756756901741028,0.1437908560037613,0.6906906962394714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.6756756901741028},{"x":0.1437908560037613,"y":0.6756756901741028},{"x":0.1437908560037613,"y":0.6906906962394714},{"x":0.10239651054143906,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09739651054143905,0.6686756901741028,0.1487908560037613,0.6976906962394714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.7027027010917664},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7012012004852295},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7162162065505981},{"x":0.10457516461610794,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۷","boundary":[0.10457516461610794,0.7027027010917664,0.1437908560037613,0.7162162065505981]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.7027027010917664},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7012012004852295},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7162162065505981},{"x":0.10457516461610794,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.6957027010917664,0.1487908560037613,0.7232162065505982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.7522522807121277},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7507507801055908},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7672672867774963},{"x":0.10239651054143906,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۰۳","boundary":[0.10021786391735077,0.7522522807121277,0.14814814925193787,0.7672672867774963]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.7522522807121277},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7507507801055908},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7672672867774963},{"x":0.10239651054143906,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09521786391735076,0.7452522807121277,0.15314814925193787,0.7742672867774963],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.7882882952690125},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7882882952690125},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8018018007278442},{"x":0.10239651054143906,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۰۳","boundary":[0.10239651054143906,0.7882882952690125,0.1437908560037613,0.8018018007278442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.7882882952690125},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7882882952690125},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8018018007278442},{"x":0.10239651054143906,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09739651054143905,0.7812882952690124,0.1487908560037613,0.8088018007278442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.7492492198944092},{"x":0.8671023845672607,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8671023845672607,"y":0.7762762904167175},{"x":0.8148148059844971,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8148148059844971,0.7492492198944092,0.8671023845672607,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.7492492198944092},{"x":0.8039215803146362,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8061001896858215,"y":0.7762762904167175},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.7734204530715942,0.7492492198944092,0.8061001896858215,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7762762904167175},{"x":0.7625272274017334,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7625272274017334,0.7492492198944092,0.7712418437004089,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7298474907875061,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7298474907875061,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6448801755905151,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6448801755905151,0.7492492198944092,0.7298474907875061,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.7507507801055908},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6361655592918396,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.5816993713378906,0.7507507801055908,0.6361655592918396,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.7507507801055908},{"x":0.5729847550392151,"y":0.7507507801055908},{"x":0.5729847550392151,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7792792916297913}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.501089334487915,0.7507507801055908,0.5729847550392151,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.7867867946624756},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7882882952690125},{"x":0.8671023845672607,"y":0.8063063025474548},{"x":0.8496732115745544,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8518518805503845,0.7867867946624756,0.8671023845672607,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7852852940559387},{"x":0.8387799859046936,"y":0.7867867946624756},{"x":0.8366013169288635,"y":0.804804801940918},{"x":0.7625272274017334,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7647058963775635,0.7852852940559387,0.8366013169288635,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.7837837934494019},{"x":0.758169949054718,"y":0.7852852940559387},{"x":0.7559912800788879,"y":0.8033033013343811},{"x":0.7080609798431396,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.7080609798431396,0.7837837934494019,0.7559912800788879,0.8033033013343811]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8692810535430908,"y":0.8063063025474548},{"x":0.501089334487915,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49608933448791503,0.7407477192878723,0.8742810535430908,0.8133063025474548],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.792792797088623},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8078078031539917},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8093093037605286}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"صحیح","boundary":[0.6339869499206543,0.792792797088623,0.6993464231491089,0.8078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.8093093037605286},{"x":0.8692810535430908,"y":0.8093093037605286},{"x":0.8692810535430908,"y":0.8318318128585815},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8496732115745544,0.8093093037605286,0.8692810535430908,0.8318318128585815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.8108108043670654},{"x":0.8366013169288635,"y":0.8093093037605286},{"x":0.8387799859046936,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.7930282950401306,0.8108108043670654,0.8387799859046936,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7864923477172852,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7864923477172852,"y":0.8333333134651184},{"x":0.727668821811676,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوتایی","boundary":[0.7254902124404907,0.8108108043670654,0.7864923477172852,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6775599122047424,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6775599122047424,0.8123123049736023,0.7167755961418152,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.8123123049736023},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8123123049736023},{"x":0.6688452959060669,"y":0.8348348140716553},{"x":0.6252723336219788,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6252723336219788,0.8123123049736023,0.6688452959060669,0.8348348140716553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8123123049736023},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8363363146781921},{"x":0.5424836874008179,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5424836874008179,0.8138138055801392,0.6165577173233032,0.8363363146781921]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8500000238418579}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8671023845672607,"y":0.7882882952690125},{"x":0.8692810535430908,"y":0.8318318128585815},{"x":0.5424836874008179,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5374836874008179,0.7872942976951599,0.8742810535430908,0.8388318128585815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8093093037605286},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8258258104324341},{"x":0.4880174398422241,"y":0.827327311038971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.48583877086639404,0.8108108043670654,0.5359477400779724,0.8258258104324341]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8093093037605286},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8258258104324341},{"x":0.4880174398422241,"y":0.827327311038971}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.48083877086639404,0.8038108043670654,0.5409477400779724,0.8328258104324341],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.8198198080062866},{"x":0.48148149251937866,"y":0.8183183073997498},{"x":0.48148149251937866,"y":0.8363363146781921},{"x":0.41830065846443176,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"صحیح","boundary":[0.41830065846443176,0.8198198080062866,0.48148149251937866,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.8348348140716553},{"x":0.8714597225189209,"y":0.8348348140716553},{"x":0.8714597225189209,"y":0.8558558821678162},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8558558821678162}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.8496732115745544,0.8348348140716553,0.8714597225189209,0.8558558821678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.8363363146781921},{"x":0.8366013169288635,"y":0.8348348140716553},{"x":0.8387799859046936,"y":0.857357382774353},{"x":0.7930282950401306,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.7930282950401306,0.8363363146781921,0.8387799859046936,0.857357382774353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8363363146781921},{"x":0.7864923477172852,"y":0.8363363146781921},{"x":0.7864923477172852,"y":0.857357382774353},{"x":0.727668821811676,"y":0.8588588833808899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوتایی","boundary":[0.7254902124404907,0.8363363146781921,0.7864923477172852,0.857357382774353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.837837815284729},{"x":0.7189542651176453,"y":0.837837815284729},{"x":0.7189542651176453,"y":0.8588588833808899},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8588588833808899}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضرب","boundary":[0.6666666865348816,0.837837815284729,0.7189542651176453,0.8588588833808899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.8393393158912659},{"x":0.657952070236206,"y":0.837837815284729},{"x":0.657952070236206,"y":0.8603603839874268},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6143791079521179,0.8393393158912659,0.657952070236206,0.8603603839874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.8393393158912659},{"x":0.6056644916534424,"y":0.8393393158912659},{"x":0.6056644916534424,"y":0.8603603839874268},{"x":0.5315904021263123,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5315904021263123,0.8393393158912659,0.6056644916534424,0.8603603839874268]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8500000238418579}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.8183183073997498},{"x":0.8714597225189209,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8714597225189209,"y":0.8558558821678162},{"x":0.42047929763793945,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.41330065846443176,0.8113183073997497,0.8764597225189209,0.8628558821678162],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.8363363146781921},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8348348140716553},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8513513803482056},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.4771241843700409,0.8363363146781921,0.5250544548034668,0.8513513803482056]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.8363363146781921},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8348348140716553},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8513513803482056},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4721241843700409,0.8293363146781921,0.5300544548034668,0.8583513803482056],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40305009484291077,"y":0.8438438177108765},{"x":0.46840959787368774,"y":0.8423423171043396},{"x":0.46840959787368774,"y":0.8603603839874268},{"x":0.40305009484291077,"y":0.8618618845939636}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"صحیح","boundary":[0.40305009484291077,0.8438438177108765,0.46840959787368774,0.8603603839874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.8648648858070374},{"x":0.8714597225189209,"y":0.8648648858070374},{"x":0.8692810535430908,"y":0.8858858942985535},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.8518518805503845,0.8648648858070374,0.8692810535430908,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.8633633852005005},{"x":0.8387799859046936,"y":0.8633633852005005},{"x":0.8366013169288635,"y":0.8858858942985535},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.7864923477172852,0.8633633852005005,0.8366013169288635,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8858858942985535},{"x":0.7559912800788879,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7559912800788879,0.8633633852005005,0.7777777910232544,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.8618618845939636},{"x":0.7494553327560425,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7472766637802124,"y":0.8858858942985535},{"x":0.673202633857727,"y":0.8843843936920166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6753812432289124,0.8618618845939636,0.7472766637802124,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.8618618845939636},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8618618845939636},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8843843936920166},{"x":0.6209150552749634,"y":0.8843843936920166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.6209150552749634,0.8618618845939636,0.6666666865348816,0.8843843936920166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8299999833106995}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40305009484291077,"y":0.8423423171043396},{"x":0.8714597225189209,"y":0.8453453183174133},{"x":0.8692810535430908,"y":0.8873873949050903},{"x":0.40305009484291077,"y":0.8843843936920166}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.39805009484291076,0.8353423171043396,0.8742810535430908,0.8943873949050903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.869369387626648},{"x":0.6100217700004578,"y":0.869369387626648},{"x":0.6100217700004578,"y":0.8858858942985535},{"x":0.5468409657478333,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"صحیح","boundary":[0.5468409657478333,0.869369387626648,0.6100217700004578,0.8858858942985535]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.869369387626648},{"x":0.6100217700004578,"y":0.869369387626648},{"x":0.6100217700004578,"y":0.8858858942985535},{"x":0.5468409657478333,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5418409657478332,0.8623693876266479,0.6150217700004578,0.8928858942985535],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.8138138055801392},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8138138055801392},{"x":0.1437908560037613,"y":0.827327311038971},{"x":0.10239651054143906,"y":0.827327311038971}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۲۰۹","boundary":[0.10239651054143906,0.8138138055801392,0.1437908560037613,0.827327311038971]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.8138138055801392},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8138138055801392},{"x":0.1437908560037613,"y":0.827327311038971},{"x":0.10239651054143906,"y":0.827327311038971}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.09739651054143905,0.8068138055801392,0.1487908560037613,0.834327311038971],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9956427216529846,"y":0.8423423171043396},{"x":0.9978213310241699,"y":0.8423423171043396},{"x":0.9978213310241699,"y":0.8453453183174133},{"x":0.9956427216529846,"y":0.8453453183174133}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":".","boundary":[0.9956427216529846,0.8423423171043396,0.9978213310241699,0.8453453183174133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9956427216529846,"y":0.8423423171043396},{"x":0.9978213310241699,"y":0.8423423171043396},{"x":0.9978213310241699,"y":0.8453453183174133},{"x":0.9956427216529846,"y":0.8453453183174133}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.9906427216529846,0.8353423171043396,1.0028213310241698,0.8523453183174133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.8393393158912659},{"x":0.14596949517726898,"y":0.8393393158912659},{"x":0.14596949517726898,"y":0.8543543815612793},{"x":0.10239651054143906,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۲۰۸","boundary":[0.10239651054143906,0.8393393158912659,0.14596949517726898,0.8543543815612793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.8393393158912659},{"x":0.14596949517726898,"y":0.8393393158912659},{"x":0.14596949517726898,"y":0.8543543815612793},{"x":0.10239651054143906,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.09739651054143905,0.8323393158912659,0.150969495177269,0.8613543815612793],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9956427216529846,"y":0.8528528809547424},{"x":0.9978213310241699,"y":0.8528528809547424},{"x":0.9978213310241699,"y":0.857357382774353},{"x":0.9956427216529846,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":".","boundary":[0.9956427216529846,0.8528528809547424,0.9978213310241699,0.857357382774353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9956427216529846,"y":0.8528528809547424},{"x":0.9978213310241699,"y":0.8528528809547424},{"x":0.9978213310241699,"y":0.857357382774353},{"x":0.9956427216529846,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.9906427216529846,0.8458528809547424,1.0028213310241698,0.864357382774353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9956427216529846,"y":0.8663663864135742},{"x":0.9978213310241699,"y":0.8663663864135742},{"x":0.9978213310241699,"y":0.8723723888397217},{"x":0.9956427216529846,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.10000000149011612,"str":".","boundary":[0.9956427216529846,0.8663663864135742,0.9978213310241699,0.8723723888397217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9956427216529846,"y":0.8663663864135742},{"x":0.9978213310241699,"y":0.8663663864135742},{"x":0.9978213310241699,"y":0.8723723888397217},{"x":0.9956427216529846,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.10000000149011612,"dir":"ltr","boundary":[0.9906427216529846,0.8593663864135742,1.0028213310241698,0.8793723888397217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.9294294118881226},{"x":0.49673202633857727,"y":0.9279279112815857},{"x":0.49891066551208496,"y":0.9414414167404175},{"x":0.4749455451965332,"y":0.9429429173469543}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"در","boundary":[0.4727668762207031,0.9294294118881226,0.49891066551208496,0.9414414167404175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.9294294118881226},{"x":0.49673202633857727,"y":0.9279279112815857},{"x":0.49891066551208496,"y":0.9414414167404175},{"x":0.4749455451965332,"y":0.9429429173469543}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.4677668762207031,0.9224294118881226,0.503910665512085,0.9484414167404175],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/KKNjoBtvBedAXvxK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/PajvPPcgmcHtxRgo.jpg","blurred":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/bLSYVAAQuuYseVTC.jpg"},"info":{"width":459,"height":666,"margin":[0.00022168586326840135,0.00017661355082337205,0.9980620226205564,0.9985871863157543]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.1321321278810501},{"x":0.1568627506494522,"y":0.1321321278810501},{"x":0.1568627506494522,"y":0.14714714884757996},{"x":0.10675381124019623,"y":0.14714714884757996}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۹","boundary":[0.10675381124019623,0.1321321278810501,0.1568627506494522,0.14714714884757996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.1321321278810501},{"x":0.1568627506494522,"y":0.1321321278810501},{"x":0.1568627506494522,"y":0.14714714884757996},{"x":0.10675381124019623,"y":0.14714714884757996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.1251321278810501,0.16186275064945221,0.15414714884757996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.1666666716337204},{"x":0.15032680332660675,"y":0.1666666716337204},{"x":0.15032680332660675,"y":0.18168167769908905},{"x":0.10893246531486511,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۹","boundary":[0.10893246531486511,0.1666666716337204,0.15032680332660675,0.18168167769908905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.1666666716337204},{"x":0.15032680332660675,"y":0.1666666716337204},{"x":0.15032680332660675,"y":0.18168167769908905},{"x":0.10893246531486511,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.1596666716337204,0.15532680332660675,0.18868167769908906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.13063062727451324},{"x":0.8758170008659363,"y":0.13063062727451324},{"x":0.8758170008659363,"y":0.15615615248680115},{"x":0.8235294222831726,"y":0.15615615248680115}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8235294222831726,0.13063062727451324,0.8758170008659363,0.15615615248680115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.13063062727451324},{"x":0.8148148059844971,"y":0.13063062727451324},{"x":0.8148148059844971,"y":0.15615615248680115},{"x":0.7843137383460999,"y":0.15465465188026428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.7864923477172852,0.13063062727451324,0.8148148059844971,0.15615615248680115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.12912912666797638},{"x":0.7690631747245789,"y":0.12912912666797638},{"x":0.7668845057487488,"y":0.15465465188026428},{"x":0.7603485584259033,"y":0.15465465188026428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7603485584259033,0.12912912666797638,0.7668845057487488,0.15465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.12762762606143951},{"x":0.727668821811676,"y":0.12912912666797638},{"x":0.727668821811676,"y":0.15465465188026428},{"x":0.6427015066146851,"y":0.15465465188026428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6427015066146851,0.12762762606143951,0.727668821811676,0.15465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.12762762606143951},{"x":0.6339869499206543,"y":0.12762762606143951},{"x":0.6318082809448242,"y":0.15315315127372742},{"x":0.5795207023620605,"y":0.15315315127372742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.5795207023620605,0.12762762606143951,0.6318082809448242,0.15315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.12762762606143951},{"x":0.570806086063385,"y":0.12762762606143951},{"x":0.570806086063385,"y":0.15315315127372742},{"x":0.5315904021263123,"y":0.15315315127372742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گویا","boundary":[0.5315904021263123,0.12762762606143951,0.570806086063385,0.15315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.16816817224025726},{"x":0.8779956698417664,"y":0.16816817224025726},{"x":0.8758170008659363,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8605664372444153,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8605664372444153,0.16816817224025726,0.8758170008659363,0.1921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.16516517102718353},{"x":0.8474945425987244,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8453159332275391,"y":0.19069069623947144},{"x":0.7712418437004089,"y":0.18918919563293457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7734204530715942,0.16516517102718353,0.8453159332275391,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18918919563293457},{"x":0.7167755961418152,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.7167755961418152,0.16366367042064667,0.7647058963775635,0.18918919563293457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7102396488189697,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7080609798431396,"y":0.1876876950263977},{"x":0.673202633857727,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گویا","boundary":[0.673202633857727,0.16366367042064667,0.7080609798431396,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8779956698417664,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8779956698417664,"y":0.2177177220582962},{"x":0.8605664372444153,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8605664372444153,0.18918919563293457,0.8779956698417664,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8474945425987244,"y":0.18918919563293457},{"x":0.8474945425987244,"y":0.2177177220582962},{"x":0.8039215803146362,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.8039215803146362,0.18918919563293457,0.8474945425987244,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.18918919563293457},{"x":0.7952069640159607,"y":0.18918919563293457},{"x":0.7952069640159607,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7363834381103516,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوتایی","boundary":[0.7363834381103516,0.18918919563293457,0.7952069640159607,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.18918919563293457},{"x":0.7254902124404907,"y":0.18918919563293457},{"x":0.7254902124404907,"y":0.2177177220582962},{"x":0.686274528503418,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.686274528503418,0.18918919563293457,0.7254902124404907,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.18918919563293457},{"x":0.6775599122047424,"y":0.18918919563293457},{"x":0.6775599122047424,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6666666865348816,0.18918919563293457,0.6775599122047424,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.18918919563293457},{"x":0.6601307392120361,"y":0.18918919563293457},{"x":0.6601307392120361,"y":0.2177177220582962},{"x":0.5969498753547668,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.5969498753547668,0.18918919563293457,0.6601307392120361,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5882353186607361,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2177177220582962},{"x":0.5642701387405396,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5642701387405396,0.18918919563293457,0.5882353186607361,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5533769130706787,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5533769130706787,"y":0.2177177220582962},{"x":0.5119825601577759,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5119825601577759,0.18918919563293457,0.5533769130706787,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5032680034637451,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2177177220582962},{"x":0.429193913936615,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.429193913936615,0.18918919563293457,0.5032680034637451,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.18918919563293457},{"x":0.42047929763793945,"y":0.18918919563293457},{"x":0.42047929763793945,"y":0.2177177220582962},{"x":0.37254902720451355,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.37254902720451355,0.18918919563293457,0.42047929763793945,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.18918919563293457},{"x":0.3660130798816681,"y":0.18918919563293457},{"x":0.3660130798816681,"y":0.2177177220582962},{"x":0.3311546742916107,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گویا","boundary":[0.3311546742916107,0.18918919563293457,0.3660130798816681,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8801742792129517,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8801742792129517,"y":0.24024024605751038},{"x":0.8605664372444153,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.8605664372444153,0.21621622145175934,0.8801742792129517,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8474945425987244,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8474945425987244,"y":0.24024024605751038},{"x":0.8039215803146362,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.8039215803146362,0.21621622145175934,0.8474945425987244,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.21621622145175934},{"x":0.7952069640159607,"y":0.21621622145175934},{"x":0.7952069640159607,"y":0.24024024605751038},{"x":0.7363834381103516,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دوتایی","boundary":[0.7363834381103516,0.21621622145175934,0.7952069640159607,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.21621622145175934},{"x":0.727668821811676,"y":0.21621622145175934},{"x":0.727668821811676,"y":0.24024024605751038},{"x":0.6753812432289124,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرب","boundary":[0.6753812432289124,0.21621622145175934,0.727668821811676,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.21621622145175934},{"x":0.6666666865348816,"y":0.21621622145175934},{"x":0.6666666865348816,"y":0.24024024605751038},{"x":0.655773401260376,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.655773401260376,0.21621622145175934,0.6666666865348816,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.21621622145175934},{"x":0.6492374539375305,"y":0.21621622145175934},{"x":0.6492374539375305,"y":0.24024024605751038},{"x":0.586056649684906,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.586056649684906,0.21621622145175934,0.6492374539375305,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.21621622145175934},{"x":0.5773420333862305,"y":0.21621622145175934},{"x":0.5773420333862305,"y":0.24024024605751038},{"x":0.5533769130706787,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5533769130706787,0.21621622145175934,0.5773420333862305,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.21621622145175934},{"x":0.5424836874008179,"y":0.21621622145175934},{"x":0.5424836874008179,"y":0.24024024605751038},{"x":0.501089334487915,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.501089334487915,0.21621622145175934,0.5424836874008179,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.21621622145175934},{"x":0.4923747181892395,"y":0.21621622145175934},{"x":0.4923747181892395,"y":0.24024024605751038},{"x":0.41830065846443176,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.41830065846443176,0.21621622145175934,0.4923747181892395,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.21621622145175934},{"x":0.4095860421657562,"y":0.21621622145175934},{"x":0.4095860421657562,"y":0.24024024605751038},{"x":0.3616557717323303,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.3616557717323303,0.21621622145175934,0.4095860421657562,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.21621622145175934},{"x":0.35511982440948486,"y":0.21621622145175934},{"x":0.35511982440948486,"y":0.24024024605751038},{"x":0.3202614486217499,"y":0.24024024605751038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گویا","boundary":[0.3202614486217499,0.21621622145175934,0.35511982440948486,0.24024024605751038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8779956698417664,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8779956698417664,"y":0.26726725697517395},{"x":0.85838782787323,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.8605664372444153,0.24474474787712097,0.8779956698417664,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.2432432472705841},{"x":0.8474945425987244,"y":0.2432432472705841},{"x":0.8474945425987244,"y":0.2657657563686371},{"x":0.7952069640159607,"y":0.2657657563686371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.7952069640159607,0.2432432472705841,0.8474945425987244,0.2657657563686371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7886710166931152,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7886710166931152,"y":0.2657657563686371},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2657657563686371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7647058963775635,0.2432432472705841,0.7886710166931152,0.2657657563686371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.2432432472705841},{"x":0.758169949054718,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7559912800788879,"y":0.2657657563686371},{"x":0.7124183177947998,"y":0.2657657563686371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.7145969271659851,0.2432432472705841,0.7559912800788879,0.2657657563686371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.24174174666404724},{"x":0.7015250325202942,"y":0.2432432472705841},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2642642557621002},{"x":0.6535947918891907,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.6535947918891907,0.24174174666404724,0.6993464231491089,0.2642642557621002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.24174174666404724},{"x":0.6448801755905151,"y":0.24174174666404724},{"x":0.6448801755905151,"y":0.2642642557621002},{"x":0.6100217700004578,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گویا","boundary":[0.6100217700004578,0.24174174666404724,0.6448801755905151,0.2642642557621002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.2687687575817108},{"x":0.8801742792129517,"y":0.2687687575817108},{"x":0.8801742792129517,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8605664372444153,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.8605664372444153,0.2687687575817108,0.8801742792129517,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.2687687575817108},{"x":0.8474945425987244,"y":0.2687687575817108},{"x":0.8474945425987244,"y":0.2942942976951599},{"x":0.7952069640159607,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.7952069640159607,0.2687687575817108,0.8474945425987244,0.2942942976951599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7864923477172852,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7864923477172852,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7342047691345215,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چگال","boundary":[0.7363834381103516,0.2687687575817108,0.7864923477172852,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7254902124404907,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7254902124404907,"y":0.2912912964820862},{"x":0.7145969271659851,"y":0.2912912964820862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7167755961418152,0.2687687575817108,0.7254902124404907,0.2912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.26726725697517395},{"x":0.7102396488189697,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7080609798431396,"y":0.29279279708862305},{"x":0.657952070236206,"y":0.2912912964820862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6601307392120361,0.26726725697517395,0.7080609798431396,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.26726725697517395},{"x":0.6514161229133606,"y":0.26726725697517395},{"x":0.6514161229133606,"y":0.2912912964820862},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2912912964820862}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ارشمیدس","boundary":[0.5555555820465088,0.26726725697517395,0.6514161229133606,0.2912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.26726725697517395},{"x":0.5468409657478333,"y":0.26726725697517395},{"x":0.5468409657478333,"y":0.2912912964820862},{"x":0.49891066551208496,"y":0.2912912964820862}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.501089334487915,0.26726725697517395,0.5468409657478333,0.2912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.26726725697517395},{"x":0.4923747181892395,"y":0.26726725697517395},{"x":0.4923747181892395,"y":0.2912912964820862},{"x":0.4553377032279968,"y":0.2897897958755493}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"گویا","boundary":[0.4575163424015045,0.26726725697517395,0.4923747181892395,0.2912912964820862]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32244008779525757,"y":0.12462462484836578},{"x":0.8845316171646118,"y":0.13063062727451324},{"x":0.8801742792129517,"y":0.2957957983016968},{"x":0.3180827796459198,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.31744008779525756,0.11762462484836578,0.8851742792129517,0.3027957983016968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.19369369745254517},{"x":0.15250544250011444,"y":0.19369369745254517},{"x":0.15250544250011444,"y":0.20870870351791382},{"x":0.10675381124019623,"y":0.20870870351791382}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۱","boundary":[0.10675381124019623,0.19369369745254517,0.15250544250011444,0.20870870351791382]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.19369369745254517},{"x":0.15250544250011444,"y":0.19369369745254517},{"x":0.15250544250011444,"y":0.20870870351791382},{"x":0.10675381124019623,"y":0.20870870351791382}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.18669369745254516,0.15750544250011445,0.21570870351791382],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.21921922266483307},{"x":0.15468409657478333,"y":0.21921922266483307},{"x":0.15468409657478333,"y":0.23273272812366486},{"x":0.10893246531486511,"y":0.23423422873020172}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۴","boundary":[0.10893246531486511,0.21921922266483307,0.15468409657478333,0.23273272812366486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.21921922266483307},{"x":0.15468409657478333,"y":0.21921922266483307},{"x":0.15468409657478333,"y":0.23273272812366486},{"x":0.10893246531486511,"y":0.23423422873020172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.21221922266483306,0.15968409657478333,0.23973272812366486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.24474474787712097},{"x":0.15032680332660675,"y":0.24474474787712097},{"x":0.15032680332660675,"y":0.2597597539424896},{"x":0.10893246531486511,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۳۹","boundary":[0.10893246531486511,0.24474474787712097,0.15032680332660675,0.2597597539424896]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.24474474787712097},{"x":0.15032680332660675,"y":0.24474474787712097},{"x":0.15032680332660675,"y":0.2597597539424896},{"x":0.10893246531486511,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.23774474787712097,0.15532680332660675,0.26675975394248963],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.27177175879478455},{"x":0.15032680332660675,"y":0.27177175879478455},{"x":0.15032680332660675,"y":0.2867867946624756},{"x":0.10675381124019623,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۵","boundary":[0.10675381124019623,0.27177175879478455,0.15032680332660675,0.2867867946624756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.27177175879478455},{"x":0.15032680332660675,"y":0.27177175879478455},{"x":0.15032680332660675,"y":0.2867867946624756},{"x":0.10675381124019623,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.26477175879478454,0.15532680332660675,0.2937867946624756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.3213213086128235},{"x":0.1568627506494522,"y":0.3198198080062866},{"x":0.1590413898229599,"y":0.3378378450870514},{"x":0.10893246531486511,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۵۵","boundary":[0.10893246531486511,0.3213213086128235,0.1590413898229599,0.3378378450870514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.3213213086128235},{"x":0.1568627506494522,"y":0.3198198080062866},{"x":0.1590413898229599,"y":0.3378378450870514},{"x":0.10893246531486511,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.3143213086128235,0.1640413898229599,0.3448378450870514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.35735735297203064},{"x":0.15250544250011444,"y":0.35735735297203064},{"x":0.15250544250011444,"y":0.3723723590373993},{"x":0.10893246531486511,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۹","boundary":[0.10893246531486511,0.35735735297203064,0.15250544250011444,0.3723723590373993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.35735735297203064},{"x":0.15250544250011444,"y":0.35735735297203064},{"x":0.15250544250011444,"y":0.3723723590373993},{"x":0.10893246531486511,"y":0.3723723590373993}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.35035735297203063,0.15750544250011445,0.3793723590373993],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.38288289308547974},{"x":0.15250544250011444,"y":0.38288289308547974},{"x":0.15250544250011444,"y":0.3963963985443115},{"x":0.10893246531486511,"y":0.3963963985443115}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹۸","boundary":[0.10893246531486511,0.38288289308547974,0.15250544250011444,0.3963963985443115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.38288289308547974},{"x":0.15250544250011444,"y":0.38288289308547974},{"x":0.15250544250011444,"y":0.3963963985443115},{"x":0.10893246531486511,"y":0.3963963985443115}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.37588289308547973,0.15750544250011445,0.40339639854431153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.40840840339660645},{"x":0.15032680332660675,"y":0.40840840339660645},{"x":0.15032680332660675,"y":0.42192190885543823},{"x":0.10893246531486511,"y":0.42192190885543823}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۲۷۰","boundary":[0.10893246531486511,0.40840840339660645,0.15032680332660675,0.42192190885543823]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.40840840339660645},{"x":0.15032680332660675,"y":0.40840840339660645},{"x":0.15032680332660675,"y":0.42192190885543823},{"x":0.10893246531486511,"y":0.42192190885543823}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.40140840339660644,0.15532680332660675,0.42892190885543824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.31831830739974976},{"x":0.8758170008659363,"y":0.31831830739974976},{"x":0.8758170008659363,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8235294222831726,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8235294222831726,0.31831830739974976,0.8758170008659363,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.31831830739974976},{"x":0.8148148059844971,"y":0.31831830739974976},{"x":0.8148148059844971,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7734204530715942,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هفت","boundary":[0.7734204530715942,0.31831830739974976,0.8148148059844971,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7625272274017334,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7625272274017334,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7559912800788879,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7559912800788879,0.31831830739974976,0.7625272274017334,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7254902124404907,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7254902124404907,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6383442282676697,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6383442282676697,0.31831830739974976,0.7254902124404907,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.31831830739974976},{"x":0.6274510025978088,"y":0.31831830739974976},{"x":0.6274510025978088,"y":0.34384384751319885},{"x":0.5751634240150452,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.5751634240150452,0.31831830739974976,0.6274510025978088,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.31831830739974976},{"x":0.5664488077163696,"y":0.31831830739974976},{"x":0.5664488077163696,"y":0.34384384751319885},{"x":0.501089334487915,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.501089334487915,0.31831830739974976,0.5664488077163696,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627451062202454,"y":0.35735735297203064},{"x":0.8779956698417664,"y":0.35735735297203064},{"x":0.8779956698417664,"y":0.37837839126586914},{"x":0.8605664372444153,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.8627451062202454,0.35735735297203064,0.8779956698417664,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.3558558523654938},{"x":0.8496732115745544,"y":0.35735735297203064},{"x":0.8474945425987244,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7995642423629761,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دنباله","boundary":[0.7995642423629761,0.3558558523654938,0.8474945425987244,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7952069640159607,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7952069640159607,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7777777910232544,0.3558558523654938,0.7952069640159607,0.3768768906593323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3768768906593323},{"x":0.758169949054718,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7603485584259033,0.3558558523654938,0.7712418437004089,0.3768768906593323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3543543517589569},{"x":0.7559912800788879,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7538126111030579,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.7058823704719543,0.3543543517589569,0.7538126111030579,0.3768768906593323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.35285285115242004},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3543543517589569},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3753753900527954},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکاف","boundary":[0.6405228972434998,0.35285285115242004,0.6993464231491089,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.37837839126586914},{"x":0.8779956698417664,"y":0.37837839126586914},{"x":0.8779956698417664,"y":0.402402400970459},{"x":0.8605664372444153,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8605664372444153,0.37837839126586914,0.8779956698417664,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.379879891872406},{"x":0.8474945425987244,"y":0.379879891872406},{"x":0.8474945425987244,"y":0.402402400970459},{"x":0.7886710166931152,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکاف","boundary":[0.7886710166931152,0.379879891872406,0.8474945425987244,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.379879891872406},{"x":0.7799564003944397,"y":0.379879891872406},{"x":0.7799564003944397,"y":0.402402400970459},{"x":0.758169949054718,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.758169949054718,0.379879891872406,0.7799564003944397,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.379879891872406},{"x":0.7538126111030579,"y":0.379879891872406},{"x":0.7538126111030579,"y":0.402402400970459},{"x":0.7037037014961243,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.7037037014961243,0.379879891872406,0.7538126111030579,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.379879891872406},{"x":0.6949890851974487,"y":0.379879891872406},{"x":0.6949890851974487,"y":0.40390390157699585},{"x":0.6448801755905151,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتب","boundary":[0.6448801755905151,0.379879891872406,0.6949890851974487,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.379879891872406},{"x":0.6383442282676697,"y":0.379879891872406},{"x":0.6383442282676697,"y":0.40390390157699585},{"x":0.5904139280319214,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.5904139280319214,0.379879891872406,0.6383442282676697,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.379879891872406},{"x":0.5816993713378906,"y":0.379879891872406},{"x":0.5816993713378906,"y":0.40390390157699585},{"x":0.5468409657478333,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گویا","boundary":[0.5468409657478333,0.379879891872406,0.5816993713378906,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8823529481887817,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8823529481887817,"y":0.4279279410839081},{"x":0.8627451062202454,"y":0.4279279410839081}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.8605664372444153,0.4069069027900696,0.8823529481887817,0.4279279410839081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.40840840339660645},{"x":0.8496732115745544,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8496732115745544,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7690631747245789,"y":0.4279279410839081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.7690631747245789,0.40840840339660645,0.8496732115745544,0.4279279410839081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7625272274017334,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7625272274017334,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7145969271659851,"y":0.42942944169044495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.7124183177947998,0.40840840339660645,0.7625272274017334,0.4279279410839081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7037037014961243,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7037037014961243,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6427015066146851,"y":0.42942944169044495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.6427015066146851,0.40840840339660645,0.7037037014961243,0.42942944169044495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.43393394351005554},{"x":0.8801742792129517,"y":0.43393394351005554},{"x":0.8801742792129517,"y":0.45945945382118225},{"x":0.8605664372444153,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.8605664372444153,0.43393394351005554,0.8801742792129517,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.43393394351005554},{"x":0.8474945425987244,"y":0.43393394351005554},{"x":0.8474945425987244,"y":0.45945945382118225},{"x":0.8039215803146362,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.8039215803146362,0.43393394351005554,0.8474945425987244,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.43393394351005554},{"x":0.7952069640159607,"y":0.43393394351005554},{"x":0.7952069640159607,"y":0.45945945382118225},{"x":0.7363834381103516,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوتایی","boundary":[0.7363834381103516,0.43393394351005554,0.7952069640159607,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.43393394351005554},{"x":0.727668821811676,"y":0.43393394351005554},{"x":0.727668821811676,"y":0.45945945382118225},{"x":0.686274528503418,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.686274528503418,0.43393394351005554,0.727668821811676,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.43393394351005554},{"x":0.6819171905517578,"y":0.43393394351005554},{"x":0.6819171905517578,"y":0.45945945382118225},{"x":0.6601307392120361,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6601307392120361,0.43393394351005554,0.6819171905517578,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.43393394351005554},{"x":0.6535947918891907,"y":0.43393394351005554},{"x":0.6535947918891907,"y":0.45945945382118225},{"x":0.5795207023620605,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5795207023620605,0.43393394351005554,0.6535947918891907,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.43393394351005554},{"x":0.5686274766921997,"y":0.43393394351005554},{"x":0.5686274766921997,"y":0.45945945382118225},{"x":0.5228758454322815,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.5228758454322815,0.43393394351005554,0.5686274766921997,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.43393394351005554},{"x":0.5119825601577759,"y":0.43393394351005554},{"x":0.5119825601577759,"y":0.45945945382118225},{"x":0.45098039507865906,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.45098039507865906,0.43393394351005554,0.5119825601577759,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8801742792129517,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8801742792129517,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8605664372444153,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.8605664372444153,0.4579579532146454,0.8801742792129517,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8474945425987244,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8474945425987244,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.8039215803146362,0.4579579532146454,0.8474945425987244,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7952069640159607,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7952069640159607,"y":0.4819819927215576},{"x":0.7363834381103516,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوتایی","boundary":[0.7363834381103516,0.4579579532146454,0.7952069640159607,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.4579579532146454},{"x":0.727668821811676,"y":0.4579579532146454},{"x":0.727668821811676,"y":0.4819819927215576},{"x":0.6753812432289124,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرب","boundary":[0.6753812432289124,0.4579579532146454,0.727668821811676,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.4579579532146454},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4579579532146454},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4819819927215576},{"x":0.6448801755905151,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6448801755905151,0.4579579532146454,0.6666666865348816,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.4579579532146454},{"x":0.6405228972434998,"y":0.4579579532146454},{"x":0.6405228972434998,"y":0.4819819927215576},{"x":0.5664488077163696,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5664488077163696,0.4579579532146454,0.6405228972434998,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.4579579532146454},{"x":0.5577341914176941,"y":0.4579579532146454},{"x":0.5577341914176941,"y":0.4819819927215576},{"x":0.5119825601577759,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.5119825601577759,0.4579579532146454,0.5577341914176941,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.4579579532146454},{"x":0.501089334487915,"y":0.4579579532146454},{"x":0.501089334487915,"y":0.4819819927215576},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.44008713960647583,0.4579579532146454,0.501089334487915,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.48498499393463135},{"x":0.8779956698417664,"y":0.48498499393463135},{"x":0.8779956698417664,"y":0.5060060024261475},{"x":0.8605664372444153,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"6.","boundary":[0.8605664372444153,0.48498499393463135,0.8779956698417664,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.48498499393463135},{"x":0.8474945425987244,"y":0.48498499393463135},{"x":0.8474945425987244,"y":0.5060060024261475},{"x":0.7952069640159607,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.7952069640159607,0.48498499393463135,0.8474945425987244,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7864923477172852,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7864923477172852,"y":0.5060060024261475},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7647058963775635,0.48498499393463135,0.7864923477172852,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7603485584259033,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7603485584259033,"y":0.5060060024261475},{"x":0.686274528503418,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.686274528503418,0.48498499393463135,0.7603485584259033,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.4834834933280945},{"x":0.6775599122047424,"y":0.4834834933280945},{"x":0.6775599122047424,"y":0.5060060024261475},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.6296296119689941,0.4834834933280945,0.6775599122047424,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.4834834933280945},{"x":0.6209150552749634,"y":0.48498499393463135},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5060060024261475},{"x":0.5599128603935242,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.5599128603935242,0.4834834933280945,0.6209150552749634,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.5105105042457581},{"x":0.8801742792129517,"y":0.5105105042457581},{"x":0.8801742792129517,"y":0.5315315127372742},{"x":0.8605664372444153,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.8605664372444153,0.5105105042457581,0.8801742792129517,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.5105105042457581},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5105105042457581},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5315315127372742},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.8039215803146362,0.5105105042457581,0.8496732115745544,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.5105105042457581},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5105105042457581},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.7516340017318726,0.5105105042457581,0.7973856329917908,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.5105105042457581},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5105105042457581},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7342047691345215,0.5105105042457581,0.7407407164573669,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.5105105042457581},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5105105042457581},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5315315127372742},{"x":0.6753812432289124,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تمامیت","boundary":[0.6753812432289124,0.5105105042457581,0.7342047691345215,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.5105105042457581},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5105105042457581},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5315315127372742},{"x":0.655773401260376,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.655773401260376,0.5105105042457581,0.6623093485832214,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.5105105042457581},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5105105042457581},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5315315127372742},{"x":0.5991285443305969,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.5991285443305969,0.5105105042457581,0.6470588445663452,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5105105042457581},{"x":0.5904139280319214,"y":0.5105105042457581},{"x":0.5904139280319214,"y":0.5315315127372742},{"x":0.529411792755127,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.529411792755127,0.5105105042457581,0.5904139280319214,0.5315315127372742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.31831830739974976},{"x":0.8823529481887817,"y":0.31831830739974976},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5315315127372742},{"x":0.44008713960647583,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4350871396064758,0.31131830739974975,0.8873529481887817,0.5385315127372742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.4354354441165924},{"x":0.15468409657478333,"y":0.4354354441165924},{"x":0.15468409657478333,"y":0.45045045018196106},{"x":0.10893246531486511,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۲","boundary":[0.10893246531486511,0.4354354441165924,0.15468409657478333,0.45045045018196106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.4609609544277191},{"x":0.15250544250011444,"y":0.45945945382118225},{"x":0.15250544250011444,"y":0.47597599029541016},{"x":0.10893246531486511,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۴","boundary":[0.10893246531486511,0.4609609544277191,0.15250544250011444,0.47597599029541016]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.4864864945411682},{"x":0.15250544250011444,"y":0.48498499393463135},{"x":0.15468409657478333,"y":0.5},{"x":0.10893246531486511,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۷","boundary":[0.10893246531486511,0.4864864945411682,0.15468409657478333,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.4354354441165924},{"x":0.15468409657478333,"y":0.4354354441165924},{"x":0.15468409657478333,"y":0.5},{"x":0.10893246531486511,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.4284354441165924,0.15968409657478333,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.5120120048522949},{"x":0.15032680332660675,"y":0.5120120048522949},{"x":0.15032680332660675,"y":0.5255255103111267},{"x":0.10893246531486511,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۸۳","boundary":[0.10893246531486511,0.5120120048522949,0.15032680332660675,0.5255255103111267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.5120120048522949},{"x":0.15032680332660675,"y":0.5120120048522949},{"x":0.15032680332660675,"y":0.5255255103111267},{"x":0.10893246531486511,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.5050120048522949,0.15532680332660675,0.5325255103111267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.5585585832595825},{"x":0.8758170008659363,"y":0.5585585832595825},{"x":0.8758170008659363,"y":0.587087094783783},{"x":0.8235294222831726,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8235294222831726,0.5585585832595825,0.8758170008659363,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.5585585832595825},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5585585832595825},{"x":0.8148148059844971,"y":0.587087094783783},{"x":0.7625272274017334,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.7625272274017334,0.5585585832595825,0.8148148059844971,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.5585585832595825},{"x":0.7559912800788879,"y":0.5585585832595825},{"x":0.7559912800788879,"y":0.587087094783783},{"x":0.7516340017318726,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7516340017318726,0.5585585832595825,0.7559912800788879,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5585585832595825},{"x":0.7080609798431396,"y":0.5585585832595825},{"x":0.7080609798431396,"y":0.587087094783783},{"x":0.6470588445663452,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاصیت","boundary":[0.6470588445663452,0.5585585832595825,0.7080609798431396,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.5585585832595825},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5585585832595825},{"x":0.6318082809448242,"y":0.587087094783783},{"x":0.601307213306427,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.601307213306427,0.5585585832595825,0.6318082809448242,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.5585585832595825},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5585585832595825},{"x":0.5816993713378906,"y":0.587087094783783},{"x":0.5424836874008179,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5424836874008179,0.5585585832595825,0.5816993713378906,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.5585585832595825},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5585585832595825},{"x":0.5337690711021423,"y":0.587087094783783},{"x":0.4771241843700409,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.4771241843700409,0.5585585832595825,0.5337690711021423,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.5585585832595825},{"x":0.46623092889785767,"y":0.5585585832595825},{"x":0.46623092889785767,"y":0.587087094783783},{"x":0.44008713960647583,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44008713960647583,0.5585585832595825,0.46623092889785767,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35729846358299255,"y":0.5585585832595825},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5585585832595825},{"x":0.43790850043296814,"y":0.587087094783783},{"x":0.35729846358299255,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.35729846358299255,0.5585585832595825,0.43790850043296814,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5585585832595825},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5585585832595825},{"x":0.3464052379131317,"y":0.587087094783783},{"x":0.29411765933036804,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.29411765933036804,0.5585585832595825,0.3464052379131317,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.5585585832595825},{"x":0.2832244038581848,"y":0.5585585832595825},{"x":0.2832244038581848,"y":0.587087094783783},{"x":0.21786493062973022,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.21786493062973022,0.5585585832595825,0.2832244038581848,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.5585585832595825},{"x":0.206971675157547,"y":0.5585585832595825},{"x":0.206971675157547,"y":0.587087094783783},{"x":0.19607843458652496,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19607843458652496,0.5585585832595825,0.206971675157547,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.5585585832595825},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5585585832595825},{"x":0.1895424872636795,"y":0.587087094783783},{"x":0.10893246531486511,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استقرای","boundary":[0.10893246531486511,0.5585585832595825,0.1895424872636795,0.587087094783783]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.5585585832595825},{"x":0.8758170008659363,"y":0.5585585832595825},{"x":0.8758170008659363,"y":0.587087094783783},{"x":0.10893246531486511,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.10393246531486511,0.5515585832595825,0.8808170008659363,0.594087094783783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.5990990996360779},{"x":0.8845316171646118,"y":0.6006006002426147},{"x":0.8845316171646118,"y":0.6171171069145203},{"x":0.8213507533073425,"y":0.6156156063079834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.8235294222831726,0.5990990996360779,0.8845316171646118,0.6171171069145203]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.5990990996360779},{"x":0.8845316171646118,"y":0.6006006002426147},{"x":0.8845316171646118,"y":0.6171171069145203},{"x":0.8213507533073425,"y":0.6156156063079834}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8185294222831726,0.5920990996360779,0.8895316171646118,0.6241171069145203],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.5960960984230042},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5960960984230042},{"x":0.1590413898229599,"y":0.6111111044883728},{"x":0.1111111119389534,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۹۵","boundary":[0.1111111119389534,0.5960960984230042,0.1590413898229599,0.6111111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.5960960984230042},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5960960984230042},{"x":0.1590413898229599,"y":0.6111111044883728},{"x":0.1111111119389534,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1061111119389534,0.5890960984230041,0.1640413898229599,0.6181111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.6321321129798889},{"x":0.15250544250011444,"y":0.6321321129798889},{"x":0.15468409657478333,"y":0.6471471190452576},{"x":0.1111111119389534,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۹۹","boundary":[0.1111111119389534,0.6321321129798889,0.15468409657478333,0.6471471190452576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.6321321129798889},{"x":0.15250544250011444,"y":0.6321321129798889},{"x":0.15468409657478333,"y":0.6471471190452576},{"x":0.1111111119389534,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1061111119389534,0.6251321129798889,0.15968409657478333,0.6541471190452576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.6291291117668152},{"x":0.8779956698417664,"y":0.6291291117668152},{"x":0.8779956698417664,"y":0.6516516804695129},{"x":0.8605664372444153,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8605664372444153,0.6291291117668152,0.8779956698417664,0.6516516804695129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.6291291117668152},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6291291117668152},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7734204530715942,0.6291291117668152,0.8496732115745544,0.6516516804695129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.630630612373352},{"x":0.7690631747245789,"y":0.630630612373352},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7407407164573669,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7407407164573669,0.630630612373352,0.7712418437004089,0.6516516804695129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.630630612373352},{"x":0.7233115434646606,"y":0.6291291117668152},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6516516804695129},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کراندار","boundary":[0.6601307392120361,0.630630612373352,0.7254902124404907,0.6516516804695129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.6546546816825867},{"x":0.8779956698417664,"y":0.6546546816825867},{"x":0.8779956698417664,"y":0.6786786913871765},{"x":0.8605664372444153,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8605664372444153,0.6546546816825867,0.8779956698417664,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.6546546816825867},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6546546816825867},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7472766637802124,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاصیتهای","boundary":[0.7472766637802124,0.6546546816825867,0.8474945425987244,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.6546546816825867},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6546546816825867},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6786786913871765},{"x":0.686274528503418,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.686274528503418,0.6546546816825867,0.7385621070861816,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.6546546816825867},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6546546816825867},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6786786913871765},{"x":0.655773401260376,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.655773401260376,0.6546546816825867,0.6797385811805725,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.6546546816825867},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6546546816825867},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6786786913871765},{"x":0.601307213306427,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.601307213306427,0.6546546816825867,0.6514161229133606,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.6546546816825867},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6546546816825867},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6786786913871765},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتب","boundary":[0.5446622967720032,0.6546546816825867,0.5925925970077515,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.6546546816825867},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6546546816825867},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6786786913871765},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.4901960790157318,0.6546546816825867,0.5359477400779724,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.6546546816825867},{"x":0.4793028235435486,"y":0.6546546816825867},{"x":0.4793028235435486,"y":0.6786786913871765},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.41830065846443176,0.6546546816825867,0.4793028235435486,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8801742792129517,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8801742792129517,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8605664372444153,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.8605664372444153,0.6816816926002502,0.8801742792129517,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7042042016983032},{"x":0.7755991220474243,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استقرای","boundary":[0.7755991220474243,0.6816816926002502,0.8474945425987244,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7668845057487488,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7668845057487488,"y":0.7042042016983032},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.7124183177947998,0.6816816926002502,0.7668845057487488,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7042042016983032},{"x":0.6296296119689941,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استقراء","boundary":[0.6296296119689941,0.6816816926002502,0.6993464231491089,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6230936646461487,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6230936646461487,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5795207023620605,0.6816816926002502,0.6230936646461487,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.6816816926002502},{"x":0.570806086063385,"y":0.6816816926002502},{"x":0.570806086063385,"y":0.7042042016983032},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.49673202633857727,0.6816816926002502,0.570806086063385,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7042042016983032},{"x":0.4422658085823059,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.4422658085823059,0.6816816926002502,0.4901960790157318,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3812636137008667,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.3812636137008667,0.6816816926002502,0.4313725531101227,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3681917190551758,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3681917190551758,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3616557717323303,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3616557717323303,0.6816816926002502,0.3681917190551758,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8801742792129517,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8801742792129517,"y":0.7297297120094299},{"x":0.8605664372444153,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.8605664372444153,0.7057057023048401,0.8801742792129517,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8496732115745544,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8496732115745544,"y":0.7297297120094299},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.7930282950401306,0.7057057023048401,0.8496732115745544,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7297297120094299},{"x":0.7211328744888306,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استقراء","boundary":[0.7211328744888306,0.7057057023048401,0.7843137383460999,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7145969271659851,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7145969271659851,"y":0.7297297120094299},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.6601307392120361,0.7057057023048401,0.7145969271659851,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6514161229133606,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6514161229133606,"y":0.7297297120094299},{"x":0.6296296119689941,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6296296119689941,0.7057057023048401,0.6514161229133606,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6252723336219788,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6252723336219788,"y":0.7297297120094299},{"x":0.5729847550392151,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.5729847550392151,0.7057057023048401,0.6252723336219788,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.7057057023048401},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7057057023048401},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7297297120094299},{"x":0.4945533871650696,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.4945533871650696,0.7057057023048401,0.5686274766921997,0.7297297120094299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.6321321129798889},{"x":0.8801742792129517,"y":0.6291291117668152},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7297297120094299},{"x":0.3616557717323303,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3544771325588226,0.6251321129798889,0.8873529481887817,0.7367297120094299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.6591591835021973},{"x":0.15250544250011444,"y":0.6591591835021973},{"x":0.15250544250011444,"y":0.672672688961029},{"x":0.10893246531486511,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۳۰۰","boundary":[0.10893246531486511,0.6591591835021973,0.15250544250011444,0.672672688961029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.6831831932067871},{"x":0.15250544250011444,"y":0.6831831932067871},{"x":0.15250544250011444,"y":0.6981981992721558},{"x":0.10893246531486511,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۰۹","boundary":[0.10893246531486511,0.6831831932067871,0.15250544250011444,0.6981981992721558]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.6591591835021973},{"x":0.15250544250011444,"y":0.6591591835021973},{"x":0.15250544250011444,"y":0.6981981992721558},{"x":0.10893246531486511,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.6521591835021973,0.15750544250011445,0.7051981992721558],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7102102041244507},{"x":0.15468409657478333,"y":0.7087087035179138},{"x":0.15468409657478333,"y":0.7237237095832825},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۲","boundary":[0.10675381124019623,0.7102102041244507,0.15468409657478333,0.7237237095832825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7102102041244507},{"x":0.15468409657478333,"y":0.7087087035179138},{"x":0.15468409657478333,"y":0.7237237095832825},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.7032102041244507,0.15968409657478333,0.7307237095832825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.7567567825317383},{"x":0.8758170008659363,"y":0.7582582831382751},{"x":0.8758170008659363,"y":0.7807807922363281},{"x":0.8257080316543579,"y":0.7807807922363281}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8257080316543579,0.7567567825317383,0.8758170008659363,0.7807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.7567567825317383},{"x":0.8148148059844971,"y":0.7567567825317383},{"x":0.8148148059844971,"y":0.7807807922363281},{"x":0.8017429113388062,"y":0.7807807922363281}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.8017429113388062,0.7567567825317383,0.8148148059844971,0.7807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.7567567825317383},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7567567825317383},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7807807922363281},{"x":0.7864923477172852,"y":0.7807807922363281}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7886710166931152,0.7567567825317383,0.7908496856689453,0.7807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7567567825317383},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7807807922363281},{"x":0.6688452959060669,"y":0.7792792916297913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.671023964881897,0.7552552819252014,0.7559912800788879,0.7807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7792792916297913},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.6078431606292725,0.7552552819252014,0.6601307392120361,0.7792792916297913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.7552552819252014},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7552552819252014},{"x":0.5969498753547668,"y":0.7792792916297913},{"x":0.5315904021263123,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.5315904021263123,0.7552552819252014,0.5969498753547668,0.7792792916297913]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.7537537813186646},{"x":0.8758170008659363,"y":0.7582582831382751},{"x":0.8758170008659363,"y":0.782282292842865},{"x":0.5315904021263123,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5265904021263123,0.7467537813186645,0.8808170008659363,0.789282292842865],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.8198198080062866},{"x":0.16122004389762878,"y":0.8198198080062866},{"x":0.16122004389762878,"y":0.8363363146781921},{"x":0.10893246531486511,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴۵","boundary":[0.10893246531486511,0.8198198080062866,0.16122004389762878,0.8363363146781921]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.8198198080062866},{"x":0.16122004389762878,"y":0.8198198080062866},{"x":0.16122004389762878,"y":0.8363363146781921},{"x":0.10893246531486511,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.8128198080062866,0.1662200438976288,0.8433363146781921],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.815315306186676},{"x":0.8779956698417664,"y":0.815315306186676},{"x":0.8779956698417664,"y":0.8423423171043396},{"x":0.8257080316543579,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8257080316543579,0.815315306186676,0.8779956698417664,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8148148059844971,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8148148059844971,"y":0.8423423171043396},{"x":0.7952069640159607,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.7952069640159607,0.8168168067932129,0.8148148059844971,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8423423171043396},{"x":0.7864923477172852,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7864923477172852,0.8168168067932129,0.7908496856689453,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7538126111030579,"y":0.815315306186676},{"x":0.7538126111030579,"y":0.8423423171043396},{"x":0.671023964881897,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.671023964881897,0.8168168067932129,0.7538126111030579,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6688452959060669,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6688452959060669,"y":0.8423423171043396},{"x":0.6252723336219788,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6252723336219788,0.8168168067932129,0.6688452959060669,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8423423171043396},{"x":0.5337690711021423,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نامتناهی","boundary":[0.5337690711021423,0.8168168067932129,0.6165577173233032,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.8168168067932129},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8168168067932129},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8438438177108765},{"x":0.5119825601577759,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5119825601577759,0.8168168067932129,0.5250544548034668,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.8168168067932129},{"x":0.5054466128349304,"y":0.8168168067932129},{"x":0.5054466128349304,"y":0.8438438177108765},{"x":0.4248366057872772,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.4248366057872772,0.8168168067932129,0.5054466128349304,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.8168168067932129},{"x":0.42047929763793945,"y":0.8168168067932129},{"x":0.42047929763793945,"y":0.8438438177108765},{"x":0.379084974527359,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.379084974527359,0.8168168067932129,0.42047929763793945,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.8168168067932129},{"x":0.37037035822868347,"y":0.8168168067932129},{"x":0.37037035822868347,"y":0.8438438177108765},{"x":0.3006536066532135,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متناهی","boundary":[0.3006536066532135,0.8168168067932129,0.37037035822868347,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8779956698417664,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8779956698417664,"y":0.8738738894462585},{"x":0.8605664372444153,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8605664372444153,0.8513513803482056,0.8779956698417664,0.8738738894462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.8528528809547424},{"x":0.8474945425987244,"y":0.8513513803482056},{"x":0.8474945425987244,"y":0.8738738894462585},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7734204530715942,0.8528528809547424,0.8474945425987244,0.8738738894462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8753753900527954},{"x":0.7320261597633362,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7320261597633362,0.8528528809547424,0.7712418437004089,0.8753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7233115434646606,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7233115434646606,"y":0.8753753900527954},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامتناهی","boundary":[0.6470588445663452,0.8528528809547424,0.7233115434646606,0.8753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6383442282676697,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6383442282676697,"y":0.8753753900527954},{"x":0.6274510025978088,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6274510025978088,0.8528528809547424,0.6383442282676697,0.8753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6230936646461487,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6230936646461487,"y":0.8753753900527954},{"x":0.5511982440948486,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5511982440948486,0.8528528809547424,0.6230936646461487,0.8753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.8528528809547424},{"x":0.5424836874008179,"y":0.8528528809547424},{"x":0.5424836874008179,"y":0.8753753900527954},{"x":0.516339898109436,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.516339898109436,0.8528528809547424,0.5424836874008179,0.8753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.8543543815612793},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8528528809547424},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8753753900527954},{"x":0.43572986125946045,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متناهی","boundary":[0.43572986125946045,0.8543543815612793,0.49673202633857727,0.8753753900527954]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8779956698417664,"y":0.815315306186676},{"x":0.8779956698417664,"y":0.8753753900527954},{"x":0.3028322458267212,"y":0.8768768906593323}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2956536066532135,0.8098168067932129,0.8829956698417664,0.8823753900527954],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.8558558821678162},{"x":0.15468409657478333,"y":0.8558558821678162},{"x":0.15468409657478333,"y":0.8708708882331848},{"x":0.1111111119389534,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۴۹","boundary":[0.1111111119389534,0.8558558821678162,0.15468409657478333,0.8708708882331848]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.8558558821678162},{"x":0.15468409657478333,"y":0.8558558821678162},{"x":0.15468409657478333,"y":0.8708708882331848},{"x":0.1111111119389534,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1061111119389534,0.8488558821678162,0.15968409657478333,0.8778708882331848],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.9219219088554382},{"x":0.5098039507865906,"y":0.9219219088554382},{"x":0.5098039507865906,"y":0.9339339137077332},{"x":0.48366013169288635,"y":0.9339339137077332}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"سه","boundary":[0.48583877086639404,0.9219219088554382,0.5098039507865906,0.9339339137077332]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.9219219088554382},{"x":0.5098039507865906,"y":0.9219219088554382},{"x":0.5098039507865906,"y":0.9339339137077332},{"x":0.48366013169288635,"y":0.9339339137077332}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.48083877086639404,0.9149219088554382,0.5148039507865906,0.9409339137077332],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/cOEIiFwtXvFNHKhS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/oBuDyQAtakfCTkdI.jpg","blurred":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/NJUtAHquocvCYCdG.jpg"},"info":{"width":459,"height":666,"margin":[0.00020744632661732194,0.0001969041219344726,0.9980762621572075,0.9985916953265846]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.13813814520835876},{"x":0.8736383318901062,"y":0.13813814520835876},{"x":0.8736383318901062,"y":0.16516517102718353},{"x":0.8562091588973999,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.8562091588973999,0.13813814520835876,0.8736383318901062,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.13813814520835876},{"x":0.843137264251709,"y":0.13813814520835876},{"x":0.843137264251709,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7690631747245789,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7690631747245789,0.13813814520835876,0.843137264251709,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7668845057487488,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7668845057487488,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7385621070861816,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7385621070861816,0.13813814520835876,0.7668845057487488,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7189542651176453,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7189542651176453,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6601307392120361,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شمارش","boundary":[0.6601307392120361,0.13813814520835876,0.7189542651176453,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.13813814520835876},{"x":0.6492374539375305,"y":0.13813814520835876},{"x":0.6492374539375305,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6100217700004578,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.6100217700004578,0.13813814520835876,0.6492374539375305,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.13813814520835876},{"x":0.601307213306427,"y":0.13813814520835876},{"x":0.601307213306427,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5925925970077515,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5925925970077515,0.13813814520835876,0.601307213306427,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.13813814520835876},{"x":0.586056649684906,"y":0.13813814520835876},{"x":0.586056649684906,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5119825601577759,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5119825601577759,0.13813814520835876,0.586056649684906,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.13813814520835876},{"x":0.5098039507865906,"y":0.13813814520835876},{"x":0.5098039507865906,"y":0.16516517102718353},{"x":0.46840959787368774,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.46840959787368774,0.13813814520835876,0.5098039507865906,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.13813814520835876},{"x":0.4618736505508423,"y":0.13813814520835876},{"x":0.4618736505508423,"y":0.16516517102718353},{"x":0.40522876381874084,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارش","boundary":[0.40522876381874084,0.13813814520835876,0.4618736505508423,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.13813814520835876},{"x":0.38997820019721985,"y":0.13813814520835876},{"x":0.38997820019721985,"y":0.16516517102718353},{"x":0.33986929059028625,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.33986929059028625,0.13813814520835876,0.38997820019721985,0.16516517102718353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.13813814520835876},{"x":0.8736383318901062,"y":0.13813814520835876},{"x":0.8736383318901062,"y":0.16516517102718353},{"x":0.33986929059028625,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.33486929059028625,0.13113814520835876,0.8786383318901062,0.17216517102718354],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.14414414763450623},{"x":0.14596949517726898,"y":0.14414414763450623},{"x":0.14596949517726898,"y":0.15915915369987488},{"x":0.10239651054143906,"y":0.15915915369987488}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵۲","boundary":[0.10239651054143906,0.14414414763450623,0.14596949517726898,0.15915915369987488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.14414414763450623},{"x":0.14596949517726898,"y":0.14414414763450623},{"x":0.14596949517726898,"y":0.15915915369987488},{"x":0.10239651054143906,"y":0.15915915369987488}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09739651054143905,0.13714414763450622,0.150969495177269,0.16615915369987488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.19519519805908203},{"x":0.14814814925193787,"y":0.19369369745254517},{"x":0.14814814925193787,"y":0.21021020412445068},{"x":0.10239651054143906,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۱","boundary":[0.10239651054143906,0.19519519805908203,0.14814814925193787,0.21021020412445068]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.19519519805908203},{"x":0.14814814925193787,"y":0.19369369745254517},{"x":0.14814814925193787,"y":0.21021020412445068},{"x":0.10239651054143906,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09739651054143905,0.18819519805908203,0.15314814925193787,0.2172102041244507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.231231227517128},{"x":0.14814814925193787,"y":0.231231227517128},{"x":0.14814814925193787,"y":0.24624624848365784},{"x":0.10239651054143906,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۲","boundary":[0.10239651054143906,0.231231227517128,0.14814814925193787,0.24624624848365784]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.231231227517128},{"x":0.14814814925193787,"y":0.231231227517128},{"x":0.14814814925193787,"y":0.24624624848365784},{"x":0.10239651054143906,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09739651054143905,0.22423122751712798,0.15314814925193787,0.25324624848365784],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.2567567527294159},{"x":0.14814814925193787,"y":0.2567567527294159},{"x":0.14814814925193787,"y":0.27177175879478455},{"x":0.10239651054143906,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۷","boundary":[0.10239651054143906,0.2567567527294159,0.14814814925193787,0.27177175879478455]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.2567567527294159},{"x":0.14814814925193787,"y":0.2567567527294159},{"x":0.14814814925193787,"y":0.27177175879478455},{"x":0.10239651054143906,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09739651054143905,0.2497567527294159,0.15314814925193787,0.27877175879478455],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8714597225189209,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8714597225189209,"y":0.2177177220582962},{"x":0.8191720843315125,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8191720843315125,0.1921921968460083,0.8714597225189209,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8082788586616516,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8082788586616516,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.7647058963775635,0.1921921968460083,0.8082788586616516,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7625272274017334,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7625272274017334,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7538126111030579,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7538126111030579,0.1921921968460083,0.7625272274017334,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7211328744888306,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7211328744888306,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6688452959060669,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.6688452959060669,0.1921921968460083,0.7211328744888306,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.1921921968460083},{"x":0.6601307392120361,"y":0.1921921968460083},{"x":0.6601307392120361,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6034858226776123,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6034858226776123,0.1921921968460083,0.6601307392120361,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.1921921968460083},{"x":0.5925925970077515,"y":0.1921921968460083},{"x":0.5925925970077515,"y":0.2177177220582962},{"x":0.5795207023620605,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5795207023620605,0.1921921968460083,0.5925925970077515,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.1921921968460083},{"x":0.5729847550392151,"y":0.1921921968460083},{"x":0.5729847550392151,"y":0.2177177220582962},{"x":0.5076252818107605,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حساب","boundary":[0.5076252818107605,0.1921921968460083,0.5729847550392151,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.1921921968460083},{"x":0.49891066551208496,"y":0.1921921968460083},{"x":0.49891066551208496,"y":0.2177177220582962},{"x":0.4466230869293213,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.4466230869293213,0.1921921968460083,0.49891066551208496,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.1921921968460083},{"x":0.43790850043296814,"y":0.1921921968460083},{"x":0.43790850043296814,"y":0.2177177220582962},{"x":0.379084974527359,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.379084974527359,0.1921921968460083,0.43790850043296814,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.22522522509098053},{"x":0.8736383318901062,"y":0.22522522509098053},{"x":0.8758170008659363,"y":0.2477477490901947},{"x":0.8540304899215698,"y":0.2477477490901947}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.8518518805503845,0.22522522509098053,0.8758170008659363,0.2477477490901947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.2267267256975174},{"x":0.843137264251709,"y":0.22522522509098053},{"x":0.8453159332275391,"y":0.24924924969673157},{"x":0.7995642423629761,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.7973856329917908,0.2267267256975174,0.8453159332275391,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7908496856689453,"y":0.2267267256975174},{"x":0.7930282950401306,"y":0.24924924969673157},{"x":0.742919385433197,"y":0.25075075030326843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.742919385433197,0.22822822630405426,0.7930282950401306,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8736383318901062,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8736383318901062,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8540304899215698,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8562091588973999,0.25525525212287903,0.8736383318901062,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.25375375151634216},{"x":0.843137264251709,"y":0.25525525212287903},{"x":0.843137264251709,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7908496856689453,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.7908496856689453,0.25375375151634216,0.843137264251709,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7799564003944397,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7799564003944397,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7625272274017334,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7625272274017334,0.25375375151634216,0.7799564003944397,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.25375375151634216},{"x":0.758169949054718,"y":0.25375375151634216},{"x":0.758169949054718,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.7058823704719543,0.25375375151634216,0.758169949054718,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6993464231491089,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6971677541732788,"y":0.27627629041671753},{"x":0.6448801755905151,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6448801755905151,0.25375375151634216,0.6971677541732788,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.27927929162979126},{"x":0.8758170008659363,"y":0.27927929162979126},{"x":0.8779956698417664,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8562091588973999,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.8562091588973999,0.27927929162979126,0.8779956698417664,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.27927929162979126},{"x":0.8409585952758789,"y":0.27927929162979126},{"x":0.843137264251709,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7821350693702698,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حساب","boundary":[0.7821350693702698,0.27927929162979126,0.843137264251709,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7734204530715942,"y":0.27927929162979126},{"x":0.7755991220474243,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7254902124404907,"y":0.30180180072784424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.7254902124404907,0.2807807922363281,0.7755991220474243,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7167755961418152,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7189542651176453,"y":0.30180180072784424},{"x":0.6666666865348816,"y":0.30180180072784424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6644880175590515,0.2807807922363281,0.7189542651176453,0.30180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.30630630254745483},{"x":0.8758170008659363,"y":0.30630630254745483},{"x":0.8758170008659363,"y":0.3288288414478302},{"x":0.8562091588973999,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.8562091588973999,0.30630630254745483,0.8758170008659363,0.3288288414478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.30630630254745483},{"x":0.843137264251709,"y":0.30630630254745483},{"x":0.843137264251709,"y":0.3288288414478302},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرب","boundary":[0.7908496856689453,0.30630630254745483,0.843137264251709,0.3288288414478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7843137383460999,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7843137383460999,"y":0.3288288414478302},{"x":0.7342047691345215,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.7342047691345215,0.30630630254745483,0.7843137383460999,0.3288288414478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.30630630254745483},{"x":0.727668821811676,"y":0.30630630254745483},{"x":0.727668821811676,"y":0.3288288414478302},{"x":0.673202633857727,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.673202633857727,0.30630630254745483,0.727668821811676,0.3288288414478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.33183184266090393},{"x":0.8758170008659363,"y":0.33183184266090393},{"x":0.8758170008659363,"y":0.35285285115242004},{"x":0.8562091588973999,"y":0.35285285115242004}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.8562091588973999,0.33183184266090393,0.8758170008659363,0.35285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.33183184266090393},{"x":0.843137264251709,"y":0.33183184266090393},{"x":0.843137264251709,"y":0.3543543517589569},{"x":0.8061001896858215,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.8061001896858215,0.33183184266090393,0.843137264251709,0.3543543517589569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.33183184266090393},{"x":0.7973856329917908,"y":0.33183184266090393},{"x":0.7973856329917908,"y":0.3543543517589569},{"x":0.7516340017318726,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.7516340017318726,0.33183184266090393,0.7973856329917908,0.3543543517589569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7407407164573669,"y":0.33183184266090393},{"x":0.7407407164573669,"y":0.3543543517589569},{"x":0.6884531378746033,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6884531378746033,0.3333333432674408,0.7407407164573669,0.3543543517589569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.35735735297203064},{"x":0.8758170008659363,"y":0.35735735297203064},{"x":0.8758170008659363,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8562091588973999,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"6.","boundary":[0.8562091588973999,0.35735735297203064,0.8758170008659363,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.35735735297203064},{"x":0.843137264251709,"y":0.35735735297203064},{"x":0.843137264251709,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7864923477172852,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرضیه","boundary":[0.7864923477172852,0.35735735297203064,0.843137264251709,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7755991220474243,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7755991220474243,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7363834381103516,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قوت","boundary":[0.7363834381103516,0.35735735297203064,0.7755991220474243,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.35735735297203064},{"x":0.727668821811676,"y":0.35735735297203064},{"x":0.727668821811676,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6688452959060669,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیوستار","boundary":[0.6688452959060669,0.35735735297203064,0.727668821811676,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6688452959060669,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6688452959060669,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6623093485832214,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6623093485832214,0.35735735297203064,0.6688452959060669,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6535947918891907,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6535947918891907,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6100217700004578,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.6100217700004578,0.35735735297203064,0.6535947918891907,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.35735735297203064},{"x":0.601307213306427,"y":0.35735735297203064},{"x":0.601307213306427,"y":0.38588589429855347},{"x":0.5359477400779724,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5359477400779724,0.35735735297203064,0.601307213306427,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.35735735297203064},{"x":0.5272331237792969,"y":0.35735735297203064},{"x":0.5272331237792969,"y":0.38588589429855347},{"x":0.4618736505508423,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.4618736505508423,0.35735735297203064,0.5272331237792969,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.35735735297203064},{"x":0.45315903425216675,"y":0.35735735297203064},{"x":0.45315903425216675,"y":0.38588589429855347},{"x":0.4422658085823059,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4422658085823059,0.35735735297203064,0.45315903425216675,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.35735735297203064},{"x":0.43572986125946045,"y":0.35735735297203064},{"x":0.43572986125946045,"y":0.38588589429855347},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معادلهای","boundary":[0.3529411852359772,0.35735735297203064,0.43572986125946045,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2984749376773834,"y":0.35735735297203064},{"x":0.34204792976379395,"y":0.35735735297203064},{"x":0.34204792976379395,"y":0.38588589429855347},{"x":0.2984749376773834,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.2984749376773834,0.35735735297203064,0.34204792976379395,0.38588589429855347]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2984749376773834,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8779956698417664,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8779956698417664,"y":0.38588589429855347},{"x":0.2984749376773834,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2934749376773834,0.1851921968460083,0.8829956698417664,0.3928858942985535],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.28378379344940186},{"x":0.14814814925193787,"y":0.28378379344940186},{"x":0.14814814925193787,"y":0.2987987995147705},{"x":0.10021786391735077,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۸۲","boundary":[0.10021786391735077,0.28378379344940186,0.14814814925193787,0.2987987995147705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.3078078031539917},{"x":0.14596949517726898,"y":0.3078078031539917},{"x":0.14596949517726898,"y":0.32282280921936035},{"x":0.10239651054143906,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۸۴","boundary":[0.10239651054143906,0.3078078031539917,0.14596949517726898,0.32282280921936035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.33483484387397766},{"x":0.14814814925193787,"y":0.3333333432674408},{"x":0.14814814925193787,"y":0.34834834933280945},{"x":0.10239651054143906,"y":0.3498498499393463}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۸۷","boundary":[0.10239651054143906,0.33483484387397766,0.14814814925193787,0.34834834933280945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.28378379344940186},{"x":0.14814814925193787,"y":0.28378379344940186},{"x":0.14814814925193787,"y":0.3498498499393463},{"x":0.10021786391735077,"y":0.3498498499393463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09521786391735076,0.27678379344940185,0.15314814925193787,0.3568498499393463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.36036035418510437},{"x":0.15032680332660675,"y":0.36036035418510437},{"x":0.15032680332660675,"y":0.3768768906593323},{"x":0.10457516461610794,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹۱","boundary":[0.10457516461610794,0.36036035418510437,0.15032680332660675,0.3768768906593323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.36036035418510437},{"x":0.15032680332660675,"y":0.36036035418510437},{"x":0.15032680332660675,"y":0.3768768906593323},{"x":0.10457516461610794,"y":0.3768768906593323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.35336035418510436,0.15532680332660675,0.3838768906593323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8714597225189209,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8714597225189209,"y":0.43843844532966614},{"x":0.8017429113388062,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.8017429113388062,0.4069069027900696,0.8714597225189209,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.4069069027900696},{"x":0.7908496856689453,"y":0.4069069027900696},{"x":0.7908496856689453,"y":0.43843844532966614},{"x":0.7755991220474243,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7755991220474243,0.4069069027900696,0.7908496856689453,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.4069069027900696},{"x":0.7494553327560425,"y":0.4069069027900696},{"x":0.7494553327560425,"y":0.43843844532966614},{"x":0.7015250325202942,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7015250325202942,0.4069069027900696,0.7494553327560425,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.4069069027900696},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4069069027900696},{"x":0.6928104758262634,"y":0.43843844532966614},{"x":0.6230936646461487,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6230936646461487,0.4069069027900696,0.6928104758262634,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.4069069027900696},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4069069027900696},{"x":0.6143791079521179,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5424836874008179,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.5424836874008179,0.4069069027900696,0.6143791079521179,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.4069069027900696},{"x":0.5315904021263123,"y":0.4069069027900696},{"x":0.5315904021263123,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5185185074806213,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5185185074806213,0.4069069027900696,0.5315904021263123,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4069069027900696},{"x":0.5119825601577759,"y":0.4069069027900696},{"x":0.5119825601577759,"y":0.43843844532966614},{"x":0.4117647111415863,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معادلهای","boundary":[0.4117647111415863,0.4069069027900696,0.5119825601577759,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.4069069027900696},{"x":0.4008714556694031,"y":0.4069069027900696},{"x":0.4008714556694031,"y":0.43843844532966614},{"x":0.37472766637802124,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.37472766637802124,0.4069069027900696,0.4008714556694031,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.45045045018196106},{"x":0.8714597225189209,"y":0.45045045018196106},{"x":0.8714597225189209,"y":0.48498499393463135},{"x":0.8017429113388062,"y":0.48498499393463135}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.8017429113388062,0.45045045018196106,0.8714597225189209,0.48498499393463135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7930282950401306,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7930282950401306,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7755991220474243,"y":0.48498499393463135}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"11","boundary":[0.7755991220474243,0.45045045018196106,0.7930282950401306,0.48498499393463135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7712418437004089,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7712418437004089,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7668845057487488,"y":0.48498499393463135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7668845057487488,0.45045045018196106,0.7712418437004089,0.48498499393463135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7407407164573669,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7407407164573669,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7102396488189697,"y":0.48498499393463135}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲۳","boundary":[0.7102396488189697,0.45045045018196106,0.7407407164573669,0.48498499393463135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6993464231491089,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6993464231491089,"y":0.48498499393463135},{"x":0.6448801755905151,"y":0.48498499393463135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسأله","boundary":[0.6448801755905151,0.45045045018196106,0.6993464231491089,0.48498499393463135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6339869499206543,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6339869499206543,"y":0.48498499393463135},{"x":0.5642701387405396,"y":0.48498499393463135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5642701387405396,0.45045045018196106,0.6339869499206543,0.48498499393463135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.45045045018196106},{"x":0.5533769130706787,"y":0.45045045018196106},{"x":0.5533769130706787,"y":0.48498499393463135},{"x":0.48366013169288635,"y":0.48498499393463135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیلبرت","boundary":[0.48366013169288635,0.45045045018196106,0.5533769130706787,0.48498499393463135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8714597225189209,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8714597225189209,"y":0.48498499393463135},{"x":0.37472766637802124,"y":0.48498499393463135}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.36972766637802124,0.3999069027900696,0.8764597225189209,0.49198499393463135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.5105105042457581},{"x":0.8714597225189209,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8736383318901062,"y":0.5375375151634216},{"x":0.812636137008667,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.812636137008667,0.5105105042457581,0.8736383318901062,0.5375375151634216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.5105105042457581},{"x":0.8714597225189209,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8736383318901062,"y":0.5375375151634216},{"x":0.812636137008667,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.807636137008667,0.503510504245758,0.8786383318901062,0.5445375151634216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.5150150060653687},{"x":0.15250544250011444,"y":0.5150150060653687},{"x":0.15250544250011444,"y":0.5315315127372742},{"x":0.10675381124019623,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۱۳","boundary":[0.10675381124019623,0.5150150060653687,0.15250544250011444,0.5315315127372742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.5150150060653687},{"x":0.15250544250011444,"y":0.5150150060653687},{"x":0.15250544250011444,"y":0.5315315127372742},{"x":0.10675381124019623,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.5080150060653686,0.15750544250011445,0.5385315127372742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.5615615844726562},{"x":0.8736383318901062,"y":0.5630630850791931},{"x":0.8714597225189209,"y":0.5885885953903198},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7995642423629761,0.5615615844726562,0.8714597225189209,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.5585585832595825},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7864923477172852,"y":0.5855855941772461},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمادها","boundary":[0.727668821811676,0.5585585832595825,0.7864923477172852,0.5855855941772461]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.5585585832595825},{"x":0.8736383318901062,"y":0.5630630850791931},{"x":0.8714597225189209,"y":0.5885885953903198},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.722668821811676,0.5515585832595825,0.8764597225189209,0.5955885953903198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.5660660862922668},{"x":0.15468409657478333,"y":0.5660660862922668},{"x":0.15468409657478333,"y":0.5825825929641724},{"x":0.10675381124019623,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۴۱۵","boundary":[0.10675381124019623,0.5660660862922668,0.15468409657478333,0.5825825929641724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.5660660862922668},{"x":0.15468409657478333,"y":0.5660660862922668},{"x":0.15468409657478333,"y":0.5825825929641724},{"x":0.10675381124019623,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.5590660862922668,0.15968409657478333,0.5895825929641724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.6141141057014465},{"x":0.8736383318901062,"y":0.6141141057014465},{"x":0.8736383318901062,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7973856329917908,0.6141141057014465,0.8736383318901062,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.6141141057014465},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6141141057014465},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.7320261597633362,0.6141141057014465,0.7886710166931152,0.6396396160125732]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.6141141057014465},{"x":0.8736383318901062,"y":0.6141141057014465},{"x":0.8736383318901062,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7270261597633362,0.6071141057014465,0.8786383318901062,0.6466396160125732],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.6171171069145203},{"x":0.15468409657478333,"y":0.6171171069145203},{"x":0.15468409657478333,"y":0.6321321129798889},{"x":0.10675381124019623,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۲۷","boundary":[0.10457516461610794,0.6171171069145203,0.15468409657478333,0.6321321129798889]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.6171171069145203},{"x":0.15468409657478333,"y":0.6171171069145203},{"x":0.15468409657478333,"y":0.6321321129798889},{"x":0.10675381124019623,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.6101171069145203,0.15968409657478333,0.6391321129798889],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.9099099040031433},{"x":0.514161229133606,"y":0.9099099040031433},{"x":0.514161229133606,"y":0.9309309124946594},{"x":0.4727668762207031,"y":0.9309309124946594}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چهار","boundary":[0.4727668762207031,0.9099099040031433,0.514161229133606,0.9309309124946594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.9099099040031433},{"x":0.514161229133606,"y":0.9099099040031433},{"x":0.514161229133606,"y":0.9309309124946594},{"x":0.4727668762207031,"y":0.9309309124946594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4677668762207031,0.9029099040031433,0.519161229133606,0.9379309124946594],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/QWzBLEFRbIugyGux-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/SmPmEircPOfiWBwW.jpg","blurred":"/storage/books/0a4b086b63f229ff/pages/xooWMCTsaYJGvHAZ.jpg"},"info":{"width":459,"height":666,"margin":[0.00023592539991948078,0.00019014058331469515,0.99804303665826,0.9985939498319999]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8867102265357971,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8867102265357971,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7320261597633362,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7320261597633362,0.13363362848758698,0.8867102265357971,0.18318317830562592]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8867102265357971,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8867102265357971,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7320261597633362,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7270261597633362,0.12663362848758697,0.8917102265357971,0.19018317830562592],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.2357357293367386},{"x":0.8540304899215698,"y":0.2357357293367386},{"x":0.8540304899215698,"y":0.2612612545490265},{"x":0.8191720843315125,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بشر","boundary":[0.8191720843315125,0.2357357293367386,0.8540304899215698,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.2357357293367386},{"x":0.8148148059844971,"y":0.2357357293367386},{"x":0.8148148059844971,"y":0.2612612545490265},{"x":0.7755991220474243,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابتدا","boundary":[0.7755991220474243,0.2357357293367386,0.8148148059844971,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2612612545490265},{"x":0.7538126111030579,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7538126111030579,0.2357357293367386,0.7647058963775635,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7450980544090271,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7450980544090271,"y":0.2612612545490265},{"x":0.6971677541732788,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابداع","boundary":[0.6971677541732788,0.2357357293367386,0.7450980544090271,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.2357357293367386},{"x":0.6884531378746033,"y":0.2357357293367386},{"x":0.6884531378746033,"y":0.2612612545490265},{"x":0.6514161229133606,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.6514161229133606,0.2357357293367386,0.6884531378746033,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.2357357293367386},{"x":0.6427015066146851,"y":0.2357357293367386},{"x":0.6427015066146851,"y":0.2612612545490265},{"x":0.6252723336219788,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252723336219788,0.2357357293367386,0.6427015066146851,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.2357357293367386},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2357357293367386},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2612612545490265},{"x":0.5642701387405396,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5642701387405396,0.2357357293367386,0.6143791079521179,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.2357357293367386},{"x":0.5533769130706787,"y":0.2357357293367386},{"x":0.5533769130706787,"y":0.2612612545490265},{"x":0.514161229133606,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.514161229133606,0.2357357293367386,0.5533769130706787,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.2357357293367386},{"x":0.5098039507865906,"y":0.2357357293367386},{"x":0.5098039507865906,"y":0.2612612545490265},{"x":0.4248366057872772,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محاسباتی","boundary":[0.4248366057872772,0.2357357293367386,0.5098039507865906,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.2357357293367386},{"x":0.4161219894886017,"y":0.2357357293367386},{"x":0.4161219894886017,"y":0.2612612545490265},{"x":0.4095860421657562,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4095860421657562,0.2357357293367386,0.4161219894886017,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.2357357293367386},{"x":0.4008714556694031,"y":0.2357357293367386},{"x":0.4008714556694031,"y":0.2612612545490265},{"x":0.3159041404724121,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.3159041404724121,0.2357357293367386,0.4008714556694031,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.2357357293367386},{"x":0.30718955397605896,"y":0.2357357293367386},{"x":0.30718955397605896,"y":0.2612612545490265},{"x":0.29629629850387573,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.29629629850387573,0.2357357293367386,0.30718955397605896,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23311546444892883,"y":0.2357357293367386},{"x":0.2854030430316925,"y":0.2357357293367386},{"x":0.2854030430316925,"y":0.2612612545490265},{"x":0.23311546444892883,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شروع","boundary":[0.23311546444892883,0.2357357293367386,0.2854030430316925,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.2357357293367386},{"x":0.22657951712608337,"y":0.2357357293367386},{"x":0.22657951712608337,"y":0.2612612545490265},{"x":0.19825707376003265,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.19825707376003265,0.2357357293367386,0.22657951712608337,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.2357357293367386},{"x":0.19389978051185608,"y":0.2357357293367386},{"x":0.19389978051185608,"y":0.2612612545490265},{"x":0.18736383318901062,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18736383318901062,0.2357357293367386,0.19389978051185608,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.2357357293367386},{"x":0.1742919385433197,"y":0.2357357293367386},{"x":0.1742919385433197,"y":0.2612612545490265},{"x":0.13943354785442352,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.13943354785442352,0.2357357293367386,0.1742919385433197,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.2357357293367386},{"x":0.13071896135807037,"y":0.2357357293367386},{"x":0.13071896135807037,"y":0.2612612545490265},{"x":0.11328975856304169,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.11328975856304169,0.2357357293367386,0.13071896135807037,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.2612612545490265},{"x":0.8932461738586426,"y":0.2612612545490265},{"x":0.8932461738586426,"y":0.28378379344940186},{"x":0.843137264251709,"y":0.28378379344940186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.843137264251709,0.2612612545490265,0.8932461738586426,0.28378379344940186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.2612612545490265},{"x":0.8322439789772034,"y":0.2612612545490265},{"x":0.8322439789772034,"y":0.28378379344940186},{"x":0.7755991220474243,"y":0.28378379344940186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.7755991220474243,0.2612612545490265,0.8322439789772034,0.28378379344940186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.2612612545490265},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2612612545490265},{"x":0.7647058963775635,"y":0.28378379344940186},{"x":0.7538126111030579,"y":0.28378379344940186}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7538126111030579,0.2612612545490265,0.7647058963775635,0.28378379344940186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.2612612545490265},{"x":0.7494553327560425,"y":0.2612612545490265},{"x":0.7494553327560425,"y":0.28378379344940186},{"x":0.6753812432289124,"y":0.28378379344940186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.6753812432289124,0.2612612545490265,0.7494553327560425,0.28378379344940186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.2597597539424896},{"x":0.6644880175590515,"y":0.2597597539424896},{"x":0.6644880175590515,"y":0.28378379344940186},{"x":0.6427015066146851,"y":0.28378379344940186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6427015066146851,0.2597597539424896,0.6644880175590515,0.28378379344940186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.2597597539424896},{"x":0.6383442282676697,"y":0.2612612545490265},{"x":0.6383442282676697,"y":0.28378379344940186},{"x":0.5599128603935242,"y":0.28378379344940186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5599128603935242,0.2597597539424896,0.6383442282676697,0.28378379344940186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.2597597539424896},{"x":0.5511982440948486,"y":0.2597597539424896},{"x":0.5511982440948486,"y":0.28378379344940186},{"x":0.4553377032279968,"y":0.28378379344940186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محاسباتی","boundary":[0.4553377032279968,0.2597597539424896,0.5511982440948486,0.28378379344940186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.2597597539424896},{"x":0.4444444477558136,"y":0.2597597539424896},{"x":0.4444444477558136,"y":0.282282292842865},{"x":0.43355119228363037,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43355119228363037,0.2597597539424896,0.4444444477558136,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35729846358299255,"y":0.2597597539424896},{"x":0.429193913936615,"y":0.2597597539424896},{"x":0.429193913936615,"y":0.28378379344940186},{"x":0.35729846358299255,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمارش","boundary":[0.35729846358299255,0.2597597539424896,0.429193913936615,0.28378379344940186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.2597597539424896},{"x":0.3485838770866394,"y":0.2597597539424896},{"x":0.3485838770866394,"y":0.282282292842865},{"x":0.3311546742916107,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3311546742916107,0.2597597539424896,0.3485838770866394,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.2597597539424896},{"x":0.32244008779525757,"y":0.2597597539424896},{"x":0.32244008779525757,"y":0.282282292842865},{"x":0.26143792271614075,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.26143792271614075,0.2597597539424896,0.32244008779525757,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16122004389762878,"y":0.2597597539424896},{"x":0.2527233064174652,"y":0.2597597539424896},{"x":0.2527233064174652,"y":0.282282292842865},{"x":0.16122004389762878,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.16122004389762878,0.2597597539424896,0.2527233064174652,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.2597597539424896},{"x":0.15250544250011444,"y":0.2597597539424896},{"x":0.15250544250011444,"y":0.282282292842865},{"x":0.11764705926179886,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.11764705926179886,0.2597597539424896,0.15250544250011444,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.2867867946624756},{"x":0.8932461738586426,"y":0.2867867946624756},{"x":0.8932461738586426,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8213507533073425,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخت","boundary":[0.8213507533073425,0.2867867946624756,0.8932461738586426,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.2867867946624756},{"x":0.812636137008667,"y":0.2867867946624756},{"x":0.812636137008667,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7995642423629761,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7995642423629761,0.2867867946624756,0.812636137008667,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7930282950401306,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7930282950401306,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7647058963775635,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7647058963775635,0.2867867946624756,0.7930282950401306,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7559912800788879,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7559912800788879,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7124183177947998,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.7124183177947998,0.2867867946624756,0.7559912800788879,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7058823704719543,"y":0.31381380558013916},{"x":0.673202633857727,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.673202633857727,0.2867867946624756,0.7058823704719543,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.2867867946624756},{"x":0.6623093485832214,"y":0.2867867946624756},{"x":0.6623093485832214,"y":0.31381380558013916},{"x":0.5816993713378906,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.5816993713378906,0.2867867946624756,0.6623093485832214,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.2867867946624756},{"x":0.5729847550392151,"y":0.2867867946624756},{"x":0.5729847550392151,"y":0.3123123049736023},{"x":0.5054466128349304,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.5054466128349304,0.2867867946624756,0.5729847550392151,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4596949815750122,"y":0.2867867946624756},{"x":0.4945533871650696,"y":0.2867867946624756},{"x":0.4945533871650696,"y":0.3123123049736023},{"x":0.4596949815750122,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بشر","boundary":[0.4596949815750122,0.2867867946624756,0.4945533871650696,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.2852852940559387},{"x":0.45315903425216675,"y":0.2852852940559387},{"x":0.45315903425216675,"y":0.3123123049736023},{"x":0.42047929763793945,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42047929763793945,0.2852852940559387,0.45315903425216675,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.2852852940559387},{"x":0.4095860421657562,"y":0.2852852940559387},{"x":0.4095860421657562,"y":0.3123123049736023},{"x":0.40522876381874084,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.2852852940559387,0.4095860421657562,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.2852852940559387},{"x":0.3921568691730499,"y":0.2852852940559387},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3123123049736023},{"x":0.37037035822868347,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37037035822868347,0.2852852940559387,0.3921568691730499,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.2852852940559387},{"x":0.363834410905838,"y":0.2852852940559387},{"x":0.363834410905838,"y":0.3123123049736023},{"x":0.3355119824409485,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3355119824409485,0.2852852940559387,0.363834410905838,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.2852852940559387},{"x":0.32679739594459534,"y":0.2852852940559387},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3123123049736023},{"x":0.27668845653533936,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.27668845653533936,0.2852852940559387,0.32679739594459534,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.2852852940559387},{"x":0.2679738700389862,"y":0.2852852940559387},{"x":0.2679738700389862,"y":0.3123123049736023},{"x":0.20043572783470154,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.20043572783470154,0.2852852940559387,0.2679738700389862,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.2852852940559387},{"x":0.1895424872636795,"y":0.2852852940559387},{"x":0.1895424872636795,"y":0.3123123049736023},{"x":0.14814814925193787,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.14814814925193787,0.2852852940559387,0.1895424872636795,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.2852852940559387},{"x":0.13943354785442352,"y":0.2852852940559387},{"x":0.13943354785442352,"y":0.3123123049736023},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.11764705926179886,0.2852852940559387,0.13943354785442352,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8801742792129517,"y":0.30930930376052856},{"x":0.8932461738586426,"y":0.30930930376052856},{"x":0.8932461738586426,"y":0.3363363444805145},{"x":0.8801742792129517,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8801742792129517,0.30930930376052856,0.8932461738586426,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.30930930376052856},{"x":0.8714597225189209,"y":0.30930930376052856},{"x":0.8714597225189209,"y":0.3363363444805145},{"x":0.8191720843315125,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشف","boundary":[0.8191720843315125,0.30930930376052856,0.8714597225189209,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.30930930376052856},{"x":0.8082788586616516,"y":0.30930930376052856},{"x":0.8082788586616516,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7450980544090271,0.30930930376052856,0.8082788586616516,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7385621070861816,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7385621070861816,"y":0.3363363444805145},{"x":0.6644880175590515,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.6644880175590515,0.30930930376052856,0.7385621070861816,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.30930930376052856},{"x":0.655773401260376,"y":0.30930930376052856},{"x":0.655773401260376,"y":0.3363363444805145},{"x":0.6427015066146851,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6427015066146851,0.30930930376052856,0.655773401260376,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6383442282676697,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6383442282676697,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شگفت","boundary":[0.5816993713378906,0.30930930376052856,0.6383442282676697,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5381263494491577,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5729847550392151,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5729847550392151,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5381263494491577,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.5381263494491577,0.30930930376052856,0.5729847550392151,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5315904021263123,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5315904021263123,"y":0.3363363444805145},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.48366013169288635,0.30930930376052856,0.5315904021263123,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.30930930376052856},{"x":0.4727668762207031,"y":0.30930930376052856},{"x":0.4727668762207031,"y":0.3363363444805145},{"x":0.4618736505508423,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4618736505508423,0.30930930376052856,0.4727668762207031,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.30930930376052856},{"x":0.4553377032279968,"y":0.30930930376052856},{"x":0.4553377032279968,"y":0.3363363444805145},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.4117647111415863,0.30930930376052856,0.4553377032279968,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2984749376773834,"y":0.30930930376052856},{"x":0.40305009484291077,"y":0.30930930376052856},{"x":0.40305009484291077,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2984749376773834,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختارهای","boundary":[0.2984749376773834,0.30930930376052856,0.40305009484291077,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.30930930376052856},{"x":0.2897603511810303,"y":0.30930930376052856},{"x":0.2897603511810303,"y":0.3363363444805145},{"x":0.24618735909461975,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جبری","boundary":[0.24618735909461975,0.30930930376052856,0.2897603511810303,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22440087795257568,"y":0.30930930376052856},{"x":0.23529411852359772,"y":0.30930930376052856},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3363363444805145},{"x":0.22440087795257568,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22440087795257568,0.30930930376052856,0.23529411852359772,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.30930930376052856},{"x":0.21786493062973022,"y":0.30930930376052856},{"x":0.21786493062973022,"y":0.3363363444805145},{"x":0.13507625460624695,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوستگی","boundary":[0.13507625460624695,0.30930930376052856,0.21786493062973022,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.30930930376052856},{"x":0.12418300658464432,"y":0.30930930376052856},{"x":0.12418300658464432,"y":0.3363363444805145},{"x":0.11328975856304169,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11328975856304169,0.30930930376052856,0.12418300658464432,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8910675644874573,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8910675644874573,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8017429113388062,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپیوستگی","boundary":[0.8017429113388062,0.3378378450870514,0.8910675644874573,0.36486485600471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7930282950401306,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7930282950401306,"y":0.3633633553981781},{"x":0.7755991220474243,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7755991220474243,0.3378378450870514,0.7930282950401306,0.3633633553981781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3633633553981781},{"x":0.7211328744888306,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.7211328744888306,0.3378378450870514,0.7668845057487488,0.3633633553981781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3633633553981781},{"x":0.6623093485832214,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6623093485832214,0.3378378450870514,0.7124183177947998,0.3633633553981781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.3378378450870514},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3378378450870514},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3633633553981781},{"x":0.6187363862991333,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6187363862991333,0.3378378450870514,0.6535947918891907,0.3633633553981781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.3378378450870514},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3378378450870514},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3633633553981781},{"x":0.586056649684906,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.586056649684906,0.3378378450870514,0.6078431606292725,0.3633633553981781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.3378378450870514},{"x":0.5795207023620605,"y":0.3378378450870514},{"x":0.5795207023620605,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5403050184249878,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5403050184249878,0.3378378450870514,0.5795207023620605,0.3633633553981781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5315904021263123,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5315904021263123,"y":0.3633633553981781},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.48366013169288635,0.3363363444805145,0.5315904021263123,0.3633633553981781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.3363363444805145},{"x":0.48148149251937866,"y":0.3363363444805145},{"x":0.48148149251937866,"y":0.36186185479164124},{"x":0.4422658085823059,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4422658085823059,0.3363363444805145,0.48148149251937866,0.36186185479164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.3363363444805145},{"x":0.43355119228363037,"y":0.3363363444805145},{"x":0.43355119228363037,"y":0.36186185479164124},{"x":0.3681917190551758,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3681917190551758,0.3363363444805145,0.43355119228363037,0.36186185479164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3363363444805145},{"x":0.35947713255882263,"y":0.3363363444805145},{"x":0.35947713255882263,"y":0.36186185479164124},{"x":0.29411765933036804,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.29411765933036804,0.3363363444805145,0.35947713255882263,0.36186185479164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2854030430316925,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2854030430316925,"y":0.36186185479164124},{"x":0.26361656188964844,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.26361656188964844,0.3363363444805145,0.2854030430316925,0.36186185479164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.3363363444805145},{"x":0.257080614566803,"y":0.3363363444805145},{"x":0.257080614566803,"y":0.36186185479164124},{"x":0.206971675157547,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پردازد","boundary":[0.206971675157547,0.3363363444805145,0.257080614566803,0.36186185479164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2047930210828781,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2047930210828781,"y":0.36186185479164124},{"x":0.19389978051185608,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.19389978051185608,0.3363363444805145,0.2047930210828781,0.36186185479164124]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.2357357293367386},{"x":0.8932461738586426,"y":0.2357357293367386},{"x":0.8932461738586426,"y":0.36486485600471497},{"x":0.11328975856304169,"y":0.36486485600471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.10828975856304168,0.22873572933673858,0.8982461738586426,0.37186485600471497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.36486485600471497},{"x":0.85838782787323,"y":0.36486485600471497},{"x":0.85838782787323,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8257080316543579,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8257080316543579,0.36486485600471497,0.85838782787323,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8169934749603271,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8169934749603271,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7755991220474243,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.7755991220474243,0.36486485600471497,0.8169934749603271,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7668845057487488,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6993464231491089,0.36486485600471497,0.7668845057487488,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6928104758262634,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6448801755905151,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.6448801755905151,0.36486485600471497,0.6928104758262634,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6361655592918396,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6361655592918396,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6187363862991333,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6187363862991333,0.36486485600471497,0.6361655592918396,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6143791079521179,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3933933973312378},{"x":0.5904139280319214,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5904139280319214,0.36486485600471497,0.6143791079521179,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5838779807090759,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5838779807090759,"y":0.3933933973312378},{"x":0.5446622967720032,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5446622967720032,0.36486485600471497,0.5838779807090759,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5381263494491577,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5381263494491577,"y":0.3933933973312378},{"x":0.516339898109436,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.516339898109436,0.36486485600471497,0.5381263494491577,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5076252818107605,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5076252818107605,"y":0.3933933973312378},{"x":0.44008713960647583,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.44008713960647583,0.36486485600471497,0.5076252818107605,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.36486485600471497},{"x":0.4313725531101227,"y":0.36486485600471497},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3933933973312378},{"x":0.42047929763793945,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.42047929763793945,0.36486485600471497,0.4313725531101227,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.36486485600471497},{"x":0.413943350315094,"y":0.36486485600471497},{"x":0.413943350315094,"y":0.3933933973312378},{"x":0.3311546742916107,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.3311546742916107,0.36486485600471497,0.413943350315094,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.36486485600471497},{"x":0.32244008779525757,"y":0.36486485600471497},{"x":0.32244008779525757,"y":0.3933933973312378},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.27450981736183167,0.36486485600471497,0.32244008779525757,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.36486485600471497},{"x":0.26579520106315613,"y":0.36486485600471497},{"x":0.26579520106315613,"y":0.3933933973312378},{"x":0.21132898330688477,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.21132898330688477,0.36486485600471497,0.26579520106315613,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.36486485600471497},{"x":0.20915032923221588,"y":0.36486485600471497},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3933933973312378},{"x":0.19825707376003265,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19825707376003265,0.36486485600471497,0.20915032923221588,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.36486485600471497},{"x":0.1895424872636795,"y":0.36486485600471497},{"x":0.1895424872636795,"y":0.3933933973312378},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.11764705926179886,0.36486485600471497,0.1895424872636795,0.3933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8932461738586426,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8932461738586426,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8518518805503845,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"گویا","boundary":[0.8518518805503845,0.38738739490509033,0.8932461738586426,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8562091588973999,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8562091588973999,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8474945425987244,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8474945425987244,0.3888888955116272,0.8562091588973999,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8366013169288635,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8366013169288635,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7799564003944397,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.7799564003944397,0.3888888955116272,0.8366013169288635,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7712418437004089,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7625272274017334,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7625272274017334,0.3888888955116272,0.7712418437004089,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7559912800788879,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7559912800788879,"y":0.41591590642929077},{"x":0.686274528503418,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.686274528503418,0.3888888955116272,0.7559912800788879,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6753812432289124,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6753812432289124,"y":0.41591590642929077},{"x":0.6623093485832214,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6623093485832214,0.3888888955116272,0.6753812432289124,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.3888888955116272},{"x":0.655773401260376,"y":0.3888888955116272},{"x":0.655773401260376,"y":0.41591590642929077},{"x":0.5925925970077515,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.5925925970077515,0.3888888955116272,0.655773401260376,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5838779807090759,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5838779807090759,"y":0.41591590642929077},{"x":0.5424836874008179,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5424836874008179,0.3888888955116272,0.5838779807090759,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5468409657478333,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5468409657478333,"y":0.41591590642929077},{"x":0.5359477400779724,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5359477400779724,0.3888888955116272,0.5468409657478333,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.39039039611816406},{"x":0.5272331237792969,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5272331237792969,"y":0.41591590642929077},{"x":0.48148149251937866,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.48148149251937866,0.39039039611816406,0.5272331237792969,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.39039039611816406},{"x":0.4727668762207031,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4727668762207031,"y":0.41741740703582764},{"x":0.42265796661376953,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تردید","boundary":[0.42265796661376953,0.39039039611816406,0.4727668762207031,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.39039039611816406},{"x":0.4117647111415863,"y":0.39039039611816406},{"x":0.4117647111415863,"y":0.41741740703582764},{"x":0.3965141475200653,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3965141475200653,0.39039039611816406,0.4117647111415863,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3376906216144562,"y":0.39039039611816406},{"x":0.3921568691730499,"y":0.39039039611816406},{"x":0.3921568691730499,"y":0.41741740703582764},{"x":0.3376906216144562,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.3376906216144562,0.39039039611816406,0.3921568691730499,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.39039039611816406},{"x":0.32679739594459534,"y":0.39039039611816406},{"x":0.32679739594459534,"y":0.41741740703582764},{"x":0.2505446672439575,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.2505446672439575,0.39039039611816406,0.32679739594459534,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.39039039611816406},{"x":0.2396514117717743,"y":0.39039039611816406},{"x":0.2396514117717743,"y":0.41741740703582764},{"x":0.19607843458652496,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.19607843458652496,0.39039039611816406,0.2396514117717743,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.3918918967247009},{"x":0.1895424872636795,"y":0.39039039611816406},{"x":0.1895424872636795,"y":0.41741740703582764},{"x":0.1437908560037613,"y":0.4189189076423645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.1437908560037613,0.3918918967247009,0.1895424872636795,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.3918918967247009},{"x":0.13725490868091583,"y":0.3918918967247009},{"x":0.13725490868091583,"y":0.4189189076423645},{"x":0.11546841263771057,"y":0.4189189076423645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.11546841263771057,0.3918918967247009,0.13725490868091583,0.4189189076423645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366013169288635,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8910675644874573,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8910675644874573,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ونهای","boundary":[0.8366013169288635,0.41591590642929077,0.8910675644874573,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.41591590642929077},{"x":0.827886700630188,"y":0.41591590642929077},{"x":0.827886700630188,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7625272274017334,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.7625272274017334,0.41591590642929077,0.827886700630188,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7516340017318726,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7516340017318726,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7102396488189697,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7102396488189697,0.41591590642929077,0.7516340017318726,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7080609798431396,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7080609798431396,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7015250325202942,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7015250325202942,0.41591590642929077,0.7080609798431396,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.41591590642929077},{"x":0.6884531378746033,"y":0.41591590642929077},{"x":0.6884531378746033,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6448801755905151,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.6448801755905151,0.41591590642929077,0.6884531378746033,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.41591590642929077},{"x":0.6339869499206543,"y":0.41591590642929077},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.5686274766921997,0.41591590642929077,0.6339869499206543,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.41591590642929077},{"x":0.5599128603935242,"y":0.41591590642929077},{"x":0.5599128603935242,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4793028235435486,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.4793028235435486,0.41591590642929077,0.5599128603935242,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.41591590642929077},{"x":0.46840959787368774,"y":0.41591590642929077},{"x":0.46840959787368774,"y":0.4444444477558136},{"x":0.413943350315094,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.413943350315094,0.41591590642929077,0.46840959787368774,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.41591590642929077},{"x":0.41830065846443176,"y":0.41591590642929077},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4095860421657562,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4095860421657562,0.41591590642929077,0.41830065846443176,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.363834410905838,"y":0.41591590642929077},{"x":0.4008714556694031,"y":0.41591590642929077},{"x":0.4008714556694031,"y":0.4444444477558136},{"x":0.363834410905838,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"جبر","boundary":[0.363834410905838,0.41591590642929077,0.4008714556694031,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.41591590642929077},{"x":0.35729846358299255,"y":0.41591590642929077},{"x":0.35729846358299255,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3464052379131317,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3464052379131317,0.41591590642929077,0.35729846358299255,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.41591590642929077},{"x":0.33986929059028625,"y":0.41591590642929077},{"x":0.33986929059028625,"y":0.4444444477558136},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.27450981736183167,0.41591590642929077,0.33986929059028625,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742919385433197,"y":0.41591590642929077},{"x":0.25925925374031067,"y":0.41591590642929077},{"x":0.25925925374031067,"y":0.4444444477558136},{"x":0.1742919385433197,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.1742919385433197,0.41591590642929077,0.25925925374031067,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.41591590642929077},{"x":0.16339869797229767,"y":0.41591590642929077},{"x":0.16339869797229767,"y":0.4444444477558136},{"x":0.12418300658464432,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.12418300658464432,0.41591590642929077,0.16339869797229767,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.41591590642929077},{"x":0.1263616532087326,"y":0.41591590642929077},{"x":0.1263616532087326,"y":0.4444444477558136},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11764705926179886,0.41591590642929077,0.1263616532087326,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.44144144654273987},{"x":0.8932461738586426,"y":0.44144144654273987},{"x":0.8932461738586426,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستلزم","boundary":[0.8235294222831726,0.44144144654273987,0.8932461738586426,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.44144144654273987},{"x":0.8148148059844971,"y":0.44144144654273987},{"x":0.8148148059844971,"y":0.4669669568538666},{"x":0.7494553327560425,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.7494553327560425,0.44144144654273987,0.8148148059844971,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.44144144654273987},{"x":0.7385621070861816,"y":0.44144144654273987},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4669669568538666},{"x":0.6775599122047424,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصولی","boundary":[0.6775599122047424,0.44144144654273987,0.7385621070861816,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.44144144654273987},{"x":0.6666666865348816,"y":0.44144144654273987},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4669669568538666},{"x":0.6514161229133606,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6514161229133606,0.44144144654273987,0.6666666865348816,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.44144144654273987},{"x":0.6448801755905151,"y":0.44144144654273987},{"x":0.6448801755905151,"y":0.4669669568538666},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.5947712659835815,0.44144144654273987,0.6448801755905151,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.44144144654273987},{"x":0.586056649684906,"y":0.44144144654273987},{"x":0.586056649684906,"y":0.4669669568538666},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5751634240150452,0.44144144654273987,0.586056649684906,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.44144144654273987},{"x":0.5599128603935242,"y":0.44144144654273987},{"x":0.5599128603935242,"y":0.4669669568538666},{"x":0.5272331237792969,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.5272331237792969,0.44144144654273987,0.5599128603935242,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.44144144654273987},{"x":0.4945533871650696,"y":0.44144144654273987},{"x":0.4945533871650696,"y":0.4669669568538666},{"x":0.42047929763793945,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنهاست","boundary":[0.42047929763793945,0.44144144654273987,0.4945533871650696,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.44144144654273987},{"x":0.4161219894886017,"y":0.44144144654273987},{"x":0.4161219894886017,"y":0.4669669568538666},{"x":0.4095860421657562,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4095860421657562,0.44144144654273987,0.4161219894886017,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.44144144654273987},{"x":0.3943355083465576,"y":0.44144144654273987},{"x":0.3943355083465576,"y":0.4669669568538666},{"x":0.3485838770866394,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.3485838770866394,0.44144144654273987,0.3943355083465576,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.44144144654273987},{"x":0.3376906216144562,"y":0.44144144654273987},{"x":0.3376906216144562,"y":0.4669669568538666},{"x":0.30936819314956665,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.30936819314956665,0.44144144654273987,0.3376906216144562,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.44144144654273987},{"x":0.2984749376773834,"y":0.44144144654273987},{"x":0.2984749376773834,"y":0.4669669568538666},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.23529411852359772,0.44144144654273987,0.2984749376773834,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.44144144654273987},{"x":0.22440087795257568,"y":0.44144144654273987},{"x":0.22440087795257568,"y":0.4669669568538666},{"x":0.22004356980323792,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22004356980323792,0.44144144654273987,0.22440087795257568,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742919385433197,"y":0.44144144654273987},{"x":0.21132898330688477,"y":0.44144144654273987},{"x":0.21132898330688477,"y":0.4669669568538666},{"x":0.1742919385433197,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثل","boundary":[0.1742919385433197,0.44144144654273987,0.21132898330688477,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.44144144654273987},{"x":0.16339869797229767,"y":0.44144144654273987},{"x":0.16339869797229767,"y":0.4669669568538666},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیدن","boundary":[0.11764705926179886,0.44144144654273987,0.16339869797229767,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85838782787323,"y":0.46846845746040344},{"x":0.8932461738586426,"y":0.46846845746040344},{"x":0.8932461738586426,"y":0.4954954981803894},{"x":0.85838782787323,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.85838782787323,0.46846845746040344,0.8932461738586426,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.46846845746040344},{"x":0.8474945425987244,"y":0.46846845746040344},{"x":0.8474945425987244,"y":0.4954954981803894},{"x":0.7821350693702698,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمارت","boundary":[0.7821350693702698,0.46846845746040344,0.8474945425987244,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.46846845746040344},{"x":0.7734204530715942,"y":0.46846845746040344},{"x":0.7734204530715942,"y":0.4954954981803894},{"x":0.7015250325202942,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیباست","boundary":[0.7015250325202942,0.46846845746040344,0.7734204530715942,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.46846845746040344},{"x":0.6906318068504333,"y":0.46846845746040344},{"x":0.6906318068504333,"y":0.4954954981803894},{"x":0.6448801755905151,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6448801755905151,0.46846845746040344,0.6906318068504333,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.46846845746040344},{"x":0.6405228972434998,"y":0.46846845746040344},{"x":0.6405228972434998,"y":0.4954954981803894},{"x":0.6100217700004578,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6100217700004578,0.46846845746040344,0.6405228972434998,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.46846845746040344},{"x":0.6056644916534424,"y":0.46846845746040344},{"x":0.6056644916534424,"y":0.4954954981803894},{"x":0.586056649684906,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.586056649684906,0.46846845746040344,0.6056644916534424,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.46846845746040344},{"x":0.5729847550392151,"y":0.46846845746040344},{"x":0.5729847550392151,"y":0.4954954981803894},{"x":0.5577341914176941,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5577341914176941,0.46846845746040344,0.5729847550392151,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.46846845746040344},{"x":0.5511982440948486,"y":0.46846845746040344},{"x":0.5511982440948486,"y":0.4954954981803894},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.5098039507865906,0.46846845746040344,0.5511982440948486,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.46846845746040344},{"x":0.501089334487915,"y":0.46846845746040344},{"x":0.501089334487915,"y":0.4954954981803894},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.43790850043296814,0.46846845746040344,0.501089334487915,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.46846845746040344},{"x":0.429193913936615,"y":0.46846845746040344},{"x":0.429193913936615,"y":0.4954954981803894},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.40522876381874084,0.46846845746040344,0.429193913936615,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32461872696876526,"y":0.46846845746040344},{"x":0.3965141475200653,"y":0.46846845746040344},{"x":0.3965141475200653,"y":0.4954954981803894},{"x":0.32461872696876526,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اطلاعی","boundary":[0.32461872696876526,0.46846845746040344,0.3965141475200653,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.46846845746040344},{"x":0.3137255012989044,"y":0.46846845746040344},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4954954981803894},{"x":0.26361656188964844,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.26361656188964844,0.46846845746040344,0.3137255012989044,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.46846845746040344},{"x":0.2549019753932953,"y":0.46846845746040344},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4954954981803894},{"x":0.2047930210828781,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشیم","boundary":[0.2047930210828781,0.46846845746040344,0.2549019753932953,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.46846845746040344},{"x":0.2047930210828781,"y":0.46846845746040344},{"x":0.2047930210828781,"y":0.4954954981803894},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.19607843458652496,0.46846845746040344,0.2047930210828781,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1590413898229599,"y":0.46846845746040344},{"x":0.18300653994083405,"y":0.46846845746040344},{"x":0.18300653994083405,"y":0.4954954981803894},{"x":0.1590413898229599,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1590413898229599,0.46846845746040344,0.18300653994083405,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.46846845746040344},{"x":0.15468409657478333,"y":0.46846845746040344},{"x":0.15468409657478333,"y":0.4954954981803894},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.11764705926179886,0.46846845746040344,0.15468409657478333,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85838782787323,"y":0.49399399757385254},{"x":0.8932461738586426,"y":0.49399399757385254},{"x":0.8932461738586426,"y":0.5195195078849792},{"x":0.85838782787323,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.85838782787323,0.49399399757385254,0.8932461738586426,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.49399399757385254},{"x":0.8496732115745544,"y":0.49399399757385254},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7864923477172852,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.7864923477172852,0.49399399757385254,0.8496732115745544,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.49399399757385254},{"x":0.7777777910232544,"y":0.49399399757385254},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7298474907875061,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.7298474907875061,0.49399399757385254,0.7777777910232544,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.49399399757385254},{"x":0.7211328744888306,"y":0.49399399757385254},{"x":0.7211328744888306,"y":0.5195195078849792},{"x":0.671023964881897,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صرف","boundary":[0.671023964881897,0.49399399757385254,0.7211328744888306,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.49399399757385254},{"x":0.6601307392120361,"y":0.49399399757385254},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5969498753547668,0.49399399757385254,0.6601307392120361,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.49399399757385254},{"x":0.586056649684906,"y":0.49399399757385254},{"x":0.586056649684906,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5250544548034668,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهیم","boundary":[0.5250544548034668,0.49399399757385254,0.586056649684906,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.49399399757385254},{"x":0.514161229133606,"y":0.49399399757385254},{"x":0.514161229133606,"y":0.5195195078849792},{"x":0.4945533871650696,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.4945533871650696,0.49399399757385254,0.514161229133606,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.49399399757385254},{"x":0.48583877086639404,"y":0.49399399757385254},{"x":0.48583877086639404,"y":0.5195195078849792},{"x":0.48148149251937866,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48148149251937866,0.49399399757385254,0.48583877086639404,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.49399399757385254},{"x":0.4727668762207031,"y":0.49399399757385254},{"x":0.4727668762207031,"y":0.5195195078849792},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.4575163424015045,0.49399399757385254,0.4727668762207031,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.49399399757385254},{"x":0.4466230869293213,"y":0.49399399757385254},{"x":0.4466230869293213,"y":0.5195195078849792},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.40522876381874084,0.49399399757385254,0.4466230869293213,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3507625162601471,"y":0.49399399757385254},{"x":0.3986928164958954,"y":0.49399399757385254},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5195195078849792},{"x":0.3507625162601471,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.3507625162601471,0.49399399757385254,0.3986928164958954,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.49399399757385254},{"x":0.34204792976379395,"y":0.49399399757385254},{"x":0.34204792976379395,"y":0.5195195078849792},{"x":0.3202614486217499,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3202614486217499,0.49399399757385254,0.34204792976379395,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.49399399757385254},{"x":0.3159041404724121,"y":0.49399399757385254},{"x":0.3159041404724121,"y":0.5195195078849792},{"x":0.30936819314956665,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30936819314956665,0.49399399757385254,0.3159041404724121,0.5195195078849792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8932461738586426,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8932461738586426,"y":0.5195195078849792},{"x":0.11546841263771057,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.11046841263771057,0.35786485600471496,0.8982461738586426,0.5265195078849793],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8540304899215698,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8540304899215698,"y":0.5435435175895691},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8235294222831726,0.5195195078849792,0.8540304899215698,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7647058963775635,0.5195195078849792,0.8169934749603271,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7559912800788879,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7559912800788879,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7407407164573669,0.5195195078849792,0.7559912800788879,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5435435175895691},{"x":0.6840958595275879,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6840958595275879,0.5195195078849792,0.7320261597633362,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.5195195078849792},{"x":0.673202633857727,"y":0.5195195078849792},{"x":0.673202633857727,"y":0.5435435175895691},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنا","boundary":[0.6318082809448242,0.5195195078849792,0.673202633857727,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.5195195078849792},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5195195078849792},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5533769130706787,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.5533769130706787,0.5195195078849792,0.6209150552749634,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5435435175895691},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.43790850043296814,0.5195195078849792,0.5424836874008179,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.5195195078849792},{"x":0.429193913936615,"y":0.5195195078849792},{"x":0.429193913936615,"y":0.5435435175895691},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4161219894886017,0.5195195078849792,0.429193913936615,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.5195195078849792},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5195195078849792},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5435435175895691},{"x":0.3180827796459198,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.3180827796459198,0.5195195078849792,0.40522876381874084,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.5195195078849792},{"x":0.30936819314956665,"y":0.5195195078849792},{"x":0.30936819314956665,"y":0.5435435175895691},{"x":0.25925925374031067,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.25925925374031067,0.5195195078849792,0.30936819314956665,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.5195195078849792},{"x":0.2505446672439575,"y":0.5195195078849792},{"x":0.2505446672439575,"y":0.5435435175895691},{"x":0.2374727725982666,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2374727725982666,0.5195195078849792,0.2505446672439575,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.5195195078849792},{"x":0.23093682527542114,"y":0.5195195078849792},{"x":0.23093682527542114,"y":0.5435435175895691},{"x":0.16775599122047424,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.16775599122047424,0.5195195078849792,0.23093682527542114,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.5195195078849792},{"x":0.1568627506494522,"y":0.5195195078849792},{"x":0.1568627506494522,"y":0.5435435175895691},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.11764705926179886,0.5195195078849792,0.1568627506494522,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.545045018196106},{"x":0.8867102265357971,"y":0.545045018196106},{"x":0.8867102265357971,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصلهای","boundary":[0.8017429113388062,0.545045018196106,0.8867102265357971,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.545045018196106},{"x":0.7799564003944397,"y":0.545045018196106},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7668845057487488,0.545045018196106,0.7799564003944397,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.545045018196106},{"x":0.7559912800788879,"y":0.545045018196106},{"x":0.7559912800788879,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7450980544090271,0.545045018196106,0.7559912800788879,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.545045018196106},{"x":0.7363834381103516,"y":0.545045018196106},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7233115434646606,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7233115434646606,0.545045018196106,0.7363834381103516,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.545045018196106},{"x":0.7145969271659851,"y":0.545045018196106},{"x":0.7145969271659851,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7015250325202942,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7015250325202942,0.545045018196106,0.7145969271659851,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.545045018196106},{"x":0.6928104758262634,"y":0.545045018196106},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6819171905517578,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.6819171905517578,0.545045018196106,0.6928104758262634,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.545045018196106},{"x":0.673202633857727,"y":0.545045018196106},{"x":0.673202633857727,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6601307392120361,0.545045018196106,0.673202633857727,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.545045018196106},{"x":0.6535947918891907,"y":0.545045018196106},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.6405228972434998,0.545045018196106,0.6535947918891907,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.545045018196106},{"x":0.6318082809448242,"y":0.545045018196106},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6187363862991333,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6187363862991333,0.545045018196106,0.6318082809448242,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.545045018196106},{"x":0.6100217700004578,"y":0.545045018196106},{"x":0.6100217700004578,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.5969498753547668,0.545045018196106,0.6100217700004578,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.545045018196106},{"x":0.5882353186607361,"y":0.545045018196106},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5773420333862305,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5773420333862305,0.545045018196106,0.5882353186607361,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.545045018196106},{"x":0.5664488077163696,"y":0.545045018196106},{"x":0.5664488077163696,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.5577341914176941,0.545045018196106,0.5664488077163696,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.545045018196106},{"x":0.5533769130706787,"y":0.545045018196106},{"x":0.5533769130706787,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5468409657478333,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5468409657478333,0.545045018196106,0.5533769130706787,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.545045018196106},{"x":0.5359477400779724,"y":0.545045018196106},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5690690875053406},{"x":0.4793028235435486,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.4793028235435486,0.545045018196106,0.5359477400779724,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.545045018196106},{"x":0.46840959787368774,"y":0.545045018196106},{"x":0.46840959787368774,"y":0.5690690875053406},{"x":0.429193913936615,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.429193913936615,0.545045018196106,0.46840959787368774,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.545045018196106},{"x":0.42047929763793945,"y":0.545045018196106},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5690690875053406},{"x":0.3812636137008667,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3812636137008667,0.545045018196106,0.42047929763793945,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.545045018196106},{"x":0.37472766637802124,"y":0.545045018196106},{"x":0.37472766637802124,"y":0.5690690875053406},{"x":0.3681917190551758,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3681917190551758,0.545045018196106,0.37472766637802124,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.545045018196106},{"x":0.3529411852359772,"y":0.545045018196106},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5690690875053406},{"x":0.3311546742916107,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3311546742916107,0.545045018196106,0.3529411852359772,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29193899035453796,"y":0.545045018196106},{"x":0.32461872696876526,"y":0.545045018196106},{"x":0.32461872696876526,"y":0.5690690875053406},{"x":0.29193899035453796,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.29193899035453796,0.545045018196106,0.32461872696876526,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.545045018196106},{"x":0.2832244038581848,"y":0.545045018196106},{"x":0.2832244038581848,"y":0.5690690875053406},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.21568627655506134,0.545045018196106,0.2832244038581848,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.545045018196106},{"x":0.206971675157547,"y":0.545045018196106},{"x":0.206971675157547,"y":0.5690690875053406},{"x":0.20043572783470154,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20043572783470154,0.545045018196106,0.206971675157547,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.545045018196106},{"x":0.1917211264371872,"y":0.545045018196106},{"x":0.1917211264371872,"y":0.5690690875053406},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.11764705926179886,0.545045018196106,0.1917211264371872,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8932461738586426,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8932461738586426,"y":0.5945945978164673},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.8169934749603271,0.5690690875053406,0.8932461738586426,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7973856329917908,0.5690690875053406,0.8061001896858215,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7864923477172852,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7864923477172852,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.7363834381103516,0.5690690875053406,0.7864923477172852,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7167755961418152,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7167755961418152,0.5690690875053406,0.7254902124404907,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5945945978164673},{"x":0.671023964881897,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.671023964881897,0.5690690875053406,0.7189542651176453,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.6209150552749634,0.5690690875053406,0.6601307392120361,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6143791079521179,0.5690690875053406,0.6209150552749634,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6100217700004578,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6100217700004578,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6034858226776123,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6034858226776123,0.5690690875053406,0.6100217700004578,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5945945978164673},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5424836874008179,0.5690690875053406,0.5947712659835815,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5945945978164673},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.4575163424015045,0.5690690875053406,0.5337690711021423,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.5690690875053406},{"x":0.44880175590515137,"y":0.5690690875053406},{"x":0.44880175590515137,"y":0.5945945978164673},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.37254902720451355,0.5690690875053406,0.44880175590515137,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5690690875053406},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5690690875053406},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5945945978164673},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3529411852359772,0.5690690875053406,0.37254902720451355,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34422656893730164,"y":0.5690690875053406},{"x":0.35511982440948486,"y":0.5690690875053406},{"x":0.35511982440948486,"y":0.5945945978164673},{"x":0.34422656893730164,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34422656893730164,0.5690690875053406,0.35511982440948486,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.5690690875053406},{"x":0.3376906216144562,"y":0.5690690875053406},{"x":0.3376906216144562,"y":0.5945945978164673},{"x":0.26143792271614075,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.26143792271614075,0.5690690875053406,0.3376906216144562,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23311546444892883,"y":0.5690690875053406},{"x":0.2527233064174652,"y":0.5690690875053406},{"x":0.2527233064174652,"y":0.5945945978164673},{"x":0.23311546444892883,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.23311546444892883,0.5690690875053406,0.2527233064174652,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18518517911434174,"y":0.5690690875053406},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5690690875053406},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5945945978164673},{"x":0.18518517911434174,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.18518517911434174,0.5690690875053406,0.2222222238779068,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.5690690875053406},{"x":0.18082788586616516,"y":0.5690690875053406},{"x":0.18082788586616516,"y":0.5945945978164673},{"x":0.17211328446865082,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17211328446865082,0.5690690875053406,0.18082788586616516,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.5690690875053406},{"x":0.16339869797229767,"y":0.5690690875053406},{"x":0.16339869797229767,"y":0.5945945978164673},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.11764705926179886,0.5690690875053406,0.16339869797229767,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8736383318901062,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8932461738586426,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8932461738586426,"y":0.6216216087341309},{"x":0.8736383318901062,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8736383318901062,0.5960960984230042,0.8932461738586426,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8649237751960754,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8649237751960754,"y":0.6216216087341309},{"x":0.8213507533073425,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.8213507533073425,0.5960960984230042,0.8649237751960754,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8061001896858215,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7952069640159607,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7952069640159607,0.5960960984230042,0.8061001896858215,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.5960960984230042},{"x":0.7952069640159607,"y":0.5960960984230042},{"x":0.7952069640159607,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7625272274017334,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7625272274017334,0.5960960984230042,0.7952069640159607,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.5960960984230042},{"x":0.7603485584259033,"y":0.5960960984230042},{"x":0.7603485584259033,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7167755961418152,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آموز","boundary":[0.7167755961418152,0.5960960984230042,0.7603485584259033,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.5960960984230042},{"x":0.7102396488189697,"y":0.5960960984230042},{"x":0.7102396488189697,"y":0.6216216087341309},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6993464231491089,0.5960960984230042,0.7102396488189697,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.5960960984230042},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5960960984230042},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6216216087341309},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6514161229133606,0.5960960984230042,0.6928104758262634,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.5960960984230042},{"x":0.6427015066146851,"y":0.5960960984230042},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6216216087341309},{"x":0.5250544548034668,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویانی","boundary":[0.5250544548034668,0.5960960984230042,0.6427015066146851,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.5960960984230042},{"x":0.516339898109436,"y":0.5960960984230042},{"x":0.516339898109436,"y":0.6216216087341309},{"x":0.4923747181892395,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4923747181892395,0.5960960984230042,0.516339898109436,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.5960960984230042},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5960960984230042},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6216216087341309},{"x":0.4466230869293213,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4466230869293213,0.5960960984230042,0.48366013169288635,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.5960960984230042},{"x":0.43572986125946045,"y":0.5960960984230042},{"x":0.43572986125946045,"y":0.6216216087341309},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.3921568691730499,0.5960960984230042,0.43572986125946045,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.5960960984230042},{"x":0.3834422528743744,"y":0.5960960984230042},{"x":0.3834422528743744,"y":0.6216216087341309},{"x":0.3137255012989044,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.3137255012989044,0.5960960984230042,0.3834422528743744,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23311546444892883,"y":0.5960960984230042},{"x":0.3050108850002289,"y":0.5960960984230042},{"x":0.3050108850002289,"y":0.6216216087341309},{"x":0.23311546444892883,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.23311546444892883,0.5960960984230042,0.3050108850002289,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15468409657478333,"y":0.5960960984230042},{"x":0.22440087795257568,"y":0.5960960984230042},{"x":0.22440087795257568,"y":0.6216216087341309},{"x":0.15468409657478333,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گذرانده","boundary":[0.15468409657478333,0.5960960984230042,0.22440087795257568,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.5960960984230042},{"x":0.15250544250011444,"y":0.5960960984230042},{"x":0.15250544250011444,"y":0.6216216087341309},{"x":0.1263616532087326,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.1263616532087326,0.5960960984230042,0.15250544250011444,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.5960960984230042},{"x":0.12418300658464432,"y":0.5960960984230042},{"x":0.12418300658464432,"y":0.6216216087341309},{"x":0.11328975856304169,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11328975856304169,0.5960960984230042,0.12418300658464432,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.620120108127594},{"x":0.8932461738586426,"y":0.620120108127594},{"x":0.8932461738586426,"y":0.6486486196517944},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.8300653696060181,0.620120108127594,0.8932461738586426,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.620120108127594},{"x":0.8191720843315125,"y":0.620120108127594},{"x":0.8191720843315125,"y":0.6486486196517944},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7843137383460999,0.620120108127594,0.8191720843315125,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.620120108127594},{"x":0.7734204530715942,"y":0.620120108127594},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6486486196517944},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7647058963775635,0.620120108127594,0.7734204530715942,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.620120108127594},{"x":0.758169949054718,"y":0.620120108127594},{"x":0.758169949054718,"y":0.6486486196517944},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.7037037014961243,0.620120108127594,0.758169949054718,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.620120108127594},{"x":0.6928104758262634,"y":0.620120108127594},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6486486196517944},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6535947918891907,0.620120108127594,0.6928104758262634,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.620120108127594},{"x":0.6427015066146851,"y":0.620120108127594},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6486486196517944},{"x":0.601307213306427,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.601307213306427,0.620120108127594,0.6427015066146851,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.620120108127594},{"x":0.5925925970077515,"y":0.620120108127594},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6486486196517944},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.5359477400779724,0.620120108127594,0.5925925970077515,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.620120108127594},{"x":0.5250544548034668,"y":0.620120108127594},{"x":0.5250544548034668,"y":0.6486486196517944},{"x":0.43572986125946045,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.43572986125946045,0.620120108127594,0.5250544548034668,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.620120108127594},{"x":0.4270152449607849,"y":0.620120108127594},{"x":0.4270152449607849,"y":0.6486486196517944},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.3660130798816681,0.620120108127594,0.4270152449607849,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.620120108127594},{"x":0.35729846358299255,"y":0.620120108127594},{"x":0.35729846358299255,"y":0.6486486196517944},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3464052379131317,0.620120108127594,0.35729846358299255,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29193899035453796,"y":0.620120108127594},{"x":0.33986929059028625,"y":0.620120108127594},{"x":0.33986929059028625,"y":0.6486486196517944},{"x":0.29193899035453796,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکرار","boundary":[0.29193899035453796,0.620120108127594,0.33986929059028625,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22440087795257568,"y":0.620120108127594},{"x":0.2875817120075226,"y":0.620120108127594},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6486486196517944},{"x":0.22440087795257568,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.22440087795257568,0.620120108127594,0.2875817120075226,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.620120108127594},{"x":0.21786493062973022,"y":0.620120108127594},{"x":0.21786493062973022,"y":0.6486486196517944},{"x":0.16993464529514313,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسته","boundary":[0.16993464529514313,0.620120108127594,0.21786493062973022,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.620120108127594},{"x":0.16339869797229767,"y":0.620120108127594},{"x":0.16339869797229767,"y":0.6486486196517944},{"x":0.11546841263771057,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.11546841263771057,0.620120108127594,0.16339869797229767,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8910675644874573,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8910675644874573,"y":0.672672688961029},{"x":0.8562091588973999,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.8562091588973999,0.6471471190452576,0.8910675644874573,0.672672688961029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8496732115745544,"y":0.672672688961029},{"x":0.843137264251709,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.843137264251709,0.6471471190452576,0.8496732115745544,0.672672688961029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8344226479530334,"y":0.672672688961029},{"x":0.7690631747245789,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.7690631747245789,0.6471471190452576,0.8344226479530334,0.672672688961029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6471471190452576},{"x":0.7603485584259033,"y":0.6471471190452576},{"x":0.7603485584259033,"y":0.672672688961029},{"x":0.7058823704719543,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.7058823704719543,0.6471471190452576,0.7603485584259033,0.672672688961029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.6471471190452576},{"x":0.6971677541732788,"y":0.6471471190452576},{"x":0.6971677541732788,"y":0.672672688961029},{"x":0.6339869499206543,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.6339869499206543,0.6471471190452576,0.6971677541732788,0.672672688961029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.6471471190452576},{"x":0.6252723336219788,"y":0.6471471190452576},{"x":0.6252723336219788,"y":0.672672688961029},{"x":0.6078431606292725,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6078431606292725,0.6471471190452576,0.6252723336219788,0.672672688961029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.6471471190452576},{"x":0.601307213306427,"y":0.6471471190452576},{"x":0.601307213306427,"y":0.672672688961029},{"x":0.5729847550392151,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5729847550392151,0.6471471190452576,0.601307213306427,0.672672688961029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.6471471190452576},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6471471190452576},{"x":0.5642701387405396,"y":0.672672688961029},{"x":0.5032680034637451,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.5032680034637451,0.6471471190452576,0.5642701387405396,0.672672688961029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.6471471190452576},{"x":0.4945533871650696,"y":0.6471471190452576},{"x":0.4945533871650696,"y":0.672672688961029},{"x":0.4248366057872772,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بسرعت","boundary":[0.4248366057872772,0.6471471190452576,0.4945533871650696,0.672672688961029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.6471471190452576},{"x":0.4161219894886017,"y":0.6471471190452576},{"x":0.4161219894886017,"y":0.672672688961029},{"x":0.35511982440948486,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بگذرند","boundary":[0.35511982440948486,0.6471471190452576,0.4161219894886017,0.672672688961029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.6471471190452576},{"x":0.35511982440948486,"y":0.6471471190452576},{"x":0.35511982440948486,"y":0.672672688961029},{"x":0.3464052379131317,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3464052379131317,0.6471471190452576,0.35511982440948486,0.672672688961029]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8932461738586426,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8932461738586426,"y":0.672672688961029},{"x":0.11328975856304169,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10828975856304168,0.5125195078849792,0.8982461738586426,0.6796726889610291],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8540304899215698,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8540304899215698,"y":0.7027027010917664},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8322439789772034,0.6756756901741028,0.8540304899215698,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.6756756901741028},{"x":0.827886700630188,"y":0.6756756901741028},{"x":0.827886700630188,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7734204530715942,0.6756756901741028,0.827886700630188,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7124183177947998,0.6756756901741028,0.7647058963775635,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7015250325202942,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7015250325202942,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6252723336219788,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6252723336219788,0.6756756901741028,0.7015250325202942,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.6756756901741028},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6756756901741028},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6034858226776123,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6034858226776123,0.6756756901741028,0.6209150552749634,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.6756756901741028},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6756756901741028},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5511982440948486,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.5511982440948486,0.6756756901741028,0.5947712659835815,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.6756756901741028},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6756756901741028},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5054466128349304,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5054466128349304,0.6756756901741028,0.5424836874008179,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4596949815750122,"y":0.6756756901741028},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6756756901741028},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7027027010917664},{"x":0.4596949815750122,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.4596949815750122,0.6756756901741028,0.49673202633857727,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.6756756901741028},{"x":0.44880175590515137,"y":0.6756756901741028},{"x":0.44880175590515137,"y":0.7027027010917664},{"x":0.38779956102371216,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.38779956102371216,0.6756756901741028,0.44880175590515137,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.6756756901741028},{"x":0.37690630555152893,"y":0.6756756901741028},{"x":0.37690630555152893,"y":0.7027027010917664},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3660130798816681,0.6756756901741028,0.37690630555152893,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.6756756901741028},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6756756901741028},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7027027010917664},{"x":0.29629629850387573,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.29629629850387573,0.6756756901741028,0.35947713255882263,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2701525092124939,"y":0.6756756901741028},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6756756901741028},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7027027010917664},{"x":0.2701525092124939,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2701525092124939,0.6756756901741028,0.2875817120075226,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.6756756901741028},{"x":0.26143792271614075,"y":0.6756756901741028},{"x":0.26143792271614075,"y":0.7027027010917664},{"x":0.21350762248039246,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.21350762248039246,0.6756756901741028,0.26143792271614075,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.6756756901741028},{"x":0.2047930210828781,"y":0.6756756901741028},{"x":0.2047930210828781,"y":0.7027027010917664},{"x":0.13507625460624695,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهودی","boundary":[0.13507625460624695,0.6756756901741028,0.2047930210828781,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.6756756901741028},{"x":0.12418300658464432,"y":0.6756756901741028},{"x":0.12418300658464432,"y":0.7027027010917664},{"x":0.11328975856304169,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11328975856304169,0.6756756901741028,0.12418300658464432,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8932461738586426,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8932461738586426,"y":0.7297297120094299},{"x":0.812636137008667,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.812636137008667,0.7042042016983032,0.8932461738586426,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8039215803146362,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8039215803146362,"y":0.7297297120094299},{"x":0.7603485584259033,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.7603485584259033,0.7042042016983032,0.8039215803146362,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.7042042016983032},{"x":0.7494553327560425,"y":0.7042042016983032},{"x":0.7494553327560425,"y":0.7297297120094299},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7385621070861816,0.7042042016983032,0.7494553327560425,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.7042042016983032},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7042042016983032},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7297297120094299},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.6971677541732788,0.7042042016983032,0.7342047691345215,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.7042042016983032},{"x":0.6884531378746033,"y":0.7042042016983032},{"x":0.6884531378746033,"y":0.7297297120094299},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.6535947918891907,0.7042042016983032,0.6884531378746033,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.7042042016983032},{"x":0.6448801755905151,"y":0.7042042016983032},{"x":0.6448801755905151,"y":0.7297297120094299},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقوله","boundary":[0.5947712659835815,0.7042042016983032,0.6448801755905151,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7297297120094299},{"x":0.5315904021263123,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5315904021263123,0.7042042016983032,0.5838779807090759,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7297297120094299},{"x":0.4422658085823059,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"موضوعه","boundary":[0.4422658085823059,0.7042042016983032,0.5228758454322815,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.7042042016983032},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7042042016983032},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7297297120094299},{"x":0.37690630555152893,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تشویم","boundary":[0.37690630555152893,0.7042042016983032,0.4313725531101227,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7297297120094299},{"x":0.35511982440948486,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35511982440948486,0.7042042016983032,0.3660130798816681,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3485838770866394,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3485838770866394,"y":0.7297297120094299},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صرفا","boundary":[0.3006536066532135,0.7042042016983032,0.3485838770866394,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.7042042016983032},{"x":0.29193899035453796,"y":0.7042042016983032},{"x":0.29193899035453796,"y":0.7297297120094299},{"x":0.2505446672439575,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2505446672439575,0.7042042016983032,0.29193899035453796,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.7042042016983032},{"x":0.2396514117717743,"y":0.7042042016983032},{"x":0.2396514117717743,"y":0.7297297120094299},{"x":0.16775599122047424,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.16775599122047424,0.7042042016983032,0.2396514117717743,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.7042042016983032},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7042042016983032},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7297297120094299},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.11764705926179886,0.7042042016983032,0.1590413898229599,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.7297297120094299},{"x":0.8932461738586426,"y":0.7297297120094299},{"x":0.8932461738586426,"y":0.7537537813186646},{"x":0.8213507533073425,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.8213507533073425,0.7297297120094299,0.8932461738586426,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7297297120094299},{"x":0.812636137008667,"y":0.7297297120094299},{"x":0.812636137008667,"y":0.7537537813186646},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7647058963775635,0.7297297120094299,0.812636137008667,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.7297297120094299},{"x":0.758169949054718,"y":0.7297297120094299},{"x":0.758169949054718,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرفتن","boundary":[0.6993464231491089,0.7297297120094299,0.758169949054718,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.7297297120094299},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7297297120094299},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6361655592918396,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6361655592918396,0.7297297120094299,0.6906318068504333,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.7297297120094299},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7297297120094299},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5490196347236633,0.7297297120094299,0.6274510025978088,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.7297297120094299},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7297297120094299},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5250544548034668,0.7297297120094299,0.5446622967720032,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.7297297120094299},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7297297120094299},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5185185074806213,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5185185074806213,0.7297297120094299,0.5250544548034668,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.7297297120094299},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7297297120094299},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7537537813186646},{"x":0.46623092889785767,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.46623092889785767,0.7297297120094299,0.5098039507865906,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.7297297120094299},{"x":0.46405228972435,"y":0.7297297120094299},{"x":0.46405228972435,"y":0.7537537813186646},{"x":0.44008713960647583,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.44008713960647583,0.7297297120094299,0.46405228972435,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7297297120094299},{"x":0.429193913936615,"y":0.7297297120094299},{"x":0.429193913936615,"y":0.7537537813186646},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4117647111415863,0.7297297120094299,0.429193913936615,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.7297297120094299},{"x":0.40305009484291077,"y":0.7297297120094299},{"x":0.40305009484291077,"y":0.7537537813186646},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.3660130798816681,0.7297297120094299,0.40305009484291077,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.7297297120094299},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7297297120094299},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7537537813186646},{"x":0.29629629850387573,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.29629629850387573,0.7297297120094299,0.35947713255882263,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.7297297120094299},{"x":0.2854030430316925,"y":0.7297297120094299},{"x":0.2854030430316925,"y":0.7537537813186646},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27450981736183167,0.7297297120094299,0.2854030430316925,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18300653994083405,"y":0.7297297120094299},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7297297120094299},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7537537813186646},{"x":0.18300653994083405,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توضیحی","boundary":[0.18300653994083405,0.7297297120094299,0.2679738700389862,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.7297297120094299},{"x":0.1742919385433197,"y":0.7297297120094299},{"x":0.1742919385433197,"y":0.7537537813186646},{"x":0.15032680332660675,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.15032680332660675,0.7297297120094299,0.1742919385433197,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.7297297120094299},{"x":0.14596949517726898,"y":0.7297297120094299},{"x":0.14596949517726898,"y":0.7537537813186646},{"x":0.11546841263771057,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.11546841263771057,0.7297297120094299,0.14596949517726898,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.7552552819252014},{"x":0.8910675644874573,"y":0.7567567825317383},{"x":0.8910675644874573,"y":0.7792792916297913},{"x":0.8257080316543579,"y":0.7792792916297913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.8257080316543579,0.7552552819252014,0.8910675644874573,0.7792792916297913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.7552552819252014},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7552552819252014},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7792792916297913},{"x":0.8039215803146362,"y":0.7792792916297913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8039215803146362,0.7552552819252014,0.8169934749603271,0.7792792916297913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7995642423629761,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7995642423629761,"y":0.7792792916297913},{"x":0.7233115434646606,"y":0.7792792916297913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.7233115434646606,0.7552552819252014,0.7995642423629761,0.7792792916297913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7145969271659851,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7145969271659851,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجودی","boundary":[0.6492374539375305,0.7552552819252014,0.7145969271659851,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6383442282676697,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6383442282676697,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6034858226776123,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6034858226776123,0.7552552819252014,0.6383442282676697,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7552552819252014},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.5424836874008179,0.7537537813186646,0.5925925970077515,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7777777910232544},{"x":0.49891066551208496,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.49891066551208496,0.7537537813186646,0.5337690711021423,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.7537537813186646},{"x":0.4880174398422241,"y":0.7537537813186646},{"x":0.4880174398422241,"y":0.7762762904167175},{"x":0.45315903425216675,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45315903425216675,0.7537537813186646,0.4880174398422241,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.7537537813186646},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7537537813186646},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7762762904167175},{"x":0.44008713960647583,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44008713960647583,0.7537537813186646,0.4444444477558136,0.7762762904167175]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8932461738586426,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8932461738586426,"y":0.7792792916297913},{"x":0.11328975856304169,"y":0.7792792916297913}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10828975856304168,0.6686756901741028,0.8982461738586426,0.7862792916297913],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.7807807922363281},{"x":0.8540304899215698,"y":0.7807807922363281},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8063063025474548},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8322439789772034,0.7807807922363281,0.8540304899215698,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7807807922363281},{"x":0.827886700630188,"y":0.7807807922363281},{"x":0.827886700630188,"y":0.8063063025474548},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتهای","boundary":[0.7647058963775635,0.7807807922363281,0.827886700630188,0.8063063025474548]},