روش‌های پژوهش کیفی در برنامه‌ریزی توسعه با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای روش‌های پژوهش کیفی در برنامه‌ریزی توسعه با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

توضیحات

-,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3798235,"title":"روش‌های پژوهش کیفی در برنامه‌ریزی توسعه با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای","price":"۱۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۴۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1804c632f9187727/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1804c632f9187727/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1804c632f9187727/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/1804c632f9187727/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1804c632f9187727/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/1804c632f9187727/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"file":null,"print_book":true,"isbn":"9789644573286","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۴","nobat_chap":1,"description":["-",""],"pages_count":1,"keywords":"توسعه اقتصادی","token":"1804c632f9187727","created_at":"2021-12-23 00:51:47","updated_at":"2022-08-30 12:35:27","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2021-12-23 04:59:07","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1920714,"title":"دکتر محمدحسین شریف‌زادگان","meta_title":"دکتر محمدحسین شریف‌زادگان","meta_description":"دکتر محمدحسین شریف‌زادگان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر محمدحسین","lastname":"شریف‌زادگان","token":"6931702fb96ca5c1","created_at":"2021-09-10 02:42:59","updated_at":"2021-09-10 02:42:59","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920717,"title":"دکتر سحر ندایی طوسی","meta_title":"دکتر سحر ندایی طوسی","meta_description":"دکتر سحر ندایی طوسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سحر","lastname":"ندایی طوسی","token":"eeed97de51010a77","created_at":"2021-09-10 02:43:00","updated_at":"2021-09-10 02:43:00","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920714,"title":"دکتر محمدحسین شریف‌زادگان","meta_title":"دکتر محمدحسین شریف‌زادگان","meta_description":"دکتر محمدحسین شریف‌زادگان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر محمدحسین","lastname":"شریف‌زادگان","token":"6931702fb96ca5c1","created_at":"2021-09-10 02:42:59","updated_at":"2021-09-10 02:42:59","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920717,"title":"دکتر سحر ندایی طوسی","meta_title":"دکتر سحر ندایی طوسی","meta_description":"دکتر سحر ندایی طوسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سحر","lastname":"ندایی طوسی","token":"eeed97de51010a77","created_at":"2021-09-10 02:43:00","updated_at":"2021-09-10 02:43:00","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786810,"file":"61c396ec06ff37.80748693.pdf","book_id":3798235,"toc":null,"created_at":"2021-12-23 00:51:48","updated_at":"2022-08-30 12:35:27","process_started_at":"2021-12-23 00:51:52","process_done_at":"2021-12-23 00:51:59","process_failed_at":null,"pages_count":376,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3d6818faa0ddf4a474017a9e251da6c750de97931548c301c3e301aa821cd294641cc56383ad1b72fc19947e941e46e0017f70a488e8cce3dfc1dc12fe1cf6c8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۷۶"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":313,"title":" توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی ","meta_title":" توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی ","meta_description":" توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"7852bfc03e3ffac9","type":"","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-11-14 14:05:03","study_fields":[{"id":82,"title":"علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی","meta_title":"علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی","meta_description":"علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"abea1d7d61d61d76","books_count":53,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-12-03 15:34:09","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":14890,"title":"توسعه اقتصادی","meta_title":"توسعه اقتصادی","meta_description":"توسعه اقتصادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"83c0a87bb03c4dc5","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:28:54","updated_at":"2022-11-14 14:05:03","study_fields":[{"id":736,"title":"توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعه","meta_title":"توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعه","meta_description":"توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"99698e8eae95b21e","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-14 14:05:03","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1750,"title":"توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی","meta_title":"توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی","meta_description":"توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"72a6633bc2178942","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-11-14 14:05:03","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":14893,"title":"توسعه اقتصادی روستا","meta_title":"توسعه اقتصادی روستا","meta_description":"توسعه اقتصادی روستا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"7742a90450651096","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:28:54","updated_at":"2022-11-14 14:05:03","study_fields":[{"id":787,"title":"اقتصاد کشاورزی","meta_title":"اقتصاد کشاورزی","meta_description":"اقتصاد کشاورزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"e7d7eef003335275","books_count":50,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-12-03 13:02:11","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]}],"titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C","ebook_price_en":58000,"urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر محمدحسین شریف‌زادگان, دکتر سحر ندایی طوسی","tocStr":"","url":"/preview/1804c632f9187727/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":376,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"1804c632f9187727","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/KdUGjOcVEFZRMlQk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/oSrByapwHbtMPoRx.jpg","blurred":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/MrHtbmRmJkIGWkcc.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004068215524449068,0.00023288346936753697,0.9987233245993863,0.999547376166047]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.20308788120746613},{"x":0.529411792755127,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5327731370925903,"y":0.26603326201438904},{"x":0.38991597294807434,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"ندارماجم","boundary":[0.38655462861061096,0.20308788120746613,0.5327731370925903,0.26603326201438904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.20308788120746613},{"x":0.529411792755127,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5327731370925903,"y":0.26603326201438904},{"x":0.38991597294807434,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.4000000059604645,"boundary":[0.38155462861061096,0.19608788120746612,0.5377731370925903,0.27303326201438904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6991596817970276,0.3076009452342987,0.7546218633651733,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3349168598651886},{"x":0.653781533241272,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.653781533241272,0.3076009452342987,0.6974790096282959,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3349168598651886},{"x":0.561344563961029,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.561344563961029,0.3076009452342987,0.6420168280601501,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.4924369752407074,0.3076009452342987,0.5512605309486389,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3076009452342987},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3076009452342987},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4571428596973419,0.3076009452342987,0.48235294222831726,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3349168598651886},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.38655462861061096,0.3076009452342987,0.4470588266849518,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3349168598651886},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.32605043053627014,0.3076009452342987,0.3831932842731476,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3076009452342987},{"x":0.31596639752388,"y":0.3076009452342987},{"x":0.31596639752388,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.24705882370471954,0.3076009452342987,0.31596639752388,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24205882370471954,0.3006009452342987,0.7596218633651733,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7126050591468811,0.3456057012081146,0.7243697643280029,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7008403539657593,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تأکید","boundary":[0.6420168280601501,0.3456057012081146,0.7008403539657593,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.34679335355758667},{"x":0.63193279504776,"y":0.34679335355758667},{"x":0.63193279504776,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6134454011917114,0.34679335355758667,0.63193279504776,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5428571701049805,0.34679335355758667,0.6033613681793213,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5394958257675171,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5394958257675171,"y":0.37410926818847656},{"x":0.48403361439704895,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.48403361439704895,0.34679335355758667,0.5394958257675171,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37410926818847656},{"x":0.40168067812919617,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.40168067812919617,0.34679335355758667,0.4722689092159271,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.34679335355758667},{"x":0.39159664511680603,"y":0.34679335355758667},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3815126121044159,0.34679335355758667,0.39159664511680603,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.34679335355758667},{"x":0.37142857909202576,"y":0.34679335355758667},{"x":0.37142857909202576,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.3042016923427582,0.34679335355758667,0.37142857909202576,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3008403480052948,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3752969205379486},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.27563026547431946,0.34679335355758667,0.3008403480052948,0.3752969205379486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37410926818847656},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.27063026547431945,0.33979335355758666,0.7293697643280029,0.38110926818847657],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/nvCUEfkwxTcxPbno-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/qaOQnVescEnvxiRM.jpg","blurred":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/BwtJVvzKWWsZSovE.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/BUEclXQHBlwPwFnb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/RtxhZeyFroRGtvEt.jpg","blurred":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/hnSEySzRsVTCYrFq.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004039968933377947,0.00036123978893434067,0.9987233245993863,0.9992060330367145]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"ػٍر","boundary":[0.6991596817970276,0.31116390228271484,0.7546218633651733,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"ٕبّ","boundary":[0.6521008610725403,0.31116390228271484,0.6974790096282959,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6436975002288818,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6436975002288818,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"ؼٍّضپ","boundary":[0.5596638917922974,0.31116390228271484,0.6436975002288818,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5512605309486389,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5512605309486389,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4907563030719757,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"ٖف٘و","boundary":[0.4907563030719757,0.31116390228271484,0.5512605309486389,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.31116390228271484},{"x":0.44873949885368347,"y":0.31116390228271484},{"x":0.44873949885368347,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3848739564418793,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"ِهبًزث","boundary":[0.3848739564418793,0.31116390228271484,0.44873949885368347,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.31116390228271484},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31116390228271484},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33372920751571655},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.45546218752861023,0.31116390228271484,0.48235294222831726,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3831932842731476,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3831932842731476,"y":0.33372920751571655},{"x":0.32436975836753845,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"ٕشٗر","boundary":[0.32436975836753845,0.31116390228271484,0.3831932842731476,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.31116390228271484},{"x":0.31596639752388,"y":0.31116390228271484},{"x":0.31596639752388,"y":0.33372920751571655},{"x":0.24537815153598785,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"ِؼعَت","boundary":[0.24537815153598785,0.31116390228271484,0.31596639752388,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"أت","boundary":[0.6857143044471741,0.3527315855026245,0.7008403539657593,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"بث","boundary":[0.7109243869781494,0.3527315855026245,0.7260504364967346,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3527315855026245},{"x":0.605042040348053,"y":0.3527315855026245},{"x":0.605042040348053,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ِهبًزث","boundary":[0.5411764979362488,0.3527315855026245,0.605042040348053,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"زث","boundary":[0.6134454011917114,0.3527315855026245,0.6336134672164917,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ذ٘و","boundary":[0.6420168280601501,0.3527315855026245,0.6840336322784424,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3752969205379486},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ٕشٗر","boundary":[0.48235294222831726,0.3527315855026245,0.5411764979362488,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.3527315855026245},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3527315855026245},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ِمؽٌه","boundary":[0.3042016923427582,0.3527315855026245,0.37310925126075745,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.3815126121044159,0.3527315855026245,0.3932773172855377,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3752969205379486},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ٕزْؽ","boundary":[0.40168067812919617,0.3527315855026245,0.4739495813846588,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3752969205379486},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ٕا","boundary":[0.27394959330558777,0.3527315855026245,0.3025210201740265,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.30416390228271484,0.7596218633651733,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5023753046989441},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5023753046989441},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5178147554397583},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"فٗزؽ","boundary":[0.45042017102241516,0.5023753046989441,0.49747899174690247,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"ي٘غحذوحه","boundary":[0.5058823823928833,0.5023753046989441,0.6033613681793213,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"ىبگداس","boundary":[0.3966386616230011,0.5023753046989441,0.4470588266849518,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":1,"str":"ٖعَؼ","boundary":[0.4268907606601715,0.5308788418769836,0.4789915978908539,0.5463182926177979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5308788418769836},{"x":0.529411792755127,"y":0.5308788418769836},{"x":0.529411792755127,"y":0.5463182926177979},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":1,"str":"ٖٗاذً","boundary":[0.48571428656578064,0.5308788418769836,0.529411792755127,0.5463182926177979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5463182926177979},{"x":0.534453809261322,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":1,"str":"زحع","boundary":[0.534453809261322,0.5308788418769836,0.5714285969734192,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5463182926177979},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3916386616230011,0.4953753046989441,0.6083613681793213,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6615201830863953},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":1,"str":"1394","boundary":[0.48067227005958557,0.6484560370445251,0.5176470875740051,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6615201830863953},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.6414560370445251,0.5226470875740051,0.6685201830863953],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/ZABqDdPSEeJdgkPp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/TfKdqukPitLGMtID.jpg","blurred":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/nINQMjIJgsdbmZxC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00042659419123865976,0.00023429398284671992,0.9987459218722432,0.9990974238173697]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20308788120746613},{"x":0.534453809261322,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","str":"څانگان","boundary":[0.462184876203537,0.20427553355693817,0.534453809261322,0.2375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20308788120746613},{"x":0.534453809261322,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.6000000238418579,"boundary":[0.457184876203537,0.19727553355693817,0.539453809261322,0.2445296950340271],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.235154390335083},{"x":0.529411792755127,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2517814636230469},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"بهایی","boundary":[0.46722689270973206,0.235154390335083,0.5310924649238586,0.2517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.235154390335083},{"x":0.529411792755127,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2517814636230469},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.550000011920929,"boundary":[0.46222689270973205,0.228154390335083,0.5360924649238586,0.2587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.25890737771987915},{"x":0.507563054561615,"y":0.25890737771987915},{"x":0.507563054561615,"y":0.2672209143638611},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹۱","boundary":[0.48571428656578064,0.25890737771987915,0.507563054561615,0.2672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.25890737771987915},{"x":0.507563054561615,"y":0.25890737771987915},{"x":0.507563054561615,"y":0.2672209143638611},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.25190737771987914,0.512563054561615,0.2742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5949580073356628,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.27434679865837097,0.6201680898666382,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5899159908294678,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5899159908294678,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5647059082984924,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.27434679865837097,0.5899159908294678,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5579832196235657,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5579832196235657,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.27434679865837097,0.5579832196235657,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5478991866111755,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5478991866111755,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5025210380554199,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.27434679865837097,0.5478991866111755,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4957983195781708,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4571428596973419,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.27434679865837097,0.4957983195781708,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.27434679865837097},{"x":0.45042017102241516,"y":0.27434679865837097},{"x":0.45042017102241516,"y":0.28859856724739075},{"x":0.42016807198524475,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.27434679865837097,0.45042017102241516,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3781512677669525,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.27434679865837097,0.4151260554790497,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3781512677669525,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.26734679865837097,0.6251680898666382,0.29559856724739075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7411764860153198,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7042016983032227,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7042016983032227,0.3004750609397888,0.7411764860153198,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7109243869781494,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6957983374595642,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6957983374595642,0.3004750609397888,0.7109243869781494,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6840336322784424,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6436975002288818,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6436975002288818,0.3004750609397888,0.6840336322784424,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6420168280601501,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.6084033846855164,0.3004750609397888,0.6420168280601501,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3004750609397888},{"x":0.605042040348053,"y":0.3004750609397888},{"x":0.605042040348053,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5899159908294678,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.3004750609397888,0.605042040348053,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5865546464920044,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5579832196235657,0.3004750609397888,0.5865546464920044,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5277311205863953,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5277311205863953,0.3004750609397888,0.5546218752861023,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5243697762489319,"y":0.31591448187828064},{"x":0.489075630903244,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.489075630903244,0.3004750609397888,0.5243697762489319,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3004750609397888},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3004750609397888},{"x":0.48403361439704895,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4773109257221222,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4773109257221222,0.3004750609397888,0.48403361439704895,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4739495813846588,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4436974823474884,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأکید","boundary":[0.4436974823474884,0.3004750609397888,0.4739495813846588,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3004750609397888},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3004750609397888},{"x":0.43697479367256165,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4268907606601715,0.3004750609397888,0.43697479367256165,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3004750609397888},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3004750609397888},{"x":0.42352941632270813,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3932773172855377,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.3932773172855377,0.3004750609397888,0.42352941632270813,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3004750609397888},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3004750609397888},{"x":0.39159664511680603,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3630252182483673,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.3630252182483673,0.3004750609397888,0.39159664511680603,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3004750609397888},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3004750609397888},{"x":0.35798320174217224,"y":0.31591448187828064},{"x":0.32268908619880676,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.32268908619880676,0.3004750609397888,0.35798320174217224,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3176470696926117,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3126050531864166,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3126050531864166,0.3004750609397888,0.3176470696926117,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3004750609397888},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3004750609397888},{"x":0.30924370884895325,"y":0.31591448187828064},{"x":0.27563026547431946,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.27563026547431946,0.3004750609397888,0.30924370884895325,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3004750609397888},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3004750609397888},{"x":0.27563026547431946,"y":0.31591448187828064},{"x":0.26386556029319763,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.26386556029319763,0.3004750609397888,0.27563026547431946,0.31591448187828064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7411764860153198,"y":0.31591448187828064},{"x":0.26386556029319763,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2588655602931976,0.2934750609397888,0.7461764860153198,0.32291448187828065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6369748115539551,0.31828978657722473,0.6605042219161987,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6302521228790283,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3325415551662445},{"x":0.561344563961029,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.561344563961029,0.31828978657722473,0.6302521228790283,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3325415551662445},{"x":0.529411792755127,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.529411792755127,0.31828978657722473,0.5546218752861023,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3325415551662445},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زادگان","boundary":[0.48739495873451233,0.31828978657722473,0.5210084319114685,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4789915978908539,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4739495813846588,0.31828978657722473,0.4789915978908539,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.31828978657722473},{"x":0.46890756487846375,"y":0.31828978657722473},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4453781545162201,0.31828978657722473,0.46890756487846375,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.31828978657722473},{"x":0.43865546584129333,"y":0.31828978657722473},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3325415551662445},{"x":0.413445383310318,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.413445383310318,0.31828978657722473,0.43865546584129333,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4084033668041229,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ندایی","boundary":[0.3798319399356842,0.31828978657722473,0.4084033668041229,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.31828978657722473},{"x":0.37310925126075745,"y":0.31828978657722473},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3325415551662445},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوسی","boundary":[0.33781513571739197,0.31828978657722473,0.37310925126075745,0.3325415551662445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3325415551662445},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.33281513571739196,0.3112897865772247,0.6655042219161987,0.3395415551662445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5596638917922974,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5193277597427368,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5193277597427368,0.35154393315315247,0.5596638917922974,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5176470875740051,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5176470875740051,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5142857432365417,0.35154393315315247,0.5176470875740051,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.35154393315315247},{"x":0.507563054561615,"y":0.35154393315315247},{"x":0.507563054561615,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48403361439704895,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروغ","boundary":[0.48403361439704895,0.35154393315315247,0.507563054561615,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36579573154449463},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.43865546584129333,0.35154393315315247,0.4773109257221222,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.3669833838939667,0.5983193516731262,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5428571701049805,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5428571701049805,0.3669833838939667,0.5630252361297607,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.3669833838939667,0.5378151535987854,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4941176474094391,0.3669833838939667,0.5277311205863953,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.38123515248298645},{"x":0.48067227005958557,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48067227005958557,0.3669833838939667,0.4924369752407074,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4789915978908539,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4789915978908539,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3669833838939667,0.4789915978908539,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.38123515248298645},{"x":0.440336138010025,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.3669833838939667,0.4722689092159271,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3669833838939667},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3669833838939667},{"x":0.43529412150382996,"y":0.38123515248298645},{"x":0.40168067812919617,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.3669833838939667,0.43529412150382996,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3824228048324585},{"x":0.40168067812919617,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.3433562808036804,0.6033193516731262,0.3894228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5663865804672241,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5663865804672241,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5394958257675171,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5394958257675171,0.38361045718193054,0.5663865804672241,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5142857432365417,0.38361045718193054,0.5327731370925903,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5092437267303467,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5092437267303467,0.38361045718193054,0.5126050710678101,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4739495813846588,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرمان","boundary":[0.4739495813846588,0.38361045718193054,0.5025210380554199,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.38361045718193054},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38361045718193054},{"x":0.46722689270973206,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4319327771663666,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرمک","boundary":[0.4319327771663666,0.38361045718193054,0.46722689270973206,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5411764979362488,0.4002375304698944,0.5630252361297607,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5109243988990784,0.40142518281936646,0.5361344814300537,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.40142518281936646,0.5042017102241516,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.40142518281936646},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40142518281936646},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4756302535533905,0.40142518281936646,0.49747899174690247,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.40142518281936646},{"x":0.46890756487846375,"y":0.40142518281936646},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4133016765117645},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43529412150382996,0.40142518281936646,0.46890756487846375,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4269327771663666,0.37661045718193054,0.5713865804672241,0.42030167651176453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5445378422737122,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.4168646037578583,0.5445378422737122,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4299287497997284},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.4168646037578583,0.5142857432365417,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.4168646037578583,0.4941176474094391,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.41567695140838623},{"x":0.48739495873451233,"y":0.41567695140838623},{"x":0.48571428656578064,"y":0.42874109745025635},{"x":0.45546218752861023,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.4571428596973419,0.41567695140838623,0.48571428656578064,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5058823823928833,0.4323040246963501,0.5495798587799072,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4323040246963501},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4323040246963501},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4941176474094391,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.4323040246963501,0.49747899174690247,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.43111640214920044},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4789915978908539,"y":0.44655582308769226},{"x":0.45210084319114685,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.45210084319114685,0.43111640214920044,0.4789915978908539,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5361344814300537,0.44893112778663635,0.5630252361297607,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.450118750333786},{"x":0.529411792755127,"y":0.450118750333786},{"x":0.529411792755127,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5243697762489319,0.450118750333786,0.529411792755127,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.450118750333786},{"x":0.5126050710678101,"y":0.450118750333786},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46318289637565613},{"x":0.46554622054100037,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۷۰۰۰۰","boundary":[0.46554622054100037,0.450118750333786,0.5126050710678101,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.450118750333786},{"x":0.4588235318660736,"y":0.450118750333786},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46318289637565613},{"x":0.43529412150382996,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.43529412150382996,0.450118750333786,0.4588235318660736,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4643705487251282},{"x":0.43529412150382996,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43197479367256164,0.4074892990589142,0.5680252361297607,0.4713705487251282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.4976246953010559,0.6420168280601501,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.4906246953010559,0.6470168280601502,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6369748115539551,"y":0.489311158657074},{"x":0.6184874176979065,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6184874176979065,0.4774346649646759,0.6369748115539551,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6084033846855164,"y":0.489311158657074},{"x":0.5865546464920044,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5865546464920044,0.4774346649646759,0.6084033846855164,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5764706134796143,"y":0.489311158657074},{"x":0.5596638917922974,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5596638917922974,0.4774346649646759,0.5764706134796143,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.489311158657074},{"x":0.5142857432365417,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.4774346649646759,0.5512605309486389,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5092437267303467,"y":0.489311158657074},{"x":0.48235294222831726,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.4774346649646759,0.5092437267303467,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4773109257221222,"y":0.489311158657074},{"x":0.4470588266849518,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4470588266849518,0.4774346649646759,0.4773109257221222,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4774346649646759},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4774346649646759},{"x":0.43865546584129333,"y":0.489311158657074},{"x":0.40168067812919617,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.4774346649646759,0.43865546584129333,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3983193337917328,"y":0.489311158657074},{"x":0.3764705955982208,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.4774346649646759,0.3983193337917328,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4774346649646759},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4774346649646759},{"x":0.37478992342948914,"y":0.489311158657074},{"x":0.36974790692329407,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36974790692329407,0.4774346649646759,0.37478992342948914,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6773109436035156,0.4952494204044342,0.7058823704719543,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6420168280601501,0.4952494204044342,0.6722689270973206,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.4952494204044342,0.6420168280601501,0.5059382319450378]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5059382319450378},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36474790692329406,0.4704346649646759,0.7108823704719544,0.5129382319450378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.5915966629981995,0.4952494204044342,0.6201680898666382,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۹","boundary":[0.5747899413108826,0.4952494204044342,0.5798319578170776,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ر","boundary":[0.5697479248046875,0.4952494204044342,0.5731092691421509,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5071259140968323},{"x":0.561344563961029,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۴","boundary":[0.561344563961029,0.4952494204044342,0.5663865804672241,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"ش","boundary":[0.5529412031173706,0.4952494204044342,0.5579832196235657,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"HT۳۹۱","boundary":[0.5008403658866882,0.4952494204044342,0.5411764979362488,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5083135366439819},{"x":0.707563042640686,"y":0.5083135366439819},{"x":0.707563042640686,"y":0.519002377986908},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6773109436035156,0.5083135366439819,0.707563042640686,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6453781723976135,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6453781723976135,0.5095011591911316,0.6739495992660522,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6420168280601501,"y":0.521377682685852},{"x":0.6403361558914185,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.5095011591911316,0.6420168280601501,0.521377682685852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.46000000834465027}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4952494204044342},{"x":0.707563042640686,"y":0.4928741157054901},{"x":0.707563042640686,"y":0.521377682685852},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49584036588668823,0.4882494204044342,0.712563042640686,0.5283776826858521],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6184874176979065,"y":0.521377682685852},{"x":0.5915966629981995,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.5915966629981995,0.5095011591911316,0.6184874176979065,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5798319578170776,"y":0.521377682685852},{"x":0.5764706134796143,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"ر","boundary":[0.5764706134796143,0.5095011591911316,0.5798319578170776,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5747899413108826,"y":0.521377682685852},{"x":0.5529412031173706,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۴۵۶","boundary":[0.5529412031173706,0.5095011591911316,0.5747899413108826,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5529412031173706,"y":0.521377682685852},{"x":0.5394958257675171,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"ش","boundary":[0.5394958257675171,0.5095011591911316,0.5529412031173706,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5327731370925903,"y":0.521377682685852},{"x":0.5277311205863953,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹","boundary":[0.5277311205863953,0.5095011591911316,0.5327731370925903,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5260504484176636,"y":0.521377682685852},{"x":0.5226891040802002,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"/","boundary":[0.5226891040802002,0.5095011591911316,0.5260504484176636,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5176470875740051,"y":0.521377682685852},{"x":0.4957983195781708,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۸","boundary":[0.4957983195781708,0.5095011591911316,0.5176470875740051,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.521377682685852},{"x":0.702521026134491,"y":0.521377682685852},{"x":0.702521026134491,"y":0.5344418287277222},{"x":0.680672287940979,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.680672287940979,0.521377682685852,0.702521026134491,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.6638655662536621,0.5225653052330017,0.6789916157722473,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6605042219161987,0.5225653052330017,0.6638655662536621,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ان","boundary":[0.6470588445663452,0.5225653052330017,0.6605042219161987,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6436975002288818,0.5225653052330017,0.6470588445663452,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.5225653052330017,0.6420168280601501,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5915966629981995,0.5225653052330017,0.6201680898666382,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زادگان","boundary":[0.5596638917922974,0.5225653052330017,0.5899159908294678,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.5237529873847961,0.5579832196235657,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5356294512748718},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.48571428656578064,0.5237529873847961,0.5478991866111755,0.5356294512748718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5095011591911316},{"x":0.702521026134491,"y":0.5083135366439819},{"x":0.702521026134491,"y":0.5356294512748718},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.48071428656578064,0.5025011591911316,0.707521026134491,0.5426294512748718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ندایی","boundary":[0.5932773351669312,0.5368170738220215,0.6201680898666382,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوسی","boundary":[0.5579832196235657,0.5368170738220215,0.5882353186607361,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5380047559738159},{"x":0.556302547454834,"y":0.5380047559738159},{"x":0.556302547454834,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5529412031173706,0.5380047559738159,0.556302547454834,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.5243697762489319,0.5380047559738159,0.5478991866111755,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.551068902015686},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنالگان","boundary":[0.6453781723976135,0.551068902015686,0.6789916157722473,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.551068902015686},{"x":0.6420168280601501,"y":0.551068902015686},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.551068902015686,0.6420168280601501,0.5629453659057617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5193697762489319,0.5310047559738159,0.6839916157722473,0.5687577433586121],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5617577433586121},{"x":0.610084056854248,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.610084056854248,0.5486935973167419,0.6168067455291748,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5486935973167419},{"x":0.605042040348053,"y":0.5486935973167419},{"x":0.605042040348053,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5697479248046875,0.5486935973167419,0.605042040348053,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5361344814300537,0.5498812198638916,0.5630252361297607,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5042017102241516,0.5498812198638916,0.5310924649238586,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5498812198638916},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5498812198638916},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.5498812198638916,0.49747899174690247,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5498812198638916},{"x":0.489075630903244,"y":0.5498812198638916},{"x":0.489075630903244,"y":0.5629453659057617},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46554622054100037,0.5498812198638916,0.489075630903244,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5629453659057617},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.43865546584129333,0.5498812198638916,0.4605042040348053,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.551068902015686},{"x":0.43361344933509827,"y":0.551068902015686},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4285714328289032,0.551068902015686,0.43361344933509827,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.551068902015686},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5498812198638916},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3815126121044159,0.551068902015686,0.42352941632270813,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6436975002288818,0.5629453659057617,0.6722689270973206,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.5629453659057617,0.6436975002288818,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5966386795043945,0.5629453659057617,0.6201680898666382,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5747899413108826,0.5629453659057617,0.5949580073356628,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5327731370925903,0.5629453659057617,0.5697479248046875,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5008403658866882,0.5629453659057617,0.5277311205863953,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5771971344947815},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48571428656578064,0.5629453659057617,0.4957983195781708,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5771971344947815},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.45378151535987854,0.5629453659057617,0.4789915978908539,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5629453659057617},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5629453659057617},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.4268907606601715,0.5629453659057617,0.45210084319114685,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5629453659057617},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5629453659057617},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5771971344947815},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.39159664511680603,0.5629453659057617,0.42184874415397644,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5629453659057617},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5629453659057617},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3815126121044159,0.5629453659057617,0.38655462861061096,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5629453659057617},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5629453659057617},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تأكيد","boundary":[0.3445378243923187,0.5629453659057617,0.37478992342948914,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5629453659057617},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5629453659057617},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5771971344947815},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.32605043053627014,0.5629453659057617,0.33949580788612366,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5771971344947815},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.29075631499290466,0.5629453659057617,0.3210084140300751,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5629453659057617},{"x":0.289075642824173,"y":0.5629453659057617},{"x":0.289075642824173,"y":0.5771971344947815},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.25882354378700256,0.5629453659057617,0.289075642824173,0.5771971344947815]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5771971344947815},{"x":0.25882354378700256,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25382354378700256,0.5452565245628357,0.6772689270973206,0.5841971344947815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5899159908294678,0.5795724391937256,0.6201680898666382,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5795724391937256},{"x":0.583193302154541,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.5795724391937256,0.583193302154541,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5445378422737122,0.5783848166465759,0.5731092691421509,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5902612805366516},{"x":0.534453809261322,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.534453809261322,0.5783848166465759,0.5445378422737122,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5926365852355957},{"x":0.680672287940979,"y":0.5926365852355957},{"x":0.680672287940979,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6453781723976135,0.5926365852355957,0.680672287940979,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.5926365852355957,0.6436975002288818,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5798319578170776,0.5926365852355957,0.6201680898666382,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5378151535987854,0.5926365852355957,0.5731092691421509,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5042017102241516,0.5926365852355957,0.5310924649238586,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5926365852355957},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5926365852355957},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6057007312774658},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.46890756487846375,0.5926365852355957,0.49915966391563416,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5926365852355957},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5926365852355957},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4638655483722687,0.5926365852355957,0.46554622054100037,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5926365852355957},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5926365852355957},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6057007312774658},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۹۱","boundary":[0.43529412150382996,0.5926365852355957,0.45378151535987854,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6436975002288818,0.6080760359764099,0.6789916157722473,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.6080760359764099,0.6436975002288818,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6187648177146912},{"x":0.610084056854248,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.610084056854248,0.6068883538246155,0.6168067455291748,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6068883538246155},{"x":0.605042040348053,"y":0.6068883538246155},{"x":0.605042040348053,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.5680672526359558,0.6068883538246155,0.605042040348053,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5210084319114685,0.6068883538246155,0.5630252361297607,0.6187648177146912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5783848166465759},{"x":0.680672287940979,"y":0.5795724391937256},{"x":0.680672287940979,"y":0.6199524998664856},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43029412150382995,0.5713848166465759,0.685672287940979,0.6269524998664856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5042017102241516,0.6068883538246155,0.5058823823928833,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6068883538246155},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6068883538246155},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6199524998664856},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.46722689270973206,0.6068883538246155,0.49915966391563416,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6199524998664856},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.44873949885368347,0.6068883538246155,0.4605042040348053,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6199524998664856},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.42016807198524475,0.6068883538246155,0.4436974823474884,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6068883538246155},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6068883538246155},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6199524998664856},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.38823530077934265,0.6068883538246155,0.41848739981651306,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3815126121044159,0.6068883538246155,0.3848739564418793,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6068883538246155},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6068883538246155},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.3663865625858307,0.6068883538246155,0.37310925126075745,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.3344537913799286,0.6068883538246155,0.3613445460796356,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.3126050531864166,0.6068883538246155,0.3327731192111969,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6068883538246155},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6068883538246155},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6199524998664856},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.6068883538246155,0.30924370884895325,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.6117647290229797,0.6211401224136353,0.6201680898666382,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6211401224136353},{"x":0.605042040348053,"y":0.6211401224136353},{"x":0.605042040348053,"y":0.6330166459083557},{"x":0.561344563961029,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهرسازی","boundary":[0.561344563961029,0.6211401224136353,0.605042040348053,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.6211401224136353,0.5579832196235657,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.5394958257675171,0.6211401224136353,0.5478991866111755,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6211401224136353},{"x":0.534453809261322,"y":0.6211401224136353},{"x":0.534453809261322,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.5042017102241516,0.6211401224136353,0.534453809261322,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6211401224136353},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6211401224136353},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6330166459083557},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.46554622054100037,0.6211401224136353,0.49747899174690247,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6211401224136353},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6211401224136353},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4588235318660736,0.6211401224136353,0.46554622054100037,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6211401224136353},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6211401224136353},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6330166459083557},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.6211401224136353,0.45378151535987854,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.6672269105911255,0.6353919506072998,0.6890756487846375,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6420168280601501,0.6353919506072998,0.6621848940849304,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.6353919506072998,0.6436975002288818,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5932773351669312,0.6353919506072998,0.6201680898666382,0.6472684144973755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6472684144973755},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.30088236451148986,0.5998883538246155,0.6940756487846375,0.6542684144973755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6403361558914185,0.6484560370445251,0.6638655662536621,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.6484560370445251,0.6420168280601501,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6615201830863953},{"x":0.583193302154541,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.583193302154541,0.6496437191963196,0.6201680898666382,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6496437191963196},{"x":0.578151285648346,"y":0.6496437191963196},{"x":0.578151285648346,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5512605309486389,0.6496437191963196,0.578151285648346,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5159664154052734,0.6496437191963196,0.5462185144424438,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5092437267303467,0.6496437191963196,0.5126050710678101,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6627078652381897},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.48067227005958557,0.6496437191963196,0.5042017102241516,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6627078652381897},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.45378151535987854,0.6496437191963196,0.4756302535533905,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4436974823474884,0.6496437191963196,0.4470588266849518,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6496437191963196},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6496437191963196},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3966386616230011,0.6496437191963196,0.43865546584129333,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6873949766159058,"y":0.673396646976471},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6655462384223938,0.6638954877853394,0.6873949766159058,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6420168280601501,0.6638954877853394,0.6621848940849304,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.665083110332489},{"x":0.6420168280601501,"y":0.665083110332489},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.665083110332489,0.6420168280601501,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6873949766159058,0.6781472563743591,0.7176470756530762,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6436975002288818,0.6781472563743591,0.6840336322784424,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.6793349385261536,0.6420168280601501,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.680672287940979,0.6923990249633789,0.7310924530029297,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6470588445663452,0.6923990249633789,0.6773109436035156,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.6935867071151733,0.6420168280601501,0.7030878663063049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6496437191963196},{"x":0.729411780834198,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3916386616230011,0.6426437191963196,0.7360924530029297,0.7100878663063049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هجده","boundary":[0.5932773351669312,0.6935867071151733,0.6201680898666382,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.6935867071151733,0.5915966629981995,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6923990249633789},{"x":0.583193302154541,"y":0.6923990249633789},{"x":0.583193302154541,"y":0.7042755484580994},{"x":0.561344563961029,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۵۸","boundary":[0.561344563961029,0.6923990249633789,0.583193302154541,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5462185144424438,0.6923990249633789,0.5596638917922974,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5411764979362488,0.6923990249633789,0.5445378422737122,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6923990249633789},{"x":0.534453809261322,"y":0.6923990249633789},{"x":0.534453809261322,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5109243988990784,0.6923990249633789,0.534453809261322,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5025210380554199,0.6923990249633789,0.5058823823928833,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7042755484580994},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.46722689270973206,0.6923990249633789,0.4957983195781708,0.7042755484580994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6201680898666382,"y":0.705463171005249},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46222689270973205,0.6853990249633789,0.6251680898666382,0.712463171005249],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.5899159908294678,0.6638954877853394,0.6201680898666382,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6781472563743591},{"x":0.556302547454834,"y":0.6781472563743591},{"x":0.556302547454834,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.5092437267303467,0.6781472563743591,0.556302547454834,0.6864607930183411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6781472563743591},{"x":0.583193302154541,"y":0.6781472563743591},{"x":0.583193302154541,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5630252361297607,0.6781472563743591,0.583193302154541,0.6864607930183411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۲۸۶","boundary":[0.5899159908294678,0.6781472563743591,0.6184874176979065,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5042437267303467,0.6568954877853393,0.6251680898666382,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.7173396944999695,0.5445378422737122,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.716152012348175},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7292161583900452},{"x":0.507563054561615,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.716152012348175,0.5260504484176636,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5025210380554199,"y":0.716152012348175},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7280284762382507},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45378151535987854,0.7149643898010254,0.5025210380554199,0.7280284762382507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7304037809371948},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44878151535987854,0.7079643898010254,0.5495378422737122,0.7374037809371948],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7304037809371948},{"x":0.556302547454834,"y":0.7422803044319153},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7327790856361389,0.556302547454834,0.7422803044319153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4252100884914398,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.7422803044319153,0.5714285969734192,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4268907606601715,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7245914630889893,0.5781092691421509,0.7599691457748413],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/eNJgJSnGzPMFZlxM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/YhjFfsbMdvgMehIN.jpg","blurred":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/UCdhrXKYCvVKbIuY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004604901005240048,0.00034290314909964445,0.9986724807354582,0.9995939229692813]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5462185144424438,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"یمو","boundary":[0.5193277597427368,0.29572445154190063,0.5462185144424438,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5647059082984924,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5529412031173706,0.29572445154190063,0.5647059082984924,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6218487620353699,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"ناشماو","boundary":[0.5697479248046875,0.29572445154190063,0.6218487620353699,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6453781723976135,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.6285714507102966,0.29572445154190063,0.6453781723976135,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7159664034843445,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"یوادیهش","boundary":[0.6521008610725403,0.29572445154190063,0.7159664034843445,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7226890921592712,0.29572445154190063,0.7361344695091248,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"میدقت","boundary":[0.7428571581840515,0.29572445154190063,0.7848739624023438,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5176470875740051,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3099762499332428},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"میواد","boundary":[0.48235294222831726,0.29572445154190063,0.5176470875740051,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3349168598651886},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":"عسوت","boundary":[0.46554622054100037,0.3206650912761688,0.5025210380554199,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":"یاشگهر","boundary":[0.5092437267303467,0.3206650912761688,0.5731092691421509,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":"ناشووخ","boundary":[0.5798319578170776,0.3206650912761688,0.6386554837226868,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":"یلو","boundary":[0.6453781723976135,0.3206650912761688,0.6705882549285889,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3349168598651886},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.45546218752861023,0.3206650912761688,0.4638655483722687,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3206650912761688},{"x":0.31596639752388,"y":0.3206650912761688},{"x":0.31596639752388,"y":0.3349168598651886},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.27899160981178284,0.3206650912761688,0.31596639752388,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.3210084140300751,0.3206650912761688,0.3529411852359772,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3206650912761688},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3206650912761688},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3349168598651886},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":"هیمزرس","boundary":[0.35966387391090393,0.3206650912761688,0.41680672764778137,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3206650912761688},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3206650912761688},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":"هیا","boundary":[0.4252100884914398,0.3206650912761688,0.45042017102241516,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3349168598651886},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.27399160981178283,0.28872445154190063,0.7898739624023438,0.3419168598651886],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/AmGmfYxjcBxmGITd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/nlpCenrstRqQjWJE.jpg","blurred":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/PWKvaplCkbKOQivT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/MKPMNoAvrlEJFnmK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/wzpZrYkoqLksEGBd.jpg","blurred":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/WnOPAnvdZDbvuisv.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00031328247222084897,0.9986724807354582,0.9989704780289793]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5411764979362488,"y":0.28384798765182495},{"x":0.49747899174690247,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.27078384160995483,0.5411764979362488,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4924369752407074,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4924369752407074,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4588235318660736,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4588235318660736,0.27078384160995483,0.4924369752407074,0.28384798765182495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5411764979362488,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4588235318660736,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4538235318660736,0.26378384160995483,0.5461764979362488,0.29084798765182496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7344537973403931,0.3123515546321869,0.7848739624023438,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3123515546321869},{"x":0.729411780834198,"y":0.3123515546321869},{"x":0.729411780834198,"y":0.3254156708717346},{"x":0.729411780834198,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.3123515546321869,0.729411780834198,0.3254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3254156708717346},{"x":0.729411780834198,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.724411780834198,0.3053515546321869,0.7898739624023438,0.3324156708717346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21344538033008575,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفده","boundary":[0.21344538033008575,0.31353920698165894,0.2386554628610611,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21344538033008575,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.30653920698165893,0.2436554628610611,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7764706015586853,0.3456057012081146,0.7831932902336121,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.7260504364967346,0.3456057012081146,0.7630252242088318,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.6924369931221008,0.34679335355758667,0.7210084199905396,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.34679335355758667,0.6873949766159058,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7529411911964417,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7529411911964417,0.3646080791950226,0.7848739624023438,0.3729216158390045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6823949766159058,0.33979335355758666,0.7881932902336121,0.3799216158390045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.21344538033008575,0.3847981095314026,0.2201680690050125,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2235294133424759,0.3847981095314026,0.22521008551120758,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3777981095314026,0.23021008551120759,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40380048751831055},{"x":0.22521008551120758,"y":0.40380048751831055},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4121140241622925},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۰","boundary":[0.21344538033008575,0.40380048751831055,0.22521008551120758,0.4121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40380048751831055},{"x":0.22521008551120758,"y":0.40380048751831055},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4121140241622925},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.39680048751831054,0.23021008551120759,0.4191140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4228028357028961},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4228028357028961},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.4228028357028961,0.22857142984867096,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4228028357028961},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4228028357028961},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4158028357028961,0.23357142984867096,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.450118750333786},{"x":0.21344538033008575,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.4418052136898041,0.22689075767993927,0.450118750333786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4418052136898041},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4418052136898041},{"x":0.23361344635486603,"y":0.450118750333786},{"x":0.23193277418613434,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4418052136898041,0.23361344635486603,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4418052136898041},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4418052136898041},{"x":0.23361344635486603,"y":0.450118750333786},{"x":0.21344538033008575,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.43480521368980407,0.23861344635486603,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46080759167671204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.4619952440261841,0.23025210201740265,0.46912112832069397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46080759167671204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4549952440261841,0.23525210201740265,0.476121128320694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.48099762201309204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48099762201309204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.489311158657074},{"x":0.21344538033008575,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.21344538033008575,0.48099762201309204,0.23025210201740265,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.48099762201309204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48099762201309204},{"x":0.23361344635486603,"y":0.489311158657074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.48099762201309204,0.23361344635486603,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.48099762201309204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48099762201309204},{"x":0.23361344635486603,"y":0.489311158657074},{"x":0.21344538033008575,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.47399762201309203,0.23861344635486603,0.496311158657074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7815126180648804,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7647058963775635,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱۰۱.","boundary":[0.7647058963775635,0.3824228048324585,0.7815126180648804,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7260504364967346,0.3824228048324585,0.7596638798713684,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7042016983032227,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7042016983032227,0.3824228048324585,0.7226890921592712,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6941176652908325,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6756302714347839,0.3824228048324585,0.6941176652908325,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.6252101063728333,0.3824228048324585,0.6672269105911255,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6184874176979065,"y":0.39667457342147827},{"x":0.610084056854248,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.610084056854248,0.3824228048324585,0.6184874176979065,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3824228048324585},{"x":0.605042040348053,"y":0.3824228048324585},{"x":0.605042040348053,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5647059082984924,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5647059082984924,0.3824228048324585,0.605042040348053,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3824228048324585},{"x":0.561344563961029,"y":0.3824228048324585},{"x":0.561344563961029,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.3824228048324585,0.561344563961029,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7663865685462952,0.4026128351688385,0.7815126180648804,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.4026128351688385,0.7647058963775635,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7260504364967346,0.4026128351688385,0.7596638798713684,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4168646037578583},{"x":0.702521026134491,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.702521026134491,0.4026128351688385,0.7226890921592712,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6773109436035156,0.4026128351688385,0.6924369931221008,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6285714507102966,0.4026128351688385,0.6672269105911255,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.4026128351688385,0.6218487620353699,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5731092691421509,0.4026128351688385,0.6117647290229797,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5579832196235657,0.4026128351688385,0.5680672526359558,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4168646037578583},{"x":0.529411792755127,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.529411792755127,0.4026128351688385,0.5512605309486389,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.4789915978908539,0.4026128351688385,0.5243697762489319,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4168646037578583},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.4026128351688385,0.4739495813846588,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4420168101787567,0.4026128351688385,0.4638655483722687,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4026128351688385},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4026128351688385},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4168646037578583},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.40504202246665955,0.4026128351688385,0.43697479367256165,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4168646037578583},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.4026128351688385,0.4000000059604645,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7630252242088318,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7630252242088318,0.4228028357028961,0.7848739624023438,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7344537973403931,0.4228028357028961,0.7613445520401001,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7126050591468811,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7126050591468811,0.4228028357028961,0.7327731251716614,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6705882549285889,0.4228028357028961,0.7058823704719543,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6436975002288818,0.4228028357028961,0.6655462384223938,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6000000238418579,0.4228028357028961,0.6386554837226868,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7815126180648804,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7579832077026367,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۱","boundary":[0.7579832077026367,0.4418052136898041,0.7815126180648804,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7529411911964417,0.4418052136898041,0.7546218633651733,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7142857313156128,0.4418052136898041,0.7478991746902466,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7092437148094177,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6873949766159058,0.4418052136898041,0.7092437148094177,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6823529601097107,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6436975002288818,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6436975002288818,0.4418052136898041,0.6823529601097107,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6000000238418579,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6000000238418579,0.4418052136898041,0.6386554837226868,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5596638917922974,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الگوواره","boundary":[0.5596638917922974,0.4418052136898041,0.5966386795043945,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5529412031173706,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5462185144424438,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5462185144424438,0.4418052136898041,0.5529412031173706,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5462185144424438,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5411764979362488,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.4418052136898041,0.5462185144424438,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5361344814300537,"y":0.45605701208114624},{"x":0.48067227005958557,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاههای","boundary":[0.48067227005958557,0.4418052136898041,0.5361344814300537,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45605701208114624},{"x":0.43361344933509827,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.43361344933509827,0.4418052136898041,0.4756302535533905,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4268907606601715,"y":0.45605701208114624},{"x":0.42352941632270813,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42352941632270813,0.4418052136898041,0.4268907606601715,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4418052136898041},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4418052136898041},{"x":0.41848739981651306,"y":0.45605701208114624},{"x":0.38823530077934265,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.38823530077934265,0.4418052136898041,0.41848739981651306,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3848739564418793,"y":0.45605701208114624},{"x":0.36974790692329407,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.36974790692329407,0.4418052136898041,0.3848739564418793,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4418052136898041},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4418052136898041},{"x":0.35966387391090393,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3462184965610504,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.3462184965610504,0.4418052136898041,0.35966387391090393,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.4418052136898041},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4418052136898041},{"x":0.34117648005485535,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3294117748737335,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.3294117748737335,0.4418052136898041,0.34117648005485535,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.4418052136898041},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4418052136898041},{"x":0.32268908619880676,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2840336263179779,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.2840336263179779,0.4418052136898041,0.32268908619880676,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2806722819805145,"y":0.45605701208114624},{"x":0.27899160981178284,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.4418052136898041,0.2806722819805145,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7815126180648804,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۱","boundary":[0.7546218633651733,0.46080759167671204,0.7815126180648804,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7529411911964417,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4750593900680542},{"x":0.75126051902771,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.46080759167671204,0.7529411911964417,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7092437148094177,0.46080759167671204,0.7445378303527832,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6823529601097107,0.46080759167671204,0.7042016983032227,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6352941393852234,0.46080759167671204,0.6756302714347839,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6201680898666382,0.46080759167671204,0.6285714507102966,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4750593900680542},{"x":0.583193302154541,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حسب","boundary":[0.583193302154541,0.46080759167671204,0.6151260733604431,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.578151285648346,"y":0.46080759167671204},{"x":0.578151285648346,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.5462185144424438,0.46080759167671204,0.578151285648346,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5378151535987854,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5260504484176636,0.46080759167671204,0.5378151535987854,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5226891040802002,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5193277597427368,0.46080759167671204,0.5226891040802002,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.4789915978908539,0.46080759167671204,0.5126050710678101,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4739495813846588,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4750593900680542},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.43361344933509827,0.46080759167671204,0.4739495813846588,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4285714328289032,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.46080759167671204,0.4285714328289032,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7815126180648804,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7529411911964417,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۱","boundary":[0.7529411911964417,0.4774346649646759,0.7815126180648804,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.47862231731414795},{"x":0.75126051902771,"y":0.47862231731414795},{"x":0.75126051902771,"y":0.49406176805496216},{"x":0.75126051902771,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.47862231731414795,0.75126051902771,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7226890921592712,0.47862231731414795,0.7445378303527832,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6773109436035156,0.47862231731414795,0.7176470756530762,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6756302714347839,"y":0.49406176805496216},{"x":0.658823549747467,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.47862231731414795,0.6756302714347839,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6470588445663452,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6067227125167847,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6067227125167847,0.47862231731414795,0.6470588445663452,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6000000238418579,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5915966629981995,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5915966629981995,0.47862231731414795,0.6000000238418579,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5546218752861023,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسب","boundary":[0.5546218752861023,0.47862231731414795,0.5865546464920044,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5478991866111755,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5478991866111755,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.5243697762489319,0.47862231731414795,0.5478991866111755,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5176470875740051,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4952494204044342},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگر","boundary":[0.46890756487846375,0.47862231731414795,0.5176470875740051,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.47980996966362},{"x":0.4638655483722687,"y":0.47980996966362},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4952494204044342},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.45546218752861023,0.47980996966362,0.4638655483722687,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.47980996966362},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47980996966362},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4117647111415863,0.47980996966362,0.44873949885368347,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.47980996966362},{"x":0.40672269463539124,"y":0.47980996966362},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.3815126121044159,0.47980996966362,0.40672269463539124,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.47980996966362},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47980996966362},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.3361344635486603,0.47980996966362,0.3764705955982208,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.47980996966362},{"x":0.3310924470424652,"y":0.47980996966362},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.47980996966362,0.3310924470424652,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۱","boundary":[0.7546218633651733,0.5,0.7815126180648804,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5142517685890198},{"x":0.75126051902771,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.5,0.7529411911964417,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7226890921592712,0.5,0.7445378303527832,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5142517685890198},{"x":0.680672287940979,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.680672287940979,0.5,0.7176470756530762,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5142517685890198},{"x":0.658823549747467,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.5,0.6722689270973206,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6067227125167847,0.5,0.6470588445663452,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5915966629981995,0.5,0.6000000238418579,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسب","boundary":[0.5546218752861023,0.5,0.5865546464920044,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.4907563030719757,0.5,0.5478991866111755,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5142517685890198},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.43697479367256165,0.5,0.48403361439704895,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4100840389728546,0.5,0.4302521049976349,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5142517685890198},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.5,0.40504202246665955,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.519002377986908},{"x":0.7815126180648804,"y":0.519002377986908},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7663865685462952,0.519002377986908,0.7815126180648804,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.519002377986908},{"x":0.7647058963775635,"y":0.519002377986908},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7630252242088318,0.519002377986908,0.7647058963775635,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.519002377986908},{"x":0.7579832077026367,"y":0.519002377986908},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.7226890921592712,0.519002377986908,0.7579832077026367,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.519002377986908},{"x":0.7159664034843445,"y":0.519002377986908},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.519002377986908,0.7159664034843445,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.519002377986908},{"x":0.707563042640686,"y":0.519002377986908},{"x":0.707563042640686,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6773109436035156,0.519002377986908,0.707563042640686,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6605042219161987,0.5201900005340576,0.6773109436035156,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6117647290229797,0.5201900005340576,0.6504201889038086,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5320665240287781},{"x":0.578151285648346,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.578151285648346,0.5201900005340576,0.6067227125167847,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7546218633651733,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۱","boundary":[0.7546218633651733,0.5368170738220215,0.7815126180648804,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5380047559738159},{"x":0.75126051902771,"y":0.5380047559738159},{"x":0.75126051902771,"y":0.551068902015686},{"x":0.75126051902771,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.5380047559738159,0.75126051902771,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.551068902015686},{"x":0.707563042640686,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.707563042640686,0.5380047559738159,0.7445378303527832,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5380047559738159},{"x":0.702521026134491,"y":0.5380047559738159},{"x":0.702521026134491,"y":0.551068902015686},{"x":0.6974790096282959,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.5380047559738159,0.702521026134491,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6907563209533691,"y":0.551068902015686},{"x":0.653781533241272,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.653781533241272,0.5380047559738159,0.6907563209533691,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6470588445663452,"y":0.551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6084033846855164,0.5380047559738159,0.6470588445663452,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6016806960105896,"y":0.551068902015686},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5731092691421509,0.5391923785209656,0.6016806960105896,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7815126180648804,"y":0.570071280002594},{"x":0.7529411911964417,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۱","boundary":[0.7529411911964417,0.5570071339607239,0.7815126180648804,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5570071339607239},{"x":0.75126051902771,"y":0.5570071339607239},{"x":0.75126051902771,"y":0.570071280002594},{"x":0.75126051902771,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.5570071339607239,0.75126051902771,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7445378303527832,"y":0.570071280002594},{"x":0.7142857313156128,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.7142857313156128,0.5570071339607239,0.7445378303527832,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7126050591468811,"y":0.570071280002594},{"x":0.6974790096282959,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6974790096282959,0.5581947565078735,0.7126050591468811,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6840336322784424,"y":0.570071280002594},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6453781723976135,0.5581947565078735,0.6840336322784424,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5712589025497437},{"x":0.610084056854248,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.610084056854248,0.5581947565078735,0.6386554837226868,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۱","boundary":[0.7529411911964417,0.5771971344947815,0.7815126180648804,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5771971344947815},{"x":0.75126051902771,"y":0.5771971344947815},{"x":0.75126051902771,"y":0.5902612805366516},{"x":0.75126051902771,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.5771971344947815,0.75126051902771,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.7126050591468811,0.5771971344947815,0.7445378303527832,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5771971344947815},{"x":0.707563042640686,"y":0.5771971344947815},{"x":0.707563042640686,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6890756487846375,0.5771971344947815,0.707563042640686,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6605042219161987,0.5771971344947815,0.6773109436035156,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5902612805366516},{"x":0.610084056854248,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.610084056854248,0.5771971344947815,0.6487395167350769,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5747899413108826,0.5771971344947815,0.6033613681793213,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5579832196235657,0.5771971344947815,0.5697479248046875,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5243697762489319,0.5783848166465759,0.5529412031173706,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5914489030838013},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.49747899174690247,0.5783848166465759,0.5226891040802002,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5783848166465759},{"x":0.489075630903244,"y":0.5783848166465759},{"x":0.489075630903244,"y":0.5914489030838013},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.5783848166465759,0.489075630903244,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.7764706015586853,0.5950118899345398,0.7848739624023438,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوشت","boundary":[0.7411764860153198,0.5950118899345398,0.7714285850524902,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7260504364967346,0.5950118899345398,0.7378151416778564,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7596638798713684,0.6163895726203918,0.7848739624023438,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.6163895726203918,0.7546218633651733,0.6294536590576172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.27399160981178283,0.3754228048324585,0.7898739624023438,0.6364536590576172],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5011876225471497},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5011876225471497,0.22857142984867096,0.5095011591911316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5011876225471497},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5011876225471497},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5095011591911316},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5011876225471497,0.23361344635486603,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5011876225471497},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.49418762254714965,0.23861344635486603,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5201900005340576,0.22857142984867096,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5201900005340576},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5201900005340576},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5201900005340576,0.23361344635486603,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5201900005340576},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5201900005340576},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5131900005340576,0.23861344635486603,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5391923785209656,0.22857142984867096,0.5486935973167419]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5486935973167419},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5391923785209656,0.23361344635486603,0.5486935973167419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5321923785209656,0.23861344635486603,0.555693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23025210201740265,"y":0.559382438659668},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.5581947565078735,0.23025210201740265,0.5676959753036499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2521008551120758,"y":0.559382438659668},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".....","boundary":[0.23193277418613434,0.5581947565078735,0.2521008551120758,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5511947565078735,0.2571008551120758,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5783848166465759,0.22857142984867096,0.5866983532905579]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.5783848166465759,0.2369747906923294,0.5866983532905579]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5713848166465759,0.2419747906923294,0.5936983532905579],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5973871946334839},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5973871946334839,0.22689075767993927,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5973871946334839},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5903871946334839,0.23189075767993927,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6163895726203918},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6152018904685974},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6163895726203918,0.22689075767993927,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6163895726203918},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6152018904685974},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6093895726203918,0.23189075767993927,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7747899293899536,0.6496437191963196,0.7831932902336121,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.7092437148094177,0.6496437191963196,0.7663865685462952,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6496437191963196},{"x":0.702521026134491,"y":0.6496437191963196},{"x":0.702521026134491,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقدام","boundary":[0.6756302714347839,0.6496437191963196,0.702521026134491,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.6403361558914185,0.6496437191963196,0.6705882549285889,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5949580073356628,0.6496437191963196,0.6352941393852234,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.6496437191963196,0.5915966629981995,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5361344814300537,0.6496437191963196,0.5647059082984924,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5311344814300537,0.6426437191963196,0.7881932902336121,0.6697078652381897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6508313417434692,0.23025210201740265,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6508313417434692,0.23361344635486603,0.6591448783874512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6438313417434692,0.23861344635486603,0.6661448783874512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7529411911964417,0.6698337197303772,0.7848739624023438,0.6781472563743591]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7479411911964416,0.6628337197303772,0.7898739624023438,0.6851472563743591],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6698337197303772},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6686460971832275},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6698337197303772,0.22857142984867096,0.6769596338272095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6698337197303772},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6686460971832275},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6628337197303772,0.23357142984867096,0.6839596338272095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6888360977172852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6876484751701355},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6888360977172852,0.22857142984867096,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6888360977172852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6876484751701355},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6818360977172852,0.23357142984867096,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22857142984867096,"y":0.716152012348175},{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7078384757041931,0.22857142984867096,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22857142984867096,"y":0.716152012348175},{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7008384757041931,0.23357142984867096,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22689075767993927,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7268408536911011,0.22689075767993927,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22689075767993927,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7198408536911011,0.23189075767993927,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7680672407150269,0.6876484751701355,0.7831932902336121,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7630252242088318,0.6876484751701355,0.7647058963775635,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7310924530029297,0.6876484751701355,0.7630252242088318,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پردازی","boundary":[0.6974790096282959,0.6876484751701355,0.7277311086654663,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6672269105911255,0.6876484751701355,0.6890756487846375,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.6403361558914185,0.6876484751701355,0.6672269105911255,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6235294342041016,0.6876484751701355,0.6352941393852234,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5882353186607361,0.6876484751701355,0.6184874176979065,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6888360977172852},{"x":0.583193302154541,"y":0.6888360977172852},{"x":0.583193302154541,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5445378422737122,0.6888360977172852,0.583193302154541,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5109243988990784,0.6888360977172852,0.5394958257675171,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.6888360977172852,0.5058823823928833,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.705463171005249},{"x":0.7831932902336121,"y":0.705463171005249},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7663865685462952,0.705463171005249,0.7831932902336121,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.705463171005249},{"x":0.7647058963775635,"y":0.705463171005249},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7630252242088318,0.705463171005249,0.7647058963775635,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.705463171005249},{"x":0.7596638798713684,"y":0.705463171005249},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.7126050591468811,0.705463171005249,0.7596638798713684,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7066508531570435},{"x":0.707563042640686,"y":0.7066508531570435},{"x":0.707563042640686,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6857143044471741,0.7066508531570435,0.707563042640686,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6739495992660522,0.7066508531570435,0.6857143044471741,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7209026217460632},{"x":0.658823549747467,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.658823549747467,0.7066508531570435,0.6705882549285889,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7066508531570435},{"x":0.653781533241272,"y":0.7066508531570435},{"x":0.653781533241272,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6151260733604431,0.7066508531570435,0.653781533241272,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7066508531570435},{"x":0.610084056854248,"y":0.7066508531570435},{"x":0.610084056854248,"y":0.7209026217460632},{"x":0.583193302154541,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.583193302154541,0.7066508531570435,0.610084056854248,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7078384757041931},{"x":0.578151285648346,"y":0.7078384757041931},{"x":0.578151285648346,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.7078384757041931,0.578151285648346,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7663865685462952,0.7256532311439514,0.7831932902336121,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.7256532311439514,0.7647058963775635,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7399049997329712},{"x":0.707563042640686,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساماندهی","boundary":[0.707563042640686,0.7256532311439514,0.7579832077026367,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7256532311439514},{"x":0.702521026134491,"y":0.7256532311439514},{"x":0.702521026134491,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.7256532311439514,0.702521026134491,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6285714507102966,0.7256532311439514,0.6924369931221008,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6033613681793213,0.7268408536911011,0.6252101063728333,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5848739743232727,0.7268408536911011,0.6016806960105896,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5462185144424438,0.7268408536911011,0.5747899413108826,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.7268408536911011,0.5428571701049805,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.745843231678009},{"x":0.7831932902336121,"y":0.745843231678009},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.7663865685462952,0.745843231678009,0.7831932902336121,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.745843231678009},{"x":0.7647058963775635,"y":0.745843231678009},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7630252242088318,0.745843231678009,0.7647058963775635,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.745843231678009},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7260504364967346,0.745843231678009,0.7579832077026367,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.745843231678009},{"x":0.7193277478218079,"y":0.745843231678009},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7589073777198792},{"x":0.702521026134491,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.702521026134491,0.745843231678009,0.7193277478218079,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.745843231678009},{"x":0.6991596817970276,"y":0.745843231678009},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.745843231678009,0.6991596817970276,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6739495992660522,"y":0.745843231678009},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.6453781723976135,0.7470308542251587,0.6739495992660522,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.764845609664917},{"x":0.7831932902336121,"y":0.764845609664917},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵۰۲.","boundary":[0.7647058963775635,0.764845609664917,0.7831932902336121,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.764845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.764845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7277311086654663,0.764845609664917,0.7596638798713684,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.764845609664917},{"x":0.7210084199905396,"y":0.764845609664917},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.764845609664917,0.7210084199905396,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.764845609664917},{"x":0.7109243869781494,"y":0.764845609664917},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7790973782539368},{"x":0.680672287940979,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.680672287940979,0.764845609664917,0.7109243869781494,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.764845609664917},{"x":0.6756302714347839,"y":0.764845609664917},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6554622054100037,0.764845609664917,0.6756302714347839,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.764845609664917},{"x":0.653781533241272,"y":0.764845609664917},{"x":0.653781533241272,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6386554837226868,0.764845609664917,0.653781533241272,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.764845609664917},{"x":0.6285714507102966,"y":0.764845609664917},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کدگذاری","boundary":[0.5798319578170776,0.764845609664917,0.6285714507102966,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.764845609664917},{"x":0.5731092691421509,"y":0.764845609664917},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5529412031173706,0.764845609664917,0.5731092691421509,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.764845609664917},{"x":0.5478991866111755,"y":0.764845609664917},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.764845609664917,0.5478991866111755,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.783847987651825},{"x":0.7831932902336121,"y":0.783847987651825},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶.۲","boundary":[0.7680672407150269,0.783847987651825,0.7831932902336121,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.783847987651825},{"x":0.7663865685462952,"y":0.783847987651825},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.783847987651825,0.7663865685462952,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.783847987651825},{"x":0.7596638798713684,"y":0.783847987651825},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7361344695091248,0.783847987651825,0.7596638798713684,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.783847987651825},{"x":0.7327731251716614,"y":0.783847987651825},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7969121336936951},{"x":0.707563042640686,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.707563042640686,0.783847987651825,0.7327731251716614,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6857143044471741,0.7850356101989746,0.6974790096282959,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7850356101989746},{"x":0.680672287940979,"y":0.783847987651825},{"x":0.680672287940979,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6420168280601501,0.7850356101989746,0.680672287940979,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.6084033846855164,0.7850356101989746,0.6369748115539551,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷.۲","boundary":[0.7663865685462952,0.8028503656387329,0.7831932902336121,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.8028503656387329,0.7647058963775635,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7243697643280029,0.8028503656387329,0.7579832077026367,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندها","boundary":[0.6789916157722473,0.8028503656387329,0.7193277478218079,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.8028503656387329,0.6739495992660522,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6386554837226868,0.8028503656387329,0.6638655662536621,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.8028503656387329},{"x":0.63193279504776,"y":0.8028503656387329},{"x":0.63193279504776,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5949580073356628,0.8028503656387329,0.63193279504776,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8171021342277527},{"x":0.561344563961029,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.561344563961029,0.8028503656387329,0.5899159908294678,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۸۰۲.","boundary":[0.7647058963775635,0.8230403661727905,0.7831932902336121,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.7277311086654663,0.8230403661727905,0.7596638798713684,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.6991596817970276,0.8230403661727905,0.7226890921592712,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.8230403661727905,0.6924369931221008,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.6705882549285889,0.8230403661727905,0.6857143044471741,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزارهای","boundary":[0.6285714507102966,0.8230403661727905,0.6672269105911255,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.5747899413108826,0.8230403661727905,0.6184874176979065,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5579832196235657,0.8230403661727905,0.5680672526359558,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.5008403658866882,0.8230403661727905,0.5529412031173706,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8384798169136047},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.46890756487846375,0.8230403661727905,0.4941176474094391,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8384798169136047},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4252100884914398,0.8230403661727905,0.4638655483722687,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.8230403661727905},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8230403661727905},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8384798169136047},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.39159664511680603,0.8230403661727905,0.42016807198524475,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.8230403661727905},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8230403661727905},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8384798169136047},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38655462861061096,0.8230403661727905,0.38655462861061096,0.8384798169136047]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8372921347618103},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.37987395644187927,0.6818360977172852,0.7898739624023438,0.8442921347618103],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.8254156708717346},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8289785981178284},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8289785981178284},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23025210201740265,0.8254156708717346,0.21176470816135406,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.8064132928848267},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.23025210201740265,0.8064132928848267,0.21344538033008575,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7885985970497131},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"ك","boundary":[0.23025210201740265,0.7885985970497131,0.21344538033008575,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7672209143638611},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"لا","boundary":[0.23025210201740265,0.7672209143638611,0.21344538033008575,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7494061589241028},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"ك","boundary":[0.23025210201740265,0.7494061589241028,0.21344538033008575,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"ك","boundary":[0.23025210201740265,0.7292161583900452,0.21344538033008575,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7114014029502869},{"x":0.23025210201740265,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23025210201740265,0.7114014029502869,0.21344538033008575,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23025210201740265,0.6900237798690796,0.21344538033008575,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6710214018821716},{"x":0.23025210201740265,"y":0.673396646976471},{"x":0.21344538033008575,"y":0.673396646976471},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23025210201740265,0.6710214018821716,0.21344538033008575,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6520190238952637},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23025210201740265,0.6520190238952637,0.21344538033008575,0.6555819511413574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6520190238952637},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8289785981178284},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8289785981178284},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.5600000023841858,"boundary":[0.22525210201740264,0.6450190238952637,0.21676470816135407,0.8359785981178284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.745843231678009},{"x":0.22689075767993927,"y":0.745843231678009},{"x":0.22689075767993927,"y":0.754156768321991},{"x":0.21344538033008575,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۹","boundary":[0.21344538033008575,0.745843231678009,0.22689075767993927,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.745843231678009},{"x":0.22689075767993927,"y":0.745843231678009},{"x":0.22689075767993927,"y":0.754156768321991},{"x":0.21344538033008575,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.738843231678009,0.23189075767993927,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7660332322120667,0.22857142984867096,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7590332322120666,0.23357142984867096,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23025210201740265,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.794536828994751},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7850356101989746,0.22857142984867096,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23025210201740265,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.794536828994751},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7780356101989746,0.23357142984867096,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8040379881858826},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8040379881858826},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.8040379881858826,0.22689075767993927,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8040379881858826},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8040379881858826},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7970379881858826,0.23189075767993927,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8230403661727905},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8230403661727905},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8325415849685669},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.8230403661727905,0.22689075767993927,0.8325415849685669]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8230403661727905},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8230403661727905},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8325415849685669},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8160403661727905,0.23189075767993927,0.8395415849685669],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8527315855026245},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8527315855026245},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8598574995994568},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفت","boundary":[0.4756302535533905,0.8527315855026245,0.5008403658866882,0.8598574995994568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8527315855026245},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8527315855026245},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8598574995994568},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.8457315855026245,0.5058403658866882,0.8668574995994568],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/MxVBiXZmTqXHvECF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/IFLlFRzAeWTiFgPL.jpg","blurred":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/WBbPUekUbIZfceyD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002314729735856951,0.9986696560763512,0.9990156143187344]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7680672407150269,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"9.2","boundary":[0.7680672407150269,0.20190024375915527,0.7848739624023438,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7663865685462952,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7663865685462952,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.20190024375915527,0.7663865685462952,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7243697643280029,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"ٍٗبٍ٘","boundary":[0.7243697643280029,0.20190024375915527,0.7596638798713684,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21377672255039215},{"x":0.707563042640686,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"اَف","boundary":[0.707563042640686,0.20190024375915527,0.7193277478218079,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"٤","boundary":[0.7042016983032227,0.20190024375915527,0.7058823704719543,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.20190024375915527},{"x":0.702521026134491,"y":0.20190024375915527},{"x":0.702521026134491,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"بٞيٙ","boundary":[0.6789916157722473,0.20190024375915527,0.702521026134491,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6739495992660522,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6689075827598572,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6689075827598572,0.20190024375915527,0.6739495992660522,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21377672255039215},{"x":0.653781533241272,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"بش٘","boundary":[0.653781533241272,0.20190024375915527,0.6638655662536621,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6504201889038086,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6504201889038086,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6386554837226868,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"٤غ","boundary":[0.6386554837226868,0.20190024375915527,0.6504201889038086,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6336134672164917,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6336134672164917,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5949580073356628,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"ْ٘ٞٚد","boundary":[0.5949580073356628,0.20190024375915527,0.6336134672164917,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21377672255039215},{"x":0.561344563961029,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"و٥ف٣","boundary":[0.561344563961029,0.20190024375915527,0.5899159908294678,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5579832196235657,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5579832196235657,"y":0.21377672255039215},{"x":0.42352941632270813,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.42352941632270813,0.20190024375915527,0.5579832196235657,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.20190024375915527},{"x":0.42352941632270813,"y":0.20190024375915527},{"x":0.42352941632270813,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2873949706554413,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2873949706554413,0.20190024375915527,0.42352941632270813,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2873949706554413,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2873949706554413,"y":0.21377672255039215},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":".............","boundary":[0.23361344635486603,0.20190024375915527,0.2873949706554413,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20190024375915527},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21377672255039215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"93","boundary":[0.21512605249881744,0.20190024375915527,0.23025210201740265,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"10.2","boundary":[0.7596638798713684,0.22090260684490204,0.7848739624023438,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7579832077026367,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2327791005373001},{"x":0.756302535533905,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.756302535533905,0.22090260684490204,0.7579832077026367,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.22090260684490204},{"x":0.75126051902771,"y":0.22090260684490204},{"x":0.75126051902771,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"قلاها","boundary":[0.7210084199905396,0.22090260684490204,0.75126051902771,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.7109243869781494,0.22090260684490204,0.7159664034843445,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"ٍٗٚ","boundary":[0.6789916157722473,0.22090260684490204,0.7042016983032227,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.6689075827598572,0.22090260684490204,0.6773109436035156,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6571428775787354,0.22090260684490204,0.6672269105911255,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"و٥ف٣","boundary":[0.6235294342041016,0.22090260684490204,0.6504201889038086,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"ْ٘ٞٚد","boundary":[0.5798319578170776,0.22090260684490204,0.6168067455291748,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2327791005373001},{"x":0.440336138010025,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.440336138010025,0.22090260684490204,0.5747899413108826,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.22090260684490204},{"x":0.440336138010025,"y":0.22090260684490204},{"x":0.440336138010025,"y":0.2327791005373001},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.30588236451148987,0.22090260684490204,0.440336138010025,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.22090260684490204},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22090260684490204},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":".................","boundary":[0.23361344635486603,0.22090260684490204,0.3042016923427582,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2327791005373001},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"94","boundary":[0.21512605249881744,0.22090260684490204,0.23025210201740265,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.23990498483181},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23990498483181},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"د٣","boundary":[0.7714285850524902,0.23990498483181,0.7848739624023438,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.23990498483181},{"x":0.7714285850524902,"y":0.23990498483181},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"زٙٛ٘","boundary":[0.7394958138465881,0.23990498483181,0.7714285850524902,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.23990498483181},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23990498483181},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2517814636230469},{"x":0.729411780834198,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.729411780834198,0.23990498483181,0.7378151416778564,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.23990498483181},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23990498483181},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5932773351669312,0.23990498483181,0.7277311086654663,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.23990498483181},{"x":0.5915966629981995,"y":0.23990498483181},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4571428596973419,0.23990498483181,0.5915966629981995,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.23990498483181},{"x":0.4571428596973419,"y":0.23990498483181},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2517814636230469},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.32268908619880676,0.23990498483181,0.4571428596973419,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.23990498483181},{"x":0.3210084140300751,"y":0.23990498483181},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2517814636230469},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":".....................","boundary":[0.23361344635486603,0.23990498483181,0.3210084140300751,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23990498483181},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23990498483181},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"98","boundary":[0.21512605249881744,0.23990498483181,0.23025210201740265,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"٬ثبٙٔ","boundary":[0.7596638798713684,0.2600950002670288,0.7865546345710754,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.6235294342041016,0.2600950002670288,0.7579832077026367,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2719714939594269},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.48739495873451233,0.2600950002670288,0.6218487620353699,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.2600950002670288},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2600950002670288},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3512605130672455,0.2600950002670288,0.48571428656578064,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2719714939594269},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"............................","boundary":[0.23361344635486603,0.2600950002670288,0.3512605130672455,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"98","boundary":[0.21512605249881744,0.2600950002670288,0.23025210201740265,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7865546345710754,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19490024375915527,0.7915546345710754,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.7764706015586853,0.294536828994751,0.7848739624023438,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.294536828994751},{"x":0.7747899293899536,"y":0.294536828994751},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7731092572212219,0.294536828994751,0.7747899293899536,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.294536828994751},{"x":0.7613445520401001,"y":0.294536828994751},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"لحت","boundary":[0.7428571581840515,0.294536828994751,0.7613445520401001,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.294536828994751},{"x":0.7411764860153198,"y":0.294536828994751},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"٘ل","boundary":[0.7260504364967346,0.294536828994751,0.7411764860153198,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.294536828994751},{"x":0.7210084199905396,"y":0.294536828994751},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"اَتحه","boundary":[0.6907563209533691,0.294536828994751,0.7210084199905396,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.294536828994751},{"x":0.6857143044471741,"y":0.294536828994751},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3052256405353546},{"x":0.680672287940979,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.680672287940979,0.294536828994751,0.6857143044471741,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.294536828994751},{"x":0.6756302714347839,"y":0.294536828994751},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"دزثربو","boundary":[0.6420168280601501,0.294536828994751,0.6756302714347839,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.294536828994751},{"x":0.6352941393852234,"y":0.294536828994751},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"ىآ","boundary":[0.6218487620353699,0.294536828994751,0.6352941393852234,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.294536828994751},{"x":0.6151260733604431,"y":0.294536828994751},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3052256405353546},{"x":0.605042040348053,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.605042040348053,0.294536828994751,0.6151260733604431,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.294536828994751},{"x":0.6000000238418579,"y":0.294536828994751},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"ِهبًزث","boundary":[0.5680672526359558,0.294536828994751,0.6000000238418579,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.294536828994751},{"x":0.5680672526359558,"y":0.294536828994751},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"رٗشٕ","boundary":[0.5394958257675171,0.294536828994751,0.5680672526359558,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.294536828994751},{"x":0.5327731370925903,"y":0.294536828994751},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"زْؽ","boundary":[0.5092437267303467,0.294536828994751,0.5327731370925903,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.294536828994751},{"x":0.5092437267303467,"y":0.294536828994751},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3052256405353546},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"ٕ","boundary":[0.49915966391563416,0.294536828994751,0.5092437267303467,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.294536828994751},{"x":0.4941176474094391,"y":0.294536828994751},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3052256405353546},{"x":0.489075630903244,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.489075630903244,0.294536828994751,0.4941176474094391,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.294536828994751},{"x":0.48235294222831726,"y":0.294536828994751},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3052256405353546},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"ِمؽٌه","boundary":[0.45042017102241516,0.294536828994751,0.48235294222831726,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.294536828994751},{"x":0.44873949885368347,"y":0.294536828994751},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3052256405353546},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"إ","boundary":[0.43529412150382996,0.294536828994751,0.44873949885368347,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4302521049976349,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3052256405353546},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.31092438101768494,0.29572445154190063,0.4302521049976349,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.29572445154190063},{"x":0.30756303668022156,"y":0.29572445154190063},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"....................","boundary":[0.23361344635486603,0.29572445154190063,0.30756303668022156,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29572445154190063},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29572445154190063},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"101","boundary":[0.21512605249881744,0.29572445154190063,0.22857142984867096,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"ٝٔيمٔ","boundary":[0.7529411911964417,0.3123515546321869,0.7865546345710754,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.6134454011917114,0.3123515546321869,0.7495798468589783,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4789915978908539,0.3123515546321869,0.6134454011917114,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3242280185222626},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.34285715222358704,0.3123515546321869,0.4773109257221222,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3123515546321869},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3123515546321869},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.24201680719852448,0.3123515546321869,0.34285715222358704,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"101","boundary":[0.21512605249881744,0.3123515546321869,0.2386554628610611,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"1.3","boundary":[0.7680672407150269,0.33135393261909485,0.7848739624023438,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7663865685462952,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7663865685462952,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.33135393261909485,0.7663865685462952,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7546218633651733,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7327731251716614,0.33135393261909485,0.7546218633651733,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7310924530029297,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7210084199905396,0.33135393261909485,0.7310924530029297,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"د٥ٚ٥ٙ١","boundary":[0.6789916157722473,0.33135393261909485,0.7142857313156128,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6739495992660522,"y":0.34323039650917053},{"x":0.658823549747467,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.658823549747467,0.33135393261909485,0.6739495992660522,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6554622054100037,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.6420168280601501,0.33135393261909485,0.6554622054100037,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6084033846855164,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.6084033846855164,0.33135393261909485,0.6369748115539551,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.33135393261909485},{"x":0.605042040348053,"y":0.33135393261909485},{"x":0.605042040348053,"y":0.34323039650917053},{"x":0.47058823704719543,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.47058823704719543,0.33135393261909485,0.605042040348053,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.33135393261909485},{"x":0.46890756487846375,"y":0.33135393261909485},{"x":0.46890756487846375,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3344537913799286,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3344537913799286,0.33135393261909485,0.46890756487846375,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3344537913799286,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3344537913799286,"y":0.34323039650917053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"......................","boundary":[0.24201680719852448,0.33135393261909485,0.3344537913799286,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"102","boundary":[0.21512605249881744,0.33135393261909485,0.2386554628610611,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":"2.3","boundary":[0.7680672407150269,0.3503562808036804,0.7848739624023438,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.3503562808036804,0.7663865685462952,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7361344695091248,0.3503562808036804,0.7596638798713684,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.3503562808036804,0.7361344695091248,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3622327744960785},{"x":0.702521026134491,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":"ٍبٮس","boundary":[0.702521026134491,0.3503562808036804,0.7193277478218079,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":"٤ف","boundary":[0.6857143044471741,0.3503562808036804,0.7008403539657593,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3503562808036804},{"x":0.680672287940979,"y":0.3503562808036804},{"x":0.680672287940979,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":"فّشؤ","boundary":[0.6436975002288818,0.3503562808036804,0.680672287940979,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.6218487620353699,0.3503562808036804,0.6369748115539551,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3622327744960785},{"x":0.605042040348053,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.605042040348053,0.3503562808036804,0.6201680898666382,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.5714285969734192,0.3503562808036804,0.6000000238418579,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4319327771663666,0.3503562808036804,0.5663865804672241,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3622327744960785},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.29579833149909973,0.3503562808036804,0.4319327771663666,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3503562808036804},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3503562808036804},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":".............","boundary":[0.24201680719852448,0.3503562808036804,0.29579833149909973,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":1,"str":"103","boundary":[0.21512605249881744,0.3503562808036804,0.2386554628610611,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"3.3","boundary":[0.7680672407150269,0.3705463111400604,0.7848739624023438,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.3705463111400604,0.7663865685462952,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7361344695091248,0.3705463111400604,0.7596638798713684,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.3705463111400604,0.7361344695091248,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"فايٞا","boundary":[0.6890756487846375,0.3705463111400604,0.7210084199905396,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6789916157722473,0.3705463111400604,0.6840336322784424,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3824228048324585},{"x":0.63193279504776,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"بٞىَثٍبو","boundary":[0.63193279504776,0.3705463111400604,0.6739495992660522,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6201680898666382,0.3705463111400604,0.6302521228790283,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.5983193516731262,0.3705463111400604,0.6134454011917114,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3824228048324585},{"x":0.583193302154541,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.583193302154541,0.3705463111400604,0.5966386795043945,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3705463111400604},{"x":0.578151285648346,"y":0.3705463111400604},{"x":0.578151285648346,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.5478991866111755,0.3705463111400604,0.578151285648346,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4117647111415863,0.3705463111400604,0.5462185144424438,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3705463111400604},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3705463111400604},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3824228048324585},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.27563026547431946,0.3705463111400604,0.4100840389728546,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3705463111400604},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3705463111400604},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3824228048324585},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"........","boundary":[0.24201680719852448,0.3705463111400604,0.27394959330558777,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3705463111400604},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3705463111400604},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"105","boundary":[0.21512605249881744,0.3705463111400604,0.2386554628610611,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7680672407150269,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"4.3","boundary":[0.7680672407150269,0.3895486891269684,0.7848739624023438,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.3895486891269684,0.7663865685462952,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"ٍَٚٔ","boundary":[0.7361344695091248,0.3895486891269684,0.7596638798713684,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"ٍٞ","boundary":[0.7210084199905396,0.3895486891269684,0.7310924530029297,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"٥","boundary":[0.7159664034843445,0.3895486891269684,0.7193277478218079,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6941176652908325,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"زفب","boundary":[0.6941176652908325,0.3895486891269684,0.7142857313156128,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6823529601097107,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.6823529601097107,0.3895486891269684,0.6907563209533691,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3895486891269684},{"x":0.680672287940979,"y":0.3895486891269684},{"x":0.680672287940979,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6705882549285889,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6705882549285889,0.3895486891269684,0.680672287940979,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6655462384223938,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"فّشؤ","boundary":[0.6285714507102966,0.3895486891269684,0.6655462384223938,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6235294342041016,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.6067227125167847,0.3895486891269684,0.6235294342041016,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3895486891269684},{"x":0.605042040348053,"y":0.3895486891269684},{"x":0.605042040348053,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5915966629981995,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.5915966629981995,0.3895486891269684,0.605042040348053,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.5579832196235657,0.3895486891269684,0.5865546464920044,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40142518281936646},{"x":0.42016807198524475,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.42016807198524475,0.3895486891269684,0.5546218752861023,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.3895486891269684},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3895486891269684},{"x":0.41848739981651306,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2840336263179779,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2840336263179779,0.3895486891269684,0.41848739981651306,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2823529541492462,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.24201680719852448,0.3895486891269684,0.2823529541492462,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"106","boundary":[0.21512605249881744,0.3895486891269684,0.2386554628610611,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"1.4.3","boundary":[0.7546218633651733,0.40855106711387634,0.7848739624023438,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7529411911964417,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4204275608062744},{"x":0.75126051902771,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.75126051902771,0.40855106711387634,0.7529411911964417,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ٌٝ٘ٛ","boundary":[0.7226890921592712,0.40855106711387634,0.7445378303527832,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"يٙث","boundary":[0.7042016983032227,0.40855106711387634,0.7210084199905396,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.40855106711387634},{"x":0.702521026134491,"y":0.40855106711387634},{"x":0.702521026134491,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6924369931221008,0.40855106711387634,0.702521026134491,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"َٚا","boundary":[0.6705882549285889,0.40855106711387634,0.6873949766159058,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.6621848940849304,0.40855106711387634,0.6672269105911255,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٫اٛ٘ا","boundary":[0.6352941393852234,0.40855106711387634,0.6571428775787354,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ٍٞ","boundary":[0.6168067455291748,0.40855106711387634,0.6268907785415649,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6151260733604431,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٥","boundary":[0.6117647290229797,0.40855106711387634,0.6151260733604431,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.40855106711387634},{"x":0.610084056854248,"y":0.40855106711387634},{"x":0.610084056854248,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"زفب","boundary":[0.5882353186607361,0.40855106711387634,0.610084056854248,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.5764706134796143,0.40855106711387634,0.5865546464920044,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.5647059082984924,0.40855106711387634,0.5747899413108826,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.5428571701049805,0.40855106711387634,0.5579832196235657,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5394958257675171,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.5260504484176636,0.40855106711387634,0.5394958257675171,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5193277597427368,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4204275608062744},{"x":0.489075630903244,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.489075630903244,0.40855106711387634,0.5193277597427368,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48403361439704895,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4204275608062744},{"x":0.440336138010025,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"تٖكَث","boundary":[0.440336138010025,0.40855106711387634,0.48403361439704895,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.40855106711387634},{"x":0.43529412150382996,"y":0.40855106711387634},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ى٤","boundary":[0.4252100884914398,0.40855106711387634,0.43529412150382996,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.40855106711387634},{"x":0.42352941632270813,"y":0.40855106711387634},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ٜبٌي","boundary":[0.4000000059604645,0.40855106711387634,0.42352941632270813,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3983193337917328,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4204275608062744},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.38823530077934265,0.40855106711387634,0.3983193337917328,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.40855106711387634},{"x":0.38655462861061096,"y":0.40855106711387634},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.3764705955982208,0.40855106711387634,0.38655462861061096,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.40855106711387634},{"x":0.37142857909202576,"y":0.40855106711387634},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4204275608062744},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"شهبٙٙ","boundary":[0.33781513571739197,0.40855106711387634,0.37142857909202576,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3361344635486603,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4204275608062744},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.32605043053627014,0.40855106711387634,0.3361344635486603,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3193277418613434,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ٍاٌٌَطا","boundary":[0.2840336263179779,0.40855106711387634,0.3193277418613434,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2823529541492462,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":".........","boundary":[0.24201680719852448,0.40855106711387634,0.2823529541492462,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"106","boundary":[0.21512605249881744,0.40855106711387634,0.2386554628610611,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4406175911426544},{"x":0.756302535533905,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"2.4.3","boundary":[0.756302535533905,0.42874109745025635,0.7848739624023438,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7546218633651733,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7529411911964417,0.42874109745025635,0.7546218633651733,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"ٌٝ٘ٛ","boundary":[0.7260504364967346,0.42874109745025635,0.7478991746902466,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"يٙث","boundary":[0.7092437148094177,0.42874109745025635,0.7260504364967346,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.42874109745025635},{"x":0.707563042640686,"y":0.42874109745025635},{"x":0.707563042640686,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6974790096282959,0.42874109745025635,0.707563042640686,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"ْٚى","boundary":[0.6739495992660522,0.42874109745025635,0.6924369931221008,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.6672269105911255,0.42874109745025635,0.6722689270973206,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"٫اٛ٘ا","boundary":[0.6453781723976135,0.42874109745025635,0.6672269105911255,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"ٍٞ","boundary":[0.6285714507102966,0.42874109745025635,0.6403361558914185,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6268907785415649,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"٥","boundary":[0.6235294342041016,0.42874109745025635,0.6268907785415649,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6235294342041016,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"زفب","boundary":[0.6016806960105896,0.42874109745025635,0.6235294342041016,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.5915966629981995,0.42874109745025635,0.6000000238418579,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.5798319578170776,0.42874109745025635,0.5899159908294678,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.5579832196235657,0.42874109745025635,0.5731092691421509,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.42874109745025635},{"x":0.556302547454834,"y":0.42874109745025635},{"x":0.556302547454834,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.5428571701049805,0.42874109745025635,0.556302547454834,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4406175911426544},{"x":0.507563054561615,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.507563054561615,0.42874109745025635,0.5378151535987854,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5025210380554199,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4406175911426544},{"x":0.462184876203537,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"تٖكَث","boundary":[0.462184876203537,0.42874109745025635,0.5025210380554199,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4571428596973419,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4406175911426544},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"ٛل٘","boundary":[0.43865546584129333,0.42874109745025635,0.4571428596973419,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.42874109745025635},{"x":0.43697479367256165,"y":0.42874109745025635},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4406175911426544},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"٠","boundary":[0.43361344933509827,0.42874109745025635,0.43697479367256165,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4268907606601715,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4406175911426544},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"ٝمج٥","boundary":[0.40168067812919617,0.42874109745025635,0.4268907606601715,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.42874109745025635},{"x":0.40168067812919617,"y":0.42874109745025635},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4406175911426544},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"يٙث","boundary":[0.3848739564418793,0.42874109745025635,0.40168067812919617,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3831932842731476,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4406175911426544},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.37310925126075745,0.42874109745025635,0.3831932842731476,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3680672347545624,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4406175911426544},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"لا٭","boundary":[0.3529411852359772,0.42874109745025635,0.3680672347545624,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3512605130672455,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4406175911426544},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"٤ٓ","boundary":[0.34117648005485535,0.42874109745025635,0.3512605130672455,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3361344635486603,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4406175911426544},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.3310924470424652,0.42874109745025635,0.3361344635486603,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.42874109745025635},{"x":0.32605043053627014,"y":0.42874109745025635},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.2974790036678314,0.42874109745025635,0.32605043053627014,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.42874109745025635},{"x":0.29075631499290466,"y":0.42874109745025635},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4406175911426544},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"...........","boundary":[0.24201680719852448,0.42874109745025635,0.29075631499290466,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"108","boundary":[0.21512605249881744,0.42874109745025635,0.2386554628610611,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45961993932724},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"3.4.3","boundary":[0.7546218633651733,0.4477434754371643,0.7848739624023438,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45961993932724},{"x":0.75126051902771,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.75126051902771,0.4477434754371643,0.7529411911964417,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45961993932724},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"ٌٝ٘ٛ","boundary":[0.7226890921592712,0.4477434754371643,0.7445378303527832,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45961993932724},{"x":0.7042016983032227,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"يٙث","boundary":[0.7042016983032227,0.4477434754371643,0.7210084199905396,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4477434754371643},{"x":0.702521026134491,"y":0.4477434754371643},{"x":0.702521026134491,"y":0.45961993932724},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6924369931221008,0.4477434754371643,0.702521026134491,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45961993932724},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"ْٕٛ","boundary":[0.6638655662536621,0.4477434754371643,0.6873949766159058,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6621848940849304,"y":0.45961993932724},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.6571428775787354,0.4477434754371643,0.6621848940849304,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45961993932724},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"٫اٛ٘ا","boundary":[0.6285714507102966,0.4477434754371643,0.6521008610725403,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6218487620353699,"y":0.45961993932724},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"ٍٞ","boundary":[0.6117647290229797,0.4477434754371643,0.6218487620353699,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4477434754371643},{"x":0.610084056854248,"y":0.4477434754371643},{"x":0.610084056854248,"y":0.45961993932724},{"x":0.6067227125167847,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"٥","boundary":[0.6067227125167847,0.4477434754371643,0.610084056854248,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4477434754371643},{"x":0.605042040348053,"y":0.4477434754371643},{"x":0.605042040348053,"y":0.45961993932724},{"x":0.583193302154541,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"زفب","boundary":[0.583193302154541,0.4477434754371643,0.605042040348053,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5815126299858093,"y":0.45961993932724},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.5714285969734192,0.4477434754371643,0.5815126299858093,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45961993932724},{"x":0.5596638917922974,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.5596638917922974,0.4477434754371643,0.5697479248046875,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5529412031173706,"y":0.45961993932724},{"x":0.5378151535987854,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.5378151535987854,0.4477434754371643,0.5529412031173706,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4477434754371643},{"x":0.534453809261322,"y":0.4477434754371643},{"x":0.534453809261322,"y":0.45961993932724},{"x":0.5210084319114685,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.5210084319114685,0.4477434754371643,0.534453809261322,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45961993932724},{"x":0.48403361439704895,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.48403361439704895,0.4477434754371643,0.5142857432365417,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4789915978908539,"y":0.45961993932724},{"x":0.43529412150382996,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"تٖكَث","boundary":[0.43529412150382996,0.4477434754371643,0.4789915978908539,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4302521049976349,"y":0.45961993932724},{"x":0.40336135029792786,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"ٙ٥ٛ٠","boundary":[0.40336135029792786,0.4477434754371643,0.4302521049976349,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3966386616230011,"y":0.45961993932724},{"x":0.3815126121044159,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.3815126121044159,0.4477434754371643,0.3966386616230011,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45961993932724},{"x":0.364705890417099,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.364705890417099,0.4477434754371643,0.3798319399356842,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.4477434754371643},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4477434754371643},{"x":0.35966387391090393,"y":0.45961993932724},{"x":0.3294117748737335,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.3294117748737335,0.4477434754371643,0.35966387391090393,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4477434754371643},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4477434754371643},{"x":0.32268908619880676,"y":0.45961993932724},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"..................","boundary":[0.24201680719852448,0.4477434754371643,0.32268908619880676,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45961993932724},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"108","boundary":[0.21512605249881744,0.4477434754371643,0.2386554628610611,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7680672407150269,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"5.3","boundary":[0.7680672407150269,0.46674585342407227,0.7848739624023438,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7663865685462952,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7663865685462952,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.46674585342407227,0.7663865685462952,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7327731251716614,0.46674585342407227,0.7546218633651733,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7210084199905396,0.46674585342407227,0.7310924530029297,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"بٮٔ","boundary":[0.7008403539657593,0.46674585342407227,0.7159664034843445,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"٤ت-","boundary":[0.6773109436035156,0.46674585342407227,0.6991596817970276,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47862231731414795},{"x":0.658823549747467,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"أِ","boundary":[0.658823549747467,0.46674585342407227,0.6722689270973206,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"٤ب","boundary":[0.6504201889038086,0.46674585342407227,0.6571428775787354,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6403361558914185,0.46674585342407227,0.6453781723976135,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5983193516731262,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"بٞىبمش٘ا","boundary":[0.5983193516731262,0.46674585342407227,0.6369748115539551,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5966386795043945,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.5865546464920044,0.46674585342407227,0.5966386795043945,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.46674585342407227},{"x":0.583193302154541,"y":0.46674585342407227},{"x":0.583193302154541,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"ىٍاٚ","boundary":[0.5630252361297607,0.46674585342407227,0.583193302154541,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5579832196235657,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"َث","boundary":[0.5495798587799072,0.46674585342407227,0.5579832196235657,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5428571701049805,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5428571701049805,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5277311205863953,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.5277311205863953,0.46674585342407227,0.5428571701049805,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5260504484176636,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5126050710678101,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.5126050710678101,0.46674585342407227,0.5260504484176636,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.46674585342407227},{"x":0.507563054561615,"y":0.46674585342407227},{"x":0.507563054561615,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4773109257221222,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.4773109257221222,0.46674585342407227,0.507563054561615,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4739495813846588,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4739495813846588,"y":0.47862231731414795},{"x":0.33949580788612366,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.33949580788612366,0.46674585342407227,0.4739495813846588,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.46674585342407227},{"x":0.33781513571739197,"y":0.46674585342407227},{"x":0.33781513571739197,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":".......................","boundary":[0.24201680719852448,0.46674585342407227,0.33781513571739197,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"109","boundary":[0.21512605249881744,0.46674585342407227,0.2386554628610611,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7680672407150269,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"6.3","boundary":[0.7680672407150269,0.4869358539581299,0.7848739624023438,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7663865685462952,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.4869358539581299,0.7663865685462952,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"َٚس","boundary":[0.7411764860153198,0.4869358539581299,0.7596638798713684,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7378151416778564,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"٤ق","boundary":[0.7260504364967346,0.4869358539581299,0.7378151416778564,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ُكأَ","boundary":[0.6873949766159058,0.4869358539581299,0.7226890921592712,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"اَف","boundary":[0.6705882549285889,0.4869358539581299,0.6823529601097107,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"٤","boundary":[0.6672269105911255,0.4869358539581299,0.6689075827598572,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49881234765052795},{"x":0.653781533241272,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"يٙ","boundary":[0.653781533241272,0.4869358539581299,0.6655462384223938,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6470588445663452,"y":0.49881234765052795},{"x":0.63193279504776,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.63193279504776,0.4869358539581299,0.6470588445663452,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6151260733604431,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.6151260733604431,0.4869358539581299,0.6302521228790283,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4869358539581299},{"x":0.610084056854248,"y":0.4869358539581299},{"x":0.610084056854248,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5815126299858093,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.5815126299858093,0.4869358539581299,0.610084056854248,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4453781545162201,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4453781545162201,0.4869358539581299,0.5798319578170776,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4436974823474884,"y":0.49881234765052795},{"x":0.30924370884895325,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.30924370884895325,0.4869358539581299,0.4436974823474884,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4869358539581299},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4869358539581299},{"x":0.30756303668022156,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"................","boundary":[0.24201680719852448,0.4869358539581299,0.30756303668022156,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"110","boundary":[0.21512605249881744,0.4869358539581299,0.2386554628610611,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"7.3","boundary":[0.7680672407150269,0.5059382319450378,0.7848739624023438,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.5059382319450378,0.7663865685462952,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7361344695091248,0.5059382319450378,0.7596638798713684,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.5059382319450378,0.7361344695091248,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"َٝبٙ٭","boundary":[0.6890756487846375,0.5059382319450378,0.7193277478218079,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6789916157722473,0.5059382319450378,0.6840336322784424,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"اِػا","boundary":[0.6554622054100037,0.5059382319450378,0.6739495992660522,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5059382319450378},{"x":0.653781533241272,"y":0.5059382319450378},{"x":0.653781533241272,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6436975002288818,0.5059382319450378,0.653781533241272,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.6218487620353699,0.5059382319450378,0.6369748115539551,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5178147554397583},{"x":0.605042040348053,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.605042040348053,0.5059382319450378,0.6201680898666382,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.5714285969734192,0.5059382319450378,0.6016806960105896,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4319327771663666,0.5059382319450378,0.5663865804672241,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5178147554397583},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.29579833149909973,0.5059382319450378,0.4319327771663666,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5059382319450378},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5059382319450378},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":".............","boundary":[0.24201680719852448,0.5059382319450378,0.29579833149909973,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"117","boundary":[0.21512605249881744,0.5059382319450378,0.2386554628610611,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"1.7.3","boundary":[0.7546218633651733,0.5249406099319458,0.7848739624023438,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5368170738220215},{"x":0.75126051902771,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.75126051902771,0.5249406099319458,0.7529411911964417,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"َٚس","boundary":[0.7260504364967346,0.5249406099319458,0.7445378303527832,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"٤ق","boundary":[0.7109243869781494,0.5249406099319458,0.7226890921592712,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"يكاٚ","boundary":[0.6789916157722473,0.5249406099319458,0.7058823704719543,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.6571428775787354,0.5249406099319458,0.6722689270973206,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5249406099319458},{"x":0.653781533241272,"y":0.5249406099319458},{"x":0.653781533241272,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.6403361558914185,0.5249406099319458,0.653781533241272,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.6033613681793213,0.5249406099319458,0.6352941393852234,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5368170738220215},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.45546218752861023,0.5249406099319458,0.6016806960105896,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5249406099319458},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5249406099319458},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5368170738220215},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.30588236451148987,0.5249406099319458,0.45378151535987854,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"..............","boundary":[0.24201680719852448,0.5249406099319458,0.3042016923427582,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"117","boundary":[0.21512605249881744,0.5249406099319458,0.2386554628610611,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"2.7.3","boundary":[0.7546218633651733,0.5439429879188538,0.7848739624023438,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5558194518089294},{"x":0.75126051902771,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.75126051902771,0.5439429879188538,0.7529411911964417,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"َٚس","boundary":[0.7260504364967346,0.5439429879188538,0.7445378303527832,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"٤ق","boundary":[0.7109243869781494,0.5439429879188538,0.7226890921592712,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ِٝٛمٔ","boundary":[0.6773109436035156,0.5439429879188538,0.7058823704719543,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5558194518089294},{"x":0.658823549747467,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"يٙث","boundary":[0.658823549747467,0.5439429879188538,0.6756302714347839,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6470588445663452,0.5439429879188538,0.6571428775787354,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.6369748115539551,0.5439429879188538,0.6403361558914185,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ٛل٘","boundary":[0.6168067455291748,0.5439429879188538,0.6352941393852234,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"٠","boundary":[0.6117647290229797,0.5439429879188538,0.6151260733604431,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5439429879188538},{"x":0.605042040348053,"y":0.5439429879188538},{"x":0.605042040348053,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ُاَفا","boundary":[0.5848739743232727,0.5439429879188538,0.605042040348053,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5439429879188538},{"x":0.578151285648346,"y":0.5439429879188538},{"x":0.578151285648346,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ٮلاٚ","boundary":[0.5596638917922974,0.5439429879188538,0.578151285648346,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"٥ز","boundary":[0.5411764979362488,0.5439429879188538,0.5579832196235657,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5439429879188538},{"x":0.534453809261322,"y":0.5439429879188538},{"x":0.534453809261322,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"٤ٕٛس","boundary":[0.5025210380554199,0.5439429879188538,0.534453809261322,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5558194518089294},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.48067227005958557,0.5439429879188538,0.4957983195781708,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"٥","boundary":[0.4739495813846588,0.5439429879188538,0.4773109257221222,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5558194518089294},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ٍَّ","boundary":[0.45546218752861023,0.5439429879188538,0.4739495813846588,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5439429879188538},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5439429879188538},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5558194518089294},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.45042017102241516,0.5439429879188538,0.45378151535987854,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5439429879188538},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5439429879188538},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3008403480052948,0.5439429879188538,0.44873949885368347,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5558194518089294},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":".............","boundary":[0.24201680719852448,0.5439429879188538,0.3008403480052948,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"119","boundary":[0.21512605249881744,0.5439429879188538,0.2386554628610611,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"8.3","boundary":[0.7680672407150269,0.5641329884529114,0.7848739624023438,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.5641329884529114,0.7663865685462952,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"َٚس","boundary":[0.7394958138465881,0.5641329884529114,0.7579832077026367,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"٤ق","boundary":[0.7260504364967346,0.5641329884529114,0.7378151416778564,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ٮٔ","boundary":[0.7109243869781494,0.5641329884529114,0.7210084199905396,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5641329884529114},{"x":0.707563042640686,"y":0.5641329884529114},{"x":0.707563042640686,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"٥","boundary":[0.7042016983032227,0.5641329884529114,0.707563042640686,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"بٍٞب","boundary":[0.6840336322784424,0.5641329884529114,0.7042016983032227,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6722689270973206,0.5641329884529114,0.6823529601097107,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5760095119476318},{"x":0.63193279504776,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"و٥ف٥ز","boundary":[0.63193279504776,0.5641329884529114,0.6672269105911255,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5760095119476318},{"x":0.610084056854248,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.610084056854248,0.5641329884529114,0.6252101063728333,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.5949580073356628,0.5641329884529114,0.6084033846855164,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5760095119476318},{"x":0.561344563961029,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.561344563961029,0.5641329884529114,0.5899159908294678,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5579832196235657,0.5641329884529114,0.5596638917922974,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"بد","boundary":[0.5462185144424438,0.5641329884529114,0.5512605309486389,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"٤ب","boundary":[0.5378151535987854,0.5641329884529114,0.5445378422737122,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"٣٤","boundary":[0.5226891040802002,0.5641329884529114,0.5361344814300537,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.5126050710678101,0.5641329884529114,0.5176470875740051,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5760095119476318},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ٍبجش٭ا","boundary":[0.48067227005958557,0.5641329884529114,0.5092437267303467,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5760095119476318},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.34285715222358704,0.5641329884529114,0.4773109257221222,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5641329884529114},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5641329884529114},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.24201680719852448,0.5641329884529114,0.34285715222358704,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"120","boundary":[0.21512605249881744,0.5641329884529114,0.2386554628610611,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"9.3","boundary":[0.7680672407150269,0.5831353664398193,0.7848739624023438,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.5831353664398193,0.7663865685462952,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7361344695091248,0.5831353664398193,0.7596638798713684,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.5831353664398193,0.7361344695091248,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5950118899345398},{"x":0.702521026134491,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"٤ه","boundary":[0.702521026134491,0.5831353664398193,0.7193277478218079,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"ثَؼس","boundary":[0.6756302714347839,0.5831353664398193,0.6957983374595642,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.6672269105911255,0.5831353664398193,0.6739495992660522,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"ّٕ٭","boundary":[0.6453781723976135,0.5831353664398193,0.6621848940849304,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6352941393852234,0.5831353664398193,0.6453781723976135,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"ُا","boundary":[0.6218487620353699,0.5831353664398193,0.6302521228790283,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"ىَثٍبو","boundary":[0.5865546464920044,0.5831353664398193,0.6168067455291748,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.5647059082984924,0.5831353664398193,0.5798319578170776,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.5478991866111755,0.5831353664398193,0.5630252361297607,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.5142857432365417,0.5831353664398193,0.5445378422737122,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5950118899345398},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.49747899174690247,0.5831353664398193,0.5092437267303467,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5950118899345398},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"ٝٔبَ٘ث","boundary":[0.46554622054100037,0.5831353664398193,0.4924369752407074,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5950118899345398},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"ٍ٤ِ٢","boundary":[0.43697479367256165,0.5831353664398193,0.4638655483722687,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"ٮٕٛس","boundary":[0.4084033668041229,0.5831353664398193,0.4319327771663666,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5950118899345398},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.40168067812919617,0.5831353664398193,0.4084033668041229,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"ب٢ف","boundary":[0.3781512677669525,0.5831353664398193,0.3949579894542694,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5831353664398193},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5831353664398193},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"٣٤","boundary":[0.3630252182483673,0.5831353664398193,0.37478992342948914,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5831353664398193},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5831353664398193},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5950118899345398},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"............................","boundary":[0.24201680719852448,0.5831353664398193,0.35966387391090393,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"122","boundary":[0.21512605249881744,0.5831353664398193,0.2386554628610611,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6140142679214478},{"x":0.756302535533905,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"1.9.3","boundary":[0.756302535533905,0.6021377444267273,0.7848739624023438,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7529411911964417,0.6021377444267273,0.7546218633651733,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6140142679214478},{"x":0.729411780834198,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"َٚس","boundary":[0.729411780834198,0.6021377444267273,0.7478991746902466,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"٤ق","boundary":[0.7159664034843445,0.6021377444267273,0.7277311086654663,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"ىَثٍبو","boundary":[0.6789916157722473,0.6021377444267273,0.7092437148094177,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"ّٕ٭","boundary":[0.6571428775787354,0.6021377444267273,0.6739495992660522,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6453781723976135,0.6021377444267273,0.6554622054100037,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"ٍٗٚ","boundary":[0.6151260733604431,0.6021377444267273,0.6386554837226868,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.5932773351669312,0.6021377444267273,0.6084033846855164,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.5764706134796143,0.6021377444267273,0.5915966629981995,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.5428571701049805,0.6021377444267273,0.5731092691421509,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.5260504484176636,0.6021377444267273,0.5378151535987854,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"ٍُا","boundary":[0.5092437267303467,0.6021377444267273,0.5210084319114685,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6021377444267273},{"x":0.507563054561615,"y":0.6021377444267273},{"x":0.507563054561615,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"٤","boundary":[0.5058823823928833,0.6021377444267273,0.507563054561615,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6140142679214478},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"ثب٣","boundary":[0.48739495873451233,0.6021377444267273,0.5042017102241516,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6021377444267273},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6021377444267273},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6140142679214478},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"ئآٍبو","boundary":[0.44873949885368347,0.6021377444267273,0.48235294222831726,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6140142679214478},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.43697479367256165,0.6021377444267273,0.4470588266849518,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6140142679214478},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"ٝٔبَ٘ث","boundary":[0.40504202246665955,0.6021377444267273,0.4319327771663666,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6021377444267273},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6021377444267273},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.3932773172855377,0.6021377444267273,0.40168067812919617,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6021377444267273},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6021377444267273},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.3815126121044159,0.6021377444267273,0.39159664511680603,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"٬ٔبػ","boundary":[0.3495798408985138,0.6021377444267273,0.3764705955982208,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6021377444267273},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6021377444267273},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"ٟس","boundary":[0.3344537913799286,0.6021377444267273,0.34285715222358704,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6140142679214478},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"٥ٝ","boundary":[0.32268908619880676,0.6021377444267273,0.3327731192111969,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6140142679214478},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"ٜيٙ","boundary":[0.29411765933036804,0.6021377444267273,0.3176470696926117,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6021377444267273},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6021377444267273},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6140142679214478},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"...........","boundary":[0.24201680719852448,0.6021377444267273,0.29075631499290466,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"123","boundary":[0.21512605249881744,0.6021377444267273,0.2386554628610611,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"2.9.3","boundary":[0.7546218633651733,0.6223278045654297,0.7848739624023438,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6342042684555054},{"x":0.75126051902771,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.75126051902771,0.6223278045654297,0.7529411911964417,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"َٚس","boundary":[0.7260504364967346,0.6223278045654297,0.7445378303527832,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"٤ق","boundary":[0.7109243869781494,0.6223278045654297,0.7226890921592712,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"ىَثٍبو","boundary":[0.6722689270973206,0.6223278045654297,0.7042016983032227,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"ّٕ٭","boundary":[0.6487395167350769,0.6223278045654297,0.6672269105911255,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6369748115539551,0.6223278045654297,0.6470588445663452,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6342042684555054},{"x":0.605042040348053,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"ٍٗٚ","boundary":[0.605042040348053,0.6223278045654297,0.6302521228790283,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"ّلس","boundary":[0.5815126299858093,0.6223278045654297,0.5983193516731262,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.5647059082984924,0.6223278045654297,0.5798319578170776,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6342042684555054},{"x":0.529411792755127,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"اٛشلٔ","boundary":[0.529411792755127,0.6223278045654297,0.5596638917922974,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.5126050710678101,0.6223278045654297,0.5226891040802002,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"ّٝئٖٔ","boundary":[0.4739495813846588,0.6223278045654297,0.5058823823928833,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6223278045654297},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6223278045654297},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6342042684555054},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"٤","boundary":[0.46890756487846375,0.6223278045654297,0.47058823704719543,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6223278045654297},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6223278045654297},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6342042684555054},{"x":0.462184876203537,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"ثب","boundary":[0.462184876203537,0.6223278045654297,0.46890756487846375,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6342042684555054},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.45042017102241516,0.6223278045654297,0.4605042040348053,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"ٝٔبَ٘ث","boundary":[0.4151260554790497,0.6223278045654297,0.4436974823474884,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6342042684555054},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"ٍ٤ِ٢","boundary":[0.38655462861061096,0.6223278045654297,0.4117647111415863,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"...............................","boundary":[0.24201680719852448,0.6223278045654297,0.3831932842731476,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"138","boundary":[0.21512605249881744,0.6223278045654297,0.2386554628610611,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"ْلاو","boundary":[0.7630252242088318,0.6413301825523376,0.7848739624023438,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6413301825523376},{"x":0.756302535533905,"y":0.6413301825523376},{"x":0.756302535533905,"y":0.6532066464424133},{"x":0.75126051902771,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"بد","boundary":[0.75126051902771,0.6413301825523376,0.756302535533905,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"٤","boundary":[0.7478991746902466,0.6413301825523376,0.7495798468589783,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6532066464424133},{"x":0.729411780834198,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"٘ب٣","boundary":[0.729411780834198,0.6413301825523376,0.7462185025215149,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5932773351669312,0.6413301825523376,0.7277311086654663,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4571428596973419,0.6413301825523376,0.5915966629981995,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6532066464424133},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.32268908619880676,0.6413301825523376,0.4571428596973419,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"...................","boundary":[0.24201680719852448,0.6413301825523376,0.3210084140300751,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"str":"139","boundary":[0.21512605249881744,0.6413301825523376,0.2386554628610611,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"د٣","boundary":[0.7714285850524902,0.6603325605392456,0.7848739624023438,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"زٙٛ٘","boundary":[0.7394958138465881,0.6603325605392456,0.7714285850524902,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6722090244293213},{"x":0.729411780834198,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.729411780834198,0.6603325605392456,0.7378151416778564,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5932773351669312,0.6603325605392456,0.7277311086654663,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4571428596973419,0.6603325605392456,0.5915966629981995,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6722090244293213},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.32268908619880676,0.6603325605392456,0.4571428596973419,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"...................","boundary":[0.24201680719852448,0.6603325605392456,0.3210084140300751,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"140","boundary":[0.21512605249881744,0.6603325605392456,0.2386554628610611,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"٬ثبٙٔ","boundary":[0.7596638798713684,0.6805225610733032,0.7865546345710754,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.6235294342041016,0.6805225610733032,0.7579832077026367,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6923990249633789},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.48739495873451233,0.6805225610733032,0.6218487620353699,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6805225610733032},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6805225610733032},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3512605130672455,0.6805225610733032,0.48571428656578064,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6923990249633789},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"..........................","boundary":[0.24201680719852448,0.6805225610733032,0.3512605130672455,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"140","boundary":[0.21512605249881744,0.6805225610733032,0.2386554628610611,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.7865546345710754,"y":0.294536828994751},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28753682899475097,0.7915546345710754,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7256532311439514},{"x":0.778151273727417,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.778151273727417,0.7149643898010254,0.7848739624023438,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7747899293899536,0.7149643898010254,0.7764706015586853,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"لحتازف","boundary":[0.7310924530029297,0.7149643898010254,0.7647058963775635,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7149643898010254},{"x":0.729411780834198,"y":0.7149643898010254},{"x":0.729411780834198,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"٘ل","boundary":[0.7142857313156128,0.7149643898010254,0.729411780834198,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.7042016983032227,0.7149643898010254,0.7092437148094177,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"دزثربو","boundary":[0.6655462384223938,0.7149643898010254,0.6991596817970276,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"ىآ","boundary":[0.6470588445663452,0.7149643898010254,0.6605042219161987,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6285714507102966,0.7149643898010254,0.6403361558914185,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7256532311439514},{"x":0.583193302154541,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"ؼٍّضپ","boundary":[0.583193302154541,0.7149643898010254,0.6252101063728333,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"بّ","boundary":[0.5697479248046875,0.7149643898010254,0.5798319578170776,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"ٕ","boundary":[0.5596638917922974,0.7149643898010254,0.5697479248046875,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"ِهبًزث","boundary":[0.5193277597427368,0.7149643898010254,0.5512605309486389,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"رٗشٕ","boundary":[0.4907563030719757,0.7149643898010254,0.5176470875740051,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7149643898010254},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7149643898010254},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"زْؽ","boundary":[0.4605042040348053,0.7149643898010254,0.48403361439704895,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7256532311439514},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"ٕ","boundary":[0.45042017102241516,0.7149643898010254,0.4605042040348053,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7256532311439514},{"x":0.440336138010025,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.440336138010025,0.7149643898010254,0.4453781545162201,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7149643898010254},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7149643898010254},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"ِمؽٌه","boundary":[0.4000000059604645,0.7149643898010254,0.43361344933509827,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7256532311439514},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"إ","boundary":[0.38655462861061096,0.7149643898010254,0.3983193337917328,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.716152012348175},{"x":0.3815126121044159,"y":0.716152012348175},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7256532311439514},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.26050421595573425,0.716152012348175,0.3815126121044159,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.716152012348175},{"x":0.25882354378700256,"y":0.716152012348175},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7256532311439514},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"......","boundary":[0.2369747906923294,0.716152012348175,0.25882354378700256,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175},{"x":0.23193277418613434,"y":0.716152012348175},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"142","boundary":[0.21512605249881744,0.716152012348175,0.23193277418613434,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"ٝٔيمٔ","boundary":[0.7529411911964417,0.7327790856361389,0.7865546345710754,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.6134454011917114,0.7327790856361389,0.7495798468589783,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4789915978908539,0.7327790856361389,0.6134454011917114,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7446556091308594},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.34285715222358704,0.7327790856361389,0.4773109257221222,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7327790856361389},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7327790856361389},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.24201680719852448,0.7327790856361389,0.34285715222358704,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"142","boundary":[0.21512605249881744,0.7327790856361389,0.2386554628610611,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"1.4","boundary":[0.7680672407150269,0.7517814636230469,0.7848739624023438,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.7517814636230469,0.7663865685462952,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7361344695091248,0.7517814636230469,0.7596638798713684,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.7517814636230469,0.7361344695091248,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"د٥ٚ٥ٙ١","boundary":[0.6840336322784424,0.7517814636230469,0.7193277478218079,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"د٥","boundary":[0.6705882549285889,0.7517814636230469,0.6773109436035156,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7636579275131226},{"x":0.658823549747467,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.658823549747467,0.7517814636230469,0.6689075827598572,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"٤٘","boundary":[0.6386554837226868,0.7517814636230469,0.6571428775787354,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7517814636230469},{"x":0.63193279504776,"y":0.7517814636230469},{"x":0.63193279504776,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"ٍٗٚ","boundary":[0.6084033846855164,0.7517814636230469,0.63193279504776,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"ّلساَف","boundary":[0.5731092691421509,0.7517814636230469,0.6016806960105896,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7636579275131226},{"x":0.556302547454834,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.556302547454834,0.7517814636230469,0.5714285969734192,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7636579275131226},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.42016807198524475,0.7517814636230469,0.5546218752861023,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7517814636230469},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7517814636230469},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2840336263179779,0.7517814636230469,0.41848739981651306,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.24201680719852448,0.7517814636230469,0.2823529541492462,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"143","boundary":[0.21512605249881744,0.7517814636230469,0.2386554628610611,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"2.4","boundary":[0.7680672407150269,0.7707838416099548,0.7848739624023438,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.7707838416099548,0.7663865685462952,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7361344695091248,0.7707838416099548,0.7596638798713684,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.7707838416099548,0.7361344695091248,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"،ْٟٛفٔ","boundary":[0.6857143044471741,0.7707838416099548,0.7210084199905396,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7707838416099548},{"x":0.680672287940979,"y":0.7707838416099548},{"x":0.680672287940979,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"ٚ٤","boundary":[0.6722689270973206,0.7707838416099548,0.680672287940979,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7826603055000305},{"x":0.658823549747467,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"ٌْ","boundary":[0.658823549747467,0.7707838416099548,0.6705882549285889,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7707838416099548},{"x":0.658823549747467,"y":0.7707838416099548},{"x":0.658823549747467,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6487395167350769,0.7707838416099548,0.658823549747467,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.6369748115539551,0.7707838416099548,0.6453781723976135,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7707838416099548},{"x":0.63193279504776,"y":0.7707838416099548},{"x":0.63193279504776,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6268907785415649,0.7707838416099548,0.63193279504776,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"بٞىَثٍبو","boundary":[0.5798319578170776,0.7707838416099548,0.6218487620353699,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7707838416099548},{"x":0.578151285648346,"y":0.7707838416099548},{"x":0.578151285648346,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.5680672526359558,0.7707838416099548,0.578151285648346,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"ْب٭","boundary":[0.5462185144424438,0.7707838416099548,0.5630252361297607,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"ّلساَف","boundary":[0.5126050710678101,0.7707838416099548,0.5411764979362488,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.4957983195781708,0.7707838416099548,0.5109243988990784,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7826603055000305},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.35966387391090393,0.7707838416099548,0.4941176474094391,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7707838416099548},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7707838416099548},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7826603055000305},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"............................","boundary":[0.24201680719852448,0.7707838416099548,0.35966387391090393,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"145","boundary":[0.21512605249881744,0.7707838416099548,0.2386554628610611,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"3.4","boundary":[0.7680672407150269,0.7909738421440125,0.7848739624023438,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.7909738421440125,0.7663865685462952,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ٍَٚٔ","boundary":[0.7361344695091248,0.7909738421440125,0.7596638798713684,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ٍٞ","boundary":[0.7210084199905396,0.7909738421440125,0.7310924530029297,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"٥","boundary":[0.7159664034843445,0.7909738421440125,0.7193277478218079,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"زفب","boundary":[0.6941176652908325,0.7909738421440125,0.7142857313156128,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.6823529601097107,0.7909738421440125,0.6907563209533691,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7909738421440125},{"x":0.680672287940979,"y":0.7909738421440125},{"x":0.680672287940979,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6705882549285889,0.7909738421440125,0.680672287940979,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"فّشؤ","boundary":[0.6285714507102966,0.7909738421440125,0.6655462384223938,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ّلساَف","boundary":[0.5932773351669312,0.7909738421440125,0.6235294342041016,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8028503656387329},{"x":0.578151285648346,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.578151285648346,0.7909738421440125,0.5915966629981995,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8028503656387329},{"x":0.440336138010025,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.440336138010025,0.7909738421440125,0.5747899413108826,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7909738421440125},{"x":0.440336138010025,"y":0.7909738421440125},{"x":0.440336138010025,"y":0.8028503656387329},{"x":0.30588236451148987,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.30588236451148987,0.7909738421440125,0.440336138010025,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7909738421440125},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7909738421440125},{"x":0.3042016923427582,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"...............","boundary":[0.24201680719852448,0.7909738421440125,0.3042016923427582,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"148","boundary":[0.21512605249881744,0.7909738421440125,0.2386554628610611,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"4.4","boundary":[0.7680672407150269,0.8099762201309204,0.7848739624023438,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.8099762201309204,0.7663865685462952,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7327731251716614,0.8099762201309204,0.7546218633651733,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7210084199905396,0.8099762201309204,0.7310924530029297,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"بٮٔ","boundary":[0.7008403539657593,0.8099762201309204,0.7159664034843445,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"٤","boundary":[0.6974790096282959,0.8099762201309204,0.6991596817970276,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8218527436256409},{"x":0.680672287940979,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"،ت","boundary":[0.680672287940979,0.8099762201309204,0.6957983374595642,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"أِ","boundary":[0.6621848940849304,0.8099762201309204,0.6756302714347839,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8218527436256409},{"x":0.653781533241272,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"٤ب","boundary":[0.653781533241272,0.8099762201309204,0.6605042219161987,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6436975002288818,0.8099762201309204,0.6487395167350769,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"بٞىبمش٘ا","boundary":[0.6016806960105896,0.8099762201309204,0.6403361558914185,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.5899159908294678,0.8099762201309204,0.6000000238418579,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"ىٍاٚ","boundary":[0.5663865804672241,0.8099762201309204,0.5848739743232727,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8099762201309204},{"x":0.561344563961029,"y":0.8099762201309204},{"x":0.561344563961029,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"َث","boundary":[0.5529412031173706,0.8099762201309204,0.561344563961029,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"ّلساَف","boundary":[0.5176470875740051,0.8099762201309204,0.5478991866111755,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.5008403658866882,0.8099762201309204,0.5159664154052734,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.8099762201309204},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8099762201309204},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8218527436256409},{"x":0.364705890417099,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.364705890417099,0.8099762201309204,0.49915966391563416,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8218527436256409},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":".............................","boundary":[0.24201680719852448,0.8099762201309204,0.3630252182483673,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8099762201309204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8099762201309204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8218527436256409},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"149","boundary":[0.21512605249881744,0.8099762201309204,0.2386554628610611,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8218527436256409},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7079643898010254,0.7915546345710754,0.8288527436256409],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/hUwBTbOeQbJITPup-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/BFgDBSZMzVurASEq.jpg","blurred":"/storage/books/1804c632f9187727/pages/wIgQjRgqZJOmCbjD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003390297338742168,0.0002314729735856951,0.9986696560763512,0.9990156143187344]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.778151273727417,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.778151273727417,0.37173396348953247,0.7848739624023438,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7764706015586853,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7747899293899536,0.37173396348953247,0.7764706015586853,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"ؼٍّضپ","boundary":[0.7210084199905396,0.37173396348953247,0.7613445520401001,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"ُذّبؾه","boundary":[0.6705882549285889,0.37173396348953247,0.7142857313156128,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"إ","boundary":[0.6571428775787354,0.37173396348953247,0.6705882549285889,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"توزؽ","boundary":[0.6151260733604431,0.37173396348953247,0.6521008610725403,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"ُذٌٌو","boundary":[0.5815126299858093,0.37173396348953247,0.6134454011917114,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5764706134796143,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.5714285969734192,0.37173396348953247,0.5764706134796143,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5663865804672241,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"دزثربو","boundary":[0.5327731370925903,0.37173396348953247,0.5663865804672241,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"ىآ","boundary":[0.5126050710678101,0.37173396348953247,0.5260504484176636,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5042017102241516,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4924369752407074,0.37173396348953247,0.5042017102241516,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48739495873451233,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3824228048324585},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"ِهبًزث","boundary":[0.45546218752861023,0.37173396348953247,0.48739495873451233,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.37173396348953247},{"x":0.45546218752861023,"y":0.37173396348953247},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"رٗشٕ","boundary":[0.4268907606601715,0.37173396348953247,0.45546218752861023,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.37173396348953247},{"x":0.42184874415397644,"y":0.37173396348953247},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"زْؽ","boundary":[0.3966386616230011,0.37173396348953247,0.42184874415397644,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3966386616230011,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3824228048324585},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"ٕ","boundary":[0.38655462861061096,0.37173396348953247,0.3966386616230011,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3815126121044159,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.3764705955982208,0.37173396348953247,0.3815126121044159,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.37173396348953247},{"x":0.36974790692329407,"y":0.37173396348953247},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3824228048324585},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"ِمؽٌه","boundary":[0.33781513571739197,0.37173396348953247,0.36974790692329407,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3361344635486603,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3824228048324585},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"إ","boundary":[0.32268908619880676,0.37173396348953247,0.3361344635486603,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"......................","boundary":[0.2369747906923294,0.3729216158390045,0.3193277418613434,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"str":"168","boundary":[0.21512605249881744,0.3729216158390045,0.23361344635486603,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7865546345710754,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7529411911964417,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"ٝٔيمٔ","boundary":[0.7529411911964417,0.3895486891269684,0.7865546345710754,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7495798468589783,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.6134454011917114,0.3895486891269684,0.7495798468589783,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4789915978908539,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4789915978908539,0.3895486891269684,0.6134454011917114,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4773109257221222,"y":0.40142518281936646},{"x":0.34285715222358704,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.34285715222358704,0.3895486891269684,0.4773109257221222,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3895486891269684},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3895486891269684},{"x":0.34285715222358704,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.24201680719852448,0.3895486891269684,0.34285715222358704,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"str":"168","boundary":[0.21512605249881744,0.3895486891269684,0.2369747906923294,0.40142518281936646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"1.5","boundary":[0.7680672407150269,0.40855106711387634,0.7848739624023438,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.40855106711387634,0.7663865685462952,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ٍَٚٔ","boundary":[0.7378151416778564,0.40855106711387634,0.7596638798713684,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7260504364967346,0.40855106711387634,0.7361344695091248,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"َث","boundary":[0.7126050591468811,0.40855106711387634,0.7210084199905396,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ٍبٮس","boundary":[0.6890756487846375,0.40855106711387634,0.7058823704719543,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٤ف","boundary":[0.6722689270973206,0.40855106711387634,0.6873949766159058,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6621848940849304,0.40855106711387634,0.6672269105911255,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"بد","boundary":[0.6504201889038086,0.40855106711387634,0.6571428775787354,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٤ٝ","boundary":[0.6403361558914185,0.40855106711387634,0.6487395167350769,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.6285714507102966,0.40855106711387634,0.6369748115539551,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6168067455291748,0.40855106711387634,0.6268907785415649,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"شهبٙٙ","boundary":[0.5798319578170776,0.40855106711387634,0.6117647290229797,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.40855106711387634},{"x":0.578151285648346,"y":0.40855106711387634},{"x":0.578151285648346,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.5680672526359558,0.40855106711387634,0.578151285648346,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ىَجٞاٍ","boundary":[0.5310924649238586,0.40855106711387634,0.5630252361297607,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5243697762489319,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4204275608062744},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ْ٘ٞٚد","boundary":[0.48739495873451233,0.40855106711387634,0.5243697762489319,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48235294222831726,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ٜيٞبٚٔ","boundary":[0.4420168101787567,0.40855106711387634,0.48235294222831726,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.40855106711387634},{"x":0.440336138010025,"y":0.40855106711387634},{"x":0.440336138010025,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ا٢","boundary":[0.4268907606601715,0.40855106711387634,0.440336138010025,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.40855106711387634},{"x":0.42352941632270813,"y":0.40855106711387634},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4204275608062744},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"زوَٙ","boundary":[0.38823530077934265,0.40855106711387634,0.42352941632270813,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.40855106711387634},{"x":0.38655462861061096,"y":0.40855106711387634},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4204275608062744},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"يـٙٙو","boundary":[0.35630252957344055,0.40855106711387634,0.38655462861061096,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.40855106711387634},{"x":0.35462185740470886,"y":0.40855106711387634},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٠","boundary":[0.3512605130672455,0.40855106711387634,0.35462185740470886,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3462184965610504,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ٕ٥","boundary":[0.3327731192111969,0.40855106711387634,0.3462184965610504,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3310924470424652,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4204275608062744},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"سبٕشـٖ","boundary":[0.29579833149909973,0.40855106711387634,0.3310924470424652,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.40855106711387634},{"x":0.29411765933036804,"y":0.40855106711387634},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4204275608062744},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٥ه","boundary":[0.27563026547431946,0.40855106711387634,0.29411765933036804,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2705882489681244,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ـٙشجٔ","boundary":[0.24537815153598785,0.40855106711387634,0.2705882489681244,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.40855106711387634},{"x":0.24369747936725616,"y":0.40855106711387634},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4204275608062744},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.23361344635486603,0.40855106711387634,0.24369747936725616,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40855106711387634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"َـث","boundary":[0.21512605249881744,0.40855106711387634,0.22857142984867096,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"ج٥","boundary":[0.7495798468589783,0.42874109745025635,0.7613445520401001,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"٥","boundary":[0.7428571581840515,0.42874109745025635,0.7462185025215149,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"زٮ","boundary":[0.7243697643280029,0.42874109745025635,0.7428571581840515,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7193277478218079,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5848739743232727,0.42874109745025635,0.7193277478218079,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.42874109745025635},{"x":0.583193302154541,"y":0.42874109745025635},{"x":0.583193302154541,"y":0.4406175911426544},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.44873949885368347,0.42874109745025635,0.583193302154541,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.42874109745025635},{"x":0.44873949885368347,"y":0.42874109745025635},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4406175911426544},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3142857253551483,0.42874109745025635,0.44873949885368347,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3126050531864166,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4406175911426544},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":".................","boundary":[0.24201680719852448,0.42874109745025635,0.3126050531864166,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"str":"185","boundary":[0.21512605249881744,0.42874109745025635,0.2386554628610611,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45961993932724},{"x":0.7680672407150269,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"2.5","boundary":[0.7680672407150269,0.4477434754371643,0.7848739624023438,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7663865685462952,"y":0.45961993932724},{"x":0.7647058963775635,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.4477434754371643,0.7663865685462952,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.45961993932724},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7361344695091248,0.4477434754371643,0.7596638798713684,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45961993932724},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.4477434754371643,0.7361344695091248,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45961993932724},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"ٚ٤","boundary":[0.7126050591468811,0.4477434754371643,0.7210084199905396,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7109243869781494,"y":0.45961993932724},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"ٌْ","boundary":[0.6991596817970276,0.4477434754371643,0.7109243869781494,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45961993932724},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6873949766159058,0.4477434754371643,0.6974790096282959,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45961993932724},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.6773109436035156,0.4477434754371643,0.6857143044471741,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6739495992660522,"y":0.45961993932724},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6638655662536621,0.4477434754371643,0.6739495992660522,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4477434754371643},{"x":0.658823549747467,"y":0.4477434754371643},{"x":0.658823549747467,"y":0.45961993932724},{"x":0.6201680898666382,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"ْ٘ٞٚد","boundary":[0.6201680898666382,0.4477434754371643,0.658823549747467,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6151260733604431,"y":0.45961993932724},{"x":0.5747899413108826,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"ٜيٞبٚٔ","boundary":[0.5747899413108826,0.4477434754371643,0.6151260733604431,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5747899413108826,"y":0.45961993932724},{"x":0.561344563961029,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"ا٢","boundary":[0.561344563961029,0.4477434754371643,0.5747899413108826,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4477434754371643},{"x":0.556302547454834,"y":0.4477434754371643},{"x":0.556302547454834,"y":0.45961993932724},{"x":0.5226891040802002,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"زوَٙ","boundary":[0.5226891040802002,0.4477434754371643,0.556302547454834,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5210084319114685,"y":0.45961993932724},{"x":0.4907563030719757,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"ٜيٙٙو","boundary":[0.4907563030719757,0.4477434754371643,0.5210084319114685,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4477434754371643},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4477434754371643},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45961993932724},{"x":0.3512605130672455,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3512605130672455,0.4477434754371643,0.48571428656578064,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3512605130672455,"y":0.45961993932724},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"..........................","boundary":[0.24201680719852448,0.4477434754371643,0.3512605130672455,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45961993932724},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"str":"187","boundary":[0.21512605249881744,0.4477434754371643,0.2386554628610611,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7680672407150269,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"3.5","boundary":[0.7680672407150269,0.46674585342407227,0.7848739624023438,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7663865685462952,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7663865685462952,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.46674585342407227,0.7663865685462952,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7361344695091248,0.46674585342407227,0.7596638798713684,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.46674585342407227,0.7361344695091248,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"ىَثٍبو","boundary":[0.6890756487846375,0.46674585342407227,0.7193277478218079,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"ْ٘ٞٚد","boundary":[0.6453781723976135,0.46674585342407227,0.6823529601097107,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"ٜيٞبٚٔ","boundary":[0.6000000238418579,0.46674585342407227,0.6403361558914185,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5983193516731262,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5983193516731262,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"ا٢","boundary":[0.5848739743232727,0.46674585342407227,0.5983193516731262,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5815126299858093,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"زوَٙ","boundary":[0.5462185144424438,0.46674585342407227,0.5815126299858093,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5445378422737122,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5445378422737122,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"ٜيٙٙو","boundary":[0.5142857432365417,0.46674585342407227,0.5445378422737122,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3764705955982208,0.46674585342407227,0.5109243988990784,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3764705955982208,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.24201680719852448,0.46674585342407227,0.3764705955982208,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"str":"188","boundary":[0.21512605249881744,0.46674585342407227,0.2386554628610611,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7680672407150269,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"4.5","boundary":[0.7680672407150269,0.4869358539581299,0.7848739624023438,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7663865685462952,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.4869358539581299,0.7663865685462952,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7361344695091248,0.4869358539581299,0.7596638798713684,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.4869358539581299,0.7361344695091248,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7210084199905396,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ُكأَ","boundary":[0.6873949766159058,0.4869358539581299,0.7210084199905396,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ْبؼ٘ا","boundary":[0.6571428775787354,0.4869358539581299,0.6823529601097107,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6504201889038086,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6117647290229797,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ْ٘ٞٚد","boundary":[0.6117647290229797,0.4869358539581299,0.6504201889038086,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5680672526359558,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ٜيٞبٚٔ","boundary":[0.5680672526359558,0.4869358539581299,0.6084033846855164,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5663865804672241,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ا٢","boundary":[0.5529412031173706,0.4869358539581299,0.5663865804672241,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5478991866111755,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5142857432365417,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"زوَٙ","boundary":[0.5142857432365417,0.4869358539581299,0.5478991866111755,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5126050710678101,"y":0.49881234765052795},{"x":0.48235294222831726,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ٜيٙٙو","boundary":[0.48235294222831726,0.4869358539581299,0.5126050710678101,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4773109257221222,"y":0.49881234765052795},{"x":0.34285715222358704,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.34285715222358704,0.4869358539581299,0.4773109257221222,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4869358539581299},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4869358539581299},{"x":0.34285715222358704,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.24201680719852448,0.4869358539581299,0.34285715222358704,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"189","boundary":[0.21512605249881744,0.4869358539581299,0.2386554628610611,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"5.5","boundary":[0.7680672407150269,0.5059382319450378,0.7848739624023438,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.5059382319450378,0.7663865685462952,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7361344695091248,0.5059382319450378,0.7596638798713684,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.5059382319450378,0.7361344695091248,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"٫اٛ٘ا","boundary":[0.6991596817970276,0.5059382319450378,0.7210084199905396,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"ْ٘ٞٚد","boundary":[0.6554622054100037,0.5059382319450378,0.6924369931221008,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5178147554397583},{"x":0.610084056854248,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"ٜيٞبٚٔ","boundary":[0.610084056854248,0.5059382319450378,0.6504201889038086,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5059382319450378},{"x":0.610084056854248,"y":0.5059382319450378},{"x":0.610084056854248,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"ا٢","boundary":[0.5966386795043945,0.5059382319450378,0.610084056854248,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5178147554397583},{"x":0.556302547454834,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"زوَٙ","boundary":[0.556302547454834,0.5059382319450378,0.5915966629981995,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"ٜيٙٙو","boundary":[0.5243697762489319,0.5059382319450378,0.5546218752861023,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3848739564418793,0.5059382319450378,0.5193277597427368,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2504201829433441,0.5059382319450378,0.3848739564418793,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.5059382319450378,0.24873949587345123,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":1,"str":"191","boundary":[0.21512605249881744,0.5059382319450378,0.2386554628610611,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"6.5","boundary":[0.7680672407150269,0.5249406099319458,0.7848739624023438,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.5249406099319458,0.7663865685462952,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7378151416778564,0.5249406099319458,0.7596638798713684,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.5249406099319458,0.7361344695091248,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"بٮٔ","boundary":[0.7058823704719543,0.5249406099319458,0.7210084199905396,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"٤ت-","boundary":[0.6823529601097107,0.5249406099319458,0.7042016983032227,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5368170738220215},{"x":0.63193279504776,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"رلاىٚٔ","boundary":[0.63193279504776,0.5249406099319458,0.6773109436035156,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6218487620353699,0.5249406099319458,0.6268907785415649,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"أِ","boundary":[0.6033613681793213,0.5249406099319458,0.6184874176979065,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5368170738220215},{"x":0.583193302154541,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"٤ب٢","boundary":[0.583193302154541,0.5249406099319458,0.6016806960105896,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5249406099319458},{"x":0.578151285648346,"y":0.5249406099319458},{"x":0.578151285648346,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"ْ٘ٞٚد","boundary":[0.5394958257675171,0.5249406099319458,0.578151285648346,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5249406099319458},{"x":0.534453809261322,"y":0.5249406099319458},{"x":0.534453809261322,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"ٜيٞبٚٔ","boundary":[0.4941176474094391,0.5249406099319458,0.534453809261322,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"ا٢","boundary":[0.48067227005958557,0.5249406099319458,0.4941176474094391,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5368170738220215},{"x":0.440336138010025,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"زوَٙ","boundary":[0.440336138010025,0.5249406099319458,0.4756302535533905,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5249406099319458},{"x":0.440336138010025,"y":0.5249406099319458},{"x":0.440336138010025,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"ٜيٙٙو","boundary":[0.4100840389728546,0.5249406099319458,0.440336138010025,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5249406099319458},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5249406099319458},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2705882489681244,0.5249406099319458,0.40504202246665955,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":".......","boundary":[0.24201680719852448,0.5249406099319458,0.2705882489681244,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":1,"str":"192","boundary":[0.21512605249881744,0.5249406099319458,0.2386554628610611,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"7.5","boundary":[0.7680672407150269,0.5439429879188538,0.7848739624023438,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.5439429879188538,0.7663865685462952,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"َٚس","boundary":[0.7394958138465881,0.5439429879188538,0.7579832077026367,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"٤ق","boundary":[0.7260504364967346,0.5439429879188538,0.7378151416778564,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"اٍٚ","boundary":[0.7092437148094177,0.5439429879188538,0.7193277478218079,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"٣٤","boundary":[0.6941176652908325,0.5439429879188538,0.7058823704719543,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6840336322784424,0.5439429879188538,0.6890756487846375,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"بد","boundary":[0.6722689270973206,0.5439429879188538,0.6773109436035156,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"٤ب","boundary":[0.6638655662536621,0.5439429879188538,0.6705882549285889,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"٣٤","boundary":[0.6487395167350769,0.5439429879188538,0.6621848940849304,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ْبؼ٘ا","boundary":[0.6184874176979065,0.5439429879188538,0.6436975002288818,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ْ٘ٞٚد","boundary":[0.5747899413108826,0.5439429879188538,0.6134454011917114,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.5630252361297607,0.5439429879188538,0.5731092691421509,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5439429879188538},{"x":0.561344563961029,"y":0.5439429879188538},{"x":0.561344563961029,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.5512605309486389,0.5439429879188538,0.561344563961029,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5558194518089294},{"x":0.507563054561615,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ٜيٞبٚٔ","boundary":[0.507563054561615,0.5439429879188538,0.5478991866111755,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ا٢","boundary":[0.4924369752407074,0.5439429879188538,0.5058823823928833,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5439429879188538},{"x":0.489075630903244,"y":0.5439429879188538},{"x":0.489075630903244,"y":0.5558194518089294},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"زوَٙ","boundary":[0.45378151535987854,0.5439429879188538,0.489075630903244,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5439429879188538},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5439429879188538},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5558194518089294},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ٜيٙٙو","boundary":[0.42184874415397644,0.5439429879188538,0.45210084319114685,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5439429879188538},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5439429879188538},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2840336263179779,0.5439429879188538,0.41848739981651306,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5558194518089294},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.24201680719852448,0.5439429879188538,0.2823529541492462,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"194","boundary":[0.21512605249881744,0.5439429879188538,0.2386554628610611,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"8.5","boundary":[0.7680672407150269,0.5641329884529114,0.7848739624023438,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.5641329884529114,0.7663865685462952,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7361344695091248,0.5641329884529114,0.7596638798713684,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.5641329884529114,0.7361344695091248,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ىَثٍبو","boundary":[0.6890756487846375,0.5641329884529114,0.7193277478218079,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ْ٘ٞٚد","boundary":[0.6453781723976135,0.5641329884529114,0.6823529601097107,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.6336134672164917,0.5641329884529114,0.6436975002288818,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5641329884529114},{"x":0.63193279504776,"y":0.5641329884529114},{"x":0.63193279504776,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6218487620353699,0.5641329884529114,0.63193279504776,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ٜيٞبٚٔ","boundary":[0.5764706134796143,0.5641329884529114,0.6168067455291748,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ا٢","boundary":[0.5630252361297607,0.5641329884529114,0.5764706134796143,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"زوَٙ","boundary":[0.5226891040802002,0.5641329884529114,0.5579832196235657,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ٜيٙٙو","boundary":[0.4924369752407074,0.5641329884529114,0.5226891040802002,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5641329884529114},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5641329884529114},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.4756302535533905,0.5641329884529114,0.48571428656578064,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5641329884529114},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5641329884529114},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ٝٔبَ٘ث","boundary":[0.4436974823474884,0.5641329884529114,0.47058823704719543,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5641329884529114},{"x":0.440336138010025,"y":0.5641329884529114},{"x":0.440336138010025,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ٍ٤ِ٢","boundary":[0.4151260554790497,0.5641329884529114,0.440336138010025,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5760095119476318},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ٮٕٛس","boundary":[0.38655462861061096,0.5641329884529114,0.4100840389728546,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.3781512677669525,0.5641329884529114,0.3848739564418793,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5641329884529114},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5641329884529114},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5760095119476318},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ب٢ف","boundary":[0.35462185740470886,0.5641329884529114,0.37310925126075745,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5760095119476318},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"٣٤","boundary":[0.33949580788612366,0.5641329884529114,0.3529411852359772,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.3310924470424652,0.5641329884529114,0.3344537913799286,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5760095119476318},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"َٟٙ","boundary":[0.30924370884895325,0.5641329884529114,0.3310924470424652,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5641329884529114},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5641329884529114},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.2974790036678314,0.5641329884529114,0.30756303668022156,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5641329884529114},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5641329884529114},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.2873949706554413,0.5641329884529114,0.29243698716163635,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ٝم٦ٙٔ","boundary":[0.24873949587345123,0.5641329884529114,0.2823529541492462,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5641329884529114},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5641329884529114},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ا٢)","boundary":[0.23025210201740265,0.5641329884529114,0.24873949587345123,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.5641329884529114},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5641329884529114},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5760095119476318},{"x":0.206722691655159,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"196","boundary":[0.206722691655159,0.5641329884529114,0.22857142984867096,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"ْلاو","boundary":[0.7630252242088318,0.5831353664398193,0.7848739624023438,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5831353664398193},{"x":0.756302535533905,"y":0.5831353664398193},{"x":0.756302535533905,"y":0.5950118899345398},{"x":0.75126051902771,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"بد","boundary":[0.75126051902771,0.5831353664398193,0.756302535533905,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"٤","boundary":[0.7478991746902466,0.5831353664398193,0.7495798468589783,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5950118899345398},{"x":0.729411780834198,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"٘ب٣","boundary":[0.729411780834198,0.5831353664398193,0.7462185025215149,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5932773351669312,0.5831353664398193,0.7277311086654663,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4571428596973419,0.5831353664398193,0.5915966629981995,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5950118899345398},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.32268908619880676,0.5831353664398193,0.4571428596973419,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5950118899345398},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"...................","boundary":[0.24201680719852448,0.5831353664398193,0.3210084140300751,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":"198","boundary":[0.21512605249881744,0.5831353664398193,0.2386554628610611,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"د٣","boundary":[0.7714285850524902,0.6021377444267273,0.7848739624023438,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"زٙٛ٘","boundary":[0.7394958138465881,0.6021377444267273,0.7714285850524902,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6140142679214478},{"x":0.729411780834198,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.729411780834198,0.6021377444267273,0.7378151416778564,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5932773351669312,0.6021377444267273,0.7277311086654663,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4571428596973419,0.6021377444267273,0.5915966629981995,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6140142679214478},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.32268908619880676,0.6021377444267273,0.4571428596973419,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6140142679214478},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"...................","boundary":[0.24201680719852448,0.6021377444267273,0.3210084140300751,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"199","boundary":[0.21512605249881744,0.6021377444267273,0.2386554628610611,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"٬ثبٙٔ","boundary":[0.7596638798713684,0.6223278045654297,0.7865546345710754,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.6235294342041016,0.6223278045654297,0.7579832077026367,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6342042684555054},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.48739495873451233,0.6223278045654297,0.6218487620353699,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3512605130672455,0.6223278045654297,0.48571428656578064,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"..........................","boundary":[0.24201680719852448,0.6223278045654297,0.3512605130672455,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"str":"201","boundary":[0.21512605249881744,0.6223278045654297,0.2386554628610611,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7865546345710754,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6342042684555054},{"x":0.206722691655159,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.201722691655159,0.36473396348953246,0.7915546345710754,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7680672407150269,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"5.4","boundary":[0.7680672407150269,0.20190024375915527,0.7848739624023438,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7663865685462952,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7663865685462952,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.20190024375915527,0.7663865685462952,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7579832077026367,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7394958138465881,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"َٚس","boundary":[0.7394958138465881,0.20190024375915527,0.7579832077026367,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7378151416778564,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"٤ق","boundary":[0.7260504364967346,0.20190024375915527,0.7378151416778564,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"اَف","boundary":[0.7092437148094177,0.20190024375915527,0.7210084199905396,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"٤","boundary":[0.7042016983032227,0.20190024375915527,0.7058823704719543,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.20190024375915527},{"x":0.702521026134491,"y":0.20190024375915527},{"x":0.702521026134491,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6907563209533691,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"يٙ","boundary":[0.6907563209533691,0.20190024375915527,0.702521026134491,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6857143044471741,"y":0.21377672255039215},{"x":0.680672287940979,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.680672287940979,0.20190024375915527,0.6857143044471741,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6773109436035156,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"ُكأَ","boundary":[0.6420168280601501,0.20190024375915527,0.6773109436035156,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6285714507102966,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"د٥","boundary":[0.6285714507102966,0.20190024375915527,0.6369748115539551,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"ىَجٚ","boundary":[0.6000000238418579,0.20190024375915527,0.6268907785415649,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5949580073356628,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5949580073356628,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5647059082984924,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"ّلساَف","boundary":[0.5647059082984924,0.20190024375915527,0.5949580073356628,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.5495798587799072,0.20190024375915527,0.5630252361297607,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5462185144424438,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4117647111415863,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4117647111415863,0.20190024375915527,0.5462185144424438,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4100840389728546,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4100840389728546,"y":0.21377672255039215},{"x":0.27563026547431946,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.27563026547431946,0.20190024375915527,0.4100840389728546,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.20190024375915527},{"x":0.27394959330558777,"y":0.20190024375915527},{"x":0.27394959330558777,"y":0.21377672255039215},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"........","boundary":[0.24201680719852448,0.20190024375915527,0.27394959330558777,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21377672255039215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"str":"150","boundary":[0.21512605249881744,0.20190024375915527,0.2386554628610611,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"1.5.4","boundary":[0.7546218633651733,0.22090260684490204,0.7848739624023438,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2327791005373001},{"x":0.75126051902771,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.75126051902771,0.22090260684490204,0.7529411911964417,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"َٚس","boundary":[0.7260504364967346,0.22090260684490204,0.7445378303527832,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"٤ق","boundary":[0.7109243869781494,0.22090260684490204,0.7226890921592712,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"ِبٕػا","boundary":[0.6789916157722473,0.22090260684490204,0.7058823704719543,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6672269105911255,0.22090260684490204,0.6773109436035156,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"ٍٗٚ","boundary":[0.6352941393852234,0.22090260684490204,0.6605042219161987,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.6235294342041016,0.22090260684490204,0.6336134672164917,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6117647290229797,0.22090260684490204,0.6218487620353699,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.22090260684490204},{"x":0.605042040348053,"y":0.22090260684490204},{"x":0.605042040348053,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"سبجٕبلٔ","boundary":[0.5630252361297607,0.22090260684490204,0.605042040348053,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.22090260684490204},{"x":0.561344563961029,"y":0.22090260684490204},{"x":0.561344563961029,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.5512605309486389,0.22090260684490204,0.561344563961029,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2327791005373001},{"x":0.534453809261322,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.534453809261322,0.22090260684490204,0.5445378422737122,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.22090260684490204},{"x":0.529411792755127,"y":0.22090260684490204},{"x":0.529411792755127,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"ْبؼ٘ا","boundary":[0.5025210380554199,0.22090260684490204,0.529411792755127,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2327791005373001},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"اَف","boundary":[0.48235294222831726,0.22090260684490204,0.4957983195781708,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.22090260684490204},{"x":0.48067227005958557,"y":0.22090260684490204},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"٤","boundary":[0.4789915978908539,0.22090260684490204,0.48067227005958557,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"يٙ","boundary":[0.4638655483722687,0.22090260684490204,0.4773109257221222,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"ّلساَف","boundary":[0.4268907606601715,0.22090260684490204,0.4588235318660736,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4252100884914398,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.4100840389728546,0.22090260684490204,0.4252100884914398,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.22090260684490204},{"x":0.40504202246665955,"y":0.22090260684490204},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.3932773172855377,0.22090260684490204,0.40504202246665955,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.22090260684490204},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22090260684490204},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"ْ٘ٞٚد","boundary":[0.3462184965610504,0.22090260684490204,0.38655462861061096,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.22090260684490204},{"x":0.34285715222358704,"y":0.22090260684490204},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"......................","boundary":[0.24201680719852448,0.22090260684490204,0.34285715222358704,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2327791005373001},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":1,"str":"153","boundary":[0.21512605249881744,0.22090260684490204,0.2386554628610611,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.23990498483181},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23990498483181},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"2.5.4","boundary":[0.7546218633651733,0.23990498483181,0.7848739624023438,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.23990498483181},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23990498483181},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2517814636230469},{"x":0.75126051902771,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.75126051902771,0.23990498483181,0.7529411911964417,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.23990498483181},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23990498483181},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"فَٮٔ","boundary":[0.7226890921592712,0.23990498483181,0.7462185025215149,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.23990498483181},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23990498483181},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7109243869781494,0.23990498483181,0.7210084199905396,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.23990498483181},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23990498483181},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.7008403539657593,0.23990498483181,0.7058823704719543,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.23990498483181},{"x":0.6957983374595642,"y":0.23990498483181},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"بمٔ","boundary":[0.6789916157722473,0.23990498483181,0.6957983374595642,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.23990498483181},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23990498483181},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"٤ٖ١","boundary":[0.6571428775787354,0.23990498483181,0.6773109436035156,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.23990498483181},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23990498483181},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"َْ٘","boundary":[0.6352941393852234,0.23990498483181,0.6521008610725403,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.23990498483181},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23990498483181},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"بٍٞاِفا","boundary":[0.6000000238418579,0.23990498483181,0.6336134672164917,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.23990498483181},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23990498483181},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.5882353186607361,0.23990498483181,0.5983193516731262,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.23990498483181},{"x":0.583193302154541,"y":0.23990498483181},{"x":0.583193302154541,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"ٍبٔآ","boundary":[0.5630252361297607,0.23990498483181,0.583193302154541,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.23990498483181},{"x":0.561344563961029,"y":0.23990498483181},{"x":0.561344563961029,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.5512605309486389,0.23990498483181,0.561344563961029,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.23990498483181},{"x":0.5462185144424438,"y":0.23990498483181},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2517814636230469},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"ٜىبفشٕاىٍٛٔ","boundary":[0.48067227005958557,0.23990498483181,0.5462185144424438,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.23990498483181},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23990498483181},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2517814636230469},{"x":0.462184876203537,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.462184876203537,0.23990498483181,0.4739495813846588,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.23990498483181},{"x":0.4571428596973419,"y":0.23990498483181},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"ْبؼ٘ا","boundary":[0.4302521049976349,0.23990498483181,0.4571428596973419,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.23990498483181},{"x":0.4252100884914398,"y":0.23990498483181},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"ّلساَف","boundary":[0.3932773172855377,0.23990498483181,0.4252100884914398,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.23990498483181},{"x":0.39159664511680603,"y":0.23990498483181},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.3764705955982208,0.23990498483181,0.39159664511680603,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.23990498483181},{"x":0.37478992342948914,"y":0.23990498483181},{"x":0.37478992342948914,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":".............................","boundary":[0.24201680719852448,0.23990498483181,0.37478992342948914,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23990498483181},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23990498483181},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":1,"str":"158","boundary":[0.21512605249881744,0.23990498483181,0.2386554628610611,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"6.4","boundary":[0.7680672407150269,0.2600950002670288,0.7848739624023438,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.2600950002670288,0.7663865685462952,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"َٚس","boundary":[0.7411764860153198,0.2600950002670288,0.7596638798713684,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"٤ق","boundary":[0.7260504364967346,0.2600950002670288,0.7378151416778564,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"ٮٔ","boundary":[0.7109243869781494,0.2600950002670288,0.7226890921592712,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"٥","boundary":[0.7058823704719543,0.2600950002670288,0.7092437148094177,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"بٍٞب","boundary":[0.6857143044471741,0.2600950002670288,0.7042016983032227,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6739495992660522,0.2600950002670288,0.6840336322784424,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2719714939594269},{"x":0.63193279504776,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"و٥ف٥ز","boundary":[0.63193279504776,0.2600950002670288,0.6672269105911255,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6235294342041016,0.2600950002670288,0.6285714507102966,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"ٍُٗا","boundary":[0.5899159908294678,0.2600950002670288,0.6184874176979065,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"ٍاٌٌ","boundary":[0.5663865804672241,0.2600950002670288,0.5882353186607361,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.5546218752861023,0.2600950002670288,0.5647059082984924,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"ّلساَف","boundary":[0.5210084319114685,0.2600950002670288,0.5495798587799072,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.5042017102241516,0.2600950002670288,0.5176470875740051,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.2600950002670288},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2600950002670288},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2719714939594269},{"x":0.364705890417099,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.364705890417099,0.2600950002670288,0.49915966391563416,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":".............................","boundary":[0.24201680719852448,0.2600950002670288,0.3630252182483673,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"161","boundary":[0.21512605249881744,0.2600950002670288,0.2369747906923294,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7680672407150269,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"7.4","boundary":[0.7680672407150269,0.27909737825393677,0.7848739624023438,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7663865685462952,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7663865685462952,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7647058963775635,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.27909737825393677,0.7663865685462952,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7596638798713684,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7596638798713684,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7361344695091248,0.27909737825393677,0.7596638798713684,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.27909737825393677,0.7361344695091248,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6890756487846375,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ىَثٍبو","boundary":[0.6890756487846375,0.27909737825393677,0.7193277478218079,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.29097387194633484},{"x":0.653781533241272,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ّلساَف","boundary":[0.653781533241272,0.27909737825393677,0.6840336322784424,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6521008610725403,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6521008610725403,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6386554837226868,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"٥ُ","boundary":[0.6386554837226868,0.27909737825393677,0.6521008610725403,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.27909737825393677},{"x":0.63193279504776,"y":0.27909737825393677},{"x":0.63193279504776,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6218487620353699,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.6218487620353699,0.27909737825393677,0.63193279504776,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6168067455291748,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6168067455291748,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5882353186607361,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ٝٔبَ٘ث","boundary":[0.5882353186607361,0.27909737825393677,0.6168067455291748,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5865546464920044,"y":0.29097387194633484},{"x":0.561344563961029,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ٍ٤ِ٢","boundary":[0.561344563961029,0.27909737825393677,0.5865546464920044,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.27909737825393677},{"x":0.556302547454834,"y":0.27909737825393677},{"x":0.556302547454834,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5529412031173706,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.5529412031173706,0.27909737825393677,0.556302547454834,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5512605309486389,"y":0.29097387194633484},{"x":0.529411792755127,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"َٟٙ","boundary":[0.529411792755127,0.27909737825393677,0.5512605309486389,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5277311205863953,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5277311205863953,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5176470875740051,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.5176470875740051,0.27909737825393677,0.5277311205863953,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5126050710678101,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5126050710678101,"y":0.29097387194633484},{"x":0.507563054561615,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.507563054561615,0.27909737825393677,0.5126050710678101,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5025210380554199,"y":0.29097387194633484},{"x":0.47058823704719543,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ٝم٦ٙٔ","boundary":[0.47058823704719543,0.27909737825393677,0.5025210380554199,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.27909737825393677},{"x":0.46890756487846375,"y":0.27909737825393677},{"x":0.46890756487846375,"y":0.29097387194633484},{"x":0.45042017102241516,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ا٢)","boundary":[0.45042017102241516,0.27909737825393677,0.46890756487846375,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.27909737825393677},{"x":0.44873949885368347,"y":0.27909737825393677},{"x":0.44873949885368347,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3142857253551483,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3142857253551483,0.27909737825393677,0.44873949885368347,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3126050531864166,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3126050531864166,"y":0.29097387194633484},{"x":0.24201680719852448,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":".................","boundary":[0.24201680719852448,0.27909737825393677,0.3126050531864166,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2369747906923294,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":"162","boundary":[0.21512605249881744,0.27909737825393677,0.2369747906923294,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"ْلاو","boundary":[0.7630252242088318,0.2980997562408447,0.7848739624023438,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2980997562408447},{"x":0.756302535533905,"y":0.2980997562408447},{"x":0.756302535533905,"y":0.3099762499332428},{"x":0.75126051902771,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"بد","boundary":[0.75126051902771,0.2980997562408447,0.756302535533905,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"٤","boundary":[0.7478991746902466,0.2980997562408447,0.7495798468589783,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3099762499332428},{"x":0.729411780834198,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"٘ب٣","boundary":[0.729411780834198,0.2980997562408447,0.7462185025215149,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5932773351669312,0.2980997562408447,0.7277311086654663,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4571428596973419,0.2980997562408447,0.5915966629981995,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3099762499332428},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.32268908619880676,0.2980997562408447,0.4571428596973419,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3099762499332428},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"...................","boundary":[0.24201680719852448,0.2980997562408447,0.3210084140300751,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"166","boundary":[0.21512605249881744,0.2980997562408447,0.2369747906923294,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"د٣","boundary":[0.7714285850524902,0.31828978657722473,0.7848739624023438,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7714285850524902,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"زٙٛ٘","boundary":[0.7394958138465881,0.31828978657722473,0.7714285850524902,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3301662802696228},{"x":0.729411780834198,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.729411780834198,0.31828978657722473,0.7378151416778564,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7277311086654663,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5932773351669312,0.31828978657722473,0.7277311086654663,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5915966629981995,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4571428596973419,0.31828978657722473,0.5915966629981995,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4571428596973419,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3301662802696228},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.32268908619880676,0.31828978657722473,0.4571428596973419,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3210084140300751,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3301662802696228},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"...................","boundary":[0.24201680719852448,0.31828978657722473,0.3210084140300751,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"167","boundary":[0.21512605249881744,0.31828978657722473,0.2369747906923294,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7865546345710754,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7596638798713684,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"٬ثبٙٔ","boundary":[0.7596638798713684,0.3372921645641327,0.7865546345710754,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7579832077026367,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6235294342041016,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.6235294342041016,0.3372921645641327,0.7579832077026367,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6218487620353699,"y":0.34916865825653076},{"x":0.48739495873451233,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.48739495873451233,0.3372921645641327,0.6218487620353699,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3372921645641327},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3372921645641327},{"x":0.48571428656578064,"y":0.34916865825653076},{"x":0.3512605130672455,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3512605130672455,0.3372921645641327,0.48571428656578064,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3512605130672455,"y":0.34916865825653076},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"..........................","boundary":[0.24201680719852448,0.3372921645641327,0.3512605130672455,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"167","boundary":[0.21512605249881744,0.3372921645641327,0.2369747906923294,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7865546345710754,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7865546345710754,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19490024375915527,0.7915546345710754,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.778151273727417,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.778151273727417,0.6567695736885071,0.7848739624023438,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7747899293899536,0.6567695736885071,0.7764706015586853,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"زظً","boundary":[0.7445378303527832,0.6567695736885071,0.7630252242088318,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"ٔٗ","boundary":[0.7310924530029297,0.6567695736885071,0.7428571581840515,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"بٌجه","boundary":[0.7058823704719543,0.6567695736885071,0.7260504364967346,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"ٖٗ","boundary":[0.6890756487846375,0.6567695736885071,0.7042016983032227,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.6789916157722473,0.6567695736885071,0.6840336322784424,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"دزثربو","boundary":[0.6403361558914185,0.6567695736885071,0.6739495992660522,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"ىآ","boundary":[0.6218487620353699,0.6567695736885071,0.6352941393852234,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6033613681793213,0.6567695736885071,0.6151260733604431,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"ِهبًزث","boundary":[0.5680672526359558,0.6567695736885071,0.5983193516731262,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"رٗشٕ","boundary":[0.5378151535987854,0.6567695736885071,0.5663865804672241,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"زْؽ","boundary":[0.5092437267303467,0.6567695736885071,0.5327731370925903,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6567695736885071},{"x":0.507563054561615,"y":0.6567695736885071},{"x":0.507563054561615,"y":0.6674584150314331},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"ٕ","boundary":[0.49747899174690247,0.6567695736885071,0.507563054561615,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6674584150314331},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.48739495873451233,0.6567695736885071,0.4924369752407074,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6567695736885071},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6567695736885071},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6674584150314331},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"ِمؽٌه","boundary":[0.44873949885368347,0.6567695736885071,0.48235294222831726,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6674584150314331},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"إ","boundary":[0.43361344933509827,0.6567695736885071,0.4470588266849518,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6674584150314331},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.31092438101768494,0.6579572558403015,0.4302521049976349,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6579572558403015},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6579572558403015},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"...................","boundary":[0.2369747906923294,0.6579572558403015,0.30756303668022156,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":1,"str":"204","boundary":[0.21512605249881744,0.6579572558403015,0.23361344635486603,0.6674584150314331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":1,"str":"ٝٔيمٔ","boundary":[0.7529411911964417,0.6745843291282654,0.7865546345710754,0.6864607930183411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.6134454011917114,0.6745843291282654,0.7495798468589783,0.6864607930183411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4789915978908539,0.6745843291282654,0.6134454011917114,0.6864607930183411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6864607930183411},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.34285715222358704,0.6745843291282654,0.4773109257221222,0.6864607930183411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6745843291282654},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6745843291282654},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.24201680719852448,0.6745843291282654,0.34285715222358704,0.6864607930183411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":1,"str":"204","boundary":[0.21512605249881744,0.6745843291282654,0.2386554628610611,0.6864607930183411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7848739624023438,"y":0.705463171005249},{"x":0.7680672407150269,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"1.6","boundary":[0.7680672407150269,0.6935867071151733,0.7848739624023438,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7663865685462952,"y":0.705463171005249},{"x":0.7647058963775635,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.6935867071151733,0.7663865685462952,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7596638798713684,"y":0.705463171005249},{"x":0.7378151416778564,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7378151416778564,0.6935867071151733,0.7596638798713684,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7361344695091248,"y":0.705463171005249},{"x":0.7260504364967346,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.6935867071151733,0.7361344695091248,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7193277478218079,"y":0.705463171005249},{"x":0.6974790096282959,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"د٥ٚ٥","boundary":[0.6974790096282959,0.6935867071151733,0.7193277478218079,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6957983374595642,"y":0.705463171005249},{"x":0.6840336322784424,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"ٝٙ","boundary":[0.6840336322784424,0.6935867071151733,0.6957983374595642,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6789916157722473,"y":0.705463171005249},{"x":0.6739495992660522,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6739495992660522,0.6935867071151733,0.6789916157722473,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6689075827598572,"y":0.705463171005249},{"x":0.63193279504776,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"ٝ٘اٛشٚد","boundary":[0.63193279504776,0.6935867071151733,0.6689075827598572,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6302521228790283,"y":0.705463171005249},{"x":0.6201680898666382,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"بٞ","boundary":[0.6201680898666382,0.6935867071151733,0.6302521228790283,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6184874176979065,"y":0.705463171005249},{"x":0.6084033846855164,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6084033846855164,0.6935867071151733,0.6184874176979065,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6935867071151733},{"x":0.605042040348053,"y":0.6935867071151733},{"x":0.605042040348053,"y":0.705463171005249},{"x":0.5731092691421509,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"شهبٙٙ","boundary":[0.5731092691421509,0.6935867071151733,0.605042040348053,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5714285969734192,"y":0.705463171005249},{"x":0.561344563961029,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.561344563961029,0.6935867071151733,0.5714285969734192,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5546218752861023,"y":0.705463171005249},{"x":0.5478991866111755,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"د٥","boundary":[0.5478991866111755,0.6935867071151733,0.5546218752861023,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5462185144424438,"y":0.705463171005249},{"x":0.5378151535987854,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.5378151535987854,0.6935867071151733,0.5462185144424438,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6935867071151733},{"x":0.534453809261322,"y":0.6935867071151733},{"x":0.534453809261322,"y":0.705463171005249},{"x":0.5159664154052734,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"٤٘","boundary":[0.5159664154052734,0.6935867071151733,0.534453809261322,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5109243988990784,"y":0.705463171005249},{"x":0.4924369752407074,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"َ٪٘","boundary":[0.4924369752407074,0.6935867071151733,0.5109243988990784,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4907563030719757,"y":0.705463171005249},{"x":0.48235294222831726,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"١٤","boundary":[0.48235294222831726,0.6935867071151733,0.4907563030719757,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4773109257221222,"y":0.705463171005249},{"x":0.4571428596973419,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"بٙجٔ","boundary":[0.4571428596973419,0.6935867071151733,0.4773109257221222,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6935867071151733},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6935867071151733},{"x":0.45546218752861023,"y":0.705463171005249},{"x":0.4420168101787567,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"٣٤","boundary":[0.4420168101787567,0.6935867071151733,0.45546218752861023,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6935867071151733},{"x":0.440336138010025,"y":0.6935867071151733},{"x":0.440336138010025,"y":0.705463171005249},{"x":0.30588236451148987,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.30588236451148987,0.6935867071151733,0.440336138010025,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3042016923427582,"y":0.705463171005249},{"x":0.24201680719852448,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"...............","boundary":[0.24201680719852448,0.6935867071151733,0.3042016923427582,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2386554628610611,"y":0.705463171005249},{"x":0.21512605249881744,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"str":"204","boundary":[0.21512605249881744,0.6935867071151733,0.2386554628610611,0.705463171005249]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7848739624023438,"y":0.724465548992157},{"x":0.7680672407150269,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"2.6","boundary":[0.7680672407150269,0.7125890851020813,0.7848739624023438,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7663865685462952,"y":0.724465548992157},{"x":0.7647058963775635,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.7125890851020813,0.7663865685462952,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7613445520401001,"y":0.724465548992157},{"x":0.7378151416778564,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"ٍَٚٔ","boundary":[0.7378151416778564,0.7125890851020813,0.7613445520401001,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7361344695091248,"y":0.724465548992157},{"x":0.7260504364967346,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7260504364967346,0.7125890851020813,0.7361344695091248,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7210084199905396,"y":0.724465548992157},{"x":0.7126050591468811,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"َث","boundary":[0.7126050591468811,0.7125890851020813,0.7210084199905396,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7058823704719543,"y":0.724465548992157},{"x":0.6890756487846375,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"ٍبٮس","boundary":[0.6890756487846375,0.7125890851020813,0.7058823704719543,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6873949766159058,"y":0.724465548992157},{"x":0.6722689270973206,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"٤ف","boundary":[0.6722689270973206,0.7125890851020813,0.6873949766159058,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6672269105911255,"y":0.724465548992157},{"x":0.6302521228790283,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"فّشؤ","boundary":[0.6302521228790283,0.7125890851020813,0.6672269105911255,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6252101063728333,"y":0.724465548992157},{"x":0.6067227125167847,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"َ٪٘","boundary":[0.6067227125167847,0.7125890851020813,0.6252101063728333,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7125890851020813},{"x":0.605042040348053,"y":0.7125890851020813},{"x":0.605042040348053,"y":0.724465548992157},{"x":0.5966386795043945,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"١٤","boundary":[0.5966386795043945,0.7125890851020813,0.605042040348053,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5915966629981995,"y":0.724465548992157},{"x":0.5714285969734192,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"بٙجٔ","boundary":[0.5714285969734192,0.7125890851020813,0.5915966629981995,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5697479248046875,"y":0.724465548992157},{"x":0.556302547454834,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"٣٤","boundary":[0.556302547454834,0.7125890851020813,0.5697479248046875,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5546218752861023,"y":0.724465548992157},{"x":0.42016807198524475,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.42016807198524475,0.7125890851020813,0.5546218752861023,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7125890851020813},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7125890851020813},{"x":0.41848739981651306,"y":0.724465548992157},{"x":0.2840336263179779,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2840336263179779,0.7125890851020813,0.41848739981651306,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2823529541492462,"y":0.724465548992157},{"x":0.24201680719852448,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.24201680719852448,0.7125890851020813,0.2823529541492462,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2386554628610611,"y":0.724465548992157},{"x":0.21512605249881744,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"str":"207","boundary":[0.21512605249881744,0.7125890851020813,0.2386554628610611,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"3.6","boundary":[0.7680672407150269,0.7327790856361389,0.7848739624023438,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.7327790856361389,0.7663865685462952,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7378151416778564,0.7327790856361389,0.7596638798713684,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.7327790856361389,0.7361344695091248,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"فايٞا","boundary":[0.6890756487846375,0.7327790856361389,0.7210084199905396,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6789916157722473,0.7327790856361389,0.6840336322784424,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7446556091308594},{"x":0.63193279504776,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"بٞىَثٍبو","boundary":[0.63193279504776,0.7327790856361389,0.6739495992660522,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6201680898666382,0.7327790856361389,0.6302521228790283,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"َ٪٘","boundary":[0.5983193516731262,0.7327790856361389,0.6151260733604431,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"١٤","boundary":[0.5865546464920044,0.7327790856361389,0.5966386795043945,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"بٙجٔ","boundary":[0.5630252361297607,0.7327790856361389,0.5815126299858093,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"٣٤","boundary":[0.5478991866111755,0.7327790856361389,0.5596638917922974,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4117647111415863,0.7327790856361389,0.5462185144424438,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7446556091308594},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.27563026547431946,0.7327790856361389,0.4100840389728546,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7327790856361389},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7327790856361389},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"........","boundary":[0.24201680719852448,0.7327790856361389,0.27394959330558777,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"207","boundary":[0.21512605249881744,0.7327790856361389,0.2386554628610611,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"4.6","boundary":[0.7680672407150269,0.7517814636230469,0.7848739624023438,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.7517814636230469,0.7663865685462952,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"ٍَٕث","boundary":[0.7378151416778564,0.7517814636230469,0.7596638798713684,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7260504364967346,0.7517814636230469,0.7361344695091248,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"بٮٔ","boundary":[0.7058823704719543,0.7517814636230469,0.7210084199905396,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7636579275131226},{"x":0.702521026134491,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"٤","boundary":[0.702521026134491,0.7517814636230469,0.7042016983032227,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"،ت","boundary":[0.6857143044471741,0.7517814636230469,0.7008403539657593,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7517814636230469},{"x":0.680672287940979,"y":0.7517814636230469},{"x":0.680672287940979,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"أِ","boundary":[0.6672269105911255,0.7517814636230469,0.680672287940979,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7636579275131226},{"x":0.658823549747467,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"٤ب","boundary":[0.658823549747467,0.7517814636230469,0.6655462384223938,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7517814636230469},{"x":0.653781533241272,"y":0.7517814636230469},{"x":0.653781533241272,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6487395167350769,0.7517814636230469,0.653781533241272,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"بٞىبمش٘ا","boundary":[0.6067227125167847,0.7517814636230469,0.6436975002288818,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7517814636230469},{"x":0.605042040348053,"y":0.7517814636230469},{"x":0.605042040348053,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.5949580073356628,0.7517814636230469,0.605042040348053,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"ىٍاٚ","boundary":[0.5714285969734192,0.7517814636230469,0.5899159908294678,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"َث","boundary":[0.5579832196235657,0.7517814636230469,0.5663865804672241,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7636579275131226},{"x":0.534453809261322,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"َ٪٘","boundary":[0.534453809261322,0.7517814636230469,0.5529412031173706,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"١٤","boundary":[0.5226891040802002,0.7517814636230469,0.5327731370925903,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7636579275131226},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"بٙجٔ","boundary":[0.49915966391563416,0.7517814636230469,0.5193277597427368,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7517814636230469},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7517814636230469},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7636579275131226},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"٣٤","boundary":[0.48403361439704895,0.7517814636230469,0.49747899174690247,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7517814636230469},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7517814636230469},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3478991687297821,0.7517814636230469,0.48235294222831726,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":".........................","boundary":[0.24201680719852448,0.7517814636230469,0.3462184965610504,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":1,"str":"209","boundary":[0.21512605249881744,0.7517814636230469,0.2386554628610611,0.7636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"5.6","boundary":[0.7680672407150269,0.7707838416099548,0.7848739624023438,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.7707838416099548,0.7663865685462952,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"َٚس","boundary":[0.7411764860153198,0.7707838416099548,0.7596638798713684,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"٤ق","boundary":[0.7260504364967346,0.7707838416099548,0.7378151416778564,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"ُكأَ","boundary":[0.6873949766159058,0.7707838416099548,0.7226890921592712,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"اَف","boundary":[0.6705882549285889,0.7707838416099548,0.6823529601097107,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"٤","boundary":[0.6672269105911255,0.7707838416099548,0.6689075827598572,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7826603055000305},{"x":0.653781533241272,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"يٙ","boundary":[0.653781533241272,0.7707838416099548,0.6655462384223938,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"َ٪٘","boundary":[0.6302521228790283,0.7707838416099548,0.6487395167350769,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"١٤","boundary":[0.6184874176979065,0.7707838416099548,0.6285714507102966,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"بٙجٔ","boundary":[0.5949580073356628,0.7707838416099548,0.6134454011917114,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"٣٤","boundary":[0.5798319578170776,0.7707838416099548,0.5915966629981995,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7826603055000305},{"x":0.440336138010025,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.440336138010025,0.7707838416099548,0.5747899413108826,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7707838416099548},{"x":0.440336138010025,"y":0.7707838416099548},{"x":0.440336138010025,"y":0.7826603055000305},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.30588236451148987,0.7707838416099548,0.440336138010025,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7826603055000305},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"...............","boundary":[0.24201680719852448,0.7707838416099548,0.3042016923427582,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":1,"str":"210","boundary":[0.21512605249881744,0.7707838416099548,0.2386554628610611,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"6.6","boundary":[0.7680672407150269,0.7909738421440125,0.7848739624023438,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7663865685462952,0.7909738421440125,0.7680672407150269,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"َٚس","boundary":[0.7411764860153198,0.7909738421440125,0.7596638798713684,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"٤ق","boundary":[0.7277311086654663,0.7909738421440125,0.7394958138465881,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ٮٔ","boundary":[0.7109243869781494,0.7909738421440125,0.7226890921592712,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"٥","boundary":[0.7058823704719543,0.7909738421440125,0.7092437148094177,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"بٍٞب","boundary":[0.6857143044471741,0.7909738421440125,0.7058823704719543,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6739495992660522,0.7909738421440125,0.6840336322784424,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"و٥ف٥ز","boundary":[0.6336134672164917,0.7909738421440125,0.6689075827598572,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.6235294342041016,0.7909738421440125,0.6285714507102966,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ٍُٗا","boundary":[0.5899159908294678,0.7909738421440125,0.6184874176979065,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ٍاٌٌ","boundary":[0.5680672526359558,0.7909738421440125,0.5882353186607361,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8028503656387329},{"x":0.556302547454834,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.556302547454834,0.7909738421440125,0.5663865804672241,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"َ٪٘","boundary":[0.5327731370925903,0.7909738421440125,0.5512605309486389,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"١٤","boundary":[0.5210084319114685,0.7909738421440125,0.5310924649238586,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8028503656387329},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"بٙجٔ","boundary":[0.49747899174690247,0.7909738421440125,0.5176470875740051,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8028503656387329},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"٣٤","boundary":[0.48235294222831726,0.7909738421440125,0.4957983195781708,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7909738421440125},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7909738421440125},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.4756302535533905,0.7909738421440125,0.48067227005958557,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7909738421440125},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7909738421440125},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8028503656387329},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ٕ٢س","boundary":[0.44873949885368347,0.7909738421440125,0.46890756487846375,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"٥ٗ","boundary":[0.4319327771663666,0.7909738421440125,0.4470588266849518,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8028503656387329},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"و٥ف٥ز","boundary":[0.39159664511680603,0.7909738421440125,0.4268907606601715,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7909738421440125},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7909738421440125},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ْ٘ٞٚد","boundary":[0.3478991687297821,0.7909738421440125,0.38655462861061096,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7909738421440125},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7909738421440125},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8028503656387329},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"َ٪٘","boundary":[0.32436975836753845,0.7909738421440125,0.34285715222358704,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7909738421440125},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7909738421440125},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"١٤","boundary":[0.3142857253551483,0.7909738421440125,0.32268908619880676,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7909738421440125},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7909738421440125},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8028503656387329},{"x":0.289075642824173,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"بٙجٔ","boundary":[0.289075642824173,0.7909738421440125,0.30924370884895325,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2873949706554413,"y":0.8028503656387329},{"x":0.27394959330558777,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"٣٤","boundary":[0.27394959330558777,0.7909738421440125,0.2873949706554413,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":".......","boundary":[0.24201680719852448,0.7909738421440125,0.2705882489681244,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"214","boundary":[0.21512605249881744,0.7909738421440125,0.2386554628610611,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"7.6","boundary":[0.7680672407150269,0.8099762201309204,0.7848739624023438,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.8099762201309204,0.7663865685462952,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"فَٮٔ","boundary":[0.7378151416778564,0.8099762201309204,0.7613445520401001,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7277311086654663,0.8099762201309204,0.7378151416778564,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"ِبٕػا","boundary":[0.6974790096282959,0.8099762201309204,0.7226890921592712,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6857143044471741,0.8099762201309204,0.6957983374595642,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8099762201309204},{"x":0.680672287940979,"y":0.8099762201309204},{"x":0.680672287940979,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"َْ٘","boundary":[0.6655462384223938,0.8099762201309204,0.680672287940979,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"ٍاِفا","boundary":[0.6436975002288818,0.8099762201309204,0.6638655662536621,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"NVivo","boundary":[0.5949580073356628,0.8111639022827148,0.6386554837226868,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"ٚ","boundary":[0.5865546464920044,0.8099762201309204,0.5915966629981995,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"ىَثٍبو","boundary":[0.5495798587799072,0.8099762201309204,0.5798319578170776,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"ٖآ","boundary":[0.5310924649238586,0.8099762201309204,0.5445378422737122,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.5142857432365417,0.8099762201309204,0.5260504484176636,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8218527436256409},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"ٍٗٚ","boundary":[0.48403361439704895,0.8099762201309204,0.5092437267303467,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8218527436256409},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"ْٚٞٚد","boundary":[0.4470588266849518,0.8099762201309204,0.4773109257221222,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8218527436256409},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.43529412150382996,0.8099762201309204,0.4453781545162201,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8218527436256409},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"َ٪٘","boundary":[0.4117647111415863,0.8099762201309204,0.4302521049976349,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8218527436256409},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"١٤","boundary":[0.40168067812919617,0.8099762201309204,0.4100840389728546,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8218527436256409},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"بٙجٔ","boundary":[0.3764705955982208,0.8099762201309204,0.3966386616230011,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.8099762201309204},{"x":0.37478992342948914,"y":0.8099762201309204},{"x":0.37478992342948914,"y":0.8218527436256409},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"٣٤","boundary":[0.3613445460796356,0.8099762201309204,0.37478992342948914,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.8099762201309204},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8099762201309204},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8218527436256409},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"............................","boundary":[0.24201680719852448,0.8099762201309204,0.35966387391090393,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8099762201309204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8099762201309204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8218527436256409},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"215","boundary":[0.21512605249881744,0.8099762201309204,0.2386554628610611,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8218527436256409},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8218527436256409}]},"confid