فلور رنگی ایران،‌جلد 9 فلور رنگی ایران،‌جلد 9

توضیحات

تدوین فلور رنگی ایران پس از چاپ چندین جلد فلور ایران (احمد پارسا) که به صورت سلسله انتشارات زیبا و نفیس به وسیله زنده یاد استاد احمد قهرمان طراحی و از سال 1357 به صورت پیاپی منتشر شده است، کمک فراوانی به شناخت گونه های گیاهی ایران کرده است. دکتر قهرمان به ویژه با چیره دستی که در هنر عکاسی داشت، با یک دوربین دستی زایس این آثار نفیس را تهیه و تنظیم کرد. سپس، تا 26 جلد آن را چاپ کرد. پیش بینی تصاویر و شرح گونه های گیاهی ایران در 64 جلد در نظر گرفته شده بود، کتاب حاضر جلد نهم از این مجموعه به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":252,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"13467331d0bbb49c","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/JJgFosWoWWDZQSEQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/bGntLwemEdnjLSKs.jpg","blurred":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/KyhkGxPpApFaQeBe.jpg"},"info":{"width":575,"height":783,"margin":[0.00010321361033812813,0.00005630340863918436,0.9983822306259819,0.9987661155314587]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47130435705184937,"y":0.051085568964481354},{"x":0.49739131331443787,"y":0.049808427691459656},{"x":0.5043478012084961,"y":0.1136653870344162},{"x":0.47826087474823,"y":0.1149425283074379}]},"confidence":0.12999999523162842,"str":"C","boundary":[0.47130435705184937,0.051085568964481354,0.5043478012084961,0.1136653870344162]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49739131331443787,"y":0.049808427691459656},{"x":0.5234782695770264,"y":0.048531290143728256},{"x":0.5286956429481506,"y":0.1123882532119751},{"x":0.5043478012084961,"y":0.1136653870344162}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":")","boundary":[0.49739131331443787,0.049808427691459656,0.5286956429481506,0.1123882532119751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47130435705184937,"y":0.051085568964481354},{"x":0.5234782695770264,"y":0.048531290143728256},{"x":0.5286956429481506,"y":0.1123882532119751},{"x":0.47826087474823,"y":0.1149425283074379}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"ltr","boundary":[0.46630435705184936,0.044085568964481354,0.5336956429481506,0.1193882532119751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5113043189048767,"y":0.1072796955704689},{"x":0.5530434846878052,"y":0.1060025542974472},{"x":0.5530434846878052,"y":0.13793103396892548},{"x":0.5113043189048767,"y":0.13920816779136658}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"مموری","boundary":[0.5113043189048767,0.1072796955704689,0.5530434846878052,0.13793103396892548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.10855682939291},{"x":0.5026087164878845,"y":0.1072796955704689},{"x":0.5043478012084961,"y":0.13920816779136658},{"x":0.469565212726593,"y":0.14048531651496887}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.469565212726593,0.10855682939291,0.5043478012084961,0.13920816779136658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.10855682939291},{"x":0.46434783935546875,"y":0.10855682939291},{"x":0.4660869538784027,"y":0.14048531651496887},{"x":0.43478259444236755,"y":0.14048531651496887}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.43478259444236755,0.10855682939291,0.4660869538784027,0.14048531651496887]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.10855682939291},{"x":0.5530434846878052,"y":0.1072796955704689},{"x":0.5530434846878052,"y":0.13920816779136658},{"x":0.43478259444236755,"y":0.14048531651496887}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.42978259444236755,0.10155682939291,0.5580434846878052,0.14620816779136658],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39304348826408386,"y":0.16730523109436035},{"x":0.5895652174949646,"y":0.16858237981796265},{"x":0.5895652174949646,"y":0.2260536402463913},{"x":0.39304348826408386,"y":0.2260536402463913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلورایران","boundary":[0.39304348826408386,0.16730523109436035,0.5895652174949646,0.2260536402463913]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39304348826408386,"y":0.16730523109436035},{"x":0.5895652174949646,"y":0.16858237981796265},{"x":0.5895652174949646,"y":0.2260536402463913},{"x":0.39304348826408386,"y":0.2260536402463913}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38804348826408386,0.16030523109436035,0.5945652174949646,0.2330536402463913],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078260898590088,"y":0.3384418785572052},{"x":0.5478261113166809,"y":0.3384418785572052},{"x":0.5478261113166809,"y":0.3575989902019501},{"x":0.5078260898590088,"y":0.3575989902019501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.5078260898590088,0.3384418785572052,0.5478261113166809,0.3575989902019501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078260898590088,"y":0.3384418785572052},{"x":0.5478261113166809,"y":0.3384418785572052},{"x":0.5478261113166809,"y":0.3575989902019501},{"x":0.5078260898590088,"y":0.3575989902019501}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5028260898590088,0.3314418785572052,0.5528261113166809,0.3645989902019501],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4921739101409912,"y":0.3461047112941742},{"x":0.4991304278373718,"y":0.3461047112941742},{"x":0.4991304278373718,"y":0.35887610912323},{"x":0.4921739101409912,"y":0.35887610912323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4921739101409912,0.3461047112941742,0.4991304278373718,0.35887610912323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44521740078926086,"y":0.3461047112941742},{"x":0.48695650696754456,"y":0.3461047112941742},{"x":0.48695650696754456,"y":0.35887610912323},{"x":0.44521740078926086,"y":0.35887610912323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.44521740078926086,0.3461047112941742,0.48695650696754456,0.35887610912323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4365217387676239,"y":0.3461047112941742},{"x":0.4399999976158142,"y":0.3461047112941742},{"x":0.4399999976158142,"y":0.35887610912323},{"x":0.4365217387676239,"y":0.35887610912323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4365217387676239,0.3461047112941742,0.4399999976158142,0.35887610912323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4365217387676239,"y":0.3461047112941742},{"x":0.4991304278373718,"y":0.3461047112941742},{"x":0.4991304278373718,"y":0.35887610912323},{"x":0.4365217387676239,"y":0.35887610912323}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4315217387676239,0.3391047112941742,0.5041304278373718,0.36587610912323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469565033912659,"y":0.37164750695228577},{"x":0.6765217185020447,"y":0.37164750695228577},{"x":0.6765217185020447,"y":0.39080458879470825},{"x":0.6469565033912659,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6469565033912659,0.37164750695228577,0.6765217185020447,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.37164750695228577},{"x":0.6399999856948853,"y":0.37164750695228577},{"x":0.6399999856948853,"y":0.39080458879470825},{"x":0.6086956262588501,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.6086956262588501,0.37164750695228577,0.6399999856948853,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530434846878052,"y":0.37164750695228577},{"x":0.6017391085624695,"y":0.37164750695228577},{"x":0.6017391085624695,"y":0.39080458879470825},{"x":0.5530434846878052,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.5530434846878052,0.37164750695228577,0.6017391085624695,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49739131331443787,"y":0.37292465567588806},{"x":0.5356521606445312,"y":0.37292465567588806},{"x":0.5356521606445312,"y":0.39080458879470825},{"x":0.49739131331443787,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.49739131331443787,0.37292465567588806,0.5356521606445312,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43130433559417725,"y":0.37292465567588806},{"x":0.48695650696754456,"y":0.37292465567588806},{"x":0.48695650696754456,"y":0.39080458879470825},{"x":0.43130433559417725,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.43130433559417725,0.37292465567588806,0.48695650696754456,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39304348826408386,"y":0.37292465567588806},{"x":0.42434781789779663,"y":0.37292465567588806},{"x":0.42434781789779663,"y":0.39208173751831055},{"x":0.39304348826408386,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.39304348826408386,0.37292465567588806,0.42434781789779663,0.39208173751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33391305804252625,"y":0.37292465567588806},{"x":0.3843478262424469,"y":0.37292465567588806},{"x":0.3843478262424469,"y":0.39208173751831055},{"x":0.33391305804252625,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.33391305804252625,0.37292465567588806,0.3843478262424469,0.39208173751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.37292465567588806},{"x":0.32695651054382324,"y":0.37292465567588806},{"x":0.32695651054382324,"y":0.39208173751831055},{"x":0.2869565188884735,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.2869565188884735,0.37292465567588806,0.32695651054382324,0.39208173751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.37164750695228577},{"x":0.6765217185020447,"y":0.37037035822868347},{"x":0.6765217185020447,"y":0.39080458879470825},{"x":0.2869565188884735,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2819565188884735,0.36464750695228576,0.6815217185020447,0.39780458879470826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5252174139022827,"y":0.4125159680843353},{"x":0.5356521606445312,"y":0.4125159680843353},{"x":0.5356521606445312,"y":0.4278416335582733},{"x":0.5252174139022827,"y":0.4278416335582733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5252174139022827,0.4125159680843353,0.5356521606445312,0.4278416335582733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46086955070495605,"y":0.41123881936073303},{"x":0.5182608962059021,"y":0.4125159680843353},{"x":0.5182608962059021,"y":0.4278416335582733},{"x":0.46086955070495605,"y":0.4278416335582733}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.46086955070495605,0.41123881936073303,0.5182608962059021,0.4278416335582733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44869565963745117,"y":0.41123881936073303},{"x":0.4521739184856415,"y":0.41123881936073303},{"x":0.4521739184856415,"y":0.4278416335582733},{"x":0.44869565963745117,"y":0.4278416335582733}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.44869565963745117,0.41123881936073303,0.4521739184856415,0.4278416335582733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.4329501986503601},{"x":0.6086956262588501,"y":0.4329501986503601},{"x":0.6086956262588501,"y":0.4521072804927826},{"x":0.5565217137336731,"y":0.4533844292163849}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.5565217137336731,0.4329501986503601,0.6086956262588501,0.4521072804927826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4886956512928009,"y":0.4329501986503601},{"x":0.5478261113166809,"y":0.4329501986503601},{"x":0.5478261113166809,"y":0.4533844292163849},{"x":0.4886956512928009,"y":0.4533844292163849}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4886956512928009,0.4329501986503601,0.5478261113166809,0.4533844292163849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.43422731757164},{"x":0.4817391335964203,"y":0.43422731757164},{"x":0.4817391335964203,"y":0.4533844292163849},{"x":0.43478259444236755,"y":0.4533844292163849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.43478259444236755,0.43422731757164,0.4817391335964203,0.4533844292163849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4208695590496063,"y":0.43422731757164},{"x":0.42782607674598694,"y":0.43422731757164},{"x":0.42782607674598694,"y":0.4546615481376648},{"x":0.4208695590496063,"y":0.4546615481376648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4208695590496063,0.43422731757164,0.42782607674598694,0.4546615481376648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38260868191719055,"y":0.43422731757164},{"x":0.41565218567848206,"y":0.43422731757164},{"x":0.41565218567848206,"y":0.4533844292163849},{"x":0.38260868191719055,"y":0.4546615481376648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.38260868191719055,0.43422731757164,0.41565218567848206,0.4533844292163849]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38260868191719055,"y":0.41123881936073303},{"x":0.6086956262588501,"y":0.41123881936073303},{"x":0.6086956262588501,"y":0.4533844292163849},{"x":0.38260868191719055,"y":0.4546615481376648}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.37760868191719055,0.404238819360733,0.6136956262588501,0.4603844292163849],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.52173912525177,"y":0.540229856967926},{"x":0.5478261113166809,"y":0.540229856967926},{"x":0.5495651960372925,"y":0.5555555820465088},{"x":0.52173912525177,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.52173912525177,0.540229856967926,0.5495651960372925,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4886956512928009,"y":0.540229856967926},{"x":0.5130434632301331,"y":0.540229856967926},{"x":0.5130434632301331,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4886956512928009,"y":0.5568326711654663}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نهم","boundary":[0.4886956512928009,0.540229856967926,0.5130434632301331,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.5415070056915283},{"x":0.4817391335964203,"y":0.5415070056915283},{"x":0.4817391335964203,"y":0.5568326711654663},{"x":0.469565212726593,"y":0.5568326711654663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.469565212726593,0.5415070056915283,0.4817391335964203,0.5568326711654663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42782607674598694,"y":0.5415070056915283},{"x":0.4626086950302124,"y":0.5415070056915283},{"x":0.46434783935546875,"y":0.5568326711654663},{"x":0.42782607674598694,"y":0.5581098198890686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۵","boundary":[0.42782607674598694,0.5415070056915283,0.46434783935546875,0.5568326711654663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42782607674598694,"y":0.5415070056915283},{"x":0.5478261113166809,"y":0.5389527678489685},{"x":0.5495651960372925,"y":0.5555555820465088},{"x":0.42782607674598694,"y":0.5581098198890686}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.42282607674598693,0.5345070056915283,0.5545651960372925,0.5625555820465088],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45391303300857544,"y":0.5823754668235779},{"x":0.48695650696754456,"y":0.5823754668235779},{"x":0.48695650696754456,"y":0.595146894454956},{"x":0.45391303300857544,"y":0.595146894454956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"VOL","boundary":[0.45391303300857544,0.5823754668235779,0.48695650696754456,0.595146894454956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49739131331443787,"y":0.5823754668235779},{"x":0.5008695721626282,"y":0.5823754668235779},{"x":0.5008695721626282,"y":0.595146894454956},{"x":0.49739131331443787,"y":0.595146894454956}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.49739131331443787,0.5823754668235779,0.5008695721626282,0.595146894454956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130434632301331,"y":0.5823754668235779},{"x":0.5182608962059021,"y":0.5823754668235779},{"x":0.5182608962059021,"y":0.595146894454956},{"x":0.5130434632301331,"y":0.595146894454956}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"9","boundary":[0.5130434632301331,0.5823754668235779,0.5182608962059021,0.595146894454956]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45391303300857544,"y":0.5823754668235779},{"x":0.5182608962059021,"y":0.5823754668235779},{"x":0.5182608962059021,"y":0.595146894454956},{"x":0.45391303300857544,"y":0.595146894454956}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44891303300857544,0.5753754668235779,0.5232608962059021,0.6021468944549561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4747826159000397,"y":0.5977011322975159},{"x":0.5147826075553894,"y":0.5977011322975159},{"x":0.5147826075553894,"y":0.610472559928894},{"x":0.4747826159000397,"y":0.6117497086524963}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"1987","boundary":[0.4747826159000397,0.5977011322975159,0.5147826075553894,0.610472559928894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4747826159000397,"y":0.5977011322975159},{"x":0.5147826075553894,"y":0.5977011322975159},{"x":0.5147826075553894,"y":0.610472559928894},{"x":0.4747826159000397,"y":0.6117497086524963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.46978261590003967,0.5907011322975159,0.5197826075553894,0.617472559928894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.6219667792320251},{"x":0.4852173924446106,"y":0.6219667792320251},{"x":0.4852173924446106,"y":0.6372924447059631},{"x":0.4434782564640045,"y":0.6372924447059631}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۵۰۰","boundary":[0.4434782564640045,0.6219667792320251,0.4852173924446106,0.6372924447059631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4139130413532257,"y":0.6219667792320251},{"x":0.4399999976158142,"y":0.6219667792320251},{"x":0.4399999976158142,"y":0.6372924447059631},{"x":0.4139130413532257,"y":0.6372924447059631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4139130413532257,0.6219667792320251,0.4399999976158142,0.6372924447059631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5426086783409119,"y":0.6449552774429321},{"x":0.5721738934516907,"y":0.6449552774429321},{"x":0.573913037776947,"y":0.6590038537979126},{"x":0.5443478226661682,"y":0.6590038537979126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.5426086783409119,0.6449552774429321,0.573913037776947,0.6590038537979126]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4139130413532257,"y":0.6219667792320251},{"x":0.5721738934516907,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5721738934516907,"y":0.6590038537979126},{"x":0.41565218567848206,"y":0.6602809429168701}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4089130413532257,0.6149667792320251,0.5771738934516907,0.6660038537979126],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45043477416038513,"y":0.6462324261665344},{"x":0.48695650696754456,"y":0.6475095748901367},{"x":0.48695650696754456,"y":0.6615580916404724},{"x":0.45043477416038513,"y":0.6602809429168701}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵۰۰۰","boundary":[0.45043477416038513,0.6462324261665344,0.48695650696754456,0.6615580916404724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40869563817977905,"y":0.6449552774429321},{"x":0.4365217387676239,"y":0.6462324261665344},{"x":0.4365217387676239,"y":0.6602809429168701},{"x":0.40869563817977905,"y":0.6590038537979126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.40869563817977905,0.6449552774429321,0.4365217387676239,0.6602809429168701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443478226661682,"y":0.6679438352584839},{"x":0.5756521821022034,"y":0.6679438352584839},{"x":0.5756521821022034,"y":0.6845465898513794},{"x":0.5443478226661682,"y":0.6845465898513794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5443478226661682,0.6679438352584839,0.5756521821022034,0.6845465898513794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130434632301331,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5356521606445312,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5356521606445312,"y":0.6845465898513794},{"x":0.5130434632301331,"y":0.6845465898513794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5130434632301331,0.6666666865348816,0.5356521606445312,0.6845465898513794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521739184856415,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5078260898590088,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5078260898590088,"y":0.6845465898513794},{"x":0.4521739184856415,"y":0.6845465898513794}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.4521739184856415,0.6666666865348816,0.5078260898590088,0.6845465898513794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40869563817977905,"y":0.6666666865348816},{"x":0.44521740078926086,"y":0.6666666865348816},{"x":0.44521740078926086,"y":0.6845465898513794},{"x":0.40869563817977905,"y":0.6845465898513794}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افست","boundary":[0.40869563817977905,0.6666666865348816,0.44521740078926086,0.6845465898513794]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40869563817977905,"y":0.6449552774429321},{"x":0.5756521821022034,"y":0.6475095748901367},{"x":0.573913037776947,"y":0.6858237385749817},{"x":0.4069565236568451,"y":0.6845465898513794}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40369563817977905,0.6379552774429321,0.578913037776947,0.6928237385749817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8973913192749023,"y":0.8697317838668823},{"x":0.9252173900604248,"y":0.8697317838668823},{"x":0.9252173900604248,"y":0.8888888955116272},{"x":0.8973913192749023,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8973913192749023,0.8697317838668823,0.9252173900604248,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8573912978172302,"y":0.8710089325904846},{"x":0.8904348015785217,"y":0.8710089325904846},{"x":0.8904348015785217,"y":0.8888888955116272},{"x":0.8573912978172302,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.8573912978172302,0.8710089325904846,0.8904348015785217,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8469565510749817,"y":0.8710089325904846},{"x":0.852173924446106,"y":0.8710089325904846},{"x":0.852173924446106,"y":0.8888888955116272},{"x":0.8469565510749817,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8469565510749817,0.8710089325904846,0.852173924446106,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8034782409667969,"y":0.8710089325904846},{"x":0.8399999737739563,"y":0.8710089325904846},{"x":0.8399999737739563,"y":0.8888888955116272},{"x":0.8034782409667969,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.8034782409667969,0.8710089325904846,0.8399999737739563,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7808695435523987,"y":0.8710089325904846},{"x":0.7965217232704163,"y":0.8710089325904846},{"x":0.7965217232704163,"y":0.8888888955116272},{"x":0.7808695435523987,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7808695435523987,0.8710089325904846,0.7965217232704163,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.8710089325904846},{"x":0.7756521701812744,"y":0.8710089325904846},{"x":0.7756521701812744,"y":0.8888888955116272},{"x":0.739130437374115,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.739130437374115,0.8710089325904846,0.7756521701812744,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7269565463066101,"y":0.8710089325904846},{"x":0.7339130640029907,"y":0.8710089325904846},{"x":0.7339130640029907,"y":0.8888888955116272},{"x":0.7269565463066101,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7269565463066101,0.8710089325904846,0.7339130640029907,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686956524848938,"y":0.8710089325904846},{"x":0.7200000286102295,"y":0.8710089325904846},{"x":0.7200000286102295,"y":0.8888888955116272},{"x":0.686956524848938,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.686956524848938,0.8710089325904846,0.7200000286102295,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695652008056641,"y":0.8710089325904846},{"x":0.6817391514778137,"y":0.8710089325904846},{"x":0.6817391514778137,"y":0.8888888955116272},{"x":0.6695652008056641,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6695652008056641,0.8710089325904846,0.6817391514778137,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330434679985046,"y":0.8710089325904846},{"x":0.6643478274345398,"y":0.8710089325904846},{"x":0.6643478274345398,"y":0.8888888955116272},{"x":0.6330434679985046,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6330434679985046,0.8710089325904846,0.6643478274345398,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6243478059768677,"y":0.8710089325904846},{"x":0.6278260946273804,"y":0.8710089325904846},{"x":0.6278260946273804,"y":0.8888888955116272},{"x":0.6243478059768677,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6243478059768677,0.8710089325904846,0.6278260946273804,0.8888888955116272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6243478059768677,"y":0.8697317838668823},{"x":0.9252173900604248,"y":0.86845463514328},{"x":0.9252173900604248,"y":0.8876117467880249},{"x":0.6243478059768677,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6193478059768677,0.8627317838668823,0.9302173900604248,0.8946117467880249],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843478262424469,"y":0.8939974308013916},{"x":0.8904348015785217,"y":0.8939974308013916},{"x":0.8904348015785217,"y":0.9118773937225342},{"x":0.843478262424469,"y":0.9118773937225342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.843478262424469,0.8939974308013916,0.8904348015785217,0.9118773937225342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773913145065308,"y":0.8952745795249939},{"x":0.8365217447280884,"y":0.8939974308013916},{"x":0.8365217447280884,"y":0.9118773937225342},{"x":0.7773913145065308,"y":0.9131545424461365}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7773913145065308,0.8952745795249939,0.8365217447280884,0.9118773937225342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234782576560974,"y":0.8952745795249939},{"x":0.7704347968101501,"y":0.8952745795249939},{"x":0.7704347968101501,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7234782576560974,"y":0.9131545424461365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7234782576560974,0.8952745795249939,0.7704347968101501,0.9131545424461365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095652222633362,"y":0.8952745795249939},{"x":0.7147825956344604,"y":0.8952745795249939},{"x":0.7147825956344604,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7095652222633362,"y":0.9131545424461365}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7095652222633362,0.8952745795249939,0.7147825956344604,0.9131545424461365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695652008056641,"y":0.8952745795249939},{"x":0.7026087045669556,"y":0.8952745795249939},{"x":0.7026087045669556,"y":0.9131545424461365},{"x":0.6695652008056641,"y":0.9131545424461365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.6695652008056641,0.8952745795249939,0.7026087045669556,0.9131545424461365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8713043332099915,"y":0.9157088398933411},{"x":0.9113043546676636,"y":0.9144316911697388},{"x":0.9113043546676636,"y":0.9348658919334412},{"x":0.8713043332099915,"y":0.9348658919334412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.8713043332099915,0.9157088398933411,0.9113043546676636,0.9348658919334412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8539130687713623,"y":0.9157088398933411},{"x":0.8608695864677429,"y":0.9157088398933411},{"x":0.8608695864677429,"y":0.9348658919334412},{"x":0.8539130687713623,"y":0.9348658919334412}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8539130687713623,0.9157088398933411,0.8608695864677429,0.9348658919334412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8069565296173096,"y":0.9157088398933411},{"x":0.8486956357955933,"y":0.9157088398933411},{"x":0.8504347801208496,"y":0.9348658919334412},{"x":0.8086956739425659,"y":0.9348658919334412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتوبان","boundary":[0.8069565296173096,0.9157088398933411,0.8504347801208496,0.9348658919334412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.9157088398933411},{"x":0.800000011920929,"y":0.9157088398933411},{"x":0.800000011920929,"y":0.9348658919334412},{"x":0.7599999904632568,"y":0.9361430406570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7599999904632568,0.9157088398933411,0.800000011920929,0.9348658919334412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7286956310272217,"y":0.9169859290122986},{"x":0.7547826170921326,"y":0.9157088398933411},{"x":0.7547826170921326,"y":0.9361430406570435},{"x":0.7286956310272217,"y":0.9361430406570435}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرج","boundary":[0.7286956310272217,0.9169859290122986,0.7547826170921326,0.9361430406570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6747826337814331,"y":0.9169859290122986},{"x":0.7252174019813538,"y":0.9169859290122986},{"x":0.7252174019813538,"y":0.9361430406570435},{"x":0.6747826337814331,"y":0.9361430406570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیلومتر","boundary":[0.6747826337814331,0.9169859290122986,0.7252174019813538,0.9361430406570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504347920417786,"y":0.9169859290122986},{"x":0.6678261160850525,"y":0.9169859290122986},{"x":0.6678261160850525,"y":0.9361430406570435},{"x":0.6504347920417786,"y":0.9361430406570435}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.6504347920417786,0.9169859290122986,0.6678261160850525,0.9361430406570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8382608890533447,"y":0.9438058733940125},{"x":0.8799999952316284,"y":0.9438058733940125},{"x":0.8799999952316284,"y":0.9591315388679504},{"x":0.8382608890533447,"y":0.9591315388679504}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.8382608890533447,0.9438058733940125,0.8799999952316284,0.9591315388679504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7982608675956726,"y":0.9438058733940125},{"x":0.8278260827064514,"y":0.9438058733940125},{"x":0.8278260827064514,"y":0.9591315388679504},{"x":0.7982608675956726,"y":0.9591315388679504}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.7982608675956726,0.9438058733940125,0.8278260827064514,0.9591315388679504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7269565463066101,"y":0.9438058733940125},{"x":0.7895652055740356,"y":0.9438058733940125},{"x":0.7895652055740356,"y":0.9591315388679504},{"x":0.7269565463066101,"y":0.9591315388679504}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱۶-","boundary":[0.7269565463066101,0.9438058733940125,0.7895652055740356,0.9591315388679504]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504347920417786,"y":0.8952745795249939},{"x":0.9095652103424072,"y":0.8939974308013916},{"x":0.9113043546676636,"y":0.9578543901443481},{"x":0.6504347920417786,"y":0.9604086875915527}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6454347920417786,0.8882745795249939,0.9163043546676636,0.9648543901443482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.9438058733940125},{"x":0.7321739196777344,"y":0.9438058733940125},{"x":0.7321739196777344,"y":0.9591315388679504},{"x":0.6800000071525574,"y":0.9591315388679504}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۸۵","boundary":[0.6800000071525574,0.9438058733940125,0.7321739196777344,0.9591315388679504]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.9438058733940125},{"x":0.7321739196777344,"y":0.9438058733940125},{"x":0.7321739196777344,"y":0.9591315388679504},{"x":0.6800000071525574,"y":0.9591315388679504}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6750000071525574,0.9368058733940124,0.7371739196777344,0.9661315388679504],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1826086938381195,"y":0.8939974308013916},{"x":0.2017391324043274,"y":0.8939974308013916},{"x":0.2017391324043274,"y":0.9054917097091675},{"x":0.1826086938381195,"y":0.9054917097091675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Par","boundary":[0.1826086938381195,0.8939974308013916,0.2017391324043274,0.9054917097091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20347826182842255,"y":0.8939974308013916},{"x":0.2052173912525177,"y":0.8939974308013916},{"x":0.2052173912525177,"y":0.9054917097091675},{"x":0.20347826182842255,"y":0.9054917097091675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.20347826182842255,0.8939974308013916,0.2052173912525177,0.9054917097091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21043477952480316,"y":0.8939974308013916},{"x":0.22434782981872559,"y":0.8939974308013916},{"x":0.22434782981872559,"y":0.9054917097091675},{"x":0.21043477952480316,"y":0.9054917097091675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.21043477952480316,0.8939974308013916,0.22434782981872559,0.9054917097091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22956521809101105,"y":0.8939974308013916},{"x":0.321739137172699,"y":0.8939974308013916},{"x":0.321739137172699,"y":0.9042145609855652},{"x":0.22956521809101105,"y":0.9054917097091675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"GHAHREMAN","boundary":[0.22956521809101105,0.8939974308013916,0.321739137172699,0.9042145609855652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08869565278291702,"y":0.9042145609855652},{"x":0.11652173846960068,"y":0.9042145609855652},{"x":0.11652173846960068,"y":0.9182630777359009},{"x":0.08869565278291702,"y":0.9182630777359009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prof.","boundary":[0.08869565278291702,0.9042145609855652,0.11652173846960068,0.9182630777359009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.9042145609855652},{"x":0.1269565224647522,"y":0.9042145609855652},{"x":0.1269565224647522,"y":0.9182630777359009},{"x":0.11999999731779099,"y":0.9182630777359009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.11999999731779099,0.9042145609855652,0.1269565224647522,0.9182630777359009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13217391073703766,"y":0.9042145609855652},{"x":0.14086955785751343,"y":0.9042145609855652},{"x":0.14086955785751343,"y":0.9182630777359009},{"x":0.13217391073703766,"y":0.9182630777359009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.13217391073703766,0.9042145609855652,0.14086955785751343,0.9182630777359009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14608696103096008,"y":0.9042145609855652},{"x":0.19130434095859528,"y":0.9042145609855652},{"x":0.19130434095859528,"y":0.9182630777359009},{"x":0.14608696103096008,"y":0.9182630777359009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Faculté","boundary":[0.14608696103096008,0.9042145609855652,0.19130434095859528,0.9182630777359009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19478261470794678,"y":0.9042145609855652},{"x":0.21391303837299347,"y":0.9042145609855652},{"x":0.21391303837299347,"y":0.9182630777359009},{"x":0.19478261470794678,"y":0.9182630777359009}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.19478261470794678,0.9042145609855652,0.21391303837299347,0.9182630777359009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21913044154644012,"y":0.9029374122619629},{"x":0.269565224647522,"y":0.9029374122619629},{"x":0.269565224647522,"y":0.9169859290122986},{"x":0.21913044154644012,"y":0.9182630777359009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.21913044154644012,0.9029374122619629,0.269565224647522,0.9169859290122986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2730434834957123,"y":0.9029374122619629},{"x":0.34608694911003113,"y":0.9029374122619629},{"x":0.34608694911003113,"y":0.9169859290122986},{"x":0.2730434834957123,"y":0.9169859290122986}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"d'Université","boundary":[0.2730434834957123,0.9029374122619629,0.34608694911003113,0.9169859290122986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34956520795822144,"y":0.9029374122619629},{"x":0.36347827315330505,"y":0.9029374122619629},{"x":0.36347827315330505,"y":0.9169859290122986},{"x":0.34956520795822144,"y":0.9169859290122986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.34956520795822144,0.9029374122619629,0.36347827315330505,0.9169859290122986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3686956465244293,"y":0.9029374122619629},{"x":0.417391300201416,"y":0.9016602635383606},{"x":0.417391300201416,"y":0.9169859290122986},{"x":0.3686956465244293,"y":0.9169859290122986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.3686956465244293,0.9029374122619629,0.417391300201416,0.9169859290122986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06434782594442368,"y":0.9169859290122986},{"x":0.1008695662021637,"y":0.9169859290122986},{"x":0.1008695662021637,"y":0.9323115944862366},{"x":0.06434782594442368,"y":0.9323115944862366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publié","boundary":[0.06434782594442368,0.9169859290122986,0.1008695662021637,0.9323115944862366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10608695447444916,"y":0.9169859290122986},{"x":0.12521739304065704,"y":0.9169859290122986},{"x":0.12521739304065704,"y":0.9323115944862366},{"x":0.10608695447444916,"y":0.9323115944862366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Par","boundary":[0.10608695447444916,0.9169859290122986,0.12521739304065704,0.9323115944862366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12521739304065704,"y":0.9169859290122986},{"x":0.12869565188884735,"y":0.9169859290122986},{"x":0.12869565188884735,"y":0.9323115944862366},{"x":0.12521739304065704,"y":0.9323115944862366}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.12521739304065704,0.9169859290122986,0.12869565188884735,0.9323115944862366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13565216958522797,"y":0.9169859290122986},{"x":0.1791304349899292,"y":0.9169859290122986},{"x":0.1791304349899292,"y":0.9323115944862366},{"x":0.13565216958522797,"y":0.9323115944862366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Institut","boundary":[0.13565216958522797,0.9169859290122986,0.1791304349899292,0.9323115944862366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1826086938381195,"y":0.9169859290122986},{"x":0.20347826182842255,"y":0.9169859290122986},{"x":0.20347826182842255,"y":0.931034505367279},{"x":0.1826086938381195,"y":0.931034505367279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.1826086938381195,0.9169859290122986,0.20347826182842255,0.931034505367279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.208695650100708,"y":0.9169859290122986},{"x":0.27478259801864624,"y":0.9157088398933411},{"x":0.27478259801864624,"y":0.931034505367279},{"x":0.208695650100708,"y":0.931034505367279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.208695650100708,0.9169859290122986,0.27478259801864624,0.931034505367279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2800000011920929,"y":0.9169859290122986},{"x":0.2991304397583008,"y":0.9169859290122986},{"x":0.2991304397583008,"y":0.931034505367279},{"x":0.2800000011920929,"y":0.931034505367279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.2800000011920929,0.9169859290122986,0.2991304397583008,0.931034505367279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30434781312942505,"y":0.9169859290122986},{"x":0.3426086902618408,"y":0.9169859290122986},{"x":0.3426086902618408,"y":0.931034505367279},{"x":0.30434781312942505,"y":0.931034505367279}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Forêts","boundary":[0.30434781312942505,0.9169859290122986,0.3426086902618408,0.931034505367279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34608694911003113,"y":0.9157088398933411},{"x":0.35652172565460205,"y":0.9157088398933411},{"x":0.35652172565460205,"y":0.931034505367279},{"x":0.34608694911003113,"y":0.931034505367279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.34608694911003113,0.9157088398933411,0.35652172565460205,0.931034505367279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617391288280487,"y":0.9157088398933411},{"x":0.3808695673942566,"y":0.9157088398933411},{"x":0.3808695673942566,"y":0.931034505367279},{"x":0.3617391288280487,"y":0.931034505367279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.3617391288280487,0.9157088398933411,0.3808695673942566,0.931034505367279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38608697056770325,"y":0.9157088398933411},{"x":0.4434782564640045,"y":0.9157088398933411},{"x":0.4434782564640045,"y":0.931034505367279},{"x":0.38608697056770325,"y":0.931034505367279}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Paturages","boundary":[0.38608697056770325,0.9157088398933411,0.4434782564640045,0.931034505367279]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06434782594442368,"y":0.8939974308013916},{"x":0.4434782564640045,"y":0.8927202820777893},{"x":0.4434782564640045,"y":0.931034505367279},{"x":0.06434782594442368,"y":0.9323115944862366}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.05934782594442368,0.8869974308013916,0.4484782564640045,0.9380345053672791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18086956441402435,"y":0.931034505367279},{"x":0.25913044810295105,"y":0.9297573566436768},{"x":0.25913044810295105,"y":0.9438058733940125},{"x":0.18086956441402435,"y":0.9450830221176147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Département","boundary":[0.18086956441402435,0.931034505367279,0.25913044810295105,0.9438058733940125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2643478214740753,"y":0.9297573566436768},{"x":0.3252173960208893,"y":0.9297573566436768},{"x":0.3252173960208893,"y":0.9438058733940125},{"x":0.2643478214740753,"y":0.9438058733940125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Botanique","boundary":[0.2643478214740753,0.9297573566436768,0.3252173960208893,0.9438058733940125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15478260815143585,"y":0.9438058733940125},{"x":0.16695652902126312,"y":0.9438058733940125},{"x":0.16695652902126312,"y":0.9591315388679504},{"x":0.15478260815143585,"y":0.9591315388679504}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"B.","boundary":[0.15478260815143585,0.9438058733940125,0.16695652902126312,0.9591315388679504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17217391729354858,"y":0.9438058733940125},{"x":0.1826086938381195,"y":0.9438058733940125},{"x":0.1826086938381195,"y":0.9591315388679504},{"x":0.17217391729354858,"y":0.9591315388679504}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"P.","boundary":[0.17217391729354858,0.9438058733940125,0.1826086938381195,0.9591315388679504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18782608211040497,"y":0.9438058733940125},{"x":0.22434782981872559,"y":0.9425287246704102},{"x":0.22434782981872559,"y":0.9591315388679504},{"x":0.18782608211040497,"y":0.9591315388679504}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"13185","boundary":[0.18782608211040497,0.9438058733940125,0.22434782981872559,0.9591315388679504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2313043475151062,"y":0.9438058733940125},{"x":0.23304347693920135,"y":0.9438058733940125},{"x":0.23304347693920135,"y":0.9591315388679504},{"x":0.2313043475151062,"y":0.9591315388679504}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"-","boundary":[0.2313043475151062,0.9438058733940125,0.23304347693920135,0.9591315388679504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.9438058733940125},{"x":0.260869562625885,"y":0.9438058733940125},{"x":0.260869562625885,"y":0.9591315388679504},{"x":0.23999999463558197,"y":0.9591315388679504}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"116","boundary":[0.23999999463558197,0.9438058733940125,0.260869562625885,0.9591315388679504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26608696579933167,"y":0.9425287246704102},{"x":0.31478261947631836,"y":0.9425287246704102},{"x":0.31478261947631836,"y":0.9578543901443481},{"x":0.26608696579933167,"y":0.9591315388679504}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"Teheran","boundary":[0.26608696579933167,0.9425287246704102,0.31478261947631836,0.9578543901443481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3199999928474426,"y":0.9425287246704102},{"x":0.321739137172699,"y":0.9425287246704102},{"x":0.321739137172699,"y":0.9578543901443481},{"x":0.3199999928474426,"y":0.9578543901443481}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"-","boundary":[0.3199999928474426,0.9425287246704102,0.321739137172699,0.9578543901443481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3286956548690796,"y":0.9425287246704102},{"x":0.3513043522834778,"y":0.9425287246704102},{"x":0.3513043522834778,"y":0.9578543901443481},{"x":0.3286956548690796,"y":0.9578543901443481}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"Iran","boundary":[0.3286956548690796,0.9425287246704102,0.3513043522834778,0.9578543901443481]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.4399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15478260815143585,"y":0.931034505367279},{"x":0.3513043522834778,"y":0.9297573566436768},{"x":0.3513043522834778,"y":0.9578543901443481},{"x":0.156521737575531,"y":0.9591315388679504}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14978260815143585,0.924034505367279,0.3563043522834778,0.9648543901443482],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/XgDAsxFIinePByTi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/JEpKkdtyWNNHRBaG.jpg","blurred":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/QAkhugcMMUrbIAqd.jpg"},"info":{"width":557,"height":783,"margin":[0.00009094308239125265,0.0011377124865545318,0.9984471022034034,0.9987824263463075]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294434547424316,"y":0.8978288769721985},{"x":0.8599640727043152,"y":0.8978288769721985},{"x":0.8599640727043152,"y":0.9054917097091675},{"x":0.8294434547424316,"y":0.9054917097091675}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"GHA","boundary":[0.8294434547424316,0.8978288769721985,0.8599640727043152,0.9054917097091675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294434547424316,"y":0.8978288769721985},{"x":0.8599640727043152,"y":0.8978288769721985},{"x":0.8599640727043152,"y":0.9054917097091675},{"x":0.8294434547424316,"y":0.9054917097091675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8244434547424316,0.8908288769721985,0.8649640727043152,0.9124917097091675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05565529689192772,"y":0.9297573566436768},{"x":0.14901256561279297,"y":0.9272030591964722},{"x":0.14901256561279297,"y":0.9476373195648193},{"x":0.05565529689192772,"y":0.9501915574073792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acanthophyllum","boundary":[0.05565529689192772,0.9297573566436768,0.14901256561279297,0.9476373195648193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.161579892039299,"y":0.9272030591964722},{"x":0.23339317739009857,"y":0.9259259104728699},{"x":0.23339317739009857,"y":0.946360170841217},{"x":0.16337522864341736,"y":0.9476373195648193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glandulosum","boundary":[0.161579892039299,0.9272030591964722,0.23339317739009857,0.946360170841217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24955116212368011,"y":0.9259259104728699},{"x":0.2818671464920044,"y":0.9259259104728699},{"x":0.28366246819496155,"y":0.946360170841217},{"x":0.24955116212368011,"y":0.946360170841217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bunge","boundary":[0.24955116212368011,0.9259259104728699,0.28366246819496155,0.946360170841217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05565529689192772,"y":0.9297573566436768},{"x":0.2818671464920044,"y":0.9259259104728699},{"x":0.28366246819496155,"y":0.946360170841217},{"x":0.05565529689192772,"y":0.9501915574073792}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.05065529689192772,0.9227573566436768,0.28866246819496155,0.953360170841217],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/TgJgYAbjoOjXUugg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/KwooFwneArZOJxPg.jpg","blurred":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/nvFGsNtIpQESyeeA.jpg"},"info":{"width":562,"height":783,"margin":[0.00006709008348369939,0.00002368171709098426,0.998376381982688,0.9988101548381236]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.873665452003479,"y":0.025542784482240677},{"x":0.9056939482688904,"y":0.024265645071864128},{"x":0.9056939482688904,"y":0.039591316133737564},{"x":0.873665452003479,"y":0.039591316133737564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.873665452003479,0.025542784482240677,0.9056939482688904,0.039591316133737564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8345195651054382,"y":0.025542784482240677},{"x":0.8683273792266846,"y":0.025542784482240677},{"x":0.8683273792266846,"y":0.039591316133737564},{"x":0.8345195651054382,"y":0.039591316133737564}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8345195651054382,0.025542784482240677,0.8683273792266846,0.039591316133737564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8256227970123291,"y":0.025542784482240677},{"x":0.8309608697891235,"y":0.025542784482240677},{"x":0.8309608697891235,"y":0.039591316133737564},{"x":0.8256227970123291,"y":0.039591316133737564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8256227970123291,0.025542784482240677,0.8309608697891235,0.039591316133737564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7829181551933289,"y":0.025542784482240677},{"x":0.8149465918540955,"y":0.025542784482240677},{"x":0.8149465918540955,"y":0.039591316133737564},{"x":0.7829181551933289,"y":0.040868453681468964}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱","boundary":[0.7829181551933289,0.025542784482240677,0.8149465918540955,0.039591316133737564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8950178027153015,"y":0.04469987377524376},{"x":0.9056939482688904,"y":0.04469987377524376},{"x":0.9056939482688904,"y":0.061302680522203445},{"x":0.8950178027153015,"y":0.061302680522203445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.8950178027153015,0.04469987377524376,0.9056939482688904,0.061302680522203445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8843416571617126,"y":0.04469987377524376},{"x":0.8861209750175476,"y":0.04469987377524376},{"x":0.8861209750175476,"y":0.061302680522203445},{"x":0.8843416571617126,"y":0.061302680522203445}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8843416571617126,0.04469987377524376,0.8861209750175476,0.061302680522203445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7758007049560547,"y":0.04469987377524376},{"x":0.8754448294639587,"y":0.04469987377524376},{"x":0.8754448294639587,"y":0.061302680522203445},{"x":0.7758007049560547,"y":0.06257981806993484}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۰۲۷/۰۱۱/۰۱۷","boundary":[0.7758007049560547,0.04469987377524376,0.8754448294639587,0.061302680522203445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7758007049560547,"y":0.025542784482240677},{"x":0.9056939482688904,"y":0.024265645071864128},{"x":0.9056939482688904,"y":0.061302680522203445},{"x":0.7758007049560547,"y":0.06257981806993484}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7708007049560547,0.018542784482240678,0.9106939482688904,0.06830268052220345],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.03575989603996277},{"x":0.06583629548549652,"y":0.03575989603996277},{"x":0.06583629548549652,"y":0.04469987377524376},{"x":0.04804270341992378,"y":0.04469987377524376}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.04804270341992378,0.03575989603996277,0.06583629548549652,0.04469987377524376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07117437571287155,"y":0.03575989603996277},{"x":0.09608540683984756,"y":0.03575989603996277},{"x":0.09608540683984756,"y":0.04469987377524376},{"x":0.07117437571287155,"y":0.04469987377524376}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"1001","boundary":[0.07117437571287155,0.03575989603996277,0.09608540683984756,0.04469987377524376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.048531290143728256},{"x":0.07473309338092804,"y":0.048531290143728256},{"x":0.07473309338092804,"y":0.060025542974472046},{"x":0.04804270341992378,"y":0.060025542974472046}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.04804270341992378,0.048531290143728256,0.07473309338092804,0.060025542974472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07829181849956512,"y":0.048531290143728256},{"x":0.12455516308546066,"y":0.048531290143728256},{"x":0.12455516308546066,"y":0.060025542974472046},{"x":0.07829181849956512,"y":0.060025542974472046}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"021,011","boundary":[0.07829181849956512,0.048531290143728256,0.12455516308546066,0.060025542974472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263345181941986,"y":0.048531290143728256},{"x":0.1298932433128357,"y":0.048531290143728256},{"x":0.1298932433128357,"y":0.060025542974472046},{"x":0.1263345181941986,"y":0.060025542974472046}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.1263345181941986,0.048531290143728256,0.1298932433128357,0.060025542974472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13345195353031158,"y":0.048531290143728256},{"x":0.1548042744398117,"y":0.048531290143728256},{"x":0.1548042744398117,"y":0.060025542974472046},{"x":0.13345195353031158,"y":0.060025542974472046}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"011","boundary":[0.13345195353031158,0.048531290143728256,0.1548042744398117,0.060025542974472046]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.03575989603996277},{"x":0.1548042744398117,"y":0.03575989603996277},{"x":0.1548042744398117,"y":0.060025542974472046},{"x":0.04804270341992378,"y":0.060025542974472046}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.043042703419923785,0.02875989603996277,0.1598042744398117,0.06702554297447205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1423487514257431,"y":0.08429118990898132},{"x":0.14412811398506165,"y":0.08429118990898132},{"x":0.14412811398506165,"y":0.09706258028745651},{"x":0.1423487514257431,"y":0.09706258028745651}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1423487514257431,0.08429118990898132,0.14412811398506165,0.09706258028745651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16014234721660614,"y":0.08429118990898132},{"x":0.30249109864234924,"y":0.08429118990898132},{"x":0.30249109864234924,"y":0.09706258028745651},{"x":0.16014234721660614,"y":0.09706258028745651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"DICOTYLEDONES","boundary":[0.16014234721660614,0.08429118990898132,0.30249109864234924,0.09706258028745651]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1423487514257431,"y":0.10089399665594101},{"x":0.14412811398506165,"y":0.10089399665594101},{"x":0.14412811398506165,"y":0.1111111119389534},{"x":0.1423487514257431,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":":","boundary":[0.1423487514257431,0.10089399665594101,0.14412811398506165,0.1111111119389534]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1583629846572876,"y":0.10089399665594101},{"x":0.28647688031196594,"y":0.10089399665594101},{"x":0.28647688031196594,"y":0.1111111119389534},{"x":0.1583629846572876,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"DIALYPETALES","boundary":[0.1583629846572876,0.10089399665594101,0.28647688031196594,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1423487514257431,"y":0.1162196695804596},{"x":0.14412811398506165,"y":0.1162196695804596},{"x":0.14412811398506165,"y":0.12771391868591309},{"x":0.1423487514257431,"y":0.12771391868591309}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1423487514257431,0.1162196695804596,0.14412811398506165,0.12771391868591309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1583629846572876,"y":0.1162196695804596},{"x":0.3256227672100067,"y":0.1162196695804596},{"x":0.3256227672100067,"y":0.12771391868591309},{"x":0.1583629846572876,"y":0.12771391868591309}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"CENTROSPERMALES","boundary":[0.1583629846572876,0.1162196695804596,0.3256227672100067,0.12771391868591309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1423487514257431,"y":0.13154533505439758},{"x":0.14412811398506165,"y":0.13154533505439758},{"x":0.14412811398506165,"y":0.14303958415985107},{"x":0.1423487514257431,"y":0.14303958415985107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1423487514257431,0.13154533505439758,0.14412811398506165,0.14303958415985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1583629846572876,"y":0.13154533505439758},{"x":0.33096083998680115,"y":0.13154533505439758},{"x":0.33096083998680115,"y":0.14303958415985107},{"x":0.1583629846572876,"y":0.14303958415985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"CARYOPHYLLACEAE","boundary":[0.1583629846572876,0.13154533505439758,0.33096083998680115,0.14303958415985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1423487514257431,"y":0.14814814925193787},{"x":0.14412811398506165,"y":0.14814814925193787},{"x":0.14412811398506165,"y":0.15836526453495026},{"x":0.1423487514257431,"y":0.15836526453495026}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1423487514257431,0.14814814925193787,0.14412811398506165,0.15836526453495026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1583629846572876,"y":0.14814814925193787},{"x":0.32384341955184937,"y":0.14814814925193787},{"x":0.32384341955184937,"y":0.15836526453495026},{"x":0.1583629846572876,"y":0.15836526453495026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ACANTHOPHYLLUM","boundary":[0.1583629846572876,0.14814814925193787,0.32384341955184937,0.15836526453495026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.6100000143051147},{"languageCode":"es","confidence":0.2199999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1423487514257431,"y":0.08429118990898132},{"x":0.33096083998680115,"y":0.08429118990898132},{"x":0.33096083998680115,"y":0.15836526453495026},{"x":0.1423487514257431,"y":0.15836526453495026}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1373487514257431,0.07729118990898132,0.33596083998680115,0.16536526453495026],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.08556832373142242},{"x":0.11565836519002914,"y":0.08556832373142242},{"x":0.11565836519002914,"y":0.09578543901443481},{"x":0.04804270341992378,"y":0.09450829774141312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.04804270341992378,0.08556832373142242,0.11565836519002914,0.09578543901443481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.10089399665594101},{"x":0.08185053616762161,"y":0.10089399665594101},{"x":0.08185053616762161,"y":0.1098339706659317},{"x":0.04804270341992378,"y":0.1098339706659317}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"SOU","boundary":[0.04804270341992378,0.10089399665594101,0.08185053616762161,0.1098339706659317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08362989127635956,"y":0.10089399665594101},{"x":0.0854092538356781,"y":0.10089399665594101},{"x":0.0854092538356781,"y":0.1098339706659317},{"x":0.08362989127635956,"y":0.1098339706659317}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.08362989127635956,0.10089399665594101,0.0854092538356781,0.1098339706659317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09074733406305313,"y":0.10089399665594101},{"x":0.11209964752197266,"y":0.10089399665594101},{"x":0.11209964752197266,"y":0.1098339706659317},{"x":0.09074733406305313,"y":0.1098339706659317}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"CL","boundary":[0.09074733406305313,0.10089399665594101,0.11209964752197266,0.1098339706659317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1138790026307106,"y":0.10089399665594101},{"x":0.11565836519002914,"y":0.10089399665594101},{"x":0.11565836519002914,"y":0.1098339706659317},{"x":0.1138790026307106,"y":0.1098339706659317}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.1138790026307106,0.10089399665594101,0.11565836519002914,0.1098339706659317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.1162196695804596},{"x":0.09608540683984756,"y":0.1162196695804596},{"x":0.09608540683984756,"y":0.1251596361398697},{"x":0.04804270341992378,"y":0.1251596361398697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ORDO","boundary":[0.04804270341992378,0.1162196695804596,0.09608540683984756,0.1251596361398697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.13282248377799988},{"x":0.12099643796682358,"y":0.13282248377799988},{"x":0.12099643796682358,"y":0.14176245033740997},{"x":0.04804270341992378,"y":0.14176245033740997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.04804270341992378,0.13282248377799988,0.12099643796682358,0.14176245033740997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.14814814925193787},{"x":0.10320284962654114,"y":0.14814814925193787},{"x":0.10320284962654114,"y":0.15708811581134796},{"x":0.04804270341992378,"y":0.15708811581134796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.04804270341992378,0.14814814925193787,0.10320284962654114,0.15708811581134796]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.3700000047683716},{"languageCode":"es","confidence":0.23000000417232513},{"languageCode":"pt","confidence":0.23000000417232513},{"languageCode":"en","confidence":0.17000000178813934}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.08556832373142242},{"x":0.12099643796682358,"y":0.08556832373142242},{"x":0.12099643796682358,"y":0.15708811581134796},{"x":0.04804270341992378,"y":0.15708811581134796}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.043042703419923785,0.07856832373142242,0.12599643796682358,0.16408811581134797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512455344200134,"y":0.19923371076583862},{"x":0.6654804348945618,"y":0.19923371076583862},{"x":0.6654804348945618,"y":0.2107279747724533},{"x":0.6512455344200134,"y":0.2107279747724533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.6512455344200134,0.19923371076583862,0.6654804348945618,0.2107279747724533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6725978851318359,"y":0.19923371076583862},{"x":0.7615658640861511,"y":0.19923371076583862},{"x":0.7615658640861511,"y":0.2120051085948944},{"x":0.6725978851318359,"y":0.2107279747724533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glandulosum","boundary":[0.6725978851318359,0.19923371076583862,0.7615658640861511,0.2120051085948944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512455344200134,"y":0.19923371076583862},{"x":0.7615658640861511,"y":0.20051085948944092},{"x":0.7615658640861511,"y":0.2120051085948944},{"x":0.6512455344200134,"y":0.2107279747724533}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6462455344200134,0.19223371076583862,0.7665658640861511,0.21900510859489442],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704626321792603,"y":0.2196679413318634},{"x":0.774021327495575,"y":0.2183908075094223},{"x":0.7775800824165344,"y":0.23499362170696259},{"x":0.77224200963974,"y":0.23499362170696259}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7704626321792603,0.2196679413318634,0.7775800824165344,0.23499362170696259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7188612222671509,"y":0.2247765064239502},{"x":0.7597864866256714,"y":0.2196679413318634},{"x":0.7633451819419861,"y":0.2362707555294037},{"x":0.7206405401229858,"y":0.24010217189788818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.7188612222671509,0.2247765064239502,0.7633451819419861,0.2362707555294037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7188612222671509,"y":0.2247765064239502},{"x":0.774021327495575,"y":0.2183908075094223},{"x":0.7775800824165344,"y":0.23499362170696259},{"x":0.7206405401229858,"y":0.24010217189788818}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7138612222671509,0.2177765064239502,0.7825800824165344,0.2419936217069626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43238434195518494,"y":0.29501914978027344},{"x":0.43772241473197937,"y":0.29501914978027344},{"x":0.43772241473197937,"y":0.30012771487236023},{"x":0.43238434195518494,"y":0.30012771487236023}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"8","boundary":[0.43238434195518494,0.29501914978027344,0.43772241473197937,0.30012771487236023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43238434195518494,"y":0.29501914978027344},{"x":0.43772241473197937,"y":0.29501914978027344},{"x":0.43772241473197937,"y":0.30012771487236023},{"x":0.43238434195518494,"y":0.30012771487236023}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.42738434195518493,0.28801914978027343,0.4427224147319794,0.30712771487236024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5854092240333557,"y":0.19667944312095642},{"x":0.6156583428382874,"y":0.19667944312095642},{"x":0.6156583428382874,"y":0.2158365249633789},{"x":0.5854092240333557,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5854092240333557,0.19667944312095642,0.6156583428382874,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729537606239319,"y":0.19667944312095642},{"x":0.5854092240333557,"y":0.19667944312095642},{"x":0.5854092240333557,"y":0.2158365249633789},{"x":0.5729537606239319,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5729537606239319,0.19667944312095642,0.5854092240333557,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5338078141212463,"y":0.19667944312095642},{"x":0.5622775554656982,"y":0.19667944312095642},{"x":0.5622775554656982,"y":0.2158365249633789},{"x":0.5338078141212463,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چوبک","boundary":[0.5338078141212463,0.19667944312095642,0.5622775554656982,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517793595790863,"y":0.19667944312095642},{"x":0.5249110460281372,"y":0.19667944312095642},{"x":0.5249110460281372,"y":0.2158365249633789},{"x":0.517793595790863,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.517793595790863,0.19667944312095642,0.5249110460281372,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839857518672943,"y":0.19667944312095642},{"x":0.5106761455535889,"y":0.19667944312095642},{"x":0.5106761455535889,"y":0.2158365249633789},{"x":0.4839857518672943,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.4839857518672943,0.19667944312095642,0.5106761455535889,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45729538798332214,"y":0.19667944312095642},{"x":0.48220640420913696,"y":0.19667944312095642},{"x":0.48220640420913696,"y":0.2158365249633789},{"x":0.45729538798332214,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.45729538798332214,0.19667944312095642,0.48220640420913696,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.450177937746048,"y":0.19667944312095642},{"x":0.45729538798332214,"y":0.19667944312095642},{"x":0.45729538798332214,"y":0.2158365249633789},{"x":0.450177937746048,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.450177937746048,0.19667944312095642,0.45729538798332214,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4145907461643219,"y":0.19667944312095642},{"x":0.4430604875087738,"y":0.19667944312095642},{"x":0.4430604875087738,"y":0.2158365249633789},{"x":0.4145907461643219,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بوته","boundary":[0.4145907461643219,0.19667944312095642,0.4430604875087738,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3896797299385071,"y":0.19667944312095642},{"x":0.4110320210456848,"y":0.19667944312095642},{"x":0.4110320210456848,"y":0.2158365249633789},{"x":0.3896797299385071,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3896797299385071,0.19667944312095642,0.4110320210456848,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3505338132381439,"y":0.19667944312095642},{"x":0.38612100481987,"y":0.19667944312095642},{"x":0.38612100481987,"y":0.2158365249633789},{"x":0.3505338132381439,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.3505338132381439,0.19667944312095642,0.38612100481987,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3131672739982605,"y":0.19667944312095642},{"x":0.34341636300086975,"y":0.19667944312095642},{"x":0.34341636300086975,"y":0.2158365249633789},{"x":0.3131672739982605,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.3131672739982605,0.19667944312095642,0.34341636300086975,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2971530258655548,"y":0.19667944312095642},{"x":0.3007117509841919,"y":0.19667944312095642},{"x":0.3007117509841919,"y":0.2158365249633789},{"x":0.2971530258655548,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2971530258655548,0.19667944312095642,0.3007117509841919,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26156583428382874,"y":0.19667944312095642},{"x":0.2882562279701233,"y":0.19667944312095642},{"x":0.2882562279701233,"y":0.2158365249633789},{"x":0.26156583428382874,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.26156583428382874,0.19667944312095642,0.2882562279701233,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22241993248462677,"y":0.19667944312095642},{"x":0.2562277615070343,"y":0.19667944312095642},{"x":0.2562277615070343,"y":0.2158365249633789},{"x":0.22241993248462677,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.22241993248462677,0.19667944312095642,0.2562277615070343,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2153024971485138,"y":0.19667944312095642},{"x":0.21708184480667114,"y":0.19667944312095642},{"x":0.21708184480667114,"y":0.2158365249633789},{"x":0.2153024971485138,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2153024971485138,0.19667944312095642,0.21708184480667114,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16192170977592468,"y":0.19667944312095642},{"x":0.20462633669376373,"y":0.19667944312095642},{"x":0.20462633669376373,"y":0.2158365249633789},{"x":0.16192170977592468,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالشت","boundary":[0.16192170977592468,0.19667944312095642,0.20462633669376373,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11921708285808563,"y":0.19667944312095642},{"x":0.15302491188049316,"y":0.19667944312095642},{"x":0.15302491188049316,"y":0.2158365249633789},{"x":0.11921708285808563,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.11921708285808563,0.19667944312095642,0.15302491188049316,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10498220473527908,"y":0.19667944312095642},{"x":0.11209964752197266,"y":0.19667944312095642},{"x":0.11209964752197266,"y":0.2158365249633789},{"x":0.10498220473527908,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.10498220473527908,0.19667944312095642,0.11209964752197266,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.058718860149383545,"y":0.19667944312095642},{"x":0.09786476939916611,"y":0.19667944312095642},{"x":0.09786476939916611,"y":0.2158365249633789},{"x":0.058718860149383545,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.058718860149383545,0.19667944312095642,0.09786476939916611,0.2158365249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.049822062253952026,"y":0.19667944312095642},{"x":0.05160142481327057,"y":0.19667944312095642},{"x":0.05160142481327057,"y":0.2158365249633789},{"x":0.049822062253952026,"y":0.2158365249633789}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.049822062253952026,0.19667944312095642,0.05160142481327057,0.2158365249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8772242069244385,"y":0.2196679413318634},{"x":0.9074733257293701,"y":0.2196679413318634},{"x":0.9074733257293701,"y":0.2311621904373169},{"x":0.8772242069244385,"y":0.2311621904373169}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ساقه","boundary":[0.8772242069244385,0.2196679413318634,0.9074733257293701,0.2311621904373169]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.049822062253952026,"y":0.19667944312095642},{"x":0.9074733257293701,"y":0.19667944312095642},{"x":0.9074733257293701,"y":0.2311621904373169},{"x":0.049822062253952026,"y":0.2311621904373169}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.04482206225395203,0.18967944312095641,0.9124733257293701,0.2381621904373169],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7170818448066711,"y":0.2196679413318634},{"x":0.7188612222671509,"y":0.2196679413318634},{"x":0.7188612222671509,"y":0.2375478893518448},{"x":0.7170818448066711,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7170818448066711,0.2196679413318634,0.7188612222671509,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6690391302108765,"y":0.2196679413318634},{"x":0.7064056992530823,"y":0.2196679413318634},{"x":0.7064056992530823,"y":0.2375478893518448},{"x":0.6690391302108765,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.6690391302108765,0.2196679413318634,0.7064056992530823,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6583629846572876,"y":0.2196679413318634},{"x":0.6601423621177673,"y":0.2196679413318634},{"x":0.6601423621177673,"y":0.2375478893518448},{"x":0.6583629846572876,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6583629846572876,0.2196679413318634,0.6601423621177673,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6032028198242188,"y":0.2196679413318634},{"x":0.6476868391036987,"y":0.2196679413318634},{"x":0.6476868391036987,"y":0.2375478893518448},{"x":0.6032028198242188,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.6032028198242188,0.2196679413318634,0.6476868391036987,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5836299061775208,"y":0.2196679413318634},{"x":0.5943060517311096,"y":0.2196679413318634},{"x":0.5943060517311096,"y":0.2375478893518448},{"x":0.5836299061775208,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5836299061775208,0.2196679413318634,0.5943060517311096,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5373665690422058,"y":0.2196679413318634},{"x":0.5782918334007263,"y":0.2196679413318634},{"x":0.5782918334007263,"y":0.2375478893518448},{"x":0.5373665690422058,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5373665690422058,0.2196679413318634,0.5782918334007263,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5284697413444519,"y":0.2196679413318634},{"x":0.5320284962654114,"y":0.2196679413318634},{"x":0.5320284962654114,"y":0.2375478893518448},{"x":0.5284697413444519,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5284697413444519,0.2196679413318634,0.5320284962654114,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106761455535889,"y":0.2196679413318634},{"x":0.5195729732513428,"y":0.2196679413318634},{"x":0.5195729732513428,"y":0.2375478893518448},{"x":0.5106761455535889,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5106761455535889,0.2196679413318634,0.5195729732513428,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46975088119506836,"y":0.2196679413318634},{"x":0.5,"y":0.2196679413318634},{"x":0.5,"y":0.2375478893518448},{"x":0.46975088119506836,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.46975088119506836,0.2196679413318634,0.5,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466192126274109,"y":0.2196679413318634},{"x":0.4644128084182739,"y":0.2196679413318634},{"x":0.4644128084182739,"y":0.2375478893518448},{"x":0.4466192126274109,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4466192126274109,0.2196679413318634,0.4644128084182739,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40035587549209595,"y":0.2196679413318634},{"x":0.43238434195518494,"y":0.2196679413318634},{"x":0.43238434195518494,"y":0.2375478893518448},{"x":0.40035587549209595,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.40035587549209595,0.2196679413318634,0.43238434195518494,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39145907759666443,"y":0.2196679413318634},{"x":0.3932384252548218,"y":0.2196679413318634},{"x":0.3932384252548218,"y":0.2375478893518448},{"x":0.39145907759666443,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39145907759666443,0.2196679413318634,0.3932384252548218,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3416370153427124,"y":0.2196679413318634},{"x":0.38078293204307556,"y":0.2196679413318634},{"x":0.38078293204307556,"y":0.2375478893518448},{"x":0.3416370153427124,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتهی","boundary":[0.3416370153427124,0.2196679413318634,0.38078293204307556,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202846944332123,"y":0.2196679413318634},{"x":0.3327402174472809,"y":0.2196679413318634},{"x":0.3327402174472809,"y":0.2375478893518448},{"x":0.3202846944332123,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3202846944332123,0.2196679413318634,0.3327402174472809,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2935943007469177,"y":0.2196679413318634},{"x":0.3131672739982605,"y":0.2196679413318634},{"x":0.3131672739982605,"y":0.2375478893518448},{"x":0.2935943007469177,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.2935943007469177,0.2196679413318634,0.3131672739982605,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27402135729789734,"y":0.2196679413318634},{"x":0.2882562279701233,"y":0.2196679413318634},{"x":0.2882562279701233,"y":0.2375478893518448},{"x":0.27402135729789734,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.27402135729789734,0.2196679413318634,0.2882562279701233,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23487544059753418,"y":0.2196679413318634},{"x":0.27046263217926025,"y":0.2196679413318634},{"x":0.27046263217926025,"y":0.2375478893518448},{"x":0.23487544059753418,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.23487544059753418,0.2196679413318634,0.27046263217926025,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20462633669376373,"y":0.2196679413318634},{"x":0.22597864270210266,"y":0.2196679413318634},{"x":0.22597864270210266,"y":0.2375478893518448},{"x":0.20462633669376373,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.20462633669376373,0.2196679413318634,0.22597864270210266,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1708185076713562,"y":0.2196679413318634},{"x":0.20106761157512665,"y":0.2196679413318634},{"x":0.20106761157512665,"y":0.2375478893518448},{"x":0.1708185076713562,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.1708185076713562,0.2196679413318634,0.20106761157512665,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1548042744398117,"y":0.2196679413318634},{"x":0.16014234721660614,"y":0.2196679413318634},{"x":0.16014234721660614,"y":0.2375478893518448},{"x":0.1548042744398117,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1548042744398117,0.2196679413318634,0.16014234721660614,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11565836519002914,"y":0.2196679413318634},{"x":0.14946618676185608,"y":0.2196679413318634},{"x":0.14946618676185608,"y":0.2375478893518448},{"x":0.11565836519002914,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.11565836519002914,0.2196679413318634,0.14946618676185608,0.2375478893518448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10854092240333557,"y":0.2196679413318634},{"x":0.11032028496265411,"y":0.2196679413318634},{"x":0.11032028496265411,"y":0.2375478893518448},{"x":0.10854092240333557,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.10854092240333557,0.2196679413318634,0.11032028496265411,0.2375478893518448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8790035843849182,"y":0.24265645444393158},{"x":0.9056939482688904,"y":0.24265645444393158},{"x":0.9056939482688904,"y":0.25798213481903076},{"x":0.8790035843849182,"y":0.25798213481903076}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"برگ","boundary":[0.8790035843849182,0.24265645444393158,0.9056939482688904,0.25798213481903076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10854092240333557,"y":0.2196679413318634},{"x":0.9056939482688904,"y":0.2196679413318634},{"x":0.9056939482688904,"y":0.25798213481903076},{"x":0.10854092240333557,"y":0.25798213481903076}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.10354092240333557,0.2126679413318634,0.9106939482688904,0.26498213481903077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704626321792603,"y":0.24265645444393158},{"x":0.774021327495575,"y":0.24265645444393158},{"x":0.774021327495575,"y":0.26053640246391296},{"x":0.7704626321792603,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7704626321792603,0.24265645444393158,0.774021327495575,0.26053640246391296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.709964394569397,"y":0.24265645444393158},{"x":0.7615658640861511,"y":0.24265645444393158},{"x":0.7615658640861511,"y":0.26053640246391296},{"x":0.709964394569397,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.709964394569397,0.24265645444393158,0.7615658640861511,0.26053640246391296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6476868391036987,"y":0.24265645444393158},{"x":0.6868327260017395,"y":0.24265645444393158},{"x":0.6868327260017395,"y":0.26053640246391296},{"x":0.6476868391036987,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گستره","boundary":[0.6476868391036987,0.24265645444393158,0.6868327260017395,0.26053640246391296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405693888664246,"y":0.24265645444393158},{"x":0.6423487663269043,"y":0.24265645444393158},{"x":0.6423487663269043,"y":0.26053640246391296},{"x":0.6405693888664246,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6405693888664246,0.24265645444393158,0.6423487663269043,0.26053640246391296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5871886014938354,"y":0.24265645444393158},{"x":0.6298932433128357,"y":0.24265645444393158},{"x":0.6298932433128357,"y":0.26053640246391296},{"x":0.5871886014938354,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درفشی","boundary":[0.5871886014938354,0.24265645444393158,0.6298932433128357,0.26053640246391296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5765124559402466,"y":0.24265645444393158},{"x":0.5782918334007263,"y":0.24265645444393158},{"x":0.5782918334007263,"y":0.26053640246391296},{"x":0.5765124559402466,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5765124559402466,0.24265645444393158,0.5782918334007263,0.26053640246391296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5551601648330688,"y":0.24265645444393158},{"x":0.5711743831634521,"y":0.24265645444393158},{"x":0.5711743831634521,"y":0.26053640246391296},{"x":0.5551601648330688,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5551601648330688,0.24265645444393158,0.5711743831634521,0.26053640246391296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5195729732513428,"y":0.24265645444393158},{"x":0.5480427145957947,"y":0.24265645444393158},{"x":0.5480427145957947,"y":0.26053640246391296},{"x":0.5195729732513428,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5195729732513428,0.24265645444393158,0.5480427145957947,0.26053640246391296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.24265645444393158},{"x":0.5124555230140686,"y":0.24265645444393158},{"x":0.5124555230140686,"y":0.26053640246391296},{"x":0.5,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.5,0.24265645444393158,0.5124555230140686,0.26053640246391296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4555160105228424,"y":0.24265645444393158},{"x":0.4911032021045685,"y":0.24265645444393158},{"x":0.4911032021045685,"y":0.26053640246391296},{"x":0.4555160105228424,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مسطح","boundary":[0.4555160105228424,0.24265645444393158,0.4911032021045685,0.26053640246391296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466192126274109,"y":0.24265645444393158},{"x":0.4483985900878906,"y":0.24265645444393158},{"x":0.4483985900878906,"y":0.26053640246391296},{"x":0.4466192126274109,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4466192126274109,0.24265645444393158,0.4483985900878906,0.26053640246391296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42526689171791077,"y":0.24265645444393158},{"x":0.44128113985061646,"y":0.24265645444393158},{"x":0.44128113985061646,"y":0.26053640246391296},{"x":0.42526689171791077,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42526689171791077,0.24265645444393158,0.44128113985061646,0.26053640246391296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932384252548218,"y":0.24393358826637268},{"x":0.42170819640159607,"y":0.24393358826637268},{"x":0.42170819640159607,"y":0.26181355118751526},{"x":0.3932384252548218,"y":0.26181355118751526}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.3932384252548218,0.24393358826637268,0.42170819640159607,0.26181355118751526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3576512336730957,"y":0.24393358826637268},{"x":0.38790035247802734,"y":0.24393358826637268},{"x":0.38790035247802734,"y":0.26181355118751526},{"x":0.3576512336730957,"y":0.26181355118751526}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پشتی","boundary":[0.3576512336730957,0.24393358826637268,0.38790035247802734,0.26181355118751526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3007117509841919,"y":0.24393358826637268},{"x":0.34341636300086975,"y":0.24393358826637268},{"x":0.34341636300086975,"y":0.26181355118751526},{"x":0.3007117509841919,"y":0.26181355118751526}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدب","boundary":[0.3007117509841919,0.24393358826637268,0.34341636300086975,0.26181355118751526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2918149530887604,"y":0.24393358826637268},{"x":0.2935943007469177,"y":0.24393358826637268},{"x":0.2935943007469177,"y":0.26181355118751526},{"x":0.2918149530887604,"y":0.26181355118751526}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2918149530887604,0.24393358826637268,0.2935943007469177,0.26181355118751526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27046263217926025,"y":0.24393358826637268},{"x":0.28647688031196594,"y":0.24393358826637268},{"x":0.28647688031196594,"y":0.26181355118751526},{"x":0.27046263217926025,"y":0.26181355118751526}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27046263217926025,0.24393358826637268,0.28647688031196594,0.26181355118751526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2313167303800583,"y":0.24393358826637268},{"x":0.2633451819419861,"y":0.24393358826637268},{"x":0.2633451819419861,"y":0.26181355118751526},{"x":0.2313167303800583,"y":0.26181355118751526}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.2313167303800583,0.24393358826637268,0.2633451819419861,0.26181355118751526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1868327409029007,"y":0.24393358826637268},{"x":0.22241993248462677,"y":0.24393358826637268},{"x":0.22241993248462677,"y":0.26181355118751526},{"x":0.1868327409029007,"y":0.26181355118751526}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.1868327409029007,0.24393358826637268,0.22241993248462677,0.26181355118751526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1743772178888321,"y":0.24521072208881378},{"x":0.17971530556678772,"y":0.24521072208881378},{"x":0.17971530556678772,"y":0.26181355118751526},{"x":0.1743772178888321,"y":0.26181355118751526}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1743772178888321,0.24521072208881378,0.17971530556678772,0.26181355118751526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14768683910369873,"y":0.24393358826637268},{"x":0.16725978255271912,"y":0.24521072208881378},{"x":0.16725978255271912,"y":0.26181355118751526},{"x":0.14768683910369873,"y":0.26181355118751526}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.14768683910369873,0.24393358826637268,0.16725978255271912,0.26181355118751526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13523131608963013,"y":0.24393358826637268},{"x":0.14056938886642456,"y":0.24393358826637268},{"x":0.14056938886642456,"y":0.26181355118751526},{"x":0.13523131608963013,"y":0.26181355118751526}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.13523131608963013,0.24393358826637268,0.14056938886642456,0.26181355118751526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09964412450790405,"y":0.24393358826637268},{"x":0.1263345181941986,"y":0.24393358826637268},{"x":0.12455516308546066,"y":0.26181355118751526},{"x":0.09786476939916611,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خاری","boundary":[0.09964412450790405,0.24393358826637268,0.12455516308546066,0.26181355118751526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06405694037675858,"y":0.24265645444393158},{"x":0.09074733406305313,"y":0.24393358826637268},{"x":0.09074733406305313,"y":0.26053640246391296},{"x":0.06405694037675858,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.06405694037675858,0.24265645444393158,0.09074733406305313,0.26053640246391296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0569395013153553,"y":0.24265645444393158},{"x":0.058718860149383545,"y":0.24265645444393158},{"x":0.058718860149383545,"y":0.26053640246391296},{"x":0.05516014248132706,"y":0.26053640246391296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.0569395013153553,0.24265645444393158,0.058718860149383545,0.26053640246391296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8879003524780273,"y":0.26564496755599976},{"x":0.9074733257293701,"y":0.26564496755599976},{"x":0.9074733257293701,"y":0.27969348430633545},{"x":0.8879003524780273,"y":0.27969348430633545}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"گل","boundary":[0.8879003524780273,0.26564496755599976,0.9074733257293701,0.27969348430633545]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05516014248132706,"y":0.24137930572032928},{"x":0.9074733257293701,"y":0.24265645444393158},{"x":0.9074733257293701,"y":0.27969348430633545},{"x":0.05516014248132706,"y":0.27841633558273315}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.05016014248132706,0.23437930572032928,0.9124733257293701,0.28669348430633546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704626321792603,"y":0.26564496755599976},{"x":0.774021327495575,"y":0.26564496755599976},{"x":0.774021327495575,"y":0.28480204939842224},{"x":0.7704626321792603,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7704626321792603,0.26564496755599976,0.774021327495575,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7295373678207397,"y":0.26564496755599976},{"x":0.7615658640861511,"y":0.26564496755599976},{"x":0.7615658640861511,"y":0.28480204939842224},{"x":0.7295373678207397,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.7295373678207397,0.26564496755599976,0.7615658640861511,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117437720298767,"y":0.26564496755599976},{"x":0.7206405401229858,"y":0.26564496755599976},{"x":0.7206405401229858,"y":0.28480204939842224},{"x":0.7117437720298767,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7117437720298767,0.26564496755599976,0.7206405401229858,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6583629846572876,"y":0.26564496755599976},{"x":0.7028470039367676,"y":0.26564496755599976},{"x":0.7028470039367676,"y":0.28480204939842224},{"x":0.6583629846572876,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.6583629846572876,0.26564496755599976,0.7028470039367676,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387900114059448,"y":0.26564496755599976},{"x":0.6512455344200134,"y":0.26564496755599976},{"x":0.6512455344200134,"y":0.28480204939842224},{"x":0.6387900114059448,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6387900114059448,0.26564496755599976,0.6512455344200134,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599644124507904,"y":0.26564496755599976},{"x":0.6316726207733154,"y":0.26564496755599976},{"x":0.6316726207733154,"y":0.28480204939842224},{"x":0.599644124507904,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.599644124507904,0.26564496755599976,0.6316726207733154,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5889679789543152,"y":0.26564496755599976},{"x":0.5925266742706299,"y":0.26564496755599976},{"x":0.5925266742706299,"y":0.28480204939842224},{"x":0.5889679789543152,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5889679789543152,0.26564496755599976,0.5925266742706299,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5409252643585205,"y":0.26564496755599976},{"x":0.5800711512565613,"y":0.26564496755599976},{"x":0.5800711512565613,"y":0.28480204939842224},{"x":0.5409252643585205,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.5409252643585205,0.26564496755599976,0.5800711512565613,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5124555230140686,"y":0.26564496755599976},{"x":0.5284697413444519,"y":0.26564496755599976},{"x":0.5284697413444519,"y":0.28480204939842224},{"x":0.5124555230140686,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5124555230140686,0.26564496755599976,0.5284697413444519,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839857518672943,"y":0.26564496755599976},{"x":0.5088967680931091,"y":0.26564496755599976},{"x":0.5088967680931091,"y":0.28480204939842224},{"x":0.4839857518672943,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.4839857518672943,0.26564496755599976,0.5088967680931091,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4555160105228424,"y":0.26564496755599976},{"x":0.48932385444641113,"y":0.26564496755599976},{"x":0.48932385444641113,"y":0.28480204939842224},{"x":0.4555160105228424,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.4555160105228424,0.26564496755599976,0.48932385444641113,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39145907759666443,"y":0.26564496755599976},{"x":0.44483986496925354,"y":0.26564496755599976},{"x":0.44483986496925354,"y":0.28480204939842224},{"x":0.39145907759666443,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سرمانند","boundary":[0.39145907759666443,0.26564496755599976,0.44483986496925354,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37544482946395874,"y":0.26564496755599976},{"x":0.3825622797012329,"y":0.26564496755599976},{"x":0.3825622797012329,"y":0.28480204939842224},{"x":0.37544482946395874,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.37544482946395874,0.26564496755599976,0.3825622797012329,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327402174472809,"y":0.26564496755599976},{"x":0.36832740902900696,"y":0.26564496755599976},{"x":0.36832740902900696,"y":0.28480204939842224},{"x":0.3327402174472809,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.3327402174472809,0.26564496755599976,0.36832740902900696,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29003557562828064,"y":0.26564496755599976},{"x":0.3256227672100067,"y":0.26564496755599976},{"x":0.3256227672100067,"y":0.28480204939842224},{"x":0.29003557562828064,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.29003557562828064,0.26564496755599976,0.3256227672100067,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27402135729789734,"y":0.26564496755599976},{"x":0.2811387777328491,"y":0.26564496755599976},{"x":0.2811387777328491,"y":0.28480204939842224},{"x":0.27402135729789734,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.27402135729789734,0.26564496755599976,0.2811387777328491,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24911032617092133,"y":0.26564496755599976},{"x":0.2633451819419861,"y":0.26564496755599976},{"x":0.2633451819419861,"y":0.28480204939842224},{"x":0.24911032617092133,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24911032617092133,0.26564496755599976,0.2633451819419861,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20996440947055817,"y":0.26564496755599976},{"x":0.2437722384929657,"y":0.26564496755599976},{"x":0.2437722384929657,"y":0.28480204939842224},{"x":0.20996440947055817,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.20996440947055817,0.26564496755599976,0.2437722384929657,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18505337834358215,"y":0.26564496755599976},{"x":0.2028469741344452,"y":0.26564496755599976},{"x":0.2028469741344452,"y":0.28480204939842224},{"x":0.18505337834358215,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.18505337834358215,0.26564496755599976,0.2028469741344452,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16370107233524323,"y":0.26564496755599976},{"x":0.1708185076713562,"y":0.26564496755599976},{"x":0.1708185076713562,"y":0.28480204939842224},{"x":0.16370107233524323,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.16370107233524323,0.26564496755599976,0.1708185076713562,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14412811398506165,"y":0.26564496755599976},{"x":0.15658363699913025,"y":0.26564496755599976},{"x":0.15658363699913025,"y":0.28480204939842224},{"x":0.14412811398506165,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.14412811398506165,0.26564496755599976,0.15658363699913025,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13167259097099304,"y":0.26564496755599976},{"x":0.13701067864894867,"y":0.26564496755599976},{"x":0.13701067864894867,"y":0.28480204939842224},{"x":0.13167259097099304,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.13167259097099304,0.26564496755599976,0.13701067864894867,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1014234870672226,"y":0.26564496755599976},{"x":0.1298932433128357,"y":0.26564496755599976},{"x":0.1298932433128357,"y":0.28480204939842224},{"x":0.1014234870672226,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تائی","boundary":[0.1014234870672226,0.26564496755599976,0.1298932433128357,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.26564496755599976},{"x":0.09252668917179108,"y":0.26564496755599976},{"x":0.09252668917179108,"y":0.28480204939842224},{"x":0.04804270341992378,"y":0.28480204939842224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.04804270341992378,0.26564496755599976,0.09252668917179108,0.28480204939842224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.745551586151123,"y":0.28735631704330444},{"x":0.7615658640861511,"y":0.28735631704330444},{"x":0.7615658640861511,"y":0.30651339888572693},{"x":0.745551586151123,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.745551586151123,0.28735631704330444,0.7615658640861511,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7295373678207397,"y":0.28735631704330444},{"x":0.7366548180580139,"y":0.28735631704330444},{"x":0.7366548180580139,"y":0.30651339888572693},{"x":0.7295373678207397,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7295373678207397,0.28735631704330444,0.7366548180580139,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814946532249451,"y":0.28735631704330444},{"x":0.72775799036026,"y":0.28735631704330444},{"x":0.72775799036026,"y":0.30651339888572693},{"x":0.6814946532249451,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.6814946532249451,0.28735631704330444,0.72775799036026,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423487663269043,"y":0.28735631704330444},{"x":0.6761565804481506,"y":0.28735631704330444},{"x":0.6761565804481506,"y":0.30651339888572693},{"x":0.6423487663269043,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.6423487663269043,0.28735631704330444,0.6761565804481506,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334519386291504,"y":0.28735631704330444},{"x":0.6423487663269043,"y":0.28735631704330444},{"x":0.6423487663269043,"y":0.30651339888572693},{"x":0.6334519386291504,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6334519386291504,0.28735631704330444,0.6423487663269043,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5871886014938354,"y":0.28735631704330444},{"x":0.6209964156150818,"y":0.28735631704330444},{"x":0.6209964156150818,"y":0.30651339888572693},{"x":0.5871886014938354,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.5871886014938354,0.28735631704330444,0.6209964156150818,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747330784797668,"y":0.28735631704330444},{"x":0.5800711512565613,"y":0.28735631704330444},{"x":0.5800711512565613,"y":0.30651339888572693},{"x":0.5747330784797668,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747330784797668,0.28735631704330444,0.5800711512565613,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5266903638839722,"y":0.28735631704330444},{"x":0.5658363103866577,"y":0.28735631704330444},{"x":0.5658363103866577,"y":0.30651339888572693},{"x":0.5266903638839722,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.5266903638839722,0.28735631704330444,0.5658363103866577,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160142183303833,"y":0.28735631704330444},{"x":0.517793595790863,"y":0.28735631704330444},{"x":0.517793595790863,"y":0.30651339888572693},{"x":0.5160142183303833,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5160142183303833,0.28735631704330444,0.517793595790863,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4715302586555481,"y":0.28735631704330444},{"x":0.5053380727767944,"y":0.28735631704330444},{"x":0.5053380727767944,"y":0.30651339888572693},{"x":0.4715302586555481,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.4715302586555481,0.28735631704330444,0.5053380727767944,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43238434195518494,"y":0.28735631704330444},{"x":0.4661921560764313,"y":0.28735631704330444},{"x":0.4661921560764313,"y":0.30651339888572693},{"x":0.43238434195518494,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.43238434195518494,0.28735631704330444,0.4661921560764313,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41992881894111633,"y":0.28735631704330444},{"x":0.4270462691783905,"y":0.28735631704330444},{"x":0.4270462691783905,"y":0.30651339888572693},{"x":0.41992881894111633,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41992881894111633,0.28735631704330444,0.4270462691783905,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38078293204307556,"y":0.28735631704330444},{"x":0.418149471282959,"y":0.28735631704330444},{"x":0.418149471282959,"y":0.30651339888572693},{"x":0.38078293204307556,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"ضخیم","boundary":[0.38078293204307556,0.28735631704330444,0.418149471282959,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3665480315685272,"y":0.28735631704330444},{"x":0.3736654818058014,"y":0.28735631704330444},{"x":0.3736654818058014,"y":0.30651339888572693},{"x":0.3665480315685272,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3665480315685272,0.28735631704330444,0.3736654818058014,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30604982376098633,"y":0.28735631704330444},{"x":0.3576512336730957,"y":0.28735631704330444},{"x":0.3576512336730957,"y":0.30651339888572693},{"x":0.30604982376098633,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"براکتهها","boundary":[0.30604982376098633,0.28735631704330444,0.3576512336730957,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2686832845211029,"y":0.28735631704330444},{"x":0.2971530258655548,"y":0.28735631704330444},{"x":0.2971530258655548,"y":0.30651339888572693},{"x":0.2686832845211029,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.2686832845211029,0.28735631704330444,0.2971530258655548,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23309607803821564,"y":0.28735631704330444},{"x":0.2597864866256714,"y":0.28735631704330444},{"x":0.2597864866256714,"y":0.30651339888572693},{"x":0.23309607803821564,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.23309607803821564,0.28735631704330444,0.2597864866256714,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2241992950439453,"y":0.28735631704330444},{"x":0.22597864270210266,"y":0.28735631704330444},{"x":0.22597864270210266,"y":0.30651339888572693},{"x":0.2241992950439453,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2241992950439453,0.28735631704330444,0.22597864270210266,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16903914511203766,"y":0.28735631704330444},{"x":0.2153024971485138,"y":0.28735631704330444},{"x":0.2153024971485138,"y":0.30651339888572693},{"x":0.16903914511203766,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"چسبناک","boundary":[0.16903914511203766,0.28735631704330444,0.2153024971485138,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15124554932117462,"y":0.28735631704330444},{"x":0.15658363699913025,"y":0.28735631704330444},{"x":0.15658363699913025,"y":0.30651339888572693},{"x":0.15124554932117462,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.15124554932117462,0.28735631704330444,0.15658363699913025,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11565836519002914,"y":0.28735631704330444},{"x":0.14056938886642456,"y":0.28735631704330444},{"x":0.14056938886642456,"y":0.30651339888572693},{"x":0.11565836519002914,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.11565836519002914,0.28735631704330444,0.14056938886642456,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06405694037675858,"y":0.28735631704330444},{"x":0.11209964752197266,"y":0.28735631704330444},{"x":0.11209964752197266,"y":0.30651339888572693},{"x":0.06405694037675858,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چسبناک","boundary":[0.06405694037675858,0.28735631704330444,0.11209964752197266,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.049822062253952026,"y":0.28735631704330444},{"x":0.05160142481327057,"y":0.28735631704330444},{"x":0.05160142481327057,"y":0.30651339888572693},{"x":0.049822062253952026,"y":0.30651339888572693}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.049822062253952026,0.28735631704330444,0.05160142481327057,0.30651339888572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7348754405975342,"y":0.3090676963329315},{"x":0.7615658640861511,"y":0.3090676963329315},{"x":0.7615658640861511,"y":0.3295019268989563},{"x":0.7348754405975342,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.7348754405975342,0.3090676963329315,0.7615658640861511,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975088715553284,"y":0.3090676963329315},{"x":0.725978672504425,"y":0.3090676963329315},{"x":0.725978672504425,"y":0.3295019268989563},{"x":0.6975088715553284,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.6975088715553284,0.3090676963329315,0.725978672504425,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797152757644653,"y":0.3090676963329315},{"x":0.6921707987785339,"y":0.3090676963329315},{"x":0.6921707987785339,"y":0.3295019268989563},{"x":0.6797152757644653,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6797152757644653,0.3090676963329315,0.6921707987785339,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.626334547996521,"y":0.3090676963329315},{"x":0.6761565804481506,"y":0.3090676963329315},{"x":0.6761565804481506,"y":0.3295019268989563},{"x":0.626334547996521,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.626334547996521,0.3090676963329315,0.6761565804481506,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6156583428382874,"y":0.3090676963329315},{"x":0.626334547996521,"y":0.3090676963329315},{"x":0.626334547996521,"y":0.3295019268989563},{"x":0.6156583428382874,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6156583428382874,0.3090676963329315,0.626334547996521,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599644124507904,"y":0.3090676963329315},{"x":0.6032028198242188,"y":0.3090676963329315},{"x":0.6032028198242188,"y":0.3295019268989563},{"x":0.599644124507904,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.599644124507904,0.3090676963329315,0.6032028198242188,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581850528717041,"y":0.3090676963329315},{"x":0.5907473564147949,"y":0.3090676963329315},{"x":0.5907473564147949,"y":0.3295019268989563},{"x":0.581850528717041,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.581850528717041,0.3090676963329315,0.5907473564147949,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5213522911071777,"y":0.3090676963329315},{"x":0.5693950057029724,"y":0.3090676963329315},{"x":0.5693950057029724,"y":0.3295019268989563},{"x":0.5213522911071777,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.5213522911071777,0.3090676963329315,0.5693950057029724,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3090676963329315},{"x":0.5195729732513428,"y":0.3090676963329315},{"x":0.5195729732513428,"y":0.3295019268989563},{"x":0.5,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5,0.3090676963329315,0.5195729732513428,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44483986496925354,"y":0.3090676963329315},{"x":0.4839857518672943,"y":0.3090676963329315},{"x":0.4839857518672943,"y":0.3295019268989563},{"x":0.44483986496925354,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مثلثی","boundary":[0.44483986496925354,0.3090676963329315,0.4839857518672943,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270462691783905,"y":0.3090676963329315},{"x":0.4341636896133423,"y":0.3090676963329315},{"x":0.4341636896133423,"y":0.3295019268989563},{"x":0.4270462691783905,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4270462691783905,0.3090676963329315,0.4341636896133423,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3736654818058014,"y":0.3090676963329315},{"x":0.418149471282959,"y":0.3090676963329315},{"x":0.418149471282959,"y":0.3295019268989563},{"x":0.3736654818058014,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوکدار","boundary":[0.3736654818058014,0.3090676963329315,0.418149471282959,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3665480315685272,"y":0.3090676963329315},{"x":0.36832740902900696,"y":0.3090676963329315},{"x":0.36832740902900696,"y":0.3295019268989563},{"x":0.3665480315685272,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3665480315685272,0.3090676963329315,0.36832740902900696,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3078291714191437,"y":0.3090676963329315},{"x":0.35943061113357544,"y":0.3090676963329315},{"x":0.35943061113357544,"y":0.3295019268989563},{"x":0.3078291714191437,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.3078291714191437,0.3090676963329315,0.35943061113357544,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27046263217926025,"y":0.3090676963329315},{"x":0.29893237352371216,"y":0.3090676963329315},{"x":0.29893237352371216,"y":0.3295019268989563},{"x":0.27046263217926025,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.27046263217926025,0.3090676963329315,0.29893237352371216,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23487544059753418,"y":0.3090676963329315},{"x":0.26156583428382874,"y":0.3090676963329315},{"x":0.26156583428382874,"y":0.3295019268989563},{"x":0.23487544059753418,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.23487544059753418,0.3090676963329315,0.26156583428382874,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.3090676963329315},{"x":0.22953736782073975,"y":0.3090676963329315},{"x":0.22953736782073975,"y":0.3295019268989563},{"x":0.21708184480667114,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.21708184480667114,0.3090676963329315,0.22953736782073975,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1743772178888321,"y":0.3090676963329315},{"x":0.2117437720298767,"y":0.3090676963329315},{"x":0.2117437720298767,"y":0.3295019268989563},{"x":0.1743772178888321,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چمچه","boundary":[0.1743772178888321,0.3090676963329315,0.2117437720298767,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16548041999340057,"y":0.3090676963329315},{"x":0.1743772178888321,"y":0.3090676963329315},{"x":0.1743772178888321,"y":0.3295019268989563},{"x":0.16548041999340057,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.16548041999340057,0.3090676963329315,0.1743772178888321,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14946618676185608,"y":0.3090676963329315},{"x":0.15124554932117462,"y":0.3090676963329315},{"x":0.15124554932117462,"y":0.3295019268989563},{"x":0.14946618676185608,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14946618676185608,0.3090676963329315,0.15124554932117462,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12455516308546066,"y":0.3090676963329315},{"x":0.1387900412082672,"y":0.3090676963329315},{"x":0.1387900412082672,"y":0.3295019268989563},{"x":0.12455516308546066,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.12455516308546066,0.3090676963329315,0.1387900412082672,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0854092538356781,"y":0.3090676963329315},{"x":0.11743772029876709,"y":0.3090676963329315},{"x":0.11743772029876709,"y":0.3295019268989563},{"x":0.0854092538356781,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.0854092538356781,0.3090676963329315,0.11743772029876709,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05516014248132706,"y":0.3090676963329315},{"x":0.08185053616762161,"y":0.3090676963329315},{"x":0.08185053616762161,"y":0.3295019268989563},{"x":0.05516014248132706,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدور","boundary":[0.05516014248132706,0.3090676963329315,0.08185053616762161,0.3295019268989563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04626334458589554,"y":0.3090676963329315},{"x":0.049822062253952026,"y":0.3090676963329315},{"x":0.049822062253952026,"y":0.3295019268989563},{"x":0.04626334458589554,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.04626334458589554,0.3090676963329315,0.049822062253952026,0.3295019268989563]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04626334458589554,"y":0.26564496755599976},{"x":0.774021327495575,"y":0.26564496755599976},{"x":0.774021327495575,"y":0.3295019268989563},{"x":0.04626334458589554,"y":0.3295019268989563}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.04126334458589554,0.25864496755599975,0.779021327495575,0.3365019268989563],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7170818448066711,"y":0.3346104621887207},{"x":0.7615658640861511,"y":0.3346104621887207},{"x":0.7615658640861511,"y":0.3499361574649811},{"x":0.7170818448066711,"y":0.3499361574649811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.7170818448066711,0.3346104621887207,0.7615658640861511,0.3499361574649811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7010676264762878,"y":0.3346104621887207},{"x":0.709964394569397,"y":0.3346104621887207},{"x":0.709964394569397,"y":0.3499361574649811},{"x":0.7010676264762878,"y":0.3499361574649811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7010676264762878,0.3346104621887207,0.709964394569397,0.3499361574649811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663701057434082,"y":0.3346104621887207},{"x":0.6939501762390137,"y":0.3346104621887207},{"x":0.6939501762390137,"y":0.3499361574649811},{"x":0.663701057434082,"y":0.3486590087413788}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.663701057434082,0.3346104621887207,0.6939501762390137,0.3499361574649811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548042893409729,"y":0.3346104621887207},{"x":0.6565836071968079,"y":0.3346104621887207},{"x":0.6565836071968079,"y":0.3486590087413788},{"x":0.6548042893409729,"y":0.3486590087413788}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6548042893409729,0.3346104621887207,0.6565836071968079,0.3486590087413788]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548042893409729,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7615658640861511,"y":0.3346104621887207},{"x":0.7615658640861511,"y":0.3499361574649811},{"x":0.6548042893409729,"y":0.3499361574649811}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6498042893409729,0.3263333432674408,0.7665658640861511,0.3569361574649811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704626321792603,"y":0.3575989902019501},{"x":0.774021327495575,"y":0.3575989902019501},{"x":0.774021327495575,"y":0.37164750695228577},{"x":0.7704626321792603,"y":0.37164750695228577}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7704626321792603,0.3575989902019501,0.774021327495575,0.37164750695228577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7170818448066711,"y":0.35887610912323},{"x":0.7615658640861511,"y":0.3575989902019501},{"x":0.7615658640861511,"y":0.37292465567588806},{"x":0.7188612222671509,"y":0.37420177459716797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرداد","boundary":[0.7170818448066711,0.35887610912323,0.7615658640861511,0.37292465567588806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975088715553284,"y":0.35887610912323},{"x":0.709964394569397,"y":0.35887610912323},{"x":0.709964394569397,"y":0.37420177459716797},{"x":0.6992882490158081,"y":0.37420177459716797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6975088715553284,0.35887610912323,0.709964394569397,0.37420177459716797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6725978851318359,"y":0.3601532578468323},{"x":0.6921707987785339,"y":0.35887610912323},{"x":0.6939501762390137,"y":0.37420177459716797},{"x":0.6725978851318359,"y":0.37547892332077026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیر","boundary":[0.6725978851318359,0.3601532578468323,0.6939501762390137,0.37420177459716797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8647686839103699,"y":0.37931033968925476},{"x":0.9056939482688904,"y":0.37931033968925476},{"x":0.9056939482688904,"y":0.39846742153167725},{"x":0.8647686839103699,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8647686839103699,0.37931033968925476,0.9056939482688904,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882562279701233,"y":0.37931033968925476},{"x":0.8576512336730957,"y":0.37931033968925476},{"x":0.8576512336730957,"y":0.39846742153167725},{"x":0.7882562279701233,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جغرافیائی","boundary":[0.7882562279701233,0.37931033968925476,0.8576512336730957,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704626321792603,"y":0.37931033968925476},{"x":0.774021327495575,"y":0.37931033968925476},{"x":0.774021327495575,"y":0.39846742153167725},{"x":0.7704626321792603,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7704626321792603,0.37931033968925476,0.774021327495575,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7295373678207397,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7615658640861511,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7615658640861511,"y":0.39846742153167725},{"x":0.7295373678207397,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"البرز","boundary":[0.7295373678207397,0.37931033968925476,0.7615658640861511,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224199175834656,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7241992950439453,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7241992950439453,"y":0.39846742153167725},{"x":0.7224199175834656,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7224199175834656,0.37931033968925476,0.7241992950439453,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6868327260017395,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7117437720298767,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7117437720298767,"y":0.39846742153167725},{"x":0.6868327260017395,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6868327260017395,0.37931033968925476,0.7117437720298767,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370106935501099,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6797152757644653,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6797152757644653,"y":0.39846742153167725},{"x":0.6370106935501099,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جابون","boundary":[0.6370106935501099,0.37931033968925476,0.6797152757644653,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245551705360413,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6298932433128357,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6298932433128357,"y":0.39846742153167725},{"x":0.6245551705360413,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6245551705360413,0.37931033968925476,0.6298932433128357,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604982376098633,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6174377202987671,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6174377202987671,"y":0.39846742153167725},{"x":0.5604982376098633,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فیروزکوه","boundary":[0.5604982376098633,0.37931033968925476,0.6174377202987671,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533807873725891,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5587188601493835,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5587188601493835,"y":0.39846742153167725},{"x":0.5533807873725891,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5533807873725891,0.37931033968925476,0.5587188601493835,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160142183303833,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5444839596748352,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5444839596748352,"y":0.39846742153167725},{"x":0.5160142183303833,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شرق","boundary":[0.5160142183303833,0.37931033968925476,0.5444839596748352,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5071174502372742,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5088967680931091,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5088967680931091,"y":0.39846742153167725},{"x":0.5071174502372742,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5071174502372742,0.37931033968925476,0.5088967680931091,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466192126274109,"y":0.37931033968925476},{"x":0.49822065234184265,"y":0.37931033968925476},{"x":0.49822065234184265,"y":0.39846742153167725},{"x":0.4466192126274109,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خراسان","boundary":[0.4466192126274109,0.37931033968925476,0.49822065234184265,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3950178027153015,"y":0.37931033968925476},{"x":0.42882561683654785,"y":0.37931033968925476},{"x":0.42882561683654785,"y":0.39846742153167725},{"x":0.3950178027153015,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.3950178027153015,0.37931033968925476,0.42882561683654785,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.354092538356781,"y":0.37931033968925476},{"x":0.38612100481987,"y":0.37931033968925476},{"x":0.38612100481987,"y":0.39846742153167725},{"x":0.354092538356781,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.354092538356781,0.37931033968925476,0.38612100481987,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34341636300086975,"y":0.37931033968925476},{"x":0.3487544357776642,"y":0.37931033968925476},{"x":0.3487544357776642,"y":0.39846742153167725},{"x":0.34341636300086975,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.34341636300086975,0.37931033968925476,0.3487544357776642,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28647688031196594,"y":0.37931033968925476},{"x":0.3327402174472809,"y":0.37931033968925476},{"x":0.3327402174472809,"y":0.39846742153167725},{"x":0.28647688031196594,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دامغان","boundary":[0.28647688031196594,0.37931033968925476,0.3327402174472809,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2686832845211029,"y":0.37931033968925476},{"x":0.2811387777328491,"y":0.37931033968925476},{"x":0.2811387777328491,"y":0.39846742153167725},{"x":0.2686832845211029,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2686832845211029,0.37931033968925476,0.2811387777328491,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2241992950439453,"y":0.37931033968925476},{"x":0.2633451819419861,"y":0.37931033968925476},{"x":0.2633451819419861,"y":0.39846742153167725},{"x":0.2241992950439453,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سمنان","boundary":[0.2241992950439453,0.37931033968925476,0.2633451819419861,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2153024971485138,"y":0.37931033968925476},{"x":0.21886120736598969,"y":0.37931033968925476},{"x":0.21886120736598969,"y":0.39846742153167725},{"x":0.2153024971485138,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2153024971485138,0.37931033968925476,0.21886120736598969,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16725978255271912,"y":0.37931033968925476},{"x":0.20818504691123962,"y":0.37931033968925476},{"x":0.20818504691123962,"y":0.39846742153167725},{"x":0.16725978255271912,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گردنه","boundary":[0.16725978255271912,0.37931033968925476,0.20818504691123962,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13701067864894867,"y":0.37931033968925476},{"x":0.16014234721660614,"y":0.37931033968925476},{"x":0.16014234721660614,"y":0.39846742153167725},{"x":0.13701067864894867,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بشم","boundary":[0.13701067864894867,0.37931033968925476,0.16014234721660614,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263345181941986,"y":0.37931033968925476},{"x":0.1298932433128357,"y":0.37931033968925476},{"x":0.1298932433128357,"y":0.39846742153167725},{"x":0.1263345181941986,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1263345181941986,0.37931033968925476,0.1298932433128357,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09786476939916611,"y":0.37931033968925476},{"x":0.11921708285808563,"y":0.37931033968925476},{"x":0.11921708285808563,"y":0.39846742153167725},{"x":0.09786476939916611,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوه","boundary":[0.09786476939916611,0.37931033968925476,0.11921708285808563,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.058718860149383545,"y":0.37931033968925476},{"x":0.09252668917179108,"y":0.37931033968925476},{"x":0.09252668917179108,"y":0.39846742153167725},{"x":0.058718860149383545,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیزک","boundary":[0.058718860149383545,0.37931033968925476,0.09252668917179108,0.39846742153167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.37931033968925476},{"x":0.049822062253952026,"y":0.37931033968925476},{"x":0.049822062253952026,"y":0.39846742153167725},{"x":0.04804270341992378,"y":0.39846742153167725}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.04804270341992378,0.37931033968925476,0.049822062253952026,0.39846742153167725]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.37803319096565247},{"x":0.9039145708084106,"y":0.3550446927547455},{"x":0.9074733257293701,"y":0.39974457025527954},{"x":0.049822062253952026,"y":0.4227330684661865}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.043042703419923785,0.37103319096565246,0.9124733257293701,0.40674457025527955],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117437720298767,"y":0.40102171897888184},{"x":0.7597864866256714,"y":0.40102171897888184},{"x":0.7597864866256714,"y":0.418901652097702},{"x":0.7117437720298767,"y":0.418901652097702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شاهرود","boundary":[0.7117437720298767,0.40102171897888184,0.7597864866256714,0.418901652097702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7028470039367676,"y":0.40102171897888184},{"x":0.708185076713562,"y":0.40102171897888184},{"x":0.708185076713562,"y":0.418901652097702},{"x":0.7028470039367676,"y":0.418901652097702}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7028470039367676,0.40102171897888184,0.708185076713562,0.418901652097702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6619216799736023,"y":0.40102171897888184},{"x":0.6921707987785339,"y":0.40102171897888184},{"x":0.6921707987785339,"y":0.418901652097702},{"x":0.6619216799736023,"y":0.418901652097702}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.6619216799736023,0.40102171897888184,0.6921707987785339,0.418901652097702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6530249118804932,"y":0.40229883790016174},{"x":0.6565836071968079,"y":0.40229883790016174},{"x":0.6565836071968079,"y":0.418901652097702},{"x":0.6530249118804932,"y":0.418901652097702}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6530249118804932,0.40229883790016174,0.6565836071968079,0.418901652097702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245551705360413,"y":0.40229883790016174},{"x":0.6441280841827393,"y":0.40229883790016174},{"x":0.6441280841827393,"y":0.418901652097702},{"x":0.6245551705360413,"y":0.418901652097702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوه","boundary":[0.6245551705360413,0.40229883790016174,0.6441280841827393,0.418901652097702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5782918334007263,"y":0.40229883790016174},{"x":0.6174377202987671,"y":0.40229883790016174},{"x":0.6174377202987671,"y":0.4201788008213043},{"x":0.5782918334007263,"y":0.4201788008213043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چکاپ","boundary":[0.5782918334007263,0.40229883790016174,0.6174377202987671,0.4201788008213043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.564056932926178,"y":0.40229883790016174},{"x":0.5711743831634521,"y":0.40229883790016174},{"x":0.5711743831634521,"y":0.4201788008213043},{"x":0.564056932926178,"y":0.4201788008213043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.564056932926178,0.40229883790016174,0.5711743831634521,0.4201788008213043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.40229883790016174},{"x":0.5569394826889038,"y":0.40229883790016174},{"x":0.5569394826889038,"y":0.4201788008213043},{"x":0.5,"y":0.4201788008213043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انجادان","boundary":[0.5,0.40229883790016174,0.5569394826889038,0.4201788008213043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49288254976272583,"y":0.40229883790016174},{"x":0.49466192722320557,"y":0.40229883790016174},{"x":0.49466192722320557,"y":0.4201788008213043},{"x":0.49288254976272583,"y":0.4201788008213043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49288254976272583,0.40229883790016174,0.49466192722320557,0.4201788008213043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42170819640159607,"y":0.40229883790016174},{"x":0.4839857518672943,"y":0.40229883790016174},{"x":0.4839857518672943,"y":0.4201788008213043},{"x":0.42170819640159607,"y":0.4201788008213043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتفاعات","boundary":[0.42170819640159607,0.40229883790016174,0.4839857518672943,0.4201788008213043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38078293204307556,"y":0.40357598662376404},{"x":0.41281139850616455,"y":0.40357598662376404},{"x":0.41281139850616455,"y":0.4201788008213043},{"x":0.38078293204307556,"y":0.4201788008213043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الوند","boundary":[0.38078293204307556,0.40357598662376404,0.41281139850616455,0.4201788008213043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3701067566871643,"y":0.40357598662376404},{"x":0.3736654818058014,"y":0.40357598662376404},{"x":0.3736654818058014,"y":0.4201788008213043},{"x":0.3701067566871643,"y":0.4201788008213043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3701067566871643,0.40357598662376404,0.3736654818058014,0.4201788008213043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.871886134147644,"y":0.4278416335582733},{"x":0.9056939482688904,"y":0.426564484834671},{"x":0.9056939482688904,"y":0.4406130313873291},{"x":0.873665452003479,"y":0.4418901801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.871886134147644,0.4278416335582733,0.9056939482688904,0.4406130313873291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8327401876449585,"y":0.4278416335582733},{"x":0.8665480613708496,"y":0.426564484834671},{"x":0.8665480613708496,"y":0.4418901801109314},{"x":0.8327401876449585,"y":0.4418901801109314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8327401876449585,0.4278416335582733,0.8665480613708496,0.4418901801109314]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3701067566871643,"y":0.40357598662376404},{"x":0.9056939482688904,"y":0.39846742153167725},{"x":0.9056939482688904,"y":0.4418901801109314},{"x":0.3701067566871643,"y":0.4457215964794159}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3651067566871643,0.39657598662376403,0.9106939482688904,0.4488901801109314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704626321792603,"y":0.4252873659133911},{"x":0.774021327495575,"y":0.4252873659133911},{"x":0.774021327495575,"y":0.4431672990322113},{"x":0.7704626321792603,"y":0.4431672990322113}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7704626321792603,0.4252873659133911,0.774021327495575,0.4431672990322113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313167452812195,"y":0.4252873659133911},{"x":0.7615658640861511,"y":0.4252873659133911},{"x":0.7615658640861511,"y":0.4431672990322113},{"x":0.7313167452812195,"y":0.4431672990322113}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"البرز","boundary":[0.7313167452812195,0.4252873659133911,0.7615658640861511,0.4431672990322113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224199175834656,"y":0.4252873659133911},{"x":0.72775799036026,"y":0.4252873659133911},{"x":0.72775799036026,"y":0.4431672990322113},{"x":0.7224199175834656,"y":0.4431672990322113}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7224199175834656,0.4252873659133911,0.72775799036026,0.4431672990322113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6868327260017395,"y":0.4252873659133911},{"x":0.7117437720298767,"y":0.4252873659133911},{"x":0.7117437720298767,"y":0.4431672990322113},{"x":0.6868327260017395,"y":0.4431672990322113}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"بين","boundary":[0.6868327260017395,0.4252873659133911,0.7117437720298767,0.4431672990322113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334519386291504,"y":0.4252873659133911},{"x":0.6779359579086304,"y":0.4252873659133911},{"x":0.6779359579086304,"y":0.4431672990322113},{"x":0.6334519386291504,"y":0.4431672990322113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دماوند","boundary":[0.6334519386291504,0.4252873659133911,0.6779359579086304,0.4431672990322113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209964156150818,"y":0.4252873659133911},{"x":0.626334547996521,"y":0.4252873659133911},{"x":0.626334547996521,"y":0.4431672990322113},{"x":0.6209964156150818,"y":0.4431672990322113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6209964156150818,0.4252873659133911,0.626334547996521,0.4431672990322113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587188601493835,"y":0.4252873659133911},{"x":0.6138790249824524,"y":0.4252873659133911},{"x":0.6138790249824524,"y":0.4431672990322113},{"x":0.5587188601493835,"y":0.4431672990322113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیروزکوه","boundary":[0.5587188601493835,0.4252873659133911,0.6138790249824524,0.4431672990322113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5017793774604797,"y":0.4252873659133911},{"x":0.5462633371353149,"y":0.4252873659133911},{"x":0.5462633371353149,"y":0.4431672990322113},{"x":0.5017793774604797,"y":0.4431672990322113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.5017793774604797,0.4252873659133911,0.5462633371353149,0.4431672990322113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4519572854042053,"y":0.4252873659133911},{"x":0.49466192722320557,"y":0.4252873659133911},{"x":0.49466192722320557,"y":0.4431672990322113},{"x":0.4519572854042053,"y":0.4431672990322113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جابون","boundary":[0.4519572854042053,0.4252873659133911,0.49466192722320557,0.4431672990322113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.873665452003479,"y":0.4495530128479004},{"x":0.9074733257293701,"y":0.4508301317691803},{"x":0.9056939482688904,"y":0.4674329459667206},{"x":0.871886134147644,"y":0.4661557972431183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.873665452003479,0.4495530128479004,0.9056939482688904,0.4674329459667206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8327401876449585,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8629893064498901,"y":0.4495530128479004},{"x":0.8629893064498901,"y":0.4661557972431183},{"x":0.8327401876449585,"y":0.4648786783218384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8327401876449585,0.4482758641242981,0.8629893064498901,0.4661557972431183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704626321792603,"y":0.4495530128479004},{"x":0.7775800824165344,"y":0.4495530128479004},{"x":0.7775800824165344,"y":0.4648786783218384},{"x":0.7704626321792603,"y":0.4648786783218384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7704626321792603,0.4495530128479004,0.7775800824165344,0.4648786783218384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366548180580139,"y":0.4495530128479004},{"x":0.7633451819419861,"y":0.4495530128479004},{"x":0.7633451819419861,"y":0.4648786783218384},{"x":0.7366548180580139,"y":0.4648786783218384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7366548180580139,0.4495530128479004,0.7633451819419861,0.4648786783218384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6939501762390137,"y":0.4495530128479004},{"x":0.7313167452812195,"y":0.4495530128479004},{"x":0.7313167452812195,"y":0.4648786783218384},{"x":0.6939501762390137,"y":0.4648786783218384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6939501762390137,0.4495530128479004,0.7313167452812195,0.4648786783218384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6761565804481506,"y":0.4495530128479004},{"x":0.6814946532249451,"y":0.4495530128479004},{"x":0.6814946532249451,"y":0.4648786783218384},{"x":0.6761565804481506,"y":0.4648786783218384}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6761565804481506,0.4495530128479004,0.6814946532249451,0.4648786783218384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6298932433128357,"y":0.4495530128479004},{"x":0.6708185076713562,"y":0.4495530128479004},{"x":0.6708185076713562,"y":0.4661557972431183},{"x":0.6298932433128357,"y":0.4661557972431183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6298932433128357,0.4495530128479004,0.6708185076713562,0.4661557972431183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5943060517311096,"y":0.4495530128479004},{"x":0.6298932433128357,"y":0.4495530128479004},{"x":0.6298932433128357,"y":0.4661557972431183},{"x":0.5943060517311096,"y":0.4661557972431183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.5943060517311096,0.4495530128479004,0.6298932433128357,0.4661557972431183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5498220920562744,"y":0.4495530128479004},{"x":0.5836299061775208,"y":0.4495530128479004},{"x":0.5836299061775208,"y":0.4661557972431183},{"x":0.5498220920562744,"y":0.4661557972431183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.5498220920562744,0.4495530128479004,0.5836299061775208,0.4661557972431183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5391458868980408,"y":0.4495530128479004},{"x":0.5444839596748352,"y":0.4495530128479004},{"x":0.5444839596748352,"y":0.4661557972431183},{"x":0.5391458868980408,"y":0.4661557972431183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5391458868980408,0.4495530128479004,0.5444839596748352,0.4661557972431183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053380727767944,"y":0.4495530128479004},{"x":0.5266903638839722,"y":0.4495530128479004},{"x":0.5266903638839722,"y":0.4661557972431183},{"x":0.5053380727767944,"y":0.4661557972431183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5053380727767944,0.4495530128479004,0.5266903638839722,0.4661557972431183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4786476790904999,"y":0.4508301317691803},{"x":0.49822065234184265,"y":0.4508301317691803},{"x":0.49822065234184265,"y":0.4661557972431183},{"x":0.4786476790904999,"y":0.4661557972431183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4786476790904999,0.4508301317691803,0.49822065234184265,0.4661557972431183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4626334607601166,"y":0.4508301317691803},{"x":0.46975088119506836,"y":0.4508301317691803},{"x":0.46975088119506836,"y":0.4661557972431183},{"x":0.4626334607601166,"y":0.4661557972431183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4626334607601166,0.4508301317691803,0.46975088119506836,0.4661557972431183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4145907461643219,"y":0.4508301317691803},{"x":0.45373666286468506,"y":0.4508301317691803},{"x":0.45373666286468506,"y":0.4661557972431183},{"x":0.4145907461643219,"y":0.4661557972431183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4145907461643219,0.4508301317691803,0.45373666286468506,0.4661557972431183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3896797299385071,"y":0.4508301317691803},{"x":0.40925267338752747,"y":0.4508301317691803},{"x":0.40925267338752747,"y":0.4661557972431183},{"x":0.3896797299385071,"y":0.4661557972431183}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵۴","boundary":[0.3896797299385071,0.4508301317691803,0.40925267338752747,0.4661557972431183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3896797299385071,"y":0.4252873659133911},{"x":0.9074733257293701,"y":0.4252873659133911},{"x":0.9074733257293701,"y":0.4674329459667206},{"x":0.3896797299385071,"y":0.4674329459667206}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3846797299385071,0.4182873659133911,0.9124733257293701,0.4744329459667206],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3701067566871643,"y":0.4508301317691803},{"x":0.38612100481987,"y":0.4508301317691803},{"x":0.38612100481987,"y":0.4661557972431183},{"x":0.3701067566871643,"y":0.4661557972431183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.3701067566871643,0.4508301317691803,0.38612100481987,0.4661557972431183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957295536994934,"y":0.4712643623352051},{"x":0.7615658640861511,"y":0.4712643623352051},{"x":0.7615658640861511,"y":0.48786717653274536},{"x":0.6957295536994934,"y":0.48786717653274536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رستنیهای","boundary":[0.6957295536994934,0.4712643623352051,0.7615658640861511,0.48786717653274536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6530249118804932,"y":0.4725415110588074},{"x":0.6868327260017395,"y":0.4725415110588074},{"x":0.6868327260017395,"y":0.48786717653274536},{"x":0.6530249118804932,"y":0.48914432525634766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6530249118804932,0.4725415110588074,0.6868327260017395,0.48786717653274536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334519386291504,"y":0.4725415110588074},{"x":0.6441280841827393,"y":0.4725415110588074},{"x":0.6441280841827393,"y":0.48914432525634766},{"x":0.6334519386291504,"y":0.48914432525634766}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6334519386291504,0.4725415110588074,0.6441280841827393,0.48914432525634766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925266742706299,"y":0.4725415110588074},{"x":0.628113865852356,"y":0.4725415110588074},{"x":0.628113865852356,"y":0.48914432525634766},{"x":0.5925266742706299,"y":0.48914432525634766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.5925266742706299,0.4725415110588074,0.628113865852356,0.48914432525634766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462633371353149,"y":0.4725415110588074},{"x":0.5854092240333557,"y":0.4725415110588074},{"x":0.5854092240333557,"y":0.48914432525634766},{"x":0.5462633371353149,"y":0.48914432525634766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صادق","boundary":[0.5462633371353149,0.4725415110588074,0.5854092240333557,0.48914432525634766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053380727767944,"y":0.47381865978240967},{"x":0.5373665690422058,"y":0.47381865978240967},{"x":0.5373665690422058,"y":0.48914432525634766},{"x":0.5053380727767944,"y":0.48914432525634766}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مبين","boundary":[0.5053380727767944,0.47381865978240967,0.5373665690422058,0.48914432525634766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49822065234184265,"y":0.47381865978240967},{"x":0.5,"y":0.47381865978240967},{"x":0.5,"y":0.48914432525634766},{"x":0.49822065234184265,"y":0.48914432525634766}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49822065234184265,0.47381865978240967,0.5,0.48914432525634766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3701067566871643,"y":0.4508301317691803},{"x":0.7615658640861511,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7615658640861511,"y":0.48786717653274536},{"x":0.3701067566871643,"y":0.49042144417762756}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3651067566871643,0.4438301317691803,0.7665658640861511,0.49486717653274537],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4626334607601166,"y":0.4725415110588074},{"x":0.4875444769859314,"y":0.47381865978240967},{"x":0.4875444769859314,"y":0.48531290888786316},{"x":0.46085408329963684,"y":0.48531290888786316}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"جلد","boundary":[0.4626334607601166,0.4725415110588074,0.4875444769859314,0.48531290888786316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4626334607601166,"y":0.4725415110588074},{"x":0.4875444769859314,"y":0.47381865978240967},{"x":0.4875444769859314,"y":0.48531290888786316},{"x":0.46085408329963684,"y":0.48531290888786316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4576334607601166,0.46554151105880737,0.4925444769859314,0.49231290888786317],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270462691783905,"y":0.47765007615089417},{"x":0.45373666286468506,"y":0.47765007615089417},{"x":0.45373666286468506,"y":0.49042144417762756},{"x":0.4270462691783905,"y":0.49042144417762756}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"دوم","boundary":[0.4270462691783905,0.47765007615089417,0.45373666286468506,0.49042144417762756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270462691783905,"y":0.47765007615089417},{"x":0.45373666286468506,"y":0.47765007615089417},{"x":0.45373666286468506,"y":0.49042144417762756},{"x":0.4270462691783905,"y":0.49042144417762756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4220462691783905,0.47065007615089416,0.45873666286468506,0.49742144417762757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8754448294639587,"y":0.3575989902019501},{"x":0.9074733257293701,"y":0.3601532578468323},{"x":0.9056939482688904,"y":0.37547892332077026},{"x":0.873665452003479,"y":0.37292465567588806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"موسم","boundary":[0.8754448294639587,0.3575989902019501,0.9056939482688904,0.37547892332077026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505337834358215,"y":0.3563218414783478},{"x":0.8683273792266846,"y":0.3575989902019501},{"x":0.8665480613708496,"y":0.37292465567588806},{"x":0.8487544655799866,"y":0.37164750695228577}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"گل","boundary":[0.8505337834358215,0.3563218414783478,0.8665480613708496,0.37292465567588806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505337834358215,"y":0.3563218414783478},{"x":0.9074733257293701,"y":0.3601532578468323},{"x":0.9039145708084106,"y":0.37547892332077026},{"x":0.8487544655799866,"y":0.37164750695228577}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.8455337834358215,0.34932184147834777,0.9089145708084106,0.38247892332077027],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34341636300086975,"y":0.38569605350494385},{"x":0.34697508811950684,"y":0.38569605350494385},{"x":0.34697508811950684,"y":0.39208173751831055},{"x":0.34341636300086975,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.34341636300086975,0.38569605350494385,0.34697508811950684,0.39208173751831055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34341636300086975,"y":0.38569605350494385},{"x":0.34697508811950684,"y":0.38569605350494385},{"x":0.34697508811950684,"y":0.39208173751831055},{"x":0.34341636300086975,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.33841636300086975,0.37869605350494384,0.35197508811950684,0.39908173751831055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3701067566871643,"y":0.47637292742729187},{"x":0.40747329592704773,"y":0.4750957787036896},{"x":0.40747329592704773,"y":0.48531290888786316},{"x":0.37188613414764404,"y":0.48659002780914307}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.3701067566871643,0.47637292742729187,0.40747329592704773,0.48531290888786316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327402174472809,"y":0.47765007615089417},{"x":0.35943061113357544,"y":0.47765007615089417},{"x":0.35943061113357544,"y":0.48659002780914307},{"x":0.3327402174472809,"y":0.48786717653274536}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۳۵۱","boundary":[0.3327402174472809,0.47765007615089417,0.35943061113357544,0.48659002780914307]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327402174472809,"y":0.47765007615089417},{"x":0.40747329592704773,"y":0.4750957787036896},{"x":0.40747329592704773,"y":0.48531290888786316},{"x":0.3327402174472809,"y":0.48786717653274536}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.3277402174472809,0.47065007615089416,0.41247329592704773,0.49231290888786317],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.5312899351119995},{"x":0.32206404209136963,"y":0.5312899351119995},{"x":0.32206404209136963,"y":0.5440613031387329},{"x":0.21708184480667114,"y":0.5440613031387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acanthophyllum","boundary":[0.21708184480667114,0.5312899351119995,0.32206404209136963,0.5440613031387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32740214467048645,"y":0.5312899351119995},{"x":0.40391460061073303,"y":0.5312899351119995},{"x":0.40391460061073303,"y":0.5440613031387329},{"x":0.32740214467048645,"y":0.5440613031387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glandulosum","boundary":[0.32740214467048645,0.5312899351119995,0.40391460061073303,0.5440613031387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4110320210456848,"y":0.5312899351119995},{"x":0.4466192126274109,"y":0.5312899351119995},{"x":0.4466192126274109,"y":0.5440613031387329},{"x":0.4110320210456848,"y":0.5440613031387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bunge","boundary":[0.4110320210456848,0.5312899351119995,0.4466192126274109,0.5440613031387329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.5312899351119995},{"x":0.4466192126274109,"y":0.5312899351119995},{"x":0.4466192126274109,"y":0.5440613031387329},{"x":0.21708184480667114,"y":0.5440613031387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21208184480667114,0.5242899351119995,0.4516192126274109,0.5510613031387329],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19572953879833221,"y":0.5606641173362732},{"x":0.1992882490158081,"y":0.5606641173362732},{"x":0.1992882490158081,"y":0.5734354853630066},{"x":0.19572953879833221,"y":0.5734354853630066}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19572953879833221,0.5606641173362732,0.1992882490158081,0.5734354853630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2153024971485138,"y":0.5606641173362732},{"x":0.2313167303800583,"y":0.5606641173362732},{"x":0.2313167303800583,"y":0.5734354853630066},{"x":0.2153024971485138,"y":0.5734354853630066}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.2153024971485138,0.5606641173362732,0.2313167303800583,0.5734354853630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23843416571617126,"y":0.5606641173362732},{"x":0.3096085488796234,"y":0.5606641173362732},{"x":0.3096085488796234,"y":0.5734354853630066},{"x":0.23843416571617126,"y":0.5734354853630066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fontanessi","boundary":[0.23843416571617126,0.5606641173362732,0.3096085488796234,0.5734354853630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32384341955184937,"y":0.5606641173362732},{"x":0.35587188601493835,"y":0.5606641173362732},{"x":0.35587188601493835,"y":0.5721583366394043},{"x":0.32384341955184937,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Boiss","boundary":[0.32384341955184937,0.5606641173362732,0.35587188601493835,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35587188601493835,"y":0.5606641173362732},{"x":0.35943061113357544,"y":0.5606641173362732},{"x":0.35943061113357544,"y":0.5721583366394043},{"x":0.35587188601493835,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.35587188601493835,0.5606641173362732,0.35943061113357544,0.5721583366394043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19572953879833221,"y":0.5606641173362732},{"x":0.35943061113357544,"y":0.5606641173362732},{"x":0.35943061113357544,"y":0.5734354853630066},{"x":0.19572953879833221,"y":0.5734354853630066}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1907295387983322,0.5536641173362732,0.36443061113357544,0.5804354853630066],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.5632184147834778},{"x":0.06761565804481506,"y":0.5632184147834778},{"x":0.06761565804481506,"y":0.5734354853630066},{"x":0.04804270341992378,"y":0.5734354853630066}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Syn","boundary":[0.04804270341992378,0.5632184147834778,0.06761565804481506,0.5734354853630066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07117437571287155,"y":0.5632184147834778},{"x":0.07473309338092804,"y":0.5632184147834778},{"x":0.07473309338092804,"y":0.5734354853630066},{"x":0.07117437571287155,"y":0.5734354853630066}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.07117437571287155,0.5632184147834778,0.07473309338092804,0.5734354853630066]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.5619412660598755},{"x":0.07473309338092804,"y":0.5632184147834778},{"x":0.07473309338092804,"y":0.5747126340866089},{"x":0.04804270341992378,"y":0.5734354853630066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.043042703419923785,0.5549412660598755,0.07973309338092804,0.5817126340866089],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.5925925970077515},{"x":0.25444838404655457,"y":0.5925925970077515},{"x":0.25444838404655457,"y":0.6053639650344849},{"x":0.21708184480667114,"y":0.6053639650344849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plante","boundary":[0.21708184480667114,0.5925925970077515,0.25444838404655457,0.6053639650344849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2597864866256714,"y":0.5925925970077515},{"x":0.2935943007469177,"y":0.5925925970077515},{"x":0.2935943007469177,"y":0.6053639650344849},{"x":0.2597864866256714,"y":0.6053639650344849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vivace","boundary":[0.2597864866256714,0.5925925970077515,0.2935943007469177,0.6053639650344849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2971530258655548,"y":0.5925925970077515},{"x":0.3007117509841919,"y":0.5925925970077515},{"x":0.3007117509841919,"y":0.6053639650344849},{"x":0.2971530258655548,"y":0.6053639650344849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2971530258655548,0.5925925970077515,0.3007117509841919,0.6053639650344849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.304270476102829,"y":0.5925925970077515},{"x":0.33096083998680115,"y":0.5925925970077515},{"x":0.33096083998680115,"y":0.6053639650344849},{"x":0.304270476102829,"y":0.6053639650344849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sous","boundary":[0.304270476102829,0.5925925970077515,0.33096083998680115,0.6053639650344849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33629894256591797,"y":0.5913154482841492},{"x":0.3950178027153015,"y":0.5913154482841492},{"x":0.3950178027153015,"y":0.6053639650344849},{"x":0.33629894256591797,"y":0.6053639650344849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"arbrisseau","boundary":[0.33629894256591797,0.5913154482841492,0.3950178027153015,0.6053639650344849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40035587549209595,"y":0.5913154482841492},{"x":0.4306049942970276,"y":0.5913154482841492},{"x":0.4306049942970276,"y":0.6040868163108826},{"x":0.40035587549209595,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"verte","boundary":[0.40035587549209595,0.5913154482841492,0.4306049942970276,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43238434195518494,"y":0.5913154482841492},{"x":0.435943067073822,"y":0.5913154482841492},{"x":0.435943067073822,"y":0.6040868163108826},{"x":0.43238434195518494,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.43238434195518494,0.5913154482841492,0.435943067073822,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395017921924591,"y":0.5913154482841492},{"x":0.5106761455535889,"y":0.5913154482841492},{"x":0.5106761455535889,"y":0.6040868163108826},{"x":0.4395017921924591,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glanduleuse","boundary":[0.4395017921924591,0.5913154482841492,0.5106761455535889,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160142183303833,"y":0.5913154482841492},{"x":0.5195729732513428,"y":0.5913154482841492},{"x":0.5195729732513428,"y":0.6040868163108826},{"x":0.5160142183303833,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5160142183303833,0.5913154482841492,0.5195729732513428,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5249110460281372,"y":0.5913154482841492},{"x":0.5800711512565613,"y":0.5913154482841492},{"x":0.5800711512565613,"y":0.6040868163108826},{"x":0.5249110460281372,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"visqueuse","boundary":[0.5249110460281372,0.5913154482841492,0.5800711512565613,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581850528717041,"y":0.5913154482841492},{"x":0.5854092240333557,"y":0.5913154482841492},{"x":0.5854092240333557,"y":0.6040868163108826},{"x":0.581850528717041,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.581850528717041,0.5913154482841492,0.5854092240333557,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907473564147949,"y":0.5913154482841492},{"x":0.6227757930755615,"y":0.5913154482841492},{"x":0.6227757930755615,"y":0.6040868163108826},{"x":0.5907473564147949,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"naine","boundary":[0.5907473564147949,0.5913154482841492,0.6227757930755615,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245551705360413,"y":0.5913154482841492},{"x":0.626334547996521,"y":0.5913154482841492},{"x":0.626334547996521,"y":0.6040868163108826},{"x":0.6245551705360413,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6245551705360413,0.5913154482841492,0.626334547996521,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316726207733154,"y":0.5913154482841492},{"x":0.6441280841827393,"y":0.5913154482841492},{"x":0.6441280841827393,"y":0.6040868163108826},{"x":0.6316726207733154,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.6316726207733154,0.5913154482841492,0.6441280841827393,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6494662165641785,"y":0.5913154482841492},{"x":0.6992882490158081,"y":0.5913154482841492},{"x":0.6992882490158081,"y":0.6040868163108826},{"x":0.6494662165641785,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"herisson","boundary":[0.6494662165641785,0.5913154482841492,0.6992882490158081,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7046263217926025,"y":0.5913154482841492},{"x":0.7384341359138489,"y":0.5913154482841492},{"x":0.7384341359138489,"y":0.6040868163108826},{"x":0.7046263217926025,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dense","boundary":[0.7046263217926025,0.5913154482841492,0.7384341359138489,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7402135133743286,"y":0.5913154482841492},{"x":0.7437722682952881,"y":0.5913154482841492},{"x":0.7437722682952881,"y":0.6040868163108826},{"x":0.7402135133743286,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7402135133743286,0.5913154482841492,0.7437722682952881,0.6040868163108826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.5925925970077515},{"x":0.7437722682952881,"y":0.5913154482841492},{"x":0.7437722682952881,"y":0.6040868163108826},{"x":0.21708184480667114,"y":0.6053639650344849}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21208184480667114,0.5855925970077515,0.7487722682952881,0.6110868163108826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19750890135765076,"y":0.6194125413894653},{"x":0.1992882490158081,"y":0.6194125413894653},{"x":0.1992882490158081,"y":0.6360152959823608},{"x":0.19750890135765076,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19750890135765076,0.6194125413894653,0.1992882490158081,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.6194125413894653},{"x":0.2651245594024658,"y":0.6194125413894653},{"x":0.2651245594024658,"y":0.6360152959823608},{"x":0.21708184480667114,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"ligneuse","boundary":[0.21708184480667114,0.6194125413894653,0.2651245594024658,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26690390706062317,"y":0.6194125413894653},{"x":0.2686832845211029,"y":0.6194125413894653},{"x":0.2686832845211029,"y":0.6360152959823608},{"x":0.26690390706062317,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.26690390706062317,0.6194125413894653,0.2686832845211029,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775800824165344,"y":0.6194125413894653},{"x":0.34341636300086975,"y":0.6194125413894653},{"x":0.34341636300086975,"y":0.6360152959823608},{"x":0.2775800824165344,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"nombreuse","boundary":[0.2775800824165344,0.6194125413894653,0.34341636300086975,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451957404613495,"y":0.6194125413894653},{"x":0.3487544357776642,"y":0.6194125413894653},{"x":0.3487544357776642,"y":0.6360152959823608},{"x":0.3451957404613495,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3451957404613495,0.6194125413894653,0.3487544357776642,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35587188601493835,"y":0.6194125413894653},{"x":0.4056939482688904,"y":0.6194125413894653},{"x":0.4056939482688904,"y":0.6360152959823608},{"x":0.35587188601493835,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"rameuse","boundary":[0.35587188601493835,0.6194125413894653,0.4056939482688904,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41281139850616455,"y":0.6194125413894653},{"x":0.43238434195518494,"y":0.6194125413894653},{"x":0.43238434195518494,"y":0.6360152959823608},{"x":0.41281139850616455,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dès","boundary":[0.41281139850616455,0.6194125413894653,0.43238434195518494,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44128113985061646,"y":0.6194125413894653},{"x":0.450177937746048,"y":0.6194125413894653},{"x":0.450177937746048,"y":0.6360152959823608},{"x":0.44128113985061646,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.44128113985061646,0.6194125413894653,0.450177937746048,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45729538798332214,"y":0.6194125413894653},{"x":0.48220640420913696,"y":0.6194125413894653},{"x":0.48220640420913696,"y":0.6360152959823608},{"x":0.45729538798332214,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.45729538798332214,0.6194125413894653,0.48220640420913696,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48932385444641113,"y":0.6194125413894653},{"x":0.4964412748813629,"y":0.6194125413894653},{"x":0.4964412748813629,"y":0.6360152959823608},{"x":0.48932385444641113,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.48932385444641113,0.6194125413894653,0.4964412748813629,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6194125413894653},{"x":0.5533807873725891,"y":0.6194125413894653},{"x":0.5533807873725891,"y":0.6360152959823608},{"x":0.5,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"rameaux","boundary":[0.5,0.6194125413894653,0.5533807873725891,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587188601493835,"y":0.6194125413894653},{"x":0.6049821972846985,"y":0.6194125413894653},{"x":0.6049821972846985,"y":0.6360152959823608},{"x":0.5587188601493835,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"simples","boundary":[0.5587188601493835,0.6194125413894653,0.6049821972846985,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067615747451782,"y":0.6194125413894653},{"x":0.608540952205658,"y":0.6194125413894653},{"x":0.608540952205658,"y":0.6360152959823608},{"x":0.6067615747451782,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6067615747451782,0.6194125413894653,0.608540952205658,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6138790249824524,"y":0.6194125413894653},{"x":0.6672598123550415,"y":0.6194125413894653},{"x":0.6672598123550415,"y":0.6360152959823608},{"x":0.6138790249824524,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"terminés","boundary":[0.6138790249824524,0.6194125413894653,0.6672598123550415,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6743772029876709,"y":0.6194125413894653},{"x":0.6921707987785339,"y":0.6194125413894653},{"x":0.6921707987785339,"y":0.6360152959823608},{"x":0.6743772029876709,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.6743772029876709,0.6194125413894653,0.6921707987785339,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6992882490158081,"y":0.6194125413894653},{"x":0.7206405401229858,"y":0.6194125413894653},{"x":0.7206405401229858,"y":0.6360152959823608},{"x":0.6992882490158081,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"une","boundary":[0.6992882490158081,0.6194125413894653,0.7206405401229858,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72775799036026,"y":0.6194125413894653},{"x":0.8078292012214661,"y":0.6194125413894653},{"x":0.8078292012214661,"y":0.6360152959823608},{"x":0.72775799036026,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"inflorescence","boundary":[0.72775799036026,0.6194125413894653,0.8078292012214661,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149465918540955,"y":0.6194125413894653},{"x":0.8967971801757812,"y":0.6194125413894653},{"x":0.8967971801757812,"y":0.6360152959823608},{"x":0.8149465918540955,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"capituliforme","boundary":[0.8149465918540955,0.6194125413894653,0.8967971801757812,0.6360152959823608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8985764980316162,"y":0.6194125413894653},{"x":0.9021352529525757,"y":0.6194125413894653},{"x":0.9021352529525757,"y":0.6360152959823608},{"x":0.8985764980316162,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8985764980316162,0.6194125413894653,0.9021352529525757,0.6360152959823608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19750890135765076,"y":0.6194125413894653},{"x":0.9021352529525757,"y":0.6194125413894653},{"x":0.9021352529525757,"y":0.6360152959823608},{"x":0.19750890135765076,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19250890135765075,0.6124125413894653,0.9071352529525757,0.6430152959823608],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04626334458589554,"y":0.6245210766792297},{"x":0.0729537382721901,"y":0.6245210766792297},{"x":0.0729537382721901,"y":0.6360152959823608},{"x":0.04626334458589554,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Tige","boundary":[0.04626334458589554,0.6245210766792297,0.0729537382721901,0.6360152959823608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04626334458589554,"y":0.6245210766792297},{"x":0.0729537382721901,"y":0.6245210766792297},{"x":0.0729537382721901,"y":0.6360152959823608},{"x":0.04626334458589554,"y":0.6360152959823608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.04126334458589554,0.6175210766792297,0.0779537382721901,0.6430152959823608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19572953879833221,"y":0.6513410210609436},{"x":0.1992882490158081,"y":0.6513410210609436},{"x":0.1992882490158081,"y":0.6666666865348816},{"x":0.19572953879833221,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19572953879833221,0.6513410210609436,0.1992882490158081,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.6513410210609436},{"x":0.2597864866256714,"y":0.6513410210609436},{"x":0.2597864866256714,"y":0.6666666865348816},{"x":0.21708184480667114,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"dressée","boundary":[0.21708184480667114,0.6513410210609436,0.2597864866256714,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2651245594024658,"y":0.6513410210609436},{"x":0.27046263217926025,"y":0.6513410210609436},{"x":0.27046263217926025,"y":0.6666666865348816},{"x":0.2651245594024658,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2651245594024658,0.6513410210609436,0.27046263217926025,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27402135729789734,"y":0.6513410210609436},{"x":0.30604982376098633,"y":0.6513410210609436},{"x":0.30604982376098633,"y":0.6666666865348816},{"x":0.27402135729789734,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"étalée","boundary":[0.27402135729789734,0.6513410210609436,0.30604982376098633,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30604982376098633,"y":0.6513410210609436},{"x":0.31138789653778076,"y":0.6513410210609436},{"x":0.31138789653778076,"y":0.6666666865348816},{"x":0.30604982376098633,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.30604982376098633,0.6513410210609436,0.31138789653778076,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31494662165641785,"y":0.6513410210609436},{"x":0.3291814923286438,"y":0.6513410210609436},{"x":0.3291814923286438,"y":0.6666666865348816},{"x":0.31494662165641785,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.31494662165641785,0.6513410210609436,0.3291814923286438,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33451956510543823,"y":0.6513410210609436},{"x":0.3647686839103699,"y":0.6513410210609436},{"x":0.3647686839103699,"y":0.6666666865348816},{"x":0.33451956510543823,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"alene","boundary":[0.33451956510543823,0.6513410210609436,0.3647686839103699,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36832740902900696,"y":0.6513410210609436},{"x":0.3701067566871643,"y":0.6513410210609436},{"x":0.3701067566871643,"y":0.6666666865348816},{"x":0.36832740902900696,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.36832740902900696,0.6513410210609436,0.3701067566871643,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3736654818058014,"y":0.6513410210609436},{"x":0.4056939482688904,"y":0.6513410210609436},{"x":0.4056939482688904,"y":0.6666666865348816},{"x":0.3736654818058014,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"plane","boundary":[0.3736654818058014,0.6513410210609436,0.4056939482688904,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41281139850616455,"y":0.6513410210609436},{"x":0.42526689171791077,"y":0.6513410210609436},{"x":0.42526689171791077,"y":0.6666666865348816},{"x":0.41281139850616455,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.41281139850616455,0.6513410210609436,0.42526689171791077,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4306049942970276,"y":0.6513410210609436},{"x":0.4715302586555481,"y":0.6513410210609436},{"x":0.4715302586555481,"y":0.6666666865348816},{"x":0.4306049942970276,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dessus","boundary":[0.4306049942970276,0.6513410210609436,0.4715302586555481,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46975088119506836,"y":0.6513410210609436},{"x":0.47330960631370544,"y":0.6513410210609436},{"x":0.47330960631370544,"y":0.6666666865348816},{"x":0.46975088119506836,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.46975088119506836,0.6513410210609436,0.47330960631370544,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4786476790904999,"y":0.6513410210609436},{"x":0.5266903638839722,"y":0.6513410210609436},{"x":0.5266903638839722,"y":0.6666666865348816},{"x":0.4786476790904999,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"convexe","boundary":[0.4786476790904999,0.6513410210609436,0.5266903638839722,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320284962654114,"y":0.6513410210609436},{"x":0.5462633371353149,"y":0.6513410210609436},{"x":0.5462633371353149,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5320284962654114,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.5320284962654114,0.6513410210609436,0.5462633371353149,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5516014099121094,"y":0.6513410210609436},{"x":0.599644124507904,"y":0.6513410210609436},{"x":0.599644124507904,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5516014099121094,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dessous","boundary":[0.5516014099121094,0.6513410210609436,0.599644124507904,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978647470474243,"y":0.6513410210609436},{"x":0.6014235019683838,"y":0.6513410210609436},{"x":0.6014235019683838,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5978647470474243,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5978647470474243,0.6513410210609436,0.6014235019683838,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067615747451782,"y":0.6513410210609436},{"x":0.6601423621177673,"y":0.6513410210609436},{"x":0.6601423621177673,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6067615747451782,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"piquante","boundary":[0.6067615747451782,0.6513410210609436,0.6601423621177673,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601423621177673,"y":0.6513410210609436},{"x":0.663701057434082,"y":0.6513410210609436},{"x":0.663701057434082,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6601423621177673,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6601423621177673,0.6513410210609436,0.663701057434082,0.6666666865348816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19572953879833221,"y":0.6513410210609436},{"x":0.663701057434082,"y":0.6513410210609436},{"x":0.663701057434082,"y":0.6666666865348816},{"x":0.19572953879833221,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.1907295387983322,0.6443410210609436,0.668701057434082,0.6736666865348816],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04270462691783905,"y":0.6462324261665344},{"x":0.08896797150373459,"y":0.6462324261665344},{"x":0.08896797150373459,"y":0.671775221824646},{"x":0.04270462691783905,"y":0.671775221824646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Feuille","boundary":[0.04270462691783905,0.6462324261665344,0.08896797150373459,0.671775221824646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04270462691783905,"y":0.6462324261665344},{"x":0.08896797150373459,"y":0.6462324261665344},{"x":0.08896797150373459,"y":0.671775221824646},{"x":0.04270462691783905,"y":0.671775221824646}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.03770462691783905,0.6392324261665344,0.0939679715037346,0.678775221824646],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.6551724076271057},{"x":0.08896797150373459,"y":0.6551724076271057},{"x":0.08896797150373459,"y":0.664112389087677},{"x":0.04804270341992378,"y":0.664112389087677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Feuille","boundary":[0.04804270341992378,0.6551724076271057,0.08896797150373459,0.664112389087677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.6551724076271057},{"x":0.08896797150373459,"y":0.6551724076271057},{"x":0.08896797150373459,"y":0.664112389087677},{"x":0.04804270341992378,"y":0.664112389087677}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.043042703419923785,0.6481724076271057,0.0939679715037346,0.671112389087677],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.6845465898513794},{"x":0.08007117360830307,"y":0.6858237385749817},{"x":0.07829181849956512,"y":0.694763720035553},{"x":0.04804270341992378,"y":0.694763720035553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fleur","boundary":[0.04804270341992378,0.6845465898513794,0.07829181849956512,0.694763720035553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.6845465898513794},{"x":0.08007117360830307,"y":0.6858237385749817},{"x":0.07829181849956512,"y":0.694763720035553},{"x":0.04804270341992378,"y":0.694763720035553}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.043042703419923785,0.6775465898513794,0.08329181849956513,0.701763720035553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.6819923520088196},{"x":0.2633451819419861,"y":0.6819923520088196},{"x":0.2633451819419861,"y":0.6985951662063599},{"x":0.21708184480667114,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"blanche","boundary":[0.21708184480667114,0.6819923520088196,0.2633451819419861,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2686832845211029,"y":0.6819923520088196},{"x":0.28291815519332886,"y":0.6819923520088196},{"x":0.28291815519332886,"y":0.6985951662063599},{"x":0.2686832845211029,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.2686832845211029,0.6819923520088196,0.28291815519332886,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29003557562828064,"y":0.6819923520088196},{"x":0.3131672739982605,"y":0.6819923520088196},{"x":0.3131672739982605,"y":0.6985951662063599},{"x":0.29003557562828064,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rose","boundary":[0.29003557562828064,0.6819923520088196,0.3131672739982605,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31850534677505493,"y":0.6819923520088196},{"x":0.32384341955184937,"y":0.6819923520088196},{"x":0.32384341955184937,"y":0.6985951662063599},{"x":0.31850534677505493,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.31850534677505493,0.6819923520088196,0.32384341955184937,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3291814923286438,"y":0.6819923520088196},{"x":0.38790035247802734,"y":0.6819923520088196},{"x":0.38790035247802734,"y":0.6985951662063599},{"x":0.3291814923286438,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"blanchâtre","boundary":[0.3291814923286438,0.6819923520088196,0.38790035247802734,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39145907759666443,"y":0.6819923520088196},{"x":0.39679715037345886,"y":0.6819923520088196},{"x":0.39679715037345886,"y":0.6985951662063599},{"x":0.39145907759666443,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.39145907759666443,0.6819923520088196,0.39679715037345886,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021352231502533,"y":0.6819923520088196},{"x":0.40925267338752747,"y":0.6819923520088196},{"x":0.40925267338752747,"y":0.6985951662063599},{"x":0.4021352231502533,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.4021352231502533,0.6819923520088196,0.40925267338752747,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.418149471282959,"y":0.6819923520088196},{"x":0.4911032021045685,"y":0.6819923520088196},{"x":0.4911032021045685,"y":0.6985951662063599},{"x":0.418149471282959,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"inflorescene","boundary":[0.418149471282959,0.6819923520088196,0.4911032021045685,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4964412748813629,"y":0.6819923520088196},{"x":0.5800711512565613,"y":0.6819923520088196},{"x":0.5800711512565613,"y":0.6985951662063599},{"x":0.4964412748813629,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"capituliforme","boundary":[0.4964412748813629,0.6819923520088196,0.5800711512565613,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5854092240333557,"y":0.6819923520088196},{"x":0.599644124507904,"y":0.6819923520088196},{"x":0.599644124507904,"y":0.6985951662063599},{"x":0.5854092240333557,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.5854092240333557,0.6819923520088196,0.599644124507904,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049821972846985,"y":0.6819923520088196},{"x":0.6708185076713562,"y":0.6819923520088196},{"x":0.6708185076713562,"y":0.6985951662063599},{"x":0.6049821972846985,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glomerules","boundary":[0.6049821972846985,0.6819923520088196,0.6708185076713562,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6761565804481506,"y":0.6819923520088196},{"x":0.7295373678207397,"y":0.6819923520088196},{"x":0.7295373678207397,"y":0.6985951662063599},{"x":0.6761565804481506,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"solitaires","boundary":[0.6761565804481506,0.6819923520088196,0.7295373678207397,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7348754405975342,"y":0.6819923520088196},{"x":0.7491103410720825,"y":0.6819923520088196},{"x":0.7491103410720825,"y":0.6985951662063599},{"x":0.7348754405975342,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.7348754405975342,0.6819923520088196,0.7491103410720825,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754448413848877,"y":0.6819923520088196},{"x":0.7811387777328491,"y":0.6819923520088196},{"x":0.7811387777328491,"y":0.6985951662063599},{"x":0.754448413848877,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"2–3","boundary":[0.754448413848877,0.6819923520088196,0.7811387777328491,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7846975326538086,"y":0.6819923520088196},{"x":0.8487544655799866,"y":0.6819923520088196},{"x":0.8487544655799866,"y":0.6985951662063599},{"x":0.7846975326538086,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"approchés","boundary":[0.7846975326538086,0.6819923520088196,0.8487544655799866,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505337834358215,"y":0.6819923520088196},{"x":0.8523131608963013,"y":0.6819923520088196},{"x":0.8523131608963013,"y":0.6985951662063599},{"x":0.8505337834358215,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8505337834358215,0.6819923520088196,0.8523131608963013,0.6985951662063599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19572953879833221,"y":0.6819923520088196},{"x":0.20106761157512665,"y":0.6819923520088196},{"x":0.20106761157512665,"y":0.6985951662063599},{"x":0.19572953879833221,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19572953879833221,0.6819923520088196,0.20106761157512665,0.6985951662063599]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19572953879833221,"y":0.6819923520088196},{"x":0.8523131608963013,"y":0.6819923520088196},{"x":0.8523131608963013,"y":0.6985951662063599},{"x":0.19572953879833221,"y":0.6985951662063599}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1907295387983322,0.6749923520088196,0.8573131608963013,0.7055951662063599],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.6985951662063599},{"x":0.2775800824165344,"y":0.6985951662063599},{"x":0.2775800824165344,"y":0.7139208316802979},{"x":0.21708184480667114,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"globuleux","boundary":[0.21708184480667114,0.6985951662063599,0.2775800824165344,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2793594300746918,"y":0.6985951662063599},{"x":0.2811387777328491,"y":0.6985951662063599},{"x":0.2811387777328491,"y":0.7139208316802979},{"x":0.2793594300746918,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2793594300746918,0.6985951662063599,0.2811387777328491,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29003557562828064,"y":0.6985951662063599},{"x":0.3291814923286438,"y":0.6985951662063599},{"x":0.3291814923286438,"y":0.7139208316802979},{"x":0.29003557562828064,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"denses","boundary":[0.29003557562828064,0.6985951662063599,0.3291814923286438,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380782902240753,"y":0.6985951662063599},{"x":0.34341636300086975,"y":0.6985951662063599},{"x":0.34341636300086975,"y":0.7139208316802979},{"x":0.3380782902240753,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.3380782902240753,0.6985951662063599,0.34341636300086975,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35231316089630127,"y":0.6985951662063599},{"x":0.41992881894111633,"y":0.6985951662063599},{"x":0.41992881894111633,"y":0.7139208316802979},{"x":0.35231316089630127,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pédoncules","boundary":[0.35231316089630127,0.6985951662063599,0.41992881894111633,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42882561683654785,"y":0.6985951662063599},{"x":0.4661921560764313,"y":0.6985951662063599},{"x":0.4661921560764313,"y":0.7139208316802979},{"x":0.42882561683654785,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"courts","boundary":[0.42882561683654785,0.6985951662063599,0.4661921560764313,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47330960631370544,"y":0.6985951662063599},{"x":0.48576512932777405,"y":0.6985951662063599},{"x":0.48576512932777405,"y":0.7139208316802979},{"x":0.47330960631370544,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.47330960631370544,0.6985951662063599,0.48576512932777405,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911032021045685,"y":0.6985951662063599},{"x":0.5249110460281372,"y":0.6985951662063599},{"x":0.5249110460281372,"y":0.7139208316802979},{"x":0.4911032021045685,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"épais","boundary":[0.4911032021045685,0.6985951662063599,0.5249110460281372,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5213522911071777,"y":0.6985951662063599},{"x":0.5266903638839722,"y":0.6985951662063599},{"x":0.5266903638839722,"y":0.7139208316802979},{"x":0.5213522911071777,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5213522911071777,0.6985951662063599,0.5266903638839722,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355871915817261,"y":0.6985951662063599},{"x":0.5854092240333557,"y":0.6985951662063599},{"x":0.5854092240333557,"y":0.7139208316802979},{"x":0.5355871915817261,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"bractées","boundary":[0.5355871915817261,0.6985951662063599,0.5854092240333557,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925266742706299,"y":0.6985951662063599},{"x":0.6548042893409729,"y":0.6985951662063599},{"x":0.6548042893409729,"y":0.7139208316802979},{"x":0.5925266742706299,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"oblongues","boundary":[0.5925266742706299,0.6985951662063599,0.6548042893409729,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6565836071968079,"y":0.6985951662063599},{"x":0.6601423621177673,"y":0.6985951662063599},{"x":0.6601423621177673,"y":0.7139208316802979},{"x":0.6565836071968079,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6565836071968079,0.6985951662063599,0.6601423621177673,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672598123550415,"y":0.6985951662063599},{"x":0.7295373678207397,"y":0.6985951662063599},{"x":0.7295373678207397,"y":0.7139208316802979},{"x":0.6672598123550415,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"visqueuses","boundary":[0.6672598123550415,0.6985951662063599,0.7295373678207397,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7295373678207397,"y":0.6985951662063599},{"x":0.7348754405975342,"y":0.6985951662063599},{"x":0.7348754405975342,"y":0.7139208316802979},{"x":0.7295373678207397,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.7295373678207397,0.6985951662063599,0.7348754405975342,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419928908348083,"y":0.6985951662063599},{"x":0.774021327495575,"y":0.6985951662063599},{"x":0.774021327495575,"y":0.7139208316802979},{"x":0.7419928908348083,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"calice","boundary":[0.7419928908348083,0.6985951662063599,0.774021327495575,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7829181551933289,"y":0.6985951662063599},{"x":0.836298942565918,"y":0.6985951662063599},{"x":0.836298942565918,"y":0.7139208316802979},{"x":0.7829181551933289,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"visqueux","boundary":[0.7829181551933289,0.6985951662063599,0.836298942565918,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8380783200263977,"y":0.6985951662063599},{"x":0.8416370153427124,"y":0.6985951662063599},{"x":0.8416370153427124,"y":0.7139208316802979},{"x":0.8380783200263977,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8380783200263977,0.6985951662063599,0.8416370153427124,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8487544655799866,"y":0.6985951662063599},{"x":0.8985764980316162,"y":0.6985951662063599},{"x":0.8985764980316162,"y":0.7139208316802979},{"x":0.8487544655799866,"y":0.7139208316802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"oblong","boundary":[0.8487544655799866,0.6985951662063599,0.8985764980316162,0.7139208316802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.7126436829566956},{"x":0.28647688031196594,"y":0.7126436829566956},{"x":0.28647688031196594,"y":0.7279693484306335},{"x":0.21708184480667114,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"cylindrique","boundary":[0.21708184480667114,0.7126436829566956,0.28647688031196594,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29537367820739746,"y":0.7126436829566956},{"x":0.3007117509841919,"y":0.7126436829566956},{"x":0.3007117509841919,"y":0.7279693484306335},{"x":0.29537367820739746,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.29537367820739746,0.7126436829566956,0.3007117509841919,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31138789653778076,"y":0.7126436829566956},{"x":0.34341636300086975,"y":0.7126436829566956},{"x":0.34341636300086975,"y":0.7279693484306335},{"x":0.31138789653778076,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dents","boundary":[0.31138789653778076,0.7126436829566956,0.34341636300086975,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35231316089630127,"y":0.7126436829566956},{"x":0.4270462691783905,"y":0.7126436829566956},{"x":0.4270462691783905,"y":0.7279693484306335},{"x":0.35231316089630127,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"triangulaires","boundary":[0.35231316089630127,0.7126436829566956,0.4270462691783905,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.435943067073822,"y":0.7126436829566956},{"x":0.5035586953163147,"y":0.7126436829566956},{"x":0.5035586953163147,"y":0.7279693484306335},{"x":0.435943067073822,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"mucronees","boundary":[0.435943067073822,0.7126436829566956,0.5035586953163147,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5017793774604797,"y":0.7126436829566956},{"x":0.5071174502372742,"y":0.7126436829566956},{"x":0.5071174502372742,"y":0.7279693484306335},{"x":0.5017793774604797,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.5017793774604797,0.7126436829566956,0.5071174502372742,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160142183303833,"y":0.7126436829566956},{"x":0.5569394826889038,"y":0.7126436829566956},{"x":0.5569394826889038,"y":0.7279693484306335},{"x":0.5160142183303833,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"pétales","boundary":[0.5160142183303833,0.7126436829566956,0.5569394826889038,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5658363103866577,"y":0.7126436829566956},{"x":0.6156583428382874,"y":0.7126436829566956},{"x":0.6156583428382874,"y":0.7279693484306335},{"x":0.5658363103866577,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"oblongs","boundary":[0.5658363103866577,0.7126436829566956,0.6156583428382874,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209964156150818,"y":0.7126436829566956},{"x":0.6245551705360413,"y":0.7126436829566956},{"x":0.6245551705360413,"y":0.7279693484306335},{"x":0.6209964156150818,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6209964156150818,0.7126436829566956,0.6245551705360413,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.626334547996521,"y":0.7126436829566956},{"x":0.6832740306854248,"y":0.7126436829566956},{"x":0.6832740306854248,"y":0.7279693484306335},{"x":0.626334547996521,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"spathulés","boundary":[0.626334547996521,0.7126436829566956,0.6832740306854248,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814946532249451,"y":0.7126436829566956},{"x":0.6850534081459045,"y":0.7126436829566956},{"x":0.6850534081459045,"y":0.7279693484306335},{"x":0.6814946532249451,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6814946532249451,0.7126436829566956,0.6850534081459045,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6939501762390137,"y":0.7126436829566956},{"x":0.7295373678207397,"y":0.7126436829566956},{"x":0.7295373678207397,"y":0.7279693484306335},{"x":0.6939501762390137,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"obtus","boundary":[0.6939501762390137,0.7126436829566956,0.7295373678207397,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7295373678207397,"y":0.7126436829566956},{"x":0.7330960631370544,"y":0.7126436829566956},{"x":0.7330960631370544,"y":0.7279693484306335},{"x":0.7295373678207397,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7295373678207397,0.7126436829566956,0.7330960631370544,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419928908348083,"y":0.7126436829566956},{"x":0.7651245594024658,"y":0.7126436829566956},{"x":0.7651245594024658,"y":0.7279693484306335},{"x":0.7419928908348083,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.7419928908348083,0.7126436829566956,0.7651245594024658,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7758007049560547,"y":0.7126436829566956},{"x":0.8060498237609863,"y":0.7126436829566956},{"x":0.8060498237609863,"y":0.7279693484306335},{"x":0.7758007049560547,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"longs","boundary":[0.7758007049560547,0.7126436829566956,0.8060498237609863,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149465918540955,"y":0.7126436829566956},{"x":0.836298942565918,"y":0.7126436829566956},{"x":0.836298942565918,"y":0.7279693484306335},{"x":0.8149465918540955,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"que","boundary":[0.8149465918540955,0.7126436829566956,0.836298942565918,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8451957106590271,"y":0.7126436829566956},{"x":0.8558719158172607,"y":0.7126436829566956},{"x":0.8558719158172607,"y":0.7279693484306335},{"x":0.8451957106590271,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"le","boundary":[0.8451957106590271,0.7126436829566956,0.8558719158172607,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8629893064498901,"y":0.7126436829566956},{"x":0.8967971801757812,"y":0.7126436829566956},{"x":0.8967971801757812,"y":0.7279693484306335},{"x":0.8629893064498901,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"calice","boundary":[0.8629893064498901,0.7126436829566956,0.8967971801757812,0.7279693484306335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8985764980316162,"y":0.7126436829566956},{"x":0.900355875492096,"y":0.7126436829566956},{"x":0.900355875492096,"y":0.7279693484306335},{"x":0.8985764980316162,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8985764980316162,0.7126436829566956,0.900355875492096,0.7279693484306335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.6985951662063599},{"x":0.900355875492096,"y":0.6985951662063599},{"x":0.900355875492096,"y":0.7279693484306335},{"x":0.21708184480667114,"y":0.7279693484306335}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21208184480667114,0.6915951662063599,0.905355875492096,0.7349693484306336],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21886120736598969,"y":0.7445721626281738},{"x":0.2402135282754898,"y":0.7445721626281738},{"x":0.2402135282754898,"y":0.7573435306549072},{"x":0.21886120736598969,"y":0.7573435306549072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Juin","boundary":[0.21886120736598969,0.7445721626281738,0.2402135282754898,0.7573435306549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2562277615070343,"y":0.7445721626281738},{"x":0.2935943007469177,"y":0.7445721626281738},{"x":0.2935943007469177,"y":0.7573435306549072},{"x":0.2562277615070343,"y":0.7573435306549072}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Juillet","boundary":[0.2562277615070343,0.7445721626281738,0.2935943007469177,0.7573435306549072]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21886120736598969,"y":0.7445721626281738},{"x":0.2935943007469177,"y":0.7445721626281738},{"x":0.2935943007469177,"y":0.7573435306549072},{"x":0.21886120736598969,"y":0.7573435306549072}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.21386120736598968,0.7375721626281738,0.29859430074691773,0.7643435306549072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19572953879833221,"y":0.7471264600753784},{"x":0.19750890135765076,"y":0.7471264600753784},{"x":0.19750890135765076,"y":0.7547892928123474},{"x":0.19572953879833221,"y":0.7547892928123474}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.19572953879833221,0.7471264600753784,0.19750890135765076,0.7547892928123474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19572953879833221,"y":0.7471264600753784},{"x":0.19750890135765076,"y":0.7471264600753784},{"x":0.19750890135765076,"y":0.7547892928123474},{"x":0.19572953879833221,"y":0.7547892928123474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1907295387983322,0.7401264600753784,0.20250890135765076,0.7617892928123474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.7458493113517761},{"x":0.10320284962654114,"y":0.7458493113517761},{"x":0.10320284962654114,"y":0.7547892928123474},{"x":0.04804270341992378,"y":0.7547892928123474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Floraison","boundary":[0.04804270341992378,0.7458493113517761,0.10320284962654114,0.7547892928123474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.7458493113517761},{"x":0.10320284962654114,"y":0.7458493113517761},{"x":0.10320284962654114,"y":0.7547892928123474},{"x":0.04804270341992378,"y":0.7547892928123474}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.043042703419923785,0.7388493113517761,0.10820284962654114,0.7617892928123474],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.7765006422996521},{"x":0.12099643796682358,"y":0.7765006422996521},{"x":0.12099643796682358,"y":0.7854406237602234},{"x":0.04804270341992378,"y":0.7854406237602234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Distribution","boundary":[0.04804270341992378,0.7765006422996521,0.12099643796682358,0.7854406237602234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.7765006422996521},{"x":0.12099643796682358,"y":0.7765006422996521},{"x":0.12099643796682358,"y":0.7854406237602234},{"x":0.04804270341992378,"y":0.7854406237602234}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.043042703419923785,0.7695006422996521,0.12599643796682358,0.7924406237602234],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19572953879833221,"y":0.7713921070098877},{"x":0.19750890135765076,"y":0.7713921070098877},{"x":0.19750890135765076,"y":0.7892720103263855},{"x":0.19572953879833221,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19572953879833221,0.7713921070098877,0.19750890135765076,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.7713921070098877},{"x":0.2562277615070343,"y":0.7713921070098877},{"x":0.2562277615070343,"y":0.7892720103263855},{"x":0.21708184480667114,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Elburz","boundary":[0.21708184480667114,0.7713921070098877,0.2562277615070343,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25800710916519165,"y":0.7713921070098877},{"x":0.26156583428382874,"y":0.7713921070098877},{"x":0.26156583428382874,"y":0.7892720103263855},{"x":0.25800710916519165,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.25800710916519165,0.7713921070098877,0.26156583428382874,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27046263217926025,"y":0.7713921070098877},{"x":0.3007117509841919,"y":0.7713921070098877},{"x":0.3007117509841919,"y":0.7892720103263855},{"x":0.27046263217926025,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.27046263217926025,0.7713921070098877,0.3007117509841919,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3078291714191437,"y":0.7713921070098877},{"x":0.3665480315685272,"y":0.7713921070098877},{"x":0.3665480315685272,"y":0.7892720103263855},{"x":0.3078291714191437,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Djaboune","boundary":[0.3078291714191437,0.7713921070098877,0.3665480315685272,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3736654818058014,"y":0.7713921070098877},{"x":0.38434162735939026,"y":0.7713921070098877},{"x":0.38434162735939026,"y":0.7892720103263855},{"x":0.3736654818058014,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.3736654818058014,0.7713921070098877,0.38434162735939026,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39145907759666443,"y":0.7713921070098877},{"x":0.4306049942970276,"y":0.7713921070098877},{"x":0.4306049942970276,"y":0.7892720103263855},{"x":0.39145907759666443,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Firouz","boundary":[0.39145907759666443,0.7713921070098877,0.4306049942970276,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43772241473197937,"y":0.7713921070098877},{"x":0.4626334607601166,"y":0.7713921070098877},{"x":0.4626334607601166,"y":0.7892720103263855},{"x":0.43772241473197937,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Kuh","boundary":[0.43772241473197937,0.7713921070098877,0.4626334607601166,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4644128084182739,"y":0.7713921070098877},{"x":0.467971533536911,"y":0.7713921070098877},{"x":0.467971533536911,"y":0.7892720103263855},{"x":0.4644128084182739,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.4644128084182739,0.7713921070098877,0.467971533536911,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4750889539718628,"y":0.7713921070098877},{"x":0.49288254976272583,"y":0.7713921070098877},{"x":0.49288254976272583,"y":0.7892720103263855},{"x":0.4750889539718628,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Est","boundary":[0.4750889539718628,0.7713921070098877,0.49288254976272583,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49466192722320557,"y":0.7713921070098877},{"x":0.4964412748813629,"y":0.7713921070098877},{"x":0.4964412748813629,"y":0.7892720103263855},{"x":0.49466192722320557,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.49466192722320557,0.7713921070098877,0.4964412748813629,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053380727767944,"y":0.7713921070098877},{"x":0.5658363103866577,"y":0.7713921070098877},{"x":0.5658363103866577,"y":0.7892720103263855},{"x":0.5053380727767944,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Khorassan","boundary":[0.5053380727767944,0.7713921070098877,0.5658363103866577,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5693950057029724,"y":0.7713921070098877},{"x":0.5729537606239319,"y":0.7713921070098877},{"x":0.5729537606239319,"y":0.7892720103263855},{"x":0.5693950057029724,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5693950057029724,0.7713921070098877,0.5729537606239319,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5782918334007263,"y":0.7713921070098877},{"x":0.6067615747451782,"y":0.7713921070098877},{"x":0.6067615747451782,"y":0.7892720103263855},{"x":0.5782918334007263,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Nord","boundary":[0.5782918334007263,0.7713921070098877,0.6067615747451782,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174377202987671,"y":0.7713921070098877},{"x":0.6192170977592468,"y":0.7713921070098877},{"x":0.6192170977592468,"y":0.7892720103263855},{"x":0.6174377202987671,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6174377202987671,0.7713921070098877,0.6192170977592468,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245551705360413,"y":0.7713921070098877},{"x":0.6405693888664246,"y":0.7713921070098877},{"x":0.6405693888664246,"y":0.7892720103263855},{"x":0.6245551705360413,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Est","boundary":[0.6245551705360413,0.7713921070098877,0.6405693888664246,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405693888664246,"y":0.7713921070098877},{"x":0.6441280841827393,"y":0.7713921070098877},{"x":0.6441280841827393,"y":0.7892720103263855},{"x":0.6405693888664246,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6405693888664246,0.7713921070098877,0.6441280841827393,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6530249118804932,"y":0.7713921070098877},{"x":0.709964394569397,"y":0.7713921070098877},{"x":0.709964394569397,"y":0.7892720103263855},{"x":0.6530249118804932,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Damghan","boundary":[0.6530249118804932,0.7713921070098877,0.709964394569397,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7153024673461914,"y":0.7713921070098877},{"x":0.7188612222671509,"y":0.7713921070098877},{"x":0.7188612222671509,"y":0.7892720103263855},{"x":0.7153024673461914,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7153024673461914,0.7713921070098877,0.7188612222671509,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7241992950439453,"y":0.7713921070098877},{"x":0.7669039368629456,"y":0.7713921070098877},{"x":0.7669039368629456,"y":0.7892720103263855},{"x":0.7241992950439453,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Semnan","boundary":[0.7241992950439453,0.7713921070098877,0.7669039368629456,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704626321792603,"y":0.7713921070098877},{"x":0.774021327495575,"y":0.7713921070098877},{"x":0.774021327495575,"y":0.7892720103263855},{"x":0.7704626321792603,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7704626321792603,0.7713921070098877,0.774021327495575,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7811387777328491,"y":0.7713921070098877},{"x":0.8113878965377808,"y":0.7713921070098877},{"x":0.8113878965377808,"y":0.7892720103263855},{"x":0.7811387777328491,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Passe","boundary":[0.7811387777328491,0.7713921070098877,0.8113878965377808,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8185053467750549,"y":0.7713921070098877},{"x":0.8523131608963013,"y":0.7713921070098877},{"x":0.8523131608963013,"y":0.7892720103263855},{"x":0.8185053467750549,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Bashm","boundary":[0.8185053467750549,0.7713921070098877,0.8523131608963013,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8612099885940552,"y":0.7713921070098877},{"x":0.8647686839103699,"y":0.7713921070098877},{"x":0.8647686839103699,"y":0.7892720103263855},{"x":0.8612099885940552,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8612099885940552,0.7713921070098877,0.8647686839103699,0.7892720103263855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8701067566871643,"y":0.7713921070098877},{"x":0.900355875492096,"y":0.7713921070098877},{"x":0.900355875492096,"y":0.7892720103263855},{"x":0.8701067566871643,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Kuhé","boundary":[0.8701067566871643,0.7713921070098877,0.900355875492096,0.7892720103263855]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19572953879833221,"y":0.7713921070098877},{"x":0.900355875492096,"y":0.7713921070098877},{"x":0.900355875492096,"y":0.7892720103263855},{"x":0.19572953879833221,"y":0.7892720103263855}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1907295387983322,0.7643921070098877,0.905355875492096,0.7962720103263855],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.7892720103263855},{"x":0.24199287593364716,"y":0.7892720103263855},{"x":0.24199287593364716,"y":0.803320586681366},{"x":0.21708184480667114,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bizg","boundary":[0.21708184480667114,0.7892720103263855,0.24199287593364716,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2437722384929657,"y":0.7892720103263855},{"x":0.24733096361160278,"y":0.7892720103263855},{"x":0.24733096361160278,"y":0.803320586681366},{"x":0.2437722384929657,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2437722384929657,0.7892720103263855,0.24733096361160278,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25088968873023987,"y":0.7892720103263855},{"x":0.3096085488796234,"y":0.7892720103263855},{"x":0.3096085488796234,"y":0.803320586681366},{"x":0.25088968873023987,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Shahroud","boundary":[0.25088968873023987,0.7892720103263855,0.3096085488796234,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3131672739982605,"y":0.7892720103263855},{"x":0.31494662165641785,"y":0.7892720103263855},{"x":0.31494662165641785,"y":0.803320586681366},{"x":0.3131672739982605,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3131672739982605,0.7892720103263855,0.31494662165641785,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202846944332123,"y":0.7892720103263855},{"x":0.354092538356781,"y":0.7892720103263855},{"x":0.354092538356781,"y":0.803320586681366},{"x":0.3202846944332123,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ouest","boundary":[0.3202846944332123,0.7892720103263855,0.354092538356781,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35587188601493835,"y":0.7892720103263855},{"x":0.35943061113357544,"y":0.7892720103263855},{"x":0.35943061113357544,"y":0.803320586681366},{"x":0.35587188601493835,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.35587188601493835,0.7892720103263855,0.35943061113357544,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3647686839103699,"y":0.7892720103263855},{"x":0.39679715037345886,"y":0.7892720103263855},{"x":0.39679715037345886,"y":0.803320586681366},{"x":0.3647686839103699,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mont","boundary":[0.3647686839103699,0.7892720103263855,0.39679715037345886,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3985764980316162,"y":0.7892720103263855},{"x":0.4021352231502533,"y":0.7892720103263855},{"x":0.4021352231502533,"y":0.803320586681366},{"x":0.3985764980316162,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3985764980316162,0.7892720103263855,0.4021352231502533,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4056939482688904,"y":0.7892720103263855},{"x":0.4590747356414795,"y":0.7892720103263855},{"x":0.4590747356414795,"y":0.803320586681366},{"x":0.4056939482688904,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tchekab","boundary":[0.4056939482688904,0.7892720103263855,0.4590747356414795,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4644128084182739,"y":0.7892720103263855},{"x":0.4750889539718628,"y":0.7892720103263855},{"x":0.4750889539718628,"y":0.803320586681366},{"x":0.4644128084182739,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.4644128084182739,0.7892720103263855,0.4750889539718628,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4804270565509796,"y":0.7892720103263855},{"x":0.5373665690422058,"y":0.7892720103263855},{"x":0.5373665690422058,"y":0.803320586681366},{"x":0.4804270565509796,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Andjadan","boundary":[0.4804270565509796,0.7892720103263855,0.5373665690422058,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5409252643585205,"y":0.7892720103263855},{"x":0.5444839596748352,"y":0.7892720103263855},{"x":0.5444839596748352,"y":0.803320586681366},{"x":0.5409252643585205,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5409252643585205,0.7892720103263855,0.5444839596748352,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5498220920562744,"y":0.7892720103263855},{"x":0.581850528717041,"y":0.7892720103263855},{"x":0.581850528717041,"y":0.803320586681366},{"x":0.5498220920562744,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mont","boundary":[0.5498220920562744,0.7892720103263855,0.581850528717041,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5836299061775208,"y":0.7892720103263855},{"x":0.5854092240333557,"y":0.7892720103263855},{"x":0.5854092240333557,"y":0.803320586681366},{"x":0.5836299061775208,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5836299061775208,0.7892720103263855,0.5854092240333557,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907473564147949,"y":0.7892720103263855},{"x":0.6316726207733154,"y":0.7892720103263855},{"x":0.6316726207733154,"y":0.803320586681366},{"x":0.5907473564147949,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Alvand","boundary":[0.5907473564147949,0.7892720103263855,0.6316726207733154,0.803320586681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334519386291504,"y":0.7892720103263855},{"x":0.6370106935501099,"y":0.7892720103263855},{"x":0.6370106935501099,"y":0.803320586681366},{"x":0.6334519386291504,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6334519386291504,0.7892720103263855,0.6370106935501099,0.803320586681366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.7892720103263855},{"x":0.6370106935501099,"y":0.7892720103263855},{"x":0.6370106935501099,"y":0.803320586681366},{"x":0.21708184480667114,"y":0.803320586681366}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21208184480667114,0.7822720103263855,0.6420106935501099,0.810320586681366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.818646252155304},{"x":0.25800710916519165,"y":0.818646252155304},{"x":0.25800710916519165,"y":0.8339719176292419},{"x":0.21708184480667114,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Elburz","boundary":[0.21708184480667114,0.818646252155304,0.25800710916519165,0.8339719176292419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2597864866256714,"y":0.818646252155304},{"x":0.26156583428382874,"y":0.818646252155304},{"x":0.26156583428382874,"y":0.8339719176292419},{"x":0.2597864866256714,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2597864866256714,0.818646252155304,0.26156583428382874,0.8339719176292419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26690390706062317,"y":0.818646252155304},{"x":0.29893237352371216,"y":0.818646252155304},{"x":0.29893237352371216,"y":0.8339719176292419},{"x":0.26690390706062317,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.26690390706062317,0.818646252155304,0.29893237352371216,0.8339719176292419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.304270476102829,"y":0.818646252155304},{"x":0.3665480315685272,"y":0.818646252155304},{"x":0.3665480315685272,"y":0.8339719176292419},{"x":0.304270476102829,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Demavand","boundary":[0.304270476102829,0.818646252155304,0.3665480315685272,0.8339719176292419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3736654818058014,"y":0.818646252155304},{"x":0.38434162735939026,"y":0.818646252155304},{"x":0.38434162735939026,"y":0.8339719176292419},{"x":0.3736654818058014,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.3736654818058014,0.818646252155304,0.38434162735939026,0.8339719176292419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3896797299385071,"y":0.818646252155304},{"x":0.42882561683654785,"y":0.818646252155304},{"x":0.42882561683654785,"y":0.8339719176292419},{"x":0.3896797299385071,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Firouz","boundary":[0.3896797299385071,0.818646252155304,0.42882561683654785,0.8339719176292419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.435943067073822,"y":0.818646252155304},{"x":0.4590747356414795,"y":0.818646252155304},{"x":0.4590747356414795,"y":0.8339719176292419},{"x":0.435943067073822,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kuh","boundary":[0.435943067073822,0.818646252155304,0.4590747356414795,0.8339719176292419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4661921560764313,"y":0.818646252155304},{"x":0.48932385444641113,"y":0.818646252155304},{"x":0.48932385444641113,"y":0.8339719176292419},{"x":0.4661921560764313,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"près","boundary":[0.4661921560764313,0.818646252155304,0.48932385444641113,0.8339719176292419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49466192722320557,"y":0.818646252155304},{"x":0.5088967680931091,"y":0.818646252155304},{"x":0.5088967680931091,"y":0.8339719176292419},{"x":0.49466192722320557,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.49466192722320557,0.818646252155304,0.5088967680931091,0.8339719176292419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5124555230140686,"y":0.818646252155304},{"x":0.564056932926178,"y":0.818646252155304},{"x":0.564056932926178,"y":0.8339719176292419},{"x":0.5124555230140686,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Jaboune","boundary":[0.5124555230140686,0.818646252155304,0.564056932926178,0.8339719176292419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5676156878471375,"y":0.818646252155304},{"x":0.5693950057029724,"y":0.818646252155304},{"x":0.5693950057029724,"y":0.8339719176292419},{"x":0.5676156878471375,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5676156878471375,0.818646252155304,0.5693950057029724,0.8339719176292419]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21708184480667114,"y":0.818646252155304},{"x":0.5693950057029724,"y":0.818646252155304},{"x":0.5693950057029724,"y":0.8339719176292419},{"x":0.21708184480667114,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21208184480667114,0.811646252155304,0.5743950057029724,0.840971917629242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19572953879833221,"y":0.8237547874450684},{"x":0.19750890135765076,"y":0.8237547874450684},{"x":0.19750890135765076,"y":0.8314176201820374},{"x":0.19572953879833221,"y":0.8314176201820374}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.19572953879833221,0.8237547874450684,0.19750890135765076,0.8314176201820374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19572953879833221,"y":0.8237547874450684},{"x":0.19750890135765076,"y":0.8237547874450684},{"x":0.19750890135765076,"y":0.8314176201820374},{"x":0.19572953879833221,"y":0.8314176201820374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1907295387983322,0.8167547874450684,0.20250890135765076,0.8384176201820374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04626334458589554,"y":0.8212004899978638},{"x":0.1263345181941986,"y":0.8212004899978638},{"x":0.1263345181941986,"y":0.8339719176292419},{"x":0.04626334458589554,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Photographie","boundary":[0.04626334458589554,0.8212004899978638,0.1263345181941986,0.8339719176292419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13167259097099304,"y":0.8212004899978638},{"x":0.16014234721660614,"y":0.8212004899978638},{"x":0.16014234721660614,"y":0.8339719176292419},{"x":0.13167259097099304,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"prise","boundary":[0.13167259097099304,0.8212004899978638,0.16014234721660614,0.8339719176292419]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04626334458589554,"y":0.8212004899978638},{"x":0.16014234721660614,"y":0.8212004899978638},{"x":0.16014234721660614,"y":0.8339719176292419},{"x":0.04626334458589554,"y":0.8339719176292419}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.04126334458589554,0.8142004899978638,0.16514234721660614,0.840971917629242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10320284962654114,"y":0.8671775460243225},{"x":0.12455516308546066,"y":0.8671775460243225},{"x":0.12455516308546066,"y":0.8748403787612915},{"x":0.10320284962654114,"y":0.8748403787612915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.10320284962654114,0.8671775460243225,0.12455516308546066,0.8748403787612915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263345181941986,"y":0.8671775460243225},{"x":0.13523131608963013,"y":0.8671775460243225},{"x":0.13523131608963013,"y":0.8748403787612915},{"x":0.1263345181941986,"y":0.8748403787612915}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.1263345181941986,0.8671775460243225,0.13523131608963013,0.8748403787612915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1387900412082672,"y":0.8671775460243225},{"x":0.16014234721660614,"y":0.8671775460243225},{"x":0.16014234721660614,"y":0.8748403787612915},{"x":0.1387900412082672,"y":0.8748403787612915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.1387900412082672,0.8671775460243225,0.16014234721660614,0.8748403787612915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16192170977592468,"y":0.8671775460243225},{"x":0.17259787023067474,"y":0.8671775460243225},{"x":0.17259787023067474,"y":0.8748403787612915},{"x":0.16192170977592468,"y":0.8748403787612915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.16192170977592468,0.8671775460243225,0.17259787023067474,0.8748403787612915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1743772178888321,"y":0.8671775460243225},{"x":0.20462633669376373,"y":0.8671775460243225},{"x":0.20462633669376373,"y":0.8748403787612915},{"x":0.1743772178888321,"y":0.8748403787612915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"couleur","boundary":[0.1743772178888321,0.8671775460243225,0.20462633669376373,0.8748403787612915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20818504691123962,"y":0.8671775460243225},{"x":0.2437722384929657,"y":0.8671775460243225},{"x":0.2437722384929657,"y":0.8748403787612915},{"x":0.20818504691123962,"y":0.8748403787612915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"naturelle","boundary":[0.20818504691123962,0.8671775460243225,0.2437722384929657,0.8748403787612915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10320284962654114,"y":0.8671775460243225},{"x":0.2437722384929657,"y":0.8671775460243225},{"x":0.2437722384929657,"y":0.8748403787612915},{"x":0.10320284962654114,"y":0.8748403787612915}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09820284962654113,0.8601775460243225,0.2487722384929657,0.8818403787612915],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7811387777328491,"y":0.8646232485771179},{"x":0.7989323735237122,"y":0.8646232485771179},{"x":0.7989323735237122,"y":0.876117467880249},{"x":0.7811387777328491,"y":0.876117467880249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7811387777328491,0.8646232485771179,0.7989323735237122,0.876117467880249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580071091651917,"y":0.8646232485771179},{"x":0.7775800824165344,"y":0.8646232485771179},{"x":0.7775800824165344,"y":0.876117467880249},{"x":0.7580071091651917,"y":0.876117467880249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.7580071091651917,0.8646232485771179,0.7775800824165344,0.876117467880249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313167452812195,"y":0.8646232485771179},{"x":0.7526690363883972,"y":0.8646232485771179},{"x":0.7526690363883972,"y":0.876117467880249},{"x":0.7313167452812195,"y":0.876117467880249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7313167452812195,0.8646232485771179,0.7526690363883972,0.876117467880249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8807829022407532,"y":0.8837803602218628},{"x":0.9074733257293701,"y":0.8837803602218628},{"x":0.9074733257293701,"y":0.8965517282485962},{"x":0.8807829022407532,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.8807829022407532,0.8837803602218628,0.9074733257293701,0.8965517282485962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.873665452003479,"y":0.8837803602218628},{"x":0.8772242069244385,"y":0.8837803602218628},{"x":0.8772242069244385,"y":0.8965517282485962},{"x":0.873665452003479,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.873665452003479,0.8837803602218628,0.8772242069244385,0.8965517282485962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8416370153427124,"y":0.8837803602218628},{"x":0.8683273792266846,"y":0.8837803602218628},{"x":0.8683273792266846,"y":0.8965517282485962},{"x":0.8416370153427124,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.8416370153427124,0.8837803602218628,0.8683273792266846,0.8965517282485962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.836298942565918,"y":0.8837803602218628},{"x":0.8380783200263977,"y":0.8837803602218628},{"x":0.8380783200263977,"y":0.8965517282485962},{"x":0.836298942565918,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.836298942565918,0.8837803602218628,0.8380783200263977,0.8965517282485962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8113878965377808,"y":0.8837803602218628},{"x":0.8309608697891235,"y":0.8837803602218628},{"x":0.8309608697891235,"y":0.8965517282485962},{"x":0.8113878965377808,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8113878965377808,0.8837803602218628,0.8309608697891235,0.8965517282485962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864768505096436,"y":0.8837803602218628},{"x":0.8078292012214661,"y":0.8837803602218628},{"x":0.8078292012214661,"y":0.8965517282485962},{"x":0.7864768505096436,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.7864768505096436,0.8837803602218628,0.8078292012214661,0.8965517282485962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7508896589279175,"y":0.8837803602218628},{"x":0.7811387777328491,"y":0.8837803602218628},{"x":0.7811387777328491,"y":0.8965517282485962},{"x":0.7508896589279175,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.7508896589279175,0.8837803602218628,0.7811387777328491,0.8965517282485962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7384341359138489,"y":0.8837803602218628},{"x":0.7473309636116028,"y":0.8837803602218628},{"x":0.7473309636116028,"y":0.8965517282485962},{"x":0.7384341359138489,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7384341359138489,0.8837803602218628,0.7473309636116028,0.8965517282485962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7010676264762878,"y":0.8837803602218628},{"x":0.7366548180580139,"y":0.8837803602218628},{"x":0.7366548180580139,"y":0.8965517282485962},{"x":0.7010676264762878,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7010676264762878,0.8837803602218628,0.7366548180580139,0.8965517282485962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6743772029876709,"y":0.8837803602218628},{"x":0.6957295536994934,"y":0.8837803602218628},{"x":0.6957295536994934,"y":0.8965517282485962},{"x":0.6743772029876709,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6743772029876709,0.8837803602218628,0.6957295536994934,0.8965517282485962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370106935501099,"y":0.8837803602218628},{"x":0.6690391302108765,"y":0.8837803602218628},{"x":0.6690391302108765,"y":0.8965517282485962},{"x":0.6370106935501099,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6370106935501099,0.8837803602218628,0.6690391302108765,0.8965517282485962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067615747451782,"y":0.8837803602218628},{"x":0.6316726207733154,"y":0.8837803602218628},{"x":0.6316726207733154,"y":0.8965517282485962},{"x":0.6067615747451782,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6067615747451782,0.8837803602218628,0.6316726207733154,0.8965517282485962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8950178027153015,"y":0.8991060256958008},{"x":0.9021352529525757,"y":0.8991060256958008},{"x":0.9021352529525757,"y":0.9106002449989319},{"x":0.8950178027153015,"y":0.9106002449989319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8950178027153015,0.8991060256958008,0.9021352529525757,0.9106002449989319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.854092538356781,"y":0.8991060256958008},{"x":0.8896797299385071,"y":0.8991060256958008},{"x":0.8896797299385071,"y":0.9106002449989319},{"x":0.854092538356781,"y":0.9106002449989319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.854092538356781,0.8991060256958008,0.8896797299385071,0.9106002449989319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8451957106590271,"y":0.8991060256958008},{"x":0.8487544655799866,"y":0.8991060256958008},{"x":0.8487544655799866,"y":0.9106002449989319},{"x":0.8451957106590271,"y":0.9106002449989319}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8451957106590271,0.8991060256958008,0.8487544655799866,0.9106002449989319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8131672739982605,"y":0.8991060256958008},{"x":0.8398576378822327,"y":0.8991060256958008},{"x":0.8398576378822327,"y":0.9106002449989319},{"x":0.8131672739982605,"y":0.9106002449989319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.8131672739982605,0.8991060256958008,0.8398576378822327,0.9106002449989319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704626321792603,"y":0.8991060256958008},{"x":0.809608519077301,"y":0.8991060256958008},{"x":0.809608519077301,"y":0.9106002449989319},{"x":0.7704626321792603,"y":0.9106002449989319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7704626321792603,0.8991060256958008,0.809608519077301,0.9106002449989319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366548180580139,"y":0.8991060256958008},{"x":0.7669039368629456,"y":0.8991060256958008},{"x":0.7669039368629456,"y":0.9106002449989319},{"x":0.7366548180580139,"y":0.9106002449989319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7366548180580139,0.8991060256958008,0.7669039368629456,0.9106002449989319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72775799036026,"y":0.8991060256958008},{"x":0.7313167452812195,"y":0.8991060256958008},{"x":0.7313167452812195,"y":0.9106002449989319},{"x":0.72775799036026,"y":0.9106002449989319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.72775799036026,0.8991060256958008,0.7313167452812195,0.9106002449989319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7028470039367676,"y":0.8991060256958008},{"x":0.7241992950439453,"y":0.8991060256958008},{"x":0.7241992950439453,"y":0.9106002449989319},{"x":0.7028470039367676,"y":0.9106002449989319}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.7028470039367676,0.8991060256958008,0.7241992950439453,0.9106002449989319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.690391480922699,"y":0.8991060256958008},{"x":0.6975088715553284,"y":0.8991060256958008},{"x":0.6975088715553284,"y":0.9106002449989319},{"x":0.690391480922699,"y":0.9106002449989319}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.690391480922699,0.8991060256958008,0.6975088715553284,0.9106002449989319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663701057434082,"y":0.8991060256958008},{"x":0.6868327260017395,"y":0.8991060256958008},{"x":0.6868327260017395,"y":0.9106002449989319},{"x":0.663701057434082,"y":0.9106002449989319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.663701057434082,0.8991060256958008,0.6868327260017395,0.9106002449989319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6138790249824524,"y":0.8991060256958008},{"x":0.6619216799736023,"y":0.8991060256958008},{"x":0.6619216799736023,"y":0.9106002449989319},{"x":0.6138790249824524,"y":0.9106002449989319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.6138790249824524,0.8991060256958008,0.6619216799736023,0.9106002449989319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8167259693145752,"y":0.9131545424461365},{"x":0.8398576378822327,"y":0.9131545424461365},{"x":0.8398576378822327,"y":0.9233716726303101},{"x":0.8167259693145752,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.8167259693145752,0.9131545424461365,0.8398576378822327,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7829181551933289,"y":0.9131545424461365},{"x":0.8078292012214661,"y":0.9131545424461365},{"x":0.8078292012214661,"y":0.9233716726303101},{"x":0.7829181551933289,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.7829181551933289,0.9131545424461365,0.8078292012214661,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580071091651917,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7775800824165344,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7775800824165344,"y":0.9233716726303101},{"x":0.7580071091651917,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.7580071091651917,0.9131545424461365,0.7775800824165344,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7153024673461914,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7526690363883972,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7526690363883972,"y":0.9233716726303101},{"x":0.7153024673461914,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۱۶-","boundary":[0.7153024673461914,0.9131545424461365,0.7526690363883972,0.9233716726303101]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067615747451782,"y":0.8646232485771179},{"x":0.9074733257293701,"y":0.8659003973007202},{"x":0.9056939482688904,"y":0.9246487617492676},{"x":0.6067615747451782,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6017615747451782,0.8576232485771179,0.9106939482688904,0.9316487617492676],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6850534081459045,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7170818448066711,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7170818448066711,"y":0.9233716726303101},{"x":0.6850534081459045,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۸۵","boundary":[0.6850534081459045,0.9131545424461365,0.7170818448066711,0.9233716726303101]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6850534081459045,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7170818448066711,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7170818448066711,"y":0.9233716726303101},{"x":0.6850534081459045,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6800534081459045,0.9061545424461365,0.7220818448066711,0.9303716726303101],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263345181941986,"y":0.8837803602218628},{"x":0.1387900412082672,"y":0.8837803602218628},{"x":0.1387900412082672,"y":0.8914431929588318},{"x":0.1263345181941986,"y":0.8914431929588318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Par","boundary":[0.1263345181941986,0.8837803602218628,0.1387900412082672,0.8914431929588318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14056938886642456,"y":0.8837803602218628},{"x":0.14056938886642456,"y":0.8837803602218628},{"x":0.14056938886642456,"y":0.8914431929588318},{"x":0.14056938886642456,"y":0.8914431929588318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.14056938886642456,0.8837803602218628,0.14056938886642456,0.8914431929588318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14412811398506165,"y":0.8837803602218628},{"x":0.15302491188049316,"y":0.8837803602218628},{"x":0.15302491188049316,"y":0.8914431929588318},{"x":0.14412811398506165,"y":0.8914431929588318}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.14412811398506165,0.8837803602218628,0.15302491188049316,0.8914431929588318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15658363699913025,"y":0.8837803602218628},{"x":0.21886120736598969,"y":0.8837803602218628},{"x":0.21886120736598969,"y":0.8914431929588318},{"x":0.15658363699913025,"y":0.8914431929588318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"GHAHREMAN","boundary":[0.15658363699913025,0.8837803602218628,0.21886120736598969,0.8914431929588318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06227758154273033,"y":0.8914431929588318},{"x":0.08185053616762161,"y":0.8914431929588318},{"x":0.08185053616762161,"y":0.8991060256958008},{"x":0.06227758154273033,"y":0.8991060256958008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Prof.","boundary":[0.06227758154273033,0.8914431929588318,0.08185053616762161,0.8991060256958008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08362989127635956,"y":0.8914431929588318},{"x":0.08896797150373459,"y":0.8914431929588318},{"x":0.08896797150373459,"y":0.8991060256958008},{"x":0.08362989127635956,"y":0.8991060256958008}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.08362989127635956,0.8914431929588318,0.08896797150373459,0.8991060256958008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09252668917179108,"y":0.8914431929588318},{"x":0.09786476939916611,"y":0.8914431929588318},{"x":0.09786476939916611,"y":0.8991060256958008},{"x":0.09252668917179108,"y":0.8991060256958008}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.09252668917179108,0.8914431929588318,0.09786476939916611,0.8991060256958008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1014234870672226,"y":0.8914431929588318},{"x":0.1298932433128357,"y":0.8914431929588318},{"x":0.1298932433128357,"y":0.8991060256958008},{"x":0.1014234870672226,"y":0.8991060256958008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Faculté","boundary":[0.1014234870672226,0.8914431929588318,0.1298932433128357,0.8991060256958008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13345195353031158,"y":0.8914431929588318},{"x":0.1459074765443802,"y":0.8914431929588318},{"x":0.1459074765443802,"y":0.8991060256958008},{"x":0.13345195353031158,"y":0.8991060256958008}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.13345195353031158,0.8914431929588318,0.1459074765443802,0.8991060256958008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14946618676185608,"y":0.8914431929588318},{"x":0.1832740157842636,"y":0.8914431929588318},{"x":0.1832740157842636,"y":0.8991060256958008},{"x":0.14946618676185608,"y":0.8991060256958008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.14946618676185608,0.8914431929588318,0.1832740157842636,0.8991060256958008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18505337834358215,"y":0.8914431929588318},{"x":0.23487544059753418,"y":0.8914431929588318},{"x":0.23487544059753418,"y":0.8978288769721985},{"x":0.18505337834358215,"y":0.8978288769721985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"d'Université","boundary":[0.18505337834358215,0.8914431929588318,0.23487544059753418,0.8978288769721985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23665480315685272,"y":0.8914431929588318},{"x":0.24555160105228424,"y":0.8914431929588318},{"x":0.24555160105228424,"y":0.8978288769721985},{"x":0.23665480315685272,"y":0.8978288769721985}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.23665480315685272,0.8914431929588318,0.24555160105228424,0.8978288769721985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24911032617092133,"y":0.8914431929588318},{"x":0.2811387777328491,"y":0.8914431929588318},{"x":0.2811387777328491,"y":0.8978288769721985},{"x":0.24911032617092133,"y":0.8978288769721985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.24911032617092133,0.8914431929588318,0.2811387777328491,0.8978288769721985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.8991060256958008},{"x":0.0729537382721901,"y":0.8991060256958008},{"x":0.0729537382721901,"y":0.9067688584327698},{"x":0.04804270341992378,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publié","boundary":[0.04804270341992378,0.8991060256958008,0.0729537382721901,0.9067688584327698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07473309338092804,"y":0.8991060256958008},{"x":0.08718860894441605,"y":0.8991060256958008},{"x":0.08718860894441605,"y":0.9067688584327698},{"x":0.07473309338092804,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.07473309338092804,0.8991060256958008,0.08718860894441605,0.9067688584327698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08896797150373459,"y":0.8991060256958008},{"x":0.09074733406305313,"y":0.8991060256958008},{"x":0.09074733406305313,"y":0.9067688584327698},{"x":0.08896797150373459,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.08896797150373459,0.8991060256958008,0.09074733406305313,0.9067688584327698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09430605173110962,"y":0.8991060256958008},{"x":0.12455516308546066,"y":0.8991060256958008},{"x":0.12455516308546066,"y":0.9067688584327698},{"x":0.09430605173110962,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Institut","boundary":[0.09430605173110962,0.8991060256958008,0.12455516308546066,0.9067688584327698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263345181941986,"y":0.8991060256958008},{"x":0.1387900412082672,"y":0.8991060256958008},{"x":0.1387900412082672,"y":0.9067688584327698},{"x":0.1263345181941986,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.1263345181941986,0.8991060256958008,0.1387900412082672,0.9067688584327698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1423487514257431,"y":0.8991060256958008},{"x":0.1868327409029007,"y":0.8991060256958008},{"x":0.1868327409029007,"y":0.9067688584327698},{"x":0.1423487514257431,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.1423487514257431,0.8991060256958008,0.1868327409029007,0.9067688584327698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19039146602153778,"y":0.8991060256958008},{"x":0.2028469741344452,"y":0.8991060256958008},{"x":0.2028469741344452,"y":0.9067688584327698},{"x":0.19039146602153778,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.19039146602153778,0.8991060256958008,0.2028469741344452,0.9067688584327698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20640569925308228,"y":0.8991060256958008},{"x":0.23309607803821564,"y":0.8991060256958008},{"x":0.23309607803821564,"y":0.9067688584327698},{"x":0.20640569925308228,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Forêts","boundary":[0.20640569925308228,0.8991060256958008,0.23309607803821564,0.9067688584327698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23487544059753418,"y":0.8991060256958008},{"x":0.24199287593364716,"y":0.8991060256958008},{"x":0.24199287593364716,"y":0.9067688584327698},{"x":0.23487544059753418,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.23487544059753418,0.8991060256958008,0.24199287593364716,0.9067688584327698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24555160105228424,"y":0.8991060256958008},{"x":0.25800710916519165,"y":0.8991060256958008},{"x":0.25800710916519165,"y":0.9067688584327698},{"x":0.24555160105228424,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.24555160105228424,0.8991060256958008,0.25800710916519165,0.9067688584327698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26156583428382874,"y":0.8991060256958008},{"x":0.29893237352371216,"y":0.8991060256958008},{"x":0.29893237352371216,"y":0.9067688584327698},{"x":0.26156583428382874,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Paturages","boundary":[0.26156583428382874,0.8991060256958008,0.29893237352371216,0.9067688584327698]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04804270341992378,"y":0.8837803602218628},{"x":0.29893237352371216,"y":0.8837803602218628},{"x":0.29893237352371216,"y":0.9067688584327698},{"x":0.04804270341992378,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.043042703419923785,0.8767803602218628,0.30393237352371216,0.9137688584327698],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263345181941986,"y":0.9080459475517273},{"x":0.1743772178888321,"y":0.9080459475517273},{"x":0.1743772178888321,"y":0.9144316911697388},{"x":0.1263345181941986,"y":0.9144316911697388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Department","boundary":[0.1263345181941986,0.9080459475517273,0.1743772178888321,0.9144316911697388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17793594300746918,"y":0.9080459475517273},{"x":0.21886120736598969,"y":0.9080459475517273},{"x":0.21886120736598969,"y":0.9144316911697388},{"x":0.17793594300746918,"y":0.9144316911697388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Botanique","boundary":[0.17793594300746918,0.9080459475517273,0.21886120736598969,0.9144316911697388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11032028496265411,"y":0.9157088398933411},{"x":0.1263345181941986,"y":0.9157088398933411},{"x":0.1263345181941986,"y":0.9233716726303101},{"x":0.11032028496265411,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"B.P.","boundary":[0.11032028496265411,0.9157088398933411,0.1263345181941986,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1298932433128357,"y":0.9157088398933411},{"x":0.17259787023067474,"y":0.9157088398933411},{"x":0.17259787023067474,"y":0.9233716726303101},{"x":0.1298932433128357,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"13185-116","boundary":[0.1298932433128357,0.9157088398933411,0.17259787023067474,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17615658044815063,"y":0.9157088398933411},{"x":0.20818504691123962,"y":0.9157088398933411},{"x":0.20818504691123962,"y":0.9233716726303101},{"x":0.17615658044815063,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.17615658044815063,0.9157088398933411,0.20818504691123962,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2117437720298767,"y":0.9157088398933411},{"x":0.21352313458919525,"y":0.9157088398933411},{"x":0.21352313458919525,"y":0.9233716726303101},{"x":0.2117437720298767,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2117437720298767,0.9157088398933411,0.21352313458919525,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21886120736598969,"y":0.9157088398933411},{"x":0.23309607803821564,"y":0.9157088398933411},{"x":0.23309607803821564,"y":0.9233716726303101},{"x":0.21886120736598969,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.21886120736598969,0.9157088398933411,0.23309607803821564,0.9233716726303101]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11032028496265411,"y":0.9080459475517273},{"x":0.23309607803821564,"y":0.9080459475517273},{"x":0.23309607803821564,"y":0.9233716726303101},{"x":0.11032028496265411,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.10532028496265411,0.9010459475517273,0.23809607803821564,0.9303716726303101],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/WAlHKCHCpPlATbEm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/JlFqIHyqRcUcBjeX.jpg","blurred":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/wCFJMnpoxfwGRluQ.jpg"},"info":{"width":558,"height":783,"margin":[0.000167681556662351,0.00027813091497311645,0.9984269536225172,0.9987759020355926]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2247765064239502},{"x":0.5,"y":0.2362707555294037},{"x":0.48924732208251953,"y":0.2362707555294037},{"x":0.48745518922805786,"y":0.2247765064239502}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"15","boundary":[0.5,0.2247765064239502,0.48924732208251953,0.2362707555294037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2375478893518448},{"x":0.5,"y":0.24521072208881378},{"x":0.48745518922805786,"y":0.24521072208881378},{"x":0.48745518922805786,"y":0.2375478893518448}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.5,0.2375478893518448,0.48745518922805786,0.24521072208881378]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2247765064239502},{"x":0.5,"y":0.24521072208881378},{"x":0.48745518922805786,"y":0.24521072208881378},{"x":0.48745518922805786,"y":0.2247765064239502}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.495,0.2177765064239502,0.49245518922805787,0.2522107220888138],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12544803321361542,"y":0.8569604158401489},{"x":0.12544803321361542,"y":0.8646232485771179},{"x":0.11290322244167328,"y":0.8646232485771179},{"x":0.11290322244167328,"y":0.8569604158401489}]},"confidence":0.36000001430511475,"str":"2","boundary":[0.12544803321361542,0.8569604158401489,0.11290322244167328,0.8646232485771179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12544803321361542,"y":0.8671775460243225},{"x":0.12544803321361542,"y":0.8773946166038513},{"x":0.11290322244167328,"y":0.8773946166038513},{"x":0.11290322244167328,"y":0.8671775460243225}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"cm","boundary":[0.12544803321361542,0.8671775460243225,0.11290322244167328,0.8773946166038513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12544803321361542,"y":0.8569604158401489},{"x":0.12544803321361542,"y":0.8773946166038513},{"x":0.11290322244167328,"y":0.8773946166038513},{"x":0.11290322244167328,"y":0.8569604158401489}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.12044803321361541,0.8499604158401489,0.11790322244167328,0.8843946166038513],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440860509872437,"y":0.9195402264595032},{"x":0.8727598786354065,"y":0.9182630777359009},{"x":0.8727598786354065,"y":0.9272030591964722},{"x":0.8440860509872437,"y":0.9272030591964722}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"GHA","boundary":[0.8440860509872437,0.9195402264595032,0.8727598786354065,0.9272030591964722]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440860509872437,"y":0.9195402264595032},{"x":0.8727598786354065,"y":0.9182630777359009},{"x":0.8727598786354065,"y":0.9272030591964722},{"x":0.8440860509872437,"y":0.9272030591964722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.8390860509872436,0.9125402264595032,0.8777598786354065,0.9342030591964722],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09856630861759186,"y":0.9361430406570435},{"x":0.1362007111310959,"y":0.9361430406570435},{"x":0.1362007111310959,"y":0.9527458548545837},{"x":0.09856630861759186,"y":0.954023003578186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Adonis","boundary":[0.09856630861759186,0.9361430406570435,0.1362007111310959,0.9527458548545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14695340394973755,"y":0.9348658919334412},{"x":0.20430107414722443,"y":0.9348658919334412},{"x":0.2060931921005249,"y":0.9514687061309814},{"x":0.14874552190303802,"y":0.9527458548545837}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"aestivalis","boundary":[0.14695340394973755,0.9348658919334412,0.2060931921005249,0.9514687061309814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21684588491916656,"y":0.9335887432098389},{"x":0.2293906807899475,"y":0.9335887432098389},{"x":0.23118279874324799,"y":0.9514687061309814},{"x":0.21863798797130585,"y":0.9514687061309814}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.21684588491916656,0.9335887432098389,0.23118279874324799,0.9514687061309814]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09856630861759186,"y":0.9361430406570435},{"x":0.2293906807899475,"y":0.9335887432098389},{"x":0.23118279874324799,"y":0.9514687061309814},{"x":0.09856630861759186,"y":0.954023003578186}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.09356630861759185,0.9291430406570435,0.236182798743248,0.9584687061309815],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/JYGwWGWXfguVNChj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/KvtfcxtPfSUKhuAa.jpg","blurred":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/gTKMWWvsDmlhEdjM.jpg"},"info":{"width":550,"height":783,"margin":[0.0000768595034425909,-7.845515701658122e-7,0.9983049586599524,0.9987726398421736]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05272727087140083,"y":0.015325670130550861},{"x":0.07090909034013748,"y":0.015325670130550861},{"x":0.07090909034013748,"y":0.024265645071864128},{"x":0.05272727087140083,"y":0.024265645071864128}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.05272727087140083,0.015325670130550861,0.07090909034013748,0.024265645071864128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07636363804340363,"y":0.015325670130550861},{"x":0.10181818157434464,"y":0.015325670130550861},{"x":0.10181818157434464,"y":0.024265645071864128},{"x":0.07636363804340363,"y":0.024265645071864128}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"1002","boundary":[0.07636363804340363,0.015325670130550861,0.10181818157434464,0.024265645071864128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.026819923892617226},{"x":0.07818181812763214,"y":0.026819923892617226},{"x":0.07818181812763214,"y":0.039591316133737564},{"x":0.05090909078717232,"y":0.038314174860715866}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.05090909078717232,0.026819923892617226,0.07818181812763214,0.039591316133737564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08363636583089828,"y":0.026819923892617226},{"x":0.13090908527374268,"y":0.028097063302993774},{"x":0.13090908527374268,"y":0.039591316133737564},{"x":0.08363636583089828,"y":0.039591316133737564}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"034,006","boundary":[0.08363636583089828,0.026819923892617226,0.13090908527374268,0.039591316133737564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1327272653579712,"y":0.028097063302993774},{"x":0.1345454603433609,"y":0.028097063302993774},{"x":0.1345454603433609,"y":0.039591316133737564},{"x":0.1327272653579712,"y":0.039591316133737564}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.1327272653579712,0.028097063302993774,0.1345454603433609,0.039591316133737564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14000000059604645,"y":0.028097063302993774},{"x":0.1599999964237213,"y":0.028097063302993774},{"x":0.1599999964237213,"y":0.039591316133737564},{"x":0.14000000059604645,"y":0.039591316133737564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"002","boundary":[0.14000000059604645,0.028097063302993774,0.1599999964237213,0.039591316133737564]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.014048531651496887},{"x":0.1599999964237213,"y":0.015325670130550861},{"x":0.1599999964237213,"y":0.039591316133737564},{"x":0.05090909078717232,"y":0.038314174860715866}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.04590909078717232,0.007048531651496887,0.16499999642372132,0.04659131613373756],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8963636159896851,"y":0.006385696120560169},{"x":0.9272727370262146,"y":0.006385696120560169},{"x":0.9272727370262146,"y":0.019157087430357933},{"x":0.8963636159896851,"y":0.019157087430357933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8963636159896851,0.006385696120560169,0.9272727370262146,0.019157087430357933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8545454740524292,"y":0.006385696120560169},{"x":0.889090895652771,"y":0.006385696120560169},{"x":0.889090895652771,"y":0.019157087430357933},{"x":0.8545454740524292,"y":0.019157087430357933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8545454740524292,0.006385696120560169,0.889090895652771,0.019157087430357933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8454545736312866,"y":0.006385696120560169},{"x":0.8509091138839722,"y":0.006385696120560169},{"x":0.8509091138839722,"y":0.019157087430357933},{"x":0.8454545736312866,"y":0.019157087430357933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8454545736312866,0.006385696120560169,0.8509091138839722,0.019157087430357933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.803636372089386,"y":0.006385696120560169},{"x":0.8363636136054993,"y":0.006385696120560169},{"x":0.8363636136054993,"y":0.019157087430357933},{"x":0.803636372089386,"y":0.019157087430357933}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۲","boundary":[0.803636372089386,0.006385696120560169,0.8363636136054993,0.019157087430357933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.914545476436615,"y":0.025542784482240677},{"x":0.9272727370262146,"y":0.025542784482240677},{"x":0.9272727370262146,"y":0.039591316133737564},{"x":0.914545476436615,"y":0.039591316133737564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.914545476436615,0.025542784482240677,0.9272727370262146,0.039591316133737564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9054545164108276,"y":0.025542784482240677},{"x":0.9072727560997009,"y":0.025542784482240677},{"x":0.9072727560997009,"y":0.039591316133737564},{"x":0.9054545164108276,"y":0.039591316133737564}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.9054545164108276,0.025542784482240677,0.9072727560997009,0.039591316133737564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7945454716682434,"y":0.025542784482240677},{"x":0.8945454359054565,"y":0.025542784482240677},{"x":0.8945454359054565,"y":0.039591316133737564},{"x":0.7945454716682434,"y":0.040868453681468964}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۰۳۴/۰۰۶/۰۰۲","boundary":[0.7945454716682434,0.025542784482240677,0.8945454359054565,0.039591316133737564]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7945454716682434,"y":0.006385696120560169},{"x":0.9272727370262146,"y":0.006385696120560169},{"x":0.9272727370262146,"y":0.040868453681468964},{"x":0.7945454716682434,"y":0.040868453681468964}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7895454716682434,-0.0006143038794398309,0.9322727370262146,0.04786845368146896],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05272727087140083,"y":0.048531290143728256},{"x":0.11999999731779099,"y":0.049808427691459656},{"x":0.11999999731779099,"y":0.058748405426740646},{"x":0.05272727087140083,"y":0.05747126415371895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.05272727087140083,0.048531290143728256,0.11999999731779099,0.058748405426740646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05272727087140083,"y":0.06385695934295654},{"x":0.0854545459151268,"y":0.06385695934295654},{"x":0.0854545459151268,"y":0.07407407462596893},{"x":0.05272727087140083,"y":0.07407407462596893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"SOU","boundary":[0.05272727087140083,0.06385695934295654,0.0854545459151268,0.07407407462596893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08909090608358383,"y":0.06385695934295654},{"x":0.09090909361839294,"y":0.06385695934295654},{"x":0.09090909361839294,"y":0.07407407462596893},{"x":0.08909090608358383,"y":0.07407407462596893}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.08909090608358383,0.06385695934295654,0.09090909361839294,0.07407407462596893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09636363387107849,"y":0.06385695934295654},{"x":0.11818181723356247,"y":0.06385695934295654},{"x":0.11818181723356247,"y":0.07407407462596893},{"x":0.09636363387107849,"y":0.07407407462596893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"CL","boundary":[0.09636363387107849,0.06385695934295654,0.11818181723356247,0.07407407462596893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.06385695934295654},{"x":0.1218181848526001,"y":0.06385695934295654},{"x":0.1218181848526001,"y":0.07407407462596893},{"x":0.11999999731779099,"y":0.07407407462596893}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.11999999731779099,0.06385695934295654,0.1218181848526001,0.07407407462596893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.06385695934295654},{"x":0.12363636493682861,"y":0.06385695934295654},{"x":0.12363636493682861,"y":0.07407407462596893},{"x":0.11999999731779099,"y":0.07407407462596893}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.11999999731779099,0.06385695934295654,0.12363636493682861,0.07407407462596893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05272727087140083,"y":0.08045977354049683},{"x":0.10181818157434464,"y":0.08045977354049683},{"x":0.10181818157434464,"y":0.08939974755048752},{"x":0.05272727087140083,"y":0.08812260627746582}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ORDO","boundary":[0.05272727087140083,0.08045977354049683,0.10181818157434464,0.08939974755048752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05454545468091965,"y":0.09450829774141312},{"x":0.12545454502105713,"y":0.09578543901443481},{"x":0.12545454502105713,"y":0.1047254130244255},{"x":0.05454545468091965,"y":0.1047254130244255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.05454545468091965,0.09450829774141312,0.12545454502105713,0.1047254130244255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05272727087140083,"y":0.1111111119389534},{"x":0.1090909093618393,"y":0.1111111119389534},{"x":0.1090909093618393,"y":0.12005108594894409},{"x":0.05272727087140083,"y":0.12005108594894409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.05272727087140083,0.1111111119389534,0.1090909093618393,0.12005108594894409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0.25999999046325684},{"languageCode":"es","confidence":0.23000000417232513},{"languageCode":"la","confidence":0.23000000417232513},{"languageCode":"en","confidence":0.1599999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05272727087140083,"y":0.048531290143728256},{"x":0.12545454502105713,"y":0.049808427691459656},{"x":0.12363636493682861,"y":0.12132822722196579},{"x":0.05090909078717232,"y":0.12005108594894409}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.047727270871400836,0.04153129014372826,0.12863636493682862,0.1283282272219658],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14909091591835022,"y":0.048531290143728256},{"x":0.15090909600257874,"y":0.048531290143728256},{"x":0.15090909600257874,"y":0.060025542974472046},{"x":0.14909091591835022,"y":0.060025542974472046}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.14909091591835022,0.048531290143728256,0.15090909600257874,0.060025542974472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16727273166179657,"y":0.048531290143728256},{"x":0.31272727251052856,"y":0.049808427691459656},{"x":0.31272727251052856,"y":0.061302680522203445},{"x":0.16727273166179657,"y":0.060025542974472046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"DICOTYLEDONES","boundary":[0.16727273166179657,0.048531290143728256,0.31272727251052856,0.061302680522203445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14909091591835022,"y":0.06513410061597824},{"x":0.15090909600257874,"y":0.06513410061597824},{"x":0.15090909600257874,"y":0.07407407462596893},{"x":0.14909091591835022,"y":0.07407407462596893}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.14909091591835022,0.06513410061597824,0.15090909600257874,0.07407407462596893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16727273166179657,"y":0.06385695934295654},{"x":0.29636362195014954,"y":0.06513410061597824},{"x":0.29636362195014954,"y":0.07535121589899063},{"x":0.16727273166179657,"y":0.07407407462596893}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"DIALYPETALES","boundary":[0.16727273166179657,0.06385695934295654,0.29636362195014954,0.07535121589899063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5199999809265137}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14909091591835022,"y":0.048531290143728256},{"x":0.31272727251052856,"y":0.049808427691459656},{"x":0.31090909242630005,"y":0.07535121589899063},{"x":0.14909091591835022,"y":0.07407407462596893}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14409091591835022,0.04153129014372826,0.31590909242630005,0.08235121589899064],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16545455157756805,"y":0.08045977354049683},{"x":0.2454545497894287,"y":0.08045977354049683},{"x":0.2454545497894287,"y":0.08939974755048752},{"x":0.16545455157756805,"y":0.09067688137292862}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"RANALES","boundary":[0.16545455157756805,0.08045977354049683,0.2454545497894287,0.08939974755048752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16545455157756805,"y":0.09578543901443481},{"x":0.3199999928474426,"y":0.09706258028745651},{"x":0.3199999928474426,"y":0.1072796955704689},{"x":0.16545455157756805,"y":0.1060025542974472}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"RANUNCULACEAE","boundary":[0.16545455157756805,0.09578543901443481,0.3199999928474426,0.1072796955704689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16545455157756805,"y":0.1111111119389534},{"x":0.22909091413021088,"y":0.1111111119389534},{"x":0.22909091413021088,"y":0.12132822722196579},{"x":0.16545455157756805,"y":0.12132822722196579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ADONIS","boundary":[0.16545455157756805,0.1111111119389534,0.22909091413021088,0.12132822722196579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.7300000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16545455157756805,"y":0.08045977354049683},{"x":0.3199999928474426,"y":0.08045977354049683},{"x":0.3199999928474426,"y":0.12260536104440689},{"x":0.16545455157756805,"y":0.12132822722196579}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.16045455157756805,0.07345977354049682,0.32499999284744263,0.1296053610444069],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14909091591835022,"y":0.08301404863595963},{"x":0.15090909600257874,"y":0.08301404863595963},{"x":0.15090909600257874,"y":0.08939974755048752},{"x":0.14909091591835022,"y":0.08939974755048752}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":":","boundary":[0.14909091591835022,0.08301404863595963,0.15090909600257874,0.08939974755048752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14909091591835022,"y":0.08301404863595963},{"x":0.15090909600257874,"y":0.08301404863595963},{"x":0.15090909600257874,"y":0.08939974755048752},{"x":0.14909091591835022,"y":0.08939974755048752}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.14409091591835022,0.07601404863595962,0.15590909600257874,0.09639974755048752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14909091591835022,"y":0.09833972156047821},{"x":0.15090909600257874,"y":0.09833972156047821},{"x":0.15090909600257874,"y":0.1047254130244255},{"x":0.14909091591835022,"y":0.1047254130244255}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.14909091591835022,0.09833972156047821,0.15090909600257874,0.1047254130244255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14909091591835022,"y":0.09833972156047821},{"x":0.15090909600257874,"y":0.09833972156047821},{"x":0.15090909600257874,"y":0.1047254130244255},{"x":0.14909091591835022,"y":0.1047254130244255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14409091591835022,0.0913397215604782,0.15590909600257874,0.11172541302442551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14909091591835022,"y":0.1149425283074379},{"x":0.15090909600257874,"y":0.1149425283074379},{"x":0.15090909600257874,"y":0.12005108594894409},{"x":0.14909091591835022,"y":0.12005108594894409}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.14909091591835022,0.1149425283074379,0.15090909600257874,0.12005108594894409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14909091591835022,"y":0.1149425283074379},{"x":0.15090909600257874,"y":0.1149425283074379},{"x":0.15090909600257874,"y":0.12005108594894409},{"x":0.14909091591835022,"y":0.12005108594894409}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14409091591835022,0.10794252830743789,0.15590909600257874,0.1270510859489441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945454478263855,"y":0.14814814925193787},{"x":0.7090908885002136,"y":0.14814814925193787},{"x":0.7090908885002136,"y":0.15964239835739136},{"x":0.6945454478263855,"y":0.15964239835739136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.6945454478263855,0.14814814925193787,0.7090908885002136,0.15964239835739136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7163636088371277,"y":0.14814814925193787},{"x":0.778181791305542,"y":0.14687101542949677},{"x":0.778181791305542,"y":0.15964239835739136},{"x":0.7163636088371277,"y":0.15964239835739136}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"aestivalis","boundary":[0.7163636088371277,0.14814814925193787,0.778181791305542,0.15964239835739136]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945454478263855,"y":0.14814814925193787},{"x":0.778181791305542,"y":0.14687101542949677},{"x":0.778181791305542,"y":0.15964239835739136},{"x":0.6945454478263855,"y":0.15964239835739136}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6895454478263855,0.14114814925193786,0.783181791305542,0.16664239835739136],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23636363446712494,"y":0.19157087802886963},{"x":0.2800000011920929,"y":0.18901659548282623},{"x":0.2800000011920929,"y":0.20434227585792542},{"x":0.23818181455135345,"y":0.20561940968036652}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.23636363446712494,0.19157087802886963,0.2800000011920929,0.20434227585792542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21636363863945007,"y":0.19157087802886963},{"x":0.22727273404598236,"y":0.19157087802886963},{"x":0.22727273404598236,"y":0.20561940968036652},{"x":0.2181818187236786,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21636363863945007,0.19157087802886963,0.22727273404598236,0.20561940968036652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18545454740524292,"y":0.19284802675247192},{"x":0.20909090340137482,"y":0.19284802675247192},{"x":0.20909090340137482,"y":0.2068965584039688},{"x":0.18727272748947144,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.18545454740524292,0.19284802675247192,0.20909090340137482,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17818181216716766,"y":0.19412516057491302},{"x":0.17818181216716766,"y":0.19412516057491302},{"x":0.18000000715255737,"y":0.2081736922264099},{"x":0.17818181216716766,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17818181216716766,0.19412516057491302,0.18000000715255737,0.2081736922264099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17818181216716766,"y":0.19412516057491302},{"x":0.2800000011920929,"y":0.18901659548282623},{"x":0.2800000011920929,"y":0.20434227585792542},{"x":0.17818181216716766,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.17318181216716766,0.18712516057491302,0.2850000011920929,0.21134227585792542],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.290909081697464,"y":0.19667944312095642},{"x":0.3145454525947571,"y":0.19667944312095642},{"x":0.3145454525947571,"y":0.20561940968036652},{"x":0.290909081697464,"y":0.20561940968036652}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"سبز","boundary":[0.290909081697464,0.19667944312095642,0.3145454525947571,0.20561940968036652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.290909081697464,"y":0.19667944312095642},{"x":0.3145454525947571,"y":0.19667944312095642},{"x":0.3145454525947571,"y":0.20561940968036652},{"x":0.290909081697464,"y":0.20561940968036652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.285909081697464,0.18967944312095641,0.3195454525947571,0.21261940968036652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.607272744178772,"y":0.14431673288345337},{"x":0.6345454454421997,"y":0.14431673288345337},{"x":0.6345454454421997,"y":0.16219668090343475},{"x":0.607272744178772,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.607272744178772,0.14431673288345337,0.6345454454421997,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945454835891724,"y":0.14431673288345337},{"x":0.6054545640945435,"y":0.14431673288345337},{"x":0.6054545640945435,"y":0.16219668090343475},{"x":0.5945454835891724,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5945454835891724,0.14431673288345337,0.6054545640945435,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5290908813476562,"y":0.14431673288345337},{"x":0.578181803226471,"y":0.14431673288345337},{"x":0.578181803226471,"y":0.16219668090343475},{"x":0.5290908813476562,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آدونیس","boundary":[0.5290908813476562,0.14431673288345337,0.578181803226471,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5145454406738281,"y":0.14431673288345337},{"x":0.5199999809265137,"y":0.14431673288345337},{"x":0.5199999809265137,"y":0.16219668090343475},{"x":0.5145454406738281,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5145454406738281,0.14431673288345337,0.5199999809265137,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.14431673288345337},{"x":0.5054545402526855,"y":0.14431673288345337},{"x":0.5054545402526855,"y":0.16219668090343475},{"x":0.47999998927116394,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.47999998927116394,0.14431673288345337,0.5054545402526855,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42363637685775757,"y":0.14431673288345337},{"x":0.46727272868156433,"y":0.14431673288345337},{"x":0.46727272868156433,"y":0.16219668090343475},{"x":0.42363637685775757,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.42363637685775757,0.14431673288345337,0.46727272868156433,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4163636267185211,"y":0.14431673288345337},{"x":0.41999998688697815,"y":0.14431673288345337},{"x":0.41999998688697815,"y":0.16219668090343475},{"x":0.4163636267185211,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4163636267185211,0.14431673288345337,0.41999998688697815,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37090909481048584,"y":0.14431673288345337},{"x":0.4036363661289215,"y":0.14431673288345337},{"x":0.4036363661289215,"y":0.16219668090343475},{"x":0.37090909481048584,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.37090909481048584,0.14431673288345337,0.4036363661289215,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3400000035762787,"y":0.14431673288345337},{"x":0.3563636243343353,"y":0.14431673288345337},{"x":0.3563636243343353,"y":0.16219668090343475},{"x":0.3400000035762787,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۰","boundary":[0.3400000035762787,0.14431673288345337,0.3563636243343353,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3199999928474426,"y":0.14431673288345337},{"x":0.3309091031551361,"y":0.14431673288345337},{"x":0.3309091031551361,"y":0.16219668090343475},{"x":0.3199999928474426,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3199999928474426,0.14431673288345337,0.3309091031551361,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.307272732257843,"y":0.14431673288345337},{"x":0.31272727251052856,"y":0.14431673288345337},{"x":0.31272727251052856,"y":0.16219668090343475},{"x":0.307272732257843,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.307272732257843,0.14431673288345337,0.31272727251052856,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.14431673288345337},{"x":0.29818183183670044,"y":0.14431673288345337},{"x":0.29818183183670044,"y":0.16219668090343475},{"x":0.23999999463558197,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.23999999463558197,0.14431673288345337,0.29818183183670044,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2309090942144394,"y":0.14431673288345337},{"x":0.2327272742986679,"y":0.14431673288345337},{"x":0.2327272742986679,"y":0.16219668090343475},{"x":0.2309090942144394,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2309090942144394,0.14431673288345337,0.2327272742986679,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17818181216716766,"y":0.14431673288345337},{"x":0.2181818187236786,"y":0.14431673288345337},{"x":0.2181818187236786,"y":0.16219668090343475},{"x":0.17818181216716766,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.17818181216716766,0.14431673288345337,0.2181818187236786,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13636364042758942,"y":0.14431673288345337},{"x":0.1709090918302536,"y":0.14431673288345337},{"x":0.1709090918302536,"y":0.16219668090343475},{"x":0.13636364042758942,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.13636364042758942,0.14431673288345337,0.1709090918302536,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12363636493682861,"y":0.14431673288345337},{"x":0.13818182051181793,"y":0.14431673288345337},{"x":0.13818182051181793,"y":0.16219668090343475},{"x":0.12363636493682861,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.12363636493682861,0.14431673288345337,0.13818182051181793,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.072727270424366,"y":0.14431673288345337},{"x":0.11090908944606781,"y":0.14431673288345337},{"x":0.11090908944606781,"y":0.16219668090343475},{"x":0.072727270424366,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.072727270424366,0.14431673288345337,0.11090908944606781,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05272727087140083,"y":0.14431673288345337},{"x":0.06181818246841431,"y":0.14431673288345337},{"x":0.06181818246841431,"y":0.16219668090343475},{"x":0.05272727087140083,"y":0.16219668090343475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.05272727087140083,0.14431673288345337,0.06181818246841431,0.16219668090343475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7490909099578857,"y":0.16858237981796265},{"x":0.7836363911628723,"y":0.16730523109436035},{"x":0.7836363911628723,"y":0.18518517911434174},{"x":0.7509090900421143,"y":0.18518517911434174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.7490909099578857,0.16858237981796265,0.7836363911628723,0.18518517911434174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363636493682861,"y":0.16985951364040375},{"x":0.7490909099578857,"y":0.16858237981796265},{"x":0.7490909099578857,"y":0.18518517911434174},{"x":0.7363636493682861,"y":0.18646232783794403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7363636493682861,0.16985951364040375,0.7490909099578857,0.18518517911434174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7181817889213562,"y":0.16985951364040375},{"x":0.7236363887786865,"y":0.16985951364040375},{"x":0.725454568862915,"y":0.18646232783794403},{"x":0.7181817889213562,"y":0.18646232783794403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7181817889213562,0.16985951364040375,0.725454568862915,0.18646232783794403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6709091067314148,"y":0.16985951364040375},{"x":0.7109090685844421,"y":0.16985951364040375},{"x":0.7109090685844421,"y":0.18646232783794403},{"x":0.6709091067314148,"y":0.18773946166038513}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیبری","boundary":[0.6709091067314148,0.16985951364040375,0.7109090685844421,0.18646232783794403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6618182063102722,"y":0.17113664746284485},{"x":0.6636363863945007,"y":0.17113664746284485},{"x":0.6654545664787292,"y":0.18773946166038513},{"x":0.6636363863945007,"y":0.18773946166038513}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6618182063102722,0.17113664746284485,0.6654545664787292,0.18773946166038513]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05272727087140083,"y":0.14431673288345337},{"x":0.7836363911628723,"y":0.14431673288345337},{"x":0.7836363911628723,"y":0.18773946166038513},{"x":0.05272727087140083,"y":0.18773946166038513}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.047727270871400836,0.13731673288345336,0.7886363911628723,0.19473946166038514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32181817293167114,"y":0.19157087802886963},{"x":0.3309091031551361,"y":0.19157087802886963},{"x":0.3309091031551361,"y":0.20306512713432312},{"x":0.32181817293167114,"y":0.20306512713432312}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"یا","boundary":[0.32181817293167114,0.19157087802886963,0.3309091031551361,0.20306512713432312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7909091114997864,"y":0.19157087802886963},{"x":0.7927272915840149,"y":0.19157087802886963},{"x":0.7927272915840149,"y":0.2081736922264099},{"x":0.7909091114997864,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7909091114997864,0.19157087802886963,0.7927272915840149,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472727298736572,"y":0.19157087802886963},{"x":0.7818182110786438,"y":0.19157087802886963},{"x":0.7818182110786438,"y":0.2081736922264099},{"x":0.7472727298736572,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.7472727298736572,0.19157087802886963,0.7818182110786438,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.19157087802886963},{"x":0.7436363697052002,"y":0.19157087802886963},{"x":0.7436363697052002,"y":0.2081736922264099},{"x":0.7400000095367432,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7400000095367432,0.19157087802886963,0.7436363697052002,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6981818079948425,"y":0.19157087802886963},{"x":0.7290909290313721,"y":0.19157087802886963},{"x":0.7290909290313721,"y":0.2081736922264099},{"x":0.6981818079948425,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.6981818079948425,0.19157087802886963,0.7290909290313721,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6836363673210144,"y":0.19157087802886963},{"x":0.6909090876579285,"y":0.19157087802886963},{"x":0.6909090876579285,"y":0.2081736922264099},{"x":0.6836363673210144,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6836363673210144,0.19157087802886963,0.6909090876579285,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454545259475708,"y":0.19157087802886963},{"x":0.6763636469841003,"y":0.19157087802886963},{"x":0.6763636469841003,"y":0.2081736922264099},{"x":0.6454545259475708,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6454545259475708,0.19157087802886963,0.6763636469841003,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6345454454421997,"y":0.19157087802886963},{"x":0.6363636255264282,"y":0.19157087802886963},{"x":0.6363636255264282,"y":0.2081736922264099},{"x":0.6345454454421997,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6345454454421997,0.19157087802886963,0.6363636255264282,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.589090883731842,"y":0.19157087802886963},{"x":0.6254545450210571,"y":0.19157087802886963},{"x":0.6254545450210571,"y":0.2081736922264099},{"x":0.589090883731842,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.589090883731842,0.19157087802886963,0.6254545450210571,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545454621315002,"y":0.19157087802886963},{"x":0.5836363434791565,"y":0.19157087802886963},{"x":0.5836363434791565,"y":0.2081736922264099},{"x":0.5545454621315002,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.5545454621315002,0.19157087802886963,0.5836363434791565,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5381818413734436,"y":0.19157087802886963},{"x":0.5472727417945862,"y":0.19157087802886963},{"x":0.5472727417945862,"y":0.2081736922264099},{"x":0.5381818413734436,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5381818413734436,0.19157087802886963,0.5472727417945862,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5127272605895996,"y":0.19157087802886963},{"x":0.5272727012634277,"y":0.19157087802886963},{"x":0.5272727012634277,"y":0.2081736922264099},{"x":0.5127272605895996,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5127272605895996,0.19157087802886963,0.5272727012634277,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.19157087802886963},{"x":0.5,"y":0.19157087802886963},{"x":0.5,"y":0.2081736922264099},{"x":0.46000000834465027,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.46000000834465027,0.19157087802886963,0.5,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40909090638160706,"y":0.19157087802886963},{"x":0.4509090781211853,"y":0.19157087802886963},{"x":0.4509090781211853,"y":0.2081736922264099},{"x":0.40909090638160706,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کرکینه","boundary":[0.40909090638160706,0.19157087802886963,0.4509090781211853,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3872727155685425,"y":0.19157087802886963},{"x":0.41090908646583557,"y":0.19157087802886963},{"x":0.41090908646583557,"y":0.2081736922264099},{"x":0.3872727155685425,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بوش","boundary":[0.3872727155685425,0.19157087802886963,0.41090908646583557,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37090909481048584,"y":0.19157087802886963},{"x":0.37272727489471436,"y":0.19157087802886963},{"x":0.37272727489471436,"y":0.2081736922264099},{"x":0.37090909481048584,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37090909481048584,0.19157087802886963,0.37272727489471436,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33818182349205017,"y":0.19157087802886963},{"x":0.36181819438934326,"y":0.19157087802886963},{"x":0.36181819438934326,"y":0.2081736922264099},{"x":0.33818182349205017,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.33818182349205017,0.19157087802886963,0.36181819438934326,0.2081736922264099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8999999761581421,"y":0.19284802675247192},{"x":0.9272727370262146,"y":0.19284802675247192},{"x":0.9272727370262146,"y":0.20434227585792542},{"x":0.8999999761581421,"y":0.20434227585792542}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"ساقه","boundary":[0.8999999761581421,0.19284802675247192,0.9272727370262146,0.20434227585792542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32181817293167114,"y":0.18773946166038513},{"x":0.9272727370262146,"y":0.19284802675247192},{"x":0.9272727370262146,"y":0.2145593911409378},{"x":0.32181817293167114,"y":0.2081736922264099}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.31681817293167114,0.18073946166038513,0.9322727370262146,0.2215593911409378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41999998688697815,"y":0.2158365249633789},{"x":0.45818182826042175,"y":0.21711365878582},{"x":0.45818182826042175,"y":0.2311621904373169},{"x":0.41999998688697815,"y":0.2298850566148758}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موئین","boundary":[0.41999998688697815,0.2158365249633789,0.45818182826042175,0.2311621904373169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4127272665500641,"y":0.2158365249633789},{"x":0.4145454466342926,"y":0.2158365249633789},{"x":0.4127272665500641,"y":0.2298850566148758},{"x":0.41090908646583557,"y":0.2298850566148758}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4127272665500641,0.2158365249633789,0.4127272665500641,0.2298850566148758]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4127272665500641,"y":0.2158365249633789},{"x":0.45818182826042175,"y":0.21711365878582},{"x":0.45818182826042175,"y":0.2311621904373169},{"x":0.41090908646583557,"y":0.2298850566148758}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4077272665500641,0.2088365249633789,0.46318182826042176,0.2381621904373169],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49272727966308594,"y":0.2145593911409378},{"x":0.4981818199157715,"y":0.2145593911409378},{"x":0.4981818199157715,"y":0.2273307740688324},{"x":0.49272727966308594,"y":0.2273307740688324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49272727966308594,0.2145593911409378,0.4981818199157715,0.2273307740688324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46727272868156433,"y":0.2145593911409378},{"x":0.4854545593261719,"y":0.2145593911409378},{"x":0.4854545593261719,"y":0.2273307740688324},{"x":0.46727272868156433,"y":0.2273307740688324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاه","boundary":[0.46727272868156433,0.2145593911409378,0.4854545593261719,0.2273307740688324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7909091114997864,"y":0.2132822424173355},{"x":0.7927272915840149,"y":0.2132822424173355},{"x":0.7927272915840149,"y":0.2311621904373169},{"x":0.7909091114997864,"y":0.2311621904373169}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7909091114997864,0.2132822424173355,0.7927272915840149,0.2311621904373169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.2132822424173355},{"x":0.778181791305542,"y":0.2132822424173355},{"x":0.778181791305542,"y":0.2311621904373169},{"x":0.7400000095367432,"y":0.2311621904373169}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بریده","boundary":[0.7400000095367432,0.2132822424173355,0.778181791305542,0.2311621904373169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327272891998291,"y":0.2132822424173355},{"x":0.7363636493682861,"y":0.2132822424173355},{"x":0.7363636493682861,"y":0.2311621904373169},{"x":0.7327272891998291,"y":0.2311621904373169}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7327272891998291,0.2132822424173355,0.7363636493682861,0.2311621904373169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7163636088371277,"y":0.2132822424173355},{"x":0.7236363887786865,"y":0.2132822424173355},{"x":0.7236363887786865,"y":0.2311621904373169},{"x":0.7163636088371277,"y":0.2311621904373169}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7163636088371277,0.2132822424173355,0.7236363887786865,0.2311621904373169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6472727060317993,"y":0.2132822424173355},{"x":0.7054545283317566,"y":0.2132822424173355},{"x":0.7054545283317566,"y":0.2311621904373169},{"x":0.6472727060317993,"y":0.2311621904373169}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقسیمات","boundary":[0.6472727060317993,0.2132822424173355,0.7054545283317566,0.2311621904373169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945454835891724,"y":0.2132822424173355},{"x":0.6363636255264282,"y":0.2132822424173355},{"x":0.6363636255264282,"y":0.2311621904373169},{"x":0.5945454835891724,"y":0.2311621904373169}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشمار","boundary":[0.5945454835891724,0.2132822424173355,0.6363636255264282,0.2311621904373169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545454621315002,"y":0.2132822424173355},{"x":0.5872727036476135,"y":0.2132822424173355},{"x":0.5872727036476135,"y":0.2311621904373169},{"x":0.5545454621315002,"y":0.2311621904373169}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5545454621315002,0.2132822424173355,0.5872727036476135,0.2311621904373169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054545402526855,"y":0.2132822424173355},{"x":0.5436363816261292,"y":0.2132822424173355},{"x":0.5436363816261292,"y":0.2311621904373169},{"x":0.5054545402526855,"y":0.2311621904373169}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.5054545402526855,0.2132822424173355,0.5436363816261292,0.2311621904373169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4872727394104004,"y":0.2132822424173355},{"x":0.49636363983154297,"y":0.2132822424173355},{"x":0.49636363983154297,"y":0.2311621904373169},{"x":0.4872727394104004,"y":0.2311621904373169}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4872727394104004,0.2132822424173355,0.49636363983154297,0.2311621904373169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8999999761581421,"y":0.2158365249633789},{"x":0.9272727370262146,"y":0.2158365249633789},{"x":0.9272727370262146,"y":0.2298850566148758},{"x":0.8999999761581421,"y":0.2298850566148758}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"برگ","boundary":[0.8999999761581421,0.2158365249633789,0.9272727370262146,0.2298850566148758]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46727272868156433,"y":0.2132822424173355},{"x":0.9272727370262146,"y":0.2132822424173355},{"x":0.9272727370262146,"y":0.2311621904373169},{"x":0.46727272868156433,"y":0.2311621904373169}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4622727286815643,0.2062822424173355,0.9322727370262146,0.2381621904373169],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7890909314155579,"y":0.2362707555294037},{"x":0.7927272915840149,"y":0.2362707555294037},{"x":0.7927272915840149,"y":0.2541506886482239},{"x":0.7890909314155579,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7890909314155579,0.2362707555294037,0.7927272915840149,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527272701263428,"y":0.2362707555294037},{"x":0.7799999713897705,"y":0.2362707555294037},{"x":0.7799999713897705,"y":0.2541506886482239},{"x":0.7527272701263428,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فرمز","boundary":[0.7527272701263428,0.2362707555294037,0.7799999713897705,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7436363697052002,"y":0.2362707555294037},{"x":0.7454545497894287,"y":0.2362707555294037},{"x":0.7454545497894287,"y":0.2541506886482239},{"x":0.7436363697052002,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7436363697052002,0.2362707555294037,0.7454545497894287,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725454568862915,"y":0.2362707555294037},{"x":0.7327272891998291,"y":0.2362707555294037},{"x":0.7327272891998291,"y":0.2541506886482239},{"x":0.725454568862915,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.725454568862915,0.2362707555294037,0.7327272891998291,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692727267742157,"y":0.2362707555294037},{"x":0.7163636088371277,"y":0.2362707555294037},{"x":0.7163636088371277,"y":0.2541506886482239},{"x":0.692727267742157,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.692727267742157,0.2362707555294037,0.7163636088371277,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.2362707555294037},{"x":0.6854545474052429,"y":0.2362707555294037},{"x":0.6854545474052429,"y":0.2541506886482239},{"x":0.6399999856948853,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لیموئی","boundary":[0.6399999856948853,0.2362707555294037,0.6854545474052429,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290909051895142,"y":0.2362707555294037},{"x":0.6309090852737427,"y":0.2362707555294037},{"x":0.6309090852737427,"y":0.2541506886482239},{"x":0.6290909051895142,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6290909051895142,0.2362707555294037,0.6309090852737427,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5618181824684143,"y":0.2362707555294037},{"x":0.6200000047683716,"y":0.2362707555294037},{"x":0.6200000047683716,"y":0.2541506886482239},{"x":0.5618181824684143,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.5618181824684143,0.2362707555294037,0.6200000047683716,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272727012634277,"y":0.2362707555294037},{"x":0.5527272820472717,"y":0.2362707555294037},{"x":0.5527272820472717,"y":0.2541506886482239},{"x":0.5272727012634277,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متکی","boundary":[0.5272727012634277,0.2362707555294037,0.5527272820472717,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.503636360168457,"y":0.2362707555294037},{"x":0.5181818008422852,"y":0.2362707555294037},{"x":0.5181818008422852,"y":0.2541506886482239},{"x":0.503636360168457,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.503636360168457,0.2362707555294037,0.5181818008422852,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490908980369568,"y":0.2362707555294037},{"x":0.49636363983154297,"y":0.2362707555294037},{"x":0.49636363983154297,"y":0.2541506886482239},{"x":0.4490908980369568,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.4490908980369568,0.2362707555294037,0.49636363983154297,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4381818175315857,"y":0.2362707555294037},{"x":0.4399999976158142,"y":0.2362707555294037},{"x":0.4399999976158142,"y":0.2541506886482239},{"x":0.4381818175315857,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4381818175315857,0.2362707555294037,0.4399999976158142,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3927272856235504,"y":0.2362707555294037},{"x":0.4272727370262146,"y":0.2362707555294037},{"x":0.4272727370262146,"y":0.2541506886482239},{"x":0.3927272856235504,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.3927272856235504,0.2362707555294037,0.4272727370262146,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35818180441856384,"y":0.2362707555294037},{"x":0.38545453548431396,"y":0.2362707555294037},{"x":0.38545453548431396,"y":0.2541506886482239},{"x":0.35818180441856384,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.35818180441856384,0.2362707555294037,0.38545453548431396,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34909090399742126,"y":0.2362707555294037},{"x":0.3509090840816498,"y":0.2362707555294037},{"x":0.3509090840816498,"y":0.2541506886482239},{"x":0.34909090399742126,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34909090399742126,0.2362707555294037,0.3509090840816498,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.290909081697464,"y":0.2362707555294037},{"x":0.3400000035762787,"y":0.2362707555294037},{"x":0.3400000035762787,"y":0.2541506886482239},{"x":0.290909081697464,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.290909081697464,0.2362707555294037,0.3400000035762787,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26363635063171387,"y":0.2362707555294037},{"x":0.2781818211078644,"y":0.2362707555294037},{"x":0.2781818211078644,"y":0.2541506886482239},{"x":0.26363635063171387,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.26363635063171387,0.2362707555294037,0.2781818211078644,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24181817471981049,"y":0.2362707555294037},{"x":0.2545454502105713,"y":0.2362707555294037},{"x":0.2545454502105713,"y":0.2541506886482239},{"x":0.24181817471981049,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.24181817471981049,0.2362707555294037,0.2545454502105713,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22909091413021088,"y":0.2362707555294037},{"x":0.23636363446712494,"y":0.2362707555294037},{"x":0.23636363446712494,"y":0.2541506886482239},{"x":0.22909091413021088,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.22909091413021088,0.2362707555294037,0.23636363446712494,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19090908765792847,"y":0.2362707555294037},{"x":0.2199999988079071,"y":0.2362707555294037},{"x":0.2199999988079071,"y":0.2541506886482239},{"x":0.19090908765792847,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.19090908765792847,0.2362707555294037,0.2199999988079071,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.2362707555294037},{"x":0.1836363673210144,"y":0.2362707555294037},{"x":0.1836363673210144,"y":0.2541506886482239},{"x":0.1818181872367859,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1818181872367859,0.2362707555294037,0.1836363673210144,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14363636076450348,"y":0.2362707555294037},{"x":0.1709090918302536,"y":0.2362707555294037},{"x":0.1709090918302536,"y":0.2541506886482239},{"x":0.14363636076450348,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.14363636076450348,0.2362707555294037,0.1709090918302536,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10363636165857315,"y":0.2362707555294037},{"x":0.13090908527374268,"y":0.2362707555294037},{"x":0.13090908527374268,"y":0.2541506886482239},{"x":0.10363636165857315,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.10363636165857315,0.2362707555294037,0.13090908527374268,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09454545378684998,"y":0.2362707555294037},{"x":0.09636363387107849,"y":0.2362707555294037},{"x":0.09636363387107849,"y":0.2541506886482239},{"x":0.09454545378684998,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.09454545378684998,0.2362707555294037,0.09636363387107849,0.2541506886482239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05272727087140083,"y":0.2362707555294037},{"x":0.08727272599935532,"y":0.2362707555294037},{"x":0.08727272599935532,"y":0.2541506886482239},{"x":0.05272727087140083,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسطح","boundary":[0.05272727087140083,0.2362707555294037,0.08727272599935532,0.2541506886482239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9163636565208435,"y":0.23882503807544708},{"x":0.9254545569419861,"y":0.23882503807544708},{"x":0.9254545569419861,"y":0.2515964210033417},{"x":0.9163636565208435,"y":0.2515964210033417}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"گل","boundary":[0.9163636565208435,0.23882503807544708,0.9254545569419861,0.2515964210033417]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05272727087140083,"y":0.2362707555294037},{"x":0.9254545569419861,"y":0.2362707555294037},{"x":0.9254545569419861,"y":0.2541506886482239},{"x":0.05272727087140083,"y":0.2541506886482239}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.047727270871400836,0.22927075552940368,0.9304545569419861,0.2611506886482239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774545431137085,"y":0.25925925374031067},{"x":0.7799999713897705,"y":0.25925925374031067},{"x":0.7799999713897705,"y":0.27713921666145325},{"x":0.774545431137085,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.774545431137085,0.25925925374031067,0.7799999713897705,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7181817889213562,"y":0.25925925374031067},{"x":0.7690908908843994,"y":0.25925925374031067},{"x":0.7690908908843994,"y":0.27713921666145325},{"x":0.7181817889213562,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.7181817889213562,0.25925925374031067,0.7690908908843994,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7090908885002136,"y":0.25925925374031067},{"x":0.7109090685844421,"y":0.25925925374031067},{"x":0.7109090685844421,"y":0.27713921666145325},{"x":0.7090908885002136,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7090908885002136,0.25925925374031067,0.7109090685844421,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672727465629578,"y":0.25925925374031067},{"x":0.699999988079071,"y":0.25925925374031067},{"x":0.699999988079071,"y":0.27713921666145325},{"x":0.6672727465629578,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"همقد","boundary":[0.6672727465629578,0.25925925374031067,0.699999988079071,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563636660575867,"y":0.25925925374031067},{"x":0.6600000262260437,"y":0.25925925374031067},{"x":0.6600000262260437,"y":0.27713921666145325},{"x":0.6563636660575867,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6563636660575867,0.25925925374031067,0.6600000262260437,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6018182039260864,"y":0.25925925374031067},{"x":0.6454545259475708,"y":0.25925925374031067},{"x":0.6454545259475708,"y":0.27713921666145325},{"x":0.6018182039260864,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بساکها","boundary":[0.6018182039260864,0.25925925374031067,0.6454545259475708,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654545426368713,"y":0.25925925374031067},{"x":0.5963636636734009,"y":0.25925925374031067},{"x":0.5963636636734009,"y":0.27713921666145325},{"x":0.5654545426368713,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنفش","boundary":[0.5654545426368713,0.25925925374031067,0.5963636636734009,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5345454812049866,"y":0.25925925374031067},{"x":0.5581818222999573,"y":0.25925925374031067},{"x":0.5581818222999573,"y":0.27713921666145325},{"x":0.5345454812049866,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.5345454812049866,0.25925925374031067,0.5581818222999573,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5163636207580566,"y":0.25925925374031067},{"x":0.5218181610107422,"y":0.25925925374031067},{"x":0.5218181610107422,"y":0.27713921666145325},{"x":0.5163636207580566,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5163636207580566,0.25925925374031067,0.5218181610107422,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636363685131073,"y":0.25925925374031067},{"x":0.5072727203369141,"y":0.25925925374031067},{"x":0.5072727203369141,"y":0.27713921666145325},{"x":0.4636363685131073,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.4636363685131073,0.25925925374031067,0.5072727203369141,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44363635778427124,"y":0.25925925374031067},{"x":0.4545454680919647,"y":0.25925925374031067},{"x":0.4545454680919647,"y":0.27713921666145325},{"x":0.44363635778427124,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.44363635778427124,0.25925925374031067,0.4545454680919647,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40727272629737854,"y":0.25925925374031067},{"x":0.43454545736312866,"y":0.25925925374031067},{"x":0.43454545736312866,"y":0.27713921666145325},{"x":0.40727272629737854,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیاه","boundary":[0.40727272629737854,0.25925925374031067,0.43454545736312866,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39818182587623596,"y":0.25925925374031067},{"x":0.4000000059604645,"y":0.25925925374031067},{"x":0.4000000059604645,"y":0.27713921666145325},{"x":0.39818182587623596,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.39818182587623596,0.25925925374031067,0.4000000059604645,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3418181836605072,"y":0.25925925374031067},{"x":0.3872727155685425,"y":0.25925925374031067},{"x":0.3872727155685425,"y":0.27713921666145325},{"x":0.3418181836605072,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"برچهها","boundary":[0.3418181836605072,0.25925925374031067,0.3872727155685425,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.307272732257843,"y":0.25925925374031067},{"x":0.33636364340782166,"y":0.25925925374031067},{"x":0.33636364340782166,"y":0.27713921666145325},{"x":0.307272732257843,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.307272732257843,0.25925925374031067,0.33636364340782166,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2690909206867218,"y":0.25925925374031067},{"x":0.29818183183670044,"y":0.25925925374031067},{"x":0.29818183183670044,"y":0.27713921666145325},{"x":0.2690909206867218,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.2690909206867218,0.25925925374031067,0.29818183183670044,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2581818103790283,"y":0.25925925374031067},{"x":0.2654545307159424,"y":0.25925925374031067},{"x":0.2654545307159424,"y":0.27713921666145325},{"x":0.2581818103790283,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2581818103790283,0.25925925374031067,0.2654545307159424,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21454545855522156,"y":0.25925925374031067},{"x":0.24909090995788574,"y":0.25925925374031067},{"x":0.24909090995788574,"y":0.27713921666145325},{"x":0.21454545855522156,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرمی","boundary":[0.21454545855522156,0.25925925374031067,0.24909090995788574,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20545454323291779,"y":0.25925925374031067},{"x":0.2072727233171463,"y":0.25925925374031067},{"x":0.2072727233171463,"y":0.27713921666145325},{"x":0.20545454323291779,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20545454323291779,0.25925925374031067,0.2072727233171463,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.25925925374031067},{"x":0.1945454478263855,"y":0.25925925374031067},{"x":0.1945454478263855,"y":0.27713921666145325},{"x":0.1599999964237213,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.1599999964237213,0.25925925374031067,0.1945454478263855,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12363636493682861,"y":0.25925925374031067},{"x":0.15272727608680725,"y":0.25925925374031067},{"x":0.15272727608680725,"y":0.27713921666145325},{"x":0.12363636493682861,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.12363636493682861,0.25925925374031067,0.15272727608680725,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11454545706510544,"y":0.25925925374031067},{"x":0.11636363714933395,"y":0.25925925374031067},{"x":0.11636363714933395,"y":0.27713921666145325},{"x":0.11454545706510544,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11454545706510544,0.25925925374031067,0.11636363714933395,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09454545378684998,"y":0.25925925374031067},{"x":0.11090908944606781,"y":0.25925925374031067},{"x":0.11090908944606781,"y":0.27713921666145325},{"x":0.09454545378684998,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.09454545378684998,0.25925925374031067,0.11090908944606781,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.25925925374031067},{"x":0.08363636583089828,"y":0.25925925374031067},{"x":0.08363636583089828,"y":0.27713921666145325},{"x":0.05090909078717232,"y":0.27713921666145325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.05090909078717232,0.25925925374031067,0.08363636583089828,0.27713921666145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7345454692840576,"y":0.28352490067481995},{"x":0.778181791305542,"y":0.28352490067481995},{"x":0.778181791305542,"y":0.30012771487236023},{"x":0.7345454692840576,"y":0.30012771487236023}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پائینی","boundary":[0.7345454692840576,0.28352490067481995,0.778181791305542,0.30012771487236023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6872727274894714,"y":0.28352490067481995},{"x":0.725454568862915,"y":0.28352490067481995},{"x":0.725454568862915,"y":0.30012771487236023},{"x":0.6872727274894714,"y":0.30012771487236023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6872727274894714,0.28352490067481995,0.725454568862915,0.30012771487236023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563636660575867,"y":0.28352490067481995},{"x":0.6745454668998718,"y":0.28352490067481995},{"x":0.6745454668998718,"y":0.30012771487236023},{"x":0.6563636660575867,"y":0.30012771487236023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6563636660575867,0.28352490067481995,0.6745454668998718,0.30012771487236023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581818163394928,"y":0.28352490067481995},{"x":0.6436363458633423,"y":0.28352490067481995},{"x":0.6436363458633423,"y":0.30012771487236023},{"x":0.581818163394928,"y":0.30012771487236023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برجستگی","boundary":[0.581818163394928,0.28352490067481995,0.6436363458633423,0.30012771487236023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199999809265137,"y":0.28352490067481995},{"x":0.5727272629737854,"y":0.28352490067481995},{"x":0.5727272629737854,"y":0.29885056614875793},{"x":0.5199999809265137,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سراسری","boundary":[0.5199999809265137,0.28352490067481995,0.5727272629737854,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4418181777000427,"y":0.28224775195121765},{"x":0.5127272605895996,"y":0.28224775195121765},{"x":0.5127272605895996,"y":0.29885056614875793},{"x":0.4418181777000427,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دندانددار","boundary":[0.4418181777000427,0.28224775195121765,0.5127272605895996,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43272727727890015,"y":0.28224775195121765},{"x":0.43454545736312866,"y":0.28224775195121765},{"x":0.43454545736312866,"y":0.29885056614875793},{"x":0.43272727727890015,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43272727727890015,0.28224775195121765,0.43454545736312866,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3909091055393219,"y":0.28224775195121765},{"x":0.4254545569419861,"y":0.28224775195121765},{"x":0.4254545569419861,"y":0.29885056614875793},{"x":0.3909091055393219,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.3909091055393219,0.28224775195121765,0.4254545569419861,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436363637447357,"y":0.28224775195121765},{"x":0.38181817531585693,"y":0.28224775195121765},{"x":0.38181817531585693,"y":0.29885056614875793},{"x":0.3436363637447357,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.3436363637447357,0.28224775195121765,0.38181817531585693,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145454525947571,"y":0.28224775195121765},{"x":0.33454546332359314,"y":0.28224775195121765},{"x":0.33454546332359314,"y":0.29885056614875793},{"x":0.3145454525947571,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.3145454525947571,0.28224775195121765,0.33454546332359314,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26181817054748535,"y":0.28224775195121765},{"x":0.307272732257843,"y":0.28224775195121765},{"x":0.307272732257843,"y":0.29885056614875793},{"x":0.26181817054748535,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دنداند","boundary":[0.26181817054748535,0.28224775195121765,0.307272732257843,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2327272742986679,"y":0.28224775195121765},{"x":0.2527272701263428,"y":0.28224775195121765},{"x":0.2527272701263428,"y":0.29885056614875793},{"x":0.2327272742986679,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.2327272742986679,0.28224775195121765,0.2527272701263428,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19090908765792847,"y":0.28224775195121765},{"x":0.22545453906059265,"y":0.28224775195121765},{"x":0.22545453906059265,"y":0.29885056614875793},{"x":0.19090908765792847,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.19090908765792847,0.28224775195121765,0.22545453906059265,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18000000715255737,"y":0.28224775195121765},{"x":0.1836363673210144,"y":0.28224775195121765},{"x":0.1836363673210144,"y":0.297573447227478},{"x":0.18000000715255737,"y":0.297573447227478}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18000000715255737,0.28224775195121765,0.1836363673210144,0.297573447227478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14000000059604645,"y":0.28224775195121765},{"x":0.16545455157756805,"y":0.28224775195121765},{"x":0.16545455157756805,"y":0.297573447227478},{"x":0.14000000059604645,"y":0.297573447227478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.14000000059604645,0.28224775195121765,0.16545455157756805,0.297573447227478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.28224775195121765},{"x":0.12727272510528564,"y":0.28224775195121765},{"x":0.12727272510528564,"y":0.297573447227478},{"x":0.11999999731779099,"y":0.297573447227478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.11999999731779099,0.28224775195121765,0.12727272510528564,0.297573447227478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07636363804340363,"y":0.28224775195121765},{"x":0.10545454174280167,"y":0.28224775195121765},{"x":0.10545454174280167,"y":0.297573447227478},{"x":0.07636363804340363,"y":0.297573447227478}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"منقار","boundary":[0.07636363804340363,0.28224775195121765,0.10545454174280167,0.297573447227478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05454545468091965,"y":0.28224775195121765},{"x":0.06727273017168045,"y":0.28224775195121765},{"x":0.06727273017168045,"y":0.297573447227478},{"x":0.05454545468091965,"y":0.297573447227478}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.05454545468091965,0.28224775195121765,0.06727273017168045,0.297573447227478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.25925925374031067},{"x":0.7799999713897705,"y":0.25925925374031067},{"x":0.7799999713897705,"y":0.30012771487236023},{"x":0.05090909078717232,"y":0.30012771487236023}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.04590909078717232,0.25225925374031066,0.7849999713897705,0.30712771487236024],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7436363697052002,"y":0.305236279964447},{"x":0.7690908908843994,"y":0.305236279964447},{"x":0.7690908908843994,"y":0.3218390941619873},{"x":0.7436363697052002,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ورب","boundary":[0.7436363697052002,0.305236279964447,0.7690908908843994,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7345454692840576,"y":0.305236279964447},{"x":0.7363636493682861,"y":0.305236279964447},{"x":0.7363636493682861,"y":0.3218390941619873},{"x":0.7345454692840576,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7345454692840576,0.305236279964447,0.7363636493682861,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6836363673210144,"y":0.305236279964447},{"x":0.7236363887786865,"y":0.305236279964447},{"x":0.7236363887786865,"y":0.3218390941619873},{"x":0.6836363673210144,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابتداء","boundary":[0.6836363673210144,0.305236279964447,0.7236363887786865,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454545259475708,"y":0.305236279964447},{"x":0.6745454668998718,"y":0.305236279964447},{"x":0.6745454668998718,"y":0.3218390941619873},{"x":0.6454545259475708,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افقی","boundary":[0.6454545259475708,0.305236279964447,0.6745454668998718,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6036363840103149,"y":0.305236279964447},{"x":0.6363636255264282,"y":0.305236279964447},{"x":0.6363636255264282,"y":0.3218390941619873},{"x":0.6036363840103149,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.6036363840103149,0.305236279964447,0.6363636255264282,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5400000214576721,"y":0.305236279964447},{"x":0.5963636636734009,"y":0.305236279964447},{"x":0.5963636636734009,"y":0.3218390941619873},{"x":0.5400000214576721,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخاسته","boundary":[0.5400000214576721,0.305236279964447,0.5963636636734009,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5309090614318848,"y":0.305236279964447},{"x":0.5327273011207581,"y":0.305236279964447},{"x":0.5327273011207581,"y":0.3218390941619873},{"x":0.5309090614318848,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5309090614318848,0.305236279964447,0.5327273011207581,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4763636291027069,"y":0.305236279964447},{"x":0.5218181610107422,"y":0.305236279964447},{"x":0.5218181610107422,"y":0.3218390941619873},{"x":0.4763636291027069,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"همرنگ","boundary":[0.4763636291027069,0.305236279964447,0.5218181610107422,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42181816697120667,"y":0.305236279964447},{"x":0.45818182826042175,"y":0.305236279964447},{"x":0.45818182826042175,"y":0.3218390941619873},{"x":0.42181816697120667,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.42181816697120667,0.305236279964447,0.45818182826042175,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3872727155685425,"y":0.305236279964447},{"x":0.4127272665500641,"y":0.305236279964447},{"x":0.4127272665500641,"y":0.3218390941619873},{"x":0.3872727155685425,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.3872727155685425,0.305236279964447,0.4127272665500641,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3400000035762787,"y":0.305236279964447},{"x":0.3781818151473999,"y":0.305236279964447},{"x":0.3781818151473999,"y":0.3218390941619873},{"x":0.3400000035762787,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.3400000035762787,0.305236279964447,0.3781818151473999,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3272727131843567,"y":0.305236279964447},{"x":0.3290909230709076,"y":0.305236279964447},{"x":0.3290909230709076,"y":0.3218390941619873},{"x":0.3272727131843567,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3272727131843567,0.305236279964447,0.3290909230709076,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890909016132355,"y":0.305236279964447},{"x":0.3181818127632141,"y":0.305236279964447},{"x":0.3181818127632141,"y":0.3218390941619873},{"x":0.2890909016132355,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.2890909016132355,0.305236279964447,0.3181818127632141,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2545454502105713,"y":0.305236279964447},{"x":0.2800000011920929,"y":0.305236279964447},{"x":0.2800000011920929,"y":0.3218390941619873},{"x":0.2545454502105713,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.2545454502105713,0.305236279964447,0.2800000011920929,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23454545438289642,"y":0.305236279964447},{"x":0.2454545497894287,"y":0.305236279964447},{"x":0.2454545497894287,"y":0.3218390941619873},{"x":0.23454545438289642,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.23454545438289642,0.305236279964447,0.2454545497894287,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.305236279964447},{"x":0.2309090942144394,"y":0.305236279964447},{"x":0.2309090942144394,"y":0.3218390941619873},{"x":0.1818181872367859,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.1818181872367859,0.305236279964447,0.2309090942144394,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16727273166179657,"y":0.305236279964447},{"x":0.18000000715255737,"y":0.305236279964447},{"x":0.18000000715255737,"y":0.3218390941619873},{"x":0.16727273166179657,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.16727273166179657,0.305236279964447,0.18000000715255737,0.3218390941619873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15454545617103577,"y":0.305236279964447},{"x":0.15454545617103577,"y":0.305236279964447},{"x":0.15454545617103577,"y":0.3218390941619873},{"x":0.15454545617103577,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15454545617103577,0.305236279964447,0.15454545617103577,0.3218390941619873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15454545617103577,"y":0.305236279964447},{"x":0.7690908908843994,"y":0.305236279964447},{"x":0.7690908908843994,"y":0.3218390941619873},{"x":0.15454545617103577,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.14954545617103576,0.298236279964447,0.7740908908843994,0.3288390941619873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7872727513313293,"y":0.3295019268989563},{"x":0.7909091114997864,"y":0.3295019268989563},{"x":0.7909091114997864,"y":0.3461047112941742},{"x":0.7872727513313293,"y":0.3461047112941742}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7872727513313293,0.3295019268989563,0.7909091114997864,0.3461047112941742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721818208694458,"y":0.3295019268989563},{"x":0.778181791305542,"y":0.328224778175354},{"x":0.778181791305542,"y":0.3461047112941742},{"x":0.721818208694458,"y":0.3461047112941742}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فروردین","boundary":[0.721818208694458,0.3295019268989563,0.778181791305542,0.3461047112941742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7018181681632996,"y":0.3295019268989563},{"x":0.7127272486686707,"y":0.3295019268989563},{"x":0.7127272486686707,"y":0.3461047112941742},{"x":0.7018181681632996,"y":0.3461047112941742}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7018181681632996,0.3295019268989563,0.7127272486686707,0.3461047112941742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218181848526001,"y":0.3295019268989563},{"x":0.696363627910614,"y":0.3295019268989563},{"x":0.696363627910614,"y":0.3461047112941742},{"x":0.6218181848526001,"y":0.3461047112941742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.6218181848526001,0.3295019268989563,0.696363627910614,0.3461047112941742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8836363554000854,"y":0.351213276386261},{"x":0.9254545569419861,"y":0.351213276386261},{"x":0.9254545569419861,"y":0.37164750695228577},{"x":0.8836363554000854,"y":0.37164750695228577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8836363554000854,0.351213276386261,0.9254545569419861,0.37164750695228577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807272732257843,"y":0.351213276386261},{"x":0.8763636350631714,"y":0.351213276386261},{"x":0.8763636350631714,"y":0.37037035822868347},{"x":0.807272732257843,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جغرافیائی","boundary":[0.807272732257843,0.351213276386261,0.8763636350631714,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7872727513313293,"y":0.351213276386261},{"x":0.7909091114997864,"y":0.351213276386261},{"x":0.7909091114997864,"y":0.37037035822868347},{"x":0.7872727513313293,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7872727513313293,0.351213276386261,0.7909091114997864,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454545497894287,"y":0.351213276386261},{"x":0.778181791305542,"y":0.351213276386261},{"x":0.778181791305542,"y":0.37037035822868347},{"x":0.7454545497894287,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"البرز","boundary":[0.7454545497894287,0.351213276386261,0.778181791305542,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7381818294525146,"y":0.351213276386261},{"x":0.7418181896209717,"y":0.351213276386261},{"x":0.7418181896209717,"y":0.37037035822868347},{"x":0.7381818294525146,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7381818294525146,0.351213276386261,0.7418181896209717,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036363482475281,"y":0.351213276386261},{"x":0.7290909290313721,"y":0.351213276386261},{"x":0.7290909290313721,"y":0.37037035822868347},{"x":0.7036363482475281,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"کرج","boundary":[0.7036363482475281,0.351213276386261,0.7290909290313721,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.696363627910614,"y":0.351213276386261},{"x":0.7018181681632996,"y":0.351213276386261},{"x":0.7018181681632996,"y":0.37037035822868347},{"x":0.696363627910614,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.696363627910614,0.351213276386261,0.7018181681632996,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6418181657791138,"y":0.351213276386261},{"x":0.6818181872367859,"y":0.351213276386261},{"x":0.6818181872367859,"y":0.37037035822868347},{"x":0.6418181657791138,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6418181657791138,0.351213276386261,0.6818181872367859,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6309090852737427,"y":0.351213276386261},{"x":0.6327272653579712,"y":0.351213276386261},{"x":0.6327272653579712,"y":0.37037035822868347},{"x":0.6309090852737427,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6309090852737427,0.351213276386261,0.6327272653579712,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.351213276386261},{"x":0.6181818246841431,"y":0.351213276386261},{"x":0.6181818246841431,"y":0.37037035822868347},{"x":0.5799999833106995,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"قزوی","boundary":[0.5799999833106995,0.351213276386261,0.6181818246841431,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690909028053284,"y":0.351213276386261},{"x":0.5709090828895569,"y":0.351213276386261},{"x":0.5709090828895569,"y":0.37037035822868347},{"x":0.5690909028053284,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5690909028053284,0.351213276386261,0.5709090828895569,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5236363410949707,"y":0.351213276386261},{"x":0.5618181824684143,"y":0.351213276386261},{"x":0.5618181824684143,"y":0.37037035822868347},{"x":0.5236363410949707,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"گیلان","boundary":[0.5236363410949707,0.351213276386261,0.5618181824684143,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5127272605895996,"y":0.351213276386261},{"x":0.5145454406738281,"y":0.351213276386261},{"x":0.5145454406738281,"y":0.37037035822868347},{"x":0.5127272605895996,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5127272605895996,0.351213276386261,0.5145454406738281,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44727271795272827,"y":0.351213276386261},{"x":0.503636360168457,"y":0.351213276386261},{"x":0.503636360168457,"y":0.37037035822868347},{"x":0.44727271795272827,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ایسپیلی","boundary":[0.44727271795272827,0.351213276386261,0.503636360168457,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4363636374473572,"y":0.351213276386261},{"x":0.44363635778427124,"y":0.351213276386261},{"x":0.44363635778427124,"y":0.36909323930740356},{"x":0.4363636374473572,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4363636374473572,0.351213276386261,0.44363635778427124,0.36909323930740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40727272629737854,"y":0.351213276386261},{"x":0.43090909719467163,"y":0.351213276386261},{"x":0.43090909719467163,"y":0.36909323930740356},{"x":0.40727272629737854,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.40727272629737854,0.351213276386261,0.43090909719467163,0.36909323930740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563636243343353,"y":0.351213276386261},{"x":0.389090895652771,"y":0.351213276386261},{"x":0.389090895652771,"y":0.36909323930740356},{"x":0.3563636243343353,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.3563636243343353,0.351213276386261,0.389090895652771,0.36909323930740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34545454382896423,"y":0.351213276386261},{"x":0.34727272391319275,"y":0.351213276386261},{"x":0.34727272391319275,"y":0.36909323930740356},{"x":0.34545454382896423,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.34545454382896423,0.351213276386261,0.34727272391319275,0.36909323930740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054545521736145,"y":0.3499361574649811},{"x":0.33636364340782166,"y":0.3499361574649811},{"x":0.33636364340782166,"y":0.36909323930740356},{"x":0.3054545521736145,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.3054545521736145,0.3499361574649811,0.33636364340782166,0.36909323930740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2818181812763214,"y":0.3499361574649811},{"x":0.29636362195014954,"y":0.3499361574649811},{"x":0.29636362195014954,"y":0.36909323930740356},{"x":0.2818181812763214,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"گز","boundary":[0.2818181812763214,0.3499361574649811,0.29636362195014954,0.36909323930740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27272728085517883,"y":0.3499361574649811},{"x":0.27454546093940735,"y":0.3499361574649811},{"x":0.27454546093940735,"y":0.36909323930740356},{"x":0.27272728085517883,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.27272728085517883,0.3499361574649811,0.27454546093940735,0.36909323930740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18909090757369995,"y":0.3499361574649811},{"x":0.2654545307159424,"y":0.351213276386261},{"x":0.2654545307159424,"y":0.36909323930740356},{"x":0.18909090757369995,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"آذربایجان","boundary":[0.18909090757369995,0.3499361574649811,0.2654545307159424,0.36909323930740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18000000715255737,"y":0.3499361574649811},{"x":0.1818181872367859,"y":0.3499361574649811},{"x":0.1818181872367859,"y":0.36909323930740356},{"x":0.18000000715255737,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.18000000715255737,0.3499361574649811,0.1818181872367859,0.36909323930740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1472727209329605,"y":0.3499361574649811},{"x":0.17454545199871063,"y":0.3499361574649811},{"x":0.17454545199871063,"y":0.36909323930740356},{"x":0.1472727209329605,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امیر","boundary":[0.1472727209329605,0.3499361574649811,0.17454545199871063,0.36909323930740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11818181723356247,"y":0.3499361574649811},{"x":0.1472727209329605,"y":0.3499361574649811},{"x":0.1472727209329605,"y":0.36909323930740356},{"x":0.11818181723356247,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.11818181723356247,0.3499361574649811,0.1472727209329605,0.36909323930740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10363636165857315,"y":0.3499361574649811},{"x":0.11090908944606781,"y":0.3499361574649811},{"x":0.11090908944606781,"y":0.36909323930740356},{"x":0.10363636165857315,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10363636165857315,0.3499361574649811,0.11090908944606781,0.36909323930740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06181818246841431,"y":0.3499361574649811},{"x":0.09636363387107849,"y":0.3499361574649811},{"x":0.09636363387107849,"y":0.36909323930740356},{"x":0.06181818246841431,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.06181818246841431,0.3499361574649811,0.09636363387107849,0.36909323930740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0490909107029438,"y":0.3499361574649811},{"x":0.05090909078717232,"y":0.3499361574649811},{"x":0.05090909078717232,"y":0.36909323930740356},{"x":0.0490909107029438,"y":0.36909323930740356}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.0490909107029438,0.3499361574649811,0.05090909078717232,0.36909323930740356]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0490909107029438,"y":0.328224778175354},{"x":0.9254545569419861,"y":0.3307790458202362},{"x":0.9254545569419861,"y":0.37292465567588806},{"x":0.0490909107029438,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.044090910702943804,0.321224778175354,0.9304545569419861,0.37992465567588807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472727298736572,"y":0.37547892332077026},{"x":0.7763636112213135,"y":0.37547892332077026},{"x":0.7763636112213135,"y":0.39208173751831055},{"x":0.7472727298736572,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.7472727298736572,0.37547892332077026,0.7763636112213135,0.39208173751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7381818294525146,"y":0.37547892332077026},{"x":0.7400000095367432,"y":0.37547892332077026},{"x":0.7400000095367432,"y":0.39208173751831055},{"x":0.7381818294525146,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7381818294525146,0.37547892332077026,0.7400000095367432,0.39208173751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.37547892332077026},{"x":0.7272727489471436,"y":0.37547892332077026},{"x":0.7272727489471436,"y":0.39208173751831055},{"x":0.699999988079071,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرم","boundary":[0.699999988079071,0.37547892332077026,0.7272727489471436,0.39208173751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6709091067314148,"y":0.37547892332077026},{"x":0.6981818079948425,"y":0.37547892332077026},{"x":0.6981818079948425,"y":0.39208173751831055},{"x":0.6709091067314148,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.6709091067314148,0.37547892332077026,0.6981818079948425,0.39208173751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6581818461418152,"y":0.37547892332077026},{"x":0.6654545664787292,"y":0.37547892332077026},{"x":0.6654545664787292,"y":0.39208173751831055},{"x":0.6581818461418152,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6581818461418152,0.37547892332077026,0.6654545664787292,0.39208173751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5963636636734009,"y":0.37547892332077026},{"x":0.6454545259475708,"y":0.37547892332077026},{"x":0.6454545259475708,"y":0.39208173751831055},{"x":0.5963636636734009,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بروجرد","boundary":[0.5963636636734009,0.37547892332077026,0.6454545259475708,0.39208173751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5672727227210999,"y":0.37547892332077026},{"x":0.581818163394928,"y":0.37547892332077026},{"x":0.581818163394928,"y":0.39208173751831055},{"x":0.5672727227210999,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5672727227210999,0.37547892332077026,0.581818163394928,0.39208173751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072727203369141,"y":0.37420177459716797},{"x":0.5563636422157288,"y":0.37420177459716797},{"x":0.5563636422157288,"y":0.39208173751831055},{"x":0.5072727203369141,"y":0.39208173751831055}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لرستان","boundary":[0.5072727203369141,0.37420177459716797,0.5563636422157288,0.39208173751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.37420177459716797},{"x":0.4872727394104004,"y":0.37420177459716797},{"x":0.4872727394104004,"y":0.39080458879470825},{"x":0.4545454680919647,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4545454680919647,0.37420177459716797,0.4872727394104004,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4036363661289215,"y":0.37420177459716797},{"x":0.4418181777000427,"y":0.37420177459716797},{"x":0.4418181777000427,"y":0.39080458879470825},{"x":0.4036363661289215,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.4036363661289215,0.37420177459716797,0.4418181777000427,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39454546570777893,"y":0.37420177459716797},{"x":0.39636364579200745,"y":0.37420177459716797},{"x":0.39636364579200745,"y":0.39080458879470825},{"x":0.39454546570777893,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.39454546570777893,0.37420177459716797,0.39636364579200745,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33454546332359314,"y":0.37420177459716797},{"x":0.38363635540008545,"y":0.37420177459716797},{"x":0.38363635540008545,"y":0.39080458879470825},{"x":0.33454546332359314,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.33454546332359314,0.37420177459716797,0.38363635540008545,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32363635301589966,"y":0.37420177459716797},{"x":0.3290909230709076,"y":0.37420177459716797},{"x":0.3290909230709076,"y":0.39080458879470825},{"x":0.32363635301589966,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.32363635301589966,0.37420177459716797,0.3290909230709076,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2781818211078644,"y":0.37420177459716797},{"x":0.31272727251052856,"y":0.37420177459716797},{"x":0.31272727251052856,"y":0.39080458879470825},{"x":0.2781818211078644,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.2781818211078644,0.37420177459716797,0.31272727251052856,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26181817054748535,"y":0.37420177459716797},{"x":0.2690909206867218,"y":0.37420177459716797},{"x":0.2690909206867218,"y":0.39080458879470825},{"x":0.26181817054748535,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.26181817054748535,0.37420177459716797,0.2690909206867218,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23454545438289642,"y":0.37420177459716797},{"x":0.2527272701263428,"y":0.37420177459716797},{"x":0.2527272701263428,"y":0.39080458879470825},{"x":0.23454545438289642,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کتل","boundary":[0.23454545438289642,0.37420177459716797,0.2527272701263428,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19090908765792847,"y":0.37420177459716797},{"x":0.22545453906059265,"y":0.37420177459716797},{"x":0.22545453906059265,"y":0.39080458879470825},{"x":0.19090908765792847,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیرزن","boundary":[0.19090908765792847,0.37420177459716797,0.22545453906059265,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17636363208293915,"y":0.37420177459716797},{"x":0.1836363673210144,"y":0.37420177459716797},{"x":0.1836363673210144,"y":0.39080458879470825},{"x":0.17636363208293915,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17636363208293915,0.37420177459716797,0.1836363673210144,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.37420177459716797},{"x":0.16363635659217834,"y":0.37420177459716797},{"x":0.16363635659217834,"y":0.39080458879470825},{"x":0.11999999731779099,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.11999999731779099,0.37420177459716797,0.16363635659217834,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05636363476514816,"y":0.37420177459716797},{"x":0.1090909093618393,"y":0.37420177459716797},{"x":0.1090909093618393,"y":0.39080458879470825},{"x":0.05636363476514816,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.05636363476514816,0.37420177459716797,0.1090909093618393,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0490909107029438,"y":0.37420177459716797},{"x":0.05272727087140083,"y":0.37420177459716797},{"x":0.05272727087140083,"y":0.39080458879470825},{"x":0.0490909107029438,"y":0.39080458879470825}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.0490909107029438,0.37420177459716797,0.05272727087140083,0.39080458879470825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7418181896209717,"y":0.39719030261039734},{"x":0.778181791305542,"y":0.39719030261039734},{"x":0.778181791305542,"y":0.41507023572921753},{"x":0.7418181896209717,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7418181896209717,0.39719030261039734,0.778181791305542,0.41507023572921753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327272891998291,"y":0.39719030261039734},{"x":0.7345454692840576,"y":0.39719030261039734},{"x":0.7345454692840576,"y":0.41507023572921753},{"x":0.7327272891998291,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7327272891998291,0.39719030261039734,0.7345454692840576,0.41507023572921753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6836363673210144,"y":0.39719030261039734},{"x":0.7236363887786865,"y":0.39719030261039734},{"x":0.7236363887786865,"y":0.41507023572921753},{"x":0.6836363673210144,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.6836363673210144,0.39719030261039734,0.7236363887786865,0.41507023572921753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454545259475708,"y":0.39719030261039734},{"x":0.6763636469841003,"y":0.39719030261039734},{"x":0.6763636469841003,"y":0.41507023572921753},{"x":0.6454545259475708,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.6454545259475708,0.39719030261039734,0.6763636469841003,0.41507023572921753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272727251052856,"y":0.39719030261039734},{"x":0.6345454454421997,"y":0.39719030261039734},{"x":0.6345454454421997,"y":0.41507023572921753},{"x":0.6272727251052856,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6272727251052856,0.39719030261039734,0.6345454454421997,0.41507023572921753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545454621315002,"y":0.39719030261039734},{"x":0.6181818246841431,"y":0.39719030261039734},{"x":0.6181818246841431,"y":0.41507023572921753},{"x":0.5545454621315002,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلوچستان","boundary":[0.5545454621315002,0.39719030261039734,0.6181818246841431,0.41507023572921753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418182015419006,"y":0.39719030261039734},{"x":0.5472727417945862,"y":0.39719030261039734},{"x":0.5472727417945862,"y":0.41507023572921753},{"x":0.5418182015419006,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5418182015419006,0.39719030261039734,0.5472727417945862,0.41507023572921753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5127272605895996,"y":0.39719030261039734},{"x":0.5309090614318848,"y":0.39719030261039734},{"x":0.5309090614318848,"y":0.41507023572921753},{"x":0.5127272605895996,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرز","boundary":[0.5127272605895996,0.39719030261039734,0.5309090614318848,0.41507023572921753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47090908885002136,"y":0.39719030261039734},{"x":0.503636360168457,"y":0.39719030261039734},{"x":0.503636360168457,"y":0.41507023572921753},{"x":0.47090908885002136,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.47090908885002136,0.39719030261039734,0.503636360168457,0.41507023572921753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.39719030261039734},{"x":0.4618181884288788,"y":0.39719030261039734},{"x":0.4618181884288788,"y":0.41507023572921753},{"x":0.46000000834465027,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46000000834465027,0.39719030261039734,0.4618181884288788,0.41507023572921753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.401818186044693,"y":0.39719030261039734},{"x":0.4509090781211853,"y":0.39719030261039734},{"x":0.4509090781211853,"y":0.41507023572921753},{"x":0.401818186044693,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"هریرود","boundary":[0.401818186044693,0.39719030261039734,0.4509090781211853,0.41507023572921753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3927272856235504,"y":0.39719030261039734},{"x":0.39454546570777893,"y":0.39719030261039734},{"x":0.39454546570777893,"y":0.41507023572921753},{"x":0.3927272856235504,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3927272856235504,0.39719030261039734,0.39454546570777893,0.41507023572921753]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0490909107029438,"y":0.37420177459716797},{"x":0.778181791305542,"y":0.37547892332077026},{"x":0.778181791305542,"y":0.4163473844528198},{"x":0.0490909107029438,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.044090910702943804,0.36720177459716796,0.783181791305542,0.42334738445281983],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7872727513313293,"y":0.418901652097702},{"x":0.7890909314155579,"y":0.418901652097702},{"x":0.7890909314155579,"y":0.4367816150188446},{"x":0.7872727513313293,"y":0.4367816150188446}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7872727513313293,0.418901652097702,0.7890909314155579,0.4367816150188446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363636493682861,"y":0.418901652097702},{"x":0.7763636112213135,"y":0.418901652097702},{"x":0.7763636112213135,"y":0.4367816150188446},{"x":0.7363636493682861,"y":0.4367816150188446}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.7363636493682861,0.418901652097702,0.7763636112213135,0.4367816150188446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.418901652097702},{"x":0.7309091091156006,"y":0.418901652097702},{"x":0.7309091091156006,"y":0.4367816150188446},{"x":0.7272727489471436,"y":0.4367816150188446}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7272727489471436,0.418901652097702,0.7309091091156006,0.4367816150188446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563636660575867,"y":0.4201788008213043},{"x":0.7163636088371277,"y":0.4201788008213043},{"x":0.7163636088371277,"y":0.4367816150188446},{"x":0.6563636660575867,"y":0.4367816150188446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوزستان","boundary":[0.6563636660575867,0.4201788008213043,0.7163636088371277,0.4367816150188446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6472727060317993,"y":0.4201788008213043},{"x":0.6490908861160278,"y":0.4201788008213043},{"x":0.6490908861160278,"y":0.4367816150188446},{"x":0.6472727060317993,"y":0.4367816150188446}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6472727060317993,0.4201788008213043,0.6490908861160278,0.4367816150188446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6036363840103149,"y":0.4201788008213043},{"x":0.6363636255264282,"y":0.4201788008213043},{"x":0.6363636255264282,"y":0.4367816150188446},{"x":0.6036363840103149,"y":0.4367816150188446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهواز","boundary":[0.6036363840103149,0.4201788008213043,0.6363636255264282,0.4367816150188446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8909090757369995,"y":0.4227330684661865},{"x":0.9236363768577576,"y":0.4214559495449066},{"x":0.9236363768577576,"y":0.4355044662952423},{"x":0.8909090757369995,"y":0.4355044662952423}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.8909090757369995,0.4227330684661865,0.9236363768577576,0.4355044662952423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8490909337997437,"y":0.4227330684661865},{"x":0.8836363554000854,"y":0.4227330684661865},{"x":0.8836363554000854,"y":0.4355044662952423},{"x":0.8509091138839722,"y":0.4367816150188446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8490909337997437,0.4227330684661865,0.8836363554000854,0.4355044662952423]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6036363840103149,"y":0.4201788008213043},{"x":0.9236363768577576,"y":0.4176245331764221},{"x":0.9236363768577576,"y":0.4367816150188446},{"x":0.6036363840103149,"y":0.4393358826637268}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5986363840103149,0.4131788008213043,0.9286363768577576,0.4437816150188446],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7872727513313293,"y":0.4431672990322113},{"x":0.7909091114997864,"y":0.4431672990322113},{"x":0.7909091114997864,"y":0.4597701132297516},{"x":0.7872727513313293,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7872727513313293,0.4431672990322113,0.7909091114997864,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7509090900421143,"y":0.4431672990322113},{"x":0.778181791305542,"y":0.4431672990322113},{"x":0.778181791305542,"y":0.4597701132297516},{"x":0.7509090900421143,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7509090900421143,0.4431672990322113,0.778181791305542,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7072727084159851,"y":0.4431672990322113},{"x":0.7436363697052002,"y":0.4431672990322113},{"x":0.7436363697052002,"y":0.4597701132297516},{"x":0.7072727084159851,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7072727084159851,0.4431672990322113,0.7436363697052002,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6872727274894714,"y":0.4431672990322113},{"x":0.699999988079071,"y":0.4431672990322113},{"x":0.699999988079071,"y":0.4597701132297516},{"x":0.6872727274894714,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6872727274894714,0.4431672990322113,0.699999988079071,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454545259475708,"y":0.4431672990322113},{"x":0.6818181872367859,"y":0.4431672990322113},{"x":0.6818181872367859,"y":0.4597701132297516},{"x":0.6454545259475708,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6454545259475708,0.4431672990322113,0.6818181872367859,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6036363840103149,"y":0.4431672990322113},{"x":0.6363636255264282,"y":0.4431672990322113},{"x":0.6363636255264282,"y":0.4597701132297516},{"x":0.6036363840103149,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.6036363840103149,0.4431672990322113,0.6363636255264282,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5636363625526428,"y":0.4431672990322113},{"x":0.5945454835891724,"y":0.4431672990322113},{"x":0.5945454835891724,"y":0.4597701132297516},{"x":0.5636363625526428,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.5636363625526428,0.4431672990322113,0.5945454835891724,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5527272820472717,"y":0.4431672990322113},{"x":0.5545454621315002,"y":0.4431672990322113},{"x":0.5545454621315002,"y":0.4597701132297516},{"x":0.5527272820472717,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5527272820472717,0.4431672990322113,0.5545454621315002,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5145454406738281,"y":0.4431672990322113},{"x":0.5418182015419006,"y":0.4431672990322113},{"x":0.5418182015419006,"y":0.4597701132297516},{"x":0.5145454406738281,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5145454406738281,0.4431672990322113,0.5418182015419006,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48363634943962097,"y":0.4431672990322113},{"x":0.5054545402526855,"y":0.4431672990322113},{"x":0.5054545402526855,"y":0.4597701132297516},{"x":0.48363634943962097,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.48363634943962097,0.4431672990322113,0.5054545402526855,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745454490184784,"y":0.4431672990322113},{"x":0.4763636291027069,"y":0.4431672990322113},{"x":0.4763636291027069,"y":0.4597701132297516},{"x":0.4745454490184784,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4745454490184784,0.4431672990322113,0.4763636291027069,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254545569419861,"y":0.4431672990322113},{"x":0.4636363685131073,"y":0.4431672990322113},{"x":0.4636363685131073,"y":0.4597701132297516},{"x":0.4254545569419861,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4254545569419861,0.4431672990322113,0.4636363685131073,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3872727155685425,"y":0.4431672990322113},{"x":0.41818180680274963,"y":0.4431672990322113},{"x":0.41818180680274963,"y":0.4597701132297516},{"x":0.3872727155685425,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۶۶","boundary":[0.3872727155685425,0.4431672990322113,0.41818180680274963,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8909090757369995,"y":0.4457215964794159},{"x":0.9254545569419861,"y":0.4457215964794159},{"x":0.9254545569419861,"y":0.4610472619533539},{"x":0.8909090757369995,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8909090757369995,0.4457215964794159,0.9254545569419861,0.4610472619533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8509091138839722,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8818181753158569,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8799999952316284,"y":0.4597701132297516},{"x":0.8509091138839722,"y":0.4597701132297516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8509091138839722,0.4444444477558136,0.8799999952316284,0.4597701132297516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3872727155685425,"y":0.4431672990322113},{"x":0.9254545569419861,"y":0.4431672990322113},{"x":0.9254545569419861,"y":0.4610472619533539},{"x":0.3872727155685425,"y":0.4610472619533539}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3822727155685425,0.4361672990322113,0.9304545569419861,0.4680472619533539],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290909230709076,"y":0.312899112701416},{"x":0.3290909230709076,"y":0.312899112701416},{"x":0.3290909230709076,"y":0.3167305290699005},{"x":0.3290909230709076,"y":0.3167305290699005}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"4","boundary":[0.3290909230709076,0.312899112701416,0.3290909230709076,0.3167305290699005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290909230709076,"y":0.312899112701416},{"x":0.3290909230709076,"y":0.312899112701416},{"x":0.3290909230709076,"y":0.3167305290699005},{"x":0.3290909230709076,"y":0.3167305290699005}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.3240909230709076,0.305899112701416,0.3340909230709076,0.3237305290699005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8945454359054565,"y":0.3307790458202362},{"x":0.9254545569419861,"y":0.3346104621887207},{"x":0.921818196773529,"y":0.3499361574649811},{"x":0.8909090757369995,"y":0.3461047112941742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"موسم","boundary":[0.8945454359054565,0.3307790458202362,0.921818196773529,0.3499361574649811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8763636350631714,"y":0.3295019268989563},{"x":0.8836363554000854,"y":0.3295019268989563},{"x":0.8799999952316284,"y":0.3448275923728943},{"x":0.8727272748947144,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"گل","boundary":[0.8763636350631714,0.3295019268989563,0.8799999952316284,0.3448275923728943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8763636350631714,"y":0.328224778175354},{"x":0.9254545569419861,"y":0.3346104621887207},{"x":0.921818196773529,"y":0.3499361574649811},{"x":0.8727272748947144,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8713636350631714,0.321224778175354,0.9268181967735291,0.3569361574649811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.5300127863883972},{"x":0.2672727406024933,"y":0.5300127863883972},{"x":0.2672727406024933,"y":0.5415070056915283},{"x":0.22363635897636414,"y":0.5415070056915283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Adonis","boundary":[0.22363635897636414,0.5300127863883972,0.2672727406024933,0.5415070056915283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27272728085517883,"y":0.5300127863883972},{"x":0.3272727131843567,"y":0.5300127863883972},{"x":0.3272727131843567,"y":0.5415070056915283},{"x":0.27272728085517883,"y":0.5415070056915283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aestivalis","boundary":[0.27272728085517883,0.5300127863883972,0.3272727131843567,0.5415070056915283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33454546332359314,"y":0.5300127863883972},{"x":0.34545454382896423,"y":0.5300127863883972},{"x":0.34545454382896423,"y":0.5415070056915283},{"x":0.33454546332359314,"y":0.5415070056915283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.33454546332359314,0.5300127863883972,0.34545454382896423,0.5415070056915283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.5300127863883972},{"x":0.34545454382896423,"y":0.5300127863883972},{"x":0.34545454382896423,"y":0.5415070056915283},{"x":0.22363635897636414,"y":0.5415070056915283}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21863635897636413,0.5230127863883972,0.35045454382896424,0.5485070056915283],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0490909107029438,"y":0.5606641173362732},{"x":0.072727270424366,"y":0.5606641173362732},{"x":0.072727270424366,"y":0.5721583366394043},{"x":0.0490909107029438,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Syn","boundary":[0.0490909107029438,0.5606641173362732,0.072727270424366,0.5721583366394043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07636363804340363,"y":0.5619412660598755},{"x":0.07636363804340363,"y":0.5619412660598755},{"x":0.07636363804340363,"y":0.5721583366394043},{"x":0.07454545795917511,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.07636363804340363,0.5619412660598755,0.07636363804340363,0.5721583366394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0490909107029438,"y":0.5606641173362732},{"x":0.07636363804340363,"y":0.5606641173362732},{"x":0.07636363804340363,"y":0.5721583366394043},{"x":0.0490909107029438,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.044090910702943804,0.5536641173362732,0.08136363804340363,0.5791583366394043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07454545795917511,"y":0.5619412660598755},{"x":0.07818181812763214,"y":0.5619412660598755},{"x":0.07818181812763214,"y":0.5721583366394043},{"x":0.07454545795917511,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.07454545795917511,0.5619412660598755,0.07818181812763214,0.5721583366394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07454545795917511,"y":0.5619412660598755},{"x":0.07818181812763214,"y":0.5619412660598755},{"x":0.07818181812763214,"y":0.5721583366394043},{"x":0.07454545795917511,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0695454579591751,0.5549412660598755,0.08318181812763215,0.5791583366394043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20363636314868927,"y":0.5632184147834778},{"x":0.20545454323291779,"y":0.5632184147834778},{"x":0.20545454323291779,"y":0.5696040987968445},{"x":0.20363636314868927,"y":0.5696040987968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.20363636314868927,0.5632184147834778,0.20545454323291779,0.5696040987968445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20363636314868927,"y":0.5632184147834778},{"x":0.20545454323291779,"y":0.5632184147834778},{"x":0.20545454323291779,"y":0.5696040987968445},{"x":0.20363636314868927,"y":0.5696040987968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.19863636314868927,0.5562184147834778,0.2104545432329178,0.5766040987968445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.5606641173362732},{"x":0.23818181455135345,"y":0.5606641173362732},{"x":0.23818181455135345,"y":0.5721583366394043},{"x":0.22363635897636414,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.22363635897636414,0.5606641173362732,0.23818181455135345,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2454545497894287,"y":0.5606641173362732},{"x":0.28727272152900696,"y":0.5606641173362732},{"x":0.28727272152900696,"y":0.5721583366394043},{"x":0.2454545497894287,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"annua","boundary":[0.2454545497894287,0.5606641173362732,0.28727272152900696,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.294545441865921,"y":0.5606641173362732},{"x":0.31272727251052856,"y":0.5606641173362732},{"x":0.31272727251052856,"y":0.5721583366394043},{"x":0.294545441865921,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"var","boundary":[0.294545441865921,0.5606641173362732,0.31272727251052856,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3163636326789856,"y":0.5606641173362732},{"x":0.3181818127632141,"y":0.5606641173362732},{"x":0.3181818127632141,"y":0.5721583366394043},{"x":0.3163636326789856,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3163636326789856,0.5606641173362732,0.3181818127632141,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32363635301589966,"y":0.5606641173362732},{"x":0.39636364579200745,"y":0.5606641173362732},{"x":0.39636364579200745,"y":0.5721583366394043},{"x":0.32363635301589966,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Phoenicea","boundary":[0.32363635301589966,0.5606641173362732,0.39636364579200745,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4036363661289215,"y":0.5606641173362732},{"x":0.4163636267185211,"y":0.5606641173362732},{"x":0.4163636267185211,"y":0.5721583366394043},{"x":0.4036363661289215,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.4036363661289215,0.5606641173362732,0.4163636267185211,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41999998688697815,"y":0.5606641173362732},{"x":0.42181816697120667,"y":0.5606641173362732},{"x":0.42181816697120667,"y":0.5721583366394043},{"x":0.41999998688697815,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.41999998688697815,0.5606641173362732,0.42181816697120667,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4272727370262146,"y":0.5606641173362732},{"x":0.4418181777000427,"y":0.5606641173362732},{"x":0.4418181777000427,"y":0.5721583366394043},{"x":0.4272727370262146,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.4272727370262146,0.5606641173362732,0.4418181777000427,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490908980369568,"y":0.5606641173362732},{"x":0.49636363983154297,"y":0.5606641173362732},{"x":0.49636363983154297,"y":0.5721583366394043},{"x":0.4490908980369568,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"inglisii","boundary":[0.4490908980369568,0.5606641173362732,0.49636363983154297,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.503636360168457,"y":0.5606641173362732},{"x":0.5418182015419006,"y":0.5606641173362732},{"x":0.5418182015419006,"y":0.5721583366394043},{"x":0.503636360168457,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Royle","boundary":[0.503636360168457,0.5606641173362732,0.5418182015419006,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.5606641173362732},{"x":0.5490909218788147,"y":0.5606641173362732},{"x":0.5490909218788147,"y":0.5721583366394043},{"x":0.5454545617103577,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5454545617103577,0.5606641173362732,0.5490909218788147,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5527272820472717,"y":0.5606641173362732},{"x":0.5690909028053284,"y":0.5606641173362732},{"x":0.5690909028053284,"y":0.5721583366394043},{"x":0.5527272820472717,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.5527272820472717,0.5606641173362732,0.5690909028053284,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763636231422424,"y":0.5606641173362732},{"x":0.6290909051895142,"y":0.5606641173362732},{"x":0.6290909051895142,"y":0.5721583366394043},{"x":0.5763636231422424,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"miniata","boundary":[0.5763636231422424,0.5606641173362732,0.6290909051895142,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6381818056106567,"y":0.5606641173362732},{"x":0.6654545664787292,"y":0.5606641173362732},{"x":0.6654545664787292,"y":0.5721583366394043},{"x":0.6381818056106567,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Jacq","boundary":[0.6381818056106567,0.5606641173362732,0.6654545664787292,0.5721583366394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6690909266471863,"y":0.5606641173362732},{"x":0.6709091067314148,"y":0.5606641173362732},{"x":0.6709091067314148,"y":0.5721583366394043},{"x":0.6690909266471863,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6690909266471863,0.5606641173362732,0.6709091067314148,0.5721583366394043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.5606641173362732},{"x":0.6709091067314148,"y":0.5606641173362732},{"x":0.6709091067314148,"y":0.5721583366394043},{"x":0.22363635897636414,"y":0.5721583366394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21863635897636413,0.5536641173362732,0.6759091067314148,0.5791583366394043],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22545453906059265,"y":0.5900382995605469},{"x":0.26181817054748535,"y":0.5900382995605469},{"x":0.26181817054748535,"y":0.6040868163108826},{"x":0.22545453906059265,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Plante","boundary":[0.22545453906059265,0.5900382995605469,0.26181817054748535,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2672727406024933,"y":0.5900382995605469},{"x":0.3181818127632141,"y":0.5900382995605469},{"x":0.3181818127632141,"y":0.6040868163108826},{"x":0.2672727406024933,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"annuelle","boundary":[0.2672727406024933,0.5900382995605469,0.3181818127632141,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32181817293167114,"y":0.5900382995605469},{"x":0.32363635301589966,"y":0.5900382995605469},{"x":0.32363635301589966,"y":0.6040868163108826},{"x":0.32181817293167114,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.32181817293167114,0.5900382995605469,0.32363635301589966,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290909230709076,"y":0.5900382995605469},{"x":0.36181819438934326,"y":0.5900382995605469},{"x":0.36181819438934326,"y":0.6040868163108826},{"x":0.3290909230709076,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"naine","boundary":[0.3290909230709076,0.5900382995605469,0.36181819438934326,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3672727346420288,"y":0.5900382995605469},{"x":0.3799999952316284,"y":0.5900382995605469},{"x":0.3799999952316284,"y":0.6040868163108826},{"x":0.3672727346420288,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.3672727346420288,0.5900382995605469,0.3799999952316284,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3872727155685425,"y":0.5900382995605469},{"x":0.4418181777000427,"y":0.5900382995605469},{"x":0.4418181777000427,"y":0.6040868163108826},{"x":0.3872727155685425,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"5–30Cm","boundary":[0.3872727155685425,0.5900382995605469,0.4418181777000427,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44545453786849976,"y":0.5900382995605469},{"x":0.44545453786849976,"y":0.5900382995605469},{"x":0.44545453786849976,"y":0.6040868163108826},{"x":0.44545453786849976,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.44545453786849976,0.5900382995605469,0.44545453786849976,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490908980369568,"y":0.5900382995605469},{"x":0.4509090781211853,"y":0.5900382995605469},{"x":0.4509090781211853,"y":0.6040868163108826},{"x":0.4490908980369568,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4490908980369568,0.5900382995605469,0.4509090781211853,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45636364817619324,"y":0.5900382995605469},{"x":0.46000000834465027,"y":0.5900382995605469},{"x":0.46000000834465027,"y":0.6040868163108826},{"x":0.45636364817619324,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.45636364817619324,0.5900382995605469,0.46000000834465027,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46727272868156433,"y":0.5900382995605469},{"x":0.503636360168457,"y":0.5900382995605469},{"x":0.503636360168457,"y":0.6040868163108826},{"x":0.46727272868156433,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"racine","boundary":[0.46727272868156433,0.5900382995605469,0.503636360168457,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109090805053711,"y":0.5900382995605469},{"x":0.5509091019630432,"y":0.5900382995605469},{"x":0.5509091019630432,"y":0.6040868163108826},{"x":0.5109090805053711,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"parfois","boundary":[0.5109090805053711,0.5900382995605469,0.5509091019630432,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5527272820472717,"y":0.5900382995605469},{"x":0.6018182039260864,"y":0.5900382995605469},{"x":0.6018182039260864,"y":0.6040868163108826},{"x":0.5527272820472717,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"fibreuse","boundary":[0.5527272820472717,0.5900382995605469,0.6018182039260864,0.6040868163108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6054545640945435,"y":0.5900382995605469},{"x":0.610909104347229,"y":0.5900382995605469},{"x":0.610909104347229,"y":0.6040868163108826},{"x":0.6054545640945435,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6054545640945435,0.5900382995605469,0.610909104347229,0.6040868163108826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22545453906059265,"y":0.5900382995605469},{"x":0.610909104347229,"y":0.5900382995605469},{"x":0.610909104347229,"y":0.6040868163108826},{"x":0.22545453906059265,"y":0.6040868163108826}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22045453906059265,0.5830382995605469,0.615909104347229,0.6110868163108826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0490909107029438,"y":0.6219667792320251},{"x":0.07454545795917511,"y":0.6206896305084229},{"x":0.07636363804340363,"y":0.633461058139801},{"x":0.0490909107029438,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Tige","boundary":[0.0490909107029438,0.6219667792320251,0.07636363804340363,0.633461058139801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0490909107029438,"y":0.6219667792320251},{"x":0.07454545795917511,"y":0.6206896305084229},{"x":0.07636363804340363,"y":0.633461058139801},{"x":0.0490909107029438,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.044090910702943804,0.6149667792320251,0.08136363804340363,0.640461058139801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20363636314868927,"y":0.6206896305084229},{"x":0.20363636314868927,"y":0.6206896305084229},{"x":0.20363636314868927,"y":0.6347382068634033},{"x":0.20363636314868927,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.20363636314868927,0.6206896305084229,0.20363636314868927,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.6206896305084229},{"x":0.2563636302947998,"y":0.6206896305084229},{"x":0.2563636302947998,"y":0.6347382068634033},{"x":0.22363635897636414,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"naine","boundary":[0.22363635897636414,0.6206896305084229,0.2563636302947998,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2581818103790283,"y":0.6206896305084229},{"x":0.25999999046325684,"y":0.6206896305084229},{"x":0.25999999046325684,"y":0.6347382068634033},{"x":0.2581818103790283,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2581818103790283,0.6206896305084229,0.25999999046325684,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2654545307159424,"y":0.6206896305084229},{"x":0.31272727251052856,"y":0.6206896305084229},{"x":0.31272727251052856,"y":0.6347382068634033},{"x":0.2654545307159424,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"souvent","boundary":[0.2654545307159424,0.6206896305084229,0.31272727251052856,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3181818127632141,"y":0.6206896305084229},{"x":0.35818180441856384,"y":0.6206896305084229},{"x":0.35818180441856384,"y":0.6347382068634033},{"x":0.3181818127632141,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"simple","boundary":[0.3181818127632141,0.6206896305084229,0.35818180441856384,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36181819438934326,"y":0.6206896305084229},{"x":0.3636363744735718,"y":0.6206896305084229},{"x":0.3636363744735718,"y":0.6347382068634033},{"x":0.36181819438934326,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.36181819438934326,0.6206896305084229,0.3636363744735718,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3690909147262573,"y":0.6206896305084229},{"x":0.40545454621315,"y":0.6206896305084229},{"x":0.40545454621315,"y":0.6347382068634033},{"x":0.3690909147262573,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glabre","boundary":[0.3690909147262573,0.6206896305084229,0.40545454621315,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41090908646583557,"y":0.6206896305084229},{"x":0.42363637685775757,"y":0.6206896305084229},{"x":0.42363637685775757,"y":0.6347382068634033},{"x":0.41090908646583557,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.41090908646583557,0.6206896305084229,0.42363637685775757,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43090909719467163,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5,"y":0.6347382068634033},{"x":0.43090909719467163,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"pubescente","boundary":[0.43090909719467163,0.6206896305084229,0.5,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054545402526855,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5109090805053711,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5109090805053711,"y":0.6347382068634033},{"x":0.5054545402526855,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.5054545402526855,0.6206896305084229,0.5109090805053711,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181818008422852,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5254545211791992,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5254545211791992,"y":0.6347382068634033},{"x":0.5181818008422852,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.5181818008422852,0.6206896305084229,0.5254545211791992,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327273011207581,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5581818222999573,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5581818222999573,"y":0.6347382068634033},{"x":0.5327273011207581,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.5327273011207581,0.6206896305084229,0.5581818222999573,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600000023841858,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5618181824684143,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5618181824684143,"y":0.6347382068634033},{"x":0.5600000023841858,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5600000023841858,0.6206896305084229,0.5618181824684143,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690909028053284,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5981818437576294,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5981818437576294,"y":0.6347382068634033},{"x":0.5690909028053284,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"verte","boundary":[0.5690909028053284,0.6206896305084229,0.5981818437576294,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6036363840103149,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6181818246841431,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6181818246841431,"y":0.6347382068634033},{"x":0.6036363840103149,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.6036363840103149,0.6206896305084229,0.6181818246841431,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6236363649368286,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6527272462844849,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6527272462844849,"y":0.6347382068634033},{"x":0.6236363649368286,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"verte","boundary":[0.6236363649368286,0.6206896305084229,0.6527272462844849,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600000262260437,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7090908885002136,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7090908885002136,"y":0.6347382068634033},{"x":0.6600000262260437,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"jaunâtre","boundary":[0.6600000262260437,0.6206896305084229,0.7090908885002136,0.6347382068634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7127272486686707,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7145454287528992,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7145454287528992,"y":0.6347382068634033},{"x":0.7127272486686707,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7127272486686707,0.6206896305084229,0.7145454287528992,0.6347382068634033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20363636314868927,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7145454287528992,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7145454287528992,"y":0.6347382068634033},{"x":0.20363636314868927,"y":0.6347382068634033}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19863636314868927,0.6136896305084228,0.7195454287528992,0.6417382068634033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.6526181101799011},{"x":0.09090909361839294,"y":0.6526181101799011},{"x":0.09090909361839294,"y":0.6628352403640747},{"x":0.05090909078717232,"y":0.6628352403640747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Feuille","boundary":[0.05090909078717232,0.6526181101799011,0.09090909361839294,0.6628352403640747]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.6526181101799011},{"x":0.09090909361839294,"y":0.6526181101799011},{"x":0.09090909361839294,"y":0.6628352403640747},{"x":0.05090909078717232,"y":0.6628352403640747}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.04590909078717232,0.6456181101799011,0.09590909361839295,0.6698352403640747],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20181818306446075,"y":0.6500638723373413},{"x":0.20363636314868927,"y":0.6500638723373413},{"x":0.20363636314868927,"y":0.6653895378112793},{"x":0.20181818306446075,"y":0.6653895378112793}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.20181818306446075,0.6500638723373413,0.20363636314868927,0.6653895378112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.6500638723373413},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6500638723373413},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6653895378112793},{"x":0.22363635897636414,"y":0.6653895378112793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"décomposée","boundary":[0.22363635897636414,0.6500638723373413,0.30000001192092896,0.6653895378112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30181819200515747,"y":0.6500638723373413},{"x":0.303636372089386,"y":0.6500638723373413},{"x":0.303636372089386,"y":0.6653895378112793},{"x":0.30181819200515747,"y":0.6653895378112793}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.30181819200515747,0.6500638723373413,0.303636372089386,0.6653895378112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31090909242630005,"y":0.6500638723373413},{"x":0.3654545545578003,"y":0.6500638723373413},{"x":0.3654545545578003,"y":0.6653895378112793},{"x":0.31090909242630005,"y":0.6653895378112793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"multifide","boundary":[0.31090909242630005,0.6500638723373413,0.3654545545578003,0.6653895378112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3690909147262573,"y":0.6500638723373413},{"x":0.37090909481048584,"y":0.6500638723373413},{"x":0.37090909481048584,"y":0.6653895378112793},{"x":0.3690909147262573,"y":0.6653895378112793}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3690909147262573,0.6500638723373413,0.37090909481048584,0.6653895378112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3763636350631714,"y":0.6500638723373413},{"x":0.38181817531585693,"y":0.6500638723373413},{"x":0.38181817531585693,"y":0.6653895378112793},{"x":0.3763636350631714,"y":0.6653895378112793}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.3763636350631714,0.6500638723373413,0.38181817531585693,0.6653895378112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3872727155685425,"y":0.6500638723373413},{"x":0.44363635778427124,"y":0.6500638723373413},{"x":0.44363635778427124,"y":0.6653895378112793},{"x":0.3872727155685425,"y":0.6653895378112793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"segments","boundary":[0.3872727155685425,0.6500638723373413,0.44363635778427124,0.6653895378112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490908980369568,"y":0.6500638723373413},{"x":0.5,"y":0.6500638723373413},{"x":0.5,"y":0.6653895378112793},{"x":0.4490908980369568,"y":0.6653895378112793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"linéaires","boundary":[0.4490908980369568,0.6500638723373413,0.5,0.6653895378112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5018181800842285,"y":0.6500638723373413},{"x":0.5109090805053711,"y":0.6500638723373413},{"x":0.5109090805053711,"y":0.6653895378112793},{"x":0.5018181800842285,"y":0.6653895378112793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5018181800842285,0.6500638723373413,0.5109090805053711,0.6653895378112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109090805053711,"y":0.6500638723373413},{"x":0.5727272629737854,"y":0.6500638723373413},{"x":0.5727272629737854,"y":0.6653895378112793},{"x":0.5109090805053711,"y":0.6653895378112793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"capillaires","boundary":[0.5109090805053711,0.6500638723373413,0.5727272629737854,0.6653895378112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763636231422424,"y":0.6500638723373413},{"x":0.5763636231422424,"y":0.6500638723373413},{"x":0.5763636231422424,"y":0.6653895378112793},{"x":0.5763636231422424,"y":0.6653895378112793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5763636231422424,0.6500638723373413,0.5763636231422424,0.6653895378112793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20181818306446075,"y":0.6500638723373413},{"x":0.5763636231422424,"y":0.6500638723373413},{"x":0.5763636231422424,"y":0.6653895378112793},{"x":0.20181818306446075,"y":0.6653895378112793}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19681818306446075,0.6430638723373413,0.5813636231422424,0.6723895378112793],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.6832695007324219},{"x":0.08181817829608917,"y":0.6845465898513794},{"x":0.08181817829608917,"y":0.6934865713119507},{"x":0.05090909078717232,"y":0.6934865713119507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fleur","boundary":[0.05090909078717232,0.6832695007324219,0.08181817829608917,0.6934865713119507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.6832695007324219},{"x":0.08181817829608917,"y":0.6845465898513794},{"x":0.08181817829608917,"y":0.6934865713119507},{"x":0.05090909078717232,"y":0.6934865713119507}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.04590909078717232,0.6762695007324219,0.08681817829608918,0.7004865713119507],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20181818306446075,"y":0.6858237385749817},{"x":0.20363636314868927,"y":0.6858237385749817},{"x":0.20363636314868927,"y":0.6934865713119507},{"x":0.20181818306446075,"y":0.6934865713119507}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":":","boundary":[0.20181818306446075,0.6858237385749817,0.20363636314868927,0.6934865713119507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20181818306446075,"y":0.6858237385749817},{"x":0.20363636314868927,"y":0.6858237385749817},{"x":0.20363636314868927,"y":0.6934865713119507},{"x":0.20181818306446075,"y":0.6934865713119507}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.19681818306446075,0.6788237385749817,0.20863636314868927,0.7004865713119507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.6807152032852173},{"x":0.2581818103790283,"y":0.6807152032852173},{"x":0.2581818103790283,"y":0.6960408687591553},{"x":0.22363635897636414,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rouge","boundary":[0.22363635897636414,0.6807152032852173,0.2581818103790283,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2654545307159424,"y":0.6807152032852173},{"x":0.2781818211078644,"y":0.6807152032852173},{"x":0.2781818211078644,"y":0.6960408687591553},{"x":0.2654545307159424,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.2654545307159424,0.6807152032852173,0.2781818211078644,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28545454144477844,"y":0.6807152032852173},{"x":0.3181818127632141,"y":0.6807152032852173},{"x":0.3181818127632141,"y":0.6960408687591553},{"x":0.28545454144477844,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"jaune","boundary":[0.28545454144477844,0.6807152032852173,0.3181818127632141,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254545331001282,"y":0.6807152032852173},{"x":0.3690909147262573,"y":0.6807152032852173},{"x":0.3690909147262573,"y":0.6960408687591553},{"x":0.3254545331001282,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"citroné","boundary":[0.3254545331001282,0.6807152032852173,0.3690909147262573,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3672727346420288,"y":0.6807152032852173},{"x":0.37454545497894287,"y":0.6807152032852173},{"x":0.37454545497894287,"y":0.6960408687591553},{"x":0.3672727346420288,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3672727346420288,0.6807152032852173,0.37454545497894287,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37272727489471436,"y":0.6807152032852173},{"x":0.4163636267185211,"y":0.6807152032852173},{"x":0.4163636267185211,"y":0.6960408687591553},{"x":0.37272727489471436,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"sépales","boundary":[0.37272727489471436,0.6807152032852173,0.4163636267185211,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41818180680274963,"y":0.6807152032852173},{"x":0.4781818091869354,"y":0.6807152032852173},{"x":0.4781818091869354,"y":0.6960408687591553},{"x":0.41818180680274963,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"appliqués","boundary":[0.41818180680274963,0.6807152032852173,0.4781818091869354,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48363634943962097,"y":0.6807152032852173},{"x":0.5218181610107422,"y":0.6807152032852173},{"x":0.5218181610107422,"y":0.6960408687591553},{"x":0.48363634943962097,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"contre","boundary":[0.48363634943962097,0.6807152032852173,0.5218181610107422,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5290908813476562,"y":0.6807152032852173},{"x":0.5418182015419006,"y":0.6807152032852173},{"x":0.5418182015419006,"y":0.6960408687591553},{"x":0.5290908813476562,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.5290908813476562,0.6807152032852173,0.5418182015419006,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490909218788147,"y":0.6807152032852173},{"x":0.5909090638160706,"y":0.6807152032852173},{"x":0.5909090638160706,"y":0.6960408687591553},{"x":0.5490909218788147,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pétales","boundary":[0.5490909218788147,0.6807152032852173,0.5909090638160706,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927272439002991,"y":0.6807152032852173},{"x":0.5945454835891724,"y":0.6807152032852173},{"x":0.5945454835891724,"y":0.6960408687591553},{"x":0.5927272439002991,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5927272439002991,0.6807152032852173,0.5945454835891724,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6807152032852173},{"x":0.6436363458633423,"y":0.6807152032852173},{"x":0.6436363458633423,"y":0.6960408687591553},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glabres","boundary":[0.6000000238418579,0.6807152032852173,0.6436363458633423,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454545259475708,"y":0.6807152032852173},{"x":0.6472727060317993,"y":0.6807152032852173},{"x":0.6472727060317993,"y":0.6960408687591553},{"x":0.6454545259475708,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6454545259475708,0.6807152032852173,0.6472727060317993,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527272462844849,"y":0.6807152032852173},{"x":0.6945454478263855,"y":0.6807152032852173},{"x":0.6945454478263855,"y":0.6960408687591553},{"x":0.6527272462844849,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"pétales","boundary":[0.6527272462844849,0.6807152032852173,0.6945454478263855,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.6807152032852173},{"x":0.7345454692840576,"y":0.6807152032852173},{"x":0.7345454692840576,"y":0.6960408687591553},{"x":0.699999988079071,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"5–10","boundary":[0.699999988079071,0.6807152032852173,0.7345454692840576,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363636493682861,"y":0.6807152032852173},{"x":0.7381818294525146,"y":0.6807152032852173},{"x":0.7381818294525146,"y":0.6960408687591553},{"x":0.7363636493682861,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7363636493682861,0.6807152032852173,0.7381818294525146,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7436363697052002,"y":0.6807152032852173},{"x":0.7927272915840149,"y":0.6807152032852173},{"x":0.7927272915840149,"y":0.6960408687591553},{"x":0.7436363697052002,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"oblongs","boundary":[0.7436363697052002,0.6807152032852173,0.7927272915840149,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7945454716682434,"y":0.6807152032852173},{"x":0.7963636517524719,"y":0.6807152032852173},{"x":0.7963636517524719,"y":0.6960408687591553},{"x":0.7945454716682434,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7945454716682434,0.6807152032852173,0.7963636517524719,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8018181920051575,"y":0.6807152032852173},{"x":0.8327272534370422,"y":0.6807152032852173},{"x":0.8327272534370422,"y":0.6960408687591553},{"x":0.8018181920051575,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plans","boundary":[0.8018181920051575,0.6807152032852173,0.8327272534370422,0.6960408687591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8363636136054993,"y":0.6807152032852173},{"x":0.8381817936897278,"y":0.6807152032852173},{"x":0.8381817936897278,"y":0.6960408687591553},{"x":0.8363636136054993,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8363636136054993,0.6807152032852173,0.8381817936897278,0.6960408687591553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.6807152032852173},{"x":0.8381817936897278,"y":0.6807152032852173},{"x":0.8381817936897278,"y":0.6960408687591553},{"x":0.22363635897636414,"y":0.6960408687591553}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.21863635897636413,0.6737152032852173,0.8431817936897278,0.7030408687591553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436363339424133,"y":0.679438054561615},{"x":0.8763636350631714,"y":0.6819923520088196},{"x":0.8763636350631714,"y":0.6934865713119507},{"x":0.8418181538581848,"y":0.6922094225883484}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"étales","boundary":[0.8436363339424133,0.679438054561615,0.8763636350631714,0.6934865713119507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436363339424133,"y":0.679438054561615},{"x":0.8763636350631714,"y":0.6819923520088196},{"x":0.8763636350631714,"y":0.6934865713119507},{"x":0.8418181538581848,"y":0.6922094225883484}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.8386363339424133,0.672438054561615,0.8813636350631714,0.7004865713119507],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8818181753158569,"y":0.6845465898513794},{"x":0.9163636565208435,"y":0.6845465898513794},{"x":0.9163636565208435,"y":0.6934865713119507},{"x":0.8818181753158569,"y":0.6934865713119507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"egaux","boundary":[0.8818181753158569,0.6845465898513794,0.9163636565208435,0.6934865713119507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9200000166893005,"y":0.6845465898513794},{"x":0.921818196773529,"y":0.6845465898513794},{"x":0.921818196773529,"y":0.6934865713119507},{"x":0.9200000166893005,"y":0.6934865713119507}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.9200000166893005,0.6845465898513794,0.921818196773529,0.6934865713119507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8818181753158569,"y":0.6845465898513794},{"x":0.921818196773529,"y":0.6845465898513794},{"x":0.921818196773529,"y":0.6934865713119507},{"x":0.8818181753158569,"y":0.6934865713119507}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8768181753158569,0.6775465898513794,0.9268181967735291,0.7004865713119507],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.7088122367858887},{"x":0.27454546093940735,"y":0.7088122367858887},{"x":0.27454546093940735,"y":0.725415050983429},{"x":0.22363635897636414,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"anthères","boundary":[0.22363635897636414,0.7088122367858887,0.27454546093940735,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2781818211078644,"y":0.7088122367858887},{"x":0.3054545521736145,"y":0.7088122367858887},{"x":0.3054545521736145,"y":0.725415050983429},{"x":0.2781818211078644,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"d'un","boundary":[0.2781818211078644,0.7088122367858887,0.3054545521736145,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145454525947571,"y":0.7088122367858887},{"x":0.34727272391319275,"y":0.7088122367858887},{"x":0.34727272391319275,"y":0.725415050983429},{"x":0.3145454525947571,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"violet","boundary":[0.3145454525947571,0.7088122367858887,0.34727272391319275,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563636243343353,"y":0.7088122367858887},{"x":0.3799999952316284,"y":0.7088122367858887},{"x":0.3799999952316284,"y":0.725415050983429},{"x":0.3563636243343353,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"noir","boundary":[0.3563636243343353,0.7088122367858887,0.3799999952316284,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38363635540008545,"y":0.7088122367858887},{"x":0.38363635540008545,"y":0.7088122367858887},{"x":0.38363635540008545,"y":0.725415050983429},{"x":0.38363635540008545,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.38363635540008545,0.7088122367858887,0.38363635540008545,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3927272856235504,"y":0.7088122367858887},{"x":0.44545453786849976,"y":0.7088122367858887},{"x":0.44545453786849976,"y":0.725415050983429},{"x":0.3927272856235504,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"carpelles","boundary":[0.3927272856235504,0.7088122367858887,0.44545453786849976,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.7088122367858887},{"x":0.5018181800842285,"y":0.7088122367858887},{"x":0.5018181800842285,"y":0.725415050983429},{"x":0.4545454680919647,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"oblongs","boundary":[0.4545454680919647,0.7088122367858887,0.5018181800842285,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.503636360168457,"y":0.7088122367858887},{"x":0.5127272605895996,"y":0.7088122367858887},{"x":0.5127272605895996,"y":0.725415050983429},{"x":0.503636360168457,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.503636360168457,0.7088122367858887,0.5127272605895996,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5145454406738281,"y":0.7088122367858887},{"x":0.589090883731842,"y":0.7088122367858887},{"x":0.589090883731842,"y":0.725415050983429},{"x":0.5145454406738281,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"pyramidaux","boundary":[0.5145454406738281,0.7088122367858887,0.589090883731842,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5909090638160706,"y":0.7088122367858887},{"x":0.5927272439002991,"y":0.7088122367858887},{"x":0.5927272439002991,"y":0.725415050983429},{"x":0.5909090638160706,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5909090638160706,0.7088122367858887,0.5927272439002991,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6018182039260864,"y":0.7088122367858887},{"x":0.6381818056106567,"y":0.7088122367858887},{"x":0.6381818056106567,"y":0.725415050983429},{"x":0.6018182039260864,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glabre","boundary":[0.6018182039260864,0.7088122367858887,0.6381818056106567,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.7088122367858887},{"x":0.6418181657791138,"y":0.7088122367858887},{"x":0.6418181657791138,"y":0.725415050983429},{"x":0.6399999856948853,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6399999856948853,0.7088122367858887,0.6418181657791138,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509090662002563,"y":0.7088122367858887},{"x":0.7018181681632996,"y":0.7088122367858887},{"x":0.7018181681632996,"y":0.725415050983429},{"x":0.6509090662002563,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"fovéolés","boundary":[0.6509090662002563,0.7088122367858887,0.7018181681632996,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7018181681632996,"y":0.7088122367858887},{"x":0.7072727084159851,"y":0.7088122367858887},{"x":0.7072727084159851,"y":0.725415050983429},{"x":0.7018181681632996,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7018181681632996,0.7088122367858887,0.7072727084159851,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145454287528992,"y":0.7088122367858887},{"x":0.7636363506317139,"y":0.7088122367858887},{"x":0.7636363506317139,"y":0.725415050983429},{"x":0.7145454287528992,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"pourvus","boundary":[0.7145454287528992,0.7088122367858887,0.7636363506317139,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709090709686279,"y":0.7088122367858887},{"x":0.7963636517524719,"y":0.7088122367858887},{"x":0.7963636517524719,"y":0.725415050983429},{"x":0.7709090709686279,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"près","boundary":[0.7709090709686279,0.7088122367858887,0.7963636517524719,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.803636372089386,"y":0.7088122367858887},{"x":0.8163636326789856,"y":0.7088122367858887},{"x":0.8163636326789856,"y":0.725415050983429},{"x":0.803636372089386,"y":0.725415050983429}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.803636372089386,0.7088122367858887,0.8163636326789856,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254545331001282,"y":0.7088122367858887},{"x":0.8472727537155151,"y":0.7088122367858887},{"x":0.8472727537155151,"y":0.725415050983429},{"x":0.8254545331001282,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"leur","boundary":[0.8254545331001282,0.7088122367858887,0.8472727537155151,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8545454740524292,"y":0.7088122367858887},{"x":0.8799999952316284,"y":0.7088122367858887},{"x":0.8799999952316284,"y":0.725415050983429},{"x":0.8545454740524292,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.8545454740524292,0.7088122367858887,0.8799999952316284,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8872727155685425,"y":0.7088122367858887},{"x":0.921818196773529,"y":0.7088122367858887},{"x":0.921818196773529,"y":0.725415050983429},{"x":0.8872727155685425,"y":0.725415050983429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"d'une","boundary":[0.8872727155685425,0.7088122367858887,0.921818196773529,0.725415050983429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.725415050983429},{"x":0.2527272701263428,"y":0.725415050983429},{"x":0.2527272701263428,"y":0.7407407164573669},{"x":0.22363635897636414,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"crête","boundary":[0.22363635897636414,0.725415050983429,0.2527272701263428,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26363635063171387,"y":0.725415050983429},{"x":0.3199999928474426,"y":0.725415050983429},{"x":0.3199999928474426,"y":0.7407407164573669},{"x":0.26363635063171387,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"circulaire","boundary":[0.26363635063171387,0.725415050983429,0.3199999928474426,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3309091031551361,"y":0.725415050983429},{"x":0.39454546570777893,"y":0.725415050983429},{"x":0.39454546570777893,"y":0.7407407164573669},{"x":0.3309091031551361,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"denticulée","boundary":[0.3309091031551361,0.725415050983429,0.39454546570777893,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39454546570777893,"y":0.725415050983429},{"x":0.39818182587623596,"y":0.725415050983429},{"x":0.39818182587623596,"y":0.7407407164573669},{"x":0.39454546570777893,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.39454546570777893,0.725415050983429,0.39818182587623596,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40909090638160706,"y":0.725415050983429},{"x":0.4490908980369568,"y":0.725415050983429},{"x":0.4490908980369568,"y":0.7407407164573669},{"x":0.40909090638160706,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"parfois","boundary":[0.40909090638160706,0.725415050983429,0.4490908980369568,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45818182826042175,"y":0.725415050983429},{"x":0.5018181800842285,"y":0.725415050983429},{"x":0.5018181800842285,"y":0.7407407164573669},{"x":0.45818182826042175,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"réduite","boundary":[0.45818182826042175,0.725415050983429,0.5018181800842285,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090909004211426,"y":0.725415050983429},{"x":0.5163636207580566,"y":0.725415050983429},{"x":0.5163636207580566,"y":0.7407407164573669},{"x":0.5090909004211426,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.5090909004211426,0.725415050983429,0.5163636207580566,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5236363410949707,"y":0.725415050983429},{"x":0.5454545617103577,"y":0.725415050983429},{"x":0.5454545617103577,"y":0.7407407164573669},{"x":0.5236363410949707,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"une","boundary":[0.5236363410949707,0.725415050983429,0.5454545617103577,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545454621315002,"y":0.725415050983429},{"x":0.5799999833106995,"y":0.725415050983429},{"x":0.5799999833106995,"y":0.7407407164573669},{"x":0.5545454621315002,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dent","boundary":[0.5545454621315002,0.725415050983429,0.5799999833106995,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.589090883731842,"y":0.725415050983429},{"x":0.6200000047683716,"y":0.725415050983429},{"x":0.6200000047683716,"y":0.7407407164573669},{"x":0.589090883731842,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"aigue","boundary":[0.589090883731842,0.725415050983429,0.6200000047683716,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290909051895142,"y":0.725415050983429},{"x":0.6709091067314148,"y":0.725415050983429},{"x":0.6709091067314148,"y":0.7407407164573669},{"x":0.6290909051895142,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"unique","boundary":[0.6290909051895142,0.725415050983429,0.6709091067314148,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6727272868156433,"y":0.725415050983429},{"x":0.6745454668998718,"y":0.725415050983429},{"x":0.6745454668998718,"y":0.7407407164573669},{"x":0.6727272868156433,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6727272868156433,0.725415050983429,0.6745454668998718,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6836363673210144,"y":0.725415050983429},{"x":0.6890909075737,"y":0.725415050983429},{"x":0.6890909075737,"y":0.7407407164573669},{"x":0.6836363673210144,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.6836363673210144,0.725415050983429,0.6890909075737,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6981818079948425,"y":0.725415050983429},{"x":0.7163636088371277,"y":0.725415050983429},{"x":0.7163636088371277,"y":0.7407407164573669},{"x":0.6981818079948425,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"bec","boundary":[0.6981818079948425,0.725415050983429,0.7163636088371277,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725454568862915,"y":0.725415050983429},{"x":0.7545454502105713,"y":0.725415050983429},{"x":0.7545454502105713,"y":0.7407407164573669},{"x":0.725454568862915,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"droit","boundary":[0.725454568862915,0.725415050983429,0.7545454502105713,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7581818103790283,"y":0.725415050983429},{"x":0.7599999904632568,"y":0.725415050983429},{"x":0.7599999904632568,"y":0.7407407164573669},{"x":0.7581818103790283,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7581818103790283,0.725415050983429,0.7599999904632568,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690908908843994,"y":0.725415050983429},{"x":0.8472727537155151,"y":0.725415050983429},{"x":0.8472727537155151,"y":0.7407407164573669},{"x":0.7690908908843994,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"obliquement","boundary":[0.7690908908843994,0.725415050983429,0.8472727537155151,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8563636541366577,"y":0.725415050983429},{"x":0.9163636565208435,"y":0.725415050983429},{"x":0.9163636565208435,"y":0.7407407164573669},{"x":0.8563636541366577,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ascendant","boundary":[0.8563636541366577,0.725415050983429,0.9163636565208435,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9200000166893005,"y":0.725415050983429},{"x":0.921818196773529,"y":0.725415050983429},{"x":0.921818196773529,"y":0.7407407164573669},{"x":0.9200000166893005,"y":0.7407407164573669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.9200000166893005,0.725415050983429,0.921818196773529,0.7407407164573669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.7420178651809692},{"x":0.2836363613605499,"y":0.7420178651809692},{"x":0.2836363613605499,"y":0.7560663819313049},{"x":0.22363635897636414,"y":0.7560663819313049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"concolore","boundary":[0.22363635897636414,0.7420178651809692,0.2836363613605499,0.7560663819313049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28727272152900696,"y":0.7420178651809692},{"x":0.2890909016132355,"y":0.7420178651809692},{"x":0.2890909016132355,"y":0.7560663819313049},{"x":0.28727272152900696,"y":0.7560663819313049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.28727272152900696,0.7420178651809692,0.2890909016132355,0.7560663819313049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.294545441865921,"y":0.7420178651809692},{"x":0.31090909242630005,"y":0.7420178651809692},{"x":0.31090909242630005,"y":0.7560663819313049},{"x":0.294545441865921,"y":0.7560663819313049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"épi","boundary":[0.294545441865921,0.7420178651809692,0.31090909242630005,0.7560663819313049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3181818127632141,"y":0.7420178651809692},{"x":0.3763636350631714,"y":0.7420178651809692},{"x":0.3763636350631714,"y":0.7560663819313049},{"x":0.3181818127632141,"y":0.7560663819313049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"fructifère","boundary":[0.3181818127632141,0.7420178651809692,0.3763636350631714,0.7560663819313049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38181817531585693,"y":0.7420178651809692},{"x":0.4145454466342926,"y":0.7420178651809692},{"x":0.4145454466342926,"y":0.7560663819313049},{"x":0.38181817531585693,"y":0.7560663819313049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dense","boundary":[0.38181817531585693,0.7420178651809692,0.4145454466342926,0.7560663819313049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41818180680274963,"y":0.7420178651809692},{"x":0.41999998688697815,"y":0.7420178651809692},{"x":0.41999998688697815,"y":0.7560663819313049},{"x":0.41818180680274963,"y":0.7560663819313049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.41818180680274963,0.7420178651809692,0.41999998688697815,0.7560663819313049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254545569419861,"y":0.7420178651809692},{"x":0.46727272868156433,"y":0.7420178651809692},{"x":0.46727272868156433,"y":0.7560663819313049},{"x":0.4254545569419861,"y":0.7560663819313049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"oblong","boundary":[0.4254545569419861,0.7420178651809692,0.46727272868156433,0.7560663819313049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46909090876579285,"y":0.7420178651809692},{"x":0.4781818091869354,"y":0.7420178651809692},{"x":0.4781818091869354,"y":0.7560663819313049},{"x":0.46909090876579285,"y":0.7560663819313049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.46909090876579285,0.7420178651809692,0.4781818091869354,0.7560663819313049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.7420178651809692},{"x":0.5509091019630432,"y":0.7420178651809692},{"x":0.5509091019630432,"y":0.7560663819313049},{"x":0.47999998927116394,"y":0.7560663819313049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cylindrique","boundary":[0.47999998927116394,0.7420178651809692,0.5509091019630432,0.7560663819313049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5527272820472717,"y":0.7420178651809692},{"x":0.5545454621315002,"y":0.7420178651809692},{"x":0.5545454621315002,"y":0.7560663819313049},{"x":0.5527272820472717,"y":0.7560663819313049}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5527272820472717,0.7420178651809692,0.5545454621315002,0.7560663819313049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.7088122367858887},{"x":0.921818196773529,"y":0.7088122367858887},{"x":0.921818196773529,"y":0.7560663819313049},{"x":0.22363635897636414,"y":0.7560663819313049}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21863635897636413,0.7018122367858887,0.9268181967735291,0.7630663819313049],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.7739463448524475},{"x":0.10727272927761078,"y":0.7739463448524475},{"x":0.10727272927761078,"y":0.7854406237602234},{"x":0.05090909078717232,"y":0.7854406237602234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Floraison","boundary":[0.05090909078717232,0.7739463448524475,0.10727272927761078,0.7854406237602234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.7739463448524475},{"x":0.10727272927761078,"y":0.7739463448524475},{"x":0.10727272927761078,"y":0.7854406237602234},{"x":0.05090909078717232,"y":0.7854406237602234}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.04590909078717232,0.7669463448524475,0.11227272927761078,0.7924406237602234],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20181818306446075,"y":0.7765006422996521},{"x":0.20363636314868927,"y":0.7765006422996521},{"x":0.20363636314868927,"y":0.7841634750366211},{"x":0.20181818306446075,"y":0.7841634750366211}]},"confidence":0.75,"str":":","boundary":[0.20181818306446075,0.7765006422996521,0.20363636314868927,0.7841634750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20181818306446075,"y":0.7765006422996521},{"x":0.20363636314868927,"y":0.7765006422996521},{"x":0.20363636314868927,"y":0.7841634750366211},{"x":0.20181818306446075,"y":0.7841634750366211}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.19681818306446075,0.7695006422996521,0.20863636314868927,0.7911634750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.7739463448524475},{"x":0.2527272701263428,"y":0.7739463448524475},{"x":0.2527272701263428,"y":0.7841634750366211},{"x":0.22363635897636414,"y":0.7841634750366211}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Avril","boundary":[0.22363635897636414,0.7739463448524475,0.2527272701263428,0.7841634750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2545454502105713,"y":0.7739463448524475},{"x":0.26363635063171387,"y":0.7739463448524475},{"x":0.26363635063171387,"y":0.7841634750366211},{"x":0.2545454502105713,"y":0.7841634750366211}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2545454502105713,0.7739463448524475,0.26363635063171387,0.7841634750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2672727406024933,"y":0.7739463448524475},{"x":0.28727272152900696,"y":0.7739463448524475},{"x":0.28727272152900696,"y":0.7854406237602234},{"x":0.2672727406024933,"y":0.7841634750366211}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Mai","boundary":[0.2672727406024933,0.7739463448524475,0.28727272152900696,0.7854406237602234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.7739463448524475},{"x":0.28727272152900696,"y":0.7739463448524475},{"x":0.28727272152900696,"y":0.7854406237602234},{"x":0.22363635897636414,"y":0.7841634750366211}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.21863635897636413,0.7669463448524475,0.29227272152900696,0.7924406237602234],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.8045976758003235},{"x":0.12545454502105713,"y":0.8045976758003235},{"x":0.12545454502105713,"y":0.8173691034317017},{"x":0.05090909078717232,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Distribution","boundary":[0.05090909078717232,0.8045976758003235,0.12545454502105713,0.8173691034317017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.8045976758003235},{"x":0.12545454502105713,"y":0.8045976758003235},{"x":0.12545454502105713,"y":0.8173691034317017},{"x":0.05090909078717232,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.04590909078717232,0.7975976758003235,0.13045454502105713,0.8243691034317017],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20181818306446075,"y":0.8084291219711304},{"x":0.20363636314868927,"y":0.8084291219711304},{"x":0.20363636314868927,"y":0.8135376572608948},{"x":0.20181818306446075,"y":0.8135376572608948}]},"confidence":0.07999999821186066,"str":".","boundary":[0.20181818306446075,0.8084291219711304,0.20363636314868927,0.8135376572608948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20181818306446075,"y":0.8084291219711304},{"x":0.20363636314868927,"y":0.8084291219711304},{"x":0.20363636314868927,"y":0.8135376572608948},{"x":0.20181818306446075,"y":0.8135376572608948}]},"confidence":0.07999999821186066,"dir":"ltr","boundary":[0.19681818306446075,0.8014291219711304,0.20863636314868927,0.8205376572608948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22545453906059265,"y":0.8020434379577637},{"x":0.26363635063171387,"y":0.8020434379577637},{"x":0.26363635063171387,"y":0.8173691034317017},{"x":0.22545453906059265,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Elburz","boundary":[0.22545453906059265,0.8020434379577637,0.26363635063171387,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2672727406024933,"y":0.8020434379577637},{"x":0.2690909206867218,"y":0.8020434379577637},{"x":0.2690909206867218,"y":0.8173691034317017},{"x":0.2672727406024933,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2672727406024933,0.8020434379577637,0.2690909206867218,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2781818211078644,"y":0.8020434379577637},{"x":0.3181818127632141,"y":0.8020434379577637},{"x":0.3181818127632141,"y":0.8173691034317017},{"x":0.2781818211078644,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Karadj","boundary":[0.2781818211078644,0.8020434379577637,0.3181818127632141,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3199999928474426,"y":0.8020434379577637},{"x":0.32181817293167114,"y":0.8020434379577637},{"x":0.32181817293167114,"y":0.8173691034317017},{"x":0.3199999928474426,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3199999928474426,0.8020434379577637,0.32181817293167114,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3309091031551361,"y":0.8020434379577637},{"x":0.3799999952316284,"y":0.8020434379577637},{"x":0.3799999952316284,"y":0.8173691034317017},{"x":0.3309091031551361,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.3309091031551361,0.8020434379577637,0.3799999952316284,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38181817531585693,"y":0.8020434379577637},{"x":0.38545453548431396,"y":0.8020434379577637},{"x":0.38545453548431396,"y":0.8173691034317017},{"x":0.38181817531585693,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.38181817531585693,0.8020434379577637,0.38545453548431396,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39454546570777893,"y":0.8020434379577637},{"x":0.4509090781211853,"y":0.8020434379577637},{"x":0.4509090781211853,"y":0.8173691034317017},{"x":0.39454546570777893,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Ghazvine","boundary":[0.39454546570777893,0.8020434379577637,0.4509090781211853,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4527272582054138,"y":0.8020434379577637},{"x":0.45636364817619324,"y":0.8020434379577637},{"x":0.45636364817619324,"y":0.8173691034317017},{"x":0.4527272582054138,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.4527272582054138,0.8020434379577637,0.45636364817619324,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636363685131073,"y":0.8020434379577637},{"x":0.503636360168457,"y":0.8020434379577637},{"x":0.503636360168457,"y":0.8173691034317017},{"x":0.4636363685131073,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Guilan","boundary":[0.4636363685131073,0.8020434379577637,0.503636360168457,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072727203369141,"y":0.8020434379577637},{"x":0.5090909004211426,"y":0.8020434379577637},{"x":0.5090909004211426,"y":0.8173691034317017},{"x":0.5072727203369141,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5072727203369141,0.8020434379577637,0.5090909004211426,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181818008422852,"y":0.8020434379577637},{"x":0.5454545617103577,"y":0.8020434379577637},{"x":0.5454545617103577,"y":0.8173691034317017},{"x":0.5181818008422852,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ispili","boundary":[0.5181818008422852,0.8020434379577637,0.5454545617103577,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490909218788147,"y":0.8020434379577637},{"x":0.5509091019630432,"y":0.8020434379577637},{"x":0.5509091019630432,"y":0.8173691034317017},{"x":0.5490909218788147,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.5490909218788147,0.8020434379577637,0.5509091019630432,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5581818222999573,"y":0.8020434379577637},{"x":0.5872727036476135,"y":0.8020434379577637},{"x":0.5872727036476135,"y":0.8173691034317017},{"x":0.5581818222999573,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nord","boundary":[0.5581818222999573,0.8020434379577637,0.5872727036476135,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5909090638160706,"y":0.8020434379577637},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8020434379577637},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8173691034317017},{"x":0.5909090638160706,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5909090638160706,0.8020434379577637,0.6000000238418579,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6018182039260864,"y":0.8020434379577637},{"x":0.6200000047683716,"y":0.8020434379577637},{"x":0.6200000047683716,"y":0.8173691034317017},{"x":0.6018182039260864,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Est","boundary":[0.6018182039260864,0.8020434379577637,0.6200000047683716,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6236363649368286,"y":0.8020434379577637},{"x":0.6236363649368286,"y":0.8020434379577637},{"x":0.6236363649368286,"y":0.8173691034317017},{"x":0.6236363649368286,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6236363649368286,0.8020434379577637,0.6236363649368286,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6345454454421997,"y":0.8020434379577637},{"x":0.6763636469841003,"y":0.8020434379577637},{"x":0.6763636469841003,"y":0.8173691034317017},{"x":0.6345454454421997,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bandar","boundary":[0.6345454454421997,0.8020434379577637,0.6763636469841003,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6836363673210144,"y":0.8020434379577637},{"x":0.7054545283317566,"y":0.8020434379577637},{"x":0.7054545283317566,"y":0.8173691034317017},{"x":0.6836363673210144,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gaz","boundary":[0.6836363673210144,0.8020434379577637,0.7054545283317566,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7090908885002136,"y":0.8020434379577637},{"x":0.7109090685844421,"y":0.8020434379577637},{"x":0.7109090685844421,"y":0.8173691034317017},{"x":0.7090908885002136,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.7090908885002136,0.8020434379577637,0.7109090685844421,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7181817889213562,"y":0.8020434379577637},{"x":0.7927272915840149,"y":0.8020434379577637},{"x":0.7927272915840149,"y":0.8173691034317017},{"x":0.7181817889213562,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Azerbaidjan","boundary":[0.7181817889213562,0.8020434379577637,0.7927272915840149,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7945454716682434,"y":0.8020434379577637},{"x":0.7963636517524719,"y":0.8020434379577637},{"x":0.7963636517524719,"y":0.8173691034317017},{"x":0.7945454716682434,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7945454716682434,0.8020434379577637,0.7963636517524719,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054545521736145,"y":0.8020434379577637},{"x":0.8654545545578003,"y":0.8020434379577637},{"x":0.8654545545578003,"y":0.8173691034317017},{"x":0.8054545521736145,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Amirabad","boundary":[0.8054545521736145,0.8020434379577637,0.8654545545578003,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8690909147262573,"y":0.8020434379577637},{"x":0.8709090948104858,"y":0.8020434379577637},{"x":0.8709090948104858,"y":0.8173691034317017},{"x":0.8690909147262573,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8690909147262573,0.8020434379577637,0.8709090948104858,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8781818151473999,"y":0.8020434379577637},{"x":0.9163636565208435,"y":0.8020434379577637},{"x":0.9163636565208435,"y":0.8173691034317017},{"x":0.8781818151473999,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tabriz","boundary":[0.8781818151473999,0.8020434379577637,0.9163636565208435,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9200000166893005,"y":0.8020434379577637},{"x":0.921818196773529,"y":0.8020434379577637},{"x":0.921818196773529,"y":0.8173691034317017},{"x":0.9200000166893005,"y":0.8173691034317017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.9200000166893005,0.8020434379577637,0.921818196773529,0.8173691034317017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.8173691034317017},{"x":0.2581818103790283,"y":0.8173691034317017},{"x":0.2581818103790283,"y":0.8326947689056396},{"x":0.22363635897636414,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"Quest","boundary":[0.22363635897636414,0.8173691034317017,0.2581818103790283,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26181817054748535,"y":0.8173691034317017},{"x":0.26363635063171387,"y":0.8173691034317017},{"x":0.26363635063171387,"y":0.8326947689056396},{"x":0.26181817054748535,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26181817054748535,0.8173691034317017,0.26363635063171387,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2709091007709503,"y":0.8173691034317017},{"x":0.3509090840816498,"y":0.8173691034317017},{"x":0.3509090840816498,"y":0.8326947689056396},{"x":0.2709091007709503,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Khoramabad","boundary":[0.2709091007709503,0.8173691034317017,0.3509090840816498,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3527272641658783,"y":0.8173691034317017},{"x":0.3545454442501068,"y":0.8173691034317017},{"x":0.3545454442501068,"y":0.8326947689056396},{"x":0.3527272641658783,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3527272641658783,0.8173691034317017,0.3545454442501068,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3636363744735718,"y":0.8173691034317017},{"x":0.43272727727890015,"y":0.8173691034317017},{"x":0.43272727727890015,"y":0.8326947689056396},{"x":0.3636363744735718,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Boroudjerd","boundary":[0.3636363744735718,0.8173691034317017,0.43272727727890015,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.8173691034317017},{"x":0.4527272582054138,"y":0.8173691034317017},{"x":0.4527272582054138,"y":0.8326947689056396},{"x":0.4399999976158142,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.4399999976158142,0.8173691034317017,0.4527272582054138,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618181884288788,"y":0.8173691034317017},{"x":0.5145454406738281,"y":0.8173691034317017},{"x":0.5145454406738281,"y":0.8326947689056396},{"x":0.4618181884288788,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lorestan","boundary":[0.4618181884288788,0.8173691034317017,0.5145454406738281,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181818008422852,"y":0.8173691034317017},{"x":0.5199999809265137,"y":0.8173691034317017},{"x":0.5199999809265137,"y":0.8326947689056396},{"x":0.5181818008422852,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.5181818008422852,0.8173691034317017,0.5199999809265137,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272727012634277,"y":0.8173691034317017},{"x":0.5672727227210999,"y":0.8173691034317017},{"x":0.5672727227210999,"y":0.8326947689056396},{"x":0.5272727012634277,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Centre","boundary":[0.5272727012634277,0.8173691034317017,0.5672727227210999,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5709090828895569,"y":0.8173691034317017},{"x":0.5709090828895569,"y":0.8173691034317017},{"x":0.5709090828895569,"y":0.8326947689056396},{"x":0.5709090828895569,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5709090828895569,0.8173691034317017,0.5709090828895569,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.8173691034317017},{"x":0.6272727251052856,"y":0.8173691034317017},{"x":0.6272727251052856,"y":0.8326947689056396},{"x":0.5799999833106995,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Esfahan","boundary":[0.5799999833106995,0.8173691034317017,0.6272727251052856,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6309090852737427,"y":0.8173691034317017},{"x":0.6327272653579712,"y":0.8173691034317017},{"x":0.6327272653579712,"y":0.8326947689056396},{"x":0.6309090852737427,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6309090852737427,0.8173691034317017,0.6327272653579712,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.8173691034317017},{"x":0.6618182063102722,"y":0.8173691034317017},{"x":0.6618182063102722,"y":0.8326947689056396},{"x":0.6399999856948853,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sud","boundary":[0.6399999856948853,0.8173691034317017,0.6618182063102722,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6654545664787292,"y":0.8173691034317017},{"x":0.6672727465629578,"y":0.8173691034317017},{"x":0.6672727465629578,"y":0.8326947689056396},{"x":0.6654545664787292,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6654545664787292,0.8173691034317017,0.6672727465629578,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745454668998718,"y":0.8173691034317017},{"x":0.7127272486686707,"y":0.8173691034317017},{"x":0.7127272486686707,"y":0.8326947689056396},{"x":0.6745454668998718,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cotale","boundary":[0.6745454668998718,0.8173691034317017,0.7127272486686707,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.8173691034317017},{"x":0.7636363506317139,"y":0.8173691034317017},{"x":0.7636363506317139,"y":0.8326947689056396},{"x":0.7200000286102295,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pirezan","boundary":[0.7200000286102295,0.8173691034317017,0.7636363506317139,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690908908843994,"y":0.8173691034317017},{"x":0.7945454716682434,"y":0.8173691034317017},{"x":0.7945454716682434,"y":0.8326947689056396},{"x":0.7690908908843994,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"près","boundary":[0.7690908908843994,0.8173691034317017,0.7945454716682434,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.8173691034317017},{"x":0.8127272725105286,"y":0.8173691034317017},{"x":0.8127272725105286,"y":0.8326947689056396},{"x":0.800000011920929,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.800000011920929,0.8173691034317017,0.8127272725105286,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.8173691034317017},{"x":0.8690909147262573,"y":0.8173691034317017},{"x":0.8690909147262573,"y":0.8326947689056396},{"x":0.8199999928474426,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bushehr","boundary":[0.8199999928474426,0.8173691034317017,0.8690909147262573,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8709090948104858,"y":0.8173691034317017},{"x":0.8745454549789429,"y":0.8173691034317017},{"x":0.8745454549789429,"y":0.8326947689056396},{"x":0.8709090948104858,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8709090948104858,0.8173691034317017,0.8745454549789429,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8799999952316284,"y":0.8173691034317017},{"x":0.9163636565208435,"y":0.8173691034317017},{"x":0.9163636565208435,"y":0.8326947689056396},{"x":0.8799999952316284,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shiraz","boundary":[0.8799999952316284,0.8173691034317017,0.9163636565208435,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9200000166893005,"y":0.8173691034317017},{"x":0.921818196773529,"y":0.8173691034317017},{"x":0.921818196773529,"y":0.8326947689056396},{"x":0.9200000166893005,"y":0.8326947689056396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.9200000166893005,0.8173691034317017,0.921818196773529,0.8326947689056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22181817889213562,"y":0.8352490663528442},{"x":0.2454545497894287,"y":0.8352490663528442},{"x":0.2454545497894287,"y":0.8467432856559753},{"x":0.22181817889213562,"y":0.8467432856559753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sud","boundary":[0.22181817889213562,0.8352490663528442,0.2454545497894287,0.8467432856559753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24727272987365723,"y":0.8352490663528442},{"x":0.2563636302947998,"y":0.8352490663528442},{"x":0.2563636302947998,"y":0.8467432856559753},{"x":0.24727272987365723,"y":0.8467432856559753}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.24727272987365723,0.8352490663528442,0.2563636302947998,0.8467432856559753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25999999046325684,"y":0.8352490663528442},{"x":0.27636364102363586,"y":0.8352490663528442},{"x":0.27636364102363586,"y":0.8467432856559753},{"x":0.25999999046325684,"y":0.8467432856559753}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Est","boundary":[0.25999999046325684,0.8352490663528442,0.27636364102363586,0.8467432856559753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2800000011920929,"y":0.8352490663528442},{"x":0.2818181812763214,"y":0.8352490663528442},{"x":0.2818181812763214,"y":0.8467432856559753},{"x":0.2800000011920929,"y":0.8467432856559753}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2800000011920929,0.8352490663528442,0.2818181812763214,0.8467432856559753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890909016132355,"y":0.8339719176292419},{"x":0.3672727346420288,"y":0.8339719176292419},{"x":0.3672727346420288,"y":0.8467432856559753},{"x":0.2890909016132355,"y":0.8467432856559753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Balutchestan","boundary":[0.2890909016132355,0.8339719176292419,0.3672727346420288,0.8467432856559753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37090909481048584,"y":0.8339719176292419},{"x":0.37272727489471436,"y":0.8339719176292419},{"x":0.37272727489471436,"y":0.8467432856559753},{"x":0.37090909481048584,"y":0.8467432856559753}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.37090909481048584,0.8339719176292419,0.37272727489471436,0.8467432856559753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781818151473999,"y":0.8339719176292419},{"x":0.43272727727890015,"y":0.8339719176292419},{"x":0.43272727727890015,"y":0.8467432856559753},{"x":0.3781818151473999,"y":0.8467432856559753}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"frontière","boundary":[0.3781818151473999,0.8339719176292419,0.43272727727890015,0.8467432856559753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4381818175315857,"y":0.8339719176292419},{"x":0.4509090781211853,"y":0.8339719176292419},{"x":0.4509090781211853,"y":0.8467432856559753},{"x":0.4381818175315857,"y":0.8467432856559753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.4381818175315857,0.8339719176292419,0.4509090781211853,0.8467432856559753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45818182826042175,"y":0.8339719176292419},{"x":0.48363634943962097,"y":0.8339719176292419},{"x":0.48363634943962097,"y":0.8467432856559753},{"x":0.45818182826042175,"y":0.8467432856559753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"l'Est","boundary":[0.45818182826042175,0.8339719176292419,0.48363634943962097,0.8467432856559753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4872727394104004,"y":0.8339719176292419},{"x":0.4890909194946289,"y":0.8339719176292419},{"x":0.4890909194946289,"y":0.845466136932373},{"x":0.4872727394104004,"y":0.845466136932373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4872727394104004,0.8339719176292419,0.4890909194946289,0.845466136932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49636363983154297,"y":0.8339719176292419},{"x":0.5418182015419006,"y":0.8339719176292419},{"x":0.5418182015419006,"y":0.845466136932373},{"x":0.49636363983154297,"y":0.845466136932373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Harirud","boundary":[0.49636363983154297,0.8339719176292419,0.5418182015419006,0.845466136932373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.8339719176292419},{"x":0.5472727417945862,"y":0.8339719176292419},{"x":0.5472727417945862,"y":0.845466136932373},{"x":0.5454545617103577,"y":0.845466136932373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5454545617103577,0.8339719176292419,0.5472727417945862,0.845466136932373]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22181817889213562,"y":0.8020434379577637},{"x":0.921818196773529,"y":0.8020434379577637},{"x":0.921818196773529,"y":0.8467432856559753},{"x":0.22181817889213562,"y":0.8467432856559753}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21681817889213562,0.7950434379577637,0.9268181967735291,0.8537432856559753],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0490909107029438,"y":0.8659003973007202},{"x":0.13090908527374268,"y":0.8659003973007202},{"x":0.13090908527374268,"y":0.8786717653274536},{"x":0.0490909107029438,"y":0.8786717653274536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Photographie","boundary":[0.0490909107029438,0.8659003973007202,0.13090908527374268,0.8786717653274536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13818182051181793,"y":0.8659003973007202},{"x":0.16545455157756805,"y":0.8659003973007202},{"x":0.16545455157756805,"y":0.8786717653274536},{"x":0.13818182051181793,"y":0.8786717653274536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"prise","boundary":[0.13818182051181793,0.8659003973007202,0.16545455157756805,0.8786717653274536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0490909107029438,"y":0.8659003973007202},{"x":0.16545455157756805,"y":0.8659003973007202},{"x":0.16545455157756805,"y":0.8786717653274536},{"x":0.0490909107029438,"y":0.8786717653274536}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.044090910702943804,0.8589003973007202,0.17045455157756806,0.8856717653274536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20181818306446075,"y":0.86845463514328},{"x":0.20181818306446075,"y":0.86845463514328},{"x":0.20181818306446075,"y":0.8748403787612915},{"x":0.20181818306446075,"y":0.8748403787612915}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":":","boundary":[0.20181818306446075,0.86845463514328,0.20181818306446075,0.8748403787612915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20181818306446075,"y":0.86845463514328},{"x":0.20181818306446075,"y":0.86845463514328},{"x":0.20181818306446075,"y":0.8748403787612915},{"x":0.20181818306446075,"y":0.8748403787612915}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.19681818306446075,0.86145463514328,0.20681818306446076,0.8818403787612915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.8659003973007202},{"x":0.2454545497894287,"y":0.8659003973007202},{"x":0.2454545497894287,"y":0.876117467880249},{"x":0.22363635897636414,"y":0.876117467880249}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Sud","boundary":[0.22363635897636414,0.8659003973007202,0.2454545497894287,0.876117467880249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24909090995788574,"y":0.8659003973007202},{"x":0.25090909004211426,"y":0.8659003973007202},{"x":0.25090909004211426,"y":0.876117467880249},{"x":0.24909090995788574,"y":0.876117467880249}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.24909090995788574,0.8659003973007202,0.25090909004211426,0.876117467880249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2581818103790283,"y":0.8659003973007202},{"x":0.32181817293167114,"y":0.8659003973007202},{"x":0.32181817293167114,"y":0.876117467880249},{"x":0.2581818103790283,"y":0.876117467880249}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Khuzestan","boundary":[0.2581818103790283,0.8659003973007202,0.32181817293167114,0.876117467880249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254545331001282,"y":0.8659003973007202},{"x":0.3272727131843567,"y":0.8659003973007202},{"x":0.3272727131843567,"y":0.876117467880249},{"x":0.3254545331001282,"y":0.876117467880249}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.3254545331001282,0.8659003973007202,0.3272727131843567,0.876117467880249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327272832393646,"y":0.8659003973007202},{"x":0.37090909481048584,"y":0.8659003973007202},{"x":0.37090909481048584,"y":0.876117467880249},{"x":0.3327272832393646,"y":0.876117467880249}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Ahvaz","boundary":[0.3327272832393646,0.8659003973007202,0.37090909481048584,0.876117467880249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37454545497894287,"y":0.8659003973007202},{"x":0.3763636350631714,"y":0.8659003973007202},{"x":0.3763636350631714,"y":0.876117467880249},{"x":0.37454545497894287,"y":0.876117467880249}]},"confidence":0.800000011920929,"str":".","boundary":[0.37454545497894287,0.8659003973007202,0.3763636350631714,0.876117467880249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.8659003973007202},{"x":0.3763636350631714,"y":0.8659003973007202},{"x":0.3763636350631714,"y":0.876117467880249},{"x":0.22363635897636414,"y":0.876117467880249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21863635897636413,0.8589003973007202,0.3813636350631714,0.883117467880249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10545454174280167,"y":0.8927202820777893},{"x":0.12545454502105713,"y":0.8927202820777893},{"x":0.12545454502105713,"y":0.9003831148147583},{"x":0.10545454174280167,"y":0.9003831148147583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.10545454174280167,0.8927202820777893,0.12545454502105713,0.9003831148147583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12909090518951416,"y":0.8927202820777893},{"x":0.13818182051181793,"y":0.8927202820777893},{"x":0.13818182051181793,"y":0.9003831148147583},{"x":0.12909090518951416,"y":0.9003831148147583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.12909090518951416,0.8927202820777893,0.13818182051181793,0.9003831148147583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14181818068027496,"y":0.8927202820777893},{"x":0.16181817650794983,"y":0.8927202820777893},{"x":0.16181817650794983,"y":0.9003831148147583},{"x":0.14181818068027496,"y":0.9003831148147583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.14181818068027496,0.8927202820777893,0.16181817650794983,0.9003831148147583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16545455157756805,"y":0.8927202820777893},{"x":0.17454545199871063,"y":0.8927202820777893},{"x":0.17454545199871063,"y":0.9003831148147583},{"x":0.16545455157756805,"y":0.9003831148147583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.16545455157756805,0.8927202820777893,0.17454545199871063,0.9003831148147583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17818181216716766,"y":0.8927202820777893},{"x":0.20909090340137482,"y":0.8927202820777893},{"x":0.20909090340137482,"y":0.9003831148147583},{"x":0.17818181216716766,"y":0.9003831148147583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"couleur","boundary":[0.17818181216716766,0.8927202820777893,0.20909090340137482,0.9003831148147583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21272727847099304,"y":0.8927202820777893},{"x":0.24727272987365723,"y":0.8927202820777893},{"x":0.24727272987365723,"y":0.9003831148147583},{"x":0.21272727847099304,"y":0.9003831148147583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"naturelle","boundary":[0.21272727847099304,0.8927202820777893,0.24727272987365723,0.9003831148147583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10545454174280167,"y":0.8927202820777893},{"x":0.24727272987365723,"y":0.8927202820777893},{"x":0.24727272987365723,"y":0.9003831148147583},{"x":0.10545454174280167,"y":0.9003831148147583}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.10045454174280166,0.8857202820777893,0.25227272987365723,0.9073831148147583],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12727272510528564,"y":0.9093230962753296},{"x":0.14000000059604645,"y":0.9093230962753296},{"x":0.14000000059604645,"y":0.9157088398933411},{"x":0.12727272510528564,"y":0.9157088398933411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Par","boundary":[0.12727272510528564,0.9093230962753296,0.14000000059604645,0.9157088398933411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14181818068027496,"y":0.9093230962753296},{"x":0.14363636076450348,"y":0.9093230962753296},{"x":0.14363636076450348,"y":0.9157088398933411},{"x":0.14181818068027496,"y":0.9157088398933411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.14181818068027496,0.9093230962753296,0.14363636076450348,0.9157088398933411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1472727209329605,"y":0.9093230962753296},{"x":0.15636363625526428,"y":0.9093230962753296},{"x":0.15636363625526428,"y":0.9157088398933411},{"x":0.1472727209329605,"y":0.9157088398933411}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.1472727209329605,0.9093230962753296,0.15636363625526428,0.9157088398933411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.9093230962753296},{"x":0.22181817889213562,"y":0.9093230962753296},{"x":0.22181817889213562,"y":0.9157088398933411},{"x":0.1599999964237213,"y":0.9157088398933411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"GHAHREMAN","boundary":[0.1599999964237213,0.9093230962753296,0.22181817889213562,0.9157088398933411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06363636255264282,"y":0.9182630777359009},{"x":0.07999999821186066,"y":0.9182630777359009},{"x":0.07999999821186066,"y":0.9246487617492676},{"x":0.06363636255264282,"y":0.9246487617492676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prof","boundary":[0.06363636255264282,0.9182630777359009,0.07999999821186066,0.9246487617492676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08181817829608917,"y":0.9182630777359009},{"x":0.08181817829608917,"y":0.9182630777359009},{"x":0.08181817829608917,"y":0.9246487617492676},{"x":0.08181817829608917,"y":0.9246487617492676}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.08181817829608917,0.9182630777359009,0.08181817829608917,0.9246487617492676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0854545459151268,"y":0.9182630777359009},{"x":0.08909090608358383,"y":0.9182630777359009},{"x":0.08909090608358383,"y":0.9246487617492676},{"x":0.0854545459151268,"y":0.9246487617492676}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.0854545459151268,0.9182630777359009,0.08909090608358383,0.9246487617492676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09454545378684998,"y":0.9182630777359009},{"x":0.10000000149011612,"y":0.9182630777359009},{"x":0.10000000149011612,"y":0.9246487617492676},{"x":0.09454545378684998,"y":0.9246487617492676}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.09454545378684998,0.9182630777359009,0.10000000149011612,0.9246487617492676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10363636165857315,"y":0.9182630777359009},{"x":0.1327272653579712,"y":0.9182630777359009},{"x":0.1327272653579712,"y":0.9246487617492676},{"x":0.10363636165857315,"y":0.9246487617492676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Faculté","boundary":[0.10363636165857315,0.9182630777359009,0.1327272653579712,0.9246487617492676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13636364042758942,"y":0.9182630777359009},{"x":0.14909091591835022,"y":0.9182630777359009},{"x":0.14909091591835022,"y":0.9246487617492676},{"x":0.13636364042758942,"y":0.9246487617492676}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.13636364042758942,0.9182630777359009,0.14909091591835022,0.9246487617492676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15272727608680725,"y":0.9169859290122986},{"x":0.18727272748947144,"y":0.9169859290122986},{"x":0.18727272748947144,"y":0.9246487617492676},{"x":0.15272727608680725,"y":0.9246487617492676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.15272727608680725,0.9169859290122986,0.18727272748947144,0.9246487617492676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18909090757369995,"y":0.9169859290122986},{"x":0.23818181455135345,"y":0.9169859290122986},{"x":0.23818181455135345,"y":0.9233716726303101},{"x":0.18909090757369995,"y":0.9246487617492676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"d'Université","boundary":[0.18909090757369995,0.9169859290122986,0.23818181455135345,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24181817471981049,"y":0.9169859290122986},{"x":0.25090909004211426,"y":0.9169859290122986},{"x":0.25090909004211426,"y":0.9233716726303101},{"x":0.24181817471981049,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.24181817471981049,0.9169859290122986,0.25090909004211426,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2545454502105713,"y":0.9169859290122986},{"x":0.28727272152900696,"y":0.9169859290122986},{"x":0.28727272152900696,"y":0.9233716726303101},{"x":0.2545454502105713,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.2545454502105713,0.9169859290122986,0.28727272152900696,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04727272689342499,"y":0.9246487617492676},{"x":0.072727270424366,"y":0.9246487617492676},{"x":0.072727270424366,"y":0.9335887432098389},{"x":0.04727272689342499,"y":0.9335887432098389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publié","boundary":[0.04727272689342499,0.9246487617492676,0.072727270424366,0.9335887432098389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07636363804340363,"y":0.9246487617492676},{"x":0.08909090608358383,"y":0.9246487617492676},{"x":0.08909090608358383,"y":0.9335887432098389},{"x":0.07636363804340363,"y":0.9335887432098389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.07636363804340363,0.9246487617492676,0.08909090608358383,0.9335887432098389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08909090608358383,"y":0.9246487617492676},{"x":0.09090909361839294,"y":0.9246487617492676},{"x":0.09090909361839294,"y":0.9335887432098389},{"x":0.08909090608358383,"y":0.9335887432098389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.08909090608358383,0.9246487617492676,0.09090909361839294,0.9335887432098389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09636363387107849,"y":0.9246487617492676},{"x":0.12545454502105713,"y":0.9246487617492676},{"x":0.12545454502105713,"y":0.9335887432098389},{"x":0.09636363387107849,"y":0.9335887432098389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Institut","boundary":[0.09636363387107849,0.9246487617492676,0.12545454502105713,0.9335887432098389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12909090518951416,"y":0.9246487617492676},{"x":0.14181818068027496,"y":0.9246487617492676},{"x":0.14181818068027496,"y":0.9335887432098389},{"x":0.12909090518951416,"y":0.9335887432098389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.12909090518951416,0.9246487617492676,0.14181818068027496,0.9335887432098389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145454540848732,"y":0.9246487617492676},{"x":0.19090908765792847,"y":0.9246487617492676},{"x":0.19090908765792847,"y":0.9335887432098389},{"x":0.145454540848732,"y":0.9335887432098389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.145454540848732,0.9246487617492676,0.19090908765792847,0.9335887432098389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19272726774215698,"y":0.9246487617492676},{"x":0.2072727233171463,"y":0.9246487617492676},{"x":0.2072727233171463,"y":0.9335887432098389},{"x":0.19272726774215698,"y":0.9335887432098389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.19272726774215698,0.9246487617492676,0.2072727233171463,0.9335887432098389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21090908348560333,"y":0.9246487617492676},{"x":0.23636363446712494,"y":0.9246487617492676},{"x":0.23636363446712494,"y":0.9323115944862366},{"x":0.21090908348560333,"y":0.9323115944862366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Forêts","boundary":[0.21090908348560333,0.9246487617492676,0.23636363446712494,0.9323115944862366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.9246487617492676},{"x":0.2454545497894287,"y":0.9246487617492676},{"x":0.2454545497894287,"y":0.9323115944862366},{"x":0.23999999463558197,"y":0.9323115944862366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.23999999463558197,0.9246487617492676,0.2454545497894287,0.9323115944862366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24909090995788574,"y":0.9246487617492676},{"x":0.26363635063171387,"y":0.9246487617492676},{"x":0.26363635063171387,"y":0.9323115944862366},{"x":0.24909090995788574,"y":0.9323115944862366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.24909090995788574,0.9246487617492676,0.26363635063171387,0.9323115944862366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2672727406024933,"y":0.9246487617492676},{"x":0.3054545521736145,"y":0.9246487617492676},{"x":0.3054545521736145,"y":0.9323115944862366},{"x":0.2672727406024933,"y":0.9323115944862366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Paturages","boundary":[0.2672727406024933,0.9246487617492676,0.3054545521736145,0.9323115944862366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04727272689342499,"y":0.9093230962753296},{"x":0.3054545521736145,"y":0.9093230962753296},{"x":0.3054545521736145,"y":0.9323115944862366},{"x":0.04727272689342499,"y":0.9335887432098389}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.04227272689342499,0.9023230962753296,0.3104545521736145,0.9393115944862366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12909090518951416,"y":0.9348658919334412},{"x":0.17818181216716766,"y":0.9348658919334412},{"x":0.17818181216716766,"y":0.9412515759468079},{"x":0.12909090518951416,"y":0.9412515759468079}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Department","boundary":[0.12909090518951416,0.9348658919334412,0.17818181216716766,0.9412515759468079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.9348658919334412},{"x":0.22363635897636414,"y":0.9348658919334412},{"x":0.22363635897636414,"y":0.9412515759468079},{"x":0.1818181872367859,"y":0.9412515759468079}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Botanique","boundary":[0.1818181872367859,0.9348658919334412,0.22363635897636414,0.9412515759468079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11272726953029633,"y":0.9425287246704102},{"x":0.12909090518951416,"y":0.9425287246704102},{"x":0.12909090518951416,"y":0.9489144086837769},{"x":0.11272726953029633,"y":0.9489144086837769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"B.P.","boundary":[0.11272726953029633,0.9425287246704102,0.12909090518951416,0.9489144086837769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1327272653579712,"y":0.9425287246704102},{"x":0.1581818163394928,"y":0.9425287246704102},{"x":0.1581818163394928,"y":0.9489144086837769},{"x":0.1327272653579712,"y":0.9489144086837769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"13185","boundary":[0.1327272653579712,0.9425287246704102,0.1581818163394928,0.9489144086837769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16363635659217834,"y":0.9425287246704102},{"x":0.17636363208293915,"y":0.9425287246704102},{"x":0.17636363208293915,"y":0.9489144086837769},{"x":0.16363635659217834,"y":0.9489144086837769}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"116","boundary":[0.16363635659217834,0.9425287246704102,0.17636363208293915,0.9489144086837769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18000000715255737,"y":0.9412515759468079},{"x":0.21272727847099304,"y":0.9412515759468079},{"x":0.21272727847099304,"y":0.9489144086837769},{"x":0.18000000715255737,"y":0.9489144086837769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.18000000715255737,0.9412515759468079,0.21272727847099304,0.9489144086837769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22363635897636414,"y":0.9412515759468079},{"x":0.23818181455135345,"y":0.9412515759468079},{"x":0.23818181455135345,"y":0.9476373195648193},{"x":0.22363635897636414,"y":0.9476373195648193}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.22363635897636414,0.9412515759468079,0.23818181455135345,0.9476373195648193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11272726953029633,"y":0.9348658919334412},{"x":0.23818181455135345,"y":0.9335887432098389},{"x":0.23818181455135345,"y":0.9489144086837769},{"x":0.11272726953029633,"y":0.9489144086837769}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.10772726953029632,0.9278658919334412,0.24318181455135346,0.9559144086837769],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963636517524719,"y":0.8939974308013916},{"x":0.8127272725105286,"y":0.8939974308013916},{"x":0.8127272725105286,"y":0.9054917097091675},{"x":0.7963636517524719,"y":0.9054917097091675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7963636517524719,0.8939974308013916,0.8127272725105286,0.9054917097091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709090709686279,"y":0.8939974308013916},{"x":0.7909091114997864,"y":0.8939974308013916},{"x":0.7909091114997864,"y":0.9054917097091675},{"x":0.7709090709686279,"y":0.9054917097091675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.7709090709686279,0.8939974308013916,0.7909091114997864,0.9054917097091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7418181896209717,"y":0.8939974308013916},{"x":0.7654545307159424,"y":0.8939974308013916},{"x":0.7654545307159424,"y":0.9054917097091675},{"x":0.7418181896209717,"y":0.9054917097091675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7418181896209717,0.8939974308013916,0.7654545307159424,0.9054917097091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8981817960739136,"y":0.9118773937225342},{"x":0.921818196773529,"y":0.9106002449989319},{"x":0.921818196773529,"y":0.9220945239067078},{"x":0.8981817960739136,"y":0.9220945239067078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.8981817960739136,0.9118773937225342,0.921818196773529,0.9220945239067078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.889090895652771,"y":0.9118773937225342},{"x":0.892727255821228,"y":0.9118773937225342},{"x":0.892727255821228,"y":0.9233716726303101},{"x":0.889090895652771,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.889090895652771,0.9118773937225342,0.892727255821228,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8563636541366577,"y":0.9118773937225342},{"x":0.8836363554000854,"y":0.9118773937225342},{"x":0.8836363554000854,"y":0.9220945239067078},{"x":0.8563636541366577,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.8563636541366577,0.9118773937225342,0.8836363554000854,0.9220945239067078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8509091138839722,"y":0.9118773937225342},{"x":0.8527272939682007,"y":0.9118773937225342},{"x":0.8527272939682007,"y":0.9233716726303101},{"x":0.8509091138839722,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8509091138839722,0.9118773937225342,0.8527272939682007,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254545331001282,"y":0.9118773937225342},{"x":0.8454545736312866,"y":0.9118773937225342},{"x":0.8454545736312866,"y":0.9233716726303101},{"x":0.8254545331001282,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8254545331001282,0.9118773937225342,0.8454545736312866,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.9131545424461365},{"x":0.8218181729316711,"y":0.9118773937225342},{"x":0.8218181729316711,"y":0.9233716726303101},{"x":0.800000011920929,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.800000011920929,0.9131545424461365,0.8218181729316711,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7636363506317139,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7945454716682434,"y":0.9118773937225342},{"x":0.7945454716682434,"y":0.9233716726303101},{"x":0.7636363506317139,"y":0.9246487617492676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.7636363506317139,0.9131545424461365,0.7945454716682434,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7509090900421143,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7599999904632568,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7599999904632568,"y":0.9246487617492676},{"x":0.7509090900421143,"y":0.9246487617492676}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7509090900421143,0.9131545424461365,0.7599999904632568,0.9246487617492676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7127272486686707,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7490909099578857,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7490909099578857,"y":0.9246487617492676},{"x":0.7127272486686707,"y":0.9246487617492676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7127272486686707,0.9131545424461365,0.7490909099578857,0.9246487617492676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6872727274894714,"y":0.9144316911697388},{"x":0.7072727084159851,"y":0.9131545424461365},{"x":0.7072727084159851,"y":0.9246487617492676},{"x":0.6872727274894714,"y":0.9246487617492676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6872727274894714,0.9144316911697388,0.7072727084159851,0.9246487617492676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6472727060317993,"y":0.9144316911697388},{"x":0.6818181872367859,"y":0.9144316911697388},{"x":0.6818181872367859,"y":0.9246487617492676},{"x":0.6472727060317993,"y":0.9259259104728699}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6472727060317993,0.9144316911697388,0.6818181872367859,0.9246487617492676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6163636445999146,"y":0.9144316911697388},{"x":0.6436363458633423,"y":0.9144316911697388},{"x":0.6436363458633423,"y":0.9259259104728699},{"x":0.6163636445999146,"y":0.9259259104728699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6163636445999146,0.9144316911697388,0.6436363458633423,0.9259259104728699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.910909116268158,"y":0.9246487617492676},{"x":0.918181836605072,"y":0.9246487617492676},{"x":0.918181836605072,"y":0.9374201893806458},{"x":0.910909116268158,"y":0.9374201893806458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.910909116268158,0.9246487617492676,0.918181836605072,0.9374201893806458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672727346420288,"y":0.9259259104728699},{"x":0.9072727560997009,"y":0.9246487617492676},{"x":0.9072727560997009,"y":0.9374201893806458},{"x":0.8690909147262573,"y":0.9374201893806458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.8672727346420288,0.9259259104728699,0.9072727560997009,0.9374201893806458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8618181943893433,"y":0.9259259104728699},{"x":0.8618181943893433,"y":0.9259259104728699},{"x":0.8636363744735718,"y":0.9374201893806458},{"x":0.8618181943893433,"y":0.9374201893806458}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8618181943893433,0.9259259104728699,0.8636363744735718,0.9374201893806458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8290908932685852,"y":0.9259259104728699},{"x":0.8545454740524292,"y":0.9259259104728699},{"x":0.8545454740524292,"y":0.9374201893806458},{"x":0.8290908932685852,"y":0.938697338104248}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.8290908932685852,0.9259259104728699,0.8545454740524292,0.9374201893806458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7854545712471008,"y":0.9259259104728699},{"x":0.8236363530158997,"y":0.9259259104728699},{"x":0.8236363530158997,"y":0.938697338104248},{"x":0.7872727513313293,"y":0.938697338104248}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7854545712471008,0.9259259104728699,0.8236363530158997,0.938697338104248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7509090900421143,"y":0.9272030591964722},{"x":0.7799999713897705,"y":0.9272030591964722},{"x":0.7799999713897705,"y":0.938697338104248},{"x":0.7509090900421143,"y":0.938697338104248}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7509090900421143,0.9272030591964722,0.7799999713897705,0.938697338104248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7418181896209717,"y":0.9272030591964722},{"x":0.7436363697052002,"y":0.9272030591964722},{"x":0.7454545497894287,"y":0.9399744868278503},{"x":0.7418181896209717,"y":0.9399744868278503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7418181896209717,0.9272030591964722,0.7454545497894287,0.9399744868278503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145454287528992,"y":0.9272030591964722},{"x":0.7363636493682861,"y":0.9272030591964722},{"x":0.7363636493682861,"y":0.9399744868278503},{"x":0.7145454287528992,"y":0.9399744868278503}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.7145454287528992,0.9272030591964722,0.7363636493682861,0.9399744868278503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7018181681632996,"y":0.9284802079200745},{"x":0.7090908885002136,"y":0.9284802079200745},{"x":0.7090908885002136,"y":0.9399744868278503},{"x":0.7018181681632996,"y":0.9399744868278503}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7018181681632996,0.9284802079200745,0.7090908885002136,0.9399744868278503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6763636469841003,"y":0.9284802079200745},{"x":0.6981818079948425,"y":0.9272030591964722},{"x":0.6981818079948425,"y":0.9399744868278503},{"x":0.6763636469841003,"y":0.9399744868278503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6763636469841003,0.9284802079200745,0.6981818079948425,0.9399744868278503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6236363649368286,"y":0.9284802079200745},{"x":0.6727272868156433,"y":0.9284802079200745},{"x":0.6727272868156433,"y":0.9399744868278503},{"x":0.6254545450210571,"y":0.9412515759468079}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.6236363649368286,0.9284802079200745,0.6727272868156433,0.9399744868278503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8309090733528137,"y":0.9425287246704102},{"x":0.8563636541366577,"y":0.9425287246704102},{"x":0.8563636541366577,"y":0.9527458548545837},{"x":0.8309090733528137,"y":0.9527458548545837}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.8309090733528137,0.9425287246704102,0.8563636541366577,0.9527458548545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7981818318367004,"y":0.9425287246704102},{"x":0.8254545331001282,"y":0.9425287246704102},{"x":0.8254545331001282,"y":0.954023003578186},{"x":0.7981818318367004,"y":0.954023003578186}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.7981818318367004,0.9425287246704102,0.8254545331001282,0.954023003578186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.9438058733940125},{"x":0.7927272915840149,"y":0.9438058733940125},{"x":0.7927272915840149,"y":0.954023003578186},{"x":0.7727272510528564,"y":0.954023003578186}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.7727272510528564,0.9438058733940125,0.7927272915840149,0.954023003578186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.9438058733940125},{"x":0.7672727108001709,"y":0.9425287246704102},{"x":0.7672727108001709,"y":0.954023003578186},{"x":0.7272727489471436,"y":0.954023003578186}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۱۶-","boundary":[0.7272727489471436,0.9438058733940125,0.7672727108001709,0.954023003578186]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6163636445999146,"y":0.8952745795249939},{"x":0.921818196773529,"y":0.8914431929588318},{"x":0.9236363768577576,"y":0.9527458548545837},{"x":0.6181818246841431,"y":0.9553001523017883}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6113636445999145,0.8882745795249939,0.9286363768577576,0.9597458548545837],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.696363627910614,"y":0.9438058733940125},{"x":0.7290909290313721,"y":0.9438058733940125},{"x":0.7290909290313721,"y":0.954023003578186},{"x":0.696363627910614,"y":0.954023003578186}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۸۵","boundary":[0.696363627910614,0.9438058733940125,0.7290909290313721,0.954023003578186]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.696363627910614,"y":0.9438058733940125},{"x":0.7290909290313721,"y":0.9438058733940125},{"x":0.7290909290313721,"y":0.954023003578186},{"x":0.696363627910614,"y":0.954023003578186}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.691363627910614,0.9368058733940124,0.7340909290313721,0.961023003578186],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/ifuLYsLiLpCGmRym-sec.webp","jpeg":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/ZXIJwNJGjQpAJysa.jpg","blurred":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/SobzzJCjrpVspBbD.jpg"},"info":{"width":559,"height":783,"margin":[0.00021826926838733215,0.00025203355792838495,0.9984709629986922,0.9988052615479949]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12701252102851868,"y":0.20434227585792542},{"x":0.12701252102851868,"y":0.2081736922264099},{"x":0.11449015885591507,"y":0.2081736922264099},{"x":0.11449015885591507,"y":0.20434227585792542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"0","boundary":[0.12701252102851868,0.20434227585792542,0.11449015885591507,0.2081736922264099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12701252102851868,"y":0.2132822424173355},{"x":0.12701252102851868,"y":0.2222222238779068},{"x":0.11449015885591507,"y":0.2222222238779068},{"x":0.11449015885591507,"y":0.2132822424173355}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"75","boundary":[0.12701252102851868,0.2132822424173355,0.11449015885591507,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12701252102851868,"y":0.2247765064239502},{"x":0.12701252102851868,"y":0.2324393391609192},{"x":0.11449015885591507,"y":0.2324393391609192},{"x":0.11449015885591507,"y":0.2247765064239502}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.12701252102851868,0.2247765064239502,0.11449015885591507,0.2324393391609192]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12701252102851868,"y":0.20434227585792542},{"x":0.12701252102851868,"y":0.2324393391609192},{"x":0.11449015885591507,"y":0.2324393391609192},{"x":0.11449015885591507,"y":0.20434227585792542}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.12201252102851867,0.1973422758579254,0.11949015885591507,0.2394393391609192],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336314558982849,"y":0.4367816150188446},{"x":0.8336314558982849,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8228980302810669,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8228980302810669,"y":0.4367816150188446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1.5","boundary":[0.8336314558982849,0.4367816150188446,0.8228980302810669,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336314558982849,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8336314558982849,"y":0.4584929645061493},{"x":0.8228980302810669,"y":0.4584929645061493},{"x":0.8228980302810669,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.8336314558982849,0.4482758641242981,0.8228980302810669,0.4584929645061493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336314558982849,"y":0.4367816150188446},{"x":0.8336314558982849,"y":0.4584929645061493},{"x":0.8228980302810669,"y":0.4584929645061493},{"x":0.8228980302810669,"y":0.4367816150188446}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.8286314558982849,0.4297816150188446,0.8278980302810669,0.4654929645061493],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8211091160774231,"y":0.8914431929588318},{"x":0.8497316837310791,"y":0.8914431929588318},{"x":0.8497316837310791,"y":0.8991060256958008},{"x":0.8211091160774231,"y":0.8991060256958008}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"GH.A","boundary":[0.8211091160774231,0.8914431929588318,0.8497316837310791,0.8991060256958008]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8211091160774231,"y":0.8914431929588318},{"x":0.8497316837310791,"y":0.8914431929588318},{"x":0.8497316837310791,"y":0.8991060256958008},{"x":0.8211091160774231,"y":0.8991060256958008}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8161091160774231,0.8844431929588318,0.8547316837310791,0.9061060256958008],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1466905176639557,"y":0.9106002449989319},{"x":0.1824686974287033,"y":0.9106002449989319},{"x":0.1824686974287033,"y":0.9297573566436768},{"x":0.1466905176639557,"y":0.931034505367279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ajuga","boundary":[0.1466905176639557,0.9106002449989319,0.1824686974287033,0.9297573566436768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19677996635437012,"y":0.9106002449989319},{"x":0.28801432251930237,"y":0.9093230962753296},{"x":0.28801432251930237,"y":0.9297573566436768},{"x":0.19856886565685272,"y":0.9297573566436768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"austro_iranica","boundary":[0.19677996635437012,0.9106002449989319,0.28801432251930237,0.9297573566436768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3005366623401642,"y":0.9093230962753296},{"x":0.3273703157901764,"y":0.9080459475517273},{"x":0.3273703157901764,"y":0.9284802079200745},{"x":0.3005366623401642,"y":0.9284802079200745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rech","boundary":[0.3005366623401642,0.9093230962753296,0.3273703157901764,0.9284802079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3255814015865326,"y":0.9093230962753296},{"x":0.3327370285987854,"y":0.9093230962753296},{"x":0.3327370285987854,"y":0.9284802079200745},{"x":0.3273703157901764,"y":0.9284802079200745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3255814015865326,0.9093230962753296,0.3327370285987854,0.9284802079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3381037712097168,"y":0.9093230962753296},{"x":0.3452593982219696,"y":0.9093230962753296},{"x":0.3470483124256134,"y":0.9284802079200745},{"x":0.3381037712097168,"y":0.9284802079200745}]},"confidence":0.10000000149011612,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.3381037712097168,0.9093230962753296,0.3470483124256134,0.9284802079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3434704840183258,"y":0.9093230962753296},{"x":0.3488371968269348,"y":0.9093230962753296},{"x":0.3488371968269348,"y":0.9284802079200745},{"x":0.3452593982219696,"y":0.9284802079200745}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3434704840183258,0.9093230962753296,0.3488371968269348,0.9284802079200745]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1466905176639557,"y":0.9106002449989319},{"x":0.3488371968269348,"y":0.9080459475517273},{"x":0.3488371968269348,"y":0.9284802079200745},{"x":0.1466905176639557,"y":0.931034505367279}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.14169051766395568,0.9036002449989319,0.3538371968269348,0.9354802079200745],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/xRCbWtSMotDJIwSD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/tdpyVASxVDqqFyVy.jpg","blurred":"/storage/books/13467331d0bbb49c/pages/KazrXCaoSXfOgSRS.jpg"},"info":{"width":550,"height":783,"margin":[0.00007024793272668665,0.0000024776168709970524,0.998301652877981,0.998774270938883]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8963636159896851,"y":0.008939974009990692},{"x":0.9272727370262146,"y":0.008939974009990692},{"x":0.9272727370262146,"y":0.02298850566148758},{"x":0.8963636159896851,"y":0.02298850566148758}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8963636159896851,0.008939974009990692,0.9272727370262146,0.02298850566148758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8527272939682007,"y":0.008939974009990692},{"x":0.8909090757369995,"y":0.008939974009990692},{"x":0.8909090757369995,"y":0.02298850566148758},{"x":0.8527272939682007,"y":0.02298850566148758}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8527272939682007,0.008939974009990692,0.8909090757369995,0.02298850566148758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436363339424133,"y":0.008939974009990692},{"x":0.8490909337997437,"y":0.008939974009990692},{"x":0.8490909337997437,"y":0.02298850566148758},{"x":0.8436363339424133,"y":0.02298850566148758}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8436363339424133,0.008939974009990692,0.8490909337997437,0.02298850566148758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.803636372089386,"y":0.008939974009990692},{"x":0.8363636136054993,"y":0.008939974009990692},{"x":0.8363636136054993,"y":0.02298850566148758},{"x":0.803636372089386,"y":0.02298850566148758}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۳","boundary":[0.803636372089386,0.008939974009990692,0.8363636136054993,0.02298850566148758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.914545476436615,"y":0.028097063302993774},{"x":0.9272727370262146,"y":0.028097063302993774},{"x":0.9272727370262146,"y":0.04342273250222206},{"x":0.914545476436615,"y":0.04342273250222206}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.914545476436615,0.028097063302993774,0.9272727370262146,0.04342273250222206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9054545164108276,"y":0.028097063302993774},{"x":0.9090909361839294,"y":0.028097063302993774},{"x":0.9090909361839294,"y":0.04342273250222206},{"x":0.9054545164108276,"y":0.04342273250222206}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.9054545164108276,0.028097063302993774,0.9090909361839294,0.04342273250222206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963636517524719,"y":0.028097063302993774},{"x":0.8963636159896851,"y":0.028097063302993774},{"x":0.8963636159896851,"y":0.04342273250222206},{"x":0.7963636517524719,"y":0.04342273250222206}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱۴/۰۳۸/۰۰۷","boundary":[0.7963636517524719,0.028097063302993774,0.8963636159896851,0.04342273250222206]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963636517524719,"y":0.008939974009990692},{"x":0.9272727370262146,"y":0.008939974009990692},{"x":0.9272727370262146,"y":0.04342273250222206},{"x":0.7963636517524719,"y":0.04342273250222206}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7913636517524719,0.001939974009990692,0.9322727370262146,0.05042273250222206],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.017879948019981384},{"x":0.06909091025590897,"y":0.017879948019981384},{"x":0.06909091025590897,"y":0.025542784482240677},{"x":0.05090909078717232,"y":0.025542784482240677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.05090909078717232,0.017879948019981384,0.06909091025590897,0.025542784482240677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07454545795917511,"y":0.016602810472249985},{"x":0.10000000149011612,"y":0.016602810472249985},{"x":0.10000000149011612,"y":0.025542784482240677},{"x":0.07454545795917511,"y":0.025542784482240677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1003","boundary":[0.07454545795917511,0.016602810472249985,0.10000000149011612,0.025542784482240677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05090909078717232,"y":0.029374202713370323},{"x":0.07636363804340363,"y":0.029374202713370323},{"x":0.07636363804340363,"y":0.040868453681468964},{"x":0.05090909078717232,"y":0.040868453681468964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.05090909078717232,0.029374202713370323,0.07636363804340363,0.040868453681468964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08363636583089828,"y":0.029374202713370323},{"x":0.13090908527374268,"y":0.029374202713370323},{"x":0.13090908527374268,"y":0.040868453681468964},{"x":0.08363636583089828,"y":0