مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های معماری؛ مجموعه‌های نمایشگاهی، ورزشی و کاربرد مختلط مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های معماری؛ مجموعه‌های نمایشگاهی، ورزشی و کاربرد مختلط

توضیحات

-,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":248,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"162cf014b675a118","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/GxLfgCXGqwBummyG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/QyHTTFIoObgCtIac.jpg","blurred":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/kCrvAVbzOhXFsxgq.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0004859120324880135,0.00020092862100295022,0.9988052397134926,0.9994020947865726]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5798319578170776,"y":0.217598095536232},{"x":0.4907563030719757,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"پاندا","boundary":[0.4907563030719757,0.17479191720485687,0.5798319578170776,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.17598097026348114},{"x":0.489075630903244,"y":0.17479191720485687},{"x":0.4907563030719757,"y":0.21878716349601746},{"x":0.42352941632270813,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"ارماجم","boundary":[0.42184874415397644,0.17598097026348114,0.4907563030719757,0.21878716349601746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5798319578170776,"y":0.217598095536232},{"x":0.42352941632270813,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.7099999785423279,"boundary":[0.41684874415397644,0.16898097026348113,0.5848319578170776,0.224598095536232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5966386795043945,"y":0.328180730342865},{"x":0.5361344814300537,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5361344814300537,0.30202141404151917,0.5966386795043945,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5260504484176636,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5260504484176636,"y":0.328180730342865},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4638655483722687,0.30202141404151917,0.5260504484176636,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.30202141404151917},{"x":0.4638655483722687,"y":0.30202141404151917},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3269916772842407},{"x":0.413445383310318,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.413445383310318,0.30202141404151917,0.4638655483722687,0.3269916772842407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5966386795043945,"y":0.328180730342865},{"x":0.413445383310318,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.408445383310318,0.29502141404151916,0.6016386795043945,0.335180730342865],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.3483947813510895,0.5042017102241516,0.36266350746154785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.34139478135108947,0.5092017102241516,0.36966350746154786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5815126299858093,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5815126299858093,0.3769322335720062,0.6571428775787354,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40309154987335205},{"x":0.48067227005958557,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.48067227005958557,0.3769322335720062,0.5697479248046875,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4773109257221222,"y":0.40309154987335205},{"x":0.43361344933509827,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43361344933509827,0.3769322335720062,0.4773109257221222,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3769322335720062},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3769322335720062},{"x":0.42352941632270813,"y":0.40309154987335205},{"x":0.34285715222358704,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.34285715222358704,0.3769322335720062,0.42352941632270813,0.40309154987335205]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40309154987335205},{"x":0.34285715222358704,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.33785715222358703,0.3699322335720062,0.6621428775787354,0.41009154987335206],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6403361558914185,0.47681331634521484,0.7058823704719543,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6117647290229797,0.47681331634521484,0.6336134672164917,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4946492314338684},{"x":0.507563054561615,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاهی","boundary":[0.507563054561615,0.4756242632865906,0.5966386795043945,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49346017837524414},{"x":0.49747899174690247,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.4756242632865906,0.5042017102241516,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4756242632865906},{"x":0.489075630903244,"y":0.4756242632865906},{"x":0.489075630903244,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4302521049976349,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.4302521049976349,0.4756242632865906,0.489075630903244,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4756242632865906},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4756242632865906},{"x":0.42184874415397644,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4151260554790497,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4151260554790497,0.4756242632865906,0.42184874415397644,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4084033668041229,"y":0.49346017837524414},{"x":0.35630252957344055,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.35630252957344055,0.4756242632865906,0.4084033668041229,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3478991687297821,"y":0.49346017837524414},{"x":0.29411765933036804,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.29411765933036804,0.4756242632865906,0.3478991687297821,0.49346017837524414]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4958382844924927},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.28911765933036804,0.46862426328659057,0.7108823704719544,0.5028382844924927],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/KKYnDFGDgnrxsgWH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/pyzMIJqwJQTYaMNa.jpg","blurred":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/HveJncfGrzOtJcQq.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/hjtjpkgobwWtFTYg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/vIGknwmZqrIIifBx.jpg","blurred":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/kgYVPAJYTAooTIgE.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0004859120324880135,0.00021648114544032727,0.9988052397134926,0.9989538995383328]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5949580073356628,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5949580073356628,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5361344814300537,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5361344814300537,0.18906064331531525,0.5949580073356628,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5260504484176636,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5260504484176636,"y":0.21640904247760773},{"x":0.46722689270973206,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.46722689270973206,0.18906064331531525,0.5260504484176636,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.18906064331531525},{"x":0.46554622054100037,"y":0.18906064331531525},{"x":0.46554622054100037,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4151260554790497,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.4151260554790497,0.18906064331531525,0.46554622054100037,0.21640904247760773]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5949580073356628,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5949580073356628,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4151260554790497,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4101260554790497,0.18206064331531524,0.5999580073356628,0.22340904247760773],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5058823823928833,"y":0.24851366877555847},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.2342449426651001,0.5058823823928833,0.24851366877555847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5058823823928833,"y":0.24851366877555847},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.2272449426651001,0.5108823823928833,0.2555136687755585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6571428775787354,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5815126299858093,0.26278239488601685,0.6571428775787354,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2877526879310608},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.48067227005958557,0.26278239488601685,0.5697479248046875,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4773109257221222,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2877526879310608},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43361344933509827,0.26278239488601685,0.4773109257221222,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.2615933418273926},{"x":0.42352941632270813,"y":0.26278239488601685},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2877526879310608},{"x":0.34285715222358704,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.34285715222358704,0.2615933418273926,0.42352941632270813,0.2877526879310608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6571428775787354,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28894174098968506},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33785715222358703,0.25459334182739257,0.6621428775787354,0.29594174098968506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6386554837226868,0.36266350746154785,0.7058823704719543,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3816884756088257},{"x":0.605042040348053,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.605042040348053,0.36266350746154785,0.6369748115539551,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3816884756088257},{"x":0.507563054561615,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاهی","boundary":[0.507563054561615,0.36266350746154785,0.5966386795043945,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5042017102241516,"y":0.38049939274787903},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.36266350746154785,0.5042017102241516,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3614744246006012},{"x":0.489075630903244,"y":0.36266350746154785},{"x":0.489075630903244,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4302521049976349,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.4302521049976349,0.3614744246006012,0.489075630903244,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3614744246006012},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3614744246006012},{"x":0.42184874415397644,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4151260554790497,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4151260554790497,0.3614744246006012,0.42184874415397644,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4084033668041229,"y":0.38049939274787903},{"x":0.35630252957344055,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.35630252957344055,0.3614744246006012,0.4084033668041229,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3614744246006012},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3614744246006012},{"x":0.3478991687297821,"y":0.37931033968925476},{"x":0.29411765933036804,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.29411765933036804,0.3614744246006012,0.3478991687297821,0.37931033968925476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38287752866744995},{"x":0.29411765933036804,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.28911765933036804,0.3532853715419769,0.7108823704719544,0.38987752866744996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.542211651802063},{"x":0.5915966629981995,"y":0.542211651802063},{"x":0.5915966629981995,"y":0.557669460773468},{"x":0.5109243988990784,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیدحسین","boundary":[0.5109243988990784,0.542211651802063,0.5915966629981995,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.542211651802063},{"x":0.5042017102241516,"y":0.542211651802063},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5564804077148438},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.49915966391563416,0.542211651802063,0.5042017102241516,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.542211651802063},{"x":0.5008403658866882,"y":0.542211651802063},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5564804077148438},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایرج","boundary":[0.46890756487846375,0.542211651802063,0.5008403658866882,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5410225987434387},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5410225987434387},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4605042040348053,0.5410225987434387,0.46554622054100037,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5410225987434387},{"x":0.45210084319114685,"y":0.542211651802063},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معینی","boundary":[0.4084033668041229,0.5410225987434387,0.45210084319114685,0.5564804077148438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5915966629981995,"y":0.542211651802063},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4034033668041229,0.5340225987434387,0.5965966629981995,0.5658585138320923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5862069129943848},{"x":0.534453809261322,"y":0.5862069129943848},{"x":0.534453809261322,"y":0.601664662361145},{"x":0.5277311205863953,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5277311205863953,0.5862069129943848,0.534453809261322,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.587395966053009},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5210084319114685,"y":0.601664662361145},{"x":0.4638655483722687,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.4638655483722687,0.587395966053009,0.5210084319114685,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6254459023475647},{"x":0.529411792755127,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مینا","boundary":[0.529411792755127,0.6111771464347839,0.5546218752861023,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وکیلی","boundary":[0.4773109257221222,0.6111771464347839,0.5210084319114685,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6111771464347839},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6111771464347839},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثانی","boundary":[0.4420168101787567,0.6111771464347839,0.47058823704719543,0.6254459023475647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4436974823474884,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4370168101787567,0.5792069129943848,0.5596218752861023,0.6324459023475647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5361344814300537,"y":0.801426887512207},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8347205519676208},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4588235318660736,0.8026159405708313,0.5361344814300537,0.8347205519676208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5361344814300537,"y":0.801426887512207},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8347205519676208},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.4538235318660736,0.7956159405708313,0.5411344814300537,0.8417205519676209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8359096050262451},{"x":0.529411792755127,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8442330360412598},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"تی","boundary":[0.47058823704719543,0.8359096050262451,0.5327731370925903,0.8442330360412598]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8359096050262451},{"x":0.529411792755127,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8442330360412598},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.8289096050262451,0.5377731370925903,0.8512330360412598],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5092437267303467,"y":0.845422089099884},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8525564670562744},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.75,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.8466112017631531,0.5092437267303467,0.8525564670562744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5092437267303467,"y":0.845422089099884},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8525564670562744},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8396112017631531,0.5142437267303467,0.8595564670562744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8608798980712891},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8608798980712891},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8727704882621765},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4789915978908539,0.8608798980712891,0.5176470875740051,0.8727704882621765]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8608798980712891},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8608798980712891},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8727704882621765},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8538798980712891,0.5226470875740051,0.8797704882621765],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/OFLMpALaQYsmdCou-sec.webp","jpeg":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/tdtDpnRcISFCEHDd.jpg","blurred":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/CXIjEVcTSlJZLpEp.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003701009840524497,0.00013306309847996151,0.9986696560763512,0.998958141106913]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.11890606582164764},{"x":0.5260504484176636,"y":0.12009512633085251},{"x":0.5260504484176636,"y":0.15457788109779358},{"x":0.46554622054100037,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46722689270973206,0.11890606582164764,0.5260504484176636,0.15457788109779358]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.11890606582164764},{"x":0.5260504484176636,"y":0.12009512633085251},{"x":0.5260504484176636,"y":0.15457788109779358},{"x":0.46554622054100037,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.6499999761581421,"boundary":[0.46222689270973205,0.11190606582164764,0.5310504484176636,0.16157788109779359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1533888280391693},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1474435180425644},{"x":0.5260504484176636,"y":0.16646848618984222},{"x":0.4638655483722687,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"هنی","boundary":[0.4588235318660736,0.1533888280391693,0.5260504484176636,0.16646848618984222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1533888280391693},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1474435180425644},{"x":0.5260504484176636,"y":0.16646848618984222},{"x":0.4638655483722687,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.1463888280391693,0.5310504484176636,0.17346848618984223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5126050710678101,"y":0.17003567516803741},{"x":0.48235294222831726,"y":0.17003567516803741}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.1640903651714325,0.5126050710678101,0.17003567516803741]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5126050710678101,"y":0.17003567516803741},{"x":0.48235294222831726,"y":0.17003567516803741}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.1570903651714325,0.5176050710678101,0.17703567516803742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5109243988990784,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5109243988990784,"y":0.19500593841075897},{"x":0.48739495873451233,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳۶","boundary":[0.48571428656578064,0.18668252229690552,0.5109243988990784,0.19500593841075897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5109243988990784,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5109243988990784,"y":0.19500593841075897},{"x":0.48739495873451233,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.1796825222969055,0.5159243988990784,0.20200593841075898],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.217598095536232},{"x":0.5949580073356628,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.20451843738555908,0.6201680898666382,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5882353186607361,"y":0.217598095536232},{"x":0.5630252361297607,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5630252361297607,0.20451843738555908,0.5882353186607361,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5579832196235657,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5579832196235657,"y":0.217598095536232},{"x":0.5529412031173706,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.20451843738555908,0.5579832196235657,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5462185144424438,"y":0.217598095536232},{"x":0.5025210380554199,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.20451843738555908,0.5462185144424438,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.20451843738555908},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20451843738555908},{"x":0.4957983195781708,"y":0.21878716349601746},{"x":0.45546218752861023,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45546218752861023,0.20451843738555908,0.4957983195781708,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.20570749044418335},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20451843738555908},{"x":0.44873949885368347,"y":0.21878716349601746},{"x":0.42016807198524475,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.20570749044418335,0.44873949885368347,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4151260554790497,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4151260554790497,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3781512677669525,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.20570749044418335,0.4151260554790497,0.21878716349601746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3781512677669525,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3731512677669525,0.19870749044418334,0.6251680898666382,0.22578716349601746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7747899293899536,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7445378303527832,0.23662306368350983,0.7747899293899536,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7411764860153198,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7126050591468811,0.23662306368350983,0.7411764860153198,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2508918046951294},{"x":0.680672287940979,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.680672287940979,0.23662306368350983,0.7092437148094177,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.23662306368350983,0.6756302714347839,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6655462384223938,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6268907785415649,0.23662306368350983,0.6655462384223938,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2508918046951294},{"x":0.578151285648346,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.578151285648346,0.23662306368350983,0.6252101063728333,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5764706134796143,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5579832196235657,0.23662306368350983,0.5764706134796143,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5478991866111755,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5025210380554199,0.23662306368350983,0.5478991866111755,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.23662306368350983},{"x":0.49915966391563416,"y":0.23662306368350983},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2508918046951294},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.45546218752861023,0.23662306368350983,0.49915966391563416,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.23662306368350983},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23662306368350983},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2508918046951294},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4319327771663666,0.23662306368350983,0.45042017102241516,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.23662306368350983},{"x":0.4252100884914398,"y":0.23662306368350983},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاهی","boundary":[0.3663865625858307,0.23662306368350983,0.4252100884914398,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.23662306368350983},{"x":0.364705890417099,"y":0.23662306368350983},{"x":0.364705890417099,"y":0.2508918046951294},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35966387391090393,0.23662306368350983,0.364705890417099,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.23662306368350983},{"x":0.3529411852359772,"y":0.23662306368350983},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2508918046951294},{"x":0.31596639752388,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.31596639752388,0.23662306368350983,0.3529411852359772,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.23662306368350983},{"x":0.31092438101768494,"y":0.23662306368350983},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3042016923427582,0.23662306368350983,0.31092438101768494,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.23662306368350983},{"x":0.3025210201740265,"y":0.23662306368350983},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2508918046951294},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.2722689211368561,0.23662306368350983,0.3025210201740265,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.23662306368350983},{"x":0.26218488812446594,"y":0.23662306368350983},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2508918046951294},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.22521008551120758,0.23662306368350983,0.26218488812446594,0.2508918046951294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7747899293899536,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2508918046951294},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22021008551120758,0.22962306368350982,0.7797899293899536,0.2578918046951294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6352941393852234,0.2568370997905731,0.6605042219161987,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیدحسین","boundary":[0.5697479248046875,0.2568370997905731,0.6285714507102966,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5596638917922974,0.2568370997905731,0.5630252361297607,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرج","boundary":[0.5361344814300537,0.2568370997905731,0.5596638917922974,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5327731370925903,0.2568370997905731,0.5361344814300537,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2711058259010315},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معینی","boundary":[0.49747899174690247,0.2568370997905731,0.5260504484176636,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2711058259010315},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48739495873451233,0.2568370997905731,0.4907563030719757,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2568370997905731},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2568370997905731},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2711058259010315},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4756302535533905,0.2568370997905731,0.48235294222831726,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2568370997905731},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2568370997905731},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2711058259010315},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.4268907606601715,0.2568370997905731,0.47058823704719543,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2568370997905731},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2568370997905731},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2711058259010315},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مینا","boundary":[0.4000000059604645,0.2568370997905731,0.42016807198524475,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2711058259010315},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وکیلی","boundary":[0.3680672347545624,0.2568370997905731,0.3966386616230011,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.2568370997905731},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2568370997905731},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2711058259010315},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثانی","boundary":[0.3445378243923187,0.2568370997905731,0.35966387391090393,0.2711058259010315]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2711058259010315},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3395378243923187,0.24983709979057311,0.6655042219161987,0.2781058259010315],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5159664154052734,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5159664154052734,0.2948870360851288,0.5579832196235657,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5109243988990784,0.2948870360851288,0.5142857432365417,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3079667091369629},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سارا","boundary":[0.48403361439704895,0.2948870360851288,0.5042017102241516,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3079667091369629},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.4420168101787567,0.2948870360851288,0.4773109257221222,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5983193516731262,"y":0.328180730342865},{"x":0.5647059082984924,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.3139120042324066,0.5983193516731262,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5630252361297607,"y":0.328180730342865},{"x":0.5428571701049805,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5428571701049805,0.3139120042324066,0.5630252361297607,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5378151535987854,"y":0.328180730342865},{"x":0.5327731370925903,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.3139120042324066,0.5378151535987854,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5277311205863953,"y":0.328180730342865},{"x":0.4941176474094391,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4941176474094391,0.3139120042324066,0.5277311205863953,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4924369752407074,"y":0.328180730342865},{"x":0.48235294222831726,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3139120042324066,0.4924369752407074,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4789915978908539,"y":0.328180730342865},{"x":0.4789915978908539,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3139120042324066,0.4789915978908539,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4722689092159271,"y":0.328180730342865},{"x":0.44873949885368347,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.3139120042324066,0.4722689092159271,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4420168101787567,"y":0.328180730342865},{"x":0.40168067812919617,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.3139120042324066,0.4420168101787567,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.3341260552406311,0.5865546464920044,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3472056984901428},{"x":0.534453809261322,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.3341260552406311,0.5529412031173706,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.3341260552406311,0.5327731370925903,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3472056984901428},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.3341260552406311,0.5243697762489319,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3341260552406311,0.4605042040348053,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3543400764465332},{"x":0.561344563961029,"y":0.3543400764465332},{"x":0.561344563961029,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.3543400764465332,0.561344563961029,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.3543400764465332,0.5327731370925903,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3543400764465332,0.5092437267303467,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3543400764465332},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3543400764465332},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.4773109257221222,0.3543400764465332,0.49915966391563416,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3543400764465332},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3543400764465332},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3674197494983673},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیفان","boundary":[0.43865546584129333,0.3543400764465332,0.4722689092159271,0.3674197494983673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4000000059604645,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.2866979830265045,0.6016386795043945,0.3756088025569916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.37217599153518677,0.5445378422737122,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5142857432365417,"y":0.38644471764564514},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.37217599153518677,0.5142857432365417,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4957983195781708,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.37217599153518677,0.4957983195781708,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3709869086742401},{"x":0.48571428656578064,"y":0.37217599153518677},{"x":0.48571428656578064,"y":0.38644471764564514},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.45546218752861023,0.3709869086742401,0.48571428656578064,0.38644471764564514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3876337707042694},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4504621875286102,0.3639869086742401,0.5495378422737122,0.3946337707042694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5428571701049805,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5411764979362488,"y":0.405469685792923},{"x":0.49747899174690247,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.49747899174690247,0.3912009596824646,0.5411764979362488,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.3912009596824646,0.4957983195781708,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4042806327342987},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.39001187682151794,0.4773109257221222,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5361344814300537,0.4114149808883667,0.5630252361297607,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4244946539402008},{"x":0.529411792755127,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.4114149808883667,0.5327731370925903,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4244946539402008},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۵۰،۰۰۰","boundary":[0.46554622054100037,0.4114149808883667,0.5176470875740051,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4436974823474884,0.4114149808883667,0.4588235318660736,0.4244946539402008]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4256837069988251},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4386974823474884,0.38301187682151794,0.5680252361297607,0.4326837069988251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6487395167350769,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6252101063728333,0.44233056902885437,0.6487395167350769,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6184874176979065,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6184874176979065,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5882353186607361,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5882353186607361,0.44233056902885437,0.6184874176979065,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5815126299858093,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5815126299858093,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5579832196235657,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5579832196235657,0.44233056902885437,0.5815126299858093,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5529412031173706,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5529412031173706,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5126050710678101,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5126050710678101,0.44233056902885437,0.5529412031173706,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5058823823928833,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4773109257221222,0.44233056902885437,0.5058823823928833,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.44233056902885437},{"x":0.47058823704719543,"y":0.44233056902885437},{"x":0.47058823704719543,"y":0.45659929513931274},{"x":0.43529412150382996,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43529412150382996,0.44233056902885437,0.47058823704719543,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.44233056902885437},{"x":0.4285714328289032,"y":0.44233056902885437},{"x":0.4285714328289032,"y":0.45659929513931274},{"x":0.38823530077934265,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.38823530077934265,0.44233056902885437,0.4285714328289032,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3815126121044159,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3815126121044159,"y":0.45659929513931274},{"x":0.3613445460796356,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3613445460796356,0.44233056902885437,0.3815126121044159,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.44233056902885437},{"x":0.35798320174217224,"y":0.44233056902885437},{"x":0.35798320174217224,"y":0.45659929513931274},{"x":0.35630252957344055,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.44233056902885437,0.35798320174217224,0.45659929513931274]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6487395167350769,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45659929513931274},{"x":0.35630252957344055,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.35130252957344055,0.43533056902885436,0.6537395167350769,0.46359929513931275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6739495992660522,0.46967896819114685,0.7226890921592712,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.46967896819114685,0.6722689270973206,0.47919145226478577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6655882549285889,0.46267896819114684,0.7276890921592712,0.4885695583820343],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5457788109779358},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5457788109779358},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5517241358757019},{"x":0.440336138010025,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"9","boundary":[0.440336138010025,0.5457788109779358,0.4436974823474884,0.5517241358757019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5457788109779358},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5457788109779358},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5517241358757019},{"x":0.440336138010025,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.5387788109779358,0.4486974823474884,0.5587241358757019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6028537750244141},{"x":0.534453809261322,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.534453809261322,0.5945303440093994,0.5815126299858093,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5945303440093994},{"x":0.610084056854248,"y":0.5945303440093994},{"x":0.610084056854248,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5882353186607361,0.5945303440093994,0.610084056854248,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۵۰۸۲","boundary":[0.6168067455291748,0.5945303440093994,0.6487395167350769,0.6028537750244141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6028537750244141},{"x":0.534453809261322,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.5875303440093994,0.6537395167350769,0.6098537750244141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6235294342041016,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معینی","boundary":[0.6235294342041016,0.4720570743083954,0.6504201889038086,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6168067455291748,0.4708680212497711,0.6184874176979065,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4708680212497711},{"x":0.610084056854248,"y":0.4708680212497711},{"x":0.610084056854248,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیدحسین","boundary":[0.5596638917922974,0.4708680212497711,0.610084056854248,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4708680212497711},{"x":0.556302547454834,"y":0.4708680212497711},{"x":0.556302547454834,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5529412031173706,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5529412031173706,0.4708680212497711,0.556302547454834,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5462185144424438,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5193277597427368,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۳","boundary":[0.5193277597427368,0.46967896819114685,0.5462185144424438,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5159664154052734,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5109243988990784,0.46967896819114685,0.5142857432365417,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7731092572212219,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7445378303527832,0.48632580041885376,0.7731092572212219,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7394958138465881,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.48632580041885376,0.7394958138465881,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.48632580041885376},{"x":0.729411780834198,"y":0.48632580041885376},{"x":0.729411780834198,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7176470756530762,0.48632580041885376,0.729411780834198,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6722689270973206,0.48632580041885376,0.7126050591468811,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.48632580041885376,0.6739495992660522,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6252101063728333,0.48632580041885376,0.6504201889038086,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6184874176979065,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5932773351669312,0.48632580041885376,0.6184874176979065,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5663865804672241,0.48632580041885376,0.5899159908294678,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5596638917922974,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5005945563316345},{"x":0.556302547454834,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.556302547454834,0.48632580041885376,0.5596638917922974,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5159664154052734,0.48632580041885376,0.5512605309486389,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5109243988990784,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5005945563316345},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.4722689092159271,0.48632580041885376,0.5109243988990784,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.48632580041885376},{"x":0.46890756487846375,"y":0.48632580041885376},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5005945563316345},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45042017102241516,0.48632580041885376,0.46890756487846375,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.48632580041885376},{"x":0.4436974823474884,"y":0.48632580041885376},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5005945563316345},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.40504202246665955,0.48632580041885376,0.4436974823474884,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.48632580041885376},{"x":0.3966386616230011,"y":0.48632580041885376},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5005945563316345},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.35798320174217224,0.48632580041885376,0.3966386616230011,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.48632580041885376},{"x":0.35630252957344055,"y":0.48632580041885376},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5005945563316345},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3361344635486603,0.48632580041885376,0.35630252957344055,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.48632580041885376},{"x":0.3310924470424652,"y":0.48632580041885376},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5005945563316345},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاهی","boundary":[0.2806722819805145,0.48632580041885376,0.3310924470424652,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.48632580041885376},{"x":0.27731093764305115,"y":0.48632580041885376},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5005945563316345},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27394959330558777,0.48632580041885376,0.27731093764305115,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.48632580041885376},{"x":0.267226904630661,"y":0.48632580041885376},{"x":0.267226904630661,"y":0.5005945563316345},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.23361344635486603,0.48632580041885376,0.267226904630661,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.48632580041885376},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48632580041885376},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5005945563316345},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22521008551120758,0.48632580041885376,0.22857142984867096,0.5005945563316345]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7747899293899536,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5101070404052734},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22021008551120758,0.45673364329338073,0.7781092572212219,0.5171070404052734],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6504201889038086,"y":0.517241358757019},{"x":0.6218487620353699,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6218487620353699,0.5041617155075073,0.6504201889038086,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6151260733604431,"y":0.517241358757019},{"x":0.583193302154541,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.583193302154541,0.5041617155075073,0.6151260733604431,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5815126299858093,"y":0.517241358757019},{"x":0.5798319578170776,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5798319578170776,0.5041617155075073,0.5815126299858093,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5731092691421509,"y":0.517241358757019},{"x":0.5193277597427368,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیدحسین","boundary":[0.5193277597427368,0.5041617155075073,0.5731092691421509,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5142857432365417,"y":0.517241358757019},{"x":0.5109243988990784,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5109243988990784,0.5041617155075073,0.5142857432365417,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5109243988990784,"y":0.517241358757019},{"x":0.489075630903244,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایرج","boundary":[0.489075630903244,0.5041617155075073,0.5109243988990784,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5041617155075073},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5041617155075073},{"x":0.48739495873451233,"y":0.517241358757019},{"x":0.48403361439704895,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48403361439704895,0.5041617155075073,0.48739495873451233,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4789915978908539,"y":0.517241358757019},{"x":0.45210084319114685,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معینی","boundary":[0.45210084319114685,0.5041617155075073,0.4789915978908539,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4470588266849518,"y":0.517241358757019},{"x":0.4453781545162201,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.5041617155075073,0.4470588266849518,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5041617155075073},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5041617155075073},{"x":0.43865546584129333,"y":0.517241358757019},{"x":0.43529412150382996,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.43529412150382996,0.5041617155075073,0.43865546584129333,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4285714328289032,"y":0.517241358757019},{"x":0.38823530077934265,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.38823530077934265,0.5041617155075073,0.4285714328289032,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5041617155075073},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5041617155075073},{"x":0.3831932842731476,"y":0.517241358757019},{"x":0.364705890417099,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مینا","boundary":[0.364705890417099,0.5041617155075073,0.3831932842731476,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5041617155075073},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5041617155075073},{"x":0.35966387391090393,"y":0.517241358757019},{"x":0.3294117748737335,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"وکیلی","boundary":[0.3294117748737335,0.5041617155075073,0.35966387391090393,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5041617155075073},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5041617155075073},{"x":0.32436975836753845,"y":0.517241358757019},{"x":0.31092438101768494,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثانی","boundary":[0.31092438101768494,0.5041617155075073,0.32436975836753845,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5041617155075073},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5041617155075073},{"x":0.30588236451148987,"y":0.517241358757019},{"x":0.3025210201740265,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3025210201740265,0.5041617155075073,0.30588236451148987,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5041617155075073},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5041617155075073},{"x":0.29579833149909973,"y":0.517241358757019},{"x":0.26050421595573425,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.26050421595573425,0.5041617155075073,0.29579833149909973,0.517241358757019]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6504201889038086,"y":0.517241358757019},{"x":0.26050421595573425,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.25550421595573425,0.4971617155075073,0.6554201889038086,0.524241358757019],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سارا","boundary":[0.63193279504776,0.5219976305961609,0.6504201889038086,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.6000000238418579,0.5219976305961609,0.6285714507102966,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.5231866836547852,0.5983193516731262,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6974790096282959,0.5410225987434387,0.7462185025215149,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6722689270973206,0.5410225987434387,0.6924369931221008,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.5410225987434387,0.6739495992660522,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6268907785415649,0.5410225987434387,0.6504201889038086,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.5410225987434387,0.6252101063728333,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5798319578170776,0.5410225987434387,0.6151260733604431,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5478991866111755,0.5410225987434387,0.5731092691421509,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5126050710678101,0.5410225987434387,0.5411764979362488,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5410225987434387},{"x":0.507563054561615,"y":0.5410225987434387},{"x":0.507563054561615,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.5410225987434387,0.507563054561615,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5410225987434387},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5410225987434387},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5529131889343262},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4773109257221222,0.5410225987434387,0.49915966391563416,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5410225987434387},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5410225987434387},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5529131889343262},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.44873949885368347,0.5410225987434387,0.47058823704719543,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5529131889343262},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43865546584129333,0.5410225987434387,0.4436974823474884,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5410225987434387},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5410225987434387},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5529131889343262},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3949579894542694,0.5410225987434387,0.43361344933509827,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5410225987434387},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5410225987434387},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5529131889343262},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38823530077934265,0.5410225987434387,0.39159664511680603,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5529131889343262},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.3512605130672455,0.5410225987434387,0.3815126121044159,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7109243869781494,0.5552912950515747,0.7613445520401001,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6756302714347839,0.5564804077148438,0.7058823704719543,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.5564804077148438,0.6722689270973206,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهارده","boundary":[0.6134454011917114,0.5564804077148438,0.6504201889038086,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.557669460773468},{"x":0.6151260733604431,"y":0.557669460773468},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6117647290229797,0.557669460773468,0.6151260733604431,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.557669460773468},{"x":0.605042040348053,"y":0.557669460773468},{"x":0.605042040348053,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲۳۴","boundary":[0.5848739743232727,0.557669460773468,0.605042040348053,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.557669460773468},{"x":0.583193302154541,"y":0.557669460773468},{"x":0.583193302154541,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5697479248046875,0.557669460773468,0.583193302154541,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.557669460773468},{"x":0.5680672526359558,"y":0.557669460773468},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5630252361297607,0.557669460773468,0.5680672526359558,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.557669460773468},{"x":0.5579832196235657,"y":0.557669460773468},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5707491040229797},{"x":0.534453809261322,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.534453809261322,0.557669460773468,0.5579832196235657,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.557669460773468},{"x":0.5310924649238586,"y":0.557669460773468},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5707491040229797},{"x":0.529411792755127,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.557669460773468,0.5310924649238586,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5226891040802002,"y":0.557669460773468},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5707491040229797},{"x":0.49747899174690247,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.49747899174690247,0.5588585138320923,0.5226891040802002,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4941176474094391,"y":0.571938157081604},{"x":0.4907563030719757,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.5588585138320923,0.4941176474094391,0.571938157081604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3445798408985138,0.5185647897720337,0.7663445520401001,0.5765600509643555],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6739495992660522,0.5766944289207458,0.7109243869781494,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.5766944289207458,0.6739495992660522,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6084033846855164,0.5766944289207458,0.6504201889038086,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5680672526359558,0.5766944289207458,0.6033613681793213,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5766944289207458},{"x":0.561344563961029,"y":0.5766944289207458},{"x":0.561344563961029,"y":0.5885850191116333},{"x":0.534453809261322,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.534453809261322,0.5766944289207458,0.561344563961029,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5766944289207458},{"x":0.529411792755127,"y":0.5766944289207458},{"x":0.529411792755127,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5025210380554199,0.5766944289207458,0.529411792755127,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5766944289207458},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5766944289207458},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4924369752407074,0.5766944289207458,0.4957983195781708,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5766944289207458},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5766944289207458},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5885850191116333},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۳۶","boundary":[0.46554622054100037,0.5766944289207458,0.48571428656578064,0.5885850191116333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5885850191116333},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.46054622054100036,0.5696944289207458,0.7159243869781494,0.5955850191116333],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5945303440093994},{"x":0.702521026134491,"y":0.5945303440093994},{"x":0.702521026134491,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6789916157722473,0.5945303440093994,0.702521026134491,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.5945303440093994,0.6739495992660522,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.612366259098053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.612366259098053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7478991746902466,0.612366259098053,0.7831932902336121,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.612366259098053},{"x":0.7428571581840515,"y":0.612366259098053},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7058823704719543,0.612366259098053,0.7428571581840515,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.612366259098053},{"x":0.7042016983032227,"y":0.612366259098053},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6756302714347839,0.612366259098053,0.7042016983032227,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.612366259098053},{"x":0.6739495992660522,"y":0.612366259098053},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.612366259098053,0.6739495992660522,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.612366259098053},{"x":0.6504201889038086,"y":0.612366259098053},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6336134672164917,0.612366259098053,0.6504201889038086,0.6242568492889404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6302941393852234,0.5863412313461304,0.7881932902336121,0.6324459023475647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7176470756530762,"y":0.642092764377594},{"x":0.6756302714347839,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6756302714347839,0.6302021145820618,0.7176470756530762,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6739495992660522,"y":0.642092764377594},{"x":0.6705882549285889,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.6302021145820618,0.6739495992660522,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6504201889038086,"y":0.642092764377594},{"x":0.6369748115539551,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6369748115539551,0.6302021145820618,0.6504201889038086,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6369748115539551,"y":0.642092764377594},{"x":0.6184874176979065,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6184874176979065,0.6302021145820618,0.6369748115539551,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6201680898666382,"y":0.642092764377594},{"x":0.6151260733604431,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6151260733604431,0.6302021145820618,0.6201680898666382,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6117647290229797,"y":0.642092764377594},{"x":0.578151285648346,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.578151285648346,0.6302021145820618,0.6117647290229797,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5764706134796143,"y":0.642092764377594},{"x":0.5731092691421509,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5731092691421509,0.6302021145820618,0.5764706134796143,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5697479248046875,"y":0.642092764377594},{"x":0.5495798587799072,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5495798587799072,0.6302021145820618,0.5697479248046875,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5495798587799072,"y":0.642092764377594},{"x":0.5462185144424438,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.6302021145820618,0.5495798587799072,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6722689270973206,0.6480380296707153,0.7092437148094177,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.6480380296707153,0.6739495992660522,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.6151260733604431,0.6480380296707153,0.6504201889038086,0.6599286794662476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5412185144424438,0.6232021145820618,0.7226470756530762,0.6669286794662476],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5647059082984924,0.6468489766120911,0.5915966629981995,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6468489766120911},{"x":0.561344563961029,"y":0.6468489766120911},{"x":0.561344563961029,"y":0.6599286794662476},{"x":0.556302547454834,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5579832196235657,0.6468489766120911,0.561344563961029,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Architectural","boundary":[0.4302521049976349,0.6444708704948425,0.5109243988990784,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"design","boundary":[0.5159664154052734,0.6468489766120911,0.5512605309486389,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6739495992660522,0.6658739447593689,0.7092437148094177,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.6658739447593689,0.6739495992660522,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.6168067455291748,0.6646848917007446,0.6504201889038086,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6000000238418579,0.6646848917007446,0.6117647290229797,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6777645945549011},{"x":0.561344563961029,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.561344563961029,0.6646848917007446,0.5882353186607361,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5445378422737122,0.6646848917007446,0.5495798587799072,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6634958386421204},{"x":0.489075630903244,"y":0.6634958386421204},{"x":0.489075630903244,"y":0.6765754818916321},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Community","boundary":[0.42184874415397644,0.6634958386421204,0.489075630903244,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6777645945549011},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Centers","boundary":[0.49747899174690247,0.6634958386421204,0.5394958257675171,0.6777645945549011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6789536476135254},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4185294163227081,0.6374708704948425,0.7142437148094177,0.6859536476135254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6848989129066467},{"x":0.707563042640686,"y":0.6848989129066467},{"x":0.707563042640686,"y":0.696789562702179},{"x":0.6722689270973206,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6739495992660522,0.6848989129066467,0.707563042640686,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6739495992660522,"y":0.696789562702179},{"x":0.6689075827598572,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.6848989129066467,0.6739495992660522,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6504201889038086,"y":0.696789562702179},{"x":0.6252101063728333,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.6268907785415649,0.6837098598480225,0.6504201889038086,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6184874176979065,"y":0.696789562702179},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفریحی","boundary":[0.5865546464920044,0.6837098598480225,0.6184874176979065,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6837098598480225},{"x":0.583193302154541,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6944113969802856},{"x":0.578151285648346,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.578151285648346,0.6837098598480225,0.5815126299858093,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Recreation","boundary":[0.4588235318660736,0.6813317537307739,0.5193277597427368,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Centers","boundary":[0.5277311205863953,0.6825208067893982,0.5731092691421509,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.701545774936676},{"x":0.7428571581840515,"y":0.701545774936676},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7092437148094177,0.701545774936676,0.7428571581840515,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.701545774936676},{"x":0.7042016983032227,"y":0.701545774936676},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6739495992660522,0.701545774936676,0.7042016983032227,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.701545774936676},{"x":0.6739495992660522,"y":0.701545774936676},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.701545774936676,0.6739495992660522,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.701545774936676},{"x":0.6521008610725403,"y":0.701545774936676},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وکیلی","boundary":[0.6268907785415649,0.701545774936676,0.6521008610725403,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.701545774936676},{"x":0.6184874176979065,"y":0.701545774936676},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7134363651275635},{"x":0.605042040348053,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ثانی","boundary":[0.605042040348053,0.701545774936676,0.6184874176979065,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.701545774936676},{"x":0.6000000238418579,"y":0.701545774936676},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.701545774936676,0.6000000238418579,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.701545774936676},{"x":0.5915966629981995,"y":0.701545774936676},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مینا","boundary":[0.5731092691421509,0.701545774936676,0.5915966629981995,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.701545774936676},{"x":0.5731092691421509,"y":0.701545774936676},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.701545774936676,0.5731092691421509,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.701545774936676},{"x":0.5630252361297607,"y":0.701545774936676},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۸","boundary":[0.5361344814300537,0.701545774936676,0.5630252361297607,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.701545774936676},{"x":0.5327731370925903,"y":0.701545774936676},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5277311205863953,0.701545774936676,0.5327731370925903,0.7134363651275635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4538235318660736,0.6743317537307739,0.7461764860153198,0.7216254181861878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7411764860153198,"y":0.731272280216217},{"x":0.707563042640686,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.707563042640686,0.7181926369667053,0.7411764860153198,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7042016983032227,"y":0.731272280216217},{"x":0.6722689270973206,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6722689270973206,0.7181926369667053,0.7042016983032227,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6722689270973206,"y":0.731272280216217},{"x":0.6689075827598572,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.7181926369667053,0.6722689270973206,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6487395167350769,"y":0.731272280216217},{"x":0.6134454011917114,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6134454011917114,0.7181926369667053,0.6487395167350769,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6084033846855164,"y":0.731272280216217},{"x":0.5815126299858093,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5815126299858093,0.7181926369667053,0.6084033846855164,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5747899413108826,"y":0.731272280216217},{"x":0.5462185144424438,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5462185144424438,0.7181926369667053,0.5747899413108826,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5428571701049805,"y":0.731272280216217},{"x":0.5394958257675171,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.7181926369667053,0.5428571701049805,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7181926369667053},{"x":0.534453809261322,"y":0.7181926369667053},{"x":0.534453809261322,"y":0.731272280216217},{"x":0.5109243988990784,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5109243988990784,0.7181926369667053,0.534453809261322,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5042017102241516,"y":0.731272280216217},{"x":0.48403361439704895,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.48403361439704895,0.7181926369667053,0.5042017102241516,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4773109257221222,"y":0.731272280216217},{"x":0.4739495813846588,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.7181926369667053,0.4773109257221222,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7181926369667053},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7181926369667053},{"x":0.46722689270973206,"y":0.731272280216217},{"x":0.4268907606601715,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4268907606601715,0.7181926369667053,0.46722689270973206,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7092437148094177,0.7360285520553589,0.7428571581840515,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6722689270973206,0.7360285520553589,0.7042016983032227,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.7360285520553589,0.6739495992660522,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7360285520553589},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7360285520553589},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Shahid","boundary":[0.3008403480052948,0.7360285520553589,0.33949580788612366,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7360285520553589},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7360285520553589},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Beheshti","boundary":[0.3462184965610504,0.7360285520553589,0.3983193337917328,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7360285520553589},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7360285520553589},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7479191422462463},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.40336135029792786,0.7360285520553589,0.46554622054100037,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7360285520553589},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7360285520553589},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7479191422462463},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.7360285520553589,0.46890756487846375,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Printing","boundary":[0.4756302535533905,0.7360285520553589,0.5226891040802002,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"&","boundary":[0.5277311205863953,0.7360285520553589,0.5327731370925903,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Publishing","boundary":[0.5445378422737122,0.7360285520553589,0.6067227125167847,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Center","boundary":[0.6134454011917114,0.7360285520553589,0.6504201889038086,0.7491081953048706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7428571581840515,"y":0.717003583908081},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2958403480052948,0.7111926369667053,0.7478571581840515,0.7549191422462463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7550535202026367},{"x":0.75126051902771,"y":0.756242573261261},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7344537973403931,0.7550535202026367,0.7495798468589783,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7669441103935242},{"x":0.707563042640686,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.707563042640686,0.7550535202026367,0.7327731251716614,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7550535202026367},{"x":0.702521026134491,"y":0.7550535202026367},{"x":0.702521026134491,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6705882549285889,0.7550535202026367,0.702521026134491,0.7669441103935242]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7550535202026367},{"x":0.75126051902771,"y":0.756242573261261},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6655882549285889,0.7480535202026367,0.7545798468589783,0.7739441103935242],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7344537973403931,0.7740784883499146,0.7529411911964417,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7126050591468811,0.7740784883499146,0.7344537973403931,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7740784883499146},{"x":0.702521026134491,"y":0.7740784883499146},{"x":0.702521026134491,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6773109436035156,0.7740784883499146,0.702521026134491,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.7740784883499146,0.6722689270973206,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7865546345710754,"y":0.801426887512207},{"x":0.7579832077026367,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7579832077026367,0.7895362377166748,0.7865546345710754,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7529411911964417,"y":0.801426887512207},{"x":0.6957983374595642,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6957983374595642,0.7895362377166748,0.7529411911964417,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6924369931221008,"y":0.801426887512207},{"x":0.6773109436035156,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6773109436035156,0.7907253503799438,0.6924369931221008,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6722689270973206,"y":0.801426887512207},{"x":0.6689075827598572,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.7907253503799438,0.6722689270973206,0.801426887512207]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7865546345710754,"y":0.801426887512207},{"x":0.6689075827598572,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6639075827598572,0.7670784883499145,0.7915546345710754,0.808426887512207],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"NA۲۷۵۰","boundary":[0.5983193516731262,0.7538644671440125,0.6470588445663452,0.7633769512176514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5933193516731262,0.7468644671440124,0.6520588445663452,0.7703769512176514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲۹","boundary":[0.6268907785415649,0.7728894352912903,0.6487395167350769,0.7800237536430359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.7658894352912903,0.6537395167350769,0.7870237536430359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۳۷۴۶۸۹","boundary":[0.5966386795043945,0.7895362377166748,0.6487395167350769,0.7978596687316895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5916386795043945,0.7825362377166748,0.6537395167350769,0.8048596687316895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5428571701049805,0.8228299617767334,0.5512605309486389,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.8228299617767334},{"x":0.534453809261322,"y":0.8228299617767334},{"x":0.534453809261322,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5092437267303467,0.8228299617767334,0.534453809261322,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8359096050262451},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.4470588266849518,0.8216409087181091,0.5042017102241516,0.8359096050262451]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8359096050262451},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4420588266849518,0.8146409087181091,0.5562605309486389,0.8429096050262451],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.8394768238067627},{"x":0.561344563961029,"y":0.8382877707481384},{"x":0.561344563961029,"y":0.8513674139976501},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.43529412150382996,0.8394768238067627,0.561344563961029,0.8513674139976501]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.856123685836792},{"x":0.578151285648346,"y":0.856123685836792},{"x":0.578151285648346,"y":0.8692033290863037},{"x":0.41680672764778137,"y":0.870392382144928}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.41680672764778137,0.856123685836792,0.578151285648346,0.8692033290863037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.8382877707481384},{"x":0.578151285648346,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8692033290863037},{"x":0.41848739981651306,"y":0.870392382144928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.41180672764778137,0.8312877707481384,0.5848319578170776,0.8762033290863037],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/BbewqSnssNekpAJy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/MjNzjoLKRrUiNXTd.jpg","blurred":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/yJrIzGVUorKVoMAo.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00023169268780395765,0.00022637819194907098,0.9986329355079587,0.9989227944894581]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.1973840594291687},{"x":0.529411792755127,"y":0.1973840594291687},{"x":0.529411792755127,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4739495813846588,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4739495813846588,0.1973840594291687,0.529411792755127,0.21284185349941254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.1973840594291687},{"x":0.529411792755127,"y":0.1973840594291687},{"x":0.529411792755127,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4739495813846588,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4689495813846588,0.1903840594291687,0.534411792755127,0.21984185349941254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.26516053080558777},{"x":0.8084033727645874,"y":0.26516053080558777},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2782402038574219},{"x":0.75126051902771,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.75126051902771,0.26516053080558777,0.8084033727645874,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.26516053080558777},{"x":0.75126051902771,"y":0.26516053080558777},{"x":0.75126051902771,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7478991746902466,0.26516053080558777,0.75126051902771,0.2782402038574219]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.26516053080558777},{"x":0.8084033727645874,"y":0.26516053080558777},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7428991746902466,0.25816053080558776,0.8134033727645874,0.2852402038574219],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.26516053080558777},{"x":0.1731092482805252,"y":0.26516053080558777},{"x":0.1731092482805252,"y":0.2770511209964752},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.1445378214120865,0.26516053080558777,0.1731092482805252,0.2770511209964752]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.26516053080558777},{"x":0.1731092482805252,"y":0.26516053080558777},{"x":0.1731092482805252,"y":0.2770511209964752},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13953782141208648,0.25816053080558776,0.1781092482805252,0.2840511209964752],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.2877526879310608},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28537455201148987},{"x":0.8084033727645874,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7697479128837585,0.2877526879310608,0.8084033727645874,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.7411764860153198,0.28894174098968506,0.7647058963775635,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30202141404151917},{"x":0.729411780834198,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7277311086654663,0.28894174098968506,0.7361344695091248,0.30202141404151917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.28894174098968506},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28537455201148987},{"x":0.8084033727645874,"y":0.29964327812194824},{"x":0.729411780834198,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7227311086654663,0.28194174098968505,0.8134033727645874,0.30664327812194825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.28894174098968506},{"x":0.18487395346164703,"y":0.29250892996788025},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3043995201587677},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.1445378214120865,0.28894174098968506,0.18319328129291534,0.3043995201587677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.28894174098968506},{"x":0.18487395346164703,"y":0.29250892996788025},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3043995201587677},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13953782141208648,0.28194174098968505,0.18819328129291535,0.3113995201587677],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8084033727645874,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8084033727645874,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7798319458961487,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7798319458961487,0.31272295117378235,0.8084033727645874,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7747899293899536,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7747899293899536,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7529411911964417,0.31272295117378235,0.7747899293899536,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7445378303527832,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6941176652908325,0.31272295117378235,0.7445378303527832,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6890756487846375,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6739495992660522,0.31272295117378235,0.6890756487846375,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5915966629981995,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمایشگاهی","boundary":[0.5915966629981995,0.31272295117378235,0.6605042219161987,0.32936978340148926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8084033727645874,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8084033727645874,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5915966629981995,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5865966629981995,0.30572295117378234,0.8134033727645874,0.33636978340148926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7243697643280029,0.3412604033946991,0.7613445520401001,0.34958383440971375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7193697643280029,0.3342604033946991,0.7663445520401001,0.35658383440971375],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.40665873885154724},{"x":0.14957983791828156,"y":0.40665873885154724},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4149821698665619},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.1428571492433548,0.40665873885154724,0.15126051008701324,0.4149821698665619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.40665873885154724},{"x":0.14957983791828156,"y":0.40665873885154724},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4149821698665619},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.39965873885154723,0.15626051008701325,0.4219821698665619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.428061842918396},{"x":0.14957983791828156,"y":0.428061842918396},{"x":0.15126051008701324,"y":0.43638524413108826},{"x":0.1445378214120865,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.1428571492433548,0.428061842918396,0.15126051008701324,0.43638524413108826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.428061842918396},{"x":0.14957983791828156,"y":0.428061842918396},{"x":0.15126051008701324,"y":0.43638524413108826},{"x":0.1445378214120865,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.421061842918396,0.15626051008701325,0.44338524413108826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4613555371761322},{"x":0.4420168101787567,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.5,"str":".........","boundary":[0.4436974823474884,0.44708681106567383,0.4924369752407074,0.4613555371761322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4613555371761322},{"x":0.4420168101787567,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.4386974823474884,0.4400868110656738,0.4974369752407074,0.4683555371761322],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4482758641242981},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4482758641242981},{"x":0.15126051008701324,"y":0.457788348197937},{"x":0.1445378214120865,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴","boundary":[0.1428571492433548,0.4482758641242981,0.15126051008701324,0.457788348197937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4482758641242981},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4482758641242981},{"x":0.15126051008701324,"y":0.457788348197937},{"x":0.1445378214120865,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.4412758641242981,0.15626051008701325,0.464788348197937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4708680212497711},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4708680212497711},{"x":0.15126051008701324,"y":0.47919145226478577},{"x":0.1428571492433548,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.1428571492433548,0.4708680212497711,0.15126051008701324,0.47919145226478577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4708680212497711},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4708680212497711},{"x":0.15126051008701324,"y":0.47919145226478577},{"x":0.1428571492433548,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.4638680212497711,0.15626051008701325,0.4861914522647858],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5338882207870483},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5338882207870483},{"x":0.14957983791828156,"y":0.542211651802063},{"x":0.1428571492433548,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸","boundary":[0.1428571492433548,0.5338882207870483,0.14957983791828156,0.542211651802063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5338882207870483},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5338882207870483},{"x":0.14957983791828156,"y":0.542211651802063},{"x":0.1428571492433548,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.5268882207870483,0.15457983791828156,0.549211651802063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5552912950515747},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5552912950515747},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5636147260665894},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸","boundary":[0.1428571492433548,0.5552912950515747,0.15126051008701324,0.5636147260665894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5552912950515747},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5552912950515747},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5636147260665894},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.5482912950515747,0.15626051008701325,0.5706147260665894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5755053758621216},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5755053758621216},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5838287472724915},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.1428571492433548,0.5755053758621216,0.14957983791828156,0.5838287472724915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5755053758621216},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5755053758621216},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5838287472724915},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.5685053758621216,0.15457983791828156,0.5908287472724915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.596908450126648},{"x":0.15126051008701324,"y":0.596908450126648},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6064209342002869},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸","boundary":[0.1428571492433548,0.596908450126648,0.15126051008701324,0.6064209342002869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.596908450126648},{"x":0.15126051008701324,"y":0.596908450126648},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6064209342002869},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.5899084501266479,0.15626051008701325,0.6134209342002869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7260504364967346,0.3638525605201721,0.7613445520401001,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6689075827598572,0.3638525605201721,0.7193277478218079,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.3638525605201721,0.6638655662536621,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6504201889038086,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5949580073356628,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیچیدگی","boundary":[0.5949580073356628,0.3638525605201721,0.6504201889038086,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5697479248046875,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5697479248046875,0.3638525605201721,0.5932773351669312,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5630252361297607,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژگانی","boundary":[0.5210084319114685,0.3638525605201721,0.5630252361297607,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5159664154052734,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.3638525605201721,0.5159664154052734,0.37931033968925476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5092857432365417,0.3568525605201721,0.7663445520401001,0.38631033968925477],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6621848940849304,0.3840665817260742,0.7126050591468811,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6487395167350769,0.3852556347846985,0.6554622054100037,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.6134454011917114,0.3852556347846985,0.6420168280601501,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؟.","boundary":[0.5915966629981995,0.3852556347846985,0.6000000238418579,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.6840336322784424,0.40665873885154724,0.7142857313156128,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.40665873885154724},{"x":0.680672287940979,"y":0.40665873885154724},{"x":0.680672287940979,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6504201889038086,0.40665873885154724,0.680672287940979,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6218487620353699,0.40665873885154724,0.6453781723976135,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.405469685792923},{"x":0.6151260733604431,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5680672526359558,0.405469685792923,0.6151260733604431,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.405469685792923},{"x":0.5647059082984924,"y":0.405469685792923},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5411764979362488,0.405469685792923,0.5647059082984924,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.405469685792923},{"x":0.534453809261322,"y":0.405469685792923},{"x":0.534453809261322,"y":0.4221165180206299},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایشگاهی","boundary":[0.46890756487846375,0.405469685792923,0.534453809261322,0.4221165180206299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4221165180206299},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46390756487846374,0.3770665817260742,0.7192857313156128,0.4291165180206299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.428061842918396},{"x":0.6672269105911255,"y":0.428061842918396},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5899159908294678,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاههای","boundary":[0.5899159908294678,0.428061842918396,0.6672269105911255,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.428061842918396},{"x":0.583193302154541,"y":0.428061842918396},{"x":0.583193302154541,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5630252361297607,0.428061842918396,0.583193302154541,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.428061842918396},{"x":0.561344563961029,"y":0.428061842918396},{"x":0.561344563961029,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5310924649238586,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5310924649238586,0.428061842918396,0.561344563961029,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.428061842918396},{"x":0.5277311205863953,"y":0.428061842918396},{"x":0.5277311205863953,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5226891040802002,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5226891040802002,0.428061842918396,0.5277311205863953,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.428061842918396},{"x":0.5159664154052734,"y":0.428061842918396},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44233056902885437},{"x":0.48403361439704895,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.48403361439704895,0.428061842918396,0.5159664154052734,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.428061842918396},{"x":0.48235294222831726,"y":0.428061842918396},{"x":0.48235294222831726,"y":0.44233056902885437},{"x":0.46554622054100037,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.46554622054100037,0.428061842918396,0.48235294222831726,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.428061842918396},{"x":0.4638655483722687,"y":0.428061842918396},{"x":0.4638655483722687,"y":0.44233056902885437},{"x":0.4638655483722687,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.428061842918396,0.4638655483722687,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایشگاههای","boundary":[0.6369748115539551,0.4482758641242981,0.7142857313156128,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6134454011917114,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6134454011917114,0.4482758641242981,0.6302521228790283,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5798319578170776,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5798319578170776,0.4482758641242981,0.6117647290229797,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5680672526359558,0.4482758641242981,0.5731092691421509,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"انگیزهها","boundary":[0.5193277597427368,0.4482758641242981,0.5647059082984924,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5159664154052734,"y":0.46254459023475647},{"x":0.507563054561615,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.507563054561615,0.4482758641242981,0.5159664154052734,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6655462384223938,0.46967896819114685,0.7159664034843445,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6420168280601501,0.46967896819114685,0.6605042219161987,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.5966386795043945,0.46967896819114685,0.6302521228790283,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.46967896819114685,0.5899159908294678,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.46967896819114685},{"x":0.578151285648346,"y":0.46967896819114685},{"x":0.578151285648346,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"موقتی","boundary":[0.5478991866111755,0.46967896819114685,0.578151285648346,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.46967896819114685,0.5411764979362488,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6655462384223938,0.48989298939704895,0.7159664034843445,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6655462384223938,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6453781723976135,0.48989298939704895,0.6655462384223938,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6336134672164917,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاهی","boundary":[0.5697479248046875,0.48989298939704895,0.6336134672164917,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5630252361297607,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.48989298939704895,0.5630252361297607,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5109243988990784,0.48989298939704895,0.5512605309486389,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5042017102241516,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5053507685661316},{"x":0.462184876203537,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.462184876203537,0.48989298939704895,0.5042017102241516,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.48989298939704895},{"x":0.45546218752861023,"y":0.48989298939704895},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5053507685661316},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیرهای","boundary":[0.4000000059604645,0.48989298939704895,0.45546218752861023,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3932773172855377,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5053507685661316},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.35798320174217224,0.48989298939704895,0.3932773172855377,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3495798408985138,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5053507685661316},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.48989298939704895,0.3495798408985138,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7126050591468811,"y":0.526753842830658},{"x":0.6840336322784424,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنت","boundary":[0.6840336322784424,0.5112960934638977,0.7126050591468811,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6823529601097107,"y":0.526753842830658},{"x":0.658823549747467,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.5112960934638977,0.6823529601097107,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6521008610725403,"y":0.526753842830658},{"x":0.610084056854248,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.610084056854248,0.5112960934638977,0.6521008610725403,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6033613681793213,"y":0.526753842830658},{"x":0.5529412031173706,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.5529412031173706,0.5112960934638977,0.6033613681793213,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5546218752861023,"y":0.526753842830658},{"x":0.5495798587799072,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5495798587799072,0.5112960934638977,0.5546218752861023,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5428571701049805,"y":0.526753842830658},{"x":0.5226891040802002,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.5226891040802002,0.5112960934638977,0.5428571701049805,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5210084319114685,"y":0.526753842830658},{"x":0.4924369752407074,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بنایی","boundary":[0.4924369752407074,0.5112960934638977,0.5210084319114685,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5112960934638977},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5112960934638977},{"x":0.48571428656578064,"y":0.526753842830658},{"x":0.4773109257221222,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4773109257221222,0.5112960934638977,0.48571428656578064,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4722689092159271,"y":0.526753842830658},{"x":0.42352941632270813,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.42352941632270813,0.5112960934638977,0.4722689092159271,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5112960934638977},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5112960934638977},{"x":0.42184874415397644,"y":0.526753842830658},{"x":0.4084033668041229,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4084033668041229,0.5112960934638977,0.42184874415397644,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5112960934638977},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5112960934638977},{"x":0.40672269463539124,"y":0.526753842830658},{"x":0.40168067812919617,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.40168067812919617,0.5112960934638977,0.40672269463539124,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3966386616230011,"y":0.526753842830658},{"x":0.3932773172855377,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.5112960934638977,0.3966386616230011,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6722689270973206,0.5326991677284241,0.7142857313156128,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6184874176979065,0.5326991677284241,0.6655462384223938,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایشگاهی","boundary":[0.5495798587799072,0.5326991677284241,0.6117647290229797,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5428571701049805,0.5326991677284241,0.5478991866111755,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکپارچگی","boundary":[0.4756302535533905,0.5326991677284241,0.5361344814300537,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5326991677284241},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5326991677284241},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5481569766998291},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.5326991677284241,0.47058823704719543,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5326991677284241},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5326991677284241},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5481569766998291},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تکثر","boundary":[0.43361344933509827,0.5326991677284241,0.4588235318660736,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5326991677284241},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5326991677284241},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.5326991677284241,0.4285714328289032,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6605042219161987,0.5552912950515747,0.7126050591468811,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5552912950515747},{"x":0.653781533241272,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6453781723976135,0.5552912950515747,0.653781533241272,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5899159908294678,0.5541022419929504,0.6403361558914185,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.5541022419929504,0.5865546464920044,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایشگاهی","boundary":[0.4924369752407074,0.5541022419929504,0.5579832196235657,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6756302714347839,0.5766944289207458,0.7142857313156128,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6571428775787354,0.5766944289207458,0.6689075827598572,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6201680898666382,0.5755053758621216,0.6504201889038086,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.5764706134796143,0.5743162631988525,0.6134454011917114,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.5743162631988525,0.5714285969734192,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریستال","boundary":[0.6638655662536621,0.5957193970680237,0.7142857313156128,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پالاس","boundary":[0.6302521228790283,0.5957193970680237,0.6554622054100037,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.5957193970680237,0.6201680898666382,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.61712247133255},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاریس","boundary":[0.6773109436035156,0.61712247133255,0.7126050591468811,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6689075827598572,"y":0.61712247133255},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۸۸۹","boundary":[0.6369748115539551,0.6159334182739258,0.6689075827598572,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6159334182739258},{"x":0.63193279504776,"y":0.6159334182739258},{"x":0.63193279504776,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.6159334182739258,0.63193279504776,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6655462384223938,0.6385255455970764,0.7142857313156128,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6084033846855164,0.6385255455970764,0.6621848940849304,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5882353186607361,0.6385255455970764,0.6067227125167847,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.5361344814300537,0.6385255455970764,0.5764706134796143,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6385255455970764},{"x":0.529411792755127,"y":0.6385255455970764},{"x":0.529411792755127,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.6385255455970764,0.529411792755127,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6753864288330078},{"x":0.680672287940979,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.680672287940979,0.6587395668029785,0.7142857313156128,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.6587395668029785,0.6722689270973206,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6218487620353699,0.6587395668029785,0.6453781723976135,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نگرش","boundary":[0.5798319578170776,0.6587395668029785,0.6151260733604431,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5378151535987854,0.6587395668029785,0.5731092691421509,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.6587395668029785,0.5310924649238586,0.6753864288330078]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.428061842918396},{"x":0.7159664034843445,"y":0.428061842918396},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6753864288330078},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3395378243923187,0.421061842918396,0.7209664034843445,0.6823864288330078],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.6453781723976135,0.6789536476135254,0.6655462384223938,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6285714507102966,0.6789536476135254,0.6386554837226868,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.5899159908294678,0.6789536476135254,0.6218487620353699,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5848739743232727,0.6789536476135254,0.5899159908294678,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.701545774936676},{"x":0.7142857313156128,"y":0.701545774936676},{"x":0.7142857313156128,"y":0.717003583908081},{"x":0.6722689270973206,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6722689270973206,0.701545774936676,0.7142857313156128,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.701545774936676},{"x":0.6672269105911255,"y":0.701545774936676},{"x":0.6672269105911255,"y":0.717003583908081},{"x":0.6386554837226868,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غرفه","boundary":[0.6386554837226868,0.701545774936676,0.6672269105911255,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.701545774936676},{"x":0.6386554837226868,"y":0.701545774936676},{"x":0.6386554837226868,"y":0.717003583908081},{"x":0.6201680898666382,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6201680898666382,0.701545774936676,0.6386554837226868,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.701545774936676},{"x":0.6084033846855164,"y":0.701545774936676},{"x":0.6084033846855164,"y":0.717003583908081},{"x":0.556302547454834,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.556302547454834,0.701545774936676,0.6084033846855164,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.701545774936676},{"x":0.5495798587799072,"y":0.701545774936676},{"x":0.5495798587799072,"y":0.717003583908081},{"x":0.5394958257675171,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5394958257675171,0.701545774936676,0.5495798587799072,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.701545774936676},{"x":0.5378151535987854,"y":0.701545774936676},{"x":0.5378151535987854,"y":0.717003583908081},{"x":0.507563054561615,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"منزله","boundary":[0.507563054561615,0.701545774936676,0.5378151535987854,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.701545774936676},{"x":0.5008403658866882,"y":0.701545774936676},{"x":0.5008403658866882,"y":0.717003583908081},{"x":0.4638655483722687,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمل","boundary":[0.4638655483722687,0.701545774936676,0.5008403658866882,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.701545774936676},{"x":0.4571428596973419,"y":0.701545774936676},{"x":0.4571428596973419,"y":0.717003583908081},{"x":0.4268907606601715,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.4268907606601715,0.701545774936676,0.4571428596973419,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.701545774936676},{"x":0.42184874415397644,"y":0.701545774936676},{"x":0.42184874415397644,"y":0.717003583908081},{"x":0.3949579894542694,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.3949579894542694,0.701545774936676,0.42184874415397644,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.701545774936676},{"x":0.38991597294807434,"y":0.701545774936676},{"x":0.38991597294807434,"y":0.717003583908081},{"x":0.3831932842731476,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.701545774936676,0.38991597294807434,0.717003583908081]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7158145308494568},{"x":0.3831932842731476,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3781932842731476,0.6719536476135254,0.7192857313156128,0.7228145308494568],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سازماندهی","boundary":[0.5966386795043945,0.7229488492012024,0.6672269105911255,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.5579832196235657,0.7229488492012024,0.5899159908294678,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.7229488492012024,0.5512605309486389,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهادهای","boundary":[0.7142857313156128,0.7467300891876221,0.7613445520401001,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6907563209533691,0.7467300891876221,0.7092437148094177,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6571428775787354,0.7467300891876221,0.6873949766159058,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7621878981590271},{"x":0.610084056854248,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگزار","boundary":[0.610084056854248,0.7467300891876221,0.6436975002288818,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5731092691421509,0.7467300891876221,0.6084033846855164,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نمایشگاهها","boundary":[0.5025210380554199,0.7467300891876221,0.5680672526359558,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7621878981590271},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.7467300891876221,0.5025210380554199,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.770511269569397},{"x":0.7142857313156128,"y":0.771700382232666},{"x":0.7126050591468811,"y":0.785969078540802},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6756302714347839,0.770511269569397,0.7126050591468811,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.770511269569397},{"x":0.6689075827598572,"y":0.770511269569397},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6453781723976135,0.770511269569397,0.6689075827598572,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6386554837226868,"y":0.770511269569397},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6084033846855164,0.7693222165107727,0.6386554837226868,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اکسپو","boundary":[0.5680672526359558,0.7693222165107727,0.6016806960105896,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7824019193649292},{"x":0.561344563961029,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.7693222165107727,0.5663865804672241,0.7824019193649292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7613445520401001,"y":0.785969078540802},{"x":0.49747899174690247,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49247899174690246,0.7159488492012024,0.7663445520401001,0.792969078540802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8038049936294556},{"x":0.63193279504776,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکسپو","boundary":[0.63193279504776,0.7895362377166748,0.6672269105911255,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8038049936294556},{"x":0.578151285648346,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بروکسل","boundary":[0.578151285648346,0.7895362377166748,0.6252101063728333,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5680672526359558,0.7895362377166748,0.5714285969734192,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۵۸","boundary":[0.5310924649238586,0.7895362377166748,0.5647059082984924,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7895362377166748},{"x":0.529411792755127,"y":0.7895362377166748},{"x":0.529411792755127,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5243697762489319,0.7895362377166748,0.529411792755127,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5176470875740051,0.7895362377166748,0.5226891040802002,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.810939371585846},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکسپو","boundary":[0.6789916157722473,0.810939371585846,0.7142857313156128,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.810939371585846},{"x":0.6739495992660522,"y":0.810939371585846},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مونترال","boundary":[0.6302521228790283,0.810939371585846,0.6739495992660522,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.810939371585846},{"x":0.6235294342041016,"y":0.810939371585846},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6201680898666382,0.810939371585846,0.6235294342041016,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.810939371585846},{"x":0.6168067455291748,"y":0.810939371585846},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8252080678939819},{"x":0.583193302154541,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۷","boundary":[0.583193302154541,0.810939371585846,0.6168067455291748,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.810939371585846},{"x":0.5815126299858093,"y":0.810939371585846},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5764706134796143,0.810939371585846,0.5815126299858093,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.810939371585846},{"x":0.5731092691421509,"y":0.810939371585846},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.810939371585846,0.5731092691421509,0.8240190148353577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5126470875740051,0.7813471846580505,0.7192857313156128,0.8322080678939819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.831153392791748},{"x":0.6672269105911255,"y":0.831153392791748},{"x":0.6672269105911255,"y":0.845422089099884},{"x":0.63193279504776,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکسپو","boundary":[0.63193279504776,0.831153392791748,0.6672269105911255,0.845422089099884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.831153392791748},{"x":0.6252101063728333,"y":0.831153392791748},{"x":0.6252101063728333,"y":0.845422089099884},{"x":0.5966386795043945,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اوزاکا","boundary":[0.5966386795043945,0.831153392791748,0.6252101063728333,0.845422089099884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.831153392791748},{"x":0.5899159908294678,"y":0.831153392791748},{"x":0.5899159908294678,"y":0.845422089099884},{"x":0.5865546464920044,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5865546464920044,0.831153392791748,0.5899159908294678,0.845422089099884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.831153392791748},{"x":0.5798319578170776,"y":0.831153392791748},{"x":0.5798319578170776,"y":0.845422089099884},{"x":0.5495798587799072,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۹۷۰","boundary":[0.5495798587799072,0.831153392791748,0.5798319578170776,0.845422089099884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.831153392791748},{"x":0.5462185144424438,"y":0.831153392791748},{"x":0.5462185144424438,"y":0.845422089099884},{"x":0.5428571701049805,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5428571701049805,0.831153392791748,0.5462185144424438,0.845422089099884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.831153392791748},{"x":0.5394958257675171,"y":0.831153392791748},{"x":0.5394958257675171,"y":0.845422089099884},{"x":0.5327731370925903,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.831153392791748,0.5394958257675171,0.845422089099884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.8513674139976501},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8513674139976501},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8680142760276794},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8680142760276794}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اکسپو","boundary":[0.6789916157722473,0.8513674139976501,0.7142857313156128,0.8680142760276794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8513674139976501},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8513674139976501},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8680142760276794},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8680142760276794}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آیچی","boundary":[0.6487395167350769,0.8513674139976501,0.6739495992660522,0.8680142760276794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8513674139976501},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8513674139976501},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8680142760276794},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8680142760276794}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.8513674139976501,0.6436975002288818,0.8680142760276794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8513674139976501},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8513674139976501},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8680142760276794},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8680142760276794}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.6067227125167847,0.8513674139976501,0.6302521228790283,0.8680142760276794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.8513674139976501},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8513674139976501},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8680142760276794},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8680142760276794}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5966386795043945,0.8513674139976501,0.6000000238418579,0.8680142760276794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8680142760276794},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8680142760276794}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۵","boundary":[0.5579832196235657,0.8513674139976501,0.5932773351669312,0.8680142760276794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8513674139976501},{"x":0.556302547454834,"y":0.8513674139976501},{"x":0.556302547454834,"y":0.8680142760276794},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8680142760276794}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5529412031173706,0.8513674139976501,0.556302547454834,0.8680142760276794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8680142760276794},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8680142760276794}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.8513674139976501,0.5478991866111755,0.8680142760276794]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.831153392791748},{"x":0.7142857313156128,"y":0.831153392791748},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8680142760276794},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8680142760276794}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5277731370925903,0.824153392791748,0.7192857313156128,0.8750142760276794],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.6183115243911743},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6183115243911743},{"x":0.14957983791828156,"y":0.626634955406189},{"x":0.1445378214120865,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۹","boundary":[0.1445378214120865,0.6183115243911743,0.14957983791828156,0.626634955406189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.6183115243911743},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6183115243911743},{"x":0.14957983791828156,"y":0.626634955406189},{"x":0.1445378214120865,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.6113115243911743,0.15457983791828156,0.633634955406189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.6813317537307739},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6813317537307739},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6896551847457886},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.10000000149011612,"str":"1","boundary":[0.1445378214120865,0.6813317537307739,0.14789916574954987,0.6896551847457886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.6813317537307739},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6813317537307739},{"x":0.15798319876194,"y":0.6896551847457886},{"x":0.15462185442447662,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.10999999940395355,"str":".","boundary":[0.15462185442447662,0.6813317537307739,0.15798319876194,0.6896551847457886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.6813317537307739},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6813317537307739},{"x":0.15798319876194,"y":0.6896551847457886},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.10000000149011612,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.6743317537307739,0.16298319876194,0.6966551847457886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.701545774936676},{"x":0.1596638709306717,"y":0.701545774936676},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7122473120689392},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲","boundary":[0.1445378214120865,0.701545774936676,0.1596638709306717,0.7122473120689392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.701545774936676},{"x":0.1596638709306717,"y":0.701545774936676},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7122473120689392},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.694545774936676,0.1646638709306717,0.7192473120689392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7241379022598267},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7241379022598267},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7324613332748413},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.1428571492433548,0.7241379022598267,0.1596638709306717,0.7324613332748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7241379022598267},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7241379022598267},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7324613332748413},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.7171379022598267,0.1646638709306717,0.7394613332748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7479191422462463},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7479191422462463},{"x":0.16134454309940338,"y":0.7574316263198853},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.1428571492433548,0.7479191422462463,0.16134454309940338,0.7574316263198853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7479191422462463},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7479191422462463},{"x":0.16134454309940338,"y":0.7574316263198853},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.7409191422462463,0.16634454309940339,0.7644316263198853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.7693222165107727},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7693222165107727},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7776456475257874},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.1445378214120865,0.7693222165107727,0.1596638709306717,0.7776456475257874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.7693222165107727},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7693222165107727},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7776456475257874},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.7623222165107727,0.1646638709306717,0.7846456475257874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.7907253503799438},{"x":0.16134454309940338,"y":0.7895362377166748},{"x":0.16134454309940338,"y":0.8002378344535828},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴","boundary":[0.1445378214120865,0.7907253503799438,0.16134454309940338,0.8002378344535828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.7907253503799438},{"x":0.16134454309940338,"y":0.7895362377166748},{"x":0.16134454309940338,"y":0.8002378344535828},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.7837253503799438,0.16634454309940339,0.8072378344535828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.8121284246444702},{"x":0.1596638709306717,"y":0.810939371585846},{"x":0.1596638709306717,"y":0.8204518556594849},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.1445378214120865,0.8121284246444702,0.1596638709306717,0.8204518556594849]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.8121284246444702},{"x":0.1596638709306717,"y":0.810939371585846},{"x":0.1596638709306717,"y":0.8204518556594849},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.8051284246444702,0.1646638709306717,0.8274518556594849],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14621849358081818,"y":0.8323424458503723},{"x":0.1596638709306717,"y":0.8323424458503723},{"x":0.1596638709306717,"y":0.8418549299240112},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.14621849358081818,0.8323424458503723,0.1596638709306717,0.8418549299240112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14621849358081818,"y":0.8323424458503723},{"x":0.1596638709306717,"y":0.8323424458503723},{"x":0.1596638709306717,"y":0.8418549299240112},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14121849358081817,0.8253424458503723,0.1646638709306717,0.8488549299240112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.8596908450126648},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8596908450126648},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8644470572471619},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"6","boundary":[0.6369748115539551,0.8596908450126648,0.6386554837226868,0.8644470572471619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.8596908450126648},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8596908450126648},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8644470572471619},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.8526908450126648,0.6436554837226868,0.8714470572471619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8810939192771912},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8799048662185669},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8989298343658447},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48067227005958557,0.8810939192771912,0.5042017102241516,0.8989298343658447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8810939192771912},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8799048662185669},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8989298343658447},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.8740939192771912,0.5092017102241516,0.9059298343658447],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/GFYmYIVfEjkrvkJD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/FBCNLKkgeCufNRtP.jpg","blurred":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/UBhSUBdpbtmPIrEd.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00022604336958973346,0.00013447696353252378,0.9986357601670658,0.9989227944894581]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.12128418684005737},{"x":0.15798319876194,"y":0.12128418684005737},{"x":0.15798319876194,"y":0.12960760295391083},{"x":0.1411764770746231,"y":0.12960760295391083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.1411764770746231,0.12128418684005737,0.15798319876194,0.12960760295391083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.12128418684005737},{"x":0.15798319876194,"y":0.12128418684005737},{"x":0.15798319876194,"y":0.12960760295391083},{"x":0.1411764770746231,"y":0.12960760295391083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.11428418684005737,0.16298319876194,0.13660760295391083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.14268727600574493},{"x":0.1563025265932083,"y":0.14268727600574493},{"x":0.15798319876194,"y":0.15219976007938385},{"x":0.1411764770746231,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.13949580490589142,0.14268727600574493,0.15798319876194,0.15219976007938385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.14268727600574493},{"x":0.1563025265932083,"y":0.14268727600574493},{"x":0.15798319876194,"y":0.15219976007938385},{"x":0.1411764770746231,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.13568727600574493,0.16298319876194,0.15919976007938386],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.1640903651714325},{"x":0.15798319876194,"y":0.1640903651714325},{"x":0.15798319876194,"y":0.1736028492450714},{"x":0.1411764770746231,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.13949580490589142,0.1640903651714325,0.15798319876194,0.1736028492450714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.1640903651714325},{"x":0.15798319876194,"y":0.1640903651714325},{"x":0.15798319876194,"y":0.1736028492450714},{"x":0.1411764770746231,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.1570903651714325,0.16298319876194,0.18060284924507142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.18549345433712006},{"x":0.1563025265932083,"y":0.18549345433712006},{"x":0.1563025265932083,"y":0.19500593841075897},{"x":0.1411764770746231,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.1411764770746231,0.18549345433712006,0.1563025265932083,0.19500593841075897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.18549345433712006},{"x":0.1563025265932083,"y":0.18549345433712006},{"x":0.1563025265932083,"y":0.19500593841075897},{"x":0.1411764770746231,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.17849345433712005,0.16130252659320832,0.20200593841075898],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.20927467942237854},{"x":0.15798319876194,"y":0.20927467942237854},{"x":0.15798319876194,"y":0.21878716349601746},{"x":0.1411764770746231,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.1411764770746231,0.20927467942237854,0.15798319876194,0.21878716349601746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.20927467942237854},{"x":0.15798319876194,"y":0.20927467942237854},{"x":0.15798319876194,"y":0.21878716349601746},{"x":0.1411764770746231,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.20227467942237853,0.16298319876194,0.22578716349601746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.23186682164669037},{"x":0.15462185442447662,"y":0.23186682164669037},{"x":0.15462185442447662,"y":0.24019025266170502},{"x":0.1411764770746231,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.1411764770746231,0.23186682164669037,0.15462185442447662,0.24019025266170502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.23186682164669037},{"x":0.15462185442447662,"y":0.23186682164669037},{"x":0.15462185442447662,"y":0.24019025266170502},{"x":0.1411764770746231,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.22486682164669036,0.15962185442447663,0.24719025266170502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.25208085775375366},{"x":0.15462185442447662,"y":0.25208085775375366},{"x":0.1563025265932083,"y":0.2604042887687683},{"x":0.1411764770746231,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰","boundary":[0.1411764770746231,0.25208085775375366,0.1563025265932083,0.2604042887687683]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.25208085775375366},{"x":0.15462185442447662,"y":0.25208085775375366},{"x":0.1563025265932083,"y":0.2604042887687683},{"x":0.1411764770746231,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.24508085775375366,0.16130252659320832,0.2674042887687683],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.2734839618206024},{"x":0.15462185442447662,"y":0.2734839618206024},{"x":0.15462185442447662,"y":0.2818073630332947},{"x":0.1411764770746231,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۱","boundary":[0.1411764770746231,0.2734839618206024,0.15462185442447662,0.2818073630332947]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.2734839618206024},{"x":0.15462185442447662,"y":0.2734839618206024},{"x":0.15462185442447662,"y":0.2818073630332947},{"x":0.1411764770746231,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.2664839618206024,0.15962185442447663,0.2888073630332947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.2948870360851288},{"x":0.15462185442447662,"y":0.2948870360851288},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3043995201587677},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.1411764770746231,0.2948870360851288,0.15462185442447662,0.3043995201587677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.2948870360851288},{"x":0.15462185442447662,"y":0.2948870360851288},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3043995201587677},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.2878870360851288,0.15962185442447663,0.3113995201587677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.3151010572910309},{"x":0.15798319876194,"y":0.3151010572910309},{"x":0.1563025265932083,"y":0.32580262422561646},{"x":0.1411764770746231,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.1411764770746231,0.3151010572910309,0.1563025265932083,0.32580262422561646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.3151010572910309},{"x":0.15798319876194,"y":0.3151010572910309},{"x":0.1563025265932083,"y":0.32580262422561646},{"x":0.1411764770746231,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.3081010572910309,0.16130252659320832,0.33280262422561646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.12128418684005737},{"x":0.7126050591468811,"y":0.12128418684005737},{"x":0.7126050591468811,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6789916157722473,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکسپو","boundary":[0.6789916157722473,0.12128418684005737,0.7126050591468811,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.12128418684005737},{"x":0.6705882549285889,"y":0.12128418684005737},{"x":0.6705882549285889,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6302521228790283,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زاراگوزا","boundary":[0.6302521228790283,0.12128418684005737,0.6705882549285889,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.12128418684005737},{"x":0.6235294342041016,"y":0.12128418684005737},{"x":0.6235294342041016,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6201680898666382,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6201680898666382,0.12128418684005737,0.6235294342041016,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.12128418684005737},{"x":0.6168067455291748,"y":0.12128418684005737},{"x":0.6168067455291748,"y":0.13555291295051575},{"x":0.5815126299858093,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۸","boundary":[0.5815126299858093,0.12128418684005737,0.6168067455291748,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.12128418684005737},{"x":0.5798319578170776,"y":0.12128418684005737},{"x":0.5798319578170776,"y":0.13555291295051575},{"x":0.5764706134796143,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5764706134796143,0.12128418684005737,0.5798319578170776,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.12128418684005737},{"x":0.5714285969734192,"y":0.12128418684005737},{"x":0.5714285969734192,"y":0.13555291295051575},{"x":0.5697479248046875,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.12128418684005737,0.5714285969734192,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.14268727600574493},{"x":0.7142857313156128,"y":0.14268727600574493},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکسپو","boundary":[0.6789916157722473,0.14268727600574493,0.7142857313156128,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.14268727600574493},{"x":0.6689075827598572,"y":0.14268727600574493},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6252101063728333,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شانگهای","boundary":[0.6252101063728333,0.14268727600574493,0.6689075827598572,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6134454011917114,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6134454011917114,"y":0.15576694905757904},{"x":0.610084056854248,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.610084056854248,0.14149822294712067,0.6134454011917114,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6084033846855164,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6084033846855164,"y":0.15576694905757904},{"x":0.5714285969734192,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۰","boundary":[0.5714285969734192,0.14149822294712067,0.6084033846855164,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5714285969734192,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5714285969734192,"y":0.15576694905757904},{"x":0.5680672526359558,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5680672526359558,0.14149822294712067,0.5714285969734192,0.15576694905757904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.12009512633085251},{"x":0.7142857313156128,"y":0.12128418684005737},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5680672526359558,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5630672526359558,0.1130951263308525,0.7192857313156128,0.16395600211620331],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7126050591468811,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6773109436035156,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"اکسپو","boundary":[0.6773109436035156,0.16290131211280823,0.7126050591468811,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6705882549285889,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6705882549285889,"y":0.17835909128189087},{"x":0.6420168280601501,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"یوسو","boundary":[0.6420168280601501,0.16290131211280823,0.6705882549285889,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6420168280601501,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6420168280601501,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.16290131211280823,0.6420168280601501,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6336134672164917,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6336134672164917,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"کره","boundary":[0.6134454011917114,0.16290131211280823,0.6336134672164917,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6067227125167847,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6067227125167847,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6016806960105896,0.16290131211280823,0.6067227125167847,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6000000238418579,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6000000238418579,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"۲۰۱۲","boundary":[0.5647059082984924,0.16290131211280823,0.6000000238418579,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5630252361297607,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5596638917922974,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5596638917922974,0.16290131211280823,0.5630252361297607,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.16290131211280823},{"x":0.556302547454834,"y":0.16290131211280823},{"x":0.556302547454834,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.16290131211280823,0.556302547454834,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7109243869781494,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7109243869781494,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6773109436035156,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکسپو","boundary":[0.6773109436035156,0.18549345433712006,0.7109243869781494,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6705882549285889,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6705882549285889,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6420168280601501,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میلان","boundary":[0.6420168280601501,0.18549345433712006,0.6705882549285889,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6268907785415649,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6268907785415649,0.18549345433712006,0.6302521228790283,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6252101063728333,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6252101063728333,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۵","boundary":[0.5882353186607361,0.1843044012784958,0.6252101063728333,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19857312738895416},{"x":0.583193302154541,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.583193302154541,0.1843044012784958,0.5882353186607361,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.1843044012784958},{"x":0.583193302154541,"y":0.1843044012784958},{"x":0.583193302154541,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5798319578170776,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.1843044012784958,0.583193302154541,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7109243869781494,0.20927467942237854,0.7596638798713684,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22354340553283691},{"x":0.653781533241272,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.653781533241272,0.20927467942237854,0.7058823704719543,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6352941393852234,0.20927467942237854,0.6521008610725403,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.5882353186607361,0.20927467942237854,0.6218487620353699,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.20927467942237854,0.5848739743232727,0.22354340553283691]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"ps","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5496218752861023,0.15471224415302276,0.7646638798713684,0.2317324585914612],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24494649469852448},{"x":0.680672287940979,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.680672287940979,0.23186682164669037,0.7126050591468811,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6554622054100037,0.2306777685880661,0.6789916157722473,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5983193516731262,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کالبدی","boundary":[0.6000000238418579,0.2306777685880661,0.6420168280601501,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5932773351669312,"y":0.243757426738739},{"x":0.5932773351669312,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.2306777685880661,0.5932773351669312,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7109243869781494,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6773109436035156,0.25208085775375366,0.7109243869781494,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6756302714347839,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6756302714347839,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6470588445663452,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6470588445663452,0.25208085775375366,0.6756302714347839,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.25208085775375366,0.6386554837226868,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7126050591468811,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6705882549285889,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انعطاف","boundary":[0.6705882549285889,0.27229487895965576,0.7126050591468811,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6689075827598572,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6369748115539551,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6369748115539551,0.27229487895965576,0.6689075827598572,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.27229487895965576},{"x":0.63193279504776,"y":0.27229487895965576},{"x":0.63193279504776,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.27229487895965576,0.63193279504776,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارکردهای","boundary":[0.6453781723976135,0.2936979830265045,0.7126050591468811,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6403361558914185,"y":0.30915576219558716},{"x":0.610084056854248,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جنبی","boundary":[0.610084056854248,0.2948870360851288,0.6403361558914185,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2948870360851288},{"x":0.605042040348053,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6000000238418579,0.2948870360851288,0.6067227125167847,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6420168280601501,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازماندهی","boundary":[0.6420168280601501,0.3151010572910309,0.7126050591468811,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6352941393852234,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6033613681793213,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.6033613681793213,0.3151010572910309,0.6352941393852234,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5966386795043945,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5899159908294678,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5899159908294678,0.3151010572910309,0.5966386795043945,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7109243869781494,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7109243869781494,"y":0.350772887468338},{"x":0.6638655662536621,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهادهای","boundary":[0.6638655662536621,0.33650416135787964,0.7109243869781494,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6571428775787354,"y":0.350772887468338},{"x":0.6386554837226868,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6386554837226868,0.33650416135787964,0.6571428775787354,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6386554837226868,"y":0.350772887468338},{"x":0.605042040348053,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.605042040348053,0.33650416135787964,0.6386554837226868,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7109243869781494,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6739495992660522,0.36028537154197693,0.7109243869781494,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6672269105911255,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6436975002288818,0.36028537154197693,0.6672269105911255,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6369748115539551,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6067227125167847,0.35909631848335266,0.6369748115539551,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35909631848335266},{"x":0.605042040348053,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6000000238418579,0.35909631848335266,0.605042040348053,0.3709869086742401]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5899159908294678,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5849159908294678,0.2236777685880661,0.7176050591468811,0.38036504459381104],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6134454011917114,0.3769322335720062,0.6638655662536621,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.5697479248046875,0.3781212866306305,0.6067227125167847,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5630252361297607,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5042017102241516,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتوتگارت","boundary":[0.5042017102241516,0.3781212866306305,0.5630252361297607,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3781212866306305},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3781212866306305},{"x":0.49747899174690247,"y":0.39239001274108887},{"x":0.4924369752407074,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4924369752407074,0.3781212866306305,0.49747899174690247,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6134454011917114,0.39952436089515686,0.6638655662536621,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فرانکفورت","boundary":[0.5462185144424438,0.4007134437561035,0.6067227125167847,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.4007134437561035,0.5428571701049805,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6655462384223938,"y":0.435196191072464},{"x":0.6168067455291748,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6168067455291748,0.4209274649620056,0.6655462384223938,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4209274649620056},{"x":0.610084056854248,"y":0.4209274649620056},{"x":0.610084056854248,"y":0.435196191072464},{"x":0.5445378422737122,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایشگاهی","boundary":[0.5445378422737122,0.4209274649620056,0.610084056854248,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5378151535987854,"y":0.435196191072464},{"x":0.5058823823928833,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5058823823928833,0.4209274649620056,0.5378151535987854,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5008403658866882,"y":0.435196191072464},{"x":0.46722689270973206,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"میلان","boundary":[0.46722689270973206,0.4209274649620056,0.5008403658866882,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4209274649620056},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4209274649620056},{"x":0.46554622054100037,"y":0.435196191072464},{"x":0.4605042040348053,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.4209274649620056,0.46554622054100037,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6369748115539551,0.44233056902885437,0.6655462384223938,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاهی","boundary":[0.5647059082984924,0.4411414861679077,0.6302521228790283,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اکسل","boundary":[0.5260504484176636,0.4411414861679077,0.5596638917922974,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4554102122783661},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لندن","boundary":[0.4924369752407074,0.4411414861679077,0.5193277597427368,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4554102122783661},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.4411414861679077,0.4907563030719757,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6134454011917114,0.46254459023475647,0.6638655662536621,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5899159908294678,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5899159908294678,0.46254459023475647,0.6084033846855164,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4780023694038391},{"x":0.556302547454834,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.556302547454834,0.46254459023475647,0.5865546464920044,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5126050710678101,0.46373364329338074,0.5428571701049805,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5092437267303467,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.46373364329338074,0.5092437267303467,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6134454011917114,0.48275861144065857,0.6638655662536621,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5899159908294678,0.4839476943016052,0.6084033846855164,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5546218752861023,0.4839476943016052,0.5865546464920044,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5109243988990784,0.4839476943016052,0.5428571701049805,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5025210380554199,0.4851367473602295,0.5092437267303467,0.4982164204120636]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4982164204120636},{"x":0.462184876203537,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4555042040348053,0.3711212866306305,0.6705462384223938,0.5052164204120636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6134454011917114,0.5041617155075073,0.6655462384223938,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5899159908294678,0.5041617155075073,0.6067227125167847,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5546218752861023,0.5041617155075073,0.5882353186607361,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.5193277597427368,0.5041617155075073,0.5428571701049805,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آفتاب","boundary":[0.4789915978908539,0.5041617155075073,0.5126050710678101,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.5041617155075073,0.4756302535533905,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.526753842830658},{"x":0.7092437148094177,"y":0.526753842830658},{"x":0.7092437148094177,"y":0.542211651802063},{"x":0.6857143044471741,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6857143044471741,0.526753842830658,0.7092437148094177,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.526753842830658},{"x":0.6823529601097107,"y":0.526753842830658},{"x":0.6823529601097107,"y":0.542211651802063},{"x":0.6571428775787354,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6571428775787354,0.526753842830658,0.6823529601097107,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.526753842830658},{"x":0.6453781723976135,"y":0.526753842830658},{"x":0.6453781723976135,"y":0.542211651802063},{"x":0.6403361558914185,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.526753842830658,0.6453781723976135,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.526753842830658},{"x":0.6352941393852234,"y":0.526753842830658},{"x":0.6352941393852234,"y":0.542211651802063},{"x":0.610084056854248,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.610084056854248,0.526753842830658,0.6352941393852234,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.526753842830658},{"x":0.6033613681793213,"y":0.526753842830658},{"x":0.6033613681793213,"y":0.542211651802063},{"x":0.5798319578170776,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5798319578170776,0.526753842830658,0.6033613681793213,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.526753842830658},{"x":0.5731092691421509,"y":0.526753842830658},{"x":0.5731092691421509,"y":0.542211651802063},{"x":0.534453809261322,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.534453809261322,0.526753842830658,0.5731092691421509,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.526753842830658},{"x":0.5277311205863953,"y":0.526753842830658},{"x":0.5277311205863953,"y":0.542211651802063},{"x":0.49747899174690247,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.49747899174690247,0.526753842830658,0.5277311205863953,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.526753842830658},{"x":0.4907563030719757,"y":0.526753842830658},{"x":0.4907563030719757,"y":0.542211651802063},{"x":0.48571428656578064,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.526753842830658,0.4907563030719757,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.526753842830658},{"x":0.4789915978908539,"y":0.526753842830658},{"x":0.4789915978908539,"y":0.542211651802063},{"x":0.4571428596973419,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.4571428596973419,0.526753842830658,0.4789915978908539,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.526753842830658},{"x":0.45210084319114685,"y":0.526753842830658},{"x":0.45210084319114685,"y":0.542211651802063},{"x":0.45042017102241516,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.526753842830658,0.45210084319114685,0.542211651802063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7092437148094177,"y":0.542211651802063},{"x":0.45042017102241516,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44542017102241516,0.4971617155075073,0.7142437148094177,0.549211651802063],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6840336322784424,0.5481569766998291,0.7126050591468811,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6487395167350769,0.5481569766998291,0.6756302714347839,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6235294342041016,0.5481569766998291,0.6420168280601501,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.5481569766998291,0.6201680898666382,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.571938157081604},{"x":0.8067227005958557,"y":0.571938157081604},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5885850191116333},{"x":0.778151273727417,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.778151273727417,0.571938157081604,0.8067227005958557,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.571938157081604},{"x":0.7731092572212219,"y":0.571938157081604},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7478991746902466,0.571938157081604,0.7731092572212219,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7394958138465881,"y":0.571938157081604},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6907563209533691,0.5731272101402283,0.7394958138465881,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.5731272101402283,0.6873949766159058,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6067227125167847,0.5731272101402283,0.6571428775787354,0.5885850191116333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5481569766998291},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5481569766998291},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6017227125167847,0.5411569766998291,0.8117227005958557,0.5955850191116333],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.37931033968925476},{"x":0.15798319876194,"y":0.3781212866306305},{"x":0.15798319876194,"y":0.3888228237628937},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.1411764770746231,0.37931033968925476,0.15798319876194,0.3888228237628937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.37931033968925476},{"x":0.15798319876194,"y":0.3781212866306305},{"x":0.15798319876194,"y":0.3888228237628937},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.37231033968925475,0.16298319876194,0.3958228237628937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.4244946539402008},{"x":0.1563025265932083,"y":0.42687276005744934},{"x":0.1411764770746231,"y":0.42687276005744934},{"x":0.1411764770746231,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.1563025265932083,0.4244946539402008,0.1411764770746231,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.4042806327342987},{"x":0.1563025265932083,"y":0.4078477919101715},{"x":0.1411764770746231,"y":0.4078477919101715},{"x":0.1411764770746231,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.1563025265932083,0.4042806327342987,0.1411764770746231,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.38287752866744995},{"x":0.1563025265932083,"y":0.3852556347846985},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3852556347846985},{"x":0.1411764770746231,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.1563025265932083,0.38287752866744995,0.1411764770746231,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.36028537154197693},{"x":0.1563025265932083,"y":0.36266350746154785},{"x":0.1411764770746231,"y":0.36266350746154785},{"x":0.1411764770746231,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.1563025265932083,0.36028537154197693,0.1411764770746231,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.33888229727745056},{"x":0.1563025265932083,"y":0.3412604033946991},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3412604033946991},{"x":0.1411764770746231,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.1563025265932083,0.33888229727745056,0.1411764770746231,0.3412604033946991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.33888229727745056},{"x":0.1563025265932083,"y":0.42687276005744934},{"x":0.13949580490589142,"y":0.42687276005744934},{"x":0.1411764770746231,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.5699999928474426,"boundary":[0.1513025265932083,0.33188229727745056,0.14449580490589142,0.43387276005744935],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.4209274649620056},{"x":0.1563025265932083,"y":0.4209274649620056},{"x":0.1563025265932083,"y":0.4316290020942688},{"x":0.13949580490589142,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.13949580490589142,0.4209274649620056,0.1563025265932083,0.4316290020942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.4209274649620056},{"x":0.1563025265932083,"y":0.4209274649620056},{"x":0.1563025265932083,"y":0.4316290020942688},{"x":0.13949580490589142,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.4139274649620056,0.16130252659320832,0.4386290020942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1563025265932083,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1563025265932083,"y":0.47324612736701965},{"x":0.1411764770746231,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.1411764770746231,0.46373364329338074,0.1563025265932083,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1596638709306717,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1596638709306717,"y":0.47324612736701965},{"x":0.1596638709306717,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.1596638709306717,0.46373364329338074,0.1596638709306717,0.47324612736701965]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1596638709306717,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1596638709306717,"y":0.47324612736701965},{"x":0.1411764770746231,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.45673364329338073,0.1646638709306717,0.48024612736701966],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.4851367473602295},{"x":0.15462185442447662,"y":0.4839476943016052},{"x":0.15462185442447662,"y":0.49346017837524414},{"x":0.1411764770746231,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.1411764770746231,0.4851367473602295,0.15462185442447662,0.49346017837524414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.4851367473602295},{"x":0.15462185442447662,"y":0.4839476943016052},{"x":0.15462185442447662,"y":0.49346017837524414},{"x":0.1411764770746231,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.4781367473602295,0.15962185442447663,0.5004601783752441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5053507685661316},{"x":0.1563025265932083,"y":0.5053507685661316},{"x":0.1563025265932083,"y":0.5148632526397705},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.1411764770746231,0.5053507685661316,0.1563025265932083,0.5148632526397705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5053507685661316},{"x":0.1563025265932083,"y":0.5053507685661316},{"x":0.1563025265932083,"y":0.5148632526397705},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.4983507685661316,0.16130252659320832,0.5218632526397705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.526753842830658},{"x":0.1563025265932083,"y":0.526753842830658},{"x":0.1563025265932083,"y":0.5362663269042969},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.1411764770746231,0.526753842830658,0.1563025265932083,0.5362663269042969]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.526753842830658},{"x":0.1563025265932083,"y":0.526753842830658},{"x":0.1563025265932083,"y":0.5362663269042969},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.519753842830658,0.16130252659320832,0.5432663269042969],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5469679236412048},{"x":0.1563025265932083,"y":0.5481569766998291},{"x":0.15462185442447662,"y":0.557669460773468},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸۰","boundary":[0.1428571492433548,0.5469679236412048,0.15462185442447662,0.557669460773468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5469679236412048},{"x":0.1563025265932083,"y":0.5481569766998291},{"x":0.15462185442447662,"y":0.557669460773468},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.5399679236412048,0.15962185442447663,0.564669460773468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5743162631988525},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5743162631988525},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5850178599357605},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.1411764770746231,0.5743162631988525,0.1596638709306717,0.5850178599357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5743162631988525},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5743162631988525},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5850178599357605},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.5673162631988525,0.1646638709306717,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7226890921592712,0.6004756093025208,0.7596638798713684,0.6087990403175354]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7176890921592712,0.5934756093025207,0.7646638798713684,0.6157990403175354],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.6004756093025208},{"x":0.15798319876194,"y":0.6004756093025208},{"x":0.15798319876194,"y":0.6087990403175354},{"x":0.13949580490589142,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۵","boundary":[0.13949580490589142,0.6004756093025208,0.15798319876194,0.6087990403175354]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.6004756093025208},{"x":0.15798319876194,"y":0.6004756093025208},{"x":0.15798319876194,"y":0.6087990403175354},{"x":0.13949580490589142,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.5934756093025207,0.16298319876194,0.6157990403175354],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6242568492889404},{"x":0.15798319876194,"y":0.6242568492889404},{"x":0.15798319876194,"y":0.6325802803039551},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۶","boundary":[0.1411764770746231,0.6242568492889404,0.15798319876194,0.6325802803039551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6242568492889404},{"x":0.15798319876194,"y":0.6242568492889404},{"x":0.15798319876194,"y":0.6325802803039551},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.6172568492889404,0.16298319876194,0.6395802803039551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6456599235534668},{"x":0.15798319876194,"y":0.6456599235534668},{"x":0.15798319876194,"y":0.6551724076271057},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۶","boundary":[0.1411764770746231,0.6456599235534668,0.15798319876194,0.6551724076271057]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6456599235534668},{"x":0.15798319876194,"y":0.6456599235534668},{"x":0.15798319876194,"y":0.6551724076271057},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.6386599235534668,0.16298319876194,0.6621724076271057],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.6670629978179932},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6670629978179932},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6753864288330078},{"x":0.13949580490589142,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.13949580490589142,0.6670629978179932,0.1563025265932083,0.6753864288330078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.6670629978179932},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6670629978179932},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6753864288330078},{"x":0.13949580490589142,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.6600629978179932,0.16130252659320832,0.6823864288330078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.6884661316871643},{"x":0.15798319876194,"y":0.68727707862854},{"x":0.15798319876194,"y":0.696789562702179},{"x":0.1411764770746231,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.13949580490589142,0.6884661316871643,0.15798319876194,0.696789562702179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.6884661316871643},{"x":0.15798319876194,"y":0.68727707862854},{"x":0.15798319876194,"y":0.696789562702179},{"x":0.1411764770746231,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.6814661316871643,0.16298319876194,0.703789562702179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.7086801528930664},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7086801528930664},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7193816900253296},{"x":0.1411764770746231,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۰","boundary":[0.1411764770746231,0.7086801528930664,0.15462185442447662,0.7193816900253296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.7086801528930664},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7086801528930664},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7193816900253296},{"x":0.1411764770746231,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.7016801528930664,0.15962185442447663,0.7263816900253296],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.7300832271575928},{"x":0.15798319876194,"y":0.7300832271575928},{"x":0.15798319876194,"y":0.7384066581726074},{"x":0.1411764770746231,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۳","boundary":[0.1411764770746231,0.7300832271575928,0.15798319876194,0.7384066581726074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.7300832271575928},{"x":0.15798319876194,"y":0.7300832271575928},{"x":0.15798319876194,"y":0.7384066581726074},{"x":0.1411764770746231,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.7230832271575928,0.16298319876194,0.7454066581726074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"سیر","boundary":[0.6873949766159058,0.7348394989967346,0.7126050591468811,0.7419738173484802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.7278394989967346,0.7176050591468811,0.7489738173484802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7126050591468811,0.6230677962303162,0.7596638798713684,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.6230677962303162,0.7092437148094177,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6385255455970764},{"x":0.658823549747467,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.658823549747467,0.6230677962303162,0.6789916157722473,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.6230677962303162,0.6504201889038086,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5966386795043945,0.6230677962303162,0.6403361558914185,0.6385255455970764]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5916386795043945,0.6160677962303162,0.7646638798713684,0.6455255455970764],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6655462384223938,0.6444708704948425,0.7126050591468811,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.6444708704948425,0.6621848940849304,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6444708704948425},{"x":0.63193279504776,"y":0.6444708704948425},{"x":0.63193279504776,"y":0.6599286794662476},{"x":0.605042040348053,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.605042040348053,0.6444708704948425,0.63193279504776,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6599286794662476},{"x":0.556302547454834,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.556302547454834,0.6444708704948425,0.6000000238418579,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.6444708704948425,0.5495798587799072,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6599286794662476},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.49915966391563416,0.6444708704948425,0.5378151535987854,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6444708704948425},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6444708704948425},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6599286794662476},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.45546218752861023,0.6444708704948425,0.4924369752407074,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6444708704948425},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6444708704948425},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"میزبان","boundary":[0.4151260554790497,0.6444708704948425,0.44873949885368347,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6444708704948425},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6444708704948425},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6599286794662476},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.6444708704948425,0.4100840389728546,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6655462384223938,0.6658739447593689,0.7126050591468811,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6453781723976135,0.6658739447593689,0.6605042219161987,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6658739447593689},{"x":0.63193279504776,"y":0.6658739447593689},{"x":0.63193279504776,"y":0.6813317537307739},{"x":0.605042040348053,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.605042040348053,0.6658739447593689,0.63193279504776,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6813317537307739},{"x":0.556302547454834,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.556302547454834,0.6658739447593689,0.6000000238418579,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.6658739447593689,0.5495798587799072,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5025210380554199,0.6658739447593689,0.5394958257675171,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقتی","boundary":[0.4588235318660736,0.6658739447593689,0.4957983195781708,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6658739447593689},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6658739447593689},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6813317537307739},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.42016807198524475,0.6658739447593689,0.45378151535987854,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.686087965965271},{"x":0.7142857313156128,"y":0.686087965965271},{"x":0.7142857313156128,"y":0.701545774936676},{"x":0.6655462384223938,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6655462384223938,0.686087965965271,0.7142857313156128,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.686087965965271},{"x":0.6638655662536621,"y":0.686087965965271},{"x":0.6638655662536621,"y":0.701545774936676},{"x":0.6453781723976135,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6453781723976135,0.686087965965271,0.6638655662536621,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.686087965965271},{"x":0.63193279504776,"y":0.686087965965271},{"x":0.63193279504776,"y":0.701545774936676},{"x":0.610084056854248,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.610084056854248,0.686087965965271,0.63193279504776,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.686087965965271},{"x":0.6000000238418579,"y":0.686087965965271},{"x":0.6000000238418579,"y":0.701545774936676},{"x":0.556302547454834,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.556302547454834,0.686087965965271,0.6000000238418579,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.686087965965271},{"x":0.5495798587799072,"y":0.686087965965271},{"x":0.5495798587799072,"y":0.701545774936676},{"x":0.5445378422737122,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.686087965965271,0.5495798587799072,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.686087965965271},{"x":0.5378151535987854,"y":0.686087965965271},{"x":0.5378151535987854,"y":0.701545774936676},{"x":0.5025210380554199,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5025210380554199,0.686087965965271,0.5378151535987854,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.686087965965271},{"x":0.4957983195781708,"y":0.686087965965271},{"x":0.4957983195781708,"y":0.701545774936676},{"x":0.4638655483722687,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.4638655483722687,0.686087965965271,0.4957983195781708,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.686087965965271},{"x":0.4588235318660736,"y":0.686087965965271},{"x":0.4588235318660736,"y":0.701545774936676},{"x":0.42184874415397644,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.42184874415397644,0.686087965965271,0.4588235318660736,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.686087965965271},{"x":0.41680672764778137,"y":0.686087965965271},{"x":0.41680672764778137,"y":0.701545774936676},{"x":0.4151260554790497,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.686087965965271,0.41680672764778137,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6789916157722473,0.7086801528930664,0.7092437148094177,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7086801528930664},{"x":0.680672287940979,"y":0.7086801528930664},{"x":0.680672287940979,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6554622054100037,0.7086801528930664,0.680672287940979,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6386554837226868,0.7086801528930664,0.6487395167350769,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7074910998344421},{"x":0.63193279504776,"y":0.7074910998344421},{"x":0.63193279504776,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6201680898666382,0.7074910998344421,0.63193279504776,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5680672526359558,0.7074910998344421,0.6151260733604431,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5428571701049805,0.7074910998344421,0.5663865804672241,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5159664154052734,0.7074910998344421,0.5378151535987854,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7241379022598267},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.46554622054100037,0.7074910998344421,0.5058823823928833,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7074910998344421},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7074910998344421},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7229488492012024},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45378151535987854,0.7074910998344421,0.4588235318660736,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7074910998344421},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7074910998344421},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.4151260554790497,0.7074910998344421,0.44873949885368347,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7074910998344421},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7074910998344421},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7229488492012024},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.36974790692329407,0.7074910998344421,0.4084033668041229,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7074910998344421},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7074910998344421},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.7074910998344421,0.3663865625858307,0.7229488492012024]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7241379022598267},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3580252182483673,0.6374708704948425,0.7192857313156128,0.7311379022598267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.6504201889038086,0.7300832271575928,0.6823529601097107,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5966386795043945,0.7288941740989685,0.6453781723976135,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.7288941740989685,0.5949580073356628,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5210084319114685,0.7288941740989685,0.5647059082984924,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.7288941740989685,0.5159664154052734,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.6773109436035156,0.7502972483634949,0.7126050591468811,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6605042219161987,0.7502972483634949,0.6705882549285889,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.6151260733604431,0.7502972483634949,0.6571428775787354,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5966386795043945,0.7502972483634949,0.6134454011917114,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7502972483634949},{"x":0.583193302154541,"y":0.7502972483634949},{"x":0.583193302154541,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5462185144424438,0.7502972483634949,0.583193302154541,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.7502972483634949,0.5378151535987854,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.6689075827598572,0.7681331634521484,0.7109243869781494,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6151260733604431,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگزاری","boundary":[0.6151260733604431,0.7693222165107727,0.6621848940849304,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6084033846855164,"y":0.785969078540802},{"x":0.5663865804672241,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5663865804672241,0.7693222165107727,0.6084033846855164,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5596638917922974,"y":0.785969078540802},{"x":0.5495798587799072,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5495798587799072,0.7693222165107727,0.5596638917922974,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5428571701049805,"y":0.785969078540802},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرهای","boundary":[0.4941176474094391,0.7693222165107727,0.5428571701049805,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.770511269569397},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7693222165107727},{"x":0.48739495873451233,"y":0.785969078540802},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میزبان","boundary":[0.44873949885368347,0.770511269569397,0.48739495873451233,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.770511269569397},{"x":0.4453781545162201,"y":0.770511269569397},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.770511269569397,0.4453781545162201,0.7871581315994263]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4403781545162201,0.7218941740989685,0.7176050591468811,0.7941581315994263],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8073721528053284},{"x":0.653781533241272,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.6521008610725403,0.7907253503799438,0.6605042219161987,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.6033613681793213,0.7907253503799438,0.6470588445663452,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.5579832196235657,0.7919144034385681,0.6000000238418579,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.5109243988990784,0.7919144034385681,0.5529412031173706,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.810939371585846},{"x":0.6621848940849304,"y":0.810939371585846},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6521008610725403,0.810939371585846,0.6621848940849304,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.810939371585846},{"x":0.6470588445663452,"y":0.810939371585846},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.6033613681793213,0.810939371585846,0.6470588445663452,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5966386795043945,"y":0.810939371585846},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5462185144424438,0.8121284246444702,0.5966386795043945,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8287752866744995},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.4941176474094391,0.8121284246444702,0.5394958257675171,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8287752866744995},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48403361439704895,0.8121284246444702,0.4907563030719757,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8335314989089966},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8335314989089966},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8489893078804016},{"x":0.653781533241272,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.6521008610725403,0.8335314989089966,0.6638655662536621,0.8489893078804016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8335314989089966},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8323424458503723},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.6033613681793213,0.8335314989089966,0.6470588445663452,0.8489893078804016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8335314989089966},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5462185144424438,0.8347205519676208,0.5983193516731262,0.8489893078804016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8501783609390259},{"x":0.507563054561615,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.5058823823928833,0.8347205519676208,0.5445378422737122,0.8501783609390259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8513674139976501},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4957983195781708,0.8347205519676208,0.5025210380554199,0.8513674139976501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.856123685836792},{"x":0.6621848940849304,"y":0.856123685836792},{"x":0.6638655662536621,"y":0.870392382144928},{"x":0.653781533241272,"y":0.870392382144928}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6521008610725403,0.856123685836792,0.6638655662536621,0.870392382144928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.856123685836792},{"x":0.6453781723976135,"y":0.856123685836792},{"x":0.6453781723976135,"y":0.870392382144928},{"x":0.6218487620353699,"y":0.870392382144928}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جابه","boundary":[0.6218487620353699,0.856123685836792,0.6453781723976135,0.870392382144928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.856123685836792},{"x":0.6168067455291748,"y":0.856123685836792},{"x":0.6168067455291748,"y":0.870392382144928},{"x":0.5966386795043945,"y":0.870392382144928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.5949580073356628,0.856123685836792,0.6168067455291748,0.870392382144928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8573127388954163},{"x":0.583193302154541,"y":0.8573127388954163},{"x":0.583193302154541,"y":0.8715814352035522},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5495798587799072,0.8573127388954163,0.583193302154541,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.8573127388954163},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8573127388954163},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8715814352035522},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.8573127388954163,0.5445378422737122,0.8715814352035522]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6638655662536621,"y":0.870392382144928},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.47735294222831726,0.7849144034385681,0.6688655662536621,0.877392382144928],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.7502972483634949},{"x":0.15798319876194,"y":0.7502972483634949},{"x":0.15798319876194,"y":0.7609987854957581},{"x":0.1411764770746231,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.1411764770746231,0.7502972483634949,0.15798319876194,0.7609987854957581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.7502972483634949},{"x":0.15798319876194,"y":0.7502972483634949},{"x":0.15798319876194,"y":0.7609987854957581},{"x":0.1411764770746231,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.7432972483634949,0.16298319876194,0.7679987854957581],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.771700382232666},{"x":0.15462185442447662,"y":0.771700382232666},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7812128663063049},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰","boundary":[0.1428571492433548,0.771700382232666,0.15462185442447662,0.7812128663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.771700382232666},{"x":0.15462185442447662,"y":0.771700382232666},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7812128663063049},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.764700382232666,0.15962185442447663,0.7882128663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8145065307617188},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8145065307617188},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8240190148353577},{"x":0.1428571492433548,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۲","boundary":[0.1428571492433548,0.8145065307617188,0.16638655960559845,0.8240190148353577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8145065307617188},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8145065307617188},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8240190148353577},{"x":0.1428571492433548,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.8075065307617187,0.17138655960559845,0.8310190148353577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.8359096050262451},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8359096050262451},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8442330360412598},{"x":0.1411764770746231,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.1411764770746231,0.8359096050262451,0.16638655960559845,0.8442330360412598]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.8359096050262451},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8359096050262451},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8442330360412598},{"x":0.1411764770746231,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.8289096050262451,0.17138655960559845,0.8512330360412598],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8870392441749573},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8870392441749573},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8989298343658447},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شش","boundary":[0.489075630903244,0.8870392441749573,0.5109243988990784,0.8989298343658447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8870392441749573},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8870392441749573},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8989298343658447},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.8800392441749573,0.5159243988990784,0.9059298343658447],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/JdhJSvijWbEliJgR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/COwMuNuQgrSeBfKy.jpg","blurred":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/LqrkuHHJwEzWcuXt.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00022886802869684556,0.00013447696353252378,0.9986329355079587,0.9989256222018448]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.12128418684005737},{"x":0.16806723177433014,"y":0.12128418684005737},{"x":0.16806723177433014,"y":0.12960760295391083},{"x":0.1445378214120865,"y":0.1307966709136963}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.1445378214120865,0.12128418684005737,0.16806723177433014,0.12960760295391083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.12128418684005737},{"x":0.16806723177433014,"y":0.12128418684005737},{"x":0.16806723177433014,"y":0.12960760295391083},{"x":0.1445378214120865,"y":0.1307966709136963}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.11428418684005737,0.17306723177433014,0.13660760295391083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.14268727600574493},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1438763439655304},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1533888280391693},{"x":0.1445378214120865,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.1445378214120865,0.14268727600574493,0.16806723177433014,0.1533888280391693]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.14268727600574493},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1438763439655304},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1533888280391693},{"x":0.1445378214120865,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.13568727600574493,0.17306723177433014,0.16038882803916932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.16884660720825195},{"x":0.6655462384223938,"y":0.16884660720825195},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6268907785415649,0.16884660720825195,0.6655462384223938,0.1771700382232666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.16884660720825195},{"x":0.6655462384223938,"y":0.16884660720825195},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6218907785415649,0.16184660720825195,0.6705462384223938,0.1841700382232666],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.1640903651714325},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1640903651714325},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1736028492450714},{"x":0.1428571492433548,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۵","boundary":[0.1428571492433548,0.1640903651714325,0.16806723177433014,0.1736028492450714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.1640903651714325},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1640903651714325},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1736028492450714},{"x":0.1428571492433548,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.1570903651714325,0.17306723177433014,0.18060284924507142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.18549345433712006},{"x":0.16806723177433014,"y":0.18549345433712006},{"x":0.16806723177433014,"y":0.19619500637054443},{"x":0.1445378214120865,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.1445378214120865,0.18549345433712006,0.16806723177433014,0.19619500637054443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.18549345433712006},{"x":0.16806723177433014,"y":0.18549345433712006},{"x":0.16806723177433014,"y":0.19619500637054443},{"x":0.1445378214120865,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.17849345433712005,0.17306723177433014,0.20319500637054444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2068965584039688},{"x":0.16806723177433014,"y":0.20570749044418335},{"x":0.16806723177433014,"y":0.21640904247760773},{"x":0.1428571492433548,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.1428571492433548,0.2068965584039688,0.16806723177433014,0.21640904247760773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2068965584039688},{"x":0.16806723177433014,"y":0.20570749044418335},{"x":0.16806723177433014,"y":0.21640904247760773},{"x":0.1428571492433548,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.1998965584039688,0.17306723177433014,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.22829964756965637},{"x":0.16470588743686676,"y":0.2271105796098709},{"x":0.16638655960559845,"y":0.23662306368350983},{"x":0.1445378214120865,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۱۰","boundary":[0.1428571492433548,0.22829964756965637,0.16638655960559845,0.23662306368350983]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.22829964756965637},{"x":0.16470588743686676,"y":0.2271105796098709},{"x":0.16638655960559845,"y":0.23662306368350983},{"x":0.1445378214120865,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.22129964756965637,0.17138655960559845,0.24362306368350983],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.24970273673534393},{"x":0.16806723177433014,"y":0.24851366877555847},{"x":0.16806723177433014,"y":0.2580261528491974},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.1428571492433548,0.24970273673534393,0.16806723177433014,0.2580261528491974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.24970273673534393},{"x":0.16806723177433014,"y":0.24851366877555847},{"x":0.16806723177433014,"y":0.2580261528491974},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.24270273673534393,0.17306723177433014,0.2650261528491974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2699167728424072},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2699167728424072},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2806183099746704},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۱۴","boundary":[0.42016807198524475,0.2699167728424072,0.45546218752861023,0.2806183099746704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2699167728424072},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2699167728424072},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2806183099746704},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.41516807198524475,0.2629167728424072,0.46046218752861023,0.2876183099746704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2699167728424072},{"x":0.16806723177433014,"y":0.2699167728424072},{"x":0.16806723177433014,"y":0.27942925691604614},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.1428571492433548,0.2699167728424072,0.16806723177433014,0.27942925691604614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2699167728424072},{"x":0.16806723177433014,"y":0.2699167728424072},{"x":0.16806723177433014,"y":0.27942925691604614},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.2629167728424072,0.17306723177433014,0.28642925691604615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2913198471069336},{"x":0.16806723177433014,"y":0.2913198471069336},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3008323311805725},{"x":0.1428571492433548,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۱","boundary":[0.1428571492433548,0.2913198471069336,0.16806723177433014,0.3008323311805725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2913198471069336},{"x":0.16806723177433014,"y":0.2913198471069336},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3008323311805725},{"x":0.1428571492433548,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.2843198471069336,0.17306723177433014,0.3078323311805725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3151010572910309},{"x":0.16638655960559845,"y":0.3151010572910309},{"x":0.16638655960559845,"y":0.32580262422561646},{"x":0.1428571492433548,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.1428571492433548,0.3151010572910309,0.16638655960559845,0.32580262422561646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3151010572910309},{"x":0.16638655960559845,"y":0.3151010572910309},{"x":0.16638655960559845,"y":0.32580262422561646},{"x":0.1428571492433548,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.3081010572910309,0.17138655960559845,0.33280262422561646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.33650416135787964},{"x":0.16806723177433014,"y":0.33650416135787964},{"x":0.16806723177433014,"y":0.34601664543151855},{"x":0.1445378214120865,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.1428571492433548,0.33650416135787964,0.16806723177433014,0.34601664543151855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.33650416135787964},{"x":0.16806723177433014,"y":0.33650416135787964},{"x":0.16806723177433014,"y":0.34601664543151855},{"x":0.1445378214120865,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.32950416135787963,0.17306723177433014,0.35301664543151856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.11890606582164764},{"x":0.6638655662536621,"y":0.11890606582164764},{"x":0.6638655662536621,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6554622054100037,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6554622054100037,0.11890606582164764,0.6638655662536621,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.11890606582164764},{"x":0.6470588445663452,"y":0.11890606582164764},{"x":0.6470588445663452,"y":0.13555291295051575},{"x":0.605042040348053,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.605042040348053,0.11890606582164764,0.6470588445663452,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.11890606582164764},{"x":0.5983193516731262,"y":0.11890606582164764},{"x":0.5983193516731262,"y":0.13436385989189148},{"x":0.5478991866111755,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"سیاسی-","boundary":[0.5478991866111755,0.11890606582164764,0.5983193516731262,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.11890606582164764},{"x":0.5428571701049805,"y":0.11890606582164764},{"x":0.5428571701049805,"y":0.13555291295051575},{"x":0.49747899174690247,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.49747899174690247,0.11890606582164764,0.5428571701049805,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.11890606582164764},{"x":0.4907563030719757,"y":0.11890606582164764},{"x":0.4907563030719757,"y":0.13555291295051575},{"x":0.48571428656578064,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.11890606582164764,0.4907563030719757,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.11890606582164764},{"x":0.4789915978908539,"y":0.11890606582164764},{"x":0.4789915978908539,"y":0.13555291295051575},{"x":0.4285714328289032,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.4285714328289032,0.11890606582164764,0.4789915978908539,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.12009512633085251},{"x":0.42184874415397644,"y":0.11890606582164764},{"x":0.42184874415397644,"y":0.13555291295051575},{"x":0.35630252957344055,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روانشناختی","boundary":[0.35630252957344055,0.12009512633085251,0.42184874415397644,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.12009512633085251},{"x":0.3512605130672455,"y":0.12009512633085251},{"x":0.3512605130672455,"y":0.13555291295051575},{"x":0.3445378243923187,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3445378243923187,0.12009512633085251,0.3512605130672455,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.14268727600574493},{"x":0.6672269105911255,"y":0.14268727600574493},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6117647290229797,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6117647290229797,0.14268727600574493,0.6672269105911255,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.14268727600574493},{"x":0.605042040348053,"y":0.14268727600574493},{"x":0.605042040348053,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5647059082984924,0.14268727600574493,0.605042040348053,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.14268727600574493},{"x":0.5596638917922974,"y":0.14268727600574493},{"x":0.5596638917922974,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5159664154052734,0.14268727600574493,0.5596638917922974,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.14268727600574493},{"x":0.5092437267303467,"y":0.14268727600574493},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1569560021162033},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.48403361439704895,0.14268727600574493,0.5092437267303467,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.14268727600574493},{"x":0.4789915978908539,"y":0.14268727600574493},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1569560021162033},{"x":0.4436974823474884,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میزبان","boundary":[0.4436974823474884,0.14268727600574493,0.4789915978908539,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.14268727600574493},{"x":0.43865546584129333,"y":0.14268727600574493},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1569560021162033},{"x":0.43529412150382996,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.14268727600574493,0.43865546584129333,0.1569560021162033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6672269105911255,"y":0.11890606582164764},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1569560021162033},{"x":0.3462184965610504,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3395378243923187,0.1130951263308525,0.6722269105911255,0.16395600211620331],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6218487620353699,"y":0.17835909128189087},{"x":0.5915966629981995,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5915966629981995,0.1640903651714325,0.6218487620353699,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5882353186607361,"y":0.17835909128189087},{"x":0.5697479248046875,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5697479248046875,0.1640903651714325,0.5882353186607361,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5596638917922974,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5596638917922974,"y":0.17835909128189087},{"x":0.5193277597427368,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موردی","boundary":[0.5193277597427368,0.1640903651714325,0.5596638917922974,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5142857432365417,"y":0.17835909128189087},{"x":0.46554622054100037,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.46554622054100037,0.1640903651714325,0.5142857432365417,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.1640903651714325},{"x":0.462184876203537,"y":0.1640903651714325},{"x":0.462184876203537,"y":0.17835909128189087},{"x":0.4436974823474884,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4436974823474884,0.1640903651714325,0.462184876203537,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.1640903651714325},{"x":0.43361344933509827,"y":0.1640903651714325},{"x":0.43361344933509827,"y":0.17835909128189087},{"x":0.4100840389728546,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4100840389728546,0.1640903651714325,0.43361344933509827,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.1640903651714325},{"x":0.40336135029792786,"y":0.1640903651714325},{"x":0.40336135029792786,"y":0.17835909128189087},{"x":0.3983193337917328,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3983193337917328,0.1640903651714325,0.40336135029792786,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.1640903651714325},{"x":0.39159664511680603,"y":0.1640903651714325},{"x":0.39159664511680603,"y":0.17835909128189087},{"x":0.3495798408985138,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.3495798408985138,0.1640903651714325,0.39159664511680603,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6672269105911255,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6672269105911255,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6184874176979065,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6184874176979065,0.1843044012784958,0.6672269105911255,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6117647290229797,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5680672526359558,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5680672526359558,0.1843044012784958,0.6117647290229797,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5327731370925903,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برلین","boundary":[0.5327731370925903,0.1843044012784958,0.5630252361297607,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5310924649238586,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5260504484176636,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.1843044012784958,0.5310924649238586,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5193277597427368,"y":0.19857312738895416},{"x":0.48571428656578064,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۹۳۶","boundary":[0.48571428656578064,0.1843044012784958,0.5193277597427368,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.1843044012784958},{"x":0.48235294222831726,"y":0.1843044012784958},{"x":0.48235294222831726,"y":0.19857312738895416},{"x":0.48067227005958557,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48067227005958557,0.1843044012784958,0.48235294222831726,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6184874176979065,0.20451843738555908,0.6655462384223938,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5714285969734192,0.20451843738555908,0.6117647290229797,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5647059082984924,"y":0.22116528451442719},{"x":0.534453809261322,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.534453809261322,0.20451843738555908,0.5647059082984924,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.20451843738555908,0.5327731370925903,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22116528451442719},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۷۴","boundary":[0.48571428656578064,0.20451843738555908,0.5193277597427368,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6184874176979065,0.2271105796098709,0.6672269105911255,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6117647290229797,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5680672526359558,0.2271105796098709,0.6117647290229797,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.22592152655124664},{"x":0.561344563961029,"y":0.22592152655124664},{"x":0.561344563961029,"y":0.24019025266170502},{"x":0.534453809261322,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لندن","boundary":[0.534453809261322,0.22592152655124664,0.561344563961029,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.22592152655124664},{"x":0.534453809261322,"y":0.22592152655124664},{"x":0.534453809261322,"y":0.24019025266170502},{"x":0.529411792755127,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.22592152655124664,0.534453809261322,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5210084319114685,"y":0.24019025266170502},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۲","boundary":[0.48571428656578064,0.22592152655124664,0.5210084319114685,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.22592152655124664},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22592152655124664},{"x":0.48235294222831726,"y":0.24019025266170502},{"x":0.48067227005958557,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48067227005958557,0.22592152655124664,0.48235294222831726,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6268907785415649,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.6268907785415649,0.2473246157169342,0.6655462384223938,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2615933418273926},{"x":0.578151285648346,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.578151285648346,0.24851366877555847,0.6218487620353699,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.24851366877555847,0.5731092691421509,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6168067455291748,0.26872771978378296,0.6655462384223938,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5680672526359558,0.26872771978378296,0.6117647290229797,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2699167728424072},{"x":0.561344563961029,"y":0.26872771978378296},{"x":0.561344563961029,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمستانی","boundary":[0.5109243988990784,0.2699167728424072,0.561344563961029,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2841854989528656},{"x":0.47058823704719543,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سوچی","boundary":[0.47058823704719543,0.2699167728424072,0.5042017102241516,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.2699167728424072},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2699167728424072},{"x":0.46554622054100037,"y":0.28537455201148987},{"x":0.462184876203537,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.462184876203537,0.2699167728424072,0.46554622054100037,0.28537455201148987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6672269105911255,"y":0.28537455201148987},{"x":0.3495798408985138,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3445798408985138,0.1570903651714325,0.6722269105911255,0.2923745520114899],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مجموعة","boundary":[0.6184874176979065,0.2901307940483093,0.6672269105911255,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5680672526359558,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5680672526359558,0.2901307940483093,0.6117647290229797,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2901307940483093},{"x":0.561344563961029,"y":0.2901307940483093},{"x":0.561344563961029,"y":0.30558857321739197},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریودوژانیرو","boundary":[0.49747899174690247,0.2901307940483093,0.561344563961029,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2901307940483093},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2901307940483093},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4941176474094391,0.2901307940483093,0.49915966391563416,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2901307940483093},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2901307940483093},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3043995201587677},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۶","boundary":[0.45210084319114685,0.2901307940483093,0.48739495873451233,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7630252242088318,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7126050591468811,0.3151010572910309,0.7630252242088318,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7092437148094177,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.3151010572910309,0.7092437148094177,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3151010572910309},{"x":0.680672287940979,"y":0.3151010572910309},{"x":0.680672287940979,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6403361558914185,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6403361558914185,0.3151010572910309,0.680672287940979,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6352941393852234,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6000000238418579,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.6000000238418579,0.3151010572910309,0.6352941393852234,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.3151010572910309,0.5932773351669312,0.3305588662624359]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3305588662624359},{"x":0.45210084319114685,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.2831307940483093,0.7680252242088318,0.3375588662624359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7126050591468811,"y":0.350772887468338},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6773109436035156,0.33650416135787964,0.7126050591468811,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6352941393852234,0.33650416135787964,0.6739495992660522,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.33650416135787964},{"x":0.63193279504776,"y":0.33650416135787964},{"x":0.63193279504776,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.5915966629981995,0.33650416135787964,0.63193279504776,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5394958257675171,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5378151535987854,0.3376932144165039,0.5865546464920044,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.33888229727745056},{"x":0.534453809261322,"y":0.33888229727745056},{"x":0.534453809261322,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.33888229727745056,0.534453809261322,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.6739495992660522,0.3579072654247284,0.7142857313156128,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6672269105911255,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.3579072654247284,0.6672269105911255,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6554622054100037,"y":0.37217599153518677},{"x":0.610084056854248,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.610084056854248,0.3579072654247284,0.6554622054100037,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37217599153518677},{"x":0.556302547454834,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.556302547454834,0.3579072654247284,0.6033613681793213,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37217599153518677},{"x":0.534453809261322,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.534453809261322,0.3579072654247284,0.5529412031173706,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37217599153518677},{"x":0.48235294222831726,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.48235294222831726,0.3579072654247284,0.5226891040802002,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6756302714347839,0.3816884756088257,0.7126050591468811,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6689075827598572,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6453781723976135,0.38049939274787903,0.6689075827598572,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6386554837226868,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6369748115539551,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6084033846855164,0.38049939274787903,0.6369748115539551,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6033613681793213,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.38049939274787903,0.6067227125167847,0.39239001274108887]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3947681188583374},{"x":0.48235294222831726,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47735294222831726,0.32831510829925536,0.7192857313156128,0.4017681188583374],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6184874176979065,0.3983353078365326,0.6655462384223938,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5714285969734192,0.3983353078365326,0.6117647290229797,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5378151535987854,0.3983353078365326,0.5630252361297607,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3983353078365326},{"x":0.534453809261322,"y":0.3983353078365326},{"x":0.534453809261322,"y":0.4149821698665619},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحدی","boundary":[0.49747899174690247,0.3983353078365326,0.534453809261322,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4149821698665619},{"x":0.489075630903244,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.489075630903244,0.3983353078365326,0.4957983195781708,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3983353078365326},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3983353078365326},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4149821698665619},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدلین","boundary":[0.4470588266849518,0.3983353078365326,0.48403361439704895,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6655462384223938,"y":0.435196191072464},{"x":0.6184874176979065,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6184874176979065,0.4209274649620056,0.6655462384223938,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6117647290229797,"y":0.435196191072464},{"x":0.5714285969734192,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5714285969734192,0.4209274649620056,0.6117647290229797,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5647059082984924,"y":0.435196191072464},{"x":0.5277311205863953,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توچنگ","boundary":[0.5277311205863953,0.4209274649620056,0.5647059082984924,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5210084319114685,"y":0.435196191072464},{"x":0.5159664154052734,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.4209274649620056,0.5210084319114685,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5109243988990784,"y":0.435196191072464},{"x":0.4773109257221222,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تایوان","boundary":[0.4773109257221222,0.4209274649620056,0.5109243988990784,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4209274649620056},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4209274649620056},{"x":0.46890756487846375,"y":0.435196191072464},{"x":0.46890756487846375,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.4209274649620056,0.46890756487846375,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6655462384223938,"y":0.457788348197937},{"x":0.6184874176979065,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6184874176979065,0.44233056902885437,0.6655462384223938,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6117647290229797,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6117647290229797,"y":0.457788348197937},{"x":0.5714285969734192,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5714285969734192,0.44233056902885437,0.6117647290229797,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5647059082984924,"y":0.457788348197937},{"x":0.5226891040802002,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کایسری","boundary":[0.5226891040802002,0.44233056902885437,0.5647059082984924,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5176470875740051,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5176470875740051,"y":0.457788348197937},{"x":0.5126050710678101,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5126050710678101,0.44233056902885437,0.5176470875740051,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5058823823928833,"y":0.457788348197937},{"x":0.4739495813846588,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیه","boundary":[0.4739495813846588,0.44233056902885437,0.5058823823928833,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6184874176979065,0.46254459023475647,0.6672269105911255,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5714285969734192,0.46254459023475647,0.6117647290229797,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5647059082984924,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لئونبرگ","boundary":[0.5226891040802002,0.46254459023475647,0.5647059082984924,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5159664154052734,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5126050710678101,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5126050710678101,0.46254459023475647,0.5159664154052734,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5058823823928833,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5058823823928833,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4739495813846588,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلمان","boundary":[0.4739495813846588,0.46254459023475647,0.5058823823928833,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.46254459023475647},{"x":0.47058823704719543,"y":0.46254459023475647},{"x":0.47058823704719543,"y":0.47681331634521484},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.46254459023475647,0.47058823704719543,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6184874176979065,0.4839476943016052,0.6655462384223938,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5714285969734192,0.4839476943016052,0.6117647290229797,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانبازان","boundary":[0.5159664154052734,0.4839476943016052,0.5647059082984924,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5042017102241516,0.4839476943016052,0.5109243988990784,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4839476943016052},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4839476943016052},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4982164204120636},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معلولان","boundary":[0.45546218752861023,0.4839476943016052,0.49915966391563416,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4839476943016052},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4839476943016052},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4982164204120636},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45042017102241516,0.4839476943016052,0.45378151535987854,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4117647111415863,0.4839476943016052,0.4436974823474884,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4982164204120636},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.4839476943016052,0.4100840389728546,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6168067455291748,0.5053507685661316,0.6655462384223938,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5697479248046875,0.5053507685661316,0.6117647290229797,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5310924649238586,0.5065398216247559,0.5630252361297607,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرودی","boundary":[0.4789915978908539,0.5065398216247559,0.5243697762489319,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4722689092159271,0.5065398216247559,0.4756302535533905,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5065398216247559},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5065398216247559},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5208085775375366},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.43361344933509827,0.5065398216247559,0.46554622054100037,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4268907606601715,0.5065398216247559,0.4319327771663666,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.526753842830658},{"x":0.6655462384223938,"y":0.526753842830658},{"x":0.6655462384223938,"y":0.542211651802063},{"x":0.6184874176979065,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6184874176979065,0.526753842830658,0.6655462384223938,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.526753842830658},{"x":0.6117647290229797,"y":0.526753842830658},{"x":0.6117647290229797,"y":0.542211651802063},{"x":0.5714285969734192,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5714285969734192,0.526753842830658,0.6117647290229797,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.526753842830658},{"x":0.5647059082984924,"y":0.526753842830658},{"x":0.5647059082984924,"y":0.542211651802063},{"x":0.5126050710678101,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.5126050710678101,0.526753842830658,0.5647059082984924,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.526753842830658},{"x":0.5109243988990784,"y":0.526753842830658},{"x":0.5109243988990784,"y":0.542211651802063},{"x":0.5058823823928833,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.526753842830658,0.5109243988990784,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.526753842830658},{"x":0.49915966391563416,"y":0.526753842830658},{"x":0.49915966391563416,"y":0.542211651802063},{"x":0.46890756487846375,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.46890756487846375,0.526753842830658,0.49915966391563416,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.526753842830658},{"x":0.4638655483722687,"y":0.526753842830658},{"x":0.4638655483722687,"y":0.542211651802063},{"x":0.4588235318660736,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.526753842830658,0.4638655483722687,0.542211651802063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6672269105911255,"y":0.542211651802063},{"x":0.40504202246665955,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.40004202246665954,0.3913353078365326,0.6722269105911255,0.549211651802063],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6386554837226868,0.5481569766998291,0.6655462384223938,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6117647290229797,0.5469679236412048,0.6352941393852234,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6016806960105896,0.5469679236412048,0.6067227125167847,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5647059082984924,0.5469679236412048,0.5966386795043945,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5260504484176636,0.5469679236412048,0.5579832196235657,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.4941176474094391,0.5469679236412048,0.5243697762489319,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5469679236412048},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5469679236412048},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5624256730079651},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.5469679236412048,0.48739495873451233,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5624256730079651},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.43361344933509827,0.5469679236412048,0.4756302535533905,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.3815126121044159,0.5469679236412048,0.4285714328289032,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5469679236412048},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5469679236412048},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5612366199493408},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35966387391090393,0.5469679236412048,0.3781512677669525,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5469679236412048},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5469679236412048},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.3042016923427582,0.5469679236412048,0.3478991687297821,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.571938157081604},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7310924530029297,0.571938157081604,0.7613445520401001,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7243697643280029,"y":0.571938157081604},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6974790096282959,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6974790096282959,0.5731272101402283,0.7260504364967346,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6924369931221008,"y":0.587395966053009},{"x":0.6705882549285889,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6689075827598572,0.5731272101402283,0.6924369931221008,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6672269105911255,"y":0.587395966053009},{"x":0.6655462384223938,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.5731272101402283,0.6672269105911255,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.596908450126648},{"x":0.8084033727645874,"y":0.596908450126648},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7798319458961487,0.596908450126648,0.8084033727645874,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.596908450126648},{"x":0.7747899293899536,"y":0.596908450126648},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7478991746902466,0.596908450126648,0.7747899293899536,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.596908450126648},{"x":0.7394958138465881,"y":0.596908450126648},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6941176652908325,0.596908450126648,0.7394958138465881,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.596908450126648},{"x":0.6873949766159058,"y":0.596908450126648},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.596908450126648,0.6873949766159058,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6571428775787354,"y":0.596908450126648},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارکرد","boundary":[0.6117647290229797,0.5957193970680237,0.6571428775787354,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6067227125167847,"y":0.596908450126648},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5663865804672241,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.5663865804672241,0.5957193970680237,0.6067227125167847,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5647059082984924,"y":0.612366259098053},{"x":0.5596638917922974,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.5957193970680237,0.5647059082984924,0.612366259098053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5469679236412048},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5469679236412048},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2992016923427582,0.5399679236412048,0.8134033727645874,0.6217443652153015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3579072654247284},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3579072654247284},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3674197494983673},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.1428571492433548,0.3579072654247284,0.16806723177433014,0.3674197494983673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3579072654247284},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3579072654247284},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3674197494983673},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.3509072654247284,0.17306723177433014,0.3744197494983673],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.37931033968925476},{"x":0.16806723177433014,"y":0.37931033968925476},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3876337707042694},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.1411764770746231,0.37931033968925476,0.16806723177433014,0.3876337707042694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.37931033968925476},{"x":0.16806723177433014,"y":0.37931033968925476},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3876337707042694},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.37231033968925475,0.17306723177433014,0.3946337707042694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4007134437561035},{"x":0.16974790394306183,"y":0.4007134437561035},{"x":0.16974790394306183,"y":0.40903687477111816},{"x":0.1428571492433548,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.1428571492433548,0.4007134437561035,0.16974790394306183,0.40903687477111816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4007134437561035},{"x":0.16974790394306183,"y":0.4007134437561035},{"x":0.16974790394306183,"y":0.40903687477111816},{"x":0.1428571492433548,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.3937134437561035,0.17474790394306183,0.41603687477111817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4221165180206299},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4209274649620056},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4316290020942688},{"x":0.1445378214120865,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.1428571492433548,0.4221165180206299,0.16806723177433014,0.4316290020942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4221165180206299},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4209274649620056},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4316290020942688},{"x":0.1445378214120865,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.4151165180206299,0.17306723177433014,0.4386290020942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.44351962208747864},{"x":0.16806723177433014,"y":0.44233056902885437},{"x":0.16974790394306183,"y":0.4518430531024933},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.1428571492433548,0.44351962208747864,0.16974790394306183,0.4518430531024933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.44351962208747864},{"x":0.16806723177433014,"y":0.44233056902885437},{"x":0.16974790394306183,"y":0.4518430531024933},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.43651962208747863,0.17474790394306183,0.4588430531024933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.46373364329338074},{"x":0.16638655960559845,"y":0.46254459023475647},{"x":0.16806723177433014,"y":0.47324612736701965},{"x":0.1411764770746231,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۰","boundary":[0.1411764770746231,0.46373364329338074,0.16806723177433014,0.47324612736701965]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.46373364329338074},{"x":0.16638655960559845,"y":0.46254459023475647},{"x":0.16806723177433014,"y":0.47324612736701965},{"x":0.1411764770746231,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.45673364329338073,0.17306723177433014,0.48024612736701966],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.4839476943016052},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4839476943016052},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4946492314338684},{"x":0.1411764770746231,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.1411764770746231,0.4839476943016052,0.16806723177433014,0.4946492314338684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.4839476943016052},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4839476943016052},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4946492314338684},{"x":0.1411764770746231,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.4769476943016052,0.17306723177433014,0.5016492314338684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5053507685661316},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5053507685661316},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5160523056983948},{"x":0.1411764770746231,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.1411764770746231,0.5053507685661316,0.16806723177433014,0.5160523056983948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5053507685661316},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5053507685661316},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5160523056983948},{"x":0.1411764770746231,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.4983507685661316,0.17306723177433014,0.5230523056983948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.526753842830658},{"x":0.16806723177433014,"y":0.526753842830658},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5362663269042969},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۸","boundary":[0.1428571492433548,0.526753842830658,0.16806723177433014,0.5362663269042969]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.526753842830658},{"x":0.16806723177433014,"y":0.526753842830658},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5362663269042969},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.519753842830658,0.17306723177433014,0.5432663269042969],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5481569766998291},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5481569766998291},{"x":0.16638655960559845,"y":0.557669460773468},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۰","boundary":[0.1428571492433548,0.5481569766998291,0.16638655960559845,0.557669460773468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5481569766998291},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5481569766998291},{"x":0.16638655960559845,"y":0.557669460773468},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.5411569766998291,0.17138655960559845,0.564669460773468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5731272101402283},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5731272101402283},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5814506411552429},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۵۱","boundary":[0.1428571492433548,0.5731272101402283,0.16638655960559845,0.5814506411552429]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5731272101402283},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5731272101402283},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5814506411552429},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.5661272101402283,0.17138655960559845,0.5884506411552429],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6004756093025208},{"x":0.16638655960559845,"y":0.6004756093025208},{"x":0.16638655960559845,"y":0.6087990403175354},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۳","boundary":[0.1428571492433548,0.6004756093025208,0.16638655960559845,0.6087990403175354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6004756093025208},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6004756093025208},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6087990403175354},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.16974790394306183,0.6004756093025208,0.17142857611179352,0.6087990403175354]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6004756093025208},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6004756093025208},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6087990403175354},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.5934756093025207,0.17642857611179352,0.6157990403175354],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7243697643280029,0.6242568492889404,0.7613445520401001,0.6337693333625793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7193697643280029,0.6172568492889404,0.7663445520401001,0.6407693333625794],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6242568492889404},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6242568492889404},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6337693333625793},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.1428571492433548,0.6242568492889404,0.16806723177433014,0.6337693333625793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6242568492889404},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6242568492889404},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6337693333625793},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.6172568492889404,0.17306723177433014,0.6407693333625794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.6456599235534668},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6456599235534668},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6551724076271057},{"x":0.1445378214120865,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.1445378214120865,0.6456599235534668,0.16806723177433014,0.6551724076271057]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.6456599235534668},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6456599235534668},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6551724076271057},{"x":0.1445378214120865,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.6386599235534668,0.17306723177433014,0.6621724076271057],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"دو","boundary":[0.7008403539657593,0.6670629978179932,0.7126050591468811,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.6600629978179932,0.7176050591468811,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"نقطة","boundary":[0.6655462384223938,0.6670629978179932,0.6957983374595642,0.6765754818916321]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.6600629978179932,0.7007983374595642,0.6835754818916321],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"مهم","boundary":[0.6369748115539551,0.6706302165985107,0.6605042219161987,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.6636302165985107,0.6655042219161987,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6658739447593689},{"x":0.16638655960559845,"y":0.6658739447593689},{"x":0.16638655960559845,"y":0.6765754818916321},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۶","boundary":[0.1428571492433548,0.6658739447593689,0.16638655960559845,0.6765754818916321]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6658739447593689},{"x":0.16638655960559845,"y":0.6658739447593689},{"x":0.16638655960559845,"y":0.6765754818916321},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.6588739447593689,0.17138655960559845,0.6835754818916321],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6884661316871643},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6884661316871643},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6979786157608032},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۶","boundary":[0.1411764770746231,0.6884661316871643,0.16806723177433014,0.6979786157608032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6884661316871643},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6884661316871643},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6979786157608032},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.6814661316871643,0.17306723177433014,0.7049786157608032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.7086801528930664},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7086801528930664},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7181926369667053},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۶","boundary":[0.1411764770746231,0.7086801528930664,0.16806723177433014,0.7181926369667053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.7086801528930664},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7086801528930664},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7181926369667053},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.7016801528930664,0.17306723177433014,0.7251926369667053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7300832271575928},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7300832271575928},{"x":0.16806723177433014,"y":0.740784764289856},{"x":0.1428571492433548,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۶","boundary":[0.1428571492433548,0.7300832271575928,0.16806723177433014,0.740784764289856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7300832271575928},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7300832271575928},{"x":0.16806723177433014,"y":0.740784764289856},{"x":0.1428571492433548,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.7230832271575928,0.17306723177433014,0.747784764289856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6599286794662476},{"x":0.702521026134491,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.702521026134491,0.6432818174362183,0.7142857313156128,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارابودن","boundary":[0.6470588445663452,0.6432818174362183,0.6941176652908325,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کارکردهای","boundary":[0.5747899413108826,0.6432818174362183,0.6403361558914185,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.5277311205863953,0.6432818174362183,0.5680672526359558,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6599286794662476},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.48739495873451233,0.6432818174362183,0.5210084319114685,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6432818174362183},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6432818174362183},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6599286794662476},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.43529412150382996,0.6432818174362183,0.48235294222831726,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6432818174362183},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6432818174362183},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6599286794662476},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.40504202246665955,0.6432818174362183,0.4302521049976349,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6432818174362183},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6432818174362183},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6599286794662476},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3966386616230011,0.6432818174362183,0.4000000059604645,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6432818174362183},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6432818174362183},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6599286794662476},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.38823530077934265,0.6432818174362183,0.39159664511680603,0.6599286794662476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6599286794662476},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38323530077934265,0.6362818174362183,0.7192857313156128,0.6669286794662476],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6658739447593689},{"x":0.63193279504776,"y":0.6658739447593689},{"x":0.63193279504776,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.6016806960105896,0.6658739447593689,0.63193279504776,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.5630252361297607,0.6658739447593689,0.5949580073356628,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5428571701049805,0.6658739447593689,0.5579832196235657,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.5025210380554199,0.6658739447593689,0.5378151535987854,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6801427006721497},{"x":0.489075630903244,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.489075630903244,0.6658739447593689,0.4957983195781708,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6646848917007446},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6658739447593689},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6801427006721497},{"x":0.440336138010025,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.440336138010025,0.6646848917007446,0.48235294222831726,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6646848917007446},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6658739447593689},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارکردها","boundary":[0.3815126121044159,0.6646848917007446,0.43529412150382996,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6646848917007446},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6646848917007446},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6801427006721497},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.37478992342948914,0.6646848917007446,0.3815126121044159,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.68727707862854},{"x":0.6672269105911255,"y":0.68727707862854},{"x":0.6672269105911255,"y":0.701545774936676},{"x":0.6369748115539551,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6369748115539551,0.68727707862854,0.6672269105911255,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.68727707862854},{"x":0.6302521228790283,"y":0.68727707862854},{"x":0.6302521228790283,"y":0.701545774936676},{"x":0.5983193516731262,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.5983193516731262,0.68727707862854,0.6302521228790283,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.68727707862854},{"x":0.6000000238418579,"y":0.68727707862854},{"x":0.6000000238418579,"y":0.701545774936676},{"x":0.5697479248046875,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5697479248046875,0.68727707862854,0.6000000238418579,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.68727707862854},{"x":0.5596638917922974,"y":0.68727707862854},{"x":0.5596638917922974,"y":0.701545774936676},{"x":0.5092437267303467,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیویورک","boundary":[0.5092437267303467,0.68727707862854,0.5596638917922974,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.68727707862854},{"x":0.5025210380554199,"y":0.68727707862854},{"x":0.5025210380554199,"y":0.701545774936676},{"x":0.49915966391563416,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.49915966391563416,0.68727707862854,0.5025210380554199,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.68727707862854},{"x":0.49747899174690247,"y":0.68727707862854},{"x":0.49747899174690247,"y":0.701545774936676},{"x":0.4638655483722687,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۹۱۶","boundary":[0.4638655483722687,0.68727707862854,0.49747899174690247,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.68727707862854},{"x":0.4605042040348053,"y":0.68727707862854},{"x":0.4605042040348053,"y":0.701545774936676},{"x":0.45546218752861023,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45546218752861023,0.68727707862854,0.4605042040348053,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.68727707862854},{"x":0.45378151535987854,"y":0.68727707862854},{"x":0.45378151535987854,"y":0.701545774936676},{"x":0.44873949885368347,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.44873949885368347,0.68727707862854,0.45378151535987854,0.701545774936676]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7027348279953003},{"x":0.37310925126075745,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36978992342948913,0.6576848917007446,0.6722269105911255,0.7097348279953003],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منشور","boundary":[0.6302521228790283,0.7074910998344421,0.6655462384223938,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آتن","boundary":[0.6033613681793213,0.7074910998344421,0.6218487620353699,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5932773351669312,0.7074910998344421,0.5966386795043945,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۹۳۳","boundary":[0.556302547454834,0.7063020467758179,0.5899159908294678,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5495798587799072,0.7063020467758179,0.5529412031173706,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.7063020467758179,0.5445378422737122,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مخالفتها","boundary":[0.6554622054100037,0.7277051210403442,0.7126050591468811,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6420168280601501,0.7288941740989685,0.6487395167350769,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.5932773351669312,0.7288941740989685,0.6352941393852234,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7431629300117493},{"x":0.534453809261322,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارکردها","boundary":[0.534453809261322,0.7288941740989685,0.5882353186607361,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.7300832271575928,0.5327731370925903,0.7443519830703735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.524411792755127,0.6993020467758179,0.7192857313156128,0.7525410361289978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جین","boundary":[0.6386554837226868,0.7514863014221191,0.6655462384223938,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7502972483634949},{"x":0.63193279504776,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جیکوبز","boundary":[0.5915966629981995,0.7502972483634949,0.6302521228790283,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7645660042762756},{"x":0.583193302154541,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.7502972483634949,0.5865546464920044,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.770511269569397},{"x":0.6655462384223938,"y":0.771700382232666},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تونی","boundary":[0.6403361558914185,0.770511269569397,0.6638655662536621,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6336134672164917,"y":0.770511269569397},{"x":0.63193279504776,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6016806960105896,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آلدوس","boundary":[0.6033613681793213,0.7693222165107727,0.63193279504776,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.7693222165107727,0.5932773351669312,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندی","boundary":[0.6386554837226868,0.7919144034385681,0.6655462384223938,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7931034564971924},{"x":0.63193279504776,"y":0.7919144034385681},{"x":0.63193279504776,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوپلند","boundary":[0.5899159908294678,0.7931034564971924,0.63193279504776,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8299643397331238},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6352941393852234,0.8145065307617188,0.6672269105911255,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.5949580073356628,0.8145065307617188,0.6285714507102966,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5394958257675171,0.8145065307617188,0.5915966629981995,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8287752866744995},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5210084319114685,0.8133174777030945,0.5361344814300537,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8133174777030945},{"x":0.507563054561615,"y":0.8133174777030945},{"x":0.507563054561615,"y":0.8287752866744995},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.4773109257221222,0.8133174777030945,0.507563054561615,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.8133174777030945},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8133174777030945},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8287752866744995},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارکرد","boundary":[0.4302521049976349,0.8133174777030945,0.47058823704719543,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.8133174777030945},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8133174777030945},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8287752866744995},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.3831932842731476,0.8133174777030945,0.42352941632270813,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8359096050262451},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8370987176895142},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8513674139976501},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6302521228790283,0.8359096050262451,0.6655462384223938,0.8513674139976501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8359096050262451},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8359096050262451},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5882353186607361,0.8359096050262451,0.6218487620353699,0.8513674139976501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارکرد","boundary":[0.5411764979362488,0.8347205519676208,0.5815126299858093,0.8501783609390259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8335314989089966},{"x":0.534453809261322,"y":0.8347205519676208},{"x":0.534453809261322,"y":0.8489893078804016},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.4941176474094391,0.8335314989089966,0.534453809261322,0.8489893078804016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.856123685836792},{"x":0.6672269105911255,"y":0.856123685836792},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8715814352035522},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کالبد","boundary":[0.6369748115539551,0.856123685836792,0.6672269105911255,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.856123685836792},{"x":0.6302521228790283,"y":0.856123685836792},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8715814352035522},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5848739743232727,0.856123685836792,0.6302521228790283,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.856123685836792},{"x":0.578151285648346,"y":0.856123685836792},{"x":0.578151285648346,"y":0.8715814352035522},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5647059082984924,0.856123685836792,0.578151285648346,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.856123685836792},{"x":0.5596638917922974,"y":0.856123685836792},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8715814352035522},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5226891040802002,0.856123685836792,0.5596638917922974,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.856123685836792},{"x":0.5176470875740051,"y":0.856123685836792},{"x":0.5176470875740051,"y":0.870392382144928},{"x":0.4773109257221222,"y":0.870392382144928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارکرد","boundary":[0.4773109257221222,0.856123685836792,0.5176470875740051,0.870392382144928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.856123685836792},{"x":0.47058823704719543,"y":0.856123685836792},{"x":0.47058823704719543,"y":0.870392382144928},{"x":0.4285714328289032,"y":0.870392382144928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.4285714328289032,0.856123685836792,0.47058823704719543,0.870392382144928]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8739596009254456},{"x":0.3815126121044159,"y":0.870392382144928}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.37987395644187927,0.7409191422462463,0.6722269105911255,0.8809596009254456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7502972483634949},{"x":0.16638655960559845,"y":0.7502972483634949},{"x":0.16638655960559845,"y":0.7609987854957581},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۶","boundary":[0.1428571492433548,0.7502972483634949,0.16638655960559845,0.7609987854957581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7502972483634949},{"x":0.16638655960559845,"y":0.7502972483634949},{"x":0.16638655960559845,"y":0.7609987854957581},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.7432972483634949,0.17138655960559845,0.7679987854957581],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.771700382232666},{"x":0.16806723177433014,"y":0.771700382232666},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7812128663063049},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۶","boundary":[0.1428571492433548,0.771700382232666,0.16806723177433014,0.7812128663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.771700382232666},{"x":0.16806723177433014,"y":0.771700382232666},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7812128663063049},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.764700382232666,0.17306723177433014,0.7882128663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7942925095558167},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7931034564971924},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8026159405708313},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.1428571492433548,0.7942925095558167,0.16806723177433014,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7942925095558167},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7931034564971924},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8026159405708313},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.7872925095558166,0.17306723177433014,0.8096159405708313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8145065307617188},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8145065307617188},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8228299617767334},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۷","boundary":[0.1428571492433548,0.8145065307617188,0.16806723177433014,0.8228299617767334]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8145065307617188},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8145065307617188},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8228299617767334},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.8075065307617187,0.17306723177433014,0.8298299617767334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8359096050262451},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8359096050262451},{"x":0.16806723177433014,"y":0.845422089099884},{"x":0.1445378214120865,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.1428571492433548,0.8359096050262451,0.16806723177433014,0.845422089099884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8359096050262451},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8359096050262451},{"x":0.16806723177433014,"y":0.845422089099884},{"x":0.1445378214120865,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.8289096050262451,0.17306723177433014,0.852422089099884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8573127388954163},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8573127388954163},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8656361699104309},{"x":0.1428571492433548,"y":0.8668252229690552}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.1428571492433548,0.8573127388954163,0.16806723177433014,0.8656361699104309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8573127388954163},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8573127388954163},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8656361699104309},{"x":0.1428571492433548,"y":0.8668252229690552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.8503127388954163,0.17306723177433014,0.8726361699104309],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8870392441749573},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8870392441749573},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8965517282485962},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.48235294222831726,0.8870392441749573,0.5109243988990784,0.8965517282485962]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8870392441749573},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8870392441749573},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8965517282485962},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8800392441749573,0.5159243988990784,0.9035517282485962],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/coVglkDkUNAUiFMd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/qbclBzlDEkVFKTHS.jpg","blurred":"/storage/books/162cf014b675a118/pages/payrijixZzTdaVfM.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00022886802869684556,0.0001373046936376483,0.9987939410770641,0.9989242083456514]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.1236623078584671},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1236623078584671},{"x":0.16806723177433014,"y":0.13317479193210602},{"x":0.1428571492433548,"y":0.13317479193210602}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۱","boundary":[0.1428571492433548,0.1236623078584671,0.16806723177433014,0.13317479193210602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.1236623078584671},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1236623078584671},{"x":0.16806723177433014,"y":0.13317479193210602},{"x":0.1428571492433548,"y":0.13317479193210602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.1166623078584671,0.17306723177433014,0.14017479193210602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.14982163906097412},{"x":0.6252101063728333,"y":0.14982163906097412},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"9","boundary":[0.6201680898666382,0.14982163906097412,0.6268907785415649,0.1569560021162033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.14982163906097412},{"x":0.6252101063728333,"y":0.14982163906097412},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.14282163906097411,0.631890778541565,0.16395600211620331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.14506539702415466},{"x":0.16806723177433014,"y":0.14506539702415466},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1533888280391693},{"x":0.1411764770746231,"y":0.15457788109779358}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.1411764770746231,0.14506539702415466,0.16806723177433014,0.1533888280391693]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.14506539702415466},{"x":0.16806723177433014,"y":0.14506539702415466},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1533888280391693},{"x":0.1411764770746231,"y":0.15457788109779358}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.13806539702415466,0.17306723177433014,0.16038882803916932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.16527943313121796},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1640903651714325},{"x":0.16806723177433014,"y":0.17598097026348114},{"x":0.1428571492433548,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.1428571492433548,0.16527943313121796,0.16806723177433014,0.17598097026348114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.16527943313121796},{"x":0.17142857611179352,"y":0.16527943313121796},{"x":0.17142857611179352,"y":0.17598097026348114},{"x":0.16974790394306183,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.16974790394306183,0.16527943313121796,0.17142857611179352,0.17598097026348114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.16527943313121796},{"x":0.17142857611179352,"y":0.1640903651714325},{"x":0.17142857611179352,"y":0.17598097026348114},{"x":0.1428571492433548,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.15827943313121795,0.17642857611179352,0.18298097026348115],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.18668252229690552},{"x":0.16806723177433014,"y":0.18668252229690552},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1973840594291687},{"x":0.1428571492433548,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.1428571492433548,0.18668252229690552,0.16806723177433014,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.18668252229690552},{"x":0.17142857611179352,"y":0.18668252229690552},{"x":0.17142857611179352,"y":0.1973840594291687},{"x":0.16974790394306183,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.16974790394306183,0.18668252229690552,0.17142857611179352,0.1973840594291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.18668252229690552},{"x":0.17142857611179352,"y":0.18668252229690552},{"x":0.17142857611179352,"y":0.1973840594291687},{"x":0.1428571492433548,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.1796825222969055,0.17642857611179352,0.2043840594291687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.20808561146259308},{"x":0.16638655960559845,"y":0.20808561146259308},{"x":0.16638655960559845,"y":0.217598095536232},{"x":0.1445378214120865,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۳","boundary":[0.1428571492433548,0.20808561146259308,0.16638655960559845,0.217598095536232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.20808561146259308},{"x":0.16638655960559845,"y":0.20808561146259308},{"x":0.16638655960559845,"y":0.217598095536232},{"x":0.1445378214120865,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.20108561146259307,0.17138655960559845,0.224598095536232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.12247324734926224},{"x":0.6655462384223938,"y":0.12247324734926224},{"x":0.6655462384223938,"y":0.13793103396892548},{"x":0.6336134672164917,"y":0.13793103396892548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نکاتی","boundary":[0.6336134672164917,0.12247324734926224,0.6655462384223938,0.13793103396892548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.12247324734926224},{"x":0.6268907785415649,"y":0.12247324734926224},{"x":0.6268907785415649,"y":0.13793103396892548},{"x":0.5932773351669312,"y":0.13793103396892548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.5932773351669312,0.12247324734926224,0.6268907785415649,0.13793103396892548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.12247324734926224},{"x":0.5882353186607361,"y":0.12247324734926224},{"x":0.5882353186607361,"y":0.13793103396892548},{"x":0.5630252361297607,"y":0.13793103396892548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.5630252361297607,0.12247324734926224,0.5882353186607361,0.13793103396892548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.12247324734926224},{"x":0.556302547454834,"y":0.12247324734926224},{"x":0.556302547454834,"y":0.13793103396892548},{"x":0.5512605309486389,"y":0.13793103396892548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.12247324734926224,0.556302547454834,0.13793103396892548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.12247324734926224},{"x":0.5445378422737122,"y":0.12247324734926224},{"x":0.5445378422737122,"y":0.13793103396892548},{"x":0.5092437267303467,"y":0.13793103396892548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معایب","boundary":[0.5092437267303467,0.12247324734926224,0.5445378422737122,0.13793103396892548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.12247324734926224},{"x":0.5025210380554199,"y":0.12247324734926224},{"x":0.5025210380554199,"y":0.13793103396892548},{"x":0.4588235318660736,"y":0.13793103396892548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اختلاط","boundary":[0.4588235318660736,0.12247324734926224,0.5025210380554199,0.13793103396892548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.12247324734926224},{"x":0.45378151535987854,"y":0.12247324734926224},{"x":0.45378151535987854,"y":0.13793103396892548},{"x":0.4000000059604645,"y":0.13793103396892548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارکردها","boundary":[0.4000000059604645,0.12247324734926224,0.45378151535987854,0.13793103396892548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.12247324734926224},{"x":0.3983193337917328,"y":0.12247324734926224},{"x":0.3983193337917328,"y":0.13793103396892548},{"x":0.3932773172855377,"y":0.13793103396892548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3932773172855377,0.12247324734926224,0.3983193337917328,0.13793103396892548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.1438763439655304},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1438763439655304},{"x":0.7126050591468811,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6773109436035156,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6773109436035156,0.1438763439655304,0.7126050591468811,0.15814507007598877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.1438763439655304},{"x":0.6705882549285889,"y":0.1438763439655304},{"x":0.6705882549285889,"y":0.15814507007598877},{"x":0.63193279504776,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.63193279504776,0.1438763439655304,0.6705882549285889,0.15814507007598877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.1438763439655304},{"x":0.6252101063728333,"y":0.1438763439655304},{"x":0.6252101063728333,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6201680898666382,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.1438763439655304,0.6252101063728333,0.15814507007598877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.1438763439655304},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1438763439655304},{"x":0.6134454011917114,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5932773351669312,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.5932773351669312,0.1438763439655304,0.6134454011917114,0.15814507007598877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.1438763439655304},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1438763439655304},{"x":0.5882353186607361,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5478991866111755,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارکرد","boundary":[0.5478991866111755,0.1438763439655304,0.5882353186607361,0.15814507007598877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.1438763439655304},{"x":0.5411764979362488,"y":0.1438763439655304},{"x":0.5411764979362488,"y":0.15933412313461304},{"x":0.49747899174690247,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.49747899174690247,0.1438763439655304,0.5411764979362488,0.15933412313461304]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.12247324734926224},{"x":0.7126050591468811,"y":0.12247324734926224},{"x":0.7126050591468811,"y":0.15933412313461304},{"x":0.3932773172855377,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3882773172855377,0.11547324734926223,0.7176050591468811,0.16633412313461304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.16527943313121796},{"x":0.6655462384223938,"y":0.16646848618984222},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1807372123003006},{"x":0.6336134672164917,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6336134672164917,0.16527943313121796,0.6655462384223938,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.16527943313121796},{"x":0.63193279504776,"y":0.16527943313121796},{"x":0.63193279504776,"y":0.1807372123003006},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6016806960105896,0.16527943313121796,0.63193279504776,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5949580073356628,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5949580073356628,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5478991866111755,0.1640903651714325,0.5949580073356628,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5462185144424438,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5226891040802002,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5226891040802002,0.1640903651714325,0.5462185144424438,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1807372123003006},{"x":0.48403361439704895,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.48403361439704895,0.1640903651714325,0.5142857432365417,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.1640903651714325},{"x":0.4773109257221222,"y":0.1640903651714325},{"x":0.4773109257221222,"y":0.17954815924167633},{"x":0.43697479367256165,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارکرد","boundary":[0.43697479367256165,0.1640903651714325,0.4773109257221222,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.1640903651714325},{"x":0.4302521049976349,"y":0.1640903651714325},{"x":0.4302521049976349,"y":0.17954815924167633},{"x":0.38991597294807434,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.38991597294807434,0.1640903651714325,0.4302521049976349,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3848739564418793,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3848739564418793,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3848739564418793,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3848739564418793,0.1640903651714325,0.3848739564418793,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6252101063728333,0.18549345433712006,0.6655462384223938,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6184874176979065,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.5798319578170776,0.18549345433712006,0.6184874176979065,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5731092691421509,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیم","boundary":[0.5546218752861023,0.18668252229690552,0.5731092691421509,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5478991866111755,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5025210380554199,0.18668252229690552,0.5478991866111755,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6302521228790283,0.2068965584039688,0.6638655662536621,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6235294342041016,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5932773351669312,0.2068965584039688,0.6235294342041016,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5579832196235657,0.2068965584039688,0.5882353186607361,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5210084319114685,0.20808561146259308,0.5512605309486389,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.20808561146259308,0.5142857432365417,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6655462384223938,"y":0.243757426738739},{"x":0.6268907785415649,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6268907785415649,0.22829964756965637,0.6655462384223938,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6201680898666382,"y":0.243757426738739},{"x":0.5966386795043945,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.5966386795043945,0.22829964756965637,0.6201680898666382,0.243757426738739]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6655462384223938,"y":0.243757426738739},{"x":0.3848739564418793,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.37987395644187927,0.1570903651714325,0.6705462384223938,0.250757426738739],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6285714507102966,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.6285714507102966,0.24970273673534393,0.6655462384223938,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6117647290229797,0.24970273673534393,0.6201680898666382,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.24970273673534393},{"x":0.610084056854248,"y":0.24970273673534393},{"x":0.610084056854248,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5798319578170776,0.24970273673534393,0.610084056854248,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5764706134796143,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5764706134796143,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5428571701049805,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آورنده","boundary":[0.5428571701049805,0.24970273673534393,0.5764706134796143,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.24970273673534393},{"x":0.534453809261322,"y":0.24970273673534393},{"x":0.534453809261322,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5058823823928833,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5058823823928833,0.24970273673534393,0.534453809261322,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7126050591468811,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6672269105911255,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فازبندی","boundary":[0.6672269105911255,0.2711058259010315,0.7126050591468811,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6605042219161987,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6117647290229797,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6117647290229797,0.2711058259010315,0.6605042219161987,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2699167728424072},{"x":0.605042040348053,"y":0.2699167728424072},{"x":0.605042040348053,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5731092691421509,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5731092691421509,0.2699167728424072,0.605042040348053,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5680672526359558,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5277311205863953,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارکرد","boundary":[0.5277311205863953,0.2699167728424072,0.5680672526359558,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28537455201148987},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.48067227005958557,0.2699167728424072,0.5210084319114685,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6705882549285889,0.29250892996788025,0.7126050591468811,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6655462384223938,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6184874176979065,0.29250892996788025,0.6655462384223938,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5966386795043945,0.2913198471069336,0.6151260733604431,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5529412031173706,0.2913198471069336,0.5848739743232727,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارکرد","boundary":[0.5058823823928833,0.2913198471069336,0.5462185144424438,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4605042040348053,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.4605042040348053,0.2913198471069336,0.5008403658866882,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4588235318660736,"y":0.30558857321739197},{"x":0.45546218752861023,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.2913198471069336,0.4588235318660736,0.30558857321739197]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3079667091369629},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4504621875286102,0.24270273673534393,0.7176050591468811,0.3149667091369629],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6655462384223938,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پارکینگ","boundary":[0.6218487620353699,0.31272295117378235,0.6655462384223938,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6134454011917114,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6134454011917114,"y":0.32580262422561646},{"x":0.610084056854248,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.31272295117378235,0.6134454011917114,0.32580262422561646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6655462384223938,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3269916772842407},{"x":0.610084056854248,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.605084056854248,0.3045338981151581,0.6705462384223938,0.33399167728424073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.22948870062828064},{"x":0.16638655960559845,"y":0.22948870062828064},{"x":0.16806723177433014,"y":0.2378121316432953},{"x":0.1445378214120865,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.1428571492433548,0.22948870062828064,0.16806723177433014,0.2378121316432953]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.22948870062828064},{"x":0.17142857611179352,"y":0.22948870062828064},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2378121316432953},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.16974790394306183,0.22948870062828064,0.17142857611179352,0.2378121316432953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.22948870062828064},{"x":0.17142857611179352,"y":0.22829964756965637},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2378121316432953},{"x":0.1445378214120865,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.22248870062828063,0.17642857611179352,0.2448121316432953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.2508918046951294},{"x":0.16806723177433014,"y":0.24970273673534393},{"x":0.16806723177433014,"y":0.25921520590782166},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۴","boundary":[0.1411764770746231,0.2508918046951294,0.16806723177433014,0.25921520590782166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.2508918046951294},{"x":0.16806723177433014,"y":0.24970273673534393},{"x":0.16806723177433014,"y":0.25921520590782166},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.2438918046951294,0.17306723177433014,0.26621520590782166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2711058259010315},{"x":0.16638655960559845,"y":0.2699167728424072},{"x":0.16638655960559845,"y":0.2806183099746704},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.1428571492433548,0.2711058259010315,0.16638655960559845,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.2711058259010315},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2711058259010315},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2806183099746704},{"x":0.16974790394306183,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.16974790394306183,0.2711058259010315,0.17142857611179352,0.2806183099746704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2711058259010315},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2699167728424072},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2806183099746704},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.2641058259010315,0.17642857611179352,0.2876183099746704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.29250892996788025},{"x":0.16638655960559845,"y":0.29250892996788025},{"x":0.16638655960559845,"y":0.30202141404151917},{"x":0.1428571492433548,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۴","boundary":[0.1428571492433548,0.29250892996788025,0.16638655960559845,0.30202141404151917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.29250892996788025},{"x":0.16974790394306183,"y":0.29250892996788025},{"x":0.16974790394306183,"y":0.30321046710014343},{"x":0.16974790394306183,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.16974790394306183,0.29250892996788025,0.16974790394306183,0.30321046710014343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.29250892996788025},{"x":0.16974790394306183,"y":0.29250892996788025},{"x":0.16974790394306183,"y":0.30321046710014343},{"x":0.1428571492433548,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.28550892996788024,0.17474790394306183,0.31021046710014344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3139120042324066},{"x":0.16638655960559845,"y":0.3139120042324066},{"x":0.16638655960559845,"y":0.32223543524742126},{"x":0.1428571492433548,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.1428571492433548,0.3139120042324066,0.16638655960559845,0.32223543524742126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3139120042324066},{"x":0.16638655960559845,"y":0.3139120042324066},{"x":0.16638655960559845,"y":0.32223543524742126},{"x":0.1428571492433548,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.3069120042324066,0.17138655960559845,0.32923543524742127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.33531510829925537},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3341260552406311},{"x":0.16974790394306183,"y":0.34363853931427},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.1428571492433548,0.33531510829925537,0.16974790394306183,0.34363853931427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.33531510829925537},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3341260552406311},{"x":0.16974790394306183,"y":0.34363853931427},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.32831510829925536,0.17474790394306183,0.35063853931427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6184874176979065,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضاهای","boundary":[0.6184874176979065,0.33531510829925537,0.6655462384223938,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6134454011917114,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5680672526359558,0.3376932144165039,0.6134454011917114,0.34958383440971375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5680672526359558,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5630672526359558,0.3306932144165039,0.6705462384223938,0.3553947813510895],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.35552912950515747},{"x":0.16470588743686676,"y":0.35552912950515747},{"x":0.16638655960559845,"y":0.36623066663742065},{"x":0.1428571492433548,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۶","boundary":[0.1428571492433548,0.35552912950515747,0.16638655960559845,0.36623066663742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.35552912950515747},{"x":0.16470588743686676,"y":0.35552912950515747},{"x":0.16638655960559845,"y":0.36623066663742065},{"x":0.1428571492433548,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.34852912950515746,0.17138655960559845,0.37323066663742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.3769322335720062},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3769322335720062},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3852556347846985},{"x":0.1428571492433548,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"၂၄၄","boundary":[0.1411764770746231,0.3769322335720062,0.16806723177433014,0.3852556347846985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.3769322335720062},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3769322335720062},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3852556347846985},{"x":0.1428571492433548,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.3699322335720062,0.17306723177433014,0.3922556347846985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3983353078365326},{"x":0.16638655960559845,"y":0.3983353078365326},{"x":0.16638655960559845,"y":0.40665873885154724},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.1428571492433548,0.3983353078365326,0.16638655960559845,0.40665873885154724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3983353078365326},{"x":0.16638655960559845,"y":0.3983353078365326},{"x":0.16638655960559845,"y":0.40665873885154724},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.3913353078365326,0.17138655960559845,0.41365873885154725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.41973841190338135},{"x":0.16470588743686676,"y":0.41973841190338135},{"x":0.16470588743686676,"y":0.42925089597702026},{"x":0.1428571492433548,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۱","boundary":[0.1428571492433548,0.41973841190338135,0.16470588743686676,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.41973841190338135},{"x":0.16470588743686676,"y":0.41973841190338135},{"x":0.16470588743686676,"y":0.42925089597702026},{"x":0.1428571492433548,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.41273841190338134,0.16970588743686676,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.43995243310928345},{"x":0.16470588743686676,"y":0.43995243310928345},{"x":0.16470588743686676,"y":0.44946491718292236},{"x":0.1445378214120865,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۱","boundary":[0.1428571492433548,0.43995243310928345,0.16470588743686676,0.44946491718292236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.43995243310928345},{"x":0.16470588743686676,"y":0.43995243310928345},{"x":0.16470588743686676,"y":0.44946491718292236},{"x":0.1445378214120865,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.43295243310928344,0.16970588743686676,0.45646491718292237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.4613555371761322},{"x":0.16806723177433014,"y":0.46254459023475647},{"x":0.16806723177433014,"y":0.47324612736701965},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۲","boundary":[0.1445378214120865,0.4613555371761322,0.16806723177433014,0.47324612736701965]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.4613555371761322},{"x":0.16806723177433014,"y":0.46254459023475647},{"x":0.16806723177433014,"y":0.47324612736701965},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.4543555371761322,0.17306723177433014,0.48024612736701966],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.48275861144065857},{"x":0.16638655960559845,"y":0.48275861144065857},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4922710955142975},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۲","boundary":[0.1428571492433548,0.48275861144065857,0.16806723177433014,0.4922710955142975]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.48275861144065857},{"x":0.16638655960559845,"y":0.48275861144065857},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4922710955142975},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.47575861144065856,0.17306723177433014,0.4992710955142975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5041617155075073},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5029726624488831},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5136741995811462},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۳","boundary":[0.1428571492433548,0.5041617155075073,0.16806723177433014,0.5136741995811462]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5041617155075073},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5029726624488831},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5136741995811462},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.4971617155075073,0.17306723177433014,0.5206741995811462],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5255647897720337},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5255647897720337},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5338882207870483},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۳","boundary":[0.1428571492433548,0.5255647897720337,0.16806723177433014,0.5338882207870483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5255647897720337},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5255647897720337},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5338882207870483},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.5185647897720337,0.17306723177433014,0.5408882207870483],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5457788109779358},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5457788109779358},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5564804077148438},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۴","boundary":[0.1428571492433548,0.5457788109779358,0.16806723177433014,0.5564804077148438]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5457788109779358},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5457788109779358},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5564804077148438},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.5387788109779358,0.17306723177433014,0.5634804077148438],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5659928917884827},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5659928917884827},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5766944289207458},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۴","boundary":[0.1428571492433548,0.5659928917884827,0.16806723177433014,0.5766944289207458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5659928917884827},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5659928917884827},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5766944289207458},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.5589928917884827,0.17306723177433014,0.5836944289207459],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5885850191116333},{"x":0.16806723177433014,"y":0.587395966053009},{"x":0.16806723177433014,"y":0.596908450126648},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۶","boundary":[0.1411764770746231,0.5885850191116333,0.16806723177433014,0.596908450126648]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5885850191116333},{"x":0.16806723177433014,"y":0.587395966053009},{"x":0.16806723177433014,"y":0.596908450126648},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.5815850191116333,0.17306723177433014,0.603908450126648],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6168067455291748,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6184874176979065,0.3543400764465332,0.6655462384223938,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6151260733604431,"y":0.36979785561561584},{"x":0.583193302154541,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.583193302154541,0.3543400764465332,0.6151260733604431,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5764706134796143,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5193277597427368,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخشهای","boundary":[0.5193277597427368,0.3543400764465332,0.5764706134796143,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.4789915978908539,0.35315102338790894,0.5126050710678101,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.35315102338790894},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35315102338790894},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3686088025569916},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.35315102338790894,0.47058823704719543,0.3686088025569916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3709869086742401},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46222689270973205,0.34615102338790893,0.6705462384223938,0.3779869086742401],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6655462384223938,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6134454011917114,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباطات","boundary":[0.6134454011917114,0.3769322335720062,0.6655462384223938,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5798319578170776,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.5798319578170776,0.3769322335720062,0.6067227125167847,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5747899413108826,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5731092691421509,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.3769322335720062,0.5747899413108826,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.6873949766159058,0.3971462547779083,0.7126050591468811,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6621848940849304,0.3971462547779083,0.6857143044471741,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6235294342041016,0.3971462547779083,0.6554622054100037,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.3971462547779083,0.6168067455291748,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5815126299858093,0.3971462547779083,0.6033613681793213,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4137931168079376},{"x":0.561344563961029,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.561344563961029,0.3971462547779083,0.5764706134796143,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4137931168079376},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.49747899174690247,0.3971462547779083,0.5478991866111755,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3971462547779083},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3971462547779083},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4789915978908539,0.3971462547779083,0.49747899174690247,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3971462547779083},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3971462547779083},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4137931168079376},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.43529412150382996,0.3971462547779083,0.46722689270973206,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3971462547779083},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3971462547779083},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.3949579894542694,0.3971462547779083,0.4302521049976349,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3971462547779083},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3971462547779083},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.3478991687297821,0.3971462547779083,0.38823530077934265,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7126050591468811,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6873949766159058,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6873949766159058,0.4185493588447571,0.7126050591468811,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6857143044471741,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6621848940849304,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6621848940849304,0.4185493588447571,0.6857143044471741,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6554622054100037,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6016806960105896,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندمرتبه","boundary":[0.6016806960105896,0.4185493588447571,0.6554622054100037,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5932773351669312,0.4185493588447571,0.5983193516731262,0.4340071380138397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7126050591468811,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3478991687297821,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3412184965610504,0.3711212866306305,0.7176050591468811,0.43981808495521546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6403361558914185,0.4387633800506592,0.6638655662536621,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6218487620353699,0.4387633800506592,0.6369748115539551,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5747899413108826,0.4387633800506592,0.6084033846855164,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.5495798587799072,0.4387633800506592,0.5697479248046875,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4554102122783661},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.4957983195781708,0.4387633800506592,0.5428571701049805,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4924369752407074,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4554102122783661},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.43995243310928345,0.4924369752407074,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6621848940849304,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6420168280601501,0.46016645431518555,0.6621848940849304,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6184874176979065,0.4613555371761322,0.6369748115539551,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4756242632865906},{"x":0.583193302154541,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.5815126299858093,0.4613555371761322,0.6084033846855164,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46254459023475647},{"x":0.578151285648346,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5630252361297607,0.46254459023475647,0.578151285648346,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5579832196235657,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.5327731370925903,0.46254459023475647,0.5579832196235657,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.46254459023475647},{"x":0.529411792755127,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47681331634521484},{"x":0.529411792755127,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.46254459023475647,0.5310924649238586,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6655462384223938,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختارهای","boundary":[0.5983193516731262,0.4815695583820343,0.6655462384223938,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5932773351669312,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4958382844924927},{"x":0.583193302154541,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.583193302154541,0.48275861144065857,0.5932773351669312,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5798319578170776,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5815126299858093,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5647059082984924,0.48275861144065857,0.5815126299858093,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.48275861144065857},{"x":0.561344563961029,"y":0.48275861144065857},{"x":0.561344563961029,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5210084319114685,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.5210084319114685,0.48275861144065857,0.561344563961029,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5159664154052734,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.4839476943016052,0.5193277597427368,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6403361558914185,0.5029726624488831,0.6655462384223938,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6184874176979065,0.5029726624488831,0.6352941393852234,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5731092691421509,0.5029726624488831,0.6117647290229797,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5546218752861023,0.5029726624488831,0.5680672526359558,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برش","boundary":[0.5210084319114685,0.5017836093902588,0.5478991866111755,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5092437267303467,0.5017836093902588,0.5142857432365417,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5184304118156433},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامعینی","boundary":[0.4588235318660736,0.5017836093902588,0.5042017102241516,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5017836093902588},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5017836093902588},{"x":0.45210084319114685,"y":0.517241358757019},{"x":0.42016807198524475,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.42016807198524475,0.5017836093902588,0.45210084319114685,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4117647111415863,"y":0.517241358757019},{"x":0.4084033668041229,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.5017836093902588,0.4117647111415863,0.517241358757019]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5196195244789124},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40172269463539123,0.4317633800506592,0.6705462384223938,0.5266195244789124],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظر","boundary":[0.6352941393852234,0.5243757367134094,0.6655462384223938,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6168067455291748,0.5243757367134094,0.6302521228790283,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5243757367134094},{"x":0.610084056854248,"y":0.5243757367134094},{"x":0.610084056854248,"y":0.5386444926261902},{"x":0.578151285648346,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تلفیق","boundary":[0.578151285648346,0.5243757367134094,0.610084056854248,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5647059082984924,0.5243757367134094,0.5714285969734192,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.5042017102241516,0.5243757367134094,0.5579832196235657,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5386444926261902},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.49747899174690247,0.5243757367134094,0.5025210380554199,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6840336322784424,0.5445897579193115,0.7126050591468811,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5600475668907166},{"x":0.658823549747467,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.658823549747467,0.5445897579193115,0.6823529601097107,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6386554837226868,0.5445897579193115,0.6470588445663452,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5445897579193115},{"x":0.63193279504776,"y":0.5445897579193115},{"x":0.63193279504776,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمانهای","boundary":[0.5529412031173706,0.5445897579193115,0.63193279504776,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5243697762489319,0.5434007048606873,0.5462185144424438,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.4773109257221222,0.5434007048606873,0.5176470875740051,0.5600475668907166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4723109257221222,0.5161866836547852,0.7176050591468811,0.5682366199493408],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6369748115539551,0.5671819448471069,0.6655462384223938,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردیس","boundary":[0.6000000238418579,0.5671819448471069,0.6302521228790283,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.5671819448471069,0.5882353186607361,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میامی","boundary":[0.5445378422737122,0.5671819448471069,0.5798319578170776,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برج","boundary":[0.6453781723976135,0.5885850191116333,0.6655462384223938,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6386554837226868,"y":0.601664662361145},{"x":0.6033613681793213,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلیفه","boundary":[0.6033613681793213,0.5885850191116333,0.6386554837226868,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5885850191116333},{"x":0.605042040348053,"y":0.5885850191116333},{"x":0.605042040348053,"y":0.601664662361145},{"x":0.6000000238418579,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9599999785423279,&q