دانلود کتاب های دانشگاه صنعتی اصفهان دانلود کتاب های دانشگاه صنعتی اصفهان

%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85 بازگشت

مکانیک شاره ها و انتقال گرمای محاسباتی (ویرایش دوم) - جلد دوم

دکتر ابراهیم شیرانی , جانسی. تانهیل , مهندسصادق امینی ,
%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA بازگشت

برش صنعتی منسوجات

اینتاویلمسون نمس , دکترافسانه ولیپور , دکترشهره میناپور ,
%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%DB%8C---%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85 بازگشت

شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی - ویرایش هفتم

دکتر مهران غیاثی , ر. ل. شراینر , ر.س. فیوسان , د.ی. کورتین , ت.س. موریل , ک.ف. هرمن ,
%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7 بازگشت

دینامیک گازها

دکتر علی اکبر عالم رجبی
%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-CD بازگشت

مکانیک سیالات (حاوی CD)

دکتر محمدرضا چمنی , دکتر امیر احمد دهقانی , دکتر محمد کریم بیرامی , مهندس روح الله قلی پور ,
%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 بازگشت

میکروب شناسی شکمبه و نقش آن در تغذیه نشخوار کنندگان

دکتر غلامرضا قربانی , جی.بی. راسل , مهندسامیر همایونی ,
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8. بازگشت

معادلات دیفرانسیل، دستگاه های دینامیکی و مقدمه ای بر آشوب.

دکتر حمیدرضا ظهوری زنگنه , موریس دبلیو هرش , استفن اسمپل , رابرت ال دیوینی ,
%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C بازگشت

مقدمه ای بر مهندسی فرآیندهای غذایی

پ.ج. اسمیت , دکترناصر همدمی , مهندس مولود نورانی , مهندسعلی فروهر , مهندسسمیه بهفر ,
%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C بازگشت

جبر خطی عددی

دکتر رضا مختاری , مسعود رشیدی ,
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C بازگشت

مبانی فرآیند حرارتی (در کنسروسازی)

مهندس محمدرضا نصری , کری تاکر , سوزان فیدراستون , دکتر علی نصیر پور , مهندس زهره حاجی هاشمی ,
%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C بازگشت

شیمی تجزیه مواد غذایی

دکتر جواد کرامت , مهندس محمدرضا نصری ,
%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%85---%D8%AC%D9%84%D8%AF-1 بازگشت

شیمی تجزیه کمی (ویرایش سوم) - جلد 1

دکتر علی اصغر انصافی , دانیلسی. هریس , مرحومدکترحسن رحیمیمنصور , دکترسیدحسن قاضیعسکر ,
%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C--%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86 بازگشت

فناوری دوزندگی : اصول، تجهیزات و روش‌های جایگزین

دکتر افسانه ولی‌پوری , مهندس ریحانه شکریان ,
%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9 بازگشت

خصوصیات فیزیکی خاک

دکتر محمد علی حاج عباسی
%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA بازگشت

الکترونیک قدرت

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد , دنیل هارت , مهندس امیر رشیدی ,
{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","manager":"دکتر بهرام شریف نبی","shaba":"IR860100004001071803022757","bank_name":"مرکزی","description":"شناسه پرداخت 31907186115400000000000000523","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/iut","token":"29b567d11fde731d","slug":"iut","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","email":"nashr_sale@of.iut.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":"09138104164","token":"93894829652f845d","oauth_provider":null,"address":"دانشگاه صنعتی اصفهان","postal_code":"8415683111","invite_code":"wb22cc","inviter_id":null,"change_password_at":"2020-08-19 07:58:56","created_at":"2020-06-06 14:58:18","updated_at":"2020-08-19 07:59:57","bazaar_credit":0,"description":"nashr_sale@of.iut.ac.ir"},"city":{"title":"اصفهان","token":"3e980dd786b4dbd2"}}

خرید یا کرایه
cancel
19