دانلود کتاب های دانشگاه شهید باهنر کرمان دانلود کتاب های دانشگاه شهید باهنر کرمان

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 بازگشت

تاریخ مختصر پیکره‌سازی مدرن

هربرت رید , دکتر معصومه عباچی ,
%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF بازگشت

حیوانات آزمایشگاهی پرکاربرد

مهدی عباس‌نژاد , مهشید حسین‌زاده , سعید اسماعیلی ماهانی ,
%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7 بازگشت

هندسه خمینه ها

ندا ابراهیمی , طیبه واعظی‌زاده ,
{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","manager":"حسین نظام آبادی","shaba":"IR19017000000217732382000","bank_name":"بانک ملی ایران","description":null,"ebook_profit":50,"rent_3_profit":50,"rent_6_profit":50,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/bku","token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","email":"procurement@hamrahelm.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"c4185012187764bd","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"9gkcfh","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-05-18 17:11:52","created_at":"2018-07-14 15:17:27","updated_at":"2019-05-18 17:11:52","bazaar_credit":0,"description":"procurement@hamrahelm.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19