درآمدی بر شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی درآمدی بر شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی

توضیحات

آنچه از معماری گذشتۀ ایران باقی مانده، در تعامل با فرهنگ حاکم و تلفیق با دانش فنی، نمونه-های بی‌بدیلی به نسل حاضر رسانده است. بدون شک، حفاظت و مرمت این آثار، به منزله جان مایۀ معماری ایرانی، نه تنها به علت ارزشهای مستتر در آنها، بلکه برای افزایش غنای اطلاعاتی طراحی و ساخت وساز امروزی نیز ضروری است. در حوزۀ مبانی نظری مرمت، کتاب ها و مقاله های بسیاری به رشتۀ تحریر درآمده است، اما در حوزۀ فناوری و همچنین روشهای اجرایی مرمت، چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان، منابع کمتری وجود دارد. از این رو، با توجه به کمبود منابع تخصصی در این زمینه، نگارش کتاب حاضر، با تمرکز بر روش‌های اجرایی مرمت بناهای تاریخی، صورت گرفته است.,این کتاب شامل هشت بخش است که با روش نظام مند رویارویی با بناهای تاریخی و برداشت از آنها آغاز شده و با ارایۀ برخی روش های حفاظت موقت و کنترل نیروهای آسیب رسان، فنون دخالت در شالوده های تاریخی، الگوهای معمول مرمت تویزه ها، طاقها و گنبدها، روشهای کنترل رطوبت و فنون مداخله در سازه های چوبی و سنگی ادامه می‌باید و با آشنایی مختصری در حوزۀ مرمت تزیینات وابسته به معماری، پایان می‌پذیرد.,سعی شده است تا تمام مطالب کتاب بر تصاویر مرتبط و به ویژه نمونه های مرمت‌شدۀ موفق ایرانی مبتنی باشد. از اینرو، مطالعۀ این کتاب برای دانشجویان و فعالان حوزۀ مرمت و حفاظت میراث فرهنگی، معماران با گرایشهای فناوری، بازسازی و منظر، دانشجویان و مهندسان عمران و همچنین استادکاران تجربی مفید است

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":480,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"1a6dab126703a396","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/xPiYzTXwycIXDVDA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/JCjBJwIZKTPJSICO.jpg","blurred":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/kjvukxSOczzjLxkA.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005141586235591344,0.00016941057517239712,0.9988363109636708,0.9995925124558022]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6016806960105896,"y":0.14845605194568634},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20902612805366516},{"x":0.489075630903244,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","str":"پامه","boundary":[0.489075630903244,0.1496437042951584,0.6033613681793213,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.1496437042951584},{"x":0.48571428656578064,"y":0.1496437042951584},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2102137804031372},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","str":"ازمایم","boundary":[0.4000000059604645,0.1496437042951584,0.48571428656578064,0.2102137804031372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6016806960105896,"y":0.14845605194568634},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20902612805366516},{"x":0.40168067812919617,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.47999998927116394,"boundary":[0.3950000059604645,0.14264370429515838,0.6083613681793213,0.21602612805366517],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5546218752861023,"y":0.275534451007843},{"x":0.556302547454834,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4722689092159271,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.47058823704719543,0.27672210335731506,0.556302547454834,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.27672210335731506},{"x":0.462184876203537,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4638655483722687,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4436974823474884,0.27672210335731506,0.4638655483722687,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6084033846855164,0.3123515546321869,0.6873949766159058,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.5462185144424438,0.31353920698165894,0.5983193516731262,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5361344814300537,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرمت","boundary":[0.4756302535533905,0.31353920698165894,0.5361344814300537,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.31353920698165894},{"x":0.46554622054100037,"y":0.31353920698165894},{"x":0.46554622054100037,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بناهای","boundary":[0.3983193337917328,0.31353920698165894,0.46554622054100037,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3147268295288086},{"x":0.38823530077934265,"y":0.31353920698165894},{"x":0.38823530077934265,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3126050531864166,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.3126050531864166,0.3147268295288086,0.38823530077934265,0.33847981691360474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3126050531864166,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.30592438101768493,0.2709097259044647,0.6923949766159058,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/TmiLRITzykPodvey-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/JahsfTnXnKAheLDm.jpg","blurred":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/RezLiiHKONFvzqRj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0014491208381011706,0.00012709531237563724,0.9985199491436741,0.9998407620140607]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.11401425302028656},{"x":0.875630259513855,"y":0.11401425302028656},{"x":0.875630259513855,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8672268986701965,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.8672268986701965,0.11401425302028656,0.875630259513855,0.12707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.11401425302028656},{"x":0.875630259513855,"y":0.11401425302028656},{"x":0.875630259513855,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8672268986701965,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.8622268986701965,0.10701425302028655,0.880630259513855,0.1340783841609955],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/HZcoMxcIAqjydcLK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/zdsZIZFcWakkgnYk.jpg","blurred":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/CJbQyVgPOwknJJmv.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005141586235591344,0.000333029590140046,0.9988363109636708,0.9990325404096952]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5546218752861023,"y":0.285035640001297},{"x":0.556302547454834,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.47058823704719543,0.2874109148979187,0.556302547454834,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.2874109148979187},{"x":0.462184876203537,"y":0.2874109148979187},{"x":0.462184876203537,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4436974823474884,0.2874109148979187,0.462184876203537,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6084033846855164,0.3242280185222626,0.6873949766159058,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.5462185144424438,0.3254156708717346,0.5966386795043945,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4756302535533905,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرمت","boundary":[0.4756302535533905,0.3254156708717346,0.5361344814300537,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3254156708717346},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3254156708717346},{"x":0.46554622054100037,"y":0.34916865825653076},{"x":0.3983193337917328,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بناهای","boundary":[0.3983193337917328,0.3254156708717346,0.46554622054100037,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.32660332322120667},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3254156708717346},{"x":0.38823530077934265,"y":0.34916865825653076},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.3126050531864166,0.32660332322120667,0.38823530077934265,0.34916865825653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3126050531864166,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.30592438101768493,0.2804109148979187,0.6923949766159058,0.3549810059070587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6033254265785217},{"x":0.578151285648346,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.578151285648346,0.5855106711387634,0.6151260733604431,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.5411764979362488,0.5855106711387634,0.5714285969734192,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5855106711387634},{"x":0.534453809261322,"y":0.5855106711387634},{"x":0.534453809261322,"y":0.6033254265785217},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.48739495873451233,0.5855106711387634,0.534453809261322,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5855106711387634},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5855106711387634},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.4268907606601715,0.5855106711387634,0.48067227005958557,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5855106711387634},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5855106711387634},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زرگر","boundary":[0.3848739564418793,0.5855106711387634,0.42016807198524475,0.6033254265785217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.37987395644187927,0.5785106711387634,0.6201260733604431,0.6103254265785217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6520190238952637},{"x":0.583193302154541,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.583193302154541,0.6353919506072998,0.6420168280601501,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6520190238952637},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیداحسان","boundary":[0.48739495873451233,0.6342042684555054,0.5747899413108826,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میرهاشمی","boundary":[0.3983193337917328,0.6342042684555054,0.4789915978908539,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6342042684555054},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6342042684555054},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6520190238952637},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روته","boundary":[0.35798320174217224,0.6342042684555054,0.38991597294807434,0.6520190238952637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6520190238952637},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35298320174217224,0.6272042684555054,0.6470168280601502,0.6590190238952637],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8076009750366211},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۷","boundary":[0.48067227005958557,0.7957244515419006,0.5176470875740051,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8076009750366211},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.7887244515419006,0.5226470875740051,0.8146009750366211],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/NEqqvrJUSVQDADqP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/iCULiFBdAMSZALxZ.jpg","blurred":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/XbnkHnpuanYsJmXo.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004774380551666773,0.00023006246010651214,0.9987374478949218,0.9989591939919352]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5260504484176636,"y":0.235154390335083},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46722689270973206,0.20071259140968323,0.5260504484176636,0.235154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5260504484176636,"y":0.235154390335083},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.46222689270973205,0.19371259140968322,0.5310504484176636,0.24215439033508301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5226891040802002,"y":0.244655579328537},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"شی","boundary":[0.4638655483722687,0.2375296950340271,0.5226891040802002,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5226891040802002,"y":0.244655579328537},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.2305296950340271,0.5276891040802002,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.24703088402748108},{"x":0.507563054561615,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5092437267303467,"y":0.25059381127357483},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.24703088402748108,0.5092437267303467,0.25059381127357483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.24703088402748108},{"x":0.507563054561615,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5092437267303467,"y":0.25059381127357483},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.24003088402748107,0.5142437267303467,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5109243988990784,"y":0.255344420671463},{"x":0.5109243988990784,"y":0.264845609664917},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸۷","boundary":[0.48571428656578064,0.25653207302093506,0.5109243988990784,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5109243988990784,"y":0.255344420671463},{"x":0.5109243988990784,"y":0.264845609664917},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.24953207302093505,0.5159243988990784,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6201680898666382,"y":0.285035640001297},{"x":0.5949580073356628,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.2719714939594269,0.6201680898666382,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5899159908294678,"y":0.285035640001297},{"x":0.5647059082984924,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.2719714939594269,0.5899159908294678,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5579832196235657,"y":0.285035640001297},{"x":0.5546218752861023,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.2719714939594269,0.5579832196235657,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5478991866111755,"y":0.285035640001297},{"x":0.5025210380554199,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.2719714939594269,0.5478991866111755,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4957983195781708,"y":0.285035640001297},{"x":0.4571428596973419,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.2719714939594269,0.4957983195781708,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2719714939594269},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2719714939594269},{"x":0.45042017102241516,"y":0.285035640001297},{"x":0.42016807198524475,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.2719714939594269,0.45042017102241516,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4151260554790497,"y":0.285035640001297},{"x":0.3781512677669525,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.2719714939594269,0.4151260554790497,0.285035640001297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6201680898666382,"y":0.285035640001297},{"x":0.3781512677669525,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.2649714939594269,0.6251680898666382,0.292035640001297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5848739743232727,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.5848739743232727,0.2980997562408447,0.6285714507102966,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5697479248046875,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5697479248046875,0.2980997562408447,0.5798319578170776,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5243697762489319,0.2992874085903168,0.5647059082984924,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.4907563030719757,0.2992874085903168,0.5193277597427368,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2992874085903168},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2992874085903168},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3123515546321869},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرمت","boundary":[0.45546218752861023,0.2992874085903168,0.48739495873451233,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2992874085903168},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2992874085903168},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3123515546321869},{"x":0.413445383310318,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بناهای","boundary":[0.413445383310318,0.2992874085903168,0.44873949885368347,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3123515546321869},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.36974790692329407,0.2992874085903168,0.4100840389728546,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3147268295288086},{"x":0.658823549747467,"y":0.3147268295288086},{"x":0.658823549747467,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6352941393852234,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6352941393852234,0.3147268295288086,0.658823549747467,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6285714507102966,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6084033846855164,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.6084033846855164,0.3147268295288086,0.6285714507102966,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6016806960105896,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5680672526359558,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.5680672526359558,0.3147268295288086,0.6016806960105896,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5260504484176636,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.5260504484176636,0.3147268295288086,0.5630252361297607,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5210084319114685,"y":0.32897862792015076},{"x":0.49747899174690247,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زرگر","boundary":[0.49747899174690247,0.3147268295288086,0.5210084319114685,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4957983195781708,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4924369752407074,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4924369752407074,0.3147268295288086,0.4957983195781708,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3147268295288086},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3147268295288086},{"x":0.48571428656578064,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4268907606601715,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیداحسان","boundary":[0.4268907606601715,0.3147268295288086,0.48571428656578064,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3147268295288086},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3147268295288086},{"x":0.42016807198524475,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3630252182483673,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میرهاشمی","boundary":[0.3630252182483673,0.3147268295288086,0.42016807198524475,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.3147268295288086},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3147268295288086},{"x":0.35630252957344055,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3361344635486603,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روته","boundary":[0.3361344635486603,0.3147268295288086,0.35630252957344055,0.32897862792015076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.2992874085903168},{"x":0.658823549747467,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3361344635486603,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3294537913799286,0.29228740859031677,0.6655042219161987,0.33597862792015076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5495798587799072,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5058823823928833,0.3479810059070587,0.5478991866111755,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5025210380554199,0.3479810059070587,0.5058823823928833,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3622327744960785},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.48403361439704895,0.3479810059070587,0.4957983195781708,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3622327744960785},{"x":0.45042017102241516,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.45210084319114685,0.3479810059070587,0.4756302535533905,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.36342042684555054,0.5966386795043945,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5630252361297607,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5428571701049805,0.36342042684555054,0.5630252361297607,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5361344814300537,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.36342042684555054,0.5361344814300537,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5260504484176636,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4941176474094391,0.36342042684555054,0.5260504484176636,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4924369752407074,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3776721954345703},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48067227005958557,0.36342042684555054,0.4924369752407074,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4789915978908539,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4773109257221222,0.36342042684555054,0.4789915978908539,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3776721954345703},{"x":0.440336138010025,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.36342042684555054,0.4722689092159271,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.36342042684555054},{"x":0.43361344933509827,"y":0.36342042684555054},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.4000000059604645,0.36342042684555054,0.43361344933509827,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5865546464920044,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.38123515248298645,0.5865546464920044,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39429929852485657},{"x":0.534453809261322,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.38123515248298645,0.5529412031173706,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39429929852485657},{"x":0.529411792755127,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.38123515248298645,0.5327731370925903,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5226891040802002,"y":0.39429929852485657},{"x":0.46554622054100037,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46554622054100037,0.38123515248298645,0.5226891040802002,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4605042040348053,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4605042040348053,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4117647111415863,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.38123515248298645,0.4605042040348053,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5647059082984924,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5428571701049805,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5428571701049805,0.3978622257709503,0.5647059082984924,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5361344814300537,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5126050710678101,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.3978622257709503,0.5361344814300537,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5058823823928833,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5042017102241516,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.3978622257709503,0.5058823823928833,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3978622257709503},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3978622257709503},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4756302535533905,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4756302535533905,0.3978622257709503,0.49747899174690247,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3978622257709503},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3978622257709503},{"x":0.47058823704719543,"y":0.41092637181282043},{"x":0.43529412150382996,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43529412150382996,0.3978622257709503,0.47058823704719543,0.41092637181282043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5966386795043945,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4000000059604645,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3950000059604645,0.3409810059070587,0.6016386795043945,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.4144892990589142,0.5445378422737122,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4275534451007843},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.4133016765117645,0.5142857432365417,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.4133016765117645,0.4941176474094391,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4133016765117645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4133016765117645},{"x":0.48571428656578064,"y":0.42636579275131226},{"x":0.45546218752861023,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.45546218752861023,0.4133016765117645,0.48571428656578064,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5495798587799072,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5042017102241516,0.4299287497997284,0.5495798587799072,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4299287497997284},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4299287497997284},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.4299287497997284,0.49747899174690247,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4429928660392761},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.45210084319114685,0.42874109745025635,0.4789915978908539,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45961993932724},{"x":0.534453809261322,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5327731370925903,0.44893112778663635,0.5647059082984924,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5277311205863953,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5277311205863953,"y":0.45961993932724},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.44893112778663635,0.5277311205863953,0.45961993932724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46080759167671204},{"x":0.45210084319114685,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44710084319114685,0.4063016765117645,0.5697059082984924,0.46780759167671204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.45961993932724},{"x":0.462184876203537,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۶۰۰,۰۰۰","boundary":[0.462184876203537,0.44655582308769226,0.5159664154052734,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4571428596973419,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4588235318660736,"y":0.45961993932724},{"x":0.440336138010025,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.440336138010025,0.4477434754371643,0.4588235318660736,0.45961993932724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.45961993932724},{"x":0.440336138010025,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.435336138010025,0.4407434754371643,0.5209664154052734,0.46661993932724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.4346793293952942,0.4957983195781708,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.4276793293952942,0.5007983195781708,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.4726840853691101,0.6386554837226868,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4845605790615082},{"x":0.583193302154541,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.583193302154541,0.4726840853691101,0.6117647290229797,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4845605790615082},{"x":0.556302547454834,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.4726840853691101,0.5764706134796143,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.4726840853691101,0.5512605309486389,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4845605790615082},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.4726840853691101,0.5092437267303467,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.4726840853691101,0.4773109257221222,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4726840853691101},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4726840853691101},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.4726840853691101,0.43865546584129333,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.4726840853691101,0.3966386616230011,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4726840853691101},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4726840853691101},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4845605790615082},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.4726840853691101,0.37478992342948914,0.4845605790615082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4845605790615082},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36642857909202575,0.4656840853691101,0.6436554837226868,0.4915605790615082],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4924369752407074,0.6045130491256714,0.5411764979362488,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5478991866111755,0.6045130491256714,0.5680672526359558,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6045130491256714},{"x":0.610084056854248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.610084056854248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۱۸۴","boundary":[0.5747899413108826,0.6045130491256714,0.610084056854248,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6045130491256714},{"x":0.610084056854248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.610084056854248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.5975130491256714,0.615084056854248,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.49881234765052795},{"x":0.680672287940979,"y":0.49881234765052795},{"x":0.680672287940979,"y":0.510688841342926},{"x":0.63193279504776,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.63193279504776,0.49881234765052795,0.680672287940979,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49881234765052795},{"x":0.63193279504776,"y":0.49881234765052795},{"x":0.63193279504776,"y":0.510688841342926},{"x":0.6285714507102966,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.49881234765052795,0.63193279504776,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6084033846855164,"y":0.510688841342926},{"x":0.5798319578170776,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.5798319578170776,0.49881234765052795,0.6084033846855164,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5731092691421509,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5731092691421509,"y":0.510688841342926},{"x":0.5411764979362488,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.5411764979362488,0.49881234765052795,0.5731092691421509,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.49881234765052795},{"x":0.534453809261322,"y":0.49881234765052795},{"x":0.534453809261322,"y":0.510688841342926},{"x":0.5142857432365417,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زرگر","boundary":[0.5142857432365417,0.49881234765052795,0.534453809261322,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5142857432365417,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5142857432365417,"y":0.510688841342926},{"x":0.5109243988990784,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.49881234765052795,0.5142857432365417,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.510688841342926},{"x":0.48571428656578064,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.48571428656578064,0.49881234765052795,0.5042017102241516,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.49881234765052795},{"x":0.48571428656578064,"y":0.49881234765052795},{"x":0.48571428656578064,"y":0.510688841342926},{"x":0.48235294222831726,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48235294222831726,0.49881234765052795,0.48571428656578064,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4739495813846588,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4739495813846588,"y":0.510688841342926},{"x":0.43865546584129333,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۱-","boundary":[0.43865546584129333,0.49881234765052795,0.4739495813846588,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5273159146308899},{"x":0.702521026134491,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.702521026134491,0.5142517685890198,0.7310924530029297,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.5142517685890198,0.6957983374595642,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6756302714347839,0.5142517685890198,0.6873949766159058,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5285035371780396},{"x":0.63193279504776,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.63193279504776,0.5142517685890198,0.6705882549285889,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5142517685890198},{"x":0.63193279504776,"y":0.5142517685890198},{"x":0.63193279504776,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5142517685890198,0.63193279504776,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.5714285969734192,0.5142517685890198,0.6084033846855164,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5596638917922974,0.5142517685890198,0.5663865804672241,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5193277597427368,0.5142517685890198,0.5546218752861023,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.4924369752407074,0.5142517685890198,0.5142857432365417,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5142517685890198},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5142517685890198},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرمت","boundary":[0.4588235318660736,0.5142517685890198,0.48571428656578064,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بناهای","boundary":[0.4252100884914398,0.5154394507408142,0.45378151535987854,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5154394507408142},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5285035371780396},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.39159664511680603,0.5154394507408142,0.41848739981651306,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5154394507408142},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3831932842731476,0.5154394507408142,0.38655462861061096,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3781512677669525,"y":0.529691219329834},{"x":0.3462184965610504,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤلفین","boundary":[0.3462184965610504,0.5154394507408142,0.3781512677669525,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5154394507408142},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5154394507408142},{"x":0.34117648005485535,"y":0.529691219329834},{"x":0.32268908619880676,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.32268908619880676,0.5154394507408142,0.34117648005485535,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3176470696926117,"y":0.529691219329834},{"x":0.289075642824173,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.289075642824173,0.5154394507408142,0.3176470696926117,0.529691219329834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5285035371780396},{"x":0.289075642824173,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.28407564282417297,0.49181234765052795,0.7360924530029297,0.5355035371780396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5451306700706482},{"x":0.578151285648346,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.578151285648346,0.5332541465759277,0.6084033846855164,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زرگر","boundary":[0.5529412031173706,0.5332541465759277,0.5731092691421509,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5495798587799072,0.5344418287277222,0.5529412031173706,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیداحسان","boundary":[0.4924369752407074,0.5344418287277222,0.5445378422737122,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5344418287277222},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5344418287277222},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5463182926177979},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میرهاشمی","boundary":[0.43697479367256165,0.5344418287277222,0.48739495873451233,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5463182926177979},{"x":0.413445383310318,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روته","boundary":[0.413445383310318,0.5344418287277222,0.4319327771663666,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.5344418287277222,0.4151260554790497,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.551068902015686},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7042016983032227,"y":0.559382438659668},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.653781533241272,0.551068902015686,0.7042016983032227,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6302521228790283,0.5522565245628357,0.6504201889038086,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5522565245628357,0.6302521228790283,0.5617577433586121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4067647111415863,0.5274418287277222,0.7092016983032227,0.5687577433586121],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5848739743232727,0.551068902015686,0.6084033846855164,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.551068902015686},{"x":0.583193302154541,"y":0.551068902015686},{"x":0.583193302154541,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5798319578170776,0.551068902015686,0.583193302154541,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.551068902015686},{"x":0.5731092691421509,"y":0.551068902015686},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5378151535987854,0.551068902015686,0.5731092691421509,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.551068902015686},{"x":0.5310924649238586,"y":0.551068902015686},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5058823823928833,0.551068902015686,0.5310924649238586,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.551068902015686},{"x":0.49915966391563416,"y":0.551068902015686},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5641329884529114},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.47058823704719543,0.551068902015686,0.49915966391563416,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.551068902015686},{"x":0.46554622054100037,"y":0.551068902015686},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4638655483722687,0.551068902015686,0.46554622054100037,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.551068902015686},{"x":0.4571428596973419,"y":0.551068902015686},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5641329884529114},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.43529412150382996,0.551068902015686,0.4571428596973419,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.551068902015686},{"x":0.4285714328289032,"y":0.551068902015686},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5641329884529114},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.40672269463539124,0.551068902015686,0.4285714328289032,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.551068902015686},{"x":0.40168067812919617,"y":0.551068902015686},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.551068902015686,0.40168067812919617,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.551068902015686},{"x":0.39159664511680603,"y":0.551068902015686},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3512605130672455,0.551068902015686,0.39159664511680603,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.551068902015686},{"x":0.3495798408985138,"y":0.551068902015686},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3478991687297821,0.551068902015686,0.3495798408985138,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.551068902015686},{"x":0.34117648005485535,"y":0.551068902015686},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.3126050531864166,0.551068902015686,0.34117648005485535,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.551068902015686},{"x":0.30924370884895325,"y":0.551068902015686},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5641329884529114},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.551068902015686,0.30924370884895325,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6689075827598572,0.5688835978507996,0.7193277478218079,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6352941393852234,0.5688835978507996,0.6655462384223938,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.570071280002594},{"x":0.6302521228790283,"y":0.570071280002594},{"x":0.63193279504776,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.570071280002594,0.63193279504776,0.5795724391937256]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.551068902015686},{"x":0.7193277478218079,"y":0.551068902015686},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5795724391937256},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30424370884895324,0.544068902015686,0.7243277478218079,0.5865724391937256],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6084033846855164,"y":0.58076012134552},{"x":0.5815126299858093,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هجده","boundary":[0.5815126299858093,0.5688835978507996,0.6084033846855164,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5798319578170776,"y":0.58076012134552},{"x":0.578151285648346,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.5688835978507996,0.5798319578170776,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5714285969734192,"y":0.58076012134552},{"x":0.5512605309486389,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۶۲","boundary":[0.5512605309486389,0.5688835978507996,0.5714285969734192,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5445378422737122,"y":0.58076012134552},{"x":0.5310924649238586,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5310924649238586,0.5688835978507996,0.5445378422737122,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5688835978507996},{"x":0.529411792755127,"y":0.5688835978507996},{"x":0.529411792755127,"y":0.58076012134552},{"x":0.5260504484176636,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5260504484176636,0.5688835978507996,0.529411792755127,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5193277597427368,"y":0.58076012134552},{"x":0.4941176474094391,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.4941176474094391,0.5688835978507996,0.5193277597427368,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4941176474094391,"y":0.58076012134552},{"x":0.4907563030719757,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4907563030719757,0.5688835978507996,0.4941176474094391,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5688835978507996},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5688835978507996},{"x":0.48571428656578064,"y":0.58076012134552},{"x":0.4605042040348053,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.4605042040348053,0.5688835978507996,0.48571428656578064,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5688835978507996},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5688835978507996},{"x":0.45546218752861023,"y":0.58076012134552},{"x":0.45210084319114685,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45210084319114685,0.5688835978507996,0.45546218752861023,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4470588266849518,"y":0.58076012134552},{"x":0.41848739981651306,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.41848739981651306,0.5688835978507996,0.4470588266849518,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5688835978507996},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5688835978507996},{"x":0.41680672764778137,"y":0.58076012134552},{"x":0.4151260554790497,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4151260554790497,0.5688835978507996,0.41680672764778137,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5973871946334839},{"x":0.63193279504776,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.63193279504776,0.5866983532905579,0.6689075827598572,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5866983532905579,0.6302521228790283,0.5973871946334839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4101260554790497,0.5618835978507996,0.6739075827598572,0.6043871946334839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5731092691421509,0.5866983532905579,0.6084033846855164,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5411764979362488,0.5866983532905579,0.5663865804672241,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5866983532905579},{"x":0.534453809261322,"y":0.5866983532905579},{"x":0.534453809261322,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5058823823928833,0.5866983532905579,0.534453809261322,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5985748171806335},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.5866983532905579,0.5008403658866882,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5985748171806335},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46890756487846375,0.5866983532905579,0.4924369752407074,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4420168101787567,0.5866983532905579,0.4638655483722687,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5866983532905579},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5866983532905579},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.5866983532905579,0.43529412150382996,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5985748171806335},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38655462861061096,0.5866983532905579,0.4268907606601715,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3815126121044159,0.5866983532905579,0.3848739564418793,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5866983532905579},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5866983532905579},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5985748171806335},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶۸۷","boundary":[0.35462185740470886,0.5866983532905579,0.37478992342948914,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.5866983532905579,0.3529411852359772,0.5985748171806335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3462605130672455,0.5796983532905579,0.6134033846855164,0.6055748171806336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6369748115539551,0.6033254265785217,0.6605042219161987,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6045130491256714,0.6302521228790283,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7058823704719543,0.6211401224136353,0.7411764860153198,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6211401224136353},{"x":0.702521026134491,"y":0.6211401224136353},{"x":0.702521026134491,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6655462384223938,0.6211401224136353,0.702521026134491,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6336134672164917,0.6211401224136353,0.6638655662536621,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6211401224136353},{"x":0.63193279504776,"y":0.6211401224136353},{"x":0.63193279504776,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6211401224136353,0.63193279504776,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5915966629981995,0.6211401224136353,0.6084033846855164,0.6330166459083557]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5849159908294678,0.5987007312774658,0.7461764860153198,0.6400166459083557],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6496437191963196},{"x":0.63193279504776,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.63193279504776,0.6389548778533936,0.6756302714347839,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6389548778533936,0.6302521228790283,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5731092691421509,0.6389548778533936,0.6084033846855164,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.6389548778533936,0.5731092691421509,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6710214018821716},{"x":0.63193279504776,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.63193279504776,0.6567695736885071,0.6672269105911255,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6567695736885071},{"x":0.63193279504776,"y":0.6567695736885071},{"x":0.63193279504776,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6567695736885071,0.63193279504776,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.5697479248046875,0.6567695736885071,0.6084033846855164,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5512605309486389,0.6567695736885071,0.5647059082984924,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.5126050710678101,0.6567695736885071,0.5411764979362488,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4957983195781708,0.6567695736885071,0.5008403658866882,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6710214018821716},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.45546218752861023,0.6567695736885071,0.4924369752407074,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6710214018821716},{"x":0.440336138010025,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.440336138010025,0.6567695736885071,0.4470588266849518,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6567695736885071},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6567695736885071},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6710214018821716},{"x":0.413445383310318,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرمت","boundary":[0.413445383310318,0.6567695736885071,0.43865546584129333,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6710214018821716},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.40504202246665955,0.6567695736885071,0.4100840389728546,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6710214018821716},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.39159664511680603,0.6567695736885071,0.3966386616230011,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6567695736885071},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6567695736885071},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6710214018821716},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Historic","boundary":[0.29579833149909973,0.6567695736885071,0.33781513571739197,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6567695736885071},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6567695736885071},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6710214018821716},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"buildings","boundary":[0.34117648005485535,0.6567695736885071,0.38823530077934265,0.6710214018821716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6698337197303772},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2907983314990997,0.6331425004005432,0.6806302714347839,0.6768337197303772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.673396646976471},{"x":0.529411792755127,"y":0.673396646976471},{"x":0.529411792755127,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Conservation","boundary":[0.4638655483722687,0.673396646976471,0.529411792755127,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.673396646976471},{"x":0.5529412031173706,"y":0.673396646976471},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6864607930183411},{"x":0.534453809261322,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.534453809261322,0.673396646976471,0.5529412031173706,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.673396646976471},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"restoration","boundary":[0.5579832196235657,0.673396646976471,0.6067227125167847,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.4436974823474884,0.6745843291282654,0.4571428596973419,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6745843291282654},{"x":0.43529412150382996,"y":0.673396646976471},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.4084033668041229,0.6745843291282654,0.43529412150382996,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6876484751701355},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.39159664511680603,0.6745843291282654,0.3966386616230011,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6745843291282654},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6745843291282654},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.3512605130672455,0.6745843291282654,0.38991597294807434,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.675771951675415},{"x":0.34285715222358704,"y":0.675771951675415},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6876484751701355},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33781513571739197,0.675771951675415,0.34285715222358704,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.675771951675415},{"x":0.3344537913799286,"y":0.675771951675415},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6876484751701355},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرمت","boundary":[0.31092438101768494,0.675771951675415,0.3344537913799286,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.675771951675415},{"x":0.30756303668022156,"y":0.675771951675415},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3025210201740265,0.675771951675415,0.30756303668022156,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.675771951675415},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2975210201740265,0.668771951675415,0.6117227125167847,0.6922731704711914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6912114024162292},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6912114024162292},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7042755484580994},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Antiquities","boundary":[0.40168067812919617,0.6912114024162292,0.45546218752861023,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4588235318660736,0.6912114024162292,0.46554622054100037,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7042755484580994},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Collection","boundary":[0.47058823704719543,0.6912114024162292,0.5193277597427368,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.5243697762489319,0.6912114024162292,0.5411764979362488,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"preservation","boundary":[0.5478991866111755,0.6912114024162292,0.6067227125167847,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3966386616230011,0.6923990249633789,0.4000000059604645,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6923990249633789},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6923990249633789},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7042755484580994},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.35966387391090393,0.6923990249633789,0.39159664511680603,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7042755484580994},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.34285715222358704,0.6923990249633789,0.3495798408985138,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6923990249633789},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6923990249633789},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.3042016923427582,0.6923990249633789,0.34117648005485535,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6923990249633789},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6923990249633789},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7042755484580994},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29075631499290466,0.6923990249633789,0.29411765933036804,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"مرمت","boundary":[0.5848739743232727,0.7102137804031372,0.6084033846855164,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7209026217460632},{"x":0.578151285648346,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"؛","boundary":[0.578151285648346,0.7102137804031372,0.5815126299858093,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Architecture","boundary":[0.3512605130672455,0.7078384757041931,0.4117647111415863,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7090261578559875},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7090261578559875},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7197149395942688},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.41848739981651306,0.7090261578559875,0.42352941632270813,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Conservation","boundary":[0.4285714328289032,0.7090261578559875,0.4941176474094391,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7209026217460632},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.49915966391563416,0.7102137804031372,0.5159664154052734,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"restoration","boundary":[0.5210084319114685,0.7102137804031372,0.5697479248046875,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.7268408536911011,0.7008403539657593,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.7268408536911011,0.6621848940849304,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7268408536911011},{"x":0.63193279504776,"y":0.7268408536911011},{"x":0.63193279504776,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7268408536911011,0.63193279504776,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7399049997329712},{"x":0.556302547454834,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میرهاشمی","boundary":[0.556302547454834,0.7268408536911011,0.6084033846855164,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روته","boundary":[0.5327731370925903,0.7268408536911011,0.5512605309486389,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.7268408536911011,0.5310924649238586,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7399049997329712},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیداحسان","boundary":[0.47058823704719543,0.7268408536911011,0.5226891040802002,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7268408536911011},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7268408536911011},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7399049997329712},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46554622054100037,0.7268408536911011,0.46722689270973206,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7399049997329712},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲","boundary":[0.4285714328289032,0.7268408536911011,0.4571428596973419,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7399049997329712},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.42352941632270813,0.7268408536911011,0.4285714328289032,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6991596817970276,"y":0.754156768321991},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.7446556091308594,0.6991596817970276,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.7446556091308594,0.6621848940849304,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.745843231678009},{"x":0.6302521228790283,"y":0.745843231678009},{"x":0.63193279504776,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.745843231678009,0.63193279504776,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.7434679269790649,0.6084033846855164,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5394958257675171,0.7446556091308594,0.5663865804672241,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7446556091308594},{"x":0.534453809261322,"y":0.7446556091308594},{"x":0.534453809261322,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5042017102241516,0.7446556091308594,0.534453809261322,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7565320730209351},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.7446556091308594,0.5008403658866882,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7565320730209351},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46890756487846375,0.7446556091308594,0.4924369752407074,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7577196955680847},{"x":0.440336138010025,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.440336138010025,0.7446556091308594,0.4638655483722687,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7446556091308594},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7446556091308594},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.7446556091308594,0.43529412150382996,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3848739564418793,0.7446556091308594,0.4268907606601715,0.7565320730209351]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75},{"languageCode":"en","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7565320730209351},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.28575631499290466,0.6842114024162292,0.7058403539657593,0.7635320730209351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.7612826824188232,0.6991596817970276,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.7612826824188232,0.6621848940849304,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7624703049659729,0.6302521228790283,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7802850604057312},{"x":0.707563042640686,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7802850604057312,0.707563042640686,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7802850604057312,0.6907563209533691,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6285714507102966,0.7790973782539368,0.6605042219161987,0.7909738421440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6218907785415649,0.7530950002670288,0.7142437148094177,0.7979738421440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۷","boundary":[0.5798319578170776,0.7790973782539368,0.6067227125167847,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۳۷","boundary":[0.5579832196235657,0.7790973782539368,0.5731092691421509,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"د","boundary":[0.5546218752861023,0.7790973782539368,0.5579832196235657,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7790973782539368},{"x":0.529411792755127,"y":0.7790973782539368},{"x":0.529411792755127,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"NA۷۴۲۱","boundary":[0.4789915978908539,0.7790973782539368,0.529411792755127,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"/","boundary":[0.5310924649238586,0.7790973782539368,0.5361344814300537,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲","boundary":[0.5462185144424438,0.7790973782539368,0.5495798587799072,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7980997562408447,0.7092437148094177,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7980997562408447,0.6907563209533691,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6352941393852234,0.7980997562408447,0.6605042219161987,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7980997562408447,0.6302521228790283,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7445378303527832,"y":0.826603353023529},{"x":0.7159664034843445,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7159664034843445,0.8135392069816589,0.7445378303527832,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6554622054100037,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6554622054100037,0.8147268295288086,0.7109243869781494,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6504201889038086,"y":0.826603353023529},{"x":0.6336134672164917,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6336134672164917,0.8147268295288086,0.6504201889038086,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6302521228790283,"y":0.826603353023529},{"x":0.6285714507102966,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.8147268295288086,0.6302521228790283,0.826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7462185025215149,"y":0.826603353023529},{"x":0.4789915978908539,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4739915978908539,0.7720973782539368,0.7512185025215149,0.8336033530235291],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.834916889667511},{"x":0.5478991866111755,"y":0.834916889667511},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5394958257675171,0.834916889667511,0.5478991866111755,0.8467933535575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5310924649238586,"y":0.834916889667511},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.8337292075157166,0.5310924649238586,0.8467933535575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۷۳۴","boundary":[0.4739495813846588,0.8337292075157166,0.5042017102241516,0.8467933535575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.8337292075157166},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8337292075157166},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8456056714057922},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.45210084319114685,0.8337292075157166,0.4722689092159271,0.8456056714057922]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5478991866111755,"y":0.834916889667511},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8467933535575867},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.8267292075157165,0.5528991866111755,0.8537933535575867],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.2991596758365631,0.7600950002670288,0.3344537913799286,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7707838416099548},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.33949580788612366,0.7600950002670288,0.3848739564418793,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7707838416099548},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.38991597294807434,0.7600950002670288,0.4436974823474884,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.7600950002670288,0.4470588266849518,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7707838416099548},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.45210084319114685,0.7600950002670288,0.4941176474094391,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7600950002670288},{"x":0.507563054561615,"y":0.7600950002670288},{"x":0.507563054561615,"y":0.7707838416099548},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.49915966391563416,0.7600950002670288,0.507563054561615,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5126050710678101,0.7600950002670288,0.5697479248046875,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5731092691421509,0.7600950002670288,0.6084033846855164,0.7719715237617493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7719715237617493},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2941596758365631,0.7519073777198791,0.6134033846855164,0.7789715237617493],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲۸/۰۹۵۵","boundary":[0.5512605309486389,0.7969121336936951,0.6084033846855164,0.8064132928848267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.7899121336936951,0.6134033846855164,0.8134132928848267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۲۲۲۴۲۳","boundary":[0.5546218752861023,0.8147268295288086,0.6067227125167847,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.8077268295288086,0.6117227125167847,0.8300403661727905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8586698174476624},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8479809761047363,0.5546218752861023,0.8586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8693586587905884},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.8586698174476624,0.5714285969734192,0.8693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8693586587905884},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.8409809761047363,0.5764285969734192,0.8763586587905884],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/UHrHnUmgLCIqXlRu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/AxSNHfwcWgRGnMut.jpg","blurred":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/flVYDQrLlDYHCAYw.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00022321871048262137,0.0001764631248709708,0.9985199491436741,0.9989450888571434]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5579832196235657,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5579832196235657,"y":0.17339667677879333},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.15676960349082947,0.5579832196235657,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.15558195114135742},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15676960349082947},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4420168101787567,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4420168101787567,0.15558195114135742,0.4907563030719757,0.1722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5579832196235657,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5579832196235657,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4420168101787567,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4370168101787567,0.14858195114135742,0.5629832196235657,0.18039667677879334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.20190024375915527},{"x":0.875630259513855,"y":0.20308788120746613},{"x":0.875630259513855,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8235294222831726,0.20190024375915527,0.875630259513855,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.20190024375915527},{"x":0.8235294222831726,"y":0.20190024375915527},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8201680779457092,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8201680779457092,0.20190024375915527,0.8235294222831726,0.2149643748998642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.20190024375915527},{"x":0.875630259513855,"y":0.20308788120746613},{"x":0.875630259513855,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8201680779457092,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.8151680779457092,0.19490024375915527,0.880630259513855,0.2219643748998642],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.20308788120746613},{"x":0.16974790394306183,"y":0.20427553355693817},{"x":0.16974790394306183,"y":0.21615201234817505},{"x":0.13781513273715973,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.13949580490589142,0.20308788120746613,0.16974790394306183,0.21615201234817505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.20308788120746613},{"x":0.16974790394306183,"y":0.20427553355693817},{"x":0.16974790394306183,"y":0.21615201234817505},{"x":0.13781513273715973,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13449580490589141,0.19608788120746612,0.17474790394306183,0.22315201234817506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.2600950002670288},{"x":0.1411764770746231,"y":0.2600950002670288},{"x":0.1411764770746231,"y":0.26840853691101074},{"x":0.13949580490589142,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.13949580490589142,0.2600950002670288,0.1411764770746231,0.26840853691101074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.2600950002670288},{"x":0.1411764770746231,"y":0.2600950002670288},{"x":0.1411764770746231,"y":0.26840853691101074},{"x":0.13949580490589142,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.2530950002670288,0.1461764770746231,0.27540853691101075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.2779097259044647},{"x":0.1411764770746231,"y":0.2779097259044647},{"x":0.1411764770746231,"y":0.28622329235076904},{"x":0.13949580490589142,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.13949580490589142,0.2779097259044647,0.1411764770746231,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.2779097259044647},{"x":0.1411764770746231,"y":0.2779097259044647},{"x":0.1411764770746231,"y":0.28622329235076904},{"x":0.13949580490589142,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.2709097259044647,0.1461764770746231,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.294536828994751},{"x":0.1411764770746231,"y":0.294536828994751},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3028503656387329},{"x":0.13949580490589142,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.13949580490589142,0.294536828994751,0.1411764770746231,0.3028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14621849358081818,"y":0.294536828994751},{"x":0.14789916574954987,"y":0.294536828994751},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3028503656387329},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":".","boundary":[0.14621849358081818,0.294536828994751,0.14789916574954987,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.294536828994751},{"x":0.14789916574954987,"y":0.294536828994751},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3028503656387329},{"x":0.13949580490589142,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.28753682899475097,0.15289916574954987,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3123515546321869},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3123515546321869},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3194774389266968},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.13781513273715973,0.3123515546321869,0.1445378214120865,0.3194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3123515546321869},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3123515546321869},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3194774389266968},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.3053515546321869,0.1495378214120865,0.3264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.32897862792015076},{"x":0.1445378214120865,"y":0.32897862792015076},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3372921645641327},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.13781513273715973,0.32897862792015076,0.1445378214120865,0.3372921645641327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.32897862792015076},{"x":0.1445378214120865,"y":0.32897862792015076},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3372921645641327},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.32197862792015075,0.1495378214120865,0.3442921645641327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3479810059070587},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3479810059070587},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3551068902015686},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸","boundary":[0.13781513273715973,0.3479810059070587,0.1445378214120865,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.3479810059070587},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3479810059070587},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3551068902015686},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.14789916574954987,0.3479810059070587,0.14957983791828156,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3479810059070587},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3479810059070587},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3551068902015686},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.3409810059070587,0.15457983791828156,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3646080791950226},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3646080791950226},{"x":0.1428571492433548,"y":0.37173396348953247},{"x":0.13781513273715973,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۹","boundary":[0.13781513273715973,0.3646080791950226,0.1428571492433548,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3646080791950226},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3646080791950226},{"x":0.1428571492433548,"y":0.37173396348953247},{"x":0.13781513273715973,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.3576080791950226,0.1478571492433548,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.3824228048324585},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3824228048324585},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3895486891269684},{"x":0.13949580490589142,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.2199999988079071,"str":"و","boundary":[0.13949580490589142,0.3824228048324585,0.1445378214120865,0.3895486891269684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.3824228048324585},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3824228048324585},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3895486891269684},{"x":0.13949580490589142,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.3754228048324585,0.1495378214120865,0.3965486891269684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.39904987812042236},{"x":0.14957983791828156,"y":0.39904987812042236},{"x":0.14957983791828156,"y":0.40617576241493225},{"x":0.13949580490589142,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰","boundary":[0.13949580490589142,0.39904987812042236,0.14957983791828156,0.40617576241493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.39904987812042236},{"x":0.14957983791828156,"y":0.39904987812042236},{"x":0.14957983791828156,"y":0.40617576241493225},{"x":0.13949580490589142,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.39204987812042236,0.15457983791828156,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.4168646037578583},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4168646037578583},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4251781404018402},{"x":0.13781513273715973,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.13781513273715973,0.4168646037578583,0.15126051008701324,0.4251781404018402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.4168646037578583},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4168646037578583},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4251781404018402},{"x":0.13781513273715973,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.40986460375785827,0.15626051008701325,0.4321781404018402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.45130640268325806},{"x":0.15294118225574493,"y":0.45130640268325806},{"x":0.15294118225574493,"y":0.45961993932724},{"x":0.13781513273715973,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.13781513273715973,0.45130640268325806,0.15294118225574493,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.45130640268325806},{"x":0.15294118225574493,"y":0.45130640268325806},{"x":0.15294118225574493,"y":0.45961993932724},{"x":0.13781513273715973,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.44430640268325805,0.15794118225574494,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.4679335057735443},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4679335057735443},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4774346649646759},{"x":0.13949580490589142,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.13949580490589142,0.4679335057735443,0.15126051008701324,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.4679335057735443},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4679335057735443},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4774346649646759},{"x":0.13949580490589142,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.4609335057735443,0.15626051008701325,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.4857482314109802},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4857482314109802},{"x":0.15294118225574493,"y":0.49406176805496216},{"x":0.13949580490589142,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.13781513273715973,0.4857482314109802,0.15294118225574493,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.4857482314109802},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4857482314109802},{"x":0.15294118225574493,"y":0.49406176805496216},{"x":0.13949580490589142,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.4787482314109802,0.15794118225574494,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.5035629272460938},{"x":0.15462185442447662,"y":0.5035629272460938},{"x":0.15462185442447662,"y":0.5118764638900757},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴","boundary":[0.13781513273715973,0.5035629272460938,0.15462185442447662,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.5035629272460938},{"x":0.15462185442447662,"y":0.5035629272460938},{"x":0.15462185442447662,"y":0.5118764638900757},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.49656292724609374,0.15962185442447663,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.521377682685852},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5201900005340576},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5285035371780396},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۵","boundary":[0.13949580490589142,0.521377682685852,0.15294118225574493,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.521377682685852},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5201900005340576},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5285035371780396},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.514377682685852,0.15794118225574494,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.5391923785209656},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5391923785209656},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5475059151649475},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵","boundary":[0.13949580490589142,0.5391923785209656,0.15294118225574493,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.5391923785209656},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5391923785209656},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5475059151649475},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.5321923785209656,0.15794118225574494,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.23990498483181},{"x":0.702521026134491,"y":0.23990498483181},{"x":0.702521026134491,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6739495992660522,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6739495992660522,0.23990498483181,0.702521026134491,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.23990498483181},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23990498483181},{"x":0.6689075827598572,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6504201889038086,0.23990498483181,0.6689075827598572,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.23990498483181},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23990498483181},{"x":0.6487395167350769,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.23990498483181,0.6487395167350769,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.23990498483181},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23990498483181},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6184874176979065,0.23990498483181,0.6420168280601501,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.23990498483181},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23990498483181},{"x":0.6134454011917114,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5747899413108826,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.5747899413108826,0.23990498483181,0.6134454011917114,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.23990498483181},{"x":0.5697479248046875,"y":0.23990498483181},{"x":0.5697479248046875,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5630252361297607,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5630252361297607,0.23990498483181,0.5697479248046875,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.23990498483181},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23990498483181},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5260504484176636,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5260504484176636,0.23990498483181,0.5579832196235657,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.23990498483181},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23990498483181},{"x":0.5243697762489319,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5109243988990784,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5109243988990784,0.23990498483181,0.5243697762489319,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.23990498483181},{"x":0.49915966391563416,"y":0.23990498483181},{"x":0.49915966391563416,"y":0.25415676832199097},{"x":0.46722689270973206,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرمت","boundary":[0.46722689270973206,0.23990498483181,0.49915966391563416,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.23990498483181},{"x":0.462184876203537,"y":0.23990498483181},{"x":0.462184876203537,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4571428596973419,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.23990498483181,0.462184876203537,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.23990498483181},{"x":0.45210084319114685,"y":0.23990498483181},{"x":0.45210084319114685,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4100840389728546,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقدامات","boundary":[0.4100840389728546,0.23990498483181,0.45210084319114685,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.23990498483181},{"x":0.40504202246665955,"y":0.23990498483181},{"x":0.40504202246665955,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3630252182483673,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.3630252182483673,0.23990498483181,0.40504202246665955,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.23990498483181},{"x":0.35798320174217224,"y":0.23990498483181},{"x":0.35798320174217224,"y":0.25415676832199097},{"x":0.30924370884895325,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اضطراری","boundary":[0.30924370884895325,0.23990498483181,0.35798320174217224,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.23990498483181},{"x":0.30588236451148987,"y":0.23990498483181},{"x":0.30588236451148987,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3025210201740265,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3025210201740265,0.23990498483181,0.30588236451148987,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.23990498483181},{"x":0.3008403480052948,"y":0.23990498483181},{"x":0.3008403480052948,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2974790036678314,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.2974790036678314,0.23990498483181,0.3008403480052948,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.2600950002670288},{"x":0.875630259513855,"y":0.2600950002670288},{"x":0.875630259513855,"y":0.2719714939594269},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8504201769828796,0.2600950002670288,0.875630259513855,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2719714939594269},{"x":0.826890766620636,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.826890766620636,0.2600950002670288,0.8436974883079529,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8252100944519043,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8252100944519043,"y":0.2719714939594269},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8235294222831726,0.2600950002670288,0.8252100944519043,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8134453892707825,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8134453892707825,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7882353067398071,0.2600950002670288,0.8134453892707825,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.7613445520401001,0.2600950002670288,0.7831932902336121,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.7411764860153198,0.2600950002670288,0.7579832077026367,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.6941176652908325,0.2600950002670288,0.7327731251716614,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6823529601097107,0.2600950002670288,0.6873949766159058,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بناهای","boundary":[0.6403361558914185,0.2600950002670288,0.6773109436035156,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.5966386795043945,0.2600950002670288,0.6352941393852234,0.2719714939594269]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.23990498483181},{"x":0.875630259513855,"y":0.23990498483181},{"x":0.875630259513855,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2924790036678314,0.23290498483181,0.880630259513855,0.2789714939594269],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.2779097259044647},{"x":0.8554621934890747,"y":0.2779097259044647},{"x":0.8554621934890747,"y":0.28622329235076904},{"x":0.8218487501144409,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8218487501144409,0.2779097259044647,0.8554621934890747,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.29334917664527893},{"x":0.8521008491516113,"y":0.29334917664527893},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3076009452342987},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.8386554718017578,0.29334917664527893,0.8521008491516113,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.29334917664527893},{"x":0.8352941274642944,"y":0.29334917664527893},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3076009452342987},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.29334917664527893,0.8352941274642944,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.29334917664527893},{"x":0.826890766620636,"y":0.29334917664527893},{"x":0.826890766620636,"y":0.3076009452342987},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8016806840896606,0.29334917664527893,0.826890766620636,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7966386675834656,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.7747899293899536,0.29334917664527893,0.7966386675834656,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7714285850524902,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.7546218633651733,0.29334917664527893,0.7714285850524902,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7462185025215149,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3076009452342987},{"x":0.707563042640686,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.707563042640686,0.29334917664527893,0.7462185025215149,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.29334917664527893},{"x":0.702521026134491,"y":0.29334917664527893},{"x":0.702521026134491,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6957983374595642,0.29334917664527893,0.702521026134491,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بناهای","boundary":[0.6554622054100037,0.29334917664527893,0.6890756487846375,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6117647290229797,0.29334917664527893,0.6487395167350769,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6067227125167847,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3076009452342987},{"x":0.605042040348053,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.29334917664527893,0.6067227125167847,0.3076009452342987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8554621934890747,"y":0.27672210335731506},{"x":0.8554621934890747,"y":0.30641329288482666},{"x":0.605042040348053,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.600042040348053,0.27209737825393676,0.8604621934890747,0.31341329288482667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.3099762499332428},{"x":0.831932783126831,"y":0.3099762499332428},{"x":0.831932783126831,"y":0.3242280185222626},{"x":0.805042028427124,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۱","boundary":[0.805042028427124,0.3099762499332428,0.831932783126831,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.3099762499332428},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3099762499332428},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3242280185222626},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.3099762499332428,0.8016806840896606,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازماندهی","boundary":[0.7361344695091248,0.31116390228271484,0.7949579954147339,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.31116390228271484},{"x":0.729411780834198,"y":0.31116390228271484},{"x":0.729411780834198,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.6974790096282959,0.31116390228271484,0.729411780834198,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6571428775787354,0.31116390228271484,0.6924369931221008,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6521008610725403,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.31116390228271484,0.6521008610725403,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.6067227125167847,0.31116390228271484,0.6352941393852234,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5899159908294678,0.3123515546321869,0.6067227125167847,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3123515546321869},{"x":0.578151285648346,"y":0.3123515546321869},{"x":0.578151285648346,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرمت","boundary":[0.5462185144424438,0.3123515546321869,0.578151285648346,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5428571701049805,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5428571701049805,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.3123515546321869,0.5428571701049805,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3277909755706787},{"x":0.831932783126831,"y":0.3277909755706787},{"x":0.831932783126831,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۱","boundary":[0.8033613562583923,0.3277909755706787,0.831932783126831,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8016806840896606,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.32897862792015076,0.8016806840896606,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7949579954147339,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.7731092572212219,0.32897862792015076,0.7949579954147339,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7663865685462952,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.7361344695091248,0.32897862792015076,0.7663865685462952,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6890756487846375,0.32897862792015076,0.7310924530029297,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6840336322784424,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6773109436035156,0.32897862792015076,0.6840336322784424,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6705882549285889,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6352941393852234,0.32897862792015076,0.6705882549285889,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6336134672164917,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6285714507102966,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.3301662802696228,0.6336134672164917,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3456057012081146},{"x":0.831932783126831,"y":0.3456057012081146},{"x":0.831932783126831,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8033613562583923,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۱","boundary":[0.8033613562583923,0.3456057012081146,0.831932783126831,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8016806840896606,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8016806840896606,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.3456057012081146,0.8016806840896606,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.7630252242088318,0.3456057012081146,0.7949579954147339,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3456057012081146},{"x":0.756302535533905,"y":0.3456057012081146},{"x":0.756302535533905,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7176470756530762,0.3456057012081146,0.756302535533905,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.6739495992660522,0.3456057012081146,0.7126050591468811,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6655462384223938,0.34679335355758667,0.6705882549285889,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضوابط","boundary":[0.6268907785415649,0.34679335355758667,0.6605042219161987,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6201680898666382,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6201680898666382,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6000000238418579,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.6000000238418579,0.34679335355758667,0.6201680898666382,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5932773351669312,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.34679335355758667,0.5932773351669312,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.34679335355758667},{"x":0.583193302154541,"y":0.34679335355758667},{"x":0.583193302154541,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حقوقی","boundary":[0.5462185144424438,0.34679335355758667,0.583193302154541,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5394958257675171,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5394958257675171,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5126050710678101,0.34679335355758667,0.5394958257675171,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5126050710678101,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36104512214660645},{"x":0.507563054561615,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.34679335355758667,0.5126050710678101,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3622327744960785},{"x":0.831932783126831,"y":0.3622327744960785},{"x":0.831932783126831,"y":0.37648457288742065},{"x":0.8033613562583923,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۱","boundary":[0.8033613562583923,0.3622327744960785,0.831932783126831,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.36342042684555054},{"x":0.8016806840896606,"y":0.36342042684555054},{"x":0.8016806840896606,"y":0.37648457288742065},{"x":0.8016806840896606,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.36342042684555054,0.8016806840896606,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7949579954147339,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7949579954147339,"y":0.37648457288742065},{"x":0.75126051902771,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واگذاری","boundary":[0.75126051902771,0.36342042684555054,0.7949579954147339,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7445378303527832,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولیت","boundary":[0.7142857313156128,0.36342042684555054,0.7445378303527832,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.36342042684555054},{"x":0.707563042640686,"y":0.36342042684555054},{"x":0.707563042640686,"y":0.3776721954345703},{"x":0.680672287940979,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.680672287940979,0.36342042684555054,0.707563042640686,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6739495992660522,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6655462384223938,0.36342042684555054,0.6739495992660522,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.36342042684555054},{"x":0.658823549747467,"y":0.36342042684555054},{"x":0.658823549747467,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهادهای","boundary":[0.6151260733604431,0.36342042684555054,0.658823549747467,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.36342042684555054},{"x":0.610084056854248,"y":0.36342042684555054},{"x":0.610084056854248,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذی","boundary":[0.5966386795043945,0.36342042684555054,0.610084056854248,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5915966629981995,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ربط","boundary":[0.5714285969734192,0.36342042684555054,0.5915966629981995,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5663865804672241,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.36342042684555054,0.5663865804672241,0.3776721954345703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.31116390228271484},{"x":0.831932783126831,"y":0.3099762499332428},{"x":0.831932783126831,"y":0.37648457288742065},{"x":0.507563054561615,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5008823823928833,0.30416390228271484,0.8369327831268311,0.38348457288742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.38123515248298645},{"x":0.831932783126831,"y":0.38123515248298645},{"x":0.831932783126831,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8033613562583923,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۱","boundary":[0.8033613562583923,0.38123515248298645,0.831932783126831,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8033613562583923,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8033613562583923,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8016806840896606,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.38123515248298645,0.8033613562583923,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7949579954147339,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7949579954147339,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برچیدن","boundary":[0.7529411911964417,0.38123515248298645,0.7949579954147339,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارگاه","boundary":[0.7142857313156128,0.38123515248298645,0.7462185025215149,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7109243869781494,0.38123515248298645,0.7142857313156128,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7042016983032227,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7042016983032227,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6756302714347839,0.38123515248298645,0.7042016983032227,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6756302714347839,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6521008610725403,0.38123515248298645,0.6756302714347839,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6352941393852234,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.38123515248298645,0.6403361558914185,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6302521228790283,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5966386795043945,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5966386795043945,0.38123515248298645,0.6302521228790283,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5899159908294678,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5899159908294678,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5512605309486389,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.5512605309486389,0.38123515248298645,0.5899159908294678,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5462185144424438,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5462185144424438,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5210084319114685,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5210084319114685,0.38123515248298645,0.5462185144424438,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4957983195781708,0.38123515248298645,0.5159664154052734,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4924369752407074,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4924369752407074,"y":0.39667457342147827},{"x":0.489075630903244,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.489075630903244,0.38123515248298645,0.4924369752407074,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8521008491516113,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8521008491516113,"y":0.41092637181282043},{"x":0.8369747996330261,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.8369747996330261,0.39667457342147827,0.8521008491516113,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8336134552955627,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8336134552955627,"y":0.41092637181282043},{"x":0.8336134552955627,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.39667457342147827,0.8336134552955627,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.39667457342147827},{"x":0.826890766620636,"y":0.39667457342147827},{"x":0.826890766620636,"y":0.41092637181282043},{"x":0.800000011920929,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.800000011920929,0.39667457342147827,0.826890766620636,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7932773232460022,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7932773232460022,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7899159789085388,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7899159789085388,0.39667457342147827,0.7932773232460022,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.7378151416778564,0.39667457342147827,0.7831932902336121,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اضطراری","boundary":[0.6840336322784424,0.39667457342147827,0.7310924530029297,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6722689270973206,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.39667457342147827,0.6773109436035156,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6672269105911255,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6386554837226868,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.6386554837226868,0.39667457342147827,0.6672269105911255,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6117647290229797,0.3978622257709503,0.6386554837226868,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارگاه","boundary":[0.5697479248046875,0.3978622257709503,0.6033613681793213,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مرمت","boundary":[0.5361344814300537,0.3978622257709503,0.5647059082984924,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4121140241622925},{"x":0.529411792755127,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.3978622257709503,0.5327731370925903,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.4133016765117645},{"x":0.831932783126831,"y":0.4133016765117645},{"x":0.831932783126831,"y":0.42874109745025635},{"x":0.805042028427124,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۱","boundary":[0.805042028427124,0.4133016765117645,0.831932783126831,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.4144892990589142},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4144892990589142},{"x":0.8016806840896606,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8016806840896606,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.4144892990589142,0.8016806840896606,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7949579954147339,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقدامات","boundary":[0.7546218633651733,0.4144892990589142,0.7949579954147339,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.7243697643280029,0.4144892990589142,0.7478991746902466,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.41567695140838623,0.7193277478218079,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.6823529601097107,0.41567695140838623,0.7109243869781494,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.41567695140838623},{"x":0.680672287940979,"y":0.41567695140838623},{"x":0.680672287940979,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6571428775787354,0.41567695140838623,0.680672287940979,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارگاه","boundary":[0.6117647290229797,0.41567695140838623,0.6453781723976135,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.41567695140838623,0.6084033846855164,0.4299287497997284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8521008491516113,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8521008491516113,"y":0.4299287497997284},{"x":0.489075630903244,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.484075630903244,0.37423515248298644,0.8571008491516113,0.4369287497997284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4323040246963501},{"x":0.8117647171020508,"y":0.43111640214920044},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7731092572212219,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۲.۱","boundary":[0.7731092572212219,0.4323040246963501,0.8117647171020508,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7714285850524902,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7697479128837585,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.4323040246963501,0.7714285850524902,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7630252242088318,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استقرار","boundary":[0.7243697643280029,0.4323040246963501,0.7630252242088318,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7193277478218079,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهبان","boundary":[0.6823529601097107,0.4323040246963501,0.7193277478218079,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6756302714347839,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6655462384223938,0.43349167704582214,0.6756302714347839,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.43349167704582214},{"x":0.658823549747467,"y":0.43349167704582214},{"x":0.658823549747467,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.6386554837226868,0.43349167704582214,0.658823549747467,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.43349167704582214},{"x":0.63193279504776,"y":0.43349167704582214},{"x":0.63193279504776,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.43349167704582214,0.63193279504776,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.44893112778663635},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4477434754371643},{"x":0.8117647171020508,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7731092572212219,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۲.۱","boundary":[0.7714285850524902,0.44893112778663635,0.8117647171020508,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7697479128837585,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7714285850524902,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7697479128837585,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.44893112778663635,0.7714285850524902,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7630252242088318,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7630252242088318,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.7361344695091248,0.44893112778663635,0.7630252242088318,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.450118750333786},{"x":0.729411780834198,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46318289637565613},{"x":0.702521026134491,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حصار","boundary":[0.7008403539657593,0.450118750333786,0.7310924530029297,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.450118750333786},{"x":0.6957983374595642,"y":0.450118750333786},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6722689270973206,0.450118750333786,0.6957983374595642,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.450118750333786},{"x":0.6655462384223938,"y":0.450118750333786},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6218487620353699,0.450118750333786,0.6672269105911255,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.45130640268325806,0.6218487620353699,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6000000238418579,0.45130640268325806,0.6134454011917114,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4655582010746002},{"x":0.561344563961029,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.561344563961029,0.45130640268325806,0.5966386795043945,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5579832196235657,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.5394958257675171,0.45130640268325806,0.5579832196235657,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.4524940550327301,0.5361344814300537,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7915966510772705,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7915966510772705,"y":0.47980996966362},{"x":0.7428571581840515,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۱.۲.۱","boundary":[0.7428571581840515,0.46674585342407227,0.7915966510772705,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.4679335057735443,0.7378151416778564,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7310924530029297,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.6907563209533691,0.4679335057735443,0.7310924530029297,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6840336322784424,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.6487395167350769,0.4679335057735443,0.6840336322784424,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6453781723976135,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6168067455291748,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6168067455291748,0.4679335057735443,0.6453781723976135,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6151260733604431,"y":0.48099762201309204},{"x":0.605042040348053,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.605042040348053,0.4679335057735443,0.6151260733604431,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5882353186607361,0.4679335057735443,0.5949580073356628,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حصارکشی","boundary":[0.5277311205863953,0.4679335057735443,0.5815126299858093,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5210084319114685,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5042017102241516,0.46912112832069397,0.5210084319114685,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4941176474094391,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موقت","boundary":[0.4638655483722687,0.46912112832069397,0.4941176474094391,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4605042040348053,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.46912112832069397,0.4605042040348053,0.4821852743625641]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8117647171020508,"y":0.43111640214920044},{"x":0.8117647171020508,"y":0.47980996966362},{"x":0.4588235318660736,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4538235318660736,0.42649167704582214,0.8167647171020508,0.48680996966362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7613445520401001,0.4845605790615082,0.7731092572212219,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49881234765052795},{"x":0.75126051902771,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.75126051902771,0.4845605790615082,0.7546218633651733,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.7109243869781494,0.4845605790615082,0.7445378303527832,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6722689270973206,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6722689270973206,0.4845605790615082,0.7042016983032227,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6386554837226868,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حصار","boundary":[0.6386554837226868,0.4845605790615082,0.6638655662536621,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49881234765052795},{"x":0.610084056854248,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشی","boundary":[0.610084056854248,0.4845605790615082,0.6352941393852234,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6016806960105896,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5966386795043945,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5966386795043945,0.4845605790615082,0.6016806960105896,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5899159908294678,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5512605309486389,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5512605309486389,0.4857482314109802,0.5899159908294678,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5445378422737122,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5361344814300537,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5361344814300537,0.4857482314109802,0.5445378422737122,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5310924649238586,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توری","boundary":[0.5042017102241516,0.4857482314109802,0.5310924649238586,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4857482314109802},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4857482314109802},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.4722689092159271,0.4857482314109802,0.49747899174690247,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4857482314109802},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4857482314109802},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5},{"x":0.462184876203537,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.4857482314109802,0.46554622054100037,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4857482314109802},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4857482314109802},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.4319327771663666,0.4857482314109802,0.45546218752861023,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاردار","boundary":[0.39159664511680603,0.4857482314109802,0.4268907606601715,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4857482314109802},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4857482314109802},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.4857482314109802,0.38823530077934265,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7630252242088318,0.5035629272460938,0.7747899293899536,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7596638798713684,0.5035629272460938,0.7613445520401001,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5178147554397583},{"x":0.729411780834198,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.729411780834198,0.5035629272460938,0.7529411911964417,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاردار","boundary":[0.6890756487846375,0.5035629272460938,0.7226890921592712,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.5035629272460938,0.6840336322784424,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توری","boundary":[0.6521008610725403,0.5035629272460938,0.6739495992660522,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6268907785415649,0.5035629272460938,0.6436975002288818,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.5899159908294678,0.5035629272460938,0.6168067455291748,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.5035629272460938,0.5865546464920044,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.521377682685852},{"x":0.7747899293899536,"y":0.521377682685852},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7663865685462952,0.521377682685852,0.7747899293899536,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7613445520401001,0.5201900005340576,0.7647058963775635,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.7361344695091248,0.5201900005340576,0.7546218633651733,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7260504364967346,0.5201900005340576,0.7310924530029297,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6957983374595642,0.5201900005340576,0.7193277478218079,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حصارها","boundary":[0.6487395167350769,0.5201900005340576,0.6890756487846375,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6420168280601501,0.5201900005340576,0.6487395167350769,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7731092572212219,"y":0.551068902015686},{"x":0.7680672407150269,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7680672407150269,0.5368170738220215,0.7731092572212219,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7663865685462952,"y":0.551068902015686},{"x":0.7630252242088318,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7630252242088318,0.5368170738220215,0.7663865685462952,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5368170738220215},{"x":0.756302535533905,"y":0.5356294512748718},{"x":0.756302535533905,"y":0.551068902015686},{"x":0.7159664034843445,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.7159664034843445,0.5368170738220215,0.756302535533905,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.551068902015686},{"x":0.6739495992660522,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.6739495992660522,0.5368170738220215,0.7092437148094177,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6689075827598572,"y":0.551068902015686},{"x":0.6420168280601501,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حصار","boundary":[0.6420168280601501,0.5380047559738159,0.6689075827598572,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6386554837226868,"y":0.551068902015686},{"x":0.6151260733604431,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشی","boundary":[0.6151260733604431,0.5380047559738159,0.6386554837226868,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5983193516731262,0.5380047559738159,0.6033613681793213,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تور","boundary":[0.5764706134796143,0.5380047559738159,0.5915966629981995,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیمی","boundary":[0.5378151535987854,0.5380047559738159,0.5714285969734192,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5277311205863953,0.5380047559738159,0.5310924649238586,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5522565245628357},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.49915966391563416,0.5380047559738159,0.5210084319114685,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خاردار","boundary":[0.4588235318660736,0.5380047559738159,0.4924369752407074,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5391923785209656},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5391923785209656},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5522565245628357},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.5391923785209656,0.45546218752861023,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7697479128837585,0.5558194518089294,0.7747899293899536,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".۱","boundary":[0.7596638798713684,0.5558194518089294,0.7663865685462952,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7529411911964417,0.5558194518089294,0.7546218633651733,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.7058823704719543,0.5558194518089294,0.7462185025215149,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.6689075827598572,0.5558194518089294,0.6991596817970276,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.6403361558914185,0.5558194518089294,0.6638655662536621,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاردار","boundary":[0.6000000238418579,0.5558194518089294,0.6336134672164917,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5865546464920044,0.5558194518089294,0.5949580073356628,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخکهای","boundary":[0.5193277597427368,0.5558194518089294,0.5798319578170776,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5688835978507996},{"x":0.489075630903244,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.489075630903244,0.5558194518089294,0.5126050710678101,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5688835978507996},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حصار","boundary":[0.45546218752861023,0.5558194518089294,0.4789915978908539,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5558194518089294},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5558194518089294},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.5558194518089294,0.45042017102241516,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7697479128837585,0.5724465847015381,0.7747899293899536,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".۲","boundary":[0.7579832077026367,0.5724465847015381,0.7663865685462952,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7529411911964417,0.5724465847015381,0.7546218633651733,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.7058823704719543,0.5724465847015381,0.7462185025215149,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.6689075827598572,0.5724465847015381,0.6991596817970276,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تور","boundary":[0.6470588445663452,0.5724465847015381,0.6638655662536621,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیمی","boundary":[0.6084033846855164,0.5724465847015381,0.6420168280601501,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5932773351669312,0.5724465847015381,0.6016806960105896,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5680672526359558,0.5724465847015381,0.5865546464920044,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5546218752861023,0.5724465847015381,0.5647059082984924,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.5724465847015381,0.5512605309486389,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کمرکش","boundary":[0.5025210380554199,0.5724465847015381,0.5411764979362488,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5866983532905579},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.48235294222831726,0.5724465847015381,0.4924369752407074,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5724465847015381},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5724465847015381},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.5724465847015381,0.48067227005958557,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7697479128837585,0.5902612805366516,0.7747899293899536,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6033254265785217},{"x":0.756302535533905,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":".۳","boundary":[0.756302535533905,0.5902612805366516,0.7663865685462952,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7529411911964417,0.5902612805366516,0.7546218633651733,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.7058823704719543,0.5902612805366516,0.7462185025215149,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.6689075827598572,0.5902612805366516,0.6991596817970276,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6470588445663452,0.5902612805366516,0.6638655662536621,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6033254265785217},{"x":0.63193279504776,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.63193279504776,0.5902612805366516,0.6420168280601501,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6184874176979065,0.5902612805366516,0.6268907785415649,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کمر","boundary":[0.5899159908294678,0.5902612805366516,0.6117647290229797,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کشها","boundary":[0.5529412031173706,0.5902612805366516,0.5882353186607361,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5478991866111755,0.5902612805366516,0.5529412031173706,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7680672407150269,0.6068883538246155,0.7731092572212219,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6211401224136353},{"x":0.756302535533905,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".۴","boundary":[0.756302535533905,0.6068883538246155,0.7663865685462952,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6211401224136353},{"x":0.75126051902771,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.75126051902771,0.6068883538246155,0.7546218633651733,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.7042016983032227,0.6068883538246155,0.7445378303527832,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6840336322784424,0.6068883538246155,0.6991596817970276,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفتن","boundary":[0.6487395167350769,0.6080760359764099,0.6789916157722473,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6201680898666382,0.6080760359764099,0.6386554837226868,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6084033846855164,0.6080760359764099,0.6168067455291748,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.6080760359764099,0.6016806960105896,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5579832196235657,0.6080760359764099,0.5848739743232727,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.6080760359764099,0.5512605309486389,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6223278045654297},{"x":0.529411792755127,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.6080760359764099,0.5411764979362488,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تماس","boundary":[0.4924369752407074,0.6080760359764099,0.5243697762489319,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6080760359764099},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6080760359764099},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.48067227005958557,0.6080760359764099,0.48571428656578064,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6223278045654297},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بتن","boundary":[0.45546218752861023,0.6080760359764099,0.4739495813846588,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6080760359764099},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6080760359764099},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6223278045654297},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.6080760359764099,0.45210084319114685,0.6223278045654297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7747899293899536,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6211401224136353},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38323530077934265,0.4775605790615082,0.7797899293899536,0.6281401224136353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7680672407150269,0.6247031092643738,0.7731092572212219,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6377671957015991},{"x":0.756302535533905,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".۵","boundary":[0.756302535533905,0.6247031092643738,0.7663865685462952,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6377671957015991},{"x":0.75126051902771,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.75126051902771,0.6247031092643738,0.7546218633651733,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.7042016983032227,0.6247031092643738,0.7445378303527832,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6672269105911255,0.6247031092643738,0.6991596817970276,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6377671957015991},{"x":0.63193279504776,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشه","boundary":[0.63193279504776,0.6258907318115234,0.6621848940849304,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6117647290229797,0.6258907318115234,0.6285714507102966,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حصارکشی","boundary":[0.5445378422737122,0.6258907318115234,0.6016806960105896,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.6258907318115234,0.5394958257675171,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۱.۲.۱","boundary":[0.7411764860153198,0.6413301825523376,0.7915966510772705,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.6413301825523376,0.7378151416778564,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7058823704719543,0.6413301825523376,0.7344537973403931,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6941176652908325,0.6413301825523376,0.7042016983032227,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6756302714347839,0.6413301825523376,0.6840336322784424,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.6302521228790283,0.6413301825523376,0.6705882549285889,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حصار","boundary":[0.5966386795043945,0.6413301825523376,0.6235294342041016,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشی","boundary":[0.5697479248046875,0.6425178050994873,0.5932773351669312,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.5361344814300537,0.6425178050994873,0.5596638917922974,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.6425178050994873,0.5310924649238586,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6555819511413574},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماندگار","boundary":[0.48235294222831726,0.6425178050994873,0.5193277597427368,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4638655483722687,0.6425178050994873,0.4756302535533905,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.4470588266849518,0.6425178050994873,0.4588235318660736,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6555819511413574},{"x":0.440336138010025,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.6425178050994873,0.4453781545162201,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6591448783874512},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6591448783874512},{"x":0.8117647171020508,"y":0.673396646976471},{"x":0.7731092572212219,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۲.۱","boundary":[0.7731092572212219,0.6591448783874512,0.8117647171020508,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7714285850524902,"y":0.673396646976471},{"x":0.7697479128837585,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.6591448783874512,0.7714285850524902,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7647058963775635,"y":0.673396646976471},{"x":0.7428571581840515,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمیز","boundary":[0.7428571581840515,0.6591448783874512,0.7647058963775635,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7378151416778564,"y":0.673396646976471},{"x":0.7109243869781494,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.7109243869781494,0.6591448783874512,0.7378151416778564,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7042016983032227,"y":0.673396646976471},{"x":0.6655462384223938,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"محوطه","boundary":[0.6655462384223938,0.6591448783874512,0.7042016983032227,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6591448783874512},{"x":0.658823549747467,"y":0.6591448783874512},{"x":0.658823549747467,"y":0.673396646976471},{"x":0.6268907785415649,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارگاه","boundary":[0.6268907785415649,0.6591448783874512,0.658823549747467,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6201680898666382,"y":0.673396646976471},{"x":0.6168067455291748,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.6591448783874512,0.6201680898666382,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6591448783874512},{"x":0.610084056854248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.610084056854248,"y":0.673396646976471},{"x":0.5798319578170776,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5798319578170776,0.6591448783874512,0.610084056854248,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5764706134796143,"y":0.673396646976471},{"x":0.5478991866111755,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخاله","boundary":[0.5478991866111755,0.6591448783874512,0.5764706134796143,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5445378422737122,"y":0.673396646976471},{"x":0.5327731370925903,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5327731370925903,0.6591448783874512,0.5445378422737122,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6591448783874512},{"x":0.529411792755127,"y":0.6591448783874512},{"x":0.529411792755127,"y":0.673396646976471},{"x":0.5210084319114685,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5210084319114685,0.6591448783874512,0.529411792755127,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5142857432365417,"y":0.673396646976471},{"x":0.48739495873451233,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.48739495873451233,0.6591448783874512,0.5142857432365417,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6591448783874512},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6591448783874512},{"x":0.48067227005958557,"y":0.673396646976471},{"x":0.4739495813846588,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4739495813846588,0.6591448783874512,0.48067227005958557,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6591448783874512},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6591448783874512},{"x":0.46722689270973206,"y":0.673396646976471},{"x":0.45546218752861023,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.45546218752861023,0.6591448783874512,0.46722689270973206,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6591448783874512},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6591448783874512},{"x":0.45546218752861023,"y":0.673396646976471},{"x":0.45210084319114685,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.6591448783874512,0.45546218752861023,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.675771951675415},{"x":0.8117647171020508,"y":0.675771951675415},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۲.۱","boundary":[0.7714285850524902,0.675771951675415,0.8117647171020508,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.675771951675415},{"x":0.7714285850524902,"y":0.675771951675415},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.675771951675415,0.7714285850524902,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.675771951675415},{"x":0.7613445520401001,"y":0.675771951675415},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7378151416778564,0.675771951675415,0.7613445520401001,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.675771951675415},{"x":0.7394958138465881,"y":0.675771951675415},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.7159664034843445,0.675771951675415,0.7394958138465881,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.675771951675415},{"x":0.702521026134491,"y":0.675771951675415},{"x":0.702521026134491,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6705882549285889,0.675771951675415,0.702521026134491,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.675771951675415},{"x":0.6655462384223938,"y":0.675771951675415},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6912114024162292},{"x":0.63193279504776,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.63193279504776,0.675771951675415,0.6655462384223938,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.675771951675415},{"x":0.6252101063728333,"y":0.675771951675415},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مزاحم","boundary":[0.5949580073356628,0.675771951675415,0.6252101063728333,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.6769596338272095,0.5932773351669312,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.6769596338272095,0.5815126299858093,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.5529412031173706,0.6769596338272095,0.5647059082984924,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5428571701049805,0.6769596338272095,0.5478991866111755,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6912114024162292},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"محوطه","boundary":[0.49915966391563416,0.6769596338272095,0.5361344814300537,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4789915978908539,0.6769596338272095,0.4924369752407074,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.6769596338272095,0.4756302535533905,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6935867071151733},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۲.۱","boundary":[0.7714285850524902,0.6935867071151733,0.8117647171020508,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.6935867071151733,0.7714285850524902,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسدود","boundary":[0.7277311086654663,0.6935867071151733,0.7647058963775635,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6991596817970276,0.6935867071151733,0.7243697643280029,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.694774329662323},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقتی","boundary":[0.6554622054100037,0.694774329662323,0.6890756487846375,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.694774329662323},{"x":0.6504201889038086,"y":0.694774329662323},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6201680898666382,0.694774329662323,0.6504201889038086,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.694774329662323},{"x":0.6168067455291748,"y":0.694774329662323},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روزنه","boundary":[0.5915966629981995,0.694774329662323,0.6168067455291748,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.694774329662323},{"x":0.5865546464920044,"y":0.694774329662323},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5697479248046875,0.694774329662323,0.5865546464920044,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.694774329662323},{"x":0.5579832196235657,"y":0.694774329662323},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.5462185144424438,0.694774329662323,0.5579832196235657,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.694774329662323},{"x":0.5445378422737122,"y":0.694774329662323},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.694774329662323,0.5445378422737122,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7114014029502869},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7114014029502869},{"x":0.8134453892707825,"y":0.724465548992157},{"x":0.7731092572212219,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۶.۱۰.۲.۱","boundary":[0.7731092572212219,0.7114014029502869,0.8134453892707825,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.7114014029502869,0.7731092572212219,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.7310924530029297,0.7114014029502869,0.7630252242088318,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.6890756487846375,0.7114014029502869,0.7243697643280029,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7256532311439514},{"x":0.653781533241272,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقت","boundary":[0.653781533241272,0.7114014029502869,0.6840336322784424,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6252101063728333,0.7114014029502869,0.6470588445663452,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.6067227125167847,0.7114014029502869,0.6184874176979065,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5932773351669312,0.7114014029502869,0.6000000238418579,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"محوطه","boundary":[0.5495798587799072,0.7114014029502869,0.5882353186607361,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.5025210380554199,0.7114014029502869,0.5428571701049805,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷.۱.۲.۱","boundary":[0.7714285850524902,0.7280284762382507,0.8117647171020508,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.7280284762382507,0.7714285850524902,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.7445378303527832,0.7280284762382507,0.7630252242088318,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.7126050591468811,0.7280284762382507,0.7378151416778564,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7292161583900452},{"x":0.707563042640686,"y":0.7292161583900452},{"x":0.707563042640686,"y":0.7422803044319153},{"x":0.702521026134491,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.7292161583900452,0.707563042640686,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمن","boundary":[0.6739495992660522,0.7292161583900452,0.6991596817970276,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6470588445663452,0.7292161583900452,0.6705882549285889,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"موقت","boundary":[0.6000000238418579,0.7292161583900452,0.6352941393852234,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸.۱.۲.۱","boundary":[0.7714285850524902,0.7446556091308594,0.8117647171020508,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.745843231678009},{"x":0.7714285850524902,"y":0.745843231678009},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.745843231678009,0.7714285850524902,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.745843231678009},{"x":0.7630252242088318,"y":0.745843231678009},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7600950002670288},{"x":0.729411780834198,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.729411780834198,0.745843231678009,0.7630252242088318,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.745843231678009},{"x":0.7226890921592712,"y":0.745843231678009},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ترکها","boundary":[0.6857143044471741,0.745843231678009,0.7226890921592712,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.745843231678009},{"x":0.6873949766159058,"y":0.745843231678009},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.745843231678009,0.6873949766159058,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7636579275131226},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7636579275131226},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹.۱.۲.۱","boundary":[0.7731092572212219,0.7636579275131226,0.8117647171020508,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.7636579275131226,0.7714285850524902,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبک","boundary":[0.7411764860153198,0.7636579275131226,0.7630252242088318,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.764845609664917},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7058823704719543,0.764845609664917,0.7344537973403931,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.764845609664917},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7779097557067871},{"x":0.658823549747467,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متعادل","boundary":[0.658823549747467,0.764845609664917,0.6957983374595642,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.764845609664917},{"x":0.6521008610725403,"y":0.764845609664917},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.6403361558914185,0.764845609664917,0.6521008610725403,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.764845609664917},{"x":0.6369748115539551,"y":0.764845609664917},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.764845609664917,0.6369748115539551,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8117647171020508,"y":0.794536828994751},{"x":0.7647058963775635,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰.۱.۲.۱","boundary":[0.7647058963775635,0.7814726829528809,0.8117647171020508,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7630252242088318,"y":0.794536828994751},{"x":0.7613445520401001,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.7814726829528809,0.7630252242088318,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7546218633651733,"y":0.794536828994751},{"x":0.7226890921592712,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7226890921592712,0.7814726829528809,0.7546218633651733,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7142857313156128,"y":0.794536828994751},{"x":0.6773109436035156,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6773109436035156,0.7814726829528809,0.7142857313156128,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6739495992660522,"y":0.794536828994751},{"x":0.6571428775787354,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.7814726829528809,0.6739495992660522,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6470588445663452,"y":0.794536828994751},{"x":0.6268907785415649,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفع","boundary":[0.6268907785415649,0.7814726829528809,0.6470588445663452,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6201680898666382,"y":0.794536828994751},{"x":0.583193302154541,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.583193302154541,0.7814726829528809,0.6201680898666382,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7814726829528809},{"x":0.578151285648346,"y":0.7814726829528809},{"x":0.578151285648346,"y":0.794536828994751},{"x":0.5714285969734192,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5714285969734192,0.7814726829528809,0.578151285648346,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5647059082984924,"y":0.794536828994751},{"x":0.5394958257675171,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5394958257675171,0.7814726829528809,0.5647059082984924,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7814726829528809},{"x":0.534453809261322,"y":0.7814726829528809},{"x":0.534453809261322,"y":0.794536828994751},{"x":0.5159664154052734,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.5159664154052734,0.7814726829528809,0.534453809261322,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5109243988990784,"y":0.794536828994751},{"x":0.48571428656578064,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.48571428656578064,0.7814726829528809,0.5109243988990784,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4773109257221222,"y":0.794536828994751},{"x":0.43865546584129333,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.43865546584129333,0.7814726829528809,0.4773109257221222,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7814726829528809},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7814726829528809},{"x":0.43361344933509827,"y":0.794536828994751},{"x":0.4000000059604645,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.4000000059604645,0.7814726829528809,0.43361344933509827,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3932773172855377,"y":0.794536828994751},{"x":0.38823530077934265,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.38823530077934265,0.7814726829528809,0.3932773172855377,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7969121336936951},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7969121336936951},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۱.۱.۲.۱","boundary":[0.7647058963775635,0.7969121336936951,0.8117647171020508,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.7969121336936951,0.7613445520401001,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.7243697643280029,0.7969121336936951,0.7546218633651733,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشنایی","boundary":[0.6722689270973206,0.7969121336936951,0.7176470756530762,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6352941393852234,0.7980997562408447,0.6672269105911255,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارگاه","boundary":[0.5966386795043945,0.7980997562408447,0.6285714507102966,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.7980997562408447,0.5949580073356628,0.8135392069816589]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6258907318115234},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6235154271125793},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8123515248298645},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38155462861061096,0.6188907318115234,0.8201260614395142,0.8193515248298645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8147268295288086},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲.۱.۲.۱","boundary":[0.7647058963775635,0.8147268295288086,0.8117647171020508,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.8147268295288086,0.7613445520401001,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.7142857313156128,0.8147268295288086,0.7546218633651733,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.815914511680603},{"x":0.707563042640686,"y":0.8147268295288086},{"x":0.707563042640686,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موقت","boundary":[0.6773109436035156,0.815914511680603,0.707563042640686,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.815914511680603},{"x":0.6705882549285889,"y":0.815914511680603},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8301662802696228},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6638655662536621,0.815914511680603,0.6705882549285889,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.815914511680603},{"x":0.658823549747467,"y":0.815914511680603},{"x":0.658823549747467,"y":0.8301662802696228},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تزئینات","boundary":[0.6184874176979065,0.815914511680603,0.658823549747467,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8301662802696228},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6000000238418579,0.8171021342277527,0.6117647290229797,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5932773351669312,"y":0.815914511680603},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معرض","boundary":[0.5596638917922974,0.8171021342277527,0.5932773351669312,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8301662802696228},{"x":0.529411792755127,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.529411792755127,0.8171021342277527,0.5546218752861023,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.8171021342277527,0.5260504484176636,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.8372921347618103},{"x":0.853781521320343,"y":0.8372921347618103},{"x":0.853781521320343,"y":0.8467933535575867},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.8302521109580994,0.8372921347618103,0.853781521320343,0.8467933535575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8467933535575867},{"x":0.805042028427124,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.805042028427124,0.8372921347618103,0.8302521109580994,0.8467933535575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8467933535575867},{"x":0.7966386675834656,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7966386675834656,0.8372921347618103,0.7983193397521973,0.8467933535575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.853919267654419},{"x":0.875630259513855,"y":0.853919267654419},{"x":0.875630259513855,"y":0.8657957315444946},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8657957315444946}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8504201769828796,0.853919267654419,0.875630259513855,0.8657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.8527315855026245},{"x":0.8436974883079529,"y":0.8527315855026245},{"x":0.8436974883079529,"y":0.8657957315444946},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8657957315444946}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.8252100944519043,0.8527315855026245,0.8436974883079529,0.8657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.8527315855026245},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8527315855026245},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8646080493927002},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8218487501144409,0.8527315855026245,0.8218487501144409,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.8527315855026245},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8527315855026245},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8646080493927002},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7731092572212219,0.8527315855026245,0.8151260614395142,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8646080493927002},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7596638798713684,0.8527315855026245,0.7663865685462952,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8646080493927002},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بناهای","boundary":[0.7176470756530762,0.8527315855026245,0.7546218633651733,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8646080493927002},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6773109436035156,0.8527315855026245,0.7126050591468811,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.8527315855026245},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8527315855026245},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8646080493927002},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6689075827598572,0.8527315855026245,0.6722689270973206,0.8646080493927002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.8135392069816589},{"x":0.875630259513855,"y":0.8123515248298645},{"x":0.875630259513855,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5176891040802002,0.8065392069816589,0.880630259513855,0.8727957315444946],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8729215860366821},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8729215860366821},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8812351822853088},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.4773109257221222,0.8729215860366821,0.4941176474094391,0.8812351822853088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8729215860366821},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8729215860366821},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8812351822853088},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8659215860366821,0.4991176474094391,0.8882351822853088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.5558194518089294},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5546318292617798},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5629453659057617},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.13781513273715973,0.5558194518089294,0.15126051008701324,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.5558194518089294},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5546318292617798},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5629453659057617},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.5488194518089294,0.15626051008701325,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.5736342072486877},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5736342072486877},{"x":0.15294118225574493,"y":0.58076012134552},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.13949580490589142,0.5736342072486877,0.15294118225574493,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.5736342072486877},{"x":0.15798319876194,"y":0.5736342072486877},{"x":0.15798319876194,"y":0.58076012134552},{"x":0.15798319876194,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.15798319876194,0.5736342072486877,0.15798319876194,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.5736342072486877},{"x":0.15798319876194,"y":0.5736342072486877},{"x":0.15798319876194,"y":0.58076012134552},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.5666342072486877,0.16298319876194,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.5902612805366516},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5902612805366516},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5985748171806335},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.13949580490589142,0.5902612805366516,0.15294118225574493,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.5902612805366516},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5902612805366516},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5985748171806335},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.5832612805366516,0.15794118225574494,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.6080760359764099},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6080760359764099},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6163895726203918},{"x":0.13949580490589142,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.13949580490589142,0.6080760359764099,0.15294118225574493,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.6080760359764099},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6080760359764099},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6163895726203918},{"x":0.13949580490589142,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.6010760359764099,0.15794118225574494,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.6258907318115234},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6258907318115234},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6342042684555054},{"x":0.13949580490589142,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.13949580490589142,0.6258907318115234,0.15126051008701324,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.6258907318115234},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6258907318115234},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6342042684555054},{"x":0.13949580490589142,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.6188907318115234,0.15626051008701325,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.6425178050994873},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6425178050994873},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6508313417434692},{"x":0.13781513273715973,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.13781513273715973,0.6425178050994873,0.14957983791828156,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.6425178050994873},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6425178050994873},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6508313417434692},{"x":0.13781513273715973,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.6355178050994873,0.15457983791828156,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.6781472563743591},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6769596338272095},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6852731704711914},{"x":0.13781513273715973,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.13781513273715973,0.6781472563743591,0.15294118225574493,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.6781472563743591},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6769596338272095},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6852731704711914},{"x":0.13781513273715973,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.6711472563743591,0.15794118225574494,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.694774329662323},{"x":0.15294118225574493,"y":0.694774329662323},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7030878663063049},{"x":0.13949580490589142,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲","boundary":[0.13781513273715973,0.694774329662323,0.15294118225574493,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.694774329662323},{"x":0.15294118225574493,"y":0.694774329662323},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7030878663063049},{"x":0.13949580490589142,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.687774329662323,0.15794118225574494,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.7125890851020813},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7125890851020813},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7197149395942688},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.13781513273715973,0.7125890851020813,0.15294118225574493,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.7125890851020813},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7125890851020813},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7197149395942688},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.7055890851020813,0.15794118225574494,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.7304037809371948},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7304037809371948},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7387173175811768},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.13781513273715973,0.7304037809371948,0.15126051008701324,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.7304037809371948},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7304037809371948},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7387173175811768},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.7234037809371948,0.15626051008701325,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.7470308542251587},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7470308542251587},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7553443908691406},{"x":0.13949580490589142,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.13781513273715973,0.7470308542251587,0.15126051008701324,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.7470308542251587},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7470308542251587},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7553443908691406},{"x":0.13949580490589142,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.7400308542251587,0.15626051008701325,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.764845609664917},{"x":0.15294118225574493,"y":0.764845609664917},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7731591463088989},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.13781513273715973,0.764845609664917,0.15294118225574493,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.764845609664917},{"x":0.15294118225574493,"y":0.764845609664917},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7731591463088989},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.757845609664917,0.15794118225574494,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.7814726829528809},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7814726829528809},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7909738421440125},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.13781513273715973,0.7814726829528809,0.15462185442447662,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.7814726829528809},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7814726829528809},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7909738421440125},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.7744726829528809,0.15962185442447663,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8004750609397888},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7992874383926392},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8076009750366211},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.13781513273715973,0.8004750609397888,0.15294118225574493,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8004750609397888},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7992874383926392},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8076009750366211},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.7934750609397888,0.15794118225574494,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8171021342277527},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8171021342277527},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8254156708717346},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.13781513273715973,0.8171021342277527,0.15294118225574493,0.8254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8171021342277527},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8171021342277527},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8254156708717346},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.8101021342277527,0.15794118225574494,0.8324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8337292075157166},{"x":0.15126051008701324,"y":0.8337292075157166},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8420427441596985},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۶","boundary":[0.13781513273715973,0.8337292075157166,0.15294118225574493,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8337292075157166},{"x":0.15126051008701324,"y":0.8337292075157166},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8420427441596985},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.8267292075157165,0.15794118225574494,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.853919267654419},{"x":0.15294118225574493,"y":0.853919267654419},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8622328042984009},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.13781513273715973,0.853919267654419,0.15294118225574493,0.8622328042984009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.853919267654419},{"x":0.15294118225574493,"y":0.853919267654419},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8622328042984009},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.8469192676544189,0.15794118225574494,0.8692328042984009],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/KniGZOhdbddattRd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/DBStfDdeiTeMOJCy.jpg","blurred":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/pgdvOzvOIxsMtFkf.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002203940513755093,0.0001736420979126049,0.9985199491436741,0.998939446874016]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.15439429879188538},{"x":0.15294118225574493,"y":0.15439429879188538},{"x":0.15294118225574493,"y":0.16152018308639526},{"x":0.13781513273715973,"y":0.16152018308639526}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.13781513273715973,0.15439429879188538,0.15294118225574493,0.16152018308639526]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.15439429879188538},{"x":0.15294118225574493,"y":0.15439429879188538},{"x":0.15294118225574493,"y":0.16152018308639526},{"x":0.13781513273715973,"y":0.16152018308639526}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.14739429879188537,0.15794118225574494,0.16852018308639527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.1722090244293213},{"x":0.15294118225574493,"y":0.17102137207984924},{"x":0.15294118225574493,"y":0.17933492362499237},{"x":0.13613446056842804,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.13613446056842804,0.1722090244293213,0.15294118225574493,0.17933492362499237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.1722090244293213},{"x":0.15294118225574493,"y":0.17102137207984924},{"x":0.15294118225574493,"y":0.17933492362499237},{"x":0.13613446056842804,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13113446056842804,0.16520902442932128,0.15794118225574494,0.18633492362499238],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15126051008701324,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15126051008701324,"y":0.19714964926242828},{"x":0.13781513273715973,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.13781513273715973,0.18883609771728516,0.15126051008701324,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15126051008701324,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15126051008701324,"y":0.19714964926242828},{"x":0.13781513273715973,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.18183609771728515,0.15626051008701325,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.20665083825588226},{"x":0.15126051008701324,"y":0.20665083825588226},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2149643748998642},{"x":0.13781513273715973,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.13613446056842804,0.20665083825588226,0.15294118225574493,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.20665083825588226},{"x":0.15126051008701324,"y":0.20665083825588226},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2149643748998642},{"x":0.13781513273715973,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13113446056842804,0.19965083825588226,0.15794118225574494,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.22327791154384613},{"x":0.15126051008701324,"y":0.22327791154384613},{"x":0.15126051008701324,"y":0.23159144818782806},{"x":0.13613446056842804,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.13613446056842804,0.22327791154384613,0.15126051008701324,0.23159144818782806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.22327791154384613},{"x":0.15126051008701324,"y":0.22327791154384613},{"x":0.15126051008701324,"y":0.23159144818782806},{"x":0.13613446056842804,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13113446056842804,0.21627791154384612,0.15626051008701325,0.23859144818782807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.24109263718128204},{"x":0.15294118225574493,"y":0.24109263718128204},{"x":0.15462185442447662,"y":0.24940617382526398},{"x":0.13613446056842804,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.13613446056842804,0.24109263718128204,0.15462185442447662,0.24940617382526398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.24109263718128204},{"x":0.15294118225574493,"y":0.24109263718128204},{"x":0.15462185442447662,"y":0.24940617382526398},{"x":0.13613446056842804,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13113446056842804,0.23409263718128204,0.15962185442447663,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.25890737771987915},{"x":0.15294118225574493,"y":0.25890737771987915},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2672209143638611},{"x":0.13613446056842804,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.13613446056842804,0.25890737771987915,0.15294118225574493,0.2672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.25890737771987915},{"x":0.15294118225574493,"y":0.25890737771987915},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2672209143638611},{"x":0.13613446056842804,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13113446056842804,0.25190737771987914,0.15794118225574494,0.2742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.27672210335731506},{"x":0.15294118225574493,"y":0.27672210335731506},{"x":0.15294118225574493,"y":0.28384798765182495},{"x":0.13781513273715973,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.13781513273715973,0.27672210335731506,0.15294118225574493,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.27672210335731506},{"x":0.15294118225574493,"y":0.27672210335731506},{"x":0.15294118225574493,"y":0.28384798765182495},{"x":0.13781513273715973,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.26972210335731506,0.15794118225574494,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.294536828994751},{"x":0.15294118225574493,"y":0.294536828994751},{"x":0.15294118225574493,"y":0.30166271328926086},{"x":0.13781513273715973,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.13781513273715973,0.294536828994751,0.15294118225574493,0.30166271328926086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.294536828994751},{"x":0.15798319876194,"y":0.294536828994751},{"x":0.15798319876194,"y":0.30166271328926086},{"x":0.1563025265932083,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.1563025265932083,0.294536828994751,0.15798319876194,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.294536828994751},{"x":0.15798319876194,"y":0.294536828994751},{"x":0.15798319876194,"y":0.30166271328926086},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.28753682899475097,0.16298319876194,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.31116390228271484},{"x":0.15126051008701324,"y":0.31116390228271484},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3194774389266968},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.13613446056842804,0.31116390228271484,0.15294118225574493,0.3194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.31116390228271484},{"x":0.15126051008701324,"y":0.31116390228271484},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3194774389266968},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13113446056842804,0.30416390228271484,0.15794118225574494,0.3264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.32897862792015076},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3277909755706787},{"x":0.15294118225574493,"y":0.33610451221466064},{"x":0.13781513273715973,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.13781513273715973,0.32897862792015076,0.15294118225574493,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.32897862792015076},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3277909755706787},{"x":0.15294118225574493,"y":0.33610451221466064},{"x":0.13781513273715973,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.32197862792015075,0.15794118225574494,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.36342042684555054},{"x":0.15126051008701324,"y":0.36342042684555054},{"x":0.15126051008701324,"y":0.37173396348953247},{"x":0.13949580490589142,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.13949580490589142,0.36342042684555054,0.15126051008701324,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.36342042684555054},{"x":0.15126051008701324,"y":0.36342042684555054},{"x":0.15126051008701324,"y":0.37173396348953247},{"x":0.13949580490589142,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.35642042684555053,0.15626051008701325,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8521008491516113,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8521008491516113,"y":0.1674584299325943},{"x":0.8336134552955627,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۳۰۱.","boundary":[0.8336134552955627,0.15320664644241333,0.8521008491516113,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.15320664644241333},{"x":0.826890766620636,"y":0.15320664644241333},{"x":0.826890766620636,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7865546345710754,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7865546345710754,0.15320664644241333,0.826890766620636,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7798319458961487,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7798319458961487,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7731092572212219,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7731092572212219,0.15320664644241333,0.7798319458961487,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7663865685462952,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7663865685462952,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بناهای","boundary":[0.7327731251716614,0.15320664644241333,0.7663865685462952,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7260504364967346,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7260504364967346,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6873949766159058,0.15320664644241333,0.7260504364967346,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6840336322784424,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6840336322784424,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6722689270973206,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6722689270973206,0.15320664644241333,0.6840336322784424,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6739495992660522,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1674584299325943},{"x":0.653781533241272,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.653781533241272,0.15320664644241333,0.6739495992660522,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6420168280601501,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6420168280601501,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6268907785415649,0.15320664644241333,0.6420168280601501,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6151260733604431,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.5714285969734192,0.15320664644241333,0.6151260733604431,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5680672526359558,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5663865804672241,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.15320664644241333,0.5680672526359558,0.1674584299325943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8521008491516113,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8521008491516113,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5663865804672241,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5613865804672241,0.14620664644241332,0.8571008491516113,0.1744584299325943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.1698337346315384},{"x":0.831932783126831,"y":0.1698337346315384},{"x":0.831932783126831,"y":0.1852731555700302},{"x":0.805042028427124,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱.۳۰۱","boundary":[0.805042028427124,0.1698337346315384,0.831932783126831,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8033613562583923,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8033613562583923,"y":0.1852731555700302},{"x":0.8016806840896606,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.1698337346315384,0.8033613562583923,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7949579954147339,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7949579954147339,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7697479128837585,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بستر","boundary":[0.7697479128837585,0.1698337346315384,0.7949579954147339,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.7529411911964417,0.1698337346315384,0.7647058963775635,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.1698337346315384,0.7462185025215149,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6873949766159058,0.1698337346315384,0.7361344695091248,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.1698337346315384},{"x":0.680672287940979,"y":0.1698337346315384},{"x":0.680672287940979,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.6403361558914185,0.1698337346315384,0.680672287940979,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6336134672164917,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6336134672164917,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6268907785415649,0.1698337346315384,0.6336134672164917,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6084033846855164,0.1698337346315384,0.6201680898666382,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6000000238418579,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6000000238418579,0.1698337346315384,0.6033613681793213,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.18883609771728516},{"x":0.831932783126831,"y":0.18883609771728516},{"x":0.831932783126831,"y":0.20190024375915527},{"x":0.805042028427124,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۱","boundary":[0.805042028427124,0.18883609771728516,0.831932783126831,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8033613562583923,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8033613562583923,"y":0.20190024375915527},{"x":0.8016806840896606,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.18883609771728516,0.8033613562583923,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7949579954147339,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7949579954147339,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.7747899293899536,0.18883609771728516,0.7949579954147339,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7697479128837585,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7697479128837585,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7462185025215149,0.18883609771728516,0.7697479128837585,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7394958138465881,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7394958138465881,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6991596817970276,0.18883609771728516,0.7394958138465881,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6941176652908325,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6823529601097107,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6823529601097107,0.18883609771728516,0.6941176652908325,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6756302714347839,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.6352941393852234,0.18883609771728516,0.6756302714347839,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.18883609771728516},{"x":0.63193279504776,"y":0.18883609771728516},{"x":0.63193279504776,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6201680898666382,0.18883609771728516,0.63193279504776,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6201680898666382,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6000000238418579,0.18883609771728516,0.6201680898666382,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5865546464920044,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20190024375915527},{"x":0.561344563961029,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.561344563961029,0.18883609771728516,0.5865546464920044,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5546218752861023,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.18883609771728516,0.5546218752861023,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5445378422737122,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.5142857432365417,0.18883609771728516,0.5445378422737122,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.20546318590641022},{"x":0.831932783126831,"y":0.20546318590641022},{"x":0.831932783126831,"y":0.2197149693965912},{"x":0.805042028427124,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۱","boundary":[0.805042028427124,0.20546318590641022,0.831932783126831,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.20546318590641022},{"x":0.8033613562583923,"y":0.20546318590641022},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2197149693965912},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.20546318590641022,0.8033613562583923,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7949579954147339,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7546218633651733,0.20546318590641022,0.7949579954147339,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7411764860153198,0.20546318590641022,0.7478991746902466,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.7243697643280029,0.20546318590641022,0.7344537973403931,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.20546318590641022,0.7176470756530762,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیمایش","boundary":[0.6655462384223938,0.20546318590641022,0.7058823704719543,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.20546318590641022},{"x":0.658823549747467,"y":0.20546318590641022},{"x":0.658823549747467,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6453781723976135,0.20546318590641022,0.658823549747467,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6436975002288818,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6420168280601501,0.20546318590641022,0.6436975002288818,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6302521228790283,0.20546318590641022,0.6352941393852234,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6235294342041016,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5848739743232727,0.20546318590641022,0.6235294342041016,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.20546318590641022},{"x":0.578151285648346,"y":0.20546318590641022},{"x":0.578151285648346,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5714285969734192,0.20546318590641022,0.578151285648346,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مثلث","boundary":[0.5411764979362488,0.20546318590641022,0.5647059082984924,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5378151535987854,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5126050710678101,0.20546318590641022,0.5378151535987854,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.22209025919437408},{"x":0.831932783126831,"y":0.22209025919437408},{"x":0.831932783126831,"y":0.2375296950340271},{"x":0.805042028427124,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴.۳۰۱","boundary":[0.805042028427124,0.22209025919437408,0.831932783126831,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.22209025919437408},{"x":0.8033613562583923,"y":0.22209025919437408},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.22209025919437408,0.8033613562583923,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7949579954147339,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7546218633651733,0.22209025919437408,0.7949579954147339,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7411764860153198,0.22209025919437408,0.7495798468589783,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7210084199905396,0.22209025919437408,0.7394958138465881,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2375296950340271},{"x":0.680672287940979,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثلث","boundary":[0.680672287940979,0.22209025919437408,0.7058823704719543,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6504201889038086,0.22209025919437408,0.6756302714347839,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.22209025919437408,0.6403361558914185,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6084033846855164,0.22209025919437408,0.6302521228790283,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5899159908294678,0.22209025919437408,0.6016806960105896,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.22209025919437408,0.5848739743232727,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8117647171020508,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8117647171020508,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7747899293899536,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۳.۱","boundary":[0.7747899293899536,0.24109263718128204,0.8117647171020508,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7714285850524902,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7714285850524902,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7697479128837585,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.24109263718128204,0.7714285850524902,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7630252242088318,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیداکردن","boundary":[0.7126050591468811,0.24109263718128204,0.7630252242088318,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.24109263718128204},{"x":0.707563042640686,"y":0.24109263718128204},{"x":0.707563042640686,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6823529601097107,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.6823529601097107,0.24109263718128204,0.707563042640686,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6521008610725403,0.24109263718128204,0.6756302714347839,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6016806960105896,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جرزهای","boundary":[0.6016806960105896,0.24109263718128204,0.6453781723976135,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5949580073356628,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5949580073356628,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجاور","boundary":[0.5647059082984924,0.24109263718128204,0.5949580073356628,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5529412031173706,0.24109263718128204,0.5579832196235657,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5462185144424438,"y":0.25415676832199097},{"x":0.507563054561615,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.507563054561615,0.24109263718128204,0.5462185144424438,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5008403658866882,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4941176474094391,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4941176474094391,0.24109263718128204,0.5008403658866882,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.24109263718128204},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24109263718128204},{"x":0.48739495873451233,"y":0.25415676832199097},{"x":0.462184876203537,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مثلث","boundary":[0.462184876203537,0.24109263718128204,0.48739495873451233,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4605042040348053,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4605042040348053,"y":0.25415676832199097},{"x":0.43529412150382996,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.43529412150382996,0.24109263718128204,0.4605042040348053,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4302521049976349,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4302521049976349,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4252100884914398,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4252100884914398,0.24109263718128204,0.4302521049976349,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.25653207302093506},{"x":0.8117647171020508,"y":0.255344420671463},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۳.۱","boundary":[0.7714285850524902,0.25653207302093506,0.8117647171020508,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7697479128837585,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.25653207302093506,0.7714285850524902,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7630252242088318,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7394958138465881,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثلث","boundary":[0.7378151416778564,0.25653207302093506,0.7630252242088318,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7327731251716614,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7344537973403931,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7092437148094177,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7092437148094177,0.2577197253704071,0.7344537973403931,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6941176652908325,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6941176652908325,0.2577197253704071,0.6991596817970276,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6470588445663452,0.2577197253704071,0.6873949766159058,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6352941393852234,0.25890737771987915,0.6420168280601501,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عبور","boundary":[0.6000000238418579,0.25890737771987915,0.6285714507102966,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.255344420671463},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.5798319578170776,0.255344420671463,0.6000000238418579,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.255344420671463},{"x":0.5731092691421509,"y":0.255344420671463},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هادی","boundary":[0.5428571701049805,0.255344420671463,0.5731092691421509,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.255344420671463},{"x":0.5378151535987854,"y":0.255344420671463},{"x":0.5378151535987854,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5310924649238586,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5310924649238586,0.255344420671463,0.5378151535987854,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.255344420671463},{"x":0.5243697762489319,"y":0.255344420671463},{"x":0.5243697762489319,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5008403658866882,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.49915966391563416,0.255344420671463,0.5243697762489319,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4941176474094391,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2719714939594269},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.48235294222831726,0.25653207302093506,0.4941176474094391,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4756302535533905,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2719714939594269},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.46890756487846375,0.25653207302093506,0.4756302535533905,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4638655483722687,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2719714939594269},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیرون","boundary":[0.43361344933509827,0.25653207302093506,0.4638655483722687,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.413445383310318,0.2577197253704071,0.4268907606601715,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2577197253704071},{"x":0.413445383310318,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.2577197253704071,0.413445383310318,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8117647171020508,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۴.۳.۱","boundary":[0.7714285850524902,0.27434679865837097,0.8117647171020508,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7714285850524902,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.27434679865837097,0.7714285850524902,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7630252242088318,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثلث","boundary":[0.7394958138465881,0.27434679865837097,0.7630252242088318,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7344537973403931,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7092437148094177,0.27434679865837097,0.7344537973403931,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.275534451007843},{"x":0.6991596817970276,"y":0.275534451007843},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6941176652908325,0.275534451007843,0.6991596817970276,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.275534451007843},{"x":0.6873949766159058,"y":0.275534451007843},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6487395167350769,0.275534451007843,0.6873949766159058,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.275534451007843},{"x":0.6420168280601501,"y":0.275534451007843},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6352941393852234,0.275534451007843,0.6420168280601501,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.275534451007843},{"x":0.6285714507102966,"y":0.275534451007843},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6084033846855164,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.6084033846855164,0.275534451007843,0.6285714507102966,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.275534451007843},{"x":0.6016806960105896,"y":0.275534451007843},{"x":0.6016806960105896,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5731092691421509,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هادی","boundary":[0.5731092691421509,0.275534451007843,0.6016806960105896,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.275534451007843},{"x":0.5680672526359558,"y":0.275534451007843},{"x":0.5680672526359558,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5546218752861023,0.275534451007843,0.5680672526359558,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.275534451007843},{"x":0.5512605309486389,"y":0.275534451007843},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28859856724739075},{"x":0.529411792755127,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.529411792755127,0.275534451007843,0.5512605309486389,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.275534451007843},{"x":0.5176470875740051,"y":0.275534451007843},{"x":0.5176470875740051,"y":0.28859856724739075},{"x":0.49915966391563416,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.49915966391563416,0.275534451007843,0.5176470875740051,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.275534451007843},{"x":0.48739495873451233,"y":0.275534451007843},{"x":0.48739495873451233,"y":0.28859856724739075},{"x":0.48067227005958557,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48067227005958557,0.275534451007843,0.48739495873451233,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.275534451007843},{"x":0.4739495813846588,"y":0.275534451007843},{"x":0.4739495813846588,"y":0.28859856724739075},{"x":0.462184876203537,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.462184876203537,0.275534451007843,0.4739495813846588,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.275534451007843},{"x":0.4638655483722687,"y":0.275534451007843},{"x":0.4638655483722687,"y":0.28859856724739075},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.45378151535987854,0.275534451007843,0.4638655483722687,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.1698337346315384},{"x":0.831932783126831,"y":0.1698337346315384},{"x":0.831932783126831,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4117647111415863,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4067647111415863,0.16283373463153838,0.8369327831268311,0.29559856724739075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴.۴.۳۰۱","boundary":[0.7714285850524902,0.2897862195968628,0.8117647171020508,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7714285850524902,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.29097387194633484,0.7714285850524902,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثلث","boundary":[0.7378151416778564,0.29097387194633484,0.7647058963775635,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7109243869781494,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7092437148094177,0.29097387194633484,0.7344537973403931,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6773109436035156,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بناها","boundary":[0.6773109436035156,0.29097387194633484,0.6991596817970276,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6705882549285889,"y":0.30641329288482666},{"x":0.658823549747467,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.658823549747467,0.2921615242958069,0.6705882549285889,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6521008610725403,"y":0.29097387194633484},{"x":0.653781533241272,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بستر","boundary":[0.6285714507102966,0.2921615242958069,0.653781533241272,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6218487620353699,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.6033613681793213,0.2921615242958069,0.6218487620353699,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6000000238418579,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.29334917664527893,0.6016806960105896,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3099762499332428},{"x":0.831932783126831,"y":0.3099762499332428},{"x":0.831932783126831,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۳.۱","boundary":[0.8033613562583923,0.3099762499332428,0.831932783126831,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.3099762499332428},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3099762499332428},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.3099762499332428,0.8016806840896606,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7529411911964417,0.3099762499332428,0.7949579954147339,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7394958138465881,0.3099762499332428,0.7478991746902466,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3242280185222626},{"x":0.707563042640686,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمای","boundary":[0.707563042640686,0.3099762499332428,0.7344537973403931,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3099762499332428},{"x":0.702521026134491,"y":0.3099762499332428},{"x":0.702521026134491,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بناهای","boundary":[0.6672269105911255,0.3099762499332428,0.702521026134491,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6201680898666382,0.3099762499332428,0.6605042219161987,0.3242280185222626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2897862195968628},{"x":0.831932783126831,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5950000238418579,0.2851615242958069,0.8369327831268311,0.33004036617279053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8117647171020508,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7731092572212219,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۵.۳.۱","boundary":[0.7731092572212219,0.32660332322120667,0.8117647171020508,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7714285850524902,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7714285850524902,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7697479128837585,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.32660332322120667,0.7714285850524902,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7630252242088318,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7630252242088318,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترازیابی","boundary":[0.7226890921592712,0.32660332322120667,0.7630252242088318,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7159664034843445,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7109243869781494,0.3277909755706787,0.7159664034843445,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7042016983032227,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7042016983032227,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیلنگ","boundary":[0.6655462384223938,0.3277909755706787,0.7042016983032227,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6436975002288818,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تراز","boundary":[0.6436975002288818,0.3277909755706787,0.6571428775787354,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.3277909755706787,0.6420168280601501,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8117647171020508,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۵.۳.۱","boundary":[0.7731092572212219,0.3444180488586426,0.8117647171020508,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.3444180488586426,0.7714285850524902,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7630252242088318,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7226890921592712,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترازیابی","boundary":[0.7226890921592712,0.3444180488586426,0.7630252242088318,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7109243869781494,0.3456057012081146,0.7159664034843445,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمشه","boundary":[0.6689075827598572,0.3456057012081146,0.7042016983032227,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6638655662536621,"y":0.35866984724998474},{"x":0.658823549747467,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.3456057012081146,0.6638655662536621,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراز","boundary":[0.6352941393852234,0.3456057012081146,0.6521008610725403,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنایی","boundary":[0.6084033846855164,0.3456057012081146,0.6285714507102966,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.34679335355758667,0.6016806960105896,0.3598574697971344]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8117647171020508,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8117647171020508,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5916386795043945,0.3207909755706787,0.8167647171020508,0.36566984724998475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8117647171020508,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7714285850524902,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۵.۳.۱","boundary":[0.7714285850524902,0.3622327744960785,0.8117647171020508,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7714285850524902,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7714285850524902,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7697479128837585,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.36342042684555054,0.7714285850524902,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7630252242088318,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7226890921592712,0.36342042684555054,0.7630252242088318,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7159664034843445,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37648457288742065},{"x":0.707563042640686,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.707563042640686,0.36342042684555054,0.7159664034843445,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.36342042684555054},{"x":0.702521026134491,"y":0.36342042684555054},{"x":0.702521026134491,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمای","boundary":[0.6773109436035156,0.36342042684555054,0.702521026134491,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بناها","boundary":[0.6470588445663452,0.36342042684555054,0.6705882549285889,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6352941393852234,0.36342042684555054,0.6470588445663452,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.37885984778404236},{"x":0.831932783126831,"y":0.37885984778404236},{"x":0.831932783126831,"y":0.3931116461753845},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶.۳.۱","boundary":[0.8033613562583923,0.37885984778404236,0.831932783126831,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.37885984778404236},{"x":0.8033613562583923,"y":0.37885984778404236},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3931116461753845},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.37885984778404236,0.8033613562583923,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7949579954147339,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7546218633651733,0.37885984778404236,0.7949579954147339,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7411764860153198,0.3800475001335144,0.7478991746902466,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قوسها","boundary":[0.6974790096282959,0.3800475001335144,0.7344537973403931,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3931116461753845},{"x":0.680672287940979,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.680672287940979,0.3800475001335144,0.6924369931221008,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نماهای","boundary":[0.6369748115539551,0.3800475001335144,0.6739495992660522,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.5966386795043945,0.3800475001335144,0.6302521228790283,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.3800475001335144,0.5899159908294678,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.5462185144424438,0.3800475001335144,0.5798319578170776,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.3800475001335144,0.5428571701049805,0.3931116461753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3622327744960785},{"x":0.831932783126831,"y":0.36104512214660645},{"x":0.831932783126831,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5328151535987854,0.3552327744960785,0.8369327831268311,0.3989239938259125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3978622257709503},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3978622257709503},{"x":0.8117647171020508,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7747899293899536,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۶.۳.۱","boundary":[0.7747899293899536,0.3978622257709503,0.8117647171020508,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7714285850524902,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7714285850524902,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7714285850524902,0.3978622257709503,0.7714285850524902,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7226890921592712,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7226890921592712,0.3978622257709503,0.7647058963775635,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7176470756530762,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6789916157722473,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"قوسها","boundary":[0.6789916157722473,0.3978622257709503,0.7176470756530762,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6739495992660522,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6655462384223938,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6655462384223938,0.3978622257709503,0.6739495992660522,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6638655662536621,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6453781723976135,0.3978622257709503,0.6638655662536621,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6302521228790283,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6000000238418579,0.3978622257709503,0.6302521228790283,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5932773351669312,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5731092691421509,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.5731092691421509,0.3978622257709503,0.5932773351669312,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5680672526359558,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5663865804672241,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.3978622257709503,0.5680672526359558,0.41092637181282043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3978622257709503},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3978622257709503},{"x":0.8117647171020508,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5663865804672241,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5613865804672241,0.3908622257709503,0.8167647171020508,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4144892990589142},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4144892990589142},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۶.۳.۱","boundary":[0.7747899293899536,0.4144892990589142,0.8134453892707825,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7731092572212219,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.41567695140838623,0.7731092572212219,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7630252242088318,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7226890921592712,0.41567695140838623,0.7630252242088318,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7159664034843445,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"قوسها","boundary":[0.6789916157722473,0.41567695140838623,0.7159664034843445,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6722689270973206,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6672269105911255,0.41567695140838623,0.6722689270973206,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6605042219161987,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مثلث","boundary":[0.6369748115539551,0.41567695140838623,0.6605042219161987,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.41567695140838623},{"x":0.63193279504776,"y":0.41567695140838623},{"x":0.63193279504776,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6067227125167847,0.41567695140838623,0.63193279504776,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.41567695140838623,0.6000000238418579,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.4323040246963501},{"x":0.831932783126831,"y":0.4323040246963501},{"x":0.831932783126831,"y":0.4453681707382202},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷.۳.۱","boundary":[0.8033613562583923,0.4323040246963501,0.831932783126831,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.4323040246963501},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4323040246963501},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4453681707382202},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.4323040246963501,0.8016806840896606,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7949579954147339,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7529411911964417,0.4323040246963501,0.7949579954147339,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7411764860153198,0.4323040246963501,0.7478991746902466,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گنبدها","boundary":[0.6957983374595642,0.4323040246963501,0.7344537973403931,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.4323040246963501,0.6957983374595642,0.4453681707382202]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.41567695140838623},{"x":0.831932783126831,"y":0.4133016765117645},{"x":0.831932783126831,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5933193516731262,0.4086769514083862,0.8369327831268311,0.4523681707382202],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.44893112778663635},{"x":0.8117647171020508,"y":0.44893112778663635},{"x":0.8117647171020508,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7731092572212219,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.۷.۳.۱","boundary":[0.7731092572212219,0.44893112778663635,0.8117647171020508,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7714285850524902,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7714285850524902,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7697479128837585,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.44893112778663635,0.7714285850524902,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7630252242088318,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7630252242088318,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7226890921592712,0.44893112778663635,0.7630252242088318,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7159664034843445,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گنبد","boundary":[0.6907563209533691,0.44893112778663635,0.7159664034843445,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6722689270973206,0.44893112778663635,0.6840336322784424,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.6369748115539551,0.44893112778663635,0.6672269105911255,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.5966386795043945,0.44893112778663635,0.6302521228790283,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5899159908294678,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4643705487251282},{"x":0.578151285648346,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.578151285648346,0.44893112778663635,0.5899159908294678,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5747899413108826,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5714285969734192,0.44893112778663635,0.5747899413108826,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.44893112778663635},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4477434754371643},{"x":0.8117647171020508,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5664285969734192,0.44193112778663635,0.8167647171020508,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.46674585342407227},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4655582010746002},{"x":0.8117647171020508,"y":0.47980996966362},{"x":0.7731092572212219,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.۷.۳.۱","boundary":[0.7731092572212219,0.46674585342407227,0.8117647171020508,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7714285850524902,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7714285850524902,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7697479128837585,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.46674585342407227,0.7714285850524902,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7630252242088318,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7630252242088318,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7226890921592712,0.46674585342407227,0.7630252242088318,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گنبد","boundary":[0.6907563209533691,0.46674585342407227,0.7159664034843445,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6840336322784424,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6722689270973206,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6722689270973206,0.46674585342407227,0.6840336322784424,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6672269105911255,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمای","boundary":[0.6403361558914185,0.46674585342407227,0.6672269105911255,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.6000000238418579,0.4679335057735443,0.6352941393852234,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5966386795043945,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5932773351669312,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.4679335057735443,0.5966386795043945,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.48337292671203613},{"x":0.831932783126831,"y":0.48337292671203613},{"x":0.831932783126831,"y":0.49643704295158386},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۸.۳.۱","boundary":[0.8033613562583923,0.48337292671203613,0.831932783126831,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8016806840896606,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.48337292671203613,0.8016806840896606,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"برداشت","boundary":[0.7529411911964417,0.48337292671203613,0.7949579954147339,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"کاربندیها","boundary":[0.6907563209533691,0.48337292671203613,0.7478991746902466,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6840336322784424,"y":0.49881234765052795},{"x":0.680672287940979,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.4845605790615082,0.6840336322784424,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"عناصر","boundary":[0.6420168280601501,0.4845605790615082,0.6739495992660522,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6016806960105896,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"تزئینی","boundary":[0.6016806960105896,0.4845605790615082,0.6352941393852234,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5966386795043945,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5966386795043945,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.4845605790615082,0.5966386795043945,0.49881234765052795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0.5299999713897705},{"languageCode":"fa","confidence":0.4699999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4679335057735443},{"x":0.831932783126831,"y":0.4655582010746002},{"x":0.831932783126831,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5882773351669311,0.4609335057735443,0.8369327831268311,0.5046246953010559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۸.۳۰۱","boundary":[0.7747899293899536,0.5011876225471497,0.8117647171020508,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.5011876225471497,0.7714285850524902,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7226890921592712,0.5011876225471497,0.7630252242088318,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربندی","boundary":[0.6705882549285889,0.5011876225471497,0.7159664034843445,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5154394507408142},{"x":0.658823549747467,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.658823549747467,0.5011876225471497,0.6655462384223938,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5011876225471497},{"x":0.653781533241272,"y":0.5011876225471497},{"x":0.653781533241272,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.6067227125167847,0.5011876225471497,0.653781533241272,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5848739743232727,0.5011876225471497,0.6000000238418579,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5011876225471497},{"x":0.578151285648346,"y":0.5011876225471497},{"x":0.578151285648346,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قوس","boundary":[0.5529412031173706,0.5011876225471497,0.578151285648346,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.5011876225471497,0.5462185144424438,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5011876225471497},{"x":0.534453809261322,"y":0.5011876225471497},{"x":0.534453809261322,"y":0.5154394507408142},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"هندسه","boundary":[0.49747899174690247,0.5011876225471497,0.534453809261322,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4789915978908539,0.5011876225471497,0.4924369752407074,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.5011876225471497,0.4756302535533905,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.519002377986908},{"x":0.8117647171020508,"y":0.519002377986908},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۸.۳.۱","boundary":[0.7731092572212219,0.519002377986908,0.8117647171020508,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.519002377986908},{"x":0.7714285850524902,"y":0.519002377986908},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.519002377986908,0.7714285850524902,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.519002377986908},{"x":0.7630252242088318,"y":0.519002377986908},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7226890921592712,0.519002377986908,0.7630252242088318,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.519002377986908},{"x":0.7159664034843445,"y":0.519002377986908},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربندی","boundary":[0.6705882549285889,0.519002377986908,0.7159664034843445,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.519002377986908},{"x":0.6655462384223938,"y":0.519002377986908},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5332541465759277},{"x":0.658823549747467,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.658823549747467,0.519002377986908,0.6655462384223938,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.519002377986908},{"x":0.653781533241272,"y":0.519002377986908},{"x":0.653781533241272,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6268907785415649,0.519002377986908,0.653781533241272,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.519002377986908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.519002377986908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5915966629981995,0.519002377986908,0.6201680898666382,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.519002377986908},{"x":0.5848739743232727,"y":0.519002377986908},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.5630252361297607,0.519002377986908,0.5848739743232727,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.519002377986908},{"x":0.5596638917922974,"y":0.519002377986908},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.519002377986908,0.5596638917922974,0.5332541465759277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4706302535533905,0.49418762254714965,0.8167647171020508,0.5402541465759277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.۸.۳.۱","boundary":[0.7747899293899536,0.5356294512748718,0.8134453892707825,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.5356294512748718,0.7714285850524902,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7226890921592712,0.5356294512748718,0.7630252242088318,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6924369931221008,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پلان","boundary":[0.6924369931221008,0.5368170738220215,0.7159664034843445,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.551068902015686},{"x":0.6571428775787354,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقرنس","boundary":[0.6571428775787354,0.5368170738220215,0.6857143044471741,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6470588445663452,"y":0.551068902015686},{"x":0.6352941393852234,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6352941393852234,0.5380047559738159,0.6470588445663452,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6352941393852234,"y":0.551068902015686},{"x":0.6285714507102966,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6285714507102966,0.5380047559738159,0.6352941393852234,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.5534442067146301},{"x":0.831932783126831,"y":0.5534442067146301},{"x":0.831932783126831,"y":0.5676959753036499},{"x":0.805042028427124,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۹.۳.۱","boundary":[0.805042028427124,0.5534442067146301,0.831932783126831,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5676959753036499},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.5534442067146301,0.8033613562583923,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7546218633651733,0.5534442067146301,0.7949579954147339,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7411764860153198,0.5534442067146301,0.7478991746902466,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بناهای","boundary":[0.6991596817970276,0.5534442067146301,0.7344537973403931,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6554622054100037,0.5534442067146301,0.6941176652908325,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6436975002288818,0.5534442067146301,0.6487395167350769,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.6084033846855164,0.5534442067146301,0.6386554837226868,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.5596638917922974,0.5534442067146301,0.6016806960105896,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.5260504484176636,0.5534442067146301,0.5529412031173706,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5210084319114685,0.5534442067146301,0.5210084319114685,0.5676959753036499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5380047559738159},{"x":0.831932783126831,"y":0.5344418287277222},{"x":0.831932783126831,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5210084319114685,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5160084319114685,0.5310047559738159,0.8369327831268311,0.5746959753036499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰۹.۳.۱","boundary":[0.7731092572212219,0.5712589025497437,0.8117647171020508,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.5712589025497437,0.7714285850524902,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5855106711387634},{"x":0.729411780834198,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوربین","boundary":[0.729411780834198,0.5712589025497437,0.7647058963775635,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7058823704719543,0.5712589025497437,0.7226890921592712,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6689075827598572,0.5724465847015381,0.6974790096282959,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.6369748115539551,0.5724465847015381,0.6689075827598572,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توتال","boundary":[0.5983193516731262,0.5724465847015381,0.6268907785415649,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"استیشن","boundary":[0.5512605309486389,0.5724465847015381,0.5932773351669312,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.5724465847015381,0.5495798587799072,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.۹.۳.۱","boundary":[0.7731092572212219,0.5878859758377075,0.8117647171020508,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.589073657989502},{"x":0.7714285850524902,"y":0.589073657989502},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.589073657989502,0.7714285850524902,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.589073657989502},{"x":0.7630252242088318,"y":0.589073657989502},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7226890921592712,0.589073657989502,0.7630252242088318,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.589073657989502},{"x":0.7159664034843445,"y":0.589073657989502},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7092437148094177,0.589073657989502,0.7159664034843445,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.589073657989502},{"x":0.7042016983032227,"y":0.589073657989502},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لیزر","boundary":[0.6840336322784424,0.589073657989502,0.7042016983032227,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6773109436035156,"y":0.589073657989502},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسکنر","boundary":[0.6470588445663452,0.5902612805366516,0.6773109436035156,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.5902612805366516,0.6420168280601501,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳.۹.۳.۱","boundary":[0.7731092572212219,0.6057007312774658,0.8134453892707825,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.6057007312774658,0.7714285850524902,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7226890921592712,0.6057007312774658,0.7630252242088318,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7092437148094177,0.6057007312774658,0.7159664034843445,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.6739495992660522,0.6057007312774658,0.7042016983032227,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6487395167350769,0.6057007312774658,0.6655462384223938,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فتوگرامتری","boundary":[0.5731092691421509,0.6068883538246155,0.6369748115539551,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برد","boundary":[0.5529412031173706,0.6068883538246155,0.5680672526359558,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5210084319114685,0.6068883538246155,0.5462185144424438,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5092437267303467,0.6068883538246155,0.5142857432365417,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.48403361439704895,0.6068883538246155,0.5042017102241516,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6068883538246155},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6068883538246155},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6199524998664856},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45378151535987854,0.6068883538246155,0.47058823704719543,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6199524998664856},{"x":0.413445383310318,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.413445383310318,0.6068883538246155,0.4453781545162201,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6199524998664856},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.38823530077934265,0.6068883538246155,0.4100840389728546,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3848739564418793,0.6068883538246155,0.3848739564418793,0.6199524998664856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8117647171020508,"y":0.570071280002594},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3781932842731476,0.5654465847015381,0.8184453892707825,0.6257648177146912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3800475001335144},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3800475001335144},{"x":0.15462185442447662,"y":0.38836103677749634},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.13781513273715973,0.3800475001335144,0.15462185442447662,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3800475001335144},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3800475001335144},{"x":0.15462185442447662,"y":0.38836103677749634},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.3730475001335144,0.15962185442447663,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3978622257709503},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3978622257709503},{"x":0.15126051008701324,"y":0.40617576241493225},{"x":0.13781513273715973,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.13781513273715973,0.3978622257709503,0.15126051008701324,0.40617576241493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3978622257709503},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3978622257709503},{"x":0.15126051008701324,"y":0.40617576241493225},{"x":0.13781513273715973,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.3908622257709503,0.15626051008701325,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.41567695140838623},{"x":0.15126051008701324,"y":0.41567695140838623},{"x":0.15126051008701324,"y":0.42399048805236816},{"x":0.13949580490589142,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.13781513273715973,0.41567695140838623,0.15126051008701324,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.41567695140838623},{"x":0.15126051008701324,"y":0.41567695140838623},{"x":0.15126051008701324,"y":0.42399048805236816},{"x":0.13949580490589142,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.4086769514083862,0.15626051008701325,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.43349167704582214},{"x":0.15294118225574493,"y":0.4323040246963501},{"x":0.15294118225574493,"y":0.4406175911426544},{"x":0.13781513273715973,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.13781513273715973,0.43349167704582214,0.15294118225574493,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.43349167704582214},{"x":0.15294118225574493,"y":0.4323040246963501},{"x":0.15294118225574493,"y":0.4406175911426544},{"x":0.13781513273715973,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.42649167704582214,0.15794118225574494,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.450118750333786},{"x":0.15126051008701324,"y":0.450118750333786},{"x":0.15126051008701324,"y":0.45843231678009033},{"x":0.13949580490589142,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.13949580490589142,0.450118750333786,0.15126051008701324,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.450118750333786},{"x":0.15126051008701324,"y":0.450118750333786},{"x":0.15126051008701324,"y":0.45843231678009033},{"x":0.13949580490589142,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.443118750333786,0.15626051008701325,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.46674585342407227},{"x":0.15462185442447662,"y":0.46674585342407227},{"x":0.15462185442447662,"y":0.47624704241752625},{"x":0.13781513273715973,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.13781513273715973,0.46674585342407227,0.15462185442447662,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.46674585342407227},{"x":0.15462185442447662,"y":0.46674585342407227},{"x":0.15462185442447662,"y":0.47624704241752625},{"x":0.13781513273715973,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.45974585342407226,0.15962185442447663,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.4845605790615082},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4845605790615082},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4928741157054901},{"x":0.13781513273715973,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.13781513273715973,0.4845605790615082,0.15126051008701324,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.4845605790615082},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4845605790615082},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4928741157054901},{"x":0.13781513273715973,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.4775605790615082,0.15626051008701325,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.5023753046989441},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5023753046989441},{"x":0.15294118225574493,"y":0.510688841342926},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.13781513273715973,0.5023753046989441,0.15294118225574493,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.5023753046989441},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5023753046989441},{"x":0.15294118225574493,"y":0.510688841342926},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.4953753046989441,0.15794118225574494,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.519002377986908},{"x":0.15126051008701324,"y":0.519002377986908},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5273159146308899},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.13781513273715973,0.519002377986908,0.15294118225574493,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.519002377986908},{"x":0.15126051008701324,"y":0.519002377986908},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5273159146308899},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.512002377986908,0.15794118225574494,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.5380047559738159},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5380047559738159},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5475059151649475},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۷","boundary":[0.13781513273715973,0.5380047559738159,0.15294118225574493,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.5380047559738159},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5380047559738159},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5475059151649475},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.5310047559738159,0.15794118225574494,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.5546318292617798},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5546318292617798},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5641329884529114},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.13949580490589142,0.5546318292617798,0.15294118225574493,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.5546318292617798},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5546318292617798},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5641329884529114},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.5476318292617798,0.15794118225574494,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.5724465847015381},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5724465847015381},{"x":0.15294118225574493,"y":0.58076012134552},{"x":0.13781513273715973,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.13781513273715973,0.5724465847015381,0.15294118225574493,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.5724465847015381},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5724465847015381},{"x":0.15294118225574493,"y":0.58076012134552},{"x":0.13781513273715973,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.5654465847015381,0.15794118225574494,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.6068883538246155},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6068883538246155},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6152018904685974},{"x":0.13781513273715973,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.13781513273715973,0.6068883538246155,0.15294118225574493,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.6068883538246155},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6068883538246155},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6152018904685974},{"x":0.13781513273715973,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.5998883538246155,0.15794118225574494,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.8302521109580994,0.6282660365104675,0.8554621934890747,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6270784139633179},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6365795731544495},{"x":0.800000011920929,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.800000011920929,0.6270784139633179,0.8285714387893677,0.6365795731544495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6270784139633179},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6365795731544495},{"x":0.800000011920929,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.795000011920929,0.6200784139633179,0.8604621934890747,0.6435795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.6247031092643738},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6247031092643738},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6330166459083557},{"x":0.13781513273715973,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.13781513273715973,0.6247031092643738,0.15126051008701324,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.6247031092643738},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6247031092643738},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6330166459083557},{"x":0.13781513273715973,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.6177031092643738,0.15626051008701325,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.7529691457748413},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7565320730209351},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7565320730209351},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"ك","boundary":[0.15462185442447662,0.7529691457748413,0.13781513273715973,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.7375296950340271},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7399049997329712},{"x":0.13613446056842804,"y":0.7399049997329712},{"x":0.13613446056842804,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"ك","boundary":[0.15294118225574493,0.7375296950340271,0.13613446056842804,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.7173396944999695},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7197149395942688},{"x":0.13613446056842804,"y":0.7197149395942688},{"x":0.13613446056842804,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.15294118225574493,0.7173396944999695,0.13613446056842804,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.7007125616073608},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7030878663063049},{"x":0.13613446056842804,"y":0.7030878663063049},{"x":0.13613446056842804,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.15294118225574493,0.7007125616073608,0.13613446056842804,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.6828978657722473},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6852731704711914},{"x":0.13613446056842804,"y":0.6852731704711914},{"x":0.13613446056842804,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.15294118225574493,0.6828978657722473,0.13613446056842804,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.6828978657722473},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7565320730209351},{"x":0.13613446056842804,"y":0.7565320730209351},{"x":0.13445378839969635,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.5600000023841858,"boundary":[0.14794118225574493,0.6758978657722473,0.14113446056842804,0.7635320730209351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7159664034843445,0.6603325605392456,0.7445378303527832,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6907563209533691,0.6615201830863953,0.7092437148094177,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.6615201830863953,0.6890756487846375,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقدامات","boundary":[0.6386554837226868,0.6615201830863953,0.6823529601097107,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.5932773351669312,0.6615201830863953,0.6336134672164917,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5630252361297607,0.6615201830863953,0.5882353186607361,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5596638917922974,0.6615201830863953,0.5630252361297607,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6745843291282654},{"x":0.529411792755127,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهار","boundary":[0.529411792755127,0.6615201830863953,0.5529412031173706,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.6615201830863953,0.5243697762489319,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6745843291282654},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.48067227005958557,0.6615201830863953,0.5159664154052734,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.4302521049976349,0.6615201830863953,0.4756302535533905,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6745843291282654},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رانشی","boundary":[0.39159664511680603,0.6615201830863953,0.4252100884914398,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6615201830863953},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3815126121044159,0.6615201830863953,0.38655462861061096,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6745843291282654},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشاری","boundary":[0.33781513571739197,0.6615201830863953,0.3764705955982208,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3210084140300751,0.6615201830863953,0.3327731192111969,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6615201830863953},{"x":0.31596639752388,"y":0.6615201830863953},{"x":0.31596639752388,"y":0.6745843291282654},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.29075631499290466,0.6615201830863953,0.31596639752388,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6615201830863953},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6615201830863953},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6745843291282654},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.27563026547431946,0.6615201830863953,0.2873949706554413,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6615201830863953},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6615201830863953},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.2705882489681244,0.6615201830863953,0.27563026547431946,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6615201830863953},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6615201830863953},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۶۳","boundary":[0.2521008551120758,0.6615201830863953,0.2689075767993927,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.6805225610733032},{"x":0.875630259513855,"y":0.6805225610733032},{"x":0.875630259513855,"y":0.6935867071151733},{"x":0.8504201769828796,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8504201769828796,0.6805225610733032,0.875630259513855,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6935867071151733},{"x":0.826890766620636,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.826890766620636,0.6805225610733032,0.8436974883079529,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6935867071151733},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8235294222831726,0.6805225610733032,0.8252100944519043,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.7865546345710754,0.6805225610733032,0.8184874057769775,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6805225610733032},{"x":0.778151273727417,"y":0.6805225610733032},{"x":0.778151273727417,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7613445520401001,0.6805225610733032,0.778151273727417,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6805225610733032},{"x":0.75126051902771,"y":0.6805225610733032},{"x":0.75126051902771,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقت","boundary":[0.7210084199905396,0.6805225610733032,0.75126051902771,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6924369931221008,0.6805225610733032,0.7159664034843445,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بناهای","boundary":[0.6521008610725403,0.6805225610733032,0.6857143044471741,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6067227125167847,0.6805225610733032,0.6453781723976135,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.6805225610733032,0.6016806960105896,0.6935867071151733]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6603325605392456},{"x":0.875630259513855,"y":0.6591448783874512},{"x":0.875630259513855,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2521008551120758,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2471008551120758,0.6533325605392456,0.880630259513855,0.7005867071151733],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.6995249390602112},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6995249390602112},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8218487501144409,0.6995249390602112,0.8554621934890747,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.6995249390602112},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6995249390602112},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8184874057769775,0.6995249390602112,0.8201680779457092,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.713776707649231},{"x":0.853781521320343,"y":0.713776707649231},{"x":0.853781521320343,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.8369747996330261,0.713776707649231,0.853781521320343,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.713776707649231},{"x":0.8336134552955627,"y":0.713776707649231},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.713776707649231,0.8336134552955627,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.7149643898010254},{"x":0.826890766620636,"y":0.713776707649231},{"x":0.826890766620636,"y":0.7280284762382507},{"x":0.800000011920929,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.800000011920929,0.7149643898010254,0.826890766620636,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7932773232460022,"y":0.713776707649231},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.7663865685462952,0.7149643898010254,0.7932773232460022,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7394958138465881,0.7149643898010254,0.7546218633651733,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقت","boundary":[0.6991596817970276,0.7149643898010254,0.7277311086654663,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.716152012348175},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6689075827598572,0.716152012348175,0.6924369931221008,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.716152012348175},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6201680898666382,0.716152012348175,0.6638655662536621,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.716152012348175},{"x":0.6151260733604431,"y":0.716152012348175},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.716152012348175,0.6151260733604431,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8336134552955627,"y":0.745843231678009},{"x":0.805042028427124,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۲","boundary":[0.805042028427124,0.7327790856361389,0.8336134552955627,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8016806840896606,"y":0.745843231678009},{"x":0.8016806840896606,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.7327790856361389,0.8016806840896606,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7949579954147339,"y":0.745843231678009},{"x":0.7579832077026367,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.7579832077026367,0.7327790856361389,0.7949579954147339,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقت","boundary":[0.7226890921592712,0.7327790856361389,0.7529411911964417,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7109243869781494,0.7327790856361389,0.7159664034843445,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6655462384223938,0.7327790856361389,0.7042016983032227,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7327790856361389},{"x":0.658823549747467,"y":0.7327790856361389},{"x":0.658823549747467,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6521008610725403,0.7327790856361389,0.658823549747467,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ورق","boundary":[0.6285714507102966,0.7327790856361389,0.6453781723976135,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6084033846855164,0.7327790856361389,0.6252101063728333,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موجدار","boundary":[0.5596638917922974,0.7327790856361389,0.5949580073356628,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.7339667677879333,0.5579832196235657,0.7470308542251587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7007125616073608},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8571428656578064,"y":0.745843231678009},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5462605309486389,0.6937125616073608,0.8621428656578064,0.752843231678009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۱.۲","boundary":[0.7731092572212219,0.7494061589241028,0.8134453892707825,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.7494061589241028,0.7714285850524902,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.7226890921592712,0.7494061589241028,0.7630252242088318,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7636579275131226},{"x":0.680672287940979,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.680672287940979,0.7494061589241028,0.7159664034843445,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6521008610725403,0.7494061589241028,0.6756302714347839,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ورق","boundary":[0.6302521228790283,0.7505938410758972,0.6470588445663452,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6117647290229797,0.7505938410758972,0.6235294342041016,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6016806960105896,0.7505938410758972,0.6067227125167847,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5546218752861023,0.7505938410758972,0.5949580073356628,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5428571701049805,0.7505938410758972,0.5495798587799072,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.5142857432365417,0.7505938410758972,0.5361344814300537,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.7505938410758972,0.5092437267303467,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۱.۲","boundary":[0.7731092572212219,0.7672209143638611,0.8134453892707825,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.7672209143638611,0.7697479128837585,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7802850604057312},{"x":0.729411780834198,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.729411780834198,0.7672209143638611,0.7596638798713684,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6873949766159058,0.7672209143638611,0.7226890921592712,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7672209143638611},{"x":0.680672287940979,"y":0.7672209143638611},{"x":0.680672287940979,"y":0.7802850604057312},{"x":0.658823549747467,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.658823549747467,0.7672209143638611,0.680672287940979,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ورق","boundary":[0.6369748115539551,0.7672209143638611,0.6521008610725403,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6184874176979065,0.7672209143638611,0.6302521228790283,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6084033846855164,0.7672209143638611,0.6134454011917114,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7814726829528809},{"x":0.561344563961029,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.561344563961029,0.7672209143638611,0.6016806960105896,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7672209143638611},{"x":0.556302547454834,"y":0.7672209143638611},{"x":0.556302547454834,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5495798587799072,0.7672209143638611,0.556302547454834,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.5243697762489319,0.7684085369110107,0.5445378422737122,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5042017102241516,0.7684085369110107,0.5210084319114685,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7814726829528809},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داربست","boundary":[0.45378151535987854,0.7684085369110107,0.4941176474094391,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7684085369110107},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7684085369110107},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.7684085369110107,0.44873949885368347,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.783847987651825},{"x":0.8134453892707825,"y":0.783847987651825},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۱.۲","boundary":[0.7714285850524902,0.783847987651825,0.8134453892707825,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.783847987651825},{"x":0.7714285850524902,"y":0.783847987651825},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.783847987651825,0.7714285850524902,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.783847987651825},{"x":0.7630252242088318,"y":0.783847987651825},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.7344537973403931,0.783847987651825,0.7630252242088318,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.783847987651825},{"x":0.7277311086654663,"y":0.783847987651825},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6924369931221008,0.783847987651825,0.7277311086654663,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.783847987651825},{"x":0.6857143044471741,"y":0.783847987651825},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6621848940849304,0.783847987651825,0.6857143044471741,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.783847987651825},{"x":0.6571428775787354,"y":0.783847987651825},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ورق","boundary":[0.6403361558914185,0.783847987651825,0.6571428775787354,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6235294342041016,0.7850356101989746,0.6336134672164917,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6117647290229797,0.7850356101989746,0.6184874176979065,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5663865804672241,0.7850356101989746,0.6067227125167847,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5529412031173706,0.7850356101989746,0.5596638917922974,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبشی","boundary":[0.5176470875740051,0.7850356101989746,0.5462185144424438,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7980997562408447},{"x":0.507563054561615,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.7850356101989746,0.5109243988990784,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7980997562408447},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناودانی","boundary":[0.46554622054100037,0.7850356101989746,0.5008403658866882,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7850356101989746},{"x":0.462184876203537,"y":0.7850356101989746},{"x":0.462184876203537,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.7850356101989746,0.462184876203537,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8016626834869385},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8016626834869385},{"x":0.8134453892707825,"y":0.815914511680603},{"x":0.7714285850524902,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۱.۲","boundary":[0.7714285850524902,0.8016626834869385,0.8134453892707825,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7714285850524902,"y":0.815914511680603},{"x":0.7697479128837585,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.8028503656387329,0.7714285850524902,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7630252242088318,"y":0.815914511680603},{"x":0.7226890921592712,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.7226890921592712,0.8028503656387329,0.7630252242088318,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.6857143044471741,0.8028503656387329,0.7159664034843445,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8028503656387329},{"x":0.680672287940979,"y":0.8028503656387329},{"x":0.680672287940979,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ورقها","boundary":[0.6487395167350769,0.8028503656387329,0.680672287940979,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8171021342277527},{"x":0.63193279504776,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.63193279504776,0.8028503656387329,0.6420168280601501,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6033613681793213,0.8028503656387329,0.6268907785415649,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موقت","boundary":[0.5714285969734192,0.8028503656387329,0.5966386795043945,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8171021342277527},{"x":0.561344563961029,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.8040379881858826,0.5680672526359558,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8134453892707825,"y":0.815914511680603},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4420588266849518,0.7424061589241028,0.8184453892707825,0.822914511680603],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8325415849685669},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۱.۲","boundary":[0.7714285850524902,0.8182897567749023,0.8134453892707825,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8325415849685669},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.8182897567749023,0.7714285850524902,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8325415849685669},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بستر","boundary":[0.7378151416778564,0.8182897567749023,0.7630252242088318,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرارگیری","boundary":[0.6823529601097107,0.8194774389266968,0.7327731251716614,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6521008610725403,0.8194774389266968,0.6756302714347839,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موقت","boundary":[0.6168067455291748,0.8194774389266968,0.6470588445663452,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8194774389266968},{"x":0.610084056854248,"y":0.8194774389266968},{"x":0.610084056854248,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.8194774389266968,0.610084056854248,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.5932773351669312,0.8194774389266968,0.6000000238418579,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5579832196235657,0.8194774389266968,0.5848739743232727,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8337292075157166},{"x":0.534453809261322,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.534453809261322,0.8194774389266968,0.5478991866111755,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8337292075157166},{"x":0.529411792755127,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.529411792755127,0.8194774389266968,0.5327731370925903,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8515439629554749},{"x":0.805042028427124,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۲","boundary":[0.805042028427124,0.8372921347618103,0.8336134552955627,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8515439629554749},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.8372921347618103,0.8033613562583923,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7966386675834656,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7966386675834656,"y":0.8515439629554749},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.7647058963775635,0.8372921347618103,0.7966386675834656,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8515439629554749},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7394958138465881,0.8372921347618103,0.7579832077026367,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.8372921347618103},{"x":0.729411780834198,"y":0.8372921347618103},{"x":0.729411780834198,"y":0.8515439629554749},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقت","boundary":[0.6991596817970276,0.8372921347618103,0.729411780834198,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8515439629554749},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6873949766159058,0.8372921347618103,0.6941176652908325,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.8372921347618103},{"x":0.680672287940979,"y":0.8372921347618103},{"x":0.680672287940979,"y":0.8515439629554749},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6420168280601501,0.8372921347618103,0.680672287940979,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8515439629554749},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6285714507102966,0.8372921347618103,0.6352941393852234,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5983193516731262,0.8372921347618103,0.6218487620353699,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5798319578170776,0.8372921347618103,0.5966386795043945,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چادری","boundary":[0.5327731370925903,0.8372921347618103,0.5697479248046875,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.8372921347618103,0.5277311205863953,0.8515439629554749]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5227311205863953,0.8124774389266968,0.8386134552955627,0.8585439629554749],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.853919267654419},{"x":0.8134453892707825,"y":0.853919267654419},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8681710362434387},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۱.۲","boundary":[0.7731092572212219,0.853919267654419,0.8134453892707825,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.853919267654419},{"x":0.7714285850524902,"y":0.853919267654419},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8681710362434387},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.853919267654419,0.7714285850524902,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.853919267654419},{"x":0.7630252242088318,"y":0.853919267654419},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8681710362434387},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.7344537973403931,0.853919267654419,0.7630252242088318,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.853919267654419},{"x":0.7277311086654663,"y":0.853919267654419},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8681710362434387},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7210084199905396,0.853919267654419,0.7277311086654663,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.853919267654419},{"x":0.7142857313156128,"y":0.853919267654419},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8681710362434387},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6924369931221008,0.853919267654419,0.7142857313156128,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8551068902015686},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8551068902015686},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8681710362434387},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6705882549285889,0.8551068902015686,0.6857143044471741,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.8551068902015686},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8551068902015686},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8681710362434387},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6554622054100037,0.8551068902015686,0.6672269105911255,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8551068902015686},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8551068902015686},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8681710362434387},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6386554837226868,0.8551068902015686,0.6504201889038086,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.8551068902015686},{"x":0.63193279504776,"y":0.8551068902015686},{"x":0.63193279504776,"y":0.8681710362434387},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برپاکردن","boundary":[0.5848739743232727,0.8551068902015686,0.63193279504776,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8693586587905884},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5529412031173706,0.8551068902015686,0.5798319578170776,0.8693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8693586587905884},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5361344814300537,0.8551068902015686,0.5529412031173706,0.8693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8693586587905884},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8693586587905884}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چادری","boundary":[0.4924369752407074,0.8551068902015686,0.5243697762489319,0.8693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8551068902015686},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8551068902015686},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8693586587905884},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8693586587905884}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.8551068902015686,0.48739495873451233,0.8693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.853919267654419},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8527315855026245},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8681710362434387},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47903361439704895,0.8469192676544189,0.8184453892707825,0.8751710362434387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.7684085369110107},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7672209143638611},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7767220735549927},{"x":0.13949580490589142,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.13781513273715973,0.7684085369110107,0.15462185442447662,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.7684085369110107},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7672209143638611},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7767220735549927},{"x":0.13949580490589142,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.7614085369110107,0.15962185442447663,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.786223292350769},{"x":0.15126051008701324,"y":0.786223292350769},{"x":0.15126051008701324,"y":0.794536828994751},{"x":0.13781513273715973,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۲","boundary":[0.13781513273715973,0.786223292350769,0.15126051008701324,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.786223292350769},{"x":0.15126051008701324,"y":0.786223292350769},{"x":0.15126051008701324,"y":0.794536828994751},{"x":0.13781513273715973,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.779223292350769,0.15626051008701325,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8028503656387329},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8028503656387329},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8111639022827148},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.13781513273715973,0.8028503656387329,0.15294118225574493,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8028503656387329},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8028503656387329},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8111639022827148},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.7958503656387329,0.15794118225574494,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8206650614738464},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8194774389266968},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8277909755706787},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۵","boundary":[0.13781513273715973,0.8206650614738464,0.15294118225574493,0.8277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8206650614738464},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8194774389266968},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8277909755706787},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.8136650614738464,0.15794118225574494,0.8347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8384798169136047},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8384798169136047},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8456056714057922},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.13781513273715973,0.8384798169136047,0.15294118225574493,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8384798169136047},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8384798169136047},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8456056714057922},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.8314798169136047,0.15794118225574494,0.8526056714057922],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8551068902015686},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8551068902015686},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8634204268455505},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۸","boundary":[0.13781513273715973,0.8551068902015686,0.15294118225574493,0.8634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.8551068902015686},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8551068902015686},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8634204268455505},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.8481068902015686,0.15794118225574494,0.8704204268455505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.8752968907356262},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8752968907356262},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8859857320785522},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4739495813846588,0.8752968907356262,0.4941176474094391,0.8859857320785522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.8752968907356262},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8752968907356262},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8859857320785522},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.8682968907356262,0.4991176474094391,0.8929857320785523],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/IbOGujPOdMAidqHy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/EFwcEXbnbWAxryjP.jpg","blurred":"/storage/books/1a6dab126703a396/pages/fbQqKReRATDZrVQL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002203940513755093,0.0001736420979126049,0.9985227738027813,0.9989408573521006]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.15439429879188538},{"x":0.15126051008701324,"y":0.15439429879188538},{"x":0.15126051008701324,"y":0.1627078354358673},{"x":0.13781513273715973,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.13781513273715973,0.15439429879188538,0.15126051008701324,0.1627078354358673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.15439429879188538},{"x":0.15126051008701324,"y":0.15439429879188538},{"x":0.15126051008701324,"y":0.1627078354358673},{"x":0.13781513273715973,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.14739429879188537,0.15626051008701325,0.16970783543586732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.1722090244293213},{"x":0.15126051008701324,"y":0.1722090244293213},{"x":0.15126051008701324,"y":0.17933492362499237},{"x":0.13781513273715973,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.13781513273715973,0.1722090244293213,0.15126051008701324,0.17933492362499237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.1722090244293213},{"x":0.15126051008701324,"y":0.1722090244293213},{"x":0.15126051008701324,"y":0.17933492362499237},{"x":0.13781513273715973,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.16520902442932128,0.15626051008701325,0.18633492362499238],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15126051008701324,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15126051008701324,"y":0.19714964926242828},{"x":0.13781513273715973,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.13781513273715973,0.18883609771728516,0.15126051008701324,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15126051008701324,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15126051008701324,"y":0.19714964926242828},{"x":0.13781513273715973,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.18183609771728515,0.15626051008701325,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.20665083825588226},{"x":0.15126051008701324,"y":0.20665083825588226},{"x":0.15126051008701324,"y":0.21377672255039215},{"x":0.13781513273715973,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.13781513273715973,0.20665083825588226,0.15126051008701324,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.20665083825588226},{"x":0.15126051008701324,"y":0.20665083825588226},{"x":0.15126051008701324,"y":0.21377672255039215},{"x":0.13781513273715973,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.19965083825588226,0.15626051008701325,0.22077672255039216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.22565320134162903},{"x":0.15462185442447662,"y":0.22565320134162903},{"x":0.15462185442447662,"y":0.23396675288677216},{"x":0.13781513273715973,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.13781513273715973,0.22565320134162903,0.15462185442447662,0.23396675288677216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.22565320134162903},{"x":0.15798319876194,"y":0.22565320134162903},{"x":0.1596638709306717,"y":0.23396675288677216},{"x":0.15798319876194,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.1563025265932083,0.22565320134162903,0.1596638709306717,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.22565320134162903},{"x":0.15798319876194,"y":0.22446556389331818},{"x":0.1596638709306717,"y":0.23396675288677216},{"x":0.13781513273715973,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.21865320134162902,0.1646638709306717,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.24346792697906494},{"x":0.15126051008701324,"y":0.24346792697906494},{"x":0.15126051008701324,"y":0.2517814636230469},{"x":0.13781513273715973,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.13781513273715973,0.24346792697906494,0.15126051008701324,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.24346792697906494},{"x":0.15126051008701324,"y":0.24346792697906494},{"x":0.15126051008701324,"y":0.2517814636230469},{"x":0.13781513273715973,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.23646792697906494,0.15626051008701325,0.2587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.2600950002670288},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2600950002670288},{"x":0.15294118225574493,"y":0.26840853691101074},{"x":0.13781513273715973,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.13781513273715973,0.2600950002670288,0.15294118225574493,0.26840853691101074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.2600950002670288},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2600950002670288},{"x":0.15294118225574493,"y":0.26840853691101074},{"x":0.13781513273715973,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.2530950002670288,0.15794118225574494,0.27540853691101075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.2779097259044647},{"x":0.15294118225574493,"y":0.27672210335731506},{"x":0.15294118225574493,"y":0.285035640001297},{"x":0.13781513273715973,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.13781513273715973,0.2779097259044647,0.15294118225574493,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.2779097259044647},{"x":0.15294118225574493,"y":0.27672210335731506},{"x":0.15294118225574493,"y":0.285035640001297},{"x":0.13781513273715973,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.2709097259044647,0.15794118225574494,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.294536828994751},{"x":0.15126051008701324,"y":0.294536828994751},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3028503656387329},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.13781513273715973,0.294536828994751,0.15294118225574493,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.294536828994751},{"x":0.15126051008701324,"y":0.294536828994751},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3028503656387329},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.28753682899475097,0.15794118225574494,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3123515546321869},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3123515546321869},{"x":0.15294118225574493,"y":0.32185274362564087},{"x":0.13781513273715973,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.13781513273715973,0.3123515546321869,0.15294118225574493,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3123515546321869},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3123515546321869},{"x":0.15294118225574493,"y":0.32185274362564087},{"x":0.13781513273715973,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.3053515546321869,0.15794118225574494,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3301662802696228},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3301662802696228},{"x":0.15294118225574493,"y":0.33847981691360474},{"x":0.13781513273715973,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.13781513273715973,0.3301662802696228,0.15294118225574493,0.33847981691360474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3301662802696228},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3301662802696228},{"x":0.15294118225574493,"y":0.33847981691360474},{"x":0.13781513273715973,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.3231662802696228,0.15794118225574494,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3479810059070587},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3479810059070587},{"x":0.15126051008701324,"y":0.35629454255104065},{"x":0.13949580490589142,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.13781513273715973,0.3479810059070587,0.15126051008701324,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3479810059070587},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3479810059070587},{"x":0.15126051008701324,"y":0.35629454255104065},{"x":0.13949580490589142,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.3409810059070587,0.15626051008701325,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.3646080791950226},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3646080791950226},{"x":0.15294118225574493,"y":0.37410926818847656},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.13949580490589142,0.3646080791950226,0.15294118225574493,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.3646080791950226},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3646080791950226},{"x":0.15294118225574493,"y":0.37410926818847656},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.3576080791950226,0.15794118225574494,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3824228048324585},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3824228048324585},{"x":0.15294118225574493,"y":0.39073634147644043},{"x":0.13781513273715973,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.13781513273715973,0.3824228048324585,0.15294118225574493,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3824228048324585},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3824228048324585},{"x":0.15294118225574493,"y":0.39073634147644043},{"x":0.13781513273715973,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.3754228048324585,0.15794118225574494,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.4002375304698944},{"x":0.15126051008701324,"y":0.39904987812042236},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4073634147644043},{"x":0.13781513273715973,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.13781513273715973,0.4002375304698944,0.15126051008701324,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.4002375304698944},{"x":0.15126051008701324,"y":0.39904987812042236},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4073634147644043},{"x":0.13781513273715973,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.3932375304698944,0.15626051008701325,0.4143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.4180522561073303},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4180522561073303},{"x":0.1596638709306717,"y":0.42636579275131226},{"x":0.13949580490589142,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۱","boundary":[0.13949580490589142,0.4180522561073303,0.1596638709306717,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.4180522561073303},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4180522561073303},{"x":0.1596638709306717,"y":0.42636579275131226},{"x":0.13949580490589142,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.4110522561073303,0.1646638709306717,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.4346793293952942},{"x":0.16302521526813507,"y":0.43349167704582214},{"x":0.16302521526813507,"y":0.4429928660392761},{"x":0.13781513273715973,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.13781513273715973,0.4346793293952942,0.16302521526813507,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.4346793293952942},{"x":0.16302521526813507,"y":0.43349167704582214},{"x":0.16302521526813507,"y":0.4429928660392761},{"x":0.13781513273715973,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.4276793293952942,0.16802521526813508,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.4524940550327301},{"x":0.16134454309940338,"y":0.45130640268325806},{"x":0.16302521526813507,"y":0.45961993932724},{"x":0.13949580490589142,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.13949580490589142,0.4524940550327301,0.16302521526813507,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.4524940550327301},{"x":0.16134454309940338,"y":0.45130640268325806},{"x":0.16302521526813507,"y":0.45961993932724},{"x":0.13949580490589142,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13449580490589141,0.4454940550327301,0.16802521526813508,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8134453892707825,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8134453892707825,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7731092572212219,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۱.۲","boundary":[0.7731092572212219,0.15320664644241333,0.8134453892707825,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7714285850524902,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7697479128837585,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.15320664644241333,0.7714285850524902,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7630252242088318,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7226890921592712,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.7226890921592712,0.15320664644241333,0.7630252242088318,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7193277478218079,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استحکام","boundary":[0.6739495992660522,0.15320664644241333,0.7193277478218079,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6705882549285889,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6705882549285889,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.6386554837226868,0.15320664644241333,0.6705882549285889,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6302521228790283,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6302521228790283,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"لبه","boundary":[0.6151260733604431,0.15320664644241333,0.6302521228790283,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6084033846855164,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چادرها","boundary":[0.5714285969734192,0.15320664644241333,0.6084033846855164,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5663865804672241,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5663865804672241,"y":0.1674584299325943},{"x":0.561344563961029,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.15320664644241333,0.5663865804672241,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5546218752861023,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.5260504484176636,0.15320664644241333,0.5546218752861023,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5058823823928833,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5058823823928833,0.15320664644241333,0.5193277597427368,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5008403658866882,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1674584299325943},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4907563030719757,0.15320664644241333,0.5008403658866882,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.15320664644241333},{"x":0.48571428656578064,"y":0.15320664644241333},{"x":0.48571428656578064,"y":0.1674584299325943},{"x":0.4605042040348053,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیرک","boundary":[0.4605042040348053,0.15320664644241333,0.48571428656578064,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.15320664644241333},{"x":0.45378151535987854,"y":0.15320664644241333},{"x":0.45378151535987854,"y":0.1674584299325943},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43697479367256165,0.15320664644241333,0.45378151535987854,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4252100884914398,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4252100884914398,"y":0.1674584299325943},{"x":0.40168067812919617,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.40168067812919617,0.15320664644241333,0.4252100884914398,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.15320664644241333},{"x":0.3983193337917328,"y":0.15320664644241333},{"x":0.3983193337917328,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3966386616230011,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3966386616230011,0.15320664644241333,0.3983193337917328,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.17102137207984924},{"x":0.8134453892707825,"y":0.17102137207984924},{"x":0.8134453892707825,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7714285850524902,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۱.۲","boundary":[0.7714285850524902,0.17102137207984924,0.8134453892707825,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7714285850524902,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7714285850524902,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7697479128837585,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.17102137207984924,0.7714285850524902,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7630252242088318,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7630252242088318,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7226890921592712,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.7226890921592712,0.17102137207984924,0.7630252242088318,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7159664034843445,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6907563209533691,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6907563209533691,0.17102137207984924,0.7159664034843445,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6840336322784424,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6840336322784424,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.6571428775787354,0.17102137207984924,0.6840336322784424,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6504201889038086,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6504201889038086,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.6134454011917114,0.17102137207984924,0.6504201889038086,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6067227125167847,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6067227125167847,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.17102137207984924,0.6067227125167847,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5899159908294678,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1852731555700302},{"x":0.561344563961029,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.561344563961029,0.17102137207984924,0.5899159908294678,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5529412031173706,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5529412031173706,"y":0.1852731555700302},{"x":0.534453809261322,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.534453809261322,0.17102137207984924,0.5529412031173706,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5226891040802002,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1852731555700302},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چادری","boundary":[0.48403361439704895,0.17102137207984924,0.5226891040802002,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1722090244293213},{"x":0.48235294222831726,"y":0.1722090244293213},{"x":0.48235294222831726,"y":0.1852731555700302},{"x":0.48235294222831726,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.1722090244293213,0.48235294222831726,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8336134552955627,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8336134552955627,"y":0.20190024375915527},{"x":0.8033613562583923,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۲","boundary":[0.8033613562583923,0.18883609771728516,0.8336134552955627,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8016806840896606,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8016806840896606,"y":0.20190024375915527},{"x":0.8016806840896606,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.18883609771728516,0.8016806840896606,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7949579954147339,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7949579954147339,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.7579832077026367,0.18883609771728516,0.7949579954147339,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7546218633651733,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محوطه","boundary":[0.7159664034843445,0.18883609771728516,0.7546218633651733,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7126050591468811,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6957983374595642,0.18883609771728516,0.7126050591468811,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6857143044471741,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باستان","boundary":[0.6521008610725403,0.18883609771728516,0.6857143044471741,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6487395167350769,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6117647290229797,0.18883609771728516,0.6487395167350769,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6084033846855164,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.18883609771728516,0.6084033846855164,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.20902612805366516},{"x":0.853781521320343,"y":0.20902612805366516},{"x":0.853781521320343,"y":0.2197149693965912},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.8302521109580994,0.20902612805366516,0.853781521320343,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2197149693965912},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8033613562583923,0.20902612805366516,0.8302521109580994,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7983193397521973,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7966386675834656,0.20902612805366516,0.7983193397521973,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8739495873451233,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8739495873451233,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8571428656578064,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.8571428656578064,0.22446556389331818,0.8739495873451233,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8554621934890747,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8554621934890747,"y":0.23634204268455505},{"x":0.853781521320343,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.853781521320343,0.22446556389331818,0.8554621934890747,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.22446556389331818},{"x":0.848739504814148,"y":0.22446556389331818},{"x":0.848739504814148,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8218487501144409,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8218487501144409,0.22446556389331818,0.848739504814148,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8168067336082458,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8168067336082458,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7983193397521973,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7983193397521973,0.22446556389331818,0.8168067336082458,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7949579954147339,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7949579954147339,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7932773232460022,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7932773232460022,0.22446556389331818,0.7949579954147339,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7882353067398071,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7882353067398071,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7647058963775635,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهار","boundary":[0.7647058963775635,0.22446556389331818,0.7882353067398071,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.7159664034843445,0.22446556389331818,0.7596638798713684,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رانشی","boundary":[0.6756302714347839,0.22446556389331818,0.7092437148094177,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6705882549285889,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6655462384223938,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.22446556389331818,0.6705882549285889,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشاری","boundary":[0.6218487620353699,0.22565320134162903,0.6605042219161987,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2375296950340271},{"x":0.605042040348053,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.605042040348053,0.22565320134162903,0.6168067455291748,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.5647059082984924,0.22565320134162903,0.6000000238418579,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5310924649238586,0.22565320134162903,0.5596638917922974,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.22565320134162903},{"x":0.529411792755127,"y":0.22565320134162903},{"x":0.529411792755127,"y":0.2375296950340271},{"x":0.529411792755127,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.22565320134162903,0.529411792755127,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.24109263718128204},{"x":0.853781521320343,"y":0.24109263718128204},{"x":0.853781521320343,"y":0.25415676832199097},{"x":0.826890766620636,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۲","boundary":[0.8252100944519043,0.24109263718128204,0.853781521320343,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8218487501144409,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8235294222831726,"y":0.255344420671463},{"x":0.8218487501144409,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8218487501144409,0.24109263718128204,0.8235294222831726,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8151260614395142,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8151260614395142,"y":0.255344420671463},{"x":0.7932773232460022,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهار","boundary":[0.7932773232460022,0.24109263718128204,0.8151260614395142,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox