اختلال نقص توجه و بیش فعالی در بزرگ‌سالان اختلال نقص توجه و بیش فعالی در بزرگ‌سالان

توضیحات

اختلال نقص توجه (بیش فعالی) تنها یک اختلال مربوط به دوران کودکی نیست. این اختلال در بزرگ‌سالی نیز بر زندگی فرد تاثیر می‌گذارد و ممکن است منجر به افت تحصیلی، اخراج از محیط کار، طلاق، رفتار‌های تکانه‌ای و بعضاً پرخطر اجتماعی مثل ضرب و شتم، رانندگی پرخطر، کودک‌آزاری، اعتیاد و امثال آن شود. کتاب حاضر، کتاب جامعی درباره‌ی اختلال نقص توجه (بیش فعالی) دوران بزرگ‌سالی است. نویسندگان این کتاب سعی دارند کتابی کاملاً تخصصی با گام‌های تعریف‌شده برای درمان این اختلال به روان‌شناسان، روان‌پزشکان و مشاوران ارایه دهند. کتاب با فصل‌بندی بسیار منظم و منطقی شیوه‌های تشخیص و درمان را به درمانگران ارایه می‌دهد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797606,"title":"اختلال نقص توجه و بیش فعالی در بزرگ‌سالان","price":"۷۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۸‌,‌۸۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۵‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/202ee4deb721de78/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/202ee4deb721de78/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/202ee4deb721de78/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/202ee4deb721de78/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/202ee4deb721de78/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/202ee4deb721de78/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/202ee4deb721de78/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/202ee4deb721de78/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/202ee4deb721de78/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/202ee4deb721de78/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/202ee4deb721de78/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/202ee4deb721de78/back.png"},"file":null,"print_book":true,"isbn":"978-964-462-451-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۵","nobat_chap":1,"description":["اختلال نقص توجه (بیش فعالی) تنها یک اختلال مربوط به دوران کودکی نیست. این اختلال در بزرگ‌سالی نیز بر زندگی فرد تاثیر می‌گذارد و ممکن است منجر به افت تحصیلی، اخراج از محیط کار، طلاق، رفتار‌های تکانه‌ای و بعضاً پرخطر اجتماعی مثل ضرب و شتم، رانندگی پرخطر، کودک‌آزاری، اعتیاد و امثال آن شود. کتاب حاضر، کتاب جامعی درباره‌ی اختلال نقص توجه (بیش فعالی) دوران بزرگ‌سالی است. نویسندگان این کتاب سعی دارند کتابی کاملاً تخصصی با گام‌های تعریف‌شده برای درمان این اختلال به روان‌شناسان، روان‌پزشکان و مشاوران ارایه دهند. کتاب با فصل‌بندی بسیار منظم و منطقی شیوه‌های تشخیص و درمان را به درمانگران ارایه می‌دهد.",""],"pages_count":1,"keywords":"روان‌شناسی","token":"202ee4deb721de78","created_at":"2021-06-06 00:25:05","updated_at":"2022-10-24 11:56:29","publisher_id":186,"deleted_at":null,"published_at":"2021-06-06 01:11:49","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه شیراز","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":1920411,"title":"سوزان یانگ و جسیکا برامهام","meta_title":"سوزان یانگ و جسیکا برامهام","meta_description":"سوزان یانگ و جسیکا برامهام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سوزان یانگ و","lastname":"جسیکا برامهام","token":"e29ce5467ca6ccc7","created_at":"2021-06-05 18:59:31","updated_at":"2021-06-05 18:59:31","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920412,"title":"دکتر حبیب هادیان‌فرد","meta_title":"دکتر حبیب هادیان‌فرد","meta_description":"دکتر حبیب هادیان‌فرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر حبیب","lastname":"هادیان‌فرد","token":"6102ba05153170f1","created_at":"2021-06-05 18:59:32","updated_at":"2021-06-05 18:59:32","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1920413,"title":"افروز بهرامیان","meta_title":"افروز بهرامیان","meta_description":"افروز بهرامیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"افروز","lastname":"بهرامیان","token":"6934effe860cdb38","created_at":"2021-06-05 18:59:32","updated_at":"2021-06-05 18:59:32","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1920414,"title":"دکتر صغری استوار","meta_title":"دکتر صغری استوار","meta_description":"دکتر صغری استوار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر صغری","lastname":"استوار","token":"b3c67a2356cb129d","created_at":"2021-06-05 18:59:32","updated_at":"2021-06-05 18:59:32","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1920411,"title":"سوزان یانگ و جسیکا برامهام","meta_title":"سوزان یانگ و جسیکا برامهام","meta_description":"سوزان یانگ و جسیکا برامهام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سوزان یانگ و","lastname":"جسیکا برامهام","token":"e29ce5467ca6ccc7","created_at":"2021-06-05 18:59:31","updated_at":"2021-06-05 18:59:31","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1920412,"title":"دکتر حبیب هادیان‌فرد","meta_title":"دکتر حبیب هادیان‌فرد","meta_description":"دکتر حبیب هادیان‌فرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر حبیب","lastname":"هادیان‌فرد","token":"6102ba05153170f1","created_at":"2021-06-05 18:59:32","updated_at":"2021-06-05 18:59:32","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1920413,"title":"افروز بهرامیان","meta_title":"افروز بهرامیان","meta_description":"افروز بهرامیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"افروز","lastname":"بهرامیان","token":"6934effe860cdb38","created_at":"2021-06-05 18:59:32","updated_at":"2021-06-05 18:59:32","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1920414,"title":"دکتر صغری استوار","meta_title":"دکتر صغری استوار","meta_description":"دکتر صغری استوار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر صغری","lastname":"استوار","token":"b3c67a2356cb129d","created_at":"2021-06-05 18:59:32","updated_at":"2021-06-05 18:59:32","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":786264,"file":"60bbd699d974d7.51510357.pdf","book_id":3797606,"toc":null,"created_at":"2021-06-06 00:25:06","updated_at":"2022-10-24 11:56:29","process_started_at":"2021-06-06 00:25:20","process_done_at":"2021-06-06 00:25:27","process_failed_at":null,"pages_count":334,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9639f328b2edf035ad041bb8a0c48a32da4256a98b2f8a5bf0f5c621ea638c8d2776b1f2ac2eb3109cf1047680f6f09e586b1da04c590ccd02508e8476e70454","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۴"},"publisher":{"id":186,"title":"دانشگاه شیراز","description":null,"token":"e1b8c5d2339382f2","slug":"su"},"study_subjects":[],"titleLink":"%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":28800,"urlify":"%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"سوزان یانگ و جسیکا برامهام, دکتر حبیب هادیان‌فرد, افروز بهرامیان, دکتر صغری استوار","tocStr":"","url":"/preview/202ee4deb721de78/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":334,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"202ee4deb721de78","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/ukOZGktzbCMQFqjC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/QZDXSiWQjxbEGwjU.jpg","blurred":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/IgDqUYPDpybjrtjX.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00031643246101732014,0.00019056820657077707,0.9988589082365277,0.9990678031404908]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5428571701049805,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5512605309486389,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5210084319114685,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","str":"نے","boundary":[0.5109243988990784,0.15914489328861237,0.5512605309486389,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.1627078354358673},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","str":"ایم","boundary":[0.4638655483722687,0.1627078354358673,0.5109243988990784,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.1674584299325943},{"x":0.45210084319114685,"y":0.16389548778533936},{"x":0.4605042040348053,"y":0.22327791154384613},{"x":0.41680672764778137,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"ایم","boundary":[0.4084033668041229,0.1674584299325943,0.4605042040348053,0.22327791154384613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5428571701049805,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5512605309486389,"y":0.21615201234817505},{"x":0.41680672764778137,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.6800000071525574,"boundary":[0.4034033668041229,0.1604584299325943,0.5562605309486389,0.22315201234817506],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.2921615242958069},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2921615242958069},{"x":0.34117648005485535,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2873949706554413,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2873949706554413,0.2921615242958069,0.34117648005485535,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2806722819805145,"y":0.30403801798820496},{"x":0.23361344635486603,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.23361344635486603,0.2921615242958069,0.2806722819805145,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.2921615242958069},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2921615242958069},{"x":0.22689075767993927,"y":0.30403801798820496},{"x":0.19327731430530548,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.19327731430530548,0.2921615242958069,0.22689075767993927,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.2921615242958069},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2921615242958069},{"x":0.34117648005485535,"y":0.30403801798820496},{"x":0.19327731430530548,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.18827731430530548,0.2851615242958069,0.34617648005485535,0.31103801798820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2823529541492462,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2823529541492462,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2571428716182709,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹۳","boundary":[0.2571428716182709,0.31353920698165894,0.2823529541492462,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2823529541492462,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2823529541492462,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2571428716182709,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.30653920698165893,0.2873529541492462,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.5966386795043945,0.39667457342147827,0.6739495992660522,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4204275608062744},{"x":0.534453809261322,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقص","boundary":[0.534453809261322,0.39667457342147827,0.5882353186607361,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5260504484176636,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4204275608062744},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.46890756487846375,0.39667457342147827,0.5260504484176636,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.39667457342147827,0.4588235318660736,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.39667457342147827},{"x":0.43865546584129333,"y":0.39667457342147827},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4204275608062744},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.38991597294807434,0.39667457342147827,0.43865546584129333,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.39667457342147827},{"x":0.3798319399356842,"y":0.39667457342147827},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالی","boundary":[0.3126050531864166,0.39667457342147827,0.3798319399356842,0.4204275608062744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3076050531864166,0.38967457342147827,0.6789495992660523,0.4274275608062744],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5462185144424438,0.4394299387931824,0.5747899413108826,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4643705487251282},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.40504202246665955,0.4370546340942383,0.5378151535987854,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4643705487251282},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.40004202246665954,0.4300546340942383,0.5797899413108826,0.4713705487251282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5680672526359558,0.4952494204044342,0.6403361558914185,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4952494204044342},{"x":0.561344563961029,"y":0.4952494204044342},{"x":0.561344563961029,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.5126050710678101,0.4952494204044342,0.561344563961029,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4773109257221222,0.4952494204044342,0.5025210380554199,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4952494204044342},{"x":0.462184876203537,"y":0.4952494204044342},{"x":0.462184876203537,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روانشناختی","boundary":[0.3462184965610504,0.4952494204044342,0.462184876203537,0.5154394507408142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3412184965610504,0.4882494204044342,0.6453361558914185,0.5224394507408142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوزان","boundary":[0.4907563030719757,0.5463182926177979,0.5411764979362488,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5463182926177979},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5463182926177979},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.4453781545162201,0.5463182926177979,0.48235294222831726,0.5617577433586121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4403781545162201,0.5393182926177978,0.5461764979362488,0.5699453659057617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5495798587799072,"y":0.570071280002594},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5866983532905579},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جسیکا","boundary":[0.49747899174690247,0.5712589025497437,0.5495798587799072,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5878859758377075},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برامهام","boundary":[0.43529412150382996,0.5724465847015381,0.4907563030719757,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5495798587799072,"y":0.570071280002594},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5866983532905579},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43029412150382995,0.5654465847015381,0.5545798587799072,0.5936983532905579],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگردانده","boundary":[0.4588235318660736,0.6175771951675415,0.5260504484176636,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5428571701049805,0.6437054872512817,0.5764706134796143,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.4941176474094391,0.6425178050994873,0.5361344814300537,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6425178050994873},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6437054872512817},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6591448783874512},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هادیان","boundary":[0.43529412150382996,0.6425178050994873,0.48739495873451233,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6425178050994873},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6425178050994873},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.4084033668041229,0.6425178050994873,0.43361344933509827,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5327731370925903,0.6686460971832275,0.5647059082984924,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صغری","boundary":[0.4756302535533905,0.6686460971832275,0.5260504484176636,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6686460971832275},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6686460971832275},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6828978657722473},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استوار","boundary":[0.42016807198524475,0.6686460971832275,0.46722689270973206,0.6828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5764706134796143,"y":0.684085488319397},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4034033668041229,0.6105771951675415,0.5814706134796143,0.691085488319397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افروز","boundary":[0.5092437267303467,0.6923990249633789,0.5478991866111755,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7090261578559875},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرامیان","boundary":[0.43697479367256165,0.6923990249633789,0.5025210380554199,0.7090261578559875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7090261578559875},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43197479367256164,0.6853990249633789,0.5528991866111755,0.7160261578559876],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4907563030719757,0.7422803044319153,0.5226891040802002,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7422803044319153},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7422803044319153},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7565320730209351},{"x":0.462184876203537,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.462184876203537,0.7422803044319153,0.48571428656578064,0.7565320730209351]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7565320730209351},{"x":0.462184876203537,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.457184876203537,0.7352803044319153,0.5276891040802002,0.7635320730209351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.4722689092159271,0.7672209143638611,0.5126050710678101,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.7602209143638611,0.5176050710678101,0.7849097557067871],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/RaQjrTZVhmsxAuBD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/aaIeUNTrxmACzSFV.jpg","blurred":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/evPnMkzKyBuKGAFG.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00033338041565999263,0.00019527316079270116,0.9986583574399227,0.9990231789170492]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.17122472822666168},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7478991746902466,0.17122472822666168,0.7831932902336121,0.1807372123003006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.17122472822666168},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7428991746902466,0.16422472822666168,0.7881932902336121,0.1877372123003006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6621848940849304,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6621848940849304,"y":0.17835909128189087},{"x":0.6621848940849304,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.17598097026348114,0.6621848940849304,0.17835909128189087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6621848940849304,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6621848940849304,"y":0.17835909128189087},{"x":0.6621848940849304,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.16898097026348113,0.6671848940849304,0.18535909128189088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7630252242088318,0.18787157535552979,0.7848739624023438,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7579832077026367,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7579832077026367,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7546218633651733,0.18787157535552979,0.7579832077026367,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.18787157535552979},{"x":0.75126051902771,"y":0.18787157535552979},{"x":0.75126051902771,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7411764860153198,0.18787157535552979,0.75126051902771,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1973840594291687},{"x":0.707563042640686,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.707563042640686,0.18787157535552979,0.7361344695091248,0.1973840594291687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19857312738895416},{"x":0.707563042640686,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.702563042640686,0.18087157535552978,0.7898739624023438,0.20557312738895417],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6453781723976135,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6453781723976135,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.6302521228790283,0.17122472822666168,0.6453781723976135,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6268907785415649,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1807372123003006},{"x":0.6235294342041016,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6235294342041016,0.17122472822666168,0.6268907785415649,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6184874176979065,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6184874176979065,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5949580073356628,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سوزان","boundary":[0.5949580073356628,0.17122472822666168,0.6184874176979065,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.17122472822666168},{"x":0.5899159908294678,"y":0.17122472822666168},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5882353186607361,0.17122472822666168,0.5899159908294678,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.17122472822666168},{"x":0.5378151535987854,"y":0.17122472822666168},{"x":0.5378151535987854,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Young","boundary":[0.5092437267303467,0.17122472822666168,0.5378151535987854,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.17122472822666168},{"x":0.5411764979362488,"y":0.17122472822666168},{"x":0.5411764979362488,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5378151535987854,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5378151535987854,0.17122472822666168,0.5411764979362488,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.17122472822666168},{"x":0.583193302154541,"y":0.17122472822666168},{"x":0.583193302154541,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5445378422737122,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Suzanne","boundary":[0.5445378422737122,0.17122472822666168,0.583193302154541,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6453781723976135,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6453781723976135,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6184874176979065,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.6184874176979065,0.18787157535552979,0.6453781723976135,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6134454011917114,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5949580073356628,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقص","boundary":[0.5949580073356628,0.18787157535552979,0.6134454011917114,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5899159908294678,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5899159908294678,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5714285969734192,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5714285969734192,0.18787157535552979,0.5899159908294678,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5680672526359558,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5680672526359558,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5647059082984924,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.18787157535552979,0.5680672526359558,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5596638917922974,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5596638917922974,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5428571701049805,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5428571701049805,0.18787157535552979,0.5596638917922974,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5411764979362488,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5411764979362488,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالی","boundary":[0.5210084319114685,0.18787157535552979,0.5411764979362488,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5159664154052734,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5159664154052734,"y":0.19857312738895416},{"x":0.507563054561615,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.507563054561615,0.18787157535552979,0.5159664154052734,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5025210380554199,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5025210380554199,"y":0.19857312738895416},{"x":0.46554622054100037,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.46554622054100037,0.18787157535552979,0.5025210380554199,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.18787157535552979},{"x":0.4638655483722687,"y":0.18787157535552979},{"x":0.4638655483722687,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4605042040348053,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4605042040348053,0.18787157535552979,0.4638655483722687,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.18787157535552979},{"x":0.45546218752861023,"y":0.18787157535552979},{"x":0.45546218752861023,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4252100884914398,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.4252100884914398,0.18787157535552979,0.45546218752861023,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.18787157535552979},{"x":0.42016807198524475,"y":0.18787157535552979},{"x":0.42016807198524475,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4000000059604645,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.4000000059604645,0.18787157535552979,0.42016807198524475,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.18787157535552979},{"x":0.3949579894542694,"y":0.18787157535552979},{"x":0.3949579894542694,"y":0.19857312738895416},{"x":0.3848739564418793,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3848739564418793,0.18787157535552979,0.3949579894542694,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.18787157535552979},{"x":0.37478992342948914,"y":0.18787157535552979},{"x":0.37478992342948914,"y":0.19857312738895416},{"x":0.35798320174217224,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.35798320174217224,0.18787157535552979,0.37478992342948914,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.18787157535552979},{"x":0.35630252957344055,"y":0.18787157535552979},{"x":0.35630252957344055,"y":0.19857312738895416},{"x":0.32436975836753845,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.32436975836753845,0.18787157535552979,0.35630252957344055,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.18787157535552979},{"x":0.32268908619880676,"y":0.18787157535552979},{"x":0.32268908619880676,"y":0.19857312738895416},{"x":0.3210084140300751,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3210084140300751,0.18787157535552979,0.32268908619880676,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.18787157535552979},{"x":0.3176470696926117,"y":0.18787157535552979},{"x":0.3176470696926117,"y":0.19857312738895416},{"x":0.29243698716163635,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوزان","boundary":[0.29243698716163635,0.18787157535552979,0.3176470696926117,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.18787157535552979},{"x":0.289075642824173,"y":0.18787157535552979},{"x":0.289075642824173,"y":0.19857312738895416},{"x":0.27563026547431946,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.27563026547431946,0.18787157535552979,0.289075642824173,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2705882489681244,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2705882489681244,"y":0.19857312738895416},{"x":0.267226904630661,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.267226904630661,0.18787157535552979,0.2705882489681244,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.18787157535552979},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18787157535552979},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19857312738895416},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جسیکا","boundary":[0.2369747906923294,0.18787157535552979,0.26218488812446594,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.18787157535552979},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18787157535552979},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19857312738895416},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برا","boundary":[0.22521008551120758,0.18787157535552979,0.23193277418613434,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2235294133424759,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19857312738895416},{"x":0.20840336382389069,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهام","boundary":[0.20840336382389069,0.18787157535552979,0.2235294133424759,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2050420194864273,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2050420194864273,"y":0.19857312738895416},{"x":0.20336134731769562,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.20336134731769562,0.18787157535552979,0.2050420194864273,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگردانده","boundary":[0.6084033846855164,0.20332936942577362,0.6453781723976135,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حبيب","boundary":[0.5798319578170776,0.20332936942577362,0.6033613681793213,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هادیانفرد","boundary":[0.5428571701049805,0.20332936942577362,0.5747899413108826,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5411764979362488,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.20332936942577362,0.5411764979362488,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صغری","boundary":[0.5092437267303467,0.20332936942577362,0.5327731370925903,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5042017102241516,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2104637324810028},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استوار","boundary":[0.48235294222831726,0.20332936942577362,0.5042017102241516,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.20332936942577362},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20332936942577362},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2104637324810028},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4789915978908539,0.20332936942577362,0.48067227005958557,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4739495813846588,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2104637324810028},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افروز","boundary":[0.45546218752861023,0.20332936942577362,0.4739495813846588,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.20332936942577362},{"x":0.45210084319114685,"y":0.20332936942577362},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2104637324810028},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بهرامیان","boundary":[0.41680672764778137,0.20332936942577362,0.45210084319114685,0.2104637324810028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6453781723976135,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2104637324810028},{"x":0.20336134731769562,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1983613473176956,0.16422472822666168,0.6503781723976135,0.2174637324810028],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6621848940849304,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.19143876433372498,0.6621848940849304,0.1938168853521347]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6621848940849304,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.18443876433372497,0.6671848940849304,0.2008168853521347],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.217598095536232},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7445378303527832,0.217598095536232,0.7831932902336121,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7411764860153198,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7277311086654663,0.21878716349601746,0.7411764860153198,0.22592152655124664]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7227311086654663,0.21178716349601745,0.7881932902336121,0.2317324585914612],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.22116528451442719,0.6621848940849304,0.22354340553283691]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.21416528451442718,0.6671848940849304,0.23054340553283692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6436975002288818,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6436975002288818,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6235294342041016,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6235294342041016,0.22116528451442719,0.6436975002288818,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6184874176979065,0.22116528451442719,0.6184874176979065,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5848739743232727,0.22116528451442719,0.6134454011917114,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5596638917922974,0.22116528451442719,0.5798319578170776,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5529412031173706,0.22116528451442719,0.5546218752861023,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5310924649238586,0.22116528451442719,0.5478991866111755,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5126050710678101,0.22116528451442719,0.5260504484176636,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5092437267303467,0.22116528451442719,0.5109243988990784,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22948870062828064},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.48235294222831726,0.22116528451442719,0.5042017102241516,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4789915978908539,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4789915978908539,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4789915978908539,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.22116528451442719,0.4789915978908539,0.22948870062828064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6436975002288818,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6436975002288818,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4789915978908539,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4739915978908539,0.21416528451442718,0.6486975002288818,0.23648870062828065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7462185025215149,0.23543401062488556,0.7831932902336121,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7176470756530762,0.23543401062488556,0.7378151416778564,0.24613554775714874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7126470756530762,0.22843401062488555,0.7881932902336121,0.2519464946985245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.24019025266170502,0.6621848940849304,0.24256837368011475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.233190252661705,0.6671848940849304,0.24956837368011475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6436975002288818,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۰۳","boundary":[0.6268907785415649,0.23900118470191956,0.6436975002288818,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6184874176979065,0.23900118470191956,0.6218487620353699,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.23900118470191956,0.6084033846855164,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6016806960105896,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5815126299858093,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5815126299858093,0.23900118470191956,0.6016806960105896,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.24019025266170502},{"x":0.578151285648346,"y":0.24019025266170502},{"x":0.578151285648346,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.24019025266170502,0.578151285648346,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5714285969734192,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5462185144424438,0.24019025266170502,0.5714285969734192,0.24851366877555847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6436975002288818,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5412185144424438,0.233190252661705,0.6486975002288818,0.2555136687755585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.7613445520401001,0.25564804673194885,0.7831932902336121,0.26278239488601685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7563445520401001,0.24864804673194885,0.7881932902336121,0.26978239488601685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6436975002288818,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6436975002288818,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷۸۹۶۴۴۶۲۴۵۱۳","boundary":[0.5647059082984924,0.25921520590782166,0.6436975002288818,0.26516053080558777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6436975002288818,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6436975002288818,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.25221520590782165,0.6486975002288818,0.2721605308055878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7546218633651733,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7546218633651733,0.2746730148792267,0.7831932902336121,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7495798468589783,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7210084199905396,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7210084199905396,0.2746730148792267,0.7495798468589783,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7159664034843445,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6924369931221008,0.2746730148792267,0.7159664034843445,0.28299644589424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6874369931221008,0.2676730148792267,0.7881932902336121,0.28999644589424134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.2782402038574219,0.6621848940849304,0.2806183099746704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.27124020385742187,0.6671848940849304,0.2876183099746704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6453781723976135,"y":0.28299644589424133},{"x":0.63193279504776,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"فیپا","boundary":[0.63193279504776,0.2746730148792267,0.6453781723976135,0.28299644589424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6453781723976135,"y":0.28299644589424133},{"x":0.63193279504776,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.2676730148792267,0.6503781723976135,0.28999644589424134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7831932902336121,"y":0.298454225063324},{"x":0.75126051902771,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.75126051902771,0.2913198471069336,0.7831932902336121,0.298454225063324]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7831932902336121,"y":0.298454225063324},{"x":0.75126051902771,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.2843198471069336,0.7881932902336121,0.305454225063324],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.2936979830265045,0.6621848940849304,0.29607608914375305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.2866979830265045,0.6671848940849304,0.30307608914375306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6453781723976135,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6235294342041016,0.2936979830265045,0.6453781723976135,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5966386795043945,0.2936979830265045,0.6184874176979065,0.30202141404151917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6453781723976135,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5916386795043945,0.2866979830265045,0.6503781723976135,0.30902141404151917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.29250892996788025},{"x":0.2806722819805145,"y":0.29250892996788025},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3008323311805725},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ADHD","boundary":[0.24705882370471954,0.29250892996788025,0.2806722819805145,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.29250892996788025},{"x":0.29243698716163635,"y":0.29250892996788025},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3008323311805725},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.2857142984867096,0.29250892996788025,0.29243698716163635,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.29250892996788025},{"x":0.32268908619880676,"y":0.29250892996788025},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3008323311805725},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"adults","boundary":[0.2974790036678314,0.29250892996788025,0.32268908619880676,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3294117748737335,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3294117748737335,0.29250892996788025,0.3294117748737335,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.29250892996788025},{"x":0.33781513571739197,"y":0.29250892996788025},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.3344537913799286,0.29250892996788025,0.33781513571739197,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.29250892996788025},{"x":0.40672269463539124,"y":0.29250892996788025},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3008323311805725},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"psychological","boundary":[0.34285715222358704,0.29250892996788025,0.40672269463539124,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.2936979830265045},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2936979830265045},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"guide","boundary":[0.4100840389728546,0.2936979830265045,0.43529412150382996,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3008323311805725},{"x":0.440336138010025,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"to","boundary":[0.440336138010025,0.2936979830265045,0.4470588266849518,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2936979830265045},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2936979830265045},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3008323311805725},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"practice","boundary":[0.45210084319114685,0.2936979830265045,0.48739495873451233,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3008323311805725},{"x":0.489075630903244,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.489075630903244,0.2936979830265045,0.4907563030719757,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"c2007","boundary":[0.4924369752407074,0.2936979830265045,0.5193277597427368,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5210084319114685,0.2936979830265045,0.5226891040802002,0.3008323311805725]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5226891040802002,"y":0.30202141404151917},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24205882370471954,0.28550892996788024,0.5276891040802002,0.30902141404151917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3174791932106018},{"x":0.75126051902771,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.75126051902771,0.3103448152542114,0.7831932902336121,0.3174791932106018]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3174791932106018},{"x":0.75126051902771,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.74626051902771,0.3033448152542114,0.7881932902336121,0.3244791932106018],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6621848940849304,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.31272295117378235,0.6621848940849304,0.3151010572910309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6621848940849304,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.30572295117378234,0.6671848940849304,0.3221010572910309],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6453781723976135,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6134454011917114,0.30915576219558716,0.6453781723976135,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.3103448152542114,0.6151260733604431,0.3174791932106018]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6453781723976135,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6067647290229797,0.30215576219558715,0.6503781723976135,0.32329014015197755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7579832077026367,0.3269916772842407,0.7831932902336121,0.3341260552406311]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7529832077026367,0.3199916772842407,0.7881932902336121,0.3411260552406311],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.328180730342865},{"x":0.6621848940849304,"y":0.328180730342865},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.328180730342865,0.6621848940849304,0.3317479193210602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.328180730342865},{"x":0.6621848940849304,"y":0.328180730342865},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.321180730342865,0.6671848940849304,0.3387479193210602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7579832077026367,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7579832077026367,0.34244945645332336,0.7831932902336121,0.34958383440971375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7579832077026367,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7529832077026367,0.33544945645332336,0.7881932902336121,0.35658383440971375],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6453781723976135,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6352941393852234,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6352941393852234,0.32580262422561646,0.6453781723976135,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6302521228790283,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33531510829925537},{"x":0.605042040348053,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجهی","boundary":[0.605042040348053,0.32580262422561646,0.6302521228790283,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.3246135413646698,0.5983193516731262,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.5462185144424438,0.3246135413646698,0.5865546464920044,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5394958257675171,0.3246135413646698,0.5428571701049805,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.32223543524742126},{"x":0.4151260554790497,"y":0.32342448830604553},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3341260552406311},{"x":0.37310925126075745,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Attention","boundary":[0.37310925126075745,0.32223543524742126,0.4151260554790497,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.32342448830604553},{"x":0.42016807198524475,"y":0.32342448830604553},{"x":0.42016807198524475,"y":0.33293697237968445},{"x":0.41680672764778137,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.41680672764778137,0.32342448830604553,0.42016807198524475,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.32342448830604553},{"x":0.45042017102241516,"y":0.32342448830604553},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3341260552406311},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"deficit","boundary":[0.42016807198524475,0.32342448830604553,0.45042017102241516,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.32342448830604553},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3246135413646698},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3341260552406311},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"disorder","boundary":[0.45378151535987854,0.32342448830604553,0.4924369752407074,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"in","boundary":[0.4957983195781708,0.3246135413646698,0.5008403658866882,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3246135413646698},{"x":0.534453809261322,"y":0.3246135413646698},{"x":0.534453809261322,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"adults","boundary":[0.5058823823928833,0.3246135413646698,0.534453809261322,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6453781723976135,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6453781723976135,"y":0.350772887468338},{"x":0.6352941393852234,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6352941393852234,0.34007135033607483,0.6453781723976135,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.34007135033607483},{"x":0.63193279504776,"y":0.34007135033607483},{"x":0.63193279504776,"y":0.350772887468338},{"x":0.610084056854248,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجهی","boundary":[0.610084056854248,0.34007135033607483,0.63193279504776,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6016806960105896,"y":0.350772887468338},{"x":0.5932773351669312,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5932773351669312,0.34007135033607483,0.6016806960105896,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5882353186607361,"y":0.350772887468338},{"x":0.561344563961029,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.561344563961029,0.34007135033607483,0.5882353186607361,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5529412031173706,0.34007135033607483,0.5546218752861023,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.33888229727745056},{"x":0.41848739981651306,"y":0.33888229727745056},{"x":0.41848739981651306,"y":0.34958383440971375},{"x":0.3781512677669525,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Attention","boundary":[0.3781512677669525,0.33888229727745056,0.41848739981651306,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.33888229727745056},{"x":0.42352941632270813,"y":0.33888229727745056},{"x":0.42352941632270813,"y":0.34958383440971375},{"x":0.42016807198524475,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.42016807198524475,0.33888229727745056,0.42352941632270813,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.33888229727745056},{"x":0.45378151535987854,"y":0.33888229727745056},{"x":0.45378151535987854,"y":0.34958383440971375},{"x":0.4252100884914398,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"deficit","boundary":[0.4252100884914398,0.33888229727745056,0.45378151535987854,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4571428596973419,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4571428596973419,"y":0.34958383440971375},{"x":0.45546218752861023,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.45546218752861023,0.34007135033607483,0.4571428596973419,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34958383440971375},{"x":0.4588235318660736,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"disordered","boundary":[0.4588235318660736,0.33888229727745056,0.5058823823928833,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5478991866111755,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5478991866111755,"y":0.350772887468338},{"x":0.5109243988990784,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"children","boundary":[0.5109243988990784,0.34007135033607483,0.5478991866111755,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6218487620353699,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برمهام","boundary":[0.6218487620353699,0.35671818256378174,0.6453781723976135,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6201680898666382,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6184874176979065,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.35671818256378174,0.6201680898666382,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6134454011917114,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جسیکا","boundary":[0.5865546464920044,0.35671818256378174,0.6134454011917114,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5815126299858093,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5815126299858093,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5798319578170776,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5798319578170776,0.35552912950515747,0.5815126299858093,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5327731370925903,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Bramham","boundary":[0.4941176474094391,0.35552912950515747,0.5327731370925903,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5411764979362488,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5378151535987854,0.35552912950515747,0.5411764979362488,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5764706134796143,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5764706134796143,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Jessica","boundary":[0.5428571701049805,0.35552912950515747,0.5764706134796143,0.36623066663742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6453781723976135,"y":0.36623066663742065},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36810925126075744,0.31523543524742126,0.6503781723976135,0.37323066663742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.3448275923728943,0.6621848940849304,0.3472056984901428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.3378275923728943,0.6671848940849304,0.35420569849014283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7579832077026367,0.35671818256378174,0.7831932902336121,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7529411911964417,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7546218633651733,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7310924530029297,0.35909631848335266,0.7546218633651733,0.36623066663742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7260924530029297,0.3509072654247284,0.7881932902336121,0.3708525605201721],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6621848940849304,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6621848940849304,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6621848940849304,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.36028537154197693,0.6621848940849304,0.36266350746154785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6621848940849304,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6621848940849304,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6621848940849304,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.3532853715419769,0.6671848940849304,0.36966350746154786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7579832077026367,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7579832077026367,0.37217599153518677,0.7831932902336121,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7529411911964417,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7310924530029297,0.37336504459381104,0.7546218633651733,0.38049939274787903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7260924530029297,0.36636504459381103,0.7881932902336121,0.38749939274787903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.699999988079071,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.37574315071105957,0.6621848940849304,0.37931033968925476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.36874315071105956,0.6671848940849304,0.38631033968925477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هادیان","boundary":[0.6218487620353699,0.3745540976524353,0.6453781723976135,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.6067227125167847,0.3745540976524353,0.6168067455291748,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3745540976524353},{"x":0.605042040348053,"y":0.3745540976524353},{"x":0.605042040348053,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.3745540976524353,0.605042040348053,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.5764706134796143,0.3745540976524353,0.5983193516731262,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.3745540976524353,0.5731092691421509,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۵","boundary":[0.5445378422737122,0.3745540976524353,0.5663865804672241,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3852556347846985},{"x":0.534453809261322,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.534453809261322,0.3745540976524353,0.5378151535987854,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5327731370925903,0.3745540976524353,0.5327731370925903,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5025210380554199,0.3745540976524353,0.5277311205863953,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3852556347846985},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4957983195781708,0.3745540976524353,0.4957983195781708,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3745540976524353},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3745540976524353},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3852556347846985},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استوار","boundary":[0.46554622054100037,0.3745540976524353,0.48739495873451233,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3745540976524353},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3745540976524353},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3852556347846985},{"x":0.462184876203537,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.462184876203537,0.3745540976524353,0.46554622054100037,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3852556347846985},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صغری","boundary":[0.43529412150382996,0.3745540976524353,0.4571428596973419,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3745540976524353},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3745540976524353},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3852556347846985},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4302521049976349,0.3745540976524353,0.43361344933509827,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3852556347846985},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۶","boundary":[0.40336135029792786,0.3745540976524353,0.4252100884914398,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3745540976524353},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3745540976524353},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3852556347846985},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3932773172855377,0.3745540976524353,0.3966386616230011,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3745540976524353},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3745540976524353},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3852556347846985},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39159664511680603,0.3745540976524353,0.39159664511680603,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3745540976524353},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3745540976524353},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3852556347846985},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.35798320174217224,0.3745540976524353,0.38655462861061096,0.3852556347846985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3852556347846985},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.35298320174217224,0.3675540976524353,0.6503781723976135,0.3922556347846985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6168067455291748,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهرامیان","boundary":[0.6168067455291748,0.39239001274108887,0.6453781723976135,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39952436089515686},{"x":0.610084056854248,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.610084056854248,0.39239001274108887,0.6117647290229797,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.39239001274108887},{"x":0.605042040348053,"y":0.39239001274108887},{"x":0.605042040348053,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افروز","boundary":[0.5882353186607361,0.39239001274108887,0.605042040348053,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5848739743232727,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5848739743232727,0.39239001274108887,0.5882353186607361,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5798319578170776,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5798319578170776,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴","boundary":[0.5579832196235657,0.39239001274108887,0.5798319578170776,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.39239001274108887,0.5546218752861023,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5495798587799072,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5495798587799072,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5243697762489319,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5243697762489319,0.39239001274108887,0.5495798587799072,0.39952436089515686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5243697762489319,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5193697762489319,0.38539001274108886,0.6503781723976135,0.40652436089515687],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7831932902336121,"y":0.405469685792923},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7579832077026367,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7579832077026367,0.40665873885154724,0.7831932902336121,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7529411911964417,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7546218633651733,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7327731251716614,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7310924530029297,0.4078477919101715,0.7546218633651733,0.41617122292518616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7831932902336121,"y":0.405469685792923},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7327731251716614,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7260924530029297,0.4008477919101715,0.7881932902336121,0.4219821698665619],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6621848940849304,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.41022592782974243,0.6621848940849304,0.4137931168079376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6621848940849304,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.4032259278297424,0.6671848940849304,0.42079311680793763],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6436975002288818,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6151260733604431,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6151260733604431,0.40665873885154724,0.6436975002288818,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4078477919101715},{"x":0.610084056854248,"y":0.40665873885154724},{"x":0.610084056854248,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5899159908294678,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5899159908294678,0.4078477919101715,0.610084056854248,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5915966629981995,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5882353186607361,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.4078477919101715,0.5915966629981995,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4078477919101715},{"x":0.583193302154541,"y":0.4078477919101715},{"x":0.583193302154541,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5647059082984924,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5647059082984924,0.4078477919101715,0.583193302154541,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4078477919101715},{"x":0.561344563961029,"y":0.4078477919101715},{"x":0.561344563961029,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5462185144424438,0.4078477919101715,0.561344563961029,0.4173602759838104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6436975002288818,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6436975002288818,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5412185144424438,0.4008477919101715,0.6486975002288818,0.42317122292518616],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7831932902336121,"y":0.435196191072464},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7714285850524902,0.42330560088157654,0.7831932902336121,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7714285850524902,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7529411911964417,0.42330560088157654,0.7714285850524902,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7243697643280029,0.42330560088157654,0.7462185025215149,0.4340071380138397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7831932902336121,"y":0.435196191072464},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7193697643280029,0.4151165180206299,0.7881932902336121,0.442196191072464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.42687276005744934,0.6621848940849304,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.41987276005744933,0.6671848940849304,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6386554837226868,"y":0.435196191072464},{"x":0.6134454011917114,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.6134454011917114,0.4256837069988251,0.6386554837226868,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6033613681793213,"y":0.435196191072464},{"x":0.6016806960105896,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"۲","boundary":[0.6016806960105896,0.4256837069988251,0.6033613681793213,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5966386795043945,"y":0.435196191072464},{"x":0.5932773351669312,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ی","boundary":[0.5932773351669312,0.4256837069988251,0.5966386795043945,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4244946539402008},{"x":0.583193302154541,"y":0.4244946539402008},{"x":0.583193302154541,"y":0.435196191072464},{"x":0.5815126299858093,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"۸","boundary":[0.5815126299858093,0.4244946539402008,0.583193302154541,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5747899413108826,"y":0.435196191072464},{"x":0.5714285969734192,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"ک","boundary":[0.5714285969734192,0.4244946539402008,0.5747899413108826,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5630252361297607,"y":0.435196191072464},{"x":0.5596638917922974,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.5596638917922974,0.4244946539402008,0.5630252361297607,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5546218752861023,"y":0.435196191072464},{"x":0.5361344814300537,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"۳۹۴","boundary":[0.5361344814300537,0.4244946539402008,0.5546218752861023,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5277311205863953,"y":0.435196191072464},{"x":0.5142857432365417,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"PC","boundary":[0.5142857432365417,0.4244946539402008,0.5277311205863953,0.435196191072464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6386554837226868,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5142857432365417,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5092857432365417,0.4174946539402008,0.6436554837226868,0.44338524413108826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7714285850524902,0.44351962208747864,0.7831932902336121,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7697479128837585,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7529411911964417,0.44351962208747864,0.7697479128837585,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7226890921592712,0.44351962208747864,0.7445378303527832,0.4518430531024933]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7176890921592712,0.43651962208747863,0.7881932902336121,0.4588430531024933],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6000000238418579,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۱۶/۸۵۸۹","boundary":[0.6000000238418579,0.4447086751461029,0.6436975002288818,0.4518430531024933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6000000238418579,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.4377086751461029,0.6486975002288818,0.4588430531024933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7613445520401001,0.4613555371761322,0.7831932902336121,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4613555371761322},{"x":0.756302535533905,"y":0.4613555371761322},{"x":0.756302535533905,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7126050591468811,0.4613555371761322,0.756302535533905,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4613555371761322},{"x":0.707563042640686,"y":0.4613555371761322},{"x":0.707563042640686,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6941176652908325,0.4613555371761322,0.707563042640686,0.46967896819114685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6891176652908325,0.4543555371761322,0.7881932902336121,0.47667896819114686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.464922696352005},{"x":0.6621848940849304,"y":0.464922696352005},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.464922696352005,0.6621848940849304,0.4673008322715759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.464922696352005},{"x":0.6621848940849304,"y":0.464922696352005},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.457922696352005,0.6671848940849304,0.47430083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.464922696352005},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲۳۱۴۳۰","boundary":[0.6016806960105896,0.464922696352005,0.6420168280601501,0.46967896819114685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.464922696352005},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.457922696352005,0.6470168280601502,0.47667896819114686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7932773232460022,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.7630252242088318,0.49702733755111694,0.7932773232460022,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقص","boundary":[0.7378151416778564,0.49702733755111694,0.7596638798713684,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7126050591468811,0.49702733755111694,0.7344537973403931,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.49702733755111694},{"x":0.707563042640686,"y":0.49702733755111694},{"x":0.707563042640686,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.49702733755111694,0.707563042640686,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6873949766159058,0.49702733755111694,0.7008403539657593,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6789916157722473,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالی","boundary":[0.6571428775787354,0.49702733755111694,0.6789916157722473,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6487395167350769,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6369748115539551,0.49702733755111694,0.6487395167350769,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6336134672164917,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.5815126299858093,0.49702733755111694,0.6336134672164917,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوزان","boundary":[0.7647058963775635,0.5136741995811462,0.7932773232460022,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.7445378303527832,0.5136741995811462,0.7596638798713684,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7361344695091248,0.5136741995811462,0.7378151416778564,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5219976305961609},{"x":0.702521026134491,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جسیکا","boundary":[0.702521026134491,0.5136741995811462,0.7310924530029297,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برامهام","boundary":[0.6655462384223938,0.5136741995811462,0.6974790096282959,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگردانندگان","boundary":[0.7361344695091248,0.5279428958892822,0.7932773232460022,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.5279428958892822,0.7310924530029297,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7092437148094177,0.5279428958892822,0.7260504364967346,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.6857143044471741,0.5279428958892822,0.7058823704719543,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هادیان","boundary":[0.6605042219161987,0.5279428958892822,0.6823529601097107,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.6470588445663452,0.5279428958892822,0.6571428775787354,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6420168280601501,0.5279428958892822,0.6453781723976135,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6235294342041016,0.5279428958892822,0.6386554837226868,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صغری","boundary":[0.5949580073356628,0.5279428958892822,0.6184874176979065,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استوار","boundary":[0.5731092691421509,0.5279428958892822,0.5915966629981995,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.5279428958892822,0.5714285969734192,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افروز","boundary":[0.5478991866111755,0.5279428958892822,0.5647059082984924,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرامیان","boundary":[0.5142857432365417,0.5279428958892822,0.5445378422737122,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.542211651802063},{"x":0.7932773232460022,"y":0.542211651802063},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5529131889343262},{"x":0.756302535533905,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.756302535533905,0.542211651802063,0.7932773232460022,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.542211651802063},{"x":0.75126051902771,"y":0.542211651802063},{"x":0.75126051902771,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7478991746902466,0.542211651802063,0.75126051902771,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.542211651802063},{"x":0.7445378303527832,"y":0.542211651802063},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7176470756530762,0.542211651802063,0.7445378303527832,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.542211651802063},{"x":0.7159664034843445,"y":0.542211651802063},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7058823704719543,0.542211651802063,0.7159664034843445,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.542211651802063},{"x":0.7042016983032227,"y":0.542211651802063},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5529131889343262},{"x":0.702521026134491,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.542211651802063,0.7042016983032227,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.542211651802063},{"x":0.6974790096282959,"y":0.542211651802063},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.6773109436035156,0.542211651802063,0.6974790096282959,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.542211651802063},{"x":0.6739495992660522,"y":0.542211651802063},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.6470588445663452,0.542211651802063,0.6739495992660522,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7731092572212219,0.5588585138320923,0.7932773232460022,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7546218633651733,0.5588585138320923,0.7697479128837585,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.5588585138320923,0.7529411911964417,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.7260504364967346,0.5588585138320923,0.7462185025215149,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7714285850524902,0.5743162631988525,0.7932773232460022,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.7428571581840515,0.5743162631988525,0.7647058963775635,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7159664034843445,0.5731272101402283,0.7378151416778564,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.587395966053009},{"x":0.7932773232460022,"y":0.587395966053009},{"x":0.7932773232460022,"y":0.596908450126648},{"x":0.7697479128837585,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7697479128837585,0.587395966053009,0.7932773232460022,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7697479128837585,"y":0.596908450126648},{"x":0.7663865685462952,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.5885850191116333,0.7697479128837585,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7613445520401001,"y":0.587395966053009},{"x":0.7613445520401001,"y":0.596908450126648},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۲۰۰۰","boundary":[0.7310924530029297,0.5885850191116333,0.7613445520401001,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5980975031852722},{"x":0.707563042640686,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.707563042640686,0.5885850191116333,0.7277311086654663,0.5980975031852722]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7932773232460022,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5092857432365417,0.49002733755111694,0.7982773232460022,0.6050975031852722],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.5630252361297607,0.5897740721702576,0.5747899413108826,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5411764979362488,0.5897740721702576,0.5579832196235657,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5193277597427368,0.5897740721702576,0.5361344814300537,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6004756093025208},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4957983195781708,0.5897740721702576,0.5142857432365417,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6004756093025208},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4773109257221222,0.5885850191116333,0.4924369752407074,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6004756093025208},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4453781545162201,0.5885850191116333,0.4739495813846588,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5885850191116333},{"x":0.440336138010025,"y":0.5885850191116333},{"x":0.440336138010025,"y":0.6004756093025208},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.41848739981651306,0.5885850191116333,0.440336138010025,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6004756093025208},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.38655462861061096,0.5885850191116333,0.4151260554790497,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6004756093025208},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3663865625858307,0.5885850191116333,0.3815126121044159,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6004756093025208},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3613445460796356,0.5885850191116333,0.3630252182483673,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5885850191116333},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5885850191116333},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6004756093025208},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.35798320174217224,0.5885850191116333,0.35966387391090393,0.6004756093025208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5747899413108826,"y":0.601664662361145},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.35298320174217224,0.5815850191116333,0.5797899413108826,0.608664662361145],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7932773232460022,"y":0.61712247133255},{"x":0.7647058963775635,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.7647058963775635,0.6087990403175354,0.7932773232460022,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7613445520401001,"y":0.61712247133255},{"x":0.7210084199905396,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7210084199905396,0.6087990403175354,0.7613445520401001,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7159664034843445,"y":0.61712247133255},{"x":0.6823529601097107,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6823529601097107,0.6087990403175354,0.7159664034843445,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6773109436035156,"y":0.61712247133255},{"x":0.6521008610725403,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6521008610725403,0.6087990403175354,0.6773109436035156,0.61712247133255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7932773232460022,"y":0.61712247133255},{"x":0.6521008610725403,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6471008610725403,0.6017990403175354,0.7982773232460022,0.62412247133255],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6302021145820618},{"x":0.778151273727417,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.6230677962303162,0.7932773232460022,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6302021145820618},{"x":0.756302535533905,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.756302535533905,0.6230677962303162,0.7747899293899536,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عریان","boundary":[0.7344537973403931,0.6230677962303162,0.7529411911964417,0.6302021145820618]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7294537973403931,0.6160677962303162,0.7982773232460022,0.6372021145820618],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7932773232460022,"y":0.642092764377594},{"x":0.778151273727417,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.6361474394798279,0.7932773232460022,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7747899293899536,"y":0.642092764377594},{"x":0.75126051902771,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.75126051902771,0.6361474394798279,0.7747899293899536,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7478991746902466,"y":0.642092764377594},{"x":0.7159664034843445,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرداریان","boundary":[0.7159664034843445,0.6361474394798279,0.7478991746902466,0.642092764377594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7932773232460022,"y":0.642092764377594},{"x":0.7159664034843445,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7109664034843445,0.6291474394798279,0.7982773232460022,0.649092764377594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.6521008610725403,0.6230677962303162,0.6722689270973206,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.6201680898666382,0.6230677962303162,0.6487395167350769,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5915966629981995,0.6230677962303162,0.6168067455291748,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.6230677962303162,0.5882353186607361,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6302021145820618},{"x":0.561344563961029,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.561344563961029,0.6230677962303162,0.5815126299858093,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6302021145820618},{"x":0.534453809261322,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.534453809261322,0.6230677962303162,0.5579832196235657,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.6230677962303162,0.5310924649238586,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6432818174362183},{"x":0.658823549747467,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیر","boundary":[0.658823549747467,0.6361474394798279,0.6739495992660522,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.6403361558914185,0.6361474394798279,0.6521008610725403,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.6084033846855164,0.6361474394798279,0.6369748115539551,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5798319578170776,0.6349583864212036,0.6033613681793213,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5747899413108826,"y":0.642092764377594},{"x":0.5731092691421509,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.6349583864212036,0.5747899413108826,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5697479248046875,"y":0.642092764377594},{"x":0.5428571701049805,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانشین","boundary":[0.5428571701049805,0.6349583864212036,0.5697479248046875,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5378151535987854,"y":0.642092764377594},{"x":0.5193277597427368,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.5193277597427368,0.6349583864212036,0.5378151535987854,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5142857432365417,"y":0.642092764377594},{"x":0.4924369752407074,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4924369752407074,0.6349583864212036,0.5142857432365417,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6349583864212036},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6349583864212036},{"x":0.48739495873451233,"y":0.642092764377594},{"x":0.4588235318660736,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4588235318660736,0.6349583864212036,0.48739495873451233,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6539833545684814},{"x":0.653781533241272,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.653781533241272,0.6468489766120911,0.6722689270973206,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6336134672164917,0.6468489766120911,0.6487395167350769,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6184874176979065,0.6468489766120911,0.6302521228790283,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6453781723976135,0.6587395668029785,0.6739495992660522,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6268907785415649,0.6587395668029785,0.6403361558914185,0.6658739447593689]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4538235318660736,0.6160677962303162,0.6789495992660523,0.6740629978179932],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6539833545684814},{"x":0.778151273727417,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.6480380296707153,0.7932773232460022,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6539833545684814},{"x":0.756302535533905,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.756302535533905,0.6480380296707153,0.7747899293899536,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسام","boundary":[0.7327731251716614,0.6480380296707153,0.7529411911964417,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.7226890921592712,0.6480380296707153,0.7327731251716614,0.6539833545684814]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7176890921592712,0.6410380296707153,0.7982773232460022,0.6609833545684815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6670629978179932},{"x":0.778151273727417,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.6599286794662476,0.7932773232460022,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6670629978179932},{"x":0.756302535533905,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مظفر","boundary":[0.756302535533905,0.6599286794662476,0.7731092572212219,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.7327731251716614,0.6599286794662476,0.7529411911964417,0.6670629978179932]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7277731251716614,0.6529286794662476,0.7982773232460022,0.6740629978179932],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6789536476135254},{"x":0.778151273727417,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.6730083227157593,0.7932773232460022,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7546218633651733,0.6730083227157593,0.7747899293899536,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6730083227157593},{"x":0.75126051902771,"y":0.6730083227157593},{"x":0.75126051902771,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امامی","boundary":[0.7327731251716614,0.6730083227157593,0.75126051902771,0.6789536476135254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7277731251716614,0.6660083227157593,0.7982773232460022,0.6859536476135254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.671819269657135},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6453781723976135,0.671819269657135,0.6739495992660522,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6403361558914185,"y":0.671819269657135},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6201680898666382,0.6730083227157593,0.6403361558914185,0.6789536476135254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.671819269657135},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6151680898666382,0.664819269657135,0.6789495992660523,0.6847645945549011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6920332908630371},{"x":0.778151273727417,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.6848989129066467,0.7932773232460022,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6920332908630371},{"x":0.756302535533905,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.756302535533905,0.6848989129066467,0.7747899293899536,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6848989129066467},{"x":0.75126051902771,"y":0.6848989129066467},{"x":0.75126051902771,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایزدی","boundary":[0.7327731251716614,0.6848989129066467,0.75126051902771,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.696789562702179},{"x":0.7932773232460022,"y":0.696789562702179},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7039238810539246},{"x":0.778151273727417,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.696789562702179,0.7932773232460022,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.696789562702179},{"x":0.7747899293899536,"y":0.696789562702179},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7039238810539246},{"x":0.75126051902771,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتضی","boundary":[0.75126051902771,0.696789562702179,0.7747899293899536,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.696789562702179},{"x":0.7462185025215149,"y":0.696789562702179},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.7277311086654663,0.696789562702179,0.7462185025215149,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.696789562702179},{"x":0.7226890921592712,"y":0.696789562702179},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.7109243869781494,0.696789562702179,0.7226890921592712,0.7039238810539246]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7059243869781494,0.6778989129066467,0.7982773232460022,0.7121129341125488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6453781723976135,0.6837098598480225,0.6722689270973206,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.6285714507102966,0.6837098598480225,0.6403361558914185,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.6837098598480225,0.6252101063728333,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5932773351669312,0.6837098598480225,0.6184874176979065,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6453781723976135,0.6944113969802856,0.6722689270973206,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6252101063728333,0.6956004500389099,0.6403361558914185,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.6000000238418579,0.6956004500389099,0.6218487620353699,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.6956004500389099,0.5966386795043945,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.5747899413108826,0.6956004500389099,0.5899159908294678,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5529412031173706,0.6956004500389099,0.5731092691421509,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6453781723976135,0.7074910998344421,0.6722689270973206,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهیات","boundary":[0.6201680898666382,0.7086801528930664,0.6403361558914185,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.7086801528930664,0.6151260733604431,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معارف","boundary":[0.5882353186607361,0.7086801528930664,0.6084033846855164,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7086801528930664},{"x":0.583193302154541,"y":0.7086801528930664},{"x":0.583193302154541,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5596638917922974,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5596638917922974,0.7086801528930664,0.583193302154541,0.7158145308494568]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5529412031173706,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5479412031173706,0.6767098598480225,0.6789495992660523,0.7228145308494568],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7158145308494568},{"x":0.778151273727417,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.7098692059516907,0.7932773232460022,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7158145308494568},{"x":0.756302535533905,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.756302535533905,0.7098692059516907,0.7747899293899536,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7098692059516907},{"x":0.75126051902771,"y":0.7098692059516907},{"x":0.75126051902771,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رحیمیان","boundary":[0.7226890921592712,0.7098692059516907,0.75126051902771,0.7158145308494568]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7932773232460022,"y":0.717003583908081},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7176890921592712,0.7028692059516907,0.7982773232460022,0.7240035839080811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7277051210403442},{"x":0.778151273727417,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.7205707430839539,0.7932773232460022,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.7596638798713684,0.7217597961425781,0.7731092572212219,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.7327731251716614,0.7217597961425781,0.7546218633651733,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبرجد","boundary":[0.7092437148094177,0.7217597961425781,0.7277311086654663,0.7288941740989685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7042437148094177,0.7135707430839539,0.7982773232460022,0.7347051210403442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6722689270973206,"y":0.72651606798172},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6453781723976135,0.7217597961425781,0.6722689270973206,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6117647290229797,0.7241379022598267,0.6403361558914185,0.7277051210403442]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6722689270973206,"y":0.72651606798172},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6067647290229797,0.7171379022598267,0.6772689270973206,0.73351606798172],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6453781723976135,0.7324613332748413,0.6722689270973206,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7395957112312317},{"x":0.610084056854248,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.610084056854248,0.7324613332748413,0.6403361558914185,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6067227125167847,"y":0.740784764289856},{"x":0.5882353186607361,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.5882353186607361,0.7336504459381104,0.6067227125167847,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5848739743232727,"y":0.740784764289856},{"x":0.583193302154541,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.7336504459381104,0.5848739743232727,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5798319578170776,"y":0.740784764289856},{"x":0.5663865804672241,"y":0.740784764289856}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.5663865804672241,0.7336504459381104,0.5798319578170776,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7336504459381104},{"x":0.561344563961029,"y":0.7336504459381104},{"x":0.561344563961029,"y":0.740784764289856},{"x":0.5596638917922974,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.7336504459381104,0.561344563961029,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5546218752861023,"y":0.740784764289856},{"x":0.5462185144424438,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.5462185144424438,0.7336504459381104,0.5546218752861023,0.740784764289856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6722689270973206,"y":0.731272280216217},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5462185144424438,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5412185144424438,0.7254613332748413,0.6772689270973206,0.7465957112312317],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7932773232460022,"y":0.740784764289856},{"x":0.778151273727417,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.7336504459381104,0.7932773232460022,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7731092572212219,"y":0.740784764289856},{"x":0.75126051902771,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.75126051902771,0.7336504459381104,0.7731092572212219,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7462185025215149,"y":0.740784764289856},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شریعتی","boundary":[0.7193277478218079,0.7336504459381104,0.7462185025215149,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7538644671440125},{"x":0.778151273727417,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.7455410361289978,0.7932773232460022,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.7613445520401001,0.7455410361289978,0.7747899293899536,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7455410361289978},{"x":0.756302535533905,"y":0.7455410361289978},{"x":0.756302535533905,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صیاد","boundary":[0.7411764860153198,0.7455410361289978,0.756302535533905,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوه","boundary":[0.7277311086654663,0.7455410361289978,0.7378151416778564,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7657550573348999},{"x":0.778151273727417,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.7586206793785095,0.7932773232460022,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.7546218633651733,0.7586206793785095,0.7747899293899536,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7586206793785095},{"x":0.75126051902771,"y":0.7586206793785095},{"x":0.75126051902771,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظریفکار","boundary":[0.7243697643280029,0.7586206793785095,0.75126051902771,0.7657550573348999]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7143277478218079,0.7266504459381103,0.7982773232460022,0.7715660042762756],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6453781723976135,0.7455410361289978,0.6722689270973206,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.6184874176979065,0.7455410361289978,0.6403361558914185,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.7455410361289978,0.6151260733604431,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5932773351669312,0.7455410361289978,0.6084033846855164,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5697479248046875,0.7455410361289978,0.5899159908294678,0.7538644671440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5647479248046875,0.7385410361289978,0.6772689270973206,0.7596754140853882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"9","boundary":[0.6134454011917114,0.7491081953048706,0.6151260733604431,0.7526754140853882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6084454011917114,0.7421081953048706,0.6201260733604431,0.7596754140853882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6453781723976135,0.7586206793785095,0.6722689270973206,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7657550573348999},{"x":0.610084056854248,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.610084056854248,0.7586206793785095,0.6403361558914185,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5949580073356628,0.7586206793785095,0.6067227125167847,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.7586206793785095,0.5915966629981995,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7657550573348999},{"x":0.556302547454834,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامپیوتر","boundary":[0.556302547454834,0.7586206793785095,0.5848739743232727,0.7657550573348999]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7657550573348999},{"x":0.556302547454834,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.551302547454834,0.7516206793785095,0.6772689270973206,0.7727550573348999],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.770511269569397},{"x":0.7932773232460022,"y":0.770511269569397},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7776456475257874},{"x":0.778151273727417,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.770511269569397,0.7932773232460022,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.770511269569397},{"x":0.7747899293899536,"y":0.770511269569397},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مرضیه","boundary":[0.7529411911964417,0.770511269569397,0.7747899293899536,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.770511269569397},{"x":0.7478991746902466,"y":0.770511269569397},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.7226890921592712,0.770511269569397,0.7478991746902466,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.770511269569397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.770511269569397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسب","boundary":[0.7042016983032227,0.770511269569397,0.7193277478218079,0.7776456475257874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.770511269569397},{"x":0.7932773232460022,"y":0.770511269569397},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6992016983032227,0.763511269569397,0.7982773232460022,0.7846456475257874],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7895362377166748},{"x":0.778151273727417,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.7824019193649292,0.7932773232460022,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7613445520401001,0.7824019193649292,0.7731092572212219,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7824019193649292},{"x":0.756302535533905,"y":0.7824019193649292},{"x":0.756302535533905,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلی","boundary":[0.7445378303527832,0.7824019193649292,0.756302535533905,0.7907253503799438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7395378303527832,0.7754019193649292,0.7982773232460022,0.7965362377166748],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6453781723976135,0.7693222165107727,0.6739495992660522,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.770511269569397},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7776456475257874},{"x":0.610084056854248,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.610084056854248,0.770511269569397,0.6403361558914185,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6453781723976135,0.7812128663063049,0.6722689270973206,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6201680898666382,0.7824019193649292,0.6403361558914185,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6168067455291748,0.7824019193649292,0.6184874176979065,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5865546464920044,0.7824019193649292,0.6117647290229797,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.7824019193649292,0.5815126299858093,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7895362377166748},{"x":0.561344563961029,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.561344563961029,0.7824019193649292,0.5747899413108826,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7824019193649292},{"x":0.556302547454834,"y":0.7824019193649292},{"x":0.556302547454834,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5277311205863953,0.7824019193649292,0.556302547454834,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6739495992660522,"y":0.801426887512207},{"x":0.6453781723976135,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6453781723976135,0.7942925095558167,0.6739495992660522,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.605042040348053,0.7942925095558167,0.6403361558914185,0.8026159405708313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.770511269569397},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5210504484176636,0.763511269569397,0.6789495992660523,0.8096159405708313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7764706015586853,0.7954815626144409,0.7932773232460022,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.7596638798713684,0.7954815626144409,0.7731092572212219,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وصال","boundary":[0.7378151416778564,0.7954815626144409,0.7546218633651733,0.8026159405708313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7328151416778564,0.7884815626144409,0.7982773232460022,0.8096159405708313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8145065307617188},{"x":0.778151273727417,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.778151273727417,0.8085612654685974,0.7932773232460022,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7546218633651733,0.8085612654685974,0.7747899293899536,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.8085612654685974},{"x":0.75126051902771,"y":0.8085612654685974},{"x":0.75126051902771,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رحیم","boundary":[0.7327731251716614,0.8085612654685974,0.75126051902771,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همتیان","boundary":[0.7042016983032227,0.8085612654685974,0.7277311086654663,0.8145065307617188]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6992016983032227,0.8015612654685974,0.7982773232460022,0.8215065307617188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6453781723976135,0.8073721528053284,0.6722689270973206,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8145065307617188},{"x":0.610084056854248,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.610084056854248,0.8073721528053284,0.6403361558914185,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.5815126299858093,0.8073721528053284,0.6067227125167847,0.8145065307617188]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5765126299858093,0.8003721528053284,0.6772689270973206,0.8215065307617188],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/tNufLExMszJHGLwx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/QwulvTRWxBuCjymF.jpg","blurred":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/qRHIAEDWCRlxZDWa.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000310783142803096,0.0001962102427901678,0.9986555327808155,0.9994006832597375]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.23159144818782806},{"x":0.21176470816135406,"y":0.23159144818782806},{"x":0.21176470816135406,"y":0.23990498483181},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"UK","boundary":[0.1899159699678421,0.23159144818782806,0.21176470816135406,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.23159144818782806},{"x":0.21176470816135406,"y":0.23159144818782806},{"x":0.21176470816135406,"y":0.23990498483181},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.22459144818782806,0.21676470816135407,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7949579954147339,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7949579954147339,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7579832077026367,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.7579832077026367,0.1722090244293213,0.7949579954147339,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7579832077026367,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7579832077026367,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7529411911964417,0.1722090244293213,0.7579832077026367,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6722689270973206,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.6722689270973206,0.1722090244293213,0.7411764860153198,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7932773232460022,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7697479128837585,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7697479128837585,0.1923990547657013,0.7932773232460022,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوزان","boundary":[0.7260504364967346,0.1923990547657013,0.7613445520401001,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.6974790096282959,0.1923990547657013,0.7159664034843445,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.1923990547657013,0.6890756487846375,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6773109436035156,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6487395167350769,0.1923990547657013,0.6773109436035156,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.6151260733604431,0.1923990547657013,0.6403361558914185,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20665083825588226},{"x":0.561344563961029,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.561344563961029,0.1923990547657013,0.6084033846855164,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.1923990547657013},{"x":0.561344563961029,"y":0.1923990547657013},{"x":0.561344563961029,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5546218752861023,0.1923990547657013,0.561344563961029,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5428571701049805,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.5210084319114685,0.1923990547657013,0.5428571701049805,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20665083825588226},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.48235294222831726,0.1923990547657013,0.5159664154052734,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.1923990547657013},{"x":0.46890756487846375,"y":0.1923990547657013},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4571428596973419,0.1923990547657013,0.46890756487846375,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.1923990547657013},{"x":0.44873949885368347,"y":0.1923990547657013},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4100840389728546,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4100840389728546,0.1923990547657013,0.44873949885368347,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.1923990547657013},{"x":0.40336135029792786,"y":0.1923990547657013},{"x":0.40336135029792786,"y":0.20665083825588226},{"x":0.36974790692329407,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کینگ","boundary":[0.36974790692329407,0.1923990547657013,0.40336135029792786,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.1923990547657013},{"x":0.35966387391090393,"y":0.1923990547657013},{"x":0.35966387391090393,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3344537913799286,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لندن","boundary":[0.3344537913799286,0.1923990547657013,0.35966387391090393,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.1923990547657013},{"x":0.32436975836753845,"y":0.1923990547657013},{"x":0.32436975836753845,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3025210201740265,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3025210201740265,0.1923990547657013,0.32436975836753845,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.1923990547657013},{"x":0.3008403480052948,"y":0.1923990547657013},{"x":0.3008403480052948,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2974790036678314,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2974790036678314,0.1923990547657013,0.3008403480052948,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.1923990547657013},{"x":0.289075642824173,"y":0.1923990547657013},{"x":0.289075642824173,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2571428716182709,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.2571428716182709,0.1923990547657013,0.289075642824173,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.1923990547657013},{"x":0.24873949587345123,"y":0.1923990547657013},{"x":0.24873949587345123,"y":0.20665083825588226},{"x":0.1915966421365738,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روانشناس","boundary":[0.1915966421365738,0.1923990547657013,0.24873949587345123,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7949579954147339,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7949579954147339,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7680672407150269,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.7680672407150269,0.21140141785144806,0.7949579954147339,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7630252242088318,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7630252242088318,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7596638798713684,0.21140141785144806,0.7630252242088318,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7529411911964417,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.7310924530029297,0.21140141785144806,0.7529411911964417,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناس","boundary":[0.7008403539657593,0.21140141785144806,0.7260504364967346,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6857143044471741,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.6470588445663452,0.21140141785144806,0.6857143044471741,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6403361558914185,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانونی","boundary":[0.6084033846855164,0.21140141785144806,0.6403361558914185,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6016806960105896,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.21140141785144806,0.6016806960105896,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"متخصص","boundary":[0.5411764979362488,0.21140141785144806,0.5899159908294678,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5327731370925903,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"عصب","boundary":[0.5042017102241516,0.21140141785144806,0.5327731370925903,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4957983195781708,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22565320134162903},{"x":0.43361344933509827,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روانشناختی","boundary":[0.43361344933509827,0.21140141785144806,0.4957983195781708,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.21140141785144806},{"x":0.41848739981651306,"y":0.21140141785144806},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22565320134162903},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.38655462861061096,0.21140141785144806,0.41848739981651306,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3798319399356842,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3798319399356842,"y":0.22565320134162903},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35630252957344055,0.21140141785144806,0.3798319399356842,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3478991687297821,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3478991687297821,"y":0.22565320134162903},{"x":0.34285715222358704,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34285715222358704,0.21140141785144806,0.3478991687297821,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3361344635486603,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3361344635486603,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3025210201740265,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدرک","boundary":[0.3025210201740265,0.21140141785144806,0.3361344635486603,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.21140141785144806},{"x":0.29579833149909973,"y":0.21140141785144806},{"x":0.29579833149909973,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2554621994495392,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکترای","boundary":[0.2554621994495392,0.21140141785144806,0.29579833149909973,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22565320134162903},{"x":0.1915966421365738,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روانشناسی","boundary":[0.1915966421365738,0.21140141785144806,0.24705882370471954,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7949579954147339,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7949579954147339,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.7630252242088318,0.23159144818782806,0.7949579954147339,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.23159144818782806},{"x":0.756302535533905,"y":0.23159144818782806},{"x":0.756302535533905,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7478991746902466,0.23159144818782806,0.756302535533905,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24346792697906494},{"x":0.702521026134491,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.702521026134491,0.23159144818782806,0.7411764860153198,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6957983374595642,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لندن","boundary":[0.6689075827598572,0.23159144818782806,0.6957983374595642,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6403361558914185,0.23159144818782806,0.6621848940849304,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.23159144818782806,0.6386554837226868,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24346792697906494},{"x":0.605042040348053,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.605042040348053,0.23159144818782806,0.6302521228790283,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.5747899413108826,0.23159144818782806,0.5983193516731262,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5663865804672241,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5663865804672241,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5378151535987854,0.23159144818782806,0.5663865804672241,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24346792697906494},{"x":0.49747899174690247,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سالها","boundary":[0.49747899174690247,0.23159144818782806,0.5310924649238586,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.23159144818782806},{"x":0.489075630903244,"y":0.23159144818782806},{"x":0.489075630903244,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4605042040348053,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.4605042040348053,0.23159144818782806,0.489075630903244,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4571428596973419,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24346792697906494},{"x":0.44873949885368347,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.44873949885368347,0.23159144818782806,0.4571428596973419,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.23159144818782806},{"x":0.440336138010025,"y":0.23159144818782806},{"x":0.440336138010025,"y":0.24346792697906494},{"x":0.40504202246665955,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.40504202246665955,0.23159144818782806,0.440336138010025,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.24346792697906494},{"x":0.38655462861061096,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38655462861061096,0.23159144818782806,0.3983193337917328,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3798319399356842,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3798319399356842,"y":0.24346792697906494},{"x":0.32436975836753845,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیمارستان","boundary":[0.32436975836753845,0.23159144818782806,0.3798319399356842,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3176470696926117,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3176470696926117,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2806722819805145,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهور","boundary":[0.2806722819805145,0.23159144818782806,0.3176470696926117,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.23159144818782806},{"x":0.27563026547431946,"y":0.23159144818782806},{"x":0.27563026547431946,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مادزلی","boundary":[0.2386554628610611,0.23159144818782806,0.27563026547431946,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2201680690050125,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2201680690050125,0.23159144818782806,0.23193277418613434,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7949579954147339,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7949579954147339,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7731092572212219,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7731092572212219,0.24940617382526398,0.7949579954147339,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7697479128837585,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7697479128837585,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7663865685462952,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7663865685462952,0.24940617382526398,0.7697479128837585,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7579832077026367,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7579832077026367,"y":0.26365795731544495},{"x":0.75126051902771,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.75126051902771,0.24940617382526398,0.7579832077026367,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26365795731544495},{"x":0.729411780834198,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.729411780834198,0.24940617382526398,0.7411764860153198,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7042016983032227,0.24940617382526398,0.7193277478218079,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیمارستان","boundary":[0.6386554837226868,0.24940617382526398,0.6941176652908325,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6302521228790283,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5915966629981995,0.24940617382526398,0.6302521228790283,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عصب","boundary":[0.5546218752861023,0.24940617382526398,0.5798319578170776,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5512605309486389,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5310924649238586,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.5310924649238586,0.24940617382526398,0.5512605309486389,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5243697762489319,"y":0.26365795731544495},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.48739495873451233,0.24940617382526398,0.5243697762489319,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4722689092159271,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4722689092159271,"y":0.26365795731544495},{"x":0.46554622054100037,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.46554622054100037,0.24940617382526398,0.4722689092159271,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.24940617382526398},{"x":0.45546218752861023,"y":0.24940617382526398},{"x":0.45546218752861023,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4436974823474884,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4436974823474884,0.24940617382526398,0.45546218752861023,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.24940617382526398},{"x":0.43361344933509827,"y":0.24940617382526398},{"x":0.43361344933509827,"y":0.26365795731544495},{"x":0.40672269463539124,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.40672269463539124,0.24940617382526398,0.43361344933509827,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3983193337917328,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3983193337917328,"y":0.26365795731544495},{"x":0.35798320174217224,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.35798320174217224,0.24940617382526398,0.3983193337917328,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.24940617382526398},{"x":0.35798320174217224,"y":0.24940617382526398},{"x":0.35798320174217224,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3512605130672455,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.3512605130672455,0.24940617382526398,0.35798320174217224,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.24940617382526398},{"x":0.33781513571739197,"y":0.24940617382526398},{"x":0.33781513571739197,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3176470696926117,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.3176470696926117,0.24940617382526398,0.33781513571739197,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.24940617382526398},{"x":0.30756303668022156,"y":0.24940617382526398},{"x":0.30756303668022156,"y":0.26365795731544495},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.24537815153598785,0.24940617382526398,0.30756303668022156,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26365795731544495},{"x":0.20840336382389069,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.20840336382389069,0.24940617382526398,0.2369747906923294,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24940617382526398},{"x":0.20000000298023224,"y":0.24940617382526398},{"x":0.20000000298023224,"y":0.26365795731544495},{"x":0.1915966421365738,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1915966421365738,0.24940617382526398,0.20000000298023224,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7932773232460022,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7932773232460022,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ADHD","boundary":[0.7462185025215149,0.26840853691101074,0.7932773232460022,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7260504364967346,0.26840853691101074,0.7378151416778564,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7243697643280029,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازی","boundary":[0.6924369931221008,0.26840853691101074,0.7243697643280029,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.26840853691101074},{"x":0.680672287940979,"y":0.26840853691101074},{"x":0.680672287940979,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.6655462384223938,0.26840853691101074,0.680672287940979,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6638655662536621,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6638655662536621,"y":0.28384798765182495},{"x":0.658823549747467,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.26840853691101074,0.6638655662536621,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6487395167350769,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6487395167350769,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6184874176979065,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.6184874176979065,0.26840853691101074,0.6487395167350769,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.26840853691101074},{"x":0.610084056854248,"y":0.26840853691101074},{"x":0.610084056854248,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5747899413108826,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجارب","boundary":[0.5747899413108826,0.26840853691101074,0.610084056854248,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5647059082984924,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.5260504484176636,0.26840853691101074,0.5647059082984924,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5159664154052734,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5042017102241516,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5042017102241516,0.26840853691101074,0.5159664154052734,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28384798765182495},{"x":0.46722689270973206,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.46722689270973206,0.26840853691101074,0.4957983195781708,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4638655483722687,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4638655483722687,"y":0.28384798765182495},{"x":0.45546218752861023,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.45546218752861023,0.26840853691101074,0.4638655483722687,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4453781545162201,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4453781545162201,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4100840389728546,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.4100840389728546,0.26840853691101074,0.4453781545162201,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4000000059604645,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4000000059604645,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3949579894542694,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.26840853691101074,0.4000000059604645,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.26840853691101074},{"x":0.38655462861061096,"y":0.26840853691101074},{"x":0.38655462861061096,"y":0.28384798765182495},{"x":0.35462185740470886,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.35462185740470886,0.26840853691101074,0.38655462861061096,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3462184965610504,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3462184965610504,"y":0.28384798765182495},{"x":0.32605043053627014,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.32605043053627014,0.26840853691101074,0.3462184965610504,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3193277418613434,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3193277418613434,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2806722819805145,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.2806722819805145,0.26840853691101074,0.3193277418613434,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.26840853691101074},{"x":0.267226904630661,"y":0.26840853691101074},{"x":0.267226904630661,"y":0.28384798765182495},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زنان","boundary":[0.24537815153598785,0.26840853691101074,0.267226904630661,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.28384798765182495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.26840853691101074,0.23529411852359772,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2218487411737442,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2218487411737442,"y":0.28384798765182495},{"x":0.1915966421365738,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردان","boundary":[0.1915966421365738,0.26840853691101074,0.2218487411737442,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7932773232460022,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگسال","boundary":[0.7411764860153198,0.2874109148979187,0.7932773232460022,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7042016983032227,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.7042016983032227,0.2874109148979187,0.7310924530029297,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6857143044471741,0.2874109148979187,0.6941176652908325,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ADHD","boundary":[0.6268907785415649,0.2874109148979187,0.6739495992660522,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5966386795043945,0.2874109148979187,0.6168067455291748,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.2874109148979187,0.5865546464920044,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.5193277597427368,0.28859856724739075,0.5714285969734192,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5092437267303467,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3028503656387329},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.46890756487846375,0.28859856724739075,0.5092437267303467,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4588235318660736,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4470588266849518,0.28859856724739075,0.4588235318660736,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.28859856724739075},{"x":0.43697479367256165,"y":0.28859856724739075},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.4100840389728546,0.28859856724739075,0.43697479367256165,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3983193337917328,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3932773172855377,0.28859856724739075,0.3983193337917328,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3831932842731476,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3663865625858307,0.28859856724739075,0.3831932842731476,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.28859856724739075},{"x":0.35630252957344055,"y":0.28859856724739075},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.3210084140300751,0.28859856724739075,0.35630252957344055,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3193277418613434,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3193277418613434,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3142857253551483,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3142857253551483,0.28859856724739075,0.3193277418613434,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3042016923427582,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3042016923427582,"y":0.30403801798820496},{"x":0.29579833149909973,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.29579833149909973,0.28859856724739075,0.3042016923427582,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2840336263179779,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2840336263179779,"y":0.30403801798820496},{"x":0.26386556029319763,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.26386556029319763,0.28859856724739075,0.2840336263179779,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2537815272808075,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2537815272808075,"y":0.30403801798820496},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24201680719852448,0.28859856724739075,0.2537815272808075,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30403801798820496},{"x":0.20168067514896393,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.20168067514896393,0.28859856724739075,0.23193277418613434,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.2897862195968628},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2897862195968628},{"x":0.20168067514896393,"y":0.30403801798820496},{"x":0.19663865864276886,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.19663865864276886,0.2897862195968628,0.20168067514896393,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7949579954147339,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7731092572212219,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.7731092572212219,0.30641329288482666,0.7949579954147339,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7697479128837585,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیر","boundary":[0.7529411911964417,0.3076009452342987,0.7697479128837585,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7142857313156128,0.3076009452342987,0.7495798468589783,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32185274362564087},{"x":0.707563042640686,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.707563042640686,0.3076009452342987,0.7142857313156128,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7008403539657593,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6621848940849304,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6621848940849304,0.3076009452342987,0.7008403539657593,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عصب","boundary":[0.6252101063728333,0.30878859758377075,0.6554622054100037,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6184874176979065,0.30878859758377075,0.6235294342041016,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6134454011917114,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5915966629981995,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.5915966629981995,0.3076009452342987,0.6134454011917114,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5495798587799072,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5495798587799072,0.3076009452342987,0.5882353186607361,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5428571701049805,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5378151535987854,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.3076009452342987,0.5428571701049805,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5327731370925903,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4924369752407074,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.4924369752407074,0.3076009452342987,0.5327731370925903,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3076009452342987},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3076009452342987},{"x":0.48739495873451233,"y":0.32185274362564087},{"x":0.46554622054100037,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.46554622054100037,0.3076009452342987,0.48739495873451233,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4605042040348053,"y":0.32185274362564087},{"x":0.42184874415397644,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.42184874415397644,0.3076009452342987,0.4605042040348053,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3076009452342987},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3076009452342987},{"x":0.41680672764778137,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4100840389728546,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4100840389728546,0.3076009452342987,0.41680672764778137,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3076009452342987},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3076009452342987},{"x":0.40504202246665955,"y":0.32185274362564087},{"x":0.35798320174217224,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همپوشی","boundary":[0.35798320174217224,0.3076009452342987,0.40504202246665955,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3512605130672455,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3462184965610504,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3462184965610504,0.3076009452342987,0.3512605130672455,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.3076009452342987},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3076009452342987},{"x":0.33949580788612366,"y":0.32185274362564087},{"x":0.30756303668022156,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.30756303668022156,0.3076009452342987,0.33949580788612366,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3008403480052948,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2806722819805145,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.2806722819805145,0.3076009452342987,0.3008403480052948,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3076009452342987},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3076009452342987},{"x":0.27563026547431946,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23529411852359772,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.23529411852359772,0.3076009452342987,0.27563026547431946,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22521008551120758,"y":0.32185274362564087},{"x":0.1899159699678421,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.1899159699678421,0.3076009452342987,0.22521008551120758,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7949579954147339,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7932773232460022,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.7697479128837585,0.3277909755706787,0.7932773232460022,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7411764860153198,0.3277909755706787,0.7630252242088318,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.3277909755706787,0.7394958138465881,0.33847981691360474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7949579954147339,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7949579954147339,"y":0.34085512161254883},{"x":0.1899159699678421,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1849159699678421,0.16520902442932128,0.7999579954147339,0.34785512161254883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7697479128837585,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7697479128837585,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7445378303527832,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7445378303527832,0.34679335355758667,0.7697479128837585,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6991596817970276,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جسیکا","boundary":[0.6991596817970276,0.34679335355758667,0.7378151416778564,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6924369931221008,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برامهام","boundary":[0.6554622054100037,0.34679335355758667,0.6924369931221008,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6504201889038086,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.34679335355758667,0.6554622054100037,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6436975002288818,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6436975002288818,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6168067455291748,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6168067455291748,0.34679335355758667,0.6436975002288818,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6084033846855164,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6084033846855164,"y":0.36104512214660645},{"x":0.583193302154541,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.583193302154541,0.34679335355758667,0.6084033846855164,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5327731370925903,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5327731370925903,0.34679335355758667,0.5747899413108826,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.34679335355758667},{"x":0.529411792755127,"y":0.34679335355758667},{"x":0.529411792755127,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5243697762489319,0.34679335355758667,0.529411792755127,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5142857432365417,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4924369752407074,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.4924369752407074,0.34679335355758667,0.5142857432365417,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.34679335355758667},{"x":0.48739495873451233,"y":0.34679335355758667},{"x":0.48739495873451233,"y":0.36104512214660645},{"x":0.45210084319114685,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.45210084319114685,0.34679335355758667,0.48739495873451233,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4420168101787567,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4420168101787567,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4302521049976349,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4302521049976349,0.34679335355758667,0.4420168101787567,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.34679335355758667},{"x":0.42352941632270813,"y":0.34679335355758667},{"x":0.42352941632270813,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3848739564418793,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3848739564418793,0.34679335355758667,0.42352941632270813,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3798319399356842,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3798319399356842,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3445378243923187,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کینگ","boundary":[0.3445378243923187,0.34679335355758667,0.3798319399356842,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.34679335355758667},{"x":0.33781513571739197,"y":0.34679335355758667},{"x":0.33781513571739197,"y":0.36104512214660645},{"x":0.31092438101768494,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لندن","boundary":[0.31092438101768494,0.34679335355758667,0.33781513571739197,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3042016923427582,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3042016923427582,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2806722819805145,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2806722819805145,0.34679335355758667,0.3042016923427582,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2722689211368561,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2722689211368561,"y":0.36104512214660645},{"x":0.267226904630661,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.267226904630661,0.34679335355758667,0.2722689211368561,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.34679335355758667},{"x":0.26050421595573425,"y":0.34679335355758667},{"x":0.26050421595573425,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.23193277418613434,0.34679335355758667,0.26050421595573425,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.34679335355758667},{"x":0.22521008551120758,"y":0.34679335355758667},{"x":0.22521008551120758,"y":0.36104512214660645},{"x":0.1915966421365738,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدرک","boundary":[0.1915966421365738,0.34679335355758667,0.22521008551120758,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7932773232460022,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکترای","boundary":[0.7546218633651733,0.3646080791950226,0.7932773232460022,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.7277311086654663,0.3646080791950226,0.7478991746902466,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6857143044471741,0.3646080791950226,0.7193277478218079,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6436975002288818,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.6436975002288818,0.3646080791950226,0.6756302714347839,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6268907785415649,0.3646080791950226,0.6352941393852234,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6184874176979065,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5747899413108826,0.3646080791950226,0.6184874176979065,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5630252361297607,0.3646080791950226,0.5731092691421509,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5546218752861023,"y":0.38123515248298645},{"x":0.534453809261322,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.534453809261322,0.3646080791950226,0.5546218752861023,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38123515248298645},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.49747899174690247,0.3646080791950226,0.5327731370925903,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3646080791950226},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3646080791950226},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4789915978908539,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.3646080791950226,0.48235294222831726,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3646080791950226},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3646080791950226},{"x":0.46890756487846375,"y":0.38123515248298645},{"x":0.43697479367256165,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدرک","boundary":[0.43697479367256165,0.3646080791950226,0.46890756487846375,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4268907606601715,"y":0.38123515248298645},{"x":0.40672269463539124,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.40672269463539124,0.3646080791950226,0.4268907606601715,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3983193337917328,"y":0.38123515248298645},{"x":0.35798320174217224,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لیسانس","boundary":[0.35798320174217224,0.3646080791950226,0.3983193337917328,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3478991687297821,"y":0.38123515248298645},{"x":0.34117648005485535,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.34117648005485535,0.3646080791950226,0.3478991687297821,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3327731192111969,"y":0.38123515248298645},{"x":0.29243698716163635,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.29243698716163635,0.3646080791950226,0.3327731192111969,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2873949706554413,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمبریج","boundary":[0.24369747936725616,0.3646080791950226,0.2873949706554413,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23529411852359772,"y":0.38123515248298645},{"x":0.19495798647403717,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میباشد","boundary":[0.19495798647403717,0.3646080791950226,0.23529411852359772,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3646080791950226},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3646080791950226},{"x":0.19495798647403717,"y":0.38123515248298645},{"x":0.1915966421365738,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1915966421365738,0.3646080791950226,0.19495798647403717,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.7647058963775635,0.3847981095314026,0.7949579954147339,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3847981095314026},{"x":0.756302535533905,"y":0.3847981095314026},{"x":0.756302535533905,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7394958138465881,0.3847981095314026,0.756302535533905,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روانشناس","boundary":[0.6739495992660522,0.3847981095314026,0.7310924530029297,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.6352941393852234,0.3847981095314026,0.6672269105911255,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خبره","boundary":[0.6016806960105896,0.3847981095314026,0.6268907785415649,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.3847981095314026,0.5949580073356628,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3847981095314026},{"x":0.583193302154541,"y":0.3847981095314026},{"x":0.583193302154541,"y":0.4002375304698944},{"x":0.534453809261322,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متخصص","boundary":[0.534453809261322,0.3847981095314026,0.583193302154541,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4002375304698944},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عصب","boundary":[0.49747899174690247,0.3847981095314026,0.5260504484176636,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4002375304698944},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.46722689270973206,0.3847981095314026,0.4907563030719757,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.4252100884914398,0.3847981095314026,0.4638655483722687,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.3815126121044159,0.3847981095314026,0.4117647111415863,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3847981095314026},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3847981095314026},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3495798408985138,0.3847981095314026,0.37310925126075745,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.3847981095314026,0.3495798408985138,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3847981095314026},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3847981095314026},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3142857253551483,0.3847981095314026,0.33949580788612366,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.3847981095314026},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3847981095314026},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برامهام","boundary":[0.2722689211368561,0.3847981095314026,0.30756303668022156,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4002375304698944},{"x":0.267226904630661,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.267226904630661,0.3847981095314026,0.2705882489681244,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3847981095314026},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3847981095314026},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24873949587345123,0.3847981095314026,0.26050421595573425,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3847981095314026},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3847981095314026},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4002375304698944},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.20336134731769562,0.3847981095314026,0.24201680719852448,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.3847981095314026},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3847981095314026},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4002375304698944},{"x":0.19495798647403717,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.19495798647403717,0.3847981095314026,0.20000000298023224,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7949579954147339,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7949579954147339,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7327731251716614,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.7327731251716614,0.40380048751831055,0.7949579954147339,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7260504364967346,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.6991596817970276,0.40380048751831055,0.7260504364967346,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6941176652908325,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6840336322784424,0.40380048751831055,0.6941176652908325,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6302521228790283,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ADHD","boundary":[0.6302521228790283,0.40380048751831055,0.6773109436035156,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6201680898666382,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6201680898666382,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6084033846855164,0.40380048751831055,0.6201680898666382,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6016806960105896,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5462185144424438,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیمارستان","boundary":[0.5462185144424438,0.40380048751831055,0.6016806960105896,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5411764979362488,"y":0.41923990845680237},{"x":0.507563054561615,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مادزلی","boundary":[0.507563054561615,0.40380048751831055,0.5411764979362488,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5042017102241516,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5008403658866882,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008403658866882,0.40380048751831055,0.5042017102241516,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4941176474094391,"y":0.41923990845680237},{"x":0.45210084319114685,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانشین","boundary":[0.45210084319114685,0.40380048751831055,0.4941176474094391,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4453781545162201,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4453781545162201,"y":0.41923990845680237},{"x":0.42016807198524475,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.42016807198524475,0.40380048751831055,0.4453781545162201,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.40380048751831055},{"x":0.413445383310318,"y":0.40380048751831055},{"x":0.413445383310318,"y":0.41923990845680237},{"x":0.38823530077934265,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.38823530077934265,0.40380048751831055,0.413445383310318,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3815126121044159,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3815126121044159,"y":0.41923990845680237},{"x":0.35798320174217224,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35798320174217224,0.40380048751831055,0.3815126121044159,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3512605130672455,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3512605130672455,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3462184965610504,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3462184965610504,0.40380048751831055,0.3512605130672455,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.40380048751831055},{"x":0.33949580788612366,"y":0.40380048751831055},{"x":0.33949580788612366,"y":0.41923990845680237},{"x":0.32773110270500183,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32773110270500183,0.40380048751831055,0.33949580788612366,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3210084140300751,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3210084140300751,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2991596758365631,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.2991596758365631,0.40380048751831055,0.3210084140300751,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.40380048751831055},{"x":0.29243698716163635,"y":0.40380048751831055},{"x":0.29243698716163635,"y":0.41923990845680237},{"x":0.26386556029319763,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.26386556029319763,0.40380048751831055,0.29243698716163635,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.40380048751831055},{"x":0.25882354378700256,"y":0.40380048751831055},{"x":0.25882354378700256,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.2369747906923294,0.40380048751831055,0.25882354378700256,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.40380048751831055},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40380048751831055},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41923990845680237},{"x":0.19495798647403717,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسان","boundary":[0.19495798647403717,0.40380048751831055,0.23193277418613434,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7949579954147339,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.7630252242088318,0.42399048805236816,0.7949579954147339,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.42399048805236816},{"x":0.756302535533905,"y":0.42399048805236816},{"x":0.756302535533905,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7159664034843445,0.42399048805236816,0.756302535533905,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4382422864437103},{"x":0.702521026134491,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.702521026134491,0.42399048805236816,0.7092437148094177,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.6605042219161987,0.42399048805236816,0.6941176652908325,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.42399048805236816},{"x":0.653781533241272,"y":0.42399048805236816},{"x":0.653781533241272,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6386554837226868,0.42399048805236816,0.653781533241272,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.42399048805236816},{"x":0.63193279504776,"y":0.42399048805236816},{"x":0.63193279504776,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6168067455291748,0.42399048805236816,0.63193279504776,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6151260733604431,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4382422864437103},{"x":0.610084056854248,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.42399048805236816,0.6151260733604431,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6033613681793213,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5966386795043945,0.42399048805236816,0.6033613681793213,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4382422864437103},{"x":0.578151285648346,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.42399048805236816,0.5899159908294678,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5378151535987854,0.42399048805236816,0.5697479248046875,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5361344814300537,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5260504484176636,0.42399048805236816,0.5361344814300537,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5193277597427368,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5025210380554199,0.42399048805236816,0.5193277597427368,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4382422864437103},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.45378151535987854,0.42399048805236816,0.4941176474094391,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.42399048805236816},{"x":0.45546218752861023,"y":0.42399048805236816},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4382422864437103},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45210084319114685,0.42399048805236816,0.45546218752861023,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4436974823474884,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4382422864437103},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43529412150382996,0.42399048805236816,0.4436974823474884,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4268907606601715,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.3949579894542694,0.42399048805236816,0.4268907606601715,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.42399048805236816},{"x":0.38655462861061096,"y":0.42399048805236816},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.3613445460796356,0.42399048805236816,0.38655462861061096,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.42399048805236816},{"x":0.35798320174217224,"y":0.42399048805236816},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.3344537913799286,0.42399048805236816,0.35798320174217224,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.42399048805236816},{"x":0.32773110270500183,"y":0.42399048805236816},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3176470696926117,0.42399048805236816,0.32773110270500183,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.42399048805236816},{"x":0.31092438101768494,"y":0.42399048805236816},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.2705882489681244,0.42399048805236816,0.31092438101768494,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.42399048805236816},{"x":0.26218488812446594,"y":0.42399048805236816},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.2521008551120758,0.42399048805236816,0.26218488812446594,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24537815153598785,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23529411852359772,0.42399048805236816,0.24537815153598785,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.42399048805236816},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42399048805236816},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4382422864437103},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.1915966421365738,0.42399048805236816,0.22857142984867096,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.7529411911964417,0.4429928660392761,0.7949579954147339,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بزرگسال","boundary":[0.6924369931221008,0.4429928660392761,0.7445378303527832,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.6571428775787354,0.4429928660392761,0.6840336322784424,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6403361558914185,0.4429928660392761,0.6504201889038086,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4429928660392761},{"x":0.63193279504776,"y":0.4429928660392761},{"x":0.63193279504776,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ADHD","boundary":[0.5848739743232727,0.4429928660392761,0.63193279504776,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4429928660392761},{"x":0.578151285648346,"y":0.4429928660392761},{"x":0.578151285648346,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.5529412031173706,0.4429928660392761,0.578151285648346,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4572446644306183},{"x":0.507563054561615,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسزایی","boundary":[0.507563054561615,0.4429928660392761,0.5445378422737122,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4429928660392761},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4429928660392761},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4572446644306183},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.46890756487846375,0.4429928660392761,0.49915966391563416,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4572446644306183},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.43865546584129333,0.4429928660392761,0.4605042040348053,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4429928660392761},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4429928660392761},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4572446644306183},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.4429928660392761,0.43529412150382996,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4572446644306183},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.38991597294807434,0.4429928660392761,0.4252100884914398,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"عصب","boundary":[0.3529411852359772,0.4429928660392761,0.3815126121044159,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4572446644306183},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.32268908619880676,0.4429928660392761,0.3445378243923187,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.2806722819805145,0.4429928660392761,0.3193277418613434,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4429928660392761},{"x":0.267226904630661,"y":0.4429928660392761},{"x":0.267226904630661,"y":0.4572446644306183},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.24537815153598785,0.4429928660392761,0.267226904630661,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4572446644306183},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.22857142984867096,0.4429928660392761,0.2369747906923294,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4572446644306183},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علایق","boundary":[0.1915966421365738,0.4429928660392761,0.2218487411737442,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7663865685462952,0.46318289637565613,0.7949579954147339,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7344537973403931,0.46318289637565613,0.7596638798713684,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برامهام","boundary":[0.6907563209533691,0.46318289637565613,0.7277311086654663,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6605042219161987,0.46318289637565613,0.6823529601097107,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.46318289637565613},{"x":0.658823549747467,"y":0.46318289637565613},{"x":0.658823549747467,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.46318289637565613,0.658823549747467,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.6168067455291748,0.46318289637565613,0.6487395167350769,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.46318289637565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.46318289637565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشغول","boundary":[0.5714285969734192,0.46318289637565613,0.610084056854248,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.5277311205863953,0.46318289637565613,0.5630252361297607,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5210084319114685,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4774346649646759},{"x":0.507563054561615,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.507563054561615,0.46318289637565613,0.5210084319114685,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.4722689092159271,0.46318289637565613,0.5042017102241516,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.46318289637565613},{"x":0.46890756487846375,"y":0.46318289637565613},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.4638655483722687,0.46318289637565613,0.46890756487846375,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.46318289637565613},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46318289637565613},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4774346649646759},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.43697479367256165,0.46318289637565613,0.45210084319114685,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.46318289637565613},{"x":0.43529412150382996,"y":0.46318289637565613},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4774346649646759},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.41680672764778137,0.46318289637565613,0.43529412150382996,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4084033668041229,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.3680672347545624,0.46318289637565613,0.4084033668041229,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.46318289637565613},{"x":0.364705890417099,"y":0.46318289637565613},{"x":0.364705890417099,"y":0.4774346649646759},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35966387391090393,0.46318289637565613,0.364705890417099,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.3025210201740265,0.46318289637565613,0.3529411852359772,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.46318289637565613},{"x":0.29411765933036804,"y":0.46318289637565613},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4774346649646759},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.25882354378700256,0.46318289637565613,0.29411765933036804,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2521008551120758,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24705882370471954,0.46318289637565613,0.2521008551120758,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4774346649646759},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مداخلات","boundary":[0.1915966421365738,0.46318289637565613,0.2386554628610611,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7747899293899536,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.7747899293899536,0.48337292671203613,0.7949579954147339,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7697479128837585,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4976246953010559},{"x":0.729411780834198,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.729411780834198,0.4821852743625641,0.7697479128837585,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49643704295158386},{"x":0.658823549747467,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.658823549747467,0.4821852743625641,0.7193277478218079,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.6252101063728333,0.48099762201309204,0.6521008610725403,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6201680898666382,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4952494204044342},{"x":0.610084056854248,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.610084056854248,0.48099762201309204,0.6201680898666382,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4952494204044342},{"x":0.556302547454834,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ADHD","boundary":[0.556302547454834,0.48099762201309204,0.6033613681793213,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5176470875740051,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.5176470875740051,0.48099762201309204,0.5512605309486389,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5126050710678101,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.48099762201309204,0.5142857432365417,0.49406176805496216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7949579954147339,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4976246953010559},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1865966421365738,0.33979335355758666,0.7999579954147339,0.5046246953010559],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/GJCeKmaIYZFCfzNT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/LazbPBnyzrqcjuYo.jpg","blurred":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/uMtAQaopAPBptuiN.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000310783142803096,0.0001962102427901678,0.9986527081217085,0.9991072973763292]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7932773232460022,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7731092572212219,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7731092572212219,0.1722090244293213,0.7932773232460022,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7630252242088318,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7344537973403931,0.1722090244293213,0.7630252242088318,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7277311086654663,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7277311086654663,"y":0.18646080791950226},{"x":0.658823549747467,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.658823549747467,0.1722090244293213,0.7277311086654663,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7949579954147339,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7949579954147339,"y":0.20427553355693817},{"x":0.729411780834198,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متخصصینی","boundary":[0.729411780834198,0.19358669221401215,0.7949579954147339,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7226890921592712,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7092437148094177,0.19358669221401215,0.7226890921592712,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.19358669221401215},{"x":0.702521026134491,"y":0.19358669221401215},{"x":0.702521026134491,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6907563209533691,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6907563209533691,0.19358669221401215,0.702521026134491,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6840336322784424,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.6554622054100037,0.19358669221401215,0.6840336322784424,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6504201889038086,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6504201889038086,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.6134454011917114,0.19358669221401215,0.6504201889038086,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6067227125167847,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6067227125167847,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5697479248046875,0.19358669221401215,0.6067227125167847,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5529412031173706,0.19358669221401215,0.5630252361297607,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5462185144424438,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.5142857432365417,0.19358669221401215,0.5462185144424438,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.19358669221401215},{"x":0.507563054561615,"y":0.19358669221401215},{"x":0.507563054561615,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4470588266849518,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.4470588266849518,0.19358669221401215,0.507563054561615,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.19358669221401215},{"x":0.440336138010025,"y":0.19358669221401215},{"x":0.440336138010025,"y":0.20427553355693817},{"x":0.413445383310318,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.413445383310318,0.19358669221401215,0.440336138010025,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.19358669221401215},{"x":0.40672269463539124,"y":0.19358669221401215},{"x":0.40672269463539124,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3983193337917328,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3983193337917328,0.19358669221401215,0.40672269463539124,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.19358669221401215},{"x":0.38991597294807434,"y":0.19358669221401215},{"x":0.38991597294807434,"y":0.20427553355693817},{"x":0.34285715222358704,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ADHD","boundary":[0.34285715222358704,0.19358669221401215,0.38991597294807434,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.19358669221401215},{"x":0.33781513571739197,"y":0.19358669221401215},{"x":0.33781513571739197,"y":0.20427553355693817},{"x":0.32268908619880676,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.32268908619880676,0.19358669221401215,0.33781513571739197,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.19358669221401215},{"x":0.3210084140300751,"y":0.19358669221401215},{"x":0.3210084140300751,"y":0.20427553355693817},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازند","boundary":[0.2840336263179779,0.19358669221401215,0.3210084140300751,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.19358669221401215},{"x":0.27731093764305115,"y":0.19358669221401215},{"x":0.27731093764305115,"y":0.20427553355693817},{"x":0.267226904630661,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.267226904630661,0.19358669221401215,0.27731093764305115,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.19358669221401215},{"x":0.26050421595573425,"y":0.19358669221401215},{"x":0.26050421595573425,"y":0.20427553355693817},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.24033613502979279,0.19358669221401215,0.26050421595573425,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.19358669221401215},{"x":0.23361344635486603,"y":0.19358669221401215},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20427553355693817},{"x":0.20840336382389069,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکرر","boundary":[0.20840336382389069,0.19358669221401215,0.23361344635486603,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.19358669221401215},{"x":0.20336134731769562,"y":0.19358669221401215},{"x":0.20336134731769562,"y":0.20427553355693817},{"x":0.1899159699678421,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1899159699678421,0.19358669221401215,0.20336134731769562,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7932773232460022,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7932773232460022,"y":0.22565320134162903},{"x":0.778151273727417,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.778151273727417,0.21140141785144806,0.7932773232460022,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7697479128837585,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7697479128837585,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.7411764860153198,0.21140141785144806,0.7697479128837585,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7327731251716614,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7243697643280029,0.21140141785144806,0.7327731251716614,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22565320134162903},{"x":0.707563042640686,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.707563042640686,0.21140141785144806,0.7176470756530762,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درخواست","boundary":[0.6470588445663452,0.21140141785144806,0.6991596817970276,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمایی","boundary":[0.5899159908294678,0.21140141785144806,0.6386554837226868,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5815126299858093,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22565320134162903},{"x":0.556302547454834,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.556302547454834,0.21140141785144806,0.5815126299858093,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.21140141785144806},{"x":0.556302547454834,"y":0.21140141785144806},{"x":0.556302547454834,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5462185144424438,0.21140141785144806,0.556302547454834,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5411764979362488,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.21140141785144806,0.5411764979362488,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5193277597427368,0.21140141785144806,0.5310924649238586,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22565320134162903},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.48403361439704895,0.21140141785144806,0.5109243988990784,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4756302535533905,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22565320134162903},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46722689270973206,0.21140141785144806,0.4756302535533905,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4588235318660736,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4420168101787567,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4420168101787567,0.21140141785144806,0.4588235318660736,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.21140141785144806},{"x":0.43361344933509827,"y":0.21140141785144806},{"x":0.43361344933509827,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3680672347545624,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درخواستها","boundary":[0.3680672347545624,0.21140141785144806,0.43361344933509827,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.21140141785144806},{"x":0.35966387391090393,"y":0.21140141785144806},{"x":0.35966387391090393,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3512605130672455,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.3512605130672455,0.21140141785144806,0.35966387391090393,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.21140141785144806},{"x":0.34285715222358704,"y":0.21140141785144806},{"x":0.34285715222358704,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3142857253551483,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.3142857253551483,0.21140141785144806,0.34285715222358704,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3126050531864166,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3126050531864166,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3025210201740265,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.3025210201740265,0.21140141785144806,0.3126050531864166,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.21140141785144806},{"x":0.29411765933036804,"y":0.21140141785144806},{"x":0.29411765933036804,"y":0.22565320134162903},{"x":0.267226904630661,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.267226904630661,0.21140141785144806,0.29411765933036804,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2655462324619293,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2655462324619293,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برامهام","boundary":[0.2235294133424759,0.21140141785144806,0.2655462324619293,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.21140141785144806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903},{"x":0.20840336382389069,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.20840336382389069,0.21140141785144806,0.21512605249881744,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.21140141785144806},{"x":0.20000000298023224,"y":0.21140141785144806},{"x":0.20000000298023224,"y":0.22565320134162903},{"x":0.1915966421365738,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1915966421365738,0.21140141785144806,0.20000000298023224,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7949579954147339,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7613445520401001,0.2327791005373001,0.7949579954147339,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2327791005373001},{"x":0.756302535533905,"y":0.2327791005373001},{"x":0.756302535533905,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.7109243869781494,0.2327791005373001,0.756302535533905,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6873949766159058,0.2327791005373001,0.7042016983032227,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2327791005373001},{"x":0.680672287940979,"y":0.2327791005373001},{"x":0.680672287940979,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.6352941393852234,0.2327791005373001,0.680672287940979,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهومی","boundary":[0.5865546464920044,0.2327791005373001,0.6285714507102966,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.2327791005373001,0.5798319578170776,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5512605309486389,0.2327791005373001,0.5680672526359558,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24346792697906494},{"x":0.507563054561615,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.507563054561615,0.2327791005373001,0.5445378422737122,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4638655483722687,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منحصر","boundary":[0.4638655483722687,0.2327791005373001,0.5025210380554199,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4588235318660736,"y":0.24346792697906494},{"x":0.44873949885368347,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.44873949885368347,0.2327791005373001,0.4588235318660736,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4436974823474884,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4268907606601715,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.4268907606601715,0.2327791005373001,0.4436974823474884,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.2327791005373001},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2327791005373001},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3966386616230011,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3966386616230011,0.2327791005373001,0.42016807198524475,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.2327791005373001},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2327791005373001},{"x":0.38991597294807434,"y":0.24346792697906494},{"x":0.35462185740470886,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.35462185740470886,0.2327791005373001,0.38991597294807434,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3478991687297821,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3445378243923187,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3445378243923187,0.2327791005373001,0.3478991687297821,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2327791005373001},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2327791005373001},{"x":0.33781513571739197,"y":0.24346792697906494},{"x":0.30588236451148987,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.30588236451148987,0.2327791005373001,0.33781513571739197,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3008403480052948,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.2386554628610611,0.2327791005373001,0.3008403480052948,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2050420194864273,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.2050420194864273,0.2327791005373001,0.23193277418613434,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.2327791005373001},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2327791005373001},{"x":0.20000000298023224,"y":0.24346792697906494},{"x":0.1915966421365738,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1915966421365738,0.2327791005373001,0.20000000298023224,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7932773232460022,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7932773232460022,"y":0.264845609664917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ADHD","boundary":[0.7462185025215149,0.24821852147579193,0.7932773232460022,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.264845609664917},{"x":0.6991596817970276,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6991596817970276,0.24821852147579193,0.7361344695091248,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.264845609664917},{"x":0.6571428775787354,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردیم","boundary":[0.6571428775787354,0.24821852147579193,0.6890756487846375,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6554622054100037,"y":0.264845609664917},{"x":0.6521008610725403,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.24821852147579193,0.6554622054100037,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6403361558914185,"y":0.264845609664917},{"x":0.6134454011917114,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6134454011917114,0.24821852147579193,0.6403361558914185,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6033613681793213,"y":0.264845609664917},{"x":0.5966386795043945,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5966386795043945,0.24821852147579193,0.6033613681793213,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5848739743232727,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5848739743232727,"y":0.264845609664917},{"x":0.5546218752861023,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5546218752861023,0.24821852147579193,0.5848739743232727,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5529412031173706,"y":0.264845609664917},{"x":0.5428571701049805,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5428571701049805,0.24821852147579193,0.5529412031173706,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5327731370925903,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5327731370925903,"y":0.264845609664917},{"x":0.507563054561615,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.507563054561615,0.24821852147579193,0.5327731370925903,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5042017102241516,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5042017102241516,"y":0.264845609664917},{"x":0.462184876203537,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برامهام","boundary":[0.462184876203537,0.24821852147579193,0.5042017102241516,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.24821852147579193},{"x":0.45210084319114685,"y":0.24821852147579193},{"x":0.45210084319114685,"y":0.264845609664917},{"x":0.42184874415397644,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.42184874415397644,0.24821852147579193,0.45210084319114685,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4100840389728546,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4100840389728546,"y":0.264845609664917},{"x":0.40168067812919617,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40168067812919617,0.24821852147579193,0.4100840389728546,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.24821852147579193},{"x":0.38991597294807434,"y":0.24821852147579193},{"x":0.38991597294807434,"y":0.264845609664917},{"x":0.32605043053627014,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متخصصینی","boundary":[0.32605043053627014,0.24821852147579193,0.38991597294807434,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3142857253551483,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3142857253551483,"y":0.264845609664917},{"x":0.29075631499290466,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29075631499290466,0.24821852147579193,0.3142857253551483,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2806722819805145,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2806722819805145,"y":0.264845609664917},{"x":0.2655462324619293,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2655462324619293,0.24821852147579193,0.2806722819805145,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2554621994495392,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2554621994495392,"y":0.264845609664917},{"x":0.24369747936725616,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24369747936725616,0.24821852147579193,0.2554621994495392,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.24821852147579193},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24821852147579193},{"x":0.23361344635486603,"y":0.264845609664917},{"x":0.2050420194864273,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.2050420194864273,0.24821852147579193,0.23361344635486603,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.24821852147579193},{"x":0.20000000298023224,"y":0.24821852147579193},{"x":0.20000000298023224,"y":0.264845609664917},{"x":0.19495798647403717,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.19495798647403717,0.24821852147579193,0.20000000298023224,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7932773232460022,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7932773232460022,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.7344537973403931,0.26840853691101074,0.7932773232460022,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7277311086654663,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7277311086654663,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.7058823704719543,0.26840853691101074,0.7277311086654663,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.26840853691101074},{"x":0.702521026134491,"y":0.26840853691101074},{"x":0.702521026134491,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6605042219161987,0.26840853691101074,0.702521026134491,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6487395167350769,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6487395167350769,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6420168280601501,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6420168280601501,0.26840853691101074,0.6487395167350769,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6336134672164917,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6016806960105896,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.6016806960105896,0.26840853691101074,0.6336134672164917,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5932773351669312,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5932773351669312,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5495798587799072,0.26840853691101074,0.5932773351669312,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5411764979362488,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5411764979362488,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5042017102241516,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.5042017102241516,0.26840853691101074,0.5411764979362488,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4722689092159271,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4722689092159271,0.26840853691101074,0.4957983195781708,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4638655483722687,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4638655483722687,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4285714328289032,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معالجه","boundary":[0.4285714328289032,0.26840853691101074,0.4638655483722687,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.26840853691101074},{"x":0.41848739981651306,"y":0.26840853691101074},{"x":0.41848739981651306,"y":0.28384798765182495},{"x":0.37310925126075745,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراجعین","boundary":[0.37310925126075745,0.26840853691101074,0.41848739981651306,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.26840853691101074},{"x":0.364705890417099,"y":0.26840853691101074},{"x":0.364705890417099,"y":0.28384798765182495},{"x":0.33781513571739197,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.33781513571739197,0.26840853691101074,0.364705890417099,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3294117748737335,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3294117748737335,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3210084140300751,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3210084140300751,0.26840853691101074,0.3294117748737335,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3126050531864166,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3126050531864166,"y":0.28384798765182495},{"x":0.26386556029319763,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختلالات","boundary":[0.26386556029319763,0.26840853691101074,0.3126050531864166,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2554621994495392,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2554621994495392,"y":0.28384798765182495},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.22857142984867096,0.26840853691101074,0.2554621994495392,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21848739683628082,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21848739683628082,"y":0.28384798765182495},{"x":0.1915966421365738,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.1915966421365738,0.26840853691101074,0.21848739683628082,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.7714285850524902,0.2897862195968628,0.7932773232460022,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7647058963775635,0.2897862195968628,0.7680672407150269,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.7462185025215149,0.2897862195968628,0.7579832077026367,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7344537973403931,0.2897862195968628,0.7411764860153198,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنون","boundary":[0.6991596817970276,0.2897862195968628,0.7277311086654663,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6857143044471741,0.2897862195968628,0.6924369931221008,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تکنیکها","boundary":[0.6302521228790283,0.2897862195968628,0.6789916157722473,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6016806960105896,0.2897862195968628,0.6252101063728333,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.5327731370925903,0.2897862195968628,0.5949580073356628,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.5008403658866882,0.2897862195968628,0.5260504484176636,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3004750609397888},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48571428656578064,0.2897862195968628,0.4941176474094391,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ADHD","boundary":[0.4302521049976349,0.2897862195968628,0.4773109257221222,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3004750609397888},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.38655462861061096,0.2897862195968628,0.4252100884914398,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکرده","boundary":[0.3512605130672455,0.2897862195968628,0.3798319399356842,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3004750609397888},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.33949580788612366,0.2897862195968628,0.3478991687297821,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3327731192111969,0.2897862195968628,0.3344537913799286,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.2897862195968628},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2897862195968628},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3004750609397888},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.30924370884895325,0.2897862195968628,0.32605043053627014,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3004750609397888},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.27394959330558777,0.2897862195968628,0.3025210201740265,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.2897862195968628},{"x":0.267226904630661,"y":0.2897862195968628},{"x":0.267226904630661,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.2218487411737442,0.2897862195968628,0.267226904630661,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.1915966421365738,0.2897862195968628,0.21512605249881744,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7949579954147339,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7949579954147339,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.7596638798713684,0.30641329288482666,0.7949579954147339,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7529411911964417,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7411764860153198,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7411764860153198,0.30641329288482666,0.7529411911964417,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7344537973403931,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7226890921592712,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7226890921592712,0.30641329288482666,0.7344537973403931,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6873949766159058,0.30641329288482666,0.7176470756530762,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6840336322784424,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6840336322784424,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6773109436035156,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6773109436035156,0.30641329288482666,0.6840336322784424,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32185274362564087},{"x":0.63193279504776,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.63193279504776,0.30641329288482666,0.6672269105911255,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6252101063728333,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6252101063728333,"y":0.32185274362564087},{"x":0.578151285648346,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ADHD","boundary":[0.578151285648346,0.30641329288482666,0.6252101063728333,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5714285969734192,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5411764979362488,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.5411764979362488,0.30641329288482666,0.5714285969734192,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.30641329288482666},{"x":0.534453809261322,"y":0.30641329288482666},{"x":0.534453809261322,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5025210380554199,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودکی","boundary":[0.5025210380554199,0.30641329288482666,0.534453809261322,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.30641329288482666},{"x":0.49747899174690247,"y":0.30641329288482666},{"x":0.49747899174690247,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4941176474094391,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4941176474094391,0.30641329288482666,0.49747899174690247,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.30641329288482666},{"x":0.48739495873451233,"y":0.30641329288482666},{"x":0.48739495873451233,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4436974823474884,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.4436974823474884,0.30641329288482666,0.48739495873451233,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.30641329288482666},{"x":0.43697479367256165,"y":0.30641329288482666},{"x":0.43697479367256165,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4000000059604645,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.4000000059604645,0.30641329288482666,0.43697479367256165,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3932773172855377,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3932773172855377,"y":0.32185274362564087},{"x":0.38991597294807434,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38991597294807434,0.30641329288482666,0.3932773172855377,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3815126121044159,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3815126121044159,"y":0.32185274362564087},{"x":0.32436975836753845,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.32436975836753845,0.30641329288482666,0.3815126121044159,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3176470696926117,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3176470696926117,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2823529541492462,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.2823529541492462,0.30641329288482666,0.3176470696926117,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.30641329288482666},{"x":0.27563026547431946,"y":0.30641329288482666},{"x":0.27563026547431946,"y":0.32185274362564087},{"x":0.26386556029319763,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.26386556029319763,0.30641329288482666,0.27563026547431946,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2554621994495392,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2554621994495392,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2235294133424759,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.2235294133424759,0.30641329288482666,0.2554621994495392,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32185274362564087},{"x":0.1915966421365738,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.1915966421365738,0.30641329288482666,0.21680672466754913,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7949579954147339,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.7697479128837585,0.32897862792015076,0.7949579954147339,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7630252242088318,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7394958138465881,0.32897862792015076,0.7630252242088318,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.32897862792015076,0.7378151416778564,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.32897862792015076},{"x":0.729411780834198,"y":0.32897862792015076},{"x":0.729411780834198,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7210084199905396,0.32897862792015076,0.729411780834198,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6672269105911255,0.32897862792015076,0.7142857313156128,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امیدواریم","boundary":[0.6117647290229797,0.32897862792015076,0.6605042219161987,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.32897862792015076},{"x":0.605042040348053,"y":0.32897862792015076},{"x":0.605042040348053,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5915966629981995,0.32897862792015076,0.605042040348053,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5848739743232727,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5697479248046875,0.32897862792015076,0.5848739743232727,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3396674692630768},{"x":0.534453809261322,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.534453809261322,0.32897862792015076,0.5630252361297607,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5277311205863953,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5042017102241516,0.32897862792015076,0.5277311205863953,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.32897862792015076},{"x":0.49747899174690247,"y":0.32897862792015076},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراجعینی","boundary":[0.4453781545162201,0.32897862792015076,0.49747899174690247,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.32897862792015076},{"x":0.43865546584129333,"y":0.32897862792015076},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4268907606601715,0.32897862792015076,0.43865546584129333,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.32897862792015076},{"x":0.41848739981651306,"y":0.32897862792015076},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3396674692630768},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.38823530077934265,0.32897862792015076,0.41848739981651306,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3815126121044159,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3396674692630768},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37310925126075745,0.32897862792015076,0.3815126121044159,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3663865625858307,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.3294117748737335,0.32897862792015076,0.3663865625858307,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.32897862792015076},{"x":0.32268908619880676,"y":0.32897862792015076},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3396674692630768},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.27899160981178284,0.32897862792015076,0.32268908619880676,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2722689211368561,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3396674692630768},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.26386556029319763,0.32897862792015076,0.2722689211368561,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2571428716182709,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3396674692630768},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایطشان","boundary":[0.20168067514896393,0.32897862792015076,0.2571428716182709,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.32897862792015076},{"x":0.19495798647403717,"y":0.32897862792015076},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3396674692630768},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1915966421365738,0.32897862792015076,0.19495798647403717,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7949579954147339,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7949579954147339,"y":0.36104512214660645},{"x":0.756302535533905,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشبرد","boundary":[0.756302535533905,0.34679335355758667,0.7949579954147339,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7495798468589783,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.7126050591468811,0.34679335355758667,0.7495798468589783,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7109243869781494,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6857143044471741,0.34679335355758667,0.7109243869781494,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6554622054100037,0.34679335355758667,0.6789916157722473,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6504201889038086,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6084033846855164,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6084033846855164,0.34679335355758667,0.6504201889038086,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6016806960105896,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5579832196235657,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.5579832196235657,0.34679335355758667,0.6016806960105896,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5512605309486389,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5512605309486389,0.34679335355758667,0.5546218752861023,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5462185144424438,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5193277597427368,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.5193277597427368,0.34679335355758667,0.5462185144424438,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5176470875740051,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5176470875740051,"y":0.36104512214660645},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.49915966391563416,0.34679335355758667,0.5176470875740051,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.36104512214660645},{"x":0.45546218752861023,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.45546218752861023,0.34679335355758667,0.4924369752407074,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.34679335355758667},{"x":0.44873949885368347,"y":0.34679335355758667},{"x":0.44873949885368347,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4268907606601715,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موثر","boundary":[0.4268907606601715,0.34679335355758667,0.44873949885368347,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.34679335355758667},{"x":0.42016807198524475,"y":0.34679335355758667},{"x":0.42016807198524475,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3983193337917328,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.3983193337917328,0.34679335355758667,0.42016807198524475,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3932773172855377,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3932773172855377,"y":0.36104512214660645},{"x":0.37310925126075745,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.37310925126075745,0.34679335355758667,0.3932773172855377,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.34679335355758667},{"x":0.37142857909202576,"y":0.34679335355758667},{"x":0.37142857909202576,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3680672347545624,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.34679335355758667,0.37142857909202576,0.36104512214660645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7949579954147339,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7949579954147339,"y":0.36104512214660645},{"x":0.1899159699678421,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1849159699678421,0.16520902442932128,0.7999579954147339,0.36804512214660645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7714285850524902,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7310924530029297,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.7310924530029297,0.3681710362434387,0.7714285850524902,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7159664034843445,0.3681710362434387,0.7243697643280029,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراجعین","boundary":[0.6638655662536621,0.3681710362434387,0.7092437148094177,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6554622054100037,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6470588445663452,0.3681710362434387,0.6554622054100037,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6285714507102966,0.3681710362434387,0.6403361558914185,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6218487620353699,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5915966629981995,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.5915966629981995,0.3681710362434387,0.6218487620353699,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5478991866111755,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودکی","boundary":[0.5478991866111755,0.3681710362434387,0.5865546464920044,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5411764979362488,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5210084319114685,0.3681710362434387,0.5411764979362488,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5159664154052734,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.3681710362434387,0.5193277597427368,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5092437267303467,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5008403658866882,0.3681710362434387,0.5092437267303467,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4924369752407074,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.4605042040348053,0.3681710362434387,0.4924369752407074,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3681710362434387},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3681710362434387},{"x":0.45378151535987854,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4151260554790497,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.4151260554790497,0.3681710362434387,0.45378151535987854,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4084033668041229,"y":0.37885984778404236},{"x":0.38655462861061096,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.38655462861061096,0.3681710362434387,0.4084033668041229,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3781512677669525,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3764705955982208,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3764705955982208,0.3681710362434387,0.3781512677669525,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3681710362434387},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3681710362434387},{"x":0.36974790692329407,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3310924470424652,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.3310924470424652,0.3681710362434387,0.36974790692329407,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3681710362434387},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3681710362434387},{"x":0.32436975836753845,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3193277418613434,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3193277418613434,0.3681710362434387,0.32436975836753845,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3126050531864166,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2823529541492462,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.2823529541492462,0.3681710362434387,0.3126050531864166,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3681710362434387},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3681710362434387},{"x":0.27394959330558777,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2655462324619293,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2655462324619293,0.3681710362434387,0.27394959330558777,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3681710362434387},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3681710362434387},{"x":0.25882354378700256,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.2386554628610611,0.3681710362434387,0.25882354378700256,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37885984778404236},{"x":0.206722691655159,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکرر","boundary":[0.206722691655159,0.3681710362434387,0.23193277418613434,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3681710362434387},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3681710362434387},{"x":0.20000000298023224,"y":0.37885984778404236},{"x":0.1915966421365738,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1915966421365738,0.3681710362434387,0.20000000298023224,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7949579954147339,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7579832077026367,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلینک","boundary":[0.7579832077026367,0.3847981095314026,0.7949579954147339,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3847981095314026},{"x":0.756302535533905,"y":0.3847981095314026},{"x":0.756302535533905,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7344537973403931,0.3847981095314026,0.756302535533905,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7042016983032227,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.7042016983032227,0.3847981095314026,0.7260504364967346,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3847981095314026},{"x":0.702521026134491,"y":0.3847981095314026},{"x":0.702521026134491,"y":0.39904987812042236},{"x":0.658823549747467,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.658823549747467,0.3847981095314026,0.702521026134491,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6504201889038086,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6134454011917114,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.6134454011917114,0.3847981095314026,0.6504201889038086,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5815126299858093,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.5815126299858093,0.3847981095314026,0.6067227125167847,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5798319578170776,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5697479248046875,0.3847981095314026,0.5798319578170776,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5663865804672241,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5630252361297607,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.3847981095314026,0.5663865804672241,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3847981095314026},{"x":0.556302547454834,"y":0.3847981095314026},{"x":0.556302547454834,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5310924649238586,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.5310924649238586,0.3847981095314026,0.556302547454834,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5243697762489319,"y":0.39904987812042236},{"x":0.507563054561615,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.507563054561615,0.3847981095314026,0.5243697762489319,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5008403658866882,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.4773109257221222,0.3847981095314026,0.5008403658866882,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3847981095314026},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3847981095314026},{"x":0.47058823704719543,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4285714328289032,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.4285714328289032,0.3847981095314026,0.47058823704719543,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3847981095314026},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3847981095314026},{"x":0.42184874415397644,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4100840389728546,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4100840389728546,0.3847981095314026,0.42184874415397644,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.3847981095314026},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3847981095314026},{"x":0.40504202246665955,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3831932842731476,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.3831932842731476,0.3847981095314026,0.40504202246665955,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3847981095314026},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3847981095314026},{"x":0.37310925126075745,"y":0.39904987812042236},{"x":0.35966387391090393,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35966387391090393,0.3847981095314026,0.37310925126075745,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3529411852359772,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3462184965610504,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3462184965610504,0.3847981095314026,0.3529411852359772,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3847981095314026},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3847981095314026},{"x":0.33781513571739197,"y":0.39904987812042236},{"x":0.31092438101768494,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.31092438101768494,0.3847981095314026,0.33781513571739197,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3042016923427582,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متخصصین","boundary":[0.24537815153598785,0.3847981095314026,0.3042016923427582,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21008403599262238,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدی","boundary":[0.21008403599262238,0.3847981095314026,0.2386554628610611,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3847981095314026},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3847981095314026},{"x":0.20336134731769562,"y":0.39904987812042236},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1899159699678421,0.3847981095314026,0.20336134731769562,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7949579954147339,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7949579954147339,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7764706015586853,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7764706015586853,0.40380048751831055,0.7949579954147339,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7697479128837585,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7697479128837585,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7378151416778564,0.40380048751831055,0.7697479128837585,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7042016983032227,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.7042016983032227,0.40380048751831055,0.7310924530029297,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.40380048751831055},{"x":0.702521026134491,"y":0.40380048751831055},{"x":0.702521026134491,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6924369931221008,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6924369931221008,0.40380048751831055,0.702521026134491,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6857143044471741,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.40380048751831055,0.6890756487846375,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6789916157722473,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6470588445663452,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اگرچه","boundary":[0.6470588445663452,0.40380048751831055,0.6789916157722473,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6386554837226868,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6386554837226868,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.6067227125167847,0.40380048751831055,0.6386554837226868,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5983193516731262,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5512605309486389,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ADHD","boundary":[0.5512605309486389,0.40380048751831055,0.5983193516731262,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5445378422737122,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5226891040802002,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.5226891040802002,0.40380048751831055,0.5445378422737122,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5159664154052734,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5159664154052734,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4789915978908539,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.4789915978908539,0.40380048751831055,0.5159664154052734,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.40380048751831055},{"x":0.46890756487846375,"y":0.40380048751831055},{"x":0.46890756487846375,"y":0.41923990845680237},{"x":0.43529412150382996,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.43529412150382996,0.40380048751831055,0.46890756487846375,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4268907606601715,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4268907606601715,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4151260554790497,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4151260554790497,0.40380048751831055,0.4268907606601715,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.40380048751831055},{"x":0.40672269463539124,"y":0.40380048751831055},{"x":0.40672269463539124,"y":0.41923990845680237},{"x":0.38823530077934265,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.38823530077934265,0.40380048751831055,0.40672269463539124,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.40380048751831055},{"x":0.38655462861061096,"y":0.40380048751831055},{"x":0.38655462861061096,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3815126121044159,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3815126121044159,0.40380048751831055,0.38655462861061096,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.40380048751831055},{"x":0.37478992342948914,"y":0.40380048751831055},{"x":0.37478992342948914,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3630252182483673,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.3630252182483673,0.40380048751831055,0.37478992342948914,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3529411852359772,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3529411852359772,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3327731192111969,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.3327731192111969,0.40380048751831055,0.3529411852359772,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.40380048751831055},{"x":0.32436975836753845,"y":0.40380048751831055},{"x":0.32436975836753845,"y":0.41923990845680237},{"x":0.30588236451148987,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.30588236451148987,0.40380048751831055,0.32436975836753845,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.40380048751831055},{"x":0.29411765933036804,"y":0.40380048751831055},{"x":0.29411765933036804,"y":0.41923990845680237},{"x":0.27394959330558777,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.27394959330558777,0.40380048751831055,0.29411765933036804,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2655462324619293,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2655462324619293,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2571428716182709,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2571428716182709,0.40380048751831055,0.2655462324619293,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2504201829433441,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2504201829433441,"y":0.41923990845680237},{"x":0.22689075767993927,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.22689075767993927,0.40380048751831055,0.2504201829433441,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21848739683628082,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21848739683628082,"y":0.41923990845680237},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.1899159699678421,0.40380048751831055,0.21848739683628082,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7932773232460022,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.7630252242088318,0.42399048805236816,0.7932773232460022,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.42399048805236816},{"x":0.756302535533905,"y":0.42399048805236816},{"x":0.756302535533905,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.7344537973403931,0.42399048805236816,0.756302535533905,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4382422864437103},{"x":0.702521026134491,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.702521026134491,0.42399048805236816,0.7277311086654663,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6739495992660522,0.42399048805236816,0.6941176652908325,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6689075827598572,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.42399048805236816,0.6689075827598572,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6504201889038086,0.42399048805236816,0.6605042219161987,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6436975002288818,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.6168067455291748,0.42399048805236816,0.6436975002288818,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.42399048805236816},{"x":0.610084056854248,"y":0.42399048805236816},{"x":0.610084056854248,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.5815126299858093,0.42399048805236816,0.610084056854248,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5747899413108826,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4382422864437103},{"x":0.561344563961029,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.561344563961029,0.42399048805236816,0.5747899413108826,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5546218752861023,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.5243697762489319,0.42399048805236816,0.5546218752861023,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5176470875740051,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5126050710678101,0.42399048805236816,0.5176470875740051,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5042017102241516,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4382422864437103},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.48739495873451233,0.42399048805236816,0.5042017102241516,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.42399048805236816},{"x":0.48067227005958557,"y":0.42399048805236816},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4382422864437103},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.43361344933509827,0.42399048805236816,0.48067227005958557,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4268907606601715,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4382422864437103},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.38991597294807434,0.42399048805236816,0.4268907606601715,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3831932842731476,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4382422864437103},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.37142857909202576,0.42399048805236816,0.3831932842731476,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3663865625858307,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.3478991687297821,0.42399048805236816,0.3663865625858307,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3462184965610504,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4382422864437103},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33949580788612366,0.42399048805236816,0.3462184965610504,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3344537913799286,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4382422864437103},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متخصصین","boundary":[0.27563026547431946,0.42399048805236816,0.3344537913799286,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2689075767993927,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4382422864437103},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.24201680719852448,0.42399048805236816,0.2689075767993927,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.42399048805236816},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42399048805236816},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2218487411737442,0.42399048805236816,0.23361344635486603,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.1915966421365738,0.42399048805236816,0.21512605249881744,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7949579954147339,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7747899293899536,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7747899293899536,0.4429928660392761,0.7949579954147339,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7663865685462952,"y":0.45843231678009033},{"x":0.75126051902771,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.75126051902771,0.4429928660392761,0.7663865685462952,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45843231678009033},{"x":0.702521026134491,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.702521026134491,0.4429928660392761,0.7378151416778564,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6504201889038086,0.4429928660392761,0.6957983374595642,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6436975002288818,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6218487620353699,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6218487620353699,0.4429928660392761,0.6436975002288818,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5899159908294678,0.4429928660392761,0.6134454011917114,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4429928660392761},{"x":0.583193302154541,"y":0.4429928660392761},{"x":0.583193302154541,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5546218752861023,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگران","boundary":[0.5546218752861023,0.4429928660392761,0.583193302154541,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5478991866111755,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5243697762489319,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودند","boundary":[0.5243697762489319,0.4429928660392761,0.5478991866111755,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5210084319114685,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5176470875740051,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.4429928660392761,0.5210084319114685,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5109243988990784,"y":0.45843231678009033},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.49747899174690247,0.4429928660392761,0.5109243988990784,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4907563030719757,"y":0.45843231678009033},{"x":0.46722689270973206,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوی","boundary":[0.46722689270973206,0.4429928660392761,0.4907563030719757,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4429928660392761},{"x":0.462184876203537,"y":0.4429928660392761},{"x":0.462184876203537,"y":0.45843231678009033},{"x":0.45210084319114685,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.45210084319114685,0.4429928660392761,0.462184876203537,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4453781545162201,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3932773172855377,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روانشناس","boundary":[0.3932773172855377,0.4429928660392761,0.4453781545162201,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4429928660392761},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4429928660392761},{"x":0.38655462861061096,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3815126121044159,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3815126121044159,0.4429928660392761,0.38655462861061096,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3764705955982208,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3462184965610504,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"عصب","boundary":[0.3462184965610504,0.4429928660392761,0.3764705955982208,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4429928660392761},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4429928660392761},{"x":0.34285715222358704,"y":0.45843231678009033},{"x":0.33781513571739197,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.33781513571739197,0.4429928660392761,0.34285715222358704,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3327731192111969,"y":0.45843231678009033},{"x":0.27394959330558777,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روانشناخت","boundary":[0.27394959330558777,0.4429928660392761,0.3327731192111969,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2655462324619293,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.23529411852359772,0.4429928660392761,0.2655462324619293,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4429928660392761},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4429928660392761},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45843231678009033},{"x":0.1915966421365738,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستیم","boundary":[0.1915966421365738,0.4429928660392761,0.22857142984867096,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7815126180648804,0.46318289637565613,0.7949579954147339,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7747899293899536,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سالها","boundary":[0.7411764860153198,0.46318289637565613,0.7747899293899536,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7226890921592712,0.46318289637565613,0.7344537973403931,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6873949766159058,0.46318289637565613,0.7159664034843445,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.46318289637565613},{"x":0.680672287940979,"y":0.46318289637565613},{"x":0.680672287940979,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.6184874176979065,0.46318289637565613,0.680672287940979,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.5848739743232727,0.46318289637565613,0.6117647290229797,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5798319578170776,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5697479248046875,0.46318289637565613,0.5798319578170776,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ADHD","boundary":[0.5142857432365417,0.46318289637565613,0.5630252361297607,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5092437267303467,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4774346649646759},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیمارستان","boundary":[0.45546218752861023,0.46318289637565613,0.5092437267303467,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.46318289637565613},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46318289637565613},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مادزلی","boundary":[0.4100840389728546,0.46318289637565613,0.44873949885368347,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.46318289637565613},{"x":0.40504202246665955,"y":0.46318289637565613},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لندن","boundary":[0.3798319399356842,0.46318289637565613,0.40504202246665955,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.46318289637565613},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46318289637565613},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.3361344635486603,0.46318289637565613,0.37142857909202576,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3294117748737335,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.3042016923427582,0.46318289637565613,0.3294117748737335,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3042016923427582,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4774346649646759},{"x":0.289075642824173,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.289075642824173,0.46318289637565613,0.3042016923427582,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.46318289637565613},{"x":0.289075642824173,"y":0.46318289637565613},{"x":0.289075642824173,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.46318289637565613,0.289075642824173,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.46318289637565613},{"x":0.27899160981178284,"y":0.46318289637565613},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.2705882489681244,0.46318289637565613,0.27899160981178284,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.46318289637565613},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46318289637565613},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4774346649646759},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.22689075767993927,0.46318289637565613,0.26218488812446594,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2201680690050125,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4774346649646759},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صدها","boundary":[0.1915966421365738,0.46318289637565613,0.2201680690050125,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نفر","boundary":[0.7798319458961487,0.48337292671203613,0.7949579954147339,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7731092572212219,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7647058963775635,0.48337292671203613,0.7731092572212219,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7579832077026367,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.6974790096282959,0.48337292671203613,0.7579832077026367,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.6638655662536621,0.48337292671203613,0.6890756487846375,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6470588445663452,0.48337292671203613,0.6571428775787354,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6386554837226868,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ADHD","boundary":[0.5915966629981995,0.48337292671203613,0.6386554837226868,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5798319578170776,0.48337292671203613,0.5865546464920044,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5478991866111755,0.48337292671203613,0.5714285969734192,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5042017102241516,0.48337292671203613,0.5411764979362488,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.48337292671203613},{"x":0.49747899174690247,"y":0.48337292671203613},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.48337292671203613,0.49747899174690247,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.48337292671203613},{"x":0.48571428656578064,"y":0.48337292671203613},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4952494204044342},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.45378151535987854,0.48337292671203613,0.48571428656578064,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4470588266849518,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4285714328289032,0.48337292671203613,0.4470588266849518,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.48337292671203613},{"x":0.42184874415397644,"y":0.48337292671203613},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4000000059604645,0.48337292671203613,0.42184874415397644,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3983193337917328,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3966386616230011,0.48337292671203613,0.3983193337917328,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.48337292671203613},{"x":0.38991597294807434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4952494204044342},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.35798320174217224,0.48337292671203613,0.38991597294807434,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3512605130672455,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4952494204044342},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.34117648005485535,0.48337292671203613,0.3512605130672455,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3344537913799286,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4952494204044342},{"x":0.289075642824173,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.289075642824173,0.48337292671203613,0.3344537913799286,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2806722819805145,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.2571428716182709,0.48337292671203613,0.2806722819805145,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2504201829433441,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینش","boundary":[0.2201680690050125,0.48337292671203613,0.2504201829433441,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21176470816135406,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4952494204044342},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.1915966421365738,0.48337292671203613,0.21176470816135406,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملاحظه","boundary":[0.7546218633651733,0.5011876225471497,0.7966386675834656,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7428571581840515,0.5011876225471497,0.7546218633651733,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7210084199905396,0.5011876225471497,0.7310924530029297,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6840336322784424,0.5011876225471497,0.7126050591468811,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.6487395167350769,0.5011876225471497,0.6756302714347839,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.5011876225471497,0.6403361558914185,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهارتهایی","boundary":[0.5663865804672241,0.5011876225471497,0.6285714507102966,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5154394507408142},{"x":0.529411792755127,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.529411792755127,0.5011876225471497,0.5579832196235657,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5154394507408142},{"x":0.489075630903244,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.489075630903244,0.5011876225471497,0.5210084319114685,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5011876225471497},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5011876225471497},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4638655483722687,0.5011876225471497,0.48067227005958557,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5011876225471497},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5011876225471497},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.4319327771663666,0.5011876225471497,0.45546218752861023,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5011876225471497},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5011876225471497},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5154394507408142},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.41680672764778137,0.5011876225471497,0.42352941632270813,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراجعین","boundary":[0.3613445460796356,0.5011876225471497,0.4084033668041229,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5011876225471497},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5011876225471497},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5154394507408142},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.32436975836753845,0.5011876225471497,0.35462185740470886,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5011876225471497},{"x":0.31596639752388,"y":0.5011876225471497},{"x":0.31596639752388,"y":0.5154394507408142},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.29075631499290466,0.5011876225471497,0.31596639752388,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5011876225471497},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5011876225471497},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5154394507408142},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.27563026547431946,0.5011876225471497,0.29075631499290466,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5011876225471497},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5011876225471497},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.5011876225471497,0.27563026547431946,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5011876225471497},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5011876225471497},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2521008551120758,0.5011876225471497,0.26218488812446594,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5154394507408142},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.22689075767993927,0.5011876225471497,0.24369747936725616,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5154394507408142},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.1915966421365738,0.5011876225471497,0.21848739683628082,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.7663865685462952,0.5201900005340576,0.7949579954147339,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7529411911964417,0.5201900005340576,0.7579832077026367,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5356294512748718},{"x":0.702521026134491,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجربیات","boundary":[0.702521026134491,0.5201900005340576,0.7462185025215149,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6722689270973206,0.5201900005340576,0.6941176652908325,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6571428775787354,0.5201900005340576,0.6638655662536621,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6403361558914185,0.5201900005340576,0.6487395167350769,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5201900005340576},{"x":0.63193279504776,"y":0.5201900005340576},{"x":0.63193279504776,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.6033613681793213,0.5201900005340576,0.63193279504776,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5680672526359558,0.5201900005340576,0.5983193516731262,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.5445378422737122,0.5201900005340576,0.5647059082984924,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5243697762489319,0.5201900005340576,0.5327731370925903,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5356294512748718},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراجعین","boundary":[0.47058823704719543,0.5201900005340576,0.5176470875740051,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5356294512748718},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45546218752861023,0.5201900005340576,0.4638655483722687,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.4100840389728546,0.5201900005340576,0.4470588266849518,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5201900005340576},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5201900005340576},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درآورده","boundary":[0.3630252182483673,0.5201900005340576,0.40336135029792786,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.3478991687297821,0.5201900005340576,0.3613445460796356,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5356294512748718},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34285715222358704,0.5201900005340576,0.3478991687297821,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3193277418613434,0.5201900005340576,0.3361344635486603,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2840336263179779,0.5201900005340576,0.3126050531864166,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5201900005340576},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5201900005340576},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.24705882370471954,0.5201900005340576,0.27563026547431946,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5356294512748718},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وب","boundary":[0.22521008551120758,0.5201900005340576,0.24033613502979279,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5356294512748718},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایت","boundary":[0.19327731430530548,0.5201900005340576,0.2218487411737442,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.7647058963775635,0.5415676832199097,0.7949579954147339,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برنامهی","boundary":[0.7159664034843445,0.5415676832199097,0.7579832077026367,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.6840336322784424,0.5415676832199097,0.7092437148094177,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5415676832199097},{"x":0.680672287940979,"y":0.5415676832199097},{"x":0.680672287940979,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برامهام","boundary":[0.6386554837226868,0.5415676832199097,0.680672287940979,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.5415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6084033846855164,0.5415676832199097,0.63193279504776,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5865546464920044,0.5415676832199097,0.6000000238418579,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5534442067146301},{"x":0.556302547454834,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.556302547454834,0.5415676832199097,0.5798319578170776,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5445378422737122,0.5415676832199097,0.5546218752861023,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملزومات","boundary":[0.4924369752407074,0.5415676832199097,0.5361344814300537,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5415676832199097},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5415676832199097},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.4638655483722687,0.5415676832199097,0.48403361439704895,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5534442067146301},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.43529412150382996,0.5415676832199097,0.4571428596973419,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4151260554790497,0.5415676832199097,0.4268907606601715,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصول","boundary":[0.3764705955982208,0.5415676832199097,0.4084033668041229,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5415676832199097},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5415676832199097},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3310924470424652,0.5415676832199097,0.36974790692329407,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5415676832199097},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5415676832199097},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3176470696926117,0.5415676832199097,0.32436975836753845,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5415676832199097},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5415676832199097},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2974790036678314,0.5415676832199097,0.30924370884895325,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5415676832199097},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5415676832199097},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.2823529541492462,0.5415676832199097,0.29075631499290466,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5415676832199097},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5415676832199097},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2655462324619293,0.5415676832199097,0.27563026547431946,0.5534442067146301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5534442067146301},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1849159699678421,0.3611710362434387,0.8016386675834656,0.5604442067146301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5427553653717041},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5427553653717041},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5546318292617798},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.26050421595573425,0.5427553653717041,0.27563026547431946,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.23529411852359772,0.5415676832199097,0.2571428716182709,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5534442067146301},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.5415676832199097,0.23361344635486603,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5534442067146301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.5415676832199097,0.2218487411737442,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5415676832199097},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5415676832199097},{"x":0.206722691655159,"y":0.5534442067146301},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1915966421365738,0.5415676832199097,0.206722691655159,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.559382438659668},{"x":0.7949579954147339,"y":0.559382438659668},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملزومات","boundary":[0.7495798468589783,0.559382438659668,0.7949579954147339,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.559382438659668},{"x":0.7445378303527832,"y":0.559382438659668},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7327731251716614,0.559382438659668,0.7445378303527832,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.559382438659668},{"x":0.7277311086654663,"y":0.559382438659668},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.7092437148094177,0.559382438659668,0.7277311086654663,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.559382438659668},{"x":0.6974790096282959,"y":0.559382438659668},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6873949766159058,0.559382438659668,0.6974790096282959,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.559382438659668},{"x":0.680672287940979,"y":0.559382438659668},{"x":0.680672287940979,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.6521008610725403,0.559382438659668,0.680672287940979,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.559382438659668},{"x":0.6453781723976135,"y":0.559382438659668},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6386554837226868,0.559382438659668,0.6453781723976135,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.559382438659668},{"x":0.6336134672164917,"y":0.559382438659668},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.6067227125167847,0.559382438659668,0.6336134672164917,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.559382438659668},{"x":0.6000000238418579,"y":0.559382438659668},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5915966629981995,0.559382438659668,0.6000000238418579,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.559382438659668},{"x":0.5865546464920044,"y":0.559382438659668},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلسات","boundary":[0.5462185144424438,0.559382438659668,0.5865546464920044,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.559382438659668},{"x":0.5411764979362488,"y":0.559382438659668},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.5042017102241516,0.559382438659668,0.5411764979362488,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.559382438659668},{"x":0.49747899174690247,"y":0.559382438659668},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4588235318660736,0.559382438659668,0.49747899174690247,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.559382438659668},{"x":0.45378151535987854,"y":0.559382438659668},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5748218297958374},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.43361344933509827,0.559382438659668,0.45378151535987854,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.559382438659668},{"x":0.43529412150382996,"y":0.559382438659668},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.559382438659668,0.43529412150382996,0.5748218297958374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5831353664398193},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1865966421365738,0.5345676832199097,0.7982773232460022,0.5901353664398193],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5926365852355957},{"x":0.729411780834198,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برنامهی","boundary":[0.729411780834198,0.5795724391937256,0.7714285850524902,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.7042016983032227,0.5795724391937256,0.7226890921592712,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5926365852355957},{"x":0.653781533241272,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برامهام","boundary":[0.653781533241272,0.5795724391937256,0.6873949766159058,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6302521228790283,0.5795724391937256,0.6453781723976135,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6134454011917114,0.5795724391937256,0.6218487620353699,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5731092691421509,0.5795724391937256,0.6067227125167847,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.5361344814300537,0.5795724391937256,0.5647059082984924,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.5795724391937256,0.5277311205863953,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5025210380554199,0.5795724391937256,0.5159664154052734,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.4571428596973419,0.5795724391937256,0.4941176474094391,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5795724391937256},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5795724391937256},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.4151260554790497,0.5795724391937256,0.44873949885368347,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5926365852355957},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.38823530077934265,0.5795724391937256,0.4084033668041229,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.3613445460796356,0.5795724391937256,0.3815126121044159,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5795724391937256},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5795724391937256},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5926365852355957},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35798320174217224,0.5795724391937256,0.35798320174217224,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5926365852355957},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.34117648005485535,0.5795724391937256,0.3495798408985138,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3176470696926117,0.5795724391937256,0.3327731192111969,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5795724391937256},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5795724391937256},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.2806722819805145,0.5795724391937256,0.31092438101768494,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5795724391937256},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5795724391937256},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5926365852355957},{"x":0.267226904630661,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.267226904630661,0.5795724391937256,0.27394959330558777,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5795724391937256},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5795724391937256},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5926365852355957},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24705882370471954,0.5795724391937256,0.25882354378700256,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552},{"x":0.24033613502979279,"y":0.58076012134552},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.21680672466754913,0.58076012134552,0.24033613502979279,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.58076012134552},{"x":0.20840336382389069,"y":0.58076012134552},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5902612805366516},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.1915966421365738,0.58076012134552,0.20840336382389069,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارگاه","boundary":[0.7613445520401001,0.5985748171806335,0.7949579954147339,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.7126050591468811,0.5985748171806335,0.7546218633651733,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.6689075827598572,0.5985748171806335,0.7058823704719543,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6504201889038086,0.5985748171806335,0.6638655662536621,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیمارستان","boundary":[0.5899159908294678,0.5985748171806335,0.6453781723976135,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مادزلی","boundary":[0.5462185144424438,0.5985748171806335,0.5848739743232727,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5327731370925903,0.5985748171806335,0.5411764979362488,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5042017102241516,0.5985748171806335,0.5260504484176636,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5985748171806335},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5985748171806335},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6104512810707092},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراجعین","boundary":[0.45210084319114685,0.5985748171806335,0.49747899174690247,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6104512810707092},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.42352941632270813,0.5985748171806335,0.4453781545162201,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5985748171806335},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5985748171806335},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.3966386616230011,0.5985748171806335,0.41680672764778137,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5985748171806335},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5985748171806335},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6104512810707092},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردیم","boundary":[0.35966387391090393,0.5985748171806335,0.38991597294807434,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5985748171806335},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5985748171806335},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6104512810707092},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35462185740470886,0.5985748171806335,0.35798320174217224,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.3176470696926117,0.5985748171806335,0.3478991687297821,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5985748171806335},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5985748171806335},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.2806722819805145,0.5985748171806335,0.31092438101768494,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5985748171806335},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5985748171806335},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6104512810707092},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثربخشی","boundary":[0.22689075767993927,0.5985748171806335,0.27394959330558777,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6104512810707092},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.1915966421365738,0.5985748171806335,0.2201680690050125,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7865546345710754,0.6163895726203918,0.7932773232460022,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7546218633651733,0.6163895726203918,0.7798319458961487,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7126050591468811,0.6163895726203918,0.7478991746902466,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6163895726203918},{"x":0.702521026134491,"y":0.6163895726203918},{"x":0.702521026134491,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6840336322784424,0.6163895726203918,0.702521026134491,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دادیم","boundary":[0.6504201889038086,0.6163895726203918,0.6773109436035156,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.6163895726203918,0.6487395167350769,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6184874176979065,0.6163895726203918,0.6386554837226868,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5966386795043945,0.6163895726203918,0.6117647290229797,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.5394958257675171,0.6163895726203918,0.5848739743232727,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5159664154052734,0.6163895726203918,0.5378151535987854,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6163895726203918},{"x":0.507563054561615,"y":0.6163895726203918},{"x":0.507563054561615,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4957983195781708,0.6163895726203918,0.507563054561615,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6163895726203918},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6163895726203918},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.4588235318660736,0.6163895726203918,0.48739495873451233,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.4470588266849518,0.6163895726203918,0.4571428596973419,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6163895726203918},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6163895726203918},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6318289637565613},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودکارآمدی","boundary":[0.37310925126075745,0.6163895726203918,0.43865546584129333,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6163895726203918},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6163895726203918},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3663865625858307,0.6163895726203918,0.36974790692329407,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6163895726203918},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6163895726203918},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3462184965610504,0.6163895726203918,0.35798320174217224,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6163895726203918},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6163895726203918},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.3008403480052948,0.6163895726203918,0.33781513571739197,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6163895726203918},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6163895726203918},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2873949706554413,0.6163895726203918,0.29243698716163635,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6163895726203918},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6163895726203918},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6318289637565613},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.24369747936725616,0.6163895726203918,0.27899160981178284,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2235294133424759,0.6163895726203918,0.2369747906923294,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6163895726203918},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"صرفأ","boundary":[0.1899159699678421,0.6163895726203918,0.21512605249881744,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارودرمانی","boundary":[0.7361344695091248,0.6365795731544495,0.7932773232460022,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6365795731544495},{"x":0.729411780834198,"y":0.6365795731544495},{"x":0.729411780834198,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.6924369931221008,0.6365795731544495,0.729411780834198,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.6605042219161987,0.6365795731544495,0.6857143044471741,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6487395167350769,0.6365795731544495,0.6605042219161987,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6508313417434692},{"x":0.610084056854248,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.610084056854248,0.6365795731544495,0.6386554837226868,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6508313417434692},{"x":0.583193302154541,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.583193302154541,0.6365795731544495,0.6033613681793213,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجهی","boundary":[0.5394958257675171,0.6365795731544495,0.5764706134796143,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5243697762489319,0.6365795731544495,0.5327731370925903,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.4924369752407074,0.6365795731544495,0.5193277597427368,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6365795731544495},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6365795731544495},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6508313417434692},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.44873949885368347,0.6365795731544495,0.48571428656578064,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.6365795731544495,0.4453781545162201,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6365795731544495},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6365795731544495},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.4268907606601715,0.6365795731544495,0.43697479367256165,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6365795731544495},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6365795731544495},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6508313417434692},{"x":0.413445383310318,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.413445383310318,0.6365795731544495,0.42016807198524475,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراجعین","boundary":[0.3630252182483673,0.6365795731544495,0.4084033668041229,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6365795731544495},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6365795731544495},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6508313417434692},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.34117648005485535,0.6365795731544495,0.35798320174217224,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.3142857253551483,0.6365795731544495,0.3327731192111969,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2857142984867096,0.6365795731544495,0.3042016923427582,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6365795731544495},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6365795731544495},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6508313417434692},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.24369747936725616,0.6365795731544495,0.27563026547431946,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6508313417434692},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموختیم","boundary":[0.1915966421365738,0.6365795731544495,0.2369747906923294,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7899159789085388,0.6579572558403015,0.7932773232460022,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امیدوار","boundary":[0.7445378303527832,0.6579572558403015,0.7815126180648804,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستیم","boundary":[0.6991596817970276,0.6579572558403015,0.7361344695091248,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6789916157722473,0.6579572558403015,0.6924369931221008,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6686460971832275},{"x":0.658823549747467,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.658823549747467,0.6579572558403015,0.6705882549285889,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6184874176979065,0.6579572558403015,0.6487395167350769,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6579572558403015},{"x":0.610084056854248,"y":0.6579572558403015},{"x":0.610084056854248,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5932773351669312,0.6579572558403015,0.610084056854248,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6686460971832275},{"x":0.561344563961029,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.561344563961029,0.6579572558403015,0.5848739743232727,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6579572558403015},{"x":0.556302547454834,"y":0.6579572558403015},{"x":0.556302547454834,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5529412031173706,0.6579572558403015,0.556302547454834,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.5042017102241516,0.6579572558403015,0.5445378422737122,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6686460971832275},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48739495873451233,0.6579572558403015,0.4957983195781708,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6686460971832275},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربیات","boundary":[0.43529412150382996,0.6579572558403015,0.4789915978908539,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثبت","boundary":[0.3966386616230011,0.6579572558403015,0.4268907606601715,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6579572558403015},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6579572558403015},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3680672347545624,0.6579572558403015,0.38823530077934265,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6579572558403015},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6579572558403015},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3512605130672455,0.6579572558403015,0.35798320174217224,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6579572558403015},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6579572558403015},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6686460971832275},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.32773110270500183,0.6579572558403015,0.34285715222358704,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3126050531864166,0.6579572558403015,0.3193277418613434,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6686460971832275},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.24369747936725616,0.6579572558403015,0.3042016923427582,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6686460971832275},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.20840336382389069,0.6579572558403015,0.23529411852359772,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6579572558403015},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6579572558403015},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6686460971832275},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1915966421365738,0.6579572558403015,0.20000000298023224,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ADHD","boundary":[0.7462185025215149,0.6745843291282654,0.7932773232460022,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7344537973403931,0.6745843291282654,0.7411764860153198,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6957983374595642,0.6745843291282654,0.7260504364967346,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهیم","boundary":[0.6605042219161987,0.6745843291282654,0.6873949766159058,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.6745843291282654,0.6605042219161987,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.6201680898666382,0.6745843291282654,0.6504201889038086,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.6745843291282654,0.6134454011917114,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.5647059082984924,0.6745843291282654,0.6016806960105896,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5411764979362488,0.6745843291282654,0.5579832196235657,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.5109243988990784,0.6745843291282654,0.5327731370925903,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4789915978908539,0.6745843291282654,0.5025210380554199,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6900237798690796},{"x":0.440336138010025,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.440336138010025,0.6745843291282654,0.4722689092159271,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6745843291282654},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6745843291282654},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.4117647111415863,0.6745843291282654,0.43529412150382996,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.3680672347545624,0.6745843291282654,0.4084033668041229,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6745843291282654},{"x":0.364705890417099,"y":0.6745843291282654},{"x":0.364705890417099,"y":0.6900237798690796},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35798320174217224,0.6745843291282654,0.364705890417099,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشوق","boundary":[0.3210084140300751,0.6745843291282654,0.3529411852359772,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.2857142984867096,0.6745843291282654,0.3126050531864166,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6745843291282654},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6745843291282654},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2554621994495392,0.6745843291282654,0.27899160981178284,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6745843291282654},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6745843291282654},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2386554628610611,0.6745843291282654,0.24705882370471954,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتراک","boundary":[0.1915966421365738,0.6745843291282654,0.23193277418613434,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7090261578559875},{"x":0.75126051902771,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاشتن","boundary":[0.75126051902771,0.6959620118141174,0.7932773232460022,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.7176470756530762,0.6959620118141174,0.7445378303527832,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.6959620118141174,0.7109243869781494,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.694774329662323},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربیات","boundary":[0.6554622054100037,0.694774329662323,0.6991596817970276,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.694774329662323},{"x":0.6487395167350769,"y":0.694774329662323},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6403361558914185,0.694774329662323,0.6487395167350769,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.694774329662323},{"x":0.6336134672164917,"y":0.694774329662323},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7078384757041931},{"x":0.610084056854248,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.610084056854248,0.694774329662323,0.6336134672164917,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.694774329662323},{"x":0.610084056854248,"y":0.694774329662323},{"x":0.610084056854248,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.694774329662323,0.610084056854248,0.7066508531570435]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7090261578559875},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1849159699678421,0.5725724391937256,0.7999579954147339,0.7160261578559876],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.716152012348175},{"x":0.25882354378700256,"y":0.716152012348175},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوزان","boundary":[0.2235294133424759,0.716152012348175,0.2571428716182709,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21848739683628082,"y":0.716152012348175},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7268408536911011},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.1915966421365738,0.7149643898010254,0.21680672466754913,0.7268408536911011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7149643898010254},{"x":0.25882354378700256,"y":0.716152012348175},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7280284762382507},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1865966421365738,0.7079643898010254,0.2621428716182709,0.7350284762382507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7446556091308594},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جسیکا","boundary":[0.23361344635486603,0.7339667677879333,0.2722689211368561,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برا","boundary":[0.21680672466754913,0.7339667677879333,0.22857142984867096,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهام","boundary":[0.1915966421365738,0.7339667677879333,0.21512605249881744,0.7446556091308594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7446556091308594},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1865966421365738,0.7269667677879333,0.2772689211368561,0.7516556091308594],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/cAmUXwJioVtmeihD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/nkvEJMOHHFhPdKHm.jpg","blurred":"/storage/books/202ee4deb721de78/pages/QmaPyZympFZzIWjg.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00030795848369598387,0.0001962102427901678,0.9986527081217085,0.9990099722648177]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7932773232460022,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7747899293899536,0.1722090244293213,0.7932773232460022,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7327731251716614,0.1722090244293213,0.7647058963775635,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7277311086654663,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7277311086654663,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6739495992660522,0.1722090244293213,0.7277311086654663,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7949579954147339,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7949579954147339,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.7579832077026367,0.19121140241622925,0.7949579954147339,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.19121140241622925},{"x":0.75126051902771,"y":0.19121140241622925},{"x":0.75126051902771,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقص","boundary":[0.7260504364967346,0.19121140241622925,0.75126051902771,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7176470756530762,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6924369931221008,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6924369931221008,0.19121140241622925,0.7176470756530762,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6857143044471741,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20427553355693817},{"x":0.680672287940979,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.19121140241622925,0.6857143044471741,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6739495992660522,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6504201889038086,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6504201889038086,0.19121140241622925,0.6739495992660522,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6420168280601501,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالی","boundary":[0.6168067455291748,0.19121140241622925,0.6420168280601501,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6151260733604431,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6151260733604431,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6117647290229797,0.19121140241622925,0.6151260733604431,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6033613681793213,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلالی","boundary":[0.5630252361297607,0.19121140241622925,0.6033613681793213,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5546218752861023,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.5210084319114685,0.19121140241622925,0.5546218752861023,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5142857432365417,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4907563030719757,0.19121140241622925,0.5142857432365417,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.19121140241622925},{"x":0.48403361439704895,"y":0.19121140241622925},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20427553355693817},{"x":0.47058823704719543,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.47058823704719543,0.19121140241622925,0.48403361439704895,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4638655483722687,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20427553355693817},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45546218752861023,0.19121140241622925,0.4638655483722687,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4470588266849518,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4470588266849518,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4252100884914398,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.4252100884914398,0.19121140241622925,0.4470588266849518,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.19121140241622925},{"x":0.41680672764778137,"y":0.19121140241622925},{"x":0.41680672764778137,"y":0.20427553355693817},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.38823530077934265,0.19121140241622925,0.41680672764778137,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3815126121044159,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3815126121044159,"y":0.20427553355693817},{"x":0.36974790692329407,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.36974790692329407,0.19121140241622925,0.3815126121044159,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3630252182483673,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3630252182483673,"y":0.20427553355693817},{"x":0.34117648005485535,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.34117648005485535,0.19121140241622925,0.3630252182483673,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3327731192111969,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3327731192111969,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3142857253551483,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مغز","boundary":[0.3142857253551483,0.19121140241622925,0.3327731192111969,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.19121140241622925},{"x":0.30924370884895325,"y":0.19121140241622925},{"x":0.30924370884895325,"y":0.20427553355693817},{"x":0.2974790036678314,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2974790036678314,0.19121140241622925,0.30924370884895325,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.19121140241622925},{"x":0.29075631499290466,"y":0.19121140241622925},{"x":0.29075631499290466,"y":0.20427553355693817},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قطعهی","boundary":[0.2521008551120758,0.19121140241622925,0.29075631499290466,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.19121140241622925},{"x":0.24369747936725616,"y":0.19121140241622925},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20427553355693817},{"x":0.206722691655159,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشانی","boundary":[0.206722691655159,0.19121140241622925,0.24369747936725616,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.19121140241622925},{"x":0.20000000298023224,"y":0.19121140241622925},{"x":0.20000000298023224,"y":0.20427553355693817},{"x":0.1915966421365738,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1915966421365738,0.19121140241622925,0.20000000298023224,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7949579954147339,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7949579954147339,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7663865685462952,0.20902612805366516,0.7949579954147339,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7462185025215149,0.20902612805366516,0.7596638798713684,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.7260504364967346,0.20902612805366516,0.7428571581840515,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7210084199905396,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.20902612805366516,0.7277311086654663,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.6857143044471741,0.20902612805366516,0.7142857313156128,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6655462384223938,0.20902612805366516,0.6773109436035156,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.20902612805366516},{"x":0.658823549747467,"y":0.20902612805366516},{"x":0.658823549747467,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6369748115539551,0.20902612805366516,0.658823549747467,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مغزی","boundary":[0.5983193516731262,0.20902612805366516,0.6285714507102966,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22565320134162903},{"x":0.583193302154541,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.583193302154541,0.20902612805366516,0.5915966629981995,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5411764979362488,0.20902612805366516,0.5747899413108826,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22565320134162903},{"x":0.507563054561615,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.507563054561615,0.20902612805366516,0.5327731370925903,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5008403658866882,"y":0.22565320134162903},{"x":0.45378151535987854,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.45378151535987854,0.20902612805366516,0.5008403658866882,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4470588266849518,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4470588266849518,"y":0.22565320134162903},{"x":0.40168067812919617,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.40168067812919617,0.20902612805366516,0.4470588266849518,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3949579894542694,"y":0.22565320134162903},{"x":0.38823530077934265,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.38823530077934265,0.20902612805366516,0.3949579894542694,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3798319399356842,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3798319399356842,"y":0.22565320134162903},{"x":0.35798320174217224,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.35798320174217224,0.20902612805366516,0.3798319399356842,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3495798408985138,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3495798408985138,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3327731192111969,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3327731192111969,0.20902612805366516,0.3495798408985138,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.20902612805366516},{"x":0.32605043053627014,"y":0.20902612805366516},{"x":0.32605043053627014,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.2840336263179779,0.20902612805366516,0.32605043053627014,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.20902612805366516},{"x":0.27731093764305115,"y":0.20902612805366516},{"x":0.27731093764305115,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2655462324619293,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2655462324619293,0.20902612805366516,0.27731093764305115,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2571428716182709,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2571428716182709,"y":0.225653201341629