طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه دریاچه هامون طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه دریاچه هامون

توضیحات

منطقه مورد بررسی در طرح حاضر با نام دریاچه هامون معرفی می‌شود. این منطقه در بخش شرقی ایران‏زمین واقع شد است. محدوده مورد بررسی شامل عرصه دو برگ نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:250000 بنامهای دریاچه هامون به شمارهNH 41-5 و چهار برجک به شمارهNH 41-6 است. وسعت آن برابر 1560243 هکتار و در موقعیت جغرافیایی 60 درجه تا 61 درجه و 51 دقیقه طول خاوری و 30 درجه تا 31 درجه عرض شمالی واقع شده است. مهمترین مراکز جمعیتی شامل شهرهای زهک، محمد آباد و روستاهای متعددی مانند خواجه احمد، جزینک، لوتک، سفیدآبه، رحیم خان، مک سرخ، زیارت ملک، قلعه‌نو، لطف‌الله، شاهگل، جهان تیغ، دهنه غلامان، حسن آباد و . . . در این محدوده است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":91,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"0c3fa3bc07ff8844","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/XeCGJIOEXDIhmMlP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/eSeDbuLJaHSkpAuq.jpg","blurred":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/tAhwYVmRMvegDkpJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003588023476240014,0.00015671598925443272,0.9987120259629578,0.999001509254732]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.1401425153017044},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1401425153017044},{"x":0.3478991687297821,"y":0.15439429879188538},{"x":0.30756303668022156,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.30756303668022156,0.1401425153017044,0.3478991687297821,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.1401425153017044},{"x":0.2991596758365631,"y":0.1401425153017044},{"x":0.2991596758365631,"y":0.15439429879188538},{"x":0.26386556029319763,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.26386556029319763,0.1401425153017044,0.2991596758365631,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.13895486295223236},{"x":0.26218488812446594,"y":0.13895486295223236},{"x":0.26218488812446594,"y":0.15320664644241333},{"x":0.2571428716182709,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2571428716182709,0.13895486295223236,0.26218488812446594,0.15320664644241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.13895486295223236},{"x":0.24705882370471954,"y":0.1401425153017044},{"x":0.24705882370471954,"y":0.15439429879188538},{"x":0.21848739683628082,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳۸۰","boundary":[0.21848739683628082,0.13895486295223236,0.24705882370471954,0.15439429879188538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.13895486295223236},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1401425153017044},{"x":0.3478991687297821,"y":0.15439429879188538},{"x":0.21848739683628082,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.21348739683628082,0.13195486295223235,0.3528991687297821,0.16139429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.3242280185222626,0.7613445520401001,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6605042219161987,0.3242280185222626,0.6974790096282959,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6302521228790283,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5411764979362488,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5411764979362488,0.3242280185222626,0.6302521228790283,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5260504484176636,"y":0.35629454255104065},{"x":0.45042017102241516,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.45042017102241516,0.3242280185222626,0.5260504484176636,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3242280185222626},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3242280185222626},{"x":0.43697479367256165,"y":0.35629454255104065},{"x":0.33949580788612366,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.33949580788612366,0.3242280185222626,0.43697479367256165,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3242280185222626},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3242280185222626},{"x":0.32605043053627014,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.2386554628610611,0.3242280185222626,0.32605043053627014,0.35629454255104065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2336554628610611,0.31722801852226257,0.7663445520401001,0.36329454255104066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.7058823704719543,0.36342042684555054,0.7546218633651733,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6991596817970276,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6705882549285889,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6705882549285889,0.36342042684555054,0.6991596817970276,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6672269105911255,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6504201889038086,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6504201889038086,0.36342042684555054,0.6672269105911255,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6336134672164917,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6336134672164917,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5815126299858093,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارگوش","boundary":[0.5815126299858093,0.36342042684555054,0.6336134672164917,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5663865804672241,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5663865804672241,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5210084319114685,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.5210084319114685,0.36342042684555054,0.5663865804672241,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5142857432365417,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4789915978908539,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.4789915978908539,0.36342042684555054,0.5142857432365417,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.36342042684555054},{"x":0.47058823704719543,"y":0.36342042684555054},{"x":0.47058823704719543,"y":0.38123515248298645},{"x":0.43865546584129333,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"5-41","boundary":[0.43865546584129333,0.36342042684555054,0.47058823704719543,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38123515248298645},{"x":0.43865546584129333,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43365546584129333,0.35642042684555053,0.7596218633651733,0.38823515248298646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.36342042684555054},{"x":0.43361344933509827,"y":0.36342042684555054},{"x":0.43361344933509827,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"NH","boundary":[0.4117647111415863,0.36342042684555054,0.43361344933509827,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.36342042684555054},{"x":0.40336135029792786,"y":0.36342042684555054},{"x":0.40336135029792786,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3966386616230011,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.36342042684555054,0.40336135029792786,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.36342042684555054},{"x":0.38655462861061096,"y":0.36342042684555054},{"x":0.38655462861061096,"y":0.38123515248298645},{"x":0.35798320174217224,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.35798320174217224,0.36342042684555054,0.38655462861061096,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3495798408985138,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3495798408985138,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3176470696926117,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برجک","boundary":[0.3176470696926117,0.36342042684555054,0.3495798408985138,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3008403480052948,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3008403480052948,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2722689211368561,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"6-41","boundary":[0.2722689211368561,0.36342042684555054,0.3008403480052948,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.36342042684555054},{"x":0.43361344933509827,"y":0.36342042684555054},{"x":0.43361344933509827,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2722689211368561,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2672689211368561,0.35642042684555053,0.43861344933509827,0.38823515248298646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2655462324619293,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2655462324619293,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"NH","boundary":[0.24369747936725616,0.36342042684555054,0.2655462324619293,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24537815153598785,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2386554628610611,0.36342042684555054,0.24537815153598785,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2655462324619293,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2655462324619293,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2336554628610611,0.35642042684555053,0.2705462324619293,0.38823515248298646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"902439","boundary":[0.6067227125167847,0.5950118899345398,0.6571428775787354,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"ANS","boundary":[0.6638655662536621,0.5961995124816895,0.6840336322784424,0.6045130491256714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.44999998807907104,"boundary":[0.6017227125167847,0.5880118899345398,0.6890336322784424,0.6115130491256714],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6247031092643738},{"x":0.507563054561615,"y":0.6247031092643738},{"x":0.507563054561615,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"از","boundary":[0.4957983195781708,0.6247031092643738,0.507563054561615,0.6389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.6247031092643738,0.4924369752407074,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6247031092643738},{"x":0.507563054561615,"y":0.6247031092643738},{"x":0.507563054561615,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.6177031092643738,0.512563054561615,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6769596338272095},{"x":0.507563054561615,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.507563054561615,0.6567695736885071,0.5899159908294678,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6579572558403015},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6567695736885071},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صبح","boundary":[0.4588235318660736,0.6579572558403015,0.49747899174690247,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6579572558403015},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیزی","boundary":[0.4100840389728546,0.6579572558403015,0.4571428596973419,0.6793349385261536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4050840389728546,0.6509572558403015,0.5949159908294678,0.6839596338272095],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5361344814300537,0.6876484751701355,0.5462185144424438,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.4638655483722687,0.6888360977172852,0.5260504484176636,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7102137804031372},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45378151535987854,0.6900237798690796,0.4588235318660736,0.7102137804031372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44878151535987854,0.6830237798690796,0.5512185144424439,0.7148384757041931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.724465548992157},{"x":0.6991596817970276,"y":0.724465548992157},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6672269105911255,0.724465548992157,0.6991596817970276,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.724465548992157},{"x":0.6571428775787354,"y":0.724465548992157},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اکبری","boundary":[0.6168067455291748,0.724465548992157,0.6571428775787354,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.724465548992157},{"x":0.6084033846855164,"y":0.724465548992157},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.724465548992157,0.6084033846855164,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.724465548992157},{"x":0.5915966629981995,"y":0.724465548992157},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7434679269790649},{"x":0.534453809261322,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.534453809261322,0.724465548992157,0.5915966629981995,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.724465548992157},{"x":0.5243697762489319,"y":0.724465548992157},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7434679269790649},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهریاری","boundary":[0.45042017102241516,0.724465548992157,0.5243697762489319,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.724465548992157},{"x":0.440336138010025,"y":0.724465548992157},{"x":0.440336138010025,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4302521049976349,0.724465548992157,0.440336138010025,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.724465548992157},{"x":0.42184874415397644,"y":0.724465548992157},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7434679269790649},{"x":0.364705890417099,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.364705890417099,0.724465548992157,0.42184874415397644,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.724465548992157},{"x":0.35462185740470886,"y":0.724465548992157},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شتربان","boundary":[0.3008403480052948,0.724465548992157,0.35462185740470886,0.7434679269790649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.724465548992157},{"x":0.6991596817970276,"y":0.724465548992157},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2958403480052948,0.717465548992157,0.7041596817970276,0.750467926979065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5764706134796143,"y":0.754156768321991},{"x":0.578151285648346,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5210084319114685,0.7553443908691406,0.578151285648346,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7577196955680847},{"x":0.507563054561615,"y":0.7553443908691406},{"x":0.507563054561615,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4638655483722687,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.462184876203537,0.7577196955680847,0.507563054561615,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7589073777198792},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4571428596973419,"y":0.775534451007843},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.43361344933509827,0.7589073777198792,0.4571428596973419,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7767220735549927},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42016807198524475,0.7589073777198792,0.4285714328289032,0.7767220735549927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7529691457748413},{"x":0.578151285648346,"y":0.7719715237617493},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41516807198524475,0.7519073777198791,0.583151285648346,0.7789715237617493],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5042017102241516,0.7921615242958069,0.5512605309486389,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8087885975837708},{"x":0.462184876203537,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.462184876203537,0.7921615242958069,0.4924369752407074,0.8087885975837708]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8076009750366211},{"x":0.462184876203537,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.457184876203537,0.7851615242958069,0.5562605309486389,0.8146009750366211],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8337292075157166},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸۶","boundary":[0.4789915978908539,0.8206650614738464,0.5159664154052734,0.8337292075157166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8337292075157166},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8136650614738464,0.5209664154052734,0.8407292075157166],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/TxMVCWgsmNesEzLH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/hvzdhJyQzQVIzKpV.jpg","blurred":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/upEbRPrMxwSfqMmm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003898735978022343,0.00015530549347259087,0.9987092013038507,0.9990804977264087]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5714285969734192,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5714285969734192,"y":0.15201900899410248},{"x":0.5512605309486389,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5512605309486389,0.13657957315444946,0.5714285969734192,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5478991866111755,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5478991866111755,"y":0.15201900899410248},{"x":0.5310924649238586,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5310924649238586,0.13657957315444946,0.5478991866111755,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5243697762489319,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5243697762489319,"y":0.15201900899410248},{"x":0.4756302535533905,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4756302535533905,0.1377672255039215,0.5243697762489319,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.1377672255039215},{"x":0.46890756487846375,"y":0.1377672255039215},{"x":0.46890756487846375,"y":0.15201900899410248},{"x":0.4268907606601715,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4268907606601715,0.1377672255039215,0.46890756487846375,0.15201900899410248]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5714285969734192,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5714285969734192,"y":0.15201900899410248},{"x":0.4268907606601715,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4218907606601715,0.1307672255039215,0.5764285969734192,0.15901900899410248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5815126299858093,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5815126299858093,"y":0.17577196657657623},{"x":0.534453809261322,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.534453809261322,0.1603325456380844,0.5815126299858093,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17577196657657623},{"x":0.4941176474094391,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4941176474094391,0.1603325456380844,0.5260504484176636,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.1603325456380844},{"x":0.48571428656578064,"y":0.1603325456380844},{"x":0.48571428656578064,"y":0.17577196657657623},{"x":0.41848739981651306,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.41848739981651306,0.1603325456380844,0.48571428656578064,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5882353186607361,0.18646080791950226,0.6386554837226868,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.18646080791950226},{"x":0.578151285648346,"y":0.18646080791950226},{"x":0.578151285648346,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5176470875740051,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5176470875740051,0.18646080791950226,0.578151285648346,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.18646080791950226},{"x":0.507563054561615,"y":0.18646080791950226},{"x":0.507563054561615,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.18646080791950226,0.507563054561615,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4924369752407074,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4924369752407074,"y":0.20427553355693817},{"x":0.440336138010025,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.440336138010025,0.18646080791950226,0.4924369752407074,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4302521049976349,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4302521049976349,"y":0.20427553355693817},{"x":0.35966387391090393,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.35966387391090393,0.18646080791950226,0.4302521049976349,0.20427553355693817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20427553355693817},{"x":0.35966387391090393,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3546638739109039,0.1533325456380844,0.6436554837226868,0.21127553355693818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6067227125167847,0.2173396646976471,0.6739495992660522,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5193277597427368,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5193277597427368,0.2173396646976471,0.5983193516731262,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5109243988990784,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23634204268455505},{"x":0.44873949885368347,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.44873949885368347,0.21852731704711914,0.5109243988990784,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.21852731704711914},{"x":0.43865546584129333,"y":0.21852731704711914},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.21852731704711914,0.43865546584129333,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.21852731704711914},{"x":0.42352941632270813,"y":0.21852731704711914},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2375296950340271},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3764705955982208,0.21852731704711914,0.42352941632270813,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.21852731704711914},{"x":0.3680672347545624,"y":0.21852731704711914},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2375296950340271},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.32436975836753845,0.21852731704711914,0.3680672347545624,0.2375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6739495992660522,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23634204268455505},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31936975836753845,0.21152731704711913,0.6789495992660523,0.24334204268455506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6369748115539551,0.33135393261909485,0.6773109436035156,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5546218752861023,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5546218752861023,0.33135393261909485,0.6252101063728333,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4907563030719757,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4907563030719757,0.3325415551662445,0.5445378422737122,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35866984724998474},{"x":0.38655462861061096,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.38655462861061096,0.3325415551662445,0.4789915978908539,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3325415551662445},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3325415551662445},{"x":0.37310925126075745,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3210084140300751,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3210084140300751,0.3325415551662445,0.37310925126075745,0.35866984724998474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31600841403007507,0.3255415551662445,0.6823109436035156,0.36566984724998475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7630252242088318,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7630252242088318,"y":0.43586698174476624},{"x":0.707563042640686,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.707563042640686,0.40380048751831055,0.7630252242088318,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.40380048751831055},{"x":0.702521026134491,"y":0.40380048751831055},{"x":0.702521026134491,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6436975002288818,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.40380048751831055,0.702521026134491,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6302521228790283,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5394958257675171,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5394958257675171,0.40380048751831055,0.6302521228790283,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5260504484176636,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5260504484176636,"y":0.43586698174476624},{"x":0.45042017102241516,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.45042017102241516,0.40380048751831055,0.5260504484176636,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.40380048751831055},{"x":0.43697479367256165,"y":0.40380048751831055},{"x":0.43697479367256165,"y":0.43586698174476624},{"x":0.33949580788612366,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.33949580788612366,0.40380048751831055,0.43697479367256165,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.40380048751831055},{"x":0.32605043053627014,"y":0.40380048751831055},{"x":0.32605043053627014,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.2369747906923294,0.40380048751831055,0.32605043053627014,0.43586698174476624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7630252242088318,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7630252242088318,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2319747906923294,0.39680048751831054,0.7680252242088318,0.44286698174476624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.7058823704719543,0.44418051838874817,0.7546218633651733,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6991596817970276,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6689075827598572,0.44418051838874817,0.6991596817970276,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6689075827598572,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.44418051838874817,0.6689075827598572,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6336134672164917,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6336134672164917,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.6084033846855164,0.44418051838874817,0.6336134672164917,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.5798319578170776,0.44418051838874817,0.6033613681793213,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.5193277597427368,0.44418051838874817,0.5630252361297607,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.4773109257221222,0.44418051838874817,0.5142857432365417,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4722689092159271,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4722689092159271,"y":0.46080759167671204},{"x":0.43865546584129333,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"5-41","boundary":[0.43865546584129333,0.44418051838874817,0.4722689092159271,0.46080759167671204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46080759167671204},{"x":0.43865546584129333,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43365546584129333,0.43718051838874816,0.7596218633651733,0.46780759167671204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.44418051838874817},{"x":0.43361344933509827,"y":0.44418051838874817},{"x":0.43361344933509827,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4117647111415863,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"NH","boundary":[0.4117647111415863,0.44418051838874817,0.43361344933509827,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.44418051838874817},{"x":0.40168067812919617,"y":0.44418051838874817},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3949579894542694,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.44418051838874817,0.40168067812919617,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3848739564418793,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3848739564418793,"y":0.46080759167671204},{"x":0.35966387391090393,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.35966387391090393,0.44418051838874817,0.3848739564418793,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3495798408985138,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3495798408985138,"y":0.46080759167671204},{"x":0.31596639752388,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برجک","boundary":[0.31596639752388,0.44418051838874817,0.3495798408985138,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3042016923427582,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3042016923427582,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2705882489681244,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"6-41","boundary":[0.2705882489681244,0.44418051838874817,0.3042016923427582,0.46080759167671204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.44418051838874817},{"x":0.43361344933509827,"y":0.44418051838874817},{"x":0.43361344933509827,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2705882489681244,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2655882489681244,0.43718051838874816,0.43861344933509827,0.46780759167671204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2655462324619293,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2655462324619293,"y":0.46080759167671204},{"x":0.24369747936725616,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"NH","boundary":[0.24369747936725616,0.44418051838874817,0.2655462324619293,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.44418051838874817},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44418051838874817},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2386554628610611,0.44418051838874817,0.24537815153598785,0.46080759167671204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2655462324619293,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2655462324619293,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2336554628610611,0.43718051838874816,0.2705462324619293,0.46780759167671204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5023753046989441},{"x":0.507563054561615,"y":0.5023753046989441},{"x":0.507563054561615,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"از","boundary":[0.4957983195781708,0.5023753046989441,0.507563054561615,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.5023753046989441,0.4924369752407074,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5023753046989441},{"x":0.507563054561615,"y":0.5023753046989441},{"x":0.507563054561615,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.4953753046989441,0.512563054561615,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5546318292617798},{"x":0.507563054561615,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.507563054561615,0.5332541465759277,0.5899159908294678,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5344418287277222},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5332541465759277},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صبح","boundary":[0.4588235318660736,0.5344418287277222,0.49747899174690247,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5356294512748718},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیزی","boundary":[0.4100840389728546,0.5356294512748718,0.4571428596973419,0.5558194518089294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4050840389728546,0.5286294512748718,0.5949159908294678,0.5616318292617798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5378151535987854,0.5676959753036499,0.5462185144424438,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5855106711387634},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.46554622054100037,0.5676959753036499,0.5260504484176636,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5866983532905579},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45378151535987854,0.5676959753036499,0.4588235318660736,0.5866983532905579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5855106711387634},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44878151535987854,0.5606959753036499,0.5512185144424439,0.5925106711387634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6672269105911255,0.6009501218795776,0.6991596817970276,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اکبری","boundary":[0.6134454011917114,0.6009501218795776,0.6571428775787354,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.6009501218795776,0.6084033846855164,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6211401224136353},{"x":0.534453809261322,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.534453809261322,0.6009501218795776,0.5915966629981995,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6211401224136353},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهریاری","boundary":[0.45042017102241516,0.6009501218795776,0.5243697762489319,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6009501218795776},{"x":0.440336138010025,"y":0.6009501218795776},{"x":0.440336138010025,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4302521049976349,0.6009501218795776,0.440336138010025,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6009501218795776},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6009501218795776},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6211401224136353},{"x":0.364705890417099,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.364705890417099,0.6009501218795776,0.42184874415397644,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6009501218795776},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6009501218795776},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شتربان","boundary":[0.3008403480052948,0.6009501218795776,0.35462185740470886,0.6211401224136353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2958403480052948,0.5939501218795776,0.7041596817970276,0.6281401224136353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5764706134796143,"y":0.665083110332489},{"x":0.578151285648346,"y":0.684085488319397},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5210084319114685,0.6674584150314331,0.578151285648346,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6686460971832275},{"x":0.507563054561615,"y":0.6674584150314331},{"x":0.507563054561615,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.462184876203537,0.6686460971832275,0.507563054561615,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6698337197303772},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6876484751701355},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.43361344933509827,0.6698337197303772,0.4571428596973419,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6876484751701355},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42016807198524475,0.6698337197303772,0.4285714328289032,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5764706134796143,"y":0.665083110332489},{"x":0.578151285648346,"y":0.684085488319397},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41516807198524475,0.6628337197303772,0.583151285648346,0.691085488319397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7185273170471191},{"x":0.507563054561615,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5058823823928833,0.7007125616073608,0.5529412031173706,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.4638655483722687,0.7019002437591553,0.4957983195781708,0.7197149395942688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4588655483722687,0.6949002437591553,0.5579412031173706,0.7267149395942688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.4789915978908539,0.7553443908691406,0.5226891040802002,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.7483443908691406,0.5276891040802002,0.7742209143638611],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/USHPftOBZqBWdIbd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/VCBkWPBXmOnTVOZI.jpg","blurred":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/KcfhbwvRYJxMSEsL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00023451734691106973,0.0001397898894449311,0.9985877409622449,0.9989958672008152]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.1377672255039215},{"x":0.8151260614395142,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8151260614395142,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7798319458961487,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7798319458961487,0.1377672255039215,0.8151260614395142,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1377672255039215},{"x":0.778151273727417,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7798319458961487,"y":0.14608076214790344},{"x":0.7764706015586853,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7764706015586853,0.1377672255039215,0.7798319458961487,0.14608076214790344]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.1425178200006485},{"x":0.831932783126831,"y":0.14133016765117645},{"x":0.8336134552955627,"y":0.14845605194568634},{"x":0.8151260614395142,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"السر","boundary":[0.8134453892707825,0.1425178200006485,0.8336134552955627,0.14845605194568634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6000000238418579}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1377672255039215},{"x":0.831932783126831,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8336134552955627,"y":0.1496437042951584},{"x":0.778151273727417,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.7714706015586853,0.1307672255039215,0.8386134552955627,0.1566437042951584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.13895486295223236},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13895486295223236},{"x":0.707563042640686,"y":0.15201900899410248},{"x":0.707563042640686,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.13895486295223236,0.707563042640686,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.13895486295223236},{"x":0.7008403539657593,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6991596817970276,"y":0.15201900899410248},{"x":0.6756302714347839,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صبح","boundary":[0.6756302714347839,0.13895486295223236,0.6991596817970276,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6689075827598572,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6689075827598572,"y":0.15201900899410248},{"x":0.6403361558914185,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خیزی","boundary":[0.6403361558914185,0.1377672255039215,0.6689075827598572,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6369748115539551,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6336134672164917,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6336134672164917,0.1377672255039215,0.6369748115539551,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6268907785415649,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6268907785415649,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5697479248046875,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.5697479248046875,0.13539192080497742,0.6268907785415649,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5731092691421509,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5714285969734192,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5697479248046875,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.13657957315444946,0.5714285969734192,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.13539192080497742},{"x":0.561344563961029,"y":0.13657957315444946},{"x":0.561344563961029,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5327731370925903,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۶","boundary":[0.5327731370925903,0.13539192080497742,0.561344563961029,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.15439429879188538},{"x":0.831932783126831,"y":0.15439429879188538},{"x":0.831932783126831,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8016806840896606,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8016806840896606,0.15439429879188538,0.831932783126831,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7949579954147339,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7949579954147339,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7882353067398071,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7882353067398071,0.15439429879188538,0.7949579954147339,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7815126180648804,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7361344695091248,0.15439429879188538,0.7815126180648804,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.15439429879188538},{"x":0.707563042640686,"y":0.15439429879188538},{"x":0.707563042640686,"y":0.1722090244293213},{"x":0.707563042640686,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.15439429879188538,0.707563042640686,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7008403539657593,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6756302714347839,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6756302714347839,0.15439429879188538,0.7008403539657593,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6689075827598572,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6285714507102966,0.15439429879188538,0.6689075827598572,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6218487620353699,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5915966629981995,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5915966629981995,0.15439429879188538,0.6218487620353699,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.15439429879188538},{"x":0.583193302154541,"y":0.15439429879188538},{"x":0.583193302154541,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.5310924649238586,0.15439429879188538,0.583193302154541,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5243697762489319,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1722090244293213},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.49747899174690247,0.15439429879188538,0.5243697762489319,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4941176474094391,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.15439429879188538,0.4941176474094391,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.15439429879188538},{"x":0.48403361439704895,"y":0.15439429879188538},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4638655483722687,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.4638655483722687,0.15439429879188538,0.48403361439704895,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4571428596973419,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4571428596973419,"y":0.1722090244293213},{"x":0.43529412150382996,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43529412150382996,0.15439429879188538,0.4571428596973419,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4285714328289032,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4285714328289032,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3966386616230011,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3966386616230011,0.15439429879188538,0.4285714328289032,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.15439429879188538},{"x":0.38991597294807434,"y":0.15439429879188538},{"x":0.38991597294807434,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3613445460796356,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.3613445460796356,0.15439429879188538,0.38991597294807434,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.15439429879188538},{"x":0.3529411852359772,"y":0.15439429879188538},{"x":0.3529411852359772,"y":0.1722090244293213},{"x":0.32268908619880676,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.32268908619880676,0.15439429879188538,0.3529411852359772,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.15439429879188538},{"x":0.32436975836753845,"y":0.15439429879188538},{"x":0.32436975836753845,"y":0.1722090244293213},{"x":0.30588236451148987,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.30588236451148987,0.15439429879188538,0.32436975836753845,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.15439429879188538},{"x":0.30588236451148987,"y":0.15439429879188538},{"x":0.30588236451148987,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3025210201740265,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3025210201740265,0.15439429879188538,0.30588236451148987,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.15439429879188538},{"x":0.29579833149909973,"y":0.15439429879188538},{"x":0.29579833149909973,"y":0.1722090244293213},{"x":0.2873949706554413,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2873949706554413,0.15439429879188538,0.29579833149909973,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.15439429879188538},{"x":0.2823529541492462,"y":0.15439429879188538},{"x":0.2823529541492462,"y":0.1722090244293213},{"x":0.2504201829433441,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.2504201829433441,0.15439429879188538,0.2823529541492462,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.15439429879188538},{"x":0.24369747936725616,"y":0.15439429879188538},{"x":0.24369747936725616,"y":0.1722090244293213},{"x":0.2235294133424759,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.2235294133424759,0.15439429879188538,0.24369747936725616,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.15439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.15439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1722090244293213},{"x":0.1915966421365738,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صبح","boundary":[0.1915966421365738,0.15439429879188538,0.21680672466754913,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.15439429879188538},{"x":0.18487395346164703,"y":0.15439429879188538},{"x":0.18487395346164703,"y":0.1722090244293213},{"x":0.1596638709306717,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خیزی","boundary":[0.1596638709306717,0.15439429879188538,0.18487395346164703,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.15439429879188538},{"x":0.15294118225574493,"y":0.15439429879188538},{"x":0.15294118225574493,"y":0.1722090244293213},{"x":0.14957983791828156,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14957983791828156,0.15439429879188538,0.15294118225574493,0.1722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.12470308691263199},{"x":0.8336134552955627,"y":0.14133016765117645},{"x":0.8302521109580994,"y":0.18883609771728516},{"x":0.14789916574954987,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.14626051008701324,0.11770308691263198,0.8352521109580994,0.19583609771728516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.17339667677879333},{"x":0.707563042640686,"y":0.17339667677879333},{"x":0.707563042640686,"y":0.18883609771728516},{"x":0.702521026134491,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.702521026134491,0.17339667677879333,0.707563042640686,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6957983374595642,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6957983374595642,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6504201889038086,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6504201889038086,0.17339667677879333,0.6957983374595642,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6436975002288818,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6436975002288818,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6235294342041016,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6235294342041016,0.17339667677879333,0.6436975002288818,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6168067455291748,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5882353186607361,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکبری","boundary":[0.5882353186607361,0.17339667677879333,0.6168067455291748,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5848739743232727,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5848739743232727,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5815126299858093,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.17339667677879333,0.5848739743232727,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5747899413108826,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5378151535987854,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.5378151535987854,0.17339667677879333,0.5747899413108826,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5310924649238586,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5310924649238586,"y":0.18883609771728516},{"x":0.48235294222831726,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهریاری","boundary":[0.48235294222831726,0.17339667677879333,0.5310924649238586,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4756302535533905,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4756302535533905,"y":0.18883609771728516},{"x":0.46890756487846375,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.17339667677879333,0.4756302535533905,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.17339667677879333},{"x":0.462184876203537,"y":0.17339667677879333},{"x":0.462184876203537,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4252100884914398,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.4252100884914398,0.17339667677879333,0.462184876203537,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.17339667677879333},{"x":0.41848739981651306,"y":0.17339667677879333},{"x":0.41848739981651306,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3848739564418793,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شتربان","boundary":[0.3848739564418793,0.17339667677879333,0.41848739981651306,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3831932842731476,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3831932842731476,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3798319399356842,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3798319399356842,0.17339667677879333,0.3831932842731476,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.17339667677879333},{"x":0.37142857909202576,"y":0.17339667677879333},{"x":0.37142857909202576,"y":0.18883609771728516},{"x":0.32773110270500183,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.32773110270500183,0.17339667677879333,0.37142857909202576,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3210084140300751,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3210084140300751,"y":0.18883609771728516},{"x":0.29411765933036804,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.29411765933036804,0.17339667677879333,0.3210084140300751,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2873949706554413,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2873949706554413,"y":0.18883609771728516},{"x":0.27394959330558777,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.27394959330558777,0.17339667677879333,0.2873949706554413,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2689075767993927,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2689075767993927,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2655462324619293,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2655462324619293,0.17339667677879333,0.2689075767993927,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2571428716182709,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2571428716182709,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.22689075767993927,0.17339667677879333,0.2571428716182709,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2218487411737442,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2218487411737442,"y":0.18883609771728516},{"x":0.1899159699678421,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.1899159699678421,0.17339667677879333,0.2218487411737442,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8302521109580994,"y":0.1923990547657013},{"x":0.831932783126831,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7798319458961487,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7798319458961487,0.19358669221401215,0.831932783126831,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7680672407150269,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7697479128837585,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7462185025215149,0.19358669221401215,0.7697479128837585,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.19358669221401215},{"x":0.707563042640686,"y":0.19358669221401215},{"x":0.707563042640686,"y":0.20902612805366516},{"x":0.707563042640686,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.19358669221401215,0.707563042640686,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6739495992660522,0.1923990547657013,0.7008403539657593,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.1923990547657013,0.6739495992660522,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6252101063728333,0.1923990547657013,0.6621848940849304,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6168067455291748,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5714285969734192,0.1923990547657013,0.6168067455291748,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5260504484176636,0.1923990547657013,0.5630252361297607,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.1923990547657013,0.5226891040802002,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20902612805366516},{"x":0.489075630903244,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.489075630903244,0.1923990547657013,0.5142857432365417,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4789915978908539,"y":0.20902612805366516},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.44873949885368347,0.1923990547657013,0.4789915978908539,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.1923990547657013},{"x":0.44873949885368347,"y":0.1923990547657013},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4453781545162201,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.1923990547657013,0.44873949885368347,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.1923990547657013},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1923990547657013},{"x":0.43865546584129333,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4100840389728546,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۹","boundary":[0.4100840389728546,0.1923990547657013,0.43865546584129333,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.21140141785144806},{"x":0.831932783126831,"y":0.21140141785144806},{"x":0.831932783126831,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7747899293899536,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7747899293899536,0.21140141785144806,0.831932783126831,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7344537973403931,0.21140141785144806,0.7731092572212219,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.21140141785144806},{"x":0.707563042640686,"y":0.21140141785144806},{"x":0.707563042640686,"y":0.22802850604057312},{"x":0.707563042640686,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.21140141785144806,0.707563042640686,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۸۳","boundary":[0.6857143044471741,0.21140141785144806,0.6991596817970276,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6840336322784424,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6672269105911255,0.21140141785144806,0.6840336322784424,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22802850604057312},{"x":0.658823549747467,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.21140141785144806,0.6605042219161987,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6521008610725403,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6201680898666382,0.21140141785144806,0.6521008610725403,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.21140141785144806,0.6201680898666382,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.21140141785144806},{"x":0.610084056854248,"y":0.21140141785144806},{"x":0.610084056854248,"y":0.22802850604057312},{"x":0.583193302154541,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.583193302154541,0.21140141785144806,0.610084056854248,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5848739743232727,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22802850604057312},{"x":0.583193302154541,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.21140141785144806,0.5848739743232727,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5445378422737122,0.21140141785144806,0.5747899413108826,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5411764979362488,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.21140141785144806,0.5411764979362488,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22802850604057312},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.49747899174690247,0.21140141785144806,0.5310924649238586,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.23396675288677216},{"x":0.831932783126831,"y":0.2327791005373001},{"x":0.831932783126831,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7899159789085388,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7882353067398071,0.23396675288677216,0.831932783126831,0.24584323167800903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.17339667677879333},{"x":0.831932783126831,"y":0.17339667677879333},{"x":0.831932783126831,"y":0.24703088402748108},{"x":0.1899159699678421,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1849159699678421,0.16639667677879333,0.8369327831268311,0.2540308840274811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2327791005373001},{"x":0.707563042640686,"y":0.2327791005373001},{"x":0.707563042640686,"y":0.24821852147579193},{"x":0.707563042640686,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.2327791005373001,0.707563042640686,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6621848940849304,0.2327791005373001,0.7008403539657593,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6084033846855164,0.2327791005373001,0.6554622054100037,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5647059082984924,0.2327791005373001,0.6016806960105896,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.2327791005373001,0.5596638917922974,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5260504484176636,0.2327791005373001,0.5512605309486389,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5176470875740051,"y":0.24821852147579193},{"x":0.489075630903244,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.489075630903244,0.2327791005373001,0.5176470875740051,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2327791005373001},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2327791005373001},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24821852147579193},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48403361439704895,0.2327791005373001,0.48739495873451233,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4789915978908539,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۸۵","boundary":[0.4571428596973419,0.2327791005373001,0.4789915978908539,0.24821852147579193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.2529691159725189},{"x":0.831932783126831,"y":0.2529691159725189},{"x":0.831932783126831,"y":0.264845609664917},{"x":0.800000011920929,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.800000011920929,0.2529691159725189,0.831932783126831,0.264845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2327791005373001},{"x":0.831932783126831,"y":0.2327791005373001},{"x":0.831932783126831,"y":0.264845609664917},{"x":0.4571428596973419,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4521428596973419,0.2257791005373001,0.8369327831268311,0.271845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2529691159725189},{"x":0.707563042640686,"y":0.2529691159725189},{"x":0.707563042640686,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7058823704719543,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.2529691159725189,0.707563042640686,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۹۰۰۰۰","boundary":[0.6605042219161987,0.2529691159725189,0.6974790096282959,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6554622054100037,"y":0.26365795731544495},{"x":0.63193279504776,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.63193279504776,0.2529691159725189,0.6554622054100037,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2517814636230469},{"x":0.578151285648346,"y":0.2517814636230469},{"x":0.578151285648346,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5529412031173706,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5529412031173706,0.2517814636230469,0.578151285648346,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5428571701049805,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5428571701049805,0.2517814636230469,0.5462185144424438,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2517814636230469},{"x":0.534453809261322,"y":0.2517814636230469},{"x":0.534453809261322,"y":0.264845609664917},{"x":0.39159664511680603,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"4-258-473-964-978","boundary":[0.39159664511680603,0.2517814636230469,0.534453809261322,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.27078384160995483},{"x":0.831932783126831,"y":0.27078384160995483},{"x":0.831932783126831,"y":0.2826603353023529},{"x":0.800000011920929,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.800000011920929,0.27078384160995483,0.831932783126831,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7932773232460022,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7630252242088318,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7630252242088318,0.27078384160995483,0.7932773232460022,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7579832077026367,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7327731251716614,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7327731251716614,0.2719714939594269,0.7579832077026367,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2719714939594269},{"x":0.707563042640686,"y":0.2719714939594269},{"x":0.707563042640686,"y":0.285035640001297},{"x":0.6924369931221008,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"فیپا","boundary":[0.6924369931221008,0.2719714939594269,0.707563042640686,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.2921615242958069},{"x":0.831932783126831,"y":0.2921615242958069},{"x":0.831932783126831,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7831932902336121,0.2921615242958069,0.831932783126831,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7109243869781494,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7109243869781494,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.29097387194633484,0.7109243869781494,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7042016983032227,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7042016983032227,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ص.ع.","boundary":[0.6655462384223938,0.29097387194633484,0.7042016983032227,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6638655662536621,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6521008610725403,0.29097387194633484,0.6638655662536621,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6521008610725403,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6521008610725403,"y":0.30641329288482666},{"x":0.610084056854248,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.610084056854248,0.29097387194633484,0.6521008610725403,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6084033846855164,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6033613681793213,0.29097387194633484,0.6084033846855164,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2655462324619293,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2655462324619293,"y":0.30403801798820496},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Mohammad","boundary":[0.1764705926179886,0.28859856724739075,0.2655462324619293,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.28859856724739075},{"x":0.30924370884895325,"y":0.28859856724739075},{"x":0.30924370884895325,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2722689211368561,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Reza","boundary":[0.2722689211368561,0.28859856724739075,0.30924370884895325,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3949579894542694,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3176470696926117,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"SobhkhyZi","boundary":[0.3176470696926117,0.28859856724739075,0.3949579894542694,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.2517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.2517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.30641329288482666},{"x":0.1764705926179886,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.17147059261798858,0.24478146362304687,0.8369327831268311,0.31341329288482667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4000000059604645,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3949579894542694,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.3949579894542694,0.2897862195968628,0.4000000059604645,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3052256405353546},{"x":0.40504202246665955,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Ecologica","boundary":[0.40504202246665955,0.2897862195968628,0.4756302535533905,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3052256405353546},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Regions","boundary":[0.48403361439704895,0.2897862195968628,0.5428571701049805,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.5495798587799072,0.2897862195968628,0.5647059082984924,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.5697479248046875,0.2897862195968628,0.5932773351669312,0.3052256405353546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3949579894542694,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3899579894542694,0.2827862195968628,0.5982773351669312,0.3122256405353546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.30641329288482666},{"x":0.462184876203537,"y":0.30641329288482666},{"x":0.462184876203537,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3815126121044159,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Vegetation","boundary":[0.3815126121044159,0.30641329288482666,0.462184876203537,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5109243988990784,"y":0.32185274362564087},{"x":0.46722689270973206,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Types","boundary":[0.46722689270973206,0.30641329288482666,0.5109243988990784,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.30641329288482666},{"x":0.534453809261322,"y":0.30641329288482666},{"x":0.534453809261322,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.5193277597427368,0.30641329288482666,0.534453809261322,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5394958257675171,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Daryache","boundary":[0.5394958257675171,0.30641329288482666,0.6084033846855164,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hamoon","boundary":[0.6117647290229797,0.30641329288482666,0.6739495992660522,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6924369931221008,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.6773109436035156,0.30641329288482666,0.6924369931221008,0.3206650912761688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3815126121044159,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3765126121044159,0.29941329288482665,0.6974369931221008,0.32766509127616883],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.3230403661727905},{"x":0.831932783126831,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7915966510772705,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7899159789085388,0.3230403661727905,0.8336134552955627,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.32185274362564087},{"x":0.707563042640686,"y":0.32185274362564087},{"x":0.707563042640686,"y":0.33610451221466064},{"x":0.707563042640686,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.32185274362564087,0.707563042640686,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6991596817970276,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.6638655662536621,0.32185274362564087,0.6991596817970276,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6571428775787354,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6252101063728333,0.32185274362564087,0.6571428775787354,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33610451221466064},{"x":0.610084056854248,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.610084056854248,0.32185274362564087,0.6184874176979065,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.32185274362564087},{"x":0.605042040348053,"y":0.32185274362564087},{"x":0.605042040348053,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5815126299858093,0.32185274362564087,0.605042040348053,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5731092691421509,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5731092691421509,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5647059082984924,0.32185274362564087,0.5731092691421509,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5596638917922974,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.5226891040802002,0.32185274362564087,0.5596638917922974,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5159664154052734,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33610451221466064},{"x":0.48403361439704895,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.48403361439704895,0.32185274362564087,0.5159664154052734,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3420427441596985},{"x":0.831932783126831,"y":0.3551068902015686},{"x":0.800000011920929,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7983193397521973,0.34323039650917053,0.831932783126831,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7915966510772705,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7915966510772705,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.756302535533905,0.3444180488586426,0.7915966510772705,0.35629454255104065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.32185274362564087},{"x":0.831932783126831,"y":0.3123515546321869},{"x":0.8352941274642944,"y":0.35629454255104065},{"x":0.48571428656578064,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.47903361439704895,0.31485274362564086,0.8402941274642944,0.36329454255104066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.34323039650917053},{"x":0.707563042640686,"y":0.34323039650917053},{"x":0.707563042640686,"y":0.3574821949005127},{"x":0.707563042640686,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.34323039650917053,0.707563042640686,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7008403539657593,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اکبری","boundary":[0.6739495992660522,0.34323039650917053,0.7008403539657593,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6689075827598572,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6655462384223938,0.34323039650917053,0.6689075827598572,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.34323039650917053},{"x":0.658823549747467,"y":0.34323039650917053},{"x":0.658823549747467,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6436975002288818,0.34323039650917053,0.658823549747467,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6386554837226868,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6352941393852234,0.34323039650917053,0.6386554837226868,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۵","boundary":[0.5983193516731262,0.34323039650917053,0.6268907785415649,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5865546464920044,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5529412031173706,0.34323039650917053,0.5865546464920044,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5462185144424438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5109243988990784,0.34323039650917053,0.5462185144424438,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5126050710678101,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3574821949005127},{"x":0.507563054561615,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.507563054561615,0.34323039650917053,0.5126050710678101,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5025210380554199,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3574821949005127},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهریاری","boundary":[0.45546218752861023,0.34323039650917053,0.5025210380554199,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.34323039650917053},{"x":0.45378151535987854,"y":0.34323039650917053},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3574821949005127},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44873949885368347,0.34323039650917053,0.45378151535987854,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4453781545162201,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3574821949005127},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.40672269463539124,0.34323039650917053,0.4453781545162201,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4084033668041229,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3574821949005127},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40336135029792786,0.34323039650917053,0.4084033668041229,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.34323039650917053},{"x":0.40168067812919617,"y":0.34323039650917053},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3574821949005127},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۵","boundary":[0.37310925126075745,0.34323039650917053,0.40168067812919617,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.3193277418613434,0.3444180488586426,0.3529411852359772,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3574821949005127},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.27899160981178284,0.3444180488586426,0.3126050531864166,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.3444180488586426},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3444180488586426},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3574821949005127},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.27394959330558777,0.3444180488586426,0.27899160981178284,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3444180488586426},{"x":0.267226904630661,"y":0.3444180488586426},{"x":0.267226904630661,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.24873949587345123,0.3444180488586426,0.267226904630661,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3574821949005127},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23361344635486603,0.3444180488586426,0.2369747906923294,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.3444180488586426},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3444180488586426},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3574821949005127},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.19831933081150055,0.3444180488586426,0.22521008551120758,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3444180488586426},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3444180488586426},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3574821949005127},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1915966421365738,0.3444180488586426,0.19327731430530548,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.3444180488586426},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3444180488586426},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3574821949005127},{"x":0.1563025265932083,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۵","boundary":[0.1563025265932083,0.3444180488586426,0.18319328129291534,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.3444180488586426},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3444180488586426},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3574821949005127},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.1445378214120865,0.3444180488586426,0.15462185442447662,0.3574821949005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.34323039650917053},{"x":0.707563042640686,"y":0.34323039650917053},{"x":0.707563042640686,"y":0.3574821949005127},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.13953782141208648,0.3362303965091705,0.712563042640686,0.3644821949005127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3622327744960785},{"x":0.707563042640686,"y":0.3622327744960785},{"x":0.707563042640686,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6705882549285889,0.3622327744960785,0.707563042640686,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6168067455291748,0.3622327744960785,0.6638655662536621,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3622327744960785},{"x":0.610084056854248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.610084056854248,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5731092691421509,0.3622327744960785,0.610084056854248,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.3622327744960785,0.5663865804672241,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3776721954345703},{"x":0.534453809261322,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.534453809261322,0.3622327744960785,0.5579832196235657,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4941176474094391,0.3622327744960785,0.5243697762489319,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.38123515248298645},{"x":0.831932783126831,"y":0.3824228048324585},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3978622257709503},{"x":0.8134453892707825,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8151260614395142,0.38123515248298645,0.8302521109580994,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3824228048324585},{"x":0.8117647171020508,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7865546345710754,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7865546345710754,0.38123515248298645,0.8117647171020508,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3800475001335144},{"x":0.778151273727417,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7764706015586853,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7478991746902466,0.3800475001335144,0.7764706015586853,0.39667457342147827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3622327744960785},{"x":0.831932783126831,"y":0.3622327744960785},{"x":0.831932783126831,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4891176474094391,0.3552327744960785,0.8369327831268311,0.4048622257709503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3800475001335144},{"x":0.707563042640686,"y":0.3800475001335144},{"x":0.707563042640686,"y":0.3954869210720062},{"x":0.707563042640686,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.3800475001335144,0.707563042640686,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۳۹","boundary":[0.6823529601097107,0.3800475001335144,0.7042016983032227,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"ط","boundary":[0.6773109436035156,0.3800475001335144,0.6840336322784424,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"SB4۳۲","boundary":[0.5899159908294678,0.3800475001335144,0.6336134672164917,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6336134672164917,0.3800475001335144,0.6403361558914185,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲۳","boundary":[0.6605042219161987,0.3800475001335144,0.6722689270973206,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5596638917922974,0.3800475001335144,0.5764706134796143,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5260504484176636,0.3800475001335144,0.5529412031173706,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.4907563030719757,0.3800475001335144,0.5193277597427368,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3800475001335144},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3800475001335144},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3954869210720062},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48235294222831726,0.3800475001335144,0.48571428656578064,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۹۳۰/۹۹۷۰۹۵۵۷۶۲","boundary":[0.3680672347545624,0.3800475001335144,0.4739495813846588,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3800475001335144},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3800475001335144},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3954869210720062},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.32268908619880676,0.3800475001335144,0.35798320174217224,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3954869210720062},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.27731093764305115,0.3800475001335144,0.3210084140300751,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3800475001335144},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3800475001335144},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3954869210720062},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.25882354378700256,0.3800475001335144,0.27394959330558777,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2504201829433441,0.3800475001335144,0.2554621994495392,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3954869210720062},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۰۹۶۹۹۳","boundary":[0.1915966421365738,0.3800475001335144,0.24537815153598785,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3800475001335144},{"x":0.707563042640686,"y":0.3800475001335144},{"x":0.707563042640686,"y":0.3954869210720062},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.1865966421365738,0.3730475001335144,0.712563042640686,0.40248692107200623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5142857432365417,0.4026128351688385,0.5495798587799072,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4026128351688385},{"x":0.507563054561615,"y":0.4026128351688385},{"x":0.507563054561615,"y":0.4168646037578583},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.44873949885368347,0.4026128351688385,0.507563054561615,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7798319458961487,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محمدحسن","boundary":[0.7159664034843445,0.42399048805236816,0.7798319458961487,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7109243869781494,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.6756302714347839,0.42399048805236816,0.7109243869781494,0.4370546340942383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4370546340942383},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44373949885368347,0.3956128351688385,0.7848319458961487,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.42399048805236816},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4251781404018402},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4382422864437103},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.27899160981178284,0.42399048805236816,0.30924370884895325,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2722689211368561,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرح","boundary":[0.2504201829433441,0.42399048805236816,0.2705882489681244,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24873949587345123,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4370546340942383},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.23361344635486603,0.42399048805236816,0.24873949587345123,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7764706015586853,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.7445378303527832,0.4418052136898041,0.7764706015586853,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثاقب","boundary":[0.7142857313156128,0.4418052136898041,0.7378151416778564,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طالبی","boundary":[0.6857143044471741,0.4418052136898041,0.7042016983032227,0.4548693597316742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7764706015586853,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7764706015586853,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22861344635486602,0.4158028357028961,0.7814706015586853,0.46305701208114625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4429928660392761},{"x":0.31092438101768494,"y":0.44418051838874817},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2806722819805145,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.2806722819805145,0.4429928660392761,0.30924370884895325,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4418052136898041},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4429928660392761},{"x":0.27563026547431946,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.23361344635486603,0.4418052136898041,0.27563026547431946,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.45961993932724},{"x":0.7680672407150269,"y":0.45961993932724},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7243697643280029,0.45961993932724,0.7680672407150269,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.45961993932724},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45961993932724},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6873949766159058,0.45961993932724,0.7193277478218079,0.4726840853691101]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7680672407150269,"y":0.47387173771858215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22693277418613433,0.43480521368980407,0.7730672407150269,0.48087173771858216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3126050531864166,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3126050531864166,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2806722819805145,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.2806722819805145,0.45843231678009033,0.3126050531864166,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.45961993932724},{"x":0.27394959330558777,"y":0.45843231678009033},{"x":0.27563026547431946,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.2504201829433441,0.45961993932724,0.27563026547431946,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.45961993932724},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45961993932724},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4726840853691101},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.23361344635486603,0.45961993932724,0.24537815153598785,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.47980996966362},{"x":0.7647058963775635,"y":0.47980996966362},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4928741157054901},{"x":0.729411780834198,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.729411780834198,0.47980996966362,0.7647058963775635,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7226890921592712,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6957983374595642,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معلمی","boundary":[0.6957983374595642,0.47862231731414795,0.7226890921592712,0.49168646335601807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4928741157054901},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22861344635486602,0.4514323167800903,0.7697058963775635,0.4998741157054901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.47980996966362},{"x":0.3478991687297821,"y":0.47980996966362},{"x":0.3478991687297821,"y":0.49168646335601807},{"x":0.32605043053627014,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.32605043053627014,0.47980996966362,0.3478991687297821,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3210084140300751,"y":0.47980996966362},{"x":0.3210084140300751,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2823529541492462,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.2823529541492462,0.47862231731414795,0.3210084140300751,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.47862231731414795},{"x":0.27563026547431946,"y":0.47862231731414795},{"x":0.27563026547431946,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.23025210201740265,0.47862231731414795,0.27563026547431946,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.47862231731414795},{"x":0.22521008551120758,"y":0.47862231731414795},{"x":0.22521008551120758,"y":0.49168646335601807},{"x":0.19495798647403717,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.19495798647403717,0.47862231731414795,0.22521008551120758,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.49643704295158386},{"x":0.831932783126831,"y":0.49643704295158386},{"x":0.831932783126831,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7798319458961487,0.49643704295158386,0.831932783126831,0.5047506093978882]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.4774346649646759},{"x":0.831932783126831,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5059382319450378},{"x":0.19495798647403717,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.18995798647403717,0.4704346649646759,0.8352521109580994,0.5129382319450378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.5178147554397583},{"x":0.831932783126831,"y":0.5178147554397583},{"x":0.831932783126831,"y":0.5344418287277222},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8168067336082458,0.5178147554397583,0.831932783126831,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5178147554397583},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5178147554397583},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5344418287277222},{"x":0.778151273727417,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.778151273727417,0.5178147554397583,0.8134453892707825,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.5415676832199097},{"x":0.831932783126831,"y":0.5415676832199097},{"x":0.831932783126831,"y":0.559382438659668},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.7932773232460022,0.5415676832199097,0.831932783126831,0.559382438659668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5799999833106995},{"languageCode":"ar","confidence":0.41999998688697815}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5178147554397583},{"x":0.831932783126831,"y":0.5178147554397583},{"x":0.831932783126831,"y":0.5605700612068176},{"x":0.778151273727417,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.773151273727417,0.5108147554397583,0.8369327831268311,0.5675700612068176],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.519002377986908},{"x":0.6924369931221008,"y":0.519002377986908},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.519002377986908,0.6924369931221008,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.519002377986908},{"x":0.6823529601097107,"y":0.519002377986908},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5344418287277222},{"x":0.658823549747467,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.658823549747467,0.519002377986908,0.6823529601097107,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.519002377986908},{"x":0.6504201889038086,"y":0.519002377986908},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5344418287277222},{"x":0.610084056854248,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.610084056854248,0.519002377986908,0.6504201889038086,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.519002377986908},{"x":0.6033613681793213,"y":0.519002377986908},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5731092691421509,0.519002377986908,0.6033613681793213,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.519002377986908},{"x":0.5663865804672241,"y":0.519002377986908},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.5126050710678101,0.519002377986908,0.5663865804672241,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.519002377986908},{"x":0.5058823823928833,"y":0.519002377986908},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4773109257221222,0.519002377986908,0.5058823823928833,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.519002377986908},{"x":0.4756302535533905,"y":0.519002377986908},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4722689092159271,0.519002377986908,0.4756302535533905,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.519002377986908},{"x":0.46554622054100037,"y":0.519002377986908},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.4453781545162201,0.519002377986908,0.46554622054100037,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.519002377986908},{"x":0.4420168101787567,"y":0.519002377986908},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5344418287277222},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.42016807198524475,0.519002377986908,0.4420168101787567,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.519002377986908},{"x":0.4151260554790497,"y":0.519002377986908},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3815126121044159,0.519002377986908,0.4151260554790497,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.519002377986908},{"x":0.37478992342948914,"y":0.519002377986908},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.3462184965610504,0.519002377986908,0.37478992342948914,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.519002377986908},{"x":0.33949580788612366,"y":0.519002377986908},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.3025210201740265,0.519002377986908,0.33949580788612366,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.519002377986908},{"x":0.29579833149909973,"y":0.519002377986908},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5344418287277222},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.26386556029319763,0.519002377986908,0.29579833149909973,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.519002377986908},{"x":0.26050421595573425,"y":0.519002377986908},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2537815272808075,0.519002377986908,0.26050421595573425,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.519002377986908},{"x":0.24873949587345123,"y":0.519002377986908},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.2218487411737442,0.519002377986908,0.24873949587345123,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.519002377986908},{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222},{"x":0.18151260912418365,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برجک","boundary":[0.18151260912418365,0.519002377986908,0.21512605249881744,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.5427553653717041,0.6924369931221008,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5439429879188538},{"x":0.680672287940979,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6420168280601501,0.5439429879188538,0.6823529601097107,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.6067227125167847,0.5451306700706482,0.6352941393852234,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صبح","boundary":[0.5663865804672241,0.5451306700706482,0.5983193516731262,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیزی","boundary":[0.5176470875740051,0.5463182926177979,0.5579832196235657,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.5724465847015381,0.6957983374595642,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6470588445663452,0.5724465847015381,0.6857143044471741,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5878859758377075},{"x":0.610084056854248,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.610084056854248,0.5736342072486877,0.6352941393852234,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.519002377986908},{"x":0.6957983374595642,"y":0.519002377986908},{"x":0.6957983374595642,"y":0.589073657989502},{"x":0.18151260912418365,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.17651260912418365,0.512002377986908,0.7007983374595642,0.596073657989502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8336134552955627,"y":0.589073657989502},{"x":0.778151273727417,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.778151273727417,0.5736342072486877,0.8336134552955627,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7647058963775635,"y":0.589073657989502},{"x":0.7378151416778564,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7378151416778564,0.5736342072486877,0.7647058963775635,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5973871946334839},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5961995124816895},{"x":0.831932783126831,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7899159789085388,0.5973871946334839,0.831932783126831,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7613445520401001,0.5985748171806335,0.7831932902336121,0.6152018904685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7328151416778564,0.5666342072486877,0.8386134552955627,0.6222018904685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.6009501218795776,0.6957983374595642,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6840336322784424,"y":0.599762499332428},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.6487395167350769,0.6009501218795776,0.6840336322784424,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.6067227125167847,0.6021377444267273,0.6420168280601501,0.6163895726203918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6941176652908325,"y":0.599762499332428},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6017227125167847,0.5951377444267273,0.7007983374595642,0.6222018904685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6270784139633179},{"x":0.831932783126831,"y":0.6425178050994873},{"x":0.805042028427124,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.805042028427124,0.6282660365104675,0.831932783126831,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.7714285850524902,0.6282660365104675,0.7949579954147339,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6437054872512817},{"x":0.729411780834198,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.729411780834198,0.6294536590576172,0.7647058963775635,0.6437054872512817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6270784139633179},{"x":0.831932783126831,"y":0.6425178050994873},{"x":0.729411780834198,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.724411780834198,0.6224536590576172,0.8369327831268311,0.6495178050994873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6924369931221008,"y":0.646080732345581},{"x":0.6907563209533691,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.6294536590576172,0.6924369931221008,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6823529601097107,"y":0.646080732345581},{"x":0.6571428775787354,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.6571428775787354,0.6294536590576172,0.6823529601097107,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6487395167350769,"y":0.646080732345581},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.6033613681793213,0.6294536590576172,0.6487395167350769,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.5394958257675171,0.6282660365104675,0.5949580073356628,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6448931097984314},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.49747899174690247,0.6282660365104675,0.5310924649238586,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6924369931221008,"y":0.673396646976471},{"x":0.6907563209533691,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.6543943285942078,0.6924369931221008,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6543943285942078},{"x":0.680672287940979,"y":0.6543943285942078},{"x":0.680672287940979,"y":0.673396646976471},{"x":0.6336134672164917,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6336134672164917,0.6543943285942078,0.680672287940979,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6252101063728333,"y":0.673396646976471},{"x":0.5647059082984924,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5647059082984924,0.6543943285942078,0.6252101063728333,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6543943285942078},{"x":0.556302547454834,"y":0.6543943285942078},{"x":0.556302547454834,"y":0.673396646976471},{"x":0.5092437267303467,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5092437267303467,0.6543943285942078,0.556302547454834,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5008403658866882,"y":0.673396646976471},{"x":0.4924369752407074,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.6543943285942078,0.5008403658866882,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6543943285942078},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6543943285942078},{"x":0.48571428656578064,"y":0.673396646976471},{"x":0.45210084319114685,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.45210084319114685,0.6543943285942078,0.48571428656578064,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4420168101787567,"y":0.673396646976471},{"x":0.40336135029792786,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.40336135029792786,0.6543943285942078,0.4420168101787567,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6924369931221008,"y":0.675771951675415},{"x":0.40336135029792786,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40004202246665954,0.6200784139633179,0.6974369931221008,0.682771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.6555819511413574},{"x":0.831932783126831,"y":0.6555819511413574},{"x":0.831932783126831,"y":0.6710214018821716},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8218487501144409,0.6555819511413574,0.831932783126831,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7529411911964417,0.6555819511413574,0.8134453892707825,0.6710214018821716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6555819511413574},{"x":0.831932783126831,"y":0.6555819511413574},{"x":0.831932783126831,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.6485819511413574,0.8369327831268311,0.6780214018821716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.684085488319397},{"x":0.831932783126831,"y":0.6828978657722473},{"x":0.831932783126831,"y":0.6971496343612671},{"x":0.805042028427124,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.805042028427124,0.684085488319397,0.831932783126831,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.684085488319397},{"x":0.7966386675834656,"y":0.684085488319397},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.756302535533905,0.684085488319397,0.7966386675834656,0.6971496343612671]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.684085488319397},{"x":0.831932783126831,"y":0.6828978657722473},{"x":0.831932783126831,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.751302535533905,0.677085488319397,0.8369327831268311,0.7041496343612671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.684085488319397},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6852731704711914},{"x":0.680672287940979,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.6453781723976135,0.684085488319397,0.680672287940979,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.6852731704711914,0.6924369931221008,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.684085488319397},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.677085488319397,0.6974369931221008,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.7125890851020813,0.6924369931221008,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7125890851020813},{"x":0.680672287940979,"y":0.7268408536911011},{"x":0.658823549747467,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6605042219161987,0.7125890851020813,0.680672287940979,0.7268408536911011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7268408536911011},{"x":0.658823549747467,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6555042219161987,0.7055890851020813,0.6974369931221008,0.7338408536911011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7292161583900452},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8016806840896606,0.7125890851020813,0.8336134552955627,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7579832077026367,0.7125890851020813,0.7865546345710754,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7375296950340271},{"x":0.831932783126831,"y":0.7387173175811768},{"x":0.831932783126831,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7731092572212219,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7731092572212219,0.7375296950340271,0.831932783126831,0.7553443908691406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7529832077026367,0.7055890851020813,0.8386134552955627,0.7623443908691406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"ltr","str":"T","boundary":[0.6453781723976135,0.7399049997329712,0.6487395167350769,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.6554622054100037,0.7399049997329712,0.6773109436035156,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.7399049997329712,0.6924369931221008,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.1599999964237213,"boundary":[0.6403781723976135,0.7329049997329712,0.6974369931221008,0.7599691457748413],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7672209143638611},{"x":0.831932783126831,"y":0.783847987651825},{"x":0.778151273727417,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.778151273727417,0.7672209143638611,0.831932783126831,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7672209143638611},{"x":0.831932783126831,"y":0.783847987651825},{"x":0.778151273727417,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.773151273727417,0.7602209143638611,0.8369327831268311,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.7672209143638611,0.6957983374595642,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6554622054100037,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلس","boundary":[0.6554622054100037,0.7672209143638611,0.6857143044471741,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.794536828994751},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۶۰۰۰۰","boundary":[0.6420168280601501,0.794536828994751,0.6890756487846375,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.794536828994751},{"x":0.6352941393852234,"y":0.794536828994751},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6067227125167847,0.794536828994751,0.6352941393852234,0.8099762201309204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.600042040348053,0.7614085369110107,0.7024790096282959,0.8169762201309204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.7957244515419006},{"x":0.831932783126831,"y":0.7957244515419006},{"x":0.831932783126831,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"قیمت","boundary":[0.7949579954147339,0.7957244515419006,0.831932783126831,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.7957244515419006},{"x":0.831932783126831,"y":0.7957244515419006},{"x":0.831932783126831,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7899579954147339,0.7887244515419006,0.8369327831268311,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8218527436256409},{"x":0.831932783126831,"y":0.8218527436256409},{"x":0.831932783126831,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.7932773232460022,0.8218527436256409,0.831932783126831,0.8384798169136047]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8218527436256409},{"x":0.831932783126831,"y":0.8218527436256409},{"x":0.831932783126831,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.8148527436256409,0.8369327831268311,0.8454798169136047],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.824228048324585},{"x":0.5747899413108826,"y":0.824228048324585},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۹۷۸-۹۶","boundary":[0.5159664154052734,0.824228048324585,0.5747899413108826,0.8361045122146606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.824228048324585},{"x":0.5932773351669312,"y":0.824228048324585},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"-","boundary":[0.5899159908294678,0.824228048324585,0.5932773351669312,0.8361045122146606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.824228048324585},{"x":0.6773109436035156,"y":0.824228048324585},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۷۳-۲۵۸-","boundary":[0.6067227125167847,0.824228048324585,0.6773109436035156,0.8361045122146606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.824228048324585},{"x":0.6924369931221008,"y":0.824228048324585},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.824228048324585,0.6924369931221008,0.8361045122146606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.824228048324585},{"x":0.6924369931221008,"y":0.824228048324585},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.5109664154052734,0.817228048324585,0.6974369931221008,0.8431045122146607],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/NfLHjYOYNWSIwHqP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/ZQhrsIYAPYPQfWNU.jpg","blurred":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/jSyxgNyPaBvWQJlp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0001864981295681801,0.00016658956591137232,0.9985877409622449,0.9989084156482634]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14845605194568634},{"x":0.561344563961029,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.1472684144973755,0.561344563961029,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1650831401348114},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.1472684144973755,0.4907563030719757,0.1650831401348114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14845605194568634},{"x":0.561344563961029,"y":0.16627077758312225},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.14026841449737548,0.5663445639610291,0.17327077758312226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.18883609771728516},{"x":0.831932783126831,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7915966510772705,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.18883609771728516,0.8302521109580994,0.20427553355693817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.18883609771728516},{"x":0.831932783126831,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7915966510772705,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7882773232460022,0.18183609771728515,0.8352521109580994,0.21127553355693818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1876484602689743},{"x":0.1596638709306717,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15798319876194,"y":0.20071259140968323},{"x":0.11428571492433548,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.11596638709306717,0.1876484602689743,0.15798319876194,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1876484602689743},{"x":0.1596638709306717,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15798319876194,"y":0.20071259140968323},{"x":0.11428571492433548,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11096638709306716,0.1806484602689743,0.16298319876194,0.20771259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.22209025919437408},{"x":0.831932783126831,"y":0.22209025919437408},{"x":0.831932783126831,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7932773232460022,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7932773232460022,0.22209025919437408,0.831932783126831,0.2327791005373001]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.22209025919437408},{"x":0.831932783126831,"y":0.22209025919437408},{"x":0.831932783126831,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7932773232460022,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7882773232460022,0.21509025919437408,0.8369327831268311,0.23977910053730012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.22209025919437408},{"x":0.13949580490589142,"y":0.22209025919437408},{"x":0.13949580490589142,"y":0.2327791005373001},{"x":0.13781513273715973,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.13613446056842804,0.22209025919437408,0.13949580490589142,0.2327791005373001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.22209025919437408},{"x":0.13949580490589142,"y":0.22209025919437408},{"x":0.13949580490589142,"y":0.2327791005373001},{"x":0.13781513273715973,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13113446056842804,0.21509025919437408,0.14449580490589142,0.23977910053730012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.255344420671463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.255344420671463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7798319458961487,0.255344420671463,0.8302521109580994,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.255344420671463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.255344420671463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7748319458961487,0.248344420671463,0.8352521109580994,0.2742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.255344420671463},{"x":0.1445378214120865,"y":0.255344420671463},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2624703049659729},{"x":0.13445378839969635,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"سم","boundary":[0.13445378839969635,0.255344420671463,0.1445378214120865,0.2624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.255344420671463},{"x":0.1445378214120865,"y":0.255344420671463},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2624703049659729},{"x":0.13445378839969635,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.12945378839969635,0.248344420671463,0.1495378214120865,0.2694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.25415676832199097},{"x":0.13949580490589142,"y":0.2529691159725189},{"x":0.1411764770746231,"y":0.26603326201438904},{"x":0.13613446056842804,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.13445378839969635,0.25415676832199097,0.1411764770746231,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.25415676832199097},{"x":0.13949580490589142,"y":0.2529691159725189},{"x":0.1411764770746231,"y":0.26603326201438904},{"x":0.13613446056842804,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.12945378839969635,0.24715676832199096,0.1461764770746231,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.28859856724739075},{"x":0.831932783126831,"y":0.28859856724739075},{"x":0.831932783126831,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.8117647171020508,0.28859856724739075,0.831932783126831,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7714285850524902,0.2874109148979187,0.8084033727645874,0.3004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2874109148979187},{"x":0.831932783126831,"y":0.28859856724739075},{"x":0.831932783126831,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7664285850524902,0.2804109148979187,0.8369327831268311,0.3074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2874109148979187},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2874109148979187},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2980997562408447},{"x":0.13277311623096466,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰","boundary":[0.13109244406223297,0.2874109148979187,0.14621849358081818,0.2980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2874109148979187},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2874109148979187},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2980997562408447},{"x":0.13277311623096466,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.2804109148979187,0.15121849358081818,0.30509975624084473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.3194774389266968},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31828978657722473},{"x":0.8302521109580994,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8134453892707825,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8117647171020508,0.3194774389266968,0.8302521109580994,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3194774389266968},{"x":0.805042028427124,"y":0.31828978657722473},{"x":0.805042028427124,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7680672407150269,0.3194774389266968,0.805042028427124,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7142857313156128,0.3206650912761688,0.7613445520401001,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31828978657722473},{"x":0.8302521109580994,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7092857313156128,0.3136650912761688,0.8352521109580994,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3206650912761688},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3206650912761688},{"x":0.14621849358081818,"y":0.33135393261909485},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱","boundary":[0.13109244406223297,0.3206650912761688,0.14621849358081818,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3206650912761688},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3206650912761688},{"x":0.14621849358081818,"y":0.33135393261909485},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.3136650912761688,0.15121849358081818,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8285714387893677,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.7915966510772705,0.35391923785209656,0.8285714387893677,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7428571581840515,0.3551068902015686,0.7848739624023438,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3705463111400604},{"x":0.680672287940979,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.680672287940979,0.3551068902015686,0.7361344695091248,0.3705463111400604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3551068902015686},{"x":0.8285714387893677,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3693586587905884},{"x":0.680672287940979,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.675672287940979,0.3481068902015686,0.8335714387893677,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3527315855026245},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3527315855026245},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3669833838939667},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱","boundary":[0.13109244406223297,0.3527315855026245,0.14621849358081818,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3527315855026245},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3527315855026245},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3669833838939667},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.3457315855026245,0.15121849358081818,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.7915966510772705,0.38598576188087463,0.8302521109580994,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7428571581840515,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7428571581840515,0.38598576188087463,0.7848739624023438,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.6773109436035156,0.3871733844280243,0.7344537973403931,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40380048751831055},{"x":0.610084056854248,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صحرایی","boundary":[0.610084056854248,0.3871733844280243,0.6689075827598572,0.40380048751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3871733844280243},{"x":0.8302521109580994,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4026128351688385},{"x":0.610084056854248,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.605084056854248,0.3801733844280243,0.8352521109580994,0.4096128351688385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.38836103677749634},{"x":0.14621849358081818,"y":0.38836103677749634},{"x":0.14621849358081818,"y":0.39904987812042236},{"x":0.12941177189350128,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.12941177189350128,0.38836103677749634,0.14621849358081818,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.38836103677749634},{"x":0.14621849358081818,"y":0.38836103677749634},{"x":0.14621849358081818,"y":0.39904987812042236},{"x":0.12941177189350128,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.38136103677749633,0.15121849358081818,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.41923990845680237},{"x":0.831932783126831,"y":0.41923990845680237},{"x":0.831932783126831,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.7915966510772705,0.41923990845680237,0.831932783126831,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7445378303527832,0.41923990845680237,0.7848739624023438,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تلفیق","boundary":[0.7008403539657593,0.41923990845680237,0.7344537973403931,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6924369931221008,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4370546340942383},{"x":0.63193279504776,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.63193279504776,0.41923990845680237,0.6924369931221008,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6252101063728333,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.41923990845680237,0.6252101063728333,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.5663865804672241,0.41923990845680237,0.6084033846855164,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4382422864437103},{"x":0.507563054561615,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.507563054561615,0.4204275608062744,0.5579832196235657,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4382422864437103},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.46554622054100037,0.4204275608062744,0.5008403658866882,0.4382422864437103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.41923990845680237},{"x":0.831932783126831,"y":0.4180522561073303},{"x":0.831932783126831,"y":0.4370546340942383},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46054622054100036,0.41223990845680236,0.8369327831268311,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4204275608062744},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4204275608062744},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4323040246963501},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.13109244406223297,0.4204275608062744,0.14789916574954987,0.4323040246963501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4204275608062744},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4204275608062744},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4323040246963501},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.4134275608062744,0.15289916574954987,0.4393040246963501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.4548693597316742},{"x":0.831932783126831,"y":0.4548693597316742},{"x":0.831932783126831,"y":0.4726840853691101},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8134453892707825,0.4548693597316742,0.831932783126831,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4548693597316742},{"x":0.805042028427124,"y":0.4548693597316742},{"x":0.805042028427124,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7613445520401001,0.4548693597316742,0.805042028427124,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7226890921592712,0.45368170738220215,0.7546218633651733,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7159664034843445,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.45368170738220215,0.7159664034843445,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.45368170738220215},{"x":0.680672287940979,"y":0.45368170738220215},{"x":0.680672287940979,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6504201889038086,0.45368170738220215,0.680672287940979,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4726840853691101},{"x":0.610084056854248,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.610084056854248,0.45368170738220215,0.6420168280601501,0.4726840853691101]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.45368170738220215},{"x":0.831932783126831,"y":0.4548693597316742},{"x":0.831932783126831,"y":0.47387173771858215},{"x":0.610084056854248,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.605084056854248,0.44668170738220214,0.8369327831268311,0.48087173771858216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.45368170738220215},{"x":0.14789916574954987,"y":0.45368170738220215},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4655582010746002},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.13109244406223297,0.45368170738220215,0.14789916574954987,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.45368170738220215},{"x":0.14789916574954987,"y":0.45368170738220215},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4655582010746002},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.44668170738220214,0.15289916574954987,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8201680779457092,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8134453892707825,0.48812350630760193,0.8201680779457092,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.48812350630760193},{"x":0.805042028427124,"y":0.48812350630760193},{"x":0.805042028427124,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.7243697643280029,0.48812350630760193,0.805042028427124,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6789916157722473,0.48812350630760193,0.7159664034843445,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6705882549285889,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6403361558914185,0.48812350630760193,0.6705882549285889,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.48812350630760193},{"x":0.63193279504776,"y":0.48812350630760193},{"x":0.63193279504776,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5899159908294678,0.48812350630760193,0.63193279504776,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5035629272460938},{"x":0.534453809261322,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.534453809261322,0.48812350630760193,0.5815126299858093,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5243697762489319,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5035629272460938},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.48403361439704895,0.48812350630760193,0.5243697762489319,0.5035629272460938]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8201680779457092,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5035629272460938},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.47903361439704895,0.4811235063076019,0.8251680779457092,0.5105629272460938],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.4869358539581299},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4869358539581299},{"x":0.14789916574954987,"y":0.49881234765052795},{"x":0.13277311623096466,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"۱۵","boundary":[0.13277311623096466,0.4869358539581299,0.14789916574954987,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.4869358539581299},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4869358539581299},{"x":0.14789916574954987,"y":0.49881234765052795},{"x":0.13277311623096466,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.12777311623096466,0.4799358539581299,0.15289916574954987,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"1--","boundary":[0.7915966510772705,0.5201900005340576,0.8285714387893677,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.7310924530029297,0.521377682685852,0.7848739624023438,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.521377682685852},{"x":0.7226890921592712,"y":0.521377682685852},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.521377682685852,0.7243697643280029,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.521377682685852},{"x":0.707563042640686,"y":0.521377682685852},{"x":0.707563042640686,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسعت","boundary":[0.6605042219161987,0.521377682685852,0.707563042640686,0.5368170738220215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.521377682685852},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6555042219161987,0.514377682685852,0.8335714387893677,0.5426294512748718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.5201900005340576},{"x":0.14789916574954987,"y":0.521377682685852},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5320665240287781},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.13277311623096466,0.5201900005340576,0.14621849358081818,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.5201900005340576},{"x":0.14789916574954987,"y":0.521377682685852},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5320665240287781},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12777311623096466,0.5131900005340576,0.15121849358081818,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۲--","boundary":[0.7915966510772705,0.5498812198638916,0.8302521109580994,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.551068902015686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7630252242088318,0.551068902015686,0.7865546345710754,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7546218633651733,"y":0.551068902015686},{"x":0.756302535533905,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7462185025215149,0.5522565245628357,0.756302535533905,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7394958138465881,"y":0.570071280002594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.7176470756530762,0.5522565245628357,0.7394958138465881,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7193277478218079,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7126470756530762,0.5452565245628357,0.8352521109580994,0.5746959753036499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5534442067146301},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5534442067146301},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5641329884529114},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.12941177189350128,0.5534442067146301,0.14621849358081818,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5534442067146301},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5534442067146301},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5641329884529114},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5464442067146301,0.15121849358081818,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5843230485916138},{"x":0.831932783126831,"y":0.5831353664398193},{"x":0.831932783126831,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳--","boundary":[0.7915966510772705,0.5843230485916138,0.831932783126831,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.7478991746902466,0.5855106711387634,0.7865546345710754,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.6924369931221008,0.5866983532905579,0.7394958138465881,0.6021377444267273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5866983532905579},{"x":0.831932783126831,"y":0.5831353664398193},{"x":0.831932783126831,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6874369931221008,0.5796983532905579,0.8369327831268311,0.6079501218795776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5973871946334839},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5902612805366516},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5902612805366516},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"ه","boundary":[0.12941177189350128,0.5973871946334839,0.14957983791828156,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5973871946334839},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5902612805366516},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5902612805366516},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5903871946334839,0.15457983791828156,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6175771951675415},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6175771951675415},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6342042684555054},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.8235294222831726,0.6175771951675415,0.8302521109580994,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6187648177146912},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.7915966510772705,0.6199524998664856,0.8218487501144409,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هامونها","boundary":[0.7361344695091248,0.6211401224136353,0.7848739624023438,0.6353919506072998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6211401224136353},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6175771951675415},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7311344695091248,0.6141401224136352,0.8352521109580994,0.6412042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6187648177146912},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6187648177146912},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6330166459083557},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۲۶","boundary":[0.12941177189350128,0.6187648177146912,0.14957983791828156,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6520190238952637},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6520190238952637},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6674584150314331},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.12941177189350128,0.6520190238952637,0.14957983791828156,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6187648177146912},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6187648177146912},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6674584150314331},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6117648177146912,0.15457983791828156,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6543943285942078},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6543943285942078},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"4-5-","boundary":[0.7932773232460022,0.6543943285942078,0.8302521109580994,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7546218633651733,0.6543943285942078,0.7848739624023438,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.7042016983032227,0.6532066464424133,0.7462185025215149,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.6532066464424133,0.6941176652908325,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6470588445663452,0.6532066464424133,0.6789916157722473,0.6710214018821716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6532066464424133},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6543943285942078},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6420588445663452,0.6462066464424133,0.8352521109580994,0.6792090244293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.684085488319397},{"x":0.8302521109580994,"y":0.684085488319397},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"٦-٤-","boundary":[0.7915966510772705,0.684085488319397,0.8302521109580994,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.684085488319397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.684085488319397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7176470756530762,0.684085488319397,0.7848739624023438,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7030878663063049},{"x":0.702521026134491,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.6852731704711914,0.7092437148094177,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6621848940849304,0.6852731704711914,0.6941176652908325,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.6117647290229797,0.6852731704711914,0.6554622054100037,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5815126299858093,0.6852731704711914,0.6033613681793213,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.5243697762489319,0.6852731704711914,0.5680672526359558,0.7030878663063049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6852731704711914},{"x":0.8302521109580994,"y":0.684085488319397},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5193697762489319,0.6782731704711914,0.8352521109580994,0.7100878663063049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6864607930183411},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6864607930183411},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6971496343612671},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.12941177189350128,0.6864607930183411,0.14789916574954987,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6864607930183411},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6864607930183411},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6971496343612671},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6794607930183411,0.15289916574954987,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.7209026217460632},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7209026217460632},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7399049997329712},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"5-","boundary":[0.8134453892707825,0.7209026217460632,0.8302521109580994,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7209026217460632},{"x":0.805042028427124,"y":0.7209026217460632},{"x":0.805042028427124,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تشريح","boundary":[0.7613445520401001,0.7209026217460632,0.805042028427124,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7310924530029297,0.7197149395942688,0.7529411911964417,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7387173175811768},{"x":0.702521026134491,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.702521026134491,0.7197149395942688,0.7243697643280029,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6470588445663452,0.7197149395942688,0.6873949766159058,0.7387173175811768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7197149395942688},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7220902442932129},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6420588445663452,0.7127149395942688,0.8352521109580994,0.7469049997329712],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7185273170471191},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7185273170471191},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7315914630889893},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۶۲","boundary":[0.12941177189350128,0.7185273170471191,0.14789916574954987,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7185273170471191},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7185273170471191},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7315914630889893},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7115273170471191,0.15289916574954987,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵-۱-","boundary":[0.7831932902336121,0.7517814636230469,0.8336134552955627,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7630252242088318,0.7517814636230469,0.7882353067398071,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7361344695091248,0.7517814636230469,0.7579832077026367,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6823529601097107,0.7517814636230469,0.7176470756530762,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6386554837226868,0.7517814636230469,0.6689075827598572,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7707838416099548},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.45378151535987854,0.7517814636230469,0.5361344814300537,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"lagopoides","boundary":[0.5411764979362488,0.7517814636230469,0.6285714507102966,0.7707838416099548]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7707838416099548},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.44878151535987854,0.7447814636230469,0.8386134552955627,0.7777838416099548],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7494061589241028},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7494061589241028},{"x":0.14621849358081818,"y":0.764845609664917},{"x":0.12941177189350128,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۵۰","boundary":[0.12941177189350128,0.7494061589241028,0.14621849358081818,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7494061589241028},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7494061589241028},{"x":0.14621849358081818,"y":0.764845609664917},{"x":0.12941177189350128,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7424061589241028,0.15121849358081818,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.786223292350769},{"x":0.8336134552955627,"y":0.786223292350769},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱-","boundary":[0.7546218633651733,0.786223292350769,0.8336134552955627,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.786223292350769},{"x":0.7647058963775635,"y":0.786223292350769},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.786223292350769,0.7647058963775635,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.786223292350769},{"x":0.7277311086654663,"y":0.786223292350769},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.786223292350769,0.7277311086654663,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.786223292350769},{"x":0.5932773351669312,"y":0.786223292350769},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.5092437267303467,0.786223292350769,0.5932773351669312,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.786223292350769},{"x":0.6873949766159058,"y":0.786223292350769},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"lagopoides","boundary":[0.6000000238418579,0.786223292350769,0.6873949766159058,0.8040379881858826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.786223292350769},{"x":0.8336134552955627,"y":0.786223292350769},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5042437267303467,0.779223292350769,0.8386134552955627,0.8110379881858826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.7885985970497131},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7885985970497131},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7992874383926392},{"x":0.13277311623096466,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":"o","boundary":[0.13277311623096466,0.7885985970497131,0.14789916574954987,0.7992874383926392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.7885985970497131},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7885985970497131},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7992874383926392},{"x":0.13277311623096466,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.12777311623096466,0.7815985970497131,0.15289916574954987,0.8062874383926392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۲-","boundary":[0.7546218633651733,0.8194774389266968,0.8352941274642944,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.8194774389266968,0.7647058963775635,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8194774389266968},{"x":0.729411780834198,"y":0.8194774389266968},{"x":0.729411780834198,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.8194774389266968,0.729411780834198,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.8194774389266968},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8194774389266968},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8372921347618103},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.37310925126075745,0.8194774389266968,0.45546218752861023,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8372921347618103},{"x":0.462184876203537,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"lagopoides","boundary":[0.462184876203537,0.8194774389266968,0.5478991866111755,0.8372921347618103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8372921347618103},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.36810925126075744,0.8124774389266968,0.8402941274642944,0.8442921347618103],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8194774389266968},{"x":0.556302547454834,"y":0.8194774389266968},{"x":0.556302547454834,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5495798587799072,0.8194774389266968,0.556302547454834,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8372921347618103},{"x":0.556302547454834,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Tamarix","boundary":[0.556302547454834,0.8194774389266968,0.6201680898666382,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8372921347618103},{"x":0.63193279504776,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"stricta","boundary":[0.63193279504776,0.8194774389266968,0.6756302714347839,0.8372921347618103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5445798587799072,0.8124774389266968,0.6806302714347839,0.8442921347618103],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.8206650614738464},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8206650614738464},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8313539028167725},{"x":0.1428571492433548,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۱","boundary":[0.1411764770746231,0.8206650614738464,0.14621849358081818,0.8313539028167725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.8206650614738464},{"x":0.13613446056842804,"y":0.8206650614738464},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8313539028167725},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ه","boundary":[0.13109244406223297,0.8206650614738464,0.13781513273715973,0.8313539028167725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.8206650614738464},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8206650614738464},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8301662802696228},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.8136650614738464,0.15121849358081818,0.8371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48067227005958557,"y":0.9121140241622925},{"x":0.4773109257221222,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"أ","boundary":[0.4773109257221222,0.8978622555732727,0.48067227005958557,0.9121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48067227005958557,"y":0.9121140241622925},{"x":0.4773109257221222,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8908622555732727,0.4856722700595856,0.9191140241622925],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/uUzZRKtalEWrxUQi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/axgovWLYVfEgcRUy.jpg","blurred":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/vAeLwLBGBxDOSUcR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0001864981295681801,0.00015812650273361567,0.9985849163031377,0.9989041841432205]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14133016765117645},{"x":0.561344563961029,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5008403658866882,"y":0.15914489328861237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.14133016765117645,0.561344563961029,0.15914489328861237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1401425153017044},{"x":0.4907563030719757,"y":0.14133016765117645},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15914489328861237},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.1401425153017044,0.4907563030719757,0.15914489328861237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14133016765117645},{"x":0.561344563961029,"y":0.15914489328861237},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.1331425153017044,0.5663445639610291,0.16614489328861237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.15798319876194,"y":0.1852731555700302},{"x":0.15798319876194,"y":0.19833728671073914},{"x":0.11596638709306717,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"صفحه","boundary":[0.11596638709306717,0.1852731555700302,0.15798319876194,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.15798319876194,"y":0.1852731555700302},{"x":0.15798319876194,"y":0.19833728671073914},{"x":0.11596638709306717,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11096638709306716,0.1782731555700302,0.16298319876194,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.21140141785144806},{"x":0.1428571492433548,"y":0.21140141785144806},{"x":0.1428571492433548,"y":0.22209025919437408},{"x":0.12941177189350128,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"اه","boundary":[0.12941177189350128,0.21140141785144806,0.1428571492433548,0.22209025919437408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.24109263718128204},{"x":0.14621849358081818,"y":0.24109263718128204},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2529691159725189},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۵۲","boundary":[0.13109244406223297,0.24109263718128204,0.14621849358081818,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.21140141785144806},{"x":0.14621849358081818,"y":0.21140141785144806},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2529691159725189},{"x":0.12941177189350128,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.20440141785144805,0.15121849358081818,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2719714939594269},{"x":0.13109244406223297,"y":0.27078384160995483},{"x":0.14621849358081818,"y":0.27078384160995483},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.5,"str":"웃","boundary":[0.13109244406223297,0.2719714939594269,0.14621849358081818,0.27078384160995483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2719714939594269},{"x":0.13109244406223297,"y":0.27078384160995483},{"x":0.14621849358081818,"y":0.27078384160995483},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.2649714939594269,0.15121849358081818,0.27778384160995484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2731591463088989},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2731591463088989},{"x":0.14957983791828156,"y":0.2826603353023529},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"۵۳","boundary":[0.13109244406223297,0.2731591463088989,0.14957983791828156,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2731591463088989},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2731591463088989},{"x":0.14957983791828156,"y":0.2826603353023529},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.2661591463088989,0.15457983791828156,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3028503656387329},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3028503656387329},{"x":0.14621849358081818,"y":0.31353920698165894},{"x":0.13109244406223297,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"کہ","boundary":[0.13109244406223297,0.3028503656387329,0.14621849358081818,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3028503656387329},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3028503656387329},{"x":0.14621849358081818,"y":0.31353920698165894},{"x":0.13109244406223297,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.2958503656387329,0.15121849358081818,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.33372920751571655},{"x":0.14621849358081818,"y":0.33372920751571655},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3444180488586426},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"ہ","boundary":[0.13781513273715973,0.33372920751571655,0.14621849358081818,0.3444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.33372920751571655},{"x":0.14621849358081818,"y":0.33372920751571655},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3444180488586426},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.32672920751571655,0.15121849358081818,0.3514180488586426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.1852731555700302},{"x":0.831932783126831,"y":0.1852731555700302},{"x":0.831932783126831,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.1852731555700302,0.831932783126831,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8369747996330261,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8369747996330261,"y":0.22921615839004517},{"x":0.756302535533905,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۳-","boundary":[0.756302535533905,0.21140141785144806,0.8369747996330261,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.21140141785144806,0.7647058963775635,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.21140141785144806,0.7260504364967346,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.21140141785144806},{"x":0.43697479367256165,"y":0.21140141785144806},{"x":0.43697479367256165,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3529411852359772,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.3529411852359772,0.21140141785144806,0.43697479367256165,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.21140141785144806},{"x":0.529411792755127,"y":0.21140141785144806},{"x":0.529411792755127,"y":0.22921615839004517},{"x":0.43865546584129333,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"lagopoides","boundary":[0.43865546584129333,0.21140141785144806,0.529411792755127,0.22921615839004517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8386554718017578,"y":0.1852731555700302},{"x":0.8369747996330261,"y":0.23871733248233795},{"x":0.3512605130672455,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.34962185740470886,0.16877196657657623,0.8419747996330261,0.24571733248233796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5327731370925903,0.21140141785144806,0.5394958257675171,0.22921615839004517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5277731370925903,0.20440141785144805,0.5444958257675171,0.23621615839004517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6016806960105896,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Suaeda","boundary":[0.5495798587799072,0.21140141785144806,0.6016806960105896,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6773109436035156,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22921615839004517},{"x":0.610084056854248,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"fruticosa","boundary":[0.610084056854248,0.21140141785144806,0.6773109436035156,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.24109263718128204},{"x":0.831932783126831,"y":0.24109263718128204},{"x":0.831932783126831,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۱-4","boundary":[0.7831932902336121,0.24109263718128204,0.831932783126831,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7798319458961487,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7798319458961487,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7731092572212219,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.24109263718128204,0.7798319458961487,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7714285850524902,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7714285850524902,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7478991746902466,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7478991746902466,0.24109263718128204,0.7714285850524902,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.24109263718128204,0.7344537973403931,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3176470696926117,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3176470696926117,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.2369747906923294,0.24109263718128204,0.3176470696926117,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.25890737771987915},{"x":0.32436975836753845,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"lagopoides","boundary":[0.32436975836753845,0.24109263718128204,0.4100840389728546,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.21140141785144806},{"x":0.831932783126831,"y":0.21140141785144806},{"x":0.831932783126831,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.2319747906923294,0.20440141785144805,0.8369327831268311,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.24109263718128204},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24109263718128204},{"x":0.41848739981651306,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4117647111415863,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4117647111415863,0.24109263718128204,0.41848739981651306,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4739495813846588,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4739495813846588,"y":0.25890737771987915},{"x":0.42016807198524475,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Suaeda","boundary":[0.42016807198524475,0.24109263718128204,0.4739495813846588,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25890737771987915},{"x":0.48235294222831726,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"fruticosa","boundary":[0.48235294222831726,0.24109263718128204,0.5529412031173706,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.24109263718128204},{"x":0.561344563961029,"y":0.24109263718128204},{"x":0.561344563961029,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5529412031173706,0.24109263718128204,0.561344563961029,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.24109263718128204},{"x":0.561344563961029,"y":0.24109263718128204},{"x":0.561344563961029,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4117647111415863,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4067647111415863,0.23409263718128204,0.5663445639610291,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6268907785415649,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Tamarix","boundary":[0.5647059082984924,0.24109263718128204,0.6268907785415649,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6823529601097107,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6823529601097107,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6352941393852234,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"stricta","boundary":[0.6352941393852234,0.24109263718128204,0.6823529601097107,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8336134552955627,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8336134552955627,"y":0.28859856724739075},{"x":0.756302535533905,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۵-","boundary":[0.756302535533905,0.27078384160995483,0.8336134552955627,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7647058963775635,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7647058963775635,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7428571581840515,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.27078384160995483,0.7647058963775635,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.27078384160995483},{"x":0.729411780834198,"y":0.27078384160995483},{"x":0.729411780834198,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6941176652908325,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.27078384160995483,0.729411780834198,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3142857253551483,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3142857253551483,"y":0.28859856724739075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.22857142984867096,0.27078384160995483,0.3142857253551483,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.27078384160995483},{"x":0.40504202246665955,"y":0.27078384160995483},{"x":0.40504202246665955,"y":0.28859856724739075},{"x":0.31596639752388,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"lagopoides","boundary":[0.31596639752388,0.27078384160995483,0.40504202246665955,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8336134552955627,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8336134552955627,"y":0.28859856724739075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.22357142984867096,0.23409263718128204,0.8386134552955627,0.29559856724739075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.27078384160995483},{"x":0.41680672764778137,"y":0.27078384160995483},{"x":0.41680672764778137,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4084033668041229,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4084033668041229,0.27078384160995483,0.41680672764778137,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48739495873451233,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48739495873451233,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4252100884914398,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Tamarix","boundary":[0.4252100884914398,0.27078384160995483,0.48739495873451233,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5445378422737122,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"stricta","boundary":[0.4957983195781708,0.27078384160995483,0.5445378422737122,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5512605309486389,0.27078384160995483,0.5579832196235657,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4084033668041229,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4034033668041229,0.26378384160995483,0.5629832196235657,0.29559856724739075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6184874176979065,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5647059082984924,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.5647059082984924,0.27078384160995483,0.6184874176979065,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6773109436035156,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"crassa","boundary":[0.6285714507102966,0.27078384160995483,0.6773109436035156,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8369747996330261,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3206650912761688},{"x":0.756302535533905,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۹-","boundary":[0.756302535533905,0.30166271328926086,0.8369747996330261,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.30166271328926086,0.7647058963775635,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.30166271328926086,0.7260504364967346,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.30166271328926086},{"x":0.3176470696926117,"y":0.30166271328926086},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.23361344635486603,0.30166271328926086,0.3176470696926117,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.30166271328926086},{"x":0.40504202246665955,"y":0.30166271328926086},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"legopoides","boundary":[0.3210084140300751,0.30166271328926086,0.40504202246665955,0.3206650912761688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8369747996330261,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.22861344635486602,0.26378384160995483,0.8419747996330261,0.32766509127616883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.30166271328926086},{"x":0.413445383310318,"y":0.30166271328926086},{"x":0.413445383310318,"y":0.3206650912761688},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.40672269463539124,0.30166271328926086,0.413445383310318,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4773109257221222,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3206650912761688},{"x":0.413445383310318,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Tamarix","boundary":[0.413445383310318,0.30166271328926086,0.4773109257221222,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5327731370925903,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3206650912761688},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"stricta","boundary":[0.48571428656578064,0.30166271328926086,0.5327731370925903,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5445378422737122,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5378151535987854,0.30166271328926086,0.5445378422737122,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6000000238418579,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Suaeda","boundary":[0.5462185144424438,0.30166271328926086,0.6000000238418579,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3206650912761688},{"x":0.610084056854248,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"fruticosa","boundary":[0.610084056854248,0.30166271328926086,0.6739495992660522,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.33135393261909485},{"x":0.8336134552955627,"y":0.33135393261909485},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۲-","boundary":[0.7848739624023438,0.33135393261909485,0.8336134552955627,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7899159789085388,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7663865685462952,0.33135393261909485,0.7899159789085388,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3301662802696228},{"x":0.756302535533905,"y":0.3301662802696228},{"x":0.756302535533905,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.3301662802696228,0.756302535533905,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6840336322784424,0.3301662802696228,0.7210084199905396,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6369748115539551,0.3301662802696228,0.6672269105911255,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5714285969734192,"y":0.34916865825653076},{"x":0.49915966391563416,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.49915966391563416,0.32897862792015076,0.5714285969734192,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6386554837226868,"y":0.34916865825653076},{"x":0.583193302154541,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.583193302154541,0.3301662802696228,0.6386554837226868,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8336134552955627,"y":0.38123515248298645},{"x":0.756302535533905,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۱-","boundary":[0.756302535533905,0.3622327744960785,0.8336134552955627,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7462185025215149,0.3622327744960785,0.7680672407150269,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.3622327744960785,0.7277311086654663,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.5428571701049805,0.36104512214660645,0.6184874176979065,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.6252101063728333,0.36104512214660645,0.6789916157722473,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3931116461753845},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3931116461753845},{"x":0.8352941274642944,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۲-","boundary":[0.7579832077026367,0.3931116461753845,0.8352941274642944,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.3931116461753845,0.7647058963775635,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6957983374595642,0.3919239938259125,0.7277311086654663,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3529411852359772,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.3529411852359772,0.39073634147644043,0.4252100884914398,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4097387194633484},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.43529412150382996,0.3919239938259125,0.4907563030719757,0.4097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8352941274642944,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8352941274642944,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3529411852359772,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.34794118523597717,0.29466271328926086,0.8402941274642944,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4941176474094391,0.3919239938259125,0.5008403658866882,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4097387194633484},{"x":0.507563054561615,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Hammada","boundary":[0.507563054561615,0.3919239938259125,0.5899159908294678,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"salicornica","boundary":[0.5983193516731262,0.3919239938259125,0.6840336322784424,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"۵-۲-۳-","boundary":[0.7579832077026367,0.4228028357028961,0.8369747996330261,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7462185025215149,0.4228028357028961,0.7680672407150269,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.4228028357028961,0.7277311086654663,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.42161521315574646},{"x":0.41680672764778137,"y":0.42161521315574646},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4394299387931824},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.34117648005485535,0.42161521315574646,0.41680672764778137,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4789915978908539,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4394299387931824},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.42352941632270813,0.42161521315574646,0.4789915978908539,0.4394299387931824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.6100000143051147},{"languageCode":"fa","confidence":0.38999998569488525}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3931116461753845},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4406175911426544},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.33617648005485534,0.3837363414764404,0.8419747996330261,0.4476175911426544],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.42161521315574646},{"x":0.489075630903244,"y":0.42161521315574646},{"x":0.489075630903244,"y":0.4394299387931824},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.48235294222831726,0.42161521315574646,0.489075630903244,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5798319578170776,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4406175911426544},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Cornulaca","boundary":[0.49747899174690247,0.42161521315574646,0.5798319578170776,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"monacantha","boundary":[0.5848739743232727,0.42161521315574646,0.6840336322784424,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8302521109580994,"y":0.470308780670166},{"x":0.8235294222831726,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.8235294222831726,0.4524940550327301,0.8302521109580994,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8201680779457092,"y":0.470308780670166},{"x":0.8134453892707825,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8134453892707825,0.4524940550327301,0.8201680779457092,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8134453892707825,"y":0.470308780670166},{"x":0.7714285850524902,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲-۵-","boundary":[0.7714285850524902,0.4524940550327301,0.8134453892707825,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.470308780670166},{"x":0.7445378303527832,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.4524940550327301,0.7647058963775635,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7277311086654663,"y":0.470308780670166},{"x":0.6924369931221008,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.4524940550327301,0.7277311086654663,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.45130640268325806},{"x":0.38655462861061096,"y":0.45130640268325806},{"x":0.38655462861061096,"y":0.46912112832069397},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.31092438101768494,0.45130640268325806,0.38655462861061096,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.45130640268325806},{"x":0.44873949885368347,"y":0.45130640268325806},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3966386616230011,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.3966386616230011,0.45130640268325806,0.44873949885368347,0.46912112832069397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6000000238418579},{"languageCode":"co","confidence":0.4000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8302521109580994,"y":0.470308780670166},{"x":0.31092438101768494,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.30592438101768493,0.4134275608062744,0.8352521109580994,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.45130640268325806},{"x":0.462184876203537,"y":0.45130640268325806},{"x":0.462184876203537,"y":0.46912112832069397},{"x":0.45546218752861023,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.45546218752861023,0.45130640268325806,0.462184876203537,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5663865804672241,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4722689092159271,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Zygophyllum","boundary":[0.4722689092159271,0.45130640268325806,0.5663865804672241,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.45130640268325806},{"x":0.680672287940979,"y":0.4524940550327301},{"x":0.680672287940979,"y":0.470308780670166},{"x":0.578151285648346,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"atriplicoides","boundary":[0.578151285648346,0.45130640268325806,0.680672287940979,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۵-","boundary":[0.7546218633651733,0.48337292671203613,0.8336134552955627,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.48337292671203613,0.7647058963775635,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.48337292671203613,0.7260504364967346,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.38991597294807434,0.4821852743625641,0.4638655483722687,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.4739495813846588,0.4821852743625641,0.5277311205863953,0.5]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.45130640268325806},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5011876225471497},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.38491597294807434,0.44430640268325805,0.8386134552955627,0.5081876225471497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5},{"x":0.534453809261322,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.534453809261322,0.48337292671203613,0.5411764979362488,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6168067455291748,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cousinia","boundary":[0.5512605309486389,0.4821852743625641,0.6168067455291748,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"stocksii","boundary":[0.6268907785415649,0.48337292671203613,0.6857143044471741,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5130641460418701},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5118764638900757},{"x":0.831932783126831,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۲-6-","boundary":[0.7714285850524902,0.5130641460418701,0.831932783126831,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7378151416778564,0.5130641460418701,0.7647058963775635,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5142517685890198},{"x":0.729411780834198,"y":0.5130641460418701},{"x":0.729411780834198,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.5142517685890198,0.729411780834198,0.5308788418769836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8302521109580994,"y":0.47980996966362},{"x":0.831932783126831,"y":0.5308788418769836},{"x":0.534453809261322,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5277731370925903,0.4751852743625641,0.8369327831268311,0.5378788418769836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.3646080791950226},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3646080791950226},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3752969205379486},{"x":0.13277311623096466,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.20999999344348907,"str":"po","boundary":[0.13277311623096466,0.3646080791950226,0.14621849358081818,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3895486891269684},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3895486891269684},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4073634147644043},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۵۹","boundary":[0.12941177189350128,0.3895486891269684,0.14789916574954987,0.4073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4228028357028961},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4228028357028961},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4370546340942383},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۵۷","boundary":[0.12941177189350128,0.4228028357028961,0.14789916574954987,0.4370546340942383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.45368170738220215},{"x":0.14957983791828156,"y":0.45368170738220215},{"x":0.14957983791828156,"y":0.46674585342407227},{"x":0.13277311623096466,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۵۸","boundary":[0.13277311623096466,0.45368170738220215,0.14957983791828156,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.48099762201309204},{"x":0.14957983791828156,"y":0.48099762201309204},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4976246953010559},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۵۹","boundary":[0.12941177189350128,0.48099762201309204,0.14957983791828156,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3646080791950226},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3646080791950226},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4976246953010559},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.3576080791950226,0.15457983791828156,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5154394507408142},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5130641460418701},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5237529873847961},{"x":0.13277311623096466,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"۹۰","boundary":[0.12941177189350128,0.5154394507408142,0.14621849358081818,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5154394507408142},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5130641460418701},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5237529873847961},{"x":0.13277311623096466,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5084394507408142,0.15121849358081818,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5522565245628357},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.16974790394306183,0.5356294512748718,0.24705882370471954,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5356294512748718},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5356294512748718},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.2537815272808075,0.5356294512748718,0.30924370884895325,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5368170738220215},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5368170738220215},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.3142857253551483,0.5368170738220215,0.32436975836753845,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Cousinia","boundary":[0.3310924470424652,0.5356294512748718,0.4000000059604645,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5368170738220215},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5368170738220215},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5534442067146301},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"stocksii","boundary":[0.40672269463539124,0.5368170738220215,0.46722689270973206,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5380047559738159},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5380047559738159},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.4722689092159271,0.5380047559738159,0.48235294222831726,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5546318292617798},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.48739495873451233,0.5368170738220215,0.5915966629981995,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"eurypterum","boundary":[0.5983193516731262,0.5380047559738159,0.6890756487846375,0.5546318292617798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5546318292617798},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.5286294512748718,0.6940756487846375,0.5616318292617798],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.559382438659668},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5581947565078735},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5581947565078735},{"x":0.14621849358081818,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.23000000417232513,"str":"우","boundary":[0.12941177189350128,0.559382438659668,0.14621849358081818,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.559382438659668},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5581947565078735},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5581947565078735},{"x":0.14621849358081818,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.552382438659668,0.15121849358081818,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.559382438659668},{"x":0.14789916574954987,"y":0.559382438659668},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5688835978507996},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۹۲","boundary":[0.13109244406223297,0.559382438659668,0.14789916574954987,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.559382438659668},{"x":0.14789916574954987,"y":0.559382438659668},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5688835978507996},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.552382438659668,0.15289916574954987,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5581947565078735},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۳-","boundary":[0.7831932902336121,0.5581947565078735,0.8352941274642944,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7630252242088318,0.5581947565078735,0.7865546345710754,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.5581947565078735,0.7546218633651733,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6823529601097107,0.5570071339607239,0.7159664034843445,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6369748115539551,0.5570071339607239,0.6655462384223938,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5748218297958374},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"Calligonum","boundary":[0.47058823704719543,0.5558194518089294,0.5579832196235657,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"crinidum","boundary":[0.5647059082984924,0.5570071339607239,0.6285714507102966,0.5748218297958374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5581947565078735},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5760095119476318},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.46558823704719543,0.5488194518089294,0.8402941274642944,0.5830095119476318],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5938242077827454},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5938242077827454},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6033254265785217},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۹۲","boundary":[0.13109244406223297,0.5938242077827454,0.14621849358081818,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5938242077827454},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5938242077827454},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6033254265785217},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.5868242077827454,0.15121849358081818,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5914489030838013},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5914489030838013},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۱-","boundary":[0.7546218633651733,0.5914489030838013,0.8336134552955627,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.5914489030838013,0.7663865685462952,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.5914489030838013,0.7310924530029297,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5914489030838013},{"x":0.605042040348053,"y":0.5914489030838013},{"x":0.605042040348053,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Calligonum","boundary":[0.5193277597427368,0.5914489030838013,0.605042040348053,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"crinitum","boundary":[0.6184874176979065,0.5914489030838013,0.6789916157722473,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6211401224136353},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۲-","boundary":[0.7714285850524902,0.6211401224136353,0.8336134552955627,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7378151416778564,0.6211401224136353,0.7647058963775635,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6223278045654297},{"x":0.729411780834198,"y":0.6211401224136353},{"x":0.729411780834198,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.6223278045654297,0.729411780834198,0.6401425004005432]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5914489030838013},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5914489030838013},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5143277597427368,0.5844489030838013,0.8386134552955627,0.6483301825523377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.6235154271125793},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6223278045654297},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6342042684555054},{"x":0.13277311623096466,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۱۳","boundary":[0.13277311623096466,0.6235154271125793,0.14789916574954987,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.6235154271125793},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6223278045654297},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6342042684555054},{"x":0.13277311623096466,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.12777311623096466,0.6165154271125793,0.15289916574954987,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.6472684144973755},{"x":0.26386556029319763,"y":0.646080732345581},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6627078652381897},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Calligonum","boundary":[0.17142857611179352,0.6472684144973755,0.26386556029319763,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.646080732345581},{"x":0.3310924470424652,"y":0.646080732345581},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"crinitum","boundary":[0.2705882489681244,0.646080732345581,0.3310924470424652,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.646080732345581},{"x":0.3445378243923187,"y":0.646080732345581},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6615201830863953},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.33949580788612366,0.646080732345581,0.3445378243923187,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.646080732345581},{"x":0.413445383310318,"y":0.646080732345581},{"x":0.413445383310318,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ephedra","boundary":[0.3462184965610504,0.646080732345581,0.413445383310318,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.646080732345581},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6615201830863953},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"strobilaceum","boundary":[0.42016807198524475,0.646080732345581,0.5193277597427368,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.646080732345581},{"x":0.5310924649238586,"y":0.646080732345581},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5277311205863953,0.646080732345581,0.5310924649238586,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6615201830863953},{"x":0.534453809261322,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.534453809261322,0.6448931097984314,0.6084033846855164,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.6151260733604431,0.6448931097984314,0.6689075827598572,0.6615201830863953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6615201830863953},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1664285761117935,0.6402684144973755,0.6739075827598572,0.6685201830863953],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6674584150314331},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6674584150314331},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6793349385261536},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":"64","boundary":[0.12941177189350128,0.6674584150314331,0.14621849358081818,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6674584150314331},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6674584150314331},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6793349385261536},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6604584150314331,0.15121849358081818,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6983373165130615},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6971496343612671},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7102137804031372},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.3400000035762787,"str":"62","boundary":[0.12941177189350128,0.6983373165130615,0.14621849358081818,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6983373165130615},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6971496343612671},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7102137804031372},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6913373165130615,0.15121849358081818,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8302521109580994,"y":0.684085488319397},{"x":0.8235294222831726,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.8235294222831726,0.6662707924842834,0.8302521109580994,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8201680779457092,"y":0.684085488319397},{"x":0.8134453892707825,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8134453892707825,0.6662707924842834,0.8201680779457092,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8117647171020508,"y":0.684085488319397},{"x":0.7932773232460022,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7932773232460022,0.6662707924842834,0.8117647171020508,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7647058963775635,0.6662707924842834,0.7882353067398071,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6662707924842834},{"x":0.756302535533905,"y":0.6662707924842834},{"x":0.756302535533905,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7344537973403931,0.6662707924842834,0.756302535533905,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.665083110332489},{"x":0.7176470756530762,"y":0.665083110332489},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6857143044471741,0.665083110332489,0.7176470756530762,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.665083110332489},{"x":0.6672269105911255,"y":0.665083110332489},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6352941393852234,0.665083110332489,0.6672269105911255,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5243697762489319,"y":0.665083110332489},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cornulaca","boundary":[0.4436974823474884,0.6638954877853394,0.5243697762489319,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.665083110332489},{"x":0.6302521228790283,"y":0.665083110332489},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"monacantha","boundary":[0.5260504484176636,0.665083110332489,0.6302521228790283,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6971496343612671},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6971496343612671},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7149643898010254},{"x":0.756302535533905,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"5-4-1-","boundary":[0.756302535533905,0.6971496343612671,0.8336134552955627,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.6971496343612671,0.7663865685462952,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.6959620118141174,0.7277311086654663,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.694774329662323},{"x":0.3630252182483673,"y":0.694774329662323},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cornulaca","boundary":[0.2840336263179779,0.694774329662323,0.3630252182483673,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.694774329662323},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.46890756487846375,"y":0.713776707649231},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"monacantha","boundary":[0.36974790692329407,0.694774329662323,0.46890756487846375,0.713776707649231]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.2790336263179779,0.6568954877853393,0.8386134552955627,0.7219643898010254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6959620118141174},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6959620118141174},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4773109257221222,0.6959620118141174,0.48403361439704895,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5428571701049805,"y":0.713776707649231},{"x":0.4924369752407074,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.4924369752407074,0.6959620118141174,0.5428571701049805,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6959620118141174},{"x":0.680672287940979,"y":0.6959620118141174},{"x":0.680672287940979,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5529412031173706,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"arbusculiformis","boundary":[0.5529412031173706,0.6959620118141174,0.680672287940979,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7256532311439514},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7256532311439514},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۲-","boundary":[0.7529411911964417,0.7256532311439514,0.8369747996330261,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.7256532311439514,0.7680672407150269,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7268408536911011},{"x":0.729411780834198,"y":0.7256532311439514},{"x":0.729411780834198,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.7268408536911011,0.729411780834198,0.7446556091308594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6959620118141174},{"x":0.8369747996330261,"y":0.694774329662323},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4773109257221222,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4723109257221222,0.6889620118141174,0.8419747996330261,0.7516556091308594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7422803044319153},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7422803044319153},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7553443908691406},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":"۱۵","boundary":[0.12941177189350128,0.7422803044319153,0.14789916574954987,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7422803044319153},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7422803044319153},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7553443908691406},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7352803044319153,0.15289916574954987,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7684085369110107},{"x":0.17142857611179352,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cornulaca","boundary":[0.17142857611179352,0.7517814636230469,0.2554621994495392,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7517814636230469},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7517814636230469},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7684085369110107},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"monacantha","boundary":[0.26218488812446594,0.7517814636230469,0.35966387391090393,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-Salsola","boundary":[0.3680672347545624,0.7517814636230469,0.4319327771663666,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7684085369110107},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"arbusculiformis-","boundary":[0.43865546584129333,0.7517814636230469,0.5714285969734192,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Hammada","boundary":[0.5764706134796143,0.7517814636230469,0.6605042219161987,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7517814636230469},{"x":0.756302535533905,"y":0.7517814636230469},{"x":0.756302535533905,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"salicornica","boundary":[0.6655462384223938,0.7517814636230469,0.756302535533905,0.7684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.7517814636230469},{"x":0.756302535533905,"y":0.7517814636230469},{"x":0.756302535533905,"y":0.7684085369110107},{"x":0.17142857611179352,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1664285761117935,0.7447814636230469,0.761302535533905,0.7754085369110107],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.9085510969161987},{"x":0.4907563030719757,"y":0.9133016467094421},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9133016467094421},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9085510969161987}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":")","boundary":[0.4907563030719757,0.9085510969161987,0.4739495813846588,0.9133016467094421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.9144893288612366},{"x":0.4907563030719757,"y":0.9156769514083862},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9156769514083862},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9144893288612366}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.9144893288612366,0.4739495813846588,0.9156769514083862]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.9085510969161987},{"x":0.4907563030719757,"y":0.9156769514083862},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9156769514083862},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9085510969161987}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.9015510969161987,0.4789495813846588,0.9226769514083862],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/swYkLJchDoMWEupf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/cREhNLfHUYItizKn.jpg","blurred":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/JGXqLXkBizVqMFSu.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0001864981295681801,0.00015812650273361567,0.9985849163031377,0.9989013631162621]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14133016765117645},{"x":0.561344563961029,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5008403658866882,"y":0.15914489328861237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.14133016765117645,0.561344563961029,0.15914489328861237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1401425153017044},{"x":0.4907563030719757,"y":0.14133016765117645},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15914489328861237},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.1401425153017044,0.4907563030719757,0.15914489328861237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14133016765117645},{"x":0.561344563961029,"y":0.15914489328861237},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.1331425153017044,0.5663445639610291,0.16614489328861237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.1596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.1596638709306717,"y":0.19833728671073914},{"x":0.11596638709306717,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"صفحه","boundary":[0.11596638709306717,0.1852731555700302,0.1596638709306717,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.1596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.1596638709306717,"y":0.19833728671073914},{"x":0.11596638709306717,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.11096638709306716,0.1782731555700302,0.1646638709306717,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.21377672255039215},{"x":0.1445378214120865,"y":0.21377672255039215},{"x":0.1445378214120865,"y":0.22565320134162903},{"x":0.12941177189350128,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"។","boundary":[0.12941177189350128,0.21377672255039215,0.1445378214120865,0.22565320134162903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.21377672255039215},{"x":0.1445378214120865,"y":0.21377672255039215},{"x":0.1445378214120865,"y":0.22565320134162903},{"x":0.12941177189350128,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.20677672255039214,0.1495378214120865,0.23265320134162903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2422802895307541},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2422802895307541},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2529691159725189},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"។","boundary":[0.1428571492433548,0.2422802895307541,0.14621849358081818,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2422802895307541},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2422802895307541},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2529691159725189},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.23528028953075408,0.15121849358081818,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.1852731555700302},{"x":0.831932783126831,"y":0.1852731555700302},{"x":0.831932783126831,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7932773232460022,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.1852731555700302,0.831932783126831,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8336134552955627,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8336134552955627,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7815126180648804,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۵-","boundary":[0.7815126180648804,0.21140141785144806,0.8336134552955627,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7630252242088318,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7630252242088318,0.21140141785144806,0.7848739624023438,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.21140141785144806},{"x":0.756302535533905,"y":0.21140141785144806},{"x":0.756302535533905,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7361344695091248,0.21140141785144806,0.756302535533905,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6823529601097107,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6823529601097107,0.21140141785144806,0.7176470756530762,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6369748115539551,0.21140141785144806,0.6672269105911255,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22802850604057312},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Zygophyllumn","boundary":[0.42352941632270813,0.2102137804031372,0.5159664154052734,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2102137804031372},{"x":0.63193279504776,"y":0.21140141785144806},{"x":0.63193279504776,"y":0.22802850604057312},{"x":0.529411792755127,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"atriplicoides","boundary":[0.529411792755127,0.2102137804031372,0.63193279504776,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8336134552955627,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8336134552955627,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7546218633651733,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۱-","boundary":[0.7546218633651733,0.24109263718128204,0.8336134552955627,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7647058963775635,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7428571581840515,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.24109263718128204,0.7647058963775635,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.24109263718128204},{"x":0.729411780834198,"y":0.24109263718128204},{"x":0.729411780834198,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.24109263718128204,0.729411780834198,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.24109263718128204},{"x":0.40672269463539124,"y":0.24109263718128204},{"x":0.40672269463539124,"y":0.25890737771987915},{"x":0.30924370884895325,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Zygophyllum","boundary":[0.30924370884895325,0.24109263718128204,0.40672269463539124,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5193277597427368,"y":0.25890737771987915},{"x":0.41848739981651306,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"atriplicoides","boundary":[0.41848739981651306,0.24109263718128204,0.5193277597427368,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.18171021342277527},{"x":0.8336134552955627,"y":0.1852731555700302},{"x":0.8336134552955627,"y":0.26128265261650085},{"x":0.30924370884895325,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.30592438101768493,0.17471021342277526,0.8386134552955627,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5260504484176636,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5260504484176636,0.24109263718128204,0.5327731370925903,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5260504484176636,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5210504484176636,0.23409263718128204,0.5377731370925903,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.24109263718128204},{"x":0.610084056854248,"y":0.24109263718128204},{"x":0.610084056854248,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5394958257675171,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.5394958257675171,0.24109263718128204,0.610084056854248,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6218487620353699,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.6218487620353699,0.24109263718128204,0.6773109436035156,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8352941274642944,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8352941274642944,"y":0.28859856724739075},{"x":0.756302535533905,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"۵-۵-۲-","boundary":[0.756302535533905,0.27078384160995483,0.8352941274642944,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7647058963775635,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7647058963775635,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7445378303527832,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.27078384160995483,0.7647058963775635,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.27078384160995483},{"x":0.729411780834198,"y":0.27078384160995483},{"x":0.729411780834198,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.27078384160995483,0.729411780834198,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3613445460796356,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3613445460796356,"y":0.28859856724739075},{"x":0.267226904630661,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.267226904630661,0.27078384160995483,0.3613445460796356,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.27078384160995483},{"x":0.462184876203537,"y":0.27078384160995483},{"x":0.462184876203537,"y":0.28859856724739075},{"x":0.37478992342948914,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"eurypterum","boundary":[0.37478992342948914,0.27078384160995483,0.462184876203537,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.6899999976158142},{"languageCode":"fa","confidence":0.3100000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8352941274642944,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8352941274642944,"y":0.28859856724739075},{"x":0.267226904630661,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.262226904630661,0.23409263718128204,0.8402941274642944,0.29559856724739075],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48235294222831726,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48235294222831726,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4739495813846588,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4739495813846588,0.27078384160995483,0.48235294222831726,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6033613681793213,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6033613681793213,"y":0.28859856724739075},{"x":0.489075630903244,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Gymnocarpus","boundary":[0.489075630903244,0.27078384160995483,0.6033613681793213,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6789916157722473,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6067227125167847,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"decander","boundary":[0.6067227125167847,0.27078384160995483,0.6789916157722473,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8369747996330261,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3194774389266968},{"x":0.756302535533905,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۳-","boundary":[0.756302535533905,0.30166271328926086,0.8369747996330261,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.30166271328926086,0.7663865685462952,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.30166271328926086,0.7277311086654663,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.30166271328926086},{"x":0.364705890417099,"y":0.30166271328926086},{"x":0.364705890417099,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Zygophyllum","boundary":[0.2689075767993927,0.30166271328926086,0.364705890417099,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.30166271328926086},{"x":0.462184876203537,"y":0.30166271328926086},{"x":0.462184876203537,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"eurypterum","boundary":[0.3798319399356842,0.30166271328926086,0.462184876203537,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-Cornulaca","boundary":[0.4739495813846588,0.30166271328926086,0.5680672526359558,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"monacantha","boundary":[0.5714285969734192,0.30166271328926086,0.6739495992660522,0.3194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7300000190734863},{"languageCode":"co","confidence":0.27000001072883606}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8369747996330261,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2639075767993927,0.26378384160995483,0.8419747996330261,0.3264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.3301662802696228},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3301662802696228},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.8218487501144409,0.3301662802696228,0.8302521109580994,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.3301662802696228},{"x":0.8201680779457092,"y":0.3301662802696228},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8134453892707825,0.3301662802696228,0.8218487501144409,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3301662802696228},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3301662802696228},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7714285850524902,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۵-","boundary":[0.7697479128837585,0.3301662802696228,0.8134453892707825,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7428571581840515,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.33135393261909485,0.7647058963775635,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.33135393261909485},{"x":0.729411780834198,"y":0.33135393261909485},{"x":0.729411780834198,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6924369931221008,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.33135393261909485,0.729411780834198,0.34916865825653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.33135393261909485},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3301662802696228},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6924369931221008,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.6857563209533691,0.32435393261909484,0.8352521109580994,0.3549810059070587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2719714939594269},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2719714939594269},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2826603353023529},{"x":0.12941177189350128,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"۹۷","boundary":[0.12941177189350128,0.2719714939594269,0.14789916574954987,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2719714939594269},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2719714939594269},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2826603353023529},{"x":0.12941177189350128,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.2649714939594269,0.15289916574954987,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3028503656387329},{"x":0.14789916574954987,"y":0.30166271328926086},{"x":0.14789916574954987,"y":0.31353920698165894},{"x":0.12941177189350128,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"۹۸","boundary":[0.12941177189350128,0.3028503656387329,0.14789916574954987,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3028503656387329},{"x":0.14789916574954987,"y":0.30166271328926086},{"x":0.14789916574954987,"y":0.31353920698165894},{"x":0.12941177189350128,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.2958503656387329,0.15289916574954987,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.33372920751571655},{"x":0.14789916574954987,"y":0.33372920751571655},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3444180488586426},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"19","boundary":[0.12941177189350128,0.33372920751571655,0.14789916574954987,0.3444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.33372920751571655},{"x":0.14789916574954987,"y":0.33372920751571655},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3444180488586426},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.32672920751571655,0.15289916574954987,0.3514180488586426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.35629454255104065},{"x":0.27899160981178284,"y":0.35629454255104065},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3729216158390045},{"x":0.1747899204492569,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.1747899204492569,0.35629454255104065,0.27899160981178284,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3781512677669525,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"eurypterum","boundary":[0.2857142984867096,0.35629454255104065,0.3781512677669525,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3932773172855377,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.3831932842731476,0.35629454255104065,0.3932773172855377,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.3983193337917328,0.35629454255104065,0.4756302535533905,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3729216158390045},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.48235294222831726,0.35629454255104065,0.5361344814300537,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5428571701049805,0.35629454255104065,0.5529412031173706,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Gymnocarpus","boundary":[0.5596638917922974,0.35629454255104065,0.6689075827598572,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.35629454255104065},{"x":0.75126051902771,"y":0.35629454255104065},{"x":0.75126051902771,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"decander","boundary":[0.6756302714347839,0.35629454255104065,0.75126051902771,0.3729216158390045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.35629454255104065},{"x":0.75126051902771,"y":0.35629454255104065},{"x":0.75126051902771,"y":0.3729216158390045},{"x":0.1747899204492569,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1697899204492569,0.34929454255104064,0.75626051902771,0.3799216158390045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.37648457288742065},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3752969205379486},{"x":0.14621849358081818,"y":0.38836103677749634},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.12941177189350128,0.37648457288742065,0.14621849358081818,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.37648457288742065},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3752969205379486},{"x":0.14621849358081818,"y":0.38836103677749634},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.36948457288742065,0.15121849358081818,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.40855106711387634},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4073634147644043},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4168646037578583},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.12941177189350128,0.40855106711387634,0.14621849358081818,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.40855106711387634},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4073634147644043},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4168646037578583},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.40155106711387634,0.15121849358081818,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4204275608062744},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.46554622054100037,0.4049881100654602,0.5226891040802002,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4228028357028961},{"x":0.529411792755127,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"arbusculiformis","boundary":[0.5310924649238586,0.4049881100654602,0.6571428775787354,0.4228028357028961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4228028357028961},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.46054622054100036,0.3979881100654602,0.6621428775787354,0.4298028357028961],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4370546340942383},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4370546340942383},{"x":0.1445378214120865,"y":0.44893112778663635},{"x":0.12941177189350128,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.12941177189350128,0.4370546340942383,0.1445378214120865,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4370546340942383},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4370546340942383},{"x":0.1445378214120865,"y":0.44893112778663635},{"x":0.12941177189350128,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.4300546340942383,0.1495378214120865,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4268907606601715,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4268907606601715,"y":0.45130640268325806},{"x":0.36974790692329407,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.36974790692329407,0.43586698174476624,0.4268907606601715,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4605042040348053,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4605042040348053,"y":0.45130640268325806},{"x":0.43361344933509827,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.43361344933509827,0.43586698174476624,0.4605042040348053,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4638655483722687,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45130640268325806},{"x":0.462184876203537,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.462184876203537,0.43586698174476624,0.4638655483722687,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4773109257221222,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4722689092159271,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4722689092159271,0.43586698174476624,0.4773109257221222,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5663865804672241,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5663865804672241,"y":0.45130640268325806},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hammada","boundary":[0.48235294222831726,0.43586698174476624,0.5663865804672241,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6621848940849304,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6621848940849304,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"salicornica","boundary":[0.5714285969734192,0.43586698174476624,0.6621848940849304,0.45130640268325806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6621848940849304,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6621848940849304,"y":0.45130640268325806},{"x":0.36974790692329407,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.36474790692329406,0.42886698174476623,0.6671848940849304,0.45830640268325806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4679335057735443},{"x":0.14621849358081818,"y":0.46674585342407227},{"x":0.14789916574954987,"y":0.47862231731414795},{"x":0.12941177189350128,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.12941177189350128,0.4679335057735443,0.14789916574954987,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4679335057735443},{"x":0.14621849358081818,"y":0.46674585342407227},{"x":0.14789916574954987,"y":0.47862231731414795},{"x":0.12941177189350128,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.4609335057735443,0.15289916574954987,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4976246953010559},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4976246953010559},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5095011591911316},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.12941177189350128,0.4976246953010559,0.14789916574954987,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4976246953010559},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4976246953010559},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5095011591911316},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.4906246953010559,0.15289916574954987,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5285035371780396},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5273159146308899},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5391923785209656},{"x":0.13277311623096466,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.13109244406223297,0.5285035371780396,0.14621849358081818,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5285035371780396},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5273159146308899},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5391923785209656},{"x":0.13277311623096466,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.5215035371780395,0.15121849358081818,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.37648457288742065},{"x":0.8369747996330261,"y":0.37648457288742065},{"x":0.8369747996330261,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"5-6-","boundary":[0.7831932902336121,0.37648457288742065,0.8369747996330261,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7865546345710754,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7663865685462952,0.37648457288742065,0.7865546345710754,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7546218633651733,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7344537973403931,0.37648457288742065,0.7546218633651733,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6823529601097107,0.3752969205379486,0.7193277478218079,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6386554837226868,0.3752969205379486,0.6689075827598572,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3919239938259125},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.43697479367256165,0.37410926818847656,0.4907563030719757,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3931116461753845},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"arbusculiformis","boundary":[0.49747899174690247,0.37410926818847656,0.6252101063728333,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4049881100654602},{"x":0.831932783126831,"y":0.40380048751831055},{"x":0.831932783126831,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۱-","boundary":[0.756302535533905,0.4049881100654602,0.831932783126831,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7462185025215149,0.4049881100654602,0.7663865685462952,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.40617576241493225,0.7277311086654663,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8302521109580994,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7714285850524902,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۲-","boundary":[0.7714285850524902,0.43349167704582214,0.8302521109580994,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7647058963775635,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7647058963775635,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7378151416778564,0.43586698174476624,0.7647058963775635,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.43586698174476624},{"x":0.729411780834198,"y":0.43586698174476624},{"x":0.729411780834198,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.43586698174476624,0.729411780834198,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.46674585342407227},{"x":0.8352941274642944,"y":0.46674585342407227},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۷-","boundary":[0.7848739624023438,0.46674585342407227,0.8352941274642944,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7882353067398071,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7663865685462952,0.46674585342407227,0.7882353067398071,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7344537973403931,0.46674585342407227,0.7546218633651733,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6823529601097107,0.46674585342407227,0.7193277478218079,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6369748115539551,0.4655582010746002,0.6689075827598572,0.48337292671203613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.37410926818847656},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3729216158390045},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4845605790615082},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.43197479367256164,0.36710926818847656,0.8419747996330261,0.4915605790615082],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6605042219161987,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5142857432365417,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".Tamarix","boundary":[0.5142857432365417,0.4655582010746002,0.6605042219161987,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6184874176979065,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5932773351669312,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5932773351669312,0.4655582010746002,0.6184874176979065,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4976246953010559},{"x":0.831932783126831,"y":0.4976246953010559},{"x":0.831932783126831,"y":0.5154394507408142},{"x":0.756302535533905,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵-۷-۱-","boundary":[0.756302535533905,0.4976246953010559,0.831932783126831,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.4976246953010559,0.7663865685462952,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.4976246953010559,0.7277311086654663,0.5154394507408142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4655582010746002},{"x":0.8336134552955627,"y":0.46674585342407227},{"x":0.831932783126831,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5092857432365417,0.4585582010746002,0.8369327831268311,0.5224394507408142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".Tamarix","boundary":[0.5647059082984924,0.49643704295158386,0.7109243869781494,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6436975002288818,0.49643704295158386,0.6689075827598572,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5273159146308899},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5285035371780396},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5451306700706482},{"x":0.756302535533905,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۷-۲-","boundary":[0.756302535533905,0.5273159146308899,0.8336134552955627,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.5273159146308899,0.7663865685462952,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6957983374595642,0.5273159146308899,0.7277311086654663,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5261282920837402},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5261282920837402},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5439429879188538},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Tamarix","boundary":[0.42016807198524475,0.5261282920837402,0.48403361439704895,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.4924369752407074,0.5261282920837402,0.5159664154052734,0.5427553653717041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5451306700706482},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.41516807198524475,0.4882494204044342,0.8386134552955627,0.5521306700706482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.5273159146308899,0.5243697762489319,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5310924649238586,0.5273159146308899,0.5378151535987854,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Suaeda","boundary":[0.5495798587799072,0.5273159146308899,0.6016806960105896,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"fruticosa","boundary":[0.6117647290229797,0.5273159146308899,0.6789916157722473,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5581947565078735},{"x":0.831932783126831,"y":0.5581947565078735},{"x":0.831932783126831,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۸-","boundary":[0.7915966510772705,0.5581947565078735,0.831932783126831,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7579832077026367,0.5581947565078735,0.7848739624023438,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7277311086654663,0.5581947565078735,0.7546218633651733,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6789916157722473,0.5581947565078735,0.7193277478218079,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6386554837226868,0.5581947565078735,0.6705882549285889,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفردها","boundary":[0.5798319578170776,0.5581947565078735,0.6285714507102966,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.5878859758377075,0.7798319458961487,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.5878859758377075,0.7647058963775635,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.5878859758377075,0.7260504364967346,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.5878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.6470588445663452,0.5878859758377075,0.680672287940979,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5855106711387634},{"x":0.31596639752388,"y":0.5866983532905579},{"x":0.31596639752388,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Ephedra","boundary":[0.24873949587345123,0.5855106711387634,0.31596639752388,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5866983532905579},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5866983532905579},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6045130491256714},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"strobilaceum","boundary":[0.32268908619880676,0.5866983532905579,0.42352941632270813,0.6045130491256714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5249406099319458},{"x":0.831932783126831,"y":0.5273159146308899},{"x":0.831932783126831,"y":0.6057007312774658},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2454201829433441,0.5179406099319458,0.8369327831268311,0.6127007312774658],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5866983532905579},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5866983532905579},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4319327771663666,0.5866983532905579,0.43865546584129333,0.6045130491256714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5866983532905579},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5866983532905579},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4269327771663666,0.5796983532905579,0.44365546584129334,0.6115130491256714],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Gymnocarpus","boundary":[0.4453781545162201,0.5866983532905579,0.5579832196235657,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"decander","boundary":[0.5647059082984924,0.5866983532905579,0.6352941393852234,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6175771951675415},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6175771951675415},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۵-۸-۲-","boundary":[0.7546218633651733,0.6175771951675415,0.8352941274642944,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.6175771951675415,0.7680672407150269,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6175771951675415},{"x":0.729411780834198,"y":0.6175771951675415},{"x":0.729411780834198,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.6175771951675415,0.729411780834198,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6365795731544495},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Gymnocarpus","boundary":[0.26386556029319763,0.6175771951675415,0.3781512677669525,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6175771951675415},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6175771951675415},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"decander","boundary":[0.3815126121044159,0.6175771951675415,0.45546218752861023,0.6365795731544495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.6299999952316284},{"languageCode":"fa","confidence":0.3700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5855106711387634},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6377671957015991},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2588655602931976,0.5785106711387634,0.8402941274642944,0.6447671957015991],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6175771951675415},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6175771951675415},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6365795731544495},{"x":0.462184876203537,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.462184876203537,0.6175771951675415,0.46890756487846375,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.4789915978908539,0.6175771951675415,0.5731092691421509,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"eurypterum","boundary":[0.5899159908294678,0.6175771951675415,0.6739495992660522,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6484560370445251},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6484560370445251},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6662707924842834},{"x":0.756302535533905,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۸-۳-","boundary":[0.756302535533905,0.6484560370445251,0.8369747996330261,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.6484560370445251,0.7663865685462952,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.6484560370445251,0.7277311086654663,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6662707924842834},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Haloxylon","boundary":[0.48235294222831726,0.6484560370445251,0.5630252361297607,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ammodendron","boundary":[0.5714285969734192,0.6484560370445251,0.6823529601097107,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6781472563743591},{"x":0.831932783126831,"y":0.6781472563743591},{"x":0.831932783126831,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-۵-۸-","boundary":[0.7663865685462952,0.6781472563743591,0.831932783126831,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.6781472563743591,0.7647058963775635,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.6781472563743591,0.7260504364967346,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6959620118141174},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Suaeda","boundary":[0.39159664511680603,0.6781472563743591,0.4453781545162201,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6959620118141174},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"fruticosa","boundary":[0.45546218752861023,0.6781472563743591,0.5243697762489319,0.6959620118141174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7400000095367432},{"languageCode":"co","confidence":0.25999999046325684}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6175771951675415},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6175771951675415},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6971496343612671},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.386596645116806,0.6105771951675415,0.8419747996330261,0.7041496343612671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5327731370925903,0.6781472563743591,0.5394958257675171,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Tamarix","boundary":[0.5478991866111755,0.6781472563743591,0.6117647290229797,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"stricta","boundary":[0.6201680898666382,0.6781472563743591,0.6672269105911255,0.6959620118141174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5277731370925903,0.6711472563743591,0.6722269105911255,0.7041496343612671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.559382438659668},{"x":0.14789916574954987,"y":0.559382438659668},{"x":0.14789916574954987,"y":0.570071280002594},{"x":0.12941177189350128,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۷۶","boundary":[0.12941177189350128,0.559382438659668,0.14789916574954987,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.559382438659668},{"x":0.14789916574954987,"y":0.559382438659668},{"x":0.14789916574954987,"y":0.570071280002594},{"x":0.12941177189350128,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.552382438659668,0.15289916574954987,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.559382438659668},{"x":0.831932783126831,"y":0.559382438659668},{"x":0.831932783126831,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"-5-۸","boundary":[0.7915966510772705,0.559382438659668,0.831932783126831,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.559382438659668},{"x":0.831932783126831,"y":0.559382438659668},{"x":0.831932783126831,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.7865966510772705,0.552382438659668,0.8369327831268311,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.589073657989502},{"x":0.14789916574954987,"y":0.589073657989502},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6009501218795776},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۷۶","boundary":[0.12941177189350128,0.589073657989502,0.14789916574954987,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.589073657989502},{"x":0.14789916574954987,"y":0.589073657989502},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6009501218795776},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.582073657989502,0.15289916574954987,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6199524998664856},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6199524998664856},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6294536590576172},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۷۵","boundary":[0.12941177189350128,0.6199524998664856,0.14621849358081818,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6199524998664856},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6199524998664856},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6294536590576172},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6129524998664856,0.15121849358081818,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6508313417434692},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6508313417434692},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6603325605392456},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"VO","boundary":[0.12941177189350128,0.6508313417434692,0.14789916574954987,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6508313417434692},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6508313417434692},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6603325605392456},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6438313417434692,0.15289916574954987,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6805225610733032},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6805225610733032},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6912114024162292},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۷۹","boundary":[0.12941177189350128,0.6805225610733032,0.14789916574954987,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6805225610733032},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6805225610733032},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6912114024162292},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6735225610733032,0.15289916574954987,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7114014029502869},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7114014029502869},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7209026217460632},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"VA","boundary":[0.12941177189350128,0.7114014029502869,0.14789916574954987,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7114014029502869},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7114014029502869},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7209026217460632},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7044014029502869,0.15289916574954987,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.7102137804031372},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7114014029502869},{"x":0.831932783126831,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8033613562583923,0.7102137804031372,0.831932783126831,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7630252242088318,0.7090261578559875,0.7915966510772705,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7058823704719543,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.707563042640686,0.7066508531570435,0.7529411911964417,0.7256532311439514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7066508531570435},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7114014029502869},{"x":0.831932783126831,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7058823704719543,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.702563042640686,0.6996508531570435,0.8369327831268311,0.7374037809371948],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.7387173175811768},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7387173175811768},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7505938410758972},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.1277310997247696,0.7387173175811768,0.14621849358081818,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.7387173175811768},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7387173175811768},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7505938410758972},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.7317173175811768,0.15121849358081818,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7375296950340271},{"x":0.831932783126831,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7798319458961487,0.7375296950340271,0.8336134552955627,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7375296950340271},{"x":0.778151273727417,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.7210084199905396,0.7375296950340271,0.778151273727417,0.7553443908691406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7375296950340271},{"x":0.831932783126831,"y":0.7363420724868774},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7160084199905395,0.7305296950340271,0.8386134552955627,0.7623443908691406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7707838416099548},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7707838416099548},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7802850604057312},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۲","boundary":[0.12941177189350128,0.7707838416099548,0.14789916574954987,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7707838416099548},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7707838416099548},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7802850604057312},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7637838416099548,0.15289916574954987,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7707838416099548},{"x":0.831932783126831,"y":0.7719715237617493},{"x":0.831932783126831,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7798319458961487,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7798319458961487,0.7707838416099548,0.831932783126831,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7714285850524902,"y":0.786223292350769},{"x":0.7109243869781494,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7109243869781494,0.7695962190628052,0.7714285850524902,0.786223292350769]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7695962190628052},{"x":0.831932783126831,"y":0.7719715237617493},{"x":0.831932783126831,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7109243869781494,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7059243869781494,0.7625962190628052,0.8369327831268311,0.7944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9180522561073303},{"x":0.4756302535533905,"y":0.9180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ج","boundary":[0.4756302535533905,0.9061757922172546,0.48571428656578064,0.9180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9180522561073303},{"x":0.4756302535533905,"y":0.9180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.8991757922172546,0.49071428656578064,0.9250522561073303],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/OwmzyXWgSwMEXrfh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/CJLiTSEpkkUXSwWS.jpg","blurred":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/cGNGZQqPgBrrxScB.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00018367347046106803,0.00016235802547382344,0.9985933902804591,0.9989084156482634]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5630252361297607,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5025210380554199,0.1448931097984314,0.5630252361297607,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.1448931097984314},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1448931097984314},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1627078354358673},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداول","boundary":[0.43697479367256165,0.1448931097984314,0.4924369752407074,0.1627078354358673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1627078354358673},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43197479367256164,0.13670545744895934,0.5680252361297607,0.16970783543586732],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1596638709306717,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1596638709306717,"y":0.1947743445634842},{"x":0.11596638709306717,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.11596638709306717,0.18171021342277527,0.1596638709306717,0.1947743445634842]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1596638709306717,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1596638709306717,"y":0.1947743445634842},{"x":0.11596638709306717,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.11096638709306716,0.17471021342277526,0.1646638709306717,0.2017743445634842],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.18171021342277527},{"x":0.831932783126831,"y":0.18171021342277527},{"x":0.831932783126831,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.18171021342277527,0.831932783126831,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.20783847570419312},{"x":0.831932783126831,"y":0.20783847570419312},{"x":0.831932783126831,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7899159789085388,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.20783847570419312,0.831932783126831,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7815126180648804,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7815126180648804,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.20783847570419312,0.7815126180648804,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.20783847570419312},{"x":0.729411780834198,"y":0.20783847570419312},{"x":0.729411780834198,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7142857313156128,0.20783847570419312,0.729411780834198,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6571428775787354,0.20783847570419312,0.7058823704719543,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22684085369110107},{"x":0.578151285648346,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.578151285648346,0.20783847570419312,0.6487395167350769,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.5495798587799072,0.20783847570419312,0.5731092691421509,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5394958257675171,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5210084319114685,0.20783847570419312,0.5394958257675171,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5042017102241516,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22684085369110107},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4638655483722687,0.20783847570419312,0.5042017102241516,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.20783847570419312},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20783847570419312},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22684085369110107},{"x":0.41680672764778137,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.41680672764778137,0.20783847570419312,0.45546218752861023,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4084033668041229,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4084033668041229,"y":0.22684085369110107},{"x":0.3781512677669525,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.3781512677669525,0.20783847570419312,0.4084033668041229,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.20783847570419312},{"x":0.36974790692329407,"y":0.20783847570419312},{"x":0.36974790692329407,"y":0.22684085369110107},{"x":0.32773110270500183,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.32773110270500183,0.20783847570419312,0.36974790692329407,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3193277418613434,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3193277418613434,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2722689211368561,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.2722689211368561,0.20783847570419312,0.3193277418613434,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.20783847570419312},{"x":0.26386556029319763,"y":0.20783847570419312},{"x":0.26386556029319763,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.2235294133424759,0.20783847570419312,0.26386556029319763,0.22684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.17814727127552032},{"x":0.831932783126831,"y":0.18171021342277527},{"x":0.831932783126831,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2185294133424759,0.17114727127552032,0.8369327831268311,0.23621615839004517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.21140141785144806},{"x":0.1428571492433548,"y":0.21140141785144806},{"x":0.1428571492433548,"y":0.21852731704711914},{"x":0.13445378839969635,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"V","boundary":[0.13445378839969635,0.21140141785144806,0.1428571492433548,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.21140141785144806},{"x":0.1428571492433548,"y":0.21140141785144806},{"x":0.1428571492433548,"y":0.21852731704711914},{"x":0.13445378839969635,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.12945378839969635,0.20440141785144805,0.1478571492433548,0.22552731704711915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.24109263718128204},{"x":0.831932783126831,"y":0.24109263718128204},{"x":0.831932783126831,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7899159789085388,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.24109263718128204,0.831932783126831,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7815126180648804,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7815126180648804,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7411764860153198,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.24109263718128204,0.7815126180648804,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7142857313156128,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7142857313156128,0.24109263718128204,0.7310924530029297,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6722689270973206,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.6722689270973206,0.24109263718128204,0.7058823704719543,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6369748115539551,0.24109263718128204,0.6638655662536621,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5966386795043945,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5966386795043945,0.24109263718128204,0.6285714507102966,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5428571701049805,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5428571701049805,0.24109263718128204,0.5882353186607361,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.24109263718128204},{"x":0.534453809261322,"y":0.24109263718128204},{"x":0.534453809261322,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5042017102241516,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5042017102241516,0.24109263718128204,0.534453809261322,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25890737771987915},{"x":0.45378151535987854,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.45378151535987854,0.24109263718128204,0.4957983195781708,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4453781545162201,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4453781545162201,"y":0.25890737771987915},{"x":0.41848739981651306,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.41848739981651306,0.24109263718128204,0.4453781545162201,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4151260554790497,"y":0.25890737771987915},{"x":0.38823530077934265,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.38823530077934265,0.24109263718128204,0.4151260554790497,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3798319399356842,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3798319399356842,"y":0.25890737771987915},{"x":0.33781513571739197,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.33781513571739197,0.24109263718128204,0.3798319399356842,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3294117748737335,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3294117748737335,"y":0.25890737771987915},{"x":0.29243698716163635,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.29243698716163635,0.24109263718128204,0.3294117748737335,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2840336263179779,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2840336263179779,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.2369747906923294,0.24109263718128204,0.2840336263179779,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.24109263718128204},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24109263718128204},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25890737771987915},{"x":0.1882352977991104,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.1882352977991104,0.24109263718128204,0.22857142984867096,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.24109263718128204},{"x":0.831932783126831,"y":0.24109263718128204},{"x":0.831932783126831,"y":0.25890737771987915},{"x":0.1882352977991104,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1832352977991104,0.23409263718128204,0.8369327831268311,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2422802895307541},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2422802895307541},{"x":0.14621849358081818,"y":0.25415676832199097},{"x":0.13109244406223297,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"۱۶","boundary":[0.13109244406223297,0.2422802895307541,0.14621849358081818,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2422802895307541},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2422802895307541},{"x":0.14621849358081818,"y":0.25415676832199097},{"x":0.13109244406223297,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.23528028953075408,0.15121849358081818,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.27434679865837097},{"x":0.831932783126831,"y":0.27434679865837097},{"x":0.831932783126831,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.27434679865837097,0.831932783126831,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7815126180648804,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.27434679865837097,0.7815126180648804,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7142857313156128,0.27434679865837097,0.7327731251716614,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6605042219161987,0.27434679865837097,0.7058823704719543,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6504201889038086,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6403361558914185,0.27434679865837097,0.6504201889038086,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6336134672164917,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.5899159908294678,0.27434679865837097,0.6336134672164917,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5815126299858093,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5663865804672241,0.27434679865837097,0.5815126299858093,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.5310924649238586,0.27434679865837097,0.5596638917922974,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5226891040802002,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2921615242958069},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.48235294222831726,0.27434679865837097,0.5226891040802002,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4588235318660736,0.27434679865837097,0.4739495813846588,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.27434679865837097},{"x":0.45210084319114685,"y":0.27434679865837097},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4151260554790497,0.27434679865837097,0.45210084319114685,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.27434679865837097},{"x":0.40672269463539124,"y":0.27434679865837097},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2921615242958069},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.35966387391090393,0.27434679865837097,0.40672269463539124,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3512605130672455,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2921615242958069},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.31092438101768494,0.27434679865837097,0.3512605130672455,0.2921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.27434679865837097},{"x":0.831932783126831,"y":0.27434679865837097},{"x":0.831932783126831,"y":0.2921615242958069},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30592438101768493,0.26734679865837097,0.8369327831268311,0.2991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.275534451007843},{"x":0.14621849358081818,"y":0.275534451007843},{"x":0.14621849358081818,"y":0.28622329235076904},{"x":0.12941177189350128,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":"۶۱","boundary":[0.12941177189350128,0.275534451007843,0.14621849358081818,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.275534451007843},{"x":0.14621849358081818,"y":0.275534451007843},{"x":0.14621849358081818,"y":0.28622329235076904},{"x":0.12941177189350128,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.268534451007843,0.15121849358081818,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.3099762499332428},{"x":0.831932783126831,"y":0.3099762499332428},{"x":0.831932783126831,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7899159789085388,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.3099762499332428,0.831932783126831,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7815126180648804,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7411764860153198,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.3099762499332428,0.7815126180648804,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7243697643280029,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7243697643280029,0.3099762499332428,0.7310924530029297,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7210084199905396,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7126050591468811,0.3099762499332428,0.7210084199905396,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7058823704719543,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6789916157722473,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.6789916157722473,0.3099762499332428,0.7058823704719543,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6773109436035156,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6487395167350769,0.3099762499332428,0.6773109436035156,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6403361558914185,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6000000238418579,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6000000238418579,0.3099762499332428,0.6403361558914185,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5915966629981995,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5546218752861023,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5546218752861023,0.3099762499332428,0.5915966629981995,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5462185144424438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5142857432365417,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5142857432365417,0.3099762499332428,0.5462185144424438,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4638655483722687,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4638655483722687,0.3099762499332428,0.5058823823928833,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3099762499332428},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3099762499332428},{"x":0.45546218752861023,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4084033668041229,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.4084033668041229,0.3099762499332428,0.45546218752861023,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4000000059604645,"y":0.32897862792015076},{"x":0.35966387391090393,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.35966387391090393,0.3099762499332428,0.4000000059604645,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3512605130672455,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3445378243923187,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3445378243923187,0.3099762499332428,0.3512605130672455,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3099762499332428},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3099762499332428},{"x":0.34117648005485535,"y":0.32897862792015076},{"x":0.30924370884895325,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.30924370884895325,0.3099762499332428,0.34117648005485535,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3008403480052948,"y":0.32897862792015076},{"x":0.267226904630661,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.267226904630661,0.3099762499332428,0.3008403480052948,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3099762499332428},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3099762499332428},{"x":0.25882354378700256,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2369747906923294,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.2369747906923294,0.3099762499332428,0.25882354378700256,0.32897862792015076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3099762499332428},{"x":0.831932783126831,"y":0.3099762499332428},{"x":0.831932783126831,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2369747906923294,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2319747906923294,0.3029762499332428,0.8369327831268311,0.33597862792015076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.31353920698165894},{"x":0.14621849358081818,"y":0.31353920698165894},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3230403661727905},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۶۳","boundary":[0.12941177189350128,0.31353920698165894,0.14621849358081818,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.31353920698165894},{"x":0.14621849358081818,"y":0.31353920698165894},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3230403661727905},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.30653920698165893,0.15121849358081818,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.39667457342147827},{"x":0.583193302154541,"y":0.39667457342147827},{"x":0.583193302154541,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5226891040802002,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5226891040802002,0.39667457342147827,0.583193302154541,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5126050710678101,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5126050710678101,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4436974823474884,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارها","boundary":[0.4436974823474884,0.39667457342147827,0.5126050710678101,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.39667457342147827},{"x":0.583193302154541,"y":0.39667457342147827},{"x":0.583193302154541,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4436974823474884,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4386974823474884,0.38967457342147827,0.588193302154541,0.42267695140838624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.43349167704582214},{"x":0.831932783126831,"y":0.43349167704582214},{"x":0.831932783126831,"y":0.450118750333786},{"x":0.7932773232460022,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.43349167704582214,0.831932783126831,0.450118750333786]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.43349167704582214},{"x":0.831932783126831,"y":0.43349167704582214},{"x":0.831932783126831,"y":0.450118750333786},{"x":0.7932773232460022,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.42649167704582214,0.8369327831268311,0.457118750333786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.4346793293952942},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4346793293952942},{"x":0.1596638709306717,"y":0.44655582308769226},{"x":0.11428571492433548,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.11428571492433548,0.4346793293952942,0.1596638709306717,0.44655582308769226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.4346793293952942},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4346793293952942},{"x":0.1596638709306717,"y":0.44655582308769226},{"x":0.11428571492433548,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10928571492433548,0.4276793293952942,0.1646638709306717,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.4643705487251282},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4643705487251282},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4726840853691101},{"x":0.13613446056842804,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"។","boundary":[0.13445378839969635,0.4643705487251282,0.1428571492433548,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.4643705487251282},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4643705487251282},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4726840853691101},{"x":0.13613446056842804,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.12945378839969635,0.45737054872512817,0.1478571492433548,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.4619952440261841},{"x":0.831932783126831,"y":0.4619952440261841},{"x":0.831932783126831,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.4619952440261841,0.831932783126831,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.4619952440261841,0.7815126180648804,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4619952440261841},{"x":0.729411780834198,"y":0.4619952440261841},{"x":0.729411780834198,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7126050591468811,0.4619952440261841,0.729411780834198,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6672269105911255,0.4619952440261841,0.7058823704719543,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.6168067455291748,0.4619952440261841,0.658823549747467,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5882353186607361,0.4619952440261841,0.6084033846855164,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5361344814300537,0.4619952440261841,0.5714285969734192,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4821852743625641},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.48403361439704895,0.4619952440261841,0.5277311205863953,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4605042040348053,0.4619952440261841,0.4756302535533905,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4619952440261841},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4619952440261841},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4821852743625641},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.41680672764778137,0.4619952440261841,0.45378151535987854,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.3764705955982208,0.4619952440261841,0.4084033668041229,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4821852743625641},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.32605043053627014,0.4619952440261841,0.3680672347545624,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.2705882489681244,0.4619952440261841,0.3176470696926117,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4619952440261841},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4619952440261841},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.2218487411737442,0.4619952440261841,0.26218488812446594,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.49406176805496216},{"x":0.831932783126831,"y":0.49406176805496216},{"x":0.831932783126831,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.49406176805496216,0.831932783126831,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7798319458961487,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.49406176805496216,0.7798319458961487,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7126050591468811,0.49406176805496216,0.7310924530029297,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.6638655662536621,0.49406176805496216,0.7058823704719543,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمبروترمیک","boundary":[0.5731092691421509,0.49406176805496216,0.6554622054100037,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستگاه","boundary":[0.5159664154052734,0.49406176805496216,0.5647059082984924,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.49406176805496216},{"x":0.507563054561615,"y":0.49406176805496216},{"x":0.507563054561615,"y":0.5130641460418701},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.43865546584129333,0.49406176805496216,0.507563054561615,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4302521049976349,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5130641460418701},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زابل","boundary":[0.40168067812919617,0.49406176805496216,0.4302521049976349,0.5130641460418701]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4619952440261841},{"x":0.831932783126831,"y":0.4619952440261841},{"x":0.831932783126831,"y":0.5130641460418701},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2168487411737442,0.4549952440261841,0.8369327831268311,0.5200641460418701],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5285035371780396},{"x":0.831932783126831,"y":0.5285035371780396},{"x":0.831932783126831,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.5285035371780396,0.831932783126831,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.5285035371780396,0.7815126180648804,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7126050591468811,0.5285035371780396,0.7327731251716614,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5463182926177979},{"x":0.658823549747467,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.658823549747467,0.5285035371780396,0.7058823704719543,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.6218487620353699,0.5285035371780396,0.6487395167350769,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5932773351669312,0.5285035371780396,0.6201680898666382,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5285035371780396},{"x":0.583193302154541,"y":0.5285035371780396},{"x":0.583193302154541,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5428571701049805,0.5285035371780396,0.583193302154541,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5285035371780396},{"x":0.534453809261322,"y":0.5285035371780396},{"x":0.534453809261322,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5193277597427368,0.5285035371780396,0.534453809261322,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4756302535533905,0.5285035371780396,0.5109243988990784,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5285035371780396},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5285035371780396},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5463182926177979},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.43529412150382996,0.5285035371780396,0.46554622054100037,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5463182926177979},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3848739564418793,0.5285035371780396,0.4268907606601715,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5463182926177979},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.3294117748737335,0.5285035371780396,0.3764705955982208,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.2806722819805145,0.5285035371780396,0.3210084140300751,0.5463182926177979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5285035371780396},{"x":0.831932783126831,"y":0.5285035371780396},{"x":0.831932783126831,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2756722819805145,0.5215035371780395,0.8369327831268311,0.5533182926177979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.5261282920837402},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5261282920837402},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5427553653717041},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"46","boundary":[0.1277310997247696,0.5261282920837402,0.14957983791828156,0.5427553653717041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.5581947565078735},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5581947565078735},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5760095119476318},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۶۷","boundary":[0.1277310997247696,0.5581947565078735,0.14957983791828156,0.5760095119476318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.5261282920837402},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5261282920837402},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5760095119476318},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.5191282920837402,0.15457983791828156,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5605700612068176},{"x":0.831932783126831,"y":0.5605700612068176},{"x":0.831932783126831,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.5605700612068176,0.831932783126831,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.5605700612068176,0.7815126180648804,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"4-","boundary":[0.7126050591468811,0.5605700612068176,0.7310924530029297,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5783848166465759},{"x":0.658823549747467,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.658823549747467,0.5605700612068176,0.7058823704719543,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروههای","boundary":[0.5848739743232727,0.5605700612068176,0.6487395167350769,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5361344814300537,0.5605700612068176,0.5764706134796143,0.5783848166465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5605700612068176},{"x":0.831932783126831,"y":0.5605700612068176},{"x":0.831932783126831,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5311344814300537,0.5535700612068176,0.8369327831268311,0.5853848166465759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.5665082931518555,0.5260504484176636,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.5595082931518555,0.5310504484176636,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5736342072486877},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.46554622054100037,0.5629453659057617,0.5042017102241516,0.5736342072486877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.4285714328289032,0.5653206706047058,0.4588235318660736,0.5783848166465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5600000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4218907606601715,0.554757743358612,0.5092017102241516,0.5865724391937256],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5605700612068176},{"x":0.41848739981651306,"y":0.559382438659668},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3764705955982208,0.5605700612068176,0.41848739981651306,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.3210084140300751,0.5605700612068176,0.3680672347545624,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.2722689211368561,0.5629453659057617,0.3126050531864166,0.5783848166465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5617577433586121},{"x":0.41848739981651306,"y":0.559382438659668},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2672689211368561,0.554757743358612,0.42348739981651307,0.5830095119476318],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5938242077827454},{"x":0.831932783126831,"y":0.5938242077827454},{"x":0.831932783126831,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.5938242077827454,0.831932783126831,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.5938242077827454,0.7815126180648804,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7126050591468811,0.5938242077827454,0.7310924530029297,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.6756302714347839,0.5938242077827454,0.7058823704719543,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.6117647290229797,0.5938242077827454,0.6672269105911255,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاعی","boundary":[0.5529412031173706,0.5938242077827454,0.6033613681793213,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.5226891040802002,0.5938242077827454,0.5462185144424438,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4941176474094391,0.5938242077827454,0.5159664154052734,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6128265857696533},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.43697479367256165,0.5938242077827454,0.4773109257221222,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6128265857696533},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.39159664511680603,0.5938242077827454,0.4285714328289032,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.3361344635486603,0.5938242077827454,0.3831932842731476,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5938242077827454},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5938242077827454},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.2873949706554413,0.5938242077827454,0.32773110270500183,0.6128265857696533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5938242077827454},{"x":0.831932783126831,"y":0.5938242077827454},{"x":0.831932783126831,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2823949706554413,0.5868242077827454,0.8369327831268311,0.6198265857696533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5961995124816895},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5961995124816895},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6068883538246155},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۶۸","boundary":[0.12941177189350128,0.5961995124816895,0.14789916574954987,0.6068883538246155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5961995124816895},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5961995124816895},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6068883538246155},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5891995124816894,0.15289916574954987,0.6138883538246155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5025210380554199,0.6365795731544495,0.5630252361297607,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6543943285942078},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.45546218752861023,0.6353919506072998,0.4907563030719757,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6353919506072998},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6353919506072998},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6532066464424133},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.43865546584129333,0.6353919506072998,0.45210084319114685,0.6532066464424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6555819511413574},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43365546584129333,0.6272042684555054,0.5680252361297607,0.6625819511413574],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6769596338272095},{"x":0.831932783126831,"y":0.6781472563743591},{"x":0.831932783126831,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.6769596338272095,0.831932783126831,0.6923990249633789]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6769596338272095},{"x":0.831932783126831,"y":0.6781472563743591},{"x":0.831932783126831,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.6699596338272095,0.8369327831268311,0.6993990249633789],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6769596338272095},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6769596338272095},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6900237798690796},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"صفحه","boundary":[0.11764705926179886,0.6769596338272095,0.1563025265932083,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6769596338272095},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6769596338272095},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6900237798690796},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.6699596338272095,0.16130252659320832,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7078384757041931},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7078384757041931},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7185273170471191},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۱۹","boundary":[0.13109244406223297,0.7078384757041931,0.14789916574954987,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7078384757041931},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7078384757041931},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7185273170471191},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.7008384757041931,0.15289916574954987,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7399049997329712},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7387173175811768},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7494061589241028},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.13109244406223297,0.7399049997329712,0.14789916574954987,0.7494061589241028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7399049997329712},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7387173175811768},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7494061589241028},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.7329049997329712,0.15289916574954987,0.7564061589241028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7066508531570435},{"x":0.831932783126831,"y":0.7066508531570435},{"x":0.831932783126831,"y":0.7256532311439514},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.7066508531570435,0.831932783126831,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.7066508531570435,0.7915966510772705,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.7066508531570435,0.7344537973403931,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.6705882549285889,0.7066508531570435,0.6873949766159058,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.6117647290229797,0.7066508531570435,0.6655462384223938,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5663865804672241,0.7066508531570435,0.6033613681793213,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5260504484176636,0.7066508531570435,0.5579832196235657,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4756302535533905,0.7066508531570435,0.5176470875740051,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7066508531570435},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7066508531570435},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7256532311439514},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.42016807198524475,0.7066508531570435,0.46722689270973206,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7256532311439514},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.37142857909202576,0.7066508531570435,0.4117647111415863,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3478991687297821,0.7066508531570435,0.3630252182483673,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7066508531570435},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7066508531570435},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7256532311439514},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.30588236451148987,0.7066508531570435,0.33949580788612366,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7256532311439514},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.26050421595573425,0.7066508531570435,0.2974790036678314,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7387173175811768},{"x":0.831932783126831,"y":0.7387173175811768},{"x":0.831932783126831,"y":0.7553443908691406},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.7387173175811768,0.831932783126831,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.7387173175811768,0.7932773232460022,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.7387173175811768,0.7344537973403931,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.6655462384223938,0.7387173175811768,0.6840336322784424,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7387173175811768},{"x":0.658823549747467,"y":0.7387173175811768},{"x":0.658823549747467,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6151260733604431,0.7387173175811768,0.658823549747467,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماهوارهای","boundary":[0.5394958257675171,0.7387173175811768,0.6067227125167847,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4941176474094391,0.7387173175811768,0.5310924649238586,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7553443908691406},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.45546218752861023,0.7387173175811768,0.48571428656578064,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7553443908691406},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.40336135029792786,0.7387173175811768,0.4453781545162201,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7553443908691406},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.3478991687297821,0.7387173175811768,0.3949579894542694,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7387173175811768},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7387173175811768},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.2991596758365631,0.7387173175811768,0.33949580788612366,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7684085369110107},{"x":0.831932783126831,"y":0.7684085369110107},{"x":0.831932783126831,"y":0.786223292350769},{"x":0.8016806840896606,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.7684085369110107,0.831932783126831,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7915966510772705,"y":0.786223292350769},{"x":0.7428571581840515,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.7684085369110107,0.7915966510772705,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7344537973403931,"y":0.786223292350769},{"x":0.6941176652908325,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.7684085369110107,0.7344537973403931,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6857143044471741,"y":0.786223292350769},{"x":0.6655462384223938,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.6655462384223938,0.7684085369110107,0.6857143044471741,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7684085369110107},{"x":0.658823549747467,"y":0.7684085369110107},{"x":0.658823549747467,"y":0.786223292350769},{"x":0.6134454011917114,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.6134454011917114,0.7684085369110107,0.658823549747467,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6033613681793213,"y":0.786223292350769},{"x":0.5546218752861023,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.5546218752861023,0.7684085369110107,0.6033613681793213,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5462185144424438,"y":0.786223292350769},{"x":0.4941176474094391,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همباران","boundary":[0.4941176474094391,0.7684085369110107,0.5462185144424438,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48571428656578064,"y":0.786223292350769},{"x":0.4470588266849518,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.4470588266849518,0.7684085369110107,0.48571428656578064,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7684085369110107},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7684085369110107},{"x":0.43697479367256165,"y":0.786223292350769},{"x":0.40168067812919617,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.40168067812919617,0.7684085369110107,0.43697479367256165,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3529411852359772,"y":0.783847987651825},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.30924370884895325,0.7672209143638611,0.3529411852359772,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.2537815272808075,0.7684085369110107,0.3025210201740265,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7695962190628052},{"x":0.24705882370471954,"y":0.786223292350769},{"x":0.2050420194864273,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.2050420194864273,0.7707838416099548,0.24705882370471954,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7992874383926392},{"x":0.831932783126831,"y":0.7992874383926392},{"x":0.831932783126831,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.7992874383926392,0.831932783126831,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.7992874383926392,0.7915966510772705,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.7992874383926392,0.7344537973403931,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"4-","boundary":[0.6655462384223938,0.7992874383926392,0.6840336322784424,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7992874383926392},{"x":0.658823549747467,"y":0.7992874383926392},{"x":0.658823549747467,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.6134454011917114,0.7992874383926392,0.658823549747467,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.5546218752861023,0.7992874383926392,0.6033613681793213,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همدما","boundary":[0.5058823823928833,0.7992874383926392,0.5462185144424438,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7992874383926392},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7992874383926392},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.4571428596973419,0.7992874383926392,0.49747899174690247,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7992874383926392},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7992874383926392},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4117647111415863,0.7992874383926392,0.44873949885368347,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7992874383926392},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7992874383926392},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8182897567749023},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.37310925126075745,0.7992874383926392,0.40336135029792786,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8182897567749023},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3210084140300751,0.7992874383926392,0.3630252182483673,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3126050531864166,"y":0.8182897567749023},{"x":0.2655462324619293,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.2655462324619293,0.7992874383926392,0.3126050531864166,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.21680672466754913,0.7992874383926392,0.2571428716182709,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.8313539028167725},{"x":0.831932783126831,"y":0.8313539028167725},{"x":0.831932783126831,"y":0.8491686582565308},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.8313539028167725,0.831932783126831,0.8491686582565308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8491686582565308},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.8313539028167725,0.7915966510772705,0.8491686582565308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8491686582565308},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.8313539028167725,0.7344537973403931,0.8491686582565308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8491686582565308},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.6655462384223938,0.8313539028167725,0.6823529601097107,0.8491686582565308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.8301662802696228},{"x":0.658823549747467,"y":0.8313539028167725},{"x":0.658823549747467,"y":0.8491686582565308},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.6134454011917114,0.8301662802696228,0.658823549747467,0.8491686582565308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.8301662802696228},{"x":0.605042040348053,"y":0.8301662802696228},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.5546218752861023,0.8301662802696228,0.6033613681793213,0.8491686582565308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8479809761047363},{"x":0.489075630903244,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همتبخیر","boundary":[0.489075630903244,0.8289785981178284,0.5445378422737122,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8289785981178284},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8289785981178284},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8479809761047363},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.4420168101787567,0.8289785981178284,0.48067227005958557,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.8289785981178284},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8289785981178284},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8467933535575867},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.3966386616230011,0.8289785981178284,0.43361344933509827,0.8467933535575867]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7066508531570435},{"x":0.831932783126831,"y":0.7066508531570435},{"x":0.831932783126831,"y":0.8491686582565308},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2000420194864273,0.6996508531570435,0.8369327831268311,0.8561686582565308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.8301662802696228},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8289785981178284},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8467933535575867},{"x":0.30588236451148987,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.30588236451148987,0.8301662802696228,0.3478991687297821,0.8467933535575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.8313539028167725},{"x":0.2974790036678314,"y":0.8301662802696228},{"x":0.2974790036678314,"y":0.8467933535575867},{"x":0.2504201829433441,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.2504201829433441,0.8313539028167725,0.2974790036678314,0.8467933535575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.8325415849685669},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8313539028167725},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8479809761047363},{"x":0.20168067514896393,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.20000000298023224,0.8325415849685669,0.24201680719852448,0.8479809761047363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.8313539028167725},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8289785981178284},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8467933535575867},{"x":0.20168067514896393,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19500000298023223,0.8243539028167725,0.3528991687297821,0.8537933535575867],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3932773172855377,"y":0.786223292350769},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.3630252182483673,0.7719715237617493,0.3932773172855377,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3932773172855377,"y":0.786223292350769},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.3580252182483673,0.7649715237617493,0.3982773172855377,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7695962190628052},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7695962190628052},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7814726829528809},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.12941177189350128,0.7695962190628052,0.14621849358081818,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7695962190628052},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7695962190628052},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7814726829528809},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7625962190628052,0.15121849358081818,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7992874383926392},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7992874383926392},{"x":0.14789916574954987,"y":0.8111639022827148},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.12941177189350128,0.7992874383926392,0.14789916574954987,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7992874383926392},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7992874383926392},{"x":0.14789916574954987,"y":0.8111639022827148},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7922874383926392,0.15289916574954987,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.834916889667511},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8372921347618103},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8479809761047363},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"مورد","boundary":[0.35798320174217224,0.834916889667511,0.38655462861061096,0.8479809761047363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.834916889667511},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8372921347618103},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8479809761047363},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.35298320174217224,0.827916889667511,0.39155462861061097,0.8549809761047363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.8325415849685669},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8325415849685669},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8420427441596985},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.13109244406223297,0.8325415849685669,0.14621849358081818,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.8325415849685669},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8325415849685669},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8420427441596985},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.8255415849685669,0.15121849358081818,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.8622328042984009},{"x":0.831932783126831,"y":0.8622328042984009},{"x":0.831932783126831,"y":0.8788598775863647},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.8622328042984009,0.831932783126831,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8622328042984009},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8622328042984009},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8788598775863647},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.8622328042984009,0.7932773232460022,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8622328042984009},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8622328042984009},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8788598775863647},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.8622328042984009,0.7344537973403931,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8788598775863647},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"6-","boundary":[0.6655462384223938,0.8622328042984009,0.6857143044471741,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8622328042984009},{"x":0.658823549747467,"y":0.8622328042984009},{"x":0.658823549747467,"y":0.8788598775863647},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پهنه","boundary":[0.6352941393852234,0.8622328042984009,0.658823549747467,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8788598775863647},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5932773351669312,0.8622328042984009,0.6252101063728333,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8788598775863647},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.5411764979362488,0.8622328042984009,0.5848739743232727,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8788598775863647},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4957983195781708,0.8622328042984009,0.5327731370925903,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.8622328042984009},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8622328042984009},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8788598775863647},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4571428596973419,0.8622328042984009,0.48739495873451233,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.8622328042984009},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8622328042984009},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8788598775863647},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.40672269463539124,0.8622328042984009,0.44873949885368347,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.8622328042984009},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8622328042984009},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8788598775863647},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.3512605130672455,0.8622328042984009,0.3983193337917328,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.8622328042984009},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8622328042984009},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8788598775863647},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.3008403480052948,0.8622328042984009,0.34117648005485535,0.8788598775863647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.8622328042984009},{"x":0.831932783126831,"y":0.8622328042984009},{"x":0.831932783126831,"y":0.8788598775863647},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2958403480052948,0.8552328042984009,0.8369327831268311,0.8858598775863648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.8622328042984009},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8622328042984009},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8741092681884766},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8741092681884766}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۲۶","boundary":[0.13109244406223297,0.8622328042984009,0.14621849358081818,0.8741092681884766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.8622328042984009},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8622328042984009},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8741092681884766},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8741092681884766}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.8552328042984009,0.15121849358081818,0.8811092681884766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48235294222831726,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48235294222831726,"y":0.9121140241622925},{"x":0.48067227005958557,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"د","boundary":[0.48067227005958557,0.9061757922172546,0.48235294222831726,0.9121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48235294222831726,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48235294222831726,"y":0.9121140241622925},{"x":0.48067227005958557,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.8991757922172546,0.48735294222831727,0.9191140241622925],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/OMJcNGPlkyxmDWgO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/XFCrNLEoBQLYYYwL.jpg","blurred":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/PEbYOCuYvOUeJpTs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00020909541494706097,0.00015530549347259087,0.9985933902804591,0.9989070051701788]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.1401425153017044},{"x":0.14789916574954987,"y":0.1401425153017044},{"x":0.14789916574954987,"y":0.15083135664463043},{"x":0.12941177189350128,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۳۶","boundary":[0.12941177189350128,0.1401425153017044,0.14789916574954987,0.15083135664463043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.1401425153017044},{"x":0.14789916574954987,"y":0.1401425153017044},{"x":0.14789916574954987,"y":0.15083135664463043},{"x":0.12941177189350128,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.1331425153017044,0.15289916574954987,0.15783135664463044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.1377672255039215},{"x":0.831932783126831,"y":0.1377672255039215},{"x":0.831932783126831,"y":0.15795724093914032},{"x":0.8016806840896606,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.1377672255039215,0.831932783126831,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7915966510772705,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7915966510772705,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7428571581840515,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.1377672255039215,0.7915966510772705,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6941176652908325,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.1377672255039215,0.7344537973403931,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6655462384223938,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.6655462384223938,0.1377672255039215,0.6857143044471741,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.1377672255039215},{"x":0.658823549747467,"y":0.1377672255039215},{"x":0.658823549747467,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6117647290229797,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6117647290229797,0.1377672255039215,0.658823549747467,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5731092691421509,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5731092691421509,0.1377672255039215,0.6033613681793213,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5630252361297607,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5579832196235657,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.1377672255039215,0.5630252361297607,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5478991866111755,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5042017102241516,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.5042017102241516,0.1377672255039215,0.5478991866111755,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.1377672255039215},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1377672255039215},{"x":0.4957983195781708,"y":0.15795724093914032},{"x":0.45378151535987854,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.45378151535987854,0.1377672255039215,0.4957983195781708,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.1377672255039215},{"x":0.4453781545162201,"y":0.1377672255039215},{"x":0.4453781545162201,"y":0.15795724093914032},{"x":0.4084033668041229,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4084033668041229,0.1377672255039215,0.4453781545162201,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.1377672255039215},{"x":0.4000000059604645,"y":0.1377672255039215},{"x":0.4000000059604645,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3680672347545624,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.3680672347545624,0.1377672255039215,0.4000000059604645,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.1377672255039215},{"x":0.35966387391090393,"y":0.1377672255039215},{"x":0.35966387391090393,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3176470696926117,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3176470696926117,0.1377672255039215,0.35966387391090393,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.1377672255039215},{"x":0.30924370884895325,"y":0.1377672255039215},{"x":0.30924370884895325,"y":0.15795724093914032},{"x":0.26218488812446594,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.26218488812446594,0.1377672255039215,0.30924370884895325,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1377672255039215},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1377672255039215},{"x":0.2537815272808075,"y":0.15795724093914032},{"x":0.21344538033008575,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.21344538033008575,0.1377672255039215,0.2537815272808075,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.16864608228206635},{"x":0.831932783126831,"y":0.16864608228206635},{"x":0.831932783126831,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8016806840896606,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.16864608228206635,0.831932783126831,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7932773232460022,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.16864608228206635,0.7932773232460022,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7344537973403931,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.16864608228206635,0.7344537973403931,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۸-","boundary":[0.6655462384223938,0.16864608228206635,0.6857143044471741,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.16864608228206635},{"x":0.658823549747467,"y":0.16864608228206635},{"x":0.658823549747467,"y":0.1876484602689743},{"x":0.63193279504776,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.63193279504776,0.16864608228206635,0.658823549747467,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6016806960105896,0.16864608228206635,0.6302521228790283,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5932773351669312,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5932773351669312,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5529412031173706,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5529412031173706,0.16864608228206635,0.5932773351669312,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.1876484602689743},{"x":0.507563054561615,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.507563054561615,0.16864608228206635,0.5445378422737122,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.16864608228206635},{"x":0.49915966391563416,"y":0.16864608228206635},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1876484602689743},{"x":0.46722689270973206,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.46722689270973206,0.16864608228206635,0.49915966391563416,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.16864608228206635},{"x":0.4588235318660736,"y":0.16864608228206635},{"x":0.4588235318660736,"y":0.1876484602689743},{"x":0.41680672764778137,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.41680672764778137,0.16864608228206635,0.4588235318660736,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.16864608228206635},{"x":0.4084033668041229,"y":0.16864608228206635},{"x":0.4084033668041229,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3613445460796356,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.3613445460796356,0.16864608228206635,0.4084033668041229,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.16864608228206635},{"x":0.3529411852359772,"y":0.16864608228206635},{"x":0.3529411852359772,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3126050531864166,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هامون","boundary":[0.3126050531864166,0.16864608228206635,0.3529411852359772,0.1876484602689743]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1377672255039215},{"x":0.831932783126831,"y":0.1377672255039215},{"x":0.831932783126831,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20844538033008575,0.1307672255039215,0.8369327831268311,0.1946484602689743],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.17102137207984924},{"x":0.14789916574954987,"y":0.17102137207984924},{"x":0.14789916574954987,"y":0.18171021342277527},{"x":0.13109244406223297,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۶۹","boundary":[0.13109244406223297,0.17102137207984924,0.14789916574954987,0.18171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.17102137207984924},{"x":0.14789916574954987,"y":0.17102137207984924},{"x":0.14789916574954987,"y":0.18171021342277527},{"x":0.13109244406223297,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.16402137207984924,0.15289916574954987,0.18871021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.9073634147644043},{"x":0.48403361439704895,"y":0.9073634147644043},{"x":0.48403361439704895,"y":0.9133016467094421},{"x":0.4789915978908539,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"۵","boundary":[0.4789915978908539,0.9073634147644043,0.48403361439704895,0.9133016467094421]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.9073634147644043},{"x":0.48403361439704895,"y":0.9073634147644043},{"x":0.48403361439704895,"y":0.9133016467094421},{"x":0.4789915978908539,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.9003634147644043,0.48903361439704895,0.9203016467094421],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/PSwgNEdIdddztPoO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/lFWuePxzfLFhyZuG.jpg","blurred":"/storage/books/0c3fa3bc07ff8844/pages/uMsdbiFUtTxeaZdn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002712379153035268,0.00016235802547382344,0.9985933902804591,0.9989027735943466]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.14370545744895935},{"x":0.831932783126831,"y":0.14370545744895935},{"x":0.831932783126831,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.7243697643280029,0.14370545744895935,0.831932783126831,0.1674584299325943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.14370545744895935},{"x":0.831932783126831,"y":0.14370545744895935},{"x":0.831932783126831,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7193697643280029,0.13670545744895934,0.8369327831268311,0.1744584299325943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7932773232460022,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7478991746902466,0.17695961892604828,0.7932773232460022,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7462185025215149,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7462185025215149,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7176470756530762,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7176470756530762,0.17695961892604828,0.7462185025215149,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.17695961892604828},{"x":0.707563042640686,"y":0.17695961892604828},{"x":0.707563042640686,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6655462384223938,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدانی","boundary":[0.6655462384223938,0.17695961892604828,0.707563042640686,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6554622054100037,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6554622054100037,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6352941393852234,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6352941393852234,0.17695961892604828,0.6554622054100037,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6235294342041016,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6235294342041016,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5747899413108826,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.5747899413108826,0.17695961892604828,0.6235294342041016,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5647059082984924,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5647059082984924,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5210084319114685,0.17577196657657623,0.5647059082984924,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5109243988990784,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5109243988990784,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4571428596973419,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همراهی","boundary":[0.4571428596973419,0.17577196657657623,0.5109243988990784,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.17577196657657623},{"x":0.4470588266849518,"y":0.17577196657657623},{"x":0.4470588266849518,"y":0.19358669221401215},{"x":0.43865546584129333,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43865546584129333,0.17577196657657623,0.4470588266849518,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.17577196657657623},{"x":0.4285714328289032,"y":0.17577196657657623},{"x":0.4285714328289032,"y":0.19358669221401215},{"x":0.39159664511680603,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.39159664511680603,0.17577196657657623,0.4285714328289032,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.17577196657657623},{"x":0.3815126121044159,"y":0.17577196657657623},{"x":0.3815126121044159,"y":0.1923990547657013},{"x":0.3310924470424652,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صادقانه","boundary":[0.3310924470424652,0.17577196657657623,0.3815126121044159,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.17577196657657623},{"x":0.3210084140300751,"y":0.17577196657657623},{"x":0.3210084140300751,"y":0.1923990547657013},{"x":0.3126050531864166,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3126050531864166,0.17577196657657623,0.3210084140300751,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.17458432912826538},{"x":0.3025210201740265,"y":0.17458432912826538},{"x":0.3025210201740265,"y":0.1923990547657013},{"x":0.289075642824173,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.289075642824173,0.17458432912826538,0.3025210201740265,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.17458432912826538},{"x":0.2857142984867096,"y":0.17458432912826538},{"x":0.2857142984867096,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شائبه","boundary":[0.2521008551120758,0.17458432912826538,0.2857142984867096,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.17458432912826538},{"x":0.24201680719852448,"y":0.17458432912826538},{"x":0.24201680719852448,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2050420194864273,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آقایان","boundary":[0.2050420194864273,0.17458432912826538,0.24201680719852448,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.17458432912826538},{"x":0.19495798647403717,"y":0.17458432912826538},{"x":0.19495798647403717,"y":0.1923990547657013},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.16806723177433014,0.17458432912826538,0.19495798647403717,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.20308788120746613},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20308788120746613},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اکبری","boundary":[0.7915966510772705,0.20308788120746613,0.8302521109580994,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7764706015586853,0.20308788120746613,0.7831932902336121,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7680672407150269,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7680672407150269,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7193277478218079,0.20308788120746613,0.7680672407150269,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شتربان","boundary":[0.6672269105911255,0.20308788120746613,0.7126050591468811,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.20308788120746613},{"x":0.658823549747467,"y":0.20308788120746613},{"x":0.658823549747467,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6403361558914185,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6403361558914185,0.20308788120746613,0.658823549747467,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6033613681793213,0.20308788120746613,0.6369748115539551,0.21852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.17458432912826538},{"x":0.8302521109580994,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8302521109580994,"y":0.21852731704711914},{"x":0.16806723177433014,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.16306723177433013,0.16758432912826537,0.8352521109580994,0.22552731704711915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7932773232460022,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7932773232460022,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7831932902336121,0.22684085369110107,0.7932773232460022,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7714285850524902,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.7142857313156128,0.22684085369110107,0.7714285850524902,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.22684085369110107},{"x":0.702521026134491,"y":0.22684085369110107},{"x":0.702521026134491,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6655462384223938,0.22684085369110107,0.702521026134491,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.6302521228790283,0.22684085369110107,0.6521008610725403,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.5798319578170776,0.22684085369110107,0.6184874176979065,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.5361344814300537,0.22802850604057312,0.5680672526359558,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.4756302535533905,0.22802850604057312,0.5243697762489319,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4638655483722687,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4252100884914398,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.4252100884914398,0.22802850604057312,0.4638655483722687,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.22802850604057312},{"x":0.413445383310318,"y":0.22802850604057312},{"x":0.413445383310318,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.3680672347545624,0.22802850604057312,0.413445383310318,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.22802850604057312},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22802850604057312},{"x":0.35630252957344055,"y":0.24821852147579193},{"x":0.31596639752388,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.31596639752388,0.22802850604057312,0.35630252957344055,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3042016923427582,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2823529541492462,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.2823529541492462,0.22802850604057312,0.3042016923427582,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2689075767993927,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2689075767993927,"y":0.24821852147579193},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اداره","boundary":[0.24201680719852448,0.22802850604057312,0.2689075767993927,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21008403599262238,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.21008403599262238,0.22802850604057312,0.22857142984867096,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.22802850604057312},{"x":0.19831933081150055,"y":0.22802850604057312},{"x":0.19831933081150055,"y":0.24821852147579193},{"x":0.16806723177433014,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.16806723177433014,0.22802850604057312,0.19831933081150055,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.25415676832199097},{"x":0.831932783126831,"y":0.25415676832199097},{"x":0.831932783126831,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7915966510772705,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.7915966510772705,0.25415676832199097,0.831932783126831,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7798319458961487,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7798319458961487,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.7478991746902466,0.25415676832199097,0.7798319458961487,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7394958138465881,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7394958138465881,0.25415676832199097,0.7428571581840515,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.25415676832199097},{"x":0.729411780834198,"y":0.25415676832199097},{"x":0.729411780834198,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.6789916157722473,0.25415676832199097,0.729411780834198,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6672269105911255,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6285714507102966,0.25415676832199097,0.6672269105911255,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5697479248046875,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طاهری","boundary":[0.5697479248046875,0.25415676832199097,0.6184874176979065,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4957983195781708,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.4957983195781708,0.25415676832199097,0.5596638917922974,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.25415676832199097},{"x":0.48403361439704895,"y":0.25415676832199097},{"x":0.48403361439704895,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4571428596973419,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اداره","boundary":[0.4571428596973419,0.25415676832199097,0.48403361439704895,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4453781545162201,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4453781545162201,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4117647111415863,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4117647111415863,0.25415676832199097,0.4453781545162201,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4000000059604645,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4000000059604645,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3680672347545624,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.3680672347545624,0.25415676832199097,0.4000000059604645,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3630252182483673,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3630252182483673,"y":0.27434679865837097},{"x":0.35966387391090393,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35966387391090393,0.25415676832199097,0.3630252182483673,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3495798408985138,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3495798408985138,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2991596758365631,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.2991596758365631,0.25415676832199097,0.3495798408985138,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox"