راهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقه‌ای و جهانی راهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقه‌ای و جهانی

توضیحات

-

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":320,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"2687dcd24765388a","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/PxqTfllvelCSIybw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/qSfbLGgxXxJWqWTR.jpg","blurred":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/YZQxPEyHViBzvqGC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005452298737373672,0.0002568621277242828,0.9988589082365277,0.9995558392115275]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27078384160995483},{"x":0.42352941632270813,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"پاندارمریم","boundary":[0.42352941632270813,0.22327791154384613,0.5798319578170776,0.27078384160995483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27078384160995483},{"x":0.42352941632270813,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.550000011920929,"boundary":[0.4185294163227081,0.21627791154384612,0.5848319578170776,0.27778384160995484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32897862792015076},{"x":0.561344563961029,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.561344563961029,0.3052256405353546,0.6739495992660522,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.5042017102241516,0.3052256405353546,0.5512605309486389,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3277909755706787},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48403361439704895,0.3052256405353546,0.4941176474094391,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4739495813846588,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.4252100884914398,0.30403801798820496,0.4739495813846588,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.3294117748737335,0.30403801798820496,0.4151260554790497,0.3277909755706787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3244117748737335,0.29703801798820495,0.6789495992660523,0.33597862792015076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.31116390228271484},{"x":0.507563054561615,"y":0.31116390228271484},{"x":0.507563054561615,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5042017102241516,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.33000001311302185,"str":"د","boundary":[0.5042017102241516,0.31116390228271484,0.507563054561615,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36579573154449463},{"x":0.529411792755127,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.529411792755127,0.34323039650917053,0.5932773351669312,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.34323039650917053},{"x":0.534453809261322,"y":0.34323039650917053},{"x":0.534453809261322,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.507563054561615,0.34323039650917053,0.534453809261322,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3681710362434387},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.3444180488586426,0.4924369752407074,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3681710362434387},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.40672269463539124,0.3444180488586426,0.4739495813846588,0.3681710362434387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3669833838939667},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.40172269463539123,0.3053515546321869,0.5982773351669312,0.3739833838939667],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/iuVywWiEZHrfZYzT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/UFsBAsiKorAfKVdk.jpg","blurred":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/nUGqpGscVDXwuEIQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/iDMQEEqBjNyWkXDN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/taVnnHPZgxuwkIiY.jpg","blurred":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/pFeuTOTvShiIkUhU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005452298737373672,0.00034854520301637624,0.9988589082365277,0.9991651282520023]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32660332322120667},{"x":0.561344563961029,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.561344563961029,0.30166271328926086,0.6739495992660522,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.5042017102241516,0.30166271328926086,0.5512605309486389,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4941176474094391,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3242280185222626},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48403361439704895,0.30166271328926086,0.4941176474094391,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4739495813846588,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.4268907606601715,0.30166271328926086,0.4739495813846588,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4151260554790497,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.3294117748737335,0.30166271328926086,0.4151260554790497,0.3242280185222626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3244117748737335,0.2934750609397888,0.6789495992660523,0.3324156708717346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3076009452342987},{"x":0.507563054561615,"y":0.3076009452342987},{"x":0.507563054561615,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.3400000035762787,"str":"د","boundary":[0.5042017102241516,0.3076009452342987,0.507563054561615,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5932773351669312,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5949580073356628,"y":0.36342042684555054},{"x":0.529411792755127,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.529411792755127,0.34085512161254883,0.5949580073356628,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5260504484176636,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5260504484176636,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5025210380554199,0.34085512161254883,0.5260504484176636,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4924369752407074,"y":0.36342042684555054},{"x":0.48403361439704895,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.3420427441596985,0.4924369752407074,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4739495813846588,"y":0.36342042684555054},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.40672269463539124,0.3420427441596985,0.4739495813846588,0.36342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36342042684555054},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.40172269463539123,0.30178859758377075,0.5982773351669312,0.37042042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5731092691421509,0.5285035371780396,0.6084033846855164,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.4924369752407074,0.5285035371780396,0.5647059082984924,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5273159146308899},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5273159146308899},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حمیدی","boundary":[0.4268907606601715,0.5273159146308899,0.48403361439704895,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5273159146308899},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5273159146308899},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.3932773172855377,0.5273159146308899,0.42352941632270813,0.5439429879188538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5463182926177979},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3882773172855377,0.5203159146308899,0.6134033846855164,0.5533182926177979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5570071339607239},{"x":0.561344563961029,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.5260504484176636,0.5570071339607239,0.561344563961029,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5736342072486877},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زرگران","boundary":[0.46554622054100037,0.5558194518089294,0.5193277597427368,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5558194518089294},{"x":0.462184876203537,"y":0.5558194518089294},{"x":0.462184876203537,"y":0.5724465847015381},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یزد","boundary":[0.43865546584129333,0.5558194518089294,0.462184876203537,0.5724465847015381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5570071339607239},{"x":0.561344563961029,"y":0.5736342072486877},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43365546584129333,0.5488194518089294,0.5663445639610291,0.5806342072486878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5327731370925903,"y":0.673396646976471},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5025210380554199,0.6603325605392456,0.5327731370925903,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6603325605392456},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6745843291282654},{"x":0.46890756487846375,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.46722689270973206,0.6615201830863953,0.49747899174690247,0.6745843291282654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5327731370925903,"y":0.673396646976471},{"x":0.46890756487846375,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.46222689270973205,0.6545201830863953,0.5377731370925903,0.680396646976471],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.684085488319397},{"x":0.5176470875740051,"y":0.684085488319397},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6959620118141174},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.48235294222831726,0.684085488319397,0.5176470875740051,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.684085488319397},{"x":0.5176470875740051,"y":0.684085488319397},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6959620118141174},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.677085488319397,0.5226470875740051,0.7029620118141174],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/KxRYmYypAczjAEcd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/NqpDeBddRZlOLVIq.jpg","blurred":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/DMtcSgiimSBwpFPe.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005763011239156002,0.00023570449632590287,0.9987600451677787,0.9990663926624063]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20190024375915527},{"x":0.534453809261322,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":"څانگان","boundary":[0.4605042040348053,0.20546318590641022,0.534453809261322,0.23634204268455505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20190024375915527},{"x":0.534453809261322,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.6100000143051147,"boundary":[0.4555042040348053,0.1984631859064102,0.539453809261322,0.24334204268455506],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.23634204268455505},{"x":0.529411792755127,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2517814636230469},{"x":0.46722689270973206,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"بھتیی","boundary":[0.46554622054100037,0.23634204268455505,0.5310924649238586,0.2517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.23634204268455505},{"x":0.529411792755127,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2517814636230469},{"x":0.46722689270973206,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.46054622054100036,0.22934204268455505,0.5360924649238586,0.2587814636230469],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5159664154052734,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26840853691101074},{"x":0.48067227005958557,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۸۹/۲","boundary":[0.48067227005958557,0.25890737771987915,0.5159664154052734,0.26840853691101074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5159664154052734,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26840853691101074},{"x":0.48067227005958557,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.25190737771987914,0.5209664154052734,0.27540853691101075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5966386795043945,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.27434679865837097,0.6218487620353699,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5899159908294678,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5899159908294678,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5663865804672241,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5663865804672241,0.27434679865837097,0.5899159908294678,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.27434679865837097,0.5596638917922974,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5025210380554199,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.27434679865837097,0.5495798587799072,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4957983195781708,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4571428596973419,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.27434679865837097,0.4957983195781708,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.27434679865837097},{"x":0.45042017102241516,"y":0.27434679865837097},{"x":0.45042017102241516,"y":0.28859856724739075},{"x":0.42184874415397644,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.27434679865837097,0.45042017102241516,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3798319399356842,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.27434679865837097,0.4151260554790497,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3798319399356842,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3748319399356842,0.26734679865837097,0.6268487620353699,0.29559856724739075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5848739743232727,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.5848739743232727,0.30166271328926086,0.6420168280601501,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5798319578170776,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31591448187828064},{"x":0.556302547454834,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.556302547454834,0.30166271328926086,0.5798319578170776,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.30166271328926086,0.5495798587799072,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5394958257675171,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5394958257675171,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5126050710678101,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.5126050710678101,0.30166271328926086,0.5394958257675171,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.30166271328926086},{"x":0.507563054561615,"y":0.30166271328926086},{"x":0.507563054561615,"y":0.31591448187828064},{"x":0.462184876203537,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.462184876203537,0.30166271328926086,0.507563054561615,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4571428596973419,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4571428596973419,"y":0.31591448187828064},{"x":0.42352941632270813,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.42352941632270813,0.30166271328926086,0.4571428596973419,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4252100884914398,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3147268295288086},{"x":0.413445383310318,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.413445383310318,0.30166271328926086,0.4252100884914398,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.30166271328926086},{"x":0.40168067812919617,"y":0.30166271328926086},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.30166271328926086,0.40168067812919617,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.30166271328926086},{"x":0.39159664511680603,"y":0.30166271328926086},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3147268295288086},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.35798320174217224,0.30166271328926086,0.39159664511680603,0.3147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3171021342277527},{"x":0.35798320174217224,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.35298320174217224,0.29466271328926086,0.6470168280601502,0.3241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6016806960105896,0.3171021342277527,0.6268907785415649,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.5445378422737122,0.31828978657722473,0.5966386795043945,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5378151535987854,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5378151535987854,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمیدی","boundary":[0.4957983195781708,0.31828978657722473,0.5378151535987854,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4941176474094391,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4739495813846588,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.4739495813846588,0.31828978657722473,0.4941176474094391,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.31828978657722473},{"x":0.46722689270973206,"y":0.31828978657722473},{"x":0.46722689270973206,"y":0.33135393261909485},{"x":0.462184876203537,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.462184876203537,0.31828978657722473,0.46722689270973206,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4571428596973419,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4571428596973419,"y":0.33135393261909485},{"x":0.43361344933509827,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.43361344933509827,0.31828978657722473,0.4571428596973419,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4268907606601715,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4268907606601715,"y":0.33135393261909485},{"x":0.38991597294807434,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زرگران","boundary":[0.38991597294807434,0.31828978657722473,0.4268907606601715,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.31828978657722473},{"x":0.38823530077934265,"y":0.31828978657722473},{"x":0.38823530077934265,"y":0.33135393261909485},{"x":0.37310925126075745,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یزد","boundary":[0.37310925126075745,0.31828978657722473,0.38823530077934265,0.33135393261909485]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33135393261909485},{"x":0.37310925126075745,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36810925126075744,0.3101021342277527,0.631890778541565,0.33835393261909485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5546218752861023,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5142857432365417,0.35154393315315247,0.5546218752861023,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5126050710678101,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5092437267303467,0.35154393315315247,0.5126050710678101,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5025210380554199,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3646080791950226},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکرم","boundary":[0.48067227005958557,0.35154393315315247,0.5025210380554199,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیانی","boundary":[0.4453781545162201,0.35154393315315247,0.4756302535533905,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5966386795043945,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5731092691421509,0.36579573154449463,0.5966386795043945,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5663865804672241,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5663865804672241,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5462185144424438,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5462185144424438,0.36579573154449463,0.5663865804672241,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5378151535987854,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5378151535987854,"y":0.38123515248298645},{"x":0.534453809261322,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.36579573154449463,0.5378151535987854,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5260504484176636,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.36579573154449463,0.5260504484176636,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4957983195781708,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38123515248298645},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.36579573154449463,0.4957983195781708,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48067227005958557,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48067227005958557,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4756302535533905,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4756302535533905,0.36579573154449463,0.48067227005958557,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4722689092159271,"y":0.38123515248298645},{"x":0.440336138010025,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.36579573154449463,0.4722689092159271,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.36579573154449463},{"x":0.43529412150382996,"y":0.36579573154449463},{"x":0.43529412150382996,"y":0.38123515248298645},{"x":0.40168067812919617,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.36579573154449463,0.43529412150382996,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5966386795043945,"y":0.38123515248298645},{"x":0.40168067812919617,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39668067812919616,0.34454393315315246,0.6016386795043945,0.38823515248298646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5663865804672241,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5663865804672241,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5394958257675171,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5394958257675171,0.38361045718193054,0.5663865804672241,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5142857432365417,0.38361045718193054,0.5327731370925903,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5109243988990784,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5109243988990784,0.38361045718193054,0.5126050710678101,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4739495813846588,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آرمان","boundary":[0.4739495813846588,0.38361045718193054,0.5025210380554199,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.38361045718193054},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38361045718193054},{"x":0.46722689270973206,"y":0.39667457342147827},{"x":0.43361344933509827,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرمک","boundary":[0.43361344933509827,0.38361045718193054,0.46722689270973206,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5428571701049805,0.40142518281936646,0.5647059082984924,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.40142518281936646,0.5361344814300537,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5058823823928833,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.40142518281936646,0.5058823823928833,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.40142518281936646},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40142518281936646},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4756302535533905,0.40142518281936646,0.49747899174690247,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.40142518281936646},{"x":0.47058823704719543,"y":0.40142518281936646},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4144892990589142},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43529412150382996,0.40142518281936646,0.47058823704719543,0.4144892990589142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4144892990589142},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.42861344933509826,0.37661045718193054,0.5713865804672241,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5478991866111755,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5226891040802002,0.4180522561073303,0.5478991866111755,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5176470875740051,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.4941176474094391,0.41923990845680237,0.5176470875740051,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4204275608062744,0.4941176474094391,0.4323040246963501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5478991866111755,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4857563030719757,0.41223990845680236,0.5528991866111755,0.43574109745025635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4168646037578583},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4180522561073303},{"x":0.48571428656578064,"y":0.42636579275131226},{"x":0.45378151535987854,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.45378151535987854,0.4168646037578583,0.48571428656578064,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4168646037578583},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4180522561073303},{"x":0.48571428656578064,"y":0.42636579275131226},{"x":0.45378151535987854,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.40986460375785827,0.49071428656578064,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5042017102241516,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5058823823928833,0.4323040246963501,0.5495798587799072,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4323040246963501},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4323040246963501},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4941176474094391,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.4323040246963501,0.49747899174690247,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.43111640214920044},{"x":0.48067227005958557,"y":0.43111640214920044},{"x":0.48067227005958557,"y":0.44655582308769226},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.45210084319114685,0.43111640214920044,0.48067227005958557,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46318289637565613},{"x":0.534453809261322,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.534453809261322,0.44893112778663635,0.5630252361297607,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.450118750333786},{"x":0.5310924649238586,"y":0.450118750333786},{"x":0.5310924649238586,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.450118750333786,0.5310924649238586,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.450118750333786},{"x":0.5126050710678101,"y":0.450118750333786},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46318289637565613},{"x":0.46722689270973206,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۸۰۰۰۰","boundary":[0.46722689270973206,0.450118750333786,0.5126050710678101,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.450118750333786},{"x":0.4588235318660736,"y":0.450118750333786},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46318289637565613},{"x":0.43697479367256165,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.43697479367256165,0.450118750333786,0.4588235318660736,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4643705487251282},{"x":0.43697479367256165,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43197479367256164,0.42411640214920043,0.5680252361297607,0.4713705487251282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6369748115539551,"y":0.490498811006546},{"x":0.6168067455291748,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.4774346649646759,0.6369748115539551,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6084033846855164,"y":0.490498811006546},{"x":0.5865546464920044,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5865546464920044,0.4774346649646759,0.6084033846855164,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5798319578170776,"y":0.490498811006546},{"x":0.5596638917922974,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5596638917922974,0.4774346649646759,0.5798319578170776,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.490498811006546},{"x":0.5142857432365417,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.4774346649646759,0.5512605309486389,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5092437267303467,"y":0.490498811006546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48571428656578064,0.4774346649646759,0.5092437267303467,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4773109257221222,"y":0.490498811006546},{"x":0.4470588266849518,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4470588266849518,0.4774346649646759,0.4773109257221222,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4774346649646759},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4774346649646759},{"x":0.43865546584129333,"y":0.490498811006546},{"x":0.40168067812919617,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.4774346649646759,0.43865546584129333,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3983193337917328,"y":0.490498811006546},{"x":0.3764705955982208,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.4774346649646759,0.3983193337917328,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4774346649646759},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4774346649646759},{"x":0.37478992342948914,"y":0.490498811006546},{"x":0.36974790692329407,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36974790692329407,0.4774346649646759,0.37478992342948914,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.49406176805496216},{"x":0.707563042640686,"y":0.49406176805496216},{"x":0.707563042640686,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6773109436035156,0.49406176805496216,0.707563042640686,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6436975002288818,0.4952494204044342,0.6739495992660522,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.4952494204044342,0.6436975002288818,0.5059382319450378]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4774346649646759},{"x":0.707563042640686,"y":0.4774346649646759},{"x":0.707563042640686,"y":0.5059382319450378},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36474790692329406,0.4704346649646759,0.712563042640686,0.5129382319450378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.5915966629981995,0.4952494204044342,0.6218487620353699,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.2800000011920929,"str":"۲","boundary":[0.5747899413108826,0.4952494204044342,0.5798319578170776,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"ر","boundary":[0.5697479248046875,0.4952494204044342,0.5731092691421509,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5071259140968323},{"x":0.561344563961029,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۸","boundary":[0.561344563961029,0.4952494204044342,0.5647059082984924,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"ح","boundary":[0.5546218752861023,0.4952494204044342,0.5579832196235657,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"HF۱۳۷۹","boundary":[0.49747899174690247,0.4952494204044342,0.5462185144424438,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5083135366439819},{"x":0.707563042640686,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7092437148094177,"y":0.519002377986908},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6773109436035156,0.5083135366439819,0.7092437148094177,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6470588445663452,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6470588445663452,0.5095011591911316,0.6739495992660522,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.510688841342926},{"x":0.6436975002288818,"y":0.510688841342926},{"x":0.6436975002288818,"y":0.521377682685852},{"x":0.6420168280601501,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.510688841342926,0.6436975002288818,0.521377682685852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.4399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7092437148094177,"y":0.521377682685852},{"x":0.49747899174690247,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.49247899174690246,0.4882494204044342,0.7142437148094177,0.5283776826858521],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6201680898666382,"y":0.521377682685852},{"x":0.5915966629981995,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.5915966629981995,0.5095011591911316,0.6201680898666382,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5815126299858093,"y":0.521377682685852},{"x":0.578151285648346,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"ر","boundary":[0.578151285648346,0.5095011591911316,0.5815126299858093,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5764706134796143,"y":0.521377682685852},{"x":0.5546218752861023,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۸۵۵","boundary":[0.5546218752861023,0.5095011591911316,0.5764706134796143,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5478991866111755,"y":0.521377682685852},{"x":0.5445378422737122,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"ح","boundary":[0.5445378422737122,0.5095011591911316,0.5478991866111755,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5378151535987854,"y":0.521377682685852},{"x":0.5159664154052734,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۷","boundary":[0.5159664154052734,0.5095011591911316,0.5378151535987854,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.521377682685852},{"x":0.7042016983032227,"y":0.521377682685852},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6638655662536621,0.521377682685852,0.7058823704719543,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.521377682685852},{"x":0.6655462384223938,"y":0.521377682685852},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6605042219161987,0.521377682685852,0.6655462384223938,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.521377682685852},{"x":0.6605042219161987,"y":0.521377682685852},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ان","boundary":[0.6504201889038086,0.521377682685852,0.6605042219161987,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6436975002288818,0.5225653052330017,0.6487395167350769,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.5225653052330017,0.6453781723976135,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6201680898666382,"y":0.521377682685852},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمیدی","boundary":[0.5865546464920044,0.5225653052330017,0.6218487620353699,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5647059082984924,0.5225653052330017,0.5815126299858093,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5579832196235657,0.5225653052330017,0.5630252361297607,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.5058823823928833,0.5225653052330017,0.5546218752861023,0.5356294512748718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7099999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5008823823928833,0.5025011591911316,0.7108823704719544,0.5438170738220215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زرگران","boundary":[0.5915966629981995,0.5368170738220215,0.6235294342041016,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یزد","boundary":[0.5731092691421509,0.5380047559738159,0.5865546464920044,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5714285969734192,"y":0.551068902015686},{"x":0.5663865804672241,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5663865804672241,0.5380047559738159,0.5714285969734192,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5380047559738159},{"x":0.561344563961029,"y":0.5380047559738159},{"x":0.561344563961029,"y":0.551068902015686},{"x":0.5394958257675171,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.5394958257675171,0.5380047559738159,0.561344563961029,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.551068902015686},{"x":0.680672287940979,"y":0.551068902015686},{"x":0.680672287940979,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنالگان","boundary":[0.6470588445663452,0.551068902015686,0.680672287940979,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.551068902015686},{"x":0.6453781723976135,"y":0.551068902015686},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.551068902015686,0.6453781723976135,0.5617577433586121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5344418287277222},{"x":0.680672287940979,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5344958257675171,0.5310047559738159,0.685672287940979,0.5687577433586121],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.6117647290229797,0.5498812198638916,0.6184874176979065,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5697479248046875,0.5498812198638916,0.6067227125167847,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5378151535987854,0.5498812198638916,0.5647059082984924,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.551068902015686},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5025210380554199,0.551068902015686,0.5327731370925903,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.551068902015686},{"x":0.49915966391563416,"y":0.551068902015686},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4957983195781708,0.551068902015686,0.49915966391563416,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.551068902015686},{"x":0.4907563030719757,"y":0.551068902015686},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5629453659057617},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46722689270973206,0.551068902015686,0.4907563030719757,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.551068902015686},{"x":0.462184876203537,"y":0.551068902015686},{"x":0.462184876203537,"y":0.5629453659057617},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.43865546584129333,0.551068902015686,0.462184876203537,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.551068902015686},{"x":0.43361344933509827,"y":0.551068902015686},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4285714328289032,0.551068902015686,0.43361344933509827,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.551068902015686},{"x":0.42352941632270813,"y":0.551068902015686},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3815126121044159,0.551068902015686,0.42352941632270813,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6470588445663452,0.5653206706047058,0.6739495992660522,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.5653206706047058,0.6453781723976135,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.5697479248046875,0.5653206706047058,0.6218487620353699,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.5411764979362488,0.5653206706047058,0.5630252361297607,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.5653206706047058,0.5361344814300537,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.5025210380554199,0.5653206706047058,0.5260504484176636,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.4571428596973419,0.5653206706047058,0.4957983195781708,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5653206706047058},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5653206706047058},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5783848166465759},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.42184874415397644,0.5653206706047058,0.45042017102241516,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5653206706047058},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5653206706047058},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4100840389728546,0.5653206706047058,0.42016807198524475,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5653206706047058},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5653206706047058},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.5653206706047058,0.40168067812919617,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5653206706047058},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5653206706047058},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.3613445460796356,0.5653206706047058,0.39159664511680603,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6470588445663452,0.5795724391937256,0.6823529601097107,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.5795724391937256,0.6453781723976135,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5798319578170776,0.5795724391937256,0.6218487620353699,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5378151535987854,0.5795724391937256,0.5747899413108826,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5058823823928833,0.5795724391937256,0.5327731370925903,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5926365852355957},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.47058823704719543,0.5795724391937256,0.5008403658866882,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5795724391937256},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5795724391937256},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4638655483722687,0.5795724391937256,0.46722689270973206,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5926365852355957},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۸۹/۲","boundary":[0.42352941632270813,0.5795724391937256,0.4571428596973419,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6453781723976135,0.5938242077827454,0.6789916157722473,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.5938242077827454,0.6453781723976135,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.610084056854248,0.5926365852355957,0.6184874176979065,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.5747899413108826,0.5926365852355957,0.6067227125167847,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.556302547454834,0.5926365852355957,0.5714285969734192,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5260504484176636,0.5938242077827454,0.5529412031173706,0.6057007312774658]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.551068902015686},{"x":0.680672287940979,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3563445460796356,0.544068902015686,0.6873529601097107,0.6115130491256714],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.6117647290229797,0.6080760359764099,0.6184874176979065,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5731092691421509,0.6080760359764099,0.6067227125167847,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.5378151535987854,0.6080760359764099,0.5680672526359558,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5025210380554199,0.6080760359764099,0.5277311205863953,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"World","boundary":[0.3512605130672455,0.6068883538246155,0.3831932842731476,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6068883538246155},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6068883538246155},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6199524998664856},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Trade","boundary":[0.39159664511680603,0.6068883538246155,0.41848739981651306,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Organization","boundary":[0.4252100884914398,0.6068883538246155,0.4907563030719757,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3478991687297821,0.6068883538246155,0.3529411852359772,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.6117647290229797,0.6211401224136353,0.6201680898666382,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.5697479248046875,0.6211401224136353,0.6067227125167847,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5193277597427368,0.6223278045654297,0.5630252361297607,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6117647290229797,0.6353919506072998,0.6201680898666382,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6342042684555054},{"x":0.610084056854248,"y":0.6472684144973755},{"x":0.578151285648346,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.5764706134796143,0.6353919506072998,0.610084056854248,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5495798587799072,0.6365795731544495,0.5731092691421509,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.6365795731544495,0.5428571701049805,0.6484560370445251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3428991687297821,0.5998883538246155,0.6268487620353699,0.6554560370445252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6117647290229797,0.6484560370445251,0.6201680898666382,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازرگانی","boundary":[0.5663865804672241,0.6484560370445251,0.6067227125167847,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.561344563961029,"y":0.6484560370445251},{"x":0.561344563961029,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5462185144424438,0.6484560370445251,0.561344563961029,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5159664154052734,0.6484560370445251,0.5445378422737122,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6907563209533691,"y":0.675771951675415},{"x":0.6672269105911255,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.6672269105911255,0.6638954877853394,0.6907563209533691,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6436975002288818,0.6638954877853394,0.6621848940849304,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.6638954877853394,0.6436975002288818,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5949580073356628,0.6638954877853394,0.6201680898666382,0.6769596338272095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6907563209533691,"y":0.675771951675415},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5109664154052734,0.6414560370445251,0.6957563209533691,0.682771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6420168280601501,0.6769596338272095,0.6655462384223938,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.6769596338272095,0.6436975002288818,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5848739743232727,0.6769596338272095,0.6218487620353699,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5529412031173706,0.6769596338272095,0.5798319578170776,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5193277597427368,0.6769596338272095,0.5462185144424438,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.6769596338272095,0.5126050710678101,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6912114024162292},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.48067227005958557,0.6769596338272095,0.5042017102241516,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6912114024162292},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.45378151535987854,0.6769596338272095,0.4756302535533905,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4436974823474884,0.6769596338272095,0.4470588266849518,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6769596338272095},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6769596338272095},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3966386616230011,0.6769596338272095,0.43865546584129333,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6672269105911255,0.6923990249633789,0.6873949766159058,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6436975002288818,0.6923990249633789,0.6621848940849304,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.6923990249633789,0.6436975002288818,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6890756487846375,0.7066508531570435,0.7193277478218079,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6453781723976135,0.7078384757041931,0.6840336322784424,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.7078384757041931,0.6436975002288818,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6823529601097107,0.7185273170471191,0.7327731251716614,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6470588445663452,0.7185273170471191,0.6773109436035156,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.7185273170471191,0.6453781723976135,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شانزده","boundary":[0.5882353186607361,0.7197149395942688,0.6218487620353699,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.7197149395942688,0.5899159908294678,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7197149395942688},{"x":0.578151285648346,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۰۴","boundary":[0.556302547454834,0.7197149395942688,0.5798319578170776,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7197149395942688},{"x":0.556302547454834,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5411764979362488,0.7197149395942688,0.556302547454834,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5361344814300537,0.7197149395942688,0.5411764979362488,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5042017102241516,0.7209026217460632,0.5310924649238586,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7339667677879333},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.7209026217460632,0.5008403658866882,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7339667677879333},{"x":0.462184876203537,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.462184876203537,0.7209026217460632,0.4924369752407074,0.7339667677879333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3983193337917328,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3916386616230011,0.6699596338272095,0.7377731251716614,0.7385914630889893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5428571701049805,"y":0.754156768321991},{"x":0.534453809261322,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.534453809261322,0.7422803044319153,0.5428571701049805,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5260504484176636,"y":0.754156768321991},{"x":0.507563054561615,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7422803044319153,0.5260504484176636,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۷۳۴","boundary":[0.4756302535533905,0.7410926222801208,0.5008403658866882,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7399049997329712},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7529691457748413},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.45378151535987854,0.7399049997329712,0.4739495813846588,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5428571701049805,"y":0.754156768321991},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44878151535987854,0.7329049997329712,0.5478571701049805,0.761156768321991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.5915966629981995,0.6923990249633789,0.6201680898666382,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7066508531570435},{"x":0.556302547454834,"y":0.7066508531570435},{"x":0.556302547454834,"y":0.7149643898010254},{"x":0.507563054561615,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.507563054561615,0.7066508531570435,0.556302547454834,0.7149643898010254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7066508531570435},{"x":0.583193302154541,"y":0.7066508531570435},{"x":0.583193302154541,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5630252361297607,0.7066508531570435,0.583193302154541,0.7149643898010254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6201680898666382,"y":0.716152012348175},{"x":0.5899159908294678,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۲۵۵","boundary":[0.5899159908294678,0.7066508531570435,0.6201680898666382,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6201680898666382,"y":0.716152012348175},{"x":0.507563054561615,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.6853990249633789,0.6251680898666382,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7565320730209351},{"x":0.556302547454834,"y":0.7565320730209351},{"x":0.556302547454834,"y":0.7695962190628052},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7565320730209351,0.556302547454834,0.7695962190628052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5731092691421509,"y":0.764845609664917},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.7660332322120667,0.5731092691421509,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.749532073020935,0.5781092691421509,0.7860973782539368],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/jcvsCvJiODABVeJm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/lPaxkLWRCJrhVbYx.jpg","blurred":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/HZepIrGFIGsOTefU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00031892452613758077,0.9986724807354582,0.9989591939919352]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.275534451007843},{"x":0.5378151535987854,"y":0.275534451007843},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2897862195968628},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48739495873451233,0.275534451007843,0.5378151535987854,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.275534451007843},{"x":0.48067227005958557,"y":0.275534451007843},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2897862195968628},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.275534451007843,0.48067227005958557,0.2897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.275534451007843},{"x":0.5378151535987854,"y":0.275534451007843},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2897862195968628},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43365546584129333,0.268534451007843,0.5428151535987854,0.2967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7260504364967346,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.3254156708717346,0.7848739624023438,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7210084199905396,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.3254156708717346,0.7226890921592712,0.33847981691360474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7210084199905396,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7160084199905395,0.3184156708717346,0.7898739624023438,0.34547981691360474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.21680672466754913,0.3254156708717346,0.2521008551120758,0.33847981691360474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.3184156708717346,0.2571008551120758,0.34547981691360474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7529411911964417,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.36579573154449463,0.7848739624023438,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7277311086654663,0.36579573154449463,0.7462185025215149,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7176470756530762,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7176470756530762,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6756302714347839,0.36579573154449463,0.7176470756530762,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6218487620353699,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6218487620353699,0.36579573154449463,0.6689075827598572,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6168067455291748,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6168067455291748,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5647059082984924,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5647059082984924,0.36579573154449463,0.6168067455291748,0.37885984778404236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5647059082984924,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5597059082984924,0.3587957315444946,0.7898739624023438,0.38585984778404236],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7495798468589783,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7226890921592712,0.38598576188087463,0.7495798468589783,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7159664034843445,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پژوهی","boundary":[0.6789916157722473,0.38598576188087463,0.7159664034843445,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6672269105911255,0.38598576188087463,0.6689075827598572,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6638655662536621,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6638655662536621,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6621848940849304,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.38598576188087463,0.6638655662536621,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6184874176979065,0.3847981095314026,0.6554622054100037,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6117647290229797,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40142518281936646},{"x":0.561344563961029,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.561344563961029,0.3847981095314026,0.6117647290229797,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5394958257675171,0.3847981095314026,0.5579832196235657,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5042017102241516,0.3847981095314026,0.5378151535987854,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4002375304698944},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.46890756487846375,0.3847981095314026,0.4957983195781708,0.4002375304698944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4026128351688385},{"x":0.46890756487846375,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46390756487846374,0.3777981095314026,0.7545798468589783,0.4096128351688385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21848739683628082,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۳","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.21848739683628082,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21848739683628082,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3789857618808746,0.22348739683628083,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4406175911426544},{"x":0.756302535533905,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.42636579275131226,0.7848739624023438,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7462185025215149,0.42636579275131226,0.7495798468589783,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4406175911426544},{"x":0.680672287940979,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اثربخشی","boundary":[0.680672287940979,0.42636579275131226,0.7361344695091248,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6302521228790283,0.42636579275131226,0.6756302714347839,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6084033846855164,0.42636579275131226,0.6252101063728333,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5445378422737122,0.42636579275131226,0.5966386795043945,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5394958257675171,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.42636579275131226,0.5394958257675171,0.4406175911426544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5344958257675171,0.41936579275131225,0.7898739624023438,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4275534451007843,0.2218487411737442,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4205534451007843,0.2268487411737442,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.450118750333786},{"x":0.75126051902771,"y":0.450118750333786},{"x":0.75126051902771,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.450118750333786,0.75126051902771,0.45843231678009033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.450118750333786},{"x":0.75126051902771,"y":0.450118750333786},{"x":0.75126051902771,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7076050591468811,0.443118750333786,0.75626051902771,0.46543231678009034],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4477434754371643,0.2201680690050125,0.4572446644306183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4407434754371643,0.22516806900501252,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4952494204044342,0.23025210201740265,0.5047506093978882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4882494204044342,0.23525210201740265,0.5117506093978882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.519002377986908,0.23193277418613434,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.512002377986908,0.23693277418613434,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5415676832199097,0.23025210201740265,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5345676832199097,0.23525210201740265,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5653206706047058},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5653206706047058},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5653206706047058,0.23193277418613434,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5653206706047058},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5653206706047058},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5583206706047058,0.23693277418613434,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5866983532905579},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5866983532905579},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5866983532905579,0.22857142984867096,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5866983532905579},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5866983532905579},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5796983532905579,0.23357142984867096,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.7159664034843445,0.4726840853691101,0.7478991746902466,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6840336322784424,0.4726840853691101,0.7092437148094177,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.7226890921592712,0.4952494204044342,0.7478991746902466,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6722689270973206,0.4952494204044342,0.7176470756530762,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.6403361558914185,0.4952494204044342,0.6705882549285889,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.4952494204044342,0.6369748115539551,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.7058823704719543,0.5178147554397583,0.7495798468589783,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5178147554397583},{"x":0.702521026134491,"y":0.5178147554397583},{"x":0.702521026134491,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6857143044471741,0.5178147554397583,0.702521026134491,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.6218487620353699,0.5178147554397583,0.6722689270973206,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7109243869781494,0.5415676832199097,0.7495798468589783,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6689075827598572,0.5415676832199097,0.7042016983032227,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.5415676832199097,0.6638655662536621,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7092437148094177,0.5641329884529114,0.7495798468589783,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6621848940849304,0.5641329884529114,0.7042016983032227,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.5653206706047058,0.6571428775787354,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7126050591468811,0.5866983532905579,0.7478991746902466,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکاف","boundary":[0.6705882549285889,0.5878859758377075,0.7058823704719543,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.6184874176979065,0.5878859758377075,0.6638655662536621,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.589073657989502},{"x":0.6117647290229797,"y":0.589073657989502},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.589073657989502,0.6117647290229797,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7142857313156128,0.6104512810707092,0.7495798468589783,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6722689270973206,0.6104512810707092,0.7058823704719543,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.6352941393852234,0.6104512810707092,0.6655462384223938,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6258907318115234},{"x":0.583193302154541,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.583193302154541,0.6104512810707092,0.6268907785415649,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5428571701049805,0.6104512810707092,0.5815126299858093,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.7142857313156128,0.6330166459083557,0.7495798468589783,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آفرینی","boundary":[0.6722689270973206,0.6330166459083557,0.7109243869781494,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6484560370445251},{"x":0.653781533241272,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.653781533241272,0.6330166459083557,0.6655462384223938,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6033613681793213,0.6330166459083557,0.6470588445663452,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5764706134796143,0.6342042684555054,0.6000000238418579,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5193277597427368,0.6342042684555054,0.5697479248046875,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.6342042684555054,0.5159664154052734,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7142857313156128,0.6543943285942078,0.7478991746902466,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6655462384223938,0.6555819511413574,0.7092437148094177,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6302521228790283,0.6555819511413574,0.6621848940849304,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5714285969734192,0.6555819511413574,0.6184874176979065,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..........","boundary":[0.5210084319114685,0.6567695736885071,0.5680672526359558,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7478991746902466,"y":0.694774329662323},{"x":0.6941176652908325,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.6941176652908325,0.6793349385261536,0.7478991746902466,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6873949766159058,"y":0.694774329662323},{"x":0.6168067455291748,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیاستهای","boundary":[0.6168067455291748,0.6805225610733032,0.6873949766159058,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6805225610733032},{"x":0.610084056854248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.610084056854248,"y":0.694774329662323},{"x":0.5596638917922974,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5596638917922974,0.6805225610733032,0.610084056854248,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5529412031173706,"y":0.694774329662323},{"x":0.5529412031173706,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.6805225610733032,0.5529412031173706,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7159664034843445,0.7042755484580994,0.7495798468589783,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7173396944999695},{"x":0.680672287940979,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.680672287940979,0.7042755484580994,0.7142857313156128,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.7193277478218079,0.7280284762382507,0.7495798468589783,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6890756487846375,0.7280284762382507,0.7142857313156128,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7280284762382507},{"x":0.680672287940979,"y":0.7280284762382507},{"x":0.680672287940979,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6554622054100037,0.7280284762382507,0.680672287940979,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.7280284762382507,0.6470588445663452,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گفتگو","boundary":[0.6000000238418579,0.7280284762382507,0.6369748115539551,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.7280284762382507,0.5949580073356628,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7495798468589783,"y":0.764845609664917},{"x":0.7226890921592712,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7243697643280029,0.7505938410758972,0.7495798468589783,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7159664034843445,"y":0.764845609664917},{"x":0.6789916157722473,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پژوهی","boundary":[0.6789916157722473,0.7505938410758972,0.7159664034843445,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6655462384223938,0.7505938410758972,0.6705882549285889,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.7505938410758972,0.6638655662536621,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6554622054100037,"y":0.764845609664917},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.6184874176979065,0.7494061589241028,0.6554622054100037,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7494061589241028},{"x":0.610084056854248,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.5798319578170776,0.7494061589241028,0.610084056854248,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47149643301963806},{"x":0.75126051902771,"y":0.764845609664917},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.50760507106781,0.4656840853691101,0.75626051902771,0.771845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6104512810707092,0.23193277418613434,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.6104512810707092,0.2369747906923294,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6034512810707092,0.2419747906923294,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6342042684555054,0.23025210201740265,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6272042684555054,0.23525210201740265,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6579572558403015},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6579572558403015},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6579572558403015,0.22857142984867096,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6579572558403015},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6579572558403015},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6509572558403015,0.23357142984867096,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6817102432250977,0.23025210201740265,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6747102432250977,0.23525210201740265,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7042755484580994,0.23025210201740265,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6972755484580994,0.23525210201740265,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7280284762382507,0.23025210201740265,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7210284762382507,0.23525210201740265,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7505938410758972},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7505938410758972,0.22857142984867096,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7505938410758972},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7435938410758972,0.23357142984867096,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.805225670337677},{"x":0.756302535533905,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.7909738421440125,0.7848739624023438,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7495798468589783,"y":0.805225670337677},{"x":0.7428571581840515,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7428571581840515,0.7909738421440125,0.7495798468589783,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7277311086654663,"y":0.805225670337677},{"x":0.7008403539657593,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.7008403539657593,0.7909738421440125,0.7277311086654663,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6941176652908325,"y":0.805225670337677},{"x":0.6420168280601501,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.6420168280601501,0.7909738421440125,0.6941176652908325,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6369748115539551,"y":0.805225670337677},{"x":0.6302521228790283,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.7909738421440125,0.6369748115539551,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6252101063728333,"y":0.805225670337677},{"x":0.5915966629981995,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5915966629981995,0.7909738421440125,0.6252101063728333,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5596638917922974,0.7909738421440125,0.5899159908294678,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5529412031173706,"y":0.805225670337677},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5025210380554199,0.7921615242958069,0.5529412031173706,0.805225670337677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.805225670337677},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4975210380554199,0.7839738421440124,0.7898739624023438,0.812225670337677],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7921615242958069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7921615242958069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7921615242958069,0.23193277418613434,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7921615242958069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7921615242958069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7851615242958069,0.23693277418613434,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.8135392069816589,0.7495798468589783,0.8218527436256409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7076050591468811,0.8065392069816589,0.7545798468589783,0.8288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8123515248298645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8123515248298645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8206650614738464},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.8123515248298645,0.22857142984867096,0.8206650614738464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8123515248298645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8123515248298645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8206650614738464},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8053515248298645,0.23357142984867096,0.8276650614738464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.853919267654419},{"x":0.5042017102241516,"y":0.853919267654419},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8693586587905884},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48235294222831726,0.853919267654419,0.5042017102241516,0.8693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.853919267654419},{"x":0.5042017102241516,"y":0.853919267654419},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8693586587905884},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8469192676544189,0.5092017102241516,0.8763586587905884],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/uDYHcAEoiAQZSdRk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/XERRLoIjeDvPlymy.jpg","blurred":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/UrnzfylJNHGGZNal.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00023570449632590287,0.9986724807354582,0.9989634254969781]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.20665083825588226,0.23025210201740265,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19965083825588226,0.23525210201740265,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22802850604057312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.22802850604057312,0.23025210201740265,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22802850604057312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22102850604057311,0.23525210201740265,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.7126050591468811,0.20546318590641022,0.7495798468589783,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.6672269105911255,0.20546318590641022,0.7058823704719543,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2197149693965912},{"x":0.658823549747467,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.658823549747467,0.20546318590641022,0.6621848940849304,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.20546318590641022,0.6521008610725403,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.7226890921592712,0.22802850604057312,0.7478991746902466,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.6672269105911255,0.22802850604057312,0.7159664034843445,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.6201680898666382,0.22921615839004517,0.6605042219161987,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6117647290229797,0.22921615839004517,0.6168067455291748,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7478991746902466,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7310924530029297,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.7310924530029297,0.2517814636230469,0.7478991746902466,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7277311086654663,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6941176652908325,0.2517814636230469,0.7277311086654663,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6823529601097107,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6470588445663452,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.6470588445663452,0.2517814636230469,0.6823529601097107,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6302521228790283,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6302521228790283,0.2517814636230469,0.6386554837226868,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6235294342041016,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.5899159908294678,0.2517814636230469,0.6235294342041016,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2517814636230469},{"x":0.583193302154541,"y":0.2517814636230469},{"x":0.583193302154541,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5546218752861023,0.2517814636230469,0.583193302154541,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5478991866111755,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5428571701049805,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5428571701049805,0.2517814636230469,0.5478991866111755,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5361344814300537,"y":0.26603326201438904},{"x":0.49915966391563416,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.49915966391563416,0.2517814636230469,0.5361344814300537,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرایی","boundary":[0.7142857313156128,0.27434679865837097,0.7495798468589783,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.27434679865837097},{"x":0.707563042640686,"y":0.27434679865837097},{"x":0.707563042640686,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6705882549285889,0.27434679865837097,0.707563042640686,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردها","boundary":[0.6134454011917114,0.27434679865837097,0.6638655662536621,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5983193516731262,0.27434679865837097,0.6084033846855164,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.5596638917922974,0.27434679865837097,0.5915966629981995,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5226891040802002,0.27434679865837097,0.5512605309486389,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5159664154052734,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.27434679865837097,0.5159664154052734,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5042017102241516,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2897862195968628},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قابلیتها","boundary":[0.45378151535987854,0.27434679865837097,0.5042017102241516,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4470588266849518,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.27434679865837097,0.4470588266849518,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7495798468589783,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7126050591468811,0.2980997562408447,0.7495798468589783,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7058823704719543,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6773109436035156,0.2980997562408447,0.7058823704719543,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.2992874085903168,0.6756302714347839,0.3123515546321869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4420588266849518,0.1984631859064102,0.7545798468589783,0.3193515546321869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.2529691159725189,0.22857142984867096,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24596911597251891,0.23357142984867096,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.275534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.275534451007843,0.22857142984867096,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.275534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.268534451007843,0.23357142984867096,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3004750609397888,0.23025210201740265,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2934750609397888,0.23525210201740265,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.32185274362564087,0.7495798468589783,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشهود","boundary":[0.6739495992660522,0.3230403661727905,0.7142857313156128,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6689495992660522,0.3160403661727905,0.7545798468589783,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3230403661727905,0.23025210201740265,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3160403661727905,0.23525210201740265,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7495798468589783,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.3456057012081146,0.7495798468589783,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامشهود","boundary":[0.6655462384223938,0.3456057012081146,0.7142857313156128,0.35866984724998474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7495798468589783,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6605462384223938,0.3386057012081146,0.7545798468589783,0.36566984724998475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3456057012081146,0.23025210201740265,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3386057012081146,0.23525210201740265,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.7126050591468811,0.3681710362434387,0.7495798468589783,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6991596817970276,0.3681710362434387,0.7109243869781494,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6941596817970276,0.3611710362434387,0.7545798468589783,0.38823515248298646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"ܬܬ","boundary":[0.21512605249881744,0.3681710362434387,0.23025210201740265,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3611710362434387,0.23525210201740265,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.3919239938259125,0.23025210201740265,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.38492399382591247,0.23525210201740265,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.7159664034843445,0.39073634147644043,0.7495798468589783,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردها","boundary":[0.6605042219161987,0.39073634147644043,0.7092437148094177,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.39073634147644043,0.6521008610725403,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6420168280601501,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5983193516731262,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.5983193516731262,0.39073634147644043,0.6420168280601501,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5915966629981995,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5915966629981995,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5848739743232727,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5848739743232727,0.39073634147644043,0.5915966629981995,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.39073634147644043},{"x":0.578151285648346,"y":0.39073634147644043},{"x":0.578151285648346,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5714285969734192,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5714285969734192,0.39073634147644043,0.578151285648346,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5647059082984924,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"محیطهای","boundary":[0.5042017102241516,0.39073634147644043,0.5647059082984924,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.39073634147644043},{"x":0.49747899174690247,"y":0.39073634147644043},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4756302535533905,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4756302535533905,0.39073634147644043,0.49747899174690247,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.39073634147644043},{"x":0.46890756487846375,"y":0.39073634147644043},{"x":0.46890756487846375,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4638655483722687,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.39073634147644043,0.46890756487846375,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4571428596973419,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4571428596973419,"y":0.40617576241493225},{"x":0.42016807198524475,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نهادها","boundary":[0.42016807198524475,0.39073634147644043,0.4571428596973419,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.39073634147644043},{"x":0.42016807198524475,"y":0.39073634147644043},{"x":0.42016807198524475,"y":0.40617576241493225},{"x":0.41680672764778137,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.39073634147644043,0.42016807198524475,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7159664034843445,0.4144892990589142,0.7495798468589783,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4275534451007843},{"x":0.680672287940979,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.680672287940979,0.4144892990589142,0.7142857313156128,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.7193277478218079,0.4370546340942383,0.7495798468589783,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6890756487846375,0.4370546340942383,0.7142857313156128,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4370546340942383},{"x":0.680672287940979,"y":0.4370546340942383},{"x":0.680672287940979,"y":0.4524940550327301},{"x":0.653781533241272,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.653781533241272,0.4370546340942383,0.680672287940979,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.4370546340942383,0.6470588445663452,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گفتگو","boundary":[0.5949580073356628,0.4370546340942383,0.6369748115539551,0.4524940550327301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4524940550327301},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41180672764778137,0.3837363414764404,0.7545798468589783,0.4594940550327301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.41567695140838623,0.23025210201740265,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4086769514083862,0.23525210201740265,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4382422864437103,0.23193277418613434,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4406175911426544},{"x":0.27899160981178284,"y":0.450118750333786},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".........","boundary":[0.2369747906923294,0.4394299387931824,0.27899160981178284,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4406175911426544},{"x":0.27899160981178284,"y":0.450118750333786},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4312422864437103,0.28399160981178284,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.756302535533905,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.47862231731414795,0.7848739624023438,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.7411764860153198,0.47862231731414795,0.7495798468589783,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.6873949766159058,0.47862231731414795,0.7277311086654663,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6605042219161987,0.47862231731414795,0.6789916157722473,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5966386795043945,0.47862231731414795,0.6487395167350769,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4952494204044342},{"x":0.561344563961029,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنگاه","boundary":[0.561344563961029,0.47862231731414795,0.5915966629981995,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5361344814300537,0.47862231731414795,0.5596638917922974,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.47862231731414795},{"x":0.529411792755127,"y":0.47862231731414795},{"x":0.529411792755127,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.4773109257221222,0.47862231731414795,0.529411792755127,0.4952494204044342]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4723109257221222,0.47162231731414794,0.7898739624023438,0.5022494204044342],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47980996966362},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.47980996966362,0.23025210201740265,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47980996966362},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47280996966362,0.23525210201740265,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7142857313156128,0.5011876225471497,0.7495798468589783,0.5095011591911316]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7092857313156128,0.49418762254714965,0.7545798468589783,0.5165011591911316],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5,0.23025210201740265,0.5083135366439819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5095011591911316},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5,0.2369747906923294,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.493,0.2419747906923294,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5237529873847961,0.23025210201740265,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5167529873847961,0.23525210201740265,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۶۰","boundary":[0.21344538033008575,0.5475059151649475,0.22689075767993927,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5405059151649475,0.23189075767993927,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.570071280002594,0.22857142984867096,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.563071280002594,0.23357142984867096,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5938242077827454},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5926365852355957},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5938242077827454,0.22857142984867096,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5938242077827454},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5926365852355957},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5868242077827454,0.23357142984867096,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6163895726203918,0.23025210201740265,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6093895726203918,0.23525210201740265,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6401425004005432,0.23193277418613434,0.6496437191963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6401425004005432},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6413301825523376},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.23529411852359772,0.6401425004005432,0.24705882370471954,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6401425004005432},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6331425004005432,0.25205882370471955,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.7092437148094177,0.5225653052330017,0.7478991746902466,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5225653052330017},{"x":0.702521026134491,"y":0.5225653052330017},{"x":0.702521026134491,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6857143044471741,0.5225653052330017,0.702521026134491,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.7008403539657593,0.5463182926177979,0.7495798468589783,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.6487395167350769,0.5463182926177979,0.6941176652908325,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6235294342041016,0.5463182926177979,0.6470588445663452,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیتزا","boundary":[0.7243697643280029,0.5688835978507996,0.7478991746902466,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هات","boundary":[0.6924369931221008,0.5688835978507996,0.7176470756530762,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5831353664398193},{"x":0.680672287940979,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.5688835978507996,0.6857143044471741,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.570071280002594},{"x":0.6739495992660522,"y":0.570071280002594},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دومینو","boundary":[0.6352941393852234,0.570071280002594,0.6739495992660522,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.570071280002594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.570071280002594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6168067455291748,0.570071280002594,0.6285714507102966,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.570071280002594},{"x":0.610084056854248,"y":0.570071280002594},{"x":0.610084056854248,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هند","boundary":[0.5899159908294678,0.570071280002594,0.610084056854248,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.570071280002594},{"x":0.5848739743232727,"y":0.570071280002594},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5831353664398193},{"x":0.583193302154541,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.570071280002594,0.5848739743232727,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.7126050591468811,0.5926365852355957,0.7495798468589783,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7008403539657593,0.5926365852355957,0.7058823704719543,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6605042219161987,0.5926365852355957,0.6941176652908325,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.6084033846855164,0.5926365852355957,0.6521008610725403,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5926365852355957},{"x":0.605042040348053,"y":0.5926365852355957},{"x":0.605042040348053,"y":0.6068883538246155},{"x":0.583193302154541,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.583193302154541,0.5926365852355957,0.605042040348053,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6152018904685974},{"x":0.75126051902771,"y":0.6152018904685974},{"x":0.75126051902771,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.7058823704719543,0.6152018904685974,0.75126051902771,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6840336322784424,0.6152018904685974,0.7042016983032227,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.6302521228790283,0.6152018904685974,0.6722689270973206,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6389548778533936},{"x":0.75126051902771,"y":0.6389548778533936},{"x":0.75126051902771,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.7058823704719543,0.6389548778533936,0.75126051902771,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6389548778533936},{"x":0.702521026134491,"y":0.6389548778533936},{"x":0.702521026134491,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6840336322784424,0.6389548778533936,0.702521026134491,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.6302521228790283,0.6389548778533936,0.6722689270973206,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6543943285942078},{"x":0.610084056854248,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.6389548778533936,0.6235294342041016,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5815126299858093,0.6389548778533936,0.6033613681793213,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.5327731370925903,0.6389548778533936,0.5747899413108826,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5109243988990784,0.6389548778533936,0.5260504484176636,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6389548778533936},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6389548778533936},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ادراکی","boundary":[0.4588235318660736,0.6389548778533936,0.49747899174690247,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6389548778533936},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6389548778533936},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6543943285942078},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.6389548778533936,0.45378151535987854,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.7042016983032227,0.6627078652381897,0.7495798468589783,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6627078652381897},{"x":0.702521026134491,"y":0.6627078652381897},{"x":0.702521026134491,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6789916157722473,0.6627078652381897,0.702521026134491,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برند","boundary":[0.6504201889038086,0.6627078652381897,0.6722689270973206,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7478991746902466,"y":0.684085488319397},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7142857313156128,0.6852731704711914,0.7478991746902466,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6852731704711914},{"x":0.707563042640686,"y":0.6852731704711914},{"x":0.707563042640686,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.6655462384223938,0.6852731704711914,0.707563042640686,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6420168280601501,0.6852731704711914,0.6605042219161987,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برند","boundary":[0.6084033846855164,0.6852731704711914,0.6302521228790283,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6864607930183411},{"x":0.605042040348053,"y":0.6864607930183411},{"x":0.605042040348053,"y":0.7007125616073608},{"x":0.605042040348053,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.6864607930183411,0.605042040348053,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6873949766159058,0.7078384757041931,0.7495798468589783,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7078384757041931},{"x":0.680672287940979,"y":0.7078384757041931},{"x":0.680672287940979,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.6386554837226868,0.7078384757041931,0.680672287940979,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7078384757041931},{"x":0.63193279504776,"y":0.7078384757041931},{"x":0.63193279504776,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6134454011917114,0.7078384757041931,0.63193279504776,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7078384757041931},{"x":0.605042040348053,"y":0.7078384757041931},{"x":0.605042040348053,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.7078384757041931,0.605042040348053,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7495798468589783,"y":0.745843231678009},{"x":0.707563042640686,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.707563042640686,0.7315914630889893,0.7495798468589783,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7042016983032227,"y":0.745843231678009},{"x":0.6840336322784424,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6840336322784424,0.7315914630889893,0.7042016983032227,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6722689270973206,"y":0.745843231678009},{"x":0.6386554837226868,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.6386554837226868,0.7315914630889893,0.6722689270973206,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7707838416099548},{"x":0.702521026134491,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.7042016983032227,0.7553443908691406,0.7495798468589783,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.754156768321991},{"x":0.6957983374595642,"y":0.754156768321991},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6873949766159058,0.754156768321991,0.6941176652908325,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.754156768321991},{"x":0.6840336322784424,"y":0.754156768321991},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7684085369110107},{"x":0.680672287940979,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.754156768321991,0.6840336322784424,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7159664034843445,0.7779097557067871,0.7495798468589783,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7921615242958069},{"x":0.680672287940979,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.680672287940979,0.7790973782539368,0.7142857313156128,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7495798468589783,"y":0.815914511680603},{"x":0.7193277478218079,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.7193277478218079,0.8016626834869385,0.7495798468589783,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7142857313156128,"y":0.815914511680603},{"x":0.6890756487846375,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6890756487846375,0.8016626834869385,0.7142857313156128,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.8016626834869385},{"x":0.680672287940979,"y":0.8016626834869385},{"x":0.680672287940979,"y":0.815914511680603},{"x":0.653781533241272,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.653781533241272,0.8016626834869385,0.680672287940979,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6470588445663452,"y":0.815914511680603},{"x":0.6420168280601501,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.8016626834869385,0.6470588445663452,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6369748115539551,"y":0.815914511680603},{"x":0.5949580073356628,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گفتگو","boundary":[0.5949580073356628,0.8016626834869385,0.6369748115539551,0.815914511680603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5225653052330017},{"x":0.75126051902771,"y":0.5225653052330017},{"x":0.75126051902771,"y":0.815914511680603},{"x":0.45210084319114685,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44710084319114685,0.5155653052330017,0.75626051902771,0.822914511680603],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6627078652381897,0.23025210201740265,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6722090244293213},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"...","boundary":[0.23529411852359772,0.6627078652381897,0.24201680719852448,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6557078652381897,0.24701680719852448,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23025210201740265,"y":0.694774329662323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6852731704711914,0.23025210201740265,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23025210201740265,"y":0.694774329662323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6782731704711914,0.23525210201740265,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7102137804031372,0.22857142984867096,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7032137804031372,0.23357142984867096,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7327790856361389,0.22857142984867096,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7257790856361389,0.23357142984867096,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22857142984867096,"y":0.764845609664917},{"x":0.21344538033008575,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7565320730209351,0.22857142984867096,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22857142984867096,"y":0.764845609664917},{"x":0.21344538033008575,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.749532073020935,0.23357142984867096,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7790973782539368,0.22857142984867096,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7720973782539368,0.23357142984867096,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8016626834869385},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.8016626834869385,0.23025210201740265,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8016626834869385},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7946626834869385,0.23525210201740265,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5126050710678101,"y":0.853919267654419},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8657957315444946},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48739495873451233,0.8551068902015686,0.5126050710678101,0.8657957315444946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5126050710678101,"y":0.853919267654419},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8657957315444946},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8481068902015686,0.5176050710678101,0.8727957315444946],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/yXNZGtluVmeIinmQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/qUJTMDPeLFkUewUr.jpg","blurred":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/neYVKdOthCgwjdso.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00023570449632590287,0.9986724807354582,0.998967657002021]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2197149693965912},{"x":0.756302535533905,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.20546318590641022,0.7848739624023438,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7428571581840515,0.20546318590641022,0.7495798468589783,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.20546318590641022},{"x":0.729411780834198,"y":0.20546318590641022},{"x":0.729411780834198,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6638655662536621,0.20546318590641022,0.729411780834198,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.6134454011917114,0.20546318590641022,0.6571428775787354,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6067227125167847,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5899159908294678,0.20546318590641022,0.6067227125167847,0.2197149693965912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5849159908294678,0.1984631859064102,0.7898739624023438,0.2267149693965912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20546318590641022},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20546318590641022},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.20546318590641022,0.23193277418613434,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20546318590641022},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20546318590641022},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1984631859064102,0.23693277418613434,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.22684085369110107},{"x":0.75126051902771,"y":0.22684085369110107},{"x":0.75126051902771,"y":0.235154390335083},{"x":0.7126050591468811,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.22684085369110107,0.75126051902771,0.235154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.22684085369110107},{"x":0.75126051902771,"y":0.22684085369110107},{"x":0.75126051902771,"y":0.235154390335083},{"x":0.7126050591468811,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7076050591468811,0.21984085369110107,0.75626051902771,0.24215439033508301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.235154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.21344538033008575,0.22684085369110107,0.23025210201740265,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.235154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21984085369110107,0.23525210201740265,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24940617382526398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24940617382526398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.21344538033008575,0.24940617382526398,0.23025210201740265,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24940617382526398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24940617382526398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24240617382526397,0.23525210201740265,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2731591463088989},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.2731591463088989,0.23025210201740265,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2731591463088989},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2661591463088989,0.23525210201740265,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29572445154190063},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29572445154190063},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۱","boundary":[0.21344538033008575,0.29572445154190063,0.23193277418613434,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29572445154190063},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29572445154190063},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.28872445154190063,0.23693277418613434,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31828978657722473},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3194774389266968},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.31828978657722473,0.23025210201740265,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31828978657722473},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3194774389266968},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3112897865772247,0.23525210201740265,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7495798468589783,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7495798468589783,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6873949766159058,0.24940617382526398,0.7495798468589783,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.24940617382526398},{"x":0.680672287940979,"y":0.24940617382526398},{"x":0.680672287940979,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.6386554837226868,0.24940617382526398,0.680672287940979,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.24940617382526398},{"x":0.63193279504776,"y":0.24940617382526398},{"x":0.63193279504776,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6134454011917114,0.24940617382526398,0.63193279504776,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.24940617382526398},{"x":0.605042040348053,"y":0.24940617382526398},{"x":0.605042040348053,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6033613681793213,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.24940617382526398,0.605042040348053,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7243697643280029,0.2719714939594269,0.7495798468589783,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2874109148979187},{"x":0.680672287940979,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.680672287940979,0.2719714939594269,0.7176470756530762,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.2719714939594269,0.6739495992660522,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6285714507102966,0.2719714939594269,0.6638655662536621,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.5764706134796143,0.2719714939594269,0.6218487620353699,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7478991746902466,"y":0.294536828994751},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6857143044471741,0.29572445154190063,0.7478991746902466,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6789916157722473,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6403361558914185,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6386554837226868,0.2969121038913727,0.6789916157722473,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2969121038913727},{"x":0.63193279504776,"y":0.2969121038913727},{"x":0.63193279504776,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پورتر","boundary":[0.6000000238418579,0.2969121038913727,0.63193279504776,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7495798468589783,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6873949766159058,0.31828978657722473,0.7495798468589783,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.31828978657722473},{"x":0.680672287940979,"y":0.31828978657722473},{"x":0.680672287940979,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6621848940849304,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عام","boundary":[0.6621848940849304,0.31828978657722473,0.680672287940979,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6554622054100037,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6218487620353699,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6218487620353699,0.31828978657722473,0.6554622054100037,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.7159664034843445,0.34323039650917053,0.7495798468589783,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.34323039650917053},{"x":0.707563042640686,"y":0.3420427441596985},{"x":0.707563042640686,"y":0.35629454255104065},{"x":0.658823549747467,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.658823549747467,0.34323039650917053,0.707563042640686,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6521008610725403,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6521008610725403,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مزیت","boundary":[0.6201680898666382,0.34323039650917053,0.6521008610725403,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6134454011917114,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5697479248046875,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفعتی","boundary":[0.5697479248046875,0.34323039650917053,0.6134454011917114,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.7126050591468811,0.3646080791950226,0.7495798468589783,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3800475001335144},{"x":0.658823549747467,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.658823549747467,0.3646080791950226,0.7058823704719543,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7478991746902466,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.7210084199905396,0.38836103677749634,0.7478991746902466,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.38836103677749634,0.7210084199905396,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.6840336322784424,0.38836103677749634,0.7109243869781494,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترجیح","boundary":[0.6403361558914185,0.38836103677749634,0.6773109436035156,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6336134672164917,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6336134672164917,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5899159908294678,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.5899159908294678,0.38836103677749634,0.6336134672164917,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3895486891269684},{"x":0.583193302154541,"y":0.3895486891269684},{"x":0.583193302154541,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5798319578170776,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.3895486891269684,0.583193302154541,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5731092691421509,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزیت","boundary":[0.5411764979362488,0.3895486891269684,0.5731092691421509,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3895486891269684},{"x":0.534453809261322,"y":0.3895486891269684},{"x":0.534453809261322,"y":0.40380048751831055},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رقابتی","boundary":[0.49747899174690247,0.3895486891269684,0.534453809261322,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.7210084199905396,0.4121140241622925,0.7495798468589783,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4251781404018402},{"x":0.702521026134491,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.702521026134491,0.4121140241622925,0.7142857313156128,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6336134672164917,0.4121140241622925,0.6957983374595642,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.5882353186607361,0.4121140241622925,0.6252101063728333,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4121140241622925},{"x":0.583193302154541,"y":0.4121140241622925},{"x":0.583193302154541,"y":0.4251781404018402},{"x":0.583193302154541,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.4121140241622925,0.583193302154541,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7495798468589783,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7092437148094177,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راههای","boundary":[0.7092437148094177,0.43586698174476624,0.7495798468589783,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.43586698174476624},{"x":0.702521026134491,"y":0.43586698174476624},{"x":0.702521026134491,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقویت","boundary":[0.6672269105911255,0.43586698174476624,0.702521026134491,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6605042219161987,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6218487620353699,0.43586698174476624,0.6605042219161987,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6168067455291748,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6168067455291748,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5966386795043945,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5966386795043945,0.43586698174476624,0.6168067455291748,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5899159908294678,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصول","boundary":[0.5445378422737122,0.43586698174476624,0.5899159908294678,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5361344814300537,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5361344814300537,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نزد","boundary":[0.5210084319114685,0.43586698174476624,0.5361344814300537,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5142857432365417,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4638655483722687,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.4638655483722687,0.43586698174476624,0.5142857432365417,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4588235318660736,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4588235318660736,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4571428596973419,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4571428596973419,0.43586698174476624,0.4588235318660736,0.44893112778663635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7495798468589783,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4571428596973419,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4521428596973419,0.24240617382526397,0.7545798468589783,0.45593112778663636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3420427441596985,0.23025210201740265,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3350427441596985,0.23525210201740265,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.36579573154449463,0.23025210201740265,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3587957315444946,0.23525210201740265,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3895486891269684,0.23025210201740265,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3825486891269684,0.23525210201740265,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.4121140241622925,0.23025210201740265,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4051140241622925,0.23525210201740265,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44418051838874817},{"x":0.22689075767993927,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":"..","boundary":[0.22521008551120758,0.43586698174476624,0.2369747906923294,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44418051838874817},{"x":0.22689075767993927,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.42886698174476623,0.2419747906923294,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7495798468589783,"y":0.470308780670166},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.7193277478218079,0.4572446644306183,0.7495798468589783,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6823529601097107,0.45843231678009033,0.7159664034843445,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.45961993932724},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45961993932724},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.45961993932724,0.6789916157722473,0.4726840853691101]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.45961993932724},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7495798468589783,"y":0.470308780670166},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6706302714347839,0.45261993932724,0.7545798468589783,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.45961993932724,0.2369747906923294,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.45261993932724,0.2419747906923294,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24033613502979279,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.4821852743625641,0.24033613502979279,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24033613502979279,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4751852743625641,0.2453361350297928,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5059382319450378,0.24033613502979279,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.49893823194503784,0.2453361350297928,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5285035371780396,0.24033613502979279,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5215035371780395,0.2453361350297928,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5522565245628357,0.24033613502979279,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5452565245628357,0.2453361350297928,0.5675700612068176],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7243697643280029,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خلق","boundary":[0.7243697643280029,0.48099762201309204,0.7478991746902466,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6857143044471741,0.48099762201309204,0.7176470756530762,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.48099762201309204,0.6789916157722473,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزیت","boundary":[0.6352941393852234,0.4821852743625641,0.6672269105911255,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5915966629981995,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رقابتی","boundary":[0.5915966629981995,0.4821852743625641,0.6285714507102966,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7495798468589783,"y":0.519002377986908},{"x":0.7176470756530762,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مزیت","boundary":[0.7176470756530762,0.5047506093978882,0.7495798468589783,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7092437148094177,"y":0.519002377986908},{"x":0.680672287940979,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.680672287940979,0.5047506093978882,0.7092437148094177,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6789916157722473,"y":0.519002377986908},{"x":0.6672269105911255,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6672269105911255,0.5059382319450378,0.6789916157722473,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6554622054100037,"y":0.519002377986908},{"x":0.6504201889038086,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.5059382319450378,0.6554622054100037,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6436975002288818,"y":0.519002377986908},{"x":0.6117647290229797,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مزیت","boundary":[0.6117647290229797,0.5059382319450378,0.6436975002288818,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5059382319450378},{"x":0.605042040348053,"y":0.5059382319450378},{"x":0.605042040348053,"y":0.519002377986908},{"x":0.5663865804672241,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"منفعتی","boundary":[0.5663865804672241,0.5059382319450378,0.605042040348053,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5059382319450378},{"x":0.561344563961029,"y":0.5059382319450378},{"x":0.561344563961029,"y":0.5201900005340576},{"x":0.556302547454834,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.5059382319450378,0.561344563961029,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7126050591468811,0.5285035371780396,0.7495798468589783,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برند","boundary":[0.6840336322784424,0.5285035371780396,0.7058823704719543,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.6201680898666382,0.5285035371780396,0.6773109436035156,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوظهور","boundary":[0.5731092691421509,0.5285035371780396,0.6134454011917114,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.5285035371780396,0.5680672526359558,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.551068902015686},{"x":0.7478991746902466,"y":0.551068902015686},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعهدات","boundary":[0.7058823704719543,0.551068902015686,0.7478991746902466,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.551068902015686},{"x":0.6991596817970276,"y":0.551068902015686},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.6487395167350769,0.551068902015686,0.6991596817970276,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5736342072486877},{"x":0.75126051902771,"y":0.5736342072486877},{"x":0.75126051902771,"y":0.589073657989502},{"x":0.7210084199905396,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکمل","boundary":[0.7210084199905396,0.5736342072486877,0.75126051902771,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7142857313156128,"y":0.589073657989502},{"x":0.702521026134491,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.702521026134491,0.5736342072486877,0.7142857313156128,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6957983374595642,"y":0.589073657989502},{"x":0.6907563209533691,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6907563209533691,0.5736342072486877,0.6957983374595642,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6840336322784424,"y":0.589073657989502},{"x":0.6420168280601501,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانشین","boundary":[0.6420168280601501,0.5736342072486877,0.6840336322784424,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6369748115539551,"y":0.589073657989502},{"x":0.6184874176979065,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6184874176979065,0.5736342072486877,0.6369748115539551,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5736342072486877},{"x":0.605042040348053,"y":0.5736342072486877},{"x":0.605042040348053,"y":0.589073657989502},{"x":0.5546218752861023,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5546218752861023,0.5736342072486877,0.605042040348053,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزیت","boundary":[0.7176470756530762,0.5973871946334839,0.7495798468589783,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.5973871946334839,0.7159664034843445,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابتی","boundary":[0.6487395167350769,0.5985748171806335,0.6840336322784424,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6168067455291748,0.5985748171806335,0.6420168280601501,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.7159664034843445,0.6199524998664856,0.7495798468589783,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6907563209533691,0.6199524998664856,0.7142857313156128,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.6436975002288818,0.6199524998664856,0.6840336322784424,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6448931097984314},{"x":0.75126051902771,"y":0.6448931097984314},{"x":0.75126051902771,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7176470756530762,0.6448931097984314,0.75126051902771,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6857143044471741,0.6448931097984314,0.7126050591468811,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.7193277478218079,0.6674584150314331,0.7495798468589783,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6890756487846375,0.6674584150314331,0.7142857313156128,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6674584150314331},{"x":0.680672287940979,"y":0.6674584150314331},{"x":0.680672287940979,"y":0.6817102432250977},{"x":0.653781533241272,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.653781533241272,0.6674584150314331,0.680672287940979,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.6674584150314331,0.6470588445663452,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گفتگو","boundary":[0.5949580073356628,0.6674584150314331,0.6369748115539551,0.6817102432250977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48099762201309204},{"x":0.75126051902771,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5496218752861023,0.47399762201309203,0.75626051902771,0.6887102432250977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5760095119476318,0.24033613502979279,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5690095119476318,0.2453361350297928,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.599762499332428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.599762499332428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21680672466754913,0.599762499332428,0.24033613502979279,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.599762499332428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.599762499332428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.592762499332428,0.2453361350297928,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6211401224136353,0.2369747906923294,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6141401224136352,0.2419747906923294,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21680672466754913,0.6448931097984314,0.2369747906923294,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6378931097984314,0.2419747906923294,0.6625819511413574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6686460971832275,0.24033613502979279,0.6769596338272095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6616460971832275,0.2453361350297928,0.6839596338272095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.7090261578559875,0.7848739624023438,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7260504364967346,0.7090261578559875,0.7478991746902466,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6739495992660522,0.7090261578559875,0.7109243869781494,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.6168067455291748,0.7090261578559875,0.6672269105911255,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7090261578559875},{"x":0.610084056854248,"y":0.7090261578559875},{"x":0.610084056854248,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5747899413108826,0.7090261578559875,0.610084056854248,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5529412031173706,0.7090261578559875,0.5697479248046875,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5142857432365417,0.7090261578559875,0.5478991866111755,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7090261578559875},{"x":0.507563054561615,"y":0.7090261578559875},{"x":0.507563054561615,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.7090261578559875,0.507563054561615,0.7232779264450073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4992017102241516,0.7020261578559875,0.7898739624023438,0.7302779264450073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7243697643280029,0.7304037809371948,0.7495798468589783,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پژوهی","boundary":[0.6789916157722473,0.7304037809371948,0.7159664034843445,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6672269105911255,0.7292161583900452,0.6705882549285889,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.7292161583900452,0.6638655662536621,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.6151260733604431,0.7292161583900452,0.6554622054100037,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5714285969734192,0.7292161583900452,0.6084033846855164,0.7434679269790649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7495798468589783,"y":0.745843231678009},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5664285969734192,0.7222161583900452,0.7545798468589783,0.752843231678009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7304037809371948,0.2386554628610611,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7234037809371948,0.2436554628610611,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.775534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.775534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7897862195968628},{"x":0.756302535533905,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.775534451007843,0.7848739624023438,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.775534451007843},{"x":0.7495798468589783,"y":0.775534451007843},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7428571581840515,0.775534451007843,0.7495798468589783,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.775534451007843},{"x":0.7277311086654663,"y":0.775534451007843},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7092437148094177,0.775534451007843,0.7277311086654663,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.775534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.775534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6739495992660522,0.775534451007843,0.7092437148094177,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.775534451007843},{"x":0.6689075827598572,"y":0.775534451007843},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6386554837226868,0.775534451007843,0.6689075827598572,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.775534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.775534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنگاه","boundary":[0.6016806960105896,0.775534451007843,0.6302521228790283,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.775534451007843},{"x":0.6000000238418579,"y":0.775534451007843},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5747899413108826,0.775534451007843,0.6000000238418579,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.775534451007843},{"x":0.5697479248046875,"y":0.775534451007843},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5176470875740051,0.775534451007843,0.5697479248046875,0.7897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.775534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.775534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5126470875740051,0.768534451007843,0.7898739624023438,0.7967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23529411852359772,"y":0.786223292350769},{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7767220735549927,0.23529411852359772,0.786223292350769]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.775534451007843},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2823529541492462,"y":0.786223292350769},{"x":0.2369747906923294,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"..........","boundary":[0.2369747906923294,0.775534451007843,0.2823529541492462,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2823529541492462,"y":0.786223292350769},{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.768534451007843,0.2873529541492462,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7980997562408447},{"x":0.75126051902771,"y":0.7980997562408447},{"x":0.75126051902771,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.7980997562408447,0.75126051902771,0.8064132928848267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7980997562408447},{"x":0.75126051902771,"y":0.7980997562408447},{"x":0.75126051902771,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7076050591468811,0.7910997562408447,0.75626051902771,0.8134132928848267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7980997562408447},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7969121336936951},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7980997562408447,0.24201680719852448,0.8064132928848267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7980997562408447},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7969121336936951},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7910997562408447,0.24701680719852448,0.8134132928848267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7495798468589783,"y":0.834916889667511},{"x":0.7310924530029297,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.7310924530029297,0.8194774389266968,0.7495798468589783,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7243697643280029,"y":0.834916889667511},{"x":0.6873949766159058,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.6873949766159058,0.8194774389266968,0.7243697643280029,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6823529601097107,"y":0.834916889667511},{"x":0.6705882549285889,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6705882549285889,0.8194774389266968,0.6823529601097107,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6655462384223938,"y":0.834916889667511},{"x":0.6453781723976135,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.6453781723976135,0.8194774389266968,0.6655462384223938,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6386554837226868,"y":0.834916889667511},{"x":0.5899159908294678,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.5899159908294678,0.8194774389266968,0.6386554837226868,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5848739743232727,"y":0.834916889667511},{"x":0.5663865804672241,"y":0.834916889667511}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5663865804672241,0.8194774389266968,0.5848739743232727,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5647059082984924,"y":0.834916889667511},{"x":0.5327731370925903,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5327731370925903,0.8194774389266968,0.5647059082984924,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5193277597427368,"y":0.834916889667511},{"x":0.507563054561615,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.507563054561615,0.8194774389266968,0.5193277597427368,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5008403658866882,"y":0.834916889667511},{"x":0.4756302535533905,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.4756302535533905,0.8194774389266968,0.5008403658866882,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.8194774389266968},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8194774389266968},{"x":0.47058823704719543,"y":0.834916889667511},{"x":0.46554622054100037,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.46554622054100037,0.8194774389266968,0.47058823704719543,0.834916889667511]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7495798468589783,"y":0.834916889667511},{"x":0.46554622054100037,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46054622054100036,0.8124774389266968,0.7545798468589783,0.841916889667511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8206650614738464},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8206650614738464},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8301662802696228},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21344538033008575,0.8206650614738464,0.2386554628610611,0.8301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8206650614738464},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8206650614738464},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8301662802696228},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8136650614738464,0.2436554628610611,0.8371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8622328042984009},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفت","boundary":[0.48571428656578064,0.8551068902015686,0.5109243988990784,0.8622328042984009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8622328042984009},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8481068902015686,0.5159243988990784,0.8692328042984009],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/VVEiPbbbXOYmCHJr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/mfpjofwtFXvwzcgM.jpg","blurred":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/KoalbcQJAQiIFIYm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00023570449632590287,0.9986724807354582,0.9989690675508949]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20546318590641022},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.20665083825588226,0.24033613502979279,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20546318590641022},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19965083825588226,0.2453361350297928,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.22921615839004517,0.2386554628610611,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22221615839004516,0.2436554628610611,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2529691159725189,0.24033613502979279,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24596911597251891,0.2453361350297928,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.27434679865837097,0.2386554628610611,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26734679865837097,0.2436554628610611,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.2992874085903168,0.24201680719852448,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29228740859031677,0.24701680719852448,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2369747906923294,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21680672466754913,0.32185274362564087,0.2386554628610611,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2369747906923294,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.31485274362564086,0.2436554628610611,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.7109243869781494,0.20546318590641022,0.7478991746902466,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.20546318590641022},{"x":0.707563042640686,"y":0.20546318590641022},{"x":0.707563042640686,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.20546318590641022,0.707563042640686,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6621848940849304,0.20546318590641022,0.6773109436035156,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6252101063728333,0.20546318590641022,0.6571428775787354,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5915966629981995,0.20546318590641022,0.6201680898666382,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24109263718128204},{"x":0.729411780834198,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.729411780834198,0.22802850604057312,0.7478991746902466,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7210084199905396,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7210084199905396,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7042016983032227,0.22802850604057312,0.7210084199905396,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6739495992660522,0.22802850604057312,0.6924369931221008,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6403361558914185,0.22802850604057312,0.6705882549285889,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.22802850604057312},{"x":0.63193279504776,"y":0.22802850604057312},{"x":0.63193279504776,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6067227125167847,0.22802850604057312,0.63193279504776,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.22921615839004517,0.6016806960105896,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.25059381127357483},{"x":0.75126051902771,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7495798468589783,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7109243869781494,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7126050591468811,0.25059381127357483,0.7495798468589783,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7042016983032227,"y":0.264845609664917},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"NESTLE","boundary":[0.6420168280601501,0.24821852147579193,0.7042016983032227,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.275534451007843},{"x":0.7495798468589783,"y":0.275534451007843},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7327731251716614,0.275534451007843,0.7495798468589783,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.275534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.275534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عواملی","boundary":[0.6873949766159058,0.275534451007843,0.7260504364967346,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.275534451007843},{"x":0.6823529601097107,"y":0.275534451007843},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6638655662536621,0.275534451007843,0.6823529601097107,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.275534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.275534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6285714507102966,0.275534451007843,0.658823549747467,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.275534451007843},{"x":0.6201680898666382,"y":0.275534451007843},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5932773351669312,0.275534451007843,0.6201680898666382,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.275534451007843},{"x":0.5848739743232727,"y":0.275534451007843},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2897862195968628},{"x":0.578151285648346,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.578151285648346,0.275534451007843,0.5848739743232727,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.275534451007843},{"x":0.5714285969734192,"y":0.275534451007843},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2897862195968628},{"x":0.561344563961029,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.561344563961029,0.275534451007843,0.5714285969734192,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.275534451007843},{"x":0.5546218752861023,"y":0.275534451007843},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5260504484176636,0.275534451007843,0.5546218752861023,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.275534451007843},{"x":0.5210084319114685,"y":0.275534451007843},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5025210380554199,0.275534451007843,0.5210084319114685,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.275534451007843},{"x":0.5008403658866882,"y":0.275534451007843},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برد","boundary":[0.4773109257221222,0.275534451007843,0.5008403658866882,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.275534451007843},{"x":0.46890756487846375,"y":0.275534451007843},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2897862195968628},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.46890756487846375,0.275534451007843,0.46890756487846375,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.7159664034843445,0.2980997562408447,0.7495798468589783,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6907563209533691,0.2980997562408447,0.7142857313156128,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6655462384223938,0.2980997562408447,0.6840336322784424,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3123515546321869},{"x":0.63193279504776,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.63193279504776,0.2980997562408447,0.6638655662536621,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5966386795043945,0.2980997562408447,0.6252101063728333,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5899159908294678,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5512605309486389,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.5512605309486389,0.2980997562408447,0.5899159908294678,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5478991866111755,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5243697762489319,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5243697762489319,0.2980997562408447,0.5478991866111755,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5176470875740051,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4907563030719757,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.4907563030719757,0.2980997562408447,0.5176470875740051,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7327731251716614,0.32185274362564087,0.7495798468589783,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7260504364967346,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عواملی","boundary":[0.6873949766159058,0.32185274362564087,0.7260504364967346,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.32185274362564087},{"x":0.680672287940979,"y":0.32185274362564087},{"x":0.680672287940979,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مانع","boundary":[0.6571428775787354,0.32185274362564087,0.680672287940979,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6302521228790283,0.3206650912761688,0.6504201889038086,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3206650912761688},{"x":0.63193279504776,"y":0.3206650912761688},{"x":0.63193279504776,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6000000238418579,0.3206650912761688,0.63193279504776,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5630252361297607,0.3206650912761688,0.5915966629981995,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33610451221466064},{"x":0.529411792755127,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.529411792755127,0.3206650912761688,0.5546218752861023,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5226891040802002,0.3206650912761688,0.5243697762489319,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7495798468589783,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.6907563209533691,0.3444180488586426,0.7495798468589783,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.3444180488586426,0.6873949766159058,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35866984724998474},{"x":0.610084056854248,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادراتی","boundary":[0.610084056854248,0.3444180488586426,0.6571428775787354,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.5680672526359558,0.3444180488586426,0.6033613681793213,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3456057012081146},{"x":0.561344563961029,"y":0.3456057012081146},{"x":0.561344563961029,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5445378422737122,0.3456057012081146,0.561344563961029,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.5042017102241516,0.3456057012081146,0.5310924649238586,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6957983374595642,0.3681710362434387,0.7495798468589783,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6890756487846375,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6638655662536621,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.6638655662536621,0.3681710362434387,0.6890756487846375,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6621848940849304,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.3681710362434387,0.6621848940849304,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3681710362434387},{"x":0.653781533241272,"y":0.3681710362434387},{"x":0.653781533241272,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6184874176979065,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.6184874176979065,0.3681710362434387,0.653781533241272,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3681710362434387},{"x":0.610084056854248,"y":0.3681710362434387},{"x":0.610084056854248,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.5899159908294678,0.3681710362434387,0.610084056854248,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شویم","boundary":[0.5529412031173706,0.3681710362434387,0.5815126299858093,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5445378422737122,0.3681710362434387,0.5495798587799072,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7495798468589783,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.7226890921592712,0.3919239938259125,0.7495798468589783,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.6907563209533691,0.3919239938259125,0.7159664034843445,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.3919239938259125,0.6890756487846375,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3919239938259125},{"x":0.680672287940979,"y":0.3919239938259125},{"x":0.680672287940979,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6470588445663452,0.3919239938259125,0.680672287940979,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6151260733604431,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6151260733604431,0.3919239938259125,0.6403361558914185,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6000000238418579,0.39073634147644043,0.6084033846855164,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5932773351669312,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5932773351669312,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5680672526359558,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.5680672526359558,0.39073634147644043,0.5932773351669312,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.39073634147644043},{"x":0.561344563961029,"y":0.39073634147644043},{"x":0.561344563961029,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5512605309486389,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5512605309486389,0.39073634147644043,0.561344563961029,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40617576241493225},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.49747899174690247,0.39073634147644043,0.5445378422737122,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4049881100654602},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.46722689270973206,0.39073634147644043,0.4907563030719757,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.39073634147644043},{"x":0.46722689270973206,"y":0.39073634147644043},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4049881100654602},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.43361344933509827,0.39073634147644043,0.46722689270973206,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4252100884914398,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4049881100654602},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کدامند","boundary":[0.38823530077934265,0.39073634147644043,0.4252100884914398,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.39073634147644043},{"x":0.3831932842731476,"y":0.39073634147644043},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3781512677669525,0.39073634147644043,0.3831932842731476,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.39073634147644043},{"x":0.37478992342948914,"y":0.39073634147644043},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4049881100654602},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.39073634147644043,0.37478992342948914,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.7310924530029297,0.4144892990589142,0.7495798468589783,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7042016983032227,0.4144892990589142,0.7243697643280029,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6672269105911255,0.4133016765117645,0.6974790096282959,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4133016765117645},{"x":0.658823549747467,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جذاب","boundary":[0.6252101063728333,0.4133016765117645,0.658823549747467,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5848739743232727,0.4133016765117645,0.6184874176979065,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4133016765117645},{"x":0.578151285648346,"y":0.4275534451007843},{"x":0.578151285648346,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5798319578170776,0.4133016765117645,0.578151285648346,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7159664034843445,0.4382422864437103,0.7495798468589783,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6823529601097107,0.4382422864437103,0.7142857313156128,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.7193277478218079,0.46080759167671204,0.7495798468589783,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6890756487846375,0.46080759167671204,0.7142857313156128,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.46080759167671204},{"x":0.680672287940979,"y":0.46080759167671204},{"x":0.680672287940979,"y":0.4750593900680542},{"x":0.653781533241272,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.653781533241272,0.46080759167671204,0.680672287940979,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.46080759167671204,0.6470588445663452,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گفتگو","boundary":[0.5949580073356628,0.46080759167671204,0.6369748115539551,0.4750593900680542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.20546318590641022},{"x":0.75126051902771,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47624704241752625},{"x":0.37142857909202576,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36810925126075744,0.1984631859064102,0.7545798468589783,0.48324704241752625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3456057012081146,0.24201680719852448,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3386057012081146,0.24701680719852448,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3681710362434387},{"x":0.24033613502979279,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3681710362434387,0.24033613502979279,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3681710362434387},{"x":0.24033613502979279,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3611710362434387,0.2453361350297928,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3919239938259125},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3919239938259125,0.24033613502979279,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3919239938259125},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38492399382591247,0.2453361350297928,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.41567695140838623,0.2386554628610611,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4086769514083862,0.2436554628610611,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4382422864437103},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4382422864437103,0.24033613502979279,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4382422864437103},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4312422864437103,0.2453361350297928,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46080759167671204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.470308780670166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.46080759167671204,0.24201680719852448,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46080759167671204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.470308780670166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45380759167671203,0.24701680719852448,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.756302535533905,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.5,0.7848739624023438,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7428571581840515,0.5,0.7495798468589783,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5},{"x":0.729411780834198,"y":0.5},{"x":0.729411780834198,"y":0.5154394507408142},{"x":0.702521026134491,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.702521026134491,0.5,0.729411780834198,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5154394507408142},{"x":0.658823549747467,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.658823549747467,0.5,0.6957983374595642,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5},{"x":0.653781533241272,"y":0.5},{"x":0.653781533241272,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.6084033846855164,0.5,0.653781533241272,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.5,0.6033613681793213,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5512605309486389,0.5,0.5848739743232727,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.5008403658866882,0.5,0.5445378422737122,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4739495813846588,0.5,0.4941176474094391,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5154394507408142},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.43529412150382996,0.5,0.4722689092159271,0.5154394507408142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43029412150382995,0.493,0.7898739624023438,0.5224394507408142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5023753046989441,0.23361344635486603,0.5130641460418701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"..........","boundary":[0.2369747906923294,0.5023753046989441,0.2823529541492462,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4953753046989441,0.2873529541492462,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5237529873847961},{"x":0.75126051902771,"y":0.5225653052330017},{"x":0.75126051902771,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.5237529873847961,0.75126051902771,0.5320665240287781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5237529873847961},{"x":0.75126051902771,"y":0.5225653052330017},{"x":0.75126051902771,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7076050591468811,0.5167529873847961,0.75626051902771,0.5390665240287781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5225653052330017},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5237529873847961,0.24033613502979279,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5225653052330017},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5167529873847961,0.2453361350297928,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5463182926177979,0.2386554628610611,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5393182926177978,0.2436554628610611,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.570071280002594},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5688835978507996},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21680672466754913,0.570071280002594,0.24033613502979279,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.570071280002594},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5688835978507996},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.563071280002594,0.2453361350297928,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5926365852355957,0.2386554628610611,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5856365852355957,0.2436554628610611,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6163895726203918,0.2386554628610611,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6093895726203918,0.2436554628610611,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5605700612068176},{"x":0.707563042640686,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.7058823704719543,0.5451306700706482,0.7495798468589783,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.680672287940979,0.5451306700706482,0.7008403539657593,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6487395167350769,0.5451306700706482,0.6789916157722473,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7260504364967346,0.5688835978507996,0.7495798468589783,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیرهای","boundary":[0.6638655662536621,0.5688835978507996,0.7193277478218079,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6403361558914185,0.5676959753036499,0.6571428775787354,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6067227125167847,0.5676959753036499,0.6386554837226868,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5680672526359558,0.5676959753036499,0.5966386795043945,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.5676959753036499,0.5630252361297607,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.7126050591468811,0.5926365852355957,0.7495798468589783,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6857143044471741,0.5926365852355957,0.7058823704719543,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6521008610725403,0.5926365852355957,0.6857143044471741,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6184874176979065,0.5926365852355957,0.6453781723976135,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7159664034843445,0.6152018904685974,0.7495798468589783,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6857143044471741,0.6152018904685974,0.7092437148094177,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6420168280601501,0.6152018904685974,0.6789916157722473,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6306413412094116},{"x":0.63193279504776,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.63193279504776,0.6152018904685974,0.6436975002288818,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.5949580073356628,0.6152018904685974,0.6201680898666382,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6306413412094116},{"x":0.578151285648346,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.578151285648346,0.6152018904685974,0.5882353186607361,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.5243697762489319,0.6152018904685974,0.5714285969734192,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6306413412094116},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.49747899174690247,0.6152018904685974,0.5159664154052734,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6152018904685974},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6152018904685974},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6306413412094116},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.46554622054100037,0.6152018904685974,0.49747899174690247,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.7008403539657593,0.6389548778533936,0.7495798468589783,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6756302714347839,0.6389548778533936,0.6941176652908325,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6420168280601501,0.6389548778533936,0.6739495992660522,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6543943285942078},{"x":0.610084056854248,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.610084056854248,0.6389548778533936,0.6352941393852234,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6543943285942078},{"x":0.561344563961029,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.561344563961029,0.6389548778533936,0.6000000238418579,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ریسو","boundary":[0.7226890921592712,0.6627078652381897,0.7478991746902466,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اسکاتی","boundary":[0.6739495992660522,0.6627078652381897,0.7142857313156128,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.6627078652381897,0.6655462384223938,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6769596338272095},{"x":0.63193279504776,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6336134672164917,0.6615201830863953,0.6554622054100037,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایالات","boundary":[0.5932773351669312,0.6615201830863953,0.6268907785415649,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5478991866111755,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متحده","boundary":[0.5478991866111755,0.6615201830863953,0.5865546464920044,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5411764979362488,"y":0.675771951675415},{"x":0.507563054561615,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امریکا","boundary":[0.507563054561615,0.6603325605392456,0.5411764979362488,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.684085488319397},{"x":0.7495798468589783,"y":0.684085488319397},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7159664034843445,0.684085488319397,0.7495798468589783,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.684085488319397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.684085488319397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.6638655662536621,0.684085488319397,0.7092437148094177,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.684085488319397},{"x":0.6571428775787354,"y":0.684085488319397},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7007125616073608},{"x":0.63193279504776,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.63193279504776,0.684085488319397,0.6571428775787354,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.684085488319397},{"x":0.6268907785415649,"y":0.684085488319397},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6168067455291748,0.684085488319397,0.6268907785415649,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.684085488319397},{"x":0.610084056854248,"y":0.684085488319397},{"x":0.610084056854248,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.5680672526359558,0.684085488319397,0.610084056854248,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.684085488319397},{"x":0.561344563961029,"y":0.684085488319397},{"x":0.561344563961029,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5445378422737122,0.684085488319397,0.561344563961029,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.684085488319397},{"x":0.5428571701049805,"y":0.684085488319397},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5109243988990784,0.684085488319397,0.5428571701049805,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7159664034843445,0.7090261578559875,0.7495798468589783,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7220902442932129},{"x":0.680672287940979,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.680672287940979,0.7090261578559875,0.7142857313156128,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.7193277478218079,0.7315914630889893,0.7495798468589783,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6890756487846375,0.7315914630889893,0.7142857313156128,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7315914630889893},{"x":0.680672287940979,"y":0.7315914630889893},{"x":0.680672287940979,"y":0.7470308542251587},{"x":0.653781533241272,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.653781533241272,0.7315914630889893,0.680672287940979,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.7315914630889893,0.6470588445663452,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گفتگو","boundary":[0.5949580073356628,0.7315914630889893,0.6369748115539551,0.7470308542251587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5439429879188538},{"x":0.75126051902771,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4638655483722687,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46054622054100036,0.5369429879188538,0.7545798468589783,0.7540308542251587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6401425004005432,0.2386554628610611,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6331425004005432,0.2436554628610611,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6627078652381897,0.24033613502979279,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6557078652381897,0.2453361350297928,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6864607930183411,0.2369747906923294,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6794607930183411,0.2419747906923294,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۶۰","boundary":[0.21680672466754913,0.7090261578559875,0.2369747906923294,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7020261578559875,0.2419747906923294,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7327790856361389,0.2386554628610611,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7257790856361389,0.2436554628610611,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7743467688560486},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7743467688560486,0.2386554628610611,0.7826603055000305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7743467688560486},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7673467688560486,0.2436554628610611,0.7896603055000305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7874109148979187},{"x":0.756302535533905,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.7719715237617493,0.7848739624023438,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7428571581840515,0.7719715237617493,0.7495798468589783,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7874109148979187},{"x":0.658823549747467,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.658823549747467,0.7719715237617493,0.7277311086654663,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7719715237617493},{"x":0.653781533241272,"y":0.7719715237617493},{"x":0.653781533241272,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6117647290229797,0.7719715237617493,0.653781533241272,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.5630252361297607,0.7719715237617493,0.6067227125167847,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7719715237617493},{"x":0.556302547454834,"y":0.7719715237617493},{"x":0.556302547454834,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5361344814300537,0.7719715237617493,0.556302547454834,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7719715237617493},{"x":0.534453809261322,"y":0.7719715237617493},{"x":0.534453809261322,"y":0.7874109148979187},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.49747899174690247,0.7719715237617493,0.534453809261322,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.794536828994751},{"x":0.7495798468589783,"y":0.794536828994751},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.794536828994751,0.7495798468589783,0.8040379881858826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8040379881858826},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.49247899174690246,0.7649715237617493,0.7898739624023438,0.8110379881858826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.794536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8040379881858826},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.794536828994751,0.2386554628610611,0.8040379881858826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.794536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8040379881858826},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.787536828994751,0.2436554628610611,0.8110379881858826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.815914511680603},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8301662802696228},{"x":0.707563042640686,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.707563042640686,0.815914511680603,0.7478991746902466,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.815914511680603},{"x":0.6991596817970276,"y":0.815914511680603},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.6756302714347839,0.815914511680603,0.6991596817970276,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.815914511680603},{"x":0.6689075827598572,"y":0.815914511680603},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8313539028167725},{"x":0.658823549747467,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.658823549747467,0.815914511680603,0.6689075827598572,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.815914511680603},{"x":0.6521008610725403,"y":0.815914511680603},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6302521228790283,0.815914511680603,0.6521008610725403,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6067227125167847,0.8171021342277527,0.6268907785415649,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5731092691421509,0.8171021342277527,0.6033613681793213,0.8313539028167725]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.815914511680603},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5681092691421509,0.808914511680603,0.7528991746902466,0.8371662802696228],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8171021342277527},{"x":0.2386554628610611,"y":0.826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.8182897567749023,0.2386554628610611,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8171021342277527},{"x":0.2386554628610611,"y":0.826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8112897567749023,0.2436554628610611,0.8336033530235291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8527315855026245},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8527315855026245},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8610451221466064},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.48235294222831726,0.8527315855026245,0.5126050710678101,0.8610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8527315855026245},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8527315855026245},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8610451221466064},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8457315855026245,0.5176050710678101,0.8680451221466065],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/EfdtaQhkdNhtdDxa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/tSTFqLxdAdbQKnsc.jpg","blurred":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/tZXISnaNdwZNGawe.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00023429398284671992,0.9986724807354582,0.9989690675508949]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.21680672466754913,0.20665083825588226,0.2386554628610611,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.19965083825588226,0.2436554628610611,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.22921615839004517,0.2386554628610611,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22221615839004516,0.2436554628610611,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۲","boundary":[0.21680672466754913,0.2529691159725189,0.2386554628610611,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24596911597251891,0.2436554628610611,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7394958138465881,0.20427553355693817,0.7462185025215149,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6924369931221008,0.20427553355693817,0.7327731251716614,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.6352941393852234,0.20427553355693817,0.6857143044471741,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.5865546464920044,0.20427553355693817,0.6285714507102966,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5630252361297607,0.20427553355693817,0.5798319578170776,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.20427553355693817},{"x":0.561344563961029,"y":0.20427553355693817},{"x":0.561344563961029,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5277311205863953,0.20427553355693817,0.561344563961029,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5126050710678101,0.20427553355693817,0.5159664154052734,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.20427553355693817},{"x":0.507563054561615,"y":0.20427553355693817},{"x":0.507563054561615,"y":0.22090260684490204},{"x":0.48067227005958557,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"IRD","boundary":[0.48067227005958557,0.20427553355693817,0.507563054561615,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.20427553355693817},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20427553355693817},{"x":0.48067227005958557,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4773109257221222,0.20427553355693817,0.48067227005958557,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7394958138465881,0.22802850604057312,0.7478991746902466,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6924369931221008,0.22802850604057312,0.7327731251716614,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شاخصهای","boundary":[0.6184874176979065,0.22802850604057312,0.6857143044471741,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.22802850604057312},{"x":0.610084056854248,"y":0.22802850604057312},{"x":0.610084056854248,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.5697479248046875,0.22802850604057312,0.610084056854248,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5445378422737122,0.22802850604057312,0.5630252361297607,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5109243988990784,0.22802850604057312,0.5428571701049805,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.22802850604057312},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22802850604057312},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4941176474094391,0.22802850604057312,0.49747899174690247,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4941176474094391,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2422802895307541},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"IRI","boundary":[0.47058823704719543,0.22802850604057312,0.4941176474094391,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.22802850604057312},{"x":0.46890756487846375,"y":0.22802850604057312},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2422802895307541},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46554622054100037,0.22802850604057312,0.46890756487846375,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7478991746902466,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7478991746902466,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7394958138465881,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7394958138465881,0.25059381127357483,0.7478991746902466,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7327731251716614,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6924369931221008,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6924369931221008,0.25059381127357483,0.7327731251716614,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6857143044471741,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6470588445663452,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6470588445663452,0.25059381127357483,0.6857143044471741,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6403361558914185,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5983193516731262,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.5983193516731262,0.25059381127357483,0.6403361558914185,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26603326201438904},{"x":0.561344563961029,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.561344563961029,0.25059381127357483,0.5915966629981995,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5512605309486389,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.25059381127357483,0.5579832196235657,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5512605309486389,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5512605309486389,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5142857432365417,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.5142857432365417,0.25059381127357483,0.5512605309486389,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5025210380554199,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26603326201438904},{"x":0.48403361439704895,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.48403361439704895,0.25059381127357483,0.5025210380554199,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.25059381127357483},{"x":0.48235294222831726,"y":0.25059381127357483},{"x":0.48235294222831726,"y":0.26603326201438904},{"x":0.44873949885368347,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.44873949885368347,0.25059381127357483,0.48235294222831726,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.25059381127357483},{"x":0.43697479367256165,"y":0.25059381127357483},{"x":0.43697479367256165,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4319327771663666,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4319327771663666,0.25059381127357483,0.43697479367256165,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4302521049976349,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4302521049976349,"y":0.26603326201438904},{"x":0.38823530077934265,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"IBAM","boundary":[0.38823530077934265,0.25059381127357483,0.4302521049976349,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.25059381127357483},{"x":0.38823530077934265,"y":0.25059381127357483},{"x":0.38823530077934265,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3848739564418793,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3848739564418793,0.25059381127357483,0.38823530077934265,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3798319399356842,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3798319399356842,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.25059381127357483,0.3798319399356842,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7394958138465881,0.27434679865837097,0.7478991746902466,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6924369931221008,0.27434679865837097,0.7327731251716614,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.6436975002288818,0.27434679865837097,0.6857143044471741,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6369748115539551,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6134454011917114,0.27434679865837097,0.6369748115539551,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5798319578170776,0.27434679865837097,0.6134454011917114,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استفان","boundary":[0.5327731370925903,0.27434679865837097,0.5731092691421509,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5260504484176636,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گرشوسکی","boundary":[0.4638655483722687,0.27434679865837097,0.5260504484176636,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4571428596973419,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2897862195968628},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.27434679865837097,0.4571428596973419,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4453781545162201,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.3966386616230011,0.27434679865837097,0.4453781545162201,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.38991597294807434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2897862195968628},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.27434679865837097,0.38991597294807434,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2980997562408447},{"x":0.75126051902771,"y":0.2980997562408447},{"x":0.75126051902771,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7176470756530762,0.2980997562408447,0.75126051902771,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6857143044471741,0.2980997562408447,0.7126050591468811,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.7193277478218079,0.32185274362564087,0.7495798468589783,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6890756487846375,0.32185274362564087,0.7142857313156128,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.32185274362564087},{"x":0.680672287940979,"y":0.32185274362564087},{"x":0.680672287940979,"y":0.33610451221466064},{"x":0.653781533241272,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.653781533241272,0.32185274362564087,0.680672287940979,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.32185274362564087,0.6470588445663452,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6369748115539551,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5949580073356628,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گفتگو","boundary":[0.5949580073356628,0.32185274362564087,0.6369748115539551,0.33610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.20427553355693817},{"x":0.75126051902771,"y":0.20427553355693817},{"x":0.75126051902771,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3781512677669525,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3731512677669525,0.19727553355693817,0.75626051902771,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6974790096282959,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"کد","boundary":[0.6924369931221008,0.27909737825393677,0.6974790096282959,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6974790096282959,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.27209737825393676,0.7024790096282959,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.275534451007843},{"x":0.24033613502979279,"y":0.275534451007843},{"x":0.24033613502979279,"y":0.285035640001297},{"x":0.21680672466754913,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۳","boundary":[0.21680672466754913,0.275534451007843,0.24033613502979279,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.275534451007843},{"x":0.24033613502979279,"y":0.275534451007843},{"x":0.24033613502979279,"y":0.285035640001297},{"x":0.21680672466754913,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.268534451007843,0.2453361350297928,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۸","boundary":[0.21680672466754913,0.2992874085903168,0.24033613502979279,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.29228740859031677,0.2453361350297928,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.21680672466754913,0.3230403661727905,0.24033613502979279,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3160403661727905,0.2453361350297928,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23529411852359772,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.36342042684555054,0.23529411852359772,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23529411852359772,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35642042684555053,0.24029411852359772,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7529411911964417,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.3622327744960785,0.7848739624023438,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7210084199905396,0.3622327744960785,0.7478991746902466,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3622327744960785},{"x":0.707563042640686,"y":0.3622327744960785},{"x":0.707563042640686,"y":0.37648457288742065},{"x":0.658823549747467,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.658823549747467,0.3622327744960785,0.707563042640686,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6554622054100037,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6369748115539551,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6369748115539551,0.3622327744960785,0.6554622054100037,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3622327744960785},{"x":0.63193279504776,"y":0.3622327744960785},{"x":0.63193279504776,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6000000238418579,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6000000238418579,0.3622327744960785,0.63193279504776,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6000000238418579,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5950000238418579,0.3552327744960785,0.7898739624023438,0.3846721954345703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7243697643280029,0.38361045718193054,0.7495798468589783,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7159664034843445,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7159664034843445,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6789916157722473,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پژوهی","boundary":[0.6789916157722473,0.3824228048324585,0.7159664034843445,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6655462384223938,0.3824228048324585,0.6705882549285889,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6621848940849304,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.3824228048324585,0.6638655662536621,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6554622054100037,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خلاقیت","boundary":[0.610084056854248,0.3824228048324585,0.6554622054100037,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.38123515248298645,0.6016806960105896,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5915966629981995,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.5512605309486389,0.38123515248298645,0.5899159908294678,0.3978622257709503]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5462605309486389,0.37423515248298644,0.7545798468589783,0.4072375304698944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24033613502979279,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.38361045718193054,0.24033613502979279,0.3931116461753845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24033613502979279,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.37661045718193054,0.2453361350297928,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4382422864437103},{"x":0.756302535533905,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.42399048805236816,0.7848739624023438,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7428571581840515,0.42399048805236816,0.7495798468589783,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4382422864437103},{"x":0.680672287940979,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.680672287940979,0.42399048805236816,0.7277311086654663,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6739495992660522,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6436975002288818,0.42399048805236816,0.6739495992660522,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5983193516731262,0.42399048805236816,0.6386554837226868,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5915966629981995,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5798319578170776,0.42399048805236816,0.5915966629981995,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.5394958257675171,0.42399048805236816,0.5731092691421509,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5327731370925903,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5126050710678101,0.42399048805236816,0.5327731370925903,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.4739495813846588,0.42399048805236816,0.5109243988990784,0.4382422864437103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4689495813846588,0.41699048805236816,0.7898739624023438,0.44524228644371033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4251781404018402},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.42399048805236816,0.2386554628610611,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4251781404018402},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4251781404018402},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24201680719852448,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"..........","boundary":[0.24201680719852448,0.4251781404018402,0.2823529541492462,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2840336263179779,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.41699048805236816,0.2873529541492462,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.44655582308769226,0.7495798468589783,0.4548693597316742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7076050591468811,0.43955582308769225,0.7545798468589783,0.4618693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.44655582308769226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44655582308769226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45605701208114624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۷","boundary":[0.21680672466754913,0.44655582308769226,0.24033613502979279,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.44655582308769226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44655582308769226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45605701208114624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.43955582308769225,0.2453361350297928,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۸","boundary":[0.21680672466754913,0.46912112832069397,0.24033613502979279,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.46212112832069396,0.2453361350297928,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21680672466754913,0.4928741157054901,0.2386554628610611,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4858741157054901,0.2436554628610611,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۰","boundary":[0.21680672466754913,0.5154394507408142,0.2369747906923294,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5084394507408142,0.2419747906923294,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5391923785209656,0.2369747906923294,0.5486935973167419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5321923785209656,0.2419747906923294,0.555693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5629453659057617,0.24201680719852448,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5559453659057617,0.24701680719852448,0.5782589025497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5855106711387634,0.2386554628610611,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5785106711387634,0.2436554628610611,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.7142857313156128,0.46912112832069397,0.7495798468589783,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.46912112832069397},{"x":0.707563042640686,"y":0.46912112832069397},{"x":0.707563042640686,"y":0.48337292671203613},{"x":0.702521026134491,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.702521026134491,0.46912112832069397,0.707563042640686,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کارکرد","boundary":[0.6605042219161987,0.46912112832069397,0.6991596817970276,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6605042219161987,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6554622054100037,0.46912112832069397,0.6605042219161987,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6033613681793213,0.46912112832069397,0.6487395167350769,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5966386795043945,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5966386795043945,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5680672526359558,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5680672526359558,0.46912112832069397,0.5966386795043945,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.46912112832069397},{"x":0.561344563961029,"y":0.46912112832069397},{"x":0.561344563961029,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5243697762489319,0.46912112832069397,0.561344563961029,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7495798468589783,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.7126050591468811,0.49168646335601807,0.7495798468589783,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.49168646335601807,0.7042016983032227,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5059382319450378},{"x":0.653781533241272,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.653781533241272,0.49168646335601807,0.6941176652908325,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6285714507102966,0.49168646335601807,0.6521008610725403,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6235294342041016,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6033613681793213,0.49168646335601807,0.6235294342041016,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6016806960105896,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5680672526359558,0.49168646335601807,0.6016806960105896,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.49168646335601807},{"x":0.561344563961029,"y":0.49168646335601807},{"x":0.561344563961029,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5327731370925903,0.49168646335601807,0.561344563961029,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7193277478218079,0.5154394507408142,0.7495798468589783,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7008403539657593,0.5154394507408142,0.7126050591468811,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.6571428775787354,0.5154394507408142,0.6941176652908325,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6033613681793213,0.5154394507408142,0.6487395167350769,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5680672526359558,0.5154394507408142,0.5966386795043945,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5154394507408142},{"x":0.561344563961029,"y":0.5154394507408142},{"x":0.561344563961029,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5243697762489319,0.5154394507408142,0.561344563961029,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5308788418769836},{"x":0.507563054561615,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.507563054561615,0.5154394507408142,0.5176470875740051,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موازات","boundary":[0.4638655483722687,0.5154394507408142,0.5008403658866882,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5308788418769836},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متنوع","boundary":[0.42352941632270813,0.5154394507408142,0.45546218752861023,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5308788418769836},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.38655462861061096,0.5154394507408142,0.4151260554790497,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.3462184965610504,0.5154394507408142,0.3798319399356842,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5154394507408142},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5154394507408142},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.3210084140300751,0.5154394507408142,0.33781513571739197,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارمندیابی","boundary":[0.6840336322784424,0.5380047559738159,0.7495798468589783,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.7159664034843445,0.5617577433586121,0.7478991746902466,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارمندیابی","boundary":[0.6453781723976135,0.5617577433586121,0.7092437148094177,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.5617577433586121,0.6420168280601501,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7495798468589783,"y":0.599762499332428},{"x":0.6840336322784424,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6840336322784424,0.5843230485916138,0.7495798468589783,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6789916157722473,"y":0.599762499332428},{"x":0.6605042219161987,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6605042219161987,0.5843230485916138,0.6789916157722473,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5843230485916138},{"x":0.658823549747467,"y":0.5843230485916138},{"x":0.658823549747467,"y":0.599762499332428},{"x":0.6386554837226868,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گانه","boundary":[0.6386554837226868,0.5843230485916138,0.658823549747467,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6302521228790283,"y":0.599762499332428},{"x":0.6201680898666382,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6201680898666382,0.5843230485916138,0.6302521228790283,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6184874176979065,"y":0.599762499332428},{"x":0.5680672526359558,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.5680672526359558,0.5843230485916138,0.6184874176979065,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5843230485916138},{"x":0.561344563961029,"y":0.5843230485916138},{"x":0.561344563961029,"y":0.599762499332428},{"x":0.5361344814300537,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.5361344814300537,0.5843230485916138,0.561344563961029,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5843230485916138},{"x":0.529411792755127,"y":0.5843230485916138},{"x":0.529411792755127,"y":0.599762499332428},{"x":0.5159664154052734,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5159664154052734,0.5843230485916138,0.529411792755127,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5109243988990784,"y":0.599762499332428},{"x":0.4722689092159271,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.4722689092159271,0.5843230485916138,0.5109243988990784,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5843230485916138},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5843230485916138},{"x":0.46890756487846375,"y":0.599762499332428},{"x":0.4453781545162201,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4453781545162201,0.5843230485916138,0.46890756487846375,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5843230485916138},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5843230485916138},{"x":0.43865546584129333,"y":0.599762499332428},{"x":0.4084033668041229,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرعی","boundary":[0.4084033668041229,0.5843230485916138,0.43865546584129333,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5843230485916138},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5843230485916138},{"x":0.40168067812919617,"y":0.599762499332428},{"x":0.3764705955982208,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابعه","boundary":[0.3764705955982208,0.5843230485916138,0.40168067812919617,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5843230485916138},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5843230485916138},{"x":0.36974790692329407,"y":0.599762499332428},{"x":0.36974790692329407,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36974790692329407,0.5843230485916138,0.36974790692329407,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7159664034843445,0.6080760359764099,0.7495798468589783,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6840336322784424,0.6080760359764099,0.7092437148094177,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6689075827598572,0.6080760359764099,0.6773109436035156,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6218487620353699,0.6080760359764099,0.6621848940849304,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5983193516731262,0.6080760359764099,0.6168067455291748,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.5529412031173706,0.6080760359764099,0.5899159908294678,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5378151535987854,0.6080760359764099,0.5462185144424438,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارگماری","boundary":[0.4789915978908539,0.6080760359764099,0.5310924649238586,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6080760359764099},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6080760359764099},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6223278045654297},{"x":0.462184876203537,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.462184876203537,0.6080760359764099,0.46890756487846375,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.646080732345581},{"x":0.7142857313156128,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7142857313156128,0.6318289637565613,0.7495798468589783,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6318289637565613},{"x":0.707563042640686,"y":0.6318289637565613},{"x":0.707563042640686,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6705882549285889,0.6318289637565613,0.707563042640686,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.6268907785415649,0.6318289637565613,0.6655462384223938,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرعی","boundary":[0.5899159908294678,0.6318289637565613,0.6184874176979065,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابعه","boundary":[0.5579832196235657,0.6318289637565613,0.5815126299858093,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.6318289637565613,0.5529412031173706,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7126050591468811,0.6543943285942078,0.7495798468589783,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.6543943285942078,0.7109243869781494,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6543943285942078},{"x":0.680672287940979,"y":0.6543943285942078},{"x":0.680672287940979,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6487395167350769,0.6543943285942078,0.680672287940979,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6686460971832275},{"x":0.605042040348053,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میزبان","boundary":[0.605042040348053,0.6543943285942078,0.6420168280601501,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.6543943285942078,0.6000000238418579,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.675771951675415},{"x":0.7495798468589783,"y":0.675771951675415},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.7142857313156128,0.675771951675415,0.7495798468589783,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.675771951675415},{"x":0.707563042640686,"y":0.675771951675415},{"x":0.707563042640686,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.6689075827598572,0.675771951675415,0.707563042640686,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.675771951675415},{"x":0.6621848940849304,"y":0.675771951675415},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مأمور","boundary":[0.6302521228790283,0.675771951675415,0.6621848940849304,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.675771951675415},{"x":0.6252101063728333,"y":0.675771951675415},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6168067455291748,0.675771951675415,0.6252101063728333,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.675771951675415},{"x":0.610084056854248,"y":0.675771951675415},{"x":0.610084056854248,"y":0.6923990249633789},{"x":0.578151285648346,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جانب","boundary":[0.578151285648346,0.675771951675415,0.610084056854248,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.675771951675415},{"x":0.5714285969734192,"y":0.675771951675415},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6923990249633789},{"x":0.534453809261322,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.534453809261322,0.675771951675415,0.5714285969734192,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.675771951675415},{"x":0.5310924649238586,"y":0.675771951675415},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6923990249633789},{"x":0.507563054561615,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.507563054561615,0.675771951675415,0.5310924649238586,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.675771951675415},{"x":0.5008403658866882,"y":0.675771951675415},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مادر","boundary":[0.4773109257221222,0.675771951675415,0.5008403658866882,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7495798468589783,"y":0.716152012348175},{"x":0.7159664034843445,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7159664034843445,0.7019002437591553,0.7495798468589783,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7092437148094177,"y":0.716152012348175},{"x":0.6773109436035156,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6773109436035156,0.7019002437591553,0.7092437148094177,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6722689270973206,0.7019002437591553,0.6722689270973206,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.724465548992157},{"x":0.7495798468589783,"y":0.724465548992157},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.7193277478218079,0.724465548992157,0.7495798468589783,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.724465548992157},{"x":0.7142857313156128,"y":0.724465548992157},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6890756487846375,0.724465548992157,0.7142857313156128,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.724465548992157},{"x":0.680672287940979,"y":0.724465548992157},{"x":0.680672287940979,"y":0.7387173175811768},{"x":0.653781533241272,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.653781533241272,0.724465548992157,0.680672287940979,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.724465548992157},{"x":0.6470588445663452,"y":0.724465548992157},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.724465548992157,0.6470588445663452,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.724465548992157},{"x":0.6369748115539551,"y":0.724465548992157},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گفتگو","boundary":[0.5949580073356628,0.724465548992157,0.6369748115539551,0.7387173175811768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31600841403007507,0.46212112832069396,0.7545798468589783,0.7457173175811768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6092636585235596,0.2369747906923294,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6022636585235596,0.2419747906923294,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6318289637565613,0.24033613502979279,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6248289637565613,0.2453361350297928,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24201680719852448,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6543943285942078,0.24201680719852448,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24201680719852448,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6473943285942078,0.24701680719852448,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۰۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6781472563743591,0.24033613502979279,0.6876484751701355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6711472563743591,0.2453361350297928,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7030878663063049,0.2386554628610611,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6960878663063049,0.2436554628610611,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514},{"x":0.2369747906923294,"y":0.724465548992157},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7256532311439514,0.2369747906923294,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514},{"x":0.2369747906923294,"y":0.724465548992157},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7186532311439514,0.2419747906923294,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7790973782539368},{"x":0.756302535533905,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.764845609664917,0.7848739624023438,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.764845609664917},{"x":0.7495798468589783,"y":0.764845609664917},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.7428571581840515,0.764845609664917,0.7495798468589783,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.764845609664917},{"x":0.729411780834198,"y":0.764845609664917},{"x":0.729411780834198,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباطات","boundary":[0.6756302714347839,0.764845609664917,0.729411780834198,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.764845609664917},{"x":0.6705882549285889,"y":0.764845609664917},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6436975002288818,0.764845609664917,0.6705882549285889,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.764845609664917},{"x":0.6369748115539551,"y":0.764845609664917},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.5932773351669312,0.764845609664917,0.6369748115539551,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.764845609664917},{"x":0.5882353186607361,"y":0.764845609664917},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5848739743232727,0.764845609664917,0.5882353186607361,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.764845609664917},{"x":0.578151285648346,"y":0.764845609664917},{"x":0.578151285648346,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.5445378422737122,0.764845609664917,0.578151285648346,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.764845609664917},{"x":0.5394958257675171,"y":0.764845609664917},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5277311205863953,0.764845609664917,0.5394958257675171,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.764845609664917},{"x":0.5226891040802002,"y":0.764845609664917},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5092437267303467,0.764845609664917,0.5226891040802002,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.764845609664917},{"x":0.5042017102241516,"y":0.764845609664917},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.4722689092159271,0.764845609664917,0.5042017102241516,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.764845609664917},{"x":0.46554622054100037,"y":0.764845609664917},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7790973782539368},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"غربیها","boundary":[0.42016807198524475,0.764845609664917,0.46554622054100037,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.764845609664917},{"x":0.42016807198524475,"y":0.764845609664917},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.764845609664917,0.42016807198524475,0.7790973782539368]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4101260554790497,0.757845609664917,0.7898739624023438,0.7860973782539368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23361344635486603,"y":0.775534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7660332322120667,0.23361344635486603,0.775534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.775534451007843},{"x":0.2369747906923294,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.7660332322120667,0.2369747906923294,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.775534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7590332322120666,0.2419747906923294,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.7874109148979187,0.7495798468589783,0.7969121336936951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7076050591468811,0.7804109148979187,0.7545798468589783,0.8039121336936951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187},{"x":0.24033613502979279,"y":0.786223292350769},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7874109148979187,0.24033613502979279,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187},{"x":0.24033613502979279,"y":0.786223292350769},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7804109148979187,0.2453361350297928,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.824228048324585},{"x":0.707563042640686,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.707563042640686,0.8099762201309204,0.7495798468589783,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7008403539657593,"y":0.824228048324585},{"x":0.6957983374595642,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.8099762201309204,0.7008403539657593,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.824228048324585},{"x":0.6386554837226868,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباطات","boundary":[0.6386554837226868,0.8099762201309204,0.6890756487846375,0.824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.824228048324585},{"x":0.6386554837226868,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6336554837226868,0.8029762201309204,0.7545798468589783,0.831228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8099762201309204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8099762201309204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8194774389266968},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.8099762201309204,0.2386554628610611,0.8194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8099762201309204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8099762201309204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8194774389266968},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8029762201309204,0.2436554628610611,0.8264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.853919267654419},{"x":0.5058823823928833,"y":0.853919267654419},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8610451221466064},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"نه","boundary":[0.49747899174690247,0.853919267654419,0.5058823823928833,0.8610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.853919267654419},{"x":0.5058823823928833,"y":0.853919267654419},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8610451221466064},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.8469192676544189,0.5108823823928833,0.8680451221466065],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/LVbkwWWACDqWLEdd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/BaLDJtEjvrTNsSJG.jpg","blurred":"/storage/books/2687dcd24765388a/pages/RbIakJswbZZKvqGu.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00023429398284671992,0.9986724807354582,0.9989690675508949]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.20546318590641022,0.2386554628610611,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1984631859064102,0.2436554628610611,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22921615839004517},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22921615839004517},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.22921615839004517,0.24033613502979279,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22921615839004517},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22921615839004517},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22221615839004516,0.2453361350297928,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.2529691159725189,0.24033613502979279,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24596911597251891,0.2453361350297928,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آداب","boundary":[0.7226890921592712,0.20427553355693817,0.7495798468589783,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.20427553355693817,0.7159664034843445,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسوم","boundary":[0.6739495992660522,0.20427553355693817,0.7042016983032227,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.6302521228790283,0.20427553355693817,0.6672269105911255,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6235294342041016,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6235294342041016,"y":0.22090260684490204},{"x":0.610084056854248,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.20427553355693817,0.6235294342041016,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.5798319578170776,0.20427553355693817,0.6033613681793213,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.20427553355693817,0.5747899413108826,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5647059082984924,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.5411764979362488,0.20427553355693817,0.5647059082984924,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.20427553355693817},{"x":0.534453809261322,"y":0.20427553355693817},{"x":0.534453809261322,"y":0.22090260684490204},{"x":0.529411792755127,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.20427553355693817,0.534453809261322,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"کره","boundary":[0.5042017102241516,0.20427553355693817,0.5226891040802002,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.4588235318660736,0.20427553355693817,0.4957983195781708,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.20427553355693817},{"x":0.45378151535987854,"y":0.20427553355693817},{"x":0.45378151535987854,"y":0.22090260684490204},{"x":0.45210084319114685,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.20427553355693817,0.45378151535987854,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سبکهای","boundary":[0.6924369931221008,0.22802850604057312,0.7495798468589783,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباطی","boundary":[0.6403361558914185,0.22802850604057312,0.6857143044471741,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6201680898666382,0.22802850604057312,0.6336134672164917,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تایوان","boundary":[0.5815126299858093,0.22802850604057312,0.6134454011917114,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.264845609664917},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7344537973403931,0.25059381127357483,0.7495798468589783,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2529691159725189},{"x":0.729411780834198,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7310924530029297,"y":0.26603326201438904},{"x":0.658823549747467,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنفوسیوسم","boundary":[0.658823549747467,0.2529691159725189,0.7310924530029297,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7226890921592712,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7226890921592712,0.2719714939594269,0.7495798468589783,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7159664034843445,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6840336322784424,0.2731591463088989,0.7159664034843445,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6487395167350769,0.2731591463088989,0.6773109436035156,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2980997562408447},{"x":0.75126051902771,"y":0.2980997562408447},{"x":0.75126051902771,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7176470756530762,0.2980997562408447,0.75126051902771,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6857143044471741,0.2980997562408447,0.7126050591468811,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.7193277478218079,0.32185274362564087,0.7495798468589783,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6890756487846375,0.32185274362564087,0.7142857313156128,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.32185274362564087},{"x":0.680672287940979,"y":0.32185274362564087},{"x":0.680672287940979,"y":0.33610451221466064},{"x":0.653781533241272,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.653781533241272,0.32185274362564087,0.680672287940979,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.32185274362564087,0.6470588445663452,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6369748115539551,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گفتگو","boundary":[0.6000000238418579,0.32185274362564087,0.6369748115539551,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5949580073356628,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5949580073356628,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5932773351669312,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.32185274362564087,0.5949580073356628,0.33610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.20427553355693817},{"x":0.75126051902771,"y":0.20427553355693817},{"x":0.75126051902771,"y":0.33610451221466064},{"x":0.45210084319114685,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.19727553355693817,0.75626051902771,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.285035640001297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.27434679865837097,0.2386554628610611,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.285035640001297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.26734679865837097,0.2436554628610611,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2980997562408447},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.2980997562408447,0.24033613502979279,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2980997562408447},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2910997562408447,0.2453361350297928,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.32185274362564087,0.24033613502979279,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31485274362564086,0.2453361350297928,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38123515248298645},{"x":0.756302535533905,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.36579573154449463,0.7848739624023438,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7495798468589783,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7394958138465881,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7394958138465881,0.36579573154449463,0.7495798468589783,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6638655662536621,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6638655662536621,0.36579573154449463,0.7260504364967346,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6605042219161987,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6403361558914185,0.36579573154449463,0.6605042219161987,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6033613681793213,0.36579573154449463,0.6386554837226868,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5983613681793213,0.3587957315444946,0.7898739624023438,0.3870475001335144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.3681710362434387,0.24201680719852448,0.37885984778404236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2823529541492462,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2823529541492462,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24537815153598785,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"........","boundary":[0.24705882370471954,0.3693586587905884,0.2823529541492462,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3705463111400604},{"x":0.2823529541492462,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3611710362434387,0.2873529541492462,0.38823515248298646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.3895486891269684,0.7478991746902466,0.3978622257709503]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7076050591468811,0.3825486891269684,0.7528991746902466,0.4048622257709503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39073634147644043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.39073634147644043,0.24033613502979279,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39073634147644043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3837363414764404,0.2453361350297928,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4121140241622925,0.2386554628610611,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4051140241622925,0.2436554628610611,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.43586698174476624,0.2386554628610611,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42886698174476623,0.2436554628610611,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.45843231678009033,0.2386554628610611,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4514323167800903,0.2436554628610611,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۱","boundary":[0.21344538033008575,0.4821852743625641,0.24033613502979279,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4751852743625641,0.2453361350297928,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5059382319450378,0.2386554628610611,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49893823194503784,0.2436554628610611,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5285035371780396,0.24033613502979279,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5215035371780395,0.2453361350297928,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2386554628610611,"y":0.551068902015686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5522565245628357,0.2386554628610611,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2386554628610611,"y":0.551068902015686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5452565245628357,0.2436554628610611,0.5675700612068176],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6924369931221008,0.41092637181282043,0.7495798468589783,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6857143044471741,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.6470588445663452,0.41092637181282043,0.6857143044471741,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6420168280601501,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6369748115539551,0.41092637181282043,0.6420168280601501,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.41092637181282043},{"x":0.63193279504776,"y":0.41092637181282043},{"x":0.63193279504776,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.41092637181282043,0.63193279504776,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7495798468589783,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7495798468589783,"y":0.450118750333786},{"x":0.7159664034843445,"y":0.450118750333786}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7159664034843445,0.43349167704582214,0.7495798468589783,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7092437148094177,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7092437148094177,"y":0.450118750333786},{"x":0.6840336322784424,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6840336322784424,0.43349167704582214,0.7092437148094177,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6773109436035156,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6773109436035156,"y":0.450118750333786},{"x":0.6689075827598572,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6689075827598572,0.43349167704582214,0.6773109436035156,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6621848940849304,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6621848940849304,"y":0.450118750333786},{"x":0.605042040348053,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.605042040348053,0.4323040246963501,0.6621848940849304,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5932773351669312,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5932773351669312,0.4323040246963501,0.6000000238418579,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7126050591468811,0.4572446644306183,0.7495798468589783,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.4572446644306183,0.7109243869781494,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4572446644306183},{"x":0.680672287940979,"y":0.4572446644306183},{"x":0.680672287940979,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6285714507102966,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرین","boundary":[0.6285714507102966,0.4572446644306183,0.680672287940979,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7495798468589783,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7109243869781494,0.4821852743625641,0.7495798468589783,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اینواکر","boundary":[0.6672269105911255,0.4821852743625641,0.7058823704719543,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6621848940849304,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.4821852743625641,0.6621848940849304,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7495798468589783,"y":0.519002377986908},{"x":0.7109243869781494,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7109243869781494,0.5035629272460938,0.7495798468589783,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7042016983032227,"y":0.519002377986908},{"x":0.6453781723976135,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6453781723976135,0.5035629272460938,0.7042016983032227,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6403361558914185,"y":0.519002377986908},{"x":0.6218487620353699,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6218487620353699,0.5047506093978882,0.6403361558914185,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6201680898666382,"y":0.519002377986908},{"x":0.5865546464920044,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5865546464920044,0.5047506093978882,0.6201680898666382,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.5047506093978882,0.5815126299858093,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.7210084199905396,0.5273159146308899,0.7478991746902466,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6873949766159058,0.5273159146308899,0.7159664034843445,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6201680898666382,0.5273159146308899,0.6773109436035156,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5966386795043945,0.5273159146308899,0.6168067455291748,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5427553653717041},{"x":0.561344563961029,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.561344563961029,0.5273159146308899,0.5932773351669312,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.551068902015686},{"x":0.7495798468589783,"y":0.551068902015686},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازش","boundary":[0.7126050591468811,0.551068902015686,0.7495798468589783,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.551068902015686},{"x":0.7109243869781494,"y":0.551068902015686},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6739495992660522,0.551068902015686,0.7109243869781494,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.551068902015686},{"x":0.6672269105911255,"y":0.551068902015686},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.6168067455291748,0.551068902015686,0.6672269105911255,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7310924530029297,0.5736342072486877,0.7495798468589783,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7092437148094177,0.5736342072486877,0.7243697643280029,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5736342072486877},{"x":0.702521026134491,"y":0.5736342072486877},{"x":0.702521026134491,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6705882549285889,0.5736342072486877,0.702521026134491,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6386554837226868,0.5736342072486877,0.6655462384223938,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.5736342072486877,0.6302521228790283,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.5798319578170776,0.5736342072486877,0.6184874176979065,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5902612805366516},{"x":0.556302547454834,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.556302547454834,0.5736342072486877,0.5764706134796143,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5260504484176636,0.5736342072486877,0.5529412031173706,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5042017102241516,0.5736342072486877,0.5142857432365417,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5736342072486877},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5736342072486877},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5902612805366516},{"x":0.462184876203537,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.462184876203537,0.5736342072486877,0.49747899174690247,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5736342072486877},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5736342072486877},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.3983193337917328,0.5736342072486877,0.45546218752861023,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.7109243869781494,0.5961995124816895,0.7495798468589783,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5961995124816895},{"x":0.707563042640686,"y":0.5961995124816895},{"x":0.707563042640686,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6873949766159058,0.5961995124816895,0.707563042640686,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6128265857696533},{"x":0.658823549747467,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.658823549747467,0.5961995124816895,0.6857143044471741,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5961995124816895},{"x":0.653781533241272,"y":0.5961995124816895},{"x":0.653781533241272,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6470588445663452,0.5961995124816895,0.653781533241272,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6252101063728333,0.5961995124816895,0.6453781723976135,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5882353186607361,0.5961995124816895,0.6218487620353699,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5529412031173706,0.5961995124816895,0.5815126299858093,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5428571701049805,0.5961995124816895,0.5462185144424438,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.4773109257221222,0.5961995124816895,0.5361344814300537,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7109243869781494,0.6211401224136353,0.7495798468589783,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هواپیمایی","boundary":[0.6470588445663452,0.6211401224136353,0.7042016983032227,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هما","boundary":[0.6201680898666382,0.6199524998664856,0.6386554837226868,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.6199524998664856,0.6151260733604431,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7260504364967346,0.6448931097984314,0.7495798468589783,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنگاه","boundary":[0.6924369931221008,0.6448931097984314,0.7193277478218079,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6705882549285889,0.6437054872512817,0.6890756487846375,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6437054872512817},{"x":0.658823549747467,"y":0.6448931097984314},{"x":0.658823549747467,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6084033846855164,0.6437054872512817,0.658823549747467,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6437054872512817},{"x":0.605042040348053,"y":0.6437054872512817},{"x":0.605042040348053,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.6437054872512817,0.605042040348053,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7109243869781494,0.6674584150314331,0.7495798468589783,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.6674584150314331,0.7042016983032227,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6655462384223938,0.6674584150314331,0.6924369931221008,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6674584150314331},{"x":0.658823549747467,"y":0.6674584150314331},{"x":0.658823549747467,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.6218487620353699,0.6674584150314331,0.658823549747467,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5983193516731262,0.6674584150314331,0.6184874176979065,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5462185144424438,0.6674584150314331,0.5882353186607361,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5361344814300537,0.6674584150314331,0.5411764979362488,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6674584150314331},{"x":0.529411792755127,"y":0.6674584150314331},{"x":0.529411792755127,"y":0.6828978657722473},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متوسط","boundary":[0.48739495873451233,0.6674584150314331,0.529411792755127,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4756302535533905,0.6674584150314331,0.4789915978908539,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6828978657722473},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کارآفرین","boundary":[0.42352941632270813,0.6674584150314331,0.4722689092159271,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6674584150314331},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6674584150314331},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6828978657722473},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.41848739981651306,0.6674584150314331,0.42352941632270813,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.6674584150314331,0.4151260554790497,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7495798468589783,"y":0.705463171005249},{"x":0.6924369931221008,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6924369931221008,0.6888360977172852,0.7495798468589783,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6840336322784424,"y":0.705463171005249},{"x":0.6722689270973206,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6722689270973206,0.6888360977172852,0.6840336322784424,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6655462384223938,"y":0.705463171005249},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آسیا","boundary":[0.6420168280601501,0.6888360977172852,0.6655462384223938,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.6888360977172852,0.6369748115539551,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.713776707649231},{"x":0.75126051902771,"y":0.713776707649231},{"x":0.75126051902771,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7176470756530762,0.713776707649231,0.75126051902771,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.713776707649231},{"x":0.7126050591468811,"y":0.713776707649231},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6857143044471741,0.713776707649231,0.7126050591468811,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.7193277478218079,0.7375296950340271,0.7495798468589783,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6890756487846375,0.7375296950340271,0.7142857313156128,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7375296950340271},{"x":0.680672287940979,"y":0.7375296950340271},{"x":0.680672287940979,"y":0.7517814636230469},{"x":0.653781533241272,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.653781533241272,0.7375296950340271,0.680672287940979,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.7375296950340271,0.6470588445663452,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گفتگو","boundary":[0.5949580073356628,0.7375296950340271,0.6369748115539551,0.7517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.41092637181282043},{"x":0.75126051902771,"y":0.41092637181282043},{"x":0.75126051902771,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3933193337917328,0.40392637181282043,0.75626051902771,0.7587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5748218297958374,0.24033613502979279,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5678218297958374,0.2453361350297928,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5973871946334839,0.2386554628610611,0.6068883538246155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5903871946334839,0.2436554628610611,0.6138883538246155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6199524998664856,0.2386554628610611,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6129524998664856,0.2436554628610611,0.6388289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6448931097984314,0.2386554628610611,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6378931097984314,0.2436554628610611,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6686460971832275,0.2386554628610611,0.6769596338272095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6616460971832275,0.2436554628610611,0.6839596338272095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6912114024162292},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6912114024162292,0.24033613502979279,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6912114024162292},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6842114024162292,0.2453361350297928,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254},{"x":0.24033613502979279,"y":0.713776707649231},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7149643898010254,0.24033613502979279,0.7232779264450073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254},{"x":0.24033613502979279,"y":0.713776707649231},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7079643898010254,0.2453361350297928,0.7302779264450073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7387173175811768,0.24033613502979279,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7317173175811768,0.2453361350297928,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.775534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.775534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7921615242958069},{"x":0.756302535533905,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.775534451007843,0.7848739624023438,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.7394958138465881,0.7767220735549927,0.7478991746902466,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7260504364967346,"y":0.775534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6638655662536621,0.7767220735549927,0.7260504364967346,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.7767220735549927,0.6571428775787354,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6000000238418579,0.7767220735549927,0.6470588445663452,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.5630252361297607,0.7767220735549927,0.5932773351669312,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7767220735549927},{"x":0.556302547454834,"y":0.7767220735549927},{"x":0.556302547454834,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صادراتی","boundary":[0.5058823823928833,0.7767220735549927,0.556302547454834,0.7933491468429565]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7848739624023438,"y":0.775534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5008823823928833,0.7697220735549927,0.7898739624023438,0.7991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7897862195968628},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7790973782539368,0.2386554628610611,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7897862195968628},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7720973782539368,0.2436554628610611,0.7967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8004750609397888},{"x":0.75126051902771,"y":0.7992874383926392},{"x":0.75126051902771,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.8004750609397888,0.75126051902771,0.8076009750366211]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8004750609397888},{"x":0.75126051902771,"y":0.7992874383926392},{"x":0.75126051902771,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7076050591468811,0.7934750609397888,0.75626051902771,0.8146009750366211],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8087885975837708},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.8004750609397888,0.2386554628610611,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8087885975837708},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7934750609397888,0.2436554628610611,0.8157885975837708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8372921347618103},{"x":0.707563042640686,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد&quo