اسامی علمی گیاهان دارویی مورد مصرف در طب سنتی اسامی علمی گیاهان دارویی مورد مصرف در طب سنتی

توضیحات

در این مجموعه برخی از گیاهان دارویی مورد مصرف در طب سنتی همراه با معادل و مترادف‌های یونانی، عربی، سریانی، فارسی، هندسی، انگلیسی معرفی شده است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":396,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"0b765bc51406da65","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/dhREqGiuprhrgeIu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/murwpvoQmbRnQaKi.jpg","blurred":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/TFckuzJWNpZfvCuy.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00025146530155374224,0.00020749431522894924,0.9986866040309939,0.9990494665714454]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.18289786577224731},{"x":0.48067227005958557,"y":0.18289786577224731},{"x":0.48067227005958557,"y":0.22921615839004517},{"x":0.462184876203537,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"(","boundary":[0.4638655483722687,0.18289786577224731,0.48067227005958557,0.22921615839004517]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5109243988990784,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.2199999988079071,"str":"0","boundary":[0.4941176474094391,0.18289786577224731,0.5109243988990784,0.22921615839004517]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.18289786577224731},{"x":0.534453809261322,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":")","boundary":[0.5159664154052734,0.18289786577224731,0.5327731370925903,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.18171021342277527},{"x":0.534453809261322,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22921615839004517},{"x":0.462184876203537,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.17471021342277526,0.5377731370925903,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3193277418613434,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3176470696926117,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.2823529541492462,0.25415676832199097,0.3176470696926117,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2529691159725189},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2529691159725189},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2672209143638611},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.2386554628610611,0.2529691159725189,0.27394959330558777,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.23529411852359772,0.2529691159725189,0.2386554628610611,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.2517814636230469},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2672209143638611},{"x":0.15294118225574493,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۰۹-۱۳۸۶","boundary":[0.15462185442447662,0.2517814636230469,0.22689075767993927,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3193277418613434,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3176470696926117,"y":0.26840853691101074},{"x":0.15294118225574493,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.14962185442447662,0.24478146362304687,0.3226470696926117,0.27540853691101075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5126050710678101,0.2375296950340271,0.5579832196235657,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5058823823928833,"y":0.25059381127357483},{"x":0.46890756487846375,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.47058823704719543,0.2375296950340271,0.5058823823928833,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4638655483722687,"y":0.25059381127357483},{"x":0.440336138010025,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.440336138010025,0.23634204268455505,0.4638655483722687,0.25059381127357483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2517814636230469},{"x":0.440336138010025,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.435336138010025,0.22934204268455505,0.5629832196235657,0.2587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2577197253704071},{"x":0.561344563961029,"y":0.2577197253704071},{"x":0.561344563961029,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5260504484176636,0.2577197253704071,0.561344563961029,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4957983195781708,0.2577197253704071,0.5193277597427368,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.2577197253704071},{"x":0.489075630903244,"y":0.2577197253704071},{"x":0.489075630903244,"y":0.2695961892604828},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.43865546584129333,0.2577197253704071,0.489075630903244,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.275534451007843},{"x":0.5983193516731262,"y":0.275534451007843},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5630252361297607,0.275534451007843,0.5983193516731262,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.275534451007843},{"x":0.556302547454834,"y":0.275534451007843},{"x":0.556302547454834,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5126050710678101,0.275534451007843,0.556302547454834,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.275534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.275534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.275534451007843,0.5058823823928833,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.275534451007843},{"x":0.4941176474094391,"y":0.275534451007843},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4571428596973419,0.275534451007843,0.4941176474094391,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.275534451007843},{"x":0.45042017102241516,"y":0.275534451007843},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4000000059604645,0.275534451007843,0.45042017102241516,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.5647059082984924,0.2980997562408447,0.6084033846855164,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31353920698165894},{"x":0.49915966391563416,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.49915966391563416,0.2980997562408447,0.5579832196235657,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4924369752407074,"y":0.31353920698165894},{"x":0.44873949885368347,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.44873949885368347,0.2980997562408447,0.4924369752407074,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4420168101787567,"y":0.31353920698165894},{"x":0.43529412150382996,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.2980997562408447,0.4420168101787567,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4285714328289032,"y":0.31353920698165894},{"x":0.39159664511680603,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.39159664511680603,0.2980997562408447,0.4285714328289032,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31353920698165894},{"x":0.39159664511680603,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.386596645116806,0.2507197253704071,0.6134033846855164,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6470588445663452,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5815126299858093,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.5815126299858093,0.3931116461753845,0.6470588445663452,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5731092691421509,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5159664154052734,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5159664154052734,0.3931116461753845,0.5731092691421509,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5092437267303467,"y":0.41923990845680237},{"x":0.43865546584129333,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.43865546584129333,0.3931116461753845,0.5092437267303467,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4302521049976349,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3529411852359772,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.3529411852359772,0.3931116461753845,0.4302521049976349,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6336134672164917,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4572446644306183},{"x":0.583193302154541,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.583193302154541,0.43111640214920044,0.6336134672164917,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5747899413108826,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5092437267303467,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5092437267303467,0.4299287497997284,0.5747899413108826,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5008403658866882,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4756302535533905,0.4299287497997284,0.5008403658866882,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.42874109745025635},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4299287497997284},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طب","boundary":[0.4268907606601715,0.42874109745025635,0.46722689270973206,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.42874109745025635},{"x":0.42016807198524475,"y":0.42874109745025635},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4548693597316742},{"x":0.364705890417099,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.3663865625858307,0.42874109745025635,0.41848739981651306,0.4548693597316742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34794118523597717,0.3861116461753845,0.6520588445663452,0.4642446644306183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5260504484176636,"y":0.521377682685852},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.48403361439704895,0.5047506093978882,0.5260504484176636,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4739495813846588,"y":0.519002377986908},{"x":0.4722689092159271,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4722689092159271,0.5047506093978882,0.4739495813846588,0.519002377986908]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5260504484176636,"y":0.521377682685852},{"x":0.4722689092159271,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4672689092159271,0.4977506093978882,0.5310504484176636,0.5283776826858521],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5008403658866882,0.5332541465759277,0.5445378422737122,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5463182926177979},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.45378151535987854,0.5332541465759277,0.4941176474094391,0.5463182926177979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5451306700706482},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44878151535987854,0.5262541465759277,0.5495378422737122,0.5521306700706482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الابنيه","boundary":[0.7361344695091248,0.5748218297958374,0.7714285850524902,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5748218297958374},{"x":0.729411780834198,"y":0.5748218297958374},{"x":0.729411780834198,"y":0.5914489030838013},{"x":0.702521026134491,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عن","boundary":[0.702521026134491,0.5748218297958374,0.729411780834198,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حقایق","boundary":[0.6521008610725403,0.5748218297958374,0.6941176652908325,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"الادويه","boundary":[0.5983193516731262,0.5748218297958374,0.6453781723976135,0.5914489030838013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5933193516731262,0.5678218297958374,0.7764285850524902,0.5984489030838013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.4941176474094391,0.6033254265785217,0.5310924649238586,0.6128265857696533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4891176474094391,0.5963254265785217,0.5360924649238586,0.6198265857696533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الصيدنه","boundary":[0.3613445460796356,0.6258907318115234,0.4084033668041229,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ذخیره","boundary":[0.6655462384223938,0.6508313417434692,0.7142857313156128,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خوارزمشاهی","boundary":[0.5747899413108826,0.6508313417434692,0.6521008610725403,0.6674584150314331]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6800000071525574},{"languageCode":"ar","confidence":0.3199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3563445460796356,0.6188907318115234,0.7192857313156128,0.6744584150314331],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6662707924842834},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.30588236451148987,0.6508313417434692,0.3512605130672455,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6520190238952637},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6508313417434692},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"الادویه","boundary":[0.2571428716182709,0.6520190238952637,0.30756303668022156,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6769596338272095},{"x":0.534453809261322,"y":0.675771951675415},{"x":0.534453809261322,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اختیارات","boundary":[0.4773109257221222,0.6769596338272095,0.534453809261322,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6769596338272095},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4285714328289032,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدیعی","boundary":[0.4285714328289032,0.6781472563743591,0.46554622054100037,0.6935867071151733]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5327731370925903,"y":0.646080732345581},{"x":0.534453809261322,"y":0.6935867071151733},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.25214287161827087,0.6450190238952637,0.539453809261322,0.7005867071151733],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تحفه","boundary":[0.3176470696926117,0.7019002437591553,0.3529411852359772,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7030878663063049},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7030878663063049},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حکیم","boundary":[0.2722689211368561,0.7030878663063049,0.30756303668022156,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7042755484580994},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7232779264450073},{"x":0.23025210201740265,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤمن","boundary":[0.22857142984867096,0.7042755484580994,0.26386556029319763,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"امبروسيا","boundary":[0.7260504364967346,0.7209026217460632,0.7747899293899536,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.7226890921592712,0.7209026217460632,0.7277311086654663,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"امومن","boundary":[0.6890756487846375,0.7209026217460632,0.7210084199905396,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.7209026217460632,0.6907563209533691,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7209026217460632},{"x":0.680672287940979,"y":0.7209026217460632},{"x":0.680672287940979,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"انطرينن","boundary":[0.6436975002288818,0.7209026217460632,0.680672287940979,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6352941393852234,0.7209026217460632,0.6420168280601501,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"افاريني","boundary":[0.5966386795043945,0.7209026217460632,0.6336134672164917,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.7209026217460632,0.5966386795043945,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"صر","boundary":[0.5714285969734192,0.7209026217460632,0.5899159908294678,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7387173175811768},{"x":0.529411792755127,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"قوقوقلا","boundary":[0.529411792755127,0.7209026217460632,0.5697479248046875,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.7209026217460632,0.5310924649238586,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"بطرميقي","boundary":[0.4773109257221222,0.7209026217460632,0.5260504484176636,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.4722689092159271,0.7209026217460632,0.4789915978908539,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7387173175811768},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"اقورون","boundary":[0.43361344933509827,0.7209026217460632,0.4722689092159271,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7209026217460632},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7209026217460632},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.4268907606601715,0.7209026217460632,0.43361344933509827,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7209026217460632},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7209026217460632},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7387173175811768},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"ليسما","boundary":[0.39159664511680603,0.7209026217460632,0.42184874415397644,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7387173175811768},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.38655462861061096,0.7209026217460632,0.3932773172855377,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7387173175811768},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"جاوي","boundary":[0.35630252957344055,0.7209026217460632,0.3831932842731476,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7209026217460632},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7209026217460632},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.3495798408985138,0.7209026217460632,0.35798320174217224,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"قیصوم","boundary":[0.3142857253551483,0.7209026217460632,0.3495798408985138,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7387173175811768},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.30756303668022156,0.7209026217460632,0.3142857253551483,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7209026217460632},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7209026217460632},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7387173175811768},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"وج","boundary":[0.29075631499290466,0.7209026217460632,0.30924370884895325,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7209026217460632},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7209026217460632},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.2857142984867096,0.7209026217460632,0.29243698716163635,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"غاریقون","boundary":[0.24201680719852448,0.7209026217460632,0.2840336263179779,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7387173175811768},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.23529411852359772,0.7209026217460632,0.2386554628610611,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7209026217460632},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7209026217460632},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7387173175811768},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"ا","boundary":[0.23025210201740265,0.7209026217460632,0.23529411852359772,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"مدریان","boundary":[0.7394958138465881,0.7339667677879333,0.7747899293899536,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7327731251716614,0.7339667677879333,0.7361344695091248,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دمع","boundary":[0.7092437148094177,0.7339667677879333,0.7327731251716614,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7339667677879333},{"x":0.707563042640686,"y":0.7339667677879333},{"x":0.707563042640686,"y":0.7482185363769531},{"x":0.680672287940979,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایوب","boundary":[0.680672287940979,0.7339667677879333,0.707563042640686,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7339667677879333},{"x":0.680672287940979,"y":0.7339667677879333},{"x":0.680672287940979,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6756302714347839,0.7339667677879333,0.680672287940979,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصطرك","boundary":[0.6369748115539551,0.7339667677879333,0.6773109436035156,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6285714507102966,0.7339667677879333,0.6336134672164917,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عين","boundary":[0.6033613681793213,0.7339667677879333,0.6268907785415649,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"اديك","boundary":[0.5764706134796143,0.7339667677879333,0.6000000238418579,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.7339667677879333,0.5764706134796143,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.5445378422737122,0.7339667677879333,0.5714285969734192,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.7339667677879333,0.5445378422737122,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.745843231678009},{"x":0.7731092572212219,"y":0.745843231678009},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزمار","boundary":[0.7462185025215149,0.745843231678009,0.7731092572212219,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.745843231678009},{"x":0.7428571581840515,"y":0.745843231678009},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7600950002670288},{"x":0.707563042640686,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الراعي","boundary":[0.707563042640686,0.745843231678009,0.7428571581840515,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.745843231678009},{"x":0.7058823704719543,"y":0.745843231678009},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7008403539657593,0.745843231678009,0.7058823704719543,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.745843231678009},{"x":0.7008403539657593,"y":0.745843231678009},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"اذخر","boundary":[0.6756302714347839,0.745843231678009,0.7008403539657593,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.745843231678009},{"x":0.6689075827598572,"y":0.745843231678009},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"مكي","boundary":[0.6470588445663452,0.745843231678009,0.6689075827598572,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.745843231678009},{"x":0.6453781723976135,"y":0.745843231678009},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.745843231678009,0.6453781723976135,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.745843231678009},{"x":0.6403361558914185,"y":0.745843231678009},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تنوب","boundary":[0.6168067455291748,0.745843231678009,0.6403361558914185,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.745843231678009},{"x":0.610084056854248,"y":0.745843231678009},{"x":0.610084056854248,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اسود","boundary":[0.5848739743232727,0.745843231678009,0.610084056854248,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.745843231678009},{"x":0.5815126299858093,"y":0.745843231678009},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5764706134796143,0.745843231678009,0.5815126299858093,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.745843231678009},{"x":0.5747899413108826,"y":0.745843231678009},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5647059082984924,0.745843231678009,0.5747899413108826,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.745843231678009},{"x":0.5529412031173706,"y":0.745843231678009},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5478991866111755,0.745843231678009,0.5529412031173706,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.745843231678009},{"x":0.5478991866111755,"y":0.745843231678009},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امسوخ","boundary":[0.5109243988990784,0.745843231678009,0.5478991866111755,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.745843231678009},{"x":0.507563054561615,"y":0.745843231678009},{"x":0.507563054561615,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5042017102241516,0.745843231678009,0.507563054561615,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.745843231678009},{"x":0.5042017102241516,"y":0.745843231678009},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7589073777198792},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قلقل","boundary":[0.48739495873451233,0.745843231678009,0.5042017102241516,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.745843231678009},{"x":0.48067227005958557,"y":0.745843231678009},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4756302535533905,0.745843231678009,0.48067227005958557,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.745843231678009},{"x":0.4756302535533905,"y":0.745843231678009},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7589073777198792},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بطره","boundary":[0.45042017102241516,0.745843231678009,0.4756302535533905,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.745843231678009},{"x":0.4436974823474884,"y":0.745843231678009},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"هندي","boundary":[0.4151260554790497,0.745843231678009,0.4436974823474884,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.745843231678009},{"x":0.4151260554790497,"y":0.745843231678009},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4117647111415863,0.745843231678009,0.4151260554790497,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.745843231678009},{"x":0.4100840389728546,"y":0.745843231678009},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7589073777198792},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سنط","boundary":[0.38655462861061096,0.745843231678009,0.4100840389728546,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.745843231678009},{"x":0.38655462861061096,"y":0.745843231678009},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3798319399356842,0.745843231678009,0.38655462861061096,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.745843231678009},{"x":0.3848739564418793,"y":0.745843231678009},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7589073777198792},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اغير","boundary":[0.35966387391090393,0.745843231678009,0.3848739564418793,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.745843231678009},{"x":0.35798320174217224,"y":0.745843231678009},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7589073777198792},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطن","boundary":[0.33781513571739197,0.745843231678009,0.35798320174217224,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.745843231678009},{"x":0.3361344635486603,"y":0.745843231678009},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3310924470424652,0.745843231678009,0.3361344635486603,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.745843231678009},{"x":0.3294117748737335,"y":0.745843231678009},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7589073777198792},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"غافث","boundary":[0.30588236451148987,0.745843231678009,0.3294117748737335,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.745843231678009},{"x":0.3008403480052948,"y":0.745843231678009},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2974790036678314,0.745843231678009,0.3008403480052948,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.745843231678009},{"x":0.29579833149909973,"y":0.745843231678009},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7589073777198792},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حب","boundary":[0.27563026547431946,0.745843231678009,0.29579833149909973,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"سودا","boundary":[0.7478991746902466,0.7577196955680847,0.7764706015586853,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7428571581840515,0.7577196955680847,0.7462185025215149,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صنوبر","boundary":[0.7092437148094177,0.7577196955680847,0.7411764860153198,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7577196955680847},{"x":0.707563042640686,"y":0.7577196955680847},{"x":0.707563042640686,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"آلارض","boundary":[0.6789916157722473,0.7577196955680847,0.707563042640686,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6638655662536621,0.7577196955680847,0.6689075827598572,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7731092572212219,"y":0.783847987651825},{"x":0.7394958138465881,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فالنجين","boundary":[0.7394958138465881,0.7684085369110107,0.7731092572212219,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7344537973403931,"y":0.783847987651825},{"x":0.729411780834198,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.729411780834198,0.7684085369110107,0.7344537973403931,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7684085369110107},{"x":0.729411780834198,"y":0.7684085369110107},{"x":0.729411780834198,"y":0.783847987651825},{"x":0.6974790096282959,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اوقيمن","boundary":[0.6974790096282959,0.7684085369110107,0.729411780834198,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.783847987651825},{"x":0.6873949766159058,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6873949766159058,0.7684085369110107,0.6941176652908325,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6857143044471741,"y":0.783847987651825},{"x":0.6521008610725403,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"قالمون","boundary":[0.6521008610725403,0.7684085369110107,0.6857143044471741,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6504201889038086,"y":0.783847987651825},{"x":0.6453781723976135,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6453781723976135,0.7684085369110107,0.6504201889038086,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6453781723976135,"y":0.783847987651825},{"x":0.6201680898666382,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نيمفا","boundary":[0.6201680898666382,0.7684085369110107,0.6453781723976135,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6201680898666382,"y":0.783847987651825},{"x":0.6151260733604431,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6151260733604431,0.7684085369110107,0.6201680898666382,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6168067455291748,"y":0.783847987651825},{"x":0.5798319578170776,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الانيون","boundary":[0.5798319578170776,0.7684085369110107,0.6168067455291748,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5764706134796143,"y":0.783847987651825},{"x":0.5714285969734192,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.7684085369110107,0.5764706134796143,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5731092691421509,"y":0.783847987651825},{"x":0.534453809261322,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اساطیس","boundary":[0.534453809261322,0.7684085369110107,0.5731092691421509,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5243697762489319,"y":0.783847987651825},{"x":0.5193277597427368,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5193277597427368,0.7684085369110107,0.5243697762489319,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5210084319114685,"y":0.783847987651825},{"x":0.48067227005958557,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"ستخارس","boundary":[0.48067227005958557,0.7684085369110107,0.5210084319114685,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7684085369110107},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7684085369110107},{"x":0.46890756487846375,"y":0.783847987651825},{"x":0.4638655483722687,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4638655483722687,0.7684085369110107,0.46890756487846375,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4638655483722687,"y":0.783847987651825},{"x":0.4151260554790497,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"صاغابینن","boundary":[0.4151260554790497,0.7684085369110107,0.4638655483722687,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4117647111415863,"y":0.783847987651825},{"x":0.40672269463539124,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40672269463539124,0.7684085369110107,0.4117647111415863,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7684085369110107},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7684085369110107},{"x":0.40504202246665955,"y":0.783847987651825},{"x":0.38991597294807434,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غار","boundary":[0.38991597294807434,0.7684085369110107,0.40504202246665955,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7684085369110107},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7684085369110107},{"x":0.38655462861061096,"y":0.783847987651825},{"x":0.3680672347545624,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"انين","boundary":[0.3680672347545624,0.7684085369110107,0.38655462861061096,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7684085369110107},{"x":0.364705890417099,"y":0.7684085369110107},{"x":0.364705890417099,"y":0.783847987651825},{"x":0.35966387391090393,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35966387391090393,0.7684085369110107,0.364705890417099,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انبالفراسن","boundary":[0.7210084199905396,0.7802850604057312,0.7747899293899536,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7142857313156128,0.7802850604057312,0.7176470756530762,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الويي","boundary":[0.6857143044471741,0.7802850604057312,0.7142857313156128,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.7802850604057312,0.6857143044471741,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الوسن","boundary":[0.6453781723976135,0.7802850604057312,0.6789916157722473,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.7802850604057312,0.6453781723976135,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اوباطوريوس","boundary":[0.5764706134796143,0.7802850604057312,0.6403361558914185,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7933491468429565},{"x":0.561344563961029,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.7802850604057312,0.5680672526359558,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اغالوخن","boundary":[0.5193277597427368,0.7802850604057312,0.5630252361297607,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.7802850604057312,0.5159664154052734,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7933491468429565},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شطي","boundary":[0.48571428656578064,0.7802850604057312,0.5126050710678101,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رکس","boundary":[0.4588235318660736,0.7802850604057312,0.4773109257221222,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7802850604057312},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7802850604057312},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.7802850604057312,0.44873949885368347,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7933491468429565},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ار","boundary":[0.43529412150382996,0.7802850604057312,0.4453781545162201,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7802850604057312},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7802850604057312},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7933491468429565},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقطيون","boundary":[0.3983193337917328,0.7802850604057312,0.43529412150382996,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7933491468429565},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38823530077934265,0.7802850604057312,0.3932773172855377,0.7933491468429565]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5},{"languageCode":"fa","confidence":0.25},{"languageCode":"sd","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7933491468429565},{"x":0.22857142984867096,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.22357142984867096,0.6937125616073608,0.7814706015586853,0.8003491468429565],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/loXuIzUTkgiPYyvB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/NRXensgZdmXjbUPS.jpg","blurred":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/zvgWjfqNpaJJeSrd.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003701009840524497,0.00019338923352914296,0.9986922533492081,0.9990127932917761]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7731092572212219,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7714285850524902,"y":0.18646080791950226},{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.75126051902771,0.1722090244293213,0.7714285850524902,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7428571581840515,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7411764860153198,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7378151416778564,0.17102137207984924,0.7411764860153198,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.1698337346315384},{"x":0.729411780834198,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7277311086654663,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6924369931221008,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6924369931221008,0.1698337346315384,0.7277311086654663,0.18408551812171936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7731092572212219,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7714285850524902,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6924369931221008,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6874369931221008,0.16283373463153838,0.7764285850524902,0.19346080791950226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7714285850524902,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7731092572212219,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.7327731251716614,0.1876484602689743,0.7731092572212219,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6873949766159058,0.1876484602689743,0.7243697643280029,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.18883609771728516},{"x":0.680672287940979,"y":0.1876484602689743},{"x":0.680672287940979,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6369748115539551,0.18883609771728516,0.680672287940979,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6285714507102966,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20546318590641022},{"x":0.583193302154541,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.5815126299858093,0.18883609771728516,0.6285714507102966,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5731092691421509,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5428571701049805,0.1900237500667572,0.5747899413108826,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4907563030719757,0.1900237500667572,0.5361344814300537,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.1900237500667572},{"x":0.48235294222831726,"y":0.1900237500667572},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20546318590641022},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46722689270973206,0.1900237500667572,0.48235294222831726,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4588235318660736,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20546318590641022},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طب","boundary":[0.43361344933509827,0.1900237500667572,0.4588235318660736,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4252100884914398,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4252100884914398,"y":0.20546318590641022},{"x":0.3983193337917328,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.3983193337917328,0.1900237500667572,0.4252100884914398,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.1900237500667572},{"x":0.39159664511680603,"y":0.1900237500667572},{"x":0.39159664511680603,"y":0.20546318590641022},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.1900237500667572,0.39159664511680603,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7731092572212219,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.7344537973403931,0.20783847570419312,0.7731092572212219,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6873949766159058,0.20783847570419312,0.7260504364967346,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.6504201889038086,0.20783847570419312,0.6789916157722473,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6302521228790283,0.20783847570419312,0.6420168280601501,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5915966629981995,0.20783847570419312,0.6252101063728333,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5865546464920044,0.20783847570419312,0.5915966629981995,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.20783847570419312},{"x":0.578151285648346,"y":0.20783847570419312},{"x":0.578151285648346,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5310924649238586,0.20783847570419312,0.578151285648346,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22921615839004517},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.46554622054100037,0.20783847570419312,0.5226891040802002,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4117647111415863,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4117647111415863,0.20783847570419312,0.4571428596973419,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.20783847570419312},{"x":0.40336135029792786,"y":0.20783847570419312},{"x":0.40336135029792786,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3966386616230011,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.20783847570419312,0.40336135029792786,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.20783847570419312},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.38823530077934265,"y":0.22921615839004517},{"x":0.35798320174217224,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.35798320174217224,0.20783847570419312,0.38823530077934265,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.20783847570419312},{"x":0.35630252957344055,"y":0.20783847570419312},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3512605130672455,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3512605130672455,0.20783847570419312,0.35630252957344055,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.20783847570419312},{"x":0.34117648005485535,"y":0.20783847570419312},{"x":0.34117648005485535,"y":0.22921615839004517},{"x":0.33949580788612366,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.33949580788612366,0.20783847570419312,0.34117648005485535,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3344537913799286,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3344537913799286,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3008403480052948,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۶","boundary":[0.3008403480052948,0.20783847570419312,0.3344537913799286,0.22921615839004517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7731092572212219,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3008403480052948,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2958403480052948,0.17946080791950225,0.7781092572212219,0.23621615839004517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7714285850524902,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7731092572212219,"y":0.244655579328537},{"x":0.7579832077026367,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۰۸","boundary":[0.756302535533905,0.23159144818782806,0.7731092572212219,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7495798468589783,"y":0.23159144818782806},{"x":0.75126051902771,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"عص","boundary":[0.7210084199905396,0.2327791005373001,0.75126051902771,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.2327791005373001,0.7193277478218079,0.24821852147579193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7714285850524902,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7714285850524902,"y":0.244655579328537},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.7109664034843445,0.2257791005373001,0.7764285850524902,0.251655579328537],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.24821852147579193},{"x":0.27563026547431946,"y":0.24821852147579193},{"x":0.27563026547431946,"y":0.2624703049659729},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.22521008551120758,0.24821852147579193,0.27563026547431946,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2806722819805145,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2624703049659729},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.27899160981178284,0.24821852147579193,0.2806722819805145,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.24821852147579193},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24821852147579193},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2624703049659729},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"964-473-224-3","boundary":[0.29075631499290466,0.24821852147579193,0.41848739981651306,0.2624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.24821852147579193},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24821852147579193},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2624703049659729},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22021008551120758,0.24121852147579192,0.42348739981651307,0.2694703049659729],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.264845609664917},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5361344814300537,"y":0.275534451007843},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۸۰۰۰","boundary":[0.4941176474094391,0.264845609664917,0.5361344814300537,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.264845609664917},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26365795731544495},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4605042040348053,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4588235318660736,0.264845609664917,0.48739495873451233,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7731092572212219,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7731092572212219,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7243697643280029,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7243697643280029,0.28622329235076904,0.7731092572212219,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.285035640001297},{"x":0.7159664034843445,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7159664034843445,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6756302714347839,0.285035640001297,0.7159664034843445,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.285035640001297},{"x":0.6672269105911255,"y":0.285035640001297},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6571428775787354,0.285035640001297,0.6672269105911255,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.285035640001297},{"x":0.6487395167350769,"y":0.285035640001297},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6117647290229797,0.285035640001297,0.6487395167350769,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6033613681793213,"y":0.285035640001297},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5495798587799072,0.28384798765182495,0.6033613681793213,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5411764979362488,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5226891040802002,0.28384798765182495,0.5411764979362488,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5243697762489319,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.28384798765182495,0.5243697762489319,0.2992874085903168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7731092572212219,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7731092572212219,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4588235318660736,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4538235318660736,0.2554703049659729,0.7781092572212219,0.30866271328926087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.7310924530029297,0.30166271328926086,0.7378151416778564,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6705882549285889,0.30166271328926086,0.7126050591468811,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6621848940849304,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.6218487620353699,0.30166271328926086,0.6621848940849304,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6201680898666382,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.30166271328926086,0.6201680898666382,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.5932773351669312,0.30166271328926086,0.6067227125167847,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5815126299858093,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.30166271328926086,0.5815126299858093,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5260504484176636,0.30166271328926086,0.5714285969734192,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5176470875740051,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3206650912761688},{"x":0.462184876203537,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.462184876203537,0.30166271328926086,0.5176470875740051,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.30166271328926086},{"x":0.45378151535987854,"y":0.30166271328926086},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4100840389728546,0.30166271328926086,0.45378151535987854,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3028503656387329},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3028503656387329},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.3028503656387329,0.40336135029792786,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3028503656387329},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3028503656387329},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3206650912761688},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.35798320174217224,0.3028503656387329,0.38823530077934265,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3028503656387329},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3028503656387329},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.3028503656387329,0.35966387391090393,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.3310924470424652,0.3028503656387329,0.3445378243923187,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.3028503656387329},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3028503656387329},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3206650912761688},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32605043053627014,0.3028503656387329,0.32773110270500183,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.2857142984867096,0.3028503656387329,0.3176470696926117,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3206650912761688},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.3028503656387329,0.2840336263179779,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.3230403661727905,0.7394958138465881,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7159664034843445,0.3230403661727905,0.7277311086654663,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸۸","boundary":[0.6789916157722473,0.32185274362564087,0.6941176652908325,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6705882549285889,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.6672269105911255,0.32185274362564087,0.6705882549285889,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3349168598651886},{"x":0.658823549747467,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.658823549747467,0.32185274362564087,0.6638655662536621,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6521008610725403,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۹۶","boundary":[0.6268907785415649,0.32185274362564087,0.6521008610725403,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"RS","boundary":[0.5915966629981995,0.32185274362564087,0.6184874176979065,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.800000011920929},{"languageCode":"ar","confidence":0.20000000298023224}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7394958138465881,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3349168598651886},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.27399160981178283,0.29466271328926086,0.7444958138465881,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4470588266849518,"y":0.34085512161254883},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۱۵۶۰۱-۸۶م","boundary":[0.3663865625858307,0.34323039650917053,0.44873949885368347,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6924369931221008,0.36104512214660645,0.7428571581840515,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6621848940849304,0.3622327744960785,0.6840336322784424,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3622327744960785},{"x":0.653781533241272,"y":0.3622327744960785},{"x":0.653781533241272,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6252101063728333,0.3622327744960785,0.653781533241272,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6399999856948853}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3613865625858307,0.3350427441596985,0.7478571581840515,0.38348457288742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5025210380554199,"y":0.33372920751571655},{"x":0.45210084319114685,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۱۰/۳۲","boundary":[0.45210084319114685,0.3230403661727905,0.5025210380554199,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5025210380554199,"y":0.33372920751571655},{"x":0.45210084319114685,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.44710084319114685,0.3160403661727905,0.5075210380554199,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5512605309486389,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5512605309486389,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5159664154052734,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5159664154052734,0.40142518281936646,0.5512605309486389,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.40142518281936646},{"x":0.507563054561615,"y":0.40142518281936646},{"x":0.507563054561615,"y":0.41567695140838623},{"x":0.44873949885368347,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.44873949885368347,0.40142518281936646,0.507563054561615,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5512605309486389,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5512605309486389,"y":0.41567695140838623},{"x":0.44873949885368347,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44373949885368347,0.39442518281936645,0.5562605309486389,0.42267695140838624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.6773109436035156,0.42636579275131226,0.7042016983032227,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.63193279504776,0.42874109745025635,0.6638655662536621,0.4418052136898041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6336134672164917,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.62693279504776,0.42174109745025634,0.7092016983032227,0.4488052136898041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5462185144424438,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5092437267303467,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5092437267303467,0.42874109745025635,0.5462185144424438,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4722689092159271,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.4722689092159271,0.42874109745025635,0.5058823823928833,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4638655483722687,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4638655483722687,"y":0.44418051838874817},{"x":0.42016807198524475,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.42016807198524475,0.42874109745025635,0.4638655483722687,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4429928660392761},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.34117648005485535,0.42874109745025635,0.3680672347545624,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.42874109745025635},{"x":0.33949580788612366,"y":0.42874109745025635},{"x":0.33949580788612366,"y":0.44418051838874817},{"x":0.30588236451148987,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.3042016923427582,0.42874109745025635,0.33949580788612366,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2974790036678314,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.2386554628610611,0.43111640214920044,0.2991596758365631,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.6672269105911255,0.45605701208114624,0.7411764860153198,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6218487620353699,0.45605701208114624,0.6571428775787354,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5899159908294678,0.45605701208114624,0.6134454011917114,0.4726840853691101]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7394958138465881,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4726840853691101},{"x":0.24033613502979279,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2336554628610611,0.42174109745025634,0.7461764860153198,0.4796840853691101],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.49747899174690247,0.45605701208114624,0.5310924649238586,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4907563030719757,"y":0.45605701208114624},{"x":0.489075630903244,"y":0.4726840853691101},{"x":0.43361344933509827,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.43529412150382996,0.45368170738220215,0.489075630903244,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4726840853691101},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.34117648005485535,0.45605701208114624,0.3798319399356842,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3327731192111969,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2823529541492462,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.2823529541492462,0.4548693597316742,0.3310924470424652,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.45368170738220215},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4548693597316742},{"x":0.27394959330558777,"y":0.47149643301963806},{"x":0.22857142984867096,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندوشن","boundary":[0.22857142984867096,0.45368170738220215,0.27394959330558777,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4774346649646759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22357142984867096,0.44193112778663635,0.5377731370925903,0.4844346649646759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاهرخ","boundary":[0.48739495873451233,0.48337292671203613,0.5327731370925903,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4773109257221222,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.43529412150382996,0.48337292671203613,0.4773109257221222,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.510688841342926},{"x":0.7714285850524902,"y":0.510688841342926},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5237529873847961},{"x":0.707563042640686,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.707563042640686,0.510688841342926,0.7714285850524902,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.510688841342926},{"x":0.7058823704719543,"y":0.510688841342926},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5237529873847961},{"x":0.702521026134491,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.510688841342926,0.7058823704719543,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7579832077026367,0.5332541465759277,0.7731092572212219,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5332541465759277},{"x":0.75126051902771,"y":0.5332541465759277},{"x":0.75126051902771,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7226890921592712,0.5332541465759277,0.75126051902771,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.5332541465759277,0.7176470756530762,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5332541465759277},{"x":0.707563042640686,"y":0.5332541465759277},{"x":0.707563042640686,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.6722689270973206,0.5332541465759277,0.707563042640686,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6336134672164917,0.5332541465759277,0.6655462384223938,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5882353186607361,0.5332541465759277,0.6268907785415649,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.5411764979362488,0.5332541465759277,0.5815126299858093,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5332541465759277},{"x":0.534453809261322,"y":0.5332541465759277},{"x":0.534453809261322,"y":0.5522565245628357},{"x":0.507563054561615,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.507563054561615,0.5332541465759277,0.534453809261322,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.4588235318660736,0.5332541465759277,0.5008403658866882,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5332541465759277},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5332541465759277},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43865546584129333,0.5332541465759277,0.45210084319114685,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طب","boundary":[0.4084033668041229,0.5332541465759277,0.4319327771663666,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5332541465759277},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5332541465759277},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5522565245628357},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.37310925126075745,0.5332541465759277,0.40168067812919617,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7495798468589783,0.5570071339607239,0.7731092572212219,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.5570071339607239,0.7478991746902466,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.6941176652908325,0.5570071339607239,0.7361344695091248,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6352941393852234,0.5570071339607239,0.6857143044471741,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5882353186607361,0.5570071339607239,0.6285714507102966,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.5570071339607239,0.5798319578170776,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5378151535987854,0.5570071339607239,0.5680672526359558,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مولف","boundary":[0.7478991746902466,0.5795724391937256,0.7731092572212219,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.58076012134552},{"x":0.7378151416778564,"y":0.58076012134552},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.58076012134552,0.7378151416778564,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.58076012134552},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6924369931221008,0.58076012134552,0.7260504364967346,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5950118899345398},{"x":0.658823549747467,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.658823549747467,0.5819477438926697,0.6857143044471741,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7210084199905396,0.6033254265785217,0.7731092572212219,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6873949766159058,0.6033254265785217,0.7142857313156128,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6033254265785217},{"x":0.680672287940979,"y":0.6033254265785217},{"x":0.680672287940979,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.6033254265785217,0.680672287940979,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.6268907785415649,0.6033254265785217,0.6689075827598572,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.5882353186607361,0.6033254265785217,0.6184874176979065,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.5327731370925903,0.6033254265785217,0.5815126299858093,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7478991746902466,0.6258907318115234,0.7714285850524902,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7058823704719543,0.6258907318115234,0.7411764860153198,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6389548778533936},{"x":0.702521026134491,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.6258907318115234,0.7058823704719543,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۶","boundary":[0.6672269105911255,0.6270784139633179,0.6974790096282959,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7411764860153198,0.6496437191963196,0.7731092572212219,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7092437148094177,0.6496437191963196,0.7344537973403931,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6991596817970276,0.6496437191963196,0.7042016983032227,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6739495992660522,0.6496437191963196,0.6924369931221008,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7462185025215149,0.6722090244293213,0.7714285850524902,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7428571581840515,"y":0.684085488319397},{"x":0.7327731251716614,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.6722090244293213,0.7428571581840515,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7058823704719543,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰","boundary":[0.7058823704719543,0.6710214018821716,0.7394958138465881,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6991596817970276,"y":0.684085488319397},{"x":0.6756302714347839,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6756302714347839,0.6710214018821716,0.6991596817970276,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7714285850524902,"y":0.694774329662323},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7243697643280029,0.6935867071151733,0.7714285850524902,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.6935867071151733,0.7243697643280029,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرارنگ","boundary":[0.6672269105911255,0.6923990249633789,0.7109243869781494,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.7495798468589783,0.7173396944999695,0.7731092572212219,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7193277478218079,0.7173396944999695,0.7411764860153198,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7327790856361389},{"x":0.707563042640686,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.7173396944999695,0.7142857313156128,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7173396944999695},{"x":0.702521026134491,"y":0.716152012348175},{"x":0.702521026134491,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاهرخ","boundary":[0.6605042219161987,0.7173396944999695,0.702521026134491,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.6117647290229797,0.7173396944999695,0.6521008610725403,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7731092572212219,"y":0.754156768321991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7361344695091248,0.7375296950340271,0.7731092572212219,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7159664034843445,0.7375296950340271,0.7344537973403931,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7387173175811768,0.7176470756530762,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.6705882549285889,0.7387173175811768,0.7058823704719543,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عباسپور","boundary":[0.6184874176979065,0.7387173175811768,0.6655462384223938,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7428571581840515,0.7612826824188232,0.7714285850524902,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7612826824188232,0.7378151416778564,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۸۰۰۰","boundary":[0.6840336322784424,0.7600950002670288,0.7243697643280029,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6504201889038086,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6521008610725403,0.7600950002670288,0.6773109436035156,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7445378303527832,0.7850356101989746,0.7731092572212219,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.7850356101989746,0.7378151416778564,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.783847987651825},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7992874383926392},{"x":0.610084056854248,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۲۲۶-۹۷۳-۹۹۶","boundary":[0.610084056854248,0.783847987651825,0.7260504364967346,0.7992874383926392]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7992874383926392},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36810925126075744,0.4763729267120361,0.7781092572212219,0.8062874383926392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6554622054100037,"y":0.824228048324585},{"x":0.6151260733604431,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرگونه","boundary":[0.6151260733604431,0.8099762201309204,0.6554622054100037,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8099762201309204},{"x":0.610084056854248,"y":0.8099762201309204},{"x":0.610084056854248,"y":0.824228048324585},{"x":0.5697479248046875,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5697479248046875,0.8099762201309204,0.610084056854248,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.824228048324585},{"x":0.5579832196235657,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5579832196235657,0.8099762201309204,0.5630252361297607,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5512605309486389,"y":0.824228048324585},{"x":0.529411792755127,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخذ","boundary":[0.529411792755127,0.8099762201309204,0.5512605309486389,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5226891040802002,"y":0.824228048324585},{"x":0.4907563030719757,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجوز","boundary":[0.4907563030719757,0.8099762201309204,0.5226891040802002,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8099762201309204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8099762201309204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.824228048324585},{"x":0.4773109257221222,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.8099762201309204,0.48571428656578064,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4722689092159271,"y":0.824228048324585},{"x":0.44873949885368347,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.44873949885368347,0.8099762201309204,0.4722689092159271,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4453781545162201,"y":0.824228048324585},{"x":0.41680672764778137,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماخذ","boundary":[0.41680672764778137,0.8099762201309204,0.4453781545162201,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4117647111415863,"y":0.824228048324585},{"x":0.38655462861061096,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.38655462861061096,0.8099762201309204,0.4117647111415863,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3798319399356842,"y":0.824228048324585},{"x":0.35462185740470886,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35462185740470886,0.8099762201309204,0.3798319399356842,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3495798408985138,"y":0.824228048324585},{"x":0.3445378243923187,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.8099762201309204,0.3495798408985138,0.824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6554622054100037,"y":0.824228048324585},{"x":0.3445378243923187,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3395378243923187,0.8029762201309204,0.6604622054100037,0.831228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7850356101989746},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7850356101989746},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7957244515419006},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.40672269463539124,0.7850356101989746,0.44873949885368347,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7850356101989746},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7850356101989746},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7957244515419006},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.45210084319114685,0.7850356101989746,0.45378151535987854,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7957244515419006},{"x":0.462184876203537,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"964-473-224-3","boundary":[0.462184876203537,0.7850356101989746,0.5697479248046875,0.7957244515419006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7957244515419006},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.40172269463539123,0.7780356101989746,0.5747479248046875,0.8027244515419006],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/JjHDfzWCgepCDZhx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/RQaybTFCQaaUWmGM.jpg","blurred":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/DvLZoKjZSFvCTnzL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003701009840524497,0.00019479972931098484,0.9986922533492081,0.9990071513086487]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7714285850524902,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.6873949766159058,0.17102137207984924,0.7714285850524902,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7731092572212219,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7731092572212219,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7546218633651733,0.1900237500667572,0.7731092572212219,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6957983374595642,0.1900237500667572,0.7445378303527832,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6840336322784424,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6773109436035156,0.1900237500667572,0.6840336322784424,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیگیری","boundary":[0.6252101063728333,0.1900237500667572,0.6655462384223938,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.5731092691421509,0.1900237500667572,0.6134454011917114,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.1900237500667572},{"x":0.561344563961029,"y":0.1900237500667572},{"x":0.561344563961029,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5394958257675171,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.5394958257675171,0.1900237500667572,0.561344563961029,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5277311205863953,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20783847570419312},{"x":0.49915966391563416,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.49915966391563416,0.1900237500667572,0.5277311205863953,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.1900237500667572},{"x":0.48739495873451233,"y":0.1900237500667572},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20783847570419312},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.44873949885368347,0.1900237500667572,0.48739495873451233,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.1900237500667572},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1900237500667572},{"x":0.43865546584129333,"y":0.20783847570419312},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.1900237500667572,0.43865546584129333,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.1900237500667572},{"x":0.43361344933509827,"y":0.1900237500667572},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3815126121044159,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.3815126121044159,0.1900237500667572,0.43361344933509827,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3680672347545624,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3680672347545624,"y":0.20783847570419312},{"x":0.34285715222358704,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ستاد","boundary":[0.34285715222358704,0.1900237500667572,0.3680672347545624,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3310924470424652,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3310924470424652,"y":0.20783847570419312},{"x":0.29075631499290466,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.29075631499290466,0.1900237500667572,0.3310924470424652,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.1900237500667572},{"x":0.27899160981178284,"y":0.1900237500667572},{"x":0.27899160981178284,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22689075767993927,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.22689075767993927,0.1900237500667572,0.27899160981178284,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7714285850524902,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7310924530029297,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7310924530029297,0.2125890702009201,0.7714285850524902,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7310924530029297,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.2125890702009201,0.7310924530029297,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6957983374595642,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.6957983374595642,0.2125890702009201,0.7210084199905396,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6571428775787354,0.2125890702009201,0.6857143044471741,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.6168067455291748,0.2125890702009201,0.6487395167350769,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23159144818782806},{"x":0.610084056854248,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.610084056854248,0.2125890702009201,0.6134454011917114,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6016806960105896,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5462185144424438,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدینوسیله","boundary":[0.5462185144424438,0.2125890702009201,0.6016806960105896,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5310924649238586,0.2125890702009201,0.5394958257675171,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5025210380554199,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.5025210380554199,0.2125890702009201,0.5243697762489319,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2125890702009201},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2125890702009201},{"x":0.49747899174690247,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اعضاء","boundary":[0.4638655483722687,0.2125890702009201,0.49747899174690247,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4268907606601715,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.4268907606601715,0.2125890702009201,0.4638655483722687,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2125890702009201},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2125890702009201},{"x":0.41848739981651306,"y":0.23159144818782806},{"x":0.40672269463539124,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.40672269463539124,0.2125890702009201,0.41848739981651306,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4000000059604645,"y":0.23159144818782806},{"x":0.36974790692329407,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.36974790692329407,0.2125890702009201,0.4000000059604645,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3680672347545624,"y":0.23159144818782806},{"x":0.35966387391090393,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35966387391090393,0.2125890702009201,0.3680672347545624,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.2125890702009201},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2125890702009201},{"x":0.35798320174217224,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3142857253551483,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.3142857253551483,0.2125890702009201,0.35798320174217224,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3025210201740265,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2873949706554413,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2873949706554413,0.2125890702009201,0.3025210201740265,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2806722819805145,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2554621994495392,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.2554621994495392,0.2125890702009201,0.2806722819805145,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2537815272808075,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24873949587345123,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24873949587345123,0.2125890702009201,0.2537815272808075,0.23159144818782806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7731092572212219,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7731092572212219,"y":0.23159144818782806},{"x":0.22689075767993927,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22189075767993927,0.16402137207984924,0.7781092572212219,0.23859144818782807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.235154390335083},{"x":0.7478991746902466,"y":0.235154390335083},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2517814636230469},{"x":0.702521026134491,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.702521026134491,0.235154390335083,0.7478991746902466,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.235154390335083},{"x":0.6974790096282959,"y":0.235154390335083},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6840336322784424,0.235154390335083,0.6974790096282959,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.235154390335083},{"x":0.6823529601097107,"y":0.235154390335083},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6605042219161987,0.235154390335083,0.6823529601097107,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.235154390335083},{"x":0.6521008610725403,"y":0.235154390335083},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مسئولین","boundary":[0.6033613681793213,0.235154390335083,0.6521008610725403,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وهمکاران","boundary":[0.5378151535987854,0.235154390335083,0.5966386795043945,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.235154390335083},{"x":0.529411792755127,"y":0.235154390335083},{"x":0.529411792755127,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.4941176474094391,0.235154390335083,0.529411792755127,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.235154390335083},{"x":0.48571428656578064,"y":0.235154390335083},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4739495813846588,0.235154390335083,0.48571428656578064,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.235154390335083},{"x":0.46554622054100037,"y":0.235154390335083},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2517814636230469},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45210084319114685,0.235154390335083,0.46554622054100037,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.235154390335083},{"x":0.4453781545162201,"y":0.235154390335083},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.4084033668041229,0.235154390335083,0.4453781545162201,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.235154390335083},{"x":0.4000000059604645,"y":0.235154390335083},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2517814636230469},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.37310925126075745,0.235154390335083,0.4000000059604645,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.235154390335083},{"x":0.3663865625858307,"y":0.235154390335083},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3630252182483673,0.235154390335083,0.3663865625858307,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.235154390335083},{"x":0.35462185740470886,"y":0.235154390335083},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.3327731192111969,0.235154390335083,0.35462185740470886,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.235154390335083},{"x":0.32436975836753845,"y":0.235154390335083},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3176470696926117,0.235154390335083,0.32436975836753845,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.235154390335083},{"x":0.31092438101768494,"y":0.235154390335083},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2517814636230469},{"x":0.27731093764305115,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.27731093764305115,0.235154390335083,0.31092438101768494,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.235154390335083},{"x":0.2705882489681244,"y":0.235154390335083},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2517814636230469},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.22689075767993927,0.235154390335083,0.2705882489681244,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7714285850524902,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7310924530029297,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دخالت","boundary":[0.7310924530029297,0.2529691159725189,0.7714285850524902,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6907563209533691,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.6907563209533691,0.25415676832199097,0.7243697643280029,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6773109436035156,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6773109436035156,0.25415676832199097,0.6890756487846375,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6705882549285889,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6705882549285889,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.6386554837226868,0.25415676832199097,0.6705882549285889,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.25415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.25415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6252101063728333,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.25415676832199097,0.63193279504776,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.5731092691421509,0.25415676832199097,0.6184874176979065,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.255344420671463},{"x":0.5663865804672241,"y":0.255344420671463},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5546218752861023,0.255344420671463,0.5663865804672241,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.255344420671463},{"x":0.5462185144424438,"y":0.255344420671463},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.5193277597427368,0.255344420671463,0.5462185144424438,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.255344420671463},{"x":0.5210084319114685,"y":0.255344420671463},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.255344420671463,0.5210084319114685,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7714285850524902,"y":0.29334917664527893},{"x":0.707563042640686,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.707563042640686,0.2779097259044647,0.7714285850524902,0.29334917664527893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.235154390335083},{"x":0.7714285850524902,"y":0.235154390335083},{"x":0.7714285850524902,"y":0.29334917664527893},{"x":0.22689075767993927,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22189075767993927,0.228154390335083,0.7764285850524902,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6991596817970276,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متقاضیان","boundary":[0.6991596817970276,0.2980997562408447,0.7478991746902466,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلفی","boundary":[0.6487395167350769,0.2980997562408447,0.6924369931221008,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6420168280601501,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6369748115539551,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6369748115539551,0.2980997562408447,0.6420168280601501,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5983193516731262,0.2980997562408447,0.6285714507102966,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5915966629981995,"y":0.31591448187828064},{"x":0.561344563961029,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.561344563961029,0.2980997562408447,0.5915966629981995,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5327731370925903,0.2980997562408447,0.5546218752861023,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5260504484176636,"y":0.31591448187828064},{"x":0.49915966391563416,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.49915966391563416,0.2980997562408447,0.5260504484176636,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4924369752407074,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4588235318660736,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.4588235318660736,0.2980997562408447,0.4924369752407074,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2980997562408447},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2980997562408447},{"x":0.45210084319114685,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4453781545162201,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4453781545162201,0.2980997562408447,0.45210084319114685,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2980997562408447},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2980997562408447},{"x":0.43865546584129333,"y":0.31591448187828064},{"x":0.41848739981651306,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.41848739981651306,0.2980997562408447,0.43865546584129333,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4117647111415863,"y":0.31591448187828064},{"x":0.40504202246665955,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40504202246665955,0.2980997562408447,0.4117647111415863,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3983193337917328,"y":0.31591448187828064},{"x":0.38991597294807434,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.38991597294807434,0.2980997562408447,0.3983193337917328,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3815126121044159,"y":0.31591448187828064},{"x":0.33949580788612366,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گویش","boundary":[0.33949580788612366,0.2980997562408447,0.3815126121044159,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3310924470424652,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3025210201740265,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3025210201740265,0.2980997562408447,0.3310924470424652,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.2980997562408447},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2980997562408447},{"x":0.29579833149909973,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24873949587345123,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.24873949587345123,0.2980997562408447,0.29579833149909973,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2980997562408447},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2980997562408447},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24201680719852448,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24201680719852448,0.2980997562408447,0.24537815153598785,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2980997562408447},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2980997562408447},{"x":0.23529411852359772,"y":0.31591448187828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.22689075767993927,0.2980997562408447,0.23529411852359772,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7731092572212219,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7327731251716614,0.3206650912761688,0.7731092572212219,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درخواست","boundary":[0.6571428775787354,0.3206650912761688,0.7243697643280029,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.6016806960105896,0.3206650912761688,0.6504201889038086,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5949580073356628,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5378151535987854,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5378151535987854,0.3206650912761688,0.5949580073356628,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5226891040802002,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5226891040802002,0.3206650912761688,0.5310924649238586,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5142857432365417,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.4789915978908539,0.3206650912761688,0.5142857432365417,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34085512161254883},{"x":0.45210084319114685,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.45210084319114685,0.3206650912761688,0.4722689092159271,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4453781545162201,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4084033668041229,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4084033668041229,0.3206650912761688,0.4453781545162201,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4000000059604645,"y":0.34085512161254883},{"x":0.38823530077934265,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.38823530077934265,0.3206650912761688,0.4000000059604645,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3206650912761688},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3206650912761688},{"x":0.38655462861061096,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3848739564418793,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3848739564418793,0.3206650912761688,0.38655462861061096,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3815126121044159,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3327731192111969,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.3327731192111969,0.3206650912761688,0.3815126121044159,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3206650912761688},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3206650912761688},{"x":0.32268908619880676,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3126050531864166,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3126050531864166,0.3206650912761688,0.32268908619880676,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3206650912761688},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3206650912761688},{"x":0.31092438101768494,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2823529541492462,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.2823529541492462,0.3206650912761688,0.31092438101768494,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2823529541492462,"y":0.34085512161254883},{"x":0.27563026547431946,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27563026547431946,0.3206650912761688,0.2823529541492462,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3206650912761688},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3206650912761688},{"x":0.27394959330558777,"y":0.34085512161254883},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.22689075767993927,0.3206650912761688,0.27394959330558777,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7731092572212219,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7731092572212219,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7680672407150269,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7680672407150269,0.34323039650917053,0.7731092572212219,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7630252242088318,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7630252242088318,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.7142857313156128,0.34323039650917053,0.7630252242088318,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35866984724998474},{"x":0.707563042640686,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.707563042640686,0.34323039650917053,0.7092437148094177,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7042016983032227,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.6789916157722473,0.34323039650917053,0.7042016983032227,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35866984724998474},{"x":0.63193279504776,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.63193279504776,0.34323039650917053,0.6705882549285889,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.34323039650917053,0.6252101063728333,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6168067455291748,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6168067455291748,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5966386795043945,0.34323039650917053,0.6168067455291748,0.35866984724998474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7731092572212219,"y":0.35866984724998474},{"x":0.22689075767993927,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22189075767993927,0.2910997562408447,0.7781092572212219,0.36566984724998475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.34085512161254883},{"x":0.605042040348053,"y":0.34085512161254883},{"x":0.605042040348053,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ره","boundary":[0.5966386795043945,0.34085512161254883,0.605042040348053,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5495798587799072,0.34085512161254883,0.5882353186607361,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5411764979362488,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5327731370925903,0.34085512161254883,0.5411764979362488,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5142857432365417,0.34085512161254883,0.5277311205863953,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.34085512161254883},{"x":0.507563054561615,"y":0.34085512161254883},{"x":0.507563054561615,"y":0.3598574697971344},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.49915966391563416,0.34085512161254883,0.507563054561615,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4756302535533905,0.34085512161254883,0.4924369752407074,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4739495813846588,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایند","boundary":[0.4436974823474884,0.34085512161254883,0.4739495813846588,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.34085512161254883},{"x":0.440336138010025,"y":0.34085512161254883},{"x":0.440336138010025,"y":0.3598574697971344},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43697479367256165,0.34085512161254883,0.440336138010025,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4302521049976349,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3598574697971344},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41680672764778137,0.34085512161254883,0.4302521049976349,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4100840389728546,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3598574697971344},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اکثر","boundary":[0.38991597294807434,0.34085512161254883,0.4100840389728546,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3831932842731476,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواقع","boundary":[0.3529411852359772,0.34085512161254883,0.3831932842731476,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3462184965610504,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3598574697971344},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.30756303668022156,0.34085512161254883,0.3462184965610504,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3008403480052948,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3598574697971344},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.24705882370471954,0.34085512161254883,0.3008403480052948,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.34085512161254883},{"x":0.24033613502979279,"y":0.34085512161254883},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3598574697971344},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.22689075767993927,0.34085512161254883,0.24033613502979279,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7731092572212219,"y":0.38123515248298645},{"x":0.75126051902771,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.75126051902771,0.3622327744960785,0.7731092572212219,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7378151416778564,0.3622327744960785,0.7428571581840515,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7310924530029297,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6907563209533691,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.6907563209533691,0.3622327744960785,0.7310924530029297,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6823529601097107,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6739495992660522,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6739495992660522,0.3622327744960785,0.6823529601097107,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6672269105911255,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6403361558914185,0.3622327744960785,0.6672269105911255,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6336134672164917,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6285714507102966,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6285714507102966,0.3622327744960785,0.6336134672164917,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5882353186607361,0.3622327744960785,0.6252101063728333,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5798319578170776,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5714285969734192,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5714285969734192,0.3622327744960785,0.5798319578170776,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5647059082984924,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترادف","boundary":[0.5226891040802002,0.3622327744960785,0.5647059082984924,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5210084319114685,"y":0.38123515248298645},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.49747899174690247,0.3622327744960785,0.5210084319114685,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4907563030719757,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4789915978908539,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4789915978908539,0.3622327744960785,0.4907563030719757,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3622327744960785},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3622327744960785},{"x":0.47058823704719543,"y":0.38123515248298645},{"x":0.44873949885368347,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.44873949885368347,0.3622327744960785,0.47058823704719543,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4420168101787567,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4285714328289032,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4285714328289032,0.3622327744960785,0.4420168101787567,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3622327744960785},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3622327744960785},{"x":0.42352941632270813,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4000000059604645,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.4000000059604645,0.3622327744960785,0.42352941632270813,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3983193337917328,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3680672347545624,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3680672347545624,0.3622327744960785,0.3983193337917328,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3613445460796356,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3126050531864166,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3126050531864166,0.3622327744960785,0.3613445460796356,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3622327744960785},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3622327744960785},{"x":0.30588236451148987,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2571428716182709,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاحظه","boundary":[0.2571428716182709,0.3622327744960785,0.30588236451148987,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24873949587345123,"y":0.38123515248298645},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.22689075767993927,0.3622327744960785,0.24873949587345123,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7478991746902466,0.3847981095314026,0.7731092572212219,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7361344695091248,0.3847981095314026,0.7462185025215149,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7058823704719543,0.3847981095314026,0.7277311086654663,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6857143044471741,0.3847981095314026,0.6974790096282959,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6521008610725403,0.3847981095314026,0.6773109436035156,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6268907785415649,0.3847981095314026,0.6453781723976135,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5983193516731262,0.3847981095314026,0.6184874176979065,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.5747899413108826,0.3847981095314026,0.5915966629981995,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5579832196235657,0.3847981095314026,0.5714285969734192,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5243697762489319,0.3847981095314026,0.5462185144424438,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.3847981095314026,0.5176470875740051,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3847981095314026},{"x":0.507563054561615,"y":0.3847981095314026},{"x":0.507563054561615,"y":0.4026128351688385},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.49915966391563416,0.3847981095314026,0.507563054561615,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4739495813846588,0.3847981095314026,0.4941176474094391,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3847981095314026},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3847981095314026},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.4453781545162201,0.3847981095314026,0.46722689270973206,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.3847981095314026},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3847981095314026},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4026128351688385},{"x":0.413445383310318,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.413445383310318,0.3847981095314026,0.43865546584129333,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3847981095314026},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3847981095314026},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.3680672347545624,0.3847981095314026,0.40672269463539124,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3847981095314026},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3847981095314026},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4026128351688385},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.33949580788612366,0.3847981095314026,0.35966387391090393,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4026128351688385},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بکار","boundary":[0.30924370884895325,0.3847981095314026,0.3327731192111969,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفته","boundary":[0.2806722819805145,0.3847981095314026,0.3025210201740265,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3847981095314026},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3847981095314026},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2504201829433441,0.3847981095314026,0.27394959330558777,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3847981095314026},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3847981095314026},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24201680719852448,0.3847981095314026,0.24537815153598785,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3847981095314026},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3847981095314026},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4026128351688385},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.22689075767993927,0.3847981095314026,0.23529411852359772,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7731092572212219,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرفی","boundary":[0.7411764860153198,0.4073634147644043,0.7731092572212219,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7210084199905396,0.4073634147644043,0.7344537973403931,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکثر","boundary":[0.6941176652908325,0.4073634147644043,0.7142857313156128,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتب","boundary":[0.6621848940849304,0.4073634147644043,0.6873949766159058,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.6184874176979065,0.4073634147644043,0.6554622054100037,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4073634147644043},{"x":0.610084056854248,"y":0.4073634147644043},{"x":0.610084056854248,"y":0.4251781404018402},{"x":0.583193302154541,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.583193302154541,0.4073634147644043,0.610084056854248,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5798319578170776,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.40617576241493225,0.5798319578170776,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5714285969734192,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.5394958257675171,0.40617576241493225,0.5714285969734192,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5260504484176636,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5058823823928833,0.40617576241493225,0.5260504484176636,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.40617576241493225},{"x":0.49915966391563416,"y":0.40617576241493225},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.4789915978908539,0.40617576241493225,0.49915966391563416,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4722689092159271,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.4319327771663666,0.40617576241493225,0.4722689092159271,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4252100884914398,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4252100884914398,"y":0.42399048805236816},{"x":0.41848739981651306,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.40617576241493225,0.4252100884914398,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4117647111415863,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4117647111415863,"y":0.42399048805236816},{"x":0.40504202246665955,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.40504202246665955,0.40617576241493225,0.4117647111415863,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3983193337917328,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3983193337917328,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3781512677669525,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.3781512677669525,0.40617576241493225,0.3983193337917328,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.40617576241493225},{"x":0.37142857909202576,"y":0.40617576241493225},{"x":0.37142857909202576,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3294117748737335,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرآورده","boundary":[0.3294117748737335,0.40617576241493225,0.37142857909202576,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3210084140300751,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42399048805236816},{"x":0.267226904630661,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بصورتی","boundary":[0.267226904630661,0.40617576241493225,0.3210084140300751,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.40617576241493225},{"x":0.26218488812446594,"y":0.40617576241493225},{"x":0.26218488812446594,"y":0.42399048805236816},{"x":0.22689075767993927,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.22689075767993927,0.40617576241493225,0.26218488812446594,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7731092572212219,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7613445520401001,0.42874109745025635,0.7731092572212219,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7529411911964417,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عده","boundary":[0.7327731251716614,0.42874109745025635,0.7529411911964417,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7176470756530762,0.42874109745025635,0.7310924530029297,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4453681707382202},{"x":0.653781533241272,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخصوص","boundary":[0.653781533241272,0.42874109745025635,0.7092437148094177,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6403361558914185,0.42874109745025635,0.6470588445663452,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.6016806960105896,0.42874109745025635,0.6336134672164917,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5949580073356628,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قومی","boundary":[0.5663865804672241,0.42874109745025635,0.5949580073356628,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وفامیلی","boundary":[0.5176470875740051,0.42874109745025635,0.5596638917922974,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4453681707382202},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49747899174690247,0.42874109745025635,0.5109243988990784,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4739495813846588,0.42874109745025635,0.4907563030719757,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.42874109745025635},{"x":0.46722689270973206,"y":0.42874109745025635},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4453681707382202},{"x":0.440336138010025,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.440336138010025,0.42874109745025635,0.46722689270973206,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.42874109745025635},{"x":0.43361344933509827,"y":0.42874109745025635},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4453681707382202},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.41848739981651306,0.42874109745025635,0.43361344933509827,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4100840389728546,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.3798319399356842,0.42874109745025635,0.4100840389728546,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.42874109745025635},{"x":0.37310925126075745,"y":0.42874109745025635},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.3529411852359772,0.42874109745025635,0.37310925126075745,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3462184965610504,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3310924470424652,0.42874109745025635,0.3462184965610504,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.42874109745025635},{"x":0.32436975836753845,"y":0.42874109745025635},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.2840336263179779,0.42874109745025635,0.32436975836753845,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.42874109745025635},{"x":0.27731093764305115,"y":0.42874109745025635},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4453681707382202},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.22689075767993927,0.42874109745025635,0.27731093764305115,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.450118750333786},{"x":0.7731092572212219,"y":0.450118750333786},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ببرند","boundary":[0.7462185025215149,0.450118750333786,0.7731092572212219,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.450118750333786},{"x":0.7394958138465881,"y":0.450118750333786},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.450118750333786,0.7394958138465881,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.450118750333786},{"x":0.7260504364967346,"y":0.450118750333786},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7176470756530762,0.450118750333786,0.7260504364967346,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.450118750333786},{"x":0.7109243869781494,"y":0.450118750333786},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6857143044471741,0.450118750333786,0.7109243869781494,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.450118750333786},{"x":0.6773109436035156,"y":0.450118750333786},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6184874176979065,0.450118750333786,0.6773109436035156,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.450118750333786},{"x":0.610084056854248,"y":0.450118750333786},{"x":0.610084056854248,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5899159908294678,0.450118750333786,0.610084056854248,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.450118750333786},{"x":0.583193302154541,"y":0.450118750333786},{"x":0.583193302154541,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5579832196235657,0.450118750333786,0.583193302154541,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.450118750333786},{"x":0.5596638917922974,"y":0.450118750333786},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4643705487251282},{"x":0.556302547454834,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.556302547454834,0.450118750333786,0.5596638917922974,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.450118750333786},{"x":0.5495798587799072,"y":0.450118750333786},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4643705487251282},{"x":0.529411792755127,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.529411792755127,0.450118750333786,0.5495798587799072,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.450118750333786},{"x":0.5210084319114685,"y":0.450118750333786},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5126050710678101,0.450118750333786,0.5210084319114685,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.450118750333786},{"x":0.5058823823928833,"y":0.450118750333786},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.4588235318660736,0.450118750333786,0.5058823823928833,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.450118750333786},{"x":0.45042017102241516,"y":0.450118750333786},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4643705487251282},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایند","boundary":[0.41848739981651306,0.450118750333786,0.45042017102241516,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.450118750333786},{"x":0.4117647111415863,"y":0.450118750333786},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4643705487251282},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.39159664511680603,0.450118750333786,0.4117647111415863,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.450118750333786},{"x":0.3831932842731476,"y":0.450118750333786},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4643705487251282},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.35630252957344055,0.450118750333786,0.3831932842731476,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.450118750333786},{"x":0.3495798408985138,"y":0.450118750333786},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جوان","boundary":[0.3126050531864166,0.450118750333786,0.3495798408985138,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.450118750333786},{"x":0.30756303668022156,"y":0.450118750333786},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3025210201740265,0.450118750333786,0.30756303668022156,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.450118750333786},{"x":0.2991596758365631,"y":0.450118750333786},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4643705487251282},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علاقمند","boundary":[0.24705882370471954,0.450118750333786,0.2991596758365631,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4643705487251282},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.22689075767993927,0.450118750333786,0.2386554628610611,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.470308780670166},{"x":0.7731092572212219,"y":0.470308780670166},{"x":0.7731092572212219,"y":0.489311158657074},{"x":0.7462185025215149,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.7462185025215149,0.470308780670166,0.7731092572212219,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.470308780670166},{"x":0.7394958138465881,"y":0.470308780670166},{"x":0.7394958138465881,"y":0.489311158657074},{"x":0.7210084199905396,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7210084199905396,0.470308780670166,0.7394958138465881,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.470308780670166},{"x":0.7142857313156128,"y":0.470308780670166},{"x":0.7142857313156128,"y":0.489311158657074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6890756487846375,0.470308780670166,0.7142857313156128,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.470308780670166},{"x":0.6823529601097107,"y":0.470308780670166},{"x":0.6823529601097107,"y":0.489311158657074},{"x":0.6453781723976135,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6453781723976135,0.470308780670166,0.6823529601097107,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.470308780670166},{"x":0.6386554837226868,"y":0.470308780670166},{"x":0.6386554837226868,"y":0.489311158657074},{"x":0.5983193516731262,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.5983193516731262,0.470308780670166,0.6386554837226868,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.470308780670166},{"x":0.5915966629981995,"y":0.470308780670166},{"x":0.5915966629981995,"y":0.489311158657074},{"x":0.561344563961029,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعلت","boundary":[0.561344563961029,0.470308780670166,0.5915966629981995,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.470308780670166},{"x":0.5546218752861023,"y":0.470308780670166},{"x":0.5546218752861023,"y":0.489311158657074},{"x":0.5142857432365417,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نداشتن","boundary":[0.5142857432365417,0.470308780670166,0.5546218752861023,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.470308780670166},{"x":0.507563054561615,"y":0.470308780670166},{"x":0.507563054561615,"y":0.489311158657074},{"x":0.4941176474094391,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.4941176474094391,0.470308780670166,0.507563054561615,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.470308780670166},{"x":0.48739495873451233,"y":0.470308780670166},{"x":0.48739495873451233,"y":0.489311158657074},{"x":0.4571428596973419,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4571428596973419,0.470308780670166,0.48739495873451233,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.470308780670166},{"x":0.44873949885368347,"y":0.470308780670166},{"x":0.44873949885368347,"y":0.489311158657074},{"x":0.4285714328289032,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.4285714328289032,0.470308780670166,0.44873949885368347,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.470308780670166},{"x":0.42184874415397644,"y":0.470308780670166},{"x":0.42184874415397644,"y":0.489311158657074},{"x":0.40672269463539124,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40672269463539124,0.470308780670166,0.42184874415397644,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.470308780670166},{"x":0.40504202246665955,"y":0.470308780670166},{"x":0.40504202246665955,"y":0.489311158657074},{"x":0.39159664511680603,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.39159664511680603,0.470308780670166,0.40504202246665955,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.470308780670166},{"x":0.3848739564418793,"y":0.470308780670166},{"x":0.3848739564418793,"y":0.489311158657074},{"x":0.3512605130672455,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.3512605130672455,0.470308780670166,0.3848739564418793,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.470308780670166},{"x":0.33949580788612366,"y":0.470308780670166},{"x":0.33949580788612366,"y":0.489311158657074},{"x":0.2873949706554413,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.2873949706554413,0.470308780670166,0.33949580788612366,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.470308780670166},{"x":0.2806722819805145,"y":0.470308780670166},{"x":0.2806722819805145,"y":0.489311158657074},{"x":0.267226904630661,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.267226904630661,0.470308780670166,0.2806722819805145,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.470308780670166},{"x":0.26050421595573425,"y":0.470308780670166},{"x":0.26050421595573425,"y":0.489311158657074},{"x":0.22689075767993927,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.22689075767993927,0.470308780670166,0.26050421595573425,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7731092572212219,"y":0.510688841342926},{"x":0.6924369931221008,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.6924369931221008,0.49168646335601807,0.7731092572212219,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6857143044471741,"y":0.510688841342926},{"x":0.6655462384223938,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6655462384223938,0.49168646335601807,0.6857143044471741,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.49168646335601807},{"x":0.658823549747467,"y":0.49168646335601807},{"x":0.658823549747467,"y":0.510688841342926},{"x":0.6184874176979065,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6184874176979065,0.49168646335601807,0.658823549747467,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6117647290229797,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6117647290229797,"y":0.510688841342926},{"x":0.583193302154541,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.583193302154541,0.49168646335601807,0.6117647290229797,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5764706134796143,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5764706134796143,"y":0.510688841342926},{"x":0.5260504484176636,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.5260504484176636,0.49168646335601807,0.5764706134796143,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5193277597427368,"y":0.510688841342926},{"x":0.4773109257221222,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.4773109257221222,0.49168646335601807,0.5193277597427368,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4722689092159271,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4722689092159271,"y":0.510688841342926},{"x":0.41848739981651306,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.41848739981651306,0.49168646335601807,0.4722689092159271,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4117647111415863,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4117647111415863,"y":0.510688841342926},{"x":0.3798319399356842,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3798319399356842,0.49168646335601807,0.4117647111415863,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3781512677669525,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3781512677669525,"y":0.510688841342926},{"x":0.3361344635486603,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.3361344635486603,0.49168646335601807,0.3781512677669525,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3310924470424652,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3310924470424652,"y":0.510688841342926},{"x":0.32268908619880676,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32268908619880676,0.49168646335601807,0.3310924470424652,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.49168646335601807},{"x":0.32436975836753845,"y":0.49168646335601807},{"x":0.32436975836753845,"y":0.510688841342926},{"x":0.30924370884895325,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.30924370884895325,0.49168646335601807,0.32436975836753845,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.49168646335601807},{"x":0.31092438101768494,"y":0.49168646335601807},{"x":0.31092438101768494,"y":0.510688841342926},{"x":0.27899160981178284,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.27899160981178284,0.49168646335601807,0.31092438101768494,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.49168646335601807},{"x":0.27731093764305115,"y":0.49168646335601807},{"x":0.27731093764305115,"y":0.510688841342926},{"x":0.22689075767993927,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.22689075767993927,0.49168646335601807,0.27731093764305115,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.7462185025215149,0.5154394507408142,0.7731092572212219,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7394958138465881,0.5154394507408142,0.7428571581840515,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5320665240287781},{"x":0.707563042640686,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یونانی","boundary":[0.707563042640686,0.5154394507408142,0.7378151416778564,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6991596817970276,0.5154394507408142,0.7042016983032227,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سریانی","boundary":[0.6621848940849304,0.5154394507408142,0.6974790096282959,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6521008610725403,0.5154394507408142,0.6571428775787354,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هندی","boundary":[0.6184874176979065,0.5154394507408142,0.6504201889038086,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"وغیرو","boundary":[0.5798319578170776,0.5154394507408142,0.6134454011917114,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5647059082984924,0.5154394507408142,0.5731092691421509,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5154394507408142},{"x":0.556302547454834,"y":0.5154394507408142},{"x":0.556302547454834,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5193277597427368,0.5154394507408142,0.556302547454834,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5042017102241516,0.5154394507408142,0.5126050710678101,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5320665240287781},{"x":0.462184876203537,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.462184876203537,0.5154394507408142,0.4957983195781708,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5320665240287781},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.43865546584129333,0.5154394507408142,0.45378151535987854,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5320665240287781},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.40672269463539124,0.5154394507408142,0.4319327771663666,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5320665240287781},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.37142857909202576,0.5154394507408142,0.3983193337917328,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5320665240287781},{"x":0.31596639752388,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تواننداز","boundary":[0.31596639752388,0.5154394507408142,0.3630252182483673,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5154394507408142},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2857142984867096,0.5154394507408142,0.30924370884895325,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5154394507408142},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5154394507408142},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5320665240287781},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتب","boundary":[0.24705882370471954,0.5154394507408142,0.27899160981178284,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.22689075767993927,0.5154394507408142,0.2386554628610611,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7714285850524902,"y":0.551068902015686},{"x":0.7394958138465881,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.7394958138465881,0.5356294512748718,0.7714285850524902,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7310924530029297,"y":0.551068902015686},{"x":0.6941176652908325,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6941176652908325,0.5356294512748718,0.7310924530029297,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6857143044471741,"y":0.551068902015686},{"x":0.6453781723976135,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چندانی","boundary":[0.6453781723976135,0.5356294512748718,0.6857143044471741,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6386554837226868,"y":0.551068902015686},{"x":0.6134454011917114,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ببرند","boundary":[0.6134454011917114,0.5356294512748718,0.6386554837226868,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6117647290229797,"y":0.551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6084033846855164,0.5368170738220215,0.6117647290229797,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6067227125167847,"y":0.551068902015686},{"x":0.5915966629981995,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لذا","boundary":[0.5915966629981995,0.5368170738220215,0.6067227125167847,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5932773351669312,"y":0.551068902015686},{"x":0.5815126299858093,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5815126299858093,0.5368170738220215,0.5932773351669312,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5368170738220215},{"x":0.578151285648346,"y":0.5368170738220215},{"x":0.578151285648346,"y":0.551068902015686},{"x":0.5596638917922974,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5596638917922974,0.5368170738220215,0.578151285648346,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5445378422737122,"y":0.551068902015686},{"x":0.5159664154052734,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۲","boundary":[0.5159664154052734,0.5368170738220215,0.5445378422737122,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5522565245628357},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشنهاد","boundary":[0.46554622054100037,0.5368170738220215,0.5126050710678101,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طرحی","boundary":[0.4151260554790497,0.5368170738220215,0.4588235318660736,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3983193337917328,0.5368170738220215,0.4100840389728546,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5522565245628357},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.35966387391090393,0.5368170738220215,0.3966386616230011,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.3176470696926117,0.5368170738220215,0.3529411852359772,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5368170738220215},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5368170738220215},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.2705882489681244,0.5368170738220215,0.31092438101768494,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5368170738220215},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5368170738220215},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.22689075767993927,0.5368170738220215,0.26386556029319763,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.7361344695091248,0.5570071339607239,0.7731092572212219,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5570071339607239},{"x":0.729411780834198,"y":0.5570071339607239},{"x":0.729411780834198,"y":0.5736342072486877},{"x":0.702521026134491,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.702521026134491,0.5570071339607239,0.729411780834198,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6554622054100037,0.5570071339607239,0.6957983374595642,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6352941393852234,0.5570071339607239,0.6487395167350769,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طب","boundary":[0.6067227125167847,0.5570071339607239,0.6285714507102966,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.5714285969734192,0.5570071339607239,0.5983193516731262,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5462185144424438,0.5570071339607239,0.5630252361297607,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5277311205863953,0.5570071339607239,0.5394958257675171,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.5008403658866882,0.5570071339607239,0.5210084319114685,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5736342072486877},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48403361439704895,0.5570071339607239,0.4924369752407074,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.4588235318660736,0.5570071339607239,0.4773109257221222,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5570071339607239},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5570071339607239},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.4151260554790497,0.5570071339607239,0.45210084319114685,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5736342072486877},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اداری","boundary":[0.3781512677669525,0.5570071339607239,0.4084033668041229,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5570071339607239},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5570071339607239},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5736342072486877},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.33781513571739197,0.5570071339607239,0.37142857909202576,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5570071339607239},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5570071339607239},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5736342072486877},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.29075631499290466,0.5570071339607239,0.3310924470424652,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5736342072486877},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.22689075767993927,0.5570071339607239,0.2840336263179779,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7327731251716614,0.5795724391937256,0.7731092572212219,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.5795724391937256,0.7243697643280029,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شورایعالی","boundary":[0.6554622054100037,0.5795724391937256,0.7126050591468811,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5966386795043945,0.5795724391937256,0.6470588445663452,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5428571701049805,0.5795724391937256,0.5899159908294678,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متبوع","boundary":[0.5008403658866882,0.5795724391937256,0.5361344814300537,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.4571428596973419,0.5795724391937256,0.4924369752407074,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5795724391937256},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5795724391937256},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.4151260554790497,0.5795724391937256,0.44873949885368347,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5795724391937256},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5795724391937256},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5961995124816895},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۲۰۳۱۱۰۱۷۱","boundary":[0.32436975836753845,0.5795724391937256,0.40504202246665955,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.2857142984867096,0.5795724391937256,0.3176470696926117,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5795724391937256},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5795724391937256},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5961995124816895},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویب","boundary":[0.22689075767993927,0.5795724391937256,0.27899160981178284,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.599762499332428},{"x":0.7731092572212219,"y":0.599762499332428},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وسپس","boundary":[0.7344537973403931,0.599762499332428,0.7731092572212219,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.599762499332428},{"x":0.7277311086654663,"y":0.599762499332428},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.7042016983032227,0.599762499332428,0.7277311086654663,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.599762499332428},{"x":0.6974790096282959,"y":0.599762499332428},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.6672269105911255,0.599762499332428,0.6974790096282959,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.599762499332428},{"x":0.6638655662536621,"y":0.599762499332428},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6163895726203918},{"x":0.658823549747467,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.599762499332428,0.6638655662536621,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.599762499332428},{"x":0.6487395167350769,"y":0.599762499332428},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکنون","boundary":[0.6184874176979065,0.599762499332428,0.6487395167350769,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.599762499332428},{"x":0.6117647290229797,"y":0.599762499332428},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.5697479248046875,0.599762499332428,0.6117647290229797,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.599762499332428},{"x":0.5630252361297607,"y":0.599762499332428},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5512605309486389,0.599762499332428,0.5630252361297607,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.599762499332428},{"x":0.5445378422737122,"y":0.599762499332428},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5310924649238586,0.599762499332428,0.5445378422737122,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.599762499332428},{"x":0.5243697762489319,"y":0.599762499332428},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5126050710678101,0.599762499332428,0.5243697762489319,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.599762499332428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.599762499332428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهمین","boundary":[0.4722689092159271,0.599762499332428,0.5058823823928833,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.599762499332428},{"x":0.46554622054100037,"y":0.599762499332428},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6152018904685974},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلسه","boundary":[0.43361344933509827,0.599762499332428,0.46554622054100037,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.599762499332428},{"x":0.4268907606601715,"y":0.599762499332428},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.3983193337917328,0.599762499332428,0.4268907606601715,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5985748171806335},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5985748171806335},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6152018904685974},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.33949580788612366,0.5985748171806335,0.38991597294807434,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6152018904685974},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.29243698716163635,0.5985748171806335,0.3327731192111969,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6152018904685974},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27394959330558777,0.5985748171806335,0.2857142984867096,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5985748171806335},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5985748171806335},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.2537815272808075,0.5985748171806335,0.27394959330558777,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5985748171806335},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5985748171806335},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6152018904685974},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۸۲","boundary":[0.22521008551120758,0.5985748171806335,0.24033613502979279,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.7411764860153198,0.6199524998664856,0.7731092572212219,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7260504364967346,0.6199524998664856,0.7327731251716614,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7142857313156128,0.6199524998664856,0.7193277478218079,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6199524998664856},{"x":0.707563042640686,"y":0.6199524998664856},{"x":0.707563042640686,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6789916157722473,0.6199524998664856,0.707563042640686,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6401425004005432},{"x":0.658823549747467,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.658823549747467,0.6199524998664856,0.6722689270973206,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6401425004005432},{"x":0.610084056854248,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موافقت","boundary":[0.610084056854248,0.6199524998664856,0.6521008610725403,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.5680672526359558,0.6199524998664856,0.6016806960105896,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6199524998664856},{"x":0.561344563961029,"y":0.6199524998664856},{"x":0.561344563961029,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5478991866111755,0.6199524998664856,0.561344563961029,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.5092437267303467,0.6199524998664856,0.5428571701049805,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6401425004005432},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.48235294222831726,0.6199524998664856,0.5042017102241516,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.4605042040348053,0.6199524998664856,0.48067227005958557,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6401425004005432},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45042017102241516,0.6199524998664856,0.4571428596973419,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6401425004005432},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.43697479367256165,0.6199524998664856,0.4470588266849518,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.4084033668041229,0.6199524998664856,0.4319327771663666,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6199524998664856},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6199524998664856},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6401425004005432},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.38991597294807434,0.6199524998664856,0.40168067812919617,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.3663865625858307,0.6199524998664856,0.3831932842731476,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6199524998664856},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6199524998664856},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.3294117748737335,0.6199524998664856,0.35966387391090393,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6199524998664856},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6199524998664856},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حجیم","boundary":[0.2823529541492462,0.6199524998664856,0.32268908619880676,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6199524998664856},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6199524998664856},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2689075767993927,0.6199524998664856,0.27563026547431946,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6199524998664856},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6199524998664856},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6401425004005432},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.22689075767993927,0.6199524998664856,0.26386556029319763,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6591448783874512},{"x":0.75126051902771,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.75126051902771,0.6437054872512817,0.7731092572212219,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7126050591468811,0.6437054872512817,0.7428571581840515,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تایپی","boundary":[0.6789916157722473,0.6437054872512817,0.7058823704719543,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.6436975002288818,0.6437054872512817,0.6705882549285889,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6591448783874512},{"x":0.63193279504776,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.63193279504776,0.6437054872512817,0.6436975002288818,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6591448783874512},{"x":0.578151285648346,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.578151285648346,0.6437054872512817,0.6201680898666382,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5546218752861023,0.6437054872512817,0.5714285969734192,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.5327731370925903,0.6437054872512817,0.5462185144424438,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شک","boundary":[0.5008403658866882,0.6437054872512817,0.5260504484176636,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.4638655483722687,0.6437054872512817,0.4941176474094391,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6437054872512817},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6437054872512817},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6591448783874512},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نواقص","boundary":[0.41680672764778137,0.6437054872512817,0.45546218752861023,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6591448783874512},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40168067812919617,0.6437054872512817,0.4084033668041229,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6591448783874512},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اغلاطی","boundary":[0.35462185740470886,0.6437054872512817,0.3966386616230011,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6591448783874512},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.32605043053627014,0.6437054872512817,0.3478991687297821,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.2857142984867096,0.6437054872512817,0.3176470696926117,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6591448783874512},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.26050421595573425,0.6437054872512817,0.2806722819805145,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6591448783874512},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.22689075767993927,0.6437054872512817,0.2537815272808075,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7462185025215149,0.6638954877853394,0.7731092572212219,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6793349385261536},{"x":0.680672287940979,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقمندان","boundary":[0.680672287940979,0.6638954877853394,0.7378151416778564,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6554622054100037,0.6638954877853394,0.6739495992660522,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6403361558914185,0.6638954877853394,0.6487395167350769,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6638954877853394},{"x":0.63193279504776,"y":0.6638954877853394},{"x":0.63193279504776,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6235294342041016,0.6638954877853394,0.63193279504776,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6084033846855164,0.6638954877853394,0.6168067455291748,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ببخشند","boundary":[0.5596638917922974,0.6638954877853394,0.6016806960105896,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.6638954877853394,0.5529412031173706,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.5058823823928833,0.6638954877853394,0.5394958257675171,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6638954877853394},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6638954877853394},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6793349385261536},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.46722689270973206,0.6638954877853394,0.49915966391563416,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6793349385261536},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.45210084319114685,0.6638954877853394,0.4605042040348053,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6793349385261536},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43361344933509827,0.6638954877853394,0.4453781545162201,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطابقت","boundary":[0.3831932842731476,0.6638954877853394,0.4268907606601715,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6793349385261536},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.36974790692329407,0.6638954877853394,0.3764705955982208,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6793349385261536},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.34117648005485535,0.6638954877853394,0.3630252182483673,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6638954877853394},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6638954877853394},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6793349385261536},{"x":0.31596639752388,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.31596639752388,0.6638954877853394,0.33949580788612366,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6638954877853394},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6638954877853394},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.2823529541492462,0.6638954877853394,0.30924370884895325,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6638954877853394},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6638954877853394},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.24705882370471954,0.6638954877853394,0.27563026547431946,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6793349385261536},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.22689075767993927,0.6638954877853394,0.2386554628610611,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.7310924530029297,0.6852731704711914,0.7731092572212219,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یافتن","boundary":[0.6957983374595642,0.6852731704711914,0.7226890921592712,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تناقص","boundary":[0.6504201889038086,0.6852731704711914,0.6873949766159058,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعلام","boundary":[0.6151260733604431,0.6852731704711914,0.6436975002288818,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرمایند","boundary":[0.5697479248046875,0.6852731704711914,0.6084033846855164,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6852731704711914},{"x":0.561344563961029,"y":0.6852731704711914},{"x":0.561344563961029,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5546218752861023,0.6852731704711914,0.561344563961029,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5394958257675171,0.6852731704711914,0.5478991866111755,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6852731704711914},{"x":0.534453809261322,"y":0.6852731704711914},{"x":0.534453809261322,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.5092437267303467,0.6852731704711914,0.534453809261322,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.4571428596973419,0.6852731704711914,0.5008403658866882,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6852731704711914},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6852731704711914},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4436974823474884,0.6852731704711914,0.44873949885368347,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6852731704711914},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6852731704711914},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4252100884914398,0.6852731704711914,0.43697479367256165,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6852731704711914},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6852731704711914},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7042755484580994},{"x":0.364705890417099,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.364705890417099,0.6852731704711914,0.41848739981651306,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3327731192111969,0.6852731704711914,0.3613445460796356,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6852731704711914},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6852731704711914},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7042755484580994},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاملتری","boundary":[0.27394959330558777,0.6852731704711914,0.32605043053627014,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6852731704711914},{"x":0.267226904630661,"y":0.6852731704711914},{"x":0.267226904630661,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.22689075767993927,0.6852731704711914,0.267226904630661,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7714285850524902,"y":0.705463171005249},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.7243697643280029,0.7066508531570435,0.7714285850524902,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رعایت","boundary":[0.6773109436035156,0.7066508531570435,0.7159664034843445,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.6453781723976135,0.7066508531570435,0.6705882549285889,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.7066508531570435,0.6453781723976135,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7066508531570435},{"x":0.63193279504776,"y":0.7066508531570435},{"x":0.63193279504776,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتقاد","boundary":[0.6016806960105896,0.7066508531570435,0.63193279504776,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5731092691421509,0.7066508531570435,0.5949580073356628,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5529412031173706,0.7066508531570435,0.5647059082984924,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7232779264450073},{"x":0.534453809261322,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.534453809261322,0.7066508531570435,0.5462185144424438,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7232779264450073},{"x":0.507563054561615,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.507563054561615,0.7066508531570435,0.5327731370925903,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7078384757041931},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7078384757041931},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4588235318660736,0.7078384757041931,0.49747899174690247,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7078384757041931},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7078384757041931},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4470588266849518,0.7078384757041931,0.45546218752861023,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.4084033668041229,0.7078384757041931,0.4420168101787567,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7232779264450073},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38823530077934265,0.7078384757041931,0.4000000059604645,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طب","boundary":[0.3663865625858307,0.7078384757041931,0.3831932842731476,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7232779264450073},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قدیم","boundary":[0.32773110270500183,0.7078384757041931,0.3529411852359772,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3210084140300751,"y":0.724465548992157},{"x":0.2840336263179779,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.2840336263179779,0.7078384757041931,0.3210084140300751,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7078384757041931},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7078384757041931},{"x":0.27731093764305115,"y":0.724465548992157},{"x":0.2705882489681244,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2705882489681244,0.7078384757041931,0.27731093764305115,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7078384757041931},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7078384757041931},{"x":0.26386556029319763,"y":0.724465548992157},{"x":0.22689075767993927,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.22689075767993927,0.7078384757041931,0.26386556029319763,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7731092572212219,"y":0.745843231678009},{"x":0.7428571581840515,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.7428571581840515,0.7280284762382507,0.7731092572212219,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7361344695091248,"y":0.745843231678009},{"x":0.7042016983032227,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندکی","boundary":[0.7042016983032227,0.7280284762382507,0.7361344695091248,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6974790096282959,"y":0.745843231678009},{"x":0.6705882549285889,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6705882549285889,0.7280284762382507,0.6974790096282959,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6638655662536621,"y":0.745843231678009},{"x":0.6403361558914185,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6403361558914185,0.7280284762382507,0.6638655662536621,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7280284762382507},{"x":0.63193279504776,"y":0.7280284762382507},{"x":0.63193279504776,"y":0.745843231678009},{"x":0.6268907785415649,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.7280284762382507,0.63193279504776,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6201680898666382,"y":0.745843231678009},{"x":0.5983193516731262,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.5983193516731262,0.7280284762382507,0.6201680898666382,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5915966629981995,"y":0.745843231678009},{"x":0.5647059082984924,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5647059082984924,0.7280284762382507,0.5915966629981995,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5579832196235657,"y":0.745843231678009},{"x":0.5445378422737122,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5445378422737122,0.7280284762382507,0.5579832196235657,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5378151535987854,"y":0.745843231678009},{"x":0.5109243988990784,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5109243988990784,0.7280284762382507,0.5378151535987854,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5092437267303467,"y":0.745843231678009},{"x":0.48571428656578064,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48571428656578064,0.7280284762382507,0.5092437267303467,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4789915978908539,"y":0.745843231678009},{"x":0.43697479367256165,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.43697479367256165,0.7280284762382507,0.4789915978908539,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4302521049976349,"y":0.745843231678009},{"x":0.41848739981651306,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.41848739981651306,0.7280284762382507,0.4302521049976349,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4117647111415863,"y":0.745843231678009},{"x":0.3680672347545624,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.3680672347545624,0.7280284762382507,0.4117647111415863,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3613445460796356,"y":0.745843231678009},{"x":0.3193277418613434,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.3193277418613434,0.7280284762382507,0.3613445460796356,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3126050531864166,"y":0.745843231678009},{"x":0.2857142984867096,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.2857142984867096,0.7280284762382507,0.3126050531864166,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7280284762382507},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7280284762382507},{"x":0.27899160981178284,"y":0.745843231678009},{"x":0.2554621994495392,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.2554621994495392,0.7280284762382507,0.27899160981178284,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2554621994495392,"y":0.745843231678009},{"x":0.2504201829433441,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.7280284762382507,0.2554621994495392,0.745843231678009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7731092572212219,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7731092572212219,"y":0.745843231678009},{"x":0.22521008551120758,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22021008551120758,0.3338551216125488,0.7781092572212219,0.752843231678009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7505938410758972},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7482185363769531},{"x":0.41848739981651306,"y":0.764845609664917},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.35630252957344055,0.7505938410758972,0.41848739981651306,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7660332322120667},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.30924370884895325,0.7517814636230469,0.3512605130672455,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7672209143638611},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.2689075767993927,0.7529691457748413,0.3025210201740265,0.7672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7517814636230469},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7482185363769531},{"x":0.41848739981651306,"y":0.764845609664917},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2639075767993927,0.7447814636230469,0.42348739981651307,0.771845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7743467688560486},{"x":0.3966386616230011,"y":0.775534451007843},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7921615242958069},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.35798320174217224,0.7743467688560486,0.3949579894542694,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7743467688560486},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7909738421440125},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.29579833149909973,0.7731591463088989,0.3512605130672455,0.7909738421440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3966386616230011,"y":0.775534451007843},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7921615242958069},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2907983314990997,0.7661591463088989,0.3999579894542694,0.7991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.815914511680603},{"x":0.48739495873451233,"y":0.815914511680603},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8289785981178284},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"أ","boundary":[0.48571428656578064,0.815914511680603,0.48739495873451233,0.8289785981178284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.815914511680603},{"x":0.48739495873451233,"y":0.815914511680603},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8289785981178284},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.808914511680603,0.49239495873451233,0.8359785981178284],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/OEbYeTWeFIFDBNkN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/EjhWxfLDncSZfPUz.jpg","blurred":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/ppGmVSaWUkfpHLnP.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003672763249453376,0.00019479972931098484,0.9986866040309939,0.9990311299316108]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7731092572212219,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7731092572212219,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7327731251716614,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7327731251716614,0.17102137207984924,0.7731092572212219,0.17933492362499237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7731092572212219,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7731092572212219,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7327731251716614,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7277731251716614,0.16402137207984924,0.7781092572212219,0.18633492362499238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7478991746902466,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7344537973403931,0.18883609771728516,0.7478991746902466,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7243697643280029,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیباچه","boundary":[0.6873949766159058,0.18883609771728516,0.7243697643280029,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6773109436035156,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6470588445663452,0.18883609771728516,0.6773109436035156,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6369748115539551,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحفه","boundary":[0.6084033846855164,0.18883609771728516,0.6369748115539551,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5983193516731262,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5983193516731262,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حکیم","boundary":[0.5647059082984924,0.18883609771728516,0.5983193516731262,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5546218752861023,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5243697762489319,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤمن","boundary":[0.5243697762489319,0.18883609771728516,0.5546218752861023,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5142857432365417,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.4907563030719757,0.18883609771728516,0.5142857432365417,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4789915978908539,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4789915978908539,"y":0.20665083825588226},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.46722689270973206,0.18883609771728516,0.4789915978908539,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4571428596973419,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20665083825588226},{"x":0.41848739981651306,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.41848739981651306,0.18883609771728516,0.4571428596973419,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.18883609771728516},{"x":0.41680672764778137,"y":0.18883609771728516},{"x":0.41680672764778137,"y":0.20665083825588226},{"x":0.38991597294807434,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.38991597294807434,0.18883609771728516,0.41680672764778137,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3798319399356842,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3798319399356842,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3495798408985138,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3495798408985138,0.18883609771728516,0.3798319399356842,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.18883609771728516},{"x":0.33949580788612366,"y":0.18883609771728516},{"x":0.33949580788612366,"y":0.20665083825588226},{"x":0.31596639752388,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طب","boundary":[0.31596639752388,0.18883609771728516,0.33949580788612366,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3042016923427582,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3042016923427582,"y":0.20665083825588226},{"x":0.267226904630661,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.267226904630661,0.18883609771728516,0.3042016923427582,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2571428716182709,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2571428716182709,"y":0.20665083825588226},{"x":0.22689075767993927,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.22689075767993927,0.18883609771728516,0.2571428716182709,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"هداية","boundary":[0.7361344695091248,0.21140141785144806,0.7647058963775635,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"المتعلمين","boundary":[0.6756302714347839,0.21140141785144806,0.7277311086654663,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6655462384223938,0.21140141785144806,0.6705882549285889,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.6218487620353699,0.21140141785144806,0.6554622054100037,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22921615839004517},{"x":0.578151285648346,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ابوبکر","boundary":[0.578151285648346,0.21140141785144806,0.6134454011917114,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5680672526359558,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ربيع","boundary":[0.5462185144424438,0.21140141785144806,0.5680672526359558,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5361344814300537,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابن","boundary":[0.5193277597427368,0.21140141785144806,0.5361344814300537,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4789915978908539,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.4789915978908539,0.21140141785144806,0.5092437267303467,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.21140141785144806},{"x":0.47058823704719543,"y":0.21140141785144806},{"x":0.47058823704719543,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4319327771663666,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخاری","boundary":[0.4319327771663666,0.21140141785144806,0.47058823704719543,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.21140141785144806},{"x":0.42184874415397644,"y":0.21140141785144806},{"x":0.42184874415397644,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3798319399356842,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخوینی","boundary":[0.3798319399356842,0.21140141785144806,0.42184874415397644,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.21140141785144806},{"x":0.37142857909202576,"y":0.21140141785144806},{"x":0.37142857909202576,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3344537913799286,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاگرد","boundary":[0.3344537913799286,0.21140141785144806,0.37142857909202576,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.21140141785144806},{"x":0.32605043053627014,"y":0.21140141785144806},{"x":0.32605043053627014,"y":0.22921615839004517},{"x":0.27394959330558777,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابوالقاسم","boundary":[0.27394959330558777,0.21140141785144806,0.32605043053627014,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2655462324619293,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2655462324619293,"y":0.22921615839004517},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقانعی","boundary":[0.22689075767993927,0.21140141785144806,0.2655462324619293,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7445378303527832,0.23159144818782806,0.7731092572212219,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7243697643280029,0.23159144818782806,0.7378151416778564,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24940617382526398},{"x":0.707563042640686,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.707563042640686,0.23159144818782806,0.7176470756530762,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاگرد","boundary":[0.6655462384223938,0.23159144818782806,0.7008403539657593,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6235294342041016,0.23159144818782806,0.6571428775787354,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.6016806960105896,0.23159144818782806,0.6168067455291748,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5949580073356628,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5949580073356628,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زکریای","boundary":[0.5529412031173706,0.23159144818782806,0.5949580073356628,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5159664154052734,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رازی","boundary":[0.5159664154052734,0.23159144818782806,0.5445378422737122,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4957983195781708,0.23159144818782806,0.5092437267303467,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.23159144818782806},{"x":0.489075630903244,"y":0.23159144818782806},{"x":0.489075630903244,"y":0.24940617382526398},{"x":0.44873949885368347,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متوفای","boundary":[0.44873949885368347,0.23159144818782806,0.489075630903244,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.23159144818782806},{"x":0.440336138010025,"y":0.23159144818782806},{"x":0.440336138010025,"y":0.24940617382526398},{"x":0.43697479367256165,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43697479367256165,0.23159144818782806,0.440336138010025,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.23159144818782806},{"x":0.43361344933509827,"y":0.23159144818782806},{"x":0.43361344933509827,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4100840389728546,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۱۶","boundary":[0.4100840389728546,0.23159144818782806,0.43361344933509827,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.23159144818782806},{"x":0.40336135029792786,"y":0.23159144818782806},{"x":0.40336135029792786,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3966386616230011,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3966386616230011,0.23159144818782806,0.40336135029792786,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.23159144818782806},{"x":0.38655462861061096,"y":0.23159144818782806},{"x":0.38655462861061096,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3630252182483673,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۲۰","boundary":[0.3630252182483673,0.23159144818782806,0.38655462861061096,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.23159144818782806},{"x":0.35798320174217224,"y":0.23159144818782806},{"x":0.35798320174217224,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3310924470424652,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قمری","boundary":[0.3310924470424652,0.23159144818782806,0.35798320174217224,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.23159144818782806},{"x":0.32436975836753845,"y":0.23159144818782806},{"x":0.32436975836753845,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3193277418613434,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3193277418613434,0.23159144818782806,0.32436975836753845,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.23159144818782806},{"x":0.31092438101768494,"y":0.23159144818782806},{"x":0.31092438101768494,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2857142984867096,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2857142984867096,0.23159144818782806,0.31092438101768494,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2823529541492462,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2823529541492462,"y":0.24940617382526398},{"x":0.27899160981178284,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27899160981178284,0.23159144818782806,0.2823529541492462,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2722689211368561,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2722689211368561,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2655462324619293,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2655462324619293,0.23159144818782806,0.2722689211368561,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2571428716182709,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2571428716182709,"y":0.24940617382526398},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ظاهرة","boundary":[0.22521008551120758,0.23159144818782806,0.2571428716182709,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7731092572212219,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7394958138465881,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7394958138465881,0.2529691159725189,0.7731092572212219,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2529691159725189},{"x":0.729411780834198,"y":0.2529691159725189},{"x":0.729411780834198,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7126050591468811,0.2529691159725189,0.729411780834198,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2529691159725189},{"x":0.702521026134491,"y":0.2529691159725189},{"x":0.702521026134491,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6722689270973206,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6722689270973206,0.2529691159725189,0.702521026134491,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6621848940849304,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6420168280601501,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.6420168280601501,0.2529691159725189,0.6621848940849304,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2529691159725189},{"x":0.63193279504776,"y":0.2529691159725189},{"x":0.63193279504776,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6235294342041016,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6235294342041016,0.2529691159725189,0.63193279504776,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5915966629981995,0.2529691159725189,0.6134454011917114,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5815126299858093,"y":0.27078384160995483},{"x":0.578151285648346,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.578151285648346,0.2529691159725189,0.5815126299858093,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5714285969734192,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۷۰","boundary":[0.5495798587799072,0.2529691159725189,0.5714285969734192,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قمری","boundary":[0.5142857432365417,0.2529691159725189,0.5411764979362488,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2529691159725189},{"x":0.507563054561615,"y":0.2529691159725189},{"x":0.507563054561615,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5025210380554199,0.2529691159725189,0.507563054561615,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4924369752407074,"y":0.27078384160995483},{"x":0.47058823704719543,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.47058823704719543,0.2529691159725189,0.4924369752407074,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4588235318660736,"y":0.27078384160995483},{"x":0.43529412150382996,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.43529412150382996,0.2529691159725189,0.4588235318660736,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4302521049976349,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4285714328289032,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.2529691159725189,0.4302521049976349,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.2529691159725189},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2529691159725189},{"x":0.41848739981651306,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4117647111415863,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.2529691159725189,0.41848739981651306,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2529691159725189},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2529691159725189},{"x":0.40168067812919617,"y":0.27078384160995483},{"x":0.38823530077934265,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.38823530077934265,0.2529691159725189,0.40168067812919617,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3781512677669525,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3478991687297821,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3478991687297821,0.2529691159725189,0.3781512677669525,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.2529691159725189},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2529691159725189},{"x":0.33781513571739197,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3344537913799286,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3344537913799286,0.2529691159725189,0.33781513571739197,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3344537913799286,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3008403480052948,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الابنيه","boundary":[0.3008403480052948,0.2529691159725189,0.3344537913799286,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.2529691159725189},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2529691159725189},{"x":0.29075631499290466,"y":0.27078384160995483},{"x":0.27394959330558777,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عن","boundary":[0.27394959330558777,0.2529691159725189,0.29075631499290466,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2529691159725189},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2529691159725189},{"x":0.26218488812446594,"y":0.27078384160995483},{"x":0.22689075767993927,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حقایق","boundary":[0.22689075767993927,0.2529691159725189,0.26218488812446594,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7731092572212219,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الادویه","boundary":[0.7361344695091248,0.27434679865837097,0.7731092572212219,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7277311086654663,0.27434679865837097,0.7327731251716614,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.6857143044471741,0.27434679865837097,0.7193277478218079,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابو","boundary":[0.6655462384223938,0.27434679865837097,0.6789916157722473,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.6252101063728333,0.27434679865837097,0.6605042219161987,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.5848739743232727,0.27434679865837097,0.6134454011917114,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5747899413108826,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5630252361297607,0.27434679865837097,0.5747899413108826,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5529412031173706,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.5310924649238586,0.27434679865837097,0.5529412031173706,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5210084319114685,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2921615242958069},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هروی","boundary":[0.48571428656578064,0.27434679865837097,0.5210084319114685,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4773109257221222,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2921615242958069},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47058823704719543,0.27434679865837097,0.4773109257221222,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.27434679865837097},{"x":0.462184876203537,"y":0.27434679865837097},{"x":0.462184876203537,"y":0.2921615242958069},{"x":0.440336138010025,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.440336138010025,0.27434679865837097,0.462184876203537,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4319327771663666,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2921615242958069},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.42352941632270813,0.27434679865837097,0.4319327771663666,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2921615242958069},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.40168067812919617,0.27434679865837097,0.4151260554790497,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.27434679865837097},{"x":0.39159664511680603,"y":0.27434679865837097},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.3630252182483673,0.27434679865837097,0.39159664511680603,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3529411852359772,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بابن","boundary":[0.3310924470424652,0.27434679865837097,0.3529411852359772,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.27434679865837097},{"x":0.32268908619880676,"y":0.27434679865837097},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سینا","boundary":[0.3008403480052948,0.27434679865837097,0.32268908619880676,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.27434679865837097},{"x":0.29075631499290466,"y":0.27434679865837097},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2921615242958069},{"x":0.27563026547431946,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.27563026547431946,0.27434679865837097,0.29075631499290466,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.27434679865837097},{"x":0.27394959330558777,"y":0.27434679865837097},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.24873949587345123,0.27434679865837097,0.27394959330558777,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2921615242958069},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.22689075767993927,0.27434679865837097,0.24033613502979279,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.7411764860153198,0.2992874085903168,0.7731092572212219,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193277478218079,0.2992874085903168,0.7327731251716614,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نبض","boundary":[0.6840336322784424,0.2992874085903168,0.7109243869781494,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.2992874085903168,0.6739495992660522,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2992874085903168},{"x":0.658823549747467,"y":0.2992874085903168},{"x":0.658823549747467,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.6285714507102966,0.2992874085903168,0.658823549747467,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جودیه","boundary":[0.5815126299858093,0.2992874085903168,0.6184874176979065,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5647059082984924,0.2992874085903168,0.5714285969734192,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بفارسی","boundary":[0.5126050710678101,0.2992874085903168,0.5546218752861023,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3147268295288086},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.47058823704719543,0.2992874085903168,0.5025210380554199,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2992874085903168},{"x":0.462184876203537,"y":0.2992874085903168},{"x":0.462184876203537,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.43697479367256165,0.2992874085903168,0.462184876203537,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4302521049976349,0.2992874085903168,0.4319327771663666,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2992874085903168},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2992874085903168},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3147268295288086},{"x":0.413445383310318,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.413445383310318,0.2992874085903168,0.42016807198524475,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2992874085903168},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2992874085903168},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3147268295288086},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.37310925126075745,0.2992874085903168,0.40504202246665955,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.2992874085903168},{"x":0.364705890417099,"y":0.2992874085903168},{"x":0.364705890417099,"y":0.3147268295288086},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.34285715222358704,0.2992874085903168,0.364705890417099,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اسماعيل","boundary":[0.2840336263179779,0.2992874085903168,0.3327731192111969,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2992874085903168},{"x":0.27563026547431946,"y":0.2992874085903168},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جرجانی","boundary":[0.22689075767993927,0.2992874085903168,0.27563026547431946,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7731092572212219,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشمند","boundary":[0.7260504364967346,0.31828978657722473,0.7731092572212219,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.6873949766159058,0.31828978657722473,0.7193277478218079,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6789916157722473,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متوفی","boundary":[0.6453781723976135,0.31828978657722473,0.6789916157722473,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6386554837226868,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6352941393852234,0.31828978657722473,0.6386554837226868,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6336134672164917,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6084033846855164,0.31828978657722473,0.6336134672164917,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3349168598651886},{"x":0.578151285648346,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۵۳۱","boundary":[0.578151285648346,0.31828978657722473,0.5983193516731262,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5697479248046875,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قمری","boundary":[0.5411764979362488,0.31828978657722473,0.5697479248046875,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5361344814300537,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5310924649238586,0.31828978657722473,0.5361344814300537,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5243697762489319,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4941176474094391,0.31828978657722473,0.5243697762489319,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48739495873451233,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3349168598651886},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.48235294222831726,0.31828978657722473,0.48739495873451233,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذخیره","boundary":[0.4470588266849518,0.31828978657722473,0.48235294222831726,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.31828978657722473},{"x":0.43865546584129333,"y":0.31828978657722473},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوارزمشاهی","boundary":[0.3630252182483673,0.31828978657722473,0.43865546584129333,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.31828978657722473},{"x":0.35966387391090393,"y":0.31828978657722473},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3349168598651886},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.35630252957344055,0.31828978657722473,0.35966387391090393,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3478991687297821,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3349168598651886},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.33949580788612366,0.31828978657722473,0.3478991687297821,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3310924470424652,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.2991596758365631,0.31828978657722473,0.3310924470424652,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.31828978657722473},{"x":0.29243698716163635,"y":0.31828978657722473},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.2655462324619293,0.31828978657722473,0.29243698716163635,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.31828978657722473},{"x":0.25882354378700256,"y":0.31828978657722473},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3349168598651886},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.23529411852359772,0.31828978657722473,0.25882354378700256,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.31828978657722473},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31828978657722473},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3349168598651886},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22689075767993927,0.31828978657722473,0.23025210201740265,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7731092572212219,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7663865685462952,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7663865685462952,0.3420427441596985,0.7731092572212219,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.7378151416778564,0.3420427441596985,0.7596638798713684,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7226890921592712,0.3420427441596985,0.7310924530029297,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6974790096282959,0.3420427441596985,0.7159664034843445,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6605042219161987,0.3420427441596985,0.6907563209533691,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3420427441596985},{"x":0.658823549747467,"y":0.3420427441596985},{"x":0.658823549747467,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6470588445663452,0.3420427441596985,0.658823549747467,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.6134454011917114,0.3420427441596985,0.6403361558914185,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5983193516731262,0.3420427441596985,0.6067227125167847,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5915966629981995,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.5630252361297607,0.3420427441596985,0.5915966629981995,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3420427441596985},{"x":0.556302547454834,"y":0.3420427441596985},{"x":0.556302547454834,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوارزمشاهیان","boundary":[0.4722689092159271,0.3420427441596985,0.556302547454834,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4638655483722687,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4571428596973419,0.34085512161254883,0.4638655483722687,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.34085512161254883},{"x":0.44873949885368347,"y":0.34085512161254883},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3551068902015686},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.42352941632270813,0.34085512161254883,0.44873949885368347,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.34085512161254883},{"x":0.41680672764778137,"y":0.34085512161254883},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاه","boundary":[0.3983193337917328,0.34085512161254883,0.41680672764778137,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.34085512161254883},{"x":0.39159664511680603,"y":0.34085512161254883},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلیمان","boundary":[0.3495798408985138,0.34085512161254883,0.39159664511680603,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.34085512161254883},{"x":0.34285715222358704,"y":0.34085512161254883},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفوی","boundary":[0.3042016923427582,0.34085512161254883,0.34285715222358704,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2974790036678314,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3551068902015686},{"x":0.267226904630661,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.267226904630661,0.34085512161254883,0.2974790036678314,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.34085512161254883},{"x":0.26050421595573425,"y":0.34085512161254883},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3551068902015686},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بمانند","boundary":[0.22689075767993927,0.34085512161254883,0.26050421595573425,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7731092572212219,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7697479128837585,0.36104512214660645,0.7731092572212219,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7663865685462952,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحفه","boundary":[0.7378151416778564,0.36104512214660645,0.7663865685462952,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7310924530029297,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"المؤمنين","boundary":[0.6857143044471741,0.36104512214660645,0.7310924530029297,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.36104512214660645},{"x":0.680672287940979,"y":0.36104512214660645},{"x":0.680672287940979,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6756302714347839,0.36104512214660645,0.680672287940979,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.6420168280601501,0.36104512214660645,0.6689075827598572,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3776721954345703},{"x":0.605042040348053,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.605042040348053,0.36104512214660645,0.6352941393852234,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3776721954345703},{"x":0.561344563961029,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.561344563961029,0.36104512214660645,0.5966386795043945,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.5210084319114685,0.36104512214660645,0.5529412031173706,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3776721954345703},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.48571428656578064,0.36104512214660645,0.5126050710678101,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3776721954345703},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45210084319114685,0.36104512214660645,0.4773109257221222,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.36104512214660645},{"x":0.44873949885368347,"y":0.36104512214660645},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.36104512214660645,0.44873949885368347,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.36104512214660645},{"x":0.43865546584129333,"y":0.36104512214660645},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.36104512214660645,0.43865546584129333,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4252100884914398,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3776721954345703},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.40672269463539124,0.36104512214660645,0.4252100884914398,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3983193337917328,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3776721954345703},{"x":0.364705890417099,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.364705890417099,0.36104512214660645,0.3983193337917328,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.36104512214660645},{"x":0.35630252957344055,"y":0.36104512214660645},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3776721954345703},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیلی","boundary":[0.32605043053627014,0.36104512214660645,0.35630252957344055,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3176470696926117,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.2823529541492462,0.36104512214660645,0.3176470696926117,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.36104512214660645},{"x":0.27563026547431946,"y":0.36104512214660645},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24705882370471954,0.36104512214660645,0.27563026547431946,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.22689075767993927,0.36104512214660645,0.24033613502979279,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7731092572212219,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7394958138465881,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.7394958138465881,0.3847981095314026,0.7731092572212219,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7008403539657593,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"كتاب","boundary":[0.7008403539657593,0.3847981095314026,0.7310924530029297,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6890756487846375,0.3847981095314026,0.6924369931221008,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40142518281936646},{"x":0.658823549747467,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحفه","boundary":[0.658823549747467,0.3847981095314026,0.6890756487846375,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6504201889038086,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حکیم","boundary":[0.6184874176979065,0.3847981095314026,0.6504201889038086,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3847981095314026},{"x":0.610084056854248,"y":0.3847981095314026},{"x":0.610084056854248,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5798319578170776,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤمن","boundary":[0.5798319578170776,0.3847981095314026,0.610084056854248,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3847981095314026},{"x":0.578151285648346,"y":0.3847981095314026},{"x":0.578151285648346,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5731092691421509,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5731092691421509,0.3847981095314026,0.578151285648346,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40142518281936646},{"x":0.534453809261322,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.534453809261322,0.3847981095314026,0.5647059082984924,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5260504484176636,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4907563030719757,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.4907563030719757,0.3847981095314026,0.5260504484176636,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3847981095314026},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3847981095314026},{"x":0.48403361439704895,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4756302535533905,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4756302535533905,0.3847981095314026,0.48403361439704895,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3847981095314026},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3847981095314026},{"x":0.46722689270973206,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4453781545162201,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.4453781545162201,0.3847981095314026,0.46722689270973206,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3847981095314026},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3847981095314026},{"x":0.43865546584129333,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4285714328289032,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4285714328289032,0.3847981095314026,0.43865546584129333,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3847981095314026},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3847981095314026},{"x":0.42016807198524475,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3798319399356842,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.3798319399356842,0.3847981095314026,0.42016807198524475,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3847981095314026},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3847981095314026},{"x":0.37142857909202576,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3344537913799286,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بصدها","boundary":[0.3344537913799286,0.3847981095314026,0.37142857909202576,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3847981095314026},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3847981095314026},{"x":0.32605043053627014,"y":0.40142518281936646},{"x":0.29579833149909973,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.29579833149909973,0.3847981095314026,0.32605043053627014,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2873949706554413,"y":0.40142518281936646},{"x":0.26386556029319763,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.26386556029319763,0.3847981095314026,0.2873949706554413,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2571428716182709,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.24369747936725616,0.3847981095314026,0.2571428716182709,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3847981095314026},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3847981095314026},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.22689075767993927,0.3847981095314026,0.23529411852359772,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7731092572212219,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7731092572212219,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعصار","boundary":[0.7378151416778564,0.40617576241493225,0.7731092572212219,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42161521315574646},{"x":0.702521026134491,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.702521026134491,0.40617576241493225,0.7277311086654663,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6840336322784424,0.40617576241493225,0.6924369931221008,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6739495992660522,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.6655462384223938,0.40617576241493225,0.6739495992660522,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6554622054100037,"y":0.42161521315574646},{"x":0.63193279504776,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.63193279504776,0.40617576241493225,0.6554622054100037,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6235294342041016,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6235294342041016,"y":0.42161521315574646},{"x":0.578151285648346,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بضمیمه","boundary":[0.578151285648346,0.40617576241493225,0.6235294342041016,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5680672526359558,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دروسی","boundary":[0.5260504484176636,0.40617576241493225,0.5680672526359558,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5159664154052734,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5042017102241516,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5042017102241516,0.40617576241493225,0.5159664154052734,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4773109257221222,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نزد","boundary":[0.4773109257221222,0.40617576241493225,0.4941176474094391,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.40617576241493225},{"x":0.46722689270973206,"y":0.40617576241493225},{"x":0.46722689270973206,"y":0.42161521315574646},{"x":0.43361344933509827,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساتید","boundary":[0.43361344933509827,0.40617576241493225,0.46722689270973206,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.40617576241493225},{"x":0.42352941632270813,"y":0.40617576241493225},{"x":0.42352941632270813,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3983193337917328,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3983193337917328,0.40617576241493225,0.42352941632270813,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.40617576241493225},{"x":0.38823530077934265,"y":0.40617576241493225},{"x":0.38823530077934265,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3798319399356842,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3798319399356842,0.40617576241493225,0.38823530077934265,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.40617576241493225},{"x":0.37142857909202576,"y":0.40617576241493225},{"x":0.37142857909202576,"y":0.42161521315574646},{"x":0.32605043053627014,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکان","boundary":[0.32605043053627014,0.40617576241493225,0.37142857909202576,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3176470696926117,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3176470696926117,"y":0.42161521315574646},{"x":0.29075631499290466,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهر","boundary":[0.29075631499290466,0.40617576241493225,0.3176470696926117,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2823529541492462,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2823529541492462,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانده","boundary":[0.24369747936725616,0.40617576241493225,0.2823529541492462,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42161521315574646},{"x":0.22689075767993927,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22689075767993927,0.40617576241493225,0.23361344635486603,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باضافه","boundary":[0.7361344695091248,0.4251781404018402,0.7731092572212219,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجربیات","boundary":[0.6756302714347839,0.4251781404018402,0.7260504364967346,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.4251781404018402,0.6672269105911255,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.6067227125167847,0.4251781404018402,0.6521008610725403,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.5747899413108826,0.4251781404018402,0.5983193516731262,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5529412031173706,0.4251781404018402,0.5663865804672241,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شخص","boundary":[0.5042017102241516,0.4251781404018402,0.5445378422737122,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4722689092159271,0.4251781404018402,0.4957983195781708,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4429928660392761},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.43361344933509827,0.4251781404018402,0.4638655483722687,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4251781404018402},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4251781404018402},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4429928660392761},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.4251781404018402,0.42352941632270813,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4429928660392761},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظرات","boundary":[0.36974790692329407,0.4251781404018402,0.4084033668041229,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.3344537913799286,0.4251781404018402,0.3613445460796356,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4251781404018402},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4251781404018402},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.3025210201740265,0.4251781404018402,0.32605043053627014,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.4251781404018402},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4251781404018402},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.2689075767993927,0.4251781404018402,0.29411765933036804,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4251781404018402},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4251781404018402},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4429928660392761},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.22689075767993927,0.4251781404018402,0.26050421595573425,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7731092572212219,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7731092572212219,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.7462185025215149,0.44893112778663635,0.7731092572212219,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7394958138465881,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7394958138465881,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7142857313156128,0.44893112778663635,0.7394958138465881,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7109243869781494,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7109243869781494,"y":0.46674585342407227},{"x":0.707563042640686,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.44893112778663635,0.7109243869781494,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6991596817970276,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.44893112778663635,0.6991596817970276,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46674585342407227},{"x":0.658823549747467,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.658823549747467,0.44893112778663635,0.6857143044471741,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6504201889038086,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"طبيب","boundary":[0.6201680898666382,0.44893112778663635,0.6504201889038086,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6117647290229797,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5529412031173706,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخصوص","boundary":[0.5529412031173706,0.44893112778663635,0.6117647290229797,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاه","boundary":[0.5260504484176636,0.44893112778663635,0.5445378422737122,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5193277597427368,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4773109257221222,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلیمان","boundary":[0.4773109257221222,0.44893112778663635,0.5193277597427368,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.44893112778663635},{"x":0.46890756487846375,"y":0.44893112778663635},{"x":0.46890756487846375,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4302521049976349,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفوی","boundary":[0.4302521049976349,0.44893112778663635,0.46890756487846375,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.44893112778663635},{"x":0.42352941632270813,"y":0.44893112778663635},{"x":0.42352941632270813,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4000000059604645,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.4000000059604645,0.44893112778663635,0.42352941632270813,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3932773172855377,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3932773172855377,"y":0.46674585342407227},{"x":0.35630252957344055,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیباچه","boundary":[0.35630252957344055,0.44893112778663635,0.3932773172855377,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3478991687297821,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3478991687297821,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3176470696926117,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3176470696926117,0.44893112778663635,0.3478991687297821,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.44893112778663635},{"x":0.31092438101768494,"y":0.44893112778663635},{"x":0.31092438101768494,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2857142984867096,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.2857142984867096,0.44893112778663635,0.31092438101768494,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.44893112778663635},{"x":0.27899160981178284,"y":0.44893112778663635},{"x":0.27899160981178284,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2705882489681244,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2705882489681244,0.44893112778663635,0.27899160981178284,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.44893112778663635},{"x":0.26218488812446594,"y":0.44893112778663635},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24369747936725616,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنام","boundary":[0.24369747936725616,0.44893112778663635,0.26218488812446594,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.44893112778663635},{"x":0.23529411852359772,"y":0.44893112778663635},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46674585342407227},{"x":0.22689075767993927,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.22689075767993927,0.44893112778663635,0.23529411852359772,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.470308780670166},{"x":0.7731092572212219,"y":0.470308780670166},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.7411764860153198,0.470308780670166,0.7731092572212219,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.470308780670166},{"x":0.7327731251716614,"y":0.470308780670166},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7260504364967346,0.470308780670166,0.7327731251716614,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.470308780670166},{"x":0.7176470756530762,"y":0.470308780670166},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامش","boundary":[0.6873949766159058,0.470308780670166,0.7176470756530762,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.470308780670166},{"x":0.680672287940979,"y":0.470308780670166},{"x":0.680672287940979,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6722689270973206,0.470308780670166,0.680672287940979,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.470308780670166},{"x":0.6638655662536621,"y":0.470308780670166},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6605042219161987,0.470308780670166,0.6638655662536621,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.470308780670166},{"x":0.658823549747467,"y":0.470308780670166},{"x":0.658823549747467,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحفه","boundary":[0.6302521228790283,0.470308780670166,0.658823549747467,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.470308780670166},{"x":0.6218487620353699,"y":0.470308780670166},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"المؤمنین","boundary":[0.5764706134796143,0.470308780670166,0.6218487620353699,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.470308780670166},{"x":0.5731092691421509,"y":0.470308780670166},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5680672526359558,0.470308780670166,0.5731092691421509,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.470308780670166},{"x":0.5596638917922974,"y":0.470308780670166},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4869358539581299},{"x":0.534453809261322,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهاده","boundary":[0.534453809261322,0.470308780670166,0.5596638917922974,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.470308780670166},{"x":0.5260504484176636,"y":0.470308780670166},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5058823823928833,0.470308780670166,0.5260504484176636,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.470308780670166},{"x":0.49747899174690247,"y":0.470308780670166},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4869358539581299},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعدها","boundary":[0.46554622054100037,0.470308780670166,0.49747899174690247,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.470308780670166},{"x":0.4588235318660736,"y":0.470308780670166},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4453781545162201,0.470308780670166,0.4588235318660736,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.470308780670166},{"x":0.43865546584129333,"y":0.470308780670166},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.4151260554790497,0.470308780670166,0.43865546584129333,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.470308780670166},{"x":0.40672269463539124,"y":0.470308780670166},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.3663865625858307,0.470308780670166,0.40672269463539124,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.470308780670166},{"x":0.35798320174217224,"y":0.470308780670166},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.470308780670166,0.35798320174217224,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.470308780670166},{"x":0.3445378243923187,"y":0.470308780670166},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوام","boundary":[0.3193277418613434,0.470308780670166,0.3445378243923187,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.470308780670166},{"x":0.31092438101768494,"y":0.470308780670166},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.2857142984867096,0.470308780670166,0.31092438101768494,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.470308780670166},{"x":0.27731093764305115,"y":0.470308780670166},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2689075767993927,0.470308780670166,0.27731093764305115,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.470308780670166},{"x":0.26050421595573425,"y":0.470308780670166},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2571428716182709,0.470308780670166,0.26050421595573425,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.470308780670166},{"x":0.2571428716182709,"y":0.470308780670166},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحفه","boundary":[0.22689075767993927,0.470308780670166,0.2571428716182709,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.490498811006546},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حکیم","boundary":[0.7394958138465881,0.490498811006546,0.7714285850524902,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.490498811006546},{"x":0.7327731251716614,"y":0.490498811006546},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤمن","boundary":[0.7042016983032227,0.490498811006546,0.7327731251716614,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.490498811006546},{"x":0.7008403539657593,"y":0.490498811006546},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6957983374595642,0.490498811006546,0.7008403539657593,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.489311158657074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.489311158657074},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معروف","boundary":[0.6453781723976135,0.489311158657074,0.6873949766159058,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.489311158657074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.489311158657074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6151260733604431,0.489311158657074,0.6386554837226868,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6084033846855164,"y":0.489311158657074},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5815126299858093,0.48812350630760193,0.6084033846855164,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.489311158657074},{"x":0.5798319578170776,"y":0.489311158657074},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.489311158657074,0.5798319578170776,0.5059382319450378]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005},{"languageCode":"ar","confidence":0.07999999821186066}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7731092572212219,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22021008551120758,0.18183609771728515,0.7781092572212219,0.5153135366439819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصادر","boundary":[0.7243697643280029,0.5332541465759277,0.7731092572212219,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"كتاب","boundary":[0.6857143044471741,0.5332541465759277,0.7193277478218079,0.5475059151649475]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6807143044471741,0.5262541465759277,0.7781092572212219,0.5545059151649475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7344537973403931,0.5534442067146301,0.7478991746902466,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6941176652908325,0.5534442067146301,0.7260504364967346,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.5534442067146301,0.6857143044471741,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.6252101063728333,0.5534442067146301,0.6705882549285889,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5865546464920044,0.5534442067146301,0.6168067455291748,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5534442067146301},{"x":0.578151285648346,"y":0.5534442067146301},{"x":0.578151285648346,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5546218752861023,0.5534442067146301,0.578151285648346,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5378151535987854,0.5534442067146301,0.5462185144424438,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5522565245628357},{"x":0.529411792755127,"y":0.5522565245628357},{"x":0.529411792755127,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5159664154052734,0.5522565245628357,0.529411792755127,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.4941176474094391,0.5522565245628357,0.5092437267303467,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5522565245628357},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5522565245628357},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5676959753036499},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.45546218752861023,0.5522565245628357,0.48571428656578064,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4302521049976349,0.5522565245628357,0.4470588266849518,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نویسد","boundary":[0.3932773172855377,0.5522565245628357,0.4285714328289032,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بناچار","boundary":[0.3512605130672455,0.5522565245628357,0.3848739564418793,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5522565245628357},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5522565245628357},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3344537913799286,0.5522565245628357,0.34285715222358704,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5522565245628357},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5522565245628357},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5665082931518555},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.30588236451148987,0.5522565245628357,0.32605043053627014,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5665082931518555},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلسله","boundary":[0.26218488812446594,0.5522565245628357,0.2974790036678314,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5665082931518555},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتبی","boundary":[0.22689075767993927,0.5522565245628357,0.2537815272808075,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7613445520401001,0.5724465847015381,0.7731092572212219,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5724465847015381},{"x":0.75126051902771,"y":0.5724465847015381},{"x":0.75126051902771,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"قبلا","boundary":[0.7310924530029297,0.5724465847015381,0.75126051902771,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7109243869781494,0.5724465847015381,0.7243697643280029,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6907563209533691,0.5724465847015381,0.7042016983032227,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6621848940849304,0.5724465847015381,0.6823529601097107,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5724465847015381},{"x":0.653781533241272,"y":0.5724465847015381},{"x":0.653781533241272,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6168067455291748,0.5724465847015381,0.653781533241272,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5865546464920044,0.5724465847015381,0.6084033846855164,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5724465847015381},{"x":0.578151285648346,"y":0.5724465847015381},{"x":0.578151285648346,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5378151535987854,0.5724465847015381,0.578151285648346,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5724465847015381},{"x":0.529411792755127,"y":0.5724465847015381},{"x":0.529411792755127,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5193277597427368,0.5724465847015381,0.529411792755127,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.4941176474094391,0.5724465847015381,0.5126050710678101,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5724465847015381},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5724465847015381},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4722689092159271,0.5724465847015381,0.48403361439704895,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.4436974823474884,0.5724465847015381,0.4638655483722687,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5724465847015381},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5724465847015381},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4268907606601715,0.5724465847015381,0.43529412150382996,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5724465847015381},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5724465847015381},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصادر","boundary":[0.3798319399356842,0.5724465847015381,0.41848739981651306,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5724465847015381},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5724465847015381},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5914489030838013},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.35966387391090393,0.5724465847015381,0.37310925126075745,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5914489030838013},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.32268908619880676,0.5724465847015381,0.3529411852359772,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گویند","boundary":[0.2806722819805145,0.5724465847015381,0.3142857253551483,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2655462324619293,0.5724465847015381,0.2722689211368561,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5914489030838013},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.22689075767993927,0.5724465847015381,0.2571428716182709,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7596638798713684,0.5938242077827454,0.7714285850524902,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5938242077827454},{"x":0.75126051902771,"y":0.5938242077827454},{"x":0.75126051902771,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.7226890921592712,0.5938242077827454,0.75126051902771,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6128265857696533},{"x":0.707563042640686,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.5950118899345398,0.7142857313156128,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6487395167350769,0.5950118899345398,0.7008403539657593,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6168067455291748,0.5950118899345398,0.6403361558914185,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5915966629981995,0.5950118899345398,0.6084033846855164,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5950118899345398},{"x":0.583193302154541,"y":0.5950118899345398},{"x":0.583193302154541,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5747899413108826,0.5950118899345398,0.583193302154541,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5546218752861023,0.5950118899345398,0.5680672526359558,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میافزاید","boundary":[0.5025210380554199,0.5950118899345398,0.5462185144424438,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6128265857696533},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرحوم","boundary":[0.45546218752861023,0.5950118899345398,0.4941176474094391,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حکیم","boundary":[0.4151260554790497,0.5961995124816895,0.4470588266849518,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5961995124816895},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5961995124816895},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤمن","boundary":[0.3764705955982208,0.5961995124816895,0.40672269463539124,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.3512605130672455,0.5961995124816895,0.3663865625858307,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5961995124816895},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5961995124816895},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3310924470424652,0.5961995124816895,0.34285715222358704,0.6140142679214478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6140142679214478},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22189075767993927,0.5452565245628357,0.7781092572212219,0.6210142679214478],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5938242077827454},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5926365852355957},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6092636585235596},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.29075631499290466,0.5938242077827454,0.32436975836753845,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.26386556029319763,0.5950118899345398,0.2823529541492462,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6104512810707092},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.22689075767993927,0.5961995124816895,0.2571428716182709,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.7529411911964417,0.6175771951675415,0.7731092572212219,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7394958138465881,0.6175771951675415,0.7462185025215149,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6974790096282959,0.6175771951675415,0.7327731251716614,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6655462384223938,0.6175771951675415,0.6907563209533691,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6175771951675415},{"x":0.658823549747467,"y":0.6175771951675415},{"x":0.658823549747467,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6504201889038086,0.6175771951675415,0.658823549747467,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6330166459083557},{"x":0.63193279504776,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.63193279504776,0.6175771951675415,0.6420168280601501,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.5915966629981995,0.6175771951675415,0.6268907785415649,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5747899413108826,0.6175771951675415,0.5915966629981995,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باقیمانده","boundary":[0.5109243988990784,0.6175771951675415,0.5596638917922974,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4941176474094391,0.6175771951675415,0.5025210380554199,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6175771951675415},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6175771951675415},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6330166459083557},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.45546218752861023,0.6175771951675415,0.48739495873451233,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6175771951675415},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6175771951675415},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6330166459083557},{"x":0.440336138010025,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.440336138010025,0.6175771951675415,0.45210084319114685,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6175771951675415},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6175771951675415},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4285714328289032,0.6175771951675415,0.43361344933509827,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6175771951675415},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6175771951675415},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6330166459083557},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجربات","boundary":[0.37310925126075745,0.6175771951675415,0.42016807198524475,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پدر","boundary":[0.3462184965610504,0.6175771951675415,0.3663865625858307,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6175771951675415},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6175771951675415},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3327731192111969,0.6175771951675415,0.33949580788612366,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6175771951675415},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6175771951675415},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6330166459083557},{"x":0.289075642824173,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدش","boundary":[0.289075642824173,0.6175771951675415,0.32436975836753845,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2689075767993927,0.6175771951675415,0.2823529541492462,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6175771951675415},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6175771951675415},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6330166459083557},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.24705882370471954,0.6175771951675415,0.26218488812446594,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6330166459083557},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.22689075767993927,0.6175771951675415,0.24033613502979279,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7647058963775635,0.6365795731544495,0.7731092572212219,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطبای","boundary":[0.7226890921592712,0.6365795731544495,0.7546218633651733,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6555819511413574},{"x":0.680672287940979,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.680672287940979,0.6365795731544495,0.7126050591468811,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.6487395167350769,0.6365795731544495,0.6705882549285889,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6555819511413574},{"x":0.63193279504776,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.63193279504776,0.6365795731544495,0.6453781723976135,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6000000238418579,0.6365795731544495,0.6218487620353699,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5714285969734192,0.6365795731544495,0.5915966629981995,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6365795731544495},{"x":0.561344563961029,"y":0.6365795731544495},{"x":0.561344563961029,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5361344814300537,0.6365795731544495,0.561344563961029,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.6365795731544495,0.5327731370925903,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنانچه","boundary":[0.4789915978908539,0.6365795731544495,0.5210084319114685,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6365795731544495},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6365795731544495},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4453781545162201,0.6365795731544495,0.47058823704719543,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6365795731544495},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6365795731544495},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6555819511413574},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42352941632270813,0.6365795731544495,0.43529412150382996,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیباچه","boundary":[0.3781512677669525,0.6365795731544495,0.4151260554790497,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6555819511413574},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.33781513571739197,0.6365795731544495,0.3680672347545624,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6555819511413574},{"x":0.289075642824173,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تصريح","boundary":[0.289075642824173,0.6365795731544495,0.3294117748737335,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6365795731544495},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6365795731544495},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6555819511413574},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بأن","boundary":[0.26218488812446594,0.6365795731544495,0.27899160981178284,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6555819511413574},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.22689075767993927,0.6365795731544495,0.2537815272808075,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7731092572212219,"y":0.673396646976471},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7445378303527832,0.6603325605392456,0.7731092572212219,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.6615201830863953,0.7361344695091248,0.6745843291282654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7764706015586853,"y":0.673396646976471},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2185294133424759,0.5891995124816894,0.7814706015586853,0.680396646976471],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7361344695091248,"y":0.675771951675415},{"x":0.7310924530029297,"y":0.675771951675415}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7310924530029297,0.6615201830863953,0.7361344695091248,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7226890921592712,"y":0.675771951675415},{"x":0.6924369931221008,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.6924369931221008,0.6615201830863953,0.7226890921592712,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6840336322784424,"y":0.675771951675415},{"x":0.6756302714347839,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6756302714347839,0.6615201830863953,0.6840336322784424,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6672269105911255,"y":0.675771951675415},{"x":0.6252101063728333,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.6252101063728333,0.6603325605392456,0.6672269105911255,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6168067455291748,"y":0.675771951675415},{"x":0.5983193516731262,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.5983193516731262,0.6603325605392456,0.6168067455291748,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5899159908294678,"y":0.675771951675415},{"x":0.5815126299858093,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5815126299858093,0.6603325605392456,0.5899159908294678,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5731092691421509,"y":0.675771951675415},{"x":0.5495798587799072,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5495798587799072,0.6603325605392456,0.5731092691421509,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5411764979362488,"y":0.675771951675415},{"x":0.5008403658866882,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5008403658866882,0.6603325605392456,0.5411764979362488,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6745843291282654},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.6603325605392456,0.4924369752407074,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6745843291282654},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46554622054100037,0.6603325605392456,0.4789915978908539,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6745843291282654},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.43697479367256165,0.6603325605392456,0.4588235318660736,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6745843291282654},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.40672269463539124,0.6603325605392456,0.4268907606601715,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.3781512677669525,0.6603325605392456,0.3983193337917328,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6603325605392456},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6603325605392456},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6745843291282654},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باینکه","boundary":[0.33781513571739197,0.6603325605392456,0.36974790692329407,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3176470696926117,0.6603325605392456,0.3294117748737335,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6603325605392456},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6603325605392456},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.2823529541492462,0.6603325605392456,0.30924370884895325,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6603325605392456},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6603325605392456},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6745843291282654},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.26386556029319763,0.6603325605392456,0.27394959330558777,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6745843291282654},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.22689075767993927,0.6603325605392456,0.2571428716182709,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیارات","boundary":[0.7176470756530762,0.6817102432250977,0.7714285850524902,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6817102432250977},{"x":0.702521026134491,"y":0.6817102432250977},{"x":0.702521026134491,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدیعی","boundary":[0.6705882549285889,0.6817102432250977,0.702521026134491,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6621848940849304,0.6817102432250977,0.6672269105911255,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6386554837226868,0.6817102432250977,0.6504201889038086,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلغت","boundary":[0.5966386795043945,0.6817102432250977,0.6268907785415649,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6817102432250977},{"x":0.583193302154541,"y":0.6817102432250977},{"x":0.583193302154541,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.5462185144424438,0.6817102432250977,0.583193302154541,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6817102432250977},{"x":0.534453809261322,"y":0.6817102432250977},{"x":0.534453809261322,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.5025210380554199,0.6817102432250977,0.534453809261322,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6983373165130615},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.46722689270973206,0.6817102432250977,0.4907563030719757,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6817102432250977},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6817102432250977},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6983373165130615},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44873949885368347,0.6817102432250977,0.45546218752861023,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6817102432250977},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6817102432250977},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4252100884914398,0.6817102432250977,0.43865546584129333,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6983373165130615},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.36974790692329407,0.6817102432250977,0.4151260554790497,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6817102432250977},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6817102432250977},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6983373165130615},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانیان","boundary":[0.3176470696926117,0.6817102432250977,0.35798320174217224,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6817102432250977},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6817102432250977},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.2840336263179779,0.6817102432250977,0.30588236451148987,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6983373165130615},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24537815153598785,0.6817102432250977,0.2722689211368561,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22689075767993927,0.6817102432250977,0.23361344635486603,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مخصوصا","boundary":[0.7159664034843445,0.7007125616073608,0.7731092572212219,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7007125616073608},{"x":0.707563042640686,"y":0.7007125616073608},{"x":0.707563042640686,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6957983374595642,0.7007125616073608,0.707563042640686,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6756302714347839,0.7007125616073608,0.6873949766159058,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6369748115539551,0.7007125616073608,0.6672269105911255,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتباهاتی","boundary":[0.5731092691421509,0.7007125616073608,0.6268907785415649,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنظر","boundary":[0.5394958257675171,0.7007125616073608,0.5647059082984924,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرحوم","boundary":[0.4941176474094391,0.7007125616073608,0.5327731370925903,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7007125616073608},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7007125616073608},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7209026217460632},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"حکیم","boundary":[0.45210084319114685,0.7007125616073608,0.48403361439704895,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤمن","boundary":[0.4117647111415863,0.7007125616073608,0.4436974823474884,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7007125616073608},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7007125616073608},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7209026217460632},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.37142857909202576,0.7007125616073608,0.40336135029792786,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.3310924470424652,0.7007125616073608,0.3613445460796356,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.7007125616073608},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7007125616073608},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7209026217460632},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.31092438101768494,0.7007125616073608,0.32268908619880676,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7209026217460632},{"x":0.289075642824173,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.289075642824173,0.7007125616073608,0.3025210201740265,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتباهات","boundary":[0.22689075767993927,0.7007125616073608,0.2823529541492462,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7410926222801208},{"x":0.756302535533905,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.756302535533905,0.7256532311439514,0.7731092572212219,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.7210084199905396,0.7256532311439514,0.7495798468589783,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتباه","boundary":[0.6823529601097107,0.7256532311439514,0.7142857313156128,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6621848940849304,0.7256532311439514,0.6739495992660522,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معالجات","boundary":[0.6033613681793213,0.7256532311439514,0.6554622054100037,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.5697479248046875,0.7256532311439514,0.5966386795043945,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7256532311439514},{"x":0.561344563961029,"y":0.7256532311439514},{"x":0.561344563961029,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5361344814300537,0.7256532311439514,0.561344563961029,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7256532311439514},{"x":0.529411792755127,"y":0.7256532311439514},{"x":0.529411792755127,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5193277597427368,0.7256532311439514,0.529411792755127,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5025210380554199,0.7256532311439514,0.5109243988990784,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4722689092159271,0.7256532311439514,0.4941176474094391,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.4436974823474884,0.7256532311439514,0.4638655483722687,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7256532311439514},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7256532311439514},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7410926222801208},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.40504202246665955,0.7256532311439514,0.43529412150382996,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.3613445460796356,0.7256532311439514,0.3983193337917328,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرقوم","boundary":[0.3210084140300751,0.7256532311439514,0.3529411852359772,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7410926222801208},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدست","boundary":[0.27563026547431946,0.7256532311439514,0.3126050531864166,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7256532311439514},{"x":0.267226904630661,"y":0.7256532311439514},{"x":0.267226904630661,"y":0.7410926222801208},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عطاران","boundary":[0.22689075767993927,0.7256532311439514,0.267226904630661,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7663865685462952,0.7470308542251587,0.7731092572212219,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7470308542251587},{"x":0.756302535533905,"y":0.7470308542251587},{"x":0.756302535533905,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوا","boundary":[0.7411764860153198,0.7470308542251587,0.756302535533905,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشان","boundary":[0.6873949766159058,0.7470308542251587,0.7310924530029297,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افتاده","boundary":[0.6487395167350769,0.7470308542251587,0.6773109436035156,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.6151260733604431,0.7470308542251587,0.6386554837226868,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7470308542251587},{"x":0.605042040348053,"y":0.7470308542251587},{"x":0.605042040348053,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.7470308542251587,0.605042040348053,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دواجات","boundary":[0.5411764979362488,0.7470308542251587,0.5899159908294678,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7636579275131226},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتباهی","boundary":[0.48739495873451233,0.7470308542251587,0.5327731370925903,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7636579275131226},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.46722689270973206,0.7470308542251587,0.4756302535533905,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4453781545162201,0.7470308542251587,0.4571428596973419,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7470308542251587},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7470308542251587},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7636579275131226},{"x":0.413445383310318,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.413445383310318,0.7470308542251587,0.43529412150382996,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7470308542251587},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7470308542251587},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7636579275131226},{"x":0.364705890417099,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معالجه","boundary":[0.364705890417099,0.7470308542251587,0.40336135029792786,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7470308542251587},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7470308542251587},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3462184965610504,0.7470308542251587,0.35462185740470886,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7636579275131226},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماران","boundary":[0.29579833149909973,0.7470308542251587,0.3361344635486603,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7636579275131226},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.27563026547431946,0.7470308542251587,0.2873949706554413,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.24537815153598785,0.7470308542251587,0.2689075767993927,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.22857142984867096,0.7470308542251587,0.24369747936725616,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7731092572212219,"y":0.786223292350769},{"x":0.7310924530029297,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.7310924530029297,0.7684085369110107,0.7731092572212219,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7193277478218079,"y":0.786223292350769},{"x":0.6924369931221008,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حس","boundary":[0.6924369931221008,0.7684085369110107,0.7193277478218079,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7684085369110107},{"x":0.680672287940979,"y":0.7684085369110107},{"x":0.680672287940979,"y":0.786223292350769},{"x":0.6605042219161987,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بشر","boundary":[0.6605042219161987,0.7684085369110107,0.680672287940979,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6504201889038086,"y":0.786223292350769},{"x":0.610084056854248,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوستی","boundary":[0.610084056854248,0.7684085369110107,0.6504201889038086,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6000000238418579,"y":0.786223292350769},{"x":0.5932773351669312,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.7684085369110107,0.6000000238418579,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7684085369110107},{"x":0.583193302154541,"y":0.7684085369110107},{"x":0.583193302154541,"y":0.786223292350769},{"x":0.5630252361297607,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5630252361297607,0.7684085369110107,0.583193302154541,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5512605309486389,"y":0.786223292350769},{"x":0.5126050710678101,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوستی","boundary":[0.5126050710678101,0.7684085369110107,0.5512605309486389,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5008403658866882,"y":0.786223292350769},{"x":0.46890756487846375,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حکیم","boundary":[0.46890756487846375,0.7684085369110107,0.5008403658866882,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4571428596973419,"y":0.786223292350769},{"x":0.4285714328289032,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤمن","boundary":[0.4285714328289032,0.7684085369110107,0.4571428596973419,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7684085369110107},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7684085369110107},{"x":0.41680672764778137,"y":0.786223292350769},{"x":0.37310925126075745,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحریک","boundary":[0.37310925126075745,0.7684085369110107,0.41680672764778137,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3613445460796356,"y":0.786223292350769},{"x":0.33949580788612366,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.33949580788612366,0.7684085369110107,0.3613445460796356,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7684085369110107},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7684085369110107},{"x":0.32773110270500183,"y":0.786223292350769},{"x":0.32268908619880676,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32268908619880676,0.7684085369110107,0.32773110270500183,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7684085369110107},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7684085369110107},{"x":0.31092438101768494,"y":0.786223292350769},{"x":0.2857142984867096,"y":0.786223292350769}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2857142984867096,0.7684085369110107,0.31092438101768494,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7684085369110107},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7684085369110107},{"x":0.27563026547431946,"y":0.786223292350769},{"x":0.2554621994495392,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.2554621994495392,0.7684085369110107,0.27563026547431946,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24369747936725616,"y":0.786223292350769},{"x":0.22689075767993927,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.22689075767993927,0.7684085369110107,0.24369747936725616,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اشتباهات","boundary":[0.7193277478218079,0.7885985970497131,0.7731092572212219,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.6789916157722473,0.7885985970497131,0.7109243869781494,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8076009750366211},{"x":0.63193279504776,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.63193279504776,0.7885985970497131,0.6722689270973206,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.5983193516731262,0.7885985970497131,0.6252101063728333,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5815126299858093,0.7885985970497131,0.5899159908294678,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8076009750366211},{"x":0.561344563961029,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.561344563961029,0.7885985970497131,0.5747899413108826,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5361344814300537,0.7885985970497131,0.5529412031173706,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7885985970497131},{"x":0.529411792755127,"y":0.7885985970497131},{"x":0.529411792755127,"y":0.8076009750366211},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.49915966391563416,0.7885985970497131,0.529411792755127,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8076009750366211},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.48235294222831726,0.7885985970497131,0.4907563030719757,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8076009750366211},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.4420168101787567,0.7885985970497131,0.4739495813846588,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7885985970497131},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7885985970497131},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8076009750366211},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4285714328289032,0.7885985970497131,0.43529412150382996,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7885985970497131},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7885985970497131},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8076009750366211},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.39159664511680603,0.7885985970497131,0.42016807198524475,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8076009750366211},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معلوم","boundary":[0.3512605130672455,0.7885985970497131,0.3831932842731476,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7885985970497131},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7885985970497131},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8076009750366211},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.32773110270500183,0.7885985970497131,0.34285715222358704,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7885985970497131},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7885985970497131},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8076009750366211},{"x":0.3025210201740265,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3025210201740265,0.7885985970497131,0.32436975836753845,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7885985970497131},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7885985970497131},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2823529541492462,0.7885985970497131,0.29411765933036804,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7885985970497131},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7885985970497131},{"x":0.27394959330558777,"y":0.8076009750366211},{"x":0.267226904630661,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.267226904630661,0.7885985970497131,0.27394959330558777,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7885985970497131},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7885985970497131},{"x":0.26050421595573425,"y":0.8076009750366211},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.22689075767993927,0.7885985970497131,0.26050421595573425,0.8076009750366211]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8087885975837708},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22189075767993927,0.6533325605392456,0.7781092572212219,0.8157885975837708],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/sNQgosNahwwYmtai-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/dWRzOIEYvhbbarpB.jpg","blurred":"/storage/books/0b765bc51406da65/pages/PzDOhoNiNTGZCpjz.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003701009840524497,0.00019479972931098484,0.9986922533492081,0.9989986882277736]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.17577196657657623},{"x":0.2655462324619293,"y":0.17695961892604828},{"x":0.2655462324619293,"y":0.18289786577224731},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26050421595573425,0.17577196657657623,0.2655462324619293,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.17458432912826538},{"x":0.24873949587345123,"y":0.17577196657657623},{"x":0.24873949587345123,"y":0.18289786577224731},{"x":0.22689075767993927,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.22689075767993927,0.17458432912826538,0.24873949587345123,0.18289786577224731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.17458432912826538},{"x":0.2655462324619293,"y":0.17577196657657623},{"x":0.2655462324619293,"y":0.18289786577224731},{"x":0.22689075767993927,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22189075767993927,0.16758432912826537,0.2705462324619293,0.18989786577224732],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7731092572212219,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7731092572212219,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7428571581840515,0.17102137207984924,0.7731092572212219,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.17102137207984924},{"x":0.729411780834198,"y":0.17102137207984924},{"x":0.729411780834198,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6974790096282959,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحفه","boundary":[0.6974790096282959,0.17102137207984924,0.729411780834198,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6873949766159058,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حکیم","boundary":[0.6554622054100037,0.17102137207984924,0.6873949766159058,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6453781723976135,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6168067455291748,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤمن","boundary":[0.6168067455291748,0.17102137207984924,0.6453781723976135,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6134454011917114,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6084033846855164,0.17102137207984924,0.6134454011917114,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5983193516731262,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5983193516731262,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5680672526359558,0.17102137207984924,0.5983193516731262,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5579832196235657,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5579832196235657,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5546218752861023,0.17102137207984924,0.5579832196235657,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5546218752861023,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیارات","boundary":[0.5008403658866882,0.17102137207984924,0.5546218752861023,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.17102137207984924},{"x":0.489075630903244,"y":0.17102137207984924},{"x":0.489075630903244,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4588235318660736,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدیعی","boundary":[0.4588235318660736,0.17102137207984924,0.489075630903244,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.17102137207984924},{"x":0.45378151535987854,"y":0.17102137207984924},{"x":0.45378151535987854,"y":0.1876484602689743},{"x":0.44873949885368347,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.44873949885368347,0.17102137207984924,0.45378151535987854,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.17102137207984924},{"x":0.43865546584129333,"y":0.17102137207984924},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4285714328289032,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4285714328289032,0.17102137207984924,0.43865546584129333,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.17102137207984924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.17102137207984924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.1876484602689743},{"x":0.37478992342948914,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رسمیت","boundary":[0.37478992342948914,0.17102137207984924,0.42016807198524475,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.17102137207984924},{"x":0.364705890417099,"y":0.17102137207984924},{"x":0.364705890417099,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3142857253551483,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.3142857253551483,0.17102137207984924,0.364705890417099,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.17102137207984924},{"x":0.3042016923427582,"y":0.17102137207984924},{"x":0.3042016923427582,"y":0.1876484602689743},{"x":0.27563026547431946,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتاده","boundary":[0.27563026547431946,0.17102137207984924,0.3042016923427582,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7731092572212219,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7731092572212219,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جابجای","boundary":[0.7260504364967346,0.1900237500667572,0.7731092572212219,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7042016983032227,0.1900237500667572,0.7159664034843445,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6638655662536621,0.1900237500667572,0.6941176652908325,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6521008610725403,0.1900237500667572,0.6554622054100037,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6504201889038086,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6504201889038086,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحفه","boundary":[0.6201680898666382,0.1900237500667572,0.6504201889038086,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.1900237500667572},{"x":0.610084056854248,"y":0.1900237500667572},{"x":0.610084056854248,"y":0.20783847570419312},{"x":0.578151285648346,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حکیم","boundary":[0.578151285648346,0.1900237500667572,0.610084056854248,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5378151535987854,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤمن","boundary":[0.5378151535987854,0.1900237500667572,0.5680672526359558,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5310924649238586,0.1900237500667572,0.5361344814300537,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20783847570419312},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.48571428656578064,0.1900237500667572,0.5226891040802002,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4756302535533905,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20783847570419312},{"x":0.45378151535987854,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.45378151535987854,0.1900237500667572,0.4756302535533905,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4436974823474884,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4436974823474884,"y":0.20783847570419312},{"x":0.43697479367256165,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43697479367256165,0.1900237500667572,0.4436974823474884,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4268907606601715,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4268907606601715,"y":0.20783847570419312},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرتی","boundary":[0.38823530077934265,0.1900237500667572,0.4268907606601715,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3781512677669525,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3781512677669525,"y":0.20783847570419312},{"x":0.35462185740470886,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بسزا","boundary":[0.35462185740470886,0.1900237500667572,0.3781512677669525,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3445378243923187,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3445378243923187,"y":0.20783847570419312},{"x":0.32436975836753845,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.32436975836753845,0.1900237500667572,0.3445378243923187,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.1900237500667572},{"x":0.31596639752388,"y":0.1900237500667572},{"x":0.31596639752388,"y":0.20783847570419312},{"x":0.29075631499290466,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.29075631499290466,0.1900237500667572,0.31596639752388,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2806722819805145,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2806722819805145,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2554621994495392,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2554621994495392,0.1900237500667572,0.2806722819805145,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24873949587345123,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24873949587345123,0.1900237500667572,0.2521008551120758,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22689075767993927,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.22689075767993927,0.1900237500667572,0.2386554628610611,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7428571581840515,0.21140141785144806,0.7731092572212219,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7344537973403931,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7310924530029297,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7310924530029297,0.21140141785144806,0.7344537973403931,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.21140141785144806},{"x":0.729411780834198,"y":0.21140141785144806},{"x":0.729411780834198,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیارات","boundary":[0.6756302714347839,0.21140141785144806,0.729411780834198,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدیعی","boundary":[0.6403361558914185,0.21140141785144806,0.6689075827598572,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.21140141785144806},{"x":0.63193279504776,"y":0.21140141785144806},{"x":0.63193279504776,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6268907785415649,0.21140141785144806,0.63193279504776,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23040379583835602},{"x":0.610084056854248,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.610084056854248,0.21140141785144806,0.6201680898666382,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6033613681793213,"y":0.23040379583835602},{"x":0.561344563961029,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تألیفات","boundary":[0.561344563961029,0.21140141785144806,0.6033613681793213,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5529412031173706,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5142857432365417,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشک","boundary":[0.5142857432365417,0.21140141785144806,0.5529412031173706,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.21140141785144806},{"x":0.507563054561615,"y":0.21140141785144806},{"x":0.507563054561615,"y":0.23040379583835602},{"x":0.48235294222831726,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهر","boundary":[0.48235294222831726,0.21140141785144806,0.507563054561615,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4739495813846588,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23040379583835602},{"x":0.43529412150382996,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحوم","boundary":[0.43529412150382996,0.21140141785144806,0.4739495813846588,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4268907606601715,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4268907606601715,"y":0.23040379583835602},{"x":0.40168067812919617,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاج","boundary":[0.40168067812919617,0.21140141785144806,0.4268907606601715,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3949579894542694,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3949579894542694,"y":0.23040379583835602},{"x":0.37310925126075745,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زین","boundary":[0.37310925126075745,0.21140141785144806,0.3949579894542694,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.21140141785144806},{"x":0.364705890417099,"y":0.21140141785144806},{"x":0.364705890417099,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3193277418613434,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"العابدین","boundary":[0.3193277418613434,0.21140141785144806,0.364705890417099,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.21140141785144806},{"x":0.31092438101768494,"y":0.21140141785144806},{"x":0.31092438101768494,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2823529541492462,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عطار","boundary":[0.2823529541492462,0.21140141785144806,0.31092438101768494,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.21140141785144806},{"x":0.27563026547431946,"y":0.21140141785144806},{"x":0.27563026547431946,"y":0.23040379583835602},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24705882370471954,0.21140141785144806,0.27563026547431946,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23040379583835602},{"x":0.22689075767993927,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.22689075767993927,0.21140141785144806,0.24033613502979279,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامش","boundary":[0.7411764860153198,0.2327791005373001,0.7731092572212219,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.7092437148094177,0.2327791005373001,0.7327731251716614,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابن","boundary":[0.6840336322784424,0.2327791005373001,0.6991596817970276,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الحسین","boundary":[0.6302521228790283,0.2327791005373001,0.6739495992660522,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2529691159725189},{"x":0.578151285648346,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انصاری","boundary":[0.578151285648346,0.2327791005373001,0.6218487620353699,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5411764979362488,0.2327791005373001,0.5680672526359558,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.2327791005373001,0.5310924649238586,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2529691159725189},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنام","boundary":[0.49747899174690247,0.2327791005373001,0.5159664154052734,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2327791005373001},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2327791005373001},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2529691159725189},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلطان","boundary":[0.45210084319114685,0.2327791005373001,0.48739495873451233,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2529691159725189},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بديع","boundary":[0.41680672764778137,0.2327791005373001,0.4420168101787567,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2327791005373001},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2327791005373001},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الجمال","boundary":[0.3680672347545624,0.2327791005373001,0.40672269463539124,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.2327791005373001},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2327791005373001},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3462184965610504,0.2327791005373001,0.35798320174217224,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.2327791005373001},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2327791005373001},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.3142857253551483,0.2327791005373001,0.33781513571739197,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3008403480052948,0.2327791005373001,0.3042016923427582,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.2327791005373001},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2327791005373001},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2529691159725189},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۷۰","boundary":[0.27394959330558777,0.2327791005373001,0.29579833149909973,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قمری","boundary":[0.2386554628610611,0.2327791005373001,0.2655462324619293,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.22689075767993927,0.2327791005373001,0.23193277418613434,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7731092572212219,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7731092572212219,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7394958138465881,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7394958138465881,0.25415676832199097,0.7731092572212219,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7092437148094177,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7092437148094177,0.25415676832199097,0.7327731251716614,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.25415676832199097},{"x":0.702521026134491,"y":0.25415676832199097},{"x":0.702521026134491,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6957983374595642,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.25415676832199097,0.702521026134491,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6571428775787354,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6571428775787354,0.25415676832199097,0.6890756487846375,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.25415676832199097,0.6554622054100037,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6235294342041016,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6235294342041016,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6117647290229797,0.25415676832199097,0.6235294342041016,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6033613681793213,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6033613681793213,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5915966629981995,0.25415676832199097,0.6033613681793213,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5848739743232727,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5848739743232727,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5394958257675171,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.5394958257675171,0.25415676832199097,0.5848739743232727,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5361344814300537,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5361344814300537,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5260504484176636,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5260504484176636,0.25415676832199097,0.5361344814300537,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5193277597427368,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5193277597427368,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4789915978908539,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.4789915978908539,0.25415676832199097,0.5193277597427368,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4722689092159271,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4722689092159271,"y":0.27078384160995483},{"x":0.46554622054100037,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.25415676832199097,0.4722689092159271,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4588235318660736,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4588235318660736,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4453781545162201,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4453781545162201,0.25415676832199097,0.4588235318660736,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.25415676832199097},{"x":0.43865546584129333,"y":0.25415676832199097},{"x":0.43865546584129333,"y":0.27078384160995483},{"x":0.43529412150382996,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43529412150382996,0.25415676832199097,0.43865546584129333,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.25415676832199097},{"x":0.43361344933509827,"y":0.25415676832199097},{"x":0.43361344933509827,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3949579894542694,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"الدريعه","boundary":[0.3949579894542694,0.25415676832199097,0.43361344933509827,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.25415676832199097},{"x":0.39159664511680603,"y":0.25415676832199097},{"x":0.39159664511680603,"y":0.27078384160995483},{"x":0.38655462861061096,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.38655462861061096,0.25415676832199097,0.39159664511680603,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3798319399356842,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3798319399356842,"y":0.27078384160995483},{"x":0.34285715222358704,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.34285715222358704,0.25415676832199097,0.3798319399356842,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3361344635486603,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3361344635486603,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3126050531864166,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3126050531864166,0.25415676832199097,0.3361344635486603,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.25415676832199097},{"x":0.30588236451148987,"y":0.25415676832199097},{"x":0.30588236451148987,"y":0.27078384160995483},{"x":0.27899160981178284,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.27899160981178284,0.25415676832199097,0.30588236451148987,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.25415676832199097},{&