تکنولوژی تولید تخته فیبر تکنولوژی تولید تخته فیبر

{"id":"3796120","title":"تکنولوژی تولید تخته فیبر","price":"۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0d1851cce16c3edb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0d1851cce16c3edb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0d1851cce16c3edb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0d1851cce16c3edb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0d1851cce16c3edb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0d1851cce16c3edb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0d1851cce16c3edb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0d1851cce16c3edb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0d1851cce16c3edb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0d1851cce16c3edb/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۱","nobat_chap":"1","description":["آنچه در این کتاب درباره چگونگی، فرایند و فن‌آوری تولید تخته فیبر علاوه بر تاریخچه صنعت تخته فیبرسازی تشریح شده بدین قرار است: \"برخی جنبه‌های شیمیایی ساخت تخته فیبر\"، \"معرفی ماده اولیه\"، \"آماده‌سازی ماده اولیه\"، \"فرآیندهای تولید خمیر\"، \"مواد افزودنی\"، \"فرآیند تر تولید تخته فیبر\"، \"فرآیند خشک تولید تخته فیبر\"، \"تیمار حرارتی، باز پختن و مرطوب کردن\"، \"ساخت و پرداخت تخته فیبر\"، \"آب و تصفیه آب\" و \"خواص تخته و بازار آن\"",""],"pages_count":"470","keywords":"null","token":"0d1851cce16c3edb","created_at":"2020-08-10 14:13:06","updated_at":"2022-08-14 11:40:41","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-10 15:08:35","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918302","title":"دکتر عبدالرحمن حسین‌زاده","firstname":"دکتر عبدالرحمن","lastname":"حسین‌زاده","token":"0f2e7e00c7121a5a","created_at":"2020-08-10 15:03:28","updated_at":"2020-08-10 15:03:28","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918303","title":"دکتر احمد جهان لتیباری","firstname":"دکتر احمد جهان","lastname":"لتیباری","token":"a57d02ff26c9a66f","created_at":"2020-08-10 15:04:19","updated_at":"2020-08-10 15:04:19","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918304","title":"دکتر قنبر ابراهیمی","firstname":"دکتر قنبر","lastname":"ابراهیمی","token":"7803d9b79cf9070f","created_at":"2020-08-10 15:04:41","updated_at":"2020-08-10 15:04:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918305","title":"اتو ساکسلند","firstname":"اتو","lastname":"ساکسلند","token":"4224678c2338c2ec","created_at":"2020-08-10 15:08:12","updated_at":"2020-08-10 15:08:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918305","title":"اتو ساکسلند","firstname":"اتو","lastname":"ساکسلند","token":"4224678c2338c2ec","created_at":"2020-08-10 15:08:12","updated_at":"2020-08-10 15:08:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1918302","title":"دکتر عبدالرحمن حسین‌زاده","firstname":"دکتر عبدالرحمن","lastname":"حسین‌زاده","token":"0f2e7e00c7121a5a","created_at":"2020-08-10 15:03:28","updated_at":"2020-08-10 15:03:28","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918303","title":"دکتر احمد جهان لتیباری","firstname":"دکتر احمد جهان","lastname":"لتیباری","token":"a57d02ff26c9a66f","created_at":"2020-08-10 15:04:19","updated_at":"2020-08-10 15:04:19","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918304","title":"دکتر قنبر ابراهیمی","firstname":"دکتر قنبر","lastname":"ابراهیمی","token":"7803d9b79cf9070f","created_at":"2020-08-10 15:04:41","updated_at":"2020-08-10 15:04:41","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784800","file":"5f3116aa451991.04104081.pdf","book_id":"3796120","toc":null,"created_at":"2020-08-10 14:13:07","updated_at":"2022-08-14 11:40:41","process_started_at":"2020-08-10 14:13:08","process_done_at":"2020-08-10 14:13:16","process_failed_at":null,"pages_count":"466","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3cdf48514e4cf03a78d6b658509e0e50211da0c1c8938051664327182bec8f9fc271b0fc22a4c63ab56eab2d30e83f2b0119aab13f038ce27fd5ecd58a8134da","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۶"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1","ebook_price_en":"65000","urlify":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1","pages_count_fa":"۴۷۰","authorTitle":"دکتر عبدالرحمن حسین‌زاده, دکتر احمد جهان لتیباری, دکتر قنبر ابراهیمی, اتو ساکسلند","tocStr":"","url":"/preview/0d1851cce16c3edb/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19