اصول نظری طیف سنجی اتمی و مولکولی اصول نظری طیف سنجی اتمی و مولکولی

{"id":"3795083","title":"اصول نظری طیف سنجی اتمی و مولکولی","price":"۳۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1a7fb34ac3c8343d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1a7fb34ac3c8343d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1a7fb34ac3c8343d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1a7fb34ac3c8343d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1a7fb34ac3c8343d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1a7fb34ac3c8343d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1a7fb34ac3c8343d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1a7fb34ac3c8343d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1a7fb34ac3c8343d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1a7fb34ac3c8343d/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642500376","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۷","nobat_chap":"1","description":["نظر به اهمیت مکانیک کوانتومی در تفسیر و تشریح روش های طیف سنجی، این کتاب مجموعه‌ای در باب مبانی نظری طیف‌سنجی ارایه می‌کند که در آن علاوه بر پرداختن به کلیات، اصول روش های طیف سنجی از طریق روابط مکانیک کوانتومی نیز بیان شده است. هرچند طیف‌سنجی یک موضوع تجربی است اما درک عمیق مفاهیم آن بدون استفاده از مکانیک کوانتومی میسر نیست.\r","پیشرفت‌های بسیاری در عرصه طیف‌سنجی حاصل شده است، به رغم این همه تحول، اصول زیر‌بنایی حاکم بر همه این پیشرفت‌ها در طی این سال‌ها تغییر نکرده است. هدف از نگارش این کتاب، ارایه این اصول به شیوه‌ای قابل فهم می‌باشد. در این کتاب کوشش شده است مفاهیم و مبانی طیف سنجی و طیف‌سنجی‌های چرخشی، ارتعاشی، رامان، الکترونی اتم‌ها و مولکول‌های دو اتمی به طور واضح و مبسوط بیان گردد."],"pages_count":"253","keywords":"null","token":"1a7fb34ac3c8343d","created_at":"2019-02-05 12:37:18","updated_at":"2022-07-06 14:37:35","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-02-05 12:59:09","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917308","title":"دکتر مریم دهستانی","firstname":"دکتر مریم","lastname":"دهستانی","token":"613d4868f9f49a44","created_at":"2019-02-05 12:32:50","updated_at":"2019-02-05 12:32:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917308","title":"دکتر مریم دهستانی","firstname":"دکتر مریم","lastname":"دهستانی","token":"613d4868f9f49a44","created_at":"2019-02-05 12:32:50","updated_at":"2019-02-05 12:32:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783771","file":"5c595246dcfe48.55454616.pdf","book_id":"3795083","toc":[{"page":9,"title":"فصل 1: اصول طیف‌سنجی"},{"page":41,"title":"فصل 2: طیف‌سنجی چرخشی (ریزموج)"},{"page":67,"title":"فصل 3: طیف‌سنجی ارتعاشی (مادون قرمز)"},{"page":129,"title":"فصل 4: طیف‌سنجی رامان"},{"page":171,"title":"فصل 5: طیف‌سنجی الکترونکی اتم‌ها"},{"page":207,"title":"فصل 6: طیف‌سنجی الکترونی مولکول‌ها دو اتمی"},{"page":250,"title":"مراجع"}],"created_at":"2019-02-05 12:37:19","updated_at":"2022-07-06 14:37:38","process_started_at":"2019-02-05 12:50:18","process_done_at":"2019-02-05 12:57:31","process_failed_at":null,"pages_count":"251","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"672fc8b3cbaf5a80cb97a49ce4756c87b4f2494c8a45231b1dadab7f1ee655f011199b83a81b0e814a5ec56d51498e636fdaa6f7908c8e54db075b3d98d1a4c1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۱"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"26665","title":"طیف سنجی آلی پیشرفته","token":"87e510563e6058b4","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:39:42","updated_at":"2021-12-23 01:47:39","study_fields":[{"id":"928","title":"شیمی گرایش شیمی الی","degree_id":"10","token":"a1ffc6ae106b09cc","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"26668","title":"طیف سنجی لیزری ","token":"2cc8202dc70251e3","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:39:42","updated_at":"2021-12-23 01:47:39","study_fields":[{"id":"37","title":"فیزیک گرایش نانو فیزیک","degree_id":"10","token":"3f00c16e84421e99","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-10 11:32:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"26671","title":"طیف سنجی معدنی","token":"086b3ce2a4c3fb8e","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:39:42","updated_at":"2021-12-23 01:47:39","study_fields":[{"id":"1906","title":"شیمی گرایش شیمی معدنی","degree_id":"10","token":"86b875eed4fb6c85","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"26674","title":"طیف سنجی مولکولی","token":"f8e0f5ce767f3a79","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:39:42","updated_at":"2021-12-23 01:47:39","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"30","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-22 22:58:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"41","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-20 09:19:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"29848","title":"کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی","token":"5520794f45738c7f","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:44:06","updated_at":"2021-12-23 01:47:39","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"30","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-22 22:58:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"41","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-20 09:19:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1216","title":"دبیری شیمی","degree_id":"7","token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"اصول-نظری-طیف-سنجی-اتمی-و-مولکولی","urlify":"اصول-نظری-طیف-سنجی-اتمی-و-مولکولی","pages_count_fa":"۲۵۳","authorTitle":"دکتر مریم دهستانی","tocStr":"فصل 1: اصول طیف‌سنجی, فصل 2: طیف‌سنجی چرخشی (ریزموج), فصل 3: طیف‌سنجی ارتعاشی (مادون قرمز), فصل 4: طیف‌سنجی رامان, فصل 5: طیف‌سنجی الکترونکی اتم‌ها, فصل 6: طیف‌سنجی الکترونی مولکول‌ها دو اتمی, مراجع","url":"/preview/1a7fb34ac3c8343d/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19