پراکنش گیاهان دارویی استان بوشهر پراکنش گیاهان دارویی استان بوشهر

توضیحات

نرخ پراکنش گیاهان دارویی استان بوشهر شامل شش برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:250000 معروف به نقشههای چهارگوش ایرانی به نامهای بهبهان (39-06 NH)، گناوه (39-10 NH)، کازرون (NH 39-11)، خورموج (NH 39-15)، کنگان (NG 39-03) و بیرم (NG 39-04) از سری K551 از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، با وسعت در حدود 2/2 میلیون هکتار بهعنوان شناخت و پراکنش گیاهان دارویی استان بوشهر انتشار یافته است. این استان در محدوده مختصات 27 درجه و 14 دقیقه تا 30 درجه و 16 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 6 دقیقه تا 52 درجه و 58 دقیقه طول شرقی در جنوب ایران و در حاشیه خلیج‌فارس واقع شده و 38/1 درصد از کل سطح کشور را شامل میشود. این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتی از کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج‌فارس و قسمتی از استان هرمزگان، از شرق به استان فارس و از غرب به خلیج‌فارس محدود است,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":206,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"210241078fb06eb5","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/dqmfxwsKHfKGzVak-sec.webp","jpeg":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/VgQVoWFlyUGhRhpN.jpg","blurred":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/iXEXXSyFVTkdDuxh.jpg"},"info":{"width":842,"height":595,"margin":[0.00004625058390040862,0.00007015041448488956,0.9988529600695023,0.9984261987077089]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7482185363769531,"y":0.05378151312470436},{"x":0.7850356101989746,"y":0.05546218529343605},{"x":0.7850356101989746,"y":0.09747899323701859},{"x":0.7482185363769531,"y":0.09747899323701859}]},"confidence":0.3435055613517761,"str":"(","boundary":[0.7482185363769531,0.05378151312470436,0.7850356101989746,0.09747899323701859]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7482185363769531,"y":0.05378151312470436},{"x":0.7850356101989746,"y":0.05546218529343605},{"x":0.7850356101989746,"y":0.09747899323701859},{"x":0.7482185363769531,"y":0.09747899323701859}]},"confidence":0.3435055613517761,"dir":"ltr","boundary":[0.7432185363769531,0.04678151312470436,0.7900356101989746,0.10447899323701859],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7256532311439514,"y":0.10756302624940872},{"x":0.7494061589241028,"y":0.10756302624940872},{"x":0.7494061589241028,"y":0.11596638709306717},{"x":0.7256532311439514,"y":0.11596638709306717}]},"confidence":0.9698861837387085,"dir":"ltr","str":"Islamic","boundary":[0.7256532311439514,0.10756302624940872,0.7494061589241028,0.11596638709306717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505938410758972,"y":0.10756302624940872},{"x":0.7802850604057312,"y":0.10756302624940872},{"x":0.7802850604057312,"y":0.11596638709306717},{"x":0.7505938410758972,"y":0.11596638709306717}]},"confidence":0.9832462072372437,"dir":"ltr","str":"Republic","boundary":[0.7505938410758972,0.10756302624940872,0.7802850604057312,0.11596638709306717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826603055000305,"y":0.10756302624940872},{"x":0.7909738421440125,"y":0.10756302624940872},{"x":0.7909738421440125,"y":0.11596638709306717},{"x":0.7826603055000305,"y":0.11596638709306717}]},"confidence":0.9830762147903442,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.7826603055000305,0.10756302624940872,0.7909738421440125,0.11596638709306717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7909738421440125,"y":0.10756302624940872},{"x":0.805225670337677,"y":0.10756302624940872},{"x":0.805225670337677,"y":0.11596638709306717},{"x":0.7909738421440125,"y":0.11596638709306717}]},"confidence":0.9892553091049194,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.7909738421440125,0.10756302624940872,0.805225670337677,0.11596638709306717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7125890851020813,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7387173175811768,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7387173175811768,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7125890851020813,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.9879145622253418,"dir":"ltr","str":"Ministry","boundary":[0.7125890851020813,0.11932773143053055,0.7387173175811768,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422803044319153,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7494061589241028,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7494061589241028,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7422803044319153,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.9801859855651855,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.7422803044319153,0.11932773143053055,0.7494061589241028,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517814636230469,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7719715237617493,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7719715237617493,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7517814636230469,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.986578106880188,"dir":"ltr","str":"Jihad","boundary":[0.7517814636230469,0.11932773143053055,0.7719715237617493,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7719715237617493,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7743467688560486,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7743467688560486,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7719715237617493,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.9965008497238159,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7719715237617493,0.11932773143053055,0.7743467688560486,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.775534451007843,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7779097557067871,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7779097557067871,"y":0.13277311623096466},{"x":0.775534451007843,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.9955463409423828,"dir":"ltr","str":"e","boundary":[0.775534451007843,0.11932773143053055,0.7779097557067871,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7790973782539368,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7814726829528809,"y":0.11932773143053055},{"x":0.7814726829528809,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7790973782539368,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.9921379685401917,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7790973782539368,0.11932773143053055,0.7814726829528809,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783847987651825,"y":0.11932773143053055},{"x":0.8230403661727905,"y":0.11932773143053055},{"x":0.8230403661727905,"y":0.13277311623096466},{"x":0.783847987651825,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.9870268702507019,"dir":"ltr","str":"Agriculture","boundary":[0.783847987651825,0.11932773143053055,0.8230403661727905,0.13277311623096466]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7125890851020813,"y":0.10756302624940872},{"x":0.8230403661727905,"y":0.10756302624940872},{"x":0.8230403661727905,"y":0.13277311623096466},{"x":0.7125890851020813,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.9843281507492065,"dir":"ltr","boundary":[0.7075890851020813,0.10056302624940872,0.8280403661727905,0.13977311623096467],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6389548778533936,"y":0.13613446056842804},{"x":0.6900237798690796,"y":0.13613446056842804},{"x":0.6900237798690796,"y":0.14789916574954987},{"x":0.6389548778533936,"y":0.14789916574954987}]},"confidence":0.9824723601341248,"dir":"ltr","str":"Agricultural","boundary":[0.6389548778533936,0.13613446056842804,0.6900237798690796,0.14789916574954987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6923990249633789,"y":0.13613446056842804},{"x":0.7292161583900452,"y":0.13613446056842804},{"x":0.7292161583900452,"y":0.14789916574954987},{"x":0.6923990249633789,"y":0.14789916574954987}]},"confidence":0.9920844435691833,"dir":"ltr","str":"Research","boundary":[0.6923990249633789,0.13613446056842804,0.7292161583900452,0.14789916574954987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7304037809371948,"y":0.13613446056842804},{"x":0.7315914630889893,"y":0.13613446056842804},{"x":0.7315914630889893,"y":0.14789916574954987},{"x":0.7304037809371948,"y":0.14789916574954987}]},"confidence":0.9540819525718689,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7304037809371948,0.13613446056842804,0.7315914630889893,0.14789916574954987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339667677879333,"y":0.13613446056842804},{"x":0.7743467688560486,"y":0.13613446056842804},{"x":0.7743467688560486,"y":0.14789916574954987},{"x":0.7339667677879333,"y":0.14789916574954987}]},"confidence":0.9803821444511414,"dir":"ltr","str":"Education","boundary":[0.7339667677879333,0.13613446056842804,0.7743467688560486,0.14789916574954987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7790973782539368,"y":0.13613446056842804},{"x":0.7921615242958069,"y":0.13613446056842804},{"x":0.7921615242958069,"y":0.14789916574954987},{"x":0.7790973782539368,"y":0.14789916574954987}]},"confidence":0.9909334182739258,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.7790973782539368,0.13613446056842804,0.7921615242958069,0.14789916574954987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7957244515419006,"y":0.13613446056842804},{"x":0.834916889667511,"y":0.13613446056842804},{"x":0.834916889667511,"y":0.14789916574954987},{"x":0.7957244515419006,"y":0.14789916574954987}]},"confidence":0.9916061162948608,"dir":"ltr","str":"Extension","boundary":[0.7957244515419006,0.13613446056842804,0.834916889667511,0.14789916574954987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8384798169136047,"y":0.13613446056842804},{"x":0.8919239640235901,"y":0.13613446056842804},{"x":0.8919239640235901,"y":0.14789916574954987},{"x":0.8384798169136047,"y":0.14789916574954987}]},"confidence":0.993385374546051,"dir":"ltr","str":"Organization","boundary":[0.8384798169136047,0.13613446056842804,0.8919239640235901,0.14789916574954987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6662707924842834,"y":0.15126051008701324},{"x":0.7066508531570435,"y":0.15126051008701324},{"x":0.7066508531570435,"y":0.16470588743686676},{"x":0.6662707924842834,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":0.9878246784210205,"dir":"ltr","str":"Research","boundary":[0.6662707924842834,0.15126051008701324,0.7066508531570435,0.16470588743686676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7090261578559875,"y":0.15126051008701324},{"x":0.745843231678009,"y":0.15126051008701324},{"x":0.745843231678009,"y":0.16470588743686676},{"x":0.7090261578559875,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":0.9935402274131775,"dir":"ltr","str":"Institute","boundary":[0.7090261578559875,0.15126051008701324,0.745843231678009,0.16470588743686676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494061589241028,"y":0.15126051008701324},{"x":0.7577196955680847,"y":0.15126051008701324},{"x":0.7577196955680847,"y":0.16470588743686676},{"x":0.7494061589241028,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":0.9900940656661987,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.7494061589241028,0.15126051008701324,0.7577196955680847,0.16470588743686676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600950002670288,"y":0.15126051008701324},{"x":0.7909738421440125,"y":0.15126051008701324},{"x":0.7909738421440125,"y":0.16470588743686676},{"x":0.7600950002670288,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":0.9939975738525391,"dir":"ltr","str":"Forests","boundary":[0.7600950002670288,0.15126051008701324,0.7909738421440125,0.16470588743686676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794536828994751,"y":0.15126051008701324},{"x":0.8111639022827148,"y":0.15126051008701324},{"x":0.8111639022827148,"y":0.16470588743686676},{"x":0.794536828994751,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":0.9920759201049805,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.794536828994751,0.15126051008701324,0.8111639022827148,0.16470588743686676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8135392069816589,"y":0.15126051008701324},{"x":0.8657957315444946,"y":0.15126051008701324},{"x":0.8657957315444946,"y":0.16638655960559845},{"x":0.8135392069816589,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":0.9882225394248962,"dir":"ltr","str":"Rangelands","boundary":[0.8135392069816589,0.15126051008701324,0.8657957315444946,0.16638655960559845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6389548778533936,"y":0.13445378839969635},{"x":0.8919239640235901,"y":0.13613446056842804},{"x":0.8919239640235901,"y":0.16638655960559845},{"x":0.6389548778533936,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":0.9888476133346558,"dir":"ltr","boundary":[0.6339548778533936,0.12745378839969634,0.8969239640235901,0.17338655960559846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7030878663063049,"y":0.40504202246665955},{"x":0.826603353023529,"y":0.40504202246665955},{"x":0.826603353023529,"y":0.4268907606601715},{"x":0.7030878663063049,"y":0.4268907606601715}]},"confidence":0.9911952614784241,"dir":"ltr","str":"Distribution","boundary":[0.7030878663063049,0.40504202246665955,0.826603353023529,0.4268907606601715]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7030878663063049,"y":0.40504202246665955},{"x":0.826603353023529,"y":0.40504202246665955},{"x":0.826603353023529,"y":0.4268907606601715},{"x":0.7030878663063049,"y":0.4268907606601715}]},"confidence":0.9911952614784241,"dir":"ltr","boundary":[0.6980878663063049,0.39804202246665954,0.8316033530235291,0.4338907606601715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6662707924842834,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6876484751701355,"y":0.4470588266849518},{"x":0.6876484751701355,"y":0.46722689270973206},{"x":0.6662707924842834,"y":0.46722689270973206}]},"confidence":0.9843223094940186,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.6662707924842834,0.4470588266849518,0.6876484751701355,0.46722689270973206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6923990249633789,"y":0.4470588266849518},{"x":0.794536828994751,"y":0.4470588266849518},{"x":0.794536828994751,"y":0.46722689270973206},{"x":0.6923990249633789,"y":0.46722689270973206}]},"confidence":0.9946134686470032,"dir":"ltr","str":"Medicinal","boundary":[0.6923990249633789,0.4470588266849518,0.794536828994751,0.46722689270973206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016626834869385,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8646080493927002,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8646080493927002,"y":0.46722689270973206},{"x":0.8016626834869385,"y":0.46722689270973206}]},"confidence":0.9904451370239258,"dir":"ltr","str":"Plants","boundary":[0.8016626834869385,0.4470588266849518,0.8646080493927002,0.46722689270973206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6555819511413574,"y":0.48739495873451233},{"x":0.673396646976471,"y":0.48739495873451233},{"x":0.673396646976471,"y":0.5092437267303467},{"x":0.6555819511413574,"y":0.5092437267303467}]},"confidence":0.9892336130142212,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.6555819511413574,0.48739495873451233,0.673396646976471,0.5092437267303467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6817102432250977,"y":0.48739495873451233},{"x":0.7790973782539368,"y":0.48739495873451233},{"x":0.7790973782539368,"y":0.5092437267303467},{"x":0.6817102432250977,"y":0.5092437267303467}]},"confidence":0.9755333662033081,"dir":"ltr","str":"Boushehr","boundary":[0.6817102432250977,0.48739495873451233,0.7790973782539368,0.5092437267303467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.786223292350769,"y":0.48739495873451233},{"x":0.8752968907356262,"y":0.48739495873451233},{"x":0.8752968907356262,"y":0.5092437267303467},{"x":0.786223292350769,"y":0.5092437267303467}]},"confidence":0.981677770614624,"dir":"ltr","str":"Province","boundary":[0.786223292350769,0.48739495873451233,0.8752968907356262,0.5092437267303467]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6555819511413574,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8752968907356262,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8752968907356262,"y":0.5092437267303467},{"x":0.6555819511413574,"y":0.5092437267303467}]},"confidence":0.9856855273246765,"dir":"ltr","boundary":[0.6505819511413574,0.4400588266849518,0.8802968907356262,0.5162437267303467],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570071280002594,"y":0.7613445520401001},{"x":0.6140142679214478,"y":0.7613445520401001},{"x":0.6140142679214478,"y":0.7815126180648804},{"x":0.570071280002594,"y":0.7815126180648804}]},"confidence":0.9844077229499817,"str":"Hamid","boundary":[0.570071280002594,0.7613445520401001,0.6140142679214478,0.7815126180648804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6199524998664856,"y":0.7613445520401001},{"x":0.6793349385261536,"y":0.7613445520401001},{"x":0.6793349385261536,"y":0.7815126180648804},{"x":0.6199524998664856,"y":0.7815126180648804}]},"confidence":0.9855002760887146,"str":"Hoveizeh","boundary":[0.6199524998664856,0.7613445520401001,0.6793349385261536,0.7815126180648804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6805225610733032,"y":0.7613445520401001},{"x":0.6828978657722473,"y":0.7613445520401001},{"x":0.6828978657722473,"y":0.7815126180648804},{"x":0.6805225610733032,"y":0.7815126180648804}]},"confidence":0.9638579487800598,"str":",","boundary":[0.6805225610733032,0.7613445520401001,0.6828978657722473,0.7815126180648804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6876484751701355,"y":0.7613445520401001},{"x":0.7553443908691406,"y":0.7613445520401001},{"x":0.7553443908691406,"y":0.7815126180648804},{"x":0.6876484751701355,"y":0.7815126180648804}]},"confidence":0.9926440119743347,"str":"Mohamad","boundary":[0.6876484751701355,0.7613445520401001,0.7553443908691406,0.7815126180648804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600950002670288,"y":0.7613445520401001},{"x":0.7992874383926392,"y":0.7613445520401001},{"x":0.7992874383926392,"y":0.7815126180648804},{"x":0.7600950002670288,"y":0.7815126180648804}]},"confidence":0.9922362565994263,"str":"Fayaz","boundary":[0.7600950002670288,0.7613445520401001,0.7992874383926392,0.7815126180648804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004750609397888,"y":0.7613445520401001},{"x":0.8016626834869385,"y":0.7613445520401001},{"x":0.8016626834869385,"y":0.7815126180648804},{"x":0.8004750609397888,"y":0.7815126180648804}]},"confidence":0.9931371808052063,"str":",","boundary":[0.8004750609397888,0.7613445520401001,0.8016626834869385,0.7815126180648804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8076009750366211,"y":0.7613445520401001},{"x":0.8562945127487183,"y":0.7613445520401001},{"x":0.8562945127487183,"y":0.7815126180648804},{"x":0.8076009750366211,"y":0.7815126180648804}]},"confidence":0.9961469769477844,"str":"Rostam","boundary":[0.8076009750366211,0.7613445520401001,0.8562945127487183,0.7815126180648804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8622328042984009,"y":0.7613445520401001},{"x":0.9572446346282959,"y":0.7613445520401001},{"x":0.9572446346282959,"y":0.7815126180648804},{"x":0.8622328042984009,"y":0.7815126180648804}]},"confidence":0.9924236536026001,"str":"Khalifehzadeh","boundary":[0.8622328042984009,0.7613445520401001,0.9572446346282959,0.7815126180648804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9584323167800903,"y":0.7613445520401001},{"x":0.9608076214790344,"y":0.7613445520401001},{"x":0.9608076214790344,"y":0.7815126180648804},{"x":0.9584323167800903,"y":0.7815126180648804}]},"confidence":0.9646199345588684,"str":",","boundary":[0.9584323167800903,0.7613445520401001,0.9608076214790344,0.7815126180648804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5914489030838013,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6674584150314331,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6674584150314331,"y":0.8067227005958557},{"x":0.5914489030838013,"y":0.8067227005958557}]},"confidence":0.980762779712677,"str":"Mehrdokht","boundary":[0.5914489030838013,0.7882353067398071,0.6674584150314331,0.8067227005958557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6710214018821716,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7387173175811768,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7387173175811768,"y":0.8067227005958557},{"x":0.6710214018821716,"y":0.8067227005958557}]},"confidence":0.9921802878379822,"str":"Najafpoor","boundary":[0.6710214018821716,0.7882353067398071,0.7387173175811768,0.8067227005958557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434679269790649,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7909738421440125,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7909738421440125,"y":0.8067227005958557},{"x":0.7434679269790649,"y":0.8067227005958557}]},"confidence":0.995219886302948,"str":"Navaee","boundary":[0.7434679269790649,0.7882353067398071,0.7909738421440125,0.8067227005958557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794536828994751,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8182897567749023,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8182897567749023,"y":0.8067227005958557},{"x":0.794536828994751,"y":0.8067227005958557}]},"confidence":0.9902969002723694,"str":"and","boundary":[0.794536828994751,0.7882353067398071,0.8182897567749023,0.8067227005958557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8230403661727905,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8634204268455505,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8634204268455505,"y":0.8067227005958557},{"x":0.8230403661727905,"y":0.8067227005958557}]},"confidence":0.9917848110198975,"str":"Mehri","boundary":[0.8230403661727905,0.7882353067398071,0.8634204268455505,0.8067227005958557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8693586587905884,"y":0.7882353067398071},{"x":0.9394299387931824,"y":0.7882353067398071},{"x":0.9394299387931824,"y":0.8067227005958557},{"x":0.8693586587905884,"y":0.8067227005958557}]},"confidence":0.9914762377738953,"str":"Dinarvand","boundary":[0.8693586587905884,0.7882353067398071,0.9394299387931824,0.8067227005958557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570071280002594,"y":0.7613445520401001},{"x":0.9608076214790344,"y":0.7613445520401001},{"x":0.9608076214790344,"y":0.8067227005958557},{"x":0.570071280002594,"y":0.8067227005958557}]},"confidence":0.9897345900535583,"dir":"ltr","boundary":[0.565071280002594,0.7543445520401001,0.9658076214790344,0.8137227005958557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529691457748413,"y":0.9126050472259521},{"x":0.7767220735549927,"y":0.9126050472259521},{"x":0.7767220735549927,"y":0.924369752407074},{"x":0.7529691457748413,"y":0.924369752407074}]},"confidence":0.9956750869750977,"str":"2016","boundary":[0.7529691457748413,0.9126050472259521,0.7767220735549927,0.924369752407074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529691457748413,"y":0.9126050472259521},{"x":0.7767220735549927,"y":0.9126050472259521},{"x":0.7767220735549927,"y":0.924369752407074},{"x":0.7529691457748413,"y":0.924369752407074}]},"confidence":0.9956750869750977,"dir":"ltr","boundary":[0.7479691457748413,0.9056050472259521,0.7817220735549927,0.931369752407074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5071259140968323,"y":0.1260504275560379},{"x":0.5083135366439819,"y":0.1260504275560379},{"x":0.5083135366439819,"y":0.13445378839969635},{"x":0.5071259140968323,"y":0.13445378839969635}]},"confidence":0.6098492741584778,"dir":"ltr","str":"وس","boundary":[0.5071259140968323,0.1260504275560379,0.5083135366439819,0.13445378839969635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.1260504275560379},{"x":0.5035629272460938,"y":0.1260504275560379},{"x":0.5035629272460938,"y":0.13277311623096466},{"x":0.5,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.41576439142227173,"dir":"ltr","str":"عند","boundary":[0.5,0.1260504275560379,0.5035629272460938,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49406176805496216,"y":0.1260504275560379},{"x":0.49881234765052795,"y":0.1260504275560379},{"x":0.49881234765052795,"y":0.13277311623096466},{"x":0.49406176805496216,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.6170693635940552,"dir":"ltr","str":"بالا","boundary":[0.49406176805496216,0.1260504275560379,0.49881234765052795,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49168646335601807,"y":0.1260504275560379},{"x":0.4928741157054901,"y":0.1260504275560379},{"x":0.4928741157054901,"y":0.13277311623096466},{"x":0.49168646335601807,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.5498996376991272,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.49168646335601807,0.1260504275560379,0.4928741157054901,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489311158657074,"y":0.1260504275560379},{"x":0.490498811006546,"y":0.1260504275560379},{"x":0.490498811006546,"y":0.13277311623096466},{"x":0.489311158657074,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.3704501688480377,"dir":"ltr","str":"لو","boundary":[0.489311158657074,0.1260504275560379,0.490498811006546,0.13277311623096466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869358539581299,"y":0.1260504275560379},{"x":0.48812350630760193,"y":0.1260504275560379},{"x":0.48812350630760193,"y":0.13277311623096466},{"x":0.4869358539581299,"y":0.13277311623096466}]},"confidence":0.4446716904640198,"dir":"ltr","str":"لم","boundary":[0.4869358539581299,0.1260504275560379,0.48812350630760193,0.13277311623096466]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869358539581299,"y":0.1260504275560379},{"x":0.5083135366439819,"y":0.1277310997247696},{"x":0.5083135366439819,"y":0.13445378839969635},{"x":0.4869358539581299,"y":0.13445378839969635}]},"confidence":0.50824373960495,"dir":"ltr","boundary":[0.4819358539581299,0.1190504275560379,0.5133135366439819,0.14145378839969636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.490498811006546,"y":0.440336138010025},{"x":0.490498811006546,"y":0.3949579894542694},{"x":0.5023753046989441,"y":0.3949579894542694},{"x":0.5023753046989441,"y":0.440336138010025}]},"confidence":0.9824926257133484,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.490498811006546,0.440336138010025,0.5023753046989441,0.3949579894542694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.490498811006546,"y":0.48235294222831726},{"x":0.490498811006546,"y":0.4436974823474884},{"x":0.5023753046989441,"y":0.4436974823474884},{"x":0.5023753046989441,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9881564974784851,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.490498811006546,0.48235294222831726,0.5023753046989441,0.4436974823474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.490498811006546,"y":0.5277311205863953},{"x":0.490498811006546,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5023753046989441,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5023753046989441,"y":0.5277311205863953}]},"confidence":0.9819110631942749,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.490498811006546,0.5277311205863953,0.5023753046989441,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.490498811006546,"y":0.5647059082984924},{"x":0.490498811006546,"y":0.5327731370925903},{"x":0.5023753046989441,"y":0.5327731370925903},{"x":0.5023753046989441,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":0.9910098910331726,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.490498811006546,0.5647059082984924,0.5023753046989441,0.5327731370925903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.490498811006546,"y":0.6016806960105896},{"x":0.490498811006546,"y":0.5680672526359558},{"x":0.5023753046989441,"y":0.5680672526359558},{"x":0.5023753046989441,"y":0.6016806960105896}]},"confidence":0.9879837036132812,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.490498811006546,0.6016806960105896,0.5023753046989441,0.5680672526359558]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.490498811006546,"y":0.6016806960105896},{"x":0.490498811006546,"y":0.3949579894542694},{"x":0.5035629272460938,"y":0.3949579894542694},{"x":0.5023753046989441,"y":0.6016806960105896}]},"confidence":0.9860832095146179,"dir":"ltr","boundary":[0.485498811006546,0.5946806960105896,0.5085629272460938,0.4019579894542694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4976246953010559,"y":0.8941176533699036},{"x":0.5047506093978882,"y":0.8941176533699036},{"x":0.5047506093978882,"y":0.9058823585510254},{"x":0.4976246953010559,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.8749134540557861,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.4976246953010559,0.8941176533699036,0.5047506093978882,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.490498811006546,"y":0.8941176533699036},{"x":0.4952494204044342,"y":0.8941176533699036},{"x":0.4952494204044342,"y":0.9058823585510254},{"x":0.490498811006546,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.7627571821212769,"dir":"rtl","str":"موری","boundary":[0.490498811006546,0.8941176533699036,0.4952494204044342,0.9058823585510254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.490498811006546,"y":0.8941176533699036},{"x":0.5047506093978882,"y":0.8941176533699036},{"x":0.5047506093978882,"y":0.9058823585510254},{"x":0.490498811006546,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.8250662088394165,"dir":"ltr","boundary":[0.485498811006546,0.8871176533699036,0.5097506093978882,0.9128823585510254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.9042016863822937},{"x":0.510688841342926,"y":0.9042016863822937},{"x":0.510688841342926,"y":0.9159663915634155},{"x":0.5,"y":0.9159663915634155}]},"confidence":0.8260395526885986,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5,0.9042016863822937,0.510688841342926,0.9159663915634155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49643704295158386,"y":0.9042016863822937},{"x":0.49881234765052795,"y":0.9042016863822937},{"x":0.49881234765052795,"y":0.9159663915634155},{"x":0.49643704295158386,"y":0.9159663915634155}]},"confidence":0.7277547121047974,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.49643704295158386,0.9042016863822937,0.49881234765052795,0.9159663915634155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4857482314109802,"y":0.9042016863822937},{"x":0.49168646335601807,"y":0.9042016863822937},{"x":0.49168646335601807,"y":0.9159663915634155},{"x":0.4857482314109802,"y":0.9159663915634155}]},"confidence":0.5265415906906128,"dir":"rtl","str":"اورین","boundary":[0.4857482314109802,0.9042016863822937,0.49168646335601807,0.9159663915634155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4857482314109802,"y":0.9042016863822937},{"x":0.510688841342926,"y":0.9042016863822937},{"x":0.510688841342926,"y":0.9176470637321472},{"x":0.4857482314109802,"y":0.9159663915634155}]},"confidence":0.6957272887229919,"dir":"ltr","boundary":[0.4807482314109802,0.8972016863822937,0.515688841342926,0.9246470637321472],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4548693597316742,"y":0.09243697673082352},{"x":0.4548693597316742,"y":0.06554622203111649},{"x":0.46674585342407227,"y":0.06554622203111649},{"x":0.46674585342407227,"y":0.09243697673082352}]},"confidence":0.9829413890838623,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.4548693597316742,0.09243697673082352,0.46674585342407227,0.06554622203111649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45368170738220215,"y":0.11932773143053055},{"x":0.45368170738220215,"y":0.0957983210682869},{"x":0.46674585342407227,"y":0.0957983210682869},{"x":0.46674585342407227,"y":0.11932773143053055}]},"confidence":0.9903360605239868,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.45368170738220215,0.11932773143053055,0.46674585342407227,0.0957983210682869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45368170738220215,"y":0.12436974793672562},{"x":0.45368170738220215,"y":0.11932773143053055},{"x":0.46674585342407227,"y":0.11932773143053055},{"x":0.46674585342407227,"y":0.12436974793672562}]},"confidence":0.9207932949066162,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45368170738220215,0.12436974793672562,0.46674585342407227,0.11932773143053055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45368170738220215,"y":0.14957983791828156},{"x":0.45368170738220215,"y":0.13109244406223297},{"x":0.46674585342407227,"y":0.13109244406223297},{"x":0.46674585342407227,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9537948966026306,"dir":"rtl","str":"۴۷۱","boundary":[0.45368170738220215,0.14957983791828156,0.46674585342407227,0.13109244406223297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45368170738220215,"y":0.14957983791828156},{"x":0.4548693597316742,"y":0.06554622203111649},{"x":0.4679335057735443,"y":0.06554622203111649},{"x":0.46674585342407227,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9759267568588257,"dir":"ltr","boundary":[0.44868170738220214,0.14257983791828155,0.4729335057735443,0.07254622203111649],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3824228048324585,"y":0.04873949661850929},{"x":0.3919239938259125,"y":0.04873949661850929},{"x":0.3919239938259125,"y":0.08739496022462845},{"x":0.3824228048324585,"y":0.08739496022462845}]},"confidence":0.9045517444610596,"str":"(","boundary":[0.3824228048324585,0.04873949661850929,0.3919239938259125,0.08739496022462845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3931116461753845,"y":0.04873949661850929},{"x":0.4026128351688385,"y":0.04873949661850929},{"x":0.4026128351688385,"y":0.08739496022462845},{"x":0.3931116461753845,"y":0.08739496022462845}]},"confidence":0.8619582056999207,"str":"I","boundary":[0.3931116461753845,0.04873949661850929,0.4026128351688385,0.08739496022462845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4073634147644043,"y":0.04873949661850929},{"x":0.41567695140838623,"y":0.04873949661850929},{"x":0.41567695140838623,"y":0.08739496022462845},{"x":0.4073634147644043,"y":0.08739496022462845}]},"confidence":0.8954116702079773,"str":")","boundary":[0.4073634147644043,0.04873949661850929,0.41567695140838623,0.08739496022462845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3824228048324585,"y":0.04873949661850929},{"x":0.41567695140838623,"y":0.04873949661850929},{"x":0.41567695140838623,"y":0.08739496022462845},{"x":0.3824228048324585,"y":0.08739496022462845}]},"confidence":0.8873072266578674,"dir":"ltr","boundary":[0.3774228048324585,0.04173949661850929,0.42067695140838623,0.09439496022462845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38836103677749634,"y":0.09747899323701859},{"x":0.42161521315574646,"y":0.09915966540575027},{"x":0.4204275608062744,"y":0.12100840359926224},{"x":0.3871733844280243,"y":0.11932773143053055}]},"confidence":0.973251223564148,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.38836103677749634,0.09747899323701859,0.4204275608062744,0.12100840359926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37885984778404236,"y":0.09747899323701859},{"x":0.39667457342147827,"y":0.09915966540575027},{"x":0.3954869210720062,"y":0.11932773143053055},{"x":0.37885984778404236,"y":0.11932773143053055}]},"confidence":0.8236184120178223,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.37885984778404236,0.09747899323701859,0.3954869210720062,0.11932773143053055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40855106711387634,"y":0.12268907576799393},{"x":0.4346793293952942,"y":0.12268907576799393},{"x":0.4346793293952942,"y":0.14789916574954987},{"x":0.40855106711387634,"y":0.14789916574954987}]},"confidence":0.9684439301490784,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.40855106711387634,0.12268907576799393,0.4346793293952942,0.14789916574954987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39667457342147827,"y":0.12268907576799393},{"x":0.40617576241493225,"y":0.12268907576799393},{"x":0.40617576241493225,"y":0.14789916574954987},{"x":0.39667457342147827,"y":0.14789916574954987}]},"confidence":0.9478482007980347,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.39667457342147827,0.12268907576799393,0.40617576241493225,0.14789916574954987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36579573154449463,"y":0.12268907576799393},{"x":0.3895486891269684,"y":0.12268907576799393},{"x":0.3895486891269684,"y":0.14789916574954987},{"x":0.36579573154449463,"y":0.14789916574954987}]},"confidence":0.9103419184684753,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.36579573154449463,0.12268907576799393,0.3895486891269684,0.14789916574954987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36579573154449463,"y":0.09747899323701859},{"x":0.4346793293952942,"y":0.09915966540575027},{"x":0.4346793293952942,"y":0.14957983791828156},{"x":0.36579573154449463,"y":0.14789916574954987}]},"confidence":0.9211879372596741,"dir":"ltr","boundary":[0.3607957315444946,0.09047899323701858,0.4396793293952942,0.15657983791828156],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2375296950340271,"y":0.06050420179963112},{"x":0.26128265261650085,"y":0.06218487396836281},{"x":0.26128265261650085,"y":0.07394958287477493},{"x":0.2375296950340271,"y":0.07394958287477493}]},"confidence":0.982388973236084,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.2375296950340271,0.06050420179963112,0.26128265261650085,0.07394958287477493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21377672255039215,"y":0.06050420179963112},{"x":0.23396675288677216,"y":0.06050420179963112},{"x":0.23396675288677216,"y":0.07394958287477493},{"x":0.21377672255039215,"y":0.07394958287477493}]},"confidence":0.9840497374534607,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.21377672255039215,0.06050420179963112,0.23396675288677216,0.07394958287477493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19833728671073914,"y":0.06050420179963112},{"x":0.21140141785144806,"y":0.06050420179963112},{"x":0.21140141785144806,"y":0.07226891070604324},{"x":0.19714964926242828,"y":0.07226891070604324}]},"confidence":0.9857504367828369,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.19833728671073914,0.06050420179963112,0.21140141785144806,0.07226891070604324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24584323167800903,"y":0.07731092721223831},{"x":0.26365795731544495,"y":0.07731092721223831},{"x":0.26365795731544495,"y":0.08907563239336014},{"x":0.24584323167800903,"y":0.08907563239336014}]},"confidence":0.9897604584693909,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.24584323167800903,0.07731092721223831,0.26365795731544495,0.08907563239336014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22684085369110107,"y":0.07731092721223831},{"x":0.2422802895307541,"y":0.07731092721223831},{"x":0.2422802895307541,"y":0.08907563239336014},{"x":0.22684085369110107,"y":0.08907563239336014}]},"confidence":0.9859924912452698,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.22684085369110107,0.07731092721223831,0.2422802895307541,0.08907563239336014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19596199691295624,"y":0.07731092721223831},{"x":0.22446556389331818,"y":0.07731092721223831},{"x":0.22446556389331818,"y":0.08907563239336014},{"x":0.19596199691295624,"y":0.08907563239336014}]},"confidence":0.9832355380058289,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.19596199691295624,0.07731092721223831,0.22446556389331818,0.08907563239336014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802850306034088,"y":0.09075630456209183},{"x":0.3052256405353546,"y":0.09075630456209183},{"x":0.3052256405353546,"y":0.10588235408067703},{"x":0.2802850306034088,"y":0.10588235408067703}]},"confidence":0.9898984432220459,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.2802850306034088,0.09075630456209183,0.3052256405353546,0.10588235408067703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25059381127357483,"y":0.09075630456209183},{"x":0.27672210335731506,"y":0.09075630456209183},{"x":0.27672210335731506,"y":0.10756302624940872},{"x":0.25059381127357483,"y":0.10756302624940872}]},"confidence":0.9932102560997009,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.25059381127357483,0.09075630456209183,0.27672210335731506,0.10756302624940872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.244655579328537,"y":0.09243697673082352},{"x":0.24821852147579193,"y":0.09243697673082352},{"x":0.24821852147579193,"y":0.10756302624940872},{"x":0.244655579328537,"y":0.10756302624940872}]},"confidence":0.9772841930389404,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.244655579328537,0.09243697673082352,0.24821852147579193,0.10756302624940872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2173396646976471,"y":0.09243697673082352},{"x":0.24109263718128204,"y":0.09243697673082352},{"x":0.24109263718128204,"y":0.10756302624940872},{"x":0.2173396646976471,"y":0.10756302624940872}]},"confidence":0.9926175475120544,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.2173396646976471,0.09243697673082352,0.24109263718128204,0.10756302624940872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21140141785144806,"y":0.09243697673082352},{"x":0.21377672255039215,"y":0.09243697673082352},{"x":0.21377672255039215,"y":0.10756302624940872},{"x":0.21140141785144806,"y":0.10756302624940872}]},"confidence":0.9954520463943481,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21140141785144806,0.09243697673082352,0.21377672255039215,0.10756302624940872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1876484602689743,"y":0.09243697673082352},{"x":0.20783847570419312,"y":0.09243697673082352},{"x":0.20783847570419312,"y":0.10756302624940872},{"x":0.1876484602689743,"y":0.10756302624940872}]},"confidence":0.991014301776886,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.1876484602689743,0.09243697673082352,0.20783847570419312,0.10756302624940872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15320664644241333,"y":0.09243697673082352},{"x":0.1852731555700302,"y":0.09243697673082352},{"x":0.1852731555700302,"y":0.10756302624940872},{"x":0.15320664644241333,"y":0.10756302624940872}]},"confidence":0.9865265488624573,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.15320664644241333,0.09243697673082352,0.1852731555700302,0.10756302624940872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27909737825393677,"y":0.11260504275560379},{"x":0.30878859758377075,"y":0.11260504275560379},{"x":0.30878859758377075,"y":0.1277310997247696},{"x":0.27909737825393677,"y":0.1277310997247696}]},"confidence":0.9720956683158875,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.27909737825393677,0.11260504275560379,0.30878859758377075,0.1277310997247696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23990498483181,"y":0.11260504275560379},{"x":0.275534451007843,"y":0.11260504275560379},{"x":0.275534451007843,"y":0.1277310997247696},{"x":0.23990498483181,"y":0.1277310997247696}]},"confidence":0.9928277730941772,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.23990498483181,0.11260504275560379,0.275534451007843,0.1277310997247696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20783847570419312,"y":0.11260504275560379},{"x":0.23634204268455505,"y":0.11260504275560379},{"x":0.23634204268455505,"y":0.1277310997247696},{"x":0.20783847570419312,"y":0.1277310997247696}]},"confidence":0.9879163503646851,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.20783847570419312,0.11260504275560379,0.23634204268455505,0.1277310997247696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20071259140968323,"y":0.11260504275560379},{"x":0.20427553355693817,"y":0.11260504275560379},{"x":0.20427553355693817,"y":0.1277310997247696},{"x":0.20071259140968323,"y":0.1277310997247696}]},"confidence":0.9679239392280579,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20071259140968323,0.11260504275560379,0.20427553355693817,0.1277310997247696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17695961892604828,"y":0.11260504275560379},{"x":0.19714964926242828,"y":0.11260504275560379},{"x":0.19714964926242828,"y":0.1277310997247696},{"x":0.17695961892604828,"y":0.1277310997247696}]},"confidence":0.9880236983299255,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.17695961892604828,0.11260504275560379,0.19714964926242828,0.1277310997247696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15083135664463043,"y":0.11260504275560379},{"x":0.1722090244293213,"y":0.11260504275560379},{"x":0.1722090244293213,"y":0.1277310997247696},{"x":0.15083135664463043,"y":0.1277310997247696}]},"confidence":0.9861928224563599,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.15083135664463043,0.11260504275560379,0.1722090244293213,0.1277310997247696]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15201900899410248,"y":0.05882352963089943},{"x":0.30878859758377075,"y":0.06050420179963112},{"x":0.30878859758377075,"y":0.12941177189350128},{"x":0.15083135664463043,"y":0.1277310997247696}]},"confidence":0.9869014620780945,"dir":"ltr","boundary":[0.14701900899410247,0.05182352963089943,0.31378859758377076,0.1364117718935013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26128265261650085,"y":0.2806722819805145},{"x":0.32897862792015076,"y":0.2823529541492462},{"x":0.32897862792015076,"y":0.3176470696926117},{"x":0.26128265261650085,"y":0.3176470696926117}]},"confidence":0.9877551198005676,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.26128265261650085,0.2806722819805145,0.32897862792015076,0.3176470696926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19714964926242828,"y":0.2806722819805145},{"x":0.25653207302093506,"y":0.2806722819805145},{"x":0.25653207302093506,"y":0.3176470696926117},{"x":0.19714964926242828,"y":0.3176470696926117}]},"confidence":0.9917354583740234,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.19714964926242828,0.2806722819805145,0.25653207302093506,0.3176470696926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826603651046753,"y":0.2806722819805145},{"x":0.19121140241622925,"y":0.2806722819805145},{"x":0.19121140241622925,"y":0.3176470696926117},{"x":0.12826603651046753,"y":0.3176470696926117}]},"confidence":0.9844455122947693,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.12826603651046753,0.2806722819805145,0.19121140241622925,0.3176470696926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2327791005373001,"y":0.33781513571739197},{"x":0.28147268295288086,"y":0.3361344635486603},{"x":0.2826603353023529,"y":0.37310925126075745},{"x":0.23396675288677216,"y":0.3764705955982208}]},"confidence":0.98988938331604,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.2327791005373001,0.33781513571739197,0.2826603353023529,0.37310925126075745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17814727127552032,"y":0.34117648005485535},{"x":0.23040379583835602,"y":0.33781513571739197},{"x":0.23040379583835602,"y":0.3764705955982208},{"x":0.17933492362499237,"y":0.3781512677669525}]},"confidence":0.9850423336029053,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.17814727127552032,0.34117648005485535,0.23040379583835602,0.3764705955982208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12707838416099548,"y":0.2806722819805145},{"x":0.32897862792015076,"y":0.27563026547431946},{"x":0.32897862792015076,"y":0.37478992342948914},{"x":0.12826603651046753,"y":0.3798319399356842}]},"confidence":0.9877955317497253,"dir":"ltr","boundary":[0.12207838416099548,0.2736722819805145,0.33397862792015076,0.38178992342948914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32897862792015076,"y":0.7411764860153198},{"x":0.35866984724998474,"y":0.7411764860153198},{"x":0.35866984724998474,"y":0.7613445520401001},{"x":0.32897862792015076,"y":0.7613445520401001}]},"confidence":0.9708026647567749,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.32897862792015076,0.7411764860153198,0.35866984724998474,0.7613445520401001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2921615242958069,"y":0.7394958138465881},{"x":0.3230403661727905,"y":0.7394958138465881},{"x":0.3230403661727905,"y":0.7613445520401001},{"x":0.2921615242958069,"y":0.7613445520401001}]},"confidence":0.9869503378868103,"dir":"rtl","str":"هویزه","boundary":[0.2921615242958069,0.7394958138465881,0.3230403661727905,0.7613445520401001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2874109148979187,"y":0.7394958138465881},{"x":0.29097387194633484,"y":0.7394958138465881},{"x":0.29097387194633484,"y":0.7613445520401001},{"x":0.2874109148979187,"y":0.7613445520401001}]},"confidence":0.9896125793457031,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2874109148979187,0.7394958138465881,0.29097387194633484,0.7613445520401001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25059381127357483,"y":0.7394958138465881},{"x":0.28147268295288086,"y":0.7394958138465881},{"x":0.28147268295288086,"y":0.7613445520401001},{"x":0.25059381127357483,"y":0.7613445520401001}]},"confidence":0.991603672504425,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.25059381127357483,0.7394958138465881,0.28147268295288086,0.7613445520401001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22090260684490204,"y":0.7394958138465881},{"x":0.24346792697906494,"y":0.7394958138465881},{"x":0.24346792697906494,"y":0.7613445520401001},{"x":0.22090260684490204,"y":0.7613445520401001}]},"confidence":0.9941802024841309,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.22090260684490204,0.7394958138465881,0.24346792697906494,0.7613445520401001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20902612805366516,"y":0.7394958138465881},{"x":0.21615201234817505,"y":0.7394958138465881},{"x":0.21615201234817505,"y":0.7596638798713684},{"x":0.20902612805366516,"y":0.7596638798713684}]},"confidence":0.9824307560920715,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20902612805366516,0.7394958138465881,0.21615201234817505,0.7596638798713684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17339667677879333,"y":0.7394958138465881},{"x":0.20427553355693817,"y":0.7394958138465881},{"x":0.20427553355693817,"y":0.7596638798713684},{"x":0.17339667677879333,"y":0.7596638798713684}]},"confidence":0.9915440678596497,"dir":"rtl","str":"رستم","boundary":[0.17339667677879333,0.7394958138465881,0.20427553355693817,0.7596638798713684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13420426845550537,"y":0.7394958138465881},{"x":0.1674584299325943,"y":0.7394958138465881},{"x":0.1674584299325943,"y":0.7596638798713684},{"x":0.13420426845550537,"y":0.7596638798713684}]},"confidence":0.9898869395256042,"dir":"rtl","str":"خلیفه","boundary":[0.13420426845550537,0.7394958138465881,0.1674584299325943,0.7596638798713684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10688836127519608,"y":0.7394958138465881},{"x":0.12945368885993958,"y":0.7394958138465881},{"x":0.12945368885993958,"y":0.7596638798713684},{"x":0.10688836127519608,"y":0.7596638798713684}]},"confidence":0.99153733253479,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.10688836127519608,0.7394958138465881,0.12945368885993958,0.7596638798713684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10332541912794113,"y":0.7394958138465881},{"x":0.10570070892572403,"y":0.7394958138465881},{"x":0.10570070892572403,"y":0.7596638798713684},{"x":0.10332541912794113,"y":0.7596638798713684}]},"confidence":0.9730523824691772,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10332541912794113,0.7394958138465881,0.10570070892572403,0.7596638798713684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10332541912794113,"y":0.7394958138465881},{"x":0.35866984724998474,"y":0.7411764860153198},{"x":0.35866984724998474,"y":0.7630252242088318},{"x":0.10332541912794113,"y":0.7613445520401001}]},"confidence":0.9875137805938721,"dir":"ltr","boundary":[0.09832541912794113,0.7324958138465881,0.36366984724998475,0.7700252242088318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29572445154190063,"y":0.7949579954147339},{"x":0.34679335355758667,"y":0.7949579954147339},{"x":0.34679335355758667,"y":0.8201680779457092},{"x":0.29572445154190063,"y":0.8201680779457092}]},"confidence":0.9869630336761475,"dir":"rtl","str":"مهردخت","boundary":[0.29572445154190063,0.7949579954147339,0.34679335355758667,0.8201680779457092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26840853691101074,"y":0.7949579954147339},{"x":0.29097387194633484,"y":0.7949579954147339},{"x":0.29097387194633484,"y":0.8201680779457092},{"x":0.26840853691101074,"y":0.8201680779457092}]},"confidence":0.9916672706604004,"dir":"rtl","str":"نجف","boundary":[0.26840853691101074,0.7949579954147339,0.29097387194633484,0.8201680779457092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21852731704711914,"y":0.7949579954147339},{"x":0.26128265261650085,"y":0.7949579954147339},{"x":0.26128265261650085,"y":0.8201680779457092},{"x":0.21852731704711914,"y":0.8201680779457092}]},"confidence":0.9792009592056274,"dir":"rtl","str":"پورنوایی","boundary":[0.21852731704711914,0.7949579954147339,0.26128265261650085,0.8201680779457092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20546318590641022,"y":0.7949579954147339},{"x":0.20902612805366516,"y":0.7949579954147339},{"x":0.20902612805366516,"y":0.8201680779457092},{"x":0.20546318590641022,"y":0.8201680779457092}]},"confidence":0.9787793159484863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20546318590641022,0.7949579954147339,0.20902612805366516,0.8201680779457092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16864608228206635,"y":0.7949579954147339},{"x":0.19952493906021118,"y":0.7949579954147339},{"x":0.19952493906021118,"y":0.8201680779457092},{"x":0.16864608228206635,"y":0.8201680779457092}]},"confidence":0.9826024174690247,"dir":"rtl","str":"مهری","boundary":[0.16864608228206635,0.7949579954147339,0.19952493906021118,0.8201680779457092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11638955026865005,"y":0.7949579954147339},{"x":0.1627078354358673,"y":0.7949579954147339},{"x":0.1627078354358673,"y":0.8201680779457092},{"x":0.11638955026865005,"y":0.8201680779457092}]},"confidence":0.9903151392936707,"dir":"rtl","str":"دیناروند","boundary":[0.11638955026865005,0.7949579954147339,0.1627078354358673,0.8201680779457092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11638955026865005,"y":0.7949579954147339},{"x":0.34679335355758667,"y":0.7949579954147339},{"x":0.34679335355758667,"y":0.8201680779457092},{"x":0.11638955026865005,"y":0.8201680779457092}]},"confidence":0.9854032397270203,"dir":"ltr","boundary":[0.11138955026865005,0.7879579954147339,0.3517933535575867,0.8271680779457092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197149693965912,"y":0.9176470637321472},{"x":0.2422802895307541,"y":0.9176470637321472},{"x":0.2422802895307541,"y":0.929411768913269},{"x":0.2197149693965912,"y":0.929411768913269}]},"confidence":0.9580025672912598,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.2197149693965912,0.9176470637321472,0.2422802895307541,0.929411768913269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197149693965912,"y":0.9176470637321472},{"x":0.2422802895307541,"y":0.9176470637321472},{"x":0.2422802895307541,"y":0.929411768913269},{"x":0.2197149693965912,"y":0.929411768913269}]},"confidence":0.9580025672912598,"dir":"ltr","boundary":[0.21471496939659118,0.9106470637321472,0.2472802895307541,0.936411768913269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05700712651014328,"y":0.05546218529343605},{"x":0.0724465548992157,"y":0.05546218529343605},{"x":0.0724465548992157,"y":0.06218487396836281},{"x":0.05700712651014328,"y":0.06218487396836281}]},"confidence":0.5839853286743164,"str":"R.I.FR","boundary":[0.05700712651014328,0.05546218529343605,0.0724465548992157,0.06218487396836281]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05700712651014328,"y":0.05546218529343605},{"x":0.0724465548992157,"y":0.05546218529343605},{"x":0.0724465548992157,"y":0.06218487396836281},{"x":0.05700712651014328,"y":0.06218487396836281}]},"confidence":0.5839853286743164,"dir":"ltr","boundary":[0.05200712651014328,0.04846218529343605,0.0774465548992157,0.06918487396836281],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09857482463121414,"y":0.1411764770746231},{"x":0.11163895577192307,"y":0.1411764770746231},{"x":0.11163895577192307,"y":0.14957983791828156},{"x":0.09857482463121414,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.7680213451385498,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.09857482463121414,0.1411764770746231,0.11163895577192307,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07719714939594269,"y":0.1411764770746231},{"x":0.0950118750333786,"y":0.1411764770746231},{"x":0.0950118750333786,"y":0.14957983791828156},{"x":0.07719714939594269,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9709840416908264,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.07719714939594269,0.1411764770746231,0.0950118750333786,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06175772100687027,"y":0.1411764770746231},{"x":0.0748218521475792,"y":0.1411764770746231},{"x":0.0748218521475792,"y":0.14957983791828156},{"x":0.06175772100687027,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9786027073860168,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.06175772100687027,0.1411764770746231,0.0748218521475792,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05819477513432503,"y":0.1411764770746231},{"x":0.059382423758506775,"y":0.1411764770746231},{"x":0.059382423758506775,"y":0.14957983791828156},{"x":0.05819477513432503,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9295540452003479,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.05819477513432503,0.1411764770746231,0.059382423758506775,0.14957983791828156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04394299164414406,"y":0.1411764770746231},{"x":0.05581947788596153,"y":0.1411764770746231},{"x":0.05581947788596153,"y":0.14957983791828156},{"x":0.04394299164414406,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.8900707960128784,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.04394299164414406,0.1411764770746231,0.05581947788596153,0.14957983791828156]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04394299164414406,"y":0.1411764770746231},{"x":0.11163895577192307,"y":0.1411764770746231},{"x":0.11163895577192307,"y":0.14957983791828156},{"x":0.04394299164414406,"y":0.14957983791828156}]},"confidence":0.9120216369628906,"dir":"ltr","boundary":[0.03894299164414406,0.1341764770746231,0.11663895577192307,0.15657983791828156],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/yYGIFtSNoNSckjJP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/mdexExXPMZrQloJk.jpg","blurred":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/OwBpJMgqGhdrZFSh.jpg"},"info":{"width":842,"height":595,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/LFETyBWNTzOPtgFz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/RPnIYKOPimwKpHmV.jpg","blurred":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/iNxoHSOmOlONcIPk.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002938351881604235,0.00017505261139178784,0.998565143689388,0.9990579295815312]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5277311205863953,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5176470875740051,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9842618703842163,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5193277597427368,0.15676960349082947,0.5260504484176636,0.17102137207984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5126050710678101,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5109243988990784,"y":0.17102137207984924},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9941349625587463,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5008403658866882,0.15558195114135742,0.5109243988990784,0.17102137207984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4924369752407074,"y":0.15558195114135742},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1698337346315384},{"x":0.47058823704719543,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9915845990180969,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.4722689092159271,0.15439429879188538,0.4907563030719757,0.1698337346315384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5277311205863953,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17102137207984924},{"x":0.47058823704719543,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9907103180885315,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.14739429879188537,0.5310504484176636,0.17802137207984925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5680672526359558,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9907876253128052,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5277311205863953,0.19596199691295624,0.5680672526359558,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9926145076751709,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4957983195781708,0.19596199691295624,0.5210084319114685,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.19596199691295624},{"x":0.4907563030719757,"y":0.19596199691295624},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4319327771663666,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9865265488624573,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4319327771663666,0.19596199691295624,0.4907563030719757,0.20665083825588226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5680672526359558,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4319327771663666,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9893801212310791,"dir":"ltr","boundary":[0.4269327771663666,0.18896199691295623,0.5730672526359558,0.21365083825588227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9911351799964905,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5915966629981995,0.2327791005373001,0.6302521228790283,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2327791005373001},{"x":0.583193302154541,"y":0.2327791005373001},{"x":0.583193302154541,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5428571701049805,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9924249649047852,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5428571701049805,0.2327791005373001,0.583193302154541,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24703088402748108},{"x":0.534453809261322,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9860585331916809,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.2327791005373001,0.5394958257675171,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24703088402748108},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9937911629676819,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.48403361439704895,0.2327791005373001,0.5277311205863953,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4789915978908539,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4773109257221222,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.4327830672264099,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.2327791005373001,0.4789915978908539,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4924369752407074,"y":0.235154390335083},{"x":0.4941176474094391,"y":0.24703088402748108},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.49628180265426636,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.48403361439704895,0.23634204268455505,0.4941176474094391,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4789915978908539,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4722689092159271,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9515423774719238,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47058823704719543,0.23634204268455505,0.4789915978908539,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.23871733248233795},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2375296950340271},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24821852147579193},{"x":0.43361344933509827,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9863610863685608,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.4319327771663666,0.23871733248233795,0.46722689270973206,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22921615839004517},{"x":0.63193279504776,"y":0.24821852147579193},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.950415313243866,"dir":"ltr","boundary":[0.4269327771663666,0.22696675288677215,0.63693279504776,0.25521852147579194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9848560690879822,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5714285969734192,0.2719714939594269,0.6117647290229797,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9632092118263245,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5193277597427368,0.2719714939594269,0.5647059082984924,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9906837344169617,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4756302535533905,0.2719714939594269,0.5126050710678101,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.2719714939594269},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2719714939594269},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2874109148979187},{"x":0.462184876203537,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.99405837059021,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.2719714939594269,0.46890756487846375,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2719714939594269},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2719714939594269},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9942423701286316,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4268907606601715,0.2719714939594269,0.45546218752861023,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2719714939594269},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2719714939594269},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2874109148979187},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9927369356155396,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.38655462861061096,0.2719714939594269,0.42016807198524475,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2874109148979187},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9838237762451172,"dir":"ltr","boundary":[0.38155462861061096,0.2649714939594269,0.6167647290229797,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.235154390335083},{"x":0.4252100884914398,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4252100884914398,"y":0.244655579328537},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9855074286460876,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3680672347545624,0.235154390335083,0.4252100884914398,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.235154390335083},{"x":0.4252100884914398,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4252100884914398,"y":0.244655579328537},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9855074286460876,"dir":"ltr","boundary":[0.3630672347545624,0.228154390335083,0.4302100884914398,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6386554837226868,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9843183159828186,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.5798319578170776,0.3420427441596985,0.6386554837226868,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9877759218215942,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5243697762489319,0.3420427441596985,0.5731092691421509,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3598574697971344},{"x":0.462184876203537,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9829617142677307,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.462184876203537,0.3420427441596985,0.5159664154052734,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.3420427441596985},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3420427441596985},{"x":0.45210084319114685,"y":0.36104512214660645},{"x":0.413445383310318,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9931864142417908,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.413445383310318,0.3420427441596985,0.45210084319114685,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3420427441596985},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3420427441596985},{"x":0.40504202246665955,"y":0.36104512214660645},{"x":0.35966387391090393,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9843540787696838,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.35966387391090393,0.3420427441596985,0.40504202246665955,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6386554837226868,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3598574697971344},{"x":0.35966387391090393,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9863585233688354,"dir":"ltr","boundary":[0.3546638739109039,0.3350427441596985,0.6436554837226868,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47387173771858215},{"x":0.756302535533905,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9348835945129395,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.756302535533905,0.4572446644306183,0.7865546345710754,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9622361660003662,"dir":"rtl","str":"هویزه","boundary":[0.7126050591468811,0.4572446644306183,0.7478991746902466,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47387173771858215},{"x":0.707563042640686,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9565666317939758,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.707563042640686,0.4572446644306183,0.7126050591468811,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9884707927703857,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6655462384223938,0.4572446644306183,0.6991596817970276,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47387173771858215},{"x":0.63193279504776,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9535703063011169,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.63193279504776,0.4572446644306183,0.6571428775787354,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6268907785415649,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.955551266670227,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6168067455291748,0.4572446644306183,0.6268907785415649,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5764706134796143,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9874600172042847,"dir":"rtl","str":"رستم","boundary":[0.5764706134796143,0.4572446644306183,0.6084033846855164,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47387173771858215},{"x":0.534453809261322,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9855155348777771,"dir":"rtl","str":"خلیفه","boundary":[0.534453809261322,0.4572446644306183,0.5680672526359558,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5277311205863953,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5025210380554199,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9888410568237305,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5025210380554199,0.4572446644306183,0.5277311205863953,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5008403658866882,"y":0.47387173771858215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9680656790733337,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.4572446644306183,0.5008403658866882,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47387173771858215},{"x":0.43529412150382996,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9893732070922852,"dir":"rtl","str":"مهردخت","boundary":[0.43529412150382996,0.4572446644306183,0.4907563030719757,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4302521049976349,"y":0.47387173771858215},{"x":0.40336135029792786,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9904237389564514,"dir":"rtl","str":"نجف","boundary":[0.40336135029792786,0.4572446644306183,0.4302521049976349,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4572446644306183},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4572446644306183},{"x":0.39159664511680603,"y":0.47387173771858215},{"x":0.33781513571739197,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9817054271697998,"dir":"rtl","str":"پورنوایی","boundary":[0.33781513571739197,0.4572446644306183,0.39159664511680603,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.4572446644306183},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4572446644306183},{"x":0.32605043053627014,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3193277418613434,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9947530031204224,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3193277418613434,0.4572446644306183,0.32605043053627014,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.4572446644306183},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4572446644306183},{"x":0.31092438101768494,"y":0.47387173771858215},{"x":0.27563026547431946,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.989087700843811,"dir":"rtl","str":"مهری","boundary":[0.27563026547431946,0.4572446644306183,0.31092438101768494,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4572446644306183},{"x":0.267226904630661,"y":0.4572446644306183},{"x":0.267226904630661,"y":0.47387173771858215},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9865515232086182,"dir":"rtl","str":"دیناروند","boundary":[0.21344538033008575,0.4572446644306183,0.267226904630661,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47387173771858215},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9783573746681213,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4502446644306183,0.7915546345710754,0.48087173771858216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.925740659236908,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.4773109257221222,0.6591448783874512,0.5193277597427368,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.925740659236908,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.6521448783874512,0.5243277597427368,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7375296950340271},{"x":0.848739504814148,"y":0.7375296950340271},{"x":0.848739504814148,"y":0.754156768321991},{"x":0.8302521109580994,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9881116151809692,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8302521109580994,0.7375296950340271,0.848739504814148,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8218487501144409,"y":0.754156768321991},{"x":0.7932773232460022,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9971555471420288,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7932773232460022,0.7375296950340271,0.8218487501144409,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.754156768321991},{"x":0.7764706015586853,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9926146268844604,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7764706015586853,0.7375296950340271,0.7848739624023438,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7680672407150269,"y":0.754156768321991},{"x":0.7226890921592712,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9920333027839661,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.7226890921592712,0.7375296950340271,0.7680672407150269,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7142857313156128,"y":0.754156768321991},{"x":0.6873949766159058,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9773246049880981,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6873949766159058,0.7375296950340271,0.7142857313156128,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6789916157722473,"y":0.754156768321991},{"x":0.6504201889038086,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.987939178943634,"dir":"rtl","str":"ستاد","boundary":[0.6504201889038086,0.7375296950340271,0.6789916157722473,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6420168280601501,"y":0.754156768321991},{"x":0.6033613681793213,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9924971461296082,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6033613681793213,0.7375296950340271,0.6420168280601501,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5949580073356628,"y":0.754156768321991},{"x":0.5647059082984924,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9961039423942566,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5647059082984924,0.7375296950340271,0.5949580073356628,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7375296950340271},{"x":0.556302547454834,"y":0.7375296950340271},{"x":0.556302547454834,"y":0.754156768321991},{"x":0.5495798587799072,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9933676719665527,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.7375296950340271,0.556302547454834,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5411764979362488,"y":0.754156768321991},{"x":0.4957983195781708,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.98654705286026,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.4957983195781708,0.7375296950340271,0.5411764979362488,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7375296950340271},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7375296950340271},{"x":0.48739495873451233,"y":0.754156768321991},{"x":0.4453781545162201,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9938844442367554,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.4453781545162201,0.7375296950340271,0.48739495873451233,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7375296950340271},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7375296950340271},{"x":0.43529412150382996,"y":0.754156768321991},{"x":0.39159664511680603,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.992672860622406,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.39159664511680603,0.7375296950340271,0.43529412150382996,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3831932842731476,"y":0.754156768321991},{"x":0.3764705955982208,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9951121807098389,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3764705955982208,0.7375296950340271,0.3831932842731476,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3680672347545624,"y":0.754156768321991},{"x":0.34285715222358704,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9978374242782593,"dir":"rtl","str":"طب","boundary":[0.34285715222358704,0.7375296950340271,0.3680672347545624,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3344537913799286,"y":0.754156768321991},{"x":0.2991596758365631,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.991558313369751,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.2991596758365631,0.7375296950340271,0.3344537913799286,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7375296950340271},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7375296950340271},{"x":0.29075631499290466,"y":0.754156768321991},{"x":0.2857142984867096,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9853847622871399,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2857142984867096,0.7375296950340271,0.29075631499290466,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2840336263179779,"y":0.754156768321991},{"x":0.2386554628610611,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9950900673866272,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.2386554628610611,0.7375296950340271,0.2840336263179779,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.7375296950340271},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7375296950340271},{"x":0.22857142984867096,"y":0.754156768321991},{"x":0.19495798647403717,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9822079539299011,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.19495798647403717,0.7375296950340271,0.22857142984867096,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.7375296950340271},{"x":0.18655462563037872,"y":0.7375296950340271},{"x":0.18655462563037872,"y":0.754156768321991},{"x":0.17983193695545197,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9813417792320251,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17983193695545197,0.7375296950340271,0.18655462563037872,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.7375296950340271},{"x":0.848739504814148,"y":0.7375296950340271},{"x":0.848739504814148,"y":0.754156768321991},{"x":0.17983193695545197,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9906768798828125,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.7305296950340271,0.853739504814148,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6571428775787354,"y":0.786223292350769},{"x":0.6403361558914185,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.993862509727478,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.6403361558914185,0.7695962190628052,0.6571428775787354,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6386554837226868,"y":0.786223292350769},{"x":0.6033613681793213,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9825317859649658,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6033613681793213,0.7695962190628052,0.6386554837226868,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5949580073356628,"y":0.786223292350769},{"x":0.5495798587799072,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9935459494590759,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.5495798587799072,0.7695962190628052,0.5949580073356628,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5411764979362488,"y":0.786223292350769},{"x":0.489075630903244,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9827753901481628,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.489075630903244,0.7695962190628052,0.5411764979362488,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7695962190628052},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7695962190628052},{"x":0.48571428656578064,"y":0.786223292350769},{"x":0.4773109257221222,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8907468914985657,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4773109257221222,0.7695962190628052,0.48571428656578064,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7695962190628052},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7695962190628052},{"x":0.46890756487846375,"y":0.786223292350769},{"x":0.4436974823474884,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9860420227050781,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.4436974823474884,0.7695962190628052,0.46890756487846375,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7695962190628052},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7695962190628052},{"x":0.43529412150382996,"y":0.786223292350769},{"x":0.4100840389728546,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9933161735534668,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4100840389728546,0.7695962190628052,0.43529412150382996,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7695962190628052},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7695962190628052},{"x":0.40168067812919617,"y":0.786223292350769},{"x":0.37310925126075745,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9961636066436768,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37310925126075745,0.7695962190628052,0.40168067812919617,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7695962190628052},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7695962190628052},{"x":0.3680672347545624,"y":0.786223292350769},{"x":0.3663865625858307,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8940863609313965,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.7695962190628052,0.3680672347545624,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6571428775787354,"y":0.786223292350769},{"x":0.3663865625858307,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9820577502250671,"dir":"ltr","boundary":[0.3613865625858307,0.7625962190628052,0.6621428775787354,0.793223292350769],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/YGYJExeMvFfTvKbv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/ONkYKRbYCTQsEOMl.jpg","blurred":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/yVmtAzhdnZKQfOar.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00030795848369598387,0.00019056820657077707,0.9985114751663529,0.9990113828136916]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.16864608228206635},{"x":0.8302521109580994,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8285714387893677,"y":0.18171021342277527},{"x":0.8033613562583923,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.994228184223175,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.805042028427124,0.16864608228206635,0.8285714387893677,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7983193397521973,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7983193397521973,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7949579954147339,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.982760488986969,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7949579954147339,0.16864608228206635,0.7983193397521973,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7882353067398071,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7865546345710754,"y":0.18052256107330322},{"x":0.75126051902771,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9933174252510071,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7529411911964417,0.16864608228206635,0.7865546345710754,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7529411911964417,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7529411911964417,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7495798468589783,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9614884853363037,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7495798468589783,0.16864608228206635,0.7529411911964417,0.18052256107330322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.16864608228206635},{"x":0.8302521109580994,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8285714387893677,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7495798468589783,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9906151294708252,"dir":"ltr","boundary":[0.7445798468589783,0.16164608228206634,0.8335714387893677,0.18871021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8285714387893677,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9845237731933594,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7831932902336121,0.19596199691295624,0.8302521109580994,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7764706015586853,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7764706015586853,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7630252242088318,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9816535115242004,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7613445520401001,0.19596199691295624,0.7764706015586853,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8771432638168335,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.19714964926242828,0.7613445520401001,0.20427553355693817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8285714387893677,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9729246497154236,"dir":"ltr","boundary":[0.7529832077026367,0.18896199691295623,0.8352521109580994,0.20890024375915528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.21377672255039215},{"x":0.8285714387893677,"y":0.21377672255039215},{"x":0.8285714387893677,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9872474670410156,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7831932902336121,0.21377672255039215,0.8285714387893677,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7798319458961487,"y":0.22446556389331818},{"x":0.75126051902771,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9747592210769653,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.75126051902771,0.2149643748998642,0.7798319458961487,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.8980051875114441,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.2149643748998642,0.7495798468589783,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8302521109580994,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8084033727645874,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9743483662605286,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8084033727645874,0.2375296950340271,0.8302521109580994,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8033613562583923,"y":0.24584323167800903},{"x":0.800000011920929,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9310756921768188,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.800000011920929,0.2375296950340271,0.8033613562583923,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.21377672255039215},{"x":0.8302521109580994,"y":0.21377672255039215},{"x":0.8302521109580994,"y":0.244655579328537},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9719856381416321,"dir":"ltr","boundary":[0.7412185025215149,0.20677672255039214,0.8352521109580994,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8285714387893677,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9874070882797241,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7949579954147339,0.25890737771987915,0.8285714387893677,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7882353067398071,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2672209143638611},{"x":0.756302535533905,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9939035773277283,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.756302535533905,0.25890737771987915,0.7882353067398071,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7495798468589783,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9916910529136658,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7243697643280029,0.25890737771987915,0.7495798468589783,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7210084199905396,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7210084199905396,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9591322541236877,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.25890737771987915,0.7210084199905396,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9294717311859131,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6705882549285889,0.25890737771987915,0.6840336322784424,0.2672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2577197253704071},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6705882549285889,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9771013855934143,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.25190737771987914,0.8335714387893677,0.2742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8302521109580994,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9795171618461609,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7915966510772705,0.27909737825393677,0.8302521109580994,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7899159789085388,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9154794216156006,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7865546345710754,0.27909737825393677,0.7899159789085388,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8302521109580994,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9715124368667603,"dir":"ltr","boundary":[0.7815546345710754,0.27209737825393676,0.8352521109580994,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8285714387893677,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7949579954147339,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9924321174621582,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7949579954147339,0.30166271328926086,0.8285714387893677,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7949579954147339,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9293192625045776,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7932773232460022,0.30166271328926086,0.7949579954147339,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8285714387893677,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9819133281707764,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.29466271328926086,0.8335714387893677,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3194774389266968},{"x":0.8285714387893677,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8016806840896606,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9860208630561829,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.800000011920929,0.3206650912761688,0.8285714387893677,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7949579954147339,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9896490573883057,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7663865685462952,0.32185274362564087,0.7949579954147339,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7663865685462952,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.954688549041748,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.32185274362564087,0.7680672407150269,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.32185274362564087},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3194774389266968},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9852239489555359,"dir":"ltr","boundary":[0.7597058963775635,0.31485274362564086,0.8335714387893677,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8285714387893677,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8285714387893677,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9890585541725159,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.800000011920929,0.3444180488586426,0.8285714387893677,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9913294911384583,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7663865685462952,0.3456057012081146,0.7949579954147339,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7680672407150269,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7663865685462952,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9698588848114014,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.3456057012081146,0.7680672407150269,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8285714387893677,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8285714387893677,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7663865685462952,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9885940551757812,"dir":"ltr","boundary":[0.7597058963775635,0.3386057012081146,0.8335714387893677,0.36091923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8285714387893677,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8151260614395142,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9312795996665955,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8151260614395142,0.3693586587905884,0.8285714387893677,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3681710362434387},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8134453892707825,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9793304204940796,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7915966510772705,0.3681710362434387,0.8134453892707825,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9915458559989929,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7630252242088318,0.3669833838939667,0.7865546345710754,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7579832077026367,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9730255603790283,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.3669833838939667,0.7596638798713684,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3669833838939667},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8285714387893677,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7579832077026367,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9724550247192383,"dir":"ltr","boundary":[0.7546638798713684,0.35998338389396667,0.8335714387893677,0.38823515248298646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4026128351688385},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9793080687522888,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8151260614395142,0.3954869210720062,0.8285714387893677,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9796626567840576,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7915966510772705,0.3954869210720062,0.8134453892707825,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9784682989120483,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7596638798713684,0.39667457342147827,0.7848739624023438,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9790763854980469,"dir":"ltr","boundary":[0.7546638798713684,0.38967457342147827,0.8335714387893677,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.4133016765117645},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4133016765117645},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900621175765991,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8016806840896606,0.4133016765117645,0.8285714387893677,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9870206713676453,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7411764860153198,0.4133016765117645,0.7983193397521973,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9802214503288269,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7210084199905396,0.4144892990589142,0.7344537973403931,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7193277478218079,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9231237769126892,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.4144892990589142,0.7193277478218079,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4133016765117645},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4121140241622925},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9831824898719788,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.4063016765117645,0.8335714387893677,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.46080759167671204},{"x":0.88067227602005,"y":0.45961993932724},{"x":0.88067227602005,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8571428656578064,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.991045355796814,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.8571428656578064,0.46080759167671204,0.88067227602005,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8504201769828796,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8504201769828796,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9888168573379517,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.8252100944519043,0.46080759167671204,0.8504201769828796,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8218487501144409,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4726840853691101},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9920971989631653,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8184874057769775,0.46080759167671204,0.8218487501144409,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8151260614395142,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8151260614395142,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9898070096969604,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.7865546345710754,0.46080759167671204,0.8151260614395142,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7815126180648804,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9814598560333252,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7411764860153198,0.4619952440261841,0.7815126180648804,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.48337292671203613},{"x":0.88067227602005,"y":0.48337292671203613},{"x":0.88067227602005,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9648774862289429,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.8420168161392212,0.48337292671203613,0.88067227602005,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8369747996330261,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4952494204044342},{"x":0.805042028427124,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9888943433761597,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.805042028427124,0.48337292671203613,0.8369747996330261,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9843882322311401,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7983193397521973,0.4845605790615082,0.8033613562583923,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4952494204044342},{"x":0.756302535533905,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9921696782112122,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.756302535533905,0.4845605790615082,0.7932773232460022,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4845605790615082},{"x":0.75126051902771,"y":0.4845605790615082},{"x":0.75126051902771,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9821932315826416,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7109243869781494,0.4845605790615082,0.75126051902771,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4619952440261841},{"x":0.88067227602005,"y":0.46080759167671204},{"x":0.88067227602005,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9852581024169922,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.4549952440261841,0.88567227602005,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.5071259140968323},{"x":0.88067227602005,"y":0.5071259140968323},{"x":0.88067227602005,"y":0.5178147554397583},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9909501671791077,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.8521008491516113,0.5071259140968323,0.88067227602005,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.5071259140968323},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5071259140968323},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5178147554397583},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9898368120193481,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.8067227005958557,0.5071259140968323,0.8470588326454163,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.5071259140968323},{"x":0.805042028427124,"y":0.5071259140968323},{"x":0.805042028427124,"y":0.5178147554397583},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9742292761802673,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8016806840896606,0.5071259140968323,0.805042028427124,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9838947653770447,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.7596638798713684,0.5071259140968323,0.7966386675834656,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7546218633651733,"y":0.519002377986908},{"x":0.7142857313156128,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.985312819480896,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7142857313156128,0.5071259140968323,0.7546218633651733,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5071259140968323},{"x":0.88067227602005,"y":0.5071259140968323},{"x":0.88067227602005,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7142857313156128,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9870866537094116,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.5001259140968323,0.88567227602005,0.5248147554397583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.5320665240287781},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5320665240287781},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9784708023071289,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.8285714387893677,0.5320665240287781,0.8789916038513184,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.5320665240287781},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5320665240287781},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9784708023071289,"dir":"ltr","boundary":[0.8235714387893677,0.5250665240287781,0.8839916038513184,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8789916038513184,"y":0.570071280002594},{"x":0.8672268986701965,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9775446057319641,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8672268986701965,0.5558194518089294,0.8789916038513184,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8621848821640015,"y":0.570071280002594},{"x":0.8403361439704895,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9715068340301514,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8403361439704895,0.5558194518089294,0.8621848821640015,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5961995124816895},{"x":0.848739504814148,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9603359699249268,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.8470588326454163,0.5843230485916138,0.8773109316825867,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5961995124816895},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9683617353439331,"dir":"ltr","boundary":[0.8353361439704895,0.5488194518089294,0.8839916038513184,0.6031995124816895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.6104512810707092},{"x":0.88067227602005,"y":0.6092636585235596},{"x":0.88067227602005,"y":0.6235154271125793},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9927829504013062,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.8201680779457092,0.6104512810707092,0.88067227602005,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6104512810707092},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6104512810707092},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9864776730537415,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7882353067398071,0.6104512810707092,0.8117647171020508,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6104512810707092},{"x":0.88067227602005,"y":0.6092636585235596},{"x":0.88067227602005,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9909814596176147,"dir":"ltr","boundary":[0.7832353067398071,0.6034512810707092,0.88567227602005,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6484560370445251},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9906772971153259,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8554621934890747,0.6365795731544495,0.8773109316825867,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.6365795731544495},{"x":0.848739504814148,"y":0.6365795731544495},{"x":0.848739504814148,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9832158088684082,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.8302521109580994,0.6365795731544495,0.848739504814148,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.6377671957015991},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.979552149772644,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7966386675834656,0.6377671957015991,0.8218487501144409,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.6377671957015991},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9851012825965881,"dir":"ltr","boundary":[0.7916386675834656,0.6307671957015991,0.8823109316825867,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8789916038513184,"y":0.673396646976471},{"x":0.8689075708389282,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9937055706977844,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8689075708389282,0.6627078652381897,0.8789916038513184,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8621848821640015,"y":0.673396646976471},{"x":0.8151260614395142,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9914042949676514,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.8151260614395142,0.6627078652381897,0.8621848821640015,0.673396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8789916038513184,"y":0.673396646976471},{"x":0.8151260614395142,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9918645024299622,"dir":"ltr","boundary":[0.8101260614395142,0.6557078652381897,0.8839916038513184,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.6876484751701355},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6876484751701355},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9939191341400146,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8554621934890747,0.6876484751701355,0.8773109316825867,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.6876484751701355},{"x":0.848739504814148,"y":0.6876484751701355},{"x":0.848739504814148,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9916001558303833,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8184874057769775,0.6876484751701355,0.848739504814148,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.6876484751701355},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6876484751701355},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9923731088638306,"dir":"ltr","boundary":[0.8134874057769775,0.6806484751701355,0.8823109316825867,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8789916038513184,"y":0.713776707649231},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7280284762382507},{"x":0.853781521320343,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.986223042011261,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8554621934890747,0.7125890851020813,0.8773109316825867,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9804201126098633,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8218487501144409,0.7125890851020813,0.8403361439704895,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8789916038513184,"y":0.713776707649231},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9837360978126526,"dir":"ltr","boundary":[0.8168487501144409,0.7055890851020813,0.8823109316825867,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7363420724868774},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7363420724868774},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9893720149993896,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.8302521109580994,0.7363420724868774,0.8773109316825867,0.7494061589241028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7363420724868774},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7363420724868774},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9893720149993896,"dir":"ltr","boundary":[0.8252521109580994,0.7293420724868774,0.8823109316825867,0.7564061589241028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.764845609664917},{"x":0.8789916038513184,"y":0.764845609664917},{"x":0.8789916038513184,"y":0.775534451007843},{"x":0.8352941274642944,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9751606583595276,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.8352941274642944,0.764845609664917,0.8789916038513184,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.764845609664917},{"x":0.8789916038513184,"y":0.764845609664917},{"x":0.8789916038513184,"y":0.775534451007843},{"x":0.8352941274642944,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9751606583595276,"dir":"ltr","boundary":[0.8302941274642944,0.757845609664917,0.8839916038513184,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9717729687690735,"str":"قیمت","boundary":[0.848739504814148,0.7909738421440125,0.8789916038513184,0.7992874383926392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9717729687690735,"dir":"ltr","boundary":[0.843739504814148,0.7839738421440124,0.8839916038513184,0.8062874383926392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8254156708717346},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9787096977233887,"str":"شابک","boundary":[0.8453781604766846,0.8135392069816589,0.8773109316825867,0.8254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8254156708717346},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9787096977233887,"dir":"ltr","boundary":[0.8403781604766846,0.8065392069816589,0.8823109316825867,0.8324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6840336322784424,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6840336322784424,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6487395167350769,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9907657504081726,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.6487395167350769,0.1674584299325943,0.6840336322784424,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6420168280601501,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6420168280601501,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9924672245979309,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6134454011917114,0.1674584299325943,0.6420168280601501,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6084033846855164,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5731092691421509,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9880276918411255,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.5731092691421509,0.1674584299325943,0.6084033846855164,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5680672526359558,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5445378422737122,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9964881539344788,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.5445378422737122,0.1674584299325943,0.5680672526359558,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5394958257675171,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5394958257675171,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5126050710678101,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.991737961769104,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.5126050710678101,0.1674584299325943,0.5394958257675171,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5058823823928833,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5058823823928833,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5008403658866882,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.8595841526985168,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5008403658866882,0.1674584299325943,0.5058823823928833,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.1674584299325943},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1674584299325943},{"x":0.49747899174690247,"y":0.18171021342277527},{"x":0.4756302535533905,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9278885722160339,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.4756302535533905,0.1674584299325943,0.49747899174690247,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.1674584299325943},{"x":0.46890756487846375,"y":0.1674584299325943},{"x":0.46890756487846375,"y":0.18171021342277527},{"x":0.4436974823474884,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9848997592926025,"dir":"rtl","str":"هویزه","boundary":[0.4436974823474884,0.1674584299325943,0.46890756487846375,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.1674584299325943},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1674584299325943},{"x":0.43865546584129333,"y":0.18171021342277527},{"x":0.4302521049976349,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9191690683364868,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.4302521049976349,0.1674584299325943,0.43865546584129333,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.1674584299325943},{"x":0.4285714328289032,"y":0.1674584299325943},{"x":0.4285714328289032,"y":0.18171021342277527},{"x":0.4268907606601715,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9634817242622375,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4268907606601715,0.1674584299325943,0.4285714328289032,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.1674584299325943},{"x":0.4252100884914398,"y":0.1674584299325943},{"x":0.4252100884914398,"y":0.18171021342277527},{"x":0.42016807198524475,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9860377311706543,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42016807198524475,0.1674584299325943,0.4252100884914398,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.1674584299325943},{"x":0.4151260554790497,"y":0.1674584299325943},{"x":0.4151260554790497,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3848739564418793,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9884276390075684,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.3848739564418793,0.1674584299325943,0.4151260554790497,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3815126121044159,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3815126121044159,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3781512677669525,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9518948197364807,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3781512677669525,0.1674584299325943,0.3815126121044159,0.18171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6840336322784424,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6840336322784424,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3781512677669525,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9770764112472534,"dir":"ltr","boundary":[0.3731512677669525,0.1604584299325943,0.6890336322784424,0.18871021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9945741295814514,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6621848940849304,0.1923990547657013,0.6873949766159058,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.1923990547657013},{"x":0.658823549747467,"y":0.1923990547657013},{"x":0.658823549747467,"y":0.20783847570419312},{"x":0.653781533241272,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9481198191642761,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.653781533241272,0.1923990547657013,0.658823549747467,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6521008610725403,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9922749400138855,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.6134454011917114,0.1923990547657013,0.6521008610725403,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6117647290229797,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9911982417106628,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5747899413108826,0.1923990547657013,0.6117647290229797,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9930621981620789,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5361344814300537,0.1923990547657013,0.5680672526359558,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.1923990547657013},{"x":0.534453809261322,"y":0.1923990547657013},{"x":0.534453809261322,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9947869181632996,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5277311205863953,0.1923990547657013,0.534453809261322,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20783847570419312},{"x":0.49747899174690247,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9937970042228699,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.49747899174690247,0.1923990547657013,0.5226891040802002,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20783847570419312},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9971163272857666,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.46554622054100037,0.1923990547657013,0.4907563030719757,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4638655483722687,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9932534098625183,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4588235318660736,0.1923990547657013,0.4638655483722687,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.1923990547657013},{"x":0.45546218752861023,"y":0.1923990547657013},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20783847570419312},{"x":0.42352941632270813,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.963413655757904,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.42352941632270813,0.1923990547657013,0.45546218752861023,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20783847570419312},{"x":0.42352941632270813,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9891864657402039,"dir":"ltr","boundary":[0.4185294163227081,0.1853990547657013,0.6923949766159058,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6840336322784424,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9525833129882812,"dir":"rtl","str":"۱۸۷","boundary":[0.6621848940849304,0.2149643748998642,0.6857143044471741,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22446556389331818},{"x":0.653781533241272,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.8945615291595459,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6521008610725403,0.21615201234817505,0.6571428775787354,0.22446556389331818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6840336322784424,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9380778670310974,"dir":"ltr","boundary":[0.6454201889038086,0.20915201234817504,0.6907143044471741,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9466345310211182,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.7008403539657593,0.6888360977172852,0.7327731251716614,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.7818891406059265,"str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.6888360977172852,0.7428571581840515,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9136854410171509,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.6806484751701355,0.7478571581840515,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7411764860153198,"y":0.724465548992157},{"x":0.7394958138465881,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9244877696037292,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.7125890851020813,0.7411764860153198,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7327731251716614,"y":0.724465548992157},{"x":0.7159664034843445,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800081253051758,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7159664034843445,0.7125890851020813,0.7327731251716614,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7411764860153198,"y":0.724465548992157},{"x":0.7159664034843445,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9661280512809753,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.7055890851020813,0.7461764860153198,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6823529601097107,"y":0.244655579328537},{"x":0.556302547454834,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9665709733963013,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۷۳-۳۸۷-۱","boundary":[0.556302547454834,0.2375296950340271,0.6823529601097107,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6823529601097107,"y":0.244655579328537},{"x":0.556302547454834,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9665709733963013,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.2305296950340271,0.6873529601097107,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.7315061688423157,"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.7008403539657593,0.7399049997329712,0.7310924530029297,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9163254499435425,"str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.7410926222801208,0.7428571581840515,0.7482185363769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.768470048904419,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.7329049997329712,0.7478571581840515,0.7552185363769531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9786829948425293,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.6621848940849304,0.27909737825393677,0.6840336322784424,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6571428775787354,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2897862195968628},{"x":0.63193279504776,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9873762726783752,"dir":"rtl","str":"هویزه","boundary":[0.63193279504776,0.27909737825393677,0.6571428775787354,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9871325492858887,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6285714507102966,0.27909737825393677,0.6302521228790283,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9891555905342102,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5983193516731262,0.27909737825393677,0.6218487620353699,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9846189618110657,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.5731092691421509,0.27909737825393677,0.5915966629981995,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5680672526359558,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.987983763217926,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.27909737825393677,0.5680672526359558,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5579832196235657,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2897862195968628},{"x":0.534453809261322,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9923021197319031,"dir":"rtl","str":"رستم","boundary":[0.534453809261322,0.27909737825393677,0.5579832196235657,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5277311205863953,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9651548266410828,"dir":"rtl","str":"خلیفه","boundary":[0.5042017102241516,0.27909737825393677,0.5277311205863953,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2897862195968628},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9854151010513306,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.48571428656578064,0.27909737825393677,0.5025210380554199,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.27909737825393677},{"x":0.48403361439704895,"y":0.27909737825393677},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2897862195968628},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9630999565124512,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48235294222831726,0.27909737825393677,0.48403361439704895,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2897862195968628},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9879763722419739,"dir":"rtl","str":"مهردخت","boundary":[0.43697479367256165,0.27909737825393677,0.4756302535533905,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4302521049976349,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9881100058555603,"dir":"rtl","str":"نجف","boundary":[0.4084033668041229,0.27909737825393677,0.4302521049976349,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.27909737825393677},{"x":0.40672269463539124,"y":0.27909737825393677},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2897862195968628},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9804978966712952,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.39159664511680603,0.27909737825393677,0.40672269463539124,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.27909737825393677},{"x":0.38655462861061096,"y":0.27909737825393677},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2897862195968628},{"x":0.364705890417099,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9866887331008911,"dir":"rtl","str":"نوایی","boundary":[0.364705890417099,0.27909737825393677,0.38655462861061096,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3613445460796356,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2897862195968628},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9826179146766663,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35798320174217224,0.27909737825393677,0.3613445460796356,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3512605130672455,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2897862195968628},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9855008721351624,"dir":"rtl","str":"مهری","boundary":[0.32605043053627014,0.27909737825393677,0.3512605130672455,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3210084140300751,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.990748405456543,"dir":"rtl","str":"دیناروند","boundary":[0.2806722819805145,0.27909737825393677,0.3210084140300751,0.2897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9847508668899536,"dir":"ltr","boundary":[0.2756722819805145,0.27209737825393676,0.6890336322784424,0.2967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6840336322784424,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9888111352920532,"dir":"ltr","str":"گیاهان","boundary":[0.6554622054100037,0.2980997562408447,0.6840336322784424,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9826658368110657,"dir":"ltr","str":"داویی","boundary":[0.6218487620353699,0.2992874085903168,0.6487395167350769,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.6602566242218018,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6117647290229797,0.2992874085903168,0.6184874176979065,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9937561750411987,"dir":"ltr","str":"ایران","boundary":[0.5865546464920044,0.2992874085903168,0.6084033846855164,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.5328211784362793,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5731092691421509,0.2992874085903168,0.5798319578170776,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5697479248046875,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5411764979362488,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9832921028137207,"dir":"ltr","str":"بوشهر","boundary":[0.5411764979362488,0.2992874085903168,0.5697479248046875,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5411764979362488,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9532397985458374,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.29228740859031677,0.6890336322784424,0.3169762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33372920751571655},{"x":0.658823549747467,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9845734238624573,"dir":"rtl","str":"هویزه","boundary":[0.658823549747467,0.32185274362564087,0.6840336322784424,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.32185274362564087},{"x":0.658823549747467,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9782007932662964,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6554622054100037,0.32185274362564087,0.6571428775787354,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9894508719444275,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.6285714507102966,0.32185274362564087,0.6487395167350769,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6268907785415649,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6218487620353699,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9773354530334473,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6235294342041016,0.32185274362564087,0.6268907785415649,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.934434711933136,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۶","boundary":[0.5899159908294678,0.3206650912761688,0.6184874176979065,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5882353186607361,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.971596360206604,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.3136650912761688,0.6890336322784424,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6840336322784424,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9884757995605469,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.6504201889038086,0.34323039650917053,0.6840336322784424,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6453781723976135,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9838301539421082,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6067227125167847,0.34323039650917053,0.6453781723976135,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6016806960105896,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9898754954338074,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5714285969734192,0.34323039650917053,0.6016806960105896,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9909951686859131,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.34323039650917053,0.5647059082984924,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5546218752861023,"y":0.35629454255104065},{"x":0.529411792755127,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9943910837173462,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.529411792755127,0.34323039650917053,0.5546218752861023,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35629454255104065},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.992910623550415,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.49747899174690247,0.34323039650917053,0.5243697762489319,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6840336322784424,"y":0.35629454255104065},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9893941283226013,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.3362303965091705,0.6890336322784424,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9801639914512634,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.6521008610725403,0.3681710362434387,0.6857143044471741,0.3800475001335144]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8840514421463013,"str":"۴","boundary":[0.6436975002288818,0.3681710362434387,0.6487395167350769,0.3800475001335144]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.7551305294036865,"str":"پ","boundary":[0.6352941393852234,0.3681710362434387,0.6436975002288818,0.3800475001335144]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.7545271515846252,"str":"۹","boundary":[0.6252101063728333,0.3669833838939667,0.6302521228790283,0.3800475001335144]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9031442403793335,"str":"الف","boundary":[0.6117647290229797,0.3669833838939667,0.6252101063728333,0.3800475001335144]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8469605445861816,"str":"/","boundary":[0.5899159908294678,0.3669833838939667,0.6117647290229797,0.3800475001335144]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8179445862770081,"str":"RS۱۸۰","boundary":[0.5529412031173706,0.3669833838939667,0.5966386795043945,0.3800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6857143044471741,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8725301027297974,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.35998338389396667,0.6907143044471741,0.38823515248298646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9816511869430542,"str":"۶۱۵/۳۲۱۰۹۵۵۶۴","boundary":[0.5865546464920044,0.3919239938259125,0.6840336322784424,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9816511869430542,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.38492399382591247,0.6890336322784424,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42161521315574646},{"x":0.63193279504776,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9726727604866028,"str":"۴۱۸۱۳۹۳","boundary":[0.63193279504776,0.41567695140838623,0.6840336322784424,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42161521315574646},{"x":0.63193279504776,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9726727604866028,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.4086769514083862,0.6890336322784424,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8376161456108093,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.5617577433586121,0.7428571581840515,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9885973930358887,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.6907563209533691,0.5617577433586121,0.7344537973403931,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.993023157119751,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6487395167350769,0.5617577433586121,0.6840336322784424,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9894073605537415,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.6016806960105896,0.5617577433586121,0.6420168280601501,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.995820939540863,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.5647059082984924,0.5617577433586121,0.5949580073356628,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9873352646827698,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.5243697762489319,0.5617577433586121,0.5579832196235657,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9855022430419922,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.554757743358612,0.7478571581840515,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8345091342926025,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.5855106711387634,0.7428571581840515,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6009501218795776},{"x":0.707563042640686,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9480026960372925,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.707563042640686,0.5855106711387634,0.7344537973403931,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9736328721046448,"dir":"rtl","str":"هویزه","boundary":[0.6705882549285889,0.5855106711387634,0.7008403539657593,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9881368279457092,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6655462384223938,0.5855106711387634,0.6689075827598572,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5855106711387634},{"x":0.658823549747467,"y":0.5855106711387634},{"x":0.658823549747467,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9890727996826172,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6302521228790283,0.5855106711387634,0.658823549747467,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9702904224395752,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.6016806960105896,0.5855106711387634,0.6218487620353699,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9820009469985962,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.5855106711387634,0.5949580073356628,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9902523756027222,"dir":"rtl","str":"رستم","boundary":[0.5529412031173706,0.5855106711387634,0.5815126299858093,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9306623935699463,"dir":"rtl","str":"خلیفه","boundary":[0.5193277597427368,0.5855106711387634,0.5428571701049805,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9786845445632935,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.4941176474094391,0.5855106711387634,0.5176470875740051,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9506198167800903,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4907563030719757,0.5855106711387634,0.4941176474094391,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5855106711387634},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5855106711387634},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6009501218795776},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9871436953544617,"dir":"rtl","str":"مهردخت","boundary":[0.43529412150382996,0.5855106711387634,0.48403361439704895,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9905735850334167,"dir":"rtl","str":"نجف","boundary":[0.4100840389728546,0.5855106711387634,0.4319327771663666,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5855106711387634},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5855106711387634},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9824791550636292,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.3815126121044159,0.5855106711387634,0.40168067812919617,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5855106711387634},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5855106711387634},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9899863004684448,"dir":"rtl","str":"نوایی","boundary":[0.3495798408985138,0.5855106711387634,0.37478992342948914,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6009501218795776},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9850021600723267,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34117648005485535,0.5855106711387634,0.3462184965610504,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9866685271263123,"dir":"rtl","str":"مهری","boundary":[0.3042016923427582,0.5855106711387634,0.3344537913799286,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5855106711387634},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5855106711387634},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9913602471351624,"dir":"rtl","str":"دیناروند","boundary":[0.2504201829433441,0.5855106711387634,0.29579833149909973,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9755697846412659,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.5785106711387634,0.7478571581840515,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.8573402166366577,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.6128265857696533,0.7428571581840515,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.988847017288208,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.6689075827598572,0.6116389632225037,0.7344537973403931,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9837720394134521,"dir":"rtl","str":"لباسچی","boundary":[0.6268907785415649,0.6116389632225037,0.6638655662536621,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.967886745929718,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6168067455291748,0.6116389632225037,0.6218487620353699,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6116389632225037},{"x":0.610084056854248,"y":0.6116389632225037},{"x":0.610084056854248,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.986802875995636,"dir":"rtl","str":"سیدرضا","boundary":[0.5647059082984924,0.6116389632225037,0.610084056854248,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9875859618186951,"dir":"rtl","str":"صفوی","boundary":[0.5226891040802002,0.6116389632225037,0.5579832196235657,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9811460375785828,"dir":"ltr","boundary":[0.5176891040802002,0.6034512810707092,0.7478571581840515,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8451074361801147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.6389548778533936,0.7428571581840515,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9427119493484497,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.7142857313156128,0.6389548778533936,0.7344537973403931,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6377671957015991},{"x":0.707563042640686,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9899847507476807,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.6722689270973206,0.6377671957015991,0.7058823704719543,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.965373694896698,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.6184874176979065,0.6377671957015991,0.6638655662536621,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6496437191963196},{"x":0.583193302154541,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9831515550613403,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.5848739743232727,0.6365795731544495,0.6117647290229797,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6532066464424133},{"x":0.583193302154541,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9643896818161011,"dir":"ltr","boundary":[0.5798739743232727,0.6295795731544495,0.7478571581840515,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7428571581840515,"y":0.675771951675415},{"x":0.7411764860153198,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8165362477302551,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.6603325605392456,0.7428571581840515,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7344537973403931,"y":0.675771951675415},{"x":0.6941176652908325,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9803021550178528,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6941176652908325,0.6603325605392456,0.7344537973403931,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6873949766159058,"y":0.675771951675415},{"x":0.6403361558914185,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.96049565076828,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6403361558914185,0.6603325605392456,0.6873949766159058,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6336134672164917,"y":0.675771951675415},{"x":0.5983193516731262,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9882475137710571,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5983193516731262,0.6603325605392456,0.6336134672164917,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5899159908294678,"y":0.675771951675415},{"x":0.583193302154541,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9818849563598633,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.6603325605392456,0.5899159908294678,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6603325605392456},{"x":0.578151285648346,"y":0.6603325605392456},{"x":0.578151285648346,"y":0.675771951675415},{"x":0.5495798587799072,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9912853240966797,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5495798587799072,0.6603325605392456,0.578151285648346,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5428571701049805,"y":0.675771951675415},{"x":0.5092437267303467,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9924817681312561,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5092437267303467,0.6603325605392456,0.5428571701049805,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7428571581840515,"y":0.675771951675415},{"x":0.5092437267303467,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9751462340354919,"dir":"ltr","boundary":[0.5042437267303467,0.6533325605392456,0.7478571581840515,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9737818241119385,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5142857432365417,0.43586698174476624,0.5428571701049805,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5058823823928833,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4477434754371643},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9914782047271729,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.45546218752861023,0.43586698174476624,0.5058823823928833,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4477434754371643},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9846718907356262,"dir":"ltr","boundary":[0.4504621875286102,0.42886698174476623,0.5478571701049805,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6504201889038086,"y":0.470308780670166},{"x":0.6201680898666382,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9903852939605713,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.6201680898666382,0.45843231678009033,0.6504201889038086,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.45961993932724},{"x":0.6151260733604431,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6168067455291748,"y":0.470308780670166},{"x":0.5932773351669312,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9896047115325928,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.5932773351669312,0.45961993932724,0.6168067455291748,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.45961993932724},{"x":0.5882353186607361,"y":0.45961993932724},{"x":0.5882353186607361,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9782372713088989,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.5747899413108826,0.45961993932724,0.5882353186607361,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.45961993932724},{"x":0.5731092691421509,"y":0.45961993932724},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9808271527290344,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.45961993932724,0.5731092691421509,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.45961993932724},{"x":0.5680672526359558,"y":0.45961993932724},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9904605746269226,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5394958257675171,0.45961993932724,0.5680672526359558,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45961993932724},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9843139052391052,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4941176474094391,0.46080759167671204,0.5327731370925903,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6504201889038086,"y":0.470308780670166},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9873418211936951,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.45380759167671203,0.6554201889038086,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4952494204044342},{"x":0.610084056854248,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9570545554161072,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.610084056854248,0.48337292671203613,0.6487395167350769,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4952494204044342},{"x":0.578151285648346,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9809496998786926,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.578151285648346,0.4845605790615082,0.6033613681793213,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5764706134796143,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5714285969734192,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9792202711105347,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.4845605790615082,0.5764706134796143,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5697479248046875,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9897189736366272,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5411764979362488,0.4845605790615082,0.5697479248046875,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4845605790615082},{"x":0.534453809261322,"y":0.4845605790615082},{"x":0.534453809261322,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9804927706718445,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4957983195781708,0.4845605790615082,0.534453809261322,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9769675135612488,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.4775605790615082,0.6537395167350769,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6487395167350769,"y":0.519002377986908},{"x":0.6184874176979065,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9799762964248657,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.6184874176979065,0.5059382319450378,0.6487395167350769,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6134454011917114,"y":0.519002377986908},{"x":0.5915966629981995,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9782073497772217,"dir":"rtl","str":"ثاقب","boundary":[0.5915966629981995,0.5059382319450378,0.6134454011917114,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5865546464920044,"y":0.519002377986908},{"x":0.5630252361297607,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9876444339752197,"dir":"rtl","str":"طالبی","boundary":[0.5630252361297607,0.5059382319450378,0.5865546464920044,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5596638917922974,"y":0.519002377986908},{"x":0.5512605309486389,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9812729954719543,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5512605309486389,0.5059382319450378,0.5596638917922974,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5495798587799072,"y":0.519002377986908},{"x":0.5126050710678101,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9869363307952881,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.5126050710678101,0.5059382319450378,0.5495798587799072,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5058823823928833,"y":0.519002377986908},{"x":0.46722689270973206,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.983394980430603,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.46722689270973206,0.5059382319450378,0.5058823823928833,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6487395167350769,"y":0.519002377986908},{"x":0.46722689270973206,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9837599396705627,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.49893823194503784,0.6537395167350769,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9179100394248962,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.7885985970497131,0.7445378303527832,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8016626834869385},{"x":0.680672287940979,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.964556097984314,"dir":"rtl","str":"۷۵۰۰۰۰","boundary":[0.680672287940979,0.7885985970497131,0.7344537973403931,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9818458557128906,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6521008610725403,0.7885985970497131,0.6773109436035156,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9666027426719666,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.7815985970497131,0.7663445520401001,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.956845760345459,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۷۳-۳۸۷-۱","boundary":[0.5798319578170776,0.8147268295288086,0.7310924530029297,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.8592324256896973,"str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.8147268295288086,0.7428571581840515,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9514227509498596,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.8077268295288086,0.7478571581840515,0.8300403661727905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.45961993932724},{"x":0.40672269463539124,"y":0.45961993932724},{"x":0.40672269463539124,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3781512677669525,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9864779114723206,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.3781512677669525,0.45961993932724,0.40672269463539124,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.45961993932724},{"x":0.37310925126075745,"y":0.45961993932724},{"x":0.37310925126075745,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3495798408985138,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9840233325958252,"dir":"rtl","str":"متینی","boundary":[0.3495798408985138,0.45961993932724,0.37310925126075745,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.45961993932724},{"x":0.3462184965610504,"y":0.45961993932724},{"x":0.3462184965610504,"y":0.47149643301963806},{"x":0.32268908619880676,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9881083965301514,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.32268908619880676,0.45961993932724,0.3462184965610504,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.45961993932724},{"x":0.32268908619880676,"y":0.45961993932724},{"x":0.32268908619880676,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3210084140300751,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9755991697311401,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3210084140300751,0.45961993932724,0.32268908619880676,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.45961993932724},{"x":0.3142857253551483,"y":0.45961993932724},{"x":0.3142857253551483,"y":0.47149643301963806},{"x":0.27899160981178284,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9890981912612915,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.27899160981178284,0.45961993932724,0.3142857253551483,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.45961993932724},{"x":0.2722689211368561,"y":0.45961993932724},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4726840853691101},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9852497577667236,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.23361344635486603,0.45961993932724,0.2722689211368561,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.45961993932724},{"x":0.40672269463539124,"y":0.45843231678009033},{"x":0.40672269463539124,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9863075613975525,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.45261993932724,0.41172269463539124,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5}]},"confidence":0.9865105152130127,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.38823530077934265,0.4845605790615082,0.40672269463539124,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5},{"x":0.3495798408985138,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9948011040687561,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.3495798408985138,0.48337292671203613,0.3815126121044159,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.48337292671203613},{"x":0.34285715222358704,"y":0.48337292671203613},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5},{"x":0.3025210201740265,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9721699357032776,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.3025210201740265,0.48337292671203613,0.34285715222358704,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2991596758365631,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2991596758365631,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2722689211368561,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9826064705848694,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.2722689211368561,0.48337292671203613,0.2991596758365631,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2689075767993927,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2689075767993927,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2655462324619293,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9530726075172424,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2655462324619293,0.48337292671203613,0.2689075767993927,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2655462324619293,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2655462324619293,"y":0.49881234765052795},{"x":0.22689075767993927,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9832386374473572,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.22689075767993927,0.48337292671203613,0.2655462324619293,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4976246953010559},{"x":0.1882352977991104,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9823141098022461,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.1882352977991104,0.48337292671203613,0.21344538033008575,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.48337292671203613},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5},{"x":0.1882352977991104,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9813116788864136,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.4763729267120361,0.41172269463539124,0.507],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/wFodGOKwYlhQfjWZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/esFYSeFVUFoQUAKI.jpg","blurred":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/spAdBYhKTlJIGpWx.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00018940364856735552,0.00014420722831379282,0.9985020184945437,0.9988241888423159]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.21717171370983124},{"x":0.12581700086593628,"y":0.21717171370983124},{"x":0.12581700086593628,"y":0.22474747896194458},{"x":0.12091503292322159,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.2416323721408844,"str":"٤","boundary":[0.12091503292322159,0.21717171370983124,0.12581700086593628,0.22474747896194458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.21717171370983124},{"x":0.12581700086593628,"y":0.21717171370983124},{"x":0.12581700086593628,"y":0.22474747896194458},{"x":0.12091503292322159,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.2416323721408844,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.21017171370983123,0.13081700086593628,0.2317474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.25},{"x":0.12581700086593628,"y":0.25},{"x":0.12581700086593628,"y":0.25757575035095215},{"x":0.12091503292322159,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.2742079794406891,"str":"٤","boundary":[0.12091503292322159,0.25,0.12581700086593628,0.25757575035095215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.25},{"x":0.12581700086593628,"y":0.25},{"x":0.12581700086593628,"y":0.25757575035095215},{"x":0.12091503292322159,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.2742079794406891,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.243,0.13081700086593628,0.26457575035095215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.28156566619873047},{"x":0.12581700086593628,"y":0.28156566619873047},{"x":0.12581700086593628,"y":0.2904040515422821},{"x":0.12091503292322159,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.3196244239807129,"str":"٤","boundary":[0.12091503292322159,0.28156566619873047,0.12581700086593628,0.2904040515422821]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.28156566619873047},{"x":0.12581700086593628,"y":0.28156566619873047},{"x":0.12581700086593628,"y":0.2904040515422821},{"x":0.12091503292322159,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.3196244239807129,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.27456566619873046,0.13081700086593628,0.2974040515422821],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.31439393758773804},{"x":0.12581700086593628,"y":0.31313130259513855},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3219696879386902},{"x":0.12091503292322159,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.19047340750694275,"str":"1","boundary":[0.12091503292322159,0.31439393758773804,0.12745098769664764,0.3219696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.31439393758773804},{"x":0.12581700086593628,"y":0.31313130259513855},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3219696879386902},{"x":0.12091503292322159,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.19047340750694275,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.30739393758773803,0.13245098769664765,0.3289696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.3472222089767456},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3472222089767456},{"x":0.12745098769664764,"y":0.35353535413742065},{"x":0.12091503292322159,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.46002674102783203,"str":"۸","boundary":[0.12091503292322159,0.3472222089767456,0.12745098769664764,0.35353535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.3472222089767456},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3472222089767456},{"x":0.12745098769664764,"y":0.35353535413742065},{"x":0.12091503292322159,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.46002674102783203,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.3402222089767456,0.13245098769664765,0.36053535413742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.41035354137420654},{"x":0.12418300658464432,"y":0.41035354137420654},{"x":0.12581700086593628,"y":0.4179292917251587},{"x":0.12254901975393295,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.36209559440612793,"str":"ا","boundary":[0.12254901975393295,0.41035354137420654,0.12581700086593628,0.4179292917251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.41035354137420654},{"x":0.12418300658464432,"y":0.41035354137420654},{"x":0.12581700086593628,"y":0.4179292917251587},{"x":0.12254901975393295,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.36209559440612793,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.40335354137420654,0.13081700086593628,0.4249292917251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.506313145160675},{"x":0.1339869350194931,"y":0.506313145160675},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5164141654968262},{"x":0.12091503292322159,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.3347715139389038,"str":"14","boundary":[0.12091503292322159,0.506313145160675,0.1339869350194931,0.5164141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.506313145160675},{"x":0.1339869350194931,"y":0.506313145160675},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5164141654968262},{"x":0.12091503292322159,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.3347715139389038,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.49931314516067504,0.1389869350194931,0.5234141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.5391414165496826},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5391414165496826},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5467171669006348},{"x":0.12254901975393295,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.7361454367637634,"str":"16","boundary":[0.12254901975393295,0.5391414165496826,0.1339869350194931,0.5467171669006348]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.5391414165496826},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5391414165496826},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5467171669006348},{"x":0.12254901975393295,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.7361454367637634,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.5321414165496826,0.1389869350194931,0.5537171669006348],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.5719696879386902},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5719696879386902},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5795454382896423},{"x":0.12254901975393295,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.8202426433563232,"str":"16","boundary":[0.12254901975393295,0.5719696879386902,0.1339869350194931,0.5795454382896423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.5719696879386902},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5719696879386902},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5795454382896423},{"x":0.12254901975393295,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.8202426433563232,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.5649696879386902,0.1389869350194931,0.5865454382896423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.6035353541374207},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6035353541374207},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6111111044883728},{"x":0.12254901975393295,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.8822564482688904,"str":"۱۸","boundary":[0.12254901975393295,0.6035353541374207,0.1339869350194931,0.6111111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.6035353541374207},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6035353541374207},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6111111044883728},{"x":0.12254901975393295,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.8822564482688904,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.5965353541374206,0.1389869350194931,0.6181111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.6363636255264282},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6363636255264282},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6439393758773804},{"x":0.12254901975393295,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.84949791431427,"str":"۱۸","boundary":[0.12254901975393295,0.6363636255264282,0.1339869350194931,0.6439393758773804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.6363636255264282},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6363636255264282},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6439393758773804},{"x":0.12254901975393295,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.84949791431427,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.6293636255264282,0.1389869350194931,0.6509393758773804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6994949579238892},{"x":0.13562092185020447,"y":0.6994949579238892},{"x":0.13562092185020447,"y":0.7095959782600403},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.7039625644683838,"str":"۲۲","boundary":[0.12091503292322159,0.6994949579238892,0.13562092185020447,0.7095959782600403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6994949579238892},{"x":0.13562092185020447,"y":0.6994949579238892},{"x":0.13562092185020447,"y":0.7095959782600403},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.7039625644683838,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.6924949579238892,0.14062092185020447,0.7165959782600403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.7323232293128967},{"x":0.13562092185020447,"y":0.7323232293128967},{"x":0.13562092185020447,"y":0.7411616444587708},{"x":0.12254901975393295,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.7808248996734619,"str":"۲۲","boundary":[0.12254901975393295,0.7323232293128967,0.13562092185020447,0.7411616444587708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.7323232293128967},{"x":0.13562092185020447,"y":0.7323232293128967},{"x":0.13562092185020447,"y":0.7411616444587708},{"x":0.12254901975393295,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.7808248996734619,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.7253232293128967,0.14062092185020447,0.7481616444587708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.7638888955116272},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7638888955116272},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7727272510528564},{"x":0.12254901975393295,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9161359071731567,"str":"٢٤","boundary":[0.12254901975393295,0.7638888955116272,0.1339869350194931,0.7727272510528564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.7638888955116272},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7638888955116272},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7727272510528564},{"x":0.12254901975393295,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9161359071731567,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.7568888955116272,0.1389869350194931,0.7797272510528565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.7967171669006348},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7967171669006348},{"x":0.1339869350194931,"y":0.8055555820465088},{"x":0.12254901975393295,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9111323356628418,"str":"٢٤","boundary":[0.12254901975393295,0.7967171669006348,0.1339869350194931,0.8055555820465088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.7967171669006348},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7967171669006348},{"x":0.1339869350194931,"y":0.8055555820465088},{"x":0.12254901975393295,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9111323356628418,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.7897171669006348,0.1389869350194931,0.8125555820465088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.8295454382896423},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8295454382896423},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8371211886405945},{"x":0.12091503292322159,"y":0.8371211886405945}]},"confidence":0.9157789349555969,"str":"٢٦","boundary":[0.12091503292322159,0.8295454382896423,0.13562092185020447,0.8371211886405945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.8295454382896423},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8295454382896423},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8371211886405945},{"x":0.12091503292322159,"y":0.8371211886405945}]},"confidence":0.9157789349555969,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.8225454382896423,0.14062092185020447,0.8441211886405945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.8623737096786499},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8623737096786499},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8699495196342468},{"x":0.12091503292322159,"y":0.8699495196342468}]},"confidence":0.9046851396560669,"str":"۲۸","boundary":[0.12091503292322159,0.8623737096786499,0.13562092185020447,0.8699495196342468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.8623737096786499},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8623737096786499},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8699495196342468},{"x":0.12091503292322159,"y":0.8699495196342468}]},"confidence":0.9046851396560669,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.8553737096786499,0.14062092185020447,0.8769495196342468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.12121212482452393},{"x":0.5522875785827637,"y":0.12121212482452393},{"x":0.5522875785827637,"y":0.1376262605190277},{"x":0.5016340017318726,"y":0.1376262605190277}]},"confidence":0.9817184209823608,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5016340017318726,0.12121212482452393,0.5522875785827637,0.1376262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.12121212482452393},{"x":0.491830050945282,"y":0.12121212482452393},{"x":0.491830050945282,"y":0.1376262605190277},{"x":0.44771242141723633,"y":0.1376262605190277}]},"confidence":0.9817222952842712,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.44771242141723633,0.12121212482452393,0.491830050945282,0.1376262605190277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.12121212482452393},{"x":0.5522875785827637,"y":0.12247474491596222},{"x":0.5522875785827637,"y":0.1376262605190277},{"x":0.44771242141723633,"y":0.1376262605190277}]},"confidence":0.9817203283309937,"dir":"ltr","boundary":[0.4427124214172363,0.11421212482452392,0.5572875785827637,0.14462626051902772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.9116161465644836},{"x":0.5049019455909729,"y":0.9116161465644836},{"x":0.5049019455909729,"y":0.9242424368858337},{"x":0.49673202633857727,"y":0.9242424368858337}]},"confidence":0.6373463273048401,"str":"i","boundary":[0.49673202633857727,0.9116161465644836,0.5049019455909729,0.9242424368858337]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.9116161465644836},{"x":0.5049019455909729,"y":0.9116161465644836},{"x":0.5049019455909729,"y":0.9242424368858337},{"x":0.49673202633857727,"y":0.9242424368858337}]},"confidence":0.6373463273048401,"dir":"ltr","boundary":[0.49173202633857727,0.9046161465644836,0.5099019455909729,0.9312424368858337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.21464645862579346},{"x":0.779411792755127,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7777777910232544,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7450980544090271,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9824249744415283,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.7467319965362549,0.21464645862579346,0.7777777910232544,0.23106060922145844]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.21464645862579346},{"x":0.779411792755127,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7777777910232544,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7450980544090271,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9824249744415283,"dir":"ltr","boundary":[0.7417319965362549,0.20764645862579345,0.7827777910232544,0.23806060922145844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.18434342741966248},{"x":0.906862735748291,"y":0.18434342741966248},{"x":0.906862735748291,"y":0.1944444477558136},{"x":0.8758170008659363,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.97504061460495,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8758170008659363,0.18434342741966248,0.906862735748291,0.1944444477558136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.18434342741966248},{"x":0.906862735748291,"y":0.18434342741966248},{"x":0.906862735748291,"y":0.1944444477558136},{"x":0.8758170008659363,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.97504061460495,"dir":"ltr","boundary":[0.8708170008659363,0.17734342741966247,0.911862735748291,0.2014444477558136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8921568393707275,"y":0.21590909361839294},{"x":0.9052287340164185,"y":0.21590909361839294},{"x":0.9052287340164185,"y":0.22979797422885895},{"x":0.8921568393707275,"y":0.22979797422885895}]},"confidence":0.8535981178283691,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.8921568393707275,0.21590909361839294,0.9052287340164185,0.22979797422885895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.21464645862579346},{"x":0.8856208920478821,"y":0.21464645862579346},{"x":0.8856208920478821,"y":0.22979797422885895},{"x":0.8235294222831726,"y":0.22979797422885895}]},"confidence":0.9864147305488586,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.8235294222831726,0.21464645862579346,0.8856208920478821,0.22979797422885895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875816822052002,"y":0.21464645862579346},{"x":0.8153594732284546,"y":0.21464645862579346},{"x":0.8153594732284546,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7875816822052002,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9810398817062378,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.7875816822052002,0.21464645862579346,0.8153594732284546,0.22853535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875816822052002,"y":0.21464645862579346},{"x":0.9052287340164185,"y":0.21590909361839294},{"x":0.9052287340164185,"y":0.22979797422885895},{"x":0.7875816822052002,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9655213356018066,"dir":"ltr","boundary":[0.7825816822052002,0.20764645862579345,0.9102287340164185,0.23679797422885895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8692810535430908,"y":0.24494948983192444},{"x":0.9084967374801636,"y":0.24494948983192444},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2613636255264282},{"x":0.8692810535430908,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9144795536994934,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.8692810535430908,0.24494948983192444,0.9084967374801636,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.24494948983192444},{"x":0.8676470518112183,"y":0.24494948983192444},{"x":0.8692810535430908,"y":0.2613636255264282},{"x":0.8300653696060181,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9917388558387756,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.8300653696060181,0.24494948983192444,0.8692810535430908,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.24621212482452393},{"x":0.8202614188194275,"y":0.24621212482452393},{"x":0.8202614188194275,"y":0.2626262605190277},{"x":0.8153594732284546,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9949303269386292,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8153594732284546,0.24621212482452393,0.8202614188194275,0.2626262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.24621212482452393},{"x":0.8088235259056091,"y":0.24621212482452393},{"x":0.8088235259056091,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7859477400779724,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.9925039410591125,"dir":"rtl","str":"وسع","boundary":[0.7843137383460999,0.24621212482452393,0.8088235259056091,0.2626262605190277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.24621212482452393},{"x":0.9084967374801636,"y":0.24368686974048615},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7859477400779724,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.9700566530227661,"dir":"ltr","boundary":[0.7793137383460998,0.23921212482452392,0.9134967374801636,0.26836362552642823],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8676470518112183,"y":0.2777777910232544},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2765151560306549},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2929292917251587},{"x":0.8676470518112183,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9232549667358398,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.8676470518112183,0.2777777910232544,0.9084967374801636,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8545751571655273,"y":0.2777777910232544},{"x":0.8709150552749634,"y":0.2777777910232544},{"x":0.8709150552749634,"y":0.2941919267177582},{"x":0.8562091588973999,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9836587309837341,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.8545751571655273,0.2777777910232544,0.8709150552749634,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8398692607879639,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8447712659835815,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8464052081108093,"y":0.2941919267177582},{"x":0.8398692607879639,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9892258048057556,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8398692607879639,0.2790403962135315,0.8464052081108093,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8316993713378906,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8333333134651184,"y":0.2954545319080353},{"x":0.8153594732284546,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9887186884880066,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.8153594732284546,0.2790403962135315,0.8333333134651184,0.2954545319080353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.2790403962135315},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2765151560306549},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2929292917251587},{"x":0.8153594732284546,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9615719318389893,"dir":"ltr","boundary":[0.8103594732284546,0.2720403962135315,0.9134967374801636,0.2999292917251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8692810535430908,"y":0.31186869740486145},{"x":0.9101307392120361,"y":0.31186869740486145},{"x":0.9101307392120361,"y":0.3295454680919647},{"x":0.8692810535430908,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.8911337852478027,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.8692810535430908,0.31186869740486145,0.9101307392120361,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8464052081108093,"y":0.31186869740486145},{"x":0.8692810535430908,"y":0.31186869740486145},{"x":0.8692810535430908,"y":0.3295454680919647},{"x":0.8464052081108093,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9935100078582764,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8464052081108093,0.31186869740486145,0.8692810535430908,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.31186869740486145},{"x":0.8398692607879639,"y":0.31186869740486145},{"x":0.8398692607879639,"y":0.3295454680919647},{"x":0.8039215803146362,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.994829535484314,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.8039215803146362,0.31186869740486145,0.8398692607879639,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.31186869740486145},{"x":0.7957516312599182,"y":0.31186869740486145},{"x":0.7957516312599182,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9966988563537598,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7908496856689453,0.31186869740486145,0.7957516312599182,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.31186869740486145},{"x":0.779411792755127,"y":0.31186869740486145},{"x":0.779411792755127,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800073504447937,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.7614378929138184,0.31186869740486145,0.779411792755127,0.3295454680919647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.31186869740486145},{"x":0.9101307392120361,"y":0.31313130259513855},{"x":0.9101307392120361,"y":0.3308080732822418},{"x":0.75,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9696295261383057,"dir":"ltr","boundary":[0.745,0.30486869740486144,0.9151307392120361,0.3378080732822418],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8741829991340637,"y":0.34343433380126953},{"x":0.9052287340164185,"y":0.34217172861099243},{"x":0.9052287340164185,"y":0.35732322931289673},{"x":0.8741829991340637,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.8339716196060181,"dir":"rtl","str":"٤-١-","boundary":[0.8741829991340637,0.34343433380126953,0.9052287340164185,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.34343433380126953},{"x":0.8660130500793457,"y":0.34343433380126953},{"x":0.8660130500793457,"y":0.3585858643054962},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9780604839324951,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8235294222831726,0.34343433380126953,0.8660130500793457,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.34343433380126953},{"x":0.813725471496582,"y":0.34343433380126953},{"x":0.813725471496582,"y":0.3585858643054962},{"x":0.779411792755127,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9845038652420044,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.779411792755127,0.34343433380126953,0.813725471496582,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.344696968793869},{"x":0.7712418437004089,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3585858643054962},{"x":0.741830050945282,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9948017001152039,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.741830050945282,0.344696968793869,0.7712418437004089,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.344696968793869},{"x":0.7352941036224365,"y":0.344696968793869},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7026143670082092,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9854989647865295,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.7026143670082092,0.344696968793869,0.7352941036224365,0.3598484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.344696968793869},{"x":0.9052287340164185,"y":0.34343433380126953},{"x":0.9052287340164185,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7026143670082092,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9626235961914062,"dir":"ltr","boundary":[0.6976143670082092,0.337696968793869,0.9102287340164185,0.3655858643054962],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8905228972434998,"y":0.375},{"x":0.906862735748291,"y":0.375},{"x":0.906862735748291,"y":0.3914141356945038},{"x":0.8905228972434998,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9100202918052673,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8905228972434998,0.375,0.906862735748291,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366013169288635,"y":0.375},{"x":0.8872548937797546,"y":0.375},{"x":0.8872548937797546,"y":0.3914141356945038},{"x":0.8366013169288635,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9910538792610168,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.8366013169288635,0.375,0.8872548937797546,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.375},{"x":0.8300653696060181,"y":0.375},{"x":0.8300653696060181,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7696078419685364,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9928033351898193,"dir":"rtl","str":"رویشگاهی","boundary":[0.7696078419685364,0.375,0.8300653696060181,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.375},{"x":0.7565359473228455,"y":0.375},{"x":0.7565359473228455,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7173202633857727,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9922731518745422,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.7173202633857727,0.375,0.7565359473228455,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.375},{"x":0.7075163125991821,"y":0.375},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9832630157470703,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.6715686321258545,0.375,0.7075163125991821,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.375},{"x":0.6633986830711365,"y":0.375},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6339869499206543,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9942372441291809,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.6339869499206543,0.375,0.6633986830711365,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.375},{"x":0.6258170008659363,"y":0.375},{"x":0.6258170008659363,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9881919026374817,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.5947712659835815,0.375,0.6258170008659363,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.375},{"x":0.5898692607879639,"y":0.375},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3914141356945038},{"x":0.584967315196991,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.5759411454200745,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.584967315196991,0.375,0.5898692607879639,0.3914141356945038]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.375},{"x":0.906862735748291,"y":0.375},{"x":0.906862735748291,"y":0.3914141356945038},{"x":0.584967315196991,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.976773202419281,"dir":"ltr","boundary":[0.579967315196991,0.368,0.911862735748291,0.3984141356945038],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8676470518112183,"y":0.40782827138900757},{"x":0.9084967374801636,"y":0.40782827138900757},{"x":0.9084967374801636,"y":0.42297980189323425},{"x":0.8676470518112183,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.9253972768783569,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.8676470518112183,0.40782827138900757,0.9084967374801636,0.42297980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.40782827138900757},{"x":0.8676470518112183,"y":0.40782827138900757},{"x":0.8676470518112183,"y":0.42297980189323425},{"x":0.8251634240150452,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.9900480508804321,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8251634240150452,0.40782827138900757,0.8676470518112183,0.42297980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.40782827138900757},{"x":0.813725471496582,"y":0.40782827138900757},{"x":0.813725471496582,"y":0.42297980189323425},{"x":0.779411792755127,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.9892418384552002,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.779411792755127,0.40782827138900757,0.813725471496582,0.42297980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.40782827138900757},{"x":0.7696078419685364,"y":0.40782827138900757},{"x":0.7696078419685364,"y":0.42297980189323425},{"x":0.75,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.8277994394302368,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.75,0.40782827138900757,0.7696078419685364,0.42297980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.40782827138900757},{"x":0.7450980544090271,"y":0.40782827138900757},{"x":0.7450980544090271,"y":0.42297980189323425},{"x":0.6535947918891907,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.9784915447235107,"dir":"rtl","str":"Anacardiaceae","boundary":[0.6535947918891907,0.40782827138900757,0.7450980544090271,0.42297980189323425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.40782827138900757},{"x":0.9084967374801636,"y":0.40782827138900757},{"x":0.9084967374801636,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6535947918891907,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.958793044090271,"dir":"ltr","boundary":[0.6485947918891907,0.40082827138900756,0.9134967374801636,0.43124243688583375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7957516312599182,"y":0.45075756311416626},{"x":0.75,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9855571389198303,"dir":"ltr","str":"Pistacia","boundary":[0.75,0.4431818127632141,0.7957516312599182,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.4431818127632141},{"x":0.851307213306427,"y":0.4431818127632141},{"x":0.851307213306427,"y":0.45075756311416626},{"x":0.8022875785827637,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9898180961608887,"dir":"ltr","str":"atlantica","boundary":[0.8022875785827637,0.4431818127632141,0.851307213306427,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.4431818127632141},{"x":0.9035947918891907,"y":0.4431818127632141},{"x":0.9035947918891907,"y":0.45075756311416626},{"x":0.8578431606292725,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9332297444343567,"dir":"ltr","str":"-۲-۱-۱","boundary":[0.8578431606292725,0.4431818127632141,0.9035947918891907,0.45075756311416626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.4431818127632141},{"x":0.9035947918891907,"y":0.4431818127632141},{"x":0.9035947918891907,"y":0.45075756311416626},{"x":0.75,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9735738635063171,"dir":"ltr","boundary":[0.745,0.4361818127632141,0.9085947918891907,0.45775756311416627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8055555820465088,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8055555820465088,"y":0.4861111044883728},{"x":0.758169949054718,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9830449223518372,"str":"Pistacia","boundary":[0.758169949054718,0.47601011395454407,0.8055555820465088,0.4861111044883728]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8545751571655273,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8545751571655273,"y":0.4861111044883728},{"x":0.8104575276374817,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9916057586669922,"str":"khinjuk","boundary":[0.8104575276374817,0.47601011395454407,0.8545751571655273,0.4861111044883728]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.47601011395454407},{"x":0.9052287340164185,"y":0.47601011395454407},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4861111044883728},{"x":0.8578431606292725,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.7317382097244263,"str":"-۲-۱-۲","boundary":[0.8578431606292725,0.47601011395454407,0.9052287340164185,0.4861111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.47601011395454407},{"x":0.9052287340164185,"y":0.47601011395454407},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4861111044883728},{"x":0.758169949054718,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9140965938568115,"dir":"ltr","boundary":[0.753169949054718,0.46901011395454406,0.9102287340164185,0.4931111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.5075757503509521},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5075757503509521},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9800650477409363,"dir":"ltr","str":"Pistacia","boundary":[0.7614378929138184,0.5075757503509521,0.8088235259056091,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.5075757503509521},{"x":0.851307213306427,"y":0.5075757503509521},{"x":0.851307213306427,"y":0.5151515007019043},{"x":0.813725471496582,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9909026026725769,"dir":"ltr","str":"mutica","boundary":[0.813725471496582,0.5075757503509521,0.851307213306427,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.5075757503509521},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5075757503509521},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5151515007019043},{"x":0.8578431606292725,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.7740023732185364,"dir":"ltr","str":"-۲-۱-۳","boundary":[0.8578431606292725,0.5075757503509521,0.9052287340164185,0.5151515007019043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.5075757503509521},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5075757503509521},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9214975237846375,"dir":"ltr","boundary":[0.7564378929138184,0.5005757503509521,0.9102287340164185,0.5221515007019043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8692810535430908,"y":0.5366161465644836},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5366161465644836},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5530303120613098},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.925035834312439,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.8692810535430908,0.5366161465644836,0.9084967374801636,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.5366161465644836},{"x":0.8676470518112183,"y":0.5366161465644836},{"x":0.8676470518112183,"y":0.5530303120613098},{"x":0.8251634240150452,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9918195009231567,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8251634240150452,0.5366161465644836,0.8676470518112183,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.5366161465644836},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5366161465644836},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5530303120613098},{"x":0.779411792755127,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.984596312046051,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.779411792755127,0.5366161465644836,0.8169934749603271,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.898110032081604,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7483659982681274,0.5366161465644836,0.7712418437004089,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.984807550907135,"dir":"rtl","str":"Apocynaceae","boundary":[0.6633986830711365,0.5366161465644836,0.7434640526771545,0.5530303120613098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.5366161465644836},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5366161465644836},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9679931402206421,"dir":"ltr","boundary":[0.6583986830711365,0.5296161465644836,0.9134967374801636,0.5600303120613098],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.5719696879386902},{"x":0.8022875785827637,"y":0.5719696879386902},{"x":0.8022875785827637,"y":0.5795454382896423},{"x":0.758169949054718,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9852018356323242,"dir":"ltr","str":"Nerium","boundary":[0.758169949054718,0.5719696879386902,0.8022875785827637,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071895241737366,"y":0.5719696879386902},{"x":0.8529411554336548,"y":0.5719696879386902},{"x":0.8529411554336548,"y":0.5795454382896423},{"x":0.8071895241737366,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9926596283912659,"dir":"ltr","str":"indicum","boundary":[0.8071895241737366,0.5719696879386902,0.8529411554336548,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.5719696879386902},{"x":0.9035947918891907,"y":0.5719696879386902},{"x":0.9035947918891907,"y":0.5795454382896423},{"x":0.8578431606292725,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9067666530609131,"dir":"ltr","str":"-۲-۲-۱","boundary":[0.8578431606292725,0.5719696879386902,0.9035947918891907,0.5795454382896423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.5719696879386902},{"x":0.9035947918891907,"y":0.5719696879386902},{"x":0.9035947918891907,"y":0.5795454382896423},{"x":0.758169949054718,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.963180422782898,"dir":"ltr","boundary":[0.753169949054718,0.5649696879386902,0.9085947918891907,0.5865454382896423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8676470518112183,"y":0.6010100841522217},{"x":0.9117646813392639,"y":0.6010100841522217},{"x":0.9117646813392639,"y":0.6161616444587708},{"x":0.8676470518112183,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9247806668281555,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.8676470518112183,0.6010100841522217,0.9117646813392639,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826797366142273,"y":0.6010100841522217},{"x":0.8676470518112183,"y":0.6010100841522217},{"x":0.8676470518112183,"y":0.6161616444587708},{"x":0.826797366142273,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9910112619400024,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.826797366142273,0.6010100841522217,0.8676470518112183,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.6010100841522217},{"x":0.8153594732284546,"y":0.6010100841522217},{"x":0.8153594732284546,"y":0.6161616444587708},{"x":0.7810457348823547,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9904550313949585,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7810457348823547,0.6010100841522217,0.8153594732284546,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6010100841522217},{"x":0.7696078419685364,"y":0.6010100841522217},{"x":0.7696078419685364,"y":0.6161616444587708},{"x":0.75,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.8832498788833618,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.75,0.6010100841522217,0.7696078419685364,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.6010100841522217},{"x":0.7434640526771545,"y":0.6010100841522217},{"x":0.7434640526771545,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9711753129959106,"dir":"rtl","str":"Asclepiadaceae","boundary":[0.6519607901573181,0.6010100841522217,0.7434640526771545,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.3978920876979828,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6421568393707275,0.6010100841522217,0.6470588445663452,0.6161616444587708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.6010100841522217},{"x":0.9117646813392639,"y":0.6010100841522217},{"x":0.9117646813392639,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9473966360092163,"dir":"ltr","boundary":[0.5979411554336548,0.5940100841522217,0.9167646813392639,0.6231616444587708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7369281053543091,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7369281053543091,"y":0.6477272510528564},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.47980377078056335,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7352941036224365,0.6363636255264282,0.7369281053543091,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.6363636255264282},{"x":0.8022875785827637,"y":0.6363636255264282},{"x":0.8022875785827637,"y":0.6464646458625793},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6464646458625793}]},"confidence":0.9886312484741211,"dir":"ltr","str":"Calotropis","boundary":[0.7401960492134094,0.6363636255264282,0.8022875785827637,0.6464646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.6363636255264282},{"x":0.851307213306427,"y":0.6363636255264282},{"x":0.851307213306427,"y":0.6464646458625793},{"x":0.8055555820465088,"y":0.6464646458625793}]},"confidence":0.9877665042877197,"dir":"ltr","str":"procera","boundary":[0.8055555820465088,0.6363636255264282,0.851307213306427,0.6464646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.6363636255264282},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6363636255264282},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6464646458625793},{"x":0.8578431606292725,"y":0.6464646458625793}]},"confidence":0.9211348295211792,"dir":"ltr","str":"-۲-۳-۱","boundary":[0.8578431606292725,0.6363636255264282,0.9035947918891907,0.6464646458625793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.6363636255264282},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6363636255264282},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6464646458625793},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9503037929534912,"dir":"ltr","boundary":[0.7302941036224365,0.6293636255264282,0.9085947918891907,0.6534646458625794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6691918969154358},{"x":0.8120915293693542,"y":0.6691918969154358},{"x":0.8120915293693542,"y":0.6767676472663879},{"x":0.75,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.986210286617279,"dir":"ltr","str":"Marsdenia","boundary":[0.75,0.6691918969154358,0.8120915293693542,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.6691918969154358},{"x":0.851307213306427,"y":0.6691918969154358},{"x":0.851307213306427,"y":0.6767676472663879},{"x":0.8169934749603271,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9857978820800781,"dir":"ltr","str":"erecta","boundary":[0.8169934749603271,0.6691918969154358,0.851307213306427,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.6691918969154358},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6691918969154358},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6767676472663879},{"x":0.8578431606292725,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9082975387573242,"dir":"ltr","str":"-۲-۳-۲","boundary":[0.8578431606292725,0.6691918969154358,0.9052287340164185,0.6767676472663879]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6691918969154358},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6691918969154358},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6767676472663879},{"x":0.75,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9638316631317139,"dir":"ltr","boundary":[0.745,0.6621918969154358,0.9102287340164185,0.683767647266388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8741829991340637,"y":0.6969696879386902},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6969696879386902},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7121211886405945},{"x":0.8741829991340637,"y":0.7121211886405945}]},"confidence":0.8873445987701416,"dir":"rtl","str":"٤-٢-","boundary":[0.8741829991340637,0.6969696879386902,0.9052287340164185,0.7121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.6969696879386902},{"x":0.8660130500793457,"y":0.6969696879386902},{"x":0.8660130500793457,"y":0.7121211886405945},{"x":0.8251634240150452,"y":0.7121211886405945}]},"confidence":0.9933143854141235,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8251634240150452,0.6969696879386902,0.8660130500793457,0.7121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.6969696879386902},{"x":0.8153594732284546,"y":0.6969696879386902},{"x":0.8153594732284546,"y":0.7133838534355164},{"x":0.779411792755127,"y":0.7133838534355164}]},"confidence":0.9858883023262024,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.779411792755127,0.6969696879386902,0.8153594732284546,0.7133838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7679738402366638,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7679738402366638,"y":0.7133838534355164},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7133838534355164}]},"confidence":0.8618569374084473,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7483659982681274,0.6982323527336121,0.7679738402366638,0.7133838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7434640526771545,"y":0.6969696879386902},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7133838534355164}]},"confidence":0.9845843315124512,"dir":"rtl","str":"Bignoniaceae","boundary":[0.6666666865348816,0.6982323527336121,0.7434640526771545,0.7133838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6969696879386902},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6969696879386902},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7121211886405945},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7133838534355164}]},"confidence":0.9600105881690979,"dir":"ltr","boundary":[0.6616666865348816,0.6899696879386902,0.9102287340164185,0.7191211886405945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7957516312599182,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7957516312599182,"y":0.7411616444587708},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9894626140594482,"dir":"ltr","str":"Tecomella","boundary":[0.7385621070861816,0.7335858345031738,0.7957516312599182,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.7335858345031738},{"x":0.851307213306427,"y":0.7335858345031738},{"x":0.851307213306427,"y":0.7411616444587708},{"x":0.8022875785827637,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9803022146224976,"dir":"ltr","str":"undulata","boundary":[0.8022875785827637,0.7335858345031738,0.851307213306427,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.7335858345031738},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7335858345031738},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7411616444587708},{"x":0.8578431606292725,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.834631621837616,"dir":"ltr","str":"-١-٤-٢","boundary":[0.8578431606292725,0.7335858345031738,0.9035947918891907,0.7411616444587708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.7335858345031738},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7335858345031738},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7411616444587708},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9458857178688049,"dir":"ltr","boundary":[0.7335621070861816,0.7265858345031738,0.9085947918891907,0.7481616444587708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8741829991340637,"y":0.7601010203361511},{"x":0.9084967374801636,"y":0.7601010203361511},{"x":0.9084967374801636,"y":0.7765151262283325},{"x":0.8741829991340637,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.8197252750396729,"dir":"rtl","str":"٥-٢-","boundary":[0.8741829991340637,0.7601010203361511,0.9084967374801636,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826797366142273,"y":0.7613636255264282},{"x":0.8660130500793457,"y":0.7613636255264282},{"x":0.8660130500793457,"y":0.7765151262283325},{"x":0.826797366142273,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9924917817115784,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.826797366142273,0.7613636255264282,0.8660130500793457,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.7613636255264282},{"x":0.8153594732284546,"y":0.7613636255264282},{"x":0.8153594732284546,"y":0.7765151262283325},{"x":0.779411792755127,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9850659966468811,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.779411792755127,0.7613636255264282,0.8153594732284546,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7777777910232544},{"x":0.75,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.8663690686225891,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.75,0.7613636255264282,0.7712418437004089,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9844666123390198,"dir":"rtl","str":"Boraginaceae","boundary":[0.6617646813392639,0.7613636255264282,0.7434640526771545,0.7777777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.7601010203361511},{"x":0.9084967374801636,"y":0.7601010203361511},{"x":0.9084967374801636,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9519944190979004,"dir":"ltr","boundary":[0.6567646813392639,0.7531010203361511,0.9134967374801636,0.7835151262283325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.7979797720909119},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7979797720909119},{"x":0.8104575276374817,"y":0.8055555820465088},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.964323103427887,"dir":"ltr","str":"Anchusa","boundary":[0.7614378929138184,0.7979797720909119,0.8104575276374817,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.7979797720909119},{"x":0.851307213306427,"y":0.7979797720909119},{"x":0.851307213306427,"y":0.8055555820465088},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9900420308113098,"dir":"ltr","str":"italica","boundary":[0.8169934749603271,0.7979797720909119,0.851307213306427,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.7979797720909119},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7979797720909119},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8055555820465088},{"x":0.8578431606292725,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.5952038168907166,"dir":"ltr","str":"-۲-۵-۱","boundary":[0.8578431606292725,0.7979797720909119,0.9035947918891907,0.8055555820465088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.7979797720909119},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7979797720909119},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8055555820465088},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.8625889420509338,"dir":"ltr","boundary":[0.7564378929138184,0.7909797720909119,0.9085947918891907,0.8125555820465088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"qu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.8295454382896423},{"x":0.8006535768508911,"y":0.8295454382896423},{"x":0.8006535768508911,"y":0.8396464586257935},{"x":0.7516340017318726,"y":0.8396464586257935}]},"confidence":0.9651967883110046,"dir":"ltr","str":"Anchusa","boundary":[0.7516340017318726,0.8295454382896423,0.8006535768508911,0.8396464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"qu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.8295454382896423},{"x":0.851307213306427,"y":0.8295454382896423},{"x":0.851307213306427,"y":0.8396464586257935},{"x":0.8055555820465088,"y":0.8396464586257935}]},"confidence":0.9897680878639221,"dir":"ltr","str":"strigosa","boundary":[0.8055555820465088,0.8295454382896423,0.851307213306427,0.8396464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"qu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.8295454382896423},{"x":0.9052287340164185,"y":0.8295454382896423},{"x":0.9052287340164185,"y":0.8396464586257935},{"x":0.8578431606292725,"y":0.8396464586257935}]},"confidence":0.7329363822937012,"dir":"ltr","str":"-٢-٥-٢","boundary":[0.8578431606292725,0.8295454382896423,0.9052287340164185,0.8396464586257935]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.8295454382896423},{"x":0.9052287340164185,"y":0.8295454382896423},{"x":0.9052287340164185,"y":0.8396464586257935},{"x":0.7516340017318726,"y":0.8396464586257935}]},"confidence":0.9081971645355225,"dir":"ltr","boundary":[0.7466340017318726,0.8225454382896423,0.9102287340164185,0.8466464586257935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8741829991340637,"y":0.8585858345031738},{"x":0.906862735748291,"y":0.8585858345031738},{"x":0.906862735748291,"y":0.8737373948097229},{"x":0.8741829991340637,"y":0.8737373948097229}]},"confidence":0.8297908306121826,"dir":"rtl","str":"٦-٢-","boundary":[0.8741829991340637,0.8585858345031738,0.906862735748291,0.8737373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.8585858345031738},{"x":0.8660130500793457,"y":0.8585858345031738},{"x":0.8660130500793457,"y":0.8737373948097229},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8737373948097229}]},"confidence":0.9914553165435791,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8235294222831726,0.8585858345031738,0.8660130500793457,0.8737373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.8585858345031738},{"x":0.813725471496582,"y":0.8585858345031738},{"x":0.813725471496582,"y":0.8737373948097229},{"x":0.779411792755127,"y":0.8737373948097229}]},"confidence":0.9888992309570312,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.779411792755127,0.8585858345031738,0.813725471496582,0.8737373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.8585858345031738},{"x":0.7679738402366638,"y":0.8585858345031738},{"x":0.7679738402366638,"y":0.8737373948097229},{"x":0.7483659982681274,"y":0.8737373948097229}]},"confidence":0.8741285800933838,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7483659982681274,0.8585858345031738,0.7679738402366638,0.8737373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.8585858345031738},{"x":0.7434640526771545,"y":0.8585858345031738},{"x":0.7434640526771545,"y":0.8737373948097229},{"x":0.665032684803009,"y":0.875}]},"confidence":0.967547595500946,"dir":"rtl","str":"Capparaceae","boundary":[0.665032684803009,0.8585858345031738,0.7434640526771545,0.8737373948097229]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.8585858345031738},{"x":0.906862735748291,"y":0.8573232293128967},{"x":0.906862735748291,"y":0.8737373948097229},{"x":0.665032684803009,"y":0.875}]},"confidence":0.9478838443756104,"dir":"ltr","boundary":[0.660032684803009,0.8515858345031738,0.911862735748291,0.8807373948097229],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/aeFVKtpIJedizWuz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/PErjbHKTHGUsAKvG.jpg","blurred":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/GRsNKysRaVrIkses.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00018673373544527813,0.0001330476508598135,0.9985020184945437,0.9988178119731672]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.11363636702299118},{"x":0.13562092185020447,"y":0.11363636702299118},{"x":0.13562092185020447,"y":0.12121212482452393},{"x":0.12091503292322159,"y":0.12121212482452393}]},"confidence":0.9196741580963135,"str":"۲۸","boundary":[0.12091503292322159,0.11363636702299118,0.13562092185020447,0.12121212482452393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.11363636702299118},{"x":0.13562092185020447,"y":0.11363636702299118},{"x":0.13562092185020447,"y":0.12121212482452393},{"x":0.12091503292322159,"y":0.12121212482452393}]},"confidence":0.9196741580963135,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.10663636702299117,0.14062092185020447,0.12821212482452393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.1540404111146927},{"x":0.12091503292322159,"y":0.14646464586257935},{"x":0.13235294818878174,"y":0.14646464586257935},{"x":0.13235294818878174,"y":0.1540404111146927}]},"confidence":0.36902230978012085,"str":"{","boundary":[0.12091503292322159,0.1540404111146927,0.13235294818878174,0.14646464586257935]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.1540404111146927},{"x":0.12091503292322159,"y":0.14646464586257935},{"x":0.13235294818878174,"y":0.14646464586257935},{"x":0.13235294818878174,"y":0.1540404111146927}]},"confidence":0.36902230978012085,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.14704041111469268,0.13735294818878174,0.15346464586257935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.17676767706871033},{"x":0.13562092185020447,"y":0.17676767706871033},{"x":0.13562092185020447,"y":0.18560606241226196},{"x":0.12254901975393295,"y":0.18560606241226196}]},"confidence":0.7913558483123779,"str":"۳۲","boundary":[0.12254901975393295,0.17676767706871033,0.13562092185020447,0.18560606241226196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.17676767706871033},{"x":0.13562092185020447,"y":0.17676767706871033},{"x":0.13562092185020447,"y":0.18560606241226196},{"x":0.12254901975393295,"y":0.18560606241226196}]},"confidence":0.7913558483123779,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.16976767706871032,0.14062092185020447,0.19260606241226197],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.2095959633588791},{"x":0.1339869350194931,"y":0.2095959633588791},{"x":0.1339869350194931,"y":0.21843434870243073},{"x":0.12254901975393295,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.4045792818069458,"str":"٣٤","boundary":[0.12254901975393295,0.2095959633588791,0.1339869350194931,0.21843434870243073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.2095959633588791},{"x":0.1339869350194931,"y":0.2095959633588791},{"x":0.1339869350194931,"y":0.21843434870243073},{"x":0.12254901975393295,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.4045792818069458,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.20259596335887908,0.1389869350194931,0.22543434870243073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.28282827138900757},{"x":0.12091503292322159,"y":0.2752525210380554},{"x":0.1339869350194931,"y":0.2752525210380554},{"x":0.1339869350194931,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.7927297949790955,"str":"}","boundary":[0.12091503292322159,0.28282827138900757,0.1339869350194931,0.2752525210380554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.28282827138900757},{"x":0.12091503292322159,"y":0.2752525210380554},{"x":0.1339869350194931,"y":0.2752525210380554},{"x":0.1339869350194931,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.7927297949790955,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.27582827138900756,0.1389869350194931,0.2822525210380554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.3055555522441864},{"x":0.1339869350194931,"y":0.3055555522441864},{"x":0.1339869350194931,"y":0.31313130259513855},{"x":0.12091503292322159,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.8307919502258301,"str":"۳۸","boundary":[0.12091503292322159,0.3055555522441864,0.1339869350194931,0.31313130259513855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.3055555522441864},{"x":0.1339869350194931,"y":0.3055555522441864},{"x":0.1339869350194931,"y":0.31313130259513855},{"x":0.12091503292322159,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.8307919502258301,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.2985555522441864,0.1389869350194931,0.32013130259513856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.3712121248245239},{"x":0.13235294818878174,"y":0.3712121248245239},{"x":0.13235294818878174,"y":0.3787878751754761},{"x":0.12091503292322159,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.7373480796813965,"str":"٤٠","boundary":[0.12091503292322159,0.3712121248245239,0.13235294818878174,0.3787878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.3712121248245239},{"x":0.13235294818878174,"y":0.3712121248245239},{"x":0.13235294818878174,"y":0.3787878751754761},{"x":0.12091503292322159,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.7373480796813965,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.3642121248245239,0.13735294818878174,0.3857878751754761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.4015151560306549},{"x":0.13725490868091583,"y":0.4015151560306549},{"x":0.13725490868091583,"y":0.41035354137420654},{"x":0.11928104609251022,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.839009165763855,"str":"٤٢","boundary":[0.11928104609251022,0.4015151560306549,0.13725490868091583,0.41035354137420654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.4015151560306549},{"x":0.13725490868091583,"y":0.4015151560306549},{"x":0.13725490868091583,"y":0.41035354137420654},{"x":0.11928104609251022,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.839009165763855,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.3945151560306549,0.14225490868091584,0.41735354137420655],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.43560606241226196},{"x":0.1339869350194931,"y":0.43560606241226196},{"x":0.1339869350194931,"y":0.4431818127632141},{"x":0.12091503292322159,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.8003826141357422,"str":"٤٤","boundary":[0.12091503292322159,0.43560606241226196,0.1339869350194931,0.4431818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.43560606241226196},{"x":0.1339869350194931,"y":0.43560606241226196},{"x":0.1339869350194931,"y":0.4431818127632141},{"x":0.12091503292322159,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.8003826141357422,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.42860606241226196,0.1389869350194931,0.4501818127632141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.46843433380126953},{"x":0.13562092185020447,"y":0.46843433380126953},{"x":0.13562092185020447,"y":0.47601011395454407},{"x":0.12091503292322159,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.6508428454399109,"str":"٤٦","boundary":[0.12091503292322159,0.46843433380126953,0.13562092185020447,0.47601011395454407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.46843433380126953},{"x":0.13562092185020447,"y":0.46843433380126953},{"x":0.13562092185020447,"y":0.47601011395454407},{"x":0.12091503292322159,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.6508428454399109,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.4614343338012695,0.14062092185020447,0.4830101139545441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.5},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5075757503509521},{"x":0.12091503292322159,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.8005427122116089,"str":"٤٨","boundary":[0.12091503292322159,0.5,0.1339869350194931,0.5075757503509521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.5},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5075757503509521},{"x":0.12091503292322159,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.8005427122116089,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.493,0.1389869350194931,0.5145757503509522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.564393937587738},{"x":0.1339869350194931,"y":0.564393937587738},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5719696879386902},{"x":0.12091503292322159,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.6288390159606934,"str":"٥٢","boundary":[0.12091503292322159,0.564393937587738,0.1339869350194931,0.5719696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.564393937587738},{"x":0.1339869350194931,"y":0.564393937587738},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5719696879386902},{"x":0.12091503292322159,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.6288390159606934,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.557393937587738,0.1389869350194931,0.5789696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.5972222089767456},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5972222089767456},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6047979593276978},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.7709224224090576,"str":"٥٤","boundary":[0.12091503292322159,0.5972222089767456,0.1339869350194931,0.6047979593276978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.5972222089767456},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5972222089767456},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6047979593276978},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.7709224224090576,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.5902222089767456,0.1389869350194931,0.6117979593276978],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6287878751754761},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6287878751754761},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6363636255264282},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.5478721857070923,"str":"٥٦","boundary":[0.12091503292322159,0.6287878751754761,0.1339869350194931,0.6363636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6287878751754761},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6287878751754761},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6363636255264282},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.5478721857070923,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.6217878751754761,0.1389869350194931,0.6433636255264282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6616161465644836},{"x":0.13562092185020447,"y":0.6616161465644836},{"x":0.13562092185020447,"y":0.6691918969154358},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.6122186183929443,"str":"٥٨","boundary":[0.12091503292322159,0.6616161465644836,0.13562092185020447,0.6691918969154358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6616161465644836},{"x":0.13562092185020447,"y":0.6616161465644836},{"x":0.13562092185020447,"y":0.6691918969154358},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.6122186183929443,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.6546161465644836,0.14062092185020447,0.6761918969154358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6931818127632141},{"x":0.13235294818878174,"y":0.6931818127632141},{"x":0.13235294818878174,"y":0.7007575631141663},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.5387304425239563,"str":"٦٠","boundary":[0.12091503292322159,0.6931818127632141,0.13235294818878174,0.7007575631141663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6931818127632141},{"x":0.13235294818878174,"y":0.6931818127632141},{"x":0.13235294818878174,"y":0.7007575631141663},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.5387304425239563,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.6861818127632141,0.13735294818878174,0.7077575631141663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.7260100841522217},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7260100841522217},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7335858345031738},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.7784386277198792,"str":"٦٢","boundary":[0.12091503292322159,0.7260100841522217,0.1339869350194931,0.7335858345031738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.7260100841522217},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7260100841522217},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7335858345031738},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.7784386277198792,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.7190100841522217,0.1389869350194931,0.7405858345031738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.7575757503509521},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7575757503509521},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7664141654968262},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.4986726641654968,"str":"٦٤","boundary":[0.12091503292322159,0.7575757503509521,0.1339869350194931,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.7575757503509521},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7575757503509521},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7664141654968262},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.4986726641654968,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.7505757503509521,0.1389869350194931,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.7891414165496826},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7891414165496826},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7979797720909119},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.6639961004257202,"str":"។។","boundary":[0.12091503292322159,0.7891414165496826,0.1339869350194931,0.7979797720909119]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.7891414165496826},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7891414165496826},{"x":0.1339869350194931,"y":0.7979797720909119},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.6639961004257202,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.7821414165496826,0.1389869350194931,0.8049797720909119],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.8232323527336121},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8232323527336121},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8295454382896423},{"x":0.12091503292322159,"y":0.8295454382896423}]},"confidence":0.5481228828430176,"str":"។។","boundary":[0.12091503292322159,0.8232323527336121,0.13562092185020447,0.8295454382896423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.8232323527336121},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8232323527336121},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8295454382896423},{"x":0.12091503292322159,"y":0.8295454382896423}]},"confidence":0.5481228828430176,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.816232352733612,0.14062092185020447,0.8365454382896423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.8547979593276978},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8547979593276978},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8623737096786499},{"x":0.12091503292322159,"y":0.8623737096786499}]},"confidence":0.5256123542785645,"str":"٦٨","boundary":[0.12091503292322159,0.8547979593276978,0.13562092185020447,0.8623737096786499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.8547979593276978},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8547979593276978},{"x":0.13562092185020447,"y":0.8623737096786499},{"x":0.12091503292322159,"y":0.8623737096786499}]},"confidence":0.5256123542785645,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.8477979593276977,0.14062092185020447,0.8693737096786499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.9179292917251587},{"x":0.508169949054718,"y":0.9267676472663879},{"x":0.49346405267715454,"y":0.9267676472663879},{"x":0.49346405267715454,"y":0.9179292917251587}]},"confidence":0.6234316229820251,"str":")","boundary":[0.508169949054718,0.9179292917251587,0.49346405267715454,0.9267676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.9267676472663879},{"x":0.508169949054718,"y":0.9292929172515869},{"x":0.49346405267715454,"y":0.9292929172515869},{"x":0.49346405267715454,"y":0.9267676472663879}]},"confidence":0.7977196574211121,"str":".","boundary":[0.508169949054718,0.9267676472663879,0.49346405267715454,0.9292929172515869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.9179292917251587},{"x":0.508169949054718,"y":0.9292929172515869},{"x":0.49346405267715454,"y":0.9292929172515869},{"x":0.49346405267715454,"y":0.9179292917251587}]},"confidence":0.7105756402015686,"dir":"ltr","boundary":[0.503169949054718,0.9109292917251587,0.49846405267715455,0.9362929172515869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.11363636702299118},{"x":0.720588207244873,"y":0.11363636702299118},{"x":0.720588207244873,"y":0.12373737245798111},{"x":0.7189542651176453,"y":0.12373737245798111}]},"confidence":0.2811596989631653,"dir":"ltr","str":"·","boundary":[0.7189542651176453,0.11363636702299118,0.720588207244873,0.12373737245798111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.11237373948097229},{"x":0.7761437892913818,"y":0.11237373948097229},{"x":0.7761437892913818,"y":0.12373737245798111},{"x":0.7238562107086182,"y":0.12373737245798111}]},"confidence":0.9884181022644043,"dir":"ltr","str":"Capparis","boundary":[0.7238562107086182,0.11237373948097229,0.7761437892913818,0.12373737245798111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.11237373948097229},{"x":0.851307213306427,"y":0.11237373948097229},{"x":0.851307213306427,"y":0.12373737245798111},{"x":0.7826797366142273,"y":0.12373737245798111}]},"confidence":0.9927244186401367,"dir":"ltr","str":"cartilaginea","boundary":[0.7826797366142273,0.11237373948097229,0.851307213306427,0.12373737245798111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.1111111119389534},{"x":0.9035947918891907,"y":0.1111111119389534},{"x":0.9035947918891907,"y":0.12247474491596222},{"x":0.8578431606292725,"y":0.12247474491596222}]},"confidence":0.7680609226226807,"dir":"ltr","str":"-١-٦-٢","boundary":[0.8578431606292725,0.1111111119389534,0.9035947918891907,0.12247474491596222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.11237373948097229},{"x":0.9035947918891907,"y":0.1111111119389534},{"x":0.9035947918891907,"y":0.12247474491596222},{"x":0.7189542651176453,"y":0.12373737245798111}]},"confidence":0.9151690006256104,"dir":"ltr","boundary":[0.7139542651176453,0.10537373948097228,0.9085947918891907,0.12947474491596223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.14520202577114105},{"x":0.7728758454322815,"y":0.14393939077854156},{"x":0.7728758454322815,"y":0.15530303120613098},{"x":0.720588207244873,"y":0.15656565129756927}]},"confidence":0.9875008463859558,"dir":"ltr","str":"Capparis","boundary":[0.720588207244873,0.14520202577114105,0.7728758454322815,0.15530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.14393939077854156},{"x":0.851307213306427,"y":0.14393939077854156},{"x":0.851307213306427,"y":0.1540404111146927},{"x":0.7777777910232544,"y":0.15530303120613098}]},"confidence":0.9911516904830933,"dir":"ltr","str":"mucronifolia","boundary":[0.7777777910232544,0.14393939077854156,0.851307213306427,0.1540404111146927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.14393939077854156},{"x":0.9052287340164185,"y":0.14267677068710327},{"x":0.9052287340164185,"y":0.1540404111146927},{"x":0.8578431606292725,"y":0.1540404111146927}]},"confidence":0.898202121257782,"dir":"ltr","str":"-٢-٦-٢","boundary":[0.8578431606292725,0.14393939077854156,0.9052287340164185,0.1540404111146927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.14520202577114105},{"x":0.9052287340164185,"y":0.14267677068710327},{"x":0.9052287340164185,"y":0.1540404111146927},{"x":0.720588207244873,"y":0.15656565129756927}]},"confidence":0.9685784578323364,"dir":"ltr","boundary":[0.715588207244873,0.13820202577114105,0.9102287340164185,0.1610404111146927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.17550505697727203},{"x":0.8039215803146362,"y":0.17550505697727203},{"x":0.8039215803146362,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7549019455909729,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9873093366622925,"dir":"ltr","str":"Capparis","boundary":[0.7549019455909729,0.17550505697727203,0.8039215803146362,0.18813131749629974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.17550505697727203},{"x":0.851307213306427,"y":0.17550505697727203},{"x":0.851307213306427,"y":0.18813131749629974},{"x":0.8088235259056091,"y":0.18813131749629974}]},"confidence":0.9948724508285522,"dir":"ltr","str":"spinosa","boundary":[0.8088235259056091,0.17550505697727203,0.851307213306427,0.18813131749629974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.17550505697727203},{"x":0.9052287340164185,"y":0.17424242198467255},{"x":0.9052287340164185,"y":0.18686868250370026},{"x":0.8578431606292725,"y":0.18813131749629974}]},"confidence":0.8443788290023804,"dir":"ltr","str":"-٣-٦-٢","boundary":[0.8578431606292725,0.17550505697727203,0.9052287340164185,0.18686868250370026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.17550505697727203},{"x":0.9052287340164185,"y":0.17424242198467255},{"x":0.9052287340164185,"y":0.18686868250370026},{"x":0.7549019455909729,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9489930868148804,"dir":"ltr","boundary":[0.7499019455909729,0.16850505697727203,0.9102287340164185,0.19386868250370026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7450980544090271,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7450980544090271,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7450980544090271,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.27198687195777893,"dir":"ltr","str":"·","boundary":[0.7450980544090271,0.2095959633588791,0.7450980544090271,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7924836874008179,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7924836874008179,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7483659982681274,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.989155113697052,"dir":"ltr","str":"Cleome","boundary":[0.7483659982681274,0.2095959633588791,0.7924836874008179,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.2095959633588791},{"x":0.851307213306427,"y":0.2095959633588791},{"x":0.851307213306427,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7973856329917908,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9919738173484802,"dir":"ltr","str":"oxypetala","boundary":[0.7973856329917908,0.2095959633588791,0.851307213306427,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.2095959633588791},{"x":0.9052287340164185,"y":0.2095959633588791},{"x":0.9052287340164185,"y":0.21969696879386902},{"x":0.8578431606292725,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.8951088786125183,"dir":"ltr","str":"-٤-٦-٢","boundary":[0.8578431606292725,0.2095959633588791,0.9052287340164185,0.21969696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.2095959633588791},{"x":0.9052287340164185,"y":0.2095959633588791},{"x":0.9052287340164185,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7450980544090271,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9320606589317322,"dir":"ltr","boundary":[0.7400980544090271,0.20259596335887908,0.9102287340164185,0.22669696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8660130500793457,"y":0.23863635957241058},{"x":0.9117646813392639,"y":0.23863635957241058},{"x":0.9117646813392639,"y":0.2537878751754761},{"x":0.8660130500793457,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.8976259827613831,"dir":"rtl","str":"۲-۷-","boundary":[0.8660130500793457,0.23863635957241058,0.9117646813392639,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.23863635957241058},{"x":0.8676470518112183,"y":0.23863635957241058},{"x":0.8676470518112183,"y":0.2537878751754761},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9823514819145203,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8235294222831726,0.23863635957241058,0.8676470518112183,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.23863635957241058},{"x":0.8153594732284546,"y":0.23863635957241058},{"x":0.8153594732284546,"y":0.2537878751754761},{"x":0.779411792755127,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9860713481903076,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.779411792755127,0.23863635957241058,0.8153594732284546,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7679738402366638,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7679738402366638,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.921958327293396,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7483659982681274,0.23863635957241058,0.7679738402366638,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.23863635957241058},{"x":0.741830050945282,"y":0.23863635957241058},{"x":0.741830050945282,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6421568393707275,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9670865535736084,"dir":"rtl","str":"Caryophyllaceae","boundary":[0.6421568393707275,0.23863635957241058,0.741830050945282,0.2537878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.23863635957241058},{"x":0.9117646813392639,"y":0.2373737394809723},{"x":0.9117646813392639,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6323529481887817,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9606651663780212,"dir":"ltr","boundary":[0.6273529481887817,0.23163635957241058,0.9167646813392639,0.2607878751754761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7859477400779724,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7859477400779724,"y":0.28282827138900757},{"x":0.733660101890564,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9891148805618286,"dir":"ltr","str":"Dianthus","boundary":[0.733660101890564,0.27398988604545593,0.7859477400779724,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.27398988604545593},{"x":0.8529411554336548,"y":0.27398988604545593},{"x":0.8529411554336548,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7908496856689453,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9745315909385681,"dir":"ltr","str":"basianicus","boundary":[0.7908496856689453,0.27398988604545593,0.8529411554336548,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.27398988604545593},{"x":0.9035947918891907,"y":0.27398988604545593},{"x":0.9035947918891907,"y":0.28282827138900757},{"x":0.8578431606292725,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.8979763984680176,"dir":"ltr","str":"-۲-۷-۱","boundary":[0.8578431606292725,0.27398988604545593,0.9035947918891907,0.28282827138900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.27398988604545593},{"x":0.9035947918891907,"y":0.27398988604545593},{"x":0.9035947918891907,"y":0.28282827138900757},{"x":0.733660101890564,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.960253894329071,"dir":"ltr","boundary":[0.728660101890564,0.2669898860454559,0.9085947918891907,0.2898282713890076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.3055555522441864},{"x":0.8039215803146362,"y":0.3055555522441864},{"x":0.8039215803146362,"y":0.31439393758773804},{"x":0.7516340017318726,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9897264838218689,"dir":"ltr","str":"Dianthus","boundary":[0.7516340017318726,0.3055555522441864,0.8039215803146362,0.31439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.3055555522441864},{"x":0.8529411554336548,"y":0.3055555522441864},{"x":0.8529411554336548,"y":0.31439393758773804},{"x":0.8088235259056091,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9846206307411194,"dir":"ltr","str":"crinitus","boundary":[0.8088235259056091,0.3055555522441864,0.8529411554336548,0.31439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.3055555522441864},{"x":0.9052287340164185,"y":0.3055555522441864},{"x":0.9052287340164185,"y":0.31439393758773804},{"x":0.8578431606292725,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.8179524540901184,"dir":"ltr","str":"-۲-۷-۲","boundary":[0.8578431606292725,0.3055555522441864,0.9052287340164185,0.31439393758773804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.3055555522441864},{"x":0.9052287340164185,"y":0.3055555522441864},{"x":0.9052287340164185,"y":0.31439393758773804},{"x":0.7516340017318726,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9410223364830017,"dir":"ltr","boundary":[0.7466340017318726,0.2985555522441864,0.9102287340164185,0.32139393758773804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8676470518112183,"y":0.3345959484577179},{"x":0.9084967374801636,"y":0.3345959484577179},{"x":0.9084967374801636,"y":0.3497474789619446},{"x":0.8676470518112183,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9107080698013306,"dir":"rtl","str":"۲-۸-","boundary":[0.8676470518112183,0.3345959484577179,0.9084967374801636,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.3345959484577179},{"x":0.8676470518112183,"y":0.3345959484577179},{"x":0.8676470518112183,"y":0.3497474789619446},{"x":0.8251634240150452,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9945383071899414,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8251634240150452,0.3345959484577179,0.8676470518112183,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.3345959484577179},{"x":0.8153594732284546,"y":0.3345959484577179},{"x":0.8153594732284546,"y":0.3497474789619446},{"x":0.779411792755127,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9942975640296936,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.779411792755127,0.3345959484577179,0.8153594732284546,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7696078419685364,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7696078419685364,"y":0.35101011395454407},{"x":0.75,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9084417223930359,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.75,0.3358585834503174,0.7696078419685364,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7450980544090271,"y":0.35101011395454407},{"x":0.673202633857727,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9884130358695984,"dir":"rtl","str":"Compositae","boundary":[0.673202633857727,0.3358585834503174,0.7450980544090271,0.35101011395454407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.3345959484577179},{"x":0.9084967374801636,"y":0.3333333432674408},{"x":0.9084967374801636,"y":0.3497474789619446},{"x":0.673202633857727,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9705897569656372,"dir":"ltr","boundary":[0.668202633857727,0.3275959484577179,0.9134967374801636,0.3567474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7892156839370728,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7892156839370728,"y":0.38131314516067505},{"x":0.741830050945282,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9784297943115234,"dir":"ltr","str":"Achillea","boundary":[0.741830050945282,0.3712121248245239,0.7892156839370728,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7957516312599182,"y":0.3712121248245239},{"x":0.851307213306427,"y":0.3712121248245239},{"x":0.851307213306427,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7957516312599182,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.991347074508667,"dir":"ltr","str":"eriophora","boundary":[0.7957516312599182,0.3712121248245239,0.851307213306427,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.3712121248245239},{"x":0.9035947918891907,"y":0.3712121248245239},{"x":0.9035947918891907,"y":0.38131314516067505},{"x":0.8578431606292725,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9394048452377319,"dir":"ltr","str":"-۲-۸-۱","boundary":[0.8578431606292725,0.3712121248245239,0.9035947918891907,0.38131314516067505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.3712121248245239},{"x":0.9035947918891907,"y":0.3712121248245239},{"x":0.9035947918891907,"y":0.38131314516067505},{"x":0.741830050945282,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9733039736747742,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.3642121248245239,0.9085947918891907,0.38831314516067506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7957516312599182,"y":0.41161617636680603},{"x":0.741830050945282,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9890240430831909,"dir":"ltr","str":"Anthemis","boundary":[0.741830050945282,0.4027777910232544,0.7957516312599182,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.4027777910232544},{"x":0.851307213306427,"y":0.4027777910232544},{"x":0.851307213306427,"y":0.41161617636680603},{"x":0.8006535768508911,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.989628791809082,"dir":"ltr","str":"altissima","boundary":[0.8006535768508911,0.4027777910232544,0.851307213306427,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.4027777910232544},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4027777910232544},{"x":0.9052287340164185,"y":0.41161617636680603},{"x":0.8578431606292725,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.8285128474235535,"dir":"ltr","str":"-۲-۸-۲","boundary":[0.8578431606292725,0.4027777910232544,0.9052287340164185,0.41161617636680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4027777910232544},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4027777910232544},{"x":0.9052287340164185,"y":0.41161617636680603},{"x":0.741830050945282,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9473881721496582,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.3957777910232544,0.9102287340164185,0.41861617636680604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.43560606241226196},{"x":0.8055555820465088,"y":0.43560606241226196},{"x":0.8055555820465088,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7516340017318726,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.991274893283844,"dir":"ltr","str":"Anthemis","boundary":[0.7516340017318726,0.43560606241226196,0.8055555820465088,0.4457070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.43560606241226196},{"x":0.851307213306427,"y":0.43560606241226196},{"x":0.851307213306427,"y":0.4457070827484131},{"x":0.8104575276374817,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.9895634651184082,"dir":"ltr","str":"persica","boundary":[0.8104575276374817,0.43560606241226196,0.851307213306427,0.4457070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.43560606241226196},{"x":0.9052287340164185,"y":0.43560606241226196},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4457070827484131},{"x":0.8578431606292725,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.9150353670120239,"dir":"ltr","str":"-۲-۸-۳","boundary":[0.8578431606292725,0.43560606241226196,0.9052287340164185,0.4457070827484131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.43560606241226196},{"x":0.9052287340164185,"y":0.43560606241226196},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7516340017318726,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.9689217209815979,"dir":"ltr","boundary":[0.7466340017318726,0.42860606241226196,0.9102287340164185,0.4527070827484131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7450980544090271,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7450980544090271,"y":0.47601011395454407},{"x":0.741830050945282,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.6047614812850952,"str":"-","boundary":[0.741830050945282,0.46843433380126953,0.7450980544090271,0.47601011395454407]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.46843433380126953},{"x":0.8039215803146362,"y":0.46843433380126953},{"x":0.8039215803146362,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7483659982681274,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9865308403968811,"str":"Artemisia","boundary":[0.7483659982681274,0.46843433380126953,0.8039215803146362,0.47601011395454407]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.46843433380126953},{"x":0.8529411554336548,"y":0.46843433380126953},{"x":0.8529411554336548,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8088235259056091,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9891294240951538,"str":"aucheri","boundary":[0.8088235259056091,0.46843433380126953,0.8529411554336548,0.47601011395454407]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.46843433380126953},{"x":0.9052287340164185,"y":0.46843433380126953},{"x":0.9052287340164185,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8578431606292725,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.7184592485427856,"str":"-۲-۸-٤","boundary":[0.8578431606292725,0.46843433380126953,0.9052287340164185,0.47601011395454407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.46843433380126953},{"x":0.9052287340164185,"y":0.46843433380126953},{"x":0.9052287340164185,"y":0.47601011395454407},{"x":0.741830050945282,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.900791347026825,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.4614343338012695,0.9102287340164185,0.4830101139545441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9820869565010071,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.7401960492134094,0.5,0.7973856329917908,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.5},{"x":0.851307213306427,"y":0.5},{"x":0.851307213306427,"y":0.5101010203361511},{"x":0.8022875785827637,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9885817170143127,"dir":"ltr","str":"scoparia","boundary":[0.8022875785827637,0.5,0.851307213306427,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.5},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5101010203361511},{"x":0.8578431606292725,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.7679752111434937,"dir":"ltr","str":"-۲-۸-٥","boundary":[0.8578431606292725,0.5,0.9052287340164185,0.5101010203361511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9284907579421997,"dir":"ltr","boundary":[0.7351960492134094,0.493,0.9102287340164185,0.5171010203361511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7826797366142273,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7826797366142273,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9777889847755432,"dir":"ltr","str":"Carthamus","boundary":[0.7173202633857727,0.5328282713890076,0.7826797366142273,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.5328282713890076},{"x":0.851307213306427,"y":0.5328282713890076},{"x":0.851307213306427,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7859477400779724,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.985115647315979,"dir":"ltr","str":"oxyacantha","boundary":[0.7859477400779724,0.5328282713890076,0.851307213306427,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.5328282713890076},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5328282713890076},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5429292917251587},{"x":0.8578431606292725,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.6946000456809998,"dir":"ltr","str":"-٦-٨-٢","boundary":[0.8578431606292725,0.5328282713890076,0.9052287340164185,0.5429292917251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.5328282713890076},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5328282713890076},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9127542972564697,"dir":"ltr","boundary":[0.7123202633857727,0.5258282713890076,0.9102287340164185,0.5499292917251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.564393937587738},{"x":0.7924836874008179,"y":0.564393937587738},{"x":0.7924836874008179,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9904112219810486,"dir":"ltr","str":"Carthamus","boundary":[0.7287581562995911,0.564393937587738,0.7924836874008179,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990196347236633,"y":0.564393937587738},{"x":0.8529411554336548,"y":0.564393937587738},{"x":0.8529411554336548,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7990196347236633,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9883882999420166,"dir":"ltr","str":"tinctorius","boundary":[0.7990196347236633,0.564393937587738,0.8529411554336548,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.564393937587738},{"x":0.9052287340164185,"y":0.564393937587738},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5719696879386902},{"x":0.8578431606292725,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9061381816864014,"dir":"ltr","str":"-۲-۸-۷","boundary":[0.8578431606292725,0.564393937587738,0.9052287340164185,0.5719696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.564393937587738},{"x":0.9052287340164185,"y":0.564393937587738},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9693765044212341,"dir":"ltr","boundary":[0.7237581562995911,0.557393937587738,0.9102287340164185,0.5789696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6073232293128967},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9870410561561584,"dir":"ltr","str":"Centaurea","boundary":[0.7107843160629272,0.5972222089767456,0.7745097875595093,0.6073232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.5972222089767456},{"x":0.851307213306427,"y":0.5972222089767456},{"x":0.851307213306427,"y":0.6073232293128967},{"x":0.7810457348823547,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.990229606628418,"dir":"ltr","str":"brugueriana","boundary":[0.7810457348823547,0.5972222089767456,0.851307213306427,0.6073232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.5972222089767456},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5972222089767456},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6073232293128967},{"x":0.8578431606292725,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.909197211265564,"dir":"ltr","str":"-۲-۸-۸","boundary":[0.8578431606292725,0.5972222089767456,0.9052287340164185,0.6073232293128967]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.5972222089767456},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5972222089767456},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6073232293128967},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.970426082611084,"dir":"ltr","boundary":[0.7057843160629272,0.5902222089767456,0.9102287340164185,0.6143232293128967],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7957516312599182,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7957516312599182,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7369281053543091,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9869822859764099,"dir":"ltr","str":"Centaurea","boundary":[0.7369281053543091,0.6287878751754761,0.7957516312599182,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.6287878751754761},{"x":0.851307213306427,"y":0.6287878751754761},{"x":0.851307213306427,"y":0.6388888955116272},{"x":0.8022875785827637,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9960827827453613,"dir":"ltr","str":"depressa","boundary":[0.8022875785827637,0.6287878751754761,0.851307213306427,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.6287878751754761},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6287878751754761},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6388888955116272},{"x":0.8578431606292725,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.8872001767158508,"dir":"ltr","str":"-۲-۸-۹","boundary":[0.8578431606292725,0.6287878751754761,0.9052287340164185,0.6388888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.6287878751754761},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6287878751754761},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7369281053543091,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9641175270080566,"dir":"ltr","boundary":[0.7319281053543091,0.6217878751754761,0.9102287340164185,0.6458888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7892156839370728,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7892156839370728,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9853436946868896,"dir":"ltr","str":"-Centaurea","boundary":[0.7238562107086182,0.6603535413742065,0.7892156839370728,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7957516312599182,"y":0.6603535413742065},{"x":0.843137264251709,"y":0.6603535413742065},{"x":0.843137264251709,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7957516312599182,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9881076812744141,"dir":"ltr","str":"intricata","boundary":[0.7957516312599182,0.6603535413742065,0.843137264251709,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.6603535413742065},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6603535413742065},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6691918969154358},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9275202751159668,"dir":"ltr","str":"-۲-۸-۱۰","boundary":[0.8496732115745544,0.6603535413742065,0.9035947918891907,0.6691918969154358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.6603535413742065},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6603535413742065},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9707326292991638,"dir":"ltr","boundary":[0.7188562107086182,0.6533535413742065,0.9085947918891907,0.6761918969154358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.691919207572937},{"x":0.7973856329917908,"y":0.691919207572937},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9869385361671448,"dir":"ltr","str":"Centaurea","boundary":[0.7401960492134094,0.691919207572937,0.7973856329917908,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.691919207572937},{"x":0.843137264251709,"y":0.691919207572937},{"x":0.843137264251709,"y":0.7045454382896423},{"x":0.8039215803146362,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9878389835357666,"dir":"ltr","str":"persica","boundary":[0.8039215803146362,0.691919207572937,0.843137264251709,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.691919207572937},{"x":0.9035947918891907,"y":0.691919207572937},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7045454382896423},{"x":0.851307213306427,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9104970097541809,"dir":"ltr","str":"-۲-۸-۱۱","boundary":[0.851307213306427,0.691919207572937,0.9035947918891907,0.7045454382896423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.691919207572937},{"x":0.9035947918891907,"y":0.691919207572937},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9639477729797363,"dir":"ltr","boundary":[0.7351960492134094,0.684919207572937,0.9085947918891907,0.7115454382896423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.7260100841522217},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7260100841522217},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7335858345031738},{"x":0.720588207244873,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9910871982574463,"str":"Gundelia","boundary":[0.720588207244873,0.7260100841522217,0.7728758454322815,0.7335858345031738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.7260100841522217},{"x":0.8447712659835815,"y":0.7260100841522217},{"x":0.8447712659835815,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9819851517677307,"str":"tournefortii","boundary":[0.7777777910232544,0.7260100841522217,0.8447712659835815,0.7335858345031738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.7260100841522217},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7260100841522217},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7335858345031738},{"x":0.851307213306427,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9245800375938416,"str":"-۲-۸-۱۲","boundary":[0.851307213306427,0.7260100841522217,0.9052287340164185,0.7335858345031738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.7260100841522217},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7260100841522217},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7335858345031738},{"x":0.720588207244873,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9697992205619812,"dir":"ltr","boundary":[0.715588207244873,0.7190100841522217,0.9102287340164185,0.7405858345031738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9852665662765503,"dir":"ltr","str":"Pulicaria","boundary":[0.7401960492134094,0.7575757503509521,0.7941176295280457,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.7575757503509521},{"x":0.843137264251709,"y":0.7575757503509521},{"x":0.843137264251709,"y":0.7664141654968262},{"x":0.8006535768508911,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9835929870605469,"dir":"ltr","str":"arabica","boundary":[0.8006535768508911,0.7575757503509521,0.843137264251709,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.7575757503509521},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7575757503509521},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7664141654968262},{"x":0.851307213306427,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.8988693952560425,"dir":"ltr","str":"-۲-۸-۱۳","boundary":[0.851307213306427,0.7575757503509521,0.9052287340164185,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.7575757503509521},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7575757503509521},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9584624171257019,"dir":"ltr","boundary":[0.7351960492134094,0.7505757503509521,0.9102287340164185,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8676470518112183,"y":0.7878788113594055},{"x":0.9101307392120361,"y":0.7878788113594055},{"x":0.9101307392120361,"y":0.8030303120613098},{"x":0.8676470518112183,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9125873446464539,"dir":"rtl","str":"۲-۹-","boundary":[0.8676470518112183,0.7878788113594055,0.9101307392120361,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.7878788113594055},{"x":0.8676470518112183,"y":0.7878788113594055},{"x":0.8676470518112183,"y":0.8030303120613098},{"x":0.8251634240150452,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9924956560134888,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8251634240150452,0.7878788113594055,0.8676470518112183,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.7878788113594055},{"x":0.8153594732284546,"y":0.7878788113594055},{"x":0.8153594732284546,"y":0.8030303120613098},{"x":0.7826797366142273,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.990196704864502,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7826797366142273,0.7878788113594055,0.8153594732284546,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.7878788113594055},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7878788113594055},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8030303120613098},{"x":0.7516340017318726,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.8773757219314575,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7516340017318726,0.7878788113594055,0.7712418437004089,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.7866161465644836},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7878788113594055},{"x":0.7434640526771545,"y":0.8030303120613098},{"x":0.656862735748291,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9905864596366882,"dir":"rtl","str":"Cucurbitaceae","boundary":[0.656862735748291,0.7866161465644836,0.7434640526771545,0.8030303120613098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.7866161465644836},{"x":0.9101307392120361,"y":0.7878788113594055},{"x":0.9101307392120361,"y":0.8042929172515869},{"x":0.656862735748291,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9684154987335205,"dir":"ltr","boundary":[0.651862735748291,0.7796161465644836,0.9151307392120361,0.8112929172515869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8232323527336121},{"x":0.7287581562995911,"y":0.8232323527336121},{"x":0.7287581562995911,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.7421471476554871,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7254902124404907,0.8232323527336121,0.7287581562995911,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.8232323527336121},{"x":0.7826797366142273,"y":0.8232323527336121},{"x":0.7826797366142273,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7320261597633362,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9923092722892761,"dir":"ltr","str":"Citrullus","boundary":[0.7320261597633362,0.8232323527336121,0.7826797366142273,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875816822052002,"y":0.8232323527336121},{"x":0.8529411554336548,"y":0.8232323527336121},{"x":0.8529411554336548,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7875816822052002,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9908115863800049,"dir":"ltr","str":"colocynthis","boundary":[0.7875816822052002,0.8232323527336121,0.8529411554336548,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.8232323527336121},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8232323527336121},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8333333134651184},{"x":0.8578431606292725,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.8991970419883728,"dir":"ltr","str":"-۲-۹-۱","boundary":[0.8578431606292725,0.8232323527336121,0.9035947918891907,0.8333333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8232323527336121},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8232323527336121},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9617422223091125,"dir":"ltr","boundary":[0.7204902124404907,0.816232352733612,0.9085947918891907,0.8403333134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.8497474789619446},{"x":0.9117646813392639,"y":0.8497474789619446},{"x":0.9117646813392639,"y":0.8648989796638489},{"x":0.8562091588973999,"y":0.8661616444587708}]},"confidence":0.928019106388092,"dir":"rtl","str":"۲-۱۰-","boundary":[0.8562091588973999,0.8497474789619446,0.9117646813392639,0.8648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.8497474789619446},{"x":0.8578431606292725,"y":0.8497474789619446},{"x":0.8578431606292725,"y":0.8661616444587708},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8661616444587708}]},"confidence":0.9923345446586609,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8169934749603271,0.8497474789619446,0.8578431606292725,0.8661616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.8510100841522217},{"x":0.8071895241737366,"y":0.8510100841522217},{"x":0.8071895241737366,"y":0.8661616444587708},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8661616444587708}]},"confidence":0.9841418862342834,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7712418437004089,0.8510100841522217,0.8071895241737366,0.8661616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.8510100841522217},{"x":0.7598039507865906,"y":0.8510100841522217},{"x":0.7598039507865906,"y":0.8661616444587708},{"x":0.7401960492134094,"y":0.8661616444587708}]},"confidence":0.8969055414199829,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7401960492134094,0.8510100841522217,0.7598039507865906,0.8661616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.8510100841522217},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8510100841522217},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8661616444587708},{"x":0.6552287340164185,"y":0.8674242496490479}]},"confidence":0.9794060587882996,"dir":"rtl","str":"Ephedraceae","boundary":[0.6552287340164185,0.8510100841522217,0.7352941036224365,0.8661616444587708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.8497474789619446},{"x":0.9117646813392639,"y":0.8484848737716675},{"x":0.9117646813392639,"y":0.8661616444587708},{"x":0.6519607901573181,"y":0.8674242496490479}]},"confidence":0.9656407237052917,"dir":"ltr","boundary":[0.6469607901573181,0.8427474789619446,0.9167646813392639,0.8731616444587708],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/fyhitEZuwgQeUFqH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/TvXHbbEEhPrPGEma.jpg","blurred":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/abnDskwVvFnKuMIx.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00018673373544527813,0.0001330476508598135,0.9985020184945437,0.9988146235009637]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.11363636702299118},{"x":0.13562092185020447,"y":0.11363636702299118},{"x":0.13562092185020447,"y":0.12121212482452393},{"x":0.12091503292322159,"y":0.12121212482452393}]},"confidence":0.5165911316871643,"str":"٦٨","boundary":[0.12091503292322159,0.11363636702299118,0.13562092185020447,0.12121212482452393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.11363636702299118},{"x":0.13562092185020447,"y":0.11363636702299118},{"x":0.13562092185020447,"y":0.12121212482452393},{"x":0.12091503292322159,"y":0.12121212482452393}]},"confidence":0.5165911316871643,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.10663636702299117,0.14062092185020447,0.12821212482452393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.1540404111146927},{"x":0.12254901975393295,"y":0.14520202577114105},{"x":0.1339869350194931,"y":0.14520202577114105},{"x":0.1339869350194931,"y":0.1540404111146927}]},"confidence":0.6252586841583252,"str":">","boundary":[0.12254901975393295,0.1540404111146927,0.1339869350194931,0.14520202577114105]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.1540404111146927},{"x":0.12254901975393295,"y":0.14520202577114105},{"x":0.1339869350194931,"y":0.14520202577114105},{"x":0.1339869350194931,"y":0.1540404111146927}]},"confidence":0.6252586841583252,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.14704041111469268,0.1389869350194931,0.15220202577114106],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.17676767706871033},{"x":0.1339869350194931,"y":0.17676767706871033},{"x":0.1339869350194931,"y":0.18560606241226196},{"x":0.12091503292322159,"y":0.18560606241226196}]},"confidence":0.868433952331543,"str":"۷۲","boundary":[0.12091503292322159,0.17676767706871033,0.1339869350194931,0.18560606241226196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.17676767706871033},{"x":0.1339869350194931,"y":0.17676767706871033},{"x":0.1339869350194931,"y":0.18560606241226196},{"x":0.12091503292322159,"y":0.18560606241226196}]},"confidence":0.868433952331543,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.16976767706871032,0.1389869350194931,0.19260606241226197],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.2095959633588791},{"x":0.1339869350194931,"y":0.2095959633588791},{"x":0.1339869350194931,"y":0.21843434870243073},{"x":0.12091503292322159,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.573387861251831,"str":"٧٤","boundary":[0.12091503292322159,0.2095959633588791,0.1339869350194931,0.21843434870243073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.2095959633588791},{"x":0.1339869350194931,"y":0.2095959633588791},{"x":0.1339869350194931,"y":0.21843434870243073},{"x":0.12091503292322159,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.573387861251831,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.20259596335887908,0.1389869350194931,0.22543434870243073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.24116161465644836},{"x":0.1339869350194931,"y":0.24116161465644836},{"x":0.1339869350194931,"y":0.25},{"x":0.12091503292322159,"y":0.25}]},"confidence":0.3905993700027466,"str":"76","boundary":[0.12091503292322159,0.24116161465644836,0.1339869350194931,0.25]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.24116161465644836},{"x":0.1339869350194931,"y":0.24116161465644836},{"x":0.1339869350194931,"y":0.25},{"x":0.12091503292322159,"y":0.25}]},"confidence":0.3905993700027466,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.23416161465644836,0.1389869350194931,0.257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.27398988604545593},{"x":0.1339869350194931,"y":0.27398988604545593},{"x":0.1339869350194931,"y":0.28156566619873047},{"x":0.12091503292322159,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.3879081606864929,"str":"76","boundary":[0.12091503292322159,0.27398988604545593,0.1339869350194931,0.28156566619873047]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.27398988604545593},{"x":0.1339869350194931,"y":0.27398988604545593},{"x":0.1339869350194931,"y":0.28156566619873047},{"x":0.12091503292322159,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.3879081606864929,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.2669898860454559,0.1389869350194931,0.2885656661987305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.3068181872367859},{"x":0.13562092185020447,"y":0.3068181872367859},{"x":0.13562092185020447,"y":0.31313130259513855},{"x":0.12091503292322159,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.8574408292770386,"str":"۷۸","boundary":[0.12091503292322159,0.3068181872367859,0.13562092185020447,0.31313130259513855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.3068181872367859},{"x":0.13562092185020447,"y":0.3068181872367859},{"x":0.13562092185020447,"y":0.31313130259513855},{"x":0.12091503292322159,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.8574408292770386,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.2998181872367859,0.14062092185020447,0.32013130259513856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.33838382363319397},{"x":0.13562092185020447,"y":0.33838382363319397},{"x":0.13562092185020447,"y":0.3459596037864685},{"x":0.12091503292322159,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.8180245757102966,"str":"۷۸","boundary":[0.12091503292322159,0.33838382363319397,0.13562092185020447,0.3459596037864685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.33838382363319397},{"x":0.13562092185020447,"y":0.33838382363319397},{"x":0.13562092185020447,"y":0.3459596037864685},{"x":0.12091503292322159,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.8180245757102966,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.33138382363319396,0.14062092185020447,0.3529596037864685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.4027777910232544},{"x":0.1339869350194931,"y":0.4027777910232544},{"x":0.1339869350194931,"y":0.41035354137420654},{"x":0.12091503292322159,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.8311648368835449,"str":"۸۲","boundary":[0.12091503292322159,0.4027777910232544,0.1339869350194931,0.41035354137420654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.4027777910232544},{"x":0.1339869350194931,"y":0.4027777910232544},{"x":0.1339869350194931,"y":0.41035354137420654},{"x":0.12091503292322159,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.8311648368835449,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.3957777910232544,0.1389869350194931,0.41735354137420655],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.43560606241226196},{"x":0.1339869350194931,"y":0.43560606241226196},{"x":0.1339869350194931,"y":0.4431818127632141},{"x":0.12091503292322159,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.7919610738754272,"str":"٨٤","boundary":[0.12091503292322159,0.43560606241226196,0.1339869350194931,0.4431818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.43560606241226196},{"x":0.1339869350194931,"y":0.43560606241226196},{"x":0.1339869350194931,"y":0.4431818127632141},{"x":0.12091503292322159,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.7919610738754272,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.42860606241226196,0.1389869350194931,0.4501818127632141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.46843433380126953},{"x":0.13562092185020447,"y":0.46843433380126953},{"x":0.13562092185020447,"y":0.47601011395454407},{"x":0.12091503292322159,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.3806847333908081,"str":"86","boundary":[0.12091503292322159,0.46843433380126953,0.13562092185020447,0.47601011395454407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.46843433380126953},{"x":0.13562092185020447,"y":0.46843433380126953},{"x":0.13562092185020447,"y":0.47601011395454407},{"x":0.12091503292322159,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.3806847333908081,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.4614343338012695,0.14062092185020447,0.4830101139545441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.5},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5075757503509521},{"x":0.12091503292322159,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.8255703449249268,"str":"۸۸","boundary":[0.12091503292322159,0.5,0.1339869350194931,0.5075757503509521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.5},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5075757503509521},{"x":0.12091503292322159,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.8255703449249268,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.493,0.1389869350194931,0.5145757503509522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.564393937587738},{"x":0.13562092185020447,"y":0.564393937587738},{"x":0.13562092185020447,"y":0.5732323527336121},{"x":0.11928104609251022,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":0.8242275714874268,"str":"۹۲","boundary":[0.11928104609251022,0.564393937587738,0.13562092185020447,0.5732323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.564393937587738},{"x":0.13562092185020447,"y":0.564393937587738},{"x":0.13562092185020447,"y":0.5732323527336121},{"x":0.11928104609251022,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":0.8242275714874268,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.557393937587738,0.14062092185020447,0.5802323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.5959596037864685},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5959596037864685},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6047979593276978},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.5297636389732361,"str":"٩٤","boundary":[0.12091503292322159,0.5959596037864685,0.1339869350194931,0.6047979593276978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.5959596037864685},{"x":0.1339869350194931,"y":0.5959596037864685},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6047979593276978},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.5297636389732361,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.5889596037864685,0.1389869350194931,0.6117979593276978],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6287878751754761},{"x":0.13562092185020447,"y":0.6287878751754761},{"x":0.13562092185020447,"y":0.6363636255264282},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.5327123999595642,"str":"96","boundary":[0.12091503292322159,0.6287878751754761,0.13562092185020447,0.6363636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6287878751754761},{"x":0.13562092185020447,"y":0.6287878751754761},{"x":0.13562092185020447,"y":0.6363636255264282},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.5327123999595642,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.6217878751754761,0.14062092185020447,0.6433636255264282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6616161465644836},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6616161465644836},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6691918969154358},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.8513638973236084,"str":"۹۸","boundary":[0.12091503292322159,0.6616161465644836,0.1339869350194931,0.6691918969154358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6616161465644836},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6616161465644836},{"x":0.1339869350194931,"y":0.6691918969154358},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.8513638973236084,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.6546161465644836,0.1389869350194931,0.6761918969154358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6931818127632141},{"x":0.12581700086593628,"y":0.6931818127632141},{"x":0.12581700086593628,"y":0.6994949579238892},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.7856764197349548,"str":"1","boundary":[0.12091503292322159,0.6931818127632141,0.12581700086593628,0.6994949579238892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.6931818127632141},{"x":0.12581700086593628,"y":0.6931818127632141},{"x":0.12581700086593628,"y":0.6994949579238892},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":0.7856764197349548,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.6861818127632141,0.13081700086593628,0.7064949579238892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.7247474789619446},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7247474789619446},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7348484992980957},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9517645835876465,"str":"۱۰۲","boundary":[0.12091503292322159,0.7247474789619446,0.1437908560037613,0.7348484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.7247474789619446},{"x":0.14705882966518402,"y":0.7247474789619446},{"x":0.14705882966518402,"y":0.7348484992980957},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9517645835876465,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.7177474789619446,0.15205882966518403,0.7418484992980957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.756313145160675},{"x":0.14215686917304993,"y":0.756313145160675},{"x":0.14215686917304993,"y":0.7664141654968262},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.5204465389251709,"str":"١٠٤","boundary":[0.12091503292322159,0.756313145160675,0.14215686917304993,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.756313145160675},{"x":0.14215686917304993,"y":0.756313145160675},{"x":0.14215686917304993,"y":0.7664141654968262},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.5204465389251709,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.749313145160675,0.14715686917304993,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.7891414165496826},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7891414165496826},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7979797720909119},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.7530267238616943,"str":"106","boundary":[0.12091503292322159,0.7891414165496826,0.1437908560037613,0.7979797720909119]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.7891414165496826},{"x":0.14705882966518402,"y":0.7891414165496826},{"x":0.14705882966518402,"y":0.7979797720909119},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.7530267238616943,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.7821414165496826,0.15205882966518403,0.8049797720909119],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.8219696879386902},{"x":0.14215686917304993,"y":0.8219696879386902},{"x":0.14215686917304993,"y":0.8295454382896423},{"x":0.11928104609251022,"y":0.8295454382896423}]},"confidence":0.8473975658416748,"str":"۱۰۸","boundary":[0.11928104609251022,0.8219696879386902,0.14215686917304993,0.8295454382896423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.8219696879386902},{"x":0.14705882966518402,"y":0.8219696879386902},{"x":0.14705882966518402,"y":0.8295454382896423},{"x":0.11928104609251022,"y":0.8295454382896423}]},"confidence":0.8473975658416748,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.8149696879386902,0.15205882966518403,0.8365454382896423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.9191918969154358},{"x":0.5065359473228455,"y":0.9191918969154358},{"x":0.5065359473228455,"y":0.9318181872367859},{"x":0.4950980246067047,"y":0.9318181872367859}]},"confidence":0.8895572423934937,"str":"N","boundary":[0.4950980246067047,0.9191918969154358,0.5065359473228455,0.9318181872367859]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.9191918969154358},{"x":0.5065359473228455,"y":0.9191918969154358},{"x":0.5065359473228455,"y":0.9318181872367859},{"x":0.4950980246067047,"y":0.9318181872367859}]},"confidence":0.8895572423934937,"dir":"ltr","boundary":[0.4900980246067047,0.9121918969154358,0.5115359473228455,0.9388181872367859],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.11237373948097229},{"x":0.8006535768508911,"y":0.11237373948097229},{"x":0.8006535768508911,"y":0.12247474491596222},{"x":0.7532680034637451,"y":0.12373737245798111}]},"confidence":0.9915857315063477,"str":"Ephedra","boundary":[0.7532680034637451,0.11237373948097229,0.8006535768508911,0.12247474491596222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071895241737366,"y":0.11237373948097229},{"x":0.843137264251709,"y":0.11237373948097229},{"x":0.843137264251709,"y":0.12247474491596222},{"x":0.8071895241737366,"y":0.12247474491596222}]},"confidence":0.9922029972076416,"str":"foliata","boundary":[0.8071895241737366,0.11237373948097229,0.843137264251709,0.12247474491596222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.11237373948097229},{"x":0.9035947918891907,"y":0.1111111119389534},{"x":0.9035947918891907,"y":0.12121212482452393},{"x":0.8496732115745544,"y":0.12247474491596222}]},"confidence":0.7705106735229492,"str":"-۲-۱۰-۱","boundary":[0.8496732115745544,0.11237373948097229,0.9035947918891907,0.12121212482452393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.11237373948097229},{"x":0.9035947918891907,"y":0.1111111119389534},{"x":0.9035947918891907,"y":0.12121212482452393},{"x":0.7532680034637451,"y":0.12373737245798111}]},"confidence":0.9180998206138611,"dir":"ltr","boundary":[0.7482680034637451,0.10537373948097228,0.9085947918891907,0.12821212482452393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.14520202577114105},{"x":0.7761437892913818,"y":0.14393939077854156},{"x":0.7761437892913818,"y":0.15530303120613098},{"x":0.7271241545677185,"y":0.15530303120613098}]},"confidence":0.9883434176445007,"dir":"ltr","str":"Ephedra","boundary":[0.7271241545677185,0.14520202577114105,0.7761437892913818,0.15530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.14393939077854156},{"x":0.843137264251709,"y":0.14393939077854156},{"x":0.843137264251709,"y":0.15530303120613098},{"x":0.7810457348823547,"y":0.15530303120613098}]},"confidence":0.994694173336029,"dir":"ltr","str":"intermedia","boundary":[0.7810457348823547,0.14393939077854156,0.843137264251709,0.15530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.14393939077854156},{"x":0.9052287340164185,"y":0.14393939077854156},{"x":0.9052287340164185,"y":0.1540404111146927},{"x":0.8496732115745544,"y":0.15530303120613098}]},"confidence":0.8567477464675903,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۰-۲","boundary":[0.8496732115745544,0.14393939077854156,0.9052287340164185,0.1540404111146927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.14520202577114105},{"x":0.9052287340164185,"y":0.14267677068710327},{"x":0.9052287340164185,"y":0.1540404111146927},{"x":0.7271241545677185,"y":0.15530303120613098}]},"confidence":0.9526074528694153,"dir":"ltr","boundary":[0.7221241545677185,0.13820202577114105,0.9102287340164185,0.1610404111146927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7532680034637451,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7532680034637451,"y":0.18939393758773804},{"x":0.7483659982681274,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.5398126244544983,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7483659982681274,0.17676767706871033,0.7532680034637451,0.18939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.17676767706871033},{"x":0.8039215803146362,"y":0.17550505697727203},{"x":0.8039215803146362,"y":0.18939393758773804},{"x":0.758169949054718,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9949905872344971,"dir":"ltr","str":"Ephedra","boundary":[0.758169949054718,0.17676767706871033,0.8039215803146362,0.18939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.17550505697727203},{"x":0.8447712659835815,"y":0.17550505697727203},{"x":0.8447712659835815,"y":0.18813131749629974},{"x":0.8104575276374817,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9870432019233704,"dir":"ltr","str":"major","boundary":[0.8104575276374817,0.17550505697727203,0.8447712659835815,0.18813131749629974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.17550505697727203},{"x":0.9052287340164185,"y":0.17424242198467255},{"x":0.9052287340164185,"y":0.18813131749629974},{"x":0.8496732115745544,"y":0.18813131749629974}]},"confidence":0.890525221824646,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۰-۳","boundary":[0.8496732115745544,0.17550505697727203,0.9052287340164185,0.18813131749629974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.17676767706871033},{"x":0.9052287340164185,"y":0.17424242198467255},{"x":0.9052287340164185,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7483659982681274,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9336819648742676,"dir":"ltr","boundary":[0.7433659982681274,0.16976767706871032,0.9102287340164185,0.19513131749629975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.6350487470626831,"dir":"ltr","str":"·","boundary":[0.7189542651176453,0.2083333283662796,0.7222222089767456,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7728758454322815,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7728758454322815,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7271241545677185,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9955114722251892,"dir":"ltr","str":"Ephedra","boundary":[0.7271241545677185,0.2083333283662796,0.7728758454322815,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.2083333283662796},{"x":0.843137264251709,"y":0.2070707082748413},{"x":0.843137264251709,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7761437892913818,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9866489768028259,"dir":"ltr","str":"pachyclada","boundary":[0.7761437892913818,0.2083333283662796,0.843137264251709,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.2070707082748413},{"x":0.9035947918891907,"y":0.2070707082748413},{"x":0.9035947918891907,"y":0.21969696879386902},{"x":0.8496732115745544,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.4815658628940582,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۰-٤","boundary":[0.8496732115745544,0.2070707082748413,0.9035947918891907,0.21969696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.2083333283662796},{"x":0.9035947918891907,"y":0.2070707082748413},{"x":0.9035947918891907,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.8336431980133057,"dir":"ltr","boundary":[0.7139542651176453,0.2013333283662796,0.9085947918891907,0.22669696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.2373737394809723},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2373737394809723},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2525252401828766},{"x":0.8562091588973999,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.937126636505127,"dir":"rtl","str":"۲-۱۱-","boundary":[0.8562091588973999,0.2373737394809723,0.9084967374801636,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.2373737394809723},{"x":0.8594771027565002,"y":0.2373737394809723},{"x":0.8594771027565002,"y":0.2525252401828766},{"x":0.8153594732284546,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9894875288009644,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8153594732284546,0.2373737394809723,0.8594771027565002,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.2373737394809723},{"x":0.8055555820465088,"y":0.2373737394809723},{"x":0.8055555820465088,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7712418437004089,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9885770678520203,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7712418437004089,0.2373737394809723,0.8055555820465088,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7598039507865906,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.8542008399963379,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7401960492134094,0.23863635957241058,0.7598039507865906,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7352941036224365,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7352941036224365,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6421568393707275,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9845839738845825,"dir":"rtl","str":"Euphorbiaceae","boundary":[0.6421568393707275,0.23863635957241058,0.7352941036224365,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6388888955116272,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6388888955116272,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.12511643767356873,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6339869499206543,0.23863635957241058,0.6388888955116272,0.2537878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.2373737394809723},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2361111044883728},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2525252401828766},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9412505626678467,"dir":"ltr","boundary":[0.5897712659835815,0.23037373948097228,0.9134967374801636,0.2595252401828766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7810457348823547,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7810457348823547,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7320261597633362,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9795687794685364,"dir":"ltr","str":"-Ricinus","boundary":[0.7320261597633362,0.27272728085517883,0.7810457348823547,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875816822052002,"y":0.27272728085517883},{"x":0.843137264251709,"y":0.27272728085517883},{"x":0.843137264251709,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7875816822052002,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.989458441734314,"dir":"ltr","str":"communis","boundary":[0.7875816822052002,0.27272728085517883,0.843137264251709,0.28282827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.27272728085517883},{"x":0.9035947918891907,"y":0.27272728085517883},{"x":0.9035947918891907,"y":0.28282827138900757},{"x":0.851307213306427,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.8113440275192261,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۱-۱","boundary":[0.851307213306427,0.27272728085517883,0.9035947918891907,0.28282827138900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.27272728085517883},{"x":0.9035947918891907,"y":0.27272728085517883},{"x":0.9035947918891907,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7320261597633362,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9318098425865173,"dir":"ltr","boundary":[0.7270261597633362,0.2657272808551788,0.9085947918891907,0.2898282713890076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.3030303120613098},{"x":0.9117646813392639,"y":0.3030303120613098},{"x":0.9117646813392639,"y":0.3181818127632141},{"x":0.8562091588973999,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.91057288646698,"dir":"rtl","str":"۲-۱۲-","boundary":[0.8562091588973999,0.3030303120613098,0.9117646813392639,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.3030303120613098},{"x":0.8562091588973999,"y":0.3030303120613098},{"x":0.8562091588973999,"y":0.3181818127632141},{"x":0.8186274766921997,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9920439720153809,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8186274766921997,0.3030303120613098,0.8562091588973999,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.3030303120613098},{"x":0.8071895241737366,"y":0.3030303120613098},{"x":0.8071895241737366,"y":0.3181818127632141},{"x":0.7728758454322815,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9812072515487671,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7728758454322815,0.3030303120613098,0.8071895241737366,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3181818127632141},{"x":0.741830050945282,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.8626195192337036,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.741830050945282,0.3030303120613098,0.7598039507865906,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9625033736228943,"dir":"rtl","str":"Labiatae","boundary":[0.6797385811805725,0.3030303120613098,0.7352941036224365,0.3181818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.3030303120613098},{"x":0.9117646813392639,"y":0.3030303120613098},{"x":0.9117646813392639,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9515298008918762,"dir":"ltr","boundary":[0.6698365759849548,0.2960303120613098,0.9167646813392639,0.3251818127632141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7598039507865906,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7271241545677185,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9432398080825806,"dir":"ltr","str":"Ajuga","boundary":[0.7271241545677185,0.33838382363319397,0.7598039507865906,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.33838382363319397},{"x":0.8447712659835815,"y":0.33712121844291687},{"x":0.8447712659835815,"y":0.3484848439693451},{"x":0.766339898109436,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9697707295417786,"dir":"ltr","str":"chamaecistus","boundary":[0.766339898109436,0.33838382363319397,0.8447712659835815,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.33712121844291687},{"x":0.9035947918891907,"y":0.33712121844291687},{"x":0.9035947918891907,"y":0.3484848439693451},{"x":0.8496732115745544,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.7698279023170471,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۲-۱","boundary":[0.8496732115745544,0.33712121844291687,0.9035947918891907,0.3484848439693451]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.33838382363319397},{"x":0.9035947918891907,"y":0.33712121844291687},{"x":0.9035947918891907,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7271241545677185,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9059268236160278,"dir":"ltr","boundary":[0.7221241545677185,0.33138382363319396,0.9085947918891907,0.3554848439693451],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7859477400779724,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7859477400779724,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6977124214172363,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9855765700340271,"dir":"ltr","str":"-Eremostachys","boundary":[0.6977124214172363,0.3712121248245239,0.7859477400779724,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.36994948983192444},{"x":0.843137264251709,"y":0.36994948983192444},{"x":0.843137264251709,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7908496856689453,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9792917370796204,"dir":"ltr","str":"laevigata","boundary":[0.7908496856689453,0.36994948983192444,0.843137264251709,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.36994948983192444},{"x":0.9052287340164185,"y":0.36994948983192444},{"x":0.9052287340164185,"y":0.38005051016807556},{"x":0.8496732115745544,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.8004916906356812,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۲-۲","boundary":[0.8496732115745544,0.36994948983192444,0.9052287340164185,0.38005051016807556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.3712121248245239},{"x":0.9052287340164185,"y":0.36994948983192444},{"x":0.9052287340164185,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6977124214172363,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9389504194259644,"dir":"ltr","boundary":[0.6927124214172363,0.3642121248245239,0.9102287340164185,0.38831314516067506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8022875785827637,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8022875785827637,"y":0.41035354137420654},{"x":0.741830050945282,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9872193932533264,"dir":"ltr","str":"Lavandula","boundary":[0.741830050945282,0.4027777910232544,0.8022875785827637,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.4027777910232544},{"x":0.843137264251709,"y":0.4027777910232544},{"x":0.843137264251709,"y":0.41035354137420654},{"x":0.8088235259056091,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9853286147117615,"dir":"ltr","str":"stricta","boundary":[0.8088235259056091,0.4027777910232544,0.843137264251709,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.4027777910232544},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4027777910232544},{"x":0.9052287340164185,"y":0.41035354137420654},{"x":0.851307213306427,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.8451775312423706,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۲-۳","boundary":[0.851307213306427,0.4027777910232544,0.9052287340164185,0.41035354137420654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4027777910232544},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4027777910232544},{"x":0.9052287340164185,"y":0.41035354137420654},{"x":0.741830050945282,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9434137940406799,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.3957777910232544,0.9102287340164185,0.41735354137420655],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7369281053543091,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7352941036224365,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.5548986792564392,"dir":"ltr","str":"·","boundary":[0.7352941036224365,0.43560606241226196,0.7369281053543091,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4469696879386902},{"x":0.741830050945282,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9779556393623352,"dir":"ltr","str":"Otostegia","boundary":[0.741830050945282,0.4343434274196625,0.7957516312599182,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.4343434274196625},{"x":0.843137264251709,"y":0.4343434274196625},{"x":0.843137264251709,"y":0.4457070827484131},{"x":0.8006535768508911,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.9908275604248047,"dir":"ltr","str":"persica","boundary":[0.8006535768508911,0.4343434274196625,0.843137264251709,0.4457070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.4343434274196625},{"x":0.9035947918891907,"y":0.4330808222293854},{"x":0.9035947918891907,"y":0.4457070827484131},{"x":0.8496732115745544,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.6817772388458252,"dir":"ltr","str":"-٤-١٢-٢","boundary":[0.8496732115745544,0.4343434274196625,0.9035947918891907,0.4457070827484131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.4343434274196625},{"x":0.9035947918891907,"y":0.4330808222293854},{"x":0.9035947918891907,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7352941036224365,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.877697229385376,"dir":"ltr","boundary":[0.7302941036224365,0.42734342741966247,0.9085947918891907,0.4527070827484131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9003267884254456,"y":0.46717172861099243},{"x":0.906862735748291,"y":0.46717172861099243},{"x":0.906862735748291,"y":0.47601011395454407},{"x":0.9003267884254456,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.5913005471229553,"str":"ه","boundary":[0.9003267884254456,0.46717172861099243,0.906862735748291,0.47601011395454407]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.46717172861099243},{"x":0.898692786693573,"y":0.46717172861099243},{"x":0.898692786693573,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8888888955116272,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9152289032936096,"str":"-","boundary":[0.8888888955116272,0.46717172861099243,0.898692786693573,0.47601011395454407]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.46717172861099243},{"x":0.8921568393707275,"y":0.46717172861099243},{"x":0.8921568393707275,"y":0.47601011395454407},{"x":0.851307213306427,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.6378288269042969,"str":"۱۲-۲-","boundary":[0.851307213306427,0.46717172861099243,0.8921568393707275,0.47601011395454407]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7941176295280457,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7941176295280457,"y":0.47601011395454407},{"x":0.75,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9829498529434204,"str":"Phlomis","boundary":[0.75,0.46717172861099243,0.7941176295280457,0.47601011395454407]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.46717172861099243},{"x":0.8447712659835815,"y":0.46717172861099243},{"x":0.8447712659835815,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8006535768508911,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9903963804244995,"str":"Aucheri","boundary":[0.8006535768508911,0.46717172861099243,0.8447712659835815,0.47601011395454407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.46717172861099243},{"x":0.906862735748291,"y":0.46717172861099243},{"x":0.906862735748291,"y":0.47601011395454407},{"x":0.75,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.8813855648040771,"dir":"ltr","boundary":[0.745,0.4601717286109924,0.911862735748291,0.4830101139545441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.5},{"x":0.7990196347236633,"y":0.5},{"x":0.7990196347236633,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9846886396408081,"dir":"ltr","str":"Phlomis","boundary":[0.7516340017318726,0.5,0.7990196347236633,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.5},{"x":0.8447712659835815,"y":0.5},{"x":0.8447712659835815,"y":0.5075757503509521},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.991885244846344,"dir":"ltr","str":"olivieri","boundary":[0.8039215803146362,0.5,0.8447712659835815,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.5},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5075757503509521},{"x":0.851307213306427,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.7298361659049988,"dir":"ltr","str":"-٦-١٢-٢","boundary":[0.851307213306427,0.5,0.9052287340164185,0.5075757503509521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.5},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9062161445617676,"dir":"ltr","boundary":[0.7466340017318726,0.493,0.9102287340164185,0.5145757503509522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.964306652545929,"dir":"ltr","str":"Salvia","boundary":[0.7369281053543091,0.5315656661987305,0.7745097875595093,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.5315656661987305},{"x":0.843137264251709,"y":0.5315656661987305},{"x":0.843137264251709,"y":0.5416666865348816},{"x":0.7810457348823547,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.983730673789978,"dir":"ltr","str":"aegyptiaca","boundary":[0.7810457348823547,0.5315656661987305,0.843137264251709,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.5315656661987305},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5315656661987305},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5416666865348816},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.7527270317077637,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۲-۷","boundary":[0.8496732115745544,0.5315656661987305,0.9052287340164185,0.5416666865348816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.5315656661987305},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5315656661987305},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5416666865348816},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.908358097076416,"dir":"ltr","boundary":[0.7319281053543091,0.5245656661987305,0.9102287340164185,0.5486666865348816],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.564393937587738},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5631313323974609},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5757575631141663},{"x":0.741830050945282,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9555253982543945,"dir":"ltr","str":"Salvia","boundary":[0.741830050945282,0.564393937587738,0.7761437892913818,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.5631313323974609},{"x":0.843137264251709,"y":0.5631313323974609},{"x":0.843137264251709,"y":0.5744949579238892},{"x":0.7826797366142273,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9865891933441162,"dir":"ltr","str":"compressa","boundary":[0.7826797366142273,0.5631313323974609,0.843137264251709,0.5744949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.5631313323974609},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5618686676025391},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5744949579238892},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.7809866666793823,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۲-۸","boundary":[0.8496732115745544,0.5631313323974609,0.9052287340164185,0.5744949579238892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.564393937587738},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5618686676025391},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5744949579238892},{"x":0.741830050945282,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9126982688903809,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.557393937587738,0.9102287340164185,0.5814949579238892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.5959596037864685},{"x":0.7696078419685364,"y":0.5959596037864685},{"x":0.7696078419685364,"y":0.6073232293128967},{"x":0.7369281053543091,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9542994499206543,"dir":"ltr","str":"Salvia","boundary":[0.7369281053543091,0.5959596037864685,0.7696078419685364,0.6073232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.5959596037864685},{"x":0.843137264251709,"y":0.5959596037864685},{"x":0.843137264251709,"y":0.6073232293128967},{"x":0.7761437892913818,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9915598034858704,"dir":"ltr","str":"eremophyla","boundary":[0.7761437892913818,0.5959596037864685,0.843137264251709,0.6073232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.5959596037864685},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5959596037864685},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6073232293128967},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.8369253873825073,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۲-۹","boundary":[0.8496732115745544,0.5959596037864685,0.9052287340164185,0.6073232293128967]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.5959596037864685},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5959596037864685},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6073232293128967},{"x":0.7369281053543091,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9347770810127258,"dir":"ltr","boundary":[0.7319281053543091,0.5889596037864685,0.9102287340164185,0.6143232293128967],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6388888955116272},{"x":0.720588207244873,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9689561128616333,"dir":"ltr","str":"Salvia","boundary":[0.720588207244873,0.6287878751754761,0.7565359473228455,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.6287878751754761},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6287878751754761},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9892166256904602,"dir":"ltr","str":"macrosiphon","boundary":[0.7614378929138184,0.6287878751754761,0.8366013169288635,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415032625198364,"y":0.6287878751754761},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6287878751754761},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6388888955116272},{"x":0.8415032625198364,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.8390551209449768,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۲-۱۰","boundary":[0.8415032625198364,0.6287878751754761,0.9035947918891907,0.6388888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.6287878751754761},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6287878751754761},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6388888955116272},{"x":0.720588207244873,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9363024234771729,"dir":"ltr","boundary":[0.715588207244873,0.6217878751754761,0.9085947918891907,0.6458888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7696078419685364,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7696078419685364,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9670451879501343,"dir":"ltr","str":"Salvia","boundary":[0.7352941036224365,0.6590909361839294,0.7696078419685364,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.6590909361839294},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6590909361839294},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7810457348823547,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9757631421089172,"dir":"ltr","str":"mirzayanii","boundary":[0.7810457348823547,0.6590909361839294,0.8366013169288635,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.6590909361839294},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6578282713890076},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6704545617103577},{"x":0.843137264251709,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.8948909044265747,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۲-۱۱","boundary":[0.843137264251709,0.6590909361839294,0.9052287340164185,0.6704545617103577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.6590909361839294},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6578282713890076},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6704545617103577},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9466262459754944,"dir":"ltr","boundary":[0.7302941036224365,0.6520909361839294,0.9102287340164185,0.6774545617103577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.6931818127632141},{"x":0.7957516312599182,"y":0.6931818127632141},{"x":0.7957516312599182,"y":0.7032828330993652},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9617813229560852,"dir":"ltr","str":"Stachys","boundary":[0.7516340017318726,0.6931818127632141,0.7957516312599182,0.7032828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990196347236633,"y":0.6931818127632141},{"x":0.834967315196991,"y":0.691919207572937},{"x":0.834967315196991,"y":0.7032828330993652},{"x":0.7990196347236633,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.9894952178001404,"dir":"ltr","str":"inflata","boundary":[0.7990196347236633,0.6931818127632141,0.834967315196991,0.7032828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415032625198364,"y":0.6931818127632141},{"x":0.9052287340164185,"y":0.691919207572937},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7032828330993652},{"x":0.8415032625198364,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.8008894324302673,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۲-۱۲","boundary":[0.8415032625198364,0.6931818127632141,0.9052287340164185,0.7032828330993652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.6931818127632141},{"x":0.9052287340164185,"y":0.691919207572937},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7032828330993652},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9120932221412659,"dir":"ltr","boundary":[0.7466340017318726,0.6861818127632141,0.9102287340164185,0.7102828330993652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.7260100841522217},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7260100841522217},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9857629537582397,"dir":"ltr","str":"Teucrium","boundary":[0.7091503143310547,0.7260100841522217,0.7630718946456909,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.7260100841522217},{"x":0.8366013169288635,"y":0.7260100841522217},{"x":0.8366013169288635,"y":0.7335858345031738},{"x":0.766339898109436,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9813854098320007,"dir":"ltr","str":"oliverianum","boundary":[0.766339898109436,0.7260100841522217,0.8366013169288635,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415032625198364,"y":0.7260100841522217},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7260100841522217},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7335858345031738},{"x":0.8415032625198364,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9281375408172607,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۲-۱۳","boundary":[0.8415032625198364,0.7260100841522217,0.9052287340164185,0.7335858345031738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.7260100841522217},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7260100841522217},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9669052958488464,"dir":"ltr","boundary":[0.7041503143310547,0.7190100841522217,0.9102287340164185,0.7405858345031738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.985417366027832,"dir":"ltr","str":"Teucrium","boundary":[0.7254902124404907,0.7575757503509521,0.7810457348823547,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.7575757503509521},{"x":0.8382353186607361,"y":0.7575757503509521},{"x":0.8382353186607361,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7859477400779724,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9861471652984619,"dir":"ltr","str":"orientale","boundary":[0.7859477400779724,0.7575757503509521,0.8382353186607361,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415032625198364,"y":0.7575757503509521},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7575757503509521},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7664141654968262},{"x":0.8415032625198364,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9017280340194702,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۲-١٤","boundary":[0.8415032625198364,0.7575757503509521,0.9052287340164185,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.7575757503509521},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7575757503509521},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9588994979858398,"dir":"ltr","boundary":[0.7204902124404907,0.7505757503509521,0.9102287340164185,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.7904040217399597},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7904040217399597},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7979797720909119},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.9862140417098999,"dir":"ltr","str":"Zataria","boundary":[0.7271241545677185,0.7904040217399597,0.7728758454322815,0.7979797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.7904040217399597},{"x":0.8366013169288635,"y":0.7904040217399597},{"x":0.8366013169288635,"y":0.7979797720909119},{"x":0.779411792755127,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.9850696921348572,"dir":"ltr","str":"multiflora","boundary":[0.779411792755127,0.7904040217399597,0.8366013169288635,0.7979797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415032625198364,"y":0.7904040217399597},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7904040217399597},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7979797720909119},{"x":0.8415032625198364,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.8362942337989807,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۲-١٥","boundary":[0.8415032625198364,0.7904040217399597,0.9052287340164185,0.7979797720909119]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.7904040217399597},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7904040217399597},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7979797720909119},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.9377819895744324,"dir":"ltr","boundary":[0.7221241545677185,0.7834040217399597,0.9102287340164185,0.8049797720909119],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8219696879386902},{"x":0.7287581562995911,"y":0.8219696879386902},{"x":0.7287581562995911,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.755440354347229,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7254902124404907,0.8219696879386902,0.7287581562995911,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.8219696879386902},{"x":0.7892156839370728,"y":0.8219696879386902},{"x":0.7892156839370728,"y":0.8333333134651184},{"x":0.733660101890564,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9902403354644775,"dir":"ltr","str":"Ziziphora","boundary":[0.733660101890564,0.8219696879386902,0.7892156839370728,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7957516312599182,"y":0.8207070827484131},{"x":0.8366013169288635,"y":0.8207070827484131},{"x":0.8366013169288635,"y":0.8320707082748413},{"x":0.7957516312599182,"y":0.8320707082748413}]},"confidence":0.994627058506012,"dir":"ltr","str":"tenuior","boundary":[0.7957516312599182,0.8207070827484131,0.8366013169288635,0.8320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415032625198364,"y":0.8207070827484131},{"x":0.9052287340164185,"y":0.8194444179534912},{"x":0.9052287340164185,"y":0.8308081030845642},{"x":0.8415032625198364,"y":0.8320707082748413}]},"confidence":0.6786755323410034,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۲-١٦","boundary":[0.8415032625198364,0.8207070827484131,0.9052287340164185,0.8308081030845642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8219696879386902},{"x":0.9052287340164185,"y":0.8194444179534912},{"x":0.9052287340164185,"y":0.8320707082748413},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.8823758959770203,"dir":"ltr","boundary":[0.7204902124404907,0.8149696879386902,0.9102287340164185,0.8390707082748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8545751571655273,"y":0.8510100841522217},{"x":0.9117646813392639,"y":0.8497474789619446},{"x":0.9117646813392639,"y":0.8648989796638489},{"x":0.8545751571655273,"y":0.8661616444587708}]},"confidence":0.9274118542671204,"dir":"rtl","str":"۲-۱۳-","boundary":[0.8545751571655273,0.8510100841522217,0.9117646813392639,0.8648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.8510100841522217},{"x":0.8594771027565002,"y":0.8510100841522217},{"x":0.8594771027565002,"y":0.8661616444587708},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8661616444587708}]},"confidence":0.9928791522979736,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8169934749603271,0.8510100841522217,0.8594771027565002,0.8661616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.8510100841522217},{"x":0.8071895241737366,"y":0.8510100841522217},{"x":0.8071895241737366,"y":0.8661616444587708},{"x":0.7728758454322815,"y":0.8661616444587708}]},"confidence":0.9909382462501526,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7728758454322815,0.8510100841522217,0.8071895241737366,0.8661616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.8510100841522217},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8510100841522217},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8661616444587708},{"x":0.741830050945282,"y":0.8661616444587708}]},"confidence":0.8655365705490112,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.741830050945282,0.8510100841522217,0.7614378929138184,0.8661616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.8522727489471436},{"x":0.7369281053543091,"y":0.8510100841522217},{"x":0.7369281053543091,"y":0.8661616444587708},{"x":0.6503267884254456,"y":0.8674242496490479}]},"confidence":0.9845221638679504,"dir":"rtl","str":"Leguminosae","boundary":[0.6503267884254456,0.8522727489471436,0.7369281053543091,0.8661616444587708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.8510100841522217},{"x":0.9117646813392639,"y":0.8497474789619446},{"x":0.9117646813392639,"y":0.8661616444587708},{"x":0.6503267884254456,"y":0.8674242496490479}]},"confidence":0.9643858671188354,"dir":"ltr","boundary":[0.6453267884254456,0.8440100841522217,0.9167646813392639,0.8731616444587708],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/GrbwSXJtcTOGcqoE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/aqLlKLNgqLNoYrBE.jpg","blurred":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/zdFSQupjWpJZGJPd.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00018673373544527813,0.0001330476508598135,0.9984993485570733,0.9988241888423159]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.11237373948097229},{"x":0.13235294818878174,"y":0.11237373948097229},{"x":0.13235294818878174,"y":0.12121212482452393},{"x":0.12254901975393295,"y":0.12121212482452393}]},"confidence":0.5809224843978882,"str":"۱۱","boundary":[0.12254901975393295,0.11237373948097229,0.13235294818878174,0.12121212482452393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.11237373948097229},{"x":0.13235294818878174,"y":0.11237373948097229},{"x":0.13235294818878174,"y":0.12121212482452393},{"x":0.12254901975393295,"y":0.12121212482452393}]},"confidence":0.5809224843978882,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.10537373948097228,0.13735294818878174,0.12821212482452393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.14393939077854156},{"x":0.14542484283447266,"y":0.14393939077854156},{"x":0.14542484283447266,"y":0.1540404111146927},{"x":0.12091503292322159,"y":0.1540404111146927}]},"confidence":0.9394596815109253,"str":"۱۱۲","boundary":[0.12091503292322159,0.14393939077854156,0.14542484283447266,0.1540404111146927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.14393939077854156},{"x":0.14705882966518402,"y":0.14393939077854156},{"x":0.14705882966518402,"y":0.1540404111146927},{"x":0.12091503292322159,"y":0.1540404111146927}]},"confidence":0.9394596815109253,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.13693939077854156,0.15205882966518403,0.1610404111146927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.17676767706871033},{"x":0.14215686917304993,"y":0.17676767706871033},{"x":0.14215686917304993,"y":0.18560606241226196},{"x":0.12091503292322159,"y":0.18560606241226196}]},"confidence":0.4141231179237366,"str":"114","boundary":[0.12091503292322159,0.17676767706871033,0.14215686917304993,0.18560606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14215686917304993,"y":0.17676767706871033},{"x":0.14705882966518402,"y":0.17676767706871033},{"x":0.14705882966518402,"y":0.18560606241226196},{"x":0.14215686917304993,"y":0.18560606241226196}]},"confidence":0.6403186917304993,"str":".","boundary":[0.14215686917304993,0.17676767706871033,0.14705882966518402,0.18560606241226196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.17676767706871033},{"x":0.14705882966518402,"y":0.17676767706871033},{"x":0.14705882966518402,"y":0.18560606241226196},{"x":0.12091503292322159,"y":0.18560606241226196}]},"confidence":0.47067201137542725,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.16976767706871032,0.15205882966518403,0.19260606241226197],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.2083333283662796},{"x":0.14215686917304993,"y":0.2083333283662796},{"x":0.14215686917304993,"y":0.21717171370983124},{"x":0.12091503292322159,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.7641180157661438,"str":"116","boundary":[0.12091503292322159,0.2083333283662796,0.14215686917304993,0.21717171370983124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.2083333283662796},{"x":0.14705882966518402,"y":0.2083333283662796},{"x":0.14705882966518402,"y":0.21717171370983124},{"x":0.12091503292322159,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.7641180157661438,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.2013333283662796,0.15205882966518403,0.22417171370983124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.24116161465644836},{"x":0.14215686917304993,"y":0.23989899456501007},{"x":0.14215686917304993,"y":0.25},{"x":0.12091503292322159,"y":0.25}]},"confidence":0.9199347496032715,"str":"۱۱۸","boundary":[0.11928104609251022,0.24116161465644836,0.14215686917304993,0.25]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.24116161465644836},{"x":0.14705882966518402,"y":0.23989899456501007},{"x":0.14869281649589539,"y":0.25},{"x":0.12091503292322159,"y":0.25}]},"confidence":0.9199347496032715,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.23416161465644836,0.1536928164958954,0.257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.27398988604545593},{"x":0.14052288234233856,"y":0.27398988604545593},{"x":0.14052288234233856,"y":0.28156566619873047},{"x":0.12254901975393295,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9557082056999207,"str":"۱۲۰","boundary":[0.12254901975393295,0.27398988604545593,0.14052288234233856,0.28156566619873047]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.27398988604545593},{"x":0.14052288234233856,"y":0.27398988604545593},{"x":0.14052288234233856,"y":0.28156566619873047},{"x":0.12254901975393295,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9557082056999207,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.2669898860454559,0.14552288234233857,0.2885656661987305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.33712121844291687},{"x":0.14705882966518402,"y":0.33712121844291687},{"x":0.14705882966518402,"y":0.3472222089767456},{"x":0.12091503292322159,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.917410135269165,"str":"١٢٤٠","boundary":[0.12091503292322159,0.33712121844291687,0.14705882966518402,0.3472222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.33712121844291687},{"x":0.14705882966518402,"y":0.33712121844291687},{"x":0.14705882966518402,"y":0.3472222089767456},{"x":0.12091503292322159,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.917410135269165,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.33012121844291686,0.15205882966518403,0.3542222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.36994948983192444},{"x":0.15032680332660675,"y":0.36994948983192444},{"x":0.15032680332660675,"y":0.3787878751754761},{"x":0.11928104609251022,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9269011616706848,"str":"١٢٦-","boundary":[0.11928104609251022,0.36994948983192444,0.15032680332660675,0.3787878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.36994948983192444},{"x":0.15522876381874084,"y":0.36994948983192444},{"x":0.15522876381874084,"y":0.3787878751754761},{"x":0.11928104609251022,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9269011616706848,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.36294948983192443,0.16022876381874085,0.3857878751754761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.4015151560306549},{"x":0.14215686917304993,"y":0.4015151560306549},{"x":0.14215686917304993,"y":0.41161617636680603},{"x":0.12091503292322159,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9550087451934814,"str":"۱۲۸","boundary":[0.12091503292322159,0.4015151560306549,0.14215686917304993,0.41161617636680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.4015151560306549},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4015151560306549},{"x":0.14705882966518402,"y":0.41161617636680603},{"x":0.12091503292322159,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9550087451934814,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.3945151560306549,0.15205882966518403,0.41861617636680604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.4343434274196625},{"x":0.1437908560037613,"y":0.4343434274196625},{"x":0.1437908560037613,"y":0.4444444477558136},{"x":0.12091503292322159,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9584230184555054,"str":"۱۲۸","boundary":[0.12091503292322159,0.4343434274196625,0.1437908560037613,0.4444444477558136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.4343434274196625},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4343434274196625},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4444444477558136},{"x":0.12091503292322159,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9584230184555054,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.42734342741966247,0.15205882966518403,0.4514444477558136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.46717172861099243},{"x":0.14052288234233856,"y":0.46717172861099243},{"x":0.14052288234233856,"y":0.47601011395454407},{"x":0.12254901975393295,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.8247355818748474,"str":"۱۳۰","boundary":[0.12254901975393295,0.46717172861099243,0.14052288234233856,0.47601011395454407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.46717172861099243},{"x":0.14052288234233856,"y":0.46717172861099243},{"x":0.14052288234233856,"y":0.47601011395454407},{"x":0.12254901975393295,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.8247355818748474,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.4601717286109924,0.14552288234233857,0.4830101139545441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.5946969985961914},{"x":0.14542484283447266,"y":0.5946969985961914},{"x":0.14542484283447266,"y":0.6047979593276978},{"x":0.11928104609251022,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.6057106852531433,"str":"١٣٤٠","boundary":[0.11928104609251022,0.5946969985961914,0.14542484283447266,0.6047979593276978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.5946969985961914},{"x":0.14542484283447266,"y":0.5946969985961914},{"x":0.14542484283447266,"y":0.6047979593276978},{"x":0.11928104609251022,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.6057106852531433,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.5876969985961914,0.15042484283447266,0.6117979593276978],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.6603535413742065},{"x":0.14215686917304993,"y":0.6603535413742065},{"x":0.14215686917304993,"y":0.6691918969154358},{"x":0.11928104609251022,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.4556138813495636,"str":"136","boundary":[0.11928104609251022,0.6603535413742065,0.14215686917304993,0.6691918969154358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.6603535413742065},{"x":0.14705882966518402,"y":0.6603535413742065},{"x":0.14705882966518402,"y":0.6691918969154358},{"x":0.11928104609251022,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.4556138813495636,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.6533535413742065,0.15205882966518403,0.6761918969154358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.691919207572937},{"x":0.14215686917304993,"y":0.6906565427780151},{"x":0.14215686917304993,"y":0.7007575631141663},{"x":0.11928104609251022,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.8484722375869751,"str":"۱۳۸","boundary":[0.11928104609251022,0.691919207572937,0.14215686917304993,0.7007575631141663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.691919207572937},{"x":0.14705882966518402,"y":0.6906565427780151},{"x":0.14705882966518402,"y":0.7007575631141663},{"x":0.11928104609251022,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.8484722375869751,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.684919207572937,0.15205882966518403,0.7077575631141663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.7247474789619446},{"x":0.14215686917304993,"y":0.7247474789619446},{"x":0.14215686917304993,"y":0.7348484992980957},{"x":0.11928104609251022,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.8278698325157166,"str":"۱۳۸","boundary":[0.11928104609251022,0.7247474789619446,0.14215686917304993,0.7348484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.7247474789619446},{"x":0.14869281649589539,"y":0.7247474789619446},{"x":0.14869281649589539,"y":0.7335858345031738},{"x":0.11928104609251022,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.8278698325157166,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.7177474789619446,0.1536928164958954,0.7405858345031738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.7575757503509521},{"x":0.14052288234233856,"y":0.7575757503509521},{"x":0.14052288234233856,"y":0.7651515007019043},{"x":0.12254901975393295,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.7348840832710266,"str":"١٤٠","boundary":[0.12254901975393295,0.7575757503509521,0.14052288234233856,0.7651515007019043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.7575757503509521},{"x":0.14052288234233856,"y":0.7575757503509521},{"x":0.14052288234233856,"y":0.7651515007019043},{"x":0.12254901975393295,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.7348840832710266,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.7505757503509521,0.14552288234233857,0.7721515007019043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.7891414165496826},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7878788113594055},{"x":0.14542484283447266,"y":0.7979797720909119},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":0.9057984948158264,"str":"١٤٢","boundary":[0.12091503292322159,0.7891414165496826,0.14542484283447266,0.7979797720909119]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.7891414165496826},{"x":0.14869281649589539,"y":0.7878788113594055},{"x":0.14869281649589539,"y":0.7979797720909119},{"x":0.12091503292322159,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":0.9057984948158264,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.7821414165496826,0.1536928164958954,0.8049797720909119],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.8207070827484131},{"x":0.14869281649589539,"y":0.8207070827484131},{"x":0.14869281649589539,"y":0.8308081030845642},{"x":0.12091503292322159,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.8763263821601868,"str":"١٤٤٠","boundary":[0.12091503292322159,0.8207070827484131,0.14869281649589539,0.8308081030845642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.8207070827484131},{"x":0.14869281649589539,"y":0.8207070827484131},{"x":0.14869281649589539,"y":0.8308081030845642},{"x":0.12091503292322159,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.8763263821601868,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.8137070827484131,0.1536928164958954,0.8378081030845642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.8535353541374207},{"x":0.14869281649589539,"y":0.8535353541374207},{"x":0.14869281649589539,"y":0.8623737096786499},{"x":0.12091503292322159,"y":0.8623737096786499}]},"confidence":0.8763263821601868,"str":"١٤٤٠","boundary":[0.12091503292322159,0.8535353541374207,0.14869281649589539,0.8623737096786499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.8535353541374207},{"x":0.14869281649589539,"y":0.8535353541374207},{"x":0.14869281649589539,"y":0.8623737096786499},{"x":0.12091503292322159,"y":0.8623737096786499}]},"confidence":0.8763263821601868,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.8465353541374206,0.1536928164958954,0.8693737096786499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.9179292917251587},{"x":0.5032680034637451,"y":0.9179292917251587},{"x":0.5032680034637451,"y":0.9242424368858337},{"x":0.49673202633857727,"y":0.9242424368858337}]},"confidence":0.8101290464401245,"str":"د","boundary":[0.49673202633857727,0.9179292917251587,0.5032680034637451,0.9242424368858337]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.9179292917251587},{"x":0.5032680034637451,"y":0.9179292917251587},{"x":0.5032680034637451,"y":0.9242424368858337},{"x":0.49673202633857727,"y":0.9242424368858337}]},"confidence":0.8101290464401245,"dir":"ltr","boundary":[0.49173202633857727,0.9109292917251587,0.5082680034637451,0.9312424368858337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.11237373948097229},{"x":0.7761437892913818,"y":0.11237373948097229},{"x":0.7761437892913818,"y":0.12373737245798111},{"x":0.7369281053543091,"y":0.12373737245798111}]},"confidence":0.9708954691886902,"dir":"ltr","str":"Alhagi","boundary":[0.7369281053543091,0.11237373948097229,0.7761437892913818,0.12373737245798111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.11237373948097229},{"x":0.8447712659835815,"y":0.11237373948097229},{"x":0.8447712659835815,"y":0.12247474491596222},{"x":0.779411792755127,"y":0.12373737245798111}]},"confidence":0.9921020269393921,"dir":"ltr","str":"camelorum","boundary":[0.779411792755127,0.11237373948097229,0.8447712659835815,0.12247474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.11237373948097229},{"x":0.9035947918891907,"y":0.1111111119389534},{"x":0.9035947918891907,"y":0.12247474491596222},{"x":0.8496732115745544,"y":0.12247474491596222}]},"confidence":0.9138066172599792,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۳-۱","boundary":[0.8496732115745544,0.11237373948097229,0.9035947918891907,0.12247474491596222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.11237373948097229},{"x":0.9035947918891907,"y":0.1111111119389534},{"x":0.9035947918891907,"y":0.12247474491596222},{"x":0.7369281053543091,"y":0.12373737245798111}]},"confidence":0.9614062309265137,"dir":"ltr","boundary":[0.7319281053543091,0.10537373948097228,0.9085947918891907,0.12947474491596223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.14520202577114105},{"x":0.758169949054718,"y":0.14520202577114105},{"x":0.758169949054718,"y":0.15530303120613098},{"x":0.6960784196853638,"y":0.15656565129756927}]},"confidence":0.9772904515266418,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.6960784196853638,0.14520202577114105,0.758169949054718,0.15530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.14393939077854156},{"x":0.843137264251709,"y":0.14393939077854156},{"x":0.843137264251709,"y":0.1540404111146927},{"x":0.7630718946456909,"y":0.15530303120613098}]},"confidence":0.9894160032272339,"dir":"ltr","str":"fasciculifolius","boundary":[0.7630718946456909,0.14393939077854156,0.843137264251709,0.1540404111146927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.14393939077854156},{"x":0.9052287340164185,"y":0.14393939077854156},{"x":0.9052287340164185,"y":0.1540404111146927},{"x":0.8496732115745544,"y":0.1540404111146927}]},"confidence":0.8606350421905518,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۳-۲","boundary":[0.8496732115745544,0.14393939077854156,0.9052287340164185,0.1540404111146927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.14520202577114105},{"x":0.9052287340164185,"y":0.14267677068710327},{"x":0.9052287340164185,"y":0.1540404111146927},{"x":0.6960784196853638,"y":0.15656565129756927}]},"confidence":0.9574559330940247,"dir":"ltr","boundary":[0.6910784196853638,0.13820202577114105,0.9102287340164185,0.1610404111146927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7287581562995911,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7287581562995911,"y":0.18939393758773804},{"x":0.7254902124404907,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.6569307446479797,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7254902124404907,0.17676767706871033,0.7287581562995911,0.18939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.17676767706871033},{"x":0.8006535768508911,"y":0.17550505697727203},{"x":0.8006535768508911,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7320261597633362,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9853014945983887,"dir":"ltr","str":"Glycyrrhiza","boundary":[0.7320261597633362,0.17676767706871033,0.8006535768508911,0.18813131749629974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.17550505697727203},{"x":0.843137264251709,"y":0.17550505697727203},{"x":0.843137264251709,"y":0.18813131749629974},{"x":0.8055555820465088,"y":0.18813131749629974}]},"confidence":0.9922016263008118,"dir":"ltr","str":"glabra","boundary":[0.8055555820465088,0.17550505697727203,0.843137264251709,0.18813131749629974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.17550505697727203},{"x":0.9052287340164185,"y":0.17550505697727203},{"x":0.9052287340164185,"y":0.18686868250370026},{"x":0.8496732115745544,"y":0.18813131749629974}]},"confidence":0.8652042150497437,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۳-۳","boundary":[0.8496732115745544,0.17550505697727203,0.9052287340164185,0.18686868250370026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.17676767706871033},{"x":0.9052287340164185,"y":0.17424242198467255},{"x":0.9052287340164185,"y":0.18686868250370026},{"x":0.7254902124404907,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9401954412460327,"dir":"ltr","boundary":[0.7204902124404907,0.16976767706871032,0.9102287340164185,0.19386868250370026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7875816822052002,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7875816822052002,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7271241545677185,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9743093252182007,"dir":"ltr","str":"Indigofera","boundary":[0.7271241545677185,0.2095959633588791,0.7875816822052002,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.2083333283662796},{"x":0.843137264251709,"y":0.2083333283662796},{"x":0.843137264251709,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7924836874008179,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9929861426353455,"dir":"ltr","str":"argentea","boundary":[0.7924836874008179,0.2083333283662796,0.843137264251709,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.2083333283662796},{"x":0.9035947918891907,"y":0.2083333283662796},{"x":0.9035947918891907,"y":0.21969696879386902},{"x":0.8496732115745544,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.6701993942260742,"dir":"ltr","str":"-۲-٤-١٣","boundary":[0.8496732115745544,0.2083333283662796,0.9035947918891907,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7859477400779724,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7859477400779724,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7352941036224365,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9844924211502075,"dir":"ltr","str":"Prosopis","boundary":[0.7352941036224365,0.24116161465644836,0.7859477400779724,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.24116161465644836},{"x":0.843137264251709,"y":0.23989899456501007},{"x":0.843137264251709,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7908496856689453,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9956293106079102,"dir":"ltr","str":"cineraria","boundary":[0.7908496856689453,0.24116161465644836,0.843137264251709,0.2512626349925995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.23989899456501007},{"x":0.9035947918891907,"y":0.23989899456501007},{"x":0.9035947918891907,"y":0.2512626349925995},{"x":0.8496732115745544,"y":0.2512626349925995}]},"confidence":0.6414808034896851,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۳-۵","boundary":[0.8496732115745544,0.23989899456501007,0.9035947918891907,0.2512626349925995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.27398988604545593},{"x":0.8055555820465088,"y":0.27398988604545593},{"x":0.8055555820465088,"y":0.28409090638160706},{"x":0.75,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.984364926815033,"dir":"ltr","str":"-Prosopis","boundary":[0.75,0.27398988604545593,0.8055555820465088,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.27398988604545593},{"x":0.843137264251709,"y":0.27272728085517883},{"x":0.843137264251709,"y":0.28409090638160706},{"x":0.8104575276374817,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9801797866821289,"dir":"ltr","str":"farcta","boundary":[0.8104575276374817,0.27398988604545593,0.843137264251709,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.27272728085517883},{"x":0.9052287340164185,"y":0.27272728085517883},{"x":0.9052287340164185,"y":0.28409090638160706},{"x":0.8496732115745544,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.5417004823684692,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۳-6","boundary":[0.8496732115745544,0.27272728085517883,0.9052287340164185,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7271241545677185,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7271241545677185,"y":0.3181818127632141},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.8834851980209351,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.7189542651176453,0.3055555522441864,0.7271241545677185,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3181818127632141},{"x":0.733660101890564,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9904556274414062,"dir":"ltr","str":"Trigonella","boundary":[0.733660101890564,0.3055555522441864,0.7908496856689453,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.3055555522441864},{"x":0.843137264251709,"y":0.3042929172515869},{"x":0.843137264251709,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7973856329917908,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.995028018951416,"dir":"ltr","str":"elliptica","boundary":[0.7973856329917908,0.3055555522441864,0.843137264251709,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.3042929172515869},{"x":0.9052287340164185,"y":0.3042929172515869},{"x":0.9052287340164185,"y":0.3169191777706146},{"x":0.8496732115745544,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.8609152436256409,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۳-۷","boundary":[0.8496732115745544,0.3042929172515869,0.9052287340164185,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.33838382363319397},{"x":0.779411792755127,"y":0.33838382363319397},{"x":0.779411792755127,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9433218240737915,"dir":"ltr","str":"-Trigonella","boundary":[0.7140522599220276,0.33838382363319397,0.779411792755127,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.33838382363319397},{"x":0.843137264251709,"y":0.33712121844291687},{"x":0.843137264251709,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7859477400779724,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9929719567298889,"dir":"ltr","str":"monantha","boundary":[0.7859477400779724,0.33838382363319397,0.843137264251709,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.33712121844291687},{"x":0.9052287340164185,"y":0.33712121844291687},{"x":0.9052287340164185,"y":0.3472222089767456},{"x":0.8496732115745544,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.885888934135437,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۳-۸","boundary":[0.8496732115745544,0.33712121844291687,0.9052287340164185,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7957516312599182,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7957516312599182,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7385621070861816,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.98260897397995,"dir":"ltr","str":"Trigonella","boundary":[0.7385621070861816,0.36994948983192444,0.7957516312599182,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.36994948983192444},{"x":0.843137264251709,"y":0.36994948983192444},{"x":0.843137264251709,"y":0.38131314516067505},{"x":0.8006535768508911,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9946061968803406,"dir":"ltr","str":"persica","boundary":[0.8006535768508911,0.36994948983192444,0.843137264251709,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.36994948983192444},{"x":0.9052287340164185,"y":0.36868685483932495},{"x":0.9052287340164185,"y":0.38005051016807556},{"x":0.8496732115745544,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.8272610902786255,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۳-۹","boundary":[0.8496732115745544,0.36994948983192444,0.9052287340164185,0.38005051016807556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.2095959633588791},{"x":0.9035947918891907,"y":0.2070707082748413},{"x":0.906862735748291,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7140522599220276,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9126946330070496,"dir":"ltr","boundary":[0.7057843160629272,0.20259596335887908,0.911862735748291,0.38705051016807557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8643791079521179,"y":0.4002525210380554},{"x":0.906862735748291,"y":0.4002525210380554},{"x":0.906862735748291,"y":0.4154040515422821},{"x":0.8643791079521179,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.8558716177940369,"dir":"rtl","str":"١٤-٢-","boundary":[0.8643791079521179,0.4002525210380554,0.906862735748291,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.4002525210380554},{"x":0.8594771027565002,"y":0.4002525210380554},{"x":0.8594771027565002,"y":0.4154040515422821},{"x":0.8169934749603271,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9872089624404907,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8169934749603271,0.4002525210380554,0.8594771027565002,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.4002525210380554},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4002525210380554},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.981730043888092,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7712418437004089,0.4002525210380554,0.8088235259056091,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7401960492134094,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.8998516798019409,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7401960492134094,0.4002525210380554,0.7614378929138184,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6813725233078003,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9643995761871338,"dir":"rtl","str":"Viscaceae","boundary":[0.6813725233078003,0.4002525210380554,0.7369281053543091,0.4154040515422821]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.4002525210380554},{"x":0.906862735748291,"y":0.4002525210380554},{"x":0.906862735748291,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6813725233078003,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9470710754394531,"dir":"ltr","boundary":[0.6763725233078003,0.3932525210380554,0.911862735748291,0.4224040515422821],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7679738402366638,"y":0.4343434274196625},{"x":0.8055555820465088,"y":0.4343434274196625},{"x":0.8055555820465088,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7679738402366638,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9820664525032043,"dir":"ltr","str":"Viscum","boundary":[0.7679738402366638,0.4343434274196625,0.8055555820465088,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.4343434274196625},{"x":0.8464052081108093,"y":0.4343434274196625},{"x":0.8464052081108093,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8104575276374817,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9834460616111755,"dir":"ltr","str":"album","boundary":[0.8104575276374817,0.4343434274196625,0.8464052081108093,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.4343434274196625},{"x":0.9035947918891907,"y":0.4343434274196625},{"x":0.9035947918891907,"y":0.4444444477558136},{"x":0.851307213306427,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.7877851128578186,"dir":"ltr","str":"-١-١٤-٢","boundary":[0.851307213306427,0.4343434274196625,0.9035947918891907,0.4444444477558136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7679738402366638,"y":0.4343434274196625},{"x":0.9035947918891907,"y":0.4343434274196625},{"x":0.9035947918891907,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7679738402366638,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9068958163261414,"dir":"ltr","boundary":[0.7629738402366638,0.42734342741966247,0.9085947918891907,0.4514444477558136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8643791079521179,"y":0.46590909361839294},{"x":0.906862735748291,"y":0.46590909361839294},{"x":0.906862735748291,"y":0.47979798913002014},{"x":0.8643791079521179,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.6538367867469788,"dir":"rtl","str":"١٥-٢-","boundary":[0.8643791079521179,0.46590909361839294,0.906862735748291,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.46590909361839294},{"x":0.8594771027565002,"y":0.46590909361839294},{"x":0.8594771027565002,"y":0.47979798913002014},{"x":0.8153594732284546,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9867677092552185,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8153594732284546,0.46590909361839294,0.8594771027565002,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.46590909361839294},{"x":0.8071895241737366,"y":0.46590909361839294},{"x":0.8071895241737366,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7712418437004089,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9638683199882507,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7712418437004089,0.46590909361839294,0.8071895241737366,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7614378929138184,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7614378929138184,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7401960492134094,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9100465774536133,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7401960492134094,0.46590909361839294,0.7614378929138184,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7369281053543091,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7369281053543091,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6781045794487,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9702348113059998,"dir":"rtl","str":"Malvaceae","boundary":[0.6781045794487,0.46590909361839294,0.7369281053543091,0.47979798913002014]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.46590909361839294},{"x":0.906862735748291,"y":0.46590909361839294},{"x":0.906862735748291,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6781045794487,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9139376878738403,"dir":"ltr","boundary":[0.6731045794487,0.45890909361839294,0.911862735748291,0.48679798913002015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"qu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.5},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9728553891181946,"dir":"ltr","str":"Abutilon","boundary":[0.7271241545677185,0.5,0.7777777910232544,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"qu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.5},{"x":0.8447712659835815,"y":0.5},{"x":0.8447712659835815,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7826797366142273,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9884907603263855,"dir":"ltr","str":"fruticosum","boundary":[0.7826797366142273,0.5,0.8447712659835815,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"qu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.4987373650074005},{"x":0.8643791079521179,"y":0.4987373650074005},{"x":0.8643791079521179,"y":0.5075757503509521},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.5526785254478455,"dir":"ltr","str":"-Y","boundary":[0.8496732115745544,0.4987373650074005,0.8643791079521179,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"qu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8660130500793457,"y":0.4987373650074005},{"x":0.8725489974021912,"y":0.4987373650074005},{"x":0.8725489974021912,"y":0.506313145160675},{"x":0.8660130500793457,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.7316847443580627,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8660130500793457,0.4987373650074005,0.8725489974021912,0.506313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"qu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.4987373650074005},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4987373650074005},{"x":0.9052287340164185,"y":0.506313145160675},{"x":0.8758170008659363,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.9007366299629211,"dir":"ltr","str":"10-1","boundary":[0.8758170008659363,0.4987373650074005,0.9052287340164185,0.506313145160675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.5},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4987373650074005},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9243095517158508,"dir":"ltr","boundary":[0.7221241545677185,0.493,0.9102287340164185,0.5145757503509522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8660130500793457,"y":0.5303030014038086},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5303030014038086},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5454545617103577},{"x":0.8660130500793457,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.8249341249465942,"dir":"rtl","str":"١٦-٢-","boundary":[0.8660130500793457,0.5303030014038086,0.9084967374801636,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.5303030014038086},{"x":0.8611111044883728,"y":0.5303030014038086},{"x":0.8611111044883728,"y":0.5454545617103577},{"x":0.8153594732284546,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9874963760375977,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8153594732284546,0.5303030014038086,0.8611111044883728,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.5303030014038086},{"x":0.8071895241737366,"y":0.5303030014038086},{"x":0.8071895241737366,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9824587106704712,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7712418437004089,0.5303030014038086,0.8071895241737366,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.8812212347984314,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7434640526771545,0.5303030014038086,0.7614378929138184,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.983976423740387,"dir":"rtl","str":"Moraceae","boundary":[0.6813725233078003,0.5303030014038086,0.7352941036224365,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.5303030014038086},{"x":0.673202633857727,"y":0.5303030014038086},{"x":0.673202633857727,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.4737286865711212,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6683006286621094,0.5303030014038086,0.673202633857727,0.5454545617103577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.5303030014038086},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5303030014038086},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9291071891784668,"dir":"ltr","boundary":[0.6387908411026001,0.5233030014038086,0.9134967374801636,0.5524545617103577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.564393937587738},{"x":0.8022875785827637,"y":0.564393937587738},{"x":0.8022875785827637,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9672950506210327,"dir":"ltr","str":"-Ficus","boundary":[0.7630718946456909,0.564393937587738,0.8022875785827637,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071895241737366,"y":0.564393937587738},{"x":0.8447712659835815,"y":0.564393937587738},{"x":0.8447712659835815,"y":0.5719696879386902},{"x":0.8071895241737366,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9927865862846375,"dir":"ltr","str":"carica","boundary":[0.8071895241737366,0.564393937587738,0.8447712659835815,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.564393937587738},{"x":0.8660130500793457,"y":0.564393937587738},{"x":0.8660130500793457,"y":0.5719696879386902},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.5759106874465942,"dir":"ltr","str":"-Y","boundary":[0.8496732115745544,0.564393937587738,0.8660130500793457,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8660130500793457,"y":0.564393937587738},{"x":0.8725489974021912,"y":0.564393937587738},{"x":0.8725489974021912,"y":0.5719696879386902},{"x":0.8660130500793457,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.8597078323364258,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8660130500793457,0.564393937587738,0.8725489974021912,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.564393937587738},{"x":0.9035947918891907,"y":0.564393937587738},{"x":0.9035947918891907,"y":0.5719696879386902},{"x":0.8758170008659363,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.8159918785095215,"dir":"ltr","str":"17-1","boundary":[0.8758170008659363,0.564393937587738,0.9035947918891907,0.5719696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.564393937587738},{"x":0.9035947918891907,"y":0.564393937587738},{"x":0.9035947918891907,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.8966308832168579,"dir":"ltr","boundary":[0.7580718946456909,0.557393937587738,0.9085947918891907,0.5789696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.5959596037864685},{"x":0.8055555820465088,"y":0.5959596037864685},{"x":0.8055555820465088,"y":0.6073232293128967},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9856299757957458,"dir":"ltr","str":"Ficus","boundary":[0.7745097875595093,0.5959596037864685,0.8055555820465088,0.6073232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.5959596037864685},{"x":0.8447712659835815,"y":0.5959596037864685},{"x":0.8447712659835815,"y":0.6073232293128967},{"x":0.8104575276374817,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9838513135910034,"dir":"ltr","str":"major","boundary":[0.8104575276374817,0.5959596037864685,0.8447712659835815,0.6073232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.5959596037864685},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5946969985961914},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6060606241226196},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.8005649447441101,"dir":"ltr","str":"-٢-١٦-٢","boundary":[0.8496732115745544,0.5959596037864685,0.9052287340164185,0.6060606241226196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.5959596037864685},{"x":0.9052287340164185,"y":0.5946969985961914},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6060606241226196},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9089035987854004,"dir":"ltr","boundary":[0.7695097875595093,0.5889596037864685,0.9102287340164185,0.6130606241226196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.6262626051902771},{"x":0.9133986830711365,"y":0.6262626051902771},{"x":0.9133986830711365,"y":0.6414141654968262},{"x":0.8562091588973999,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.933050274848938,"dir":"rtl","str":"۲-۱۷-","boundary":[0.8562091588973999,0.6262626051902771,0.9133986830711365,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.6262626051902771},{"x":0.8578431606292725,"y":0.6262626051902771},{"x":0.8578431606292725,"y":0.6414141654968262},{"x":0.8186274766921997,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.9915639162063599,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8186274766921997,0.6262626051902771,0.8578431606292725,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.6262626051902771},{"x":0.8071895241737366,"y":0.6262626051902771},{"x":0.8071895241737366,"y":0.6414141654968262},{"x":0.7728758454322815,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.9833770990371704,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7728758454322815,0.6262626051902771,0.8071895241737366,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6414141654968262},{"x":0.741830050945282,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.8843338489532471,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.741830050945282,0.6262626051902771,0.7598039507865906,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6414141654968262},{"x":0.673202633857727,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.9785356521606445,"dir":"rtl","str":"Arecaceae","boundary":[0.673202633857727,0.6262626051902771,0.7352941036224365,0.6414141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6262626051902771},{"x":0.9133986830711365,"y":0.6262626051902771},{"x":0.9133986830711365,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.9634110331535339,"dir":"ltr","boundary":[0.6616666865348816,0.6192626051902771,0.9183986830711365,0.6484141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7271241545677185,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7271241545677185,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.3019241690635681,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7222222089767456,0.6590909361839294,0.7271241545677185,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.989669680595398,"dir":"ltr","str":"Phoenix","boundary":[0.7320261597633362,0.6590909361839294,0.7777777910232544,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.6590909361839294},{"x":0.843137264251709,"y":0.6590909361839294},{"x":0.843137264251709,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7826797366142273,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9893811345100403,"dir":"ltr","str":"dactylifera","boundary":[0.7826797366142273,0.6590909361839294,0.843137264251709,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.6590909361839294},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6590909361839294},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6717171669006348},{"x":0.851307213306427,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.8514308929443359,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۷-۱","boundary":[0.851307213306427,0.6590909361839294,0.9035947918891907,0.6717171669006348]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.6590909361839294},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6590909361839294},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9258777499198914,"dir":"ltr","boundary":[0.7172222089767456,0.6520909361839294,0.9085947918891907,0.6787171669006348],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.689393937587738},{"x":0.9117646813392639,"y":0.6881313323974609},{"x":0.9117646813392639,"y":0.7045454382896423},{"x":0.8562091588973999,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9205026030540466,"dir":"rtl","str":"۲-۱۸-","boundary":[0.8562091588973999,0.689393937587738,0.9117646813392639,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.689393937587738},{"x":0.8594771027565002,"y":0.689393937587738},{"x":0.8594771027565002,"y":0.7045454382896423},{"x":0.8153594732284546,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9883301258087158,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8153594732284546,0.689393937587738,0.8594771027565002,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.689393937587738},{"x":0.8055555820465088,"y":0.689393937587738},{"x":0.8055555820465088,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9890875220298767,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7712418437004089,0.689393937587738,0.8055555820465088,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.689393937587738},{"x":0.7614378929138184,"y":0.689393937587738},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.848979651927948,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7401960492134094,0.689393937587738,0.7614378929138184,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.689393937587738},{"x":0.7352941036224365,"y":0.689393937587738},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9815071821212769,"dir":"rtl","str":"Plantaginaceae","boundary":[0.6454248428344727,0.689393937587738,0.7352941036224365,0.7058081030845642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.689393937587738},{"x":0.9117646813392639,"y":0.6881313323974609},{"x":0.9117646813392639,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9608991146087646,"dir":"ltr","boundary":[0.6404248428344727,0.682393937587738,0.9167646813392639,0.7115454382896423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7247474789619446},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7247474789619446},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7373737096786499},{"x":0.741830050945282,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9904584884643555,"dir":"ltr","str":"Plantago","boundary":[0.741830050945282,0.7247474789619446,0.7941176295280457,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990196347236633,"y":0.7247474789619446},{"x":0.843137264251709,"y":0.7234848737716675},{"x":0.843137264251709,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7990196347236633,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9881808161735535,"dir":"ltr","str":"lagopus","boundary":[0.7990196347236633,0.7247474789619446,0.843137264251709,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.7234848737716675},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7234848737716675},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7361111044883728},{"x":0.8496732115745544,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9374181628227234,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۸-۱","boundary":[0.8496732115745544,0.7234848737716675,0.9035947918891907,0.7361111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7247474789619446},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7234848737716675},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7361111044883728},{"x":0.741830050945282,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9728572964668274,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.7177474789619446,0.9085947918891907,0.7431111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.7575757503509521},{"x":0.8055555820465088,"y":0.756313145160675},{"x":0.8055555820465088,"y":0.7689393758773804},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9904564619064331,"dir":"ltr","str":"Plantago","boundary":[0.7532680034637451,0.7575757503509521,0.8055555820465088,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.756313145160675},{"x":0.8447712659835815,"y":0.756313145160675},{"x":0.8447712659835815,"y":0.7676767706871033},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9919000864028931,"dir":"ltr","str":"major","boundary":[0.8104575276374817,0.756313145160675,0.8447712659835815,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.756313145160675},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7550504803657532},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7676767706871033},{"x":0.8496732115745544,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9047194719314575,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۸-۲","boundary":[0.8496732115745544,0.756313145160675,0.9052287340164185,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.7575757503509521},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7550504803657532},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9608094096183777,"dir":"ltr","boundary":[0.7482680034637451,0.7505757503509521,0.9102287340164185,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7891414165496826},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7891414165496826},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7992424368858337},{"x":0.75,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9834678769111633,"dir":"ltr","str":"-Plantago","boundary":[0.75,0.7891414165496826,0.8088235259056091,0.7992424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8120915293693542,"y":0.7891414165496826},{"x":0.843137264251709,"y":0.7878788113594055},{"x":0.843137264251709,"y":0.7992424368858337},{"x":0.8120915293693542,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":0.9890549182891846,"dir":"ltr","str":"ovata","boundary":[0.8120915293693542,0.7891414165496826,0.843137264251709,0.7992424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.7878788113594055},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7878788113594055},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7979797720909119},{"x":0.8496732115745544,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":0.9271166324615479,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۸-۳","boundary":[0.8496732115745544,0.7878788113594055,0.9052287340164185,0.7979797720909119]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7891414165496826},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7878788113594055},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7979797720909119},{"x":0.75,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9660143852233887,"dir":"ltr","boundary":[0.745,0.7821414165496826,0.9102287340164185,0.8049797720909119],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.8194444179534912},{"x":0.9117646813392639,"y":0.8194444179534912},{"x":0.9117646813392639,"y":0.8345959782600403},{"x":0.8578431606292725,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9401270151138306,"dir":"rtl","str":"۲-۱۹-","boundary":[0.8578431606292725,0.8194444179534912,0.9117646813392639,0.8345959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8594771027565002,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8594771027565002,"y":0.8345959782600403},{"x":0.8186274766921997,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9920917749404907,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8186274766921997,0.8194444179534912,0.8594771027565002,0.8345959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8071895241737366,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8071895241737366,"y":0.8345959782600403},{"x":0.7728758454322815,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9749869108200073,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7728758454322815,0.8194444179534912,0.8071895241737366,0.8345959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7598039507865906,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7598039507865906,"y":0.8345959782600403},{"x":0.7434640526771545,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.91013503074646,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7434640526771545,0.8194444179534912,0.7598039507865906,0.8345959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7369281053543091,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7369281053543091,"y":0.8345959782600403},{"x":0.6879084706306458,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9613470435142517,"dir":"rtl","str":"Poaceae","boundary":[0.6879084706306458,0.8194444179534912,0.7369281053543091,0.8345959782600403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.8194444179534912},{"x":0.9117646813392639,"y":0.8194444179534912},{"x":0.9117646813392639,"y":0.8345959782600403},{"x":0.6879084706306458,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9608678817749023,"dir":"ltr","boundary":[0.6829084706306457,0.8124444179534912,0.9167646813392639,0.8415959782600403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.8547979593276978},{"x":0.7973856329917908,"y":0.8535353541374207},{"x":0.7973856329917908,"y":0.8648989796638489},{"x":0.7140522599220276,"y":0.8661616444587708}]},"confidence":0.9646824598312378,"dir":"ltr","str":"-Cymbopogon","boundary":[0.7140522599220276,0.8547979593276978,0.7973856329917908,0.8648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.8535353541374207},{"x":0.843137264251709,"y":0.8535353541374207},{"x":0.843137264251709,"y":0.8648989796638489},{"x":0.8022875785827637,"y":0.8648989796638489}]},"confidence":0.9907070398330688,"dir":"ltr","str":"olivieri","boundary":[0.8022875785827637,0.8535353541374207,0.843137264251709,0.8648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.8522727489471436},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8522727489471436},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8636363744735718},{"x":0.8496732115745544,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.8689252138137817,"dir":"ltr","str":"-۲-۱۹-۱","boundary":[0.8496732115745544,0.8522727489471436,0.9035947918891907,0.8636363744735718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.8547979593276978},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8522727489471436},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8636363744735718},{"x":0.7140522599220276,"y":0.8661616444587708}]},"confidence":0.9469092488288879,"dir":"ltr","boundary":[0.7090522599220276,0.8477979593276977,0.9085947918891907,0.8706363744735718],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/hjNkKwbtbrqhdyjJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/RxqdOpWsjzrbqJNP.jpg","blurred":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/JKUiTskaTrWkFvmY.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00018673373544527813,0.0001298591974708769,0.9984993485570733,0.9988241888423159]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.1111111119389534},{"x":0.1437908560037613,"y":0.11237373948097229},{"x":0.14215686917304993,"y":0.12121212482452393},{"x":0.11928104609251022,"y":0.12121212482452393}]},"confidence":0.4959697723388672,"str":"146","boundary":[0.12091503292322159,0.1111111119389534,0.14215686917304993,0.12121212482452393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.1111111119389534},{"x":0.14869281649589539,"y":0.11237373948097229},{"x":0.14705882966518402,"y":0.12121212482452393},{"x":0.11928104609251022,"y":0.12121212482452393}]},"confidence":0.4959697723388672,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.1041111119389534,0.15205882966518403,0.12821212482452393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.14393939077854156},{"x":0.14215686917304993,"y":0.14393939077854156},{"x":0.14215686917304993,"y":0.1527777761220932},{"x":0.12091503292322159,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.7007923126220703,"str":"١٤٦","boundary":[0.12091503292322159,0.14393939077854156,0.14215686917304993,0.1527777761220932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.14393939077854156},{"x":0.14869281649589539,"y":0.14393939077854156},{"x":0.14869281649589539,"y":0.1527777761220932},{"x":0.12091503292322159,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.7007923126220703,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.13693939077854156,0.1536928164958954,0.1597777761220932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.17676767706871033},{"x":0.14215686917304993,"y":0.17550505697727203},{"x":0.14215686917304993,"y":0.18560606241226196},{"x":0.12091503292322159,"y":0.18560606241226196}]},"confidence":0.7427992820739746,"str":"١٤٨","boundary":[0.12091503292322159,0.17676767706871033,0.14215686917304993,0.18560606241226196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.17676767706871033},{"x":0.14705882966518402,"y":0.17550505697727203},{"x":0.14869281649589539,"y":0.18560606241226196},{"x":0.12091503292322159,"y":0.18560606241226196}]},"confidence":0.7427992820739746,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.16976767706871032,0.1536928164958954,0.19260606241226197],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.2083333283662796},{"x":0.1437908560037613,"y":0.2083333283662796},{"x":0.1437908560037613,"y":0.21843434870243073},{"x":0.12091503292322159,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.7204799652099609,"str":"١٤٨","boundary":[0.12091503292322159,0.2083333283662796,0.1437908560037613,0.21843434870243073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.2083333283662796},{"x":0.14705882966518402,"y":0.2083333283662796},{"x":0.14705882966518402,"y":0.21843434870243073},{"x":0.12091503292322159,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.7204799652099609,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.2013333283662796,0.15205882966518403,0.22543434870243073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.3055555522441864},{"x":0.1437908560037613,"y":0.3042929172515869},{"x":0.1437908560037613,"y":0.31439393758773804},{"x":0.11928104609251022,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.8491499423980713,"str":"١٥٢","boundary":[0.11928104609251022,0.3055555522441864,0.1437908560037613,0.31439393758773804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.3055555522441864},{"x":0.14705882966518402,"y":0.3042929172515869},{"x":0.14705882966518402,"y":0.31439393758773804},{"x":0.11928104609251022,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.8491499423980713,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.2985555522441864,0.15205882966518403,0.32139393758773804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.33838382363319397},{"x":0.14052288234233856,"y":0.33838382363319397},{"x":0.14052288234233856,"y":0.3472222089767456},{"x":0.12091503292322159,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.8323193192481995,"str":"١٥٤","boundary":[0.12091503292322159,0.33838382363319397,0.14052288234233856,0.3472222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.33838382363319397},{"x":0.14052288234233856,"y":0.33838382363319397},{"x":0.14052288234233856,"y":0.3472222089767456},{"x":0.12091503292322159,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.8323193192481995,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.33138382363319396,0.14552288234233857,0.3542222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.36994948983192444},{"x":0.14052288234233856,"y":0.36994948983192444},{"x":0.14052288234233856,"y":0.38005051016807556},{"x":0.12091503292322159,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.76991206407547,"str":"١٥٤","boundary":[0.12091503292322159,0.36994948983192444,0.14052288234233856,0.38005051016807556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.36994948983192444},{"x":0.14052288234233856,"y":0.36994948983192444},{"x":0.14052288234233856,"y":0.38005051016807556},{"x":0.12091503292322159,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.76991206407547,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.36294948983192443,0.14552288234233857,0.38705051016807557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.4027777910232544},{"x":0.1437908560037613,"y":0.4015151560306549},{"x":0.1437908560037613,"y":0.41161617636680603},{"x":0.12091503292322159,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.8747037649154663,"str":"156","boundary":[0.12091503292322159,0.4027777910232544,0.1437908560037613,0.41161617636680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.4027777910232544},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4015151560306549},{"x":0.14705882966518402,"y":0.41161617636680603},{"x":0.12091503292322159,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.8747037649154663,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.3957777910232544,0.15205882966518403,0.41861617636680604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.4343434274196625},{"x":0.14215686917304993,"y":0.43560606241226196},{"x":0.14215686917304993,"y":0.4431818127632141},{"x":0.11928104609251022,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.580723762512207,"str":"158","boundary":[0.12091503292322159,0.4343434274196625,0.14215686917304993,0.4431818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.4343434274196625},{"x":0.14705882966518402,"y":0.43560606241226196},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4431818127632141},{"x":0.11928104609251022,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.580723762512207,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.42734342741966247,0.15205882966518403,0.4501818127632141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.46843433380126953},{"x":0.14052288234233856,"y":0.46843433380126953},{"x":0.14052288234233856,"y":0.47601011395454407},{"x":0.12254901975393295,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.7437819838523865,"str":"160","boundary":[0.12254901975393295,0.46843433380126953,0.14052288234233856,0.47601011395454407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.46843433380126953},{"x":0.14052288234233856,"y":0.46843433380126953},{"x":0.14052288234233856,"y":0.47601011395454407},{"x":0.12254901975393295,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.7437819838523865,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.4614343338012695,0.14552288234233857,0.4830101139545441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.5},{"x":0.14542484283447266,"y":0.5},{"x":0.14542484283447266,"y":0.5075757503509521},{"x":0.12254901975393295,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.6816816329956055,"str":"١٦٢٠","boundary":[0.12254901975393295,0.5,0.14542484283447266,0.5075757503509521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.5},{"x":0.14542484283447266,"y":0.5},{"x":0.14542484283447266,"y":0.5075757503509521},{"x":0.12254901975393295,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.6816816329956055,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.493,0.15042484283447266,0.5145757503509522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.5315656661987305},{"x":0.14215686917304993,"y":0.5315656661987305},{"x":0.14215686917304993,"y":0.5404040217399597},{"x":0.12254901975393295,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.38314804434776306,"str":"164","boundary":[0.12254901975393295,0.5315656661987305,0.14215686917304993,0.5404040217399597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.5315656661987305},{"x":0.14215686917304993,"y":0.5315656661987305},{"x":0.14215686917304993,"y":0.5404040217399597},{"x":0.12254901975393295,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.38314804434776306,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.5245656661987305,0.14715686917304993,0.5474040217399597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.564393937587738},{"x":0.14215686917304993,"y":0.564393937587738},{"x":0.14215686917304993,"y":0.5719696879386902},{"x":0.12254901975393295,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.4564630389213562,"str":"164","boundary":[0.12254901975393295,0.564393937587738,0.14215686917304993,0.5719696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.564393937587738},{"x":0.14542484283447266,"y":0.564393937587738},{"x":0.14542484283447266,"y":0.5719696879386902},{"x":0.1437908560037613,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.5690472722053528,"str":".","boundary":[0.1437908560037613,0.564393937587738,0.14542484283447266,0.5719696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.564393937587738},{"x":0.14542484283447266,"y":0.564393937587738},{"x":0.14542484283447266,"y":0.5719696879386902},{"x":0.12254901975393295,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.48460909724235535,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.557393937587738,0.15042484283447266,0.5789696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.5946969985961914},{"x":0.1437908560037613,"y":0.5959596037864685},{"x":0.1437908560037613,"y":0.6047979593276978},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.8767107725143433,"str":"166","boundary":[0.12091503292322159,0.5946969985961914,0.1437908560037613,0.6047979593276978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.5946969985961914},{"x":0.14869281649589539,"y":0.5959596037864685},{"x":0.14869281649589539,"y":0.6047979593276978},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.8767107725143433,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.5876969985961914,0.1536928164958954,0.6117979593276978],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.627525269985199},{"x":0.14215686917304993,"y":0.627525269985199},{"x":0.14215686917304993,"y":0.6363636255264282},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8906217217445374,"str":"166","boundary":[0.12091503292322159,0.627525269985199,0.14215686917304993,0.6363636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12091503292322159,"y":0.627525269985199},{"x":0.14869281649589539,"y":0.627525269985199},{"x":0.14869281649589539,"y":0.6363636255264282},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8906217217445374,"dir":"ltr","boundary":[0.11591503292322158,0.620525269985199,0.1536928164958954,0.6433636255264282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.6590909361839294},{"x":0.14215686917304993,"y":0.6590909361839294},{"x":0.14215686917304993,"y":0.6691918969154358},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.8049941062927246,"str":"168","boundary":[0.11928104609251022,0.6590909361839294,0.14215686917304993,0.6691918969154358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.6590909361839294},{"x":0.14705882966518402,"y":0.6590909361839294},{"x":0.14869281649589539,"y":0.6691918969154358},{"x":0.12091503292322159,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.8049941062927246,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.6520909361839294,0.1536928164958954,0.6761918969154358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.6931818127632141},{"x":0.1437908560037613,"y":0.691919207572937},{"x":0.14542484283447266,"y":0.6994949579238892},{"x":0.12254901975393295,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.8773458003997803,"str":"۱۷۰۰","boundary":[0.12254901975393295,0.6931818127632141,0.14542484283447266,0.6994949579238892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.6931818127632141},{"x":0.1437908560037613,"y":0.691919207572937},{"x":0.14542484283447266,"y":0.6994949579238892},{"x":0.12254901975393295,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.8773458003997803,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.6861818127632141,0.15042484283447266,0.7064949579238892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.7247474789619446},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7247474789619446},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7348484992980957},{"x":0.11928104609251022,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9642497301101685,"str":"۱۷۲","boundary":[0.11928104609251022,0.7247474789619446,0.1437908560037613,0.7348484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.7247474789619446},{"x":0.14705882966518402,"y":0.7247474789619446},{"x":0.14705882966518402,"y":0.7348484992980957},{"x":0.11928104609251022,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9642497301101685,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.7177474789619446,0.15205882966518403,0.7418484992980957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.7575757503509521},{"x":0.14542484283447266,"y":0.7575757503509521},{"x":0.14542484283447266,"y":0.7664141654968262},{"x":0.12254901975393295,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.6125669479370117,"str":"١٧٤٠","boundary":[0.12254901975393295,0.7575757503509521,0.14542484283447266,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.7575757503509521},{"x":0.14542484283447266,"y":0.7575757503509521},{"x":0.14542484283447266,"y":0.7664141654968262},{"x":0.12254901975393295,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.6125669479370117,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.7505757503509521,0.15042484283447266,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.7904040217399597},{"x":0.14542484283447266,"y":0.7904040217399597},{"x":0.14542484283447266,"y":0.7979797720909119},{"x":0.12254901975393295,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.6323851346969604,"str":"١٧٤٠","boundary":[0.12254901975393295,0.7904040217399597,0.14542484283447266,0.7979797720909119]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.7904040217399597},{"x":0.14542484283447266,"y":0.7904040217399597},{"x":0.14542484283447266,"y":0.7979797720909119},{"x":0.12254901975393295,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.6323851346969604,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.7834040217399597,0.15042484283447266,0.8049797720909119],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.8207070827484131},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8207070827484131},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8308081030845642},{"x":0.11928104609251022,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.7742434740066528,"str":"176","boundary":[0.11928104609251022,0.8207070827484131,0.1437908560037613,0.8308081030845642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.8207070827484131},{"x":0.14869281649589539,"y":0.8207070827484131},{"x":0.14869281649589539,"y":0.8308081030845642},{"x":0.11928104609251022,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.7742434740066528,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.8137070827484131,0.1536928164958954,0.8378081030845642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.8535353541374207},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8547979593276978},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8636363744735718},{"x":0.11928104609251022,"y":0.8623737096786499}]},"confidence":0.6167843341827393,"str":"176","boundary":[0.11928104609251022,0.8535353541374207,0.1437908560037613,0.8636363744735718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.8535353541374207},{"x":0.14705882966518402,"y":0.8547979593276978},{"x":0.14705882966518402,"y":0.8636363744735718},{"x":0.11928104609251022,"y":0.8623737096786499}]},"confidence":0.6167843341827393,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.8465353541374206,0.15205882966518403,0.8706363744735718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.9204545617103577},{"x":0.5016340017318726,"y":0.9204545617103577},{"x":0.5016340017318726,"y":0.9242424368858337},{"x":0.49836599826812744,"y":0.9242424368858337}]},"confidence":0.4627111554145813,"str":"ه","boundary":[0.49836599826812744,0.9204545617103577,0.5016340017318726,0.9242424368858337]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.9204545617103577},{"x":0.5016340017318726,"y":0.9204545617103577},{"x":0.5016340017318726,"y":0.9242424368858337},{"x":0.49836599826812744,"y":0.9242424368858337}]},"confidence":0.4627111554145813,"dir":"ltr","boundary":[0.49336599826812744,0.9134545617103577,0.5066340017318726,0.9312424368858337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.10984848439693451},{"x":0.9117646813392639,"y":0.10858585685491562},{"x":0.9117646813392639,"y":0.12373737245798111},{"x":0.8562091588973999,"y":0.125}]},"confidence":0.8713293671607971,"dir":"rtl","str":"۲-۲۰-","boundary":[0.8562091588973999,0.10984848439693451,0.9117646813392639,0.12373737245798111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.10984848439693451},{"x":0.8594771027565002,"y":0.10984848439693451},{"x":0.8594771027565002,"y":0.125},{"x":0.8153594732284546,"y":0.125}]},"confidence":0.990139365196228,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8153594732284546,0.10984848439693451,0.8594771027565002,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.10984848439693451},{"x":0.8055555820465088,"y":0.10984848439693451},{"x":0.8055555820465088,"y":0.125},{"x":0.7712418437004089,"y":0.125}]},"confidence":0.9877234697341919,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7712418437004089,0.10984848439693451,0.8055555820465088,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.10984848439693451},{"x":0.7614378929138184,"y":0.10984848439693451},{"x":0.7614378929138184,"y":0.125},{"x":0.7401960492134094,"y":0.125}]},"confidence":0.8625922799110413,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7401960492134094,0.10984848439693451,0.7614378929138184,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.10984848439693451},{"x":0.7352941036224365,"y":0.10984848439693451},{"x":0.7352941036224365,"y":0.125},{"x":0.6535947918891907,"y":0.1262626200914383}]},"confidence":0.9844744801521301,"dir":"rtl","str":"Polygonaceae","boundary":[0.6535947918891907,0.10984848439693451,0.7352941036224365,0.125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.10984848439693451},{"x":0.9117646813392639,"y":0.10732322931289673},{"x":0.9117646813392639,"y":0.125},{"x":0.6535947918891907,"y":0.1262626200914383}]},"confidence":0.9552360773086548,"dir":"ltr","boundary":[0.6485947918891907,0.1028484843969345,0.9167646813392639,0.132],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.14520202577114105},{"x":0.7826797366142273,"y":0.14520202577114105},{"x":0.7826797366142273,"y":0.1540404111146927},{"x":0.741830050945282,"y":0.1540404111146927}]},"confidence":0.9782907366752625,"dir":"ltr","str":"Rumex","boundary":[0.741830050945282,0.14520202577114105,0.7826797366142273,0.1540404111146927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875816822052002,"y":0.14520202577114105},{"x":0.8447712659835815,"y":0.14520202577114105},{"x":0.8447712659835815,"y":0.1527777761220932},{"x":0.7875816822052002,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.9815381169319153,"dir":"ltr","str":"vesicarius","boundary":[0.7875816822052002,0.14520202577114105,0.8447712659835815,0.1527777761220932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.14393939077854156},{"x":0.9035947918891907,"y":0.14393939077854156},{"x":0.9035947918891907,"y":0.1527777761220932},{"x":0.8496732115745544,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.91162109375,"dir":"ltr","str":"-۲-۲۰-۱","boundary":[0.8496732115745544,0.14393939077854156,0.9035947918891907,0.1527777761220932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.14520202577114105},{"x":0.9035947918891907,"y":0.14393939077854156},{"x":0.9035947918891907,"y":0.1527777761220932},{"x":0.741830050945282,"y":0.1540404111146927}]},"confidence":0.9585537314414978,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.13820202577114105,0.9085947918891907,0.1597777761220932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.17424242198467255},{"x":0.9101307392120361,"y":0.17424242198467255},{"x":0.9101307392120361,"y":0.19065657258033752},{"x":0.8562091588973999,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.8994635343551636,"dir":"rtl","str":"۲-۲۱-","boundary":[0.8562091588973999,0.17424242198467255,0.9101307392120361,0.19065657258033752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.17424242198467255},{"x":0.8578431606292725,"y":0.17424242198467255},{"x":0.8578431606292725,"y":0.19065657258033752},{"x":0.8186274766921997,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.9900498390197754,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8186274766921997,0.17424242198467255,0.8578431606292725,0.19065657258033752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.17424242198467255},{"x":0.8088235259056091,"y":0.17424242198467255},{"x":0.8088235259056091,"y":0.19065657258033752},{"x":0.7728758454322815,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.9796238541603088,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7728758454322815,0.17424242198467255,0.8088235259056091,0.19065657258033752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.17424242198467255},{"x":0.7614378929138184,"y":0.17424242198467255},{"x":0.7614378929138184,"y":0.19065657258033752},{"x":0.7434640526771545,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.8982757329940796,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7434640526771545,0.17424242198467255,0.7614378929138184,0.19065657258033752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.17424242198467255},{"x":0.7352941036224365,"y":0.17424242198467255},{"x":0.7352941036224365,"y":0.19065657258033752},{"x":0.6666666865348816,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.973037838935852,"dir":"rtl","str":"Resedaceae","boundary":[0.6666666865348816,0.17424242198467255,0.7352941036224365,0.19065657258033752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.17424242198467255},{"x":0.6617646813392639,"y":0.17424242198467255},{"x":0.6617646813392639,"y":0.19065657258033752},{"x":0.656862735748291,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.3020690679550171,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.656862735748291,0.17424242198467255,0.6617646813392639,0.19065657258033752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.17424242198467255},{"x":0.9101307392120361,"y":0.17424242198467255},{"x":0.9101307392120361,"y":0.19065657258033752},{"x":0.6307189464569092,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.9373018145561218,"dir":"ltr","boundary":[0.6257189464569092,0.16724242198467254,0.9151307392120361,0.19765657258033753],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7941176295280457,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7941176295280457,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7532680034637451,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9641741514205933,"dir":"ltr","str":"Reseda","boundary":[0.7532680034637451,0.2095959633588791,0.7941176295280457,0.21843434870243073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990196347236633,"y":0.2095959633588791},{"x":0.8464052081108093,"y":0.2095959633588791},{"x":0.8464052081108093,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7990196347236633,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9850781559944153,"dir":"ltr","str":"Aucheri","boundary":[0.7990196347236633,0.2095959633588791,0.8464052081108093,0.21843434870243073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.2095959633588791},{"x":0.9035947918891907,"y":0.2095959633588791},{"x":0.9035947918891907,"y":0.21843434870243073},{"x":0.851307213306427,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.8865492343902588,"dir":"ltr","str":"-۲-۲۱-۱","boundary":[0.851307213306427,0.2095959633588791,0.9035947918891907,0.21843434870243073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.2095959633588791},{"x":0.9035947918891907,"y":0.2095959633588791},{"x":0.9035947918891907,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7532680034637451,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9443218111991882,"dir":"ltr","boundary":[0.7482680034637451,0.20259596335887908,0.9085947918891907,0.22543434870243073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8545751571655273,"y":0.23989899456501007},{"x":0.9101307392120361,"y":0.23989899456501007},{"x":0.9101307392120361,"y":0.2537878751754761},{"x":0.8545751571655273,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.8703266382217407,"dir":"rtl","str":"۲-۲۲-","boundary":[0.8545751571655273,0.23989899456501007,0.9101307392120361,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.23989899456501007},{"x":0.8594771027565002,"y":0.23989899456501007},{"x":0.8594771027565002,"y":0.2537878751754761},{"x":0.8169934749603271,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9926663041114807,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8169934749603271,0.23989899456501007,0.8594771027565002,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.23989899456501007},{"x":0.8088235259056091,"y":0.23989899456501007},{"x":0.8088235259056091,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7712418437004089,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9931352734565735,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7712418437004089,0.23989899456501007,0.8088235259056091,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.23989899456501007},{"x":0.7614378929138184,"y":0.23989899456501007},{"x":0.7614378929138184,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9171520471572876,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7401960492134094,0.23989899456501007,0.7614378929138184,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.23989899456501007},{"x":0.7369281053543091,"y":0.23989899456501007},{"x":0.7369281053543091,"y":0.2537878751754761},{"x":0.656862735748291,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9533911347389221,"dir":"rtl","str":"Rhamnaceae","boundary":[0.656862735748291,0.23989899456501007,0.7369281053543091,0.2537878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.23989899456501007},{"x":0.9101307392120361,"y":0.23989899456501007},{"x":0.9101307392120361,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6503267884254456,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9519702792167664,"dir":"ltr","boundary":[0.6453267884254456,0.23289899456501006,0.9151307392120361,0.2607878751754761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7679738402366638,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7679738402366638,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7173202633857727,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.9887176752090454,"dir":"ltr","str":"Zizyphus","boundary":[0.7173202633857727,0.27398988604545593,0.7679738402366638,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.27272728085517883},{"x":0.843137264251709,"y":0.27272728085517883},{"x":0.843137264251709,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7728758454322815,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9900142550468445,"dir":"ltr","str":"nummularia","boundary":[0.7728758454322815,0.27272728085517883,0.843137264251709,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.27272728085517883},{"x":0.9035947918891907,"y":0.27146464586257935},{"x":0.9035947918891907,"y":0.28282827138900757},{"x":0.8496732115745544,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9061186909675598,"dir":"ltr","str":"-۲-۲۲-۱","boundary":[0.8496732115745544,0.27272728085517883,0.9035947918891907,0.28282827138900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.27398988604545593},{"x":0.9035947918891907,"y":0.27146464586257935},{"x":0.9035947918891907,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7173202633857727,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.9661086201667786,"dir":"ltr","boundary":[0.7123202633857727,0.2669898860454559,0.9085947918891907,0.2898282713890076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"om","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9827960729598999,"dir":"ltr","str":"Zizyphus","boundary":[0.7107843160629272,0.3055555522441864,0.7614378929138184,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"om","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7973856329917908,"y":0.3042929172515869},{"x":0.7973856329917908,"y":0.3169191777706146},{"x":0.766339898109436,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.993140697479248,"dir":"ltr","str":"spina","boundary":[0.766339898109436,0.3055555522441864,0.7973856329917908,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"om","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990196347236633,"y":0.3042929172515869},{"x":0.8022875785827637,"y":0.3042929172515869},{"x":0.8022875785827637,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7990196347236633,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9792249202728271,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7990196347236633,0.3042929172515869,0.8022875785827637,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"om","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.3042929172515869},{"x":0.8447712659835815,"y":0.3042929172515869},{"x":0.8447712659835815,"y":0.3169191777706146},{"x":0.8055555820465088,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9790056943893433,"dir":"ltr","str":"chiristi","boundary":[0.8055555820465088,0.3042929172515869,0.8447712659835815,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"om","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.3042929172515869},{"x":0.9052287340164185,"y":0.3042929172515869},{"x":0.9052287340164185,"y":0.3156565725803375},{"x":0.8496732115745544,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.927741527557373,"dir":"ltr","str":"-۲-۲۲-۲","boundary":[0.8496732115745544,0.3042929172515869,0.9052287340164185,0.3156565725803375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.3055555522441864},{"x":0.9052287340164185,"y":0.3030303120613098},{"x":0.9052287340164185,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9701218605041504,"dir":"ltr","boundary":[0.7057843160629272,0.2985555522441864,0.9102287340164185,0.32265657258033753],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.3358585834503174},{"x":0.9117646813392639,"y":0.3358585834503174},{"x":0.9117646813392639,"y":0.35101011395454407},{"x":0.8562091588973999,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9090836644172668,"dir":"rtl","str":"۲-۲۳-","boundary":[0.8562091588973999,0.3358585834503174,0.9117646813392639,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.3358585834503174},{"x":0.8578431606292725,"y":0.3358585834503174},{"x":0.8578431606292725,"y":0.35101011395454407},{"x":0.8186274766921997,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.992325484752655,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8186274766921997,0.3358585834503174,0.8578431606292725,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.3358585834503174},{"x":0.8071895241737366,"y":0.3358585834503174},{"x":0.8071895241737366,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7728758454322815,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9785502552986145,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7728758454322815,0.3358585834503174,0.8071895241737366,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7598039507865906,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7401960492134094,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.8994179964065552,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7401960492134094,0.3358585834503174,0.7598039507865906,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7369281053543091,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7369281053543091,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6813725233078003,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9805599451065063,"dir":"rtl","str":"Rosaceae","boundary":[0.6813725233078003,0.3358585834503174,0.7369281053543091,0.35101011395454407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.3358585834503174},{"x":0.9117646813392639,"y":0.3358585834503174},{"x":0.9117646813392639,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6813725233078003,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.960171639919281,"dir":"ltr","boundary":[0.6763725233078003,0.3288585834503174,0.9167646813392639,0.3580101139545441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.3712121248245239},{"x":0.720588207244873,"y":0.3712121248245239},{"x":0.720588207244873,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7189542651176453,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.7195277810096741,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7189542651176453,0.3712121248245239,0.720588207244873,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7892156839370728,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7892156839370728,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7238562107086182,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9842541813850403,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.7238562107086182,0.3712121248245239,0.7892156839370728,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.36994948983192444},{"x":0.843137264251709,"y":0.36994948983192444},{"x":0.843137264251709,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7924836874008179,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9528741836547852,"dir":"ltr","str":"lycioides","boundary":[0.7924836874008179,0.36994948983192444,0.843137264251709,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.36994948983192444},{"x":0.9035947918891907,"y":0.36868685483932495},{"x":0.9035947918891907,"y":0.38131314516067505},{"x":0.8496732115745544,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9251150488853455,"dir":"ltr","str":"-۲-۲۳-۱","boundary":[0.8496732115745544,0.36994948983192444,0.9035947918891907,0.38131314516067505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.3712121248245239},{"x":0.9035947918891907,"y":0.36868685483932495},{"x":0.9035947918891907,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7189542651176453,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9472880363464355,"dir":"ltr","boundary":[0.7139542651176453,0.3642121248245239,0.9085947918891907,0.38831314516067506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7843137383460999,"y":0.41287878155708313},{"x":0.720588207244873,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.97972571849823,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.720588207244873,0.4027777910232544,0.7843137383460999,0.41287878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7892156839370728,"y":0.4027777910232544},{"x":0.843137264251709,"y":0.4015151560306549},{"x":0.843137264251709,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7892156839370728,"y":0.41287878155708313}]},"confidence":0.99398273229599,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.7892156839370728,0.4027777910232544,0.843137264251709,0.41287878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.4015151560306549},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4015151560306549},{"x":0.9052287340164185,"y":0.41161617636680603},{"x":0.8496732115745544,"y":0.41287878155708313}]},"confidence":0.8666141033172607,"dir":"ltr","str":"-۲-۲۳-۲","boundary":[0.8496732115745544,0.4015151560306549,0.9052287340164185,0.41161617636680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.4027777910232544},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4015151560306549},{"x":0.9052287340164185,"y":0.41161617636680603},{"x":0.720588207244873,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9547560811042786,"dir":"ltr","boundary":[0.715588207244873,0.3957777910232544,0.9102287340164185,0.41861617636680604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.43560606241226196},{"x":0.720588207244873,"y":0.43560606241226196},{"x":0.720588207244873,"y":0.4469696879386902},{"x":0.720588207244873,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.4204407036304474,"dir":"ltr","str":"·","boundary":[0.720588207244873,0.43560606241226196,0.720588207244873,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7238562107086182,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9828230738639832,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.7238562107086182,0.4343434274196625,0.7892156839370728,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.4343434274196625},{"x":0.843137264251709,"y":0.4343434274196625},{"x":0.843137264251709,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7941176295280457,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9891288876533508,"dir":"ltr","str":"scoparia","boundary":[0.7941176295280457,0.4343434274196625,0.843137264251709,0.4457070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.4343434274196625},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4330808222293854},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4457070827484131},{"x":0.8496732115745544,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.9192596673965454,"dir":"ltr","str":"-۲-۲۳-۳","boundary":[0.8496732115745544,0.4343434274196625,0.9052287340164185,0.4457070827484131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.4343434274196625},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4330808222293854},{"x":0.9052287340164185,"y":0.4457070827484131},{"x":0.720588207244873,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9445478916168213,"dir":"ltr","boundary":[0.715588207244873,0.42734342741966247,0.9102287340164185,0.4527070827484131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7728758454322815,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7728758454322815,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7254902124404907,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9783673286437988,"dir":"ltr","str":"Cerasus","boundary":[0.7254902124404907,0.46843433380126953,0.7728758454322815,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.46843433380126953},{"x":0.843137264251709,"y":0.46843433380126953},{"x":0.843137264251709,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7777777910232544,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.989913284778595,"dir":"ltr","str":"microcarpa","boundary":[0.7777777910232544,0.46843433380126953,0.843137264251709,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.46843433380126953},{"x":0.9052287340164185,"y":0.46843433380126953},{"x":0.9052287340164185,"y":0.47853535413742065},{"x":0.851307213306427,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.7018954753875732,"dir":"ltr","str":"-۲-۲۳-٤","boundary":[0.851307213306427,0.46843433380126953,0.9052287340164185,0.47853535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.46843433380126953},{"x":0.9052287340164185,"y":0.46843433380126953},{"x":0.9052287340164185,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7254902124404907,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9025405049324036,"dir":"ltr","boundary":[0.7204902124404907,0.4614343338012695,0.9102287340164185,0.48553535413742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.5},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.8291401267051697,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7254902124404907,0.5,0.7287581562995911,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.4987373650074005},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4987373650074005},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9806804060935974,"dir":"ltr","str":"Sanguisorba","boundary":[0.7320261597633362,0.4987373650074005,0.8039215803146362,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.4987373650074005},{"x":0.843137264251709,"y":0.4974747598171234},{"x":0.843137264251709,"y":0.5088383555412292},{"x":0.8104575276374817,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9927179217338562,"dir":"ltr","str":"minor","boundary":[0.8104575276374817,0.4987373650074005,0.843137264251709,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.4974747598171234},{"x":0.9035947918891907,"y":0.4962121248245239},{"x":0.9035947918891907,"y":0.5075757503509521},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.7793678641319275,"dir":"ltr","str":"-۲-۲۳-۵","boundary":[0.8496732115745544,0.4974747598171234,0.9035947918891907,0.5075757503509521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.4987373650074005},{"x":0.9035947918891907,"y":0.4974747598171234},{"x":0.9035947918891907,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9181578755378723,"dir":"ltr","boundary":[0.7204902124404907,0.4917373650074005,0.9085947918891907,0.5158383555412293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8660130500793457,"y":0.5290403962135315},{"x":0.906862735748291,"y":0.5290403962135315},{"x":0.906862735748291,"y":0.5454545617103577},{"x":0.8660130500793457,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.8912162184715271,"dir":"rtl","str":"٢٤-٢-","boundary":[0.8660130500793457,0.5290403962135315,0.906862735748291,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.5290403962135315},{"x":0.8611111044883728,"y":0.5290403962135315},{"x":0.8611111044883728,"y":0.5454545617103577},{"x":0.8186274766921997,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9925519824028015,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8186274766921997,0.5290403962135315,0.8611111044883728,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.5290403962135315},{"x":0.8055555820465088,"y":0.5290403962135315},{"x":0.8055555820465088,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9876747727394104,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7712418437004089,0.5290403962135315,0.8055555820465088,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.8721302151679993,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7434640526771545,0.5290403962135315,0.7614378929138184,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9802735447883606,"dir":"rtl","str":"Thymelaeaceae","boundary":[0.6421568393707275,0.5290403962135315,0.7352941036224365,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.5290403962135315},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5290403962135315},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.20232504606246948,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6323529481887817,0.5290403962135315,0.6372548937797546,0.5454545617103577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.5290403962135315},{"x":0.906862735748291,"y":0.5290403962135315},{"x":0.906862735748291,"y":0.5454545617103577},{"x":0.593137264251709,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9378998875617981,"dir":"ltr","boundary":[0.588137264251709,0.5220403962135315,0.911862735748291,0.5524545617103577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.564393937587738},{"x":0.7287581562995911,"y":0.564393937587738},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5744949579238892},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.557389497756958,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7271241545677185,0.564393937587738,0.7287581562995911,0.5744949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.564393937587738},{"x":0.7777777910232544,"y":0.564393937587738},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5744949579238892},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.996985137462616,"dir":"ltr","str":"Daphne","boundary":[0.7320261597633362,0.564393937587738,0.7777777910232544,0.5744949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.564393937587738},{"x":0.843137264251709,"y":0.5631313323974609},{"x":0.843137264251709,"y":0.5744949579238892},{"x":0.7810457348823547,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.991262674331665,"dir":"ltr","str":"mucronata","boundary":[0.7810457348823547,0.564393937587738,0.843137264251709,0.5744949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.5631313323974609},{"x":0.9035947918891907,"y":0.5631313323974609},{"x":0.9035947918891907,"y":0.5732323527336121},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":0.8429749011993408,"dir":"ltr","str":"-١-٢٤-٢","boundary":[0.8496732115745544,0.5631313323974609,0.9035947918891907,0.5732323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.564393937587738},{"x":0.9035947918891907,"y":0.5618686676025391},{"x":0.9035947918891907,"y":0.5732323527336121},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.9287604093551636,"dir":"ltr","boundary":[0.7221241545677185,0.557393937587738,0.9085947918891907,0.5802323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8676470518112183,"y":0.5946969985961914},{"x":0.906862735748291,"y":0.5946969985961914},{"x":0.906862735748291,"y":0.6085858345031738},{"x":0.8676470518112183,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.8158403038978577,"dir":"rtl","str":"٢٥-۲-","boundary":[0.8676470518112183,0.5946969985961914,0.906862735748291,0.6085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.5946969985961914},{"x":0.8594771027565002,"y":0.5946969985961914},{"x":0.8594771027565002,"y":0.6085858345031738},{"x":0.8153594732284546,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.9924642443656921,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8153594732284546,0.5946969985961914,0.8594771027565002,0.6085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.5946969985961914},{"x":0.8071895241737366,"y":0.5946969985961914},{"x":0.8071895241737366,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.9859910011291504,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7745097875595093,0.5946969985961914,0.8071895241737366,0.6085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5946969985961914},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5946969985961914},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.8949387073516846,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7401960492134094,0.5946969985961914,0.7614378929138184,0.6085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.5946969985961914},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5946969985961914},{"x":0.7369281053543091,"y":0.6085858345031738},{"x":0.656862735748291,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.9533930420875549,"dir":"rtl","str":"Umbelliferae","boundary":[0.656862735748291,0.5946969985961914,0.7369281053543091,0.6085858345031738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.5946969985961914},{"x":0.906862735748291,"y":0.5946969985961914},{"x":0.906862735748291,"y":0.6085858345031738},{"x":0.648692786693573,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.9404646158218384,"dir":"ltr","boundary":[0.643692786693573,0.5876969985961914,0.911862735748291,0.6155858345031738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7875816822052002,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7875816822052002,"y":0.6401515007019043},{"x":0.741830050945282,"y":0.6401515007019043}]},"confidence":0.9772694110870361,"dir":"ltr","str":"Bunium","boundary":[0.741830050945282,0.6287878751754761,0.7875816822052002,0.6401515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.6287878751754761},{"x":0.8447712659835815,"y":0.627525269985199},{"x":0.8447712659835815,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9910160303115845,"dir":"ltr","str":"persicum","boundary":[0.7908496856689453,0.6287878751754761,0.8447712659835815,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.627525269985199},{"x":0.9035947918891907,"y":0.627525269985199},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6388888955116272},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.8188870549201965,"dir":"ltr","str":"-١-٢٥-٢","boundary":[0.8496732115745544,0.627525269985199,0.9035947918891907,0.6388888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6287878751754761},{"x":0.9035947918891907,"y":0.627525269985199},{"x":0.9035947918891907,"y":0.6388888955116272},{"x":0.741830050945282,"y":0.6401515007019043}]},"confidence":0.9297121167182922,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.6217878751754761,0.9085947918891907,0.6458888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7761437892913818,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7761437892913818,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9808861017227173,"dir":"ltr","str":"Ducrosia","boundary":[0.7238562107086182,0.6603535413742065,0.7761437892913818,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.6603535413742065},{"x":0.843137264251709,"y":0.6603535413742065},{"x":0.843137264251709,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7826797366142273,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9886239767074585,"dir":"ltr","str":"anethifolia","boundary":[0.7826797366142273,0.6603535413742065,0.843137264251709,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.6603535413742065},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6603535413742065},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6691918969154358},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.7992070317268372,"dir":"ltr","str":"-۲-٢-٢٥","boundary":[0.8496732115745544,0.6603535413742065,0.9052287340164185,0.6691918969154358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.6603535413742065},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6603535413742065},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9352462291717529,"dir":"ltr","boundary":[0.7188562107086182,0.6533535413742065,0.9102287340164185,0.6761918969154358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6931818127632141},{"x":0.7810457348823547,"y":0.691919207572937},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9910832047462463,"dir":"ltr","str":"Pimpinella","boundary":[0.7189542651176453,0.6931818127632141,0.7810457348823547,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875816822052002,"y":0.691919207572937},{"x":0.843137264251709,"y":0.691919207572937},{"x":0.843137264251709,"y":0.7032828330993652},{"x":0.7875816822052002,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9928979873657227,"dir":"ltr","str":"eriocarpa","boundary":[0.7875816822052002,0.691919207572937,0.843137264251709,0.7032828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.691919207572937},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6906565427780151},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7032828330993652},{"x":0.8496732115745544,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.76075279712677,"dir":"ltr","str":"-٣-٢٥-٢","boundary":[0.8496732115745544,0.691919207572937,0.9052287340164185,0.7032828330993652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6931818127632141},{"x":0.9052287340164185,"y":0.6906565427780151},{"x":0.9052287340164185,"y":0.7032828330993652},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9296993613243103,"dir":"ltr","boundary":[0.7139542651176453,0.6861818127632141,0.9102287340164185,0.7102828330993652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.7260100841522217},{"x":0.7859477400779724,"y":0.7247474789619446},{"x":0.7859477400779724,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9879153966903687,"dir":"ltr","str":"Prangos","boundary":[0.7369281053543091,0.7260100841522217,0.7859477400779724,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7892156839370728,"y":0.7247474789619446},{"x":0.843137264251709,"y":0.7247474789619446},{"x":0.843137264251709,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7892156839370728,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9857767224311829,"dir":"ltr","str":"ferulacea","boundary":[0.7892156839370728,0.7247474789619446,0.843137264251709,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.7247474789619446},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7234848737716675},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7348484992980957},{"x":0.8496732115745544,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.8269129991531372,"dir":"ltr","str":"-٤-٢٥-٢","boundary":[0.8496732115745544,0.7247474789619446,0.9035947918891907,0.7348484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.7260100841522217},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7234848737716675},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7348484992980957},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9380778074264526,"dir":"ltr","boundary":[0.7319281053543091,0.7190100841522217,0.9085947918891907,0.7418484992980957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8660130500793457,"y":0.7550504803657532},{"x":0.906862735748291,"y":0.7550504803657532},{"x":0.906862735748291,"y":0.7702020406723022},{"x":0.8660130500793457,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.8540437817573547,"dir":"rtl","str":"٢٦-٢-","boundary":[0.8660130500793457,0.7550504803657532,0.906862735748291,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.7550504803657532},{"x":0.8594771027565002,"y":0.7550504803657532},{"x":0.8594771027565002,"y":0.7702020406723022},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9899994730949402,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8169934749603271,0.7550504803657532,0.8594771027565002,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.7550504803657532},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7550504803657532},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7702020406723022},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9758250117301941,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7712418437004089,0.7550504803657532,0.8088235259056091,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.7550504803657532},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7550504803657532},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7702020406723022},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.8611181974411011,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7401960492134094,0.7550504803657532,0.7614378929138184,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7550504803657532},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7550504803657532},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7702020406723022},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9641790390014648,"dir":"rtl","str":"Urticaceae","boundary":[0.6748365759849548,0.7550504803657532,0.7369281053543091,0.7702020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7550504803657532},{"x":0.906862735748291,"y":0.7550504803657532},{"x":0.906862735748291,"y":0.7702020406723022},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9419196248054504,"dir":"ltr","boundary":[0.6698365759849548,0.7480504803657532,0.911862735748291,0.7772020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.7904040217399597},{"x":0.7957516312599182,"y":0.7904040217399597},{"x":0.7957516312599182,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7369281053543091,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9833247661590576,"dir":"ltr","str":"Parietaria","boundary":[0.7369281053543091,0.7904040217399597,0.7957516312599182,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990196347236633,"y":0.7904040217399597},{"x":0.843137264251709,"y":0.7904040217399597},{"x":0.843137264251709,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7990196347236633,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9830594062805176,"dir":"ltr","str":"judaica","boundary":[0.7990196347236633,0.7904040217399597,0.843137264251709,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.7904040217399597},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7904040217399597},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8005050420761108},{"x":0.851307213306427,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.879226565361023,"dir":"ltr","str":"-١-٢٦-٢","boundary":[0.851307213306427,0.7904040217399597,0.9035947918891907,0.8005050420761108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.7904040217399597},{"x":0.9035947918891907,"y":0.7904040217399597},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7369281053543091,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9528853893280029,"dir":"ltr","boundary":[0.7319281053543091,0.7834040217399597,0.9085947918891907,0.8075050420761108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.8194444179534912},{"x":0.9133986830711365,"y":0.8194444179534912},{"x":0.9133986830711365,"y":0.8345959782600403},{"x":0.8562091588973999,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.8914203643798828,"dir":"rtl","str":"۲-۲۷-","boundary":[0.8562091588973999,0.8194444179534912,0.9133986830711365,0.8345959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8594771027565002,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8594771027565002,"y":0.8345959782600403},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9891201853752136,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8169934749603271,0.8194444179534912,0.8594771027565002,0.8345959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8055555820465088,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8055555820465088,"y":0.8345959782600403},{"x":0.7728758454322815,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9891102910041809,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7728758454322815,0.8194444179534912,0.8055555820465088,0.8345959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8345959782600403},{"x":0.741830050945282,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.8685160875320435,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.741830050945282,0.8194444179534912,0.7614378929138184,0.8345959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8345959782600403},{"x":0.648692786693573,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9468777179718018,"dir":"rtl","str":"Avicenniaceae","boundary":[0.648692786693573,0.8194444179534912,0.7352941036224365,0.8345959782600403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.8194444179534912},{"x":0.9133986830711365,"y":0.8194444179534912},{"x":0.9133986830711365,"y":0.8345959782600403},{"x":0.6421568393707275,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9457210302352905,"dir":"ltr","boundary":[0.6371568393707275,0.8124444179534912,0.9183986830711365,0.8415959782600403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.8535353541374207},{"x":0.7973856329917908,"y":0.8535353541374207},{"x":0.7973856329917908,"y":0.8623737096786499},{"x":0.7401960492134094,"y":0.8623737096786499}]},"confidence":0.9820982813835144,"dir":"ltr","str":"Avicennia","boundary":[0.7401960492134094,0.8535353541374207,0.7973856329917908,0.8623737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.8535353541374207},{"x":0.843137264251709,"y":0.8535353541374207},{"x":0.843137264251709,"y":0.8623737096786499},{"x":0.8022875785827637,"y":0.8623737096786499}]},"confidence":0.9871633052825928,"dir":"ltr","str":"marina","boundary":[0.8022875785827637,0.8535353541374207,0.843137264251709,0.8623737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.8535353541374207},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8535353541374207},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8623737096786499},{"x":0.8496732115745544,"y":0.8623737096786499}]},"confidence":0.905353844165802,"dir":"ltr","str":"-۲-۲۷-۱","boundary":[0.8496732115745544,0.8535353541374207,0.9035947918891907,0.8623737096786499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.8535353541374207},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8535353541374207},{"x":0.9035947918891907,"y":0.8623737096786499},{"x":0.7401960492134094,"y":0.8623737096786499}]},"confidence":0.9590609669685364,"dir":"ltr","boundary":[0.7351960492134094,0.8465353541374206,0.9085947918891907,0.8693737096786499],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/bvUxhffrwLJpTkjJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/vAeCLmeTUiypXiaf.jpg","blurred":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/IZcXLMDoPqshnJNY.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00018673373544527813,0.0001298591974708769,0.9985020184945437,0.9997105780001542]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.11237373948097229},{"x":0.14215686917304993,"y":0.11237373948097229},{"x":0.14215686917304993,"y":0.12121212482452393},{"x":0.11928104609251022,"y":0.12121212482452393}]},"confidence":0.8832604289054871,"str":"۱۷۸","boundary":[0.11928104609251022,0.11237373948097229,0.14215686917304993,0.12121212482452393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.11237373948097229},{"x":0.14869281649589539,"y":0.11237373948097229},{"x":0.14869281649589539,"y":0.12121212482452393},{"x":0.11928104609251022,"y":0.12121212482452393}]},"confidence":0.8832604289054871,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.10537373948097228,0.1536928164958954,0.12821212482452393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.14393939077854156},{"x":0.14215686917304993,"y":0.14393939077854156},{"x":0.14215686917304993,"y":0.1527777761220932},{"x":0.11928104609251022,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.8987153172492981,"str":"۱۷۸","boundary":[0.11928104609251022,0.14393939077854156,0.14215686917304993,0.1527777761220932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11928104609251022,"y":0.14393939077854156},{"x":0.14869281649589539,"y":0.14393939077854156},{"x":0.14869281649589539,"y":0.1527777761220932},{"x":0.11928104609251022,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.8987153172492981,"dir":"ltr","boundary":[0.11428104609251022,0.13693939077854156,0.1536928164958954,0.1597777761220932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.2095959633588791},{"x":0.14052288234233856,"y":0.2095959633588791},{"x":0.14052288234233856,"y":0.21717171370983124},{"x":0.12254901975393295,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":0.9149531126022339,"str":"۱۸۱","boundary":[0.12254901975393295,0.2095959633588791,0.14052288234233856,0.21717171370983124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12254901975393295,"y":0.2095959633588791},{"x":0.14052288234233856,"y":0.2095959633588791},{"x":0.14052288234233856,"y":0.21717171370983124},{"x":0.12254901975393295,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":0.9149531126022339,"dir":"ltr","boundary":[0.11754901975393295,0.20259596335887908,0.14552288234233857,0.22417171370983124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.10984848439693451},{"x":0.9117646813392639,"y":0.10984848439693451},{"x":0.9117646813392639,"y":0.125},{"x":0.8562091588973999,"y":0.125}]},"confidence":0.9082819223403931,"dir":"rtl","str":"۲-۲۸-","boundary":[0.8562091588973999,0.10984848439693451,0.9117646813392639,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.10984848439693451},{"x":0.8578431606292725,"y":0.10984848439693451},{"x":0.8578431606292725,"y":0.125},{"x":0.8153594732284546,"y":0.125}]},"confidence":0.9799367785453796,"dir":"rtl","str":"گونههای","boundary":[0.8153594732284546,0.10984848439693451,0.8578431606292725,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.10984848439693451},{"x":0.8055555820465088,"y":0.10984848439693451},{"x":0.8055555820465088,"y":0.125},{"x":0.7712418437004089,"y":0.125}]},"confidence":0.9849888682365417,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7712418437004089,0.10984848439693451,0.8055555820465088,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.10984848439693451},{"x":0.7598039507865906,"y":0.10984848439693451},{"x":0.7598039507865906,"y":0.125},{"x":0.7401960492134094,"y":0.125}]},"confidence":0.9089257717132568,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7401960492134094,0.10984848439693451,0.7598039507865906,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.10984848439693451},{"x":0.7352941036224365,"y":0.10984848439693451},{"x":0.7352941036224365,"y":0.125},{"x":0.6388888955116272,"y":0.125}]},"confidence":0.9531974792480469,"dir":"rtl","str":"Zygophyllaceae","boundary":[0.6388888955116272,0.10984848439693451,0.7352941036224365,0.125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.10984848439693451},{"x":0.9117646813392639,"y":0.10858585685491562},{"x":0.9117646813392639,"y":0.125},{"x":0.6323529481887817,"y":0.125}]},"confidence":0.9525558352470398,"dir":"ltr","boundary":[0.6273529481887817,0.1028484843969345,0.9167646813392639,0.132],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.14520202577114105},{"x":0.7908496856689453,"y":0.14393939077854156},{"x":0.7908496856689453,"y":0.15530303120613098},{"x":0.7369281053543091,"y":0.15656565129756927}]},"confidence":0.9734574556350708,"dir":"ltr","str":"Peganum","boundary":[0.7369281053543091,0.14520202577114105,0.7908496856689453,0.15530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7957516312599182,"y":0.14393939077854156},{"x":0.843137264251709,"y":0.14393939077854156},{"x":0.843137264251709,"y":0.15530303120613098},{"x":0.7957516312599182,"y":0.15530303120613098}]},"confidence":0.9911641478538513,"dir":"ltr","str":"harmala","boundary":[0.7957516312599182,0.14393939077854156,0.843137264251709,0.15530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.14393939077854156},{"x":0.9035947918891907,"y":0.14267677068710327},{"x":0.9035947918891907,"y":0.1540404111146927},{"x":0.8496732115745544,"y":0.15530303120613098}]},"confidence":0.923553466796875,"dir":"ltr","str":"-۲-۲۸-۱","boundary":[0.8496732115745544,0.14393939077854156,0.9035947918891907,0.1540404111146927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.14520202577114105},{"x":0.9035947918891907,"y":0.14267677068710327},{"x":0.9035947918891907,"y":0.1540404111146927},{"x":0.7369281053543091,"y":0.15656565129756927}]},"confidence":0.962725043296814,"dir":"ltr","boundary":[0.7319281053543091,0.13820202577114105,0.9085947918891907,0.1610404111146927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.17676767706871033},{"x":0.8415032625198364,"y":0.17550505697727203},{"x":0.8415032625198364,"y":0.18434342741966248},{"x":0.8055555820465088,"y":0.18560606241226196}]},"confidence":0.9859651923179626,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.8055555820465088,0.17676767706871033,0.8415032625198364,0.18434342741966248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.17676767706871033},{"x":0.8022875785827637,"y":0.17676767706871033},{"x":0.8022875785827637,"y":0.18560606241226196},{"x":0.8022875785827637,"y":0.18560606241226196}]},"confidence":0.5149846076965332,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8022875785827637,0.17676767706871033,0.8022875785827637,0.18560606241226196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.17676767706871033},{"x":0.8415032625198364,"y":0.17550505697727203},{"x":0.8415032625198364,"y":0.18560606241226196},{"x":0.8022875785827637,"y":0.18560606241226196}]},"confidence":0.9270926117897034,"dir":"ltr","boundary":[0.7972875785827637,0.16976767706871032,0.8465032625198364,0.19260606241226197],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.1805555522441864},{"x":0.8758170008659363,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8741829991340637,"y":0.18939393758773804},{"x":0.8496732115745544,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9821668863296509,"str":"مورد","boundary":[0.8496732115745544,0.1805555522441864,0.8741829991340637,0.18939393758773804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.1805555522441864},{"x":0.8758170008659363,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8741829991340637,"y":0.18939393758773804},{"x":0.8496732115745544,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9821668863296509,"dir":"ltr","boundary":[0.8446732115745544,0.1735555522441864,0.8791829991340637,0.19639393758773804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.17676767706871033},{"x":0.906862735748291,"y":0.17803029716014862},{"x":0.9052287340164185,"y":0.19191919267177582},{"x":0.8807189464569092,"y":0.19191919267177582}]},"confidence":0.9908542037010193,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8823529481887817,0.17676767706871033,0.9052287340164185,0.19191919267177582]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.17676767706871033},{"x":0.906862735748291,"y":0.17803029716014862},{"x":0.9052287340164185,"y":0.19191919267177582},{"x":0.8807189464569092,"y":0.19191919267177582}]},"confidence":0.9908542037010193,"dir":"ltr","boundary":[0.8773529481887817,0.16976767706871032,0.9102287340164185,0.19891919267177582],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8545751571655273,"y":0.2095959633588791},{"x":0.9052287340164185,"y":0.21338383853435516},{"x":0.9052287340164185,"y":0.2209595888853073},{"x":0.8545751571655273,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":0.972642183303833,"dir":"rtl","str":"پیوستها","boundary":[0.8545751571655273,0.2095959633588791,0.9052287340164185,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.2095959633588791},{"x":0.8545751571655273,"y":0.2095959633588791},{"x":0.8529411554336548,"y":0.21717171370983124},{"x":0.851307213306427,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":0.8871815800666809,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.851307213306427,0.2095959633588791,0.8529411554336548,0.21717171370983124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.2083333283662796},{"x":0.9052287340164185,"y":0.21338383853435516},{"x":0.9052287340164185,"y":0.2222222238779068},{"x":0.851307213306427,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":0.9619596004486084,"dir":"ltr","boundary":[0.846307213306427,0.2013333283662796,0.9102287340164185,0.2292222238779068],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/xkcYdDGfnXwRrTcA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/JphAUiLKuHLpkMsf.jpg","blurred":"/storage/books/210241078fb06eb5/pages/SWDbFyxEyHGeeDWT.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00018940364856735552,0.00014420722831379282,0.9985046883346209,0.9988178119731672]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.12121212482452393},{"x":0.5555555820465088,"y":0.12121212482452393},{"x":0.5555555820465088,"y":0.1376262605190277},{"x":0.5032680034637451,"y":0.1376262605190277}]},"confidence":0.979205310344696,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5032680034637451,0.12121212482452393,0.5555555820465088,0.1376262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.12121212482452393},{"x":0.4950980246067047,"y":0.12121212482452393},{"x":0.4950980246067047,"y":0.1376262605190277},{"x":0.4591503143310547,"y":0.1376262605190277}]},"confidence":0.9728937745094299,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.4591503143310547,0.12121212482452393,0.4950980246067047,0.1376262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.12121212482452393},{"x":0.4575163424015045,"y":0.12121212482452393},{"x":0.4575163424015045,"y":0.1376262605190277},{"x":0.4444444477558136,"y":0.1376262605190277}]},"confidence":0.9769899845123291,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4444444477558136,0.12121212482452393,0.4575163424015045,0.1376262605190277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.12121212482452393},{"x":0.5555555820465088,"y":0.12121212482452393},{"x":0.5555555820465088,"y":0.1376262605190277},{"x":0.4444444477558136,"y":0.1376262605190277}]},"confidence":0.9768688082695007,"dir":"ltr","boundary":[0.4394444477558136,0.11421212482452392,0.5605555820465088,0.14462626051902772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8807189464569092,"y":0.14898990094661713},{"x":0.906862735748291,"y":0.14898990094661713},{"x":0.906862735748291,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8807189464569092,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9828712940216064,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8807189464569092,0.14898990094661713,0.906862735748291,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8594771027565002,"y":0.14898990094661713},{"x":0.8709150552749634,"y":0.14898990094661713},{"x":0.8709150552749634,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8594771027565002,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.7484517097473145,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.8594771027565002,0.14898990094661713,0.8709150552749634,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.14898990094661713},{"x":0.8529411554336548,"y":0.14898990094661713},{"x":0.8529411554336548,"y":0.1666666716337204},{"x":0.813725471496582,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9899215698242188,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.813725471496582,0.14898990094661713,0.8529411554336548,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.14898990094661713},{"x":0.8055555820465088,"y":0.14898990094661713},{"x":0.8055555820465088,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7745097875595093,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9937717318534851,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.7745097875595093,0.14898990094661713,0.8055555820465088,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.14898990094661713},{"x":0.7679738402366638,"y":0.14898990094661713},{"x":0.7679738402366638,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7352941036224365,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9951738715171814,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.7352941036224365,0.14898990094661713,0.7679738402366638,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.14898990094661713},{"x":0.7287581562995911,"y":0.14898990094661713},{"x":0.7287581562995911,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7173202633857727,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9952620267868042,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7173202633857727,0.14898990094661713,0.7287581562995911,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.14898990094661713},{"x":0.7075163125991821,"y":0.14898990094661713},{"x":0.7075163125991821,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6797385811805725,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9970195293426514,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6797385811805725,0.14898990094661713,0.7075163125991821,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.14898990094661713},{"x":0.673202633857727,"y":0.14898990094661713},{"x":0.673202633857727,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6683006286621094,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9950286149978638,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6683006286621094,0.14898990094661713,0.673202633857727,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.14898990094661713},{"x":0.6633986830711365,"y":0.14898990094661713},{"x":0.6633986830711365,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6062091588973999,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9937634468078613,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6062091588973999,0.14898990094661713,0.6633986830711365,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.14898990094661713},{"x":0.5980392098426819,"y":0.14898990094661713},{"x":0.5980392098426819,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5522875785827637,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9861651062965393,"dir":"rtl","str":"نقشههای","boundary":[0.5522875785827637,0.14898990094661713,0.5980392098426819,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.14898990094661713},{"x":0.5424836874008179,"y":0.14898990094661713},{"x":0.5424836874008179,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5049019455909729,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9943916201591492,"dir":"rtl","str":"پوششی","boundary":[0.5049019455909729,0.14898990094661713,0.5424836874008179,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.14898990094661713},{"x":0.49673202633857727,"y":0.14898990094661713},{"x":0.49673202633857727,"y":0.1666666716337204},{"x":0.48366013169288635,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9936942458152771,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.48366013169288635,0.14898990094661713,0.49673202633857727,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.14898990094661713},{"x":0.47549018263816833,"y":0.14898990094661713},{"x":0.47549018263816833,"y":0.1666666716337204},{"x":0.4624182879924774,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9827934503555298,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4624182879924774,0.14898990094661713,0.47549018263816833,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.14898990094661713},{"x":0.45588234066963196,"y":0.14898990094661713},{"x":0.45588234066963196,"y":0.1666666716337204},{"x":0.4313725531101227,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.973332405090332,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.4313725531101227,0.14898990094661713,0.45588234066963196,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.14898990094661713},{"x":0.3611111044883728,"y":0.14898990094661713},{"x":0.3611111044883728,"y":0.1666666716337204},{"x":0.3562091588973999,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.6634321808815002,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.3562091588973999,0.14898990094661713,0.3611111044883728,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.14898990094661713},{"x":0.3692810535430908,"y":0.14898990094661713},{"x":0.3692810535430908,"y":0.1666666716337204},{"x":0.36274510622024536,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.8254575729370117,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.36274510622024536,0.14898990094661713,0.3692810535430908,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.14898990094661713},{"x":0.4166666567325592,"y":0.14898990094661713},{"x":0.4166666567325592,"y":0.1666666716337204},{"x":0.370915025472641,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.3497355282306671,"dir":"rtl","str":"250000","boundary":[0.370915025472641,0.14898990094661713,0.4166666567325592,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.14898990094661713},{"x":0.35457515716552734,"y":0.14898990094661713},{"x":0.35457515716552734,"y":0.1666666716337204},{"x":0.34967321157455444,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.35921984910964966,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34967321157455444,0.14898990094661713,0.35457515716552734,0.1666666716337204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.14898990094661713},{"x":0.906862735748291,"y":0.14898990094661713},{"x":0.906862735748291,"y":0.1666666716337204},{"x":0.3284313678741455,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9048009514808655,"dir":"ltr","boundary":[0.3234313678741455,0.14198990094661712,0.911862735748291,0.1736666716337204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8774510025978088,"y":0.18308080732822418},{"x":0.9052287340164185,"y":0.18308080732822418},{"x":0.906862735748291,"y":0.19696970283985138},{"x":0.8790849447250366,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":0.9723598957061768,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8774510025978088,0.18308080732822418,0.906862735748291,0.19696970283985138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8709150552749634,"y":0.18434342741966248},{"x":0.8709150552749634,"y":0.18434342741966248},{"x":0.8725489974021912,"y":0.19823232293128967},{"x":0.8725489974021912,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.513908326625824,"dir":"rtl","str":"'","boundary":[0.8709150552749634,0.18434342741966248,0.8725489974021912,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8741829991340637,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8741829991340637,"y":0.19949494302272797},{"x":0.8578431606292725,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.9039692282676697,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8578431606292725,0.1818181872367859,0.8741829991340637,0.19949494302272797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8529411554336548,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8529411554336548,"y":0.19949494302272797},{"x":0.8251634240150452,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.8610813021659851,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8251634240150452,0.1818181872367859,0.8529411554336548,0.19949494302272797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7957516312599182,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8218954205513,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8218954205513,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7957516312599182,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.9812074303627014,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.7957516312599182,0.1818181872367859,0.8218954205513,0.19949494302272797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7924836874008179,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7924836874008179,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7614378929138184,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.9926168322563171,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.7614378929138184,0.1818181872367859,0.7924836874008179,0.19949494302272797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7565359473228455,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7565359473228455,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7238562107086182,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.9930749535560608,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.7238562107086182,0.1818181872367859,0.7565359473228455,0.19949494302272797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7173202633857727,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7173202633857727,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7058823704719543,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.9938802719116211,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7058823704719543,0.1818181872367859,0.7173202633857727,0.19949494302272797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7026143670082092,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7026143670082092,"y":0.19949494302272797},{"x":0.6797385811805725,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.9966222047805786,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6797385811805725,0.1818181872367859,0.7026143670082092,0.19949494302272797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6617646813392639,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6617646813392639,"y":0.19949494302272797},{"x":0.6405228972434998,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.9956545233726501,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6405228972434998,0.1818181872367859,0.6617646813392639,0.19949494302272797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.18308080732822418},{"x":0.6241829991340637,"y":0.18308080732822418},{"x":0.6241829991340637,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5833333134651184,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9937034845352173,"dir":"rtl","str":"دومارتن","boundary":[0.5833333134651184,0.18308080732822418,0.6241829991340637,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.18308080732822418},{"x":0.5751634240150452,"y":0.18308080732822418},{"x":0.5751634240150452,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5359477400779724,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9945672154426575,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.5359477400779724,0.18308080732822418,0.5751634240150452,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.18308080732822418},{"x":0.5310457348823547,"y":0.18308080732822418},{"x":0.5310457348823547,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5065359473228455,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.996717095375061,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5065359473228455,0.18308080732822418,0.5310457348823547,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.18308080732822418},{"x":0.508169949054718,"y":0.18308080732822418},{"x":0.508169949054718,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5016340017318726,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9205162525177002,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5016340017318726,0.18308080732822418,0.508169949054718,0.20075757801532745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.1818181872367859},{"x":0.9052287340164185,"y":0.1792929321527481},{"x":0.9052287340164185,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5016340017318726,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.966367781162262,"dir":"ltr","boundary":[0.49663400173187255,0.17481818723678588,0.9102287340164185,0.20523232293128968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.21338383853435516},{"x":0.906862735748291,"y":0.21338383853435516},{"x":0.906862735748291,"y":0.23106060922145844},{"x":0.8823529481887817,"y":0.23106060922145844}]},"confidence":0.981201708316803,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8823529481887817,0.21338383853435516,0.906862735748291,0.23106060922145844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.21338383853435516},{"x":0.8725489974021912,"y":0.21338383853435516},{"x":0.8725489974021912,"y":0.23106060922145844},{"x":0.8562091588973999,"y":0.23106060922145844}]},"confidence":0.7612784504890442,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8562091588973999,0.21338383853435516,0.8725489974021912,0.23106060922145844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826797366142273,"y":0.21338383853435516},{"x":0.8529411554336548,"y":0.21338383853435516},{"x":0.8529411554336548,"y":0.23106060922145844},{"x":0.826797366142273,"y":0.23106060922145844}]},"confidence":0.8632678389549255,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.826797366142273,0.21338383853435516,0.8529411554336548,0.23106060922145844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.21464645862579346},{"x":0.8218954205513,"y":0.21464645862579346},{"x":0.8218954205513,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7973856329917908,"y":0.23106060922145844}]},"confidence":0.9898529648780823,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7973856329917908,0.21464645862579346,0.8218954205513,0.23106060922145844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.21464645862579346},{"x":0.7892156839370728,"y":0.21464645862579346},{"x":0.7892156839370728,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7565359473228455,"y":0.23106060922145844}]},"confidence":0.9890624284744263,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.7565359473228455,0.21464645862579346,0.7892156839370728,0.23106060922145844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.21464645862579346},{"x":0.7483659982681274,"y":0.21464645862579346},{"x":0.7483659982681274,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7189542651176453,"y":0.23106060922145844}]},"confidence":0.994312584400177,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.7189542651176453,0.21464645862579346,0.7483659982681274,0.23106060922145844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.21464645862579346},{"x":0.7124183177947998,"y":0.21464645862579346},{"x":0.7124183177947998,"y":0.23106060922145844},{"x":0.6781045794487,"y":0.23106060922145844}]},"confidence":0.9877241849899292,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.6781045794487,0.21464645862579346,0.7124183177947998,0.23106060922145844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.21464645862579346},{"x":0.6781045794487,"y":0.21464645862579346},{"x":0.6781045794487,"y":0.23232322931289673},{"x":0.673202633857727,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.8796021342277527,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.673202633857727,0.21464645862579346,0.6781045794487,0.23232322931289673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.21338383853435516},{"x":0.906862735748291,"y":0.21338383853435516},{"x":0.906862735748291,"y":0.23106060922145844},{"x":0.673202633857727,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9534531831741333,"dir":"ltr","boundary":[0.668202633857727,0.20638383853435516,0.911862735748291,0.23806060922145844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.24747474491596222},{"x":0.906862735748291,"y":0.24747474491596222},{"x":0.906862735748291,"y":0.2626262605190277},{"x":0.8823529481887817,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9534187912940979,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8823529481887817,0.24747474491596222,0.906862735748291,0.2626262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.24747474491596222},{"x":0.8725489974021912,"y":0.24747474491596222},{"x":0.8725489974021912,"y":0.2626262605190277},{"x":0.8562091588973999,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.6166978478431702,"dir":"rtl","str":"4-","boundary":[0.8562091588973999,0.24747474491596222,0.8725489974021912,0.2626262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.24747474491596222},{"x":0.8496732115745544,"y":0.24747474491596222},{"x":0.8496732115745544,"y":0.2626262605190277},{"x":0.8186274766921997,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9836238026618958,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.8186274766921997,0.24747474491596222,0.8496732115745544,0.2626262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.24621212482452393},{"x":0.8006535768508911,"y":0.24621212482452393},{"x":0.8006535768508911,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7810457348823547,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9125231504440308,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7810457348823547,0.24621212482452393,0.8006535768508911,0.2626262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.24621212482452393},{"x":0.7728758454322815,"y":0.24747474491596222},{"x":0.7728758454322815,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7369281053543091,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9833585023880005,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7369281053543091,0.24621212482452393,0.7728758454322815,0.2626262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6715686321258545,"y":0.24621212482452393},{"x":0.6715686321258545,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6274510025978088,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.98130202293396,"dir":"rtl","str":"Pistacia","boundary":[0.6274510025978088,0.24494948983192444,0.6715686321258545,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.24621212482452393},{"x":0.7271241545677185,"y":0.24621212482452393},{"x":0.7271241545677185,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6781045794487,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.989117443561554,"dir":"rtl","str":"atlantica","boundary":[0.6781045794487,0.24621212482452393,0.7271241545677185,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6192810535430908,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6192810535430908,"y":0.2601010203361511},{"x":0.6062091588973999,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9854744076728821,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6062091588973999,0.2525252401828766,0.6192810535430908,0.2601010203361511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.24494948983192444},{"x":0.906862735748291,"y":0.24747474491596222},{"x":0.906862735748291,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6062091588973999,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9567264914512634,"dir":"ltr","boundary":[0.6012091588973999,0.23794948983192443,0.911862735748291,0.2708888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8807189464569092,"y":0.2790403962135315},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2790403962135315},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2941919267177582},{"x":0.8807189464569092,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9681144952774048,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8807189464569092,0.2790403962135315,0.9084967374801636,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8725489974021912,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8725489974021912,"y":0.2941919267177582},{"x":0.8578431606292725,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.7506752610206604,"dir":"rtl","str":"5-","boundary":[0.8578431606292725,0.2790403962135315,0.8725489974021912,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8496732115745544,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8496732115745544,"y":0.2941919267177582},{"x":0.8186274766921997,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.990007758140564,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.8186274766921997,0.2790403962135315,0.8496732115745544,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.2777777910232544},{"x":0.8006535768508911,"y":0.2777777910232544},{"x":0.8006535768508911,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7777777910232544,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9209364056587219,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7777777910232544,0.2777777910232544,0.8006535768508911,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7745097875595093,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7745097875595093,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9559374451637268,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7401960492134094,0.2777777910232544,0.7745097875595093,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6797385811805725,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6797385811805725,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9830714464187622,"dir":"rtl","str":"Pistacia","boundary":[0.6372548937797546,0.2777777910232544,0.6797385811805725,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7303921580314636,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7303921580314636,"y":0.2941919267177582},{"x":0.686274528503418,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9904886484146118,"dir":"rtl","str":"khinjuk","boundary":[0.686274528503418,0.2777777910232544,0.7303921580314636,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6274510025978088,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6274510025978088,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6160130500793457,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.986181378364563,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6160130500793457,0.28409090638160706,0.6274510025978088,0.2916666567325592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.2777777910232544},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2790403962135315},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6160130500793457,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9614596366882324,"dir":"ltr","boundary":[0.6110130500793457,0.2707777910232544,0.9134967374801636,0.3024545319080353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5980392098426819,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5996732115745544,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5702614188194275,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9899004101753235,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.5702614188194275,0.2487373799085617,0.5996732115745544,0.25883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.2512626349925995},{"x":0.563725471496582,"y":0.25},{"x":0.5653594732284546,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5310457348823547,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9866284132003784,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.5310457348823547,0.2512626349925995,0.5653594732284546,0.2613636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5980392098426819,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5996732115745544,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5310457348823547,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9882644414901733,"dir":"ltr","boundary":[0.5260457348823547,0.24426263499259948,0.6046732115745544,0.26583838534355164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.8295454382896423},{"x":0.6699346303939819,"y":0.8295454382896423},{"x":0.6699346303939819,"y":0.8371211886405945},{"x":0.6143791079521179,"y":0.8383838534355164}]},"confidence":0.9929930567741394,"str":"Artemisia","boundary":[0.6143791079521179,0.8295454382896423,0.6699346303939819,0.8371211886405945]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.8295454382896423},{"x":0.720588207244873,"y":0.8295454382896423},{"x":0.720588207244873,"y":0.8371211886405945},{"x":0.6748365759849548,"y":0.8371211886405945}]},"confidence":0.9871333241462708,"str":"aucheri","boundary":[0.6748365759849548,0.8295454382896423,0.720588207244873,0.8371211886405945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.8295454382896423},{"x":0.720588207244873,"y":0.8295454382896423},{"x":0.720588207244873,"y":0.8371211886405945},{"x":0.6143791079521179,"y":0.8383838534355164}]},"confidence":0.9904294610023499,"dir":"ltr","boundary":[0.6093791079521179,0.8225454382896423,0.725588207244873,0.8441211886405945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.280303031206131},{"x":0.6078431606292725,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6094771027565002,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5800653696060181,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9907235503196716,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.5800653696060181,0.280303031206131,0.6094771027565002,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5735294222831726,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5735294222831726,"y":0.2929292917251587},{"x":0.5424836874008179,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9885997772216797,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.5408496856689453,0.28282827138900757,0.5735294222831726,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5392156839370728,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5408496856689453,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5375816822052002,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.8917771577835083,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5359477400779724,0.28282827138900757,0.5408496856689453,0.2941919267177582]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6078431606292725,"y":0.280303031206131},{"x":0.6078431606292725,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5375816822052002,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9807630777359009,"dir":"ltr","boundary":[0.5309477400779724,0.27582827138900756,0.6128431606292725,0.2986666567325592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8807189464569092,"y":0.31186869740486145},{"x":0.9084967374801636,"y":0.31186869740486145},{"x":0.9084967374801636,"y":0.32702019810676575},{"x":0.8807189464569092,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9806054830551147,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8807189464569092,0.31186869740486145,0.9084967374801636,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8578431606292725,"y":0.31186869740486145},{"x":0.8709150552749634,"y":0.31186869740486145},{"x":0.8709150552749634,"y":0.32702019810676575},{"x":0.8578431606292725,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.7525608539581299,"dir":"rtl","str":"6-","boundary":[0.8578431606292725,0.31186869740486145,0.8709150552749634,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.31186869740486145},{"x":0.851307213306427,"y":0.31186869740486145},{"x":0.851307213306427,"y":0.32702019810676575},{"x":0.8186274766921997,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9882475733757019,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.8186274766921997,0.31186869740486145,0.851307213306427,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.31060606241226196},{"x":0.8022875785827637,"y":0.31060606241226196},{"x":0.8022875785827637,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7810457348823547,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9192070960998535,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7810457348823547,0.31060606241226196,0.8022875785827637,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.31060606241226196},{"x":0.7728758454322815,"y":0.31060606241226196},{"x":0.7728758454322815,"y":0.32702019810676575},{"x":0.7369281053543091,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9669510126113892,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7369281053543091,0.31060606241226196,0.7728758454322815,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6846405267715454,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6846405267715454,"y":0.32575756311416626},{"x":0.6388888955116272,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9782950282096863,"dir":"rtl","str":"Pistacia","boundary":[0.6388888955116272,0.3093434274196625,0.6846405267715454,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.31060606241226196},{"x":0.7271241545677185,"y":0.31060606241226196},{"x":0.7271241545677185,"y":0.32575756311416626},{"x":0.6928104758262634,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9793489575386047,"dir":"rtl","str":"mutica","boundary":[0.6928104758262634,0.31060606241226196,0.7271241545677185,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6307189464569092,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6192810535430908,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9818816184997559,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6176470518112183,0.3181818127632141,0.6307189464569092,0.32449495792388916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.3093434274196625},{"x":0.9084967374801636,"y":0.31186869740486145},{"x":0.9084967374801636,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6176470518112183,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9600317478179932,"dir":"ltr","boundary":[0.6126470518112183,0.30234342741966247,0.9134967374801636,0.33528283309936524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.31186869740486145},{"x":0.576797366142273,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5751634240150452,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5441176295280457,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.986045241355896,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.5457516312599182,0.31186869740486145,0.5751634240150452,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.31186869740486145},{"x":0.5441176295280457,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5424836874008179,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5408496856689453,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9170540571212769,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5424836874008179,0.31186869740486145,0.5424836874008179,0.32449495792388916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.31186869740486145},{"x":0.576797366142273,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5751634240150452,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5408496856689453,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9745467305183411,"dir":"ltr","boundary":[0.5374836874008179,0.30486869740486144,0.5801634240150452,0.33402019810676575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8807189464569092,"y":0.34343433380126953},{"x":0.9101307392120361,"y":0.34343433380126953},{"x":0.9101307392120361,"y":0.3611111044883728},{"x":0.8807189464569092,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9862069487571716,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8807189464569092,0.34343433380126953,0.9101307392120361,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.34343433380126953},{"x":0.8741829991340637,"y":0.34343433380126953},{"x":0.8741829991340637,"y":0.3598484992980957},{"x":0.8562091588973999,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.839034378528595,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.8562091588973999,0.34343433380126953,0.8741829991340637,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.34343433380126953},{"x":0.851307213306427,"y":0.34343433380126953},{"x":0.851307213306427,"y":0.3611111044883728},{"x":0.8186274766921997,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9922263622283936,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.8186274766921997,0.34343433380126953,0.851307213306427,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.34343433380126953},{"x":0.8006535768508911,"y":0.34343433380126953},{"x":0.8006535768508911,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7810457348823547,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9261130690574646,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7810457348823547,0.34343433380126953,0.8006535768508911,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7712418437004089,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7369281053543091,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.985558271408081,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7369281053543091,0.34343433380126953,0.7712418437004089,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6797385811805725,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3598484992980957},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9909666180610657,"dir":"rtl","str":"Nerium","boundary":[0.6405228972434998,0.34217172861099243,0.6797385811805725,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7287581562995911,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7287581562995911,"y":0.3598484992980957},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9905913472175598,"dir":"rtl","str":"indicum","boundary":[0.6797385811805725,0.34217172861099243,0.7287581562995911,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6274510025978088,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6160130500793457,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9865850806236267,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6143791079521179,0.3497474789619446,0.6274510025978088,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.344696968793869},{"x":0.6078431606292725,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6094771027565002,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5800653696060181,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9892793893814087,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.5800653696060181,0.344696968793869,0.6094771027565002,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5718954205513,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9879820346832275,"dir":"rtl","str":"بوشهر","boundary":[0.5408496856689453,0.3484848439693451,0.5735294222831726,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3598484992980957},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.8952971696853638,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5359477400779724,0.3484848439693451,0.5408496856689453,0.3598484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.34343433380126953},{"x":0.9101307392120361,"y":0.34090909361839294},{"x":0.9101307392120361,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9753736853599548,"dir":"ltr","boundary":[0.5309477400779724,0.3364343338012695,0.9151307392120361,0.3681111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8807189464569092,"y":0.3762626349925995},{"x":0.906862735748291,"y":0.3762626349925995},{"x":0.906862735748291,"y":0.3914141356945038},{"x":0.8807189464569092,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9747054576873779,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8807189464569092,0.3762626349925995,0.906862735748291,0.3914141356945038]},{"