سیستماتیک گیاهی - جلد 1 سیستماتیک گیاهی - جلد 1

{"id":"3795379","title":"سیستماتیک گیاهی - جلد 1","price":"۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0b52dbcdbec7152e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0b52dbcdbec7152e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0b52dbcdbec7152e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0b52dbcdbec7152e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0b52dbcdbec7152e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0b52dbcdbec7152e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0b52dbcdbec7152e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0b52dbcdbec7152e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0b52dbcdbec7152e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0b52dbcdbec7152e/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009739604-001","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۲","nobat_chap":"1","description":["سیستماتیک یکی از شاخه‌های بسیار قدیمی و مهم علم گیاه شناسی است. انسانهای اولیه به گیاهان خوراکی و دارویی اطراف خود توجه خاصی داشتند و صدها نوع از آنها را می‌شناختند و به این ترتیب نخستین گروههای تاکسونومیک گیاهی بر اساس چنین شناختی شکل گرفت. سیستماتیک گیاهی اختلافات بارز و برجسته گروههای گیاهی را تصویر می‌کند.","","نام هرگیاه در واقع کلیدی است که با آن دریچه‌ای بر زیست شناسی آن گیاه گشوده می‌شود. سیستماتیک گیاهی باشناخت و نامگذاری گیاهان و به نظم کشیدن آنها در گروههای خویشاوند و بسیار نزدیکی همچون جنس ، خانواده و ... سروکار دارد. بطور کلی این علم شامل مجموعه فعالیتهایی است که به منظور سازماندهی و ثبت تنوع گیاهان انجام می‌شود."],"pages_count":"495","keywords":"null","token":"0b52dbcdbec7152e","created_at":"2019-05-26 19:40:13","updated_at":"2019-05-29 23:07:22","publisher_id":"146","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-29 23:04:31","available_for_web":"1","publisher_title":"خانه زیست شناسی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917662","title":"گروه مترجمین خانه زیست شناسی","firstname":"گروه","lastname":"مترجمین خانه زیست شناسی","token":"551a2adf9d8d78d0","created_at":"2019-05-14 12:16:08","updated_at":"2019-05-14 12:16:08","role":"translator"},{"id":"1917720","title":"مایکل جی. سیمپسون","firstname":"مایکل","lastname":"جی. سیمپسون","token":"6f6802720447219b","created_at":"2019-05-26 19:37:08","updated_at":"2019-05-26 19:37:08","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917720","title":"مایکل جی. سیمپسون","firstname":"مایکل","lastname":"جی. سیمپسون","token":"6f6802720447219b","created_at":"2019-05-26 19:37:08","updated_at":"2019-05-26 19:37:08","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917662","title":"گروه مترجمین خانه زیست شناسی","firstname":"گروه","lastname":"مترجمین خانه زیست شناسی","token":"551a2adf9d8d78d0","created_at":"2019-05-14 12:16:08","updated_at":"2019-05-14 12:16:08","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784063","file":"5ceaac555c9081.87458025.pdf","book_id":"3795379","toc":[{"page":2,"title":"بخش 1: دانش سیستماتیک","children":[{"page":5,"title":"فصل 1: مروری بر دانش سیستماتیک"},{"page":23,"title":"فصل 2: تبارشناسی"}]},{"page":63,"title":"بخش 2: تکامل و تنوع گیاهان","children":[{"page":65,"title":"فصل 3: تکامل و تنوع گیاهان سبز و خشکی‌زی"},{"page":85,"title":"فصل 4: تکامل و تنوع در گیاهان آوندی"},{"page":147,"title":"فصل 5: تکامل و تنوع گیاهان چوبی و دانه‌دار"},{"page":185,"title":"فصل 6: تکامل گیاهان گل‌دار"},{"page":203,"title":"فصل 7: تنوع گیاهان گل‌دار: راسته آمبورلال، راسته نیلوفر آبی‌سانان، راسته آستروبیلبال، ماگنولئیدها، راسته برگ شاخ‌سانان و تک لپه‌ای ها"},{"page":303,"title":"فصل 8: تنوع و رده‌بندی گیاهان گلدار: دولپه‌ای حقیقی"}]}],"created_at":"2019-05-26 19:40:13","updated_at":"2019-05-29 23:07:22","process_started_at":"2019-05-26 19:40:14","process_done_at":"2019-05-26 19:58:56","process_failed_at":null,"pages_count":"495","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"c92b0e14c352783a03f7eaf597d8db6b53f707bf39aab24fa12064ab37a71904b5851948be30fafdba0bb359cee6a4b9bf48175c70639069fe021428ad6655b2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۹۵"},"publisher":{"id":146,"title":"خانه زیست شناسی","manager":"مصطفی پویان","shaba":"IR060190000000111900770008","bank_name":"نا معلوم","description":"انتشارات خانه زیست شناسی\nاطلاعات بررسی مجدد شود","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"6ecfc780984a35a4","slug":"خانه-زیست-شناسی","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"خانه زیست شناسی","email":"house-of-biology@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"5250cefe838dcf5d","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"strkeh","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2018-04-19 18:15:01","updated_at":"2018-04-19 18:15:01","bazaar_credit":0,"description":"house-of-biology@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"22765","title":"زیست گیاهی","token":"2d9c0ec054611f2d","type":"","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:36:10","updated_at":"2019-05-29 23:32:00","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"سیستماتیک-گیاهی---جلد-1","urlify":"سیستماتیک-گیاهی---جلد-1","pages_count_fa":"۴۹۵","authorTitle":"گروه مترجمین خانه زیست شناسی, مایکل جی. سیمپسون","tocStr":"بخش 1: دانش سیستماتیک, بخش 2: تکامل و تنوع گیاهان","url":"/preview/0b52dbcdbec7152e/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C---%D8%AC%D9%84%D8%AF-1"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19