بازار سیب زمینی بازار سیب زمینی

{"id":"3795533","title":"بازار سیب زمینی","price":"۱۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/173725146a769415/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/173725146a769415/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/173725146a769415/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/173725146a769415/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/173725146a769415/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/173725146a769415/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/173725146a769415/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/173725146a769415/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/173725146a769415/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/173725146a769415/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644693458","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":"1","description":["یکی از ویژگی های محصولات کشاورزی، نوسانات مداوم قیمت آنها است. در مباحث اقتصادی، ثبات نسبی قیمتها اهمیت بالایی دارد، ولی امکان تثبیت قیمت های محصولات کشاورزی به طور طبیعی دور از ذهن بوده و معمولا با اعمال سیاست های حمایتی و تنظیمی برقرار می گردد. نوسانات قیمتی در محصول کشاورزی در اثر تغییرات فصلی و به دلیل تغییرات جوی، وجود وقفه میان تصمیم گیری برای تولید تا تولید توسط تولید کنندگان، تغییرات روند و سایر تحولات غیر قابل پیش بینی، صورت می پذیرد. بنابراین به وجود آوردن زمینه ای برای ثبات نسبی و در عین حال افزایش مناسب و بطیی قیمت (به منظور توجیه پذیری سرمایه گذاری در این بخش)، از اهم وظایف نظارتی دولت می باشد. از طرفی سیب زمینی به عنوان تامین کننده مهم غذایی، نقش غیر قابل انکاری در سبد مصرفی خانوار ایرانی داشته و عامل مهمی در تامین نیازهای غذایی و امنیت غذایی به شمار می رود. بنابراین لازم است عوامل موثر بر بازار این کالا مورد بررسی قرار گرفته و فرصت های ایران در این زمینه شناسایی شده و چالش های احتمالی، مورد نظر قرار گیرند و با برنامه ریزی جامع و بلند مدت، ثبات بازار آن تضمین شود.\r","به منظور کمک به سیاستگذاران کلان کشور در تنظیم بازار سیب زمینی کشور و بررسی جایگاه ایران در زمینه تولید، مصرف و تجارت جهانی سیب زمینی و نیز بررسی بازار داخلی سیب زمینی و ارایه چشم اندازهای آتی این بازار، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در راستای وظایف پژوهشی خود اقدام به بررسی بازار سیب زمینی نموده است."],"pages_count":"152","keywords":null,"token":"173725146a769415","created_at":"2019-08-24 21:42:54","updated_at":"2022-04-25 14:06:54","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-24 23:08:23","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917860","title":"مرتضی بهروزی فر","firstname":"مرتضی","lastname":"بهروزی فر","token":"f32b48fd690b111e","created_at":"2019-08-24 21:41:06","updated_at":"2019-08-24 21:41:06","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917860","title":"مرتضی بهروزی فر","firstname":"مرتضی","lastname":"بهروزی فر","token":"f32b48fd690b111e","created_at":"2019-08-24 21:41:06","updated_at":"2019-08-24 21:41:06","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784217","file":"5d617016bf7a71.86107964.pdf","book_id":"3795533","toc":[{"page":14,"title":"فصل 1: بررسی بازار جهانی، تولید، مصرف، تجارت و ساختار بازار سیب‌زمینی"},{"page":50,"title":"فصل 2: بررسی بازار داخلی، تولید، مصرف، قیمت،\rساختار بازار، نظام توزیع، نظام نظارت، حمایت\rاز مصرف‌کننده، تجارت خارجی و حمایت تجاري\rاز سیب‌زمینی "},{"page":112,"title":"فصل 3: ارزیابی آثار سیاست‌هاي مختلف بر محصول،\rکالاها و فعالیت‌هاي مرتبط "},{"page":134,"title":"فصل 4:\nتدوین بسته سیاستی کاربردي در زمینه‌هاي\nسرمایه‌گذاري و تولید، تنظیم بازار، حمایت از\r\nتولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حمایت تجاري،\rذخیره‌سازي، حمل و نقل، مصرف و ..."}],"created_at":"2019-08-24 21:42:54","updated_at":"2022-04-25 14:06:56","process_started_at":"2019-08-24 21:45:41","process_done_at":"2019-08-24 21:49:34","process_failed_at":null,"pages_count":"152","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"e9890bd95907ff4f4d3ffd220fd43641d03dd0938bd3dfe59ed7d36dca740dd822f98d8f2e7c354325927ea33a040afe1e9b4e2325d4f9227d7344e04c43d79f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۲"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","manager":"یوسف حسن پور کار سالاری","shaba":"IR450570022611013804004001","bank_name":"پاسارگاد","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","email":"yh1351@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"d4b8b5c0461bcea9","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"inor8r","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2019-07-01 13:06:07","updated_at":"2019-07-01 13:06:07","bazaar_credit":0,"description":"yh1351@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"127","title":" اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی","token":"7ab0ee9ca66153b9","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2021-09-22 11:24:43","study_fields":[{"id":"31","title":"مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی","degree_id":"7","token":"c54516051b31997b","books_count":"39","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"بازار-سیب-زمینی","urlify":"بازار-سیب-زمینی","pages_count_fa":"۱۵۲","authorTitle":"مرتضی بهروزی فر","tocStr":"فصل 1: بررسی بازار جهانی، تولید، مصرف، تجارت و ساختار بازار سیب‌زمینی, فصل 2: بررسی بازار داخلی، تولید، مصرف، قیمت،\rساختار بازار، نظام توزیع، نظام نظارت، حمایت\rاز مصرف‌کننده، تجارت خارجی و حمایت تجاري\rاز سیب‌زمینی , فصل 3: ارزیابی آثار سیاست‌هاي مختلف بر محصول،\rکالاها و فعالیت‌هاي مرتبط , فصل 4:\nتدوین بسته سیاستی کاربردي در زمینه‌هاي\nسرمایه‌گذاري و تولید، تنظیم بازار، حمایت از\r\nتولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حمایت تجاري،\rذخیره‌سازي، حمل و نقل، مصرف و ...","url":"/preview/173725146a769415/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19